Monday, 22 August 2011

Sagot kay Flewen Part 2: Katoliko Inutusang Lumuhod sa mga Larawan

  
Ipagpapatuloy natin ang ating pagsagot sa ipinost ni FLEWEN sa Kaniyang Blog na may pamagat na:

Narito ang aking sinabi na may kalakip na tanong:

“At kung talagang ang relihiyong itinatag ni Cristo noon ay kauri ng Iglesia Katolikang kinaaaniban mo ngayon. Di ibig sabihin parehong-pareho sila sa aral at paniniwala, Kay Cristo lahat galing ang lahat ng aral na inyong sinusunod. Itatanong ko lang sa iyo FLEWEN, nung panahong nandito pa sa lupa si Cristo, at buhay pa ang mga Apostol, at ang mga Unang Cristiano, KANGINONG MGA LARAWAN ANG NASA KANILANG TEMPLO, NA KANILANG NILULUHURAN AT DINADALANGINAN? Pakisagot mo ito FLEWEN.”

Narito naman ang kaniyang naging sagot:

“Sagot: Simple lang ang sagot diyan, remember mo sa mga catacombs at sa mga gawa ni San Lukas na kung saan iginuhit, ipininta at gumawa sila ng larawan na kawangis o representasiyon ni Hesus. Ang ibinibintang mong niluluhuran na mga larawan ay sadyang imbento ng malikot mong pag-iisip, walang itinuturo ang Iglesiya na luhuran ang mga imahe na bagay parang mga diyos diyosan, bagkus binibigyang pugay lamang nito ang mga banal na nirerepresenta ng mga imahe. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?”

Napakaliwanag ng ating tanong sa kaniya, uulitin natin:

“KANGINONG MGA LARAWAN ANG NASA KANILANG TEMPLO, NA KANILANG NILULUHURAN AT DINADALANGINAN?”

Ang kaniyang NAPAKALAYONG SAGOT:

“REMEMBER MO SA MGA CATACOMBS AT SA MGA GAWA NI SAN LUKAS NA KUNG SAAN IGINUHIT, IPININTA AT GUMAWA SILA NG LARAWAN NA KAWANGIS O REPRESENTASIYON NI HESUS.”

Kitang-kita kung gaano kagaling sa pagsagot ng SABLAY itong MAGITING NA CATHOLIC DEFENDER na si FLEWEN. Ang itinatanong natin sa kaniya ay KANGINONG LARAWAN ANG NASA TEMPLO NA NILULUHURAN NG MGA UNANG CRISTIANO. “MGA LARAWAN SA TEMPLO” ang ating itinatanong sa kaniya. Ang kaniyang isinagot “LARAWAN SA ATAOL” O “CATACOMBS” na diumano’y KAWANGIS o REPRESENTASYON ni JESUS, samakatuwid HINDI TALAGANG SI JESUS.

Dinala tayo ng magiting na Catholic Faith Defender na ito sa ATAOL at hindi sa TEMPLO, kasi nga wala tayong mababasa sa Biblia, na nagkaroon kahit man ng LARAWAN na NILULUHURAN ang mga CRISTIANO o mga KAANIB ng UNANG IGLESIA noong FIRST CENTURY sa KANILANG TEMPLO. Dahil niliwanag ng Biblia iyan:

2 Corinto 6:16  “AT ANONG PAKIKIPAGKAISA MAYROON ANG TEMPLO NG DIOS SA MGA DIOSDIOSAN? sapagka't tayo'y templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan.”

Kaya ang kaniyang NAPAKADALING SAGOT, ay hinango niya sa kaniyang PALAGAY at PAGKUKUWENTO, ni hindi man lang nakuhang SUMIPI ng kahit AKLAT ng KATOLIKO o AKLAT ng KASAYSAYAN para hindi naman LUMABAS na TSISMIS ang kaniyang ISINAGOT sa ATIN.

Hindi KAILAN MAN TAYO MASASAGOT NI FLEWEN na nagkaroon ng MGA LARAWAN o IMAHEN NA NILULUHURAN at DINADALANGINAN sa TEMPLO noong UNANG SIGLO, dahil tandaan natin na ang TEMPLONG GINAGAMIT nila noon ay ang TEMPLO ni SOLOMON, na siya ring GINAGAMIT ng RELIHIYONG JUDAISMO na mahigpit ding NAGBABAWAL ng PAGKAKAROON NG MGA LARAWANG NILULUHURAN na BAHAGI ng KAUTUSAN NI MOISES [Exodo 20: 3-5]. Kaya hindi kailan man makikita na may mga LARAWAN sa kanilang TEMPLO na gaya ng MGA LARAWAN na nakikita nating NILULUHURAN at PINAGLILINGKURAN sa kanilang mga SIMBAHAN.

