Monday, 12 September 2011

Sagot sa Baluktot na Pagtutol ni Flewen sa isyu ng 666 - Part 4


Sa nakaraan [See Part 3] ay ating napatunayan ang maling  pagkaunawa ng magiting na Catholic Defender na si FLEWEN sa Juan 21:15-17 na inakala niyang isang uri ng TURN OVER CEREMONY o PAGPAPASA NG KAPANGYARIHAN KAY PEDRO, na napatunayan natin na isang PAGSUBOK ni Cristo sa pagibig sa kaniya ni Apostol Pedro, inutusan siyang pakanin ang Kaniyang mga Tupa na siya niyang tungkulin at hindi ang ginawa niyang pagbabalik sa pangingisda, sinabi ito ni Cristo upang matiyak na tunay nga siya nitong iniibig, maliwanag na ito ay PAG-UUTOS at hindi ipinapasa ni Cristo sa kaniya ang kapangyarihan nito.  Kaya sablay na naman ang ating kaibigang si Flewen, gaya ng dati.
  
Ipagpapatuloy pa natin ang kaniyang naging pagtutol sa ating post na may pamagat na:


Ganito ang sabi sa aking POST:

“Mateo 28:18 “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kaniyang kinausap, na sinasabi, ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.”

Napakaliwanag na ang Papa ay nag-aangkin lamang ng kapangyarihang kay Cristo lamang ipinagkaloob ng Diyos, dahil ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa kaniya ng Ama sa langit man o sa lupa. Nabasa natin sa itaas na sinasabi nila na ang Papa ay may titulong VICARIUS CHRISTI [VICAR OF CHRIST], o KAHALILI NI CRISTO, samakatuwid hinahalinhan o pinapalitan ng Papa ang pamamahala ni Cristo sa Iglesia, hindi lang ginaya ang Cristo kundi nakipantay pa sa kaniya sa kapangyarihan. Puwede bang magkaroon ng KAHALILI o KAPALITAN si Cristo?”


PAGTUTOL NI FLEWEN No.4

Source: http://apocalypsisjesuchristi.wordpress.com/2011/08/24/refuting-mr-aerial-cavalry-about-666title-of-the-pope-agenda/

“Sagot: hindi kailanman nang-akin ang mga Santo papa sa kapangyarihang si Kristo lamang ang makakagawa, ang sinusunod lamang ng mga successors ni San Pedro ay ang autoridad na binigay ni Hesus sa kanyang mga apostol at ang mas binigyan ng privilege nito ay SI SAN PEDRO., ANG UNANG SANTO PAPA. At gayang poste mo, wala kang naipakitang ebidensiya na totoo ang vicarius Filii Dei at ang taktika mo ngayon ay gusto mong palitawin na ang pagiging kahalili ay kapantay o ninanakaw ang kapangyarihan na dapat lamang sa ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ang pagiging VICAR  ay nanganganhulugang siya ang spokesperson o TAGAPAGSALITA ni Kristo, hindi KAPALITAN ni Kristo. Hala basa sa depinisiyon nito:

New Advent:

“Vicar= In canon law, the representative of a person clothed with ordinary ecclesiastical jurisdiction.”


Or let’s make it directly “Vicar of Christ”:

“A title of the pope implying his supreme and universal primacy, both of honour and of jurisdiction, over the Church of Christ. It is founded on the words of the Divine Shepherd to St. Peter: “Feed my lambs. . . . Feed my sheep” (John 21:16-17), by which He constituted the Prince of the Apostles guardian of His entire flock in His own place, thus making him His Vicar and fulfilling the promise made in Matthew 16:18-19.”


So kung iintindihin natin iyang mga artikulong ipinoste ko, walang mababasa diyan na ang pagiging vicar of Christ ay pinapantay niya ang kanyang sarili kay Hesus, baga’y isa itong kuwentong guni guni ni Aerial kaya hindi nagging kapani-paniwala ang kanyang mga wrong connections.”


Napatunayan na natin sa nakaraan na walang mababasa sa Biblia na kailan man ay ibinigay ni Cristo kaninoman ang tungkulin ng PAGIGING ULO ng kaniyang IGLESIA, dahil ang IGLESIA ay KATAWAN ni CRISTO [Colosas 1:18], kaya walang sinoman na pupuwedeng tumayo o maging ULO nito, maliban kay Cristo. Kaya nga kung ipakikilala natin ang Papa bilang VISIBLE HEAD, lalabas ngayon na mayroon pa itong ibang ULO maliban kay CRISTO.

Kung si Cristo lamang talaga ang Kinikilala nilang ULO, dapat ay wala na silang ipakikilalang iba pa.

Sabi ng magiting na si Flewen, as I quote again:

hindi kailanman nang-akin ang mga Santo papa sa kapangyarihang si Kristo lamang ang makakagawa, ang sinusunod lamang ng mga successors ni San Pedro ay ang autoridad na binigay ni Hesus sa kanyang mga apostol at ang mas binigyan ng privilege nito ay SI SAN PEDRO., ANG UNANG SANTO PAPA”

Maliwanag na nating napatunayan na hindi PINASAHAN si Apostol Pedro ng KAPANGYARIHAN ni Cristo sa Juan 21:15-17 kundi siya ay binigyan ng isang gampanin para mapatunayan niya ang kaniyang tunay na pag-ibig kay Cristo. Siya bilang ministro at apostol, ay natural na may tungkuling mangalaga sa mga tupa.  Kaya lang sa tagpong iyon siya ang hinarap ni Cristo ay sapagkat siya pa ang nagpasimuno na bumalik ang mga alagad sa pangingisda, at hindi siya binigyan ng PRIVILEGE kaibigan, siya kasi PASIMUNO ng PAGTALIKOD sa kaniyang TUNGKULIN, kaya siya ang KINAUSAP at HINARAP ni Cristo.  May mababasa ba sa talata na ipinapasa ni Cristo ang Awtoridad o Kapangyarihan kay Pedro? Hindi ba wala naman?

Sabi pa ni Flewen:

“…SI SAN PEDRO., ANG UNANG SANTO PAPA”

Maliwanag na ang kanilang kinikilalang kauna-unahang Papa, ay siya pang PROMOTOR ng PANG-IIWAN ng TUNGKULIN.

