Tuesday, 31 May 2011

Kung Bakit Dapat Paniwalaan at Sundin ang BibliaTunay bang Salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia o gawa lang ng tao?

Milyon-milyon na ang mga naisulat na mga aklat sa daigdig, iba’t-ibang paksa at iba’t-ibang wika.  Magmula pa nang mga unang panahon ang pagbabasa ng mga aklat ay naging bahagi na ng normal na pamumuhay ng tao.  Maging ngayon nga na nagkaroon na ng pagbabago sa anyo ng mga aklat dahil sa pag-unlad ng teknolohiya – gaya ng mga e-books kung saan naida-download na lamang ang kahit anong uri ng mga libro sa internet, at sa isang computer na lamang ito babasahin.

Di na rin mabilang ang mga aklat na naisulat na pang-relihiyon na pinaniniwalaang naglalaman ng mga salita ng Diyos gaya ng mga sumusunod:

1.      Theravada at Mahayana ng relihiyong Budismo

2.      Qur’an ng Relihiyong Islam

3.      Book of Mormon ng mga Mormons o yung mga kaanib ng Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints mula sa America

4.      Vedas ng Hinduismo

Ilan lamang ang mga aklat na ito na sinasabing naglalaman din ng mga salita ng Diyos na pinaniniwalaan at sinusunod ng mga kaanib ng mga nasabing relihiyon. 

Ang pinaka-kontrobersiyal at ang pinakauna o pinakamatanda sa kanilang lahat ay ang Biblia na pinatutunayan kahit ng mga manunulat ng kasaysayan na bukod tanging aklat na kung saan mababasa ang simula ng paglalang ng ating daigdig.  Tanging sa Biblia mo lamang mababasa kung saan nagmula ang lahat ng bagay na siyang tanging record ng sangkatauhan mula pa nang una.

Dahil nga sa ito ay isa sa mga aklat na naisulat  din ng tao, inakala ng ilan na ang Biblia ay isang pangkaraniwang aklat lamang, kaya hindi kataka-taka na may mga tao na hindi naniniwala dito (kahit na sila ay nagpapakilala ring mga Cristiano), kaya naman marami ang mga tao na hindi sinusunod ng tuwiran kung ano ang nakalagay sa Biblia sa pag-aakalang ito ay pangkaraniwang aklat lamang at dahil sa tao ang sumulat ay maaari itong magkamali katulad ng ibang mga aklat.

Kaya’t ating pag-aralan kung ano nga ba ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga aklat na naisulat sa daigdig. Tunay nga kayang mga salita ng Diyos ang nakasulat sa mga pahina ng Biblia?  Dapat nga ba itong paniwalaan, sampalatayanan at sundin? Atin pong sasagutin iyan sa pamamagitan ng isang pag-aaral.


1.        Paano ba at kailan nagkaroon ng salita ng Diyos?

Nagkaroon ng salita ng Diyos sa daigdig nang ang Dios ay magsalita sa tao sa iba’t-ibang paraan at iba’t-ibang panahon:

Hebreo 1:1-2  “Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;

Sa tatlong dakilang hati ng mga panahon ay nagsalita ang Diyos sa tao, narito ang mga panahong iyon:

a.       Panahon ng mga Magulang o Patriarka – Mula sa pasimula ng paglalang kay Eva at Adan hanggang sa panahon ni Moises.

b.       Panahon ng mga Propeta at ng bayang Israel – mula sa panahon ni Moises hanggang kay Juan Bautista (Lucas 16:16).

c.       Panahong Cristiano – mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang sa panahon natin ngayon.

Bukod sa pakikipagusap ng Diyos ng tuwiran sa tao ay gumamit din siya ng mga sugo o mga patriarka, at mga propeta upang maipaabot sa tao ang kaniyang mga salita o kautusan, at sa panahon nga natin ang kaniyang ginamit na kasangkapan ay ang Panginoong Jesucristo na kaniyang Anak.


2.         Ano ang ipinag-utos niyang gawin sa kaniyang salita?

Hindi pumayag ang Diyos na ang kaniyang salita ay manatili na mga salitang sinabi lamang, kundi kaniya itong ipinasulat sa isang aklat:

Jeremias 30:2  “Ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo.”

Ipinag-utos ng Panginoong Diyos na ang kaniyang mga banal na salita ay maisulat sa isang aklat, kaya nga sa bawat panahon ay naisulat ang kaniyang mga salita sa mga aklat sa pamamagitan ng mga patriarka, mga propeta, at ng mga apostol, mahigit sa 50 tao ang mga inatasan ng Diyos na magsulat o magtala ng kaniyang mga salita upang ito ay maingatan at upang manatili ito hanggang sa panahong darating na walang hanggan:

Isaias 30:8  “Ngayo'y yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan.”

At ang mga aklat na naisulat ay tinawag na mga Banal na Kasulatan [Holy Scriptures]:

2 Timoteo 3:15-17  “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pana-nampalataya kay Cristo Jesus.  Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pag-tutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay,  upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.”  [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

Nagsimulang isulat ni Moises ang aklat ng Genesis [ang unang Aklat ng Biblia] noong 1400 B.C. at natapos naman ni Apostol Juan ang aklat ng  Apocalypsis [Ang huling aklat] noong 96 A.D.  Kaya’t tumagal ang pagsusulat nito ng 1,496 years.

Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at magagamit sa:

a.       Pagtuturo ng Katotohanan – magagamit sa pangangaral.

b.       Pagtatama sa maling katuruan – mailalayo tayo nito sa mga maling aral at sa mga maling paniniwala at mga maling relihiyon.

c.       Pagtutuwid sa likong gawain – sasawayin tayo kung tayo ay may ginagawang mali na labag sa moralidad at pamumuhay espiritual.

d.       Pagsasanay para sa matuwid na pamu-muhay –  tayo ay sasanayin upang maging mabubuting mga Cristiano.

Sapat ang Biblia upang tayo ay maturuan ng lahat ng mabubuting bagay lalo na sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na pagsunod.  Kaya kung may magsasabi na bukod sa Biblia ay mayroon pa tayong iba pang mga aklat na pupuwedeng pagbatayan o pagsaligan, ito po ay maliwanag na kasinungalingan dahil sinabi rin na:

2 Timoteo 3:17  “Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”

Kaya tayong turuang lubos ng Biblia, at kapag sinabing “lubos” ibig sabihin kumpleto [100%] ika nga, kaya kapag pananampalataya at pagrerelihiyon ang pag-uusapan ay sapat na sapat at tanging ang Biblia lamang ang ating dapat na pagbatayan at wala nang iba pa.


3.        Bakit tinawag na Biblia ang ‘Mga Banal na Kasulatan’?

Ito ay hinango sa salitang Griego na “βιβλια” [Biblia], na ang ibig sabihin ay “Books” o “Mga Aklat”:

“The Bible (sometimes The Book, Good Book, Word of God, The Word, or Scripture), from Greek (τα) βιβλια, (ta) biblia, "(the) books"

Sa Filipino:

“Ang Biblia (kung minsan Ang Aklat, Mabuting Aklat,  Salita ng Diyos, Ang Salita, o Kasulatan), mula sa Griego (τα) βιβλια, (ta) biblia, “(ang) mga aklat”  [Wikipedia Encyclopedia]4.        Tama ba na tawagin itong Biblia?