Isang MATIBAY na KATUNAYAN na hindi ang IGLESIA KATOLIKA ang IGLESIANG itinatag ni Cristo noong Unang Siglo, dahil hindi nito sinunod ang ARAL NI CRISTO AT NG MGA APOSTOL.

At inaamin naman nila iyan, narito ang katibayan:

“We Catholics acknowledged readily, without any shame, nay with pride, THAT CATHOLICISM CANNOT BE IDENTIFIED SIMPLY AND WHOLLY WITH PRIMITIVE CHRISTIANITY, NOR EVEN WITH THE GOSPEL OF CHRIST, in the same way that the great oak cannot be identified with the tiny acorn.” [Karl Adam, The Spirit of Catholicism, page 2]

Kitang-kita na aminado sila na napakalaki ng PAGKAKAIBA NG IGLESIA KATOLIKA SA UNANG CRISTIANISMO maging sa EVANGHELIO NI JESUS, Kaya nga hindi nakapagtataka na HINDI NILA GINAGAMIT ang BIBLIA, para patunayan na sila ay TUNAY, kaya nga si FLEWEN ang kaniyang ginagamit ay ang ENCYCLOPEDIA at hindi ang BIBLIA.

Ano ba ang kanilang trato sa Biblia?

“Moreover, A WRITTEN BIBLE IS A DEAD BOOK. Nor is it an easy book, it does not explain itself.” (Catholic Belief, p. 4)

Kaya hindi nakapagtataka na hindi gamitin ng IGLESIA KATOLIKA ang BIBLIA bilang kanilang batayan ng kanilang ARAL, dahil NAPAKABABA ng kanilang PAGKAKAKILALA dito – para sa kanila ang BIBLIA ay isa lamang “PATAY NA AKLAT”, at kapag sinabing PATAY, ito’y WALANG KABULUHAN o WALANG KUWENTA.

Kung ating babalikan ang isinagot sa atin ni FLEWEN, ang talagang higit na nakakatawag ng pansin ay ang sinabi niyang ito:

“ANG IBINIBINTANG MONG NILULUHURAN NA MGA LARAWAN AY SADYANG IMBENTO NG MALIKOT MONG PAG-IISIP, WALANG ITINUTURO ANG IGLESIYA NA LUHURAN ANG MGA IMAHE NA BAGAY PARANG MGA DIYOS DIYOSAN,…”

Pinalalabas ng MAGITING NA CATHOLIC DEFENDER na IMBENTO LANG NG MALIKOT KONG PAG-IISIP ANG MGA LARAWAN NA KANILANG NILULUHURAN.  At wala raw itinuturo ang IGLESIA KATOLIKA NA LUHURAN ANG MGA IMAHE, na bagay parang mga DIYOS DIYOSAN?

Eh hindi pala kayo inuutusan na LUMUHOD sa mga LARAWANG iyan, eh bakit LUMULUHOD KAYO sa mga iyan?  KUNG HINDI KAYO INUUTUSAN NA LUMUHOD SA MGA LARAWAN NG SIMBAHAN, SINO ANG NAGSABI SA INYO NA LUMUHOD SA MGA IYAN?

 Ang ibig mo bang sabihin FLEWEN, kapag walang nag-uutos na LUMUHOD kayo diyan, ay puwede na iyang LUHURAN? KAYA LANG MASAMA NA LUMUHOD AY KUNG KAYO AY INUUTUSAN? Ganun ba iyon?

Halatang HINDI KA NAGBABASA ng BIBLIA FLEWEN, dahil ang BAWAL NA GAWIN SABI NG DIYOS, AY ANG MISMONG PAGLUHOD SA ISANG LARAWAN, KAY MAY NAG-UUTOS MAN SA IYO O WALA.

Exodo 20: 4-5  "HUWAG KANG GAGAWA NG IMAHEN NG ANUMANG NILALANG NA NASA LANGIT, NASA LUPA, O NASA TUBIG UPANG SAMBAHIN. HUWAG MO SILANG YUYUKURAN NI SASAMBAHIN sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

Hindi na kailangan pang may mag-utos sa iyo para masabi mo na BAWAL iyan, IYANG PAGLUHOD NA GINAGAWA NINYO SA MGA LARAWAN NA MAY KALAKIP NA MGA DASAL ay ang MISMONG IPINAGBABAWAL ng PANGINOONG DIYOS.