Hindi kailan man kayang patunayan  sa pamamagitan ng BIBLIA at ng mga TALA NG KASAYSAYAN ang pag-aangkin ni FLEWEN at ng IGLESIA KATOLIKA na si Apostol Pedro ay naging kaunaunahang PAPA nila.

Narito ang mga Ebidensiya:

Mula sa isang polyeto ng Iglesia Katolika:

"Christ Never Called Peter 'Pope' (Why Millions call him ''Holy Father," p.11)

Sa Filipino:

“Hindi tinawag na Papa ni Cristo si Pedro.”


So, kung hindi siya tinawag na PAPA ni Cristo noong Unang Siglo, eh di maliwanag na hindi siya ang UNANG SANTO PAPA na gaya ng ipinapalagay nila?

Sige granting na hindi nga siya tinawag na PAPA ni Cristo, may mababasa ba sa Biblia na si Apostol Pedro ay tinawag na PAPA ng mga UNANG CRISTIANO?  Umpisahan mo nang maghanap ng talata Flewen.

Narito pa ang isa pang ebidensiya:

 "ALL OF THIS MAKES IT QUITE CERTAIN THAT PETER NEVER WAS IN ROME AT ALL. NOT ONE OF THE EARLY [CATHOLIC] CHURCH FATHERS GIVES ANY SUPPORT TO THE BELIEF THAT PETER WAS A BISHOP IN ROME until Jerome in the fifth century." (Roman Catholicism, by Dr. Loraine Boettner, p. 122)

Sa Filipino:

“LAHAT NG ITO AY NAGPAPATUNAY NA HINDI NAKARATING SI PEDRO SA ROMA. WALA NI ISA MAN SA MGA UNANG MGA AMA NG IGLESIA [KATOLIKA] AY NAGBIBIGAY NG PAGSANG-AYON SA PANINIWALA NA SI PEDRO AY NAGING OBISPO SA ROMA hanggang kay Jerome noong ika-limang siglo.”

Maliwanag na ang kanilang pag-aangkin na si Pedro ay naging PAPA o OBISPO sa Roma, ay isang maliwanag na GUNI-GUNI, at kailan man ay hindi mapapatunayang TOTOO. Dahil kailan man ay hindi siya nakatuntong man lang sa lugar na iyon, na gaya ni Apostol Pablo, na may patunay sa Biblia na nakarating sa Roma.

Ano naman ang sinasabi ng isang Obispong Katoliko tungkol sa isyung ito:

"MOST SCHOLARS REJECT AS UNHISTORICAL THE TRADITION THAT THE APOSTLE PETER WAS, AND WAS RECOGNIZED AS BEING THE FIRST BISHOP OF ROME." (The Christian Society,  Bishop Stephen Neill, p. 36)

Sa Filipino:

“KARAMIHAN SA MGA ISKOLAR AY ITINATAKUWIL BILANG HINDI MAKASAYSAYAN ANG TRADISYON NA SI APOSTOL PEDRO AY NAGING, AT KINILALA BILANG UNANG OBISPO NG ROMA.”

Ang pagiging Obispo ng Roma ay katumbas ng pagiging PAPA:

“The TITLE POPE, once used with far greater latitude (see below, section V), IS AT PRESENT EMPLOYED SOLELY TO DENOTE THE BISHOP OF ROME,”


Walang ebidensiya ang sinoman na makapagpapatunay sa GUNI-GUNING ito at PANAGINIP ng Iglesia Katolika at ng ating magiting na CATHOLIC DEFENDER sa sinabi niyang si Pedro ang UNANG SANTO PAPA.

Basahin ang Kumpletong Pagtalakay tungkol sa isyung ito:


Kaya maliwanag ang mga katotohanang ito:

1.   Hindi pinasahan ng kapangyarihan ni Cristo si Apostol Pedro, at hindi siya kailan man ginawang VISIBLE HEAD o NAKIKITANG ULO ng Iglesia. Walang patunay sa Biblia at maging sa Kasaysayan.

2.   Hindi naging UNANG PAPA si Pedro sa Unang Iglesia na itinatag ni Cristo sa Jerusalem noong 33A.D., ni naging Unang PAPA  o OBISPO siya sa Roma, dahil hindi naman siya nakarating sa lungsod na iyon kailan man. At hindi siya tinawag ni Cristo na PAPA ni kinilala siya ng gayon ng mga UNANG CRISTIANO, hanggang sa sinasabing pagkamatay niya noong taong 67 A.D.

3.  Walang mababasa sa Biblia o kahit sa kasaysayan na ipinasa ni Pedro ang anomang katungkulan o kapangyarihan na ibinigay sa kaniya ni Cristo, kung mayroon man, sa mga sumunod na Papa ng Iglesia Katolika.

Kaya maliwanag na ito ay RESULTA ng HALLUCINATIONS o GUNI-GUNI ni FLEWEN, at INIMBENTONG KUWENTO lamang ng relihiyong kinaaniban niya.


Eto ang lalong maghahayag ng KAKULANGAN  ni FLEWEN ng UNAWA sa kanilang PANINIWALA, ganito ang sabi niya:

“Ang pagiging VICAR  ay nanganganhulugang siya ang spokesperson o TAGAPAGSALITA ni Kristo, hindi KAPALITAN ni Kristo. Hala basa sa depinisiyon nito:

New Advent:

“Vicar= In canon law, the representative of a person clothed with ordinary ecclesiastical jurisdiction.”

Ang pagiging VICAR daw ay nangangahulugan na ang PAPA ay ang SPOKESPERSON o TAGAPAGSALITA ni Cristo, at hindi KAPALITAN ni Cristo.

At kumuha pa ng definition sa Catholic Encyclopedia na na sinasabing ang VICAR ay REPRESENTATIVE, na atin nang napatunayan sa nakaraan na ang ibig sabihin ay EXHIBITING A SIMILITUDE,  na ang ibig sabihin ay nagpapakita ng pagkakatulad siyempre doon sa kaniyang inirerepresent.

