Thursday, 13 October 2011

Tungkol sa Gawa 20:28 na salin ni George M. Lamsa


Sabi ng isang nag COMMENT na Anonymous:

TANONG KO LANG PO YUNG GAWA 20:28 LAMSA TRANSLATION kasi po isa yan sa basehan natin na tayo ang tunay na iglesia ni cristo,di naman po sa nagdududa ako sa pagiging Iglesia Ni Cristo pero yung ibang relihiyon ay ang panlaban nila ay lamsa Translation lang daw ang Iglesia Ni Cristo na kalagay pero sa iba "IGLESIA NG DIOS" ang nakalagay. pahingi naman po ng explanation for that. plsss tungkol sa lamsa translation.

Source:

--------------------------------

Ang COVER ng Biblia na isinalin ni GEORGE M. LAMSA

MADALAS na tinutuligsa ang INC sa paggamit ng Gawa 20:28 ng George Lamsa Translation, at sinasabi nila na kaya daw ito ang madalas naming gamitin ay sapagkat natapat lang daw sa aming paniniwala, at doktrina.

Ganito ang mababasa sa nasabing talata:

Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Lamsa Translation)

Sa Filipino:

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

Ang pagkakasalin daw ni LAMSA sa talatang ito ay MALI, dapat daw ang nakalagay dito imbes na IGLESIA NI CRISTO ay IGLESIA NG DIYOS. Dahil hindi daw ito ang nakalagay sa Bibliang Griego. Ang nakalagay daw kasi ay ganito:

Acts 20:28  “προσεχετε ουν ‘εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ‘ω ‘υμας το πνευμα το ‘αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ‘ην περιεποιησατο δια του ιδιου ‘αιματος”  [Textus Receptus]

Pagbigkas:

“prosekhete oun heautois kai panti tō poimniō en hō humas to pneuma to hagion etheto episkopous poimainein tēn EKKLĒSIAN TOU THEOU hēn periepoiēsato dia tou idiou haimatos.”

Kung CHURCH OF CHRIST daw ang nakalagay dapat daw ay:

εκκλησιαν του χριστου” o  “EKKLĒSIAN TOU KRISTOU”

Sapagkat ang nakalagay nga naman sa Bibliang Greek na ito ay:

“εκκλησιαν του θεου”  o  EKKLĒSIAN TOU THEOU”

Na sa English ay “CHURCH OF GOD”, Kaya ang INC daw ay nagbabatay sa isang MALING SALIN ng Gawa 20:28.

At sapaglat maraming Biblia, ang nagbatay ng kanilang salin mula sa Bibliang Griegong ito gaya ng KING JAMES VERSION, ay inakala na ng marami na ito ang tumpak na salin ng talata:

Acts 20:28  “Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the CHURCH OF GOD which he hath purchased with his own blood.” [KJV]

Ang hindi alam ng marami, sa wikang Griego ang Gawa 20:28, ay mayroon pang isang version, na ganito naman ang nakalagay:

Acts 20:28  “προσέχετε αυτος κα παντ τ ποιμνίῳ, ν μς τ πνεμα τ γιον θετο πισκόπους, ποιμαίνειν τν κκλησίαν το κυρίου, ν περιεποιήσατο δι το αματος το δίου.” (Tischendorf Greek New Testament)

Dito sa Bibliang ito imbes na “IGLESIA NG DIYOS” na sa Greek nga ay:

“εκκλησιαν του θεου”  o  EKKLĒSIAN TOU THEOU”

Ang nakalagay dito ay:

“ἐκκλησίαν το κυρίου” o EKKLĒSIAN TOU KURIOU”

O sa English “CHURCH OF THE LORD” na siya namang pinagbatayan ng Bibliang ito:

Acts 20:28  “Take heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the CHURCH OF THE LORD which he purchased with his own blood.”  [American Standard Version]

At maging ng ating PINAKA-LUMANG BIBLIANG TAGALOG – ANG BIBLIA:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang IGLESIA NG PANGINOON na binili niya ng kaniyang sariling dugo.” [Ang Biblia, 1905]

Dito pa lamang ay kitang-kita na natin na sa Bibliang Greek ay may DALAWANG VERSION ang Gawa 20:28, Sapagkat hindi nalalaman ng marami na kung papaanong maraming version ang mga Bibliang English at Tagalog ay gayon din ang Bibliang Greek.

At walang sinoman na makapagpapatunay na ang IGLESIA NG DIYOS ang pinaka-tumpak na salin ng Gawa 20:28, sapagkat ang manuskritong orihinal na isinulat ng aktual ng mga Apostol ay hindi na po umiiral. Ang natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol.

Ang ipinaglalaban nilang salin kung saan nakalagay ang mga katagang “IGLESIA NG DIYOS”, ay tama kayang salin?

Paano ba malalaman kung ang salin ng isang talata ay tumpak at tama, kahit na hindi na natin makikita pa kailan man ang orihinal na mga manuskritong aktuwal na naisulat ng mga Apostol?

Narito ang sagot sa atin ng Biblia:

1 Corinto 2:12-13  “Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. NA ANG MGA BAGAY NA ITO AY ATIN NAMANG SINASALITA, HINDI SA MGA SALITANG ITINUTURO NG KARUNUNGAN NG TAO, KUNDI SA ITINUTURO NG ESPIRITU; NA INIWAWANGIS NATIN ANG MGA BAGAY NA AYON SA ESPIRITU SA MGA PANANALITANG AYON SA ESPIRITU.”

Hindi galing sa karunungan ng tao ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at ang tanging paraan na itinuturo ng Biblia ay ang paraan na itinuturo ng Espiritu Santo, na ang sabi nga ay:

“NA INIWAWANGIS NATIN ANG MGA BAGAY NA AYON SA ESPIRITU SA MGA PANANALITANG AYON SA ESPIRITU.”

Kailangan nating IWANGIS o PAGKUMPARAHIN ang mga PANANALITANG AYON SA ESPIRITU, ibig sabihin iwawangis natin at ikukumpara ang isang talata sa kapuwa talata. Sapagkat sa Biblia ay WALANG KONTRADIKSIYON o SALUNGATAN, mapapatunayan natin na TUMPAK ang pagkakasalin kung ito ay walang KINOKONTRANG ibang talata sa Biblia.

Kaya’t ating suriin ang talata kung saan nakalagay ang mga katagang “IGLESIA NG DIYOS”, ating balikan ang nakalagay sa KING JAMES VERSION:

Acts 20:28  “Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the CHURCH OF GOD which he hath purchased with his own blood.” [KJV]

Sa Filipino:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pamunuan ang IGLESIA NG DIOS na binili niya ng kaniyang sariling dugo.”

Mayroon akong nais ipapansin sa inyo mga tagasubaybay, ang bahaging ito ng talata na sinasabi na:

“…upang pamunuan ang IGLESIA NG DIOS NA BINILI NIYA NG KANIYANG SARILING DUGO.”

Hindi ba lumalabas sa verse na iyan na ang DIYOS ay may DUGO, at siya ang TUMUBOS o BUMILI sa IGLESIA?


Dito pa lamang ay atin nang natitiyak na may kokontrahin itong ibang talata sa Biblia.

Kaya maaari ninyong itanong dun sa mga taong naniniwala na tama ang verse na nakalagay sa KING JAMES ang ganito:

1.      Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may DUGO?

2.      Sino ba ang tumubos o bumili sa Iglesia, ang Diyos ba o ang Panginoong JesuCristo?

Diyan pa lang mga kaibigan ay mamumrublema na sila, natitiyak ko sa inyo.

Dahil sa dalawang katotohanang ito:


ANG DIYOS AY WALANG DUGO SAPAGKAT SIYA AY “ESPIRITU”

Hindi maaari kailan man na mangyari na maging tama ang nakalagay sa King James Version o iba pang Bible na ganito ito isinalin, dahil lalabas nga na may Dugo ang Diyos na ipinangtubos niya sa Iglesia. At dito magkakaroon ng napakalaking suliranin sa pagpapatunay ang mga kumakalaban sa INC, dahil niliwanag ni Cristo na ang Diyos ay Espiritu:

Juan 4:24  “ANG DIOS AY ESPIRITU: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.”

Na ang ibig sabihin ng Espiritu ay:

Lucas 24:39  “Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; SAPAGKA'T ANG ISANG ESPIRITU'Y WALANG LAMAN AT MGA BUTO, NA GAYA NG INYONG NAKIKITA NA NASA AKIN.”

Niliwanag  ni Cristo na ang Espiritu ay: WALANG LAMAN AT MGA BUTO na ito nga ang kalagayan ng Diyos sapagkat siya’y Espiritu – siya’y WALANG LAMAN AT BUTO, samakatuwid WALANG DUGO, mahirap naman yatang patunayan na ang bumubuo sa Diyos ay PURO DUGO LANG?


SI CRISTO ANG TUMUBOS SA IGLESIA NG KANIYANG DUGO AT HINDI ANG DIYOS

Kung hindi ang Diyos ang tumubos o bumili sa Iglesia sapagkat wala siyang DUGO, eh sino nga ba may DUGO na ipinakikilala ng Biblia na siya ring tumubos sa IGLESIA? At sa kanino ba binili ng Dugo ang Iglesia?

Apoc 5:8-9  “At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu't apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng CORDERO, na ang bawa't isa'y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.  At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at BINILI MO SA DIOS NG IYONG DUGO ANG MGA TAO SA BAWA'T ANGKAN, AT WIKA, AT BAYAN, AT BANSA.

Ang liwanag ng sabi ng talatang ito:

“…BINILI MO SA DIOS NG IYONG DUGO ANG MGA TAO SA BAWA'T ANGKAN, AT WIKA, AT BAYAN, AT BANSA”

Ang kinakausap dito at pinagsasabihan ng mga katagang iyan ay ang CORDERO na siyang BUMILI sa mga tao NG KANIYANG DUGO sa DIYOS, na siyempre naman ang MGA TAO na tinutukoy ay tumutukoy sa mga kaanib ng IGLESIA.

Kaya napakaimposible talaga na ang Diyos ang bibili ng kaniyang dugo sa Iglesia, kasi nga Una, walang dugo ang Diyos, at pangalawa sa kaniya binili ng dugo ang Iglesia.

Eh sino ba iyong Cordero na tinutukoy dito na bumli ng kaniyang dugo sa Diyos ang mga tao na siya ngang Iglesia?

Juan 1:29  “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si JESUS na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang CORDERO NG DIOS, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!”

Ang tinutukoy na CORDERO na bumili ng kaniyang dugo sa Iglesia sa Diyos ay walang iba kundi ang PANGINOONG JESUCRISTO, at hindi ang Diyos.

Eh talaga bang si Cristo ay may dugo?

Hebreo 9:13-14  “Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman:  Gaano pa kaya ang DUGO NI CRISTO, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?”

Kaya napakaliwanag na ang tumpak na salin sa Gawa 20:28 ay IGLESIA NI CRISTO at hindi IGLESIA NG DIYOS.
               

ANG DAHILAN NI LAMSA KUNG BAKIT “IGLESIA NI CRISTO” ANG NASA GAWA 20:28 NA ISINALIN NIYA

Naipakita na natin ang katuwiran ng Biblia kung bakit natin pinaniniwalaan na tumpak ang saling IGLESIA NI CRISTO sa Gawa 20:28 at hindi IGLESIA NG DIYOS, ngayon naman ay ating tunghayan ang katuwiran ni LAMSA kung bakit niya isinalin ito bilang CHURCH OF CHRIST o IGLESIA NI CRISTO:

“The Eastern text reads: "the Church Of Christ which he has purchased with his blood.  Jewish Christians could not have used the term “God”, because in their eyes God is spirit, and spirit has no flesh and blood.  It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us, and not God.” [George M. Lamsa, New Testament Commentary, pp. 149 - 150]

Sa Filipino:

“Sabi sa Eastern Text: “ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo. Ang mga Cristianong Judiyo ay maaaring hindi ginamit ang terminong “Diyos”, dahil sa kanilang mga mata ang Diyos ay Espiritu, at ang espiritu ay walang laman at dugo. Si Jesus na taga Nazareth ang nagbubo ng kaniyang dugo sa krus para sa atin, at hindi ang Diyos.

Napaka-klaro ng dahilan na ang kaniyang dahilan ay tumpak at hindi mapasusubalian, kung bakit niya isinalin na IGLESIA NI CRISTO ang Gawa 20:28 sa halip na IGLESIA NG DIYOS.

Narito ang kaniyang mga dahilan:

1.       “Sabi sa Eastern Text: “ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.


Ang GAWA 20:28 sa wikang SYRIAC PESHITTA

Ang tinutukoy niyang Eastern Text ay ang Syriac Peshitta Aramaic, na siyang katutubong wika ni Jesus, isang manuskristo sa Wikang Aramaiko, at kaniyang nilinaw na ang nakalagay o nakasulat doon ay CHURCH OF CHRIST-Ang pinagbatayan ng kaniyang saling ito ay hindi ang mga manuskritong Griego kaya mali na ipinang-aatake ng iba, na maling salin daw ito dahil sa hindi nito sinunod ang mga manuskritong Griego, ano naman kaya ang katibayan nila na mali ang manuskritong Aramaiko at hindi dapat pagbatayan? Sa totoo lang walang sino man na makapagpapatunay na hindi authentic ang mga manuskritong ito.

2.       “Ang mga Cristianong Judiyo ay maaaring hindi ginamit ang terminong “Diyos”, dahil sa kanilang mga mata ang Diyos ay Espiritu, at ang espiritu ay walang laman at dugo.”

Totoo ang sinabi niyang ito sapagkat pinatunayan na ito sa atin ng mismong Biblia. Maging ang pangatlong ito:

3.       “Si Jesus na taga Nazareth ang nagbubo ng kaniyang dugo sa krus para sa atin, at hindi ang Diyos.”

Ang tatlong napakatitibay na mga dahilang ito ang kanila munang dapat na patunayang hindi totoo, bago nila sabihin na ang pagkakasalin ng Gawa 20:28 ni George M. Lamsa ay MALI…kung kaya hindi maaaring gamitin ng IGLESIA NI CRISTO ito bilang batayan.

At hihintayin natin ang kanilang tugon…

284 comments:

 1. NAPAKALIWANAG NAMAN PO,sana po ay patuloy kayong magsuri sa mga ARAL po na aming sinasampalatayan.Maraming Salamat po.

  ReplyDelete
 2. http://www.examineiglesianicristo.com/ http://www.examineiglesianicristo.com/ http://www.examineiglesianicristo.com/ http://www.examineiglesianicristo.com/ http://www.examineiglesianicristo.com/

  dati akong ka toto na niloloko at nagpapaloko sa pamilya ng mga hari. mula ng nabasa ko ito master of deception pala ang sinusundan ko

  ReplyDelete
  Replies
  1. kong tutuong INC ka at naunawaan mo ang sentro ng kautusan sa bagong tipan ay matakot kang umalis sa iglesia ni cristo, pero kong hindi mo naintindihan ang kalooban ng Dios ay mahiwalay kanga....o di kaya'y nagpapanggap ka lang na dati INC ka....

   Delete
 3. http://www.againstrhbill.blogspot.com

  im a contr.pills user for 2years can anyone help me answer the claim of the risk with breastcancer

  jane.

  ReplyDelete
 4. First anonymous,

  Iyang website na iyan ay nagpapakita ng mga LUMANG TULIGSA laban sa INC, At wala naman iyang napapatunayan.

  Dahil kung totoo ang mga pinagsasabi niyan, di sana unti-unting naubos ang mga kaanib sa INC. Ni isang KAPILYA nga eh walang nagsasara.

  Hindi kagaya sa ADD, na napakarami nang COORDINATING CENTER ang isinarado, hindi ba Anonymous?

  ReplyDelete
  Replies
  1. tama huwaran ang pananampalataya natin at ang kahulugan ng iglesia ng dios ay pinapaging banal kay cristo kaya ilang beses sinsbi ni pablo sa mg corinto iglesia na kayo ng dios o pinapaging banal na kayo o nalinis na ang kasalanan nyu tayo ng tayo pakilala ng pakilala na aglesia ng dios kahit di naman iniuutos ng dios na itayo ang iglesia ng dios kundi sabi ni cristo itatayo ko aking iglesia si cristo mismo mgtatayo

   Delete
  2. SI JESUS PO ANG NAGTAYO SA IGLESIA NA SYA ANG ULO.AT SA BIBLIYA MARAMING IGLESIA GAYA NG IGLESIA SA CARINTO,ROMA,EFESO,TIATRA.LAODESIA.NGAYON ANONG IBIG SABIHIN NG IGLESIA?Kailan na tatag ang iglesia na itinayo ni jesus?

   Delete
 5. Para kay Jane,

  Hindi namin kayang sagutin ang tungkol sa kaugnayan ng PILLS sa BREAST CANCER, Dahil hindi kami DOKTOR.

  You are KNOCKING on the WRONG DOOR.

  Lahat naman ng bagay sa mundo ay puwedeng pagmulan ng CANCER kung EXCESSIVE ang paggamit ng tao. Ngayon kung dahil sa nakaka-CANCER kaya ipagbabawal. Huwag ka na ring KAKAIN ng BARBECUE at mga PAGKAING MAY MATATAAS NA LEVEL NG PRESERVATIVES dahil napatunayan din na ang sobrang exposure sa mga ito ay nakaka-CANCER din.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. kapatid anu po ang pangalan ng Diyos...o anu ang tamang bigkas sa YHWH...totoo po bng ito ay jehova o yahweh?

  ReplyDelete
  Replies
  1. kapatid wala sa biblia ang jehova kaya kung sinuman naniniwala na jehova ang pangalan ng dios napakatanga nya kung tumututul kayo sakin na di jehova ang name ng ama hinahamon ko kayo ng debate kahit saang lugar akoy isang iglesia ni cristo umalis na kayo sa jehova niloloko lang kayo ng mga pator dyan dito kayo sa tamang daan ang tutol magdebate tayo.

   Delete
  2. walang pangalan ang Dios at dahil Siya'y Dios, hndi tao..walang pangalan ang isang Dios..kung meron man ay hindi siya isang Dios kundi isa siyang tao..tinuring nilang tao ang ng-iisang Dios at pinangalanan pa itong JEHOVAH na wala nga nman ito sa banal na aklat. :)

   ann

   Delete
  3. anonymous 29 jan 2013 07:02 kung ang isang tao na hindi naniniwala na ang DIOS AY MAY PANGALAN MASAHOL PA SYA SA MGA ATEYESTA NA HINDI KUMILALA SA DIOS NA LUMIKHA. CGE SABAYAN KTA SA GUSTO MO DITO SA BLOG NA ITO DAPAT PANINDIGAN NYO ANG MALI NIYONG ANALOHIYA, TANONG LANG KITA SA TALATANG ITO EXODO 20:7 HUWAG MONG BABANGGITIN ANG PANGALAN NG PANGINOON MONG DIOS NA WALANG KABULUHAN, SA TALATANG ITO PWEDI BA SYANG MAG UTOS SA EXODO 20:7 KUNG WALA SIYANG PANGALAN?NGAYON KUNG ANG SAGOT MO AT MAY PANGALAN, ANONG PANGALAN NG PANGINOONNG DIOS?MAG HINTAY AKO SA SAGOT MO.HINDI TAYO MAKA DEBATE NG PERSONAL KC TAGA LEYTE AKO.AKO AY ISANG MABABANG MEMBRO NG JW.

   Delete
 8. ibig bang sabihin na Binili ni Cristo ang kanyang sariling Dugo??????????????

  ReplyDelete
  Replies
  1. adik naman to! hnd maka intindi!

   Delete
  2. ang bobo mo naman. di mo naintindihan yon? utak langgam ka ata.

   Delete
  3. tanga mo namana. di mo magetz..

   Delete
  4. ubod ka ng tanga kasi cguro katoliko ka kaya tanga ka pati pari nyu tanga eh bopols

   Delete
  5. ang totoong INC hindi ganyan sumagot kahit ano pang nakakainsulto or tanong na walang saysay, dahan dahan naman sa mga INC pumili naman sana kayo ng tamang salita,

   Delete
 9. Nakakatawa ka Anonymous,

  Ang sabi:

  "...Iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang sariling dugo."

  Ang Iglesia ang binili ng dugo.

  Ang hina mo naman.

  ReplyDelete
 10. Ka Aerials, kitang kita na sa INC ibinigay ng Dios ang hiwaga ng Kanyang ebangelyo. Napakalinaw po ng inyong paliwanag. Purihin ang Dios ng INC.

  Sana mailagay niyo rin ang website address niyo sa lahat ng website na may tumutuligsa sa INC para mabasa rin nila ang inyong maganda at mahusay na paliwanag. more power po...

  ReplyDelete
 11. Salamat po Kapatid,

  Nasa ating Ama po ang kapurihan at lahat ng Kadakilaan.