Pero ito ang MAGANDA dahil MALALANTAD NA HINDI ALAM NI FLEWEN ANG ARAL NG RELIHIYON NA KANIYANG KINAANIBAN.

Hindi nga ba sila INUUTUSANG LUMUHOD SA MGA LARAWAN O IMAHEN?

“ PAGBANGON MO SA BANIG AY AGAD KANG MANIKLUHOD SA HARAP NG ISANG KRUS O ISANG MAHAL NA LARAWAN. Kung maninikluhod ka sa tapat ng Altar magwika ka ng ganito:  Sinasamba kita,”  [Catesismo, ni Padre Luis de Amezquita, pahina 79 at 82].

Eh paano iyan FLEWEN, kapag ba sinabihan ka ng PARI NA:

“ PAGBANGON MO SA BANIG AY AGAD KANG MANIKLUHOD SA HARAP NG ISANG KRUS O ISANG MAHAL NA LARAWAN…”

Ano iyan hindi ka ba inuutusan niyan? HINDI BA UTOS IYAN FLEWEN? Kitang-kita ebidensiya FLEWEN na kaya kayo LUMULUHOD KASI NGA INUUTUSAN KAYO NA MANIKLUHOD O LUMUHOD SA HARAP NG ISANG KRUS O ISANG MAHAL NA LARAWAN.

Klarong-klaro hindi ba?

Eh baka naman sabihin mo na WALANG MABABASA SA AKLAT KATOLIKO NA SUMASAMBA KAYO SA LARAWAN?

Eh di pakita natin ang PRUWEBA:

“KUNG ATING SINASAMBA ANG LARAWAN ni Kristong napapako sa Krus, dinadasal natin: ‘Sinasamba kita at pinupuri, Panginoon kong JesuCristo,…”    [Siya ang Inyong Pakinggan: Ang Aral na Katoliko, sinulat ni Padre Enrique Demond, inilathala ng Catholic Trade School, may imprimatur ni Jose Bustamante, pahina 12 ]

Oh hindi ba LETRA POR LETRA na MABABASA sa AKLAT NINYO NA “SUMASAMBA KAYO SA LARAWAN”? Kahit pa sabihin ninyo na LARAWAN pa ni Cristo iyan, maliwanag ang EBIDENSIYA, na ARAL NGA SA KATOLIKO ang GAWANG PAGSAMBA SA LARAWAN, na kabawal-bawalan ng DIYOS.

Sorry ka na lang FLEWEN, dahil hindi mo kayang PABULAANAN o PASINUNGALINGAN ang mga iyan, dahil KAHIT ANO PANG PAGPAPALUSOT ANG GAWIN MO, KITANG-KITA EBIDENSIYA NA SUMASAMBA KAYO SA MGA LARAWAN O MGA IMAHEN, AT MGA REBULTO.

Pero magpapalusot ka alam ko, maaaring sabihin mo:

“HINDI NAMAN NAMIN ITINUTURING NA MGA DIYOS ANG MGA LARAWAN O IMAHEN NA AMING NILULUHURAN AT DINADALANGINAN SA AMING MGA SIMBAHAN.”

Ano sa palagay mo FLEWEN, hindi alam ng BIBLIA, na may mga tao na maglilingkod sa mga LARAWAN na hindi naman talaga mga DIYOS, pero sinasambang gaya ng PAGSAMBA sa isang Diyos?

Basahin natin ang PATOTOO ng BIBLIA:

Roma 1:21  “SAPAGKA'T KAHIT KILALA NILA ANG DIOS, SIYA'Y HINDI NILUWALHATI NILANG TULAD SA DIOS, NI PINASALAMATAN; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim.”

 Roma 1:23  “At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng LARAWAN NG TAO na nasisira, at ng MGA IBON, at ng MGA HAYOP NA MAY APAT NA PAA, at ng MGA NAGSISIGAPANG.”

Kita mo sabi diyan, may mga TAO na pinalitan ang kaluwalhatian ng Dios ng LARAWAN NG TAO, alam ng Biblia na MAY MGA TAO NA MAGLILINGKOD LULUHOD AT SASAMBA sa mga LARAWAN O IMAHE NG MGA TAO, hindi ba MGA TAO NAMAN TALAGA ANG MGA KINIKILALA NINYONG MGA “SANTO”.  Kaya nga nilinaw ng BIBLIA na LARAWAN NG TAO ang kanilang gagawin, larawan ng MGA IBON, HAYOP NA MAY APAT NA PAA, at ng MGA NAGSISIGAPANG.


Sino ba ang may ganiyang mga LARAWAN?