Pero napansin niyo ba na wala siyang naipakita sa ating kahit aklat ng Katoliko na nagpapatunay sa kaniyang Definition ng VICAR na ito ay SPOKESPERSON o TAGAPAGSALITA lamang?  Kahit na DICTIONARY sana ay magpakita ka Flewen, para naman makita namin na talagang may batayan iyang pinagsasabi mo na iyan, hehehehe.

Well, tayo ang magpakita sa kaniya ng DEFINITION ng VICAR, na mukhang iniiwasan niyang ipakita sa atin:

“Vicar
VIC'AR, n. [L. vicarius, from vicis, a turn, or its root.]

In a general sense, A PERSON DEPUTED OR AUTHORIZED TO PERFORM THE FUNCTIONS OF ANOTHER; A SUBSTITUTE IN OFFICE.”  [Webster’s 1828 Dictionary]

Kaliwanag ng sinabi ng Dictionary mga kapatid,

Ang VICAR ay nangangahulugan na ISANG TAO NA BINIGYAN NG AWTORIDAD o KAPANGYARIHAN UPANG GAMPANAN ANG TUNGKULIN NG IBA o isang SUBSTITUTE IN OFFICE o KAHALILI o KAPALITAN sa TUNGKULIN.

Para po tayong iniluluwas ng walang pamasahe ni FLEWEN at pilit tayong dinadala sa mali at hindi totoong definition niya ng salitang VICAR na diumano’y SPOKESPERSON o TAGAPAGSALITA lang daw...

Kaya nga sa pagsasabi na ang PAPA ay VICAR of the SON OF GOD, o VICAR of CHRIST,  ay maliwanag na ito ay nagpapatunay na KAHALILI o KAPALITAN NI CRISTO ang PAPA. Huwag ka nang magmaang-mangan pa FLEWEN, dahil lalabas na hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo….


 Sabi po natin sa ating POST:

“Sasagutin sa atin iyan ng Biblia:

Hebreo 7:24 “Datapuwa’t siya, sapagka’t namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang DI MAPAPALITAN.”
  
PAGTUTOL NI FLEWEN No.5

“Sagot: hindi nga pinalitan ang pagka-ULO ng isang santo papa sa Iglesiyang tatag ni Kristo sa pagiging ULO ni Hesus ng kanyang binuong Iglesiya eh dahil ang pagka-ulo lamang ng santo papa ay ang kapangyarihang pamahalain ang mga ministro at mga tagapangalaga at mga mananampalataya ng Iglesiyang tatag ni Kristo, kaya huwag maging malikot ang pag-iisip ha. Pakitaan mo ako ng Vatican document na nagsasabing pinalitan ng santo Papa ang pagka-ULO ni Kristo sa Kanyang tatag na iglesiya?”


Napatunayan na natin na ang Ibig sabihin ng salitang VICAR ay KAHALILI o KAPALITAN…Kaya nga kung si Cristo ay ULO NG IGLESIA, at ang PAPA ay SUBSTITUTE ni CRISTO napakaliwanag na nakapagtataka lang kung bakit hindi maintindihan ni FLEWEN, na PINALITAN ng PAPA ang pagiging ULO ng IGLESIA dito sa LUPA.

Dahil wala po tayong mababasa kahit sa kanilang mga AKLAT na nagtuturo o nagsasabi na hanggang sa ngayon ay si CRISTO pa rin ang KINIKILALA nilang ULO ng IGLESIA sa LUPA. Sige nga Flewen, pakita mo nga sa amin?

Tingnan natin kung sino ang lalabas na walang muwang o sadyang nagkakaila lamang sa katotohanang ito:

“THE POPE TAKES THE PLACE OF JESUS CHRIST ON EARTH…by divine right the Pope has supreme and full power in faith, in morals over each and every pastor and his flock. HE IS THE TRUE VICAR, THE HEAD OF THE ENTIRE CHURCH, the father and teacher of all Christians. He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author of and the judge of councils; the universal ruler of truth, the arbiter of the world, THE SUPREME JUDGE OF HEAVEN AND EARTH, THE JUDGE OF ALL, being judged by no one, God himself on earth.”  [Quoted from the New York Catechism]

Kahit hindi na tagalogin mga kapatid, KLARONG-KLARO sa aklat Katolikong ito ang EBIDENSIYA na TALAGANG INANGKIN NG PAPA ANG KATUNGKULAN AT KAPANGYARIHAN NI CRISTO SA LUPA, na ito ngayon ang nagpapatunay na HINDI NALALAMAN ni FLEWEN ang mga pinagsasabi niya…

At ang lalong kapansin-pansin, aba’y lumalabas diyan sa pahayag ng Katesismong iyan na hindi lamang ang TUNGKULIN ni Cristo ang INANGKIN ng PAPA, maging ang TUNGKULIN ng Diyos, bilang HUKOM sa LANGIT at sa LUPA o HUKOM ng LAHAT ay inangkin din, gaya ng ating mababasa sa Biblia:

Hebreo 12:23  “Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa DIOS NA HUKOM NG LAHAT, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal,..”

Kita niyo iyan mga kapatid ang tindi ano?  Hindi lang kapangyarihan ni Cristo ang inangkin, pati katungkulan ng Diyos ay sinaklaw na rin.

Ito pa katibayan:

WE HOLD UPON THIS EARTH THE PLACE OF GOD ALMIGHTY [Pope Leo XIII Encyclical Letter of June 20, 1894]

Nakakakilabot hindi po ba na hindi lang pala ang kapangyarihan at katungkulan ni Cristo ang inangkin ng Papa, pati ang kapangyarihan at katungkulan ng Diyos na Makapangyarihan sa Lahat.

Ito pa ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, ang PAPA ay tinatawag na Diyos!

Pope Nicholas I declared: “the appellation of God had been confirmed by Constantine on THE POPE, WHO, BEING GOD, CANNOT BE JUDGED BY MAN.” [Labb IX Dist.: 96 Can. 7, Satis evidentur, Decret Gratian Primer Para]

Kaya tupad na tupad ang sinabing ito ng Biblia sa Papa, na siyang ipinakikilala ng Biblia na BULAANG PROPETA:

2 Tessalonica 2:3-4  “Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas, at mahayag ang TAONG MAKASALANAN, ang anak ng kapahamakan, NA SUMASALANGSANG AT NAGMAMATAAS LABAN SA LAHAT NA TINATAWAG NA DIOS O SINASAMBA; ANO PA'T SIYA'Y NAUUPO SA TEMPLO NG DIOS, NA SIYA'Y NAGTATANYAG SA KANIYANG SARILI NA TULAD SA DIOS.”

