Thursday, 25 August 2011

Sagot sa Baluktot na Pagtutol ni Flewen sa isyu ng 666 - Part 2


Maliwanag nating nasagot sa nakaraan nating pagtalakay [See Part 1], ang PAGTUTOL ni Flewen ang magiting na Catholic Defender, sa ISSUE tungkol sa aral ng INC na ang PAPA ang KINATUPARAN ng TAONG inihambing sa HAYOP na may numerong 666 na binabanggit sa Apocalypsis 13:18.

Ang UNANG KATANGIAN na ipinakilala ng Biblia na mababasa sa Apocalypsis 13:11, siya ay nagtataglay ng DALAWANG SUNGAY, na ito nga ay DALAWANG URI NG KAPANGYARIHAN na natupad nga sa PAPA, na nagtataglay ng ESPIRITUAL at POLITIKAL na KAPANGYARIHAN.

At ating napatunayan na ang kaniyang PAGTUTOL ay NAGKONTRAHAN, na para bang nawawala sa sarili at nahihibang ang magiting na CATHOLIC DEFENDER. Siya’y litong-lito at hindi niya napatunayan sa kaniyang mga sinabi na ang PAPA ay WALANG DALAWANG URI NG KAPANGYARIHAN.

Kaya matibay at hindi natinag ni FLEWEN ang ating ebidensiya na talagang natupad sa PAPA ang unang KATANGIAN na binabanggit sa HULA na siya’y may DALAWANG SUNGAY na kumakatawan sa DALAWA NIYANG KAPANGYARIHAN o AWTORIDAD [sabi nga ni FLEWEN], bilang AMA SA ESPIRITU at GOBERNADOR SIBIL na ayon naman kay CARDINAL GIBBONS.

Kaya atin nang puntahan ang ikalawang KATANGIAN, at tingnan natin BAKA MAKATSAMBA na ang ating CATHOLIC DEFENDER. 
  

Katulad ng isang Kordero

Sino ba ang Kordero na binabanggit sa Biblia?

Juan 1:29 “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”

Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ang Cordero ng Diyos, samakatuwid siya ang gagayahin ng taong hinuhulaan sa Apocalypsis. Ano ba ang isa sa katangiang taglay ni Cristo na gagayahin ng taong ito?

PAGTUTOL NI FLEWEN No.1

Sagot: walang ginaya ang mga santo papa kay Hesus, tinanggap lamang nila ang autoridad na ibinilin ni Hesus kay San Pedro, ang pagkakagawa mo ng wrong connection ay sadyang marahas at walang silbi, at dito makikita na dinidivert mo ang atensiyon ng mga mambabasa na instead ifocus sa claim na may nakaukit na ‘Vicarius Filii Ddei” sa tiara ng Santo Papa eh dinadaan mo sa eisegesis na lubhang hindi masustansiya,

Gusto kong tandaan ninyo mga kapatid ang sinabi niyang ito sa simula ng kaniyang pagtutol na ito:

“WALANG GINAYA ANG MGA SANTO PAPA KAY HESUS”

Maliwanag na pinatutunayan ni FLEWEN, na walang ginaya ang mga SANTO PAPA kay JESUS. Totoo kaya ang sinabi niyang ito? Matitiis kaya niyang hindi niya ito KONTRAHIN?

Dahil maya-maya lamang ay makikita ninyo na ang magiting na CATHOLIC DEFENDER ay nagmana sa kaniyang IDOLO si MR. ELISEO SORIANO.

Muli na naman niyang binanggit ang kaniyang paboritong termino ang “AUTORIDAD”, na ibinilin daw umano ni Cristo kay San Pedro. Napatunayan natin sa nakaraan na ang salitang AUTORIDAD o AUTHORITY ay katumbas ng salitang POWER o KAPANGYARIHAN.

Maliwanag na pinatutunayan ng magiting na Catholic Defender na binigyan ng KAPANGYARIHAN ni Cristo si APOSTOL PEDRO. Pupuntahan natin iyan mayamaya.