1.      LARAWAN NG TAO NA MAY KASAMANG IBON:

a.       Si SAN PEDRO na may kasamang MANOK  na nasa uring IBON

b.       Si SAN FRANCISCO na may kasamang KALAPATI


2.      LARAWAN NG TAO NA MAY KASAMANG HAYOP NA MAY APAT NA PAA:

a.       Si SAN ROQUE na may kasamang ASO


b.       Si SAN ISIDRO LABRADOR na may kasamang BAKA o kaya ay KALABAW3.      LARAWAN NG TAO NA MAY KASAMANG HAYOP NA GUMAGAPANG:

c.       Si LA PURISIMA CONCEPCION na may kasamang AHASd.       Si SANTA MARTA na may kasamang BUWAYA o DRAGONHindi ba nasa inyo lahat iyang mga binanggit ni APOSTOL PABLO NA MGA LARAWAN NG TAO AT IBON, AT HAYOP NA MAY APAT NA PAA, AT MGA NAGSISIGAPANG ?  Kita mo sa mga TAGA ROMA niya iyan sinabi. HINDI BA DIYAN GALING ANG IGLESIA KATOLIKA ROMANA?  MASKI KASI NOONG PANAHON PA NG MGA APOSTOL USO NA IYAN SA MGA TAGA ROMA, ANG PAGSAMBA AT PAGLUHOD SA MGA LARAWAN.

KAPAG LUMUHOD KA SA MGA IMAHEN NA IYAN, HINDI BA KASAMA MONG NALULUHURAN DIN IYONG MGA HAYOP NA KASA-KASAMA NILA? TSK. TSK. TSK.

AT ANG LALONG PINAKAMATINDI EH IYONG KAY SANTA MARTA, DAHIL ANG KASAMA NIYA AY "DRAGON" NA SIYANG LUMALARAWAN SA DIABLO AT SATANAS [Apocalypsis 20:2], na KASAMA MONG NALULUHURAN KAPAG LUMUHOD KA KAY SANTA MARTA.

Kaya nga kung babalikan natin ang sinabi ni APOSTOL PABLO:

Roma 1:21  “SAPAGKA'T KAHIT KILALA NILA ANG DIOS, SIYA'Y HINDI NILUWALHATI NILANG TULAD SA DIOS, NI PINASALAMATAN…”

Niliwanag niya na ang mga taong kaniyang sinasabi na nagsisigawa ng larawan ng mga tao at hayop na iyan ay kilala ang Diyos, pero hindi Siya PINASALAMATAN ni NILUWALHATI tulad sa DIYOS. 

Eh sino ba PINASASALAMATAN nila….

Kapag MASAGANA ang ANI, sino PINASASALAMATAN?  Hindi ba si SAN ISIDRO?

Kapag gumaling sa karamdaman, sino PINASASALAMATAN? Hindi ba si SAN ROQUE?

Kapag binigyan ng ANAK, SINO?  Hindi ba si SANTA CLARA?

May PIYESTA BA ANG “DIYOS AMA” sa IGLESIA KATOLIKA? ANONG PETSA ANG PISTA NINYO PARA SA “AMA”? 

Kita ninyo, ANG TUNAY NA DIYOS NA LUMIKHA NG LAHAT NG BAGAY, AY HINDI NAPAPASALAMATAN NG MGA KATOLIKO…KAPAG MABUTI ANG KINAHINATNAN, ANG IPINAGPIPIYESTA NILA AY ANG MGA PATRON O MGA SANTO….PERO:

Kapag NAMATAYAN NG ANAK?  Ano sinasabi?  “KALOOBAN NG DIYOS IYAN”…

Kapag BINAGYO ANG MGA PANANIM AT WALANG NATIRA? Ano sasabihin?  “WALA TAYONG MAGAGAWA, IYAN AY KAGUSTUHAN NG DIYOS.”

Kita ninyo?  Kapag mabuti ang KINAHINATNAN, SANTO ANG PINASASALAMATAN, Kapag MASAMA ang IBINUNGA, KALOOBAN DAW NG DIYOS, ANG DIYOS DAW MAY GAWA. HINDI NA KINILABUTAN ANG MGA TAONG ITO…

Nakakaawang mga tao….bumalikwas na kayo mga kaibigan naming mga katoliko, iwan na ninyo ang napakasamang gawaing iyan na kung tawagin ay “PAGLUHOD AT PAGSAMBA SA MGA LARAWAN, IMAHEN, O REBULTO…

MAGSIPAGBALIK-LOOB NA PO TAYO SA TUNAY NA DIYOS NA WALANG IBA KUNDI ANG AMA LAMANG [Juan 17: 1,3]

See Part 3>

20 comments:

 1. Hi Aerial! Good morning, Kapatid! Ako po ay si Ryan Caro from Bacolod City. Ako po ngayon ay dinudoktrinahan sa loob ng Iglesia Ni Cristo at malapit ng matapos ang aking lesson. Gusto ko lang po sanang humingi ng isang copy para sa mga lessons na napag-aralan ko at nang sa ganun ay mapag-aralan ko po itong muli at makapaghanda sa gagawing pre and final screening bago ako mabautismuhan. Maaaro po ba it? If possible, please send it to my email @ ryan.caro3@facebook.com. Thanks a lot po!

