Monday, 31 October 2011

Happy Birthday Ka Eduardo V. Manalo
May the God our Father bless you more and your family in this very special occasion, may He grant you good health and long life for this will not only benefit yourself but for the benefit of our Church in the whole world.

Once again Happy 56th Birthday Brother Eduardo V. Manalo

May God grant you and the Iglesia ni Cristo an unparalleled success, a glorous Victory until the day we meet its True owner and Saviour - our Lord Jesus Christ…

Sunday, 30 October 2011

Ang Tunay na Kahulugan ng Isaias 9:6

Request ni Romeo Contreras:

ISAIAH 9:6 Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, MAKAPANGYARIHANG DIOS, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.isa pong hula yn s ating panginoong Jesus..xa po ay tinawag n makapangyarihang Dios jn..at ito po ay ginagamit ng mga mngangaral n ngtuturong c cristo ay dios..maari ko po b itong mlinawan,,mga kapatid?


--------------------------------------

Isang HEBREW BIBLE, ang orihinal na wikang ginamit sa
pagkakasulat ng AKLAT NI ISAIAS
ISA sa pinakapaboritong talata na palasak na palasak  na ginagamit ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay ang nasa ISAIAS 9:6 na ating sisipiin:

Isaias 9:6  “Sapagka't sa atin ay IPINANGANAK ANG ISANG BATA, sa atin ay ibinigay ang isang ANAK NA LALAKE; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ANG KANIYANG PANGALAN AY TATAWAGING Kamanghamangha, Tagapayo, MAKAPANGYARIHANG DIOS, WALANG HANGGANG AMA, Pangulo ng Kapayapaan.”

Walang mababasa sa Biblia na ang BATA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS o siya ang WALANG HANGGANG AMA.

Ang sabi sa talata:

ANG KANIYANG PANGALAN AY TATAWAGIN

hindi sinabing:

ANG BATA AY TATAWAGING MAKAPANGYARIHANG DIYOS… o kaya ay

ANG BATA AY ANG MAKAPANGYARIHAN DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ETC.

Dahil imposible na ang MAKAPANGYARIHAN DIYOS ay ipanganak ng isang tao at lumabas sa daigdig bilang isang BATA. Ganito sabi ng Biblia:

Bilang 23:19  “ANG DIOS AY HINDI TAO na magsisinungaling, NI ANAK NG TAO na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?”

Niliwanag ng Biblia na ang Diyos ay HINDI TAO, NI ANAK NG TAO. Kaya kung ipipilit na ang talagang Diyos ang BATA na IPINANGANAK na binabanggit sa Isaias 9:6, ay napakaliwanag na KOKONTRAHIN noon ang talatang iyan.

Kaya nga atin na ngayong natitiyak ngayon pa lang na ang salitang MAKAPANGYARIHANG DIYOS at iba pa, ay hindi talaga tumutukoy sa bata. Dahil ang TUNAY NA DIYOS ay hindi ipinanganganak at hindi maaaring maging ANAK NG TAO.

Kaya nga dahil sa ang banggit ay:

ANG KANIYANG PANGALAN AY TATAWAGIN

Samakatuwid ang mga salitang: KAMANGHAMANGHA, TAGAPAYO, MAKAPANGYARIHANG DIOS, WALANG HANGGANG AMA, PANGULO NG KAPAYAPAAN.” Ay hindi tumutukoy sa bata kundi sa kaniyang PANGALAN, maliwanag kung gayon na ang PANGALAN na ipantatawag sa bata ay ang may LITERAL MEANING o ang siyang may katumbas ng mga salitang nabanggit at hindi ang mismong bata ang tinutukoy ng mga salitang ito.

Ano ang PANGALANG ito?

Ating tunghayan sa isang salin ng Biblia na inilathala ng mga JUDIO:

Isaiah 9:6 “For a child is born unto us, a son is given unto us; and the government is upon his shoulder; and his name is called PELE-JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM; [The Jewish Publication Society, 1917 ]

Sa Filipino:

Isaias 9:6 “Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, isang anak na lalake ay ibinigay sa atin; at ang pamamahala ay nasasa kaniyang balikat; at ang kaniyang pangalan ay tatawaging PELE- JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM”

Ang pangalang PELE- JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM, ay isa sa mga PANGALAN ng Panginoong JESUS o iyong tinatawag sa English na THEOPHORIC NAME.