At dahil sa hindi niya malaman kung papaano tututol ay ganito na lang ang kaniyang nasabi:

“…ang pagkakagawa mo ng wrong connection ay sadyang marahas at walang silbi, at dito makikita na dinidivert mo ang atensiyon ng mga mambabasa na instead ifocus sa claim na may nakaukit na ‘Vicarius Filii Ddei” sa tiara ng Santo Papa eh dinadaan mo sa eisegesis na lubhang hindi masustansiya,”

Wrong connection daw, walang silbi, dinadivert lang daw ang attention ng mambabasa na instead na ifocus na may nakaukit na VICARIUS FILII DEI sa tiara ng SANTO PAPA, dinadaan ko raw sa eisegesis na lubhang hindi masustansiya.


Sa kapakanan ng mga karaniwang tao na nakakabasa ano ba iyong “EISEGESIS” na paboritong banggitin ni FLEWEN?

Exegesis - Exposition; explanation; interpretation. (Webster’s 1828 Dictionary)

Mahilig lang po talagang magpahanga ang mga CATHOLIC DEFENDER na mahilig gumamit ng mga hindi pangkaraniwang termino para hindi mahalata ang kanilang kapalpakan at maipakita na matatalino sila, hehehehehe

Puwede namang sabihin na INTERPRETASYON o PALIWANAG, pa EISEGESIS EISEGESIS pa…hehehehehe!

Well, ang masasabi ko lang every one is entitled to his own opinion, masasabi ko lang FLEWEN, opinion mo lang iyan. But can you back it up with CONCRETE EVIDENCES para mapatunayan mo na tama ang ‘yong pagpapalagay na wala nga iyang sustansiya? Hmmm?

Sa ating pagpapatuloy:

Colosas 1:18 “At SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA’Y NG IGLESIA; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

Si Cristo ang ulo ng Iglesia niya. Ang Papa ba sa Roma ay ipinakikilala rin bilang ulo ng Iglesia? Isa namang Paring Katoliko ang sasagot sa atin:

“The pope, therefore, as vicar of Christ, is the VISIBLE HEAD of CHRIST’S KINGDOM on earth, THE CHURCH, of which Christ Himself is the invisible head.” [Answer Wisely, by Rev. Martin J. Scott, p. 49]

Sa Filipino:

“Ang Papa, samakatuwid, bilang kahalili ni Cristo, ay ang NAKIKITANG ULO ng KAHARIAN NI CRISTO sa lupa, ang IGLESIA, kung saan si Cristo mismo ang di nakikitang ulo nito.”


PAGTUTOL NI FLEWEN No.2

Sagot: siya lamang ang naging VISIBLE HEAD- meaning representative at hindi siya ang tuwirang ginaya niya ang pagka-ULO ni Hesus sa Iglesiya katolika, Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng representative right?  lubhang malikot lang ang pag-iisip mo para gawing kaparehas ang pagka-ULO ng mga santo papa kay Hesus, isa iyang kahabagan.

Dito hayag na hayag ang malabis na PAGKALITO ni FLEWEN maging sa ISYUNG ITO. Pansinin ninyo ang sinabi niya uulitin natin but this time in BOLD LETTERS:

“SIYA LAMANG ANG NAGING VISIBLE HEAD- MEANING REPRESENTATIVE AT HINDI SIYA ANG TUWIRANG GINAYA NIYA ANG PAGKA-ULO NI HESUS SA IGLESIYA KATOLIKA,”

Ang PAPA raw ay VISIBLE HEAD lamang, at hindi daw tuwirang ginaya ang PAGKA-ULO ni Jesus sa IGLESIA.

Kahit ilang beses ko itong basahin, ito ang MALIWANAG NA WALANG KASUSTA-SUSTANSIYANG PAHAYAG NI FLEWEN.

Ang PAPA VISIBLE HEAD o ang NAKIKITANG ULO ng IGLESIA KATOLIKA, sabi niya.

Eh si CRISTO nung nandidito pa siya sa LUPA noon, hindi ba siya ang  VISIBLE HEAD?