  Ganiyan po iyan ipinaliwanag sa akin ng ating mga Ministro. Isini-share ko lamang po sa inyo.

  God bless po sa inyong lahat mga KAPATID.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salamat sayo kapatid at naipapaliwanag mo ang katotohanang yan na magbibigay pa ng lalong pag-asa sa mga kaptid na inuusig

   maliwanag lhat ng ipinaliwanag mo

   God bless syo kaptid at sa laht ng mga kaptid rito.

   Delete
  2. Philippians 2:5 -8 “ Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: who, being in the form of God, thought it is not robbery to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of a man: And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.”
   So Jesus said” I have come down from heaven (Jn.6:37 -40). Now, he is in the form of God again , and with God. He said, “When two or three gather in my name I will be in your midst.” When we pray, Jesus is present today in our midst, not materially, but spiritually . He is Spirit.
   When Jesus instituted his Church he called it ‘ my Church’ that will be built upon Peter, the apostle. Jesus wanted to have one Church and Unity under one visible head, Peter.
   That church established by Jesus, never officially accepted a name ‘Church of Christ’ . Iglesia Ni Cristo got this name from a wrong translation of a protestant bible : Lamsa Translation, which translate Act2:28 as “ Take heed therefore…to feed the church of Christ which he has purchase with his blood”. Manalo accepted a wrong translation to find a wrong label to his wrong church to lead the people in a wrong way!
   When Jesus instituted His Church, it was registered in the hearts of those who repent and baptize in the Holy name of the Father,the Son and the Holy Spirit during baptism. It is a spiritual Kingdom, guided and regulated , not by rules of any state, but by the Holy Spirit… It can never be called nor officially registered as a commercial corporation, with a trade mark, instituted for financial security, and one person as the owner of all financial and temporal assets! Jesus said: “You can not serve God and mammon at a time”.
   ‘Iglesia Ni Cristo’ of Mr Manalo is officially registered as a Corporation on July 27, 1914. The Executive minister of the Corporation Mr. Eraneo Manalo certifies : “That he is the executive minister of the Church of Christ, a religious corporation sole, originally registered in the Bureau of Commerce , Division of Archives, parent, Copyright and Trade Marks…”( Ref: Tunay nga bang “Sugo ng Dios” si G Felix Y. Manalo? By Alexander P. Ayers, BRP, pg. 201 ) . The Corporation is guided, not by the Holy Spirit, but by the Department of Commerce and Industry, in Manila. Jesus says: “You have made the house of my Father, a market place”.
   While accusing the Catholic Church for apostasy , ministers of Manalo come to the TV shows, just like any other products in the market, advertises INC, as ‘original, true’ not fake, just because it has a name taken from the Bible! Remember, hundreds of protestant churches already exist here with this same name: ‘Church of Christ’.

   Delete
  3. Felix Manalo also claims his church is the true church as he is the angel sent by God to reestablish the original church. He follows the protestant theology ‘Sola Scriptura’(Bible alone theory ), but denies ‘Sola Fide’( Faith alone theory ).
   The followers of Manalo are compelled to believe, he is the angel prophesied in Apocalypses: 7:2-3.
   As Pandokrina tries, the purpose of the arrival of this ‘angel without wings’, is to destroy Catholicism.
   Angel Gabriel came from God and promised Mary: “His Kingdome will have no end.” But Manalo came from the US, proclaiming himself an angel; announced: “that Kingdome is perished by apostasy!”
   In order to prove this copied theory from Mormons, their official publication, ‘Pasugo’ tries to propagate the Holy Catholic church, as a prostitute, “unchased woman” (Pasugo; June 2005, pg 25)
   and the biblical virtue of Priestly Celibacy and abstinence done on Fridays out of love to Jesus crucified, are considered ‘the devils doctrines’ and symptoms to consider the Catholic Church an apostatized church!
   In fact there is no prediction in the Bible that an ‘angel of hatred’ will appear in the Philippines to create a second body of Christ by destroying the first Mystical body of Jesus that became a prostitute whom Jesus himself promised to protect ‘till the end of the times!
   The following prophecies in the Bible that are always used against the Catholic Church by INC, clearly points to their own founder, and proves, he himself is the false prophet and the fake angel, that the Bible is predicting! Here are the Biblical evidences:
   The false prophet will deny the master, the redeemer:“False prophets have appeared in the past among the people, and in the same way false teachers will appear among you. They will bring in destructive doctrines, and will deny the master, who redeemed them, and so they bring upon themselves sudden destruction” (1Pet 2.1)
   INC denied the divinity of our master Lord Jesus Christ? Isaiah 9:6 clarifies the divine nature of that Son in his great prophecy about the birth of Jesus . “For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder: his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the everlasting Father , the Prince of Peace.”
   Also when we say Lord , it means God. When satan tempted Jesus, he said to Satan: “You shall not put the Lord your God, to the test.” (Mat. 4:7)
   The false prophet will pretend as an ‘ Angel ’: “for such people are false apostles, deceitful workers, who pretend as apostles of Christ. And no wonder, for even Satan pretends as angels of light. His ministers also pretend as ministers of righteousness!” (2Cor 11, 13:14 ).
   Bible says to us not to believe this Angels: Gal1.8 “Even if an angel from heaven should preach the other than the one that we preached, let that one be accursed!” It is not the Holy Catholic church as INC propagates, that fulfills great prophecy of the Bible about the ’two teachings’ a false prophet would use ; but the church of Manalo :
   His religion prohibits making of all images and statues except the statue of ‘Manalo’ in the Central Headquarters in Quezon City and images of Felix Manalo and Erano Manalo in all offices of their ministers.

   Delete
 12. Kapatid na Aerial ito po ay tanong ni Romeo Contreras pakisagot nga po:
  kapatid anu po ang pangalan ng Diyos...o anu ang tamang bigkas sa YHWH...totoo po bng ito ay jehova o yahweh?

  ReplyDelete
 13. Ang pangalan ng DIYOS na sa ORIHINAL ay ang TETRAGRAMMATON na "YHWH", ay hindi kailan man mabibigkas dahil sa wala itong mga PATINIG o VOWELS.

  Ang mga bumabasa noon na mga HUDIYO sa HEBREONG MANUSKRITO, ay "ADHONAY" o sa wikang IGLES ay "LORD" ang binibigkas sa tuwing mapapatapat sa "YHWH".

  Narito ang karagdagang paliwanag, punta ka sa LINK na ito:

  PANGALAN NG DIOS NA JEHOVAH GALING SA KATOLIKO?

  Kung may tanong kapa, just send a MESSAGE.

  God bless.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wala namang binangit si cristo na jehova kundi sabi nya AMA hindi jehova

   Delete
  2. tanung ko lang''' yung article sa taas:
   Dito pa lamang ay kitang-kita na natin na sa Bibliang Greek ay may DALAWANG VERSION ang Gawa 20:28, Sapagkat hindi nalalaman ng marami na kung papaanong maraming version ang mga Bibliang English at Tagalog ay gayon din ang Bibliang Greek.

   At walang sinoman na makapagpapatunay na ang IGLESIA NG DIYOS ang pinaka-tumpak na salin ng Gawa 20:28, sapagkat ang manuskritong orihinal na isinulat ng aktual ng mga Apostol ay hindi na po umiiral. Ang natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol."

   if that is one of the reasons, dapat wag na nating gamit ang lahat ng bibilia dahil ayun dito "ng natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol". bakit pa natin kailangan gamitin at kunan ng quotation ang mga bibliyang ating ginagamit,,, kung yun naman pala,,,at mas malala pa,,, napalipat lipat patayu ng ginagamit na bibliya..

   that means, na kung hindi tayo sumasangaayun sa kabuuang biblya na ating ginagamit tulad ng mga bibliya na may " Church of God",,, ehhh dapat wag na nating gamitin.

   dahil pag ginamit natin ang isang libro o isang text ay ibig sabihin ay naniniwala tau at pinaniniwalaan natin na ang texto inyon ay tama,,,

   kung "walang sinoman na makapagpapatunay na ang IGLESIA NG DIYOS ang pinaka-tumpak na salin ng Gawa 20:28. kung ganun wala din makakapag sabi kung ang pinaka tumpak na salin ay ang " CHURCH of Christ"... so di tayu sigorado..

   paanu pa ang mga ibang salin ng ibat ibat

   bakit pa natin kailangan gamitin ang mga bibliyang ito kung "walang sinoman na makapagpapatunay na ............ pinaka-tumpak na salin" ,,, PATAY!!, anung bibliya ng dapat nating paninawalaan kung " Ang natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol"?   ito lang po ang aking katanungan.

   Delete
 14. naging tanung ko rin po ito dati sa sarili ko nung makabasa ako ibang salin ng bibilya...subalit tama naman ang aking naging conclusion na si cristo ang my kakayahan makabili sa iglesia sapagkat siya ang may dugo...subalit ,mas lalong naging matibay ang ebidensya sa pag-aaral dito..salamat..

  ReplyDelete
 15. Sa mga nag Comment sa INC bakit di nalng po kayo magsuri ng mabuti tungkol sa mga aral na aming sinasampalatayanan para maliwanagan ang inyong isipan.... mahirap po talagang tanggapin ang katotohan, mas mabuti po na magsuri pa kau...God Bless to all INC....

  ReplyDelete
 16. tanong ko po? nung nilikha ng diyos ang querubin alam po ba niya na itoy magtaksil sa kanya at kung alam man niya bakit po pinayagan niya mabuhay si satanas kung mapapahamak lang naman ang tao? kung walang satanas dba walang malinlang at magkasala? pakisagot po

  ReplyDelete
 17. Ang Mga Ministro po sa Iglesia Ni Cristo ang higit po na makapagbibigay sa inyo ng mga sagot ukol po sa inyong mga katanungan.

  Maari po kayong makipag-ugnayan sa kanila,

  magsadya lamang po kayo sa mga lokal ng Iglesia na malapit po sa inyong dako.

  salamat po!

  ReplyDelete
 18. ANG DIOS PO AY MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

  ALAM PO NIYA ANG LAHAT NG MGA BAGAY.

  MAGING ANG NASA ISIP NG MGA TAO AT ANG MANGYAYARI SA HINAHARAP.

  SIYA PO ANG LUMALANG SA KERUBIN.

  PERO HINDI NIYA ITO GINAWANG SATANAS.

  ANG SATANAS MISMO ANG NAGTAKSIL SA DIOS,DAHIL NAGHANGAD NG LABIS O NAGMATAAS.

  ANG TAO AY BINGYAN NG DIOS NG MGA KAUTUSAN NA DAPAT NATING SUNDIN UPANG HINDI TAYO MADAYA NG DIABLO O NI SATANAS.

  HINDI GINAWA NG DIOS ANG TAO NA PARANG ROBOT NA SUNOD-SUNURAN SA GUSTO NIYA .

  GINAWA NIYA ANG TAO NA MAY PUSO AT ISIP,,..
  UPANG ANG PAGSUNOD NG TAO SA DIOS AY BUNGA NG PAG-IBIG.

  NILIKHA NG DIOS ANG TAO NA MAHINA AT NAGKAKASALA UPANG MATUTO ITONG HUMINGI NG TAWAD AT MAGPAKUMBABA SA DIOS.

  ITANONG NIYO PO SA MGA MINISTRO AT MANGGAGAWA SA IGLESIA NI CRISTO ANG MGA VERSES NITO.SILA PO ANG HIGIT NA NAKAKAALAM.

  WELCOME PO KAYO SA MGA KAPILYA NG IGLESIA NI CRISTO.

  SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 19. Napakaganda po ng paliwanang dito kapatid, very well said... idagdag ko na rin po, kung tatanggapin man na Iglesia ng Dios nga ang tamang salin, hindi ba't ang tunay na Iglesia ng Diyos ay ang IGLESIA NI CRISTO din gaya ng mababasa sa Biblia na lahat ng bagay ay sa mundo ay isinuko sa Panginoong Jesucristo at pagkatapos ay ang Panginoong Jesucristo na pinagsukuan ng lahat ng bagay ay Siya namang susuko sa Panginoong Diyos upang ang Diyos ang maging lalo sa lahat... Kaya ang pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo ay pagmamay-ari ng Diyos, kaya ang Iglesiang pagmamay-ari ni Cristo (INC) ay Iglesia rin ng Diyos...subalit ang opisyal na pangalan ay IGLESIA NI CRISTO.

  Halimbawa... ang magsasaka ay may puno ng ubas. Ang ubas ay pagmamayari ng puno, subalit ito ay pagmamay-ari din ng magsasaka, ganunpaman, ang pangalan ng bunga ay alinsunod sa puno. Ang puno ng ubas ay magbubunga ng ubas. Katulad din ng Diyos na siyang nagmamay-ari sa punong si Cristo. Sa Diyos din ang bunga subalit ito ay nakaugnay sa puno.

  - RC Enriquez, Lokal ng Novaliches

  ReplyDelete
 20. (Re-post from other blog in this site)
  Apostle Paul said in 1Tim 6:14-16 that it is the Lord Jesus that will reveal Who is the King of kings and Lord of lords.. the ONLY Potentate (of course it is God that created the heavens and the earth)

  Now, during the last days of Apostle John, this words was revealed in his Book of Revelation. The Lord Jesus send an angel to proclaim this words to the Churches..

  Rev 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

  But what are the things this angel proclaimed concerning the Lord Jesus Christ?... that He is the First and the Last!!!

  Rev 2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

  The First and the Last is the one Who was once dead and is alive!
  And that is none other than the Lord Jesus Christ Himself.

  The God that created the heavens and the earth is the only God that claim this title:

  Isa 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

  What are the other things this angel told Apostle John: That Jesus is the Almighty!!!

  Rev 1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

  ... that means the God that's been with Abraham, Isaac and Jacob!

  Exo 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.

  JEHOVAH or YHWH is the true God, but when that God manifest in the flesh(1Tim 3:16), He named Himself Jesus... which means Jehovah-Salvation or YHWH become Salvation.

  Why in that Name?? God changes the name of some people He called according to His plan. God revealed a Name which fit to His purpose.. to save people!!

  Remember this... it is the Holy THING that was born, not God.. that's why it is called Messiah or Christ which means anointed one, separated.(Luke 1:35). The Temple that was made by God Himself!!!

  Act 7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

  Having all said, Jesus only reveal His true nature at the closing of the New Covenant.

  Oh, what a loving Father Jesus is!! He suffered so that He can give an eternal hope to the sinners....


  Act 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

  Well, this is the First and Last Name I would ever call!! :)
  (end)

  (re-post from other blog)
  To whom did the Lord Jesus say where the salvation from(John 4:22)? To whom did God commit the promised New covenant(Heb 8:6-10)? Is it Jews? That's why God called Paul(Jew) to be an Apostle for us Gentiles!

  The True Church that was established by Christ received the New Birth experience.. Have you received the Holy Ghost since you believed(Acts 19:2-6)? Ask yourself? (John 3:5)

  The first Christians are pure Jews (Jesus called them sheep).. The Gentiles that was called by God is the other sheep. Jesus said that there will be one fold and one Shepherd.
  There is only one Body of Christ, the Church (Fold)... and this Church was long establish proclaiming the goodnews.. and the Bible also said that the Lord added to the Church daily as should be saved. The Book of Acts was the recorded facts about this Church.. conversion of both Jews and Gentiles.

  The Lord Jesus said that even the gates of hell cannot prevail against it! (Mat 16:18)
  (end - rephrased)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hey look another Jehovah's Witnesses Original Doctrine:

   "The Gentiles that was called by God is the other sheep. Jesus said that there will be one fold and one Shepherd."

   Siguro dating saksi ni Jehova nagturo sa iyo ano?

   Delete
  2. Please explain... thanks.... :)

   Delete
  3. tama na dito sa computer kung matapang kayong jehova witness magdebate nalang tayo

   Delete
 21. Eph 5:25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
  Eph 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
  Eph 5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.

  The Lord Jesus Christ bought the Church for Himself!! He made a great sacrifice for this Church... :)

  ReplyDelete
 22. ACTS 20:28 (VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION) Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the [[[[[[ Church of God ]]]]]] which he hath purchased with his own blood.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ Anonymous,

   When was the Latin Vulgate came into being?

   “The VULGATE is a late 4TH-CENTURY LATIN VERSION OF THE BIBLE, and largely the RESULT OF THE LABORS OF ST JEROME, who was commissioned by Pope Damasus I in 382 to make a REVISION of the OLD LATIN TRANSLATIONS.” [Wikipedia-Vulgate]

   It was a Latin Version of the Bible that was completed in 382 AD, (4th Century)…yes I will admit that on the Latin Vulgate it was written in Acts 20:28... “Church of God”

   Remember that it was not until 325 AD the Council of Nicea the Catholic Church explained that Jesus was truly God [Discourses on The Apostles Creed, Rev. Clement H. Crock, p 206.] …that’s why it is quite necessary to REVISE the OLD LATIN TRANSLATION in 382 AD, which was Jerome who did by the commissioning of Pope Damasus I.

   What would be the reason of this revision? Of course to support the belief that Jesus is God, what else? Like the JOHANNINE COMMA (1 John 5:7) which was only added and not in the original [New Catholic Encyclopedia, vol. 7. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1967.]

   Which one is earlier “Church of God” or “Church of the Lord”….????

   A Catholic Church Father, Irenæous…who wrote “AGAINST HERESIES” around 180-185 A.D (2nd Century). He writes:

   "Take heed, therefore, both to yourselves, and to all the flock over which the Holy Spirit has placed you as bishops, to rule the CHURCH OF THE LORD, which He has acquired for Himself through His own blood." (Book III, 14).

   Obviously, Irenaeus was quoting from a VERY EARLY SCROLL OF ACTS which read "Church of the Lord" and not "Church of God."

   2ND CENTURY (180-185 AD) IRENAEOUS WRITTINGS VERSUS THE 4TH CENTURY (382 AD) LATIN VULGATE AND YOUR 5TH CENTURY (405 A.D., TRANSLATION.

   ….this evidence clearly shows that the “Church of the Lord” is the one in the original, CAN YOU FIND A MUCH OLDER DOCUMENT THAN THIS THAT SAYS IN ACTS 20:28 “CHURCH OF GOD”? SHOW ME…why the original manuscripts which reads “Church of the Lord” are nowhere to be found? You ask the Catholic Church for that one, I believe they knew the answer.

   God bless to all

   Delete
  2. It must be taken into account that it is Christ who built the true Church and that He called it His Church (Mt. 16:18). To explain the relationship between Christ and His Church, Apostle Paul teaches that the Church is Christ's body (Col.1:18). The correct name of the true Church built by Christ therefore is "Church of Christ," for it is but right and just for the body to be called by the name of the head.


   Regarding the phrase "Church of Christ" in his translation of Acts 20:28, George M. Lamsa explains, thus:

   "The eastern text reads: 'The church of Christ which he has purchased with his blood.' . . . . Jewish Christian could not have used the term God, because in their eyes God is spirit, and spirit has no flesh and blood. . . . It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us, and not God." (New Testament Commentary: From the Aramaic and the Eastern Customs, pp. 149-150)

   Granting without conceding that only George M. Lamsa's translation of the Bible renders the phrase in Acts 20:28 as "Church of Christ," still no rule of reasoning compels us to conclude that if one is alone in his position, then his stand would be wrong.

   Besides, it is not just Lamsa's translation which mentions "Church of Christ" in Acts 20:28. The English translation of the verse in Syriac manuscript such as MS Syriac 325 (12th century), MS Syriac 27 (16th century), and the Novum Testamentum Syriace (17th century) read "Church of Christ."

   Syriac is an Aramaic dialect into which most of the Greek manuscripts of the New Testament were first translated. Consulting Syriac manuscripts can help settle controversies in the Greek manuscripts. According to some Bible scholars, "No branch of the Early Church has done more for the translation of the Bible into their vernacular than the Syriac-speaking" (The early versions of the New Testament: Their origin, transmission and limitations, p.3). It is also asserted that the Syriac manuscripts are "of great value to the Biblical exegete . . . in view of their origin in the second and third centuries" (The text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, p.67).


   Aside from Syriac manuscripts, the phrase "Church of Christ" can also be found in Acts 20:28 in Peshitta Aramaic Text with a Hebrew Translation which, when translated in English, reads:

   "Watch then for yourselves and for all the flock in which the Holy Spirit has given you the responsibility to feed the church of Christ which he has acquired with his own blood."

   In Dr. John Wesley Etheridge's translation "The Apostolical Acts and Epistles, from the Peschito, or ancient Syriac, the phrase in the verse was rendered as "church of the Meshija [or Christ]". Moreover, the Disciples New Testament translated by Victor Alexander, puts in the verse the name "church of Jesus Christ."