  ReplyDelete
 2. Wala akong kopya ng mga lesson na iyan, ang nasa akin lamang ay ang sipi ng mga PASUGO, na aking kinukunan ng mga ipinopost ko dito.

  Baka matulungan tayo ni Brod. Readme...punta ka sa Blog niya at mag-message ka sa kaniya.

  Huwag kang mag-alala, hindi naman ganun kahirap ang SCREENING.

  Katatapos lang ng isang akay ko kahapon...Bautismo na niya this coming FRIDAY dito sa SAUDI.

  God bless Kapatid.

  ReplyDelete
 3. Kapatid na Ryan Caro,

  Narito ang isang site na maaaring makatulong sa iyong pagrereview:

  glesia Ni Cristo ('Ecclesiastical District's Around the Globe')Fundamental Belief in the Bible

  Magandang araw sa iyo KAPATID, and GOD BLESS.

  ReplyDelete
 4. Hi Kapatid na Aerial, ako po si Ryan Caro. Maraming salamat sa tulong mo. Mayrron na akong kopya ngayon ng mga aral. Matatapos na ako sa Wednesday at nawa ay ipagkaloob sa akin ng Diyos Ama na ako rin ay mabautismuhan at makapagpatuloy hanggang wakas at makarating sa Bayang Banal.

  God bless po kapatid! Ingat lagi dyan sa Saudi... :)

  ReplyDelete
 5. Salamat din sa iyo Kaparid.

  Palagi mong tatandaan, ayaw ng AMA ng umuurong. Ipanindigan mo at ipaglaban kaninoman ang Katotohanang iyong tinanggap.

  Ingatan ka nawa at pagpalain ng Ama, ang ating Nag-iisa at Tunay na Diyos.

  ReplyDelete
 6. Salamat Kapatid na Aerial. Sa Diyos Ama ang kapurihan! Salamat sa Kaniyang pagpapala!

  Last question na lang, Kapatid. Meron akong nabasa tungkol kay Kapatid na Felix Y. Manalo, tungkol sa kanyang pagkamatay. Meron po akong nakitang post ng isang mang-uusig sa Iglesia Ni Cristo. Maaari nyo po bang bisitahin itong site na ito and mag.provide ng paliwanag tungkol dito?

  https://www.facebook.com/topic.php?uid=146807922025818&topic=794

  Your response will be highly appreciated, Kapatid!

  ReplyDelete
 7. Purihin ang Ama.

  napakagandang article brod... nadaragdagan ang aking kaalaman, biro mo kapag iniisip ko ang aking dating kinagisnan. napakalaki ng aking gawang kasalanan sa tunay na Dios.
  kinikilabutan talaga ako...
  kasama ako sa nagpagpapahid ng panyo sa isang santo noon sa Antipolo, Baclaran, at sa iba pang simbahan. Hindi ko alam na galit pala ang tunay na Diyos sa ganoong gawain.

  Salamat po Ama, sa pag-ibig at pagmamahal mo sa akin. tinawag mo ako sa iyong Iglesia.

  good work brod ... God Bless!

