Thursday, 29 November 2012

Ano Ba Ang Ipinagutos Ni Cristo Na Itawag Sa Diyos Na Nasa Langit?


       
Isang Paglalarawan sa buhay ni Jesus habang tinuturuan niya ang
mga alagadKung papaano manalangin at kasabay niya ring itinuro
kung ano ang  itatawag sa Diyos.
      
           ANG mga tao sa daigdig ngayon ay may iba’t-ibang katawagan sa Diyos, at maging sa mga relihiyong nagpapakilalang Cristiano ay hindi rin mabilang ang pangalan na itinatawag nila sa Diyos. Kaya hindi po natin maiiwasan na itanong:

Ano nga ba ang tawag ng tunay na mga Cristiano sa Diyos na itinuro ni Cristo?

Ang sandaigdigan po ay binubuo ng TATLONG DAKILANG HATI ng PANAHON, gaya ng mababasa sa aklat ng HEBREO:

Hebreo 1:1-2  “Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating MGA MAGULANG sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng MGA PROPETA, Ay nagsalita sa atin sa MGA HULING ARAW na ito SA PAMAMAGITAN, NG KANIYANG ANAK, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;”

Maliwanag po sa Biblia ang TATLONG DAKILANG HATI


1) PANAHON NG MGA MAGULANG o PATRIARKA (Mula sa panahon ni Eva’t Adan hanggang sa panahon ni Moises)


2) PANAHON NG MGA PROPETA o PANAHON NG BAYANG ISRAEL (Mula sa panahon ni Moises hanggang sa paglitaw ni Juan Bautista)

3) PANAHON NI CRISTO o PANAHONG CRISTIANO (Mula sa paglitaw ni Juan Bautista hanggang sa Muling Pagparito ni Cristo sa Araw ng Paghuhukom)

Luke 16:16  "The Law of Moses and the writings of the prophets were in effect up to the time of John the Baptist; since then the Good News about the Kingdom of God is being told, and everyone forces their way in.” [Good News Version]

Tapos na po ang DALAWANG YUGTO ng PANAHON at tayo po ngayon ay nasa PANAHONG CRISTIANO na:

Sa PANAHONG CRISTIANO kangino po ba tayo dapat makinig? Sasagutin tayo ng Panginoong Diyos mismo:

Mateo 17:5  “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, ITO ANG SINISINTA KONG ANAK, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”

Maliwanag po kung gayon na ang dapat na pakinggan natin sa PANAHONG ito, ay walang iba kundi ang ANAK ng Diyos, na walang iba kundi ang PANGINOONG JESUS.

Sapat na po ba na makikinig lang tayo sa kaniya?

Lucas 6:46  “At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at DI NINYO GINAGAWA ANG MGA BAGAY NA AKING SINASABI?”

Samakatuwid kailangan na si CRISTO ay ating PAKINGGAN at ating SUNDIN dahil ito ang ipinagutos ng Diyos na dapat gawin sa panahong ito na kung tawagin nga ay PANAHONG CRISTIANO.

At natural lang naman na kung nagpapakilala kang “CRISTIANO” dapat lang naman na ang sundin mo ay si CRISTO, dahil ang ibig sabihin ng salitang “CRISTIANO” – TAGASUNOD NI CRISTO.


Ano ba ang iniutos ni CRISTO na itawag sa Diyos kapag tayo ay mananalangin?

Mateo 6:6  “Datapuwa't ikaw, PAGKA IKAW AY MANANALANGIN, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay MANALANGIN KA SA IYONG AMA na nasa lihim, at ang IYONG AMA na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.”

Napakaliwanag po na sinabi ni Jesus pagka tayo mananalangin ay AMA ang ating ipantatawag sa Diyos. Sapagkat ang AMA ay ang DIYOS ni CRISTO na dapat DIYOS din natin:

Juan 20:17  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.”

Kaya po kami sa IGLESIA NI CRISTO sinusunod po namin ang turo at kautusan ni Cristo, tungkol sa kung ano ba talaga ang dapat itawag sa Diyos lalo na sa panahon ng aming pananalangin. Tinatawag po namin siyang AMA bilang pagsunod kay Cristo na ipinagutos ng Diyos.


Pero ang mga kaibigan naming SAKSI NI JEHOVA ay naniniwala na dapat ang itawag sa Diyos ay JEHOVA, ito kaya ay posibleng ituro ni Cristo? Ipagpapatuloy po natin.


POSIBLE BA NA IPAGUTOS NA TAWAGIN NI CRISTO ANG DIYOS NA “JEHOVA”?

Wala po sa kahit na sa pinakamatatandang manuskritong GRIEGO ang salitang “JEHOVA” na eksistido ngayon dahil sa ang salitang “JEHOVA” ay lumitaw lamang noong 1270 A.D. [13th CENTURY] ayon na rin sa pagpapatunay ng aklat ng mga SAKSI na may pamagat na AID TO BIBLE UNDERSTANDING:

“By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed. The first of these provided the basis for THE LATINIZED FORM "JEHOVA(H)." The FIRST RECORDED USE OF THIS FORM dates from the THIRTEENTH CENTURY C.E. RAYMUNDUS MARTINI, a SPANISH MONK OF THE DOMINICAN ORDER, used it in his book Pugeo Fidei of the year 1270.” [AID TO BIBLE UNDERSTANDING, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884, 885.]


Sa Filipino:

“Sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga patinig ng ‘Adho-nay at ‘Elo-him sa apat na katinig ng Tetragramaton ang mga pagbigkas na Yeho-wah at Yehowih ay nabuo. Ang una sa mga ito ang nagbigay ng basehan para sa ISINA-LATING ANYO na JEHOVA(H). Ang KAUNAUNAHANG TALA NG PAGGAMIT SA ANYONG ITO ay mauugat mula noong IKA-13 SIGLO (C.E.)- Panahong Cristiano, Si RAYMUNDUS MARTINI, isang KASTILANG MONGHE ng DOMINICAN ORDER, ay ginamit sa kaniyang aklat na Puego Fidei noong taong 1270.”

Klaro sa paliwanag, ang salitang “JEHOVA” po ay galing sa LATIN, hindi po ito galing sa HEBREO o GRIEGO, kaya po wala ito sa mga manuskrito na pinagbatayan ng pagsasalin ng ating Biblia.  Ang UNANG GUMAMIT ng salitang JEHOVA ay si RAYMUNDUS MARTINI na mula sa DOMINICAN ORDER – isang sangay ng mga PARI sa IGLESIA KATOLIKA noon lamang taong 1270 o IKA-13 SIGLO.

Ang bahagi ng pahina ng "Puego Fidei" na sinulat ng isang
Monghe ng Iglesia Katolika noong 1270 na kinabasahan ng
salitang JEHOVA sa kauna-unahang pagkakataon

Maliwanag na ang salitang “JEHOVA” na salitang LATIN ay nanggaling sa IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA.

Matagal na pong tapos ang Biblia noon pang FIRST CENTURY, matagal nang umakyat sa Langit si Cristo, at patay nang lahat ang mga Apostol. Wala po sila ni katiting na kinalaman sa paglitaw sa mundo ng pangalang iyan na itinatawag nila sa Diyos. Kaya napaka-imposible po na ipagutos ni Cristo na tawaging JEHOVA ang Diyos.ITO PO ANG MAS NAKATATAWAG NG PANSIN:

Naniniwala ba ang WATCHTOWER SOCIETY  na ang salitang JEHOVA ang tamang paraan ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos? Magugulat kayo sa kanilang sagot:

While inclining to view the pronunciation "Yah.weh" as THE MORE CORRECT WAY, we have retained the form "JEHOVAH" BECAUSE OF PEOPLE'S FAMILIARITY WITH IT SINCE THE 14TH CENTURY.[ The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1969, p. 23.]

Sa Filipino:

“Bagamat kinikilingan ang pananaw sa pagbigkas ng “Yah-weh” bilang MAS TAMANG PARAAN, aming pinanatili ang anyong ‘’JEHOVA”dahil sa PAMILYAR DITO ANG MGA TAO MULA NOONG IKA-14 NA SIGLO.”

Alam ng WATCHTOWER na ang PANGALANG “JEHOVA” ay hindi ang PINAKAWASTONG PARAAN ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos, subalit mas pinili nila ito dahil sa ito raw ang pamilyar sa tao noong 14th Century.

Maliwanag kung gayon na ang pinaboran nila ay hindi ang MAS TAMA, kundi kung ano ang gusto ng mga tao. 

Maliwanag na ang nasunod ay ang tao.  Payag ba ang mga Apostol sa ginawa nilang ito? Biblia po ang sasagot sa atin:

Gawa 5:29  “Datapuwa't nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, DAPAT MUNA KAMING MAGSITALIMA SA DIOS BAGO SA MGA TAO.”

Hindi po pumapayag ang mga Apostol na ang ating sinusunod ay ang gusto ng tao. Kaya kahit na pamilyar sa tao ang “JEHOVA” ay hindi ito dapat ang kanilang mas pinili, sa kabila ng katotohanang alam naman nila na hindi ito ang PINAKAWASTONG PAGBIGKAS ayon sa kanila.


ANG LALONG NAKAKATAKOT AY ITO:

Sa kabila ng KATOTOHANAN na alam nila na hindi ito ang PINAKAWASTONG PAGBIGKAS, ganito po ang nakakatakot na sabi ng kanilang publikasyon

“Have you been taught to use GOD'S NAME, JEHOVAH? IF NOT, YOUR SALVATION IS IN JEOPARDY, for "EVERYONE WHO CALLS ON THE NAME OF JEHOVAH WILL BE SAVED"! -- Acts 2:21; compare Joel 2:32.” [THE WATCHTOWER, August 15, 1997, p. 6]

Sa Filipino:

“Ikaw ba ay naturuan na gamitin ang PANGALAN ng DIYOS na JEHOVA? KUNG HINDI, ANG IYONG KALIGTASAN AY NASA DELIKADONG KALAGAYAN, dahil sa “ANG SINOMANG TUMATAWAG SA PANGALAN NI JEHOVA AY MALILIGTAS”! Gawa 2:21; ihambing ang Joel 2:32.”

Hindi po ba nakakatakot iyan? Dahil lumalabas sa kanilang paniniwala na ang KALIGTASAN ay nakabatay sa isang PANGALAN na hindi ang PINAKAWASTONG PAGBIGKAS. Hindi ipinagutos ni Cristo ni ng mga Apostol.

