Friday, 16 March 2012

Sign of the Cross Utos ba ng Diyos? ISANG pangkaraniwang pangitain sa mga kaibigan nating mga Katoliko ang PAG-AANTANDA o iyon bang kung tawagin sa English na SIGN OF THE CROSS.

Madalas na kapag napapadaan sila sa Simbahan, sa simenteryo, oh kapag sila’y nakadarama ng matinding takot at pangamba, bago at matapos magdasal, ay nag-aantanda sila sa pag aakalang ang gawaing ito ay nakababanal at may nag-aakala rin na ito ay ipinag-utos ng Panginoong Diyos.

Subalit sa aming mga Iglesia ni Cristo, ay hindi namin isinasagawa ang ganito. Kaya atin pong talakayin ang dahilan kung bakit hindi nag-aantanda o nagsa-SIGN OF THE CROSS ang INC.


Tanda ng taong Katoliko

Hindi ito aral ng INC, kaya atin pong tanungin ang Iglesia Katolika, ano ba itong PAGAANTANDA o pagsa-SIGN OF THE CROSS?

Narito po ang kanilang sagot:

"ANG TANDA NG SANTA KRUS

 "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11]


Maliwanag ang Sagot sa atin ng aklat na sinulat ng Paring si Enrique Demond, kaya isinasagawa ang PAG-AANTANDA o SIGN OF THE CROSS ay sapagkat ito ay TANDA ng taong Katoliko.  At totoo naman ito dahil madali mo naman talagang makilala ang Katoliko sa Hindi Katoliko, kapag nasa sasakyan ka, pag napatapat sa Simbahan, at may nag-antanda eh alam mo na kagad na Katoliko iyon.

Niliwanag din ng aklat Katoliko kung papaano isinasagawa ang pag-aantanda, ito ay paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng KANANG KAMAY; ang una ay sa NOO.

Hindi niyo ba napapansin mga kaibigan na kahit kaliwete ang isang Katoliko hindi siya maaaring mag-antanda sa pamamagitan ng kaniyang kaliwang kamay? Kailangang KANANG KAMAY lamang ang kaniyang gagamitin.  At hindi niya maaaring umpisahan ang pag-aantanda sa ibang bahagi ng katawan maliban sa kaniyang NOO lamang?

At dahil sa ito ay PAGAANTANDA na gamit ang KANANG KAMAY at NOO, kaya ito ay maaari nating tawagin na TANDA SA NOO at KANANG KAMAY.

Ipinag-uutos ba ito ng Biblia?  May mababasa ba tayong verse sa Bible na nagtuturo na gawin ang bagay na ito?


Ang Tanda sa Noo at Kanang Kamay

Sa Biblia, may binabanggit na TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY, pero ang kapansin-pansin hindi ito tanda ng mga taong maliligtas o tanda ng mga hinirang ng Diyos, kundi tanda ng mga taong mapapahamak:

Apocalypsis 13:16  “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;”

Mabuti ba ang pagkakaroon ng tandang ito? Ano ba ang idududulot sa tao kung tayo ay mananatiling magkakaroon o magsasagawa ng tandang ito?

Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY,  Ay iinom din naman siya ng alak ng kaglitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan."

Ang mga taong nagsasagawa ng PAG-AANTANDA o SIGN OF  THE CROSS ay ang mga taong mapapahamak, sapagkat sila ang nagtataglay ng TANDA sa NOO at KANANG KAMAY.

At ito ay sinasang-ayunan maging ng PASIYON ng Iglesia Katolika na sinulat ng isa pang Pari na si Aniceto dela Merced:


 "Ipag uutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, i, campong tunay nitong Anti-Cristong hunghang." [Pasion Candaba, isinulat ng Paring si Aniceto dela Merced, Page 210]

Sabi ng Pari, ang nagtataglay ng TANDANG ito ay kabilang sa mga tao na tinatawag na Anti-Cristo o kalaban ni Cristo kaya po tiyak na mapapahamak at hindi maliligtas sa Araw ng Paghuhukom.

Kaya iwan na po natin ang ganitong gawain.


“Tanda sa Noo at Kanang Kamay” iba raw sa “Tanda sa Noo o Kanang Kamay”

Sa kagustuhan namang makapangatuwiran (o magpalusot as usual) ng mga kaibigan nating Catholic Defenders, ang nakalagay daw sa talata ay “TANDA SA NOO O KANANG KAMAY” at hindi daw “TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY”, sinasadya daw ng mga ministro sa INC na palitan ang “O” ng “AT” para daw mapalitaw na ang Katoliko ang tinutukoy, nagkakasala daw ang mga ministro sa INC sa ginagawa nilang ito na maging ang Biblia daw pinapalitan ng salita para mabagao ang kahulugan.