Ano ba ang ibig sabihin ng salitang THEOPHORY?

"Theophory[1] refers to the practice of embedding the name of a god or a deity in, usually, a proper name. Much Hebrew theophory occurs in the Bible, particularly in the Old Testament..."Ang THEOPHORY ay ang paglalagay ng PANGALAN ng Diyos sa PANGALAN na itinatawag sa TAO.

Dahil may mga PANGALAN sa Biblia na nagtataglay ng PANGALAN ng Diyos, Mga halimbawa:


Ezrael – Help of God

GabrielGavriel – Man of GodGod has shown Himself MightyHero of God or Strong one of God

Gaghiel – Roaring Beast of God

Gamaliel – Reward of God

Hamaliel – Grace of God

Hanael – Glory of God

Immanuel – God with us

Imriel – Eloquence of God

Iruel – Fear of God

Ishmael, Ishamael – Heard by GodNamed by God, or God Hearkens

Yisrael – Struggles with God or Prince of God

Elijah (Elias) – Whose God is Jah, God Jah, The Strong[dubious  ] Jah, God of Jah, My God is Jah. Reference to the meaning of both (Eli)-(Jah)

Isaiah  Salvation of Yahweh

Jeremiah – "Raised by YahwehYahweh exalts"Yahweh Appointed""Yahweh's Chosen"

Jeshaiah – Salvation of Yahweh

Ang mismong PANGALAN ni JESUS:

Yehoshua (Joshua, Jesus) Yahweh saves, Yahweh is Savour, Yahweh is my Salvation


Kaya nga ang banggit ay ANG KANIYANG PANGALAN at hindi sinabi na ANG KANIYANG MGA PANGALAN, dahil ang PELE-JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM, ay ISANG MAHABANG PANGALAN LAMANG, wala itong tuldok ni kuwit sa pagitan.

Kaya isang pagkakamali ang naggawa ng mga nagsipagsalin ng Biblia na isalin ang LITERAL na KAHULUGAN nito sa wikang ENGLISH at iba pa. Tama ang ginawa ng mga Judio na pinanatili ang Orihinal nitong anyo sa Wikang Hebreo. Dahil sa ito ay ISANG PANGALAN, at hindi ISANG PANGUNGUSAP.

Ang PELE-JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM ay Isang THEOPHORIC NAME na ipinantatawag kay JESUS, tulad ng kaniyang isa pang THEOPHORIC NAME na EMMANUEL, na may LITERAL MEANING na “SUMASAATIN ANG DIYOS”.

Pero hindi nangangahulugan na si Cristo ang Diyos na sumaatin, kundi kahulugan lamang ng kaniyang PANGALAN iyon,  Sapagkat niliwanag ni Cristo iyan:

Juan 8:28-29  “Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Cristo, at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI, KUNDI SINALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA. AT ANG NAGSUGO SA AKIN AY SUMASA AKIN; hindi niya ako binayaang nagiisa; SAPAGKA'T GINAGAWA KONG LAGI ANG MGA BAGAY NA SA KANIYA'Y NAKALULUGOD.”

Maliwanag kung gayon na ang DIYOS na SUMAATIN ay hindi si Cristo kundi ang AMA na NAGSUGO sa KANIYA.

Kaya nga hindi komo ganun na ang kahulugan ng isang PANGALAN ang ibig sabihin noon ay iyon na rin ang kalagayan nung tinatawag sa PANGALANG iyon.

Kumuha pa tayo ng isa pang halimbawa:

Isaias 8:1  “At sinabi ng Panginoon sa akin, Kumuha ka ng malapad na tabla, at sulatan mo ng panulat ng tao, Kay MAHER-SALALHASH-BAZ;”

Kung isasalin ang MAHER-SALALHASH-BAZ sa English ay MAKE HASTE TO PLUNDER, na sa TAGALOG ay, MAGMADALI UPANG MAKAPANGULIMBAT o MAKAPAGNAKAW.

Kung ating uunawain iyan gaya ng kanilang pagintindi sa ISAIAS 9:6 na dahil sa iyan ang meaning nung pangalan ng ANAK ni ISAIAS hindi ba lalabas niyan na ang ANAK ni Isaias ay isang MAGNANAKAW?