Oo, dahil ang Mga Banal na Kasulatan ay binubuo ng maraming aklat.  Nahahati ang Biblia sa dalawang bahagi, Old Testament [Lumang Tipan] at New Testament [Bagong Tipan]:  

39 na aklat sa Lumang Tipan
27 na aklat sa Bagong Tipan
________________________________
66 na aklat sa Kabuoan

Kaya marapat lamang na tawagin itong Biblia, dahil tunay na binubuo ito ng 66 na aklat na ito’y ang “Mga Banal na Kasulatan”


5.        Anu-ano ang mga orihinal na wika na ginamit sa pagsusulat ng Biblia?

Ang mga Biblia na ating nababasa sa kasalukuyan ay hindi ang orihinal na wika ng Biblia.  Ang English o Tagalog, halimbawa, ay mga Translations o salin lamang ng mga orihinal na wikang ginamit sa orihinal na mga manuscript [manuskrito] ng Biblia, gaya ng ating nakikita sa ibaba:
Bahagi ng "Dead Sea Scrolls" kung saan hinango ang ating Biblia
Ang orihinal na wika na ginamit sa Pagkakasulat ng Lumang Tipan ay wikang Hebrew [Hebreo]: Gaya ng inyong makikita sa ibaba:


Isang inimprentang Bibliang Hebrew

Ang Genesis 9:2 sa original na wikang Hebreo

Ang orihinal namang wika ng pagkakasulat ng Bagong Tipan ay wikang Greek [Griego]:


Bahagi ng isang "Greek Manuscript"

Juan 8:40  “νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον ‘ος την αληθειαν ‘υμιν λελαληκα ‘ην ηκουσα παρα του θεου τουτο αβρααμ ουκ εποιησεν”

May mga manuskrito ding natagpuan na ang Luma at Bagong Tipan ay isinulat sa wikang Syriac-Peshitta Aramaic [Aramaiko] na siyang katutubong wika [native language] ng Panginoong Jesus:


Bahagi ng isang Manuskritong Syriac Peshitta

Ang Gawa 20:28 sa wikang Aramaiko:
Ang mga dalubhasa sa wikang Hebreo, Griego, at Aramaiko na tinatawag na mga Bible Scholars ang siyang nagsasalin ng mga Biblia mula sa orihinal na wika sa wikang nauunawaan ng mga tao sa kasalukuyang panahon.


6.        Paano naiwasan ang pagkakamali sa pagsulat ng Biblia sa kabila ng mga tao lamang ang sumulat nito?

Bagama’t totoo na mga tao lamang ang nagsulat ng Biblia ay hindi naman sa tao nanggaling ang mga nilalaman nito.  Sapagkat ang Diyos ay tuwirang nagbantay sa mga manunulat kaya naiwasan na ito ay magkamali.

Ang Diyos ang nagsasabi kung kailan dapat umpisahan ang pagsusulat:

Jeremias 30:2  “Ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo.”

Ang Diyos din ang nagsasabi kung kailan ito dapat tapusin:

Daniel 12:4 “Nguni't ikaw, Oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan: marami ang tatakbo ng paroo't parito, at ang kaalaman ay lalago.”

Ang Diyos din ang nagsasabi kung ano ang mga bagay na dapat isulat:

Apocalypsis 1:19  “Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating;”

At ang mga bagay na hindi dapat isulat:

Apocalypsis 10:4  “At pagkaugong ng pitong kulog, ay isusulat ko sana: at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat.”

Kaya napakalinaw na binabantayan ng Diyos ang mga nagsipagsulat ng Biblia, hindi mangyayari na mailagay ng mga sumulat nito ang sarili nilang karunungan o ideya, sapagkat direktang idinidikta ng Diyos sa kanila ang mga bagay na dapat nilang ilagay, at sinasaway kung magtatangka silang maglagay ng hindi Niya nais.  Kaya nga sa kabila ng ang mga sumulat ng Biblia ay hindi personal na magkakakilala [maliban sa mga apostol] hindi magkaka-dako at hindi magkaka-panahon ay naiwasan ng mga manunulat nito ang pagkakamali, perpekto po ang Biblia sa kaniyang orihinal na anyo…wala itong kontradiksiyon o salungatan.

Mas madali nating maiintindihan ito sa isang halimbawa: Tumawag tayo ng sampung tao na magkakakilala, magkakaibigan, at magkakasama. Atin silang utusan na magsulat ng recipe ng Menudo. Sa palagay ninyo magkakapare-pareho ba ang kanilang isusulat?  Tiyak ang inyong isasagot ay hindi.  Natural na magkakaiba-iba sila dahil sa pagluluto ng menudo ay may kaniya-kaniyang pamamaraan na alam ang tao, at natural kung ang kaniyang kaisipan ang pagbabasehan, ang kaniyang nais siyempre ang kaniyang gusto ang masusunod, kaya sa simpleng bagay pa lamang na ito ay makakakita tayo ng salungatan at kontradiksiyon  dahil sa pagkakaiba-iba, kasi nga galing lang sa kaisipan ng tao.

Subalit kung tatawag tayo ng sampung tao na hindi magkakakilala, at hindi magkakalugar, at isa-isa nating ididikta sa kanila ang recipe ng Menudo at wala silang gagawin kundi isulat lamang ang ating sasabihin; magkakaiba-iba ba sila? Natural hindi, iisa lang ang kanilang maisusulat dahil sa iisa lang nanggaling ang kanilang isinulat.

Ganiyan po ang Biblia, sa iisang Diyos lamang nanggaling ang lahat ng nilalaman niyan, at ang lahat ng nasulat diyan ay mayroong pagkasi o pagpa-pahintulot ng Diyos. Kaya hindi kailan man tayo makakakita ng kontrahan o salungatan sa Biblia.  Kaya ating natitiyak na kung ang Biblia ang tanging pagbabasehan ng tao ng kaniyang paniniwala ay hindi siya magkakamali dahil sa ito ay perpekto at wala itong kamalian:

Psalms 19:7  “The law of the LORD is perfect; it gives new strength. The commands of the LORD are trustworthy, giving wisdom to those who lack it.”  [Good News Bible]

Sa Filipino:

Awit 19:7  “Ang kautusan ng Panginoon ay perpekto; nagbibigay ito ng bagong lakas.  Ang mga utos ng Panginoon ay mapang-hahawakan, nagbibigay ng karunungan sa nagkukulang nito.”

Kaya kung sa Biblia na perpekto batay ang lahat ng aral na ituturo at hindi ito inimbento at hango lamang sa sariling isipan, ay perpekto o walang kamalian rin ang aral na ating matatanggap mula sa mga mangangaral nito:

1 Tessalonica 2:3  “Sapagka't ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karu-mihan, ni sa pagdaraya.”


7.        Mababasa ba sa Biblia ang salitang “Biblia”?

Sinasabi ng iba na hindi na raw kailangan pa na sa Biblia ibatay ng tao ang lahat nitong paniniwala dahil hindi naman daw lahat ay matatagpuan sa Biblia, iyon nga raw salitang “Biblia” ay wala naman at hindi mababasa sa mismong Biblia.