Kaya kahit saan padaanin eh, ang PAPA talaga ang kinatuparan ng Hula sa Apocalypsis 13:18, dahil ang tao na nagtataglay ng pangalan na may numerong 666 ay siya ring tao na tinutukoy sa talatang iyan na TAONG MAKASALANAN na nagtatanyag ng kaniyang sarili na Tulad sa Diyos, na tumutumbok na naman sa PAPA.

Dagdagan pa natin iyan, narito pa ang isa pang pagkakakilanlan sa BULAANG PROPETA:

Mateo 24:5  “Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, AKO ANG CRISTO; at ililigaw ang marami.”

So ang isa pa sa ikakikilala sa Bulaang Propeta ay magpapakilala siya na siya ay Cristo. Kaya nga sa pagsasabi na ang PAPA ay VICAR OF CHRIST o KAHALILI NI CRISTO lumalabas ngayon na CRISTO na rin ang PAPA hindi po ba?

May katibayan ba tayo niyan? Meron po, basa!

“THE POPE IS NOT ONLY THE REPRESENTATIVE OF JESUS CHRIST, HE IS JESUS CHRIST HIMSELF, hidden under the veil of flesh.” [Catholic National, July 1895]

Sa Filipino:

“ANG PAPA AY HINDI LAMANG KINATAWAN NI JESU CRISTO, SIYA AY SI JESU CRISTO MISMO, na natatago sa ilalim ng takip ng laman.”

Ano ngayon ang masasabi ng magiting nating Catholic Defender dito?


Tutol na tutol siya na nag-angkin ang PAPA ng kapangyarihang taglay ni Cristo, pero ang hindi pala niya alam ay ipinakikilala pala mismo na Cristo ang PAPA ng Iglesia Katolika, hehehehe…

Kaya pala SIYA ANG ULO NG IGLESIA, KASI ANG PAGKAKAKILALA SA KANIYA AY SIYA SI CRISTO MISMO…

Matindi ano….ayos lang iyan, dahil lalong napatunayan na siya ay BULAANG PROPETA…at talatang sa kaniya natupad ang sinasabi ni Apostol Juan sa aklat ng Apocalypsis na taong may numerong ‘666’ sa kaniyang PANGALAN o TITULO na siyang VICARIUS FILII DEI, na hindi lang pala pumalit kay Cristo kundi ipinakilala ring Cristo at Diyos ng relihiyon na kinaaniban ni FLEWEN…

Kahabagan po natin ang mga kaibigan nating mga Katoliko, akayin po natin sila at iligtas mula sa apoy ng kapahamakan na maaari nilang sapitin kung sila'y mananatili sa huwad na relihiyong ito.

Itutuloy….

Saturday, 10 September 2011

Utos ba ng Diyos ang Pagpapatotoo na ginagawa ng Born Again?
Sabi po ng isang BORN AGAIN sa ating MESSAGE BOX:

Born Again:  Brod ito po ang isa ko pong napansin sa BORN AGAIN, Madalas po kase mag karoon ng sharing about sa life ng mga kaanib, madalas po kase sabihin na binago daw nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ni lord, ito po ba ay nararapat pang sabihin sa harapang ng dios at sa mga tao, ang pag kakaalam ko po kase sabi ng biblia dapat ang kapurihan lamang ay sa ating panginoog dios lamang at wala ng iba, sana po magkaroon din kayo ng topic tungkol sa dyan,salamat po brod,”


---------------------------------------------

Isa sa pangkaraniwan ninyong mapapansin kapag ka kayo ay umatend sa FELLOWSHIP WORSHIP SERVICE ng mga tinatawag na BORN AGAIN CHRISTIAN, bukod sa napakahaba ng oras nito na kadalasa’y tumatagal ng apat na oras (Kung minsan ay higit pa) ay ang bahaging kung saan may patatayuin ang Pastor o Pastora sa harap, upang i-share o magpatototoo ang isang miyembro nila sa harap kung papaano binago ni Lord ang kanilang buhay, ito ang tinatawag nilang PAGPAPATOTOO o pagbibigay ng TESTIMONY.

Nung ako ay Born Again pa, isa sa aming Ka Brod noon ang tumayo sa harap at nagsabi ng ganito:

“Mga Brothers and Sisters, isa po akong dating adik at sakit ng ulo ng aking mga magulang, sugapa po ako sa alak at laging nasasangkot sa basag ulo, subalit ng binago ni Lord ang buhay ko. Kahit po pumunta kayo sa amin at ipagtanong ninyo kung sino ngayon ang pinakamatinong tao doon ay sasabihin nila na ako iyon.  Dahil napakalaki po ng aking naging pagbabago, naging matino na po ako, hindi na po ako nag-aadik at, kahit po magtanong pa kayo sa mga tao sa amin, sasabihin nila sa inyo na mabuting tao na po ako.”

Pagkatapos sumigaw ang Audience:  Amen, Alleluyah!!!!

Sa biglang tingin mo, animo’y ang Panginoong Diyos ang napapapurihan, pero ang hindi nila napapansin, ay PINUPURI na nila ang kanilang SARILI.

Kailan man ay hindi itinuro ni Cristo ng mga Apostol, ni ng buong Biblia, ang gawaing ito na PAGPUPURI sa sarili. Ang Panginoong Jesu Cristo man na puspos ng magagandang katangian kailan man ay hindi nag-angkin ng KAPURIHAN patungkol sa kaniyang sarili, narito ang katibayan:

Marcos 10:17  “At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kaniya, at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, MABUTING GURO, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?”

Marcos 10:18  “At sinabi sa kaniya ni Jesus, BAKIT TINATAWAG MO AKONG MABUTI? WALANG MABUTI KUNDI ISA LAMANG, ANG DIOS.”