Lagi po nating TATANDAAN na iba ang KAHULUGAN ng PANGALAN sa KALAGAYAN ng taong PINATUTUNGKULAN.

Halimbawa ang pangalan mo ay REX,  ang ibig sabihin niyan ay HARI, Ibig bang sabihin niyan ay Hari ka talaga?

Ang Pangalan mo halimbawa ay ROSARIO na ang ibig sabihin ay BULAKLAK SA ILOG, Ibig bang sabihin noon hindi ka tao at isa kang bulaklak na nasa ilog?

Ganiyan lang naman kasimple unawain iyan eh, nilalabo lamang nila, dahil sa mali nilang pagkaunawa sa ISAIAS 9:6.

Kaya nga pakakatandaan natin na ang PELE-JOEZ-EL-GIBBOR-ABI-AD-SAR-SHALOM ay isang PANGALAN lamang [Theophoric Name] na may kahulugan na:  “KAMANGHAMANGHA, TAGAPAYO, MAKAPANGYARIHANG DIOS, WALANG HANGGANG AMA, PANGULO NG KAPAYAPAAN”.  

Hindi nangangahulugan na kung ano ang ibig sabihin ng PANGALAN ay iyon na rin ang talagang KALAGAYAN ng pinatutungkulan.

Bukod doon niliwanag ng Diyos sa aklat din ni Isaias kung ano ba talaga kalagayan ni Cristo:

Isaias 53:3  “SIYA'Y HINAMAK AT ITINAKUWIL NG MGA TAO; ISANG TAONG SA KAPANGLAWAN, AT BIHASA SA KARAMDAMAN: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya.”

Niliwanag ng Diyos na si Cristo ay:  “ISANG TAONG SA KAPANGLAWAN” Kaya maliwanag na siya ay TAO at ang Diyos mismo ang nagpatunay sa pamamagitan din ni Isaias.

Ano ang katibayan na si Cristo nga ang tinutukoy?

1 Pedro 2:23  “NA, NANG SIYA'Y ALIPUSTAIN, AY HINDI GUMANTI NG PAGALIPUSTA; nang siya'y magbata, ay hindi nagbala; kundi ipinagkatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid:”

1 Pedro 2:24 “Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na DAHIL SA KANIYANG MGA SUGAT AY NANGAGSIGALING KAYO.”

Kaya nga kung ipipilit na Diyos si Cristo sa Isaias 9:6, ay KOKONTRAHIN nito ang sinabi ng Diyos sa Isaias 53:3 na si Cristo ay TAO.

Maliwanag kung gayon na nagkamali lamang sila ng pagkaunawa sa nasabing talata, na lagi naman nilang ginagawa mapatunayan lang na totoo ang kanilang baluktot na paniniwala na si CRISTO ay TUNAY NA DIYOS.

Nawa ay nakatulong ang sagot nating ito…

Thursday, 13 October 2011

Tungkol sa Gawa 20:28 na salin ni George M. Lamsa


Sabi ng isang nag COMMENT na Anonymous:

TANONG KO LANG PO YUNG GAWA 20:28 LAMSA TRANSLATION kasi po isa yan sa basehan natin na tayo ang tunay na iglesia ni cristo,di naman po sa nagdududa ako sa pagiging Iglesia Ni Cristo pero yung ibang relihiyon ay ang panlaban nila ay lamsa Translation lang daw ang Iglesia Ni Cristo na kalagay pero sa iba "IGLESIA NG DIOS" ang nakalagay. pahingi naman po ng explanation for that. plsss tungkol sa lamsa translation.

Source:

--------------------------------

Ang COVER ng Biblia na isinalin ni GEORGE M. LAMSA

MADALAS na tinutuligsa ang INC sa paggamit ng Gawa 20:28 ng George Lamsa Translation, at sinasabi nila na kaya daw ito ang madalas naming gamitin ay sapagkat natapat lang daw sa aming paniniwala, at doktrina.

Ganito ang mababasa sa nasabing talata:

Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Lamsa Translation)

Sa Filipino:

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

Ang pagkakasalin daw ni LAMSA sa talatang ito ay MALI, dapat daw ang nakalagay dito imbes na IGLESIA NI CRISTO ay IGLESIA NG DIYOS. Dahil hindi daw ito ang nakalagay sa Bibliang Griego. Ang nakalagay daw kasi ay ganito:

Acts 20:28  “προσεχετε ουν ‘εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ‘ω ‘υμας το πνευμα το ‘αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ‘ην περιεποιησατο δια του ιδιου ‘αιματος”  [Textus Receptus]

Pagbigkas:

“prosekhete oun heautois kai panti tō poimniō en hō humas to pneuma to hagion etheto episkopous poimainein tēn EKKLĒSIAN TOU THEOU hēn periepoiēsato dia tou idiou haimatos.”