Hindi mababasa sa Bibliang Tagalog at English ang salitang Biblia dahil gaya nga ng ating nasabi na sa unahan ng ating pagtalakay, ito ay hango sa wikang Griego na “βιβλια” [Biblia].  Natural sa Bibliang Greek natin ito mababasa, gaya ng mga talata na makikita sa ibaba:

Juan 21:25  “εστιν δε και αλλα πολλα ‘οσα εποιησεν ‘ο ιησους ‘ατινα εαν γραφηται καθ ‘εν ουδε αυτον οιμαι τον κοσμον χωρησαι τα γραφομενα βιβλια αμην”

Apocalypsis 20:12  “και ειδον τους νεκρους μικρους και μεγαλους ‘εστωτας ενωπιον του θεου και βιβλια ηνεωχθησαν και βιβλιον αλλο ηνεωχθη ‘ο εστιν της ζωης και εκριθησαν ‘οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων”

Oh hindi ba malinaw na mababasa sa Bibliang Griego ang salitang “βιβλια” [Biblia].  Kaya nagkakamali ang nagsasabi na ang salitang Biblia ay wala sa Biblia.


8.        Ano ba ang katangian ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia?

Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan:

Lucas 1:37  “Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan.”

Ang ibig sabihin ang salita ng Diyos ay nakapangyayari o natutupad, dahil tinutupad ng Diyos ang kaniyang sinasabi:

Isaias 46:11 “…oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanu-kala, akin namang gagawin.

Kung ating mapapatunayan na natutupad ang mga salita na nakasulat sa Biblia, ay ating matitiyak na tunay ngang mga salita ng Diyos ang nakasulat doon.


9.        Ano ang mga katibayan na natutupad nga ang mga sinalita ng Diyos  sa Biblia?

Kumuha tayo ng mga halimbawa ng mga nakasulat sa Biblia na natupad bilang katibayan na ito nga ay tunay na mga salita ng Diyos:

a.       Ang pag-unlad ng kaalaman ng tao

Daan-daang taon pa bago ipanganak ang Panginoong Jesucristo ay sinabi na ng Diyos na uunlad ang kaalaman ng tao:

Daniel 12:4 “Nguni't ikaw, Oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawa-kasan: marami ang tatakbo ng paroo't parito, at ang kaalaman ay lalago.”

Sinalita ng Diyos at ipinasulat kay Propeta Daniel na:  sa panahon ng kawakasan: marami ang tatakbo ng paroo't parito, at ang kaalaman ay lalago”.  Hindi nga ba’t sa panahon natin ngayon ay kitang-kita natin ang katuparan nito – ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, komunikasyon, siyensiya, medisina, at iba pa.

Noong unang panahon ang mga tao ay naghihintay lamang ng sulat na dinadala ng mensahero na karaniwan ay tumatagal ng buwan bago matanggap.  Samantalang ngayon sa pamamagitan ng cellphone ay maaaring magsend ng text message,  na segundo lang ang hihintayin mo ay matatanggap mo na kaagad, at ngayon nga ay maaari mo nang makausap at makita ang iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng internet, mga bagay na imposible noon, ngunit totoo na ngayon.  Nakarating ang tao sa buwan.  Nagagawa na nang taong magamot ang noo’y mga malulubhang karamdaman na, tubercolosis at typhoid fever, na noon ay itinuturing na napaka-mapanganib na karamdaman.

Binanggit din ng Diyos ang pag-unlad sa larangan ng transportasyon sa pagsasabing:  “marami ang tatakbo ng paroo't parito,” pansinin ninyo ang sabi ng Diyos: “tatakbo” hindi niya sinabing “maglalakad”, hindi ba malinaw na ang tinutukoy ay ang mga sasakyan sa panahon natin?  Dahil hindi naman “pinalalakad” ang mga sasakyan kundi “pinatatakbo”, hindi po ba?  Atsaka hindi nga ba’t ang mga sasakyan ay patuloy sa pagtakbo ng paroo’t-parito,  sa mga lansangan, mapapansin na ang mga sasakyan ay walang tigil sa pagsa-salubungan, mayroong papunta doon, at mayroong papunta dito.  Sa karagatan ay ganun din ang pagsasalubungan ng mga barko, at maging sa himpapawid ay ganun din mga eroplano – may dumarating at may umaalis.
Natupad ang mga sinabi ng Diyos na pag-unlad ng kaalaman at pagpaparoot-parito ng tao sa panahon ng kawakasan na siyang panahon natin ngayon, at ito’y hindi nagkataon lamang, kundi katuparan ng paunang pahayag o hula ng Panginoong Diyos  na nakasulat sa Biblia.
b.       Ang magiging ugali ng tao sa mga huling araw

Sinabi ng Biblia na ang mga huling araw na siyang panahon natin ngayon ay panahong mapanganib:

2 Timoteo 3:1-5  “Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.  Sapag-ka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapag-tungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti,   Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.”

Hindi nga ba’t mas mapanganib ang panahon natin ngayon? higit na mas malala ang krimen, mas malupit ang mga tao, hindi kagaya nung araw?  Nung araw kapag may napatay na 2 tao, halos nagugulantang ang marami ‘pag kanilang nabalitaan, ngunit ngayon pangkaraniwan mo nang mabalitaan na may pinatay na isang pamilya, isang grupo ng mga tao. At ang tao sa panahon natin ngayon ay pumapatay ng kapuwa niya sa matuwa at sa magalit, kahit walang dahilan.
Ang sabi pa: “mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios”. Lulong ang tao sa panahon natin ngayon sa iba’t-ibang uri ng kalayawan, kaya nga may mga tao na kapag ating niyayaya na sumama sa pakikinig ng mga salita ng Diyos ay tumatanggi, ngunit kung ating yayayain sa pagsasaya at paglalasing, ay hindi tayo magda-dalawang salita.

Sinabi rin na ang tao ay magiging “mapagtungayaw” o palamura. Hindi ba pangkaraniwan na nating nakikita na may mga tao na nagmumura maya’t-maya, natutuwa man o nagagalit?  May mga maliliit na bata pa nga tayong nakikita na, ikinatutuwa pa ng kanilang mga magulang pag sila ay nagmumura, imbes na kanilang sawayin.


c.    Mga digmaan, lindol, kagutom at paglaganap ng kahirapan

Sinabi na rin sa Biblia libong taon na ang nakararaan ang iba’t-ibang kasakunaan, kapaha-makang naganap at patuloy na nagaganap sa ating paligid sa kasalukuyan:

Mateo 24:6-8  “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.  Sapagka't magsi-sitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magka-kagutom at lilindol sa iba't ibang dako.  Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

“Mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan” - Natupad din ang hulang ito, dahil nung taong 1914, nagkaroon ng kauna-unahang digmaan na umalingawngaw o nabilataan sa buong Daigidig, bansa laban sa bansa ito ang tinatawag na First World War [Unang Digmaang Pandaigdig]. “Datapuwat hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian”- Hindi pa doon nagwakas ang digmaan, kaya muli na naman itong naulit noong 1939, na tinawag naman na Second World War [Ikalawang Digmaang Pangdaigdig].


“Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako - Hinulaan din ang paglindol sa iba’t-ibang dako na patuloy nating nararanasan hanggang sa kasalukuyan:   kamakailan lamang ay lumindol sa New Zealand, China, at Japan na lumikha pa ng napakalaking tsunami na kumitil ng napakaraming buhay.  Maging ang patuloy na paglaganap ng matinding tagutom sa mga bansang gaya ng Timog Africa, at sa mga bansang nasa Timog America at unti-unti na ring nararanasan sa iba pang mga bansa dahil na rin sa paglaganap ng kaguluhan at pag-aawayan ng mga bansa.


“Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.” - ang pagla-ganap ng tumitinding kahirapan ay patuloy na nararanasan sa daigdig maging ng mga mauunlad at malalakas na mga bansa.


Sa kabila ng paglago ng kaalaman ng tao, ay hindi magawang mapigilan ito, dahil sabi nga ng Panginoong Jesus sa talata:  “sapagka't kinakailangang ito'y mangyari…”

Kaya ating natitiyak na tunay na mga salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia, dahil sa ang mga salita ng Diyos na nasusulat doon ay napatunayan nating natupad at talagang nangyari at patuloy na mangyayari. 10.      Kasang-ayon ba ng Biblia ang ‘Science’ o Agham?

Kung ang “Science” ay makakaabot sa ganap na katotohanan [absolute truth] ay magiging kasang-ayon niya ang Biblia.  Sa katotohanan ay may mga bagay na hindi kaagad natuklasan ng siyensiya ngunit una nang nabanggit sa Biblia, kung ang tao lamang ay unang nagsuri sa Biblia disin sana’y hindi na siya kailangan pang gumugol ng napakaraming taon bago niya malaman ang mga bagay-bagay. 

Kukuha tayo ng ilang halimbawa:

a.       Ang mundo ay bilog at hindi lapad sabi ng Biblia

Noong unang panahon nung hindi pa nakakapag-circumnavigate [paglalakbay paikot ng mundo] ang tao ang malawak na paniniwala ng lahat ng tao ay lapad ang mundo tulad sa isang lamesa, kaya daw kung ang tao daw ay maglalayag at magpapakalayo-layo ay mahuhulog daw siya sa pinakagilid ng mundo, gaya ng inyong makikita sa larawan sa ibaba:
Noon lamang 16th Century [ika-labing anim na siglo] natuklasan ng tao na ang mundo pala ay bilog na parang bola, nang maglakbay o maglayag sa isang ekspedisyon ang grupo ni Ferdinand Magellan [noong taong 1521], paikot ng mundo ay kanilang nalaman na ang mundo ay pabilog at maaaring maglakbay ang tao ng paikot dito ng hindi mahuhulog.

Alam ba ninyo na daan-daang taon pa bago ipanganak ang Panginoong Jesus ay sinabi na ng Diyos na ang mundo ay “bilog”? Basahin natin:

Isaiah 40:22  “It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:” [King James Version]

Sa Filipino:

Isaias 40:22  “Siya na nakaupo sa kabilugan ng mundo, at ang mga nana-nahan doon ay parang mga balang; siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan;”


Ang aklat ni propeta Isaias ay naisulat noong taong 600 B.C – Anim na raang taon pa bago ang pagkapanganak kay Jesus.

Kita ninyo, napaka-liwanag na sinabi ng Diyos na ang ating mundo ay bilog. Libong taon na nauna ang Biblia sa Science [2,121 years na nauna ang Biblia na nagsabi nito], kung tutuusin hindi na sana kailangan ng tao ang mag-experiment, basahin lang ang Biblia, diretsahan nang malalaman ang katotohanang ito, at hindi na nangangailangan na maghaka-haka ang tao, kung ano talaga ang anyo ng mundo.

b.      Ang mga bituin sa langit ay hindi mabibilang

May mga dalubhasa rin noon na nagsasabi na kung bibilangin sa pamamagitan ng pagtingin sa langit ay humigit kumulang na 3,000 lamang ang bilang ng mga bituin sa kalangitan.  Ngunit nang matuklasan at maimbento ang teleskopyo ni Galileo Galilee noon ding 16th Century, nang itinutok nila sa langit, ay natuklasan na ang mga bituin sa langit ay halos magkakadikit sa dami at hindi pala mabibilang.
Katulad din sa nauna nating halimbawa ay malaon na ring pinatunayan ng Diyos na hindi mabibilang ang mga bituin:

Jeremias 33:22  “Kung paanong ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang, o matatakal man ang buhangin sa dagat; gayon ko pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod, at ang mga Levita na nagsisipangasiwa sa akin.”

Genesis 22:17  “Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat; at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang-bayan ng kaniyang mga kaaway;”

Napakalinaw na sinabi ng Diyos na:  “lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang”, hindi ba napakalinaw niyan na ang mga bituin ay hindi kayang bilangin ninoman? At inihambing pa ng Diyos ang dami ng mga bituin sa langit sa dami ng mga buhangin sa dagat na hindi rin kayang bilangin ng tao.

Ilan lamang iyan sa napakaraming halimbawa na ating maibibigay na higit na mas una pa ang Biblia kaysa sa Science, at unang matutuklasan ng tao ang katotohanan kung sa Biblia sana sila unang humanap ng kasagutan.  Kaya wala pong dahilan para hindi tayo magtiwala at manalig o maniwala sa mga salita na nakasulat sa Biblia, dahil napakatibay ng mga ebidensiya na ang Biblia, ay tunay na Salita ng Diyos.11.      Magagamit ba ng tao ang sarili niyang karunungan sa pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga salita na nasa Biblia?

Hindi galing sa karunungan ng tao ang Biblia, kaya hindi ito maaaring gamitan ng pansariling pagpapaliwanag:

2 Pedro 1:20-22  “Na maalaman muna ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag.  Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo.”

Hindi rin maaaring magamit ng tao ang sarili niyang karunungan para maunawaan ito, dahil iwawalat o wawalaing kabuluhan ng Diyos ang karunungan ng tao;

1 Corinto 1:19  “Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng maru-runong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait.”

Hindi ayon sa karunungan ng tao ang salita na nasa Biblia, kaya hindi niya ito mauunawaan sa sarili niyang kaparaanan, kaya dapat itong siyasatin ayon sa Espiritu:

1 Corinto 2:12-13  “Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu.”12.               Paano kung sikapin ng tao na pag-aralan ito sa sarili niyang paraan, mauu-nawaan kaya niya?

Pag-aralan man ng pag-aralan ng tao ito, ay hidi siya makaaabot sa pagkaalam ng katotohanan:

2 Timoteo 3:7  “Na laging nagsisipag-aral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katoto-hanan.”

Kaya nga sa kabila na iisa lamang ang Biblia ay nagkaiba-iba ang tao ng pagpapaliwanag dito at kailan man ay hindi niya ito matututunan kung ang kaniyang gagamitin ay ang kaniyang sariling karunungan, dahil ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Panginoong Diyos:

1 Corinto 3:19  “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”13.      Paano kung tangkain ng tao na ipaliwanag ang Biblia at siya’y magkamali ng pagbibigay ng kahulugan?

Kung nagkamali ang tao at nabigyan niya ng maling kahulugan ang Biblia, siya ay mapapahamak:

2 Pedro 3:16 “Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga Kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili.”  [Magandang Balita, Biblia]

Kaya hindi dapat tangkain ng sinoman na bigyan ng maling kahulugan ang mga salita na nasa Biblia, dahil mapapahamak sila, na ang katumbas noon ay ang kapahamakang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy [2 Tessalonica 1:7-9].14.      Bakit ba mahirap unawain ang mga salita ng Diyos na nasa Biblia?