Kita ninyo iyan?  Si Cristo man ay hindi nag-angkin na sabihin ng sinoman na siya ay mabuti, para sa kaniya ay para sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihang ito. Bahagi ito ng kaniyang pagtuturo tungkol sa kababaang loob- dahil kailan man ang pagpupuri na ipinapatungkol natin sa ating mga sarili ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos:

Lucas 18:10-14 “May dalawang lalaking pumasok sa Templo upang manalangin, ang isa ay PARISEO at ang isa ay MANININGIL NG BUWIS.  Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito tungkol sa kaniyang sarili: ‘O DIYOS, NAGPAPASALAMAT AKO SA IYO SAPAGKAT HINDI AKO KATULAD NG IBA NA MGA MAGNANAKAW, MANDARAYA, MANGANGALUNYA, O KAYA’Y KATULAD NG MANININGIL NG BUWIS NA ITO.  DALAWANG BESES AKONG NAG-AAYUNO SA LOOB NG SANLINGGO AT NAGBIBIGAY RIN AKO NG IKASAMPUNG BAHAGI MULA SA LAHAT NG AKING KINIKITA.  Samantala, ang maniningil ng buwis nama’y nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit.  Dinadagukan niya ang kaniyang dibdib at sinasabi, ‘O DIYOS, MAHABAG PO KAYO SA AKIN NA ISANG MAKASALANAN!  SINASABI KO SA INYO ANG LALAKING ITO’Y UMUWING PINATAWAD SA KANIYANG MGA KASALANAN, NGUNIT ANG UNA AY HINDI.  SAPAGKAT ANG SINUMANG NAGMAMATAAS AY IBABABA AT ANG NAGPAPAKUMBABA AY ITATAAS.”  [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

Hindi kailan man katanggap-tanggap sa harap ng Diyos ang ginagawa ng sinomang tao na PAGPUPURI sa SARILI, dahil para sa Kaniya ito ay isang uri ng PAGMAMATAAS, kaya nga kahit na totoo pa na talagang gumagawa tayo ng mabuti pero ito ay atin ipinagmamakaingay pa at ang nagiging resulta nga ay napupuri natin ang ating sarili, ay nawawalan ng saysay ang ating paggawa ng mabuti.

Ang aral po na itinuturo ng Panginoong Jesu Cristo ay KABABAANG LOOB, huwag nating pupurihin ang ating mga sarili, dahil mawawalan ng saysay ang ating ginagawang kabutihan kung ito nama’y ipinagmamakaingay pa natin sa iba.

Maliwanag po ang turo ni Cristo:

Mateo 5:14-16 “Kayo ang ilaw ng sanlibutan.  Ang isang lunsod na nakatayo sa burol ay hindi maitatago.  Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan.  Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay.  GAYUNDIN NAMAN, DAPAT NINYONG PALIWANAGIN ANG INYONG ILAW SA HARAP NG MGA TAO UPANG MAKITA NILA ANG INYONG MABUBUTING GAWA AT PAPURIHAN ANG INYONG AMA NA NASA LANGIT.” [ABMBB]

Ito po ang maliwanag na sinabi ng Panginoong Jesus, kailangang ang MAKITA ng mga TAO sa atin ay ang ating MABUBUTING GAWA, sa gayo’y kanilang PAPUPURIHAN ang AMA na nasa LANGIT. 

Hindi po kailangan na IPAGSABI ito, tumayo sa isang STAGE, at sabihin sa tao ang KABUTIHANG NAGAWA…

Kailangan ang mga tao sa ating paligid ang makapansin sa ating MABUBUTING GAWA, sila po ang makakita nito na ating ginagawa sa gayo’y maging daan ito ng KAPURIHAN para sa ATING DIYOS.

At kailangan din namang hindi ito pakitang-tao lamang, na kaya lang natin gagawin ay para lang may maipakita tayo sa tao na tayo ay gumagawa ng mabuti:

Mateo 6:1Pag-ingatan ninyong hindi PAKITANG-TAO LAMANG ang paggawa ninyo ng mabuti. KAPAG GANIYAN ANG GINAWA NINYO, WALA KAYONG MATATAMONG GANTIMPALA BUHAT SA INYONG AMA NA NASA LANGIT.” [ABMBB]

Kaya po kailan man ay huwag nating PUPURIHIN ang ating sarili sa kanino man LALO NA SA HARAP NG DIYOS. Sapagkat ang KAPURIHAN ay PARA lamang sa AMA na siyang lumikha ng lahat ng bagay.

1 Timoteo 1:17  “Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, SA IISANG DIOS, AY ANG KAPURIHAN AT KALUWALHATIAN MAGPAKAILAN KAILAN MAN. Siya nawa.”

Ano man pong mabuting bagay na ating nagawa, palagi nating tatandaan, ang KAPURIHAN ay PARA sa Diyos lamang, HUWAG NA HUWAG po nating PUPURIHIN kailan man ang ating mga SARILI. HAYAAN PO NATING MAIKITA NG MGA TAO ANG ATING MABUBUTING GAWA NA GINAGAWA NATIN NG TAOS SA PUSO AT WALANG HALONG PAGKUKUNWARI.

Kaya po mali ang isinasagawa ng mga BORN AGAIN na kung tawagin ay PAGPAPATOTOO o pagibigay ng TESTIMNONY, na kung saan sinasabi nila sa tao ang kanilang mga nagawang kabutihan, na naging resulta daw ng pagbabago sa kanila ni LORD.

Iyan po ang dahilan, kung bakit wala kaming ganiyan sa IGLESIA NI CRISTO, dahil hindi po iyan utos ni Cristo at ng Panginoong Diyos na ating gawin.

Nawa ay naging malinaw sa iyo kaibigan ang ating naging tugon.Isa pang paksain na may kinalaman sa BORN AGAIN, puntahan po ninyo ito:


Isa sa kanilang  paniniwala na sapat na ang sumampalataya lamang, sana po’y makatulong sa mga nagsusuri.