  Khafji

  ReplyDelete
 8. Acts
  10:10-15, "Nakita niya (Pedro) na
  bumukas ang langit at
  isang tulad ng malaking
  kumot ang ibinaba sa
  daigdig sa pamamagitan ng apat na kanto nito. "Nilalaman nito
  ang laat
  ng uri ng hayop na apat
  ang paa, maging mga
  gumagapang sa lupa at
  mga ibon sa kalangitan. "Isang boses ang nagsabi
  sa kanya, "Tumayo ka,
  Pedro. Pumatay ka at
  kumain. "Hindi, Panginoon!" sagot
  ni Pedro. "Kahit kailan ay
  hindi ako kumain ng bagay na marumi o hindi
  malinis. "Nagsalitang muli ang
  boses, "HUWAG mong
  TAWAGING MARUMI ANG
  NILINIS NA NG DIYOS." ang tinutukoy po diyan eh ang ibat
  ibang lahi, pinakita sa pangitain na yan
  na dapat walang itangi na lahi lahat eh
  dapat pangaralan, basahin mo ng buo
  ang chapter. . hindi literal na pagkain ang tinutukoy
  diyan. . pangitain yan. hindi literal na mga
  hayop ang tinutukoy dyan. yan ay
  kumakatawan sa ibat ibang uri at lahi
  ng tao na tinubos ng dugo ni Jesus.
  kasi kung literal yan dapat sana pati
  yong mga maruming isda na walang kaliskis ay kasama sa nakita ni Pedro.
  mga hayop lang yan. kung tutuusin
  halohalong hayop ang nakita ni Pedro
  sa pangitain. akala nya kasi talagang
  gusto ng Dios na ipakain. kahit may
  malinis na hayop dyan sapangitain ayaw parin kumain ni
  Pedro kasi ayon sa kanilang kultura
  kahit malinis na hayop kung nadikit
  naman sa marumi ay marumi narin
  ayon sa paniniwala ng mga Judio.
  kaya dalawang salita ang binagit ni Pedro dyan. sabi nya "kahit kelan ay
  hindi ako kumain ng anumang
  MARUMI
  O KARUMALDDUMAL. yong marumi ay
  tumutukoy sa malinis na hayop na
  narumihan kasi nakahalo sa maruming mga hayop. yon namang
  sinabi nya na
  KARUMALDUMAL ito naman yong mga
  hayop na talagang likas na marumi. sa
  greek ay akatharton. kung pababawin
  natin, ang ibig sabihin ni Pedro ay "kahit kaylan hindi
  siya kumain ng anumagn hayop ma
  malinis pero nahalo sa marumi o
  narumihan ganon din ang mga hayop
  na talagang marumi. ibig sabihin hindi
  talaga kumain si Pedro. at sakto naman kasi sa talatang
  17 nag isip siya kung ano ang
  kahulugan ng pangitain. tapos
  naunawaan nya din bandang huli
  nasa
  talatang 28. sabi nya ay ipinakita sa akin ng Panginoon na wala akong
  sapat tawaging taong marumi o
  karumaldumal. mga tao ang
  kahulugan na nasa
  Pangitain. yong salitang MAGPATAY KA
  AT KUMAIN. yong word na MAGPATAY sa
  english ay KILL. sa greek yan ay THUO-
  agn salitang yan ay technical word
  ginagamit lang yan sa malinis na
  hayop. lalo na kung ihahandog o
  kakainin. ibig sabihin sa salitang yan makikita natin na ang ipinakakatay
  kay
  Pedro ng Dios ay yong mga hayop na
  malinis. ang tanong; bakit ayaw
  kumatay ni
  Pedro kung malinis naman pala ang ipinakakatay sa kanya?
  sagot; kasi kahit malinis kapag nahalo
  sa marumi ay marumi narin ang tingin
  ng mga Judio. kaya nga bawal sa
  kanila makipag usap sa mga Gentil
  kasi maruming tao ito ayon sa kanila.

  ReplyDelete
 9. Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi
  pumapasok sa kaniyang puso, kundi
  sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa
  dakong daanan ng dumi? Sa salitang
  ito’y nililinis niya ang lahat ng
  pagkain.” Ito ang paboritong talata ng mga
  Kristianong nagsasabing pwede ng
  kainin ang mga ipinagbawal ng Dios
  noon. Ano ang
  katotohanan sa likod ng mga
  paliwanag nila? Ang mga Kristianong nagtataguyod na
  pwede
  ng kainin ang mga pinagbawal noon
  ay sila
  rin ang naniniwalang hindi sakop ang
  Kristiano sa pagbabawal na iyon ng Dios sa panahon ng Lumang Tipan. Sagot #1:
  Kung hindi sakop ang Kristiano sa
  pagbabawal
  na iyon ng Dios ay bakit kelangang
  “linisin
  pa” para sa mga Kristiano? Ano ang lilinisin para sa Kristiano samantalang
  hindi naman pala pinagbawalan ang
  mga Kristiano (ayon sa paliwanag
  nila)? Sagot #2:
  Ang mga katagang “Sa salitang ito’y
  nililinis niya ang lahat ng pagkain” ay
  hindi
  tamang pagdaragdag ng mga
  translators ng Tagalog Ang Biblia. Sa King James
  Version ay
  mababasa natin ang ganito: Mark 7:19
  “Because it entereth not into his heart,
  but into the belly, and goeth out into
  the draught, purging all meats?” KJV Sa KJV ay makikitang “ ang
  pinatutunguhan ng pagkain (tiyan at
  bituka) ang syang tumutunaw (purge)
  sa mga kinain.” Wala dito ang pahayag
  na “Sa salitang ito’y
  nililinis niya..“. Ito po ay idinagdag na lamang ng mga modern translators. Sagot #3:
  Sa Biblia po ay may ibang mga
  katawagan
  para sa mga pagkain na dapat at sa
  mga itinuturing na pagkain ng tao
  ngunit mga karumaldumal ayon sa Dios. “akatharton” (Gk. ακαθαρτον) –
  foul,unclean, forbidden (Acts 11:8 ) “bromah” (Gk. βρῶμα) – allowed
  meat, clean, food (1 Corinthians 10:3) Sa Mark 7:19, ang ginamit na salitang
  Griego ay βρῶμα (bromah) at hindi
  ακαθαρτον (akatharton). Tingnan po nating muli kung ano ang
  implication nito sa talata. Mark 7:19
  “Because it entereth not into his heart,
  but into the belly, and goeth out into
  the draught, purging all βρῶμα ?”
  KJV Mark 7:19 “Because it entereth not into his
  heart, but into the belly, and goeth out
  into
  the draught, purging all clean food?”
  KJV