Sapagkat ito’y pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan.  Isa itong nakalihim na hiwaga:

Roma 16:25  “At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapag-papatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan.”

Sa pagsasabi pa lamang na ito ay isang hiwaga ay malinaw na malinaw na hindi nga ito mauunawaan, ngunit ang “hiwagang” ito ay itinago at inilihim pa kaya lalo nang mahirap itong unawain.

Bukod sa ito ay mahiwaga ay ginamitan pa ito ng mga talinghaga na hindi madaling mauunawa:

Marcos 4:11-12 “…datapuwa't sa kani-lang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga: Upang kung magsitingin sila'y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila'y mangakarinig, at huwag mangakaunawa;…”

Kaya sa kabila nang nakikita nating binabasa ito at ipinangangaral ng marami, ay hindi nanga-ngahulugan na nauunawaan nila ang nilalaman nito o ang tunay na kahulugan nito.  Kaya nga kapansin-pansin ang iba-iba at nagkakasalungatan nilang interpretasyon, na ang naging bunga nga ay ang pagbangon ng iba’t-ibang relihiyon na nagpapakilala ring mga Cristiano.  Imposible po na malaman ng tao ang tunay na kahulugan ng mga salita sa Biblia gamit ang sarili niyang karunungan at kaparaanan.


15.      May mga tao ba na pinagkalooban ng Diyos na makaunawa ng hiwaga ng kaniyang mga salita?

Mayroon, ating basahin ang sagot sa aklat ni Apostol Lucas:

Lucas 8:10  “At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang manga-kaunawa.”

May mga taong pinagkalooban na makaalam o makaunawa ng tunay na kahulugan ng mga hiwaga ng Diyos ayon sa Panginoong Jesus.  Sinabi rin niya na “datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga mga iba'y sa mga talinghaga” – na ang ibig sabihin iyong mga taong hindi pinagakalooban ay hindi ito mauunawaan, kaya magkakamali sila ng paka-hulugan dito.
Ang kausap niya sa talata ay ang mga Apostol niya.  Ano ba ang katangian ng mga Apostol at bakit sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga?

Juan 17:8, 18  “Sapagka't ang mga Sali-tang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin… Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan.”

Ang mga Apostol ay mga sugo ng Panginoong Jesucristo at kapag sugo ng Panginoong Jesucristo ay sugo rin ng Diyos:

Juan 13:20  “Katotohanan, katotoha-nang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinomang sinusugo ko ay ako ang tina-tanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin.”

Maliwanag kung gayon na sa mga tunay na sugo ng Diyos ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng evanghelio, sila lamang ang maaaring makapagbigay ng tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia.  Sa mga tunay na sugo lamang ipinagkatiwala ang salita ng pagkakasundo na siyang evanghelio:

2 Corinto 5:19-20  “Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinag-katiwala sa amin ang salita ng pagka-kasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring nama-manhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa panga-lan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.”16.      Maaari bang mangaral ang isang tao kung hindi naman siya sugo?

Hindi maaari, dahil walang karapatang mangaral ang isang taong hindi naman sugo ng Diyos, gaya ng ipinaliwanag ni Apsotol Pablo:

Roma 10:14-15  “Paano nga silang mag-sisitawag doon sa hindi nila sinampa-latayanan? at paano silang magsisi-sampalataya sa kaniya na hindi nila napa-kinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila mga sinugo?...”

Ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay isang uri ng rhetorical question:  “At paano silang magsisi-pangaral, kung hindi sila mga sinugo?” Ito ay isang uri ng tanong na nandun na rin ang sagot:  Ang ibig sabihin hindi maaaring mangaral ang hindi sugo. Ang mga tunay na sugo lamang ng Diyos ang may karapatan na mangaral at magpaliwanag sa tao ng Biblia.  Kaya ang mga tunay na sugo lamang ang dapat nating sangguniin dahil sa sila ang may tungkulin na magturo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at ng kaniyang kalooban:

 Malakias 2:7Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng Makapang-yarihang si Yahweh.” [Magandang Balita, Biblia]17.         Hindi ba’t sa Diyos naman ang lahat ng nangangaral basta may dalang Biblia? 

Hindi komo’t Biblia ang dala-dala ng isang nangangaral ay katibayan na iyon ng pagiging sa Diyos niya o pagiging sa Diyos ng mga aral na kaniyang itinuturo, dahil maging ang Diablo ay gumagamit din ng Biblia para makapandaya, narito ang katunayan:

Mateo 4:5-6  “Nang magkagayo'y dinala siya ng Diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Nang tuksuhin ng Diablo ang Panginoong Jesucristo ay ginamit niya ang mga salitang nakasulat sa Biblia, ang sabi niya “nasusulat” saan ba nakasulat ang sinabi niyang ito?

Awit 91:11  “Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.”

    Ginamit ng Diablo ang nakasulat sa Awit 91:11, at ipinantukso niya kay Jesus.  Kaya napakaliwanag ngayon na maging si Satanas ay gumagamit din ng Biblia para makapandaya ng tao.  Kaya hindi ebidensiya na komo’t may dalang Biblia ang isang nangangaral ay tunay na siyang sa Diyos, kailangan nating magsuri at tiyakin ang pagiging totoo ng isang Mangangaral.

1 Juan 4:1 “Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito.” [Magandang Balita, Biblia]

Kaya napakahalaga na ang tao ay magsuri, dahil sa ito ang magdadala sa kaniya sa tunay na pagkaunawa at tunay na pananampalataya na kaniyang ikaliligtas.18.         Paano ba ang tamang paggamit ng Biblia?

Inaakala ng iba na ang Biblia ay parang pangkaraniwang aklat na babasahin mo na parang komiks o magazine, uumpisahan mo sa una hanggang sa huli.  Mahiwaga ang Biblia kaya  kakaiba rin ang paraan ng paggamit dito, at di katulad ng ordinaryong aklat na nabibili kung saan na binabasa natin, hindi nangangailangan na ito ay basahin natin mula umpisa hanggang sa huli.  Paano ba ang tamang paggamit nito?  Sasagutin tayo ng Panginoong Diyos:

Isaias 28:13  “Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, utos at utos; bilin at bilin, bilin at bilin; dito'y kaunti, doo'y kaunti; upang sila'y mangakayaon, at mangapahinga, at mangabalian, at mangasilo, at mangahuli.”

Ang paggamit ng salita ng Panginoon ay: dito'y kaunti, doo'y kaunti”, ibig sabihin babasa ka ng kaunti dito at babasa ka ng kaunti doon.  At hindi na kailangang basahing lahat.  Kumuha tayo ng halimbawa ng paggamit sa Biblia:

Genesis 3:1  “Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?”

Sa aklat ng Genesis na pinakaunang aklat ng Biblia ay may binabanggit na “ahas”, na ito nga ay ang dumaya kay Eva’t Adan.  Ngayon gusto nating malaman kung sino iyong Ahas na tinutukoy.  Kung ang gagamitin natin ay ang paraan ng paggamit na kagaya sa ordinariyong mga libro na babasahin ng tuloy-tuloy at mula una hanngang sa huli, maniniwala ba kayong mababasa niyo na halos nang buo ang Biblia bago ninyo malaman kung sino iyong Ahas? Bakit saan ba mababasa kung sino iyong Ahas na iyon?