Iyong pagiging ULO MISMO NI CRISTO sa IGLESIA ang ginaya nga ng PAPA EH, kasi nga SI CRISTO ANG VISIBLE HEAD ng IGLESIA nung nasa LUPA pa siya, eh nung umakyat na siya sa LANGIT, sino na raw ang VISIBLE HEAD?

Sasagot ang mga Catholic Defender:  ANG PAPA!,

O anong pinagsasabi mo diyan na hindi tuwirang ginaya…Eh tuwiran ngang GINAYA ang pagiging VISIBLE HEAD ni Cristo.

Palibhasa nga kasi ang trato sa Biblia ng mga ito ay PATAY NA AKLAT [Catholic Belief, page 4], Kaya hindi naunawaan kung ano ang kaugnayan ni Cristo sa kaniyang Iglesia kaya hindi pupuwede na magkaroon ito ng IBANG ULO.

Balikan natin ang sinabi ni Apostol Pablo:

Colosas 1:18 “At SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA’Y NG IGLESIA;…”

Maliwanag na sinabi na ang IGLESIA ay KATAWAN ni Cristo, ito ang hindi nila maunawaan, Inihalintulad sa isang KATAWANG MAY ULO ang Iglesia at si Cristo. Kaya maaari bang magkaroon ng ibang ULO ang Iglesia? HINDI MO PUWEDENG PALITAN, ALISIN ANG ULO AT MAGLAGAY KA NG IBA, OH KAYA MAGLAGAY KA PA NG IBA PANG ULO dahil MAY ULO NA ITO, Lalabas DALAWA ULO ng nag-iisang KATAWAN. Labag na labag na iyan sa katotohanang itinuturo ng Biblia. Dahil kahit pagbali-baligtarin pa ang BIBLIA.

WALANG MABABASA SA BIBLIA NA NAGKAROON NG IBA PANG ULO NG IGLESIA MALIBAN KAY CRISTO- DAHIL SA SI CRISTO ANG “VISIBLE HEAD” NOON AT ANG “INVISIBLE HEAD” NG KANIYANG IGLESIA HANGGANG SA NGAYON.

Tandaan natin na nang sabihin iyan ni Pablo ang nasa Colosas 1:18 ay matagal nang nasa langit ang Panginoong Jesus, kaya maliwanag na hindi kailan man naging ULO NG IGLESIA ang sinomang Apostol, dahil sa pagkakaunawa nila ang pagiging ULO ng IGLESIA ay autoridad o kapangyarihan na ibinigay daw ni Cristo kay Apostol Pedro, wala niyan sa Biblia, guni-guni lang nila iyan.

Kaya kailangan patunayan sa atin ni FLEWEN na kaya naging VISIBLE HEAD o NAKIKITANG ULO ng IGLESIA ang PAPA ay sapagkat ang IGLESIA ngayon ay KATAWAN na ng PAPA. Dahil napakalabo at hindi mangyayari na ang PAPA ang maging ULO ng KATAWAN ni Cristo…Dahil hindi kailan man mangyayari na maiba ang ULO sa KATAWAN..

Ngayon kung sasabihin niya na ang KATAWAN NG PAPA ay ang IGLESIA KATOLIKA, kaya siya ang ULO nito.

Eh hindi namin tatanggihan iyan, dahil ang IGLESIA NI CRISTO naman talaga ang KATAWAN ni Cristo, kaya siya ang ULO nito at hindi ang IGLESIA KATOLIKA.

Kapag ganiyan ang kanilang sinabi, payag na payag kami diyan ng 100%…heheheheh!

Ngayon eto ngayon ang maganda…dahil malalantad na naman na hindi nauunawaan ni FLEWEN ang kaniyang PINAGSASABI.

Ganito ang sabi niya, ating balikan:

“Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng REPRESENTATIVE right?  lubhang malikot lang ang pag-iisip mo para gawing kaparehas ang pagka-ULO ng mga santo papa kay Hesus, isa iyang kahabagan.”

Hindi daw tuwirang ginaya ng PAPA ang PAGKA-ULO ni Cristo ng IGLESIA, dahil sa ang PAPA raw ay REPRESENTATIVE lamang, ipinalalagay niya na bunga lamang ng malikot kong pag-iisip na gawing magkaparehas ang PAGKA-ULO ng mga SANTO PAPA kay Jesus.