   We are confident that the translations or versions that have "Church of Christ" are the more accurate rendition of Acts 20:28 because the latter part of the verse states, "which he purchased with his own blood" (Acts 20:28, American Standard Version, emphasis ours).

   It is clear that the one referred to here by the pronoun "he" is the one who shed his blood for the Church. Here, we can only agree to Lamsa's explanation, for it is indeed what the Bible teaches. The pronoun "he" does not refer to our Lord God for He, being a spirit (Jn. 4:24), has no flesh and bones (Lk.24:36-39), and thus has no blood. It is the Lord Jesus Christ's blood, which washed the members of the Church of their sins (I Peter 1:18-19; Rev. 1:5). When the text reads, "Church of Christ," it furnishes no difficulty for reading "with his own blood."

   Delete
 23. BRAD ano po ba talaga ang explaination ng logo ng I.N.C.?
  eto na lang po ang tanong na gusto kong masagot..
  WALA NA AKONG ALINLANGAN: kasi nakita ko po itong WEBSITE na to ehh:

  http://belisima.i.ph/blogs/belisima/2010/05/11/the-iglesia-ni-cristo-logo-a-satanic-symbol/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eto Brother, basahin mo sa article na ito:

   http://readmeiglesianicristo.blogspot.com/2011/12/explaining-mystery-of-inc-logo.html

   Godbless!

   Delete
 24. Here's an explanation readmeiglesianicristo.blogspot.com/2011/12/explaining-mystery-of-inc-logo.html?m=1

  ReplyDelete
  Replies
  1. tanga mo. bobo lang ang maniwala dyan..

   Delete
  2. u r referring to ur self???? it is Bible base-A God's words not an opinion....

   Delete
 25. Si Ka Joe Ventilacion po yata ang nandito?? Imposibleng sa simpleng kapatid lang manggaling ang mga detalye tulad niyan...

  ReplyDelete
 26. maari nga po na si ka joe ito. dahil detalyado po lahat. at tanda ko po ung mga tuno nya na (SHOW ME) sa kadebate nya na si ginoong keating.


  pede po magtanong kapatid na Aerial Cavalry.

  yong tungkol po sa rieu translation acts 2:39 na may DISTANT at saka yong nasa john 10:16 easy to read version na may FUTURE. kasi po sa ibang version wala pong DISTANT AT FUTURE.??


  SALAMAT PO.

  ReplyDelete
 27. ilan beses po ba ginamit ang salitang{tunay na diyos}sa greeck bible
  at saang talata po mababasa ang mga ito? kasi po marami pong gumagamit nito kahit di angkop ang talata.

  ReplyDelete
 28. kapatid na Vincent.... basahin mo ung una o ung pinkataas na to .. at makkta mo ang kasagutan :) ..

  ReplyDelete
 29. Ngeon maliwanag na kung bkit ang salin ni G.Lamsa ang tama thnks kaptid.

  ReplyDelete
 30. salamat sa pag post ka aerial's.. sna mrami ang magliwanag ang isip pag nabasa nila ito.. sa iglesia ni cristo tlga binigay ng diyos ang hiwaga ng evangelio..

  ReplyDelete
 31. Ang Iglesia Ni Cristo ay may tumpak na sagot sa lahat ng tuligsa o katanungan man ng di pa kaanib sa tunay na Iglesia, walang kahit isang aral ng INC ang hindi nakabatay sa biblia na tanging basehan ng ating pananampalataya, katulad ng unang topic dito tungkol sa Gawa 20:28 sa salin ni Ginoong Lamsa ay muling nsagot ngyong araw na ito sa mga pagsamba at muling nanunumbalik sa lahat ng mga kapatid na nakasamba na walang kaduda-duda na ang INC ang iglesiang sa Dios at sa ating panginoong jesukristo.

  Kaya mga kapatid dito na maraming mga katanungan ay palagi po tayong sumamba dahil doon po tayo titibay sa pananampalataya at malalaman natin ang mga ksagutan sa ating mga katanungan at makakatulong ang pagdalo sa mga gawaing doktrina para muling maREFRESH sa atin ang mga katotohan ng Dios.

  Walang makapapantay sa kagalakan natin na maanib sa tunay na INC kya kapatid manghihina ka pa ba? aalis ka pa ba sa Iglesia? magpapadaig ka ba sa mga walang katotohanang tuligsa? sana ay HINDI bagkos manalangin tayong lagi na lagi tayong tanglawan.

  Salamat sa AMA sa pagkatawag sa atin.

  ReplyDelete
 32. HAPPY 98th Anniversary mga kapatid

  kaunting taon nalang at sasapit na tayo sa sentenaryo, kung hindi sa Dios ang INC ay papatnubayan nya ba na umabot sa ganito kaluwalhati ang INC kahit mag-iisang daang taon pa lamang samantalang ang ang ibang pangkating pananampalataya ay halos limang-daang taon na ay hindi parin namalas sa knila ang hinahanap na kaluwalhatian, dahil ito ay sa tulong ng Dios sa Iglesia sa pagkasangkapan sa sugo sa mga huling araw at sa kanyang pamamahang inilagay sa Iglesia, isang Iglesiang walang kahit anong utang sa kahit na sinong indibidwal o sa pamahalaan man, walang bahay sambahan o kapilyang ipinagbibili bagkos ay bumibili pa ng mga cathedral at mga sambahan ng ibang relihiyon.

  walang duda, sa Dios ang kapurihan.

  ReplyDelete
 33. Well-said Ka. CJ...katotohanang lalo lamang lumiliwanag habang pinipilit pilipitin ng sanlibutan.

  Tunay, sa totoo, buhay at iisang Dios, ang Ama lamang (at wala ng iba pa), ang lahat ng kapurihan!

  --Bee :)

  ReplyDelete
 34. oo nga.. ang ganda ng topic knina sa pagsamba...

  ReplyDelete
 35. napakaganda ng topic na ito.. lalo lamang lumitaw ang katotohanan..

  ReplyDelete
 36. ANG HIWAGA NG SALITA NG DIOS AY HAYAG LAMANG SA MGA LINGKOD NYA NA SIYANG KAANIB SA IGLESIA NA TINUBOS NG PANGINOONG JESUCRISTO... OO MARAMING NAKAKAALAM SA BIBLIA YUNG IBA MEMORIZE NA NGA HALOS NILA.. ANG MASAKIT NGA LANG EH,,, HINDI NILA NAUUNAWAAN...

  Ang mga Tunay na lingkod ng Ating Panginoong Jesus lang ang siyang makakakita ng Hiwagang ito... Dito pa lamang sa
  SIMPLE PERO DI NYO MAUNAWAAN...
  ANG IGLESIA NI CRISTO AY BINILI NGA TALAGA NG SARILING DUGO NI JESUS...
  SIMPLE PERO TUNAY AT TOTOO...

  TINUTULIGSA NYO ANG IGLESIA NI CRISTO PERO ANG IGLESIA NA ITO AY SAGUTIN LAHAT NG KATANUNGAN NINYO DAHIL LAHAT NG SAGOT NILA AY GALING AT NAKABATAY SA BIBLIA. HINDI ITO KUROKURO LANG NILA...

  Hindi ang Kaanib sa Iglesia o mismong Iglesia ang inyong tinutuligsa
  kundi ANG PANGINOONG JESUS MISMO.
  dahil siya ang ULO NG KATAWAN SA MAKATUWID BAGA AY ANG IGLESIA.

  DARATING NA ANG PANGINOOONG JESUS, MALAPIT NA ANG WAKAS..
  SANA MAUNAAWAN NINYO ANG MGA ARAL NG DIOS AT MAGBAGONG BUHAY KAYO..

  Thanks for reading...

  ReplyDelete
 37. libre lang po ANG MaG Suri sa IGLESIA NI CRISTO...
  May mga Malalapit pong mga KAPILYA at may Mga Ministro po sa Mga ito... Maaari po kayong Magtanong sa Kanila..

  Magsuri po kayo wag basta basta huhusga sa sariling kaalaman.

  ReplyDelete
 38. Si Ka.Joe nga ba si Ka. Aerial? hehe...
  Pinanganak akong hinirang ng Dios sa LOOB ng TUNAY na IGLESIA ni CRISTO, mamamatay akong BAON ang kahalalang kaloob ng AMA at tungkulin tinanggap sa Iglesia...
  ...my nakakwentuhan akong manggagawa dati, sa probensya namin kasi my doktrina dati sa bahay namin dun. Midjo mahirap ang transportasyon dun at midjo mahirap ang pagsamba dahil nasa tuktok pa ng BUNDOK ang Kapilya doon, mga kapatid naglalakbay ng halos 3 oras ng lakad para lang maka SAMBA pero grabe pagdating sa kapilya ang sarap sa pakiramdam, totoong buhay ang spiritu-santo ng AMA inaaliw ang bawat kapatid kaya imbes manlupaypay lalo pang lumalakas sa paglilingkod sa kanya.
  Minsa ang manggagawa ng sabi, ang sabi niya, kung merun lang ibang paraan para maligtas, doon na ako, kasi sa INC maraming bawal at maraming pagsubog. PERO lalo akong tumibay nung sinabi niyang.. "KASO WALA ng IBANG KAPARAANAN, ITO LANG ANG PAGIGING IGLESIA ni CRISTO lang ang NAG-iisang KAPARAANAN para sa PAGTATAMO ng KALIGTASAN".. napa-isip ako dun, para akong nablanko, naisip ko, OO nga ITO LANG, WALA ng IBA.. kaya DAPAT magsumikap, pagsikapan na maabot ang KALOOBAN ng AMA, masunod ang utos at laging makasunod sa Pamamahala...

  ANG SARAP,
  SALAMAT,
  At AKO'Y IGLESIA ni CRISTO...

  PURIHIN KA AMA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi po ako si Ka Joe, napakalayo po ng agwat namin, hindi po ako makakapantay.

   Purihin ang Dios at Ama nating lahat.

   Salamat Kapatid...

   Delete
  2. Salamat po sa iyo kapatid.

   Delete
 39. ang pagkakaintindi po kasi ninyo si cristo tao.iba po ang tao sa nagkatawang tao.sa makatuwid ang diyos po ay nagkatawang tao.malinaw po iyan.meron ba namang iglesia na ang nagtayo o ang nagmamay ari ay tao?kaya nag katawang tao ang panginoong hesu kristo ay upang maalaman ng mga tao ang tunay na pagsamba sa dios..upang siya mismo ang maging halimbawa.at nasusulat po sa bibliya na kung saan dapat tayo sumamba hndi po sa iglesia na ang paniniwala na si kristo ay tao dhil ang tunay na iglesia ay dios po ang nag mamay ari 1 Timoteo 3:15 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. basahin mo po ito. baka makatulong sau.. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-mga-talatang-nagpapatunay-na-diyos.html

   Delete
  2. ito ung part 2.. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-mga-talatang-nagpapatunay-na-diyos_14.html

   Delete
  3. si kristo at ang ama ay iisa..sya po ay ngkatawang tao dba..samakatuwid si cristo ay hndi tao..si kristo ay diyos..sinomang nakakita sa akin ay nakakita sa ama..mababasa po ntin iyan sa biblia.saka bkit po nating gagawing dalawa ang diyos? diyos ama at diyos anak?sa isang diyos nga ang hirap na tumupad ng katungkulan dadagdgan paba ntin?saka pno nyo po mapapliwang ang nakasulat sa talatang 1 timoteo 3:15 na syang iglesia ng dios ang nkalimbag sa biblia pati n ang talatang 2 tesalonica 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;... sa mkatuwid po na iglesia ng dios kay kristo hesus ang tunay na iglesia na ating mbabasa sa biblia..kung kayo po ay my pananalig sa dios, san po ba kayo mniniwala..sa mga apostol na pinagkatiwalaan ng ating panginoon para ilimbag ang kanyang mga salita o sa salin ni G. lamsa?

   Delete
  4. saan mababasa sa bibliya na si jesus dios anak?bakit binabaliktad mo ang sabi ng bibliya sya ay anak ng DIOS, HINDI DIOS ANAK. ANONG IBIG SABIHAIN SA JUAN 10:30?HMMM SAMPOL KUNG ANG ISANG POLITIKO MAMAHAyag ng talumpati.mga kababayan ibubuto nyo ako para tayoy magkakaisa. ibig ba sabihin yong politico at ang bumubuto nag kaisa in person?

   Delete
 40. saka po ang 1 corinto 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo,

  ReplyDelete
 41. Ang banggit na "Iglesia ng Diyos" ay nagpapakita lamang na ang Iglesia ni Crsto ay sa Diyos. Subalit ang opisyal na pangalan na itatwag sa Iglesiang kay Cristo (sa mga taong ibinigay ng Diyos sa Kaniya) ay hindi ang pangalan mismo ng Diyos kundi ang pangalang ibinigay ng Diyos (pakibasa ng Juan 17:10 MB), sapagkat ang pangalan ni Cristo ang ibinigay ng Diyos na sukat nating ikaligtas (Gawa 4:12 at 10). Tandaan na si Cristo ang may-ari ng Iglesia, ang nagtayo, ang ulo at puno kaya tama lamang na ang opisyal na pangalan ay sunod sa pangalan ni Cristo. Hindi maaaring si Cristo at ang Ama ay iisa sa bilang sapagkat si Cristo ay ang Anak ng Diyos. Hindi maaaring ang ama ay siya ring anak at ang anak ay siya ring ama. Sa mga naunang talata, Juan 10:27-29 ay ipinakikita na iisa sila sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa mga tupa, kayasa sa SALIN NI LAMSA ay "in one accord" (may iisang layunin).

  ReplyDelete
 42. ang linaw nmn hehe.ea iun po ang mga nkasulat ea iglesia ng dios pati sa 1 Timoteo 3:15 sa salin po ba ni lamsa gnawa nya n ring cristo sa halip n diyos ang nakalagay?pno mgiging iglesia ni cristo nkalagay ea ang linaw linaw dios ea..kung sabi nyong sunod kay kristo edi samakatuwid iglesia po ng tao ksi si kristo tao po sa inyo dba

  ReplyDelete
 43. Anonymous,

  Ang pinag-uusapan po ay ang Gawa 20:28 at malinaw ang dahilan ni G. Lamsa kung bakit iyon ang pinakaakma na salin para sa nasabing talata.

  Tama po kayo, tao po ang Panginoong Jesus sa kalagayan..may buto't laman..may dugo..(na wala ang Diyos dahil Siya ay Espiritu sa kalagayan gaya ng sinasaad sa Juan 4:24) at ang Kaniyang sariling dugo (ni Kristo) ang pinambili Niya sa Kaniyang Iglesia para ito (ang Iglesia) ay maligtas.

  Napakalinaw di po ba? ...nagbubulag-bulagan lang po kayo.

  -BEE

  ReplyDelete
  Replies
  1. the phrase in this verse is churches of christ and its not a technical name.paul is referring to a collection of local churches not giving an organizational name rome 16:16 sa iba pong salin congregation of christ. act 20:28 lamsa translation is not based on the original greek munuscript. sa original ito ang sabi:tan ekklasian tou theou not tan ekklasian tou christou. yon pong theou sa cebuano ibig sabihin DIOS.HINDI cristo. kaya ang inc naghahanap ng biblia na lumihis sa original na biblia para masusuportahan ang aral nilang mali.

   Delete
 44. tama anonymous c cristo ay tao tanga lang ang di naniniwala na si cristo ay tao napakalinaw juan 8;40 AKOY TAO
  wala siyang cnabing akoy dios

  ReplyDelete
 45. isa pa yang sorianong yan bobo din di makaintindi na si cristo tao si cristo na mismo nagpapatotoo na siyay TAO

  ReplyDelete
 46. tanung ko lang''' yung article sa taas:
  Dito pa lamang ay kitang-kita na natin na sa Bibliang Greek ay may DALAWANG VERSION ang Gawa 20:28, Sapagkat hindi nalalaman ng marami na kung papaanong maraming version ang mga Bibliang English at Tagalog ay gayon din ang Bibliang Greek.

  At walang sinoman na makapagpapatunay na ang IGLESIA NG DIYOS ang pinaka-tumpak na salin ng Gawa 20:28, sapagkat ang manuskritong orihinal na isinulat ng aktual ng mga Apostol ay hindi na po umiiral. Ang natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol."

  if that is one of the reasons, dapat wag na nating gamit ang lahat ng bibilia dahil ayun dito "ng natitirang mga manuskrito ay mga kopya ng mga kopya na lamang ng aktuwal na isinulat ng mga Apostol". bakit pa natin kailangan gamitin at kunan ng quotation ang mga bibliyang ating ginagamit,,, kung yun naman pala,,,at mas malala pa,,, napalipat lipat patayu ng ginagamit na bibliya..

  that means, na kung hindi tayo sumasangaayun sa kabuuang biblya na ating ginagamit tulad ng mga bibliya na may " Church of God",,, ehhh dapat wag na nating gamitin.

  dahil pag ginamit natin ang isang libro o isang text ay ibig sabihin ay naniniwala tau at pinaniniwalaan natin na ang texto inyon ay tama,,,

  ito lang po ang aking katanungan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang tanung po ay

   bakit pa natin kailangan gamitin at kunan ng quotation ang mga bibliyang ating ginagamit,,, kung yun naman pala,,,at mas malala pa,,, napalipat lipat patayu ng ginagamit na bibliya?

   Delete
  2. alam mo kung bakit dahil may mga salin ng biblia na malalalim ang kahulugan example poot anu yung poot sa isang salin ay galit at dahil ibat iba ang wika natin yez the true translation of bible is biblia hebraica but tayo ba ay hebreo di ba hindi natural gagamitin natin tagalog pero bakit palipatlipat dahil may other religion na gustong baguhin ang biblia pero kung gusto nati makatiyak na tama ang biblia dapat 2 ang bible natin isang tagalog at english.dalo ka kapatid sa mga doktrina ng dios sa iglesia ni cristo.

   Delete
  3. ano ba pinagkaiba ng diyos niyo at sa diyos ng ibang christians?
   kasi may nakausap akong INC member na sinasabi niya ang diyos nila ang siyang tunay. bakit may fake ba na diyos?

   Delete
 47. may doktrina po kayo tungkol sa tarheta? bakit may attendance sa pagsamba? di alam ng Diyos ang ginawa nyo ? di ba walang nalilihim sa kanya, bakit may tarheta kayo

  ReplyDelete
  Replies
  1. ..kailangan mgpasakop sa pamamahala..

   Delete
  2. huh? bakit nung panahon po ba ni Jesus may attendance ba? db noong panahon yun kung sino ang gustong makinig sa gospels/teachings ay nasaknila na yun, may free will ang tao, waht if ayaw nila tlgang mgattend napilitan lng sila, tingin niyo po ba eh tama yun?

   Delete
 48. bcoz the iglesia ni cristo ay may diciplina di tulad ng others religions na kahit sumimba ka sa hindi walang paki elam para na susurvey kung cno ang di sumamba yez alam ng Dios pero di naman alam ng tao sa God walang nalilihim eh sa tao di ba meron kaya may tarheta kami para alam namin kung sino ang hindi sumamba sa na sasakupan na namin.i will invited you to be listen a true doctrine of jesus in true church the iglesia ni cristo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ur so stupid dicplina wala kayong dicplina mga iglesia ni manalo

   Delete
  2. i agree, ocge kpg sumamba kayo may discipline pero pag labas sa church niyo, ang sama ng ugali niyo then may flag pa kayong nalalaman eh politics na ginagawa niyo..sa LTO kpg may glaf car or motor agad save, unfair yun and form of stealing yun... nasan ang disiplina jan? sagutin mo ito...

   Delete
  3. correction ANONYMOUS Feb 8.............

   " IGLESIA NI CRISTO " not IGLESIA NI MANALO.....
   gets.............................