Apocalypsis 20:2  “At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon,”

Aabutin tayo ng ilang linggo, o buwan pa siguro kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ang Biblia, dahil ang kasagutan ay nasa kahuli-hulihang aklat, ang Apocalypsis, at doon lamang natin mababasa na ang ahas ay ang Diablo at Satanas.

Kaya nga kailangan lamang ay puntahan kagad natin ang mga talatang magkakaugnay, “dito’y kaunti, doo’y kaunti”, hindi na nangangailangan pa na basahin ng buo at tuloy-tuloy.  Kung ano ang tanong, pupunta kagad tayo sa tamang verse at babasahin ang kaugnay na sagot, ganiyan po ang tamang paggamit ng Biblia.

Kagaya ng pagtalakay dito, hindi niyo ba napapansin na kung saan-saang bahagi ng Biblia tayo kumukuha ng sagot sa ating mga tanong?  At kadalasa’y tig-kakaunti lamang at hindi ang buong kapitulo o chapter ang ating sinisipi? Ganiyan po ang tamang paggamit, at iyan po ang ating sinusunod maging dito sa paksang ating pinag-uusapan.19.         Paano kung tangkain ng iba na baguhin, bawasan, at dagdagan ang mga salita na nakasulat sa Biblia?

Hindi pinahihintulot na maging tuldok o kuwit ay mawala sa mga kautusan o sa Biblia:

Matthew 5:18  “Heaven and earth may disappear. But I promise you that not even a period or comma will ever disappear from the Law. Everything written in it must happen.” [Contemporary English Version]


Sa Filipino:

Mateo 5:18 “Ang Langit at lupa ay maaaring mawala.  Ngunit ipinangangako ko na kahit ang isang tuldok o kuwit ay hindi mawawala sa Kautusan.  Lahat ng nakasulat doon ay mangyayari.”

Mahigpit ding ipinagbabawal ang magdagdag o magbawas ng mga salita na nakasulat doon, ang Diyos mismo ang nagbabawal:

Deuteronomio 4:2  “Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.”

At ang magdaragdag ni magbabawas ng mga salita nito ay mapaparusahan:

Apocalypsis 22:18-19  “Aking sinasak-sihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito:  At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

Mabigat ang parusa sa mga taong mangangahas na magdagdag ni magbawas, mag-alis, magbago ng mga salita na nakasulat sa Biblia. Kasuklam-suklam sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo ang ganitong gawain.  Kinakailangang hindi tayo dapat humigit sa mga bagay na nangasusulat, gaya ng pahayag ni Apostol Pablo:

1 Corinto 4:6  “Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat;…”

At ang dapat nating sundin ay ang mga nakasulat lamang sa Biblia, tangi sa mga bagay na nakasulat dito ay wala na tayong iba pang dapat paniwalaan, sampalatayanan, at sundin:

Juan 20:30-31  “Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nangasusulat sa aklat na ito:   Nguni't ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan.”

Kaya nga kung may mangangaral na ang kaniyang mga aral ay hindi natin mababasa o hindi matatagpuan sa Biblia, ay huwag po natin itong tatanggapin o paniniwalaan.  Dahil kung wala sa Biblia ang isang aral at paniniwala maliwanag na ito ay isang huwad o pekeng aral, at ang kaniyang kinabibilangan ay isang pekeng relihiyon din. Ang tunay na relihiyon at tunay na mangangaral ay nagtuturo ng aral na 100% mababasa at lahat ay matatagpuan sa Biblia.

Kaya ‘pag may lumapit sa inyo na nangangaral, hindi masama na magtanong ng:  “Saan mababasa sa Biblia ang sinabi mo?” Anong verse?” sapagkat sa ganitong paraan natin malalaman kung ang isang nangangaral ay huwad o tunay na tagapangaral na sugo ng Diyos. Ang kaniyang itinuturo ay kinakailangan galing lahat sa Biblia o mula sa Diyos at hindi galing lang sa kaniyang sarili:

Juan 7:17-18  “Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.  Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili'y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: datapuwa't ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kaniya'y walang kalikuan.”

At kapag galing lang sa sarili ang aral na itinuturo ng isang mangangaral, maliwanag na iyon ay utos lang ng tao at hindi utos ng Diyos.  At kapag utos ng tao ang ating sinunod mawawalan ng kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod at pagsamba sa Diyos:

Mateo 15:8-9  “Ang bayang ito'y igina-galang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa't ang kanilang puso ay malayo sa akin.  Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.”

Kaya kung ayaw nating mawalan ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang ating dapat paniwalaan, sampalatayanan at sundin ay tanging ang Biblia lamang na tunay na mga salita ng Diyos.  Ito lamang ang aklat na pangrelihiyon na dapat sundin at dapat talimahin ng lahat ng tao.                   q

33 comments:

 1. hi po.. my nais lng po akong malamn..alm ko po na ang saligan ng inc sa mga aral na pinapatupad ay nakabatay lng sa bible...nag coment po ako sa fb na bible po dapat ang batayan sa pagtatamo ng kaligtasan...pero my tugon po sya skn..

  "tungkol nman sa sabi mong Bible lng ang dapat batayan sa pananampalataya, sa pag aaral mo, kelan nasulat ang unang aklat ng New Testament? Kelan nman nasulat ang huling aklat? Kelan natipon ang buong aklat ng Bible at sino ang nagtipon? Nung di pa buo ang Bible, yun bang Iglesia itinayo ng Panginoon ay buo na? San sila kumukuha ng aral kung di pa buo ang Bible? Nung mabuo nman ang Bible, lahat ba ng mga iglesia ay may buong kopya ng Bible? Ilan ang marunong ng bumasa ng Bible? Lahat ng mga tanong na yan ang magbubukas sayo kung tlgang uubra sa una at tunay na iglesia yung Bible lng ang batayan."

  sana po ay mbigyan nio ng katugunan to...salamat po

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 2. Meron po bang English translation itong article na ito?

  ReplyDelete
 3. ako po ay naghahanap ng tunay na IGLESYA kapatid! sa Juan 20:30-31 “Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nangasusulat sa aklat na ito: Nguni't ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan.”

  kung hinde po pala lahat ng tanda ay naisulat, bakit po tayo bumabatay sa bibliya? asan po ang mga ibang tanda na hinde naisulat ano po ang mga tanda na hinde naisulat? ang SIMBAHANG sa unang siglo po ba ang makakasagot nito o ang INC?

  mapapansin po natin sa juan 20:30-31 sa mga unang bersikolo sa juan 20:28 aking panginoon at aking diyos. sino po ba ang diyos na sinasabihan niya? tnx

  ReplyDelete
  Replies
  1. Parang tinatanong mo ngayon ang panginoong dios bakit? dahil ang panginoong dios ang nagsasabi at nagdidekta if hanggang saan lang ang pweding isulat, sapagkat dito mahahayag sa atin ang panginoong dios dahil sa ating pagsunod sa nasusulat, una sa lahat ang pahahanap ng tunay na iglesia ay yong may iisang dios lamang na kinikilala walang iba kundi ang ama na ama ng ating panginoong hesuscristo mapapansin sa panalangin na tinuro ng panginoong hesus na ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit, pag may nagsasabing dios si cristo hindi tunay yong katuruan na yon don mo mahahanap yon sa dami ng relihiyon ngayon iisa lang ang dios kundi ang ama at hind si cristo

   Delete
 4. Brod Aerial pwede ba mag request tungkol sa Roma 9:5 t..pwede ba gawa ka rin ng blog tungkol dito..thnks..