Sunday, 4 September 2011

Tungkol sa 1 Juan 5:7

1 John 5:7 ng King James Version

Tanong ni Bro. Ryan Caro

“Brother Aerial, gusto ko lamang po sanang malaman ang kasagutan tungkol sa 1 John 5:7. Marami po ang nagsasabi na ito ang nagpapatunay sa Holy Trinity? Ano po ba ang malinaw na kasagutan ukol dito?

Salamat po, looking forward to hear from you soon!”

------------------------------------

Hindi madali para sa iba na basta na lamang talikuran ang kanilang kinagisnang paniniwala sa Trinidad – Diyos na binubuo ng tatlong persona.  Lalo na kung ang kanilang tagapagturo ay gumagamit din ng Biblia, at bilang isang Cristiano na naniniwala sa Biblia na hindi nagbibigay ng pagkakataong makapagsuri, ay nadadaya dahil sa ang inaakalang pinagbabatayan ng kanilang tagapangaral ay tumpak at totoo.

Isa rito ay ang pinakapopular na talata na pinagbabatayan nila na nagpapatunay diumano sa pagiging totoo ng TRINIDAD, ito ay ang nasa 1 John 5:7 ng King James Version:

1 John 5:7  “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.” [King James Version, 1769]

Sa Filipino:

1 Juan 5:7 “Mayroong tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Verbo, at ang Espiritu Santo: at ang tatlong ito ay iisa.”

Ito ang madalas nilang gamitin, ang salin ng King James Version, at ganito rin ang pagkakasalin sa mga Bibliang ito:

1 John 5:7  “And there are Three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one.” [Douay Rheims Version, 1749-1752]

1 John 5:7  “because three are who are testifying in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these--the three--are one;” [Young’s Literal Translation, 1862]

At dahil sa ganito ang nababasa sa mga Bibliang ating nabanggit ay naniniwala ang ilan na talaga ngang may patotoo ang Biblia tungkol sa kanilang pinaniniwalaang TRINIDAD, at ito ang dahilan kung bakit may mga tao na naninindigan na totoo ang paniniwala nila sa Diyos na may tatlong Persona.

Subalit ito ngayon ang nais naming mapansin ninyo:  Bakit sa mga Bibliang ito ay ito ang nakalagay?

1 Juan 5:7  “At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan.” [Tagalog-Ang Biblia, 1905]

1 John 5:7  “And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth.” [American Standard Version, 1897]

At sa mga Bibliang ito ay ganito naman ang nakalagay:

1 John 5:7-8  “There are three witnesses: the Spirit, the water, and the blood; and all three give the same testimony.” [Good News Bible, 1992]

1 John 5:7-8  “There are three witnesses: the Spirit, the water, and the blood. These three witnesses agree.” [God’s Word Version, 1995]

1 John 5:7-8  “For there are three that bear witness: the Spirit, the water, and the blood; and these three agree as one.” [English Majority Text Version, 2002-2003]

Kapansin-pansin na sa paglipas ng mga panahon ang mga nagsisipagsalin ng Biblia ay hindi na isinalin ang nasabing talata gaya ng pagkakasalin nito ng mga naunang Biblia, na tumutukoy sa Ama, Salita – Anak, at sa Espiritu Santo, na tatlong iisa.

Bakit kaya? Dahil kaya sa nagpalit na ng paniniwala ang mga nagsipagsalin ng mga Bibliang ito, kaya hindi na nila ito isinalin gaya ng pagkakasalin ng King James at iba pa? Hindi na kaya sila naniniwala sa TRINIDAD, kaya ganun?

Ano ba talaga ang dahilan?  Sasagutin tayo ng mga aklat na ito:

“… The clearest testimony, the famous JOHANNINE COMMA, defended as authentic by the Roman authorities up to the turn of the century, an ‘INTERPOLATION’ into the first epistle of John, about Father, Word and Spirit, who are one, is generally regarded today as a FORGERY (originating in North Africa or Spain in the third or fourth century.” (Kűng, Hans. On Being a Christian. New York. Pocket Books, 1976.)

Sa Filipino:

“…Ang pinakamalinaw na patotoo, ang kilalang JOHANNINE COMMA, na ipinaglalabang tunay ng mga awtoridad Romano sa paglipas ng siglo, ay isang INTERPOLASIYON sa unang sulat ni Juan, tungkol sa Ama, Salita at Espiritu, na iisa, ay pangkaraniwan ng itinuturing ngayon na isang PAMEMEKE. (Nagsimula sa Hilagang Aprika o Espaniya noong ika-tatlo at ika-apat na siglo.”

Maliwanag na inaamin ni Hans Kűng, na ang JOHANNINE COMMA, (isang katawagan na tumutukoy sa 1 Juan 5:7), ay isang INTERPOLATION sa nasabing talata.  Ano ba ibig sabihin ng interpolation?

“INTERPOLA'TION, n.  A spurious word or passage inserted in the genuine writings of an author.” [Webster’s 1828 Dictionary]

Sa Filipino:

“INTERPOLASIYON, n. Isang pekeng salita o pangungusap na isinisingit sa tunay na isinulat ng isang may akda.”

Kaya maliwanag na ang 1 Juan 5:7 na kung saan mababasa ang Ama, Salita, at Espiritu Santo ay iisa, ay PEKE o PALSIPIKADO, at kaya nagkaroon nito ay sapagkat ito ay bunga ng  PAMEMEKE [FORGERY] noong ika-tatlo at ika-apat na siglo sa Hilagang Aprika o Espaniya, samakatuwid wala ito sa orihinal na isinulat ni Apostol Juan noong Unang Siglo.

Eh ano naman ang masasabi ng SIMBAHANG KATOLIKO tungkol sa isyung ito?

“THE COMMA IS ABSENT IN ALL THE ANCIENT GREEK MANUSCRIPTS OF THE NT (New Testament) WITH THE EXCEPTION OF FOUR RATHER RECENT MANUSCRIPTS THAT DATE FROM THE 13TH TO 16TH CENTURIES. The Comma is lacking in such ancient Oriental versions as the Peshitta, Philoxenian, Coptic, Ethiopic, and Armenian … NO SCHOLAR ANY LONGER ACCEPTS ITS AUTHENTICITY.” (New Catholic Encyclopedia, vol. 7. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1967.)