   Delete
 49. what did you say the iglesia ni cristo is not to brother felix y.manalo this is to god and christ dont sa stupid bcoz ur religion is most stupid i will challenge you lets debate...............patutunayan ko na ang iglesia ni cristo ay tinayo ni cristo

  ReplyDelete
  Replies
  1. ahaha..debate? excuse mi did Christ debate about God? Kung makapagsalita kayo eh parang mas marunong pa kayo kay Jesus, then wala kayong christmas kasi tao lng si jesus, eh may kilala akong INC member aso nila pinagcecelebrate ng bday si Jesus hindi eh siya nga ngsave saten eh, magisip ka nga

   Delete
 50. saang lugar? im eli soriano kung gusto mo ng kumpletong saot itanong mo kay soriano

  ReplyDelete
 51. dito sa pilipinas ikaw pala yan mr soriano sawakas nagparamdam ka din kailan mu gusto kahit bukas.......................... ako pala ay isang ministro tagapangasiwa ng distrto

  ReplyDelete
 52. si bro.daniel nalang pala ang haharap sayo

  ReplyDelete
 53. duwag ka sabi mo ikaw hirap kac pag ang lider nagtatgo puro mga galamay ayoko gusro ko ikaw eli soriano.....panindigan mo yan...naki singit ka pwes sumingit ka,,,

  ReplyDelete
 54. ay naku walang manyayari sa debate nyu itxt nyu nalang ako pag ma tanung kayo ministro ako dito sa cavite thats my number 09068165729.itanung nyu po ang gusto nyung malaman sa aming doktrina khit magdamag po salamat po

  ReplyDelete
 55. again txt me if u have a question

  ReplyDelete
 56. Pansin ko lang po, bakit po kailangan ipaglaban thru debate ng mga taga INC ang mga words from their own translations, saka lahat ay talagang palaban,.dapat po ang tunay na alagad ng Diyos ay marunong magpakumbaba at alam ang respeto sa kapwa nila. At nga pala po, hindi naman po kailangan ng attendance bawat pagsamba kasi malalaman naman ng Diyos yan kung ano ang kalooban mo diba po? Kala ko po ba iglesia ni cristo pero wala namang cristo kasi tao lang turing nyo which is "nagkatawang tao" ang dapat talaga na term dun. Dont insist po na kayo ang tamang religion dahil ito ay itinatag lamang ng corporation ni Manalo. Kaya po siguro INC yan kasi INCORPORATED, Iglesiang No Christ at INCOMPLETE kayo, kasi wala kayong Cristo Jesus na sinasamba. Basahin nyo po ang talata ng John 14:6 nakasaad po dito, Jesus saith unto him, "I am the way, the truth and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Ibig sabihin po dapat nating sambahin ang Jesu Cristo at sya na po ang bahala sa ating Ama. Isa pa pong tanong bakit kailangan po ng isang INC na ang mapangasawa ay dapat INC din? Hawak nyo nadin po ba ang puso at damdamin ng mga miyembro nyo at para dumagdag lang sila sa inyong miyembro? Nagpaparami nga kayo ng miyembro pero sa tingin nyo po ba na ang lahat ng iyon ay samba ang pakay? Di ba po marahil ay hindi ang iba, kasi po may attendance kaya lang sila sumasamba. Ayan po ba ay karapat dapat na mapabilang sa klase ng disiplina? Eh kung disiplina nga po ang pinapatupad nyo eh bakit marami din gumagawa ng bawal? May umiinom at naninigarilyo at kung ano pang mga bawal na yan saka magagaling pa magmura. Mahilig pa rumesbak, dapat po diba ipasa Diyos nalang natin ito. Nakasaad po sa Romans 12:19 "Vengeance is mine", saith the Lord. At isa pang bible verse, Exodus 20:7 Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain,.which means wag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pansinin nyo po, kayo lang yung bukod tanging kristyano na walang sinasambang Jesu Cristo. Bakit? Kasi kabilang po kayo sa mga ANTI CHRIST. Hindi naman po sa nagmamalis ako, nagsasabi lang po ako ng opinion about your religion. Anyway, thanks for reading. Please dont take this opinion of mine as I dont destroy you all, its just an opinion as I already shared. Thanks again. God bless...

  ReplyDelete
  Replies
  1. HAHAHA PURO KA OPINYON, SALIKSIKIN MO MUNA MGA ARTIKULO DITO SA BLOG NA ITO, LAHAT NMAN NG NAGING KATANUNGAN MO EH MAY MGA ARTIKULO NA DITO AT NASASAGOT ANG MGA YAN SA PAMAMAGITAN NG BIBLIA. BASA2X MUNA HA SA MGA POST SA BLOG NA ITO BAGO MAGKOMENTO.

   Delete
  2. ahaha... i agree sa opinion mo "anonymous" and to you "thewarlica" INC ka kasi warfreak ka, and ang pangit ng pagsasalita mo, yan ba ang disiplina? ang tingin niyo sa sarili niyo napakataas pero si jesus down to earth. and asawa ko INC at catholic ako, pero hindi siya natiwalag kasi kasal kmi sa west. tingin mo kaya ng INC na ipaghiwalay ang magasawa? nasa doctrine niyo yan pero hindi man tiwalag ang asawa ko.

   Delete
 57. gumamit ka sa verse exodo 20:7 sang ayon ka na ang Dios MY PANGALAN, SANA HINDI KA TOTUL NA ANG PANGALAN NG DIOS AY JEHOVA SA CEBUANONG PAG BIGKAS . ITONG INC GRABI MAKA PANG LAIT SA PANGALAN NG DIOS.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang INC eh hindi gumagawa ng panglalait sa kapwa. Kayo ay itinutuwid lamang para kayo ay bumalikwas sa mali nyong relihiyon. Sa halip na tanggapin nyo, eh nagmamatigas kayo at pinipilit nyo ang gusto nyo at nag bubulag-bulagan kayo, ang linaw na nga nilalabo nyo.

   Delete
  2. paano niyo nalaman na kayo ang tru church? dahil ba sinabi ni manalo? sino ba si manalo? ang sugo ng INC? natatawa ako sa inyo agad mainit ulo niyo.

   Delete
 58. hello po mga bro,. tungkol po sa pangalan ng ating Diyos, hindi bat mas maganda kapag si Cristo mismo ang ating tatanungin tungkol sa pangalan ng ating Diyos? sapagkat kung may mas nakakilala sa Kanya yun ay walang iba kundi si Cristo. tama po ba??
  Ano po ba ang tunay na pangan ng ating Diyos ayun mismo kay Cristo? ayun sa aklat ng Mat. 6:9 ay ganito ang nakasulat:

  "9.Ganito kayo mananalangin,'Ama naming nasa langit,
  sambahin nawa ang iyong pangalan...."

  Ano ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ayun mismo sa kanyang Anak?? sabi nya. "Ama" naming nasa langit sambahin nawa ang IYONG PANGALAN.."
  Ngayun po tanong ko lng kay (shyllacs jw) ang pangalan ba ng Diyos ay JEHOVA ayun kay Cristo??

  ReplyDelete
  Replies
  1. natural lang na hindi binigkas ni jesus ang pag bigkas na jehova kasi panahon nya wala pang cebuano.pro yong yhwh oo binigkas nya sa hebrew o greek word.sa modern translation in cebuano o english oo binigkas ni jesus ang jehova.mark 12:29 new world translation of the holy sripture.
   tanong ko anong pangalan ng ama na nasa langit?kung ama ang sagot nonsense ang pagka intindi mo.

   Delete
  2. Good day po! slamat sa pag sagot..
   Latin Vulgate (Clementine)
   Gospel According to Saint Mark (12:29)
   [29] Jesus autem respondit ei: Quia primum omnium mandatum est: Audi Israel, Dominus Deus tuus, Deus unus est:

   may YHWH po ba dyan bro? wala nun..
   anong version po pla ang gamit mo?? The Watchtower??

   Delete
  3. correction babaye po ako..sa old munuscript yhwh in hebrew letters in english ,the commom rendering of that name is jehovah . does that name occur in only one bible verse? no.it appears in the original text of the hebrew scripture nearly 7000 times.maraming ebedensya sa mga munuskrito nakatatak ang tetragrammaton yhwh.kung sa old munuscript o old testament ginamit ang pangalang yhwh.bakit hindi pwedi gamitin sa new testament? the emphatic diaglott 1864.lucas 20:42-43,si jesus quoting salm 110:1 for david himself says in the book of psalm jehovah said to my lord,sit thou at my right hand.at sa marcos 12:29 si jesus quoting deu 6:4. kaya nga maraming naligaw sa pag intindi o pang unawa sa bibliya kasi inalis ang pangalan ng DIOS SA NEW TESTAMENT.

   Delete
 59. Para po sa mga kapatid nating taga JW alam po ba ninyo kung kailan na imbento ang katagang "JEHOVA"??
  Mga kapatid mag suri at mag aral muna tau bago tau maniwala, nang saganun walng maliligaw satin. Kaligtasan po ng ating Kaluluwa ang pinag uusapan jan..

  ReplyDelete
  Replies
  1. para malinawagan ka, kung mayron kang sariling bibliya, tapos hindi mo nabasa ang yahweh o jehovah sa mga talata, basahin mo muna ang foreword o paunang salita sayong bibliya kasi may paliwanag dyan.kami sumusunod sa mga bible scholars nag preserbar o gumamit sa pangalan NG DIOS.SA MGA MODERN TRANSLATION LUMITAW NA ang pangalang jehovah o jehova na ginamit sa kanilang version sila william tyndale,jon wicliff,coverdale,jon hus at marami pang iba. noong 1278 ni raymundus martini ginamit nya yohoua 1303 si porchetus victory against the ungodly hebrews gumamit na iohouah,iohoua, ihouah.hindi kami tutol kung ano ano ang pagka espeling sa mga bible scholar na ito depende sa kanyang wika na ginagamit.kahit nga ang kingjames version ay gumamit sa pangalang jehovah sa salmo 83:18 at iba pa. ang tetragrammaton na yhwh balikbalik po yan ginamit sa mga talata more or less 7000 ka beses ginamit sa old munuscript sa old testament. nais ko rin sabihin sa inyo magkakaiba ang ating wikang ginamit gaya nyo tagalog ako naman cebuano. more or less 6000 ka mga wika ngayon.sinabi sa blog ni sir aerial ang jehova galing sa katoliko,mayro din namang bible scholar na katoliko tulad ni william tyndale ,jonh wechiff pro pinatay sila sa relihiyong ito. na nag lantad sa mga huwag na turo sa iglesiang ito,kaya masasabi mo bang katoliko parin sila?kaya kung tutol kayo sa jehovah mag lantad kayo ng mabigat na katibayan na ang jehova mali,dyan naman kayo magaling bumabatikos sa pangalan ng amang DIOS.

   Delete
  2. hindi naman kami tutol kung tawagin natin ang DIOS NA AMA.KAHIT KAMING JW tumawag rin kami ng ama.ang isyu dito na aming tinutolan ama ang pangalan ng DIOS.KUNG GANYAN ANG INYONG PANG UNAWA para sa inyo ama rin ang pangalan ni satanas,kasi si satanas ay ama sa juan 8:44.kaya kung kami sumamba sa DIOS O MAG DALANGIN GUMAMIT KAMI SA PANGALAN NG DIOS NA JEHOVA.nagtataka ako sa inyo inc bakit tinanggap nyo ang pangalang jesus na hindi naman yan ang pag bigkas sa hebrew o greek,gaya ng job,jeremias,jose?cge nga paano nyo ito i translate ang yhwh kung tinutulan nyo ang mga bible scholars sa pag translate? bakit mayron ba kayong bible scholar na inc natatag noong 1914?cge nga ipakilala nyo sa amin at anong tawag sa version nyo?

   Delete
  3. salamat po sa pag bibigay ng sagot. pero alam ko na po ang mga bagay na yan..The name Jehovah already occurs in the 13th Century in the Latin form of Jehovah.sa mga payahag nyo po, ay para nyo na ring inamin na ang mga paniniwala nyo ay gawang tao lamang. The name Jehovah was only formed in the Middle Ages in its current form - well, actually invented!right?
   ito po ang payo sa inyo ng bibliya...
   I Corinto 4: 6 “ …huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat…”

   Apocalypsis 22: 18 “ …kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito.”

   Apocalypsis 22: 19 “ …kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

   salamat po sa pag amin..
   ako po pala ay tulad mo ring Cebuano.

   at saka wala po kaming pinapanigang pag-aaral ng tao, pinaniniwalaan po namin ang mga pag-aaral na naaayun naman sa pagpapaliwanag ng bibliya. at wala rin po kaming pinapanigang bibliya gumagmit kami sa lahat ng version ng bibliya liban sa inyong aklat dahil di nmn yan bibliya tama po ba?

   Delete
  4. at pacnya na po kayu..mukhang na misinterpret nyo po ata ang pagtatanong ko. hindi po ako bumabatikos sa pangalan ng Diyos, nag tataka po kac ako kung bakit ipinangangaral nyo na ang dapat itawag sa ating panginoong Diyos ay ang pangalang Jehova. samantalang malinaw pa sa sikat ng araw na hndi nmn yan pinangagaral sa mga unag crsityano.ngayun po iibahin ko ng kunti ang tanong ko, mali po ba at magkakasala po ba kami kung tatawagin naming Ama at hindi Jehova ang ating panginoong Diyos? o wla nmang pagkakamali dun at di nmn kami magkakasala dun?
   pakisagut lang po ng dirikta..

   Delete
  5. iwan ko lang kung aling ama ang tinatawag nyo kasi maraming ama tama ba ako?ang isyu dito KUNG ANO ang pangalan ng DIOS. BAKIT TUMAWAG KAMI SA PANGALANG NG DIOS? SAGOT ISAIAS 12:4 AND in that day shall ye say praise the lord, call upon his name,declare his doing among the people,make mention that his name is exsalted. psalm 91:14 bec, he hath set his love upon me therefore will i deliver him: i will set him on high because he hath known my name.kjv. sinabi nyo lahat gumamit kayo ng mga version maliban sa NWT.IBIG bang sabihin lahat na version na gumamit sa pangalang jehova mali?tulad ng kingjames version,catholic jerusalem bible 1966,translation ni william tyndale at marami bang iba?

   Delete
  6. sinabi sa rev 22:18-19 keyword kung sino ang mag dagdag o magalis sa mga salita ay pinaparusahan ng DIOS.SINO SINO BA ANG NAG ALIS SA PANGALAN NG DIOS?SASABIHIN NYO BA ANG PAGSASALIN SA BIBLIYA NG IBAT IBANG SALIN AY PAGDAGDAG? yong yahweh o jehovah akala mo ba pagdagdag ito?sinalin ito sa saliri nating wika.GAya ng peter sa english pag cebuano pedro. yong mga footnot,cross refference,running head,chapter,and verses ito ba ay mali na nilagay sa bibliya?samantala sa old munuscript wala naman ito.sagutin mo mga katanungan ko.

   Delete
  7. tungkol sa tanong mo.hindi mo ba alam maraming panginoon at maraming dios sabi ng bibliya.alin ba sa kanila ang tinatawag mo na ama?kung umanib ka sa jw hindi ka magkakasala kung tumawag kang ama na jehova pero yong turo na ama ang pangalan ng DIOS YON PO MALI,SO YON ang NAGKASALA KAYO. BAKA sabihin mo si jesus tumawag nG ama at ang mga apostoles understood po yon dahil saksi ni jehova sila kaya noong tumawag sila na ama si jehovah po yon ang tunay na DIOS.

   Delete
  8. Im so sorry for the long reply, im sure atat kanang malamn ang reply ko..I was just so bz lang in this fast few days. and i sincerely apologized if i called you bro, instead of sis.. kaw nmn kc d mo cnabe `_^
   but anyway, thank you for your answer.

   (jw)-iwan ko lang kung aling ama ang tinatawag nyo kasi maraming ama tama ba ako?

   New International Version (©2011)
   And do not call anyone on earth 'father,' for you have one Father, and he is in heaven.
   samakatuwid po kapag narinig mo kaming nananalangin o tumawag sa Diyos sa pangalang ama yun ay walng iba kung di yong ama na nasalagit na yun din mismo ang binabangit ni Cristo at nang mga apostol sa twing nangangaral cla patungkol sa Diyos.

   BAKIT TUMAWAG KAMI SA PANGALANG NG DIOS?

   kung tinawag nyo man ang Diyos sa pangalang JEHOVAH ay wala kaming pagtutul jan, aaminin ko po, kami man sa aming mga pagsamba ay gumagamit din kami sa pangalang JEHOVAH lalo na pag ang pinag aaralan namin ay tungkol sa lumang tipan. ito ay para mas maintindihan lng ng mga sumasamba na hindi pa kaanib sa iglesia at hidi para isulong sa lahat na ang pangalan mismo ng Diyos ay Jehovah,so wala kaming problima dun, kayu lang po ang may problema sapagkat ang sabi mo ay....

   pero yong turo na ama ang pangalan ng DIOS YON PO MALI,SO YON ang NAGKASALA KAYO.

   san mo mababasa sa biblia na kapag tinawag mong AMA at itinuro mo na ang pangalan ng Diyos ay AMA nagkakasala ka?? kung wala kang mababasa abay sis,? nagsisinungaling ka jan? kaya ito sis, Once and for ALL dahil mabait ako at para makapag move on tau. tatanungin kita sa ikalawang pagkakataon..NAGKAKASALA ba tau kapag itinuro natin na ang pangalan ng Diyos ay AMA?? at mali po ba na na tawagin natin xang AMA?
   (note: yung ama na nasa langit ah, d kung cno2xng ama jan)

   kung talagang binibigyan ng striktong pag tuturo o pangangaral sa biblia na ang dapat itawag sa Diyos Ama ay ang pangalan mismong nasusulat sa lumang tipan na tetragrammaton bakit nyo po ito iniiba?? bakit nyo po ito isinasalin sa wikang englis sa halip ay Hebrew? Alam mo po ba yung Etymology of the word JEHOVAH?

   JEHOVAH- 1530, Tyndale's erroneous transliteration of Hebrew Tetragramaton YHWH using vowel points of Adhonai "my lord" (see Yahweh). Used for YHWH (the full name being too sacred for utterance) in four places in the Old Testament in the KJV where the usual translation lord would have been inconvenient; taken as the principal and personal name of God.

   The vowel substitution was originally made by the Masoretes as a direction to substitute Adhonai for "the ineffable name." European students of Hebrew took this literally, which yielded Latin JeHoVa (first attested in writings of Galatinus, confessor to Leo X, 1516). Jehovah's Witnesses "member of Watchtower Bible and Tract Society" first attested 1933; the organization founded c.1879 by Charles Taze Russell (1852-1916); the name from Isa. xliii:10.
   May our heavenly FATHER guide you. sis,

   Delete
  9. (And by the way sis, wag na nating isali ang ibang dios na binabanggit sa bibliya na alam naman nting pariho na hindi totoong dios ang mga iyun dba?? Let us just stick for the one and true GOD which is the Father in heaven.)

   Delete
  10. salamat po sa mga sagot mo.inaamin nyo na kahit kayoy mga inc gumamit kayo ng jehova sa pagsamba nyo at sa pag tuturo at dahil dun wala kayong tutul na ang mga jw gumamit ng jehova na syang pangalan ng DIOS.TANONG: kung wala kayong tutul sa pangalang jehova bakit binabatikos nyo ang mga jw sa mga blog ni ginoong aerial?sa pag gamit namin na jehova? gusto ko pong linawin na yong ama na word ay titulo hindi personal name.kaya nga may amang diablo sabi ni apostol juan..hindi kami tutul na may isang ama na makapangyarihan sa lahat dahil sya aming sinasamba.ngayon ibabalik ko yong tanong mo ibahin ko lang ng kunti.magkakasala ba tau kung ituro natin na ang pangalan ng DIOS AY JEHOVA?MAli po bang tawagin natin na jehova ang pangalan ng ama?kung masasagot mo ang nga katanungang ito.sasagutin ko yong mga katanungan mo.

   Delete
  11. TANONG nyo:bakit nyo po ito isinasalin sa wikang english sa halip ay hebrew?unang una ang mga bible scholars ang nagsasalin sa tetragramaton na yhwh sa english at sa iba pang mga wika.kung ang yhwh hindi pwedi masasalin diba may katwiran po na ang ibang pangalan na nasa biblya hindi rin pwedi isasalin?ngayon sa dinami daming pangalan na nakasulat sa bibliya bakit ang pangalan ng DIOS ANG KINU QUESTION NYONG PAGSASALIN? bakit tinatanggap lahat ang mga pangalan na sasalin JAN SA BIBLIYA maliban lamang sa yhwh na pangalan ng DIOS?SI WILLIAM tyndale sa kangyang version gumamit na jehova.maraming mga version o translation na gumamit na jehovah sa bibliya. yong capital loRD O DIOS sa old munuscript ang nakalagay yon ay yhwh. si russell hindi po founder ng jehovahs witnesses,yon itinayo na yong watchtower bible ang tract society para makatulong sa mga tao para mapakain ng espiritual kasi don i iprint ang mga bible at publication.namatay si russell noong 1916.tinawag kaming jw noong 1931.kaya ang mga jw ngayon karogtong sa isaias 43:10-12 at sa gawa 1:8.malinaw na hindi si russell ang founder sa jw.dahil ang founder namin si jesus rev 1:5.si russell nagiging unang namamahala sa wacth tower ang bible tract society.