  ReplyDelete
 5. kung hinde po pala lahat ng tanda ay naisulat, bakit po tayo bumabatay sa bibliya? MALIWANAG YUNG TALATA, ANG MGA BAGAY NA ITO AY NANGASULAT UPANG TAYOY MAGSISAMPALATAYA KAY JESUS, at SA ATING PAGSAMPALATAYA AY MAGKAROON NG BUHAY. kung ayaw mo ng buhay, huwag mong pagbatayan ang biblia. asan po ang mga ibang tanda na hinde naisulat ano po ang mga tanda na hinde naisulat? ang SIMBAHANG sa unang siglo po ba ang makakasagot nito o ang INC? sinagot na ng talata brod. hindi mo na kailangang hanapin yung hindi naisulat, sapat na yung naisulat upang tayoy maturuan, sumampalataya, at magkaroon tayo ng buhay.

  ReplyDelete
  Replies
  1. maraming kumikilala na MESIAS daw po ang tunay na pangalan ni Jesucristo?

   Delete
  2. Ang MESIAS ay hango sa salitang HEBREW ang CRISTO naman ay mula sa salitang GREEK, pero iisa lang ang meaning niyan kaibigan. Ang MESIAS at CRISTO ay iisa.

   Delete
 6. Bakit po bawal sa Iglesia ang mag-asawa na hindi kapatid sa Iglesia?

  ReplyDelete
 7. Bakit po marami nang Biblia...kasi po nagaalala ako na baka mali ang mga nakasulat, ang iba'y may mga dagdag na aklat?..

  ReplyDelete
 8. Bakit pag nagPray po ang mga Iglesia ni CRisto ay nakapikit at sumasagot ng OPO,AMEN?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bakit kami nakapikit sa aming panalangin?

   Santiago 5:16 “Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. MALAKI ANG NAGAGAWA NG MANINGAS NA PANALANGIN NG TAONG MATUWID.”

   Ang kasing kahulugan ng salitang MANINGAS ay MATAIMTIM, mas magagawa mo ang mataimtim na pananalangin kung nakapikit ang iyong mga mata at nakatuon ang iyong isip sa Panginoon lamang.

   Bakit kami sumasagot ng OPO at AMEN? Bahagi iyon ng kaayusan na aming sinusunod bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng nananalangin sa kapulungan. Ang ibig lamang sabihin noon ay tinatanggap namin ang sinasabi ng nananalangin sa harapan at pinatutunayan namin iyon sa pagsasabi ng OPO, SIYA NGA PO AMA, at AMEN.

   Delete
  2. Kung totoong ang saligan ng INC1914 ay ang Bibliya lamang sa kanilang mga turo. Ang tanong ko po ay SAAN MABABASA SA BIBLIYA NA KAPAG NANANALANGIN AY MAY SAGUTAN NA OPO SIYANGA PO AT AMEN at NAIIYAK IYAK pa? Saan po yan sa Bibliya?

   Delete
  3. Yung pag iyak, pwede namang mangyari yan kung talagang matindi ang paghihirap mo sa buhay, dala ng emotion kung baga. Pero may punto ka, ano ba ang ibig sabihin sa DEUT 4:2? Sumusunod nga kayo sa kaayusan at mataimtim na panalangin sa pagpikit ng mga mata, pero kung tutuusin, walang kaayusan sa ganyang paraan ng pananalangin dahil maaaring gawin ang pagsang-ayon sa isip. Hindi lahat ipinagkaloob sa inyo ganun ba? How can you miss this? Paano nyo ito ipaliliwanag nang ayon sa biblia? Sabi nyo lahat ng ginagawa nyo nakabatay sa biblia.

   Delete
 9. *Ang tinutukoy kong walang kaayusan, yung pagsagot. hindi ako tutol sa pagpikit.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ito bang talatang ito nabasa mo?

   Mateo 18:19 “MULING SINASABI KO SA INYO, NA KUNG PAGKASUNDUAN NG DALAWA SA INYO SA LUPA ANG NAUUKOL SA ANOMANG BAGAY NA KANILANG HIHINGIN, AY GAGAWIN SA KANILA NG AKING AMA NA NASA LANGIT.”

   Unang dahilan, may mababasa ka ba sa Biblia na BAWAL SUMAGOT o SUMANG-AYON sa PANALANGING PANGKAPULUNGAN? Sige nga sipiin mo talata?

   Pangalawa, ang PAGSANGAYON sa PANALANGIN ay PINAGKASUNDUAN na gawin ng MAGKAKAPATID sa IGLESIA, at ang sabi nga ni JESUS, kung PINAGKASUNDUAN ay gagawin ng AMA NA NASA LANGIT, ibig sabihin pagtitibayin.

   Iyan po ang dahilan kung bakit namin iyan isinasagawa, ang KAAYUSAN po ng isang BAGAY ay RELATIBO, maaaring ang KAAYUSAN sa iyo, ay hindi KAAYUSAN sa iba. Pero sa aming mga INC iyan ay BAHAGI ng KAAYUSANG aming NAPAGKASUNDUAN na wala namang nilalabag na kautusan o aral ng Diyos.

   Magandang araw sa inyo…

   Delete
 10. Bro. Aerial,

  Isa po akong kapatid sa INC at may tungkulin po sa lokal. Nais ko lamang po itanong kung naaayon po ba sa banal na kasulatan na ang mamumuno sa Iglesia ay babae? tulad po ng mga sabadista na itinatag at pinamunuan po ni ELLEN G. WHITE. O d naman kaya po ay magkaroon ng mga ministrong babae tulad naman po ng mga Saksi ni Jehova? na ayon po sa kanilang magazine ay milyon-milyon daw po ang mga babaeng ministro nila..(Ang Bantayan, Sept.1,2012, page 23) mayroon din po silang talatang ginagamit iyon pong nakasulat sa Awit 68:11.

  ...Ang inyo pong sagot ay isa pong npakalaking tulong salamat po!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. to:daryll

   maliban sa awit 66:11 may mga iba pang talata na ang babae pwedi maging
   ministro.

   kung mag sasaliksik ka ng mabuti kung anong kahulogan ng ministro malalaman mo ang sagot.

   ang jw iba sa mga sabadista na pwide maging pastora,dahil sa amin walang pastor na babae. at ang mga babae walang authority na nangunguna sa congregation na mag public talk o magtuturo sa loob.

   pro may mga assignment na binigay ng mga elders samin yon po ay e deliver
   namin sa theocratic ministry`s school jan sa loob ng .congregation.

   at ang pag bible study sa bahaybahay at pag preaching.

   Delete
  3. May nais lang akong ipapansin sa mga Saksi na gumagamit ng AWIT 68:11 na sinasabi ang ganito:

   AWIT 68:11 “ Si JEHOVA ang nagbibigay ng pananalita; Ang MGA BABAING naghahayag ng mabubuting balita ay isang malaking hukbo.” [Tagalog – New World Translation]

   Pero kung babasahin natin sa KING JAMES VERSION ang nasabing talata:

   Psalms 68:11 “The Lord gave the word: great was the company of those that published it.” [King James Version -1611]

   Mapapansin na walang sinasabing MGA BABAE o “WOMEN” diyan sa verse na iyan.