Kung CHURCH OF CHRIST daw ang nakalagay dapat daw ay:

εκκλησιαν του χριστου” o  “EKKLĒSIAN TOU KRISTOU”

Sapagkat ang nakalagay nga naman sa Bibliang Greek na ito ay:

“εκκλησιαν του θεου”  o  EKKLĒSIAN TOU THEOU”

Na sa English ay “CHURCH OF GOD”, Kaya ang INC daw ay nagbabatay sa isang MALING SALIN ng Gawa 20:28.

At sapaglat maraming Biblia, ang nagbatay ng kanilang salin mula sa Bibliang Griegong ito gaya ng KING JAMES VERSION, ay inakala na ng marami na ito ang tumpak na salin ng talata:

Acts 20:28  “Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the CHURCH OF GOD which he hath purchased with his own blood.” [KJV]

Ang hindi alam ng marami, sa wikang Griego ang Gawa 20:28, ay mayroon pang isang version, na ganito naman ang nakalagay:

Acts 20:28  “προσέχετε αυτος κα παντ τ ποιμνίῳ, ν μς τ πνεμα τ γιον θετο πισκόπους, ποιμαίνειν τν κκλησίαν το κυρίου, ν περιεποιήσατο δι το αματος το δίου.” (Tischendorf Greek New Testament)

Dito sa Bibliang ito imbes na “IGLESIA NG DIYOS” na sa Greek nga ay:

“εκκλησιαν του θεου”  o  EKKLĒSIAN TOU THEOU”

Ang nakalagay dito ay:

“ἐκκλησίαν το κυρίου” o EKKLĒSIAN TOU KURIOU”

O sa English “CHURCH OF THE LORD” na siya namang pinagbatayan ng Bibliang ito:

Acts 20:28  “Take heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the CHURCH OF THE LORD which he purchased with his own blood.”  [American Standard Version]

At maging ng ating PINAKA-LUMANG BIBLIANG TAGALOG – ANG BIBLIA:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang IGLESIA NG PANGINOON na binili niya ng kaniyang sariling dugo.” [Ang Biblia, 1905]

Dito pa lamang ay kitang-kita na natin na sa Bibliang Greek ay may DALAWANG VERSION ang Gawa 20:28, Sapagkat hindi nalalaman ng marami na kung papaanong maraming version ang mga Bibliang English at Tagalog ay gayon din ang Bibliang Greek.

At walang sinoman na makapagpapatunay na ang IGLESIA NG DIYOS ang pinaka-tumpak na salin ng Gawa 20:28, sapagkat ang manuskritong orihinal na isinulat ng aktual ng mga Apostol ay hindi na po umiiral. Ang natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol.

Ang ipinaglalaban nilang salin kung saan nakalagay ang mga katagang “IGLESIA NG DIYOS”, ay tama kayang salin?

Paano ba malalaman kung ang salin ng isang talata ay tumpak at tama, kahit na hindi na natin makikita pa kailan man ang orihinal na mga manuskritong aktuwal na naisulat ng mga Apostol?

Narito ang sagot sa atin ng Biblia:

1 Corinto 2:12-13  “Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. NA ANG MGA BAGAY NA ITO AY ATIN NAMANG SINASALITA, HINDI SA MGA SALITANG ITINUTURO NG KARUNUNGAN NG TAO, KUNDI SA ITINUTURO NG ESPIRITU; NA INIWAWANGIS NATIN ANG MGA BAGAY NA AYON SA ESPIRITU SA MGA PANANALITANG AYON SA ESPIRITU.”

Hindi galing sa karunungan ng tao ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at ang tanging paraan na itinuturo ng Biblia ay ang paraan na itinuturo ng Espiritu Santo, na ang sabi nga ay:

“NA INIWAWANGIS NATIN ANG MGA BAGAY NA AYON SA ESPIRITU SA MGA PANANALITANG AYON SA ESPIRITU.”