   Delete
  12. sa taong 1879 pina publish po ang zion wacthtower and herald of christ presence.noong 1870 yon po nagsimula ang grupong bible student,midjo nagkakamali ka sa mga post nyo,pro ok naman sa akin hindi ito big issue.ituloy ko po, sa 1931 po kami tinawag na mga saki ni jehova sa isang konbensyon sa columbos na ang ikalawang namamahala si j,f rutherford.ang una nyong question nin yong mga bible scholars o translator po na nagsalin na yahweh o jehovah,dahil ang modern jehovahs witnesses ay nagsasaliksik din SA BIBLIYA BAGO GUMAMIT NA JEHOVA KATULAD SA MGA BIBLE scholar.

   Delete
  13. karogtong na tanong:mababasa mo ba sa biblia na ang pag gamit namin na pangalang jehovah magkakasala kami? yon mga mga bible scholar na nag translate sa pangalang jehovah sila bay mga mali at nagkakasala?sana sagutin mo ang mga tanong ito at sa mga katanungan ko sa itaas.titingnan natin sa next stand mo.at maghanda karin na mga katanungan na iipost mo.pro linawin natin na ikaw yong unang sumagot bago ako.salamat po.

   Delete
  14. This comment has been removed by the author.

   Delete
  15. "ngayon ibabalik ko yong tanong mo ibahin ko lang ng kunti.magkakasala ba tau kung ituro natin na ang pangalan ng DIOS AY JEHOVA?MAli po bang tawagin natin na jehova ang pangalan ng ama?kung masasagot mo ang nga katanungang ito.sasagutin ko yong mga katanungan mo."
   (paunawa/sagot)Ganun po ba talga kahirap ang tanong ko para ibalik mo sakin? Hindi bat mas magandang sumagot ka muna bago ka mag tanong ng kaparihong tanong? but anyway it is you, and there is nothing i can do about that._In Hebrew the name of God is spelled YHWH. Since ancient Hebrew had no written vowels, it is uncertain how the name was pronounced originally, but there are records of the name in Greek, which did have written vowels. These records indicate that in all likelihood the name should be pronounced "Yahweh." Shortly before the first century A.D., it became common for Jews to avoid saying the divine name for fear of misusing it and breaking the second commandment ("You shall not take the name of the Lord, your God, in vain," Dt 5:11). Whenever they read Scripture aloud and encountered the divine name, they substituted another Hebrew word, "Adonai" (which means "Lord"), in its place. what i mean here.hindi po tau MAGKAKASALA o MAGKAKAMALI kung sa pagtuturo natin ay para maunawaan ng nakikinig na ang pinag uusapan natin ay yung AMA(Dios).kahit pa gamitin mo yung ibang Hebrew at Greek name ng Ama(Dios) Dios parin ang pinag uusapan nyo
   PERO, kung sa pag tuturo nyo na ang TUTUONG PANGALAN NG DIOS AMA ay walang iba kundi ang pangalang JEHOVAH lamang,at pinipilit nyo na tanggapin yan dahil yun talaga ang tutuong pangalan ng Diyos buhat pa nung una? yan ang mali SIS, at dun kau nagkaka sala dahil malinaw na pagdaragdag yan, sambihin mo man na ito ay pag translate lng para mabasa at maintindihan mali parin yan. Hindi bat maraming bisis monang inaamin dto na ang pangalang JEHOVAH ay limutaw lng nung 13th century mula sa orihinal na Tetragrammaton.?

   Delete
  16. "kung ang yhwh hindi pwedi masasalin diba may katwiran po na ang ibang pangalan na nasa biblya hindi rin pwedi isasalin?"
   May senabi ba akong hindi pweding isalin ang YHWH sa ibang linguahe?
   (HETO PO ULIT ANG PAGKAKASABE KO)
   kung talagang binibigyan ng striktong pag tuturo o pangangaral sa biblia na ang dapat itawag sa Diyos Ama ay ang pangalan mismong nasusulat sa lumang tipan na tetragrammaton bakit nyo po ito iniiba?? bakit nyo po ito isinasalin sa wikang englis sa halip ay Hebrew? Alam mo po ba yung Etymology of the word JEHOVAH? ang punto ko po dto is im asking you if there is a DIRECT teaching about the the proper usage of the name of our God the Father? If there is then what is that name? Isn't clear that the full name being too sacred for utterance as what is written in the 10 commds.?

   Delete
  17. "si russell hindi po founder ng jehovahs witnesses"
   Jehovah's Witnesses was founded in 1879 by Charles Taze Russell, a Pennsylvania businessman.
   Russell study the Bible led him to conclude, among other things, that the second coming of Christ would occur in 1914.
   alam ng lahat ng tao to sis diba? itinatanggi mo ba itong katotohanang ito? sis?

   Delete
  18. "tinawag kaming jw noong 1931."
   Sino po ba ang nag bigay sa inyo ng pangalang yan sis? at saka, ano po pala ang dati nyong pangalan sa hindi pa kau JW o bago kau naging JW?
   what i mean is the Official Name b4 naging JW.
   **********************************************************************************
   "malinaw na hindi si russell ang founder sa jw.dahil ang founder namin si jesus rev 1:5.si russell nagiging unang namamahala sa wacth tower ang bible tract society."
   if jesus is really a founder of JW, then bat nung 1931 lng kau naging JW?pano ba natawag c Russell at panu din ba kau natawag sa JW? pinapansin mo ba mga sinasabi mo dto sis? o baka naguguluhan kana rin?

   Delete
  19. "sa 1931 po kami tinawag na mga saki ni jehova sa isang konbensyon sa columbos na ang ikalawang namamahala si j,f rutherford"
   In January 1917, the Watch Tower Society's legal representative, Joseph Franklin Rutherford, was elected as its next president. (another question: if si J,F Rutherford ang ikalawang pamamahala,so ibig sabihin may unang tagapamahala? Sino po xa? at kung noong 1931 lng kayung tinawag na JW sa ikalawang tagapamahala nyo na si Rutherford, anong pangalan nyo sa unang tagapamahala nyo?)
   *******************************************************
   "karogtong na tanong:mababasa mo ba sa biblia na ang pag gamit namin na pangalang jehovah magkakasala kami? yon mga mga bible scholar na nag translate sa pangalang jehovah sila bay mga mali at nagkakasala?"
   (pls. read my 1st ans.)

   Delete
  20. "inaamin nyo na kahit kayoy mga inc gumamit kayo ng jehova sa pagsamba nyo at sa pag tuturo at dahil dun wala kayong tutul na ang mga jw gumamit ng jehova na syang pangalan ng DIOS.TANONG: kung wala kayong tutul sa pangalang jehova bakit binabatikos nyo ang mga jw ...
   sa pag gamit namin na jehova?"
   ((pag-ulit sa sagut)_kung tinawag nyo man ang Diyos sa pangalang JEHOVAH ay wala kaming pagtutul jan, aaminin ko po, kami man sa aming mga pagsamba ay gumagamit din kami sa pangalang JEHOVAH lalo na pag ang pinag aaralan namin ay tungkol sa lumang tipan. ito ay para mas maintindihan lng ng mga sumasamba na hindi pa kaanib sa iglesia at hidi para isulong sa lahat na ang pangalan mismo ng Diyos ay Jehovah,so wala kaming problima dun.)
   (pag lilinaw)_inaamin ko poh sau na kami po ay gumagamit din sa pangalang Jehovah hindi para ISULONG sa lahat na ang talagang pangalan ng Diyos ay JEHOVAH. for your info poh, hindi lng po Jehova ang ginagamit namin sa pag.aaral gumagamit din kami sa pangalang YHWH, YAWEH,Yahowah, at iba pa. again po, ginagawa po namin ito sa LAYUNING maintindihan ng lahat na nakikinig o sumasamba sa loob ng iglesia na hindi pa namin kaanib. sanay maintindihan nyo po para hindi na po tau mag paulit-ulit nag pagssaagot at pag tatanong.
   pasensya na po. (1st answer)

   Delete
  21. salamat po.ngayon lilinawin ko lang po.na hindi kami namimilit na ang jehovah lamang ang pangalan ng ama.itoNG si ginoong winleor i imply nya na namimilit kami na jehova lamang ang pangalan ng DIOS O AMA. ANG MGA JW BAWAT WIKA ay may sariling pag bigkas gaya ng yahweh,yave,yahowa,jehova, ect .hindi namin pinilit na ang iba naming mga kapatid sa ibang bansa mag bigkas ng jehovah kung silay insik,eh kung ano man ilang lenguahe dahil ang kanilang gamit ang sarili nilang wika.at para sa akin ang ginamit ko ay jehova dahil akoy cebuano. sa tanong ni ginoong winleor.at pinipilit nyo na tanggapin yan dahil dun talaga ang tutuong pangalan ng DIOS BUHAT nang una?saan mo naman hahagilapin na akoy nagpost na ang jehovah tutuong pangalan buhat ng una.balik balik konang paliwanag ko jan kung kailan ginamit ang jehova.at kayo siguroy nag rereseach eh alam na ninyo yan. sinabi nyo na nag dagdag kami dahil sa pagsalin sa yhwh na jehova?ito kasi ang punto mo eh, ngayon kung ang pagsasalin sa biblia pagdadag bakit kayo gumamit sa biblia na mga translation?eh dapat gamitin nyo yong hebrew,greek, dapat rin hindi kayo gumamit ng jesus,jeremias,isaias,ect,ect?

   Delete
  22. hindi mo nasagot directly tanong ko.sige wala akong magagawa kung yan lang talaga ang kaya mong isasagot.ang tanong ko sa itaas ganito:kung ang yhwh hindi pwedi masasalin diba may katwiran po na ang ibang pangalan na nasa biblia hindi rin pwedi masasalin?sagot mo:tanong din:may sinabi ba akong hindi pwedi isasalin ang yhwh sa ibang lenguahe?ngayon ibig mo bang sabihin dito kaibigan na pwedi masasalin ang yhwh sa ibang lenguage?oo,hindi?hindi mo kasi lininaw sagot mo kaya papipiliin kta ngayon kung oo ba hindi ukol sa tanong ko. tanong mo:if there is a direct teaching about the proper usage of the name of our god the father?nag dipendi po yan sa gigamit mo na version kung paano sinalin ang yhwh kung jehova o yahweh ba ect,ect.alam naman nyo siguro na may mga judio na hindi e pronouce ang yhwh dahil na mis enterpret nila ang deu 5:11 thou shalt not take name of the lord thy god in vain: ngayon ang mga bible scholars ang nag lagay ng vocals o vowels para masasalin ang yhwh.dahil mahalaga ang pangalan ng DIOS.SYA ANG AWTOR SA BIBLIA TAPOS aalisin pangalan nya? masakit ito para sa DIOS.PROVERBS 18:10 THE NAME OF THE LORD IS STRONG TOWER :THE RIGHTeous runneth into it,and is safe.

   Delete
  23. winleor 20 may 2013 05:22 itong pino post mo, ilantad mo ang ebedinsya na nakapatik sa aming mga publication na nag sasabi si russell, na sya ang founder sa jw.maling mali mga info. mo,kung gusto ka sa tamang detalye about history of jehovah witnesses punta ka sa web site namin..para marunong karing mag research..masasabi ko na si jesus ang founder sa jw kasi si jesus jw rin. sige may mababasa ka ba na si jesus ay iglesia ni cristo? si j.f rutherford at si russell at mga governing body ay sinugo ng DIOS Na jehova gaya ni juan bawtista.mga apostolis. kapag mababasa mo itong sinulat ko baka mataas ang hyper-tension mo kaya kalma lang kaibigan. sabi mo: kami man sa aming pagsamba ay gumamit sa pangalan na jehova,yhwh,yaweh,yahowah, tanong ito po bang jehova,yaweh,yahowah ito bay mga mali na pagsasalin?oo, hindi?pumili ka oo ,hindi ,para hindi tayo pabalikbalik palagi ka kasing lumundag sa mga tanong ko.

   Delete
  24. itong sagot ko sa tanong mo.magkakasala ba kami kung tumawag kaming ama?ans. me:kahit po AKOY tumawag na ama NA JEHOVA kayat hindi AKO tutul na ang DIOS TAWAGIN NA AMA KASI AY ISA ITONG PAGRERESPITO SA ATING MAGLALALANG O CREATOR. ANG TINUTULAN KO AY YON ARAL NA AMA ANG PANGALAN NG DIOS.KASI YONG AMA AY HINDI NABIBILANG NA BIGKAS SA YHWH.so yong turo mali, mayron po itong violation.magkakasala ka.ito po ang punto ko,sampol na verses po juan 10:38 na ang ama ay nasa akin at akoy nasa ama. masasabi nyo ba sa talatang ito ama ay pangalang?kung oo sagot nyo ay para narin ninyong sinabi na ang pangalang jesus ay ama. sa biblia ho hindi lahat na tumawag na ama sinang ayonan ni jesus sa juan 8:41 sinabi ni jesus ginawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama.ang mga judio nag sasabi hindi kami inianak sa pakikiapid,may isang AMA KAMI,ANG DIOS, SA 44 SABI NI JESUS kayoy sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. kaya kaming mga jw mas babanggitin namin ang DIOS NA AMANG JEHOVA. ISAIAS 12:4 CALL UPON his name, make mension that his name is exalted o marangal.salamat po

   Delete
  25. uulitin ko po tanong ni kaibigan:at ipinilit nyo na tanggapin yan dahil talaga ang tutuong pangalan ng DIOS AY BUHAT nang una?linawin ko po na ang jehova o yahweh hindi po ito ang pag bigkas sa hebrew na yhwh.kaya si kaibigan mali sya sa pagparatang sakin.na jehova daw ang totoong pangalan buhat ng una.wala po akong sinabing ganito.at yong pino post mo na binato mo sa amin kaibigan tungkol kay russell at j.f rutherford kailangan mag lantad ka ng tamang ebedensya para ma reseach ko sa watchtower library namin, sa amin website kung totoo yang pino post mo.

   Delete
  26. Para po sa mga kapatid nating taga JW alam po ba ninyo kung kailan na imbento ang katagang "JEHOVA"??
   Mga kapatid mag suri at mag aral muna tau bago tau maniwala, nang saganun walng maliligaw satin. Kaligtasan po ng ating Kaluluwa ang pinag uusapan jan..
   - OA mo ha, ano yan, takot kang may maconvert?

   Delete
 60. Para po sa ADD na nag tanung kung may doktina ba si Cristo tungkol sa Tarheta?? napaka kitid nmn ng utak nun.. sorry po ah. The reason why INC ay may Tarheta para masubaybayan ng Pamamahala ang buong meyembro nito. sa pamamagitan ng tarheta ay malalaman ng pamamahala kung sino2x ang hindi nka samba at kung sino2x ang nakasamba. at sa tulong ng mga may tungkulin sa iglesia ay dinadalaw nila ang mga kapatid na hindi nkasamba para kumostahin kung may problema ba itong dinadala para maagapan agad ng tulong spiritual.
  Ang mga ADD nga naman kung mag isip talagang makitid. kung iisiping mabuti hindi nmn yan issue, bakit? masamba ba ang pagkakaroon ng tarheta kung ang layunin ay mapangasiwaan ng mabuti ang buong kapatid ng tagapamahala sa Iglesia? kung walang masamang nakikita dun bat binibigyan pa ninyo un ng pagkakamali? ganun ba talaga kau kung mag isip? makitid?
  Ang issue dito ay kung bakit kau nag tatago sa pangalan ng ADD? at kung bakit nag tatago ngaun ang dating matapang at nag hahamon nyong leader na ang sabi pa nya ay maging xa din ay dios na walng iba si Eliseo Soriano??
  bakit po ba??

  ReplyDelete
 61. Winleor at Shyllacs JW,

  Nakakapanindig balahibo ang drama ninyong dalawa. Kung madadaya ninyo ang iba rito na hindi INC, hindi kailanman ang totoong INC. KAILANMAN HINDI ITINURO AT HINDI GINAMIT NG INC ANG PANGALANG JEHOVAH sapagkat iyan ay gawa lamang ng tao. In fact, HINDI IYAN ANG UNANG PANGALAN NG INYONG ORGANISASYON KAYA PWEDE BA, HUWAG NIO NANG IPAGPILITAN PA. Pinipilit ninyo ang KAPALAPAKAN NINYO at gusto nio pang mandamay ng mga inosenteng kaluluwa. Ano ba ang orihinal na pangalan ninyo, Saksi ni Jehovah ba? or BIBLE SCHOLARS? Hindi ba maliit (mighty) na Diyos sa Kristo sa inyo noon, e ngayon ano na? Diba ginamit ninyo dati ang Krus at inilagay pa mismo sa inyong mga lathalain, bakit ngayon wala na? Ilang ulit bang pumalpak sa mga prophecies ang mga pinuno ninyo? At walang pakundangang gagamitin ang Bibliya para suportahan ang kapalpakan at kasinungalingan nila. Nagpatayo pa ng Beth Sarim na titirhan daw ng mga propeta, NANGYARI BA? MARAMING KAHIHIYANG GINAWA ANG JEHOVAH'W WITNESSES PERO ANJAN PA RIN KAYO. MGA BULAG! Madadaya ninyo ang hindi alam ang history ninyo pero hindi kami na INC lalong lalo na ako dahil galing ako diyan. KAYA TUMIGIL NA KAYO SA KASINUNGALINGAN NINYO.

  Kaya, huwag na huwag ninyong paratangan na ginamit ng INC ang pangalang JEHOVAH. KAILANMAN HINDI ITINURO ni Ka. Felix Manalo ang aral na iyan at kailanman HINDI KAMI NANANALAGIN SA PANGALANG GAWA NG TAO. Iisa lamang ang Kaniyang Pangalan, Pangalang itinuro ng mga Apostol lalong lalo na ng Panginoong Jesus - AMA.

  At hindi sa pangalang Jehovah (lalo pa't gawa lamang ng tao) maliligtas ang tao kundi sa pangalang bigay ng Ama sa silong ng langit...sa pangalang CRISTO lamang...NA WALA SA INYO.

  Ayaw ninyong tanggapin pero isa iyon sa katotohanan na ginamit ninyo ang pangalang Jehovah for it is more convenient to use than the name Yahweh. Kung gayon, ang hilig ng tao ang sinunod niyo. MALAON NANG PATAY ANG MGA APOSTOL bago pa lumabas ang pangalang iyan..tapos isisiksik ninyo sa Bibliya? Bulaan na nga kayo sa ibang aral tapos gusto nio pang patunayan na Jehovah ang pangalan ng Diyos? HUWAG NIYO NANG IPILIT. Kaya nga pinagbabawal na sa inyo ang public debate eh kasi LAGI KAYONG NAPAPAHIYA SA HARAPAN NG INC. Mali ba ako? Alam ninyong hindi..dahil noon nakikipagdebate kayo sa publiko...pero ngayon, hindi na pwede diba? Bakit hindi na puwede? Dahil alam ninyong mahuhubaran ang kasinungalingan ninyo sa publiko.

  At maalala ko lang, sabi pa ng mangangaral ninyo sa akin noon na kaya kayo nagbabahay-bahay dahil iyon daw ang ginagawa ng mga apostol dati, e anong ginagawa ninyo rito sa internet? Pati ba sa pamamahagi ng mga bulaan ninyong mga aral NAGBAGO NA RIN?

  Kaya, tigilan nio na yang drama ninyong dalawa. BISTADONG BISTADO KO ang style ninyo.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. bee weezer salamat po sa mga comments mo.wala po akong intention manira sa lahat ng relihiyon ang akin lang po ilangtad ang katotohanan.masyado kana mang pikon sa mga pagsasalita mo.sinabi mo ang jehovah gawa ng tao...diba kaibigan ang pagsasalin ng biblia gawa rin ng tao?sa ibat ibang tema na blog na ginawa ni ginoong aerial marami akong mga tanong na hindi mo masagot,balikbalik mo ng sinabi na may pag iba iba ang aral ng jw,kaya na explain na yan ng kapatid ko at ako din.ina accept po namin na may pag ibaiba ang turo para po itama ang mali.wala po kaming aral na si jesus maliit na dios guni guni lang siguro mo yan.ang aral namin si jesus ay a god sa english translation john 1:1 at sa isaias 9:6 mighty god. at tungkol naman sa krus basahin u nalang comments ko doon sa blog nyo na krus o tulos?excuse me po hindi kami tinawag na bible scholars.noong 1870 sila tinawag na bible student,hindi bible scholars.at tungkul naman sa drama na sinabi mo.hindi po ako artista para mag dramahan, akoy isang preacher po.nagalit ka ba kaibigan dahil nag cocoments ako sa mga blog nyo?para kasing pinaalis nyo ako sa pag cocoments sa blog ninyo.diba inc ang nag popost sa mga black propaganda tungkul sa mga jw?kaya bilang isang alagad ng DIOS NA jehova kami mangatwiran base po sa biblia kaya tinawag kaming mga saksi nagpatotoo sa katotohanan.ang mga modern technology gaya ng computer ginamit din namin para lumaganap ang katotohanan.and aside sa pagbahaybahay namin pwedi kami gumamit sa mga teknolohiya sa tamang paraan.