Kaya puntahan po natin ang nasabing talata sa Bibliang Griego ang orihinal na wikang ginamit sa pagsulat ng Bagong Tipan:

Revelations 13:16  “και ποιει παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ‘ινα δωση αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων”

 Pagbigkas:

 kai poiei pantas tous mikrous kai tous megalous kai tous plousious kai tous ptōkhous kai tous eleutherous kai tous doulous hina dōsē autois kharagma epi tēs kheiros autōn tēs dexias ē epi tōn metōpōn autōn


Revelations 13:16  AndG2532 he causethG4160 all,G3956 both smallG3398 andG2532 great,G3173(G2532) richG4145 andG2532 poor,G4434 (G2532) freeG1658 andG2532 bond,G1401 toG2443 receiveG1325 G846 a markG5480 inG1909 theirG848 rightG1188 hand,G5495 orG2228 inG1909 theirG848 foreheads:G3359 [KJV with Strong’s Concordance]

Ang salitang Griegong η” [ē] (pansinin ang letrang kulay pula sa itaas) na sa English ay isinalin bilang “OR” na sa tagalog ay “O”, ay maniniwala ba kayo na kasing kahulugan din ng salitang “AND” na sa tagalog ay “AT”?

Tingnan ang paliwanag na ito ng isang kilalang Greek Dictionary:

G2228
ἤ   ē  ay
A primary particle of distinction between two connected terms; disjunctive, or; comparative, than: - and, but (either), (n-) either, except it be, (n-) or (else), rather, save, than, that, what, yea. Often used in connection with other particles. Compare especially G2235, G2260, G2273.
[Strong’s Greek Dictionary]

Kitang-kita sa dictionary na kasama sa kahulugan nito ang salitang “and”.

At dahil sa ang salitang η” [ē] ay kasing kahulugan din ng salitang “AND” o “AT” sa tagalog, ay hindi kailan man magiging maling sabihin na:

“TANDA SA NOO ‘O’ KANANG KAMAY”  

ay katumbas din ng

“TANDA SA NOO ‘AT’ KANANG KAMAY”

Wala po iyang pagkakaiba kung sa orihinal na wikang ginamit sa Biblia na wikang Griego ang pag-uusapan.  Kaya po hindi nagkakamali ang INC sa bagay na iyan.

Kaya sorry na lang mga magiting na Catholic Defenders, dahil walang magagawa ang pagpapalusot ninyong ito, palibhasa’y hindi ninyo matutulan kaya ultimo iyong salitang “AT” at “O” ay ginagawan ninyo ng isyu.

At para lalo nating matiyak na talagang ang Apocalypsis 13:16 ay sa mga Katoliko tumutukoy, ibaba lang ang pagbasa sa talatang 17 hanggang 18, at ganito ang ating matutunghayan:

Apocalypsis 13:17-18  “At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, KUNDI SIYANG MAYROONG TANDA, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay ANIM NA RAAN AT ANIM NA PU'T ANIM.”

Ang nagbigay o siyang nag-utos na ang mga tao’y magkaroon ng TANDA sa NOO AT KANANG KAMAY ay ang taong may bilang na ANIM NA RAAN AT ANIM NA PU’T ANIM [666], na ang kinatuparan nito ay ang PAPA sa ROMA, at kung nais mabasa ang kumpletong pagtalakay, puntahan ang LINK na ito:


Kaya po sa mga kaibigan naming mga Katoliko, iwan na po ninyo ang gawaing iyan, dahil ang PAGAANTANDA ng KRUS, o pagsa-SIGN OF THE CROSS ay TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY, tanda ng mga taong mapapahamak, isang gawaing hindi po makapagliligtas kundi magdadala sa atin sa kaparusahang walang hanggan sa araw ng paghuhukom.

Magsama-sama po tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos, halina po kayo at making sa mga katotohanan ng Diyos na itinuturo ng tunay na Iglesia -  Ang Iglesia ni Cristo.  

Sunday, 11 March 2012

Bawal nga bang Magpasalin ng Dugo?


Tanong ng isang Anonymous,

”tanong lang mga kapatid... ang pagkain b ay katumbas na ren ng pagsasalin ng dugo? me nagsasabi kc n ang diwa ng pagsasalin ng dugo ay gaya n ren ng pagkain nito... salamat.. more power”


Ang pagsasalin ng dugo ay iba sa pagkain ng dugo, iyan ay masasagot kahit sa pamamagitan lang ng paliwanag.

Nagkakamali ang mga SAKSI NI JEHOVA sa pag-aakalang ang pagsasalin ay katumbas daw ng pagkain.

Natatandaan ko pa ang paliwanag nila sa akin noon, halimbawa daw pinagbawalan daw ng doctor ang isang tao na uminom ng alak dahil masama sa kaniya ang alcohol.  Kung ang alak daw ay padadaanin sa kaniyang ugat tulad ng sa dextrose, ay katumbas daw ng pagkain dahil tinatanggap daw ng kaniyang katawan ang alcohol kahit na hindi ito dumaan sa kaniyang bibig, at ito raw ay may magkatulad na epekto sa kaniyang katawan, dahil nalalabag din niya ang pagbabawal ng doctor dahil hindi man daw dumaan sa kaniyang bibig ay pumasok pa rin sa kaniyang katawan ang alak o alcohol na masama o ipinagbabawal sa kaniya.