Tutal tinatanong niya tayo kung alam natin ang ibig sabihin ng salitang REPRESENTATIVE, kaya pagbigyan natin, ano ba ang ibig sabihin ng salitang REPRESENTATIVE?

Gaya ng dati hindi tayo ang sasagot:


“REPRESENT'ATIVE, adj.

1.      Exhibiting a similitude.
[Nagpapakita ng pagkakatulad]

2. Bearing the character or power of another; as a council representative of the people.
[Nagtataglay ng katangian o kapangyarihan ng iba; gaya ng kinatawang konsilyo ng mga mamamayan]


REPRESENT'ATIVE, n.

 1.   One that exhibits the likeness of another.”
        [Ang isa na nagpapakita ng pagkakahawig sa iba]

      [Webster’s 1828 Dictionary]

Tsk tsk tsk, mga kapatid, dito sumablay ang magiting na CATHOLIC DEFENDER, dahil siya pala ang hindi nakakaalam ng kahulugan ng salitang REPRESENTATIVE, maliwanag sa Dictionary na ating sinipi na kapag sinabing REPRESENTATIVE ay NAGPAPAKITA ITO NG PAGKAKATULAD, nagtataglay ito ng KATANGIAN at KAPANGYARIHAN siyempre nung kaniyang NIREREPRESENT.

Hahahahahaha, SEMPLANG ang ating kaibigang CATHOLIC DEFENDER dito. Dahil ang talagang ibig sabihin nung sinabi niya na ang PAPA ay REPRESENTATIVE ni Cristo ay:

ANG PAPA AY NAGPAPAKITA NG PAGKAKATULAD KAY CRISTO,

NA ANG PAPA AY NAGTATAGLAY NG KATANGIAN o KAPANGYARIHAN NI CRISTO.

Kaya nga sabi niya kanina hindi po ba?

“WALANG GINAYA ANG MGA SANTO PAPA KAY HESUS”

Maliwanag mong Kinontra MR.FLEWEN SORIANO ang sinabi mong ito, dahil ang pagsasabi mo na ang PAPA ay REPRESENTATIVE ni Cristo ay maliwanag mong PINATUNAYAN sa AMIN na talagang GINAYA NGA NG PAPA SI CRISTO, na iyon nga ang KATIBAYAN na natupad nga sa PAPA ang IKALAWANG KATANGIAN na KATULAD NG ISANG KORDERO. Dahil sabi mo nga ang SANTO PAPA ay REPRESENTATIVE ni CRISTO na siyang KORDERO NG DIYOS,

Kaya maliwanag na ang PAPA ay NAGTATAGLAY NG MGA KATANGIAN o KAPANGYARIHANG KATULAD ng TINAGLAY ng KORDERONG si CRISTO. KAYA MAGKATULAD O MAGKAPAREHAS ANG PAGIGING ULO NI CRISTO AT PAGIGING ULO NG SANTO PAPA SA IGLESIA.

Tumbok na tumbok mo FLEWEN, dahil ikaw na mismo ang nagpatunay na TOTOO na natupad sa PAPA ang IKALAWANG KATANGIAN na nakasulat sa Apocalypsis 13:11.

Ipagpatuloy po ninyo ang pagsubaybay mga kapatid sa pagtalakay na ito…gumaganda ang usapan…NALALANTAD ang BALUKTOT at PALPAK na PAGTUTOL at PANGANGATUWIRAN nitong si FLEWEN, na FIRST RUNNER UP na sa pagiging MR. KONTRADIKSIYON gaya ni MR.ELISEO SORIANO.

At kapag nagpatuloy ito puwede na rin nating tawaging REPRESENTATIVE ni GINOONG SORIANO si FLEWEN, dahil NAGPAPAKITA NA SIYA NG PAGKAKATULAD kay ELISEO SORIANO…HEHEHEHE

Abangan po ninyo ang mga kasunod ko pang mga sagot…

1 comment:

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network