At ang lalong kahindik-hindik ay galing pa ito sa IGLESIA KATOLIKA na siyang NAGTALIKOD sa UNANG IGLESIA na itinatag ni CRISTO sa JERUSALEM noong Unang Siglo at nagpapatay ng napakaraming tao noong panahon ng INQUISITION, na pinamumunuan ng mga BULAANG PROPETA at mga taong kaaway ng DIYOS na pinatutunayan ng Biblia at ng mga nasulat na Kasaysayan.

KAYA PAPAANO TAYO MALILIGTAS SA PAGTAWAG NG PANGALANG “JEHOVA”?

Pasensiya na po kayo mga kaibigang SAKSI NI JEHOVA dahil hindi po namin matatawag ang Diyos sa PANGALANG iyan na ginawa at binuo lamang ng tao.

Ang tawag namin sa kaniya ay “AMA” gaya ng ipinag-utos ni Cristo na siyang dapat itawag sa kaniya, dahil hindi namin kayang suwayin si Cristo na nagmamay-ari sa amin, kaya nga ang tawag sa amin ay IGLESIA NI CRISTO.

93 comments:

 1. very informative bro.aerial...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kung gayong Ama ang dapat itawag sa Diyos, eh bakit iba nag sinasabi ng Salmo 83:18 na tanging pangalan ng Diyos at hindi Ama? Tanong lang po...:-)

   Delete
  2. correction po 1278 hindi 1270 ang pinopost nyo na date mali.

   Delete
  3. Ganun ba? Pakisabihan mo iyong gumawa ng aklat ninyo na AID TO BIBLE UNDERSTANDING, na itama ang petsa. Kayo naman petsa na lang ba naman eh hindi pa kayo magkasundo hehehehe

   Delete
  4. Para sa Anonymous sa itaas:

   Kay Cristo ka magreklamo, malinaw na malinaw na siya ang may sabi na tawaging AMA ang Diyos, sinusunod lang namin siya.

   Kung ikaw ayaw mo siyang sundin, eh nasa sa iyo, hindi naman lahat ng tao ay TUPA ni Cristo eh sabi nga niya:

   JUAN 10:26
   "Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." [MB]

   Kinokontra mo si Cristo, maliwanag na hindi ka niya TUPA...

   Delete
 2. salamat sa blog Ka Aerial... Thank's God I am an INC.

  ReplyDelete
 3. Sana po meron din pong full english version ang topic na ito, dami po kasing Jehovah dito sa California.

  ReplyDelete
 4. Brad Aerial ganito ang argumento nila jan.

  Ginagamir nila ang KJV para patunayan na Jehova ang Pangalan ng Dios.

  Kung kinukwestiyon daw natin na wala "J" sa Hebrew eh bakit ung kay "J"esus daw ay hindi?


  Napakagandang usapan nito sapagkat madalas na sa tuwing nagbabahaybahay sila eh yan ang una nilang pinaghihikayat, ang pangalang Jehova.


  ReplyDelete
 5. Kung Ama ang tawag sa panahong cristiano eh di ibig sabhin walang pangalan ang Dios ngayon? o anu ba ang pangalan ng Dios sa Panahon natin ngayon kahit ang tawag ay AMA?

  ReplyDelete
 6. Anonymous,

  Parang nakini-kinita ko..mismong ang Panginoong Jesukristo ang tinatanong mo kasi Siya mismo ang nag-utos sa amin na tawagin ang Diyos sa gayong pangalan, AMA.

  Bakit mo hinahanapan ang mga tunay na Kristyano sa gayong pangalan (Jehovah) when in the first place wala namang kinalaman ang Bibliya sa pangalang iyan? Gaya ng Santisima Trinidad, ang pangalan iyan ay gawa ng tao.

  Sinusunod namin kung ano lang ang pinag-utos ng Panginoon, walang labis walang kulang:

  "And don't call anyone on earth 'Father,' because you have only one Father, the one in heaven." (Matthew 23:9, ISV)

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabi mo sinusunod nyo walang labis walang kulang eh nakalagay din sa Bibliya na YHWH ang totoong Pangalan ng Diyos kung ganun may missing kayo kasi puro Ama lang kayo at ang sinusunod nyo lang eh ang sinasabi ng nakatataas sa inyo hindi ba tao din sila o baka naman sabihin mo sa akin na anghel si Manalo? Ang gusto ko pong linawin dito ay wala pong perpekto sa ating lahat dito kaya yung binibitiwan mong salita na walang labis walang kulang eh napakabigat na salita pero kung Diyos ang magsasabi mismo niyan eh maniniwala ako pero tao din lang kayo na pwede rin mali ang interpretasyon nyo sa Bibliya.

   Delete
 7. Tsk Tsk sadyang Nililinlang lang kayo ng inyong kapatid na si Aereial hindi ginamit ni Jesus ang pangalan ng kanyang Ama na si Jehovah. Alam natin na si Jesus ay isang judio. Kung paano na Yehoshua ang name ni Jesus ay Yehovah naman ang name ng kanyang Ama noong itransliteration ito sa ibang wika. Dahil sa kainosentaan ninyo sa nilalaman ng Banal na Kasulatan at KASAYSAYAN ay sinasamantala niya ito para huwag suminag ang buong katotohanan...

  Sa Hebreong transliteration nitong יְהֹוָה ay YeHoVaH or Yehowah at ang translation naman nito ay Jehovah sa English at Jehova sa tagalog. Pansinin na sa tagalog na bigkas ang J ay silent letter na ng H . Kaya ang iba sa Pilipino ang Jesus ay nagiging bigkas o naisusulat na Hesus.

  Alam ni Jesus ang pangalan ng kanyang Ama na si Jehova at inutos niya pa ito na dapat sambahin....Mateo 4:10

  10 But Jesus said: 'Go away Slanderer, because it's written:
  It is 'Jehovah' your God you must worship,
  And He's the only One you must serve.'
  http://www.2001translation.com/MATTHEW.htm

  Matthew -New Heart English Bible: Jehovah Edition
  4:10 Then Jesus said to him, "Go away M reads "Get behind me" instead of "Go away" , Satan! For it is written, 'You shall worship Jehovah your God, and you shall serve him only.'" Deuteronomy
  http://ccmz.info:10080/bexpo/english/engnheje/index.php/Mt/4/106:13

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo12 July 2013 at 07:06

   Mateo 6:6 “Datapuwa't ikaw, PAGKA IKAW AY MANANALANGIN, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay MANALANGIN KA SA IYONG AMA na nasa lihim, at ang IYONG AMA na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.”

   Napakaliwanag po na sinabi ni Jesus pagka tayo mananalangin ay AMA ang ating ipantatawag sa Diyos. Sapagkat ang AMA ay ang DIYOS ni CRISTO na dapat DIYOS din natin:

   Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.”

   Kaya po kami sa IGLESIA NI CRISTO sinusunod po namin ang turo at kautusan ni Cristo, tungkol sa kung ano ba talaga ang dapat itawag sa Diyos lalo na sa panahon ng aming pananalangin. Tinatawag po namin siyang AMA bilang pagsunod kay Cristo na ipinagutos ng Diyos.

   Delete
  2. yan lang ba ang alam mo ang pag tawag NI JESUS SA DIOS na ama lamang?

   kung may mababasa ako na maliban sa ama o DIOS si jesus ay tumawag ng yhwh?

   accept o tumawag karin ba na yhwh sa DIOS?

   Delete
  3. Shylla,

   Sige nga paano mo ba tinatawag ang pangalan ng Diyos na YHWH?

   Paano ba binigkas ni Jesus, at ng mga Apostol ang Pangalan ng Diyos na YHWH?

   Turuan mo ng kami ng tamang paaran ng pagbigkas na itinuro ni Cristo at ng mga Apostol para naman malaman namin please...

   Delete
 8. part -2

  Maging ang nagsispagsuri na mga Bihasang Bible Scholar ay sang ayon sa bagay na ito..

  PAANO naman ang Titik na ( J )ng English ano ito sa hebrew at Griego? Paano natin naman natiyak ang titik na "J" ng Jesus ay galing sa Y ng Hebrew?

  Bagaman walang "J" sa Hebrew pero ang mga writer sa Griego na gaya nina Lucas ay "I" ang ginamit nila na katumbas para dito. Nang isalin nila ang "Ye" ng Hebrew ay "IE" ang ginamit nila sa name para sa Yehoshua na ginawang IESOUS sa Griego at IESUS naman sa wikang Latin. At naging Jesus naman sa wikang German at English.

  Pinatuyan naman iyan maging ng ilang experto sa WIKA na unti- unting naging "I" ang Y ng Hebrew tungo sa griego gaya ng makikita sa Pangalan na JESUS.
  ΙΗΣΟΥΣ = Ἰησοὺς = IĒSOU = JESUS
  Strong Concordance -2423 http://concordances.org/greek/2424.htm

  Pinatutunayan din yan maging sa nahukay na fragment na Ryland Papyrus P52 na doon nakasulat sa John 18:32 ang name ni Jesus sa titik ng matandang griego o ancient Greek na.....
  "OYΔΕΝΑ ΙΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ "ΙΗΣΟΥ" ΠΛΗΡΩΘΗ ΟΝ ΕΙ-"http://en.wikipedia.org/wiki/Rylands_Library_Papyrus_P52

  Pansinin mo ang Jesus dyan ay 'ΙΗΣΟΥ'. hindi ba letter I ang J?
  Kaya maliwanag na ang English na letter "J" ay mula sa titik na I ng Greek at mula naman ito sa titik na Y ng Hebrew.

  Ganyan din ang "J" ng Jehovah na nagmula ito sa sa "IE" ng Greek gaya ng IEHOVA na nagmula naman sa Y ng Yehovah..

  Pinatutunayan yan maging ng sa Archaeology, Architecture, at maging ng mga lumang literatures.
  Column of Soleb Date: 14th century B.C
  translated in English: “land of the nomads (or Bedouins), those of Yehua(w).” http://www.divine-name.info/archaeology/soleb.htm

  Makikita din sa mga Old Coins. http://www.flickr.com/photos/baligraph/5701840917/in/photostream/http://www.divine-name.info/coins.htm

  Makikita ang "IEHOVAH" sa KOTOMAYA ng King of Sweden,Gustav Adolph http://www.divine-name.info/museums/gustav.htm

  Makikita din ang IEHOVAH sa mga LUMANG Simbahan Katoliko.http://www.divine-name.info/worldwide/norway/sorfron.htm#beeld.