Kailangan nating IWANGIS o PAGKUMPARAHIN ang mga PANANALITANG AYON SA ESPIRITU, ibig sabihin iwawangis natin at ikukumpara ang isang talata sa kapuwa talata. Sapagkat sa Biblia ay WALANG KONTRADIKSIYON o SALUNGATAN, mapapatunayan natin na TUMPAK ang pagkakasalin kung ito ay walang KINOKONTRANG ibang talata sa Biblia.

Kaya’t ating suriin ang talata kung saan nakalagay ang mga katagang “IGLESIA NG DIYOS”, ating balikan ang nakalagay sa KING JAMES VERSION:

Acts 20:28  “Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the CHURCH OF GOD which he hath purchased with his own blood.” [KJV]

Sa Filipino:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pamunuan ang IGLESIA NG DIOS na binili niya ng kaniyang sariling dugo.”

Mayroon akong nais ipapansin sa inyo mga tagasubaybay, ang bahaging ito ng talata na sinasabi na:

“…upang pamunuan ang IGLESIA NG DIOS NA BINILI NIYA NG KANIYANG SARILING DUGO.”

Hindi ba lumalabas sa verse na iyan na ang DIYOS ay may DUGO, at siya ang TUMUBOS o BUMILI sa IGLESIA?


Dito pa lamang ay atin nang natitiyak na may kokontrahin itong ibang talata sa Biblia.

Kaya maaari ninyong itanong dun sa mga taong naniniwala na tama ang verse na nakalagay sa KING JAMES ang ganito:

1.      Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may DUGO?

2.      Sino ba ang tumubos o bumili sa Iglesia, ang Diyos ba o ang Panginoong JesuCristo?

Diyan pa lang mga kaibigan ay mamumrublema na sila, natitiyak ko sa inyo.

Dahil sa dalawang katotohanang ito:


ANG DIYOS AY WALANG DUGO SAPAGKAT SIYA AY “ESPIRITU”

Hindi maaari kailan man na mangyari na maging tama ang nakalagay sa King James Version o iba pang Bible na ganito ito isinalin, dahil lalabas nga na may Dugo ang Diyos na ipinangtubos niya sa Iglesia. At dito magkakaroon ng napakalaking suliranin sa pagpapatunay ang mga kumakalaban sa INC, dahil niliwanag ni Cristo na ang Diyos ay Espiritu:

Juan 4:24  “ANG DIOS AY ESPIRITU: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.”

Na ang ibig sabihin ng Espiritu ay:

Lucas 24:39  “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; SAPAGKA'T ANG ISANG ESPIRITU'Y WALANG LAMAN AT MGA BUTO, NA GAYA NG INYONG NAKIKITA NA NASA AKIN.”

Niliwanag  ni Cristo na ang Espiritu ay: WALANG LAMAN AT MGA BUTO na ito nga ang kalagayan ng Diyos sapagkat siya’y Espiritu – siya’y WALANG LAMAN AT BUTO, samakatuwid WALANG DUGO, mahirap naman yatang patunayan na ang bumubuo sa Diyos ay PURO DUGO LANG?


SI CRISTO ANG TUMUBOS SA IGLESIA NG KANIYANG DUGO AT HINDI ANG DIYOS

Kung hindi ang Diyos ang tumubos o bumili sa Iglesia sapagkat wala siyang DUGO, eh sino nga ba may DUGO na ipinakikilala ng Biblia na siya ring tumubos sa IGLESIA? At sa kanino ba binili ng Dugo ang Iglesia?

Apoc 5:8-9  “At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu't apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng CORDERO, na ang bawa't isa'y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.  At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at BINILI MO SA DIOS NG IYONG DUGO ANG MGA TAO SA BAWA'T ANGKAN, AT WIKA, AT BAYAN, AT BANSA.

Ang liwanag ng sabi ng talatang ito:

“…BINILI MO SA DIOS NG IYONG DUGO ANG MGA TAO SA BAWA'T ANGKAN, AT WIKA, AT BAYAN, AT BANSA”

Ang kinakausap dito at pinagsasabihan ng mga katagang iyan ay ang CORDERO na siyang BUMILI sa mga tao NG KANIYANG DUGO sa DIYOS, na siyempre naman ang MGA TAO na tinutukoy ay tumutukoy sa mga kaanib ng IGLESIA.