   Delete
  2. be weezer patunayan mo na ama ang pangalan ng DIOS ILANTAD MO ANG mga texto.alam ko na kaw mismo gumamit sa kingjames version sa ibang tema.ngayon sino ba ang mas matalino ikaw ba?na gumagamit rin sa salin na may jehova?o yong mga bible scholars. ibig ba sabihin nito totul ka sa mga 50 bible scholar na nag salin sa kjv ng gumamit na jehova?mayron akong kaibigan na inc nagpapatulong kung saan bumili ng kjv para daw gamitin nya, eh ngayon bakit nyo binabatikos ang jehova eh ang dapat unahin nyo na babatikosin yong nagsaslin na jehova.gets mo ba? tinggnan ko sa pag tindig mo kung sino sa inyo ni winleor ang maka tindig na maayos.

   Delete
  3. noong una maraming inc na pinataob ng membro lang ng jw kahit nga si soriano.gusto ko lang sabihin na bawal yong public debate ngayon sa mga jw kasi maraming namatay na kasamahan namin noon na kapag matalo ang huwad na relihiyon ay manununtok.pinangangalagaan lang ng namamahala namin ang aming buhay,at mas epektibo yong pamamahayag sa bahaybahay para mapayohan sila base sa biblia at sabihin sa kanila ang pag asa na walang hanggan na buhay.pro pwedi kaming mangatwiran base po sa biblia.

   Delete
 62. bee wezeer parang pinalabas mo na kasabwat ko si ginoong winleor.ano ka ba parang na lo lost control kana sa iyong saliri.aba mag kaibaiba pala aral nyo nabuking na kayo.sino kaya ang tunay na inc? si bee wezeer o si winleor?ganon paman kaya ko kayong pataobin sa mga discussion dito.kaya mag aral kayo ng mabuti para sa susunod na pag tindig nyo makasagot na kaya ng maayos.salamat po.

  ReplyDelete
 63. Good day bro bee,
  ewan ko lng kong natakpan ang mga mata at mga teynga mo sa katalinuhang panlupa na natamo mo, or ewan ko lng kung nakikinig at dumadalu ka ba sa mga doktrina sa inyong lokal. ang gusto kong linawin dito na kung magamit man sa iglesia ang pangalang Jehova ay hindi para isulong ang tunay na pangalan ng AMA ay JEHOVAH! ang tutoo bro BEE kung talagang dumadalo ka sa mga doktrina nyo jan,ay hindi lng Jehovah ang ginagamit sa pag aaral pati na rin ibang translation na ginagamit sa ibat ibang biblia. ito ay para sa layunin na MAINTINDIHAN ng mga nakikinig sa doktrina,pagmimisyon at sa pagsamba na hindi kaanib sa iglesia na ang pnag uusapan ay ang DIYOS AMA at hindi ang Diyos ANAK na pinaniniwalaan din nilang Tunay na dios o iba pang mga dios sa biblia. bukod dun wala na. hindi natin itinuturo na ang pangalan ng Diyos ay JEHOVAH tulad ng iniisip mo. o baka namn bumigay kana? make sense bro.

  ReplyDelete
 64. -to bee
  wag kang basta2x magsasalita na parang ang talitalino mo na pero sa tutoo lng? para kang bata na di alam ang pinagsasabe. tapos nagpaparatang kapa ng walang batayan? dko tuloy maiwasang mag tanong kung ikaw ba ay tutoong kapatid sa iglesia.
  -wag ganun bro. di tayu ganun, at walng ganun satin.
  -KUHA MO?!

  ReplyDelete
 65. patawarin mo ako kung nakapagsalita ako ng ganyan bro. pero heto, may tanong "kapatid" ako sa'yo? maaari mo bang e copy/paste na may sinabi ako na ang pangalang Jehovah ay ginagamit iglesia sa pananalangin? pangalawa: cgurado kabang hindi natin kaylan man ginagamit ang pangalang Jehovah sa ating mga pag-aaral? (say for ex. ang topic natin ay patungkol sa tunay na pangalan ng DIOS?) at ang panghuli: masasabe mo ba na ang YHWH,Yehowa,Adonai ay hindi pangalang iniuukol sa Diyos? isali na natin ang pangalang Jehovah na gustong-gusto mo? kaninung pangalan ba ang mga iyun ini-uukol? pakisagot lng po KAPATID??

  ReplyDelete
 66. Moving Forward tayu sis, ang sabe mo:
  "noong una maraming inc na pinataob ng membro lang ng jw kahit nga si soriano.gusto ko lang sabihin na bawal yong public debate ngayon sa mga jw kasi maraming namatay na kasamahan namin noon na kapag matalo ang huwad na relihiyon ay manununtok.pinangangalagaan lang ng namamahala namin ang aming buhay,at mas epektibo yong pamamahayag sa bahaybahay para mapayohan sila base sa biblia at sabihin sa kanila ang pag asa na walang hanggan na buhay.pro pwedi kaming mangatwiran base po sa biblia."

  ewan ko lng sis kung tutuo yang sinasabe mo, kasi dto sa cebu, walng binatbat ang mga JW dito. isang katolikong defender lng ang katapat natutunaw agad, eh lalo na sa myembro ng iglesia. pacnxa kana sis pero ilang besis ko nang napanuod at nasaksihan na wala talagang binatbat ang mga kaanib mo dto sa cebu, kahit anong tima: The True Church of Christ, kung cno ba talga ang tunay na Sugo ng Dios sa mga huling araw na ito, at sa mga hula ng bibliya, maging ang pangaan ng Dios. kaya walang JW na manggagawa ang lumalaban dto, puro ordinary member nyo lng. kc mapapahiya lng at delikado na makapag-bunga ng katakuttakut na implekasyon.

  ReplyDelete
 67. buti naman na kayoy taga dyan sa cebu gumamit rin sa pangalang jehova,yhwh,yehowa sa layunin sa pagtuturo.nais ko lang pong idagdag yong adonai hindi po yan pangalan ng DIOS,ITO PO AY TITLE.SA HEBREW ADONAI- NAGKAHULOGANG SOBERANONG PANginoon.kaya nga ang mga ordinary member ng jw pwedi makipag dicussion sa mga leader ng ibat ibang relihiyon DAHIL silaY may gabay sa banal na espiritu ng DIOS NA JEHOVA.PAANO PA KAya nyo matatalo yong mga bihasa na kapatid namin lalong lalo na yong mga elders, district overseer,missionary,bethelite,at nasa branch committee,at yong mga bible translator namin at yong governing body.dito sa leyte my x diakono pinataob ko kahit akoy isang publisher lang.anyway wag mo itong dibdibin nagsasabi lang ako ng totoo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. kaibigan na winleor salamat po sa mga declairation mo tungkol sa pangalang ng DIOS.sana po hindi na ni kaibigang weezer babatikosin ang pangalang jehovah dahil kahit ang mga inc gumamit sa mga biblia na may salin na jehova kahit dito sa leyte.

   Delete
 68. ok lng yun sis, masaya ako at nagbibigayan tayu ng mga openyon natin tungkol sa ating mga nalalaman. at aaminin kong may natutunan ako sana kaw din. pero ONCE AND FOR ALL sis sasabihin ko na to kahit pa itanggi mo ang mga sumubaybay nalng ang bahalang mag husga tungkol sa dapat i-tawag sa Diyos.

  The Holy Scriptures introduce various names of the one true God. God addressed Himself to Moses as "I AM WHO I AM" (cf, Ex. 3:14). He also called Himself the "Lord (cf. Is. 42:5,8), and likewise used the name "Jealous" (cf. Ex. 34:14) He was also named "God of host"(cf. Amos 5:27; 4:13) and "Holy" (cf. Is. 57:15).
  The Jehovah's Witnesses,. as a religious group, strictly uses the name "Jehovah" in reference to God. However, Bible scholars have traced an error with regard to the use of this name in reference to God:

  ''What are the facts? And first as to age. 'The pronunciation Jehovah was UNKNOWN UNTIL 1520, when it was introduced by Galatinus; but was contested by Le Mercier, J, Drusius, and L. Capellus, as against grammatical and historical propriety.' Next, as to formation. 'ERRONEOUSLY WRITTEN AND PRONOUNCED Jehovah, which is merely a combination of the sacred Tetragrammaton and the vowels in the Hebrew word for Lord, substituted by the Jews for JHVH, because they shrank from pronouncing The Name'." (Rotherham Emphasized Bible, pp. 24-25)

  It is clear then that the name " Jehovah" came to exist only in 1520 or in the 16th century AD, and its use is even erroneous. Scholars who scrutinized the name "Jehovah" expounded on the cause of this error:
  "JEHOVAH, je-ho'va: An ERRONEOUS FORM of the divine name of the covenant God of Israel which appears first about 1520 A.D. The error arose from, the fact that the utterance of the divine name in original quadrilateral form (the tetragrammaton) YHWH, became unlawful in Jewish usage as EARLY AS THE THIRD CHRISTIAN CENTURY and probably much earlier, at least outside the sacred precincts..." (The New Schaff-Herzog" Encyclopedia of Religions Knowledge, Vol. Vl)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Further explanation on the occurrence of the erroneous form of God's name the Bible is stated in The New International Dictionary of New Testament Theology, Vol. II:

   "The form Jehovah arose out of a misunderstanding which in turn arose out of the reluctance of pious }ews to pronounce the divine name (c. 300 B.C.). Instead they uttered the word adonay, my Lord. In the MT [Masoretic Text] the divine name was written with the consonants of YHWH and vowels of adonay as a reminder to say the latter whenever the word was read. The divine name appears as yehowah in the MT. The LXX [Septuagint] reflects the Jewish reluctance to pronounce the divine name and puts the word kyrios, Lord, in its place. The RSV and other Eng. versions also reflect the practice by giving the Lord in capital letters whenever the name YHWH stands in the text. The Lat. likewise gave the word Dominus, Lord, for YHWH. The form Jehovah is thus a malformation giving what is virtually a transliteration of the word which is found in the text of the Heb. OT, but which was never actually used as a word." (pp.- 69-70)
   **********************************************************************
   Hence, "Jehovah," as the supposed name, of God and which some believe as His only true name, is an erroneous form of the divine name of the Creator. To insist on using this term in reference to God is to propagate an error.
   How then must God be addressed by those who worship Him? The Lord Jesus Christ teaches, thus:

   " In this manner, therefore, pray: Our Father in Heaven, Hallowed be Your name" Mt. 6:9
   "So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said: 'Lord, You are God, who made heaven and earth and the sea, and all that is in them . Acts 4:24

   Worshipping the only true God, the Father, is by hallowing or honoring His name, as taught by Christ:

   ""This is how you should' pray: 'Our father in heaven, hallowed be your name'." Mt. 6:9

   One's failure to call God by His own name is itself a failure of recognition, i.e., invoking the wrong name of the "Father in heaven proves that one has not really recognized Him.
   It is true that those who recognize the Father as the only true God and Jesus Christ as the One whom God' has sent, are assured of eternal life:

   After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed: 'Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. " Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent" Jn. 17: 1 & 3

   Delete
  2. source: Pasugo Issue Oct 1996 studyiglesianicristo.com
   And here are the biblical criticisms about the use of "Jehovah" in the New Testament from Jehova's Witnesses translation of the bible called "New World translation of the Holy Scriptures":

   A 2003 study by Jason BeDuhn, associate professor of religious studies at Northern Arizona University in the United States, of nine of "the Bibles most widely in use in the English-speaking world," including the New American Bible, The King James Bible and The New International Version, examined several New Testament passages in which "bias is most likely to interfere with translation." For each passage, he compared the Greek text with the renderings of each English translation, and looked for biased attempts to change the meaning.
   BeDuhn said the introduction of the name "Jehovah" into the New Testament 237 times was "not accurate translation by the most basic principle of accuracy", and that it "violate[s] accuracy in favor of denominationally preferred expressions for God", adding that for the NWT to gain wider acceptance and prove its worth its translators might have to abandon the use of "Jehovah" in the New Testament.
   Theologian and televangelist John Ankerberg accused the NWT's translators of renderings that conform "to their own preconceived and unbiblical theology." Dr. John Weldon and Ankerberg cite several examples wherein they consider the NWT to support theological views overriding appropriate translation. Ankerberg and Weldon cite Dr. Julius R. Mantey, co-author of A Manual Grammar of the Greek New Testament and A Hellenistic Greek Reader, who also criticized the NWT, calling it "a shocking mistranslation."
   Dr. William Barclay, Professor of Divinity and Biblical Criticism, concluded that "the deliberate distortion of truth by this sect is seen in the New Testament translation. ... It is abundantly clear that a sect which can translate the New Testament like that is intellectually dishonest."
   Former American Bible Society board member Dr. Bruce M. Metzger concluded that "on the whole, one gains a tolerably good impression of the scholarly equipment of the translators," but identified instances where the translation has been written to support doctrine, with "several quite erroneous renderings of the Greek." Metzger noted a number of "indefensible" characteristics of the translation, including its use of "Jehovah" in the New Testament.
   source: wikipedia

   Delete
  3. salamat sa mga source mo na pino post:does god has name? jesus said"our father in heaven,let your name be sanctified"matthew 6:9,although GOD has many titles example,adonai panginoon,elohim DIOS,FATHER,CREATOR, ECT.BUT HE HAS only one name. in each language it is pronouced differently. in english it is usually pronouced " jehovah "but some people pronouced it yahweh.ex.jesus in english but in hebrew it pronouced yehoshua in greek ieous.Gods name has been taken out of many bibles ang replaced with the title lord or god .but when the bible was written ,it contained GODs name some 7000 times an old testament.jesus made GODs name known when the taught people about GOD john 17:26.

   Delete
  4. there is evidence that jesus diciples used the tetragrammaton? christian greek scriptures or known new testament quoted verses from the hebrew text or from the septuagint where the divine name appears.for ex, in peters speech in act 3:22 a quatation is made from deu 18:15 where the tetragrammton appears in a papyrus fragments of the septuagint dated to the 1st century b.c.e.sometimes during the 2nd or 3rd century c.e .the scribes removed the tetragrammaton from both the septuagint and the christian greek scriptures or new testament replaced it with kyrios,lord or theos god.instead the tetragrammaton. lxx p fouad inv.266 1st century b.c.e. retained the divine name yhwh in the greek translation in deu 32:3,6. codex alexandrinus (A)fifth century c.e replaced the divine name with abbreviated form of kyrios in the greek translation in deu 32:3,6. the aleppo codex (a) tenth century c.e in hebrew preserved the divine name that appearred in the early hebrew text in deu 32:3,6.

   Delete
  5. ngayon kung ginamit ang yhwh tetragrammaton sa old testament. bakit hindi pwedi gamitin sa new testament?maraming version po na bible na gumamit sa jehovah or yahweh,pro sa mga post mo nag concentrate ka na ang jehova erroneous base sa source mo.bigyan kita ng ebidensya na hindi lamang ang new world translation ang gumamit sa jehovah kundi marami at silay hindi mga saksi ni jehovah so malinaw walang kasabwat na nangyari. the list english version that used name of god jehovah i have 25 version listed but i gave u only 15 version. one, william tyndale 1530 exodo 6:3. two ,great bible 1530 salm 33:12,salm 83:18.three,geneva bible 1530 ex 6:3,salm 83:18,jer 16:21,jer 32:18 four,bishops bible 1568 ex 6:3 salm. 83:18,five kingjames version 1611 7times.six,webster bible translation 1833 isaias 51:21,jer 16:21 23:6,32:18,33:16 ect....seven,youngs literal translation by robert young 1862,1898 6831 times used jehovah.8,emphatic diaglott 1864 by benjamin wilson,nine,english revised version 1885 6 times used jehovah.10,darby bible 1890 by john nelson darby 6,810 times used jehovah. 11,american standard version 6832 times used jehovah 12,the modern reader bible 1914 by richard moulton uses jehovah 7 times,13,the bible in living english 1972 by steven t.byington 6800 times used jehovah.14,green literal translation 1985 by jay p.green sr.6866 times used jehovah.15,american kingjames 1999 by michael engelbrite the same 1611 7 times.ito po ba lahat na salin na pino post ko maling mali or erroneous?

   Delete
  6. kung tungkul naman sa new testament sa new world translation, hindi lang po ito na salin gumamit ng jehovah.mayron din iba na hindi katulad namin na saksi ni jehovah. the five pauline epistle a new translation 1900 by william gunion rutherford uses the name jehovah six times in the book of romans..original aramaic bible in plain english 2010 by david bauscher a self published english translation of the new testament from the aramaic of the peshitta new testament with a translation of ancient aramaic peshitta version of salm,proverbs,contains the word jehovah over 200 times in the new testament where the peshitta itself does not.sacred sriptures bethel edition yahweh and yahshua old and new produced by jacob o.meyer.william newcome used jehovah matthew 22:24.the 1st complete bible printed in america by john eliot missionary used jehova in the new testament.

   Delete
  7. why some english version not using the divine name in new testament? most english bible,even those such as the jerusalem bible which has yahweh in the old testament,do not use yahweh in new testament.since the greek new testament manuscript have already rendered yhwh in old testament quotes as kyrios for yhwh even for example when christ reads the isaiah scroll at the syngogue in nazareth luke 4:17-19 reading isaiah 61:1.maraming talata na ang mga apostol quoting sa old testament at isinulat sa new testament.kaya kung ang yhwh ginamit sa old testamemt pwedi rin gamitin ang yhwh sa new testament kaya ang ibang mga version sa biblia isinalin ang yhwh sa bagong tipan na jehova kaya ng new world translation nagsalin sa pangalang jehova.at kung sa akala nyo mali ang jehovah at ang tama yahweh bakit hindi ninyo isulong na ang pangalan ng dios yahweh?diba mas matimbang ang nakasulat sa biblia kay sa sabisabi lang?ito po ang paliwanag ko. salamat po.

   Delete
  8. tama ka kaibigan ang bumasa nalang ang mag judge kung saan sa tingin nila ang tama.mayron naman tayong freedom.para sa akin mayron din akong natutunan sa mga dicussion mo.salamat kaibigan sa humble mong asal.pro pasinsya kana talagang 100percent akong naniniwala sa turo ng jw.kaya ipaglaban ko ang aking natotonan na batay sa biblia salamat po.

   Delete
  9. how have translator handled this issue?is the new world translation the only bible that restores GODs name when translating the greek scriptures?no. based upon the above evidence ,many bible translator have felt that the divine name should be retored when they translate the new testament. for example ,many african,american,asian,and pacific-island language version of the new testament use the divine name liberally.some of these translation have appeared recently, such as the rotuman bible 1999,which uses the name jihova 51 times in 48 verses of the new testament,and batak toba version 1989 from indonesia ,which uses the name jahowa 110 times in the new testament .the divine name has appeared ,too,in the french german,spanish translation.for instance ,pablo besson translated the new testament into spanish in the early 20th century.his translation uses jehova at jude 14 ang nearly 100 footnote suggest the divine name as alikely rendering.below are some ex.of english translation that have used GODs name in the new testament. a literal translation of the new testament from the text of the vatican manuscript,by herman heinfetter 1863.the emphatic diaglott by benjamin wilson 1864.the epistles of paul in modern english,by george steven 1898. st.paul epistle to the romans by w.g rutheford 1900.the christian bible new testament by george n.lefevre 1928.at marami pang iba.kaya hindi kami nag iisa na salin gumamit na jehova sa new testament.

   Delete
 69. ,.' may katanungan po ako, ano po ba ang konteksto ng Acts 20:28?
  pag sinabibg konteksto ito yung fix or intended meaning po ng isang text...
  kung titingnan po natin ng maigi ang talatang iyan, for youy information po, ang first person po diyan ay si Apostol Pablo na ibig sabihin siya ang nagsasalita sa talatang iyan at ang second person po ay ang mga matatanda sa igesya ng Efeso na ibig sabihn sila ang hearer ng pananalitang ito ni Apostol Pablo, ngayon po, ang pangalawang tanong ko po, ang intensyon po ba ni Apostol Pablo kaya niya nasabi ang nakalagay sa Acts 20:28 ay para i-introduce ba ang relihiyong Iglesia ni Cristo na siyang binabatayan niyo bilang katotohan ng inyong relihiyon? ano po ba talaga ang intensyon ni Apostol Pablo kung bakit niya nasabi ito ?

  ReplyDelete
 70. TANONG KO LANG, SINO YUNG NASA SINAPUPUNAN NG AMA? SINO YUNG KAUSAP NG AMA NG SABIHIN NYANG "LALANGIN NATIN ANG MGA TAO AYON SA ATING WANGIS?". SINO RIN YUNG VERBO NA DIYOS NA NAGKATAWANG TAO?