  Makikita din yan sa Gumawa ng Chapter at verses ng bible si Robert I Estienne.http://www.divine-name.info/books/1539_2.htm

  Isaiah 42:8 American Standard Version (ASV) 8 I am Jehovah, that is my name

  Maliwanag na mas angkop nga ang YEHOVAH na ang katumbas naman nito sa English ay JEHOVAH.

  Alam nyo ba na maski ang pangalan na JEHOVA ay itinuro na KATAAS - TAASAN Diyos ng inyong Tagapangasiwa pangkalahatan noon itoy nabubuhay pa?

  read at click nyo ito.....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=444082092315584&set=o.179348648780295&type=3&theater

  Sana makatulong ang post na ito na matanggal ang talukbong ng inyong kaisipan na isinuklob sa inyo ng inyong mga Minisro at mga kapatid na gaya ni Aerial Cavallero.


  ReplyDelete
 9. Alam nyo ba na maski ang pangalan na JEHOVA ay itinuro na KATAAS -TAASAN Diyos ng inyong Tagapangasiwa pangkalahatan na si Ginoong Erano Manalo, sa kanyang Akalat na isinulat
  noon itoy nabubuhay pa?

  read at click nyo ito.....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=444082092315584&set=o.179348648780295&type=3&theater

  ReplyDelete
 10. Nakakatawa talaga mga SAKSI NI JEHOVA, kahit na may naipapakitang PRUWEBA na mali ang kanilang paniniwala tungkol sa TUNAY na PANGALAN ng DIYOS, ay talagang babalewalain ang mga ito, at ang ipagpipilitan ay ang kanilang PANSARILING PANGANGATUWIRAN at UNAWA.

  Eh inaamin na nga MISMO ng Relihiyon nila na nagkaroon lamang ng salitang “JEHOVA” noon lamang 13TH CENTURY A.D., Natapos ang mga kasulatan ng BAGONG TIPAN noong taong 96 A.D., sa kauna-unahang pagkakataon ginamit ni RAYMUNDUS MARTINI isang MONGHE ng IGLESIA KATOLIKA ang salitang LATIN na “JEHOVA” noon lamang 1270.

  1174 YEARS ang pagitan matapos sulatin ang MGA BANAL NA KASULATAN na isinulat ng mga PATRIARKA, PROPETA at ng mga APOSTOL.

  Magpakatotoo ka ANONYMOUS, kahit na magtutuwad ka, imposible ang iniisip mo na may salitang JEHOVA sa ORIHINAL na isinulat ng mga manunulat ng BIBLIA.

  At imposible rin na BINIGKAS ni CRISTO ang salitang IYAN.

  At aminado ang WATCHTOWER SOCIETY diyan:

  “NO ANCIENT GREEK MANUSCRIPT THAT WE POSSESS TODAY OF THE BOOKS FROM MATTHEW TO REVELATION CONTAINS GOD'S NAME IN FULL." (The Divine Name That Will Endure Forever, Watchtower booklet)

  At dahil wala iyan sa mga SINAUNANG GRIYEGONG KASULATAN kaya iyan ay isang IMBENTO lamang ng tao:

  THE READING "JEHOVAH" IS A COMPARATIVELY RECENT INVENTION. The earlier Christian commentators report that the Tetragrammaton was written but not pronounced by the Jews [Source: http://www.biblewiki.be/wiki/Jehovah]

  Gawa lang ng tao ang salitang JEHOVA, kaya utang na loob anonymous, huwag mo naman kaming papaniwalain na sinalita ni JESUS iyan.

  Iyang mga Bibliang sinipi mo MALI ang PAGKAKASALIN, dahil umaamin na nga mismo RELIHIYON mo na wala iyan sa MGA GRIEGONG KASULATAN na pinaghanguan ng NEW TESTAMENT.

  Maski nga dun sa mga BIBLIANG galing sa SYRIAC PESHITTA o ARAMAIC, walang mababasang JEHOVA dun eh.

  Sabi mo iyong pangalan ni JESUS ay bakit tinatanggap na “J” eh “I” iyon sa original na GREEK na “IESOUS”. Eh ano ba problema mo dun?

  Iyong PANGALANG “JESUS” – PANGALAN NG TAO

  Iyong TETRAGRAMMATON “YHWH” – PANGALAN NG DIYOS

  Magkaiba iyan. Iyong PANGALAN ni JESUS bigay ng DIYOS:

  Mateo 1:21 “At siya'y manganganak ng isang lalake; at ANG PANGALANG ITATAWAG MO SA KANIYA'Y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

  So ang PANGALAN ni JESUS may PINANGGALINGAN may PINAGMULAN.

  Eh ang PANGALAN ng DIYOS may PINAGMULAN ba?

  Isaiah 63:16 “Sapagka't ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh Panginoon, ay aming Ama, aming Manunubos na MULA SA WALANG PASIMULA AY SIYA MONG PANGALAN.”

  Iyong PANGALAN ng DIYOS ay NAGMULA sa WALANG PASIMULA tulad ng DIYOS MISMO. Walang PINAGMULAN ang PANGALAN ng DIYOS dahil sa ito’y tulad ng DIYOS na NAGMULA SA WALANG PASIMULA.

  Awit 41:13 “Purihin ang Panginoon, ang DIOS ng Israel, MULA SA WALANG PASIMULA AT HANGGANG SA WALANG HANGGAN. Siya nawa, at Siya nawa.”

  Kaya nga bakit mo ikukumpara sa PANGALAN ni JESUS na gawa lang ng DIYOS ang PANGALAN niya.

  Maling-mali na itutulad mo ang DIYOS sa kaninuman dahil wala siyang KATULAD:

  Isaias 46:5 “KANINO NINYO AKO ITUTULAD, AT IPAPARIS, AT IWAWANGIS AKO, UPANG KAMI AY MAGKAGAYA?”

  Huwag na huwag IHAHAMBING ang PANGALAN ng DIYOS sa PANGALAN ng TAO, na puwedeng ibahin ang SPELLING, dagdagan ng LETRA, o ibahin ang BIGKAS.

  Hindi pangalan ng DIYOS ang JEHOVA na inimbento ng TAO…sa tanggapin mo man o hindi, iyan ay mananatiling KATOTOHANAN.

  ReplyDelete
 11. Should the Name Jehovah Appear in the New Testament?

  DOES it matter whether God’s name appears in the Bible? God obviously felt so. His name, as represented by the four Hebrew characters known as the Tetragrammaton, appears almost 7,000 times in the original Hebrew text of what is commonly called the Old Testament.*
  Bible scholars acknowledge that God’s personal name appears in the Old Testament, or Hebrew Scriptures. However, many feel that it did not appear in the original Greek manuscripts of the so-called New Testament.
  What happens, then, when a writer of the New Testament quotes passages from the Old Testament in which the Tetragrammaton appears? In these instances, most translators use the word “Lord” rather than God’s personal name. The New World Translation of the Holy Scriptures does not follow this common practice. It uses the name Jehovah 237 times in the Christian Greek Scriptures, or New Testament.
  What problems do Bible translators face when it comes to deciding whether to use God’s name in the New Testament? What basis is there for using God’s name in this part of the Holy Scriptures? And how does the use of God’s name in the Bible affect you?
  A Translation Problem
  The manuscripts of the New Testament that we possess today are not the originals. The original manuscripts written by Matthew, John, Paul, and others were well used, and no doubt they quickly wore out. Hence, copies were made, and when those wore out, further copies were made. Of the thousands of copies of the New Testament in existence today, most were made at least two centuries after the originals were penned. It appears that by that time those copying the manuscripts either replaced the Tetragrammaton with Ku′ri·os or Ky′ri·os, the Greek word for “Lord,” or copied from manuscripts where this had been done.*
  Knowing this, a translator must determine whether there is reasonable evidence that the Tetragrammaton did in fact appear in the original Greek manuscripts.

  ReplyDelete
 12. part =2

  Is there any such proof? Consider the following arguments:
  ▪ When Jesus quoted the Old Testament or read from it, he used the divine name. (Deuteronomy 6:13, 16; 8:3; Psalm 110:1; Isaiah 61:1, 2; Matthew 4:4, 7, 10; 22:44; Luke 4:16-21) In the days of Jesus and his disciples, the Tetragrammaton appeared in copies of the Hebrew text of what is often called the Old Testament, as it still does today. However, for centuries scholars thought that the Tetragrammaton was absent from manuscripts of the Greek Septuagint translation of the Old Testament, as well as from manuscripts of the New Testament. Then in the mid-20th century, something remarkable came to the attention of scholars—some very old fragments of the Greek Septuagint version that existed in Jesus’ day had been discovered. Those fragments contain the personal name of God, written in Hebrew characters.
  ▪ Jesus used God’s name and made it known to others. (John 17:6, 11, 12, 26) Jesus plainly stated: “I have come in the name of my Father.” He also stressed that his works were done “in the name of [his] Father.” In fact, Jesus’ own name means “Jehovah Is Salvation.”—John 5:43; 10:25.
  ▪ The divine name appears in its abbreviated form in the Greek Scriptures. At Revelation 19:1, 3, 4, 6, the divine name is embedded in the expression “Alleluia,” or “Hallelujah.” This expression literally means “Praise Jah, you people!” Jah is a contraction of the name Jehovah.
  ▪ Early Jewish writings indicate that Jewish Christians used the divine name in their writings. The Tosefta, a written collection of oral laws completed by about 300 C.E., says with regard to Christian writings that were burned on the Sabbath: “The books of the Evangelists and the books of the minim [thought to be Jewish Christians] they do not save from a fire. But they are allowed to burn where they are, . . . they and the references to the Divine Name which are in them.” This same source quotes Rabbi Yosé the Galilean, who lived at the beginning of the second century C.E., as saying that on other days of the week “one cuts out the references to the Divine Name which are in them [the Christian writings] and stores them away, and the rest burns.” Thus, there is strong evidence that the Jews living in the second century C.E. believed that Christians used Jehovah’s name in their writings.

  ReplyDelete
 13. Mali ba Christian na ang Transliteration ng Hebrew letters na יְהֹוָה ay Yehovah? Ang translation naman nito Yehovah sa English ay Jehovah?

  Strong's H3068 - יְהֹוָה = Yĕhova

  Jehovah = "the existing One"
  1) the proper name of the one true God
  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H3068

  ReplyDelete
  Replies
  1. May VOWELS ba ang TETRAGRAMMATON Anonymous? Alam mo ba ibig sabihin ng TETRAGRAMMATON?

   Pakisagot ang TANONG:

   Dapat bang IHAMBING o ITULAD ang BANAL NA PANGALAN ng DIYOS sa PANGALAN ng TAO?