  ReplyDelete
 10. Tingnan naman po natin sa saling
  tagalog: Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi
  pumapasok sa kaniyang puso, kundi
  sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa
  dakong daanan ng dumi? Sa salitang
  ito’y nililinis niya ang lahat ng βρῶμα . Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi
  pumapasok sa kaniyang puso, kundi
  sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa
  dakong daanan ng dumi? Sa salitang
  ito’y nililinis niya ang lahat ng
  pagkaing malinis.” Nakita na po ba natin kung bakit mali
  ang idinagdag ng mga modern
  translators? Kaya ang tanong natin sa
  kanila ay "papaanong lilinisin ang
  isang pagkain na malinis na“? Isang
  katotohanan lamang ito na ang Marcos 7:19 ay kelan man hindi tumutukoy sa
  mga ipinagbabawal, kaya hindi
  maaring gamitin
  para patunayan na nilinis na daw ng
  Dios ang mga ipinagbawal noon. Sagot #4:
  Kung susundan ang context ng
  Marcos 7:19 ay makikitang ang
  “pagkain” na tinutukoy ay tinapay! at
  hindi ang mga karne na
  pinagbabawal. Marcos 7:2 “At kanilang nangakita ang
  ilan sa kaniyang mga alagad na
  nagsisikain ng kanilang TINAPAY ng
  mga kamay na marurumi, sa
  makatuwid baga’y mga kamay na
  hindi hinugasan.” Isa na namang patunay na ang pinag-uusapan sa
  Marcos 7:19 ay hindi ang mga
  karumaldumal na mababasa sa
  Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Paano naging marumi ang malinis (na
  tinapay)? Ayon sa Marcos 7:2 ay
  naging marumi ang tinapay dahil sa
  hindi paghugas ng kamay ng isang
  taong kakain nito. Ito po ay isa lamang
  sa mga alituntunin ng mga Pariseo (Marcos 7:3-4). Gusto nilang makapuntos kay Jesus at
  sa mga alagad. Kaya pinuna ng mga
  Pariseo ang mga alagad ng ang mga
  ito ay kumain ng hindi naghuhugas ng
  kamay. Ngunit itinuro ni Jesus na ang
  pagkain (bromah) ay hindi makakahawa sa tao
  dahil hindi naman sa puso ang
  patutungahan nito, kundi papasok sa
  tiyan at doon tutunawin
  (purge). Ito po mismo ang kahulugan
  ng Marcos 7:19. Kung meron mang nilinis
  sa Marcos 7:19 ay ito iyong mga
  pagkain malinis-tinapay (bromah)
  ngunit nadumihan dahil sa hindi
  paghugas ng
  kamay ayon sa mga alituntunin ng mga
  Pariseo.

  ReplyDelete
 11. Eh mga bobo pala kayo e, HINDI NIYO ALAM ANG SINISIMBOLO NG MGA LARAWANG IYAN. MABABABAW ANG MGA PAGKAKAINTINDI NIYO! Hindi sinasamba ng mga Katoliko ang mga imahen..kapag niluhudan sinasamba agad? E kung luhuran kaya kita, edi sinasamba na kita? Lol. simple logic. STUPID CULT OF MANALO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. bakit ano ba simbolo ng mga larawan nyo ha! di ba sinasamba nyo nagdadasal kayo habang naka luhod dyan ed sinasamba nyo nga! kung ako naman luluhudan mo pero di ka magh dadasal di un pag samba pero kung luluhod ka sakin at mag dadasal ka ed sinasamba mo ko! bobo mo mag linis ka nalang ng alter nyo!