   Sa Hebrew kaya may sinasabi?

   אדני יתן אמר המבשׂרות צבא רב׃


   Mapapansin na sa HEBREW ay wala din ang salitang “WOMEN” o “NAWSHEEM” - הנשׁים

   At wala ding mababasng TETRAGRAMMATON diyan na YHWH – יהוה


   Ang nakalagay diyan ay “LORD” o sa wikang Hebreo ay “ADHONAY”- אדני

   Kaya nga ang WORD FOR WORD translation dapat niyan ay:

   Psalms 68:11 The Lord [H136] gave [H5414] the word: [H562] great [H7227] the company [H6635] of those that published [H1319]

   Mukhang niretoke ng mga kaibigan nating SAKSI ang TALATA ah? Walang salitang JEHOVA diyan dahil ang salitang JEHOVA ayon sa kanila ay ang TETRAGRAMMATON, eh wala namang TETRAGRAMMATON diyan eh, at wala rin salitang “MGA BABAE”.

   Maaari bang malaman kung saang MANUSKRITONG HEBREO ninyo ibinatay ang pagkakasalin ninyo ng AWIT 68:11 ng inyong sariling Biblia na NEW WORLD TRANSLATION?

   Sige pakitanong mo iyan sa inyong THEOCRATIC MINISTRY SCHOOL.

   Delete
  4. ah ganon ba sir aerial hindi pwedi mag turo ang babae? maliban sa talata na binigay ko sa itaas. kung may mababasa ako na talata na pwedi mag turo ang babae?

   aaminin mo ba na ikaw ay nagkakamali?

   Delete
  5. To: Aerial:

   Hindi lang po ang NWT ang may ganitong salin na pati ang mga babae ay nag miministeryo po. Pansinin nyo po ang ibang mga salin, hindi po eto mga bibliya nga mga saksi;

   New International Version
   The Lord announces the word, and the women who proclaim it are a mighty throng:

   English Standard Version
   The Lord gives the word; the women who announce the news are a great host:

   New American Standard Bible
   The Lord gives the command; The women who proclaim the good tidings are a great host:

   Holman Christian Standard Bible
   The Lord gave the command; a great company of women brought the good news:"

   International Standard Version
   The Lord issues a command. Numerous are the women who announce the news:

   NET Bible
   The Lord speaks; many, many women spread the good news.

   GOD'S WORD® Translation
   The Lord gives instructions. The women who announce the good news are a large army.

   American Standard Version
   The Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.

   English Revised Version
   The Lord giveth the word: the women that publish the tidings are a great host.

   Young's Literal Translation
   The Lord doth give the saying, The female proclaimers are a numerous host.

   May suhestyon po sana ako mga INC kung maaari gumamit sana kayo ng ISANG salin na bibliya lamang para hindi po kayo malito sa mga salin. Wag nyo pong i-chop chop ang mga texto sa iba't ibang salin kasi hindi lang po kayo ang nalilito, pati po ang mga nagbabasa ng blog nyo po.

   Pano nyo po yan ngayon ipapaliwanag sa mga bumabasa? Aba, sya nga no, meron palang ibang salin? Ano ang paliwanag nyo dyan? Na mali ang salin ng iba gaya ng panghuhusga nyo sa NWT at yang napili nyong bibliya na salin ang tama? Wag po kayong ganyan, sa mga taong naniniwala na sila ay nasa katotohanan dapat po pawang katotohanan po ang ating sasabihin sa mga tao. Kasalanan po ang magsinungalin, alam nyo po yan.

   Sa mga nagsusuri, magsuri pa po ng mabuti at masusumpungan nyo rin po ang tamang daan.

   Matthew 7:7

   7 “Keep on asking, and it will be given you; keep on seeking, and you will find; keep on knocking, and it will be opened to you;

   Delete
 11. 2 lang na bagay ang dapat malaman ng Kristyano.
  Hindi na dapat pag awayan ang nakalagay sa bibliya. Nandyan na yan eh. At yong sinabi ng Dyos na Eglesia hindi yun ibigsabihin na sa INC na ung cnabi ni Hesu Kristo. Dahil ang totoong Eglesia ng Dyos ay ang ating KATAWAN hindi ang simbahan.
  Ikalawa, dapat alam mo kung ano ang lahat ng utos ng Dyos kahit hindi tayo perpekto atleast we try our best to follow our Lord God Jesus Christ. Dapat alam mo kung sino ang tinatawag natin na Dyos para malugod ang Panginoon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 12. Reminders to Christians:
  1.Sa lahat ng Eglesia na naniniwala kay Hesus na Kristo ay isang totuong cmbahan ng Dyos.
  2.Useless lang po ang ating pagsamba kahit saan tayong cmbahan kung hindi tayo sumusunod sa utos ng Dyos at nagpapatuloy pa rin tayong nagpaalipin sa kasalanan kahit alam na ang nasa bibliya.
  3.Marami pong magagaling magpreach na Pastor, Evangelist, Padre at iba pang nagdadala ng salita ng Dyos pero hindi ina apply ang utos ng Dyos.Nakita ko tlga sa dalawa kong mga mata. Kaya tama ang sabi ng Dyos sa
  (1 Corinto 6: 19-20)
  “Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos; binili Niya kayo sa malaking halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos”
  4. Yon po ang pag iingatan natin, at alam na natin kung ano ang gawaing masama at mabuti. SALAMAT PO. MAY GBU ALL.

  ReplyDelete
 13. Anung silbe ang magtiwala ka sa biblia kung baluktot naman ang pagkaak interpret nnyo sa mga talata?

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:alfie fernandez


   good day!

   sana suriin mo muna kung anong kahulogan sa iglesia?

   iglesia- a building for public worship and especially christian worship.

   an organized body of religious believers.

   public worship.

   from dictionary.


   so ang word na iglesia ay kapulungan ng mga criatianos.

   ngayon kung ang iglesia literally katawan natin?masisilid ba ang mga cristianos sa ating katawan?

   Delete
 14. so ano ba ang kahulogan ng katawan na ang iglesia, na si jesus ang ulo?

  tutol po ako sa term mo na ang iglesia ng DIOS ay ating katawan .

  katawan ba mismo literally?. paki illaborate ho.

  ReplyDelete
 15. Sa palagay ko ay mali ang paliwang sa number 18(Paano ba ang tamang paggamit ng Biblia?) sa ibinigay na sitas Isaias 28:13 na hindi na kailangan basahin lahat at mag coconflict na sa paliwanag sa number 19 (Paano kung tangkain ng iba na baguhin, bawasan, at dagdagan ang mga salita na nakasulat sa Biblia?) sa sitas na Deuteronomio 4:2. Yung mga saserdote na nagsasalita sa salita ng Panginoon sa Isaias 28:13 na hindi na kailangan basahin lahat ay mga Lasing na saserdote Isaias 28:7...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pakisipi nga ng talata na sinasabi mo na ang nagsasalita sa ISAIAS 28:13 ay ang mga LASING NA SASERDOTE na binabanggit sa VERSE 7. Mukhang ikaw ang Lasing? Makipost ang talata at nang ating makita.

   Delete
  2. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
  3. ung Isais 28:13 na lasing n mga sasardote kung magsalita na kunwari salita ng Panginoon ang lumalabas a bibig ay katulad nga nung sa Isaias 28:13 na parang lasing

   Delete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network