   Sagutin mo iyan...

   Delete
  2. Walang vowels ang TETRAGRAMMATON, dahil sa orihinal, ito ay purong katinig lang. Pero, kapag binibigkas ba ito ng Hebreo noon, ito ba ay letra-por-letra o binibigkas ng diretso na may tono ng patinig. Paano ba binabasa noon ang Hebreo?

   Sa Tagalog, ang pinakakilaláng bigkas sa banal na pangalan ay “Jehova,” bagaman “Yahweh” ang mas gusto ng karamihan sa mga iskolar sa Hebreo. Sa pinakamatatandang manuskritong Hebreo, ang banal na pangalan ay masusumpungan sa anyong apat na katinig, karaniwang tinatawag na Tetragrammaton (mula sa Griegong te·tra-, nangangahulugang “apat,” at gram′ma, “titik”). Ang apat na titik na ito (isinusulat mula sa kanan pakaliwa) ay יהוה at maaaring tumbasan sa Tagalog ng transliterasyong YHWH (o, JHVH).

   Samakatuwid, alam natin ang mga katinig na Hebreo ng pangalan. Ang tanong ay, Anong mga patinig ang dapat ilakip sa mga katinig na iyon? Noong ikalawang kalahatian lamang ng unang milenyo C.E. sinimulang gamitin sa Hebreo ang mga tuldok-patinig. Bukod diyan, dahil sa isang pamahiing relihiyoso na nagsimula maraming siglo bago nito, ang mga tuldok-patinig na inilagay sa mga manuskritong Hebreo ay hindi nakatutulong para matiyak kung aling mga patinig ang dapat gamitin sa banal na pangalan.


   KARAGDAGANG IMPORMASYON:
   Kilalanin ang wikang Hebreo noong panahon ng Bibliya. Basahin online:

   http://wol.jw.org/tl/wol/d/r27/lp-tg/1200001953

   Delete
 14. Tanong Christian Anong ANYO ang isinulat ni Raymundos Martini noong 1278 ito bang יְהֹוָה or itong Yohoua?

  uulitin ko alin.... יְהֹוָה or itong Yohoua?

  Sumagot ka ng kung nauunawaab no ang pagbabasa ng Hebrew?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano ba sinasabi ng AKLAT ng MGA SAKSI NI JEHOVA?

   Oh basahin mo:

   “By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed. The first of these provided the basis for THE LATINIZED FORM "JEHOVA(H)." The FIRST RECORDED USE OF THIS FORM dates from the THIRTEENTH CENTURY C.E. RAYMUNDUS MARTINI, a SPANISH MONK OF THE DOMINICAN ORDER, used it in his book Pugeo Fidei of the year 1270.” [AID TO BIBLE UNDERSTANDING, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884, 885.]

   Siguro naman hindi ka na uli magtatanong sa akin ng ganiyan kasi ang sumagot na sa iyo ay RELIHIYON mo.

   Delete
  2. Atsaka CORRECTION Mr. Anonymous 1270 po, at hindi 1278, MUKHANG HINDI KA NAGBABASA ng THREAD. Sana magbabasa ka muna bago ka magcocomment.

   Delete
  3. Ako naman ang magtatanong:

   Ano ba RELIHIYON ni RAYMUNDUS MARTINI? Siya ba ay TUNAY NA ALAGAD o APOSTOL ni JESUCRISTO?

   Kaanib ba siya ng TUNAY na RELIHIYON?

   Delete
  4. tanong ko sayo christian,sinosino ang mga nakilala mo na mga bible scholars?at yong ginamit nyo na lamsa translation anong pangalan Sa translator?kasi mayron alagad ng Dios sa KABILA NG MGA BAKAK NA MGA RELIHIYON SILA AY NAG DEPINSA SA BIBLIYA KAHIT SILAY PARI NA INILAHAD NILA ANG MGA GAWA NG MGA SANTO PAPA KAYA SILA PINAPATAY,GAYA NI WILLIAM TYNDALE.JUN HUS,JONH WYICLIFF AT IBA PA,YONG MGA APOSTOL NAMATAY LAHAT LALONGLALO NA SI APOSTOL JUAN KASI SYA ANG HULING APOSTOL NAMATAY DUMATING ANG PANAHON NA TINATAWAG PANAHON NG KADILIMAN KASI MARAMING LUMITAW NA FALSE CHRISTIAN AT APOSTASYA.ITONG MGA BIBLE SCHOLAR NA SINABI KO GUMAMIT NG NGALAN JEHOVAH SA ENGLISH TRANSLATION.SILA ANG MGA SCHOLARS NA NAG PRESERVE SA BIBLIYA NA MA TRANSLATE SA IBANG LIGUAHE.SILA AY TINAWAG NA MARTYR.KAYA PARA MALAMAN NYO MAG BASA KAYO NG HISTORY LALONGLALO NA SA BIBLIYA. CGE NGA KUNG TUTOL KAYO SA JEHOVAH PAANO NYO I TRANSLATE ANG YHWH IN ENGLISH AT SA CEBUANO?PAKI SAGOT PO SA MGA TANONG KO.

   Delete
 15. Alam mo ba CHRISTIAN na maski ang pangalan ng Diyos na JEHOVA ay itinuro na KATAAS -TAASAN Diyos ng inyong Tagapangasiwa pangkalahatan na si Ginoong Erano Manalo, sa kanyang Aklat na isinulat noon itoy nabubuhay pa?

  read at click mo ito.....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=444082092315584&set=o.179348648780295&type=3&theater

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maaari ko bang malaman kung ANONG TAON naisulat ang AKLAT na iyan?

   At bakit puro SIPI lang ng mga TALATA ang nakikita ko sa mga PAHINA at walang mga PALIWANAG?

   Pakipost nga dito ang LINK kung saan makikita ng BUO ang PABALAT ng AKLAT, at ang COPYRIGHT PAGE?

   Delete
 16. Ang orig na TETRAGRAM Hebrew letters na יְהֹוָה ay nasa mga Kasuutan at mga Dokumento ng mga Judio.

  1.http://www.gudsnamnet.se/images/masshake_livrust.jpg

  2.http://www.gudsnamnet.se/images/stevne1.jpg

  3.http://www.gudsnamnet.se/images/exlibris3b.jpg

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mga JUDIO na ang RELIHIYON ay JUDAISM na hindi naniniwala kay JESUS, tama ba?

   Delete
  2. hindi lahat ng judio na hindi naniniwala ni jesus si juan bawtista ibang mga apostolis ay naniniwala ni jesus.sila ay mga judio,pro yonG judio na pariseo at iba pa, yong nag diwang ng sabbath yon ay hindi naniniwala ni jesus sila pa nga ang nagpapatay kay jesus.pro yong present na judaism na relihiyon ngayon ay hindi naniniwala ni jesus,at ang islam hindi naniniwala na si jesus anak sa DIOS, PRO KAMING MGA SAKSI NI JEHOVAH NANINIWALA KAY JESUS AT AMA NA JEHOVAH KAYA TINAWAG KAMING MGA SAKSI NI JEHOVA.KUNG MAYRON KANG TANONG I POST LANG SA REPLY SASAGOT AKO.ISA AKONG MEBRO NA TINATAWAG NA PUBLISHER.

   Delete
 17. Jehovah Witness Defense14 December 2012 at 16:21

  Ang Jehova (binibigkas sa Tagalog bilang /he.ho.va/), mula sa Hebreong pandiwa na ha.wa' (maging; magkagayon); nangangahulugang "Pinangyayari Niyang Magkagayon" ay ang personal na pangalan ng Diyos. (Isa 42:8; 54:5) Maraming mga Makakasulatang titulo ang iniuugnay dito tulad ng "Diyos," "Soberanong Panginoon," "Maylalang," "Ama," "Makapangyarihan-sa-lahat," at "Kataas-taasan," ngunit ang kaniyang personalidad -kung sino at ano siya- ay makikita mula sa kabuuan ng personal na pangalang ito. -Awit 83:18.

  Bagaman "Yahweh" ang mas gustong bigkas ng mga Hebreong iskolar, "Jehovah" naman ang sinasang-ayunan ng mga tagapagsaling Ingles at ginamit sa mga sinaunang saling Ingles ng Bibliya tulad ng American Standard Version (ASV), The Bible in Living English, Young's Literal Translation, King James Version (bagaman apat na ulit lamang), New World Translation of Holy Scriptures, at marami pang iba.

  Ipinakikita ng mga sinaunang Hebreong manuskrito ang pangalang ito sa apat na mga katinig, na kilala bilang Tetragrammaton יהוה (mula sa Griego te.tra-, ibig sabihin "apat," at gram'ma, "letra"). Ang apat na letrang ito (sinusulat mula kanan pakaliwa) ay maaaring nai-transliterate patungong Ingles bilang YHWH (o JHVH).


  TALAAN NG 99 NA WIKA NA GUMAMIT NG KATUMBAS NA ANYO NG TETRAGRAMMATON SA BAGONG TIPAN
  CHIHOWA: Choctaw

  IÁHVE: Portuges

  IEHOUA: Mer

  IEHOVA: Gilbertese; Hawaiian; Hiri Motu; Kerewo; Kiwai; Marquesas; Motu; Panaieti (Misima); Rarotongan; Tahitiano; Toaripi

  IEHOVAN: Saibai

  IEOVA: Kuanua; Wedau

  IHOVA: Aneityum

  IHVH: Pranses

  IOVA: Malekula (Kuliviu); Malekula (Pangkumu); Malekula (Uripiv)

  JAHOWA: Batak-Toba

  JAHUÈ: Chacobo

  JAKWE: (Ki)Sukuma

  JAHVE: Hungaryo

  JEHOBA: Kipsigis; Mentawai

  JEHOFA: Tswana

  JEHOVA: Aleman; Croatiano; Kélé (Gabon); Lele (Manus Island); Nandi; Nauruan; Nukuoro

  JEHOVÁ: Kastila

  JEHÔVA: Fang; Tsimihety

  JEHOVAH: Efik; Ingles; Kalenjin; Malagasy; Narrinyeri; Ojibwa; Olandes

  JEOVA: Kusaie (Kosraean)

  JIHOVA: Naga (Angami); Naga (Konyak); Naga (Lotha); Naga (Mao); Naga (Ntenyi); Naga (Sangtam); Rotuman

  JIOUA: Mortlock

  JIOVA: Fijiano

  JIWHEYẸWHE: Gu (Alada)

  SIHOVA: Tongan

  UYEHOVA: Zulu

  YAHOWA: Thai

  YAHVE: Ila

  YAVE: Kongo

  YAWE: Bobangi; Bolia; Dholuo; Lingala; Mongo (Lolo); (Lo)Ngandu; (Lo)Ntumba; (Ke)Sengele

  YEHÓA: Awabakal

  YEHOFA: Timugang Sotho

  YEHOVA: Chokwe; Chuana (Tlapi); (Ki)Kalanga; Logo; Luba; Lugbara; (Chi)Luimbi; (Chi)Lunda (Ndembu); (Chi)Luvale; Santo (Hog Harbor); Tiv; Umbundu; (Isi)Xhosa

  YEHOVAH: Bube; Mohawk; Nguna (Efate); Nguna (Tongoa)

  YEHOWA: Ga; Laotian; (Ki)Songe; Tshiluba

  YEKOVA: Zande

  YEOBA: Kuba (Inkongo)

  YEOHOWA: Koreano

  YHWH: Hebreo

  YOWO: Lomwe

  ZAHOVA: Chin (Haka-Lai)

  ReplyDelete
 18. Jehovah Witness Defense14 December 2012 at 16:24

  Mga Saksi ni Jehova—Sino Kami?