Sa Filipino:

“ANG COMMA AY WALA SA LAHAT NG MGA SINAUNANG MANUSKRITONG GRIEGO NG BAGONG TIPAN, MALIBAN SA APAT NA BAGONG MANUSKRITONG NA MAY MGA TAONG IKA-13 AT IKA-14 NA SIGLO. Ang Comma ay wala sa mga sinaunang Silanganing Bersiyon gaya ng Peshitta, Philoxenian, Coptic at Armenian…WALA NANG ISKOLAR NA TUMATANGGAP SA PAGIGING TOTOO NITO.”

Maliwanag kung gayon na HINDI TOTOO ang nakalagay sa KING JAMES VERSION, at iba pang Biblia na isinalin ito ng gayon.

Maliwanag nilang INAAMIN NA ITO AY PEKE at WALA SA ORIHINAL na ISINULAT ni APOSTOL JUAN.

At lumitaw lamang ito noong ika TATLO hanggang ika –APAT na siglo.

Bakit ano ba ang nangyari noon?

1.       Napagkaisahan at pinagtibay ang aral ng pagiging Tunay na Diyos ni Cristo noong 325 A.D. sa Konsilyo ng Nicea.

2.       Napagkaisahan at pinagtibay din ang aral ng pagiging Diyos ng Espiritu Santo noong 381 A.D. sa Konsilyo ng Constantinople.

Kaya wala sa Biblia, ang aral na ito, dahil kailan man ay hindi ito itinuro ng Panginoong Jesus, ng mga Apostol, at higit sa lahat ng Panginoong Diyos mismo.

Kita ninyo, hindi sila nagkonsilyo para pagpulungan at pagkaisahan upang mapagtibay ang aral ng pagiging Tunay na Diyos ng AMA?

Matibay kasi ang ebidensiya at malinaw na mababasa sa Biblia ang KATOTOHANANG ito eh.

Eh ang pagiging Diyos ni Cristo at ng Espiritu Santo, wala sa Biblia, kaya kailangan pang MAGKONSILYO, at pagpulungan pa ito at pagkaisahan ng mga OBISPO ng IGLESIA KATOLIKA, na bihasa sa pagimbento ng aral.  Ang masaklap nga lang ay MAGKAKAISA RIN LANG AY DOON PA SA HINDI TOTOO AT SA MALING ARAL PA.

Kaya kung meron pang naniniwala sa panahon natin ngayon na totoo ang nakalagay sa 1 Juan 5:7 sa King James Version at iba pa na isinalin ito ng gayon, ay maliwanag na ang mga ito ay naniniwala sa PEKE, at kabilang sa mga naloko at nalinlang.

Dahil kahit pagbalibaligtarin mo ang  Biblia ay hindi mo mababasa ang aral tungkol sa TRINIDAD, maliban nang MAMEKE sila ng talata para naman kahit na papaano’y magkaroon sila ng batayan.

Kaawa-awang mga nilalang, sana magising sila sa katotohanan…at iwan ang maling paniniwalang ito.

Basahin ang pagtalakay na may kinalaman sa Trinidad sa LINK na ito:

  
Sana naging malinaw sa iyo Brod. Ryan Caro ang ating naging tugon sa iyong request….

Friday, 2 September 2011

Aral ng mga Saksi ni Jehova tungkol sa Lupang Paraiso wala sa Biblia


Bilang pagtugon sa request ni JR na sabi niya ay:

“ Bro., request ko sana matackle pa yung mga maling doktrina ng JW, lalo na yung mga karaniwang aral na pinagmamalaki nila, gusto ko sana magrequest na kung maaaring ay pagaralang muli yung tungkol sa bagong lupa at bagong langit na nasa biblia na tinututulan ng mga JW at gumagamit p sila ng talata ECC. 4:1

Mga larawang madalas nating nakikita sa kanilang publikasyon
Tungkol sa isang LUPANG PARAISO na mangyayari daw sa ating daigdig
sa KAARAWAN NI JEHOVA
Ang mga SAKSI NI JEHOVA ay may kakaibang paniniwala tungkol sa nalalapit na muling pagparito ni Cristo na siya ring ARAW NG PAGHUHUKOM. Para sa kanila ang LUPA o ang DAIGDIG na ito ay hindi masisira kundi ito’y magiging BAGONG PARAISO. At madalas na iya’y makikita natin sa kanilang mga publikasyon (BANTAYAN at GUMISING at iba pang mga aklat). Isang makulay at napagandang paraiso na kung saan ang mga tao ay maligaya, maamo ang mga hayop, at isang napakagandang daigdig na kung tawagin nga nila’y BAGONG KALAKARAN.

At siyempre upang makahikayat ng tao at patunayan na ang paniniwala nilang ito’y totoo, sila’y gumagamit din ng Biblia, bagamat walang mababasang tuwiran o diretsahan sa Biblia tungkol sa isang BAGONG PARAISONG DAIGDIG, ay may mga talata silang ginagamit na tumutukoy daw dito, narito ang isa:

Ecclesiastes 1:4  “Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; NGUNI'T ANG LUPA AY NANANATILI MAGPAKAILAN MAN.”

Ginagamit nila ang talatang ito upang patunayan na ang mundong ito diumano ay hindi WAWASAKIN ni JEHOVAH at ito’y gagawing isang BAGONG PARAISO.Kaya nga ang mga matatapat na mga SAKSI raw na hindi kabilang sa 144,000 [mga tanging tao lamang na aakyat sa langit] ay magmamana ng LUPANG PARAISONG ito, at may ginagamit din sila siyempreng talata:

Mateo 5:5  “Mapapalad ang maaamo: sapagka't MAMANAHIN NILA ANG LUPA.”

Na iniuugnay din nila sa talatang ito:

Awit 37:29  “MAMANAHIN NG MATUWID ANG LUPAIN, at tatahan doon magpakailan man.”

Subalit kahit ang mga kaibigan nating mga SAKSI NI JEHOVAH ay hindi tututol na sa Biblia ay WALANG SALUNGATAN o WALANG KONTRADIKSIYON.