   Delete
  2. ganyan ba itinuturo sa inyo, ang makipag diskusyon para mkahikayat? grabe, sabi nga ni Jesus, kung sino ang walang sala ang siyang unang bumato... ayun lng...
   walang katuturan ang mkipagdiskusyon sayo,
   dahil walang sasapat na paliwanag sa taong di makuntento...

   lets just respect each others belief...

   Delete
  3. Sir anonymous,
   Ang ipinapaanya namin dito sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang mga aral na mula sa bibliya. Isa na dito ang utos ng Diyos sa simula pang mga unang panahon ang ukol sa paggawa ng larawang inanyuan.Kaya sabi sa Roma 1:21 na kahit sinasabi nila kilala nila ang Diyos hindi nila niluwalhati tulad sa isang Diyos ni pinasalamatan bagkus minamatuwid yung kasalanan na yun. Ang diyos din naman ang nagturo kung pano sya sambahin eh sabi Niya Samabahin sa Espiritu at katotohanan ayon sa "Joh 4:23 Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. " dahil mismo ang Ama ang nagsabi yun ang hinahanap Niyang uri ng pagsamba. Hindi niya kailanman sinabi na kinalulugdan ko na sambahin mo ako ayon sa larawan na nilikha mula sa kahoy bato at ginto.

   Delete
  4. TANGA ka! Hindi mo pala alam na ipinaguutos sa inyo na sambahin ninyo yan? Ipinagmamalasakit lang namin ang mga kaluluwa ninyo! Ang mga ipinamamahagi naming magkakapatid sa Iglesia ni Cristo ay mga katotohanang nakasulat sa biblia kung ayaw mong maniwala bahala ka! Tungkol din ito sa kaligtasan ninyo.

   Delete
  5. Ang pagkakaalam ko,bilang dating Catholic,sinasamba nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga imahen ng santo at santa,dahil sila daw ang tagapamagitan sa Diyos.

   And back to logic,kung ikaw ang Diyos at maraming secretaries at intermediaries,di ba ang gulo?

   Iglesia ni Manalo?Sinabi na nga countless times na "Huwag kayong maniwala kay Manalo,kundi sa nakasulat sa Biblia."

   Anong rebutt mo?

   Delete
 12. Ano pa pagtuturing ng Diyos sa mga gayong tao

  Isa 44:9 Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya.
  Isa 44:10 Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman?
  Isa 44:11 Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama.
  Isa 44:12 Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata.
  Isa 44:13 Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay.
  Isa 44:14 Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan.
  Isa 44:15 Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan.
  Isa 44:16 Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy:
  Isa 44:17 At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios.
  Isa 44:18 Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa.
  Isa 44:19 At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy?
  Isa 44:20 Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay?

  Kung minamatuwid ng tao na tama iyan nasa inyo na po yun kung ang susundin nyo ang utos ng Ama na nagbigay ng buhay satin o ang pagmamatuwid ng mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Kung sinasabi man namin na mali ang mga bagay na yan ay hindi kami ang tuwirang nagsasabi kundi kasangkapan lang kami upang ipahayag kung ano ang kalooban ng Diyos.

  ReplyDelete
 13. Pakatandaan po natin na ang mga nagtutungayaw na nagpapanggap na INC ang madalas na ginagawa ay sangayunan kung anoman ang mga naipapahayag sa mga blog ngunit tandaan ninyo kailanman hindi gagawin ng tunay na mananampalataya ang magsabi ng mga mapagtungayaw na pananalita.Nagpapangap silang INC upang patunayan kuno nila na ang INC ay nagngagsasabi ng masasakit na salita sa kanyang kapwa.Kaya huwag basta basta maniniwala sa mga espiritung mapanlinlang. Kaya buksan nyong mabuti ang isipan ninyo minsan may nagdidiskusyon ngunit isang tao lamang yun upang ipakita kuno na ang INC ay mga nagsasalita ng masama...Kaawaan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos ipagkaloob Niya sa atin ang pagkaalam sa katotohan..

  ReplyDelete
 14. magandang araw po Kapatid na Aerial, pwd po bang magtanong, kung sakali po magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho po ako sa saudi na kasalukuyan po akong sinusubok ngayon, maari ko po ba ipagpatuloy dyan at dyan na po mabautismo? mayroon po ba mga ministro na nangangasiwa ng padbaustimo dyan? salamat po..

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network