  Iba-iba ang aming wika at lahi, pero pinagbubuklod kami ng iisang layunin. Higit sa lahat, gusto naming maparangalan si Jehova, ang Diyos ng Bibliya at Maylalang ng lahat ng bagay. Ginagawa namin ang lahat para matularan si Jesu-Kristo at ipinagmamalaki naming kami’y mga Kristiyano. Bawat isa sa amin ay regular na nagbibigay ng panahon para matulungan ang iba na matuto tungkol sa Bibliya at sa Kaharian ng Diyos. Bilang mga Saksi ni Jehova, nagpapatotoo kami tungkol sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Kaharian.

  Tingnan ang aming Web site http://www.jw.org/tl/ Basahin ang Bibliya online. Kilalanin kami at alamin ang aming mga paniniwala.

  ReplyDelete
 19. Maging anu-ano pa mang WIKA ang sinasabi ninyong VERSION ng PANGALAN ng DIYOS na itinatawag ninyo sa kaniya na pinatutunayan ng mga sinipi mong mga SOURCES na siyempre katulad din ninyong naniniwala na ang PANGALAN ng DIYOS ay JEHOVA, kaya NATURAL sasangayon sila sa mga sinasabi mong iyan.

  Sa aming mga IGLESIA NI CRISTO, sapagkat kami ang mga TUNAY na mga TUPA ni JESUS ang aming sinusunod o pinananatilihan ay ang kaniyang mga SALITA:

  Juan 8:31 “Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, KUNG KAYO'Y MAGSISIPANATILI SA AKING SALITA, KUNG MAGKAGAYO'Y TUNAY NGA KAYONG MGA ALAGAD KO;”

  Ang pinanghahawakan naming matibay ay ang mga SALITA ni JESUS:

  Mateo 6:6 “Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay MANALANGIN KA SA IYONG AMA na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.”

  Mateo 7:11 “Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ANG INYONG AMA NA NASA LANGIT na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kaniya?”

  Kaya kapag nananalangin kami, tinatawag namin ang DIYOS na nasa LANGIT bilang AMA na, gaya ng sinabi at ipinagutos ni JESUS.

  Nang magturo ang mga APOSTOL sa mga GENTIL at ipinakilala ang NAGIISANG DIYOS, sabi ng mga APOSTOL:

  1 Cor 8:6-9 NGUNI'T SA GANANG ATIN AY MAY ISANG DIOS LAMANG, ANG AMA, NA BUHAT SA KANIYA ANG LAHAT NG MGA BAGAY, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. GAYON MA'Y WALA SA LAHAT NG MGA TAO ANG KAALAMANG IYAN:…”

  Ang ipinakilala ng mga APOSTOL na NAGIISANG DIYOS ay ang “AMA”, sabi nga nila’y “SAGANANG ATIN” kasi nga sa iba hindi ang “AMA” ang kinikilala nilang Diyos, At alam din nila na wala sa lahat ng tao ang kaalamang iyan:

  1 Cor 8:9 “GAYON MA'Y WALA SA LAHAT NG MGA TAO ANG KAALAMANG IYAN:…”

  Kaya nga may mga relihiyon na hindi tinatanggap na “AMA” ang dapat itawag sa Diyos, na gaya nga ng itinuro ng PANGINOONG JESUS.

  Mas MARAMI mang tao ang naniniwala na ang PANGALAN ng DIYOS ay JEHOVA ng higit sa amin, ay hindi naman nasusukat iyon sa bilang:

  Dahil kakaunti lang naman talaga ang makakarating sa KATOTOHANAN:

  Mateo 7:13 “Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at MARAMI ANG DOO'Y NAGSISIPASOK. SAPAGKA'T MAKIPOT ANG PINTUAN, AT MAKITID ANG DAANG PATUNGO SA BUHAY, AT KAKAUNTI ANG NANGAKAKASUMPONG NOON.”

  Kakaunti lang kami nakakaalam at naniniwala na dapat “AMA” ang itawag sa Diyos, ok lang iyon dahil talaga namang kakaunti lang ang makakarating sa DAAN ng KATOTOHANAN. Mas marami ang mapapaniwala sa mali at mapapasok sa MALING DAAN.

  Maliwanag sa amin ang KATUWIRAN at DAHILAN kung BAKIT sapat ng AMA lamang ang ITAWAG sa DIYOS:

  1 Juan 3:1 “Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng AMA, UPANG TAYO'Y MANGATAWAG NA MGA ANAK NG DIOS; at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito.”

  Ang turing sa amin ng DIYOS ay MGA ANAK NIYA, at dahil sa kami ay TUNAY na mga ANAK, marapat lamang na tawagin namin siyang “AMA” namin.

  Tulad ng aking AMA sa LAMAN, ang aking TATAY na hindi ko tinatawag sa kaniyang PANGALAN kapag siya’y kinakausap ko, kundi TATAY lang. Dahil ANAK niya ako.

  Lalo na higit ang DIYOS na ang turing sa amin ay TUNAY niyang mga ANAK.

  Dahil kapag TUNAY NA ANAK NG DIYOS ang TATAWAG sa DIYOS, ang tawag sa kaniya “AMA”.

  Iyong mga tao na tinatawag siya sa PANGALAN niya, Napakalinaw ang ebidensiya na hindi sila TUNAY na MGA ANAK. Kaya ganun ang tawag sa kaniya.

  Kung may magtatanong sa akin kung Sino ang Diyos:

  “ Ang sagot ko ANG NAGIISANG DIYOS ANG AMA NA NASA LANGIT”…

  Iyan ang turo ng aming PANGINOON JESUS na may ari sa IGLESIANG KINAANIBAN ko – ANG IGLESIA NI CRISTO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. BAKIT KAYO LANG BA ANG TUMAWAG O GUMAMIT NA AMA?KAMING MGA SAKSI NI JEHOVA TUMAWAG RIN KAMI NA AMAHAN NAMIN NA JEHOVA,KASI ANG PAG GAMIT SA PANGALAN NG DIOS AY MAHALAGA PARA MA SANCTIFIED ANG PANGALAN NG AMA O DIOS.ISAIAS 12:4 AT SA ARAW na yaoy inyong sasabihin,mangagpasalamat kayo sa panginoon,kayoy magsitawag sa kanyang pangalan,sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan.pbs bible translation. sino ba ang panginoon na tinutukoy dito?syempre si jehova salmo 83:18 ang pangalan ng DIOS AY JEHOVA KJV BIBLE AT new world translation of holy scripture.kayo nga ang nag sabi maraming mga dios at maraming mga panginoon,di ba ninyo alam marami ring mga ama?sino bang ama ang inyong tinatawag ano ang kanyang pangalan?piki sagot,sabi ni jesus mateo 7:21-23 hindi ang bawat nagsasabi sa akin panginoon,panginoon,ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit.tanong ko sa inc anong pangalan ng DIOS AMA NA NASA LANGIT?

   Delete
  2. Anonymous,

   Kung kami lang ang tumatawag ng AMA sa Panginoong Diyos, for obvious reason, dahil kami lang ang Kaniyang mga anak at Siya lamang ang aming AMA at wala nang iba.

   Bakit hindi namin siya tinatawag sa pangalang Jehovah? Sapagkat walang banggit ang gayong pangalan sa Bibliya, kung gayon, walang turo ang Panginoong Jesus maging ang mga Apostol na tawagin namin ang Diyos sa gayong pangalan. Minsan may nagtanong sa akin rito, bakit ang pangalang Jesus ay tinatanggap ninyo pero hindi ang pangalang Jehovah? The answer is very obvious..sapagkat ang pangalang Jesus ay nakasulat sa Bibliya at ang pangalang Cristo ay hindi lamang nakasulat si Bibliya kundi ang tanging pangalang na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao AT HINDI ANG PANGALANG JEHOVAH.

   --Bee

   Delete
  3. SABI MO TINAngap mo ang pangalang jesus dahil nakasulat sa biblia.eh kung babasahin ko sayo sa ibat ibang saling biblia mayrong jehovah nakasulat?excuse me po hindi lahat na nagtatawag ng amang DIOS, ANAK NG DIOS.BAKIT BEE WEEZER KAYO lang ba ang relihiyon na tumawag na ama?diba ang add at katoliko tumawag rin na ama?

   Delete
  4. to:bee weezer.

   kung may mabasa ako sa biblia na nasusulat ang jehova anong mapapala ko sayo?umanib ka ba sa mga saksi ni jehovah?

   baka kadaldalan lang kaya mo.

   Delete
 20. Sana naliwanagan yung mga tao dito...