Bakit po natin nasabi iyon? kasi may sinabi ang PANGINOONG JESUCRISTO na ganito eh:

Mateo 24:35  “ANG LANGIT AT ANG LUPA AY LILIPAS, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.”

Kung ang LUPA AY LILIPAS sabi ni Cristo, bakit sabi sa Ecclesiastes 1:4 ang LUPA AY MANANATILI? Hindi ba lalabas niyan na KINONTRA NI CRISTO ang sinabi sa aklat na iyon?


Subalit gaya nga ng ating nasabi na, na sa Biblia kailan man ay hindi magkakaroon ng KONTRADIKSIYON.

Samakatuwid ang tinutukoy ni CRISTO na LUPANG LILIPAS ay iba sa LUPANG sinasabi sa Ecclesiastes na LUPANG MANANATILI. Kasi nga kung sasabihin na pareho sila ng LUPA na tinutukoy lalabas ngayon na ito’y isang NAPAKALAKING SALUNGATAN o KONTRADIKSIYON.

Kaya ating liwanagin, alin ba iyong LUPA na binabanggit ni Cristo na lilipas, at papaano ba ito lilipas?

2 Pedro 3:10  “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, AT ANG LUPA AT ANG MGA GAWANG NASA LUPA AY PAWANG MASUSUNOG.”

2 Pedro 3:7  “Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ANG LUPA, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay ININGATANG TALAGA SA APOY, NA ITINATAAN SA ARAW NG PAGHUHUKOM AT NG PAGLIPOL SA MGA TAONG MASAMA.”

Maliwanag kung gayon na ang lupang tinutukoy ni Cristo na lilipas ay ang DAIGDIG na ito na ating tinitirhan ngayon, ito ay WAWASAKIN ng Diyos sa pamamagitan ng PAGSUNOG dito, na ito nga ay magaganap sa ARAW NG PAGHUHUKOM o iyong PAGLIPOL SA LAHAT NG TAONG MASAMA.

At ang sinabing ito ni Apostol Pedro ay suportado mismo ng Panginoong Diyos, ganito ang sabi sa aklat ng Propetang si Zefanias:

Zefanias 1:2  “AKING LUBOS NA LILIPULIN ANG LAHAT NA BAGAY SA IBABAW NG LUPA, SABI NG PANGINOON.”

Zefanias 1:3  “Aking lilipulin ang tao at ang hayop; aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama; at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon.”

Zefanias 1:14  “Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid baga'y ang tinig ng kaarawan ng Panginoon; ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagimlagim.”

Zefanias 1:15  “Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapootan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman,”

Zefanias 1:18  “Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ANG BUONG LUPAIN AY MASUSUPOK SA PAMAMAGITAN NG APOY NG KANIYANG PANINIBUGHO: SAPAGKA'T WAWAKASAN NIYA, OO, ISANG KAKILAKILABOT NA WAKAS, NILANG LAHAT NA NAGSISITAHAN SA LUPAIN.”

Kaya maliwanag na NAGKAMALI ng PAGKAUNAWA ang mga KAIBIGAN nating mga SAKSI NI JEHOVA. Maliwanag kung gayon na ang tinutukoy na LUPA NA MANANATILI ay HINDI ang DAIGDIG na ito, maliwanag na maliwanag na ang MUNDONG ITO AY WAWASAKIN AT WAWAKASAN NG DIYOS…ISANG MALINAW NA KATIBAYAN NA HINDI ITO ANG LUPANG TINUTUTUKOY NA MANANATILI SA Ecclesiastes 1:4.

Eh kung gayon ano iyong LUPANG MANANATILI na tinutukoy sa aklat ng Ecclesiastes na siya ring sinasabi na mamanahin sa Mateo 5:5 at Awit 37:29?

Hebreo 11:16  “NGUNI'T NGAYON AY NAGNANASA SILA NG LALONG MAGALING NA LUPAIN, SA MAKATUWID BAGA'Y ANG SA LANGIT: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan.”

Ang LUPA o LUPAIN na sinasabing MANANATILI magpakailan man na MAMANAHIN ng mga MALILGTAS ay ang MAS LALONG MAGALING NA LUPAIN NA NASA LANGIT.

Hindi ang lupa o ang daigdig na ito ang ibibigay sa mga maliligtas upang kaniyang tahanan magpakailanman kundi ang BAGONG LANGIT at ang BAGONG LUPA ang BAYANG BANAL, ang BAGONG JERUSALEM.

Apocalypsis 21:1-4  “AT NAKITA KO ANG ISANG BAGONG LANGIT AT ANG ISANG BAGONG LUPA: SAPAGKA'T ANG UNANG LANGIT AT ANG UNANG LUPA AY NAPARAM; AT ANG DAGAT AY WALA NA.  AT NAKITA KO ANG BAYANG BANAL, ANG BAGONG JERUSALEM, NA NANANAOG MULA SA LANGIT BUHAT SA DIOS, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ANG DIOS DIN AY SASA KANILA, AT MAGIGING DIOS NILA: AT PAPAHIRIN NIYA ANG BAWA'T LUHA SA KANILANG MGA MATA; AT HINDI NA MAGKAKAROON NG KAMATAYAN; HINDI NA MAGKAKAROON PA NG DALAMHATI, O NG PANANAMBITAN MAN, O NG HIRAP PA MAN: ANG MGA BAGAY NANG UNA AY NAPARAM NA.”

Ito ang MALUWALHATING TAHANAN na MAMANAHIN ng mga TUNAY NA MALILIGTAS, nasa LANGIT ito ngayon, at mananaog ito pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM, ang BAYANG BANAL, na siyang inihanda ng DIYOS upang TAHANAN ng TAO MAGPAKAILAN MAN.

Sino ang TUNAY na MAGMAMANA NG BAYANG BANAL?

Narito ang kumpletong pagtalakay sa LINK na ito:


Kaya nakalulungkot isispin na ang IPINAPANGAKONG KALIGTASAN ng mga SAKSI NI JEHOVA ay isang DAKO na sa KATOTOHANAN ay LILIPULIN ng Diyos, at hindi gagawing BAGONG LUPANG PARAISO, na gaya ng kanilang PANINIWALA na hindi naman mababasa sa BIBLIA.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network