Kaya napakaimposible talaga na ang Diyos ang bibili ng kaniyang dugo sa Iglesia, kasi nga Una, walang dugo ang Diyos, at pangalawa sa kaniya binili ng dugo ang Iglesia.

Eh sino ba iyong Cordero na tinutukoy dito na bumli ng kaniyang dugo sa Diyos ang mga tao na siya ngang Iglesia?

Juan 1:29  “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si JESUS na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang CORDERO NG DIOS, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”

Ang tinutukoy na CORDERO na bumili ng kaniyang dugo sa Iglesia sa Diyos ay walang iba kundi ang PANGINOONG JESUCRISTO, at hindi ang Diyos.

Eh talaga bang si Cristo ay may dugo?

Hebreo 9:13-14  “Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman:  Gaano pa kaya ang DUGO NI CRISTO, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?”

Kaya napakaliwanag na ang tumpak na salin sa Gawa 20:28 ay IGLESIA NI CRISTO at hindi IGLESIA NG DIYOS.
               

ANG DAHILAN NI LAMSA KUNG BAKIT “IGLESIA NI CRISTO” ANG NASA GAWA 20:28 NA ISINALIN NIYA

Naipakita na natin ang katuwiran ng Biblia kung bakit natin pinaniniwalaan na tumpak ang saling IGLESIA NI CRISTO sa Gawa 20:28 at hindi IGLESIA NG DIYOS, ngayon naman ay ating tunghayan ang katuwiran ni LAMSA kung bakit niya isinalin ito bilang CHURCH OF CHRIST o IGLESIA NI CRISTO:

“The Eastern text reads: "the Church Of Christ which he has purchased with his blood.  Jewish Christians could not have used the term “God”, because in their eyes God is spirit, and spirit has no flesh and blood.  It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us, and not God.” [George M. Lamsa, New Testament Commentary, pp. 149 - 150]

Sa Filipino:

“Sabi sa Eastern Text: “ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo. Ang mga Cristianong Judiyo ay maaaring hindi ginamit ang terminong “Diyos”, dahil sa kanilang mga mata ang Diyos ay Espiritu, at ang espiritu ay walang laman at dugo. Si Jesus na taga Nazareth ang nagbubo ng kaniyang dugo sa krus para sa atin, at hindi ang Diyos.

Napaka-klaro ng dahilan na ang kaniyang dahilan ay tumpak at hindi mapasusubalian, kung bakit niya isinalin na IGLESIA NI CRISTO ang Gawa 20:28 sa halip na IGLESIA NG DIYOS.

Narito ang kaniyang mga dahilan:

1.       “Sabi sa Eastern Text: “ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.


Ang GAWA 20:28 sa wikang SYRIAC PESHITTA

Ang tinutukoy niyang Eastern Text ay ang Syriac Peshitta Aramaic, na siyang katutubong wika ni Jesus, isang manuskristo sa Wikang Aramaiko, at kaniyang nilinaw na ang nakalagay o nakasulat doon ay CHURCH OF CHRIST-Ang pinagbatayan ng kaniyang saling ito ay hindi ang mga manuskritong Griego kaya mali na ipinang-aatake ng iba, na maling salin daw ito dahil sa hindi nito sinunod ang mga manuskritong Griego, ano naman kaya ang katibayan nila na mali ang manuskritong Aramaiko at hindi dapat pagbatayan? Sa totoo lang walang sino man na makapagpapatunay na hindi authentic ang mga manuskritong ito.

2.       “Ang mga Cristianong Judiyo ay maaaring hindi ginamit ang terminong “Diyos”, dahil sa kanilang mga mata ang Diyos ay Espiritu, at ang espiritu ay walang laman at dugo.”

Totoo ang sinabi niyang ito sapagkat pinatunayan na ito sa atin ng mismong Biblia. Maging ang pangatlong ito:

3.       “Si Jesus na taga Nazareth ang nagbubo ng kaniyang dugo sa krus para sa atin, at hindi ang Diyos.”

Ang tatlong napakatitibay na mga dahilang ito ang kanila munang dapat na patunayang hindi totoo, bago nila sabihin na ang pagkakasalin ng Gawa 20:28 ni George M. Lamsa ay MALI…kung kaya hindi maaaring gamitin ng IGLESIA NI CRISTO ito bilang batayan.

At hihintayin natin ang kanilang tugon…

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network