  ReplyDelete
  Replies
  1. tanong ko sa inyo inc, ano ba ang personal name nag Diyos?ito kasi ang dapat ninyong pag tuonan ng pansin, siguro ang sagot nyo ama, o DIYOS.KASI ITO ANG INYONG DEPENSA.KUNG MAG KAGANON ANG PANGALAN NI SATANAS AMA NA RIN O DIOS,ITO KASI ANG KINALALABASAN NYO PAG ANG AMA AT DIOS AY PANGALAN.ANG TETRAGRAMMATON HO SA HEBREW NA WIKA KATUMBAS NA YHWH,YAN MO ANG PANGALAN NG DIOS HALOS 7000 BESES NASULAT SA MGA MUNUSKRITO,ALAM NYO NAMAN NA MAGKAIBA IBA ANG ATING WIKA,SO NGAYON ANG JEHOVA YAN PO ANG TRANSLATION O PAG BIGKAS SA CEBUANO,KUNG HINDI KAYO SANG AYON BAKIT TINANGGAP NYO ANG PANGALANG JOB,JOSE,JEREMIAS,JESUS,JAVAN,AT IBA PA NA HINDI NAMAN ITO ANG BIGKAS SA HEBREW.SA JUAN 17:26 AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN,JUAN 17:6 IPAHAYAG KO ANG IYONG PANGALAN SA MGA TAO NA IBINIGAY MO SA AKIN MULA SA SANLIBUTAN,BAKA MAG SABI KAYO BASAHIN MO SA BIBLIYA NA SI JESUS TUMAWAG SA PANGALANG JEHOVA?PANAHON NI JESUS WALA PANG CEBUANO KAYA ANG PAG BIGKAS NYA YONG SARILI Niyang salita hebrew at greek.

   Delete
  2. Anonymous,

   Kung binasa ninyo ng maige ang artikulo ukol rito, hindi po sana mahahalata na basta-basta na lang kayo nag-post at sarado ang isip ninyo sa paliwanag ni Ka. Aerial.

   Napatunayan ni Ka. Aerial na mali ang pakahulugan ninyo sa ibig sabihin ng YHWH. Ngayon kung ipagpipilitan ninyo, sagutin po ninyo eto:

   1. Bakit ang orihinal na pangalan ng JW ay BIBLE SCHOLARS at hindi Saksi Ni Jehovah kung talagang totoo sila?

   Kaya di nakapatataka na sinabi nila ang ganito:

   While inclining to view the pronunciation "Yahweh" as THE MORE CORRECT WAY, we have retained the form "JEHOVAH" BECAUSE OF PEOPLE'S FAMILIARITY WITH IT SINCE THE 14TH CENTURY.[ The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1969, p. 23.]

   Kung gayon, WALANG KINALAMAN ang Bibliya sa pinagpipilitan ninyo.

   --Bee

   Delete
  3. bee weezer saan mo naman nahagilap na ang pangalang jw ay bible scholars?nonsense ang katanongan mo.wala naman kaming tutul sa yahweh,para sa akin mas jehova ginamit ko kasi cebuano ako,yan po ang translation.ano ba kayo kahit kasapi nyo umamin na gumamit rin kayong pangalang jehova sa pag samba.tingnan nyo sa blog na gawa 20:28.si wenleor basahin nyo.

   Delete
 21. PakiPost nitong article Bro aerial. ASAP, then explain mo dito...

  http://ivarfjeld.wordpress.com/2012/07/14/holy-blood-of-john-paul-ii-arrive-in-colombia/

  This is really ugly. This is really satanic. The whore of Babylon knows no limits.

  1 John 1:7
  But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.

  Only the blood of Jesus is Holy. Only the blood of Jesus cleanses us from all sins. The blood of chickens and popes are not holy. Only Satan rejoices when blood of chicken and humans are used to worship “god”.

  ReplyDelete
 22. Sino ang nagsasabing kayo ang tunay na TUPA NG DIYOS?Pakilinawin ninyo itong sinasabi ninyong INC sa palagay ninyo kayo ang tunay na TUPA NG DIYOS?Hindi ako sangayon sa sinasabi mo kaibigan sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon sa buong mundo kayo lang na INC ang tunay TUPA NA DIYOS.Mga buang kayong INC inuunahan naman ninyo ang Panginoon na magsasabi na kayo na ngang INC ang tunay na TUPA NG DIYOS.Dito na lang kayo'y polpol na at huwag ninyong sasabihin na kayo ang tunay na TUPA NG DIYOS kung wala kayong sapat na katibayan sa mga sinasabi ninyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Katotohanan ang hanap natin diba? Sa litanya po ninyo, nasaan po ang katotohanan riyan? O nagpapalabas lang kayo ng sama ng loob? Sumitas ng ilang talata si K. Christian upang patotohanan ang mga inaangkin niya...dapat pagsubalian niyo ang kanyang pagkaunawa sa mga talatang sinitas niya kung sa palagay ninyo ay mali ang pagkaunawa niya sa mga ito. Hindi po yang NAGTATALAK kayo dahil NASASAKTAN kayo? Para po kayong latang nag-iingay na WALANG LAMAN.

   --Bee

   Delete
  2. ako po ay isang saksi ni jehova.ang tunay po na tupa ne jesus ay yong nag tuturo ng katotohanan, ano po ang katotohanan tungkol kay jesus?sya po ba ay tao o DIOS NA SINASAMBA?SA BIBLIYA sinabi sa juan 8:40 si jesus tao na nagsasabi ng katotohann na galing sa DIOS,kaya kami sang ayon dito,bagamat hindi kami sang ayon na sya ang DIOS NA SAMBAHIN DAHIL ANG SINAMBA NAMIN ANG Diyos na makapangyarihan sa lahat na jehova, pro ito ang tanong ko sa inc saan nag mula ang buhay ni jesus sa wala pa nilikha ang mundo at tao? ang sagot nyo ganito si jesus nasa isip palang ng DIOS,kaya ang kanyang buhay nagsimula na ipinanganak maria.dapat intindihin nyo ang salita ng bibilia, colosas 1:15 sinabi na sya ang larawan ng Dios na di nakikita ang panganay ng lahat ng mag linalang.juan 1:1 ang verbo na sinabi dito ay si jesus kasi sya naman talaga ang verbo na DIOS APOCALIPSIS 19:13 AT SIYAY NARARAMTAN NG DAMIT NA WINISIKAN NG DUGO AT ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng DIOS.si jesus ay isang ipiritu na nakatira sa langit kasama sa kanyang ama juan 17:24.kaya nga sa new world translation o sa ibang translation ba bible sya isang,a god, si satanas nga tinawag na dios 2 cor4:4,si moses nga tinawag na dios sa harap ni paraon,ang yong tiyan mo tinawag na dios kapag matakaw sa pagkain,si jesus pakaya.gumamit kayo ng kristo pro hindi nyo alam kung sino sya,baka hindi nyo alam ang kahulogan na kristo? ito pa ang sabi ni jsus kayo mangag ibigan naman kayo sa isat isa o kayoy may pag ibig sa isat isa ito po ang sign na tunay na tupa ne jesus hindi sumali sa digmaan o war kayo may membro ba kayo na sundalo o pulis na sumasali sa digmaan?

   Delete
  3. p.s juan 1:1 sya po ang verbo NG DIOS,YONG NASA IBABAW NA DIOS , NG, YON.BAKA MAGIGING ISSUE YAN.KUNG gusto nyo matoto sa katotohanan punta kayo sa website namin www jw org.salamat

   Delete
  4. Anonymous,

   Kilalang-kilala namin si Cristo, o higit na mas nakakabuting sabihin, kilala kami ni Cristo. Kayo kilala Niya ba kayo? Hindi nga kilala ni Cristo ang 'diyos' ninyo, paano pa kaya ang pagkakilala sa inyo? Kelan ka ba naging JW? Parang hindi mo alam ang history ng mga aral ninyo. Diba tinuturo ng mga sinungaling ninyong tagapangaral noon na dalawa ang Diyos? Si Jehovah na Almighty at si Cristo na Mighty dahil sa maling pakahulugan nila sa sinabi ni Cristo na, " for the Father is mightier than I"? Ngayon, hindi na Siya dios sa inyo? So alin ang totoo talaga sa dalawang aral na eto? Eto ba ang totoong relihiyon, paiba iba?

   Di ba tinuro nila noon na namatay si Cristo sa Krus (at ginamit pa nga nila ang larawang krus sa publication nila) at binago nila na sa pahirapang tulos raw ipinako? At marami pang iba, sabihin mo lang at isa-isahin ko sa'yo. Baka maitanong mo, bakit ko alam? Dahil "malapit akong naging Saksi Ni Jehovah" noon pero sa awa ng Diyos hindi ako nahulog sa bulaang relihiyong iyan.

   Ngayon sino nga ba ang Panginoong Jesukristo sa amin? Natalakay na ng maraming beses iyan sa blog na eto, pakihanap na lang po pero iisa lang ang ipupunto ko sa'yo. Sa pangalan ni Cristo matatagpuan ang kaligtasan at HINDI SA PANGALANG JEHOVAH NA GAWA LANG NG TAO.

   --Bee

   Delete
  5. tanong...lahat ba ng turo hindi iniba-iba ay tutuo?pariho lng kayo sa catholic,dating daan,islam, mormons at marami pang iba, kahit alam ng iyong leader sa relihiyon na mali ang turo nila hindi itinatama ang mali. matakot mawalan ng donation. buti nga ang mga saksi ni jehova mapagkumbaba ang mali ay itama.na explain ko na yan bakit may mga panahon iniba ang mga turo.kung dios lang ang pag uusapan maraming dios hindi lang dalawa,marami.sinabi mo ang pangalang jehova gawa ng tao tulad ng kingjames na ginamit mo,ito po bay mali ang kingjames version?porkit gawa ng tao mali?bakit uminom ka ng gamot kung magkasakit ka diba gawa ito ng tao?bakit ka nag aaral sa school gumamit ng lebro na gawa ng tao?bakit kayo gumamit ng ibang ibang translation na may jehova diba gawa ito ng tao?hindi mo na kailangan isa isahin dahil alam ko na yan ang mga changes.teka, na mis interpret nyo ang pang unawa sa publication namin.iisa ang DIOS NA MAKAPANGYARIHAN.AT SI JESUS sa john 1:1 tinatawag syang a god.isaias 9:6 mighty god, grabi naman kayo si satanas nga tinawag ng dios sa sanglibutan ito, si jesus pa kaya na lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan heb 1:3.kilala ni jesus ang mga jw kabilang na ako dahil pareho kaming mga saksi ni jehova gawa 1:8,rev 1:5.

   Delete
  6. ang tunay na relihiyon tinatawag sa pangalan ng DIOS DANIEL 9:19 KINg james version oh DIOS KO,sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinawag sa iyong pangalan.kaya sa bibliya ang iglesia ng DIOS AT iglesia ni kristo ay tinawag sa pangalan ng DIOS. SINONG DIOS?SA SALMO 83:18. ANG DIOS NA JEHOVA .ang TUNAY na iglesia ni cristo ay iisa lamang,ito ang iglesia itinayo ni cristo kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga iglesia at sinasabibg sila man ink rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang.pasugo mayo 1968 p.7 kaya nga ang inyong pasugo nagsasabi huwag ang inc na itinatag ni ginoong felix manalo.kasi ang tunay nag tatag si kristo noong 33k.p.hindi 1914 na enerehistro ni manalo.