  ReplyDelete
  Replies
  1. magandaang tanong mo anonymous:pro ang inc muna ang sumagot sa mga tanong na yan,bago ako.teka anong religion mo?

   Delete
  2. Good day bro Anonymous, regarding the issue of ACT 20:28. Kindly read the upper discussion and you will know whats the context means.

   Regarding the Gen. 1:26 here are some explanations:
   Genesis 1:26 is usually used to back up the point by proponents of the so-called Trinitarian doctrine. In order to fully understand Genesis 1:26 let us quote the verse in its entirety:

   “Then God said, ‘Let Us make man in Our image, according to Our likeness: let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth’.” (New King James Version)

   It is admitted that Genesis 1:26 implies plurality. But plurality simply means “more than one.” Why limit the number to three and why involve the Son and the Holy Spirit?

   We should notice that nowhere in the verse does not it state that the pronouns “us” and “our” refer to the “Word” or the “Holy Ghost” as you suggest. God alone created all things (Gen. 1:27; Is. 44:24; 37:16). Then whom was the Lord referring to with the pronouns “us” and “our”? The Father was referring to those who were already in existence then-the Cherubs or the angels (Job 38:4-7; Gen. 3:22, 24).

   Delete
  3. "TANONG KO LANG, SINO YUNG NASA SINAPUPUNAN NG AMA?"(ANONYMOUS)

   John 1:18 "No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him."

   Juan 1:18 "Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya."

   Delete
 71. Dalawa palang version ang nasa Greek.
  bakit hindi na lang pagbotohan kesa ganito. Pwede naman bilangin kung sino ang gumamit ng "Church of God" at kung sino ang gumamit ng "Church of Christ".
  Kung sino ang lamang yun ang sundin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Good Day! There is no problem with us if we call it Church of God or Church of Christ, for Jesus Christ said:

   "And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them." (John 17:10)
   "Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin; at napaparangalan ako sa pamamagitan nila" (Juan 17:10)

   You call it either way bro, we are ONE.
   But talking about the appropriate name church, obviously it's the Church of Christ.
   THANKS!

   Delete
 72. But since i have found no any interesting questions from you. I guess it's my turn to ask a question but this is not intended to you only, everyone is invited to answer this question and give their Idea base on the scripture.

  It goes like this:

  Deuteronomy 24:16
  King James Version
  "The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin."
  Deuteronomio 24:16
  "Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang; ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin."

  Ito ngaun ang tanong._ Sapapanung paraan kaya na sa pagliligtas ni Jesus sa sangkataohan ay hindi Niya NALABAG ANG UTOS nang Diyos patungkol sa "kung sino ang nagkasala, siya lamang ang parurusahan". Knowing na hindi natin kaano-ano si Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus? bakit hindi Siya nagkasala sa mata ng Amang Diyos kahit pa inako nya ang lahat nang pagkakasala sa mga tao dahilan ng kanyang pagkamatay sa krus?

  ReplyDelete
 73. DEU 24:16" HINDI dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang; ang mismong may sala lamang ng siyang dapat patayin.

  ezekiel 18:20 ang kaluluwa na nagkakasala,mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama,o magdadanas ng kasamaan ng ama ng kasamaan ng anak;ang katwiran ng matuwid ay sasa kaniya,at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya.

  anong ibig sabihin sa mga talata nito?paano ninyo intidihin ang mga talata na hindi mag kokontradik sa biblia?

  sa papanung paraan kya na sa pagliligtas ni jesus sA sangkataohan?

  how jehovah provided the ransom?

  since a perfect human life was lost,no imperfect human life could ever buy it back. salm 49:7,8 pls read.

  what was needed was a ransom equal in value to what was lost.
  this is in harmony with the principle of perfect justice found in god's word which says: "soul will be for soul"9 deu 19:21)

  so what would cover the value of perfect human soul or life,that adam lost?
  another perfect human life was the"coresponding ransom"that was required- 1timothy 2:6.

  ReplyDelete
 74. deu 24:16,ezekiel 18:20. compare exodo 20:5

  exodo 20:5 huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran sila;sapagkat akong panginoong DIOS,ay mapanibughuin,na aking dinadalaw ang katampalasan ng nga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ika apat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

  note:paano nyo to ipaliwanag?

  continue sa itaas:

  how did jehovah provide the ransom?he sent one of his perfect spirit sons to earth. but jehovah did not send any spirit creature.he sent the one most precious to him,his begotten son.(1john 4:9,10)jesus.

  willingly,this son left his heavenly home.philippians 2:7 as we learn luke 1:35 jehovah perform a miracle when he transferred the life of his son jesus was born as a perfect human and was not under the penalty of sin.

  si jesus po kahit minsan hindi nagkasala kaya wala siyang utos na nilabag.

  the bible describes in detail the suffering that jesus endured before his death. he experienced harsh whipping,cruel,impalement,and an agonizing death on a torture stake.why was it necessary for jesus to suffer so much?

  because satan has question whether jehovah has any humans servant who would remain faithful under trials.

  by enduring faithfully in spite of great suffering,jesus gave the best answer to satans challenge. jesus proved that a perfect man possessing free will could keep perfect integrity to god no matter what devil did.
  jehovah must have rejoiced greatly over the faithfulness of his dear son.pls read proverbs 27:11.
  pls read also job 1:6-22, 2:1-12.

  how was the ransom paid? on the 4th day of the jewish month nisan in 33 c.e,GOD allowed his perfect and sinless son to be executed.jesus thus sacrificed his human life"once for all times" heb 10:10.on the third day after jesus died,jehovah raised him back of his spirit life. in heaven ,jesus presented to god the value of his perfect human life sacrificed as a ransom exchange for adams offspring.heb 9:24

  jehovah accepted the value of jesus sacrifice as the ransom needed to deliver manking from slavery to sin and death romans 3:23,24.

  kaya sa tanong mo kaibigan papanong paraan niligtas ni jesus ang kasangtaohan?dahil po sa kanyang blood ransom.

  ngayon para maka binipisyo tayo sa kanyang pantubos,kailangan sumunod tayo sa utos ng DIYOS AT umanib sa isang relihiyon na tunay santiago 1:27.

  note:hindi po garantiya kahit an jan kana sa tunay na relihiyon ay ligtas kana,kailangan sundin kung ano ang kalooban ng DIOS AT mga utos ng DIOS na tinawag sa bagong tipan kautosan ni cristo.galasya 6:2

  ngayon sa talatang deu 24:16- hindi nabibilang si jesus na pinaparusahan ng magulang.at kahit kailan man si jehovah na kanyang ama hindi nagpaparusa kay jesus.ang unang pinarusahan ng DIOS ay si adan at eva ng kamatayan at hindi na bubuhayin muli.pro ang kanyang mga anak mayron pang pag asa na mabuhay na walAng hangganan kung sila pananampalataya sa tunay na DIOS AMA.

  ReplyDelete
 75. Maraming salamat sa sagot mo sis, tama naman ang mga talata mo na nagpapatunay na wala ngang utos na nilabag ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkataohan. Pero, ang tutoong tanong dito sis ay ito uulitin ko po:

  "Sapapanung paraan kaya na sa pagliligtas ni Jesus sa sangkataohan ay hindi Niya NALABAG ANG UTOS nang Diyos patungkol sa "kung sino ang nagkasala, siya lamang ang parurusahan"

  sa kautusang ito maliwanag na kahit sino ay hindi pweding parusahan dahil sa pagkakasala ng anak. Aang ama at ang anak ay ang pinaka mabuting halimbawa na kahit pa ang pinakamalapit sayung buhay kahit magkadugo pa kayu, kung ikaw ang nagkasala ikaw ang magbabayad at hindi ang ibang tao. Ngaun kung aakuin mo ang kasalanan nang ibang tao at ang parusa na dapat sana ay sa kanya'y ilapat alinaw na labag na yun sa utos ng Diyos.(Deuteronomio 24:16).

  I-paraphase ko nalang ung tanong ko baka mas maintindihan mo tong mabuti: Ano ang PARAAN na GINAWA o GINAMIT ni Cristo na sa pagliligtas nya sa mga tao ay hindi nya nalabag ang Utos ng Diyos(Dt. 24;16), at nananatili Siyang MALINIS, WALANG DUNGIS AT MANTSA sa mata ng Diyos?

  Hindi nagkasala si Cristo at wala Siyang nalabag na UTOS mula sa Diyos. Oo tama yun,dba given na yun? pero ang hinahanap natin dito ay ang JUSTIFICATION o hustisya dahil ang utos ng Diyos ay hustisya diba?. Kung titignang mabuti maari Siyang nagkasala sa pag ligtas nya sa sangkataohan. Ang utos ay walang pweding magbayad ng sala ninoan kun di yaong nagkasala lamang. At alam nating lahat, na sa lahat ng tao si Cristo lamang ang hindi nagkasala.

  ReplyDelete
 76. tanong mo: ano ang paraan na ginawa o ginamit ni cristo na sa pagliligtas nya sa mga tao ay hindi nya nalabag ang utos ng DIOS AT NANANATILI siyang malinis walang dungis at mantsa sa mata ng DIOS?

  ANG PARAAN NI JESUS sa pAg ligtas ay paraan din ng DIOS JUAN 12:49

  dahil kung ating babasahin ang juan 3:16 sya ang kusa nag padala kay jesus para sa mga kataohan sa sanglibutan.

  at sa aking alam thru blood ransom po.kung ating iisipin si adan ay anak din ng DIOS,KAYA ang mga anak ni adan kailangan maligtas sa kasalanan ng dulot sa mga magulang natin na siadan at eva.

  ang paraan ni jesus sa pag ligtas ay nababatay sa hustisya kaya wala syang dungis at mantsa

  para sa akin po hindi mag kasala si jesus sa pag tubos sa mga kataohan dahil yon po ang utos ng DIOS.

  KAIBIGAN TANONG KO SANA KUNG SINONG ama at anak ang tinutukoy mo dito na pinaka mabuting halimbawa?

  sa deu 24:16 po ang DIOS ay hindi ilalim sa kautosan na yan,kaya kung si jesus nag ligtas sangkataohan hindi sya magkasala.

  kung para sayo mali sagot ko pasensya na.

  para sayo anong sagot mo?  ReplyDelete
  Replies
  1. "ANG PARAAN NI JESUS sa pAg ligtas ay paraan din ng DIOS JUAN 12:49"_ at "ang paraan ni jesus sa pag ligtas ay nababatay sa hustisya kaya wala syang dungis at mantsa"

   dahil kung ating babasahin ang juan 3:16 sya ang kusa nag padala kay jesus para sa mga kataohan sa sanglibutan.

   You are definitely correct sis! but again thats not the issue. But thats a CLUE!
   In order for you to arrived at a proper conclusion sis here are some more clue:

   1.) "I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved..."(John 10:9 NKJV)

   Jesus Christ invite us to enter the door which is HE.

   2.) "Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins." (Acts 5:31 NKJV)

   Clearly, therefore, Christ is Savior because He was exalted and made as such by God.

   3.) Salvation is to be found through him alone; in all the world there is no one else whom God has given who can save us." (Acts 4:12, TEV)

   4.) The Bible teaches that all sins committed outside the redeeming function of Christ’s blood, regardless of gravity, will not be forgiven. The Scriptures emphasize:

   In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.” (Heb. 9:22, NIV)

   5.) Forgiveness of sins, therefore, can only be attained through the redemption of blood. -(at sa aking alam thru blood ransom po.(sabe mo))

   6.) “And He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned’.” (Mk. 16:15-16, New King James Version)

   should be listened to baptized..

   Bonus ko pa to sayu sis ah:

   For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into[c] one Spirit. (I Cor. 12:13, NKJV)

   And He is the head of the body, the church, . . . (Col. 1:18, NKJV)

   _Just go ahead sis, and research i know you can do/answer it..
   friendly advise: just open up you heart and your mind and ask guidance im sure malalaman mo rin ang kasagutan.

   Delete
 77. nais ko pong itanong kung ang tinutukoy mo ba yong niligtas tayo sa adanikong kasalanan o yong maliligtas tayo sa paghuhukom?

  ReplyDelete
 78. [ TANONG KO LANG PO YUNG GAWA 20:28 LAMSA TRANSLATION kasi po isa yan sa basehan natin na tayo ang tunay na iglesia ni cristo,di naman po sa nagdududa ako sa pagiging Iglesia Ni Cristo pero yung ibang relihiyon ay ang panlaban nila ay lamsa Translation lang daw ang Iglesia Ni Cristo na kalagay pero sa iba "IGLESIA NG DIOS" ang nakalagay. pahingi naman po ng explanation for that. plsss tungkol sa lamsa translation.”]

  sa akin ok lng yun Iglesya ni Krsito ang ilagay niya dahl siya din kasi ay Diyos ng old testament.
  kya lang kukunin lng natin yun tamang interpretasyon niya sa Act 20:28 kung iglseya ni Krsito ang lumalabas sa talata.

  Tanong lang ako, nagbabasa ba tlga ng biblia si Lamsa?
  kasi sa tingin ko hindi niya nakuha yun punto po ng Act 20:28 tungkol sa Iglesya ni Diyos na tinubos ng knyng dugo at sabi paano daw matutubos ito kung ang Diyos ang pangalan ng church dahl wala naman dugo yn?

  parang yun Iglesya makasilip lang ng susuporta sa pagkatao ni Cristo ay knlng gagawing basehan kht hindi dumaan sa matinding tanong.

  eto ang tanong ko kay lamsa kung sya ay nabubuhay pa.
  kanino ba nagkasala ang mga tao?

  sa Diyos? o kay Cristo?

  1 John 3:4
  Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law.

  Romans 2:13
  (For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law shall be justified.

  Kapag tinubos ang utang kanino mapupunta ang tinubos? sa may ari o sa nagtubos?

  sino ang may ari? ang Diyos? o si Cristo?

  medyo delikado ang sagot na ginawa ni Lamsa dahl na etepwera na pala ang tunay na me ari ng sankatauhan. dapat nya malaman na ang Diyos ang me ari ng sankatauhan.

  Kung tama ang sagot niya sa Acts 20:28 pwd ba natin ikumpara ito sa Rev

  Acts 20:28
  “Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood.

  Revelation 5:9
  New International Version (NIV)

  9 And they sang a new song, saying:“You are worthy to take the scroll and to open its seals,because you were slain,
  and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation.

  pansini :

  - because you were slain,and with your blood you purchased for God

  - to feed the church of [God or christ] which He hath purchased with His own blood

  eto ba parehas? para sa God o kay Cristo?

  tagilid si Lamsa at ang Iglesya sa bagay n yan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ TANONG KO LANG PO YUNG GAWA 20:28 LAMSA TRANSLATION kasi po isa yan sa basehan natin na tayo ang tunay na iglesia ni cristo,di naman po sa nagdududa ako sa pagiging Iglesia Ni Cristo pero yung ibang relihiyon ay ang panlaban nila ay lamsa Translation lang daw ang Iglesia Ni Cristo na kalagay pero sa iba "IGLESIA NG DIOS" ang nakalagay. pahingi naman po ng explanation for that. plsss tungkol sa lamsa translation.”]

   Tanong lang ako, nagbabasa ba tlga ng biblia si Lamsa?

   eto ba parehas? para sa God o kay Cristo?

   Good Day!

   I just want to clarify, kaw ba yung nagtanong nong ika 27 ng May? can you pls specify your name or your nickname if you have?

   Base to your questions it is very clear that you are not a member of the Church of Christ.

   And, as what I have understood, kaw yung tipo na hendi makukontinto sa mga sagut sa pamamagitan lng ng BLOG. And because of that seguro mas mabuti na makipag ugnayan kana sa mga Manggagawa o Ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyong lugar para personal kang masagot sa mga katanungan mo na yan.

   kung ayaw mo naman. paki basa nlng po ulit young nasa pinakataas ng blog na ito. at ulit-ulitin mo. O kaya naman, mag padoktrina ka ulit kung ikaw nga ay talagang kaanib sa Iglesia ni Cristo.

   Delete
  2. salamat kaibigan winleor sa mga tips mo:

   ito ba ang gusto mong sagot:

   maliligtas tayo kung umanib sa iglesia na si jesus ang ulo.

   efeso 5:23-24,gaya naman ni cristo na pangulo ng iglesia na sya rin ang tagapag ligtas sa katawan.

   efeso 5:27- upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulobot o anomang bagay kundi itoy nararapat maging banal at walang kapintasan.

   im raising the question ,which is the true churh? na ating ina aniban.kasi mrami ngayong lumitaw na nag sasabi sila ay tunay na iglesia.

   ngayon mali pa rin ba ang sagot ko?

   Delete
 79. Thank you for the answer. you are 90% correct the 10% should be your explanation as to why it came up to be the Church of Christ as your final answer.

  well, 90% is a pass. And finally we are now searching which is the True Church of Christ. But let me include some to my explanation about God's law concerning sin and punishment.

  ReplyDelete
  Replies
  1. And I tell you, you are Peter, and on this rock
   I will build my church, and the powers of death
   shall not prevail against it.
   (Matthew 16:18, Revised Standard Version)

   This declaration of our Lord Jesus Christ proves that He did establish a Church. Concomitant with this all-important statement is His promise that the powers of death shall not prevail against this Church. Death, the Bible informs us, is the payment for man's sins (cf. Rom. 6:23; Rev. 20:14). Hence, the Church was built by the Savior primarily to save man from the punishment for his sins, which is death.

   The Church And Christ's Mission of Salvation

   Christ's mission

   Christ's mission is to save man from eternal damnation. God sent Him "not to condemn the world, but that the world might be saved through him" (Jn. 3:17, RSV). As Apostle Paul emphatically stated "Christ Jesus came into the world to save sinners" (I Tim. 1:15,lbid). He was was appointed by God as the Savior of mankind (cf. Acts 5:31). His mission of salvation is God's love and compassion to man (cf. Rom., 5:8-9). But Christ, in fulfilling His mission, had to abide by the will and the law of God. In His own declaration, He came not to destroy the law but to fulfill it. (Mt 5:17, NKJV).

   “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. (Mt. 5:17, NKJV)

   Delete
  2. God' s law concerning sin and punishment

   What is God' s law concerning sin and punishment? The Bible states this, thus:

   "The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin." (Deut. 24:16, KJV)

   God's law stipulates that no man would be held liable for the sin of another. Each one is responsible for his own sin. How then, could Christ, who is without sin (cf. I pt 2:21-22), save the sinner from God's punishment without violating the law concerning the payment of sin? Apostle Paul teaches us how Christ fulfilled His saving function in compliance with the requirement of God's law.

   "having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace" (Eph. 2:15, NKJV)

   The creation of the One New Man

   In order to fulfill both His saving mission and the requirement of God's law, Christ created in Himself the "one new man from the two." Which are these two that constitute this one new man? The head and the body―Christ as the head and the Church His body. Apostle Paul specifically points this out, thus:

   "And He is the head of the body, the church, ... (Col. 1:18, NKJV)

   The union of Christ and the Church forms the "one new man." Christ (the head) and the Church (the body) stand as "one man" before God. This union paved the way for Christ to be the lawful Savior of the Church. As the head of the Church, Christ did not violate the law of God by assuming responsibility for the sins of its members. Apostle Paul said:

   For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body. (Eph. 5:23, NKJV)

   Delete
  3. Christ is the Savior of the Church―his body

   Christ is the Savior, but He can only save the Church which is His body and none other. There is that law of God that should be obeyed that is "every man shall be put to death for his own sin" (Deut 24:16). The sacrificial death of Christ is not for the sin of all men but only for His Church, His body. God's law does not allow Christ to save those outside of His Church. To partake in the saving grace of Christ's death, one should therefore be in union with Christ through His Church:

   Christ was without sin, but for our sake God made him share our sin in order that in union with him we might share the righteousness of God. (II Cor. 5:21, Good News Translation)

   Man should first be in union with Christ so that Christ could assume responsibility for his sin. To be in union with Christ is to become a member of His Body or His Church (cf. Rom. 12:4-5; I Cor. 1:9; Col 1:18; 3:15). Without being so, man would be separate from Him and therefore he himself, not Christ, would pay for his own sin. It would be unlawful for Christ to save those who are not in union with Him through His Church. He would be violating God's law if He should do so. And surely He would not violate God's law because He said so Himself. Instead, He would tell them point blank:

   "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins" (Jn- 8:24, KJV).

   Delete
  4. The Church of Christ

   But which Church is the body of Christ and hence the true beneficiary of Christ's sacrificial death? Which Church was purchased b the precious blood of Christ? Acts 20:28 provides us a clear answer:

   "Take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood." (Acts 20:28, Lamsa)

   The Church of Christ (Iglesia ni Cristo) is the Church which Christ purchased with His blood. This is the Church which benefited from Christ's death. It is the only the Church embraced by Christ's saving grace in consonance with the requirements of God's law.