   Delete
  7. malinaw na huwad ang inc ngayon,kaya tama yong sinabi sa mateo 24:5 maraming lumitaw na nagdadala sa pangalang kristo.

   Delete
  8. @Akiyahere

   catholic po ako ntutuwa ako sa mga nbbsa ko dagdag kaalaman talaga , Lalo na binbatay ko sa bible lhat ng sisnsbi nyo , Natutuwa din ako sa mgasaksi dhil tlgang bibliya sila nkasalig
   Inc ? Bkt puro pagbbtikos ang gngwa nyo sa ibang relihiyon ? try nyo po magbsa ng bible , kc yung ibang pnopost nyo dko maunawaan i mean dko mkta sa bible , Puro insulto ang gngwa nyo , that was so sad for me kala ko kayo ang tumpak na religion , pero d nyo kilala kung san tayo nagmula ;( cnu lumikha stin ;( kala ko sa inyo ko mkkakuha sagot ;) Felix manalo ? Ang labo bilang sugo

   Delete
 23. Bro aerial, ipinapaalam ko lang po na ingat po kayo sa paggamit ng photos lalo na yung copyrighted, sayang kasi itong blog nyo pag nagkataon na tirahin ito ng ADD members sa pagrereport ng DMCA complaint. sana marami pa kayong magawang article. more power.^^

  ReplyDelete
 24. Binibigkas na ang Tetragrammaton bago pa man ito ginamit ni Raymundus Martini sa kanyang mga akda. Bigyan kita ng mga mapag aaralan.

  See George Wesley Buchanan; "How God's Name Was Pronounced", Biblical Archaeology Review Mar./Apr. 1995 Volume 21 Number 2; page 30. Harris, Archer, Waltke; "Theological Wordbook of the Old Testament" #484. James Trimm; "Nazarenes and the Name of YHWH," and "In Fame Only? A Historical Record of the Divine Name," by Gerard Gertoux) - pakisagot naman po ka aerial

  ReplyDelete
 25. kumusta po ka aerial, INC member po ako na may kaibigan na JW na interesado sa aral natin. nais ko lang po mag request na talakayin nyo ang tungkol sa hula ng pagkatuyo ng ilog euphrates, ang paniniwala po kasi ng aking kaibigan ay ukol ito kay Ciro. salamat po.

  ReplyDelete
 26. IBIGAY NYO ANG talata anonymous,simple ang tanong mo,kayang kaya ko sagutin nyan kahit akoy membro ng jw.

  ReplyDelete
 27. Ano ba ang mas matimbang? Ang nababasa sa Bibliya na JEHOVA ang pangalan ng Diyos o, ang sabi-sabi na hindi raw Jehova ang pangalan ng Diyos? Kung gagamitan natin masusing pag-susuri, mas matimbang ang nababasa sa Bibliya kesa sa sabi-sabi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tama ka anonymous matimbang yong nakasulat sa biblia.mahilig kasi ang mga inc sa sabisabi.kaya dapat natin silay pagsasabihan na hindi mag conclude na ang jehova hindi pangalan ng DIOS AMA. kung sino man ang tutol SA PANGALANG JEHOVA dapat mag lantad sila ng mabigat na EBIDINSYA.

   Delete
 28. kapatid. out of topic pero gusto ko lang po talaga itanong ito,

  Ipinagbabawal po ba yung pagpapalagay ng Tatoo? meron po kasi silang talatang binabanggit ukol dito (Lev 19:28)

  sana po ay masagot ito :D

  ReplyDelete
 29. kahit hindi tayo mag kapatid sa pananampalataya:sasagot ako.

  oo tama yan ayaw ng DIOS SA MGA PATIK NA ESTILO SA SANGLIButan.basahin mo prinsipyo ito,

  2 cor 7:1.

  halimbawa kung nasa tama ka ng iglesia, wag kang mag papatik o tatoo sa literal.at kahit kung wala ka pang relihiyon wag ka rin mag papatik.

  pero kung may patik kana bago ka pa pumasok sa tamang iglesia.ang DIOS AY MAGPAPATAWAD.

  ReplyDelete
 30. sinasabi po ba sa 2 cor 7:1 na BAWAL O HUWAG MAGPALAGAY NG TATOO? pakisagot po

  ReplyDelete
  Replies
  1. hahahah.. patay tau jan sis.. hirap nmn kasing sagutin nang pang spiritual ang mga tanong na pang sang libutan..
   NO NO yan sa bibliya_

   This is what we speak, not in words taught us by human wisdom but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words.(1 Corinthians 2:13)

   Delete
  2. anung ibig mong sabihin winleor?

   Delete
  3. heheh.. kita mo di CONFIRM? d kasi pweding pag.usapan ang mga bagay na spiritual sa mga bagay na panlupa di ksi magkakatugma yan.. kita mo d mo na gets ibig kong sabihin? sabihin mo nga yun bang tattoo na nasaisip mo literal o hindi?

   Delete
  4. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

   Delete
  5. sa 2 cor 7:1 principle ito, kung uunawain mo ng maege maiintihan mo kung anong ibig sabihin sa talata, iwan ko lang sayo anonymous kung mababaw pang unawa mo.

   para malinawan ka basahin mo lev 19:28

   nor print any marks upon you.

   huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng ano mang tanda.

   Delete
  6. salamat sa mga response ninyo :)

   uhm alam ko na at nabasa ko na po iyang talatang iyan, MALINAW NA BAWAL MAGLAGAY NG TATOO DYAN SA TALATANG LEV 19:28... kaya nga binaggit ko yan sa unang comment post ko e, uhm siguru ganito na lang,

   SA PANAHONG CRISTIANO (kung saan kabilang tayo), IPINAGBABAWAL PO BA MAGPALAGAY NG TATOO?

   Delete
 31. parang pinalabas mo na hindi bawal.kung tutol ka, eh bahala ka sa buhay mo.may freewill nman tyo.bastat ako pinaliwanag ko ang side sa mga jw.

  ReplyDelete
 32. nagtatanong lang po ako :D

  kung sabagay kung hindi nyu masagot na may kaukulang PALIWANAG yung tanong ko ay sa iba na lang ako hahanap ng sagot kasi ang totoo nito si aerial cavalry yung tinatanong ko ukol dito. nagpresinta ka lang.

  well salamat sa effort sa pag sagot. Meron kayong sagot sa tanong ko, pero hindi malinaw yung paliwanag nyu e, uulitin ko

  "If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"

  ReplyDelete
 33. salamat sa reply mo.kung hindi ka satisfied sa sagot ko,pwedi naman humanap ka ng second openion.sige hintayin mo nalang sagot ni ginoong aerial.

  salamay po.

  ReplyDelete
 34. kung mATAGALAN SI GINoong aerials sumagot,tanungin mo si kaibigang winleor baka sya maka explain sa gusto mong sagot.magkapatid naman si ginoong aerial at si freind winleor.

  ReplyDelete
 35. ang sinasabi ng nakakataas samin ay nkabatay sa biblia JW hindi nakabatay sa mga sarili nilang damdamin
  nkabtay kmi sa damdamin ng diyos...

  tanggapin nio nlang kc ang ktutuhanan na iglesia ni cristo ang totoo.. may nkasulat ba sa bible na "ang mga saksi ni jehova ang maliligtas" ??? whawhaha whahaha whaha bigyan kita dos .. mhanap mo yan sa biblia xD

  wag na kc magpumilit ang iba jan... wala kayong alam sa hiwaga ng biblia...

  ReplyDelete
 36. --- PANGANGATUWIRAN NI Christian15 December 2012 13:21

  Ang turing sa amin ng DIYOS ay MGA ANAK NIYA, at dahil sa kami ay TUNAY na mga ANAK, marapat lamang na tawagin namin siyang “AMA” namin.

  Tulad ng aking AMA sa LAMAN, ang aking TATAY na hindi ko tinatawag sa kaniyang PANGALAN kapag siya’y kinakausap ko, kundi TATAY lang. Dahil ANAK niya ako.

  Lalo na higit ang DIYOS na ang turing sa amin ay TUNAY niyang mga ANAK.

  Dahil kapag TUNAY NA ANAK NG DIYOS ang TATAWAG sa DIYOS, ang tawag sa kaniya “AMA”.

  Iyong mga tao na tinatawag siya sa PANGALAN niya, Napakalinaw ang ebidensiya na hindi sila TUNAY na MGA ANAK. Kaya ganun ang tawag sa kaniya.
  _____________________________

  TAMA BA ANG GANITONG PANGANGATUWIRAN? Wala namang kuwestiyon kung "Ama" ang itawag mo sa tatay mo. Natural, anak ka niya. Pero, ang bawat tatay ay may pangalan pa rin. Palagay mo, kung sapat nang "Ama" ang tawag mo sa tatay mo, bakit pa siya may totoong pangalan? Ano ba ang halaga ng pagkakaroon ng pangalan?

  Sabihin pa, ang pangalan ay isang pagkakakilanlan upang makapaiba ka sa ibang tao. Hindi mo sasabihin sa ibang tao na ang pangalan ng tatay mo ay "Ama", dahil mo sila kapamilya, hindi sila anak ng tatay mo. Ngayon, bakit ang Diyos ay may pangalan? Maliwanag, para mapaiba siya sa ibang mga diyos. Ang "Ama" ay inaangkin din ng ibang mga diyos, kung paanong gayon din sa tao na kahit sino ay puwedeng tawaging "Ama." Si Satanas ay tinatawag ding "ama", (Juan 8:44)

  Ang pagsasabing "Ama" lang ang itawag sa Diyos dahi sa anak ka niya ay hindi makatuwiran, dahil isa itong pagkakait sa iba, lalo ang sa mga di-Kristiyano na makilala ang tunay na Diyos. Katangi-tangi ang pangalan ng Diyos. YHWH, yamang walang ibang diyos ang may ganiyang pangalan, 'di tulad ng Ama na ginagamit ng kung sinu-sino. Kaya ang pagtawag sa pangalang ng Diyos ay nagpapakitang anak ka ng Diyos. Kung sakaling hindi pa, ang pagkilala sa pangalang iyan, YHWH, ay nagpapakitang gusto mo siyang maging Diyos at tinatanggap mo ang paanyaya niyang makilala siya at maging bahagi ng kaniyang bayan.

  ReplyDelete
 37. to: ko kontra sa pangalan ng DIOS NA JEHOVA.

  sabi ng iba jan kabastosan daw ang pagtatawag sa pangalan ng DIOS.

  SA BUONG BUHAY NINYO hindi ba ninyo binanggit ang pangalang ng inyong ama o kaya tatay?

  at sigurado ako binanggit nyo ang pangalan ng inyong tatay.

  sa palagay nyo kaya ang pag banggit sa pangalan ng inyong tatay binastos ba ninyo ang inyong tatay?

  halimbawa kung mayron mag tanong: anong pangalan ng iyong ama o kaya tatay?

  tama ba sagot nyo? ang pangalan ng tatay ko ay tatay din?

  sabi ng iba jan ang jehova gawa ng tao dahil sa pag salin.kung striktong gamitin ang hebrew na pag bigkas na tetragrammaton yhwh.e wag na kayong mag tagalog o kaya mag english.

  at dapat hindi narin kayo mag bigkas na jesus kundi "yehosua" na gamitin ninyo.

  kung binabatikos nyo ang jehovah na pangalan diba ang una ninyong babatikosin ang mga bible translator o bible schlolar.

  gaano ba ka kahalaga ang pangalan ng DIOS?

  PSALM 91:14-BECAUSE he hath set his love upon me,therefore will deliver him: i will set him on high,because he hath known my name.


  kung hindi mo tinanggap ang pangalan ng DIOS?ANONG klasi kang anak?

  ReplyDelete
 38. ung pangalang jesus s wkang englsh at hesus s wikang tgalog, ay tnatanggap ng mga tao smantalang ang orignal na salin nto ay "Yeshua" o "Yeshuwa" isa lang po sa natutunan ko sa pagsusuri ko kaya wala po akong kinakampihan .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kapatid laliman mo p ang parsusuri para makilala mo ng husto si Jesus at ang Diyos.....Kung gusto mo maliwanagan pumunta k sa pinakamalapit na Kapilya ng INC at magtanong k sa mga Ministro. itanong mo lahat ng gusto mong malaman tungkol s DIYOS at sasagutin ka base sa nakasulat sa bible..hindi puro kaalaman o turo lang ng tao

   Delete
  2. to Akiyapoh:

   alam mo kapatid tama ka dyan.isinalin ang pangalan ni Jesus sa english pero hindi ito tinutulan ng mga tao,pero ang pangalan ng Diyos na Jehova ayaw nilang tanggapin ang pagkakasalin. Paano kaya kung ang salita ng Diyos ay naisulat sa Chinise Language,edi kailangan kpag isinulat ito sa bibliyang tagalog eh chinise character din ang ilalagy nila.

   Paano kaya kung ang Awit 83:18 ay naisulat ng ganito:"

   Upang malaman ng mga tao+ na ikaw, na ang pangalan ay YHWH,+
   Ikaw lamang ang Kataas-taasan+ sa buong lupa.+"

   mababasa naman kaya natin ito? syempre yan ang trabaho ng mga tagapagsalin. Ang isalin ang bibliya sa ibat ibang wika. Hindi rin kasi nila lubos na maunawaan ang mga bagay na io. Basta pag sinabi ng mga ministro nila paniniwalaan nila agad.

   Im proud to be a JW!!

   Delete
 39. @akiyehere

  dhil d ako INC at JW , may ask lng po ako bkit ama ang dpat ntn itwag sa Diyos ?
  Eh halimbawa po ang Sbhin ng Nanay ko sakin , "Akiya siya ang AMA mo tawagin mo siyang Ama " bagamat inutos skn n AMA ko siya yun n po ba ang ttwag ko ? Dko manlang ttanungin sa nanay ko na ANO BA PANGALAN NG AMA KO ?! Hehe ganun po b yun mga tga INC ?
  Nalilito po ako , d pa ko CONVINCING sa POST nyo sir
  Ako kc yung taong palatanong gat dko nauunawaan , .d gaya ng iba KUNTENTO N SA MGA NRIRINIG NILA .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kapatid..Kung gusto mo maliwanagan pumunta k sa pinakamalapit na Kapilya ng INC at magtanong k sa mga Ministro. itanong mo lahat ng gusto mong malaman tungkol s DIYOS at sasagutin ka base sa nakasulat sa bible..hindi puro kaalaman o turo lang ng tao

   Delete
 40. @Akiyahere

  Diba Bilang Tao npaka halaga po sa atin ng ATING PANGALAN ? Eh lalo na po tiyak na NAPAKAHALAGA sa DIYOS na Tawagin natin sya sa Personal niyang pangalan ! Kc maging sa Work man Boss pnpatwag s AMo natin , Pero yung BOSS na Iyon ay may PERSONAL din namang PANGALAN , hindi po ba kayo nagttaka , bkit hindi po tayo magsuri , bago tayo manindigan sa ating paniniwala n wala pang kasiguraduhan , And yung mga nag aAgree na agad jan , Paano niyo nasabi na tama ang sinsbi nila !? eh Ntanong niyo ba sa Sarili niyo "bakit ako kaagad maniniwala eh dpa nga ako nagsusuri ?" Ni "Hindi pa nga ata ako nagbbsa ng bible "? Heheheh

  share lang po ha !Ako ay nsa gitna lamang

  ReplyDelete
  Replies
  1. S tao importante pangalan at my personal na pangalan, pero ang DIYOS my personal b na pangalan?..cge nga hanapin mo nga sa bible kung my personal na name ng DIYOS na SIYA mismo ang nagbigay ng personal na pangalan NIYA

   Delete
  2. kung para sa tao ang pangalan ay mahalaga,kung magkaganon ang pangalan ng DIOS AY MAS mahalaga rin.


   ang tanong mo ang DIOS ba may personal na pangalan? basa

   salmo 83:18- kjv ,upang kanilang maalaman na ikaw lamang,na ang pangalan ay "jehova" ay kataastaasan sa buong lupa.

   pls analized the text.

   salmo 147:4- kaniyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin sya ang nagbigay sa kanila ng lahat nilang pangalan.

   kung ang DIOS WALANG PANGALAN mas mahalaga pa ba ang mga butuin kay sa kanya?

   kung ang isang tao para sa kanya mahalaga ang kanyang personal na pangalan, sa tingin nyo kaya ang DIOS HINDI NAG papahalaga sa kanyang personal na pangalan?

   basahin natin ang exodo 20:7-huwag mong babanggitin ang pangalan ng panginoon mong DIOS sa walang kabuluhan;sapagkat hindi aariin ng panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan.

   pasinin nyo kung gaano kahalaga ang pangalan ng DIOS.HINDI ITO PWIDI GAMITIN SA WALANG KABULUHAN.

   AT KUNG ANG DIOS WALANG PANGALAN,PWIDI BA ang Dios mag utos sa ex 20:7? gamitin natin ang common sense sa pag analized sa talata.

   pwedi ba natin gamitin ang pangalan ng DIOS SA TAMANG PARAAN?

   ISAIAS 12:4- AT SA ARAW NA YAOY inyong sasabihin,mangagpasalamat kayo sa panginoon kayoy magsitawag sa kanyang pangalan" sabihin ninyo ang kanyang pangalan ay marangal"

   anong pangalan? jehovah according sa mga modern translation.   Delete
  3. To shyllacsjw
   D nman sinabi ng Dios na Jehovah personal nyang pangalan eh JW lng nman ang nagpangalan nyan..D b wla k makikita sa bibla na ibinigay ng Dios ang personal nyang pangalan...kya mas maganda sundin mo nalang ang Panginoong Jesu Cristo dahil panahon ng Cristyano ngayon. AMA ang dpat itawag sa Panginoong Dios ayon na rin sa Panginoong Jesu Cristo.

   Delete
 41. @Akiyahere

  isaias 42:8 Pki Explain nga po sakin Kc nkalgay sa Bible nmin Yahweh , sa ibang salin naman po ng Bibliya nung nagsearch ako Jehova , Pkiexplain nga po yun sir ;)
  Ibat iba tngnan kong bible my name eh , sa INC po ba wala ????
  Im just asking, gusto ko din kc malinawan ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. @akiyahere

   open po Tayo bible dali ;)
   Para malinaw ;) ayoko kc umasa sa SARLI KO LANG KAISIPAN @_@

   Delete
  2. dipende po yan sa gamit mong bible kasi may mga bible na ang nakalagay ay Jehova,may mga bible naman na ang nakalagay ay Yahweh,parang sa catholic bible. Pero ang masaklap may mga bible na ang nakalagay ay Diyos o Panginoon. Ito yung mga bible na tinangal ang pangalan ng Diyos.

   Delete
 42. kung gusto ninyo mag-debate tayong lahat,.,\
  anung gusto ninyong biblia?.,.
  wala pa ang lolo at lola ko.,.
  O kaya biblia na wala pa ang biblia ninyo?

  ReplyDelete
 43. sa mga jehova commenters dito.. diba ang pag bibigay ng pangalan sa isang persona ay pang tao lamang? kailan ba naging tao ang diyos na pinangalanan nyo? sana may sumagot pa dito haha nakakatawa lang kse pag ikaw daw ay anak ng tatay (ama) mo na tao may pangalan ba taalga. natural may pangalan ung tatay mong tao. pero sa AMA na makapangyarihan sa lahat walang sinuman ang pwedeng magbigay ng pangalang pang tao.

  PM NYO KO SA FB eto real name ko Mc Enri Valera PROUD INC

  ReplyDelete
 44. BAKIT ang mga anghel may mga pangalan eh hindi naman sila tao? sagutin mo yan

  for your info. kahit kailan man ang Diyos ay hindi naging TAO.

  hindi ang mga saksi ni jehova ang nag bigay sa pangalan ng DIYOS .kundi ang DIYOS mismo paki basa sa isaias 42:8 para marunong karin mag open sa bibliya.

  ReplyDelete
 45. ...................... 👇 ......................

  Learn more about GOD !

  GOD's name in hebrew "יַהְוֶה "
  what is this in english?

  Learn more here⬇

  Paki-pindot po ang https sa ibaba⤵

  or COPY/PASTE url address to your browser, go to the website⤵

  https://www.facebook.com/Psalm.83.18

  ...................... 👆 ......................

  ReplyDelete
 46. Diba Lamsa bible ang madalas nyong gamit na biblia?
  Malinaw na binabanggait doon sa Exodo 15:2 na ang pangalan ng diyos ay JEHOVAH.

  Exodo 15:2 Lamsa Bible
  He is mighty and glorious, The LORD JEHOVAH has become our Saviour; he is our God, and we will praise him; our father’s God, and we will exalt him.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network