   There is no other way by which man could be saved other than through the Church of Christ. Only through this could the requirement of God's law (concerning salvation of the sinners by the sinless Christ) be satisfied. Such is the great value of the Church of Christ in God's grand design for the salvation of man. Such is the reason why Christ established the Church and died it.

   Thank you.

   Delete
 80. sa iba mong mga explaination wala akong tutol:

  sabi mo: the sacrificial death of christ is not for the sin of all men but only for his church,his body.
  ibig mo bang sabihin?
  ang nasa labas ng iglesia ni cristo ay walang kaligtasan?

  at sigurado ka ba kaibigan na ang iglesia na iyong
  inaaniban yan ang tunay?porket nabasa sa biblia chuch of christ totoo na?marami nmang churh of christ sa buong mundo.

  ang sacrificial death ni jesus ay para sa lahat ng tao juan 3:16 open ito sa lahat kung silay magpapakita o sumampalataya sa blood ransome.

  paano nila ito gagawin?hanapin nila ang tunay na relihiyon at jan sila umanib,at hindi garantiya kahit anjan na sila sa tunay na relihiyon e ligtas kana.

  kundi may gagawin kapa batay sa biblia, dahil ang namamahala sa silid ng iglisia ay kaloob ng DIOS,AT KUNG ANO ang mga turo don na base sa bible e apply mo sayong sarili.


  at ito ang tips sa tunay na iglesia:

  1,base thier teaching on the bible.
  2,worship only one TRUE GOD(JEHOVAH AND MAKE HIS name known)
  3,show genuine love for one another(not envolve war)
  4,accept jesus for our salvation
  5,are no part of the world(neutral in politics)
  6, preach GOD,s kingdom as man,s only hope.

  note:kung ang mga tao na nasa labas sa true churh ay ang DIOS NA ang bahala don.nasa kanya ang pag huhukom hindi sa amin.

  ReplyDelete
 81. nais ko ring idagdag kaibigan sa post ko sa itaas:

  kung ano ang relihiyon ni jesus yan po ang tunay.

  kung ano ang relihiyon ng mga apostol yan ay tunay.

  the phrase in this verse is" churches of christ"
  and its not a technical name. paul is referring to a collection of local churches,not giving an organizational name romans 16:16 english translation kjv.

  act 20:28 lamsa translation is not based on the original greek munuscript.

  ex.act 20:28 greek

  tan ekklasian tou theou
  not, tan ekklasian tou christou.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Lamsa Translation)

   Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

   Hindi natin maikakaila na si Cristo ay nagtayo ng isang Iglesia, at ang iglesia na kanyang itinayo ay tinawag Niyang "Aking Iglesia".(Mt. 16:18) para makita ang kaugnayan sa pagitan ni Cristo at nang Iglesia. Si Apostol Pablo ay nag tuturo na ang Iglesa ay siyang Katawan ni Cisto(Col. 1:18). Ang tamang pangalan o tawag sa tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo kung gayun ay "Iglesia ni Cristo" for it is but right and just for the body to be called by the name of the HEAD.

   Delete
  2. Regarding the phrase "Church of Christ" in his translation of Acts 20:28, George M. Lamsa explains, thus:

   "The eastern text reads: 'The church of Christ which he has purchased with his blood.' . . . . Jewish Christian could not have used the term God, because in their eyes God is spirit, and spirit has no flesh and blood. . . . It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us, and not God." (New Testament Commentary: From the Aramaic and the Eastern Customs, pp. 149-150)

   Granting without conceding that only George M. Lamsa's translation of the Bible renders the phrase in Acts 20:28 as "Church of Christ," still no rule of reasoning compels us to conclude that if one is alone in his position, then his stand would be wrong. -correct??

   And besides SIS, it is not just Lamsa's translation which mentions "Church of Christ" in Acts 20:28. The English translation of the verse in Syriac manuscript such as MS Syriac 325 (12th century), MS Syriac 27 (16th century), and the Novum Testamentum Syriace (17th century) read "Church of Christ."

   Syriac is an Aramaic dialect into which most of the Greek manuscripts of the New Testament were first translated. Consulting Syriac manuscripts can help settle controversies in the Greek manuscripts. According to some Bible scholars, "No branch of the Early Church has done more for the translation of the Bible into their vernacular than the Syriac-speaking" (The early versions of the New Testament: Their origin, transmission and limitations, p.3). It is also asserted that the Syriac manuscripts are "of great value to the Biblical exegete . . . in view of their origin in the second and third centuries" (The text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, p.67).

   Delete
  3. Aside from Syriac manuscripts, the phrase "Church of Christ" can also be found in Acts 20:28 in Peshitta Aramaic Text with a Hebrew Translation which, when translated in English, reads:

   "Watch then for yourselves and for all the flock in which the Holy Spirit has given you the responsibility to feed the church of Christ which he has acquired with his own blood."

   In Dr. John Wesley Etheridge's translation "The Apostolical Acts and Epistles, from the Peschito, or ancient Syriac, the phrase in the verse was rendered as "church of the Meshija [or Christ]. Moreover, the Disciples New Testament translated by Victor Alexander, puts in the verse the name "church of Jesus Christ."

   We are confident that the translations or versions that have "Church of Christ" are the more accurate rendition of Acts 20:28 because the latter part of the verse states, "which he purchased with his own blood" (Acts 20:28, American Standard Version, emphasis ours). It is clear that the one referred to here by the pronoun "he" is the one who shed his blood for the Church. Here, we can only agree to Lamsa's explanation, for it is indeed what the Bible teaches. The pronoun "he" does not refer to our Lord God for He, being a spirit (Jn. 4:24), has no flesh and bones (Lk.24:36-39), and thus has no blood. It is the Lord Jesus Christ's blood, which washed the members of the Church of their sins (I Peter 1:18-19; Rev. 1:5). When the text reads, "Church of Christ," it furnishes no difficulty for reading "with his own blood."

   Thank you!

   Delete
 82. “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” (Jn. 3:16, Ibid.).

  Ang paraan ng pagliligtas sa mga tao ay itinatag ni Cristo sa Kanyang Iglesia, at tinawag itong Iglesia ni Caristo

  Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood. (Acts 20:28, Lamsa)

  Sabi ni Cristo na Siya ang Pinto sino man ang pumasok sa kanya ay "MALILIGTAS" (Jn 10:9)

  I am the door. If anyone enters by me, he will be saved . . . (John 10:9, English Standard Version)

  He is the door of the sheep (Jn. 10:7); and His sheep are in the fold or the Church of Christ which He purchased with His blood (cf. Acts 20:28, Lamsa).

  So Jesus again said to them, “Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep.(John 10:7, ESV)

  At dahil utos nga ng Diyos na dapat makinig tayo sa Kanyang bugtong na Anak para makatamo ng "KALIGTASAN", at dahil nga utos din ni Cristo na pumasok sa kanyang Iglesia para MALIIGTAS. It will be unfair for God if He will also save those who refuse to believe in Christ by refusing to join the Church of Christ. It will indeed be unfair for God to save those who prefer to be His enemies by refusing to accept the words of His only begotten Son.

  Thank You!

  ReplyDelete
 83. [1,base thier teaching on the bible.]
  Ang Pagkakilanlan sa Tunay na Iglesia

  Ayon sa mga Apostol :

  " May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat." (Ef. 4:4-6)

  [2,worship only one TRUE GOD]
  kilalanin ang iisang Diyos na tunay:

  Ang turo ng Diyos buhat pa sa nakaraan:
  "Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari.
  Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos,
  at maliban sa akin ay wala nang iba." (Is. 46:9)

  at sa turo ng Panginoong Jesus :

  "Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, At aking Dios at inyong Dios." (Jn. 20:17)

  "Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo." (Jn. 17:1,3)

  Na siya ring turo ng mga Apostol :

  "For there is ONE God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; (1 Tim 2:5)

  Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya."( 1 Cor. 8:6)

  At siya rin namang itinuturo ni Kapatid na Felix Y. Manalo sa kasalukuyan..

  At sinasampalatayanan ng lahat ng mga Kapatiran sa Iglesia.

  [6, preach GOD,s kingdom as man,s only hope. (3,4,5 under this number)]

  "At sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." (Mar. 16:15)

  Kaya hanggang ngayun ay patuloy parin ang gawain ng Iglesia sa pagpalaganap ng mga salita ng Diyos sa buong mundo.

  Thank You!

  ReplyDelete
  Replies
  1. [the phrase in this verse is" churches of christ"
   and its not a technical name. paul is referring to a collection of local churches,not giving an organizational name romans 16:16 english translation kjv.]

   "Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you." (Romans 16:16)

   "Churches of Christ" in Romans 16:16 refer to the members of the Churc of Christ, who were at the one Body or Church of Christ. and not the numbers of church for there is only one Church or Body.

   Ganito ang sabi ni Apostol Pablo :

   "Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. (Roma 12:4-5)

   If you will read the preciding verses in Romans 16 thus:

   1. I commend unto you Phebe our sister,
   3. Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
   5. Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
   6. Greet Mary, who bestowed much labour on us.
   7. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.

   and so on...
   16. Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.

   Again there should be one body one church that none other "The Church of Christ"

   Thank You!

   Delete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. ito lang ang conclusion ko.

  maraming nagdala sa pangalng kristo

  mateo 24:5- sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. at ililigaw ang marami.

  ang tunay na relihiyon ay nasa "santiago 1:27"neutral politics"

  ang iglesia nasa mateo 16:18 ay itong nasa rev 5:9,10. rev 14:1-5 rev 20:6, 144,000 only at silay nag dala sa pangalang ng DIOS.

  DANIEL 9:19 BANDANG B,oh DIOS KO sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. salm 83:18

  ang iba ay naninirahan sa ezekiel 36:33-36.salm 37:29.

  salamat po.

  ReplyDelete
 86. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. TO Jennifer Favila,

   Greetings of peace to you and to your family.

   [Hi, If you will translate "iglesia ni Kristo" in English it will be "church of Christ" and "Church" means "the called out ones" Source: http://www.xenos.org/classes/um1-1a.htm .]

   "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has CALLED you OUT of darkness into His marvelous light;" (1 Peter 2:9).

   "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga- hangang kaliwanagan."(1 Ped. 2:9)

   Alam nating lahat na ang unang bayan ng Diyos ay ang bayang Israel, eto ay pinili Niya hind dahil ito ang pinakamalaki bagkus ito ang pinakamaliit.

   At sa panahon nating ngayon. Tayo ang naging bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. At Siya nga ang tumatawag sa Atin.

   ANG PAGTAWAG NG DIYOS / CALLED OUT :

   Pano ba tinawag ng Diyos ang mga tao kay Cristo-Jesus?

   "Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon."(1 Cor. 1:9)

   Ayon kay Apostol pablo, ang Diyos na tumatawag sa atin ay Siya ring Diyos na nagdala satin kay Cristo para makipag-isa.

   Saan ba natin makikita ang mga taong dinala ng Diyos kay Cristo?

   "Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi."(Col 3:15)

   Sapamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Colosas nalaman natin na ang mga taong tinawag ng Diyos na dinala Niya kay Cristo ay nasa ISANG KATAWAN.

   Ano ba ang tawag sa isang Katawan kung saan makikita natin ang mga TINAWAG NG DIYOS?

   "At Siya ang ulo ng KATAWAN, samakatuwid bagay ng IGLESIA"(Col. 1:18)

   Kung ganun malinaw na ang Katawan pala ni Cristo kung saan doon dinala ng Diyos ang kanyang mga TINAWAG ay makikita sa loob ng IGLESIA ni CRISTO o Katawan ni Cristo.

   Sa papanong paraan naboo ang Iglesia?

   "Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa." (Roma 12:4-5)

   Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang ISANG TAONG BAGO, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (Ef. 2:15)

   "Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;" (Eph. 2:15)

   "Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito" (Ef. 5:23)

   At ito nga ang ililigtas ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang kanyang Iglesia(Mt. 16:18) na ang tamang pagkakatawag ay Iglesia ni Cristo(Rom. 16:16)

   Thus, the ["Church" means "the called out ones] has no contradiction to us. Since we are the called out ones.

   Thanks..

   Delete
 87. alam niyo your RELIGION will not save you but your FAITH will..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yun po ang pagkakaalam mo...

   Delete
 88. wla hindi niyo maiintindihan ung biblia hindi aman kc kau sugo ng diyos ei

  kung hindi nyo tatanggapin ang katotohan sabi nga ng diyos
  bibigyan niya kau ng sariling paniniwala na magliligaw sa inyo sa mundong ito para sambahin siya.. iglesia ni cristo ang tunay at wala ng iba
  natupad na lahat ng sinabi sa bibila..
  at wala kayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan.. kung ayaw niyo maniwala sa katotohanan magpaloko nlang kau sa mga pastor nyo.. mga bulaang propeta...

  ang sugo lang ng diyos ang makakaintindi sa aklat nia

  wala kayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na ang iglesia ni crsito lamang ang makakapagligtas sa lahat ng tao dito sa mundo.

  sabi ni cristo ang sinu man ang pumasok sakin ay maliligtas ..

  hindi sapt ung papasukin mo lang sia sa puso mo.. wlang kabuluhan ang mga nagsisigawa nun.. ;)

  godbless you xD

  ReplyDelete
  Replies
  1. kung ang iglesia ni cristo lamang ang maliligtas? paano ang iglesia ng DIOS? SILA BAY MALILIGTAS RIN? NASA BIBLIA YAN.

   YONG MGA PROPITA AT MGA PATRIARKA SILA BAY IGLESIA NI CRISTO?

   NAKU EDAN AT thata, kailangan nyo pa ang pagsaliksik ng maige para masumpongan nyo ang tamang landas.

   may nakapasok nga pinalalabas sa revelation.

   alam nyo saliksikin nyo kung sino ang kabilang sa mateo 16:18 dahil ang mag bigay ng tamang sagot ay walang iba ang biblia lamang.

   at hinamon ako sa mga kasama nyo kung ang mga saksi ba ni jehovah maliligtas sabi ng biblia?

   oo may sagot ako jan.

   bigyan ko kayo ng tips: kung anong relihiyon ng ulo ng iglesia sya rin ang katawan.

   ngayon anong relihiyon ni cristo?iglesia ba ni cristo?

   paki sagot ho.

   Delete
  2. kaibigang SHYLLACSJW......magandang hapon po sa iyo.
   mas maigi po siguro magpunta po kayo sa pinakamalapit na kapilya sa inyo o d kaya magpasama po kayo sa mga kaibigan nyong kaanib sa EGLESIA NI CRISTO kung ok lang po sa iyo...lahat po ng gusto niyong itanung sasagutin po yan ng mga MINISTRO at mga MANGGAGAWA sa loob ng IGLESA NI CRISTO..
   maraming salamat po.. :)

   Delete
  3. good day rin po sayo thata!. at salamat sa inbitasyon mo.
   dito sa leyte may mga kaibigan ako na inc. minsan nga mag bible sharing kami.

   pro. noong una palang na hindi pa ako saksi ni jehova alam kona ang mga teaching nyo ng inc.

   at naka dicide ako na umanib sa mga saksi ni jehova dahil ito ang natagpuan ko sa biblia sa aking pag aaral ng biblia.

   para sa akin open po ako sa lahat na religion na mag bible sharing. at gusto din kitang inbitahan na saliksikin ang aral ng jw sa aming www jw org com. doon walang chop chop na mga publication at buo na maintindihan mo.

   o kaya pumunta ka sa local congregation namin hanapin mo kingdom hall of jehovahs witnesses.


   salamat po:

   Delete
 89. ACTS 20:28

  "Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, μέσα στο οποίο το άγιο πνεύμα σάς διόρισε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Θεού την οποία αγόρασε με το αίμα του ίδιου του Γιου του."

  PAGBIGKAS:
  "Proséchete tous eaf̱toús sas kai ólo to poímnio, mésa sto opoío to ágio pnév̱ma sás diórise episkópous, gia na poimaínete ti̱n ekkli̱sía tou Theoú ti̱n opoía agórase me to aíma tou ídiou tou Giou tou."

  SALIN SA ENGLISH:
  "Pay attention to yourselves and to all the flock, among which the holy spirit has appointed you overseers, to shepherd the congregation of God, which he purchased with the blood of his own Son."
  __________________________

  Halaw ito sa Bagong Sanlibutang Salin, isang bersyon ng Bibliyang ginagamit ng mga Saksi ni Jehova. Pansinin ang mga huling pananalita "την οποία αγόρασε με το αίμα του ίδιου του Γιου του." Sa ganiyang paraan din isinalin ng ibang mga Bibliya ang tekstong ito:

  REVISED STANDARD VERSION
  Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God which he obtained with the blood of his own Son.

  NEW REVISED STANDARD VERSION
  Keep watch over yourselves and over all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God[d] that he obtained with the blood of his own Son.

  NEW ENGLISH TRANSLATION
  Watch out for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his own Son.

  NEW CENTURY VERSION
  Be careful for yourselves and for all the people the Holy Spirit has given to you to oversee. You must be like shepherds to the church of God, which he bought with the death of his own son.

  GOOD NEWS TRANSLATION
  So keep watch over yourselves and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, which he made his own through the blood of his Son.

  CONTEMPORARY ENGLISH VERSION
  Look after yourselves and everyone the Holy Spirit has placed in your care. Be like shepherds to God’s church. It is the flock that he bought with the blood of his own Son.

  COMMON ENGLISH BIBLE
  Watch yourselves and the whole flock, in which the Holy Spirit has placed you as supervisors, to shepherd God’s church, which he obtained with the death of his own Son.
  _______________________
  Ang masusing pagsusuri sa Gawa 20:28 ay umaakay sa konklusyon na ang pananalitang "του αιματος του ιδιου" (" tou aimatos tou idiou"), kahit pa sa salin ni Lamsa, ay dapat isaling "ng dugo ng kaniyang sarili" at hindi "ng kaniyang dugo." Ipinakikita nito ang ugnayan ng Diyos sa isa na magtitigis ng dugo upang mabili niya ang iglesia, walang iba kundi ng kaniyang Anak. Kaya, angkop ang salin na "ng dugo ng kaniyang sariling Anak." Ito ang pananalitang madalas na nag-iiba-iba sa mga bersyon ng Bibliya. Ang "iglesia" o "kongregasyon" ng Diyos ay nananatili sa teksto, at hindi angkop na palitan ng "iglesia ni Cristo."

  ReplyDelete
  Replies
  1. tama ka kapatid na anonymous nice ang mga comments mo ukol sa tema na ito.

   at kahit sa ibang tema ang mga paliwanag mo ay malinaw at base sa biblia.

   may mga natotonan ako sa mga post mo.

   keep up the good work.

   Delete
 90. to all inc:

  sa efeso 5:23-24, colosas 1:18 si cristo ang pangulo ng iglesia.
  Saan po dito ang accurate sa talata ng gawa 20:28?

  iglesia ni cristo o iglesia ng DIOS?
  ngayon matatawag ba na si cristo ang pangulo ng iglesia ni cristo?
  o SI cristo ang pangulo ng iglesia ng DIOS?


  mag basa tayo ng ibang talata:

  1cor 11:3-datapuwat ibig ko na inyong malaman,na ang pangulo ng bawat lalake ay si cristo at ang pangulo ng babae ay ang lalake at ang pangulo ni cristo ay ang DIOS.

  1 COR 15:9- AKO NGA ANG PINAKAMALIIT SA MGA APOsTOL AT HINDI AKO KARAPATDAPAT na tawaging apostol sapagkat pinagusig ko ang iglesia ng DIOS.

  1COR 1:1-2 SI PABLO NA TINAWAG NA MAGING APOSTOL NI JESUCRISTO sa pamamagitan ng kalooban ng DIOS at si sostenes na ating kapatid sa iglesia ng DIOS na nasa corinto.

  in the christian greek scripture the greek word rendered"congregation" is ekklesia from which the word "ecclesia" is derived.

  even the kingjames version used:

  nehemias 13:1- on that day they read in the book of moses in the audience of the people and there in was found written that the ammonite and the moabite should not come into the "congregation of god" for ever.[kjv]

  kaya ang new world translation ang ginamit ay congregation instead [iglesia or churh].

  kaya ang gawa 20:28 congregation of god not iglesia ni cristo.


  isinalin ni lamsa ang gawa 20:28 dahil ba sa"which he hath purchased with his own blood?"kaya ang salin nya church of christ?

  grammatically,this passage could be translated as in the kjv and douay version"with his own blood"that has been a difficult thought for many.

  that is doubtless why ACDSy[margin] [followed by moffats translation] read "the congregation of the lord" instead of "the congregation of god".

  at sa kjv diglot salin ng tagalog gawa 20:28"iglesia ng panginoon"

  kaya ang mas accurate po na salin ang "congregation of god" which he purchased with the blood of his own{son}".  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network