Ganiyan din daw ang dugo kapag inilagay sa ugat sa pamamagitan ng TRANSFUSION ito raw ay nagagawang kainin o i-absorb ng ating katawan tulad ng sa alcohol o dextrose.

Ang sabi ko tama kung alak o alcohol ang pag-uusapan, kasi  ang alak o alcohol maging ang dextrose ay nasa uri na ng sustansiya na maaari nang magamit ng ating katawan bilang pagkain.

Kaya nga ba’t kapag ang isang tao na hindi makakain sa pamamagitan ng bibig ay pinapakain ito sa pamamagitan ng kaniyang mga ugat sa pamamagitan ng paglalagay sa kaniya ng dextrose.

Kapansin-pansin nga lang, may doctor na ba na nagsabi na SALINAN ninyo ng DEXTROSE ang pasyente, hindi ba wala naman.  Kasi nga ang DEXTROSE ay hindi naman isinasalin kundi tinatanggap ng katawan ng tao bilang isang uri ng sustansiya na pagkain niya.

Sa isang praktikal na paliwanag, kapag ba isinalin mo halimbawa ang 50ml na tubig sa isang baso nababawasan ba iyon? Hindi kasi nga isinalin mo lang eh. Nanatili iyong 50ml.

Eh iyon ba halimabawang 100cc na dugo isinalin mo sa isang pasyente, nauubos ba? Nababawasan ba? Hindi ba dumadagdag lang iyon sa kaniyang dugo na nandoroon na sa katawan niya?

Pero ang isang bote ng dextrose kapag inilagay mo sa isang pasyente, at sinuri mo ang kaniyang dugo makaraan ang ilang araw na hindi mo na siya nilagyan ng dextrose, nandun pa ba ang dextrose sa kaniyang dugo?

Ang dugo ay hindi pagkain ng ating katawan o isang uri ng sustansiya. Ang trabaho ng dugo sa katawan ng tao ay upang maghatid ng sustansiya maging ng oxygen sa iba’t-ibang bahagi ng ating katawan upang mapanatiling buhay ang ating mga cells o selyula.  Sa isang simpleng paliwanag ang dugo ay maihahalintulad sa PAMPASAHERONG BUS, at ang mga sustansiya naman ay ang PASAHERO. Ang trabaho lamang nito ay ihatid ang mga kinakailangang sustansiya sa iba’t-ibang sangkap ng ating katawan upang panatilihin na ito ay malusog at malakas, at siyempre panatilihin itong buhay.

Kaya kapag sinalinan ka ng dugo ay dumadagdag lamang ito sa dugo na dati nang taglay ng iyong katawan. At hindi nauubos ang inilagay sa iyong dugo dahil hindi naman ito inaabsorb o kinakain ng iyong katawan.

Tandaan natin ang sinasalinan ng dugo ay iyong kulang sa dugo o may problema sa dugo. Gaya ng mga nanganak, mga naaksidente, o di kaya ay nagkasakit ng dengue, at iba pa.

Pero kung kakainin ng tao ang dugo at padadaanin ito sa kaniyang bibig ay ibang usapan na iyon kasi ang dugo ay papasok sa kaniyang sikmura, at doon ay magkakaroon ng chemical change, mababago ang anyo nito at magiging sustansiya na ito na maaari nang idistribute sa ating katawan ng ating dugo bilang pagkain na, at hindi na bilang dugo sa orihinal nitong anyo.

Ang bawal ng Diyos ay ang pagkain o DIGESTION ng dugo at hindi ang pagsasalin o TRANSFUSION.Ang malaking tanong sa kaibigan nating mga Saksi ay ganito:

May dalawang bata na MALNOURISHED o iyong kulang sa sustansiya dahil hindi nakakakain na nasa isang pagamutan. Hindi maaaring pakainin sa bibig dahil hindi ito tinatanggap ng kanilang katawan dahil sa isinusuka lang.  Ang isang bata ay sinalinan ng dugo, ang isang bata naman ay nilagyan ng dextrose. 

Tanong: Sino sa kanilang dalawa ang mabubuhay?

a.      Ang sinalinan ng dugo     b.  ang nilagyan ng dextrose

Obvious ang sagot, mamamatay ang sinalinan ng dugo, ang mabubuhay ay ang nilagyan ng dextrose.  Gaya nga ng ating ipinaliwanag, hindi kinakain ng isang tao ang dugo na isinasalin sa kaniya kundi dumadagdag lamang ito sa dugo niya.  Hindi kagaya ng dextrose na nasa uri na ng isang sustansiya na kapag inilagay sa ating ugat ay makapagbibigay sa atin sustansiya para tayo mabuhay kahit hindi tayo makakain sa pamamagitan ng pagpapadaan sa ating bibig.

Ipinagbawal ba ng mga Apostol ang pagsasalin ng dugo?  Sa tanong na iyan obvious din ang sagot, HINDI! Dahil hindi pa naman uso sa panahon nila ang sistemang iyan.

Eh hindi pala aral ng mga Apostol ang pagbabawal ng pagsasalin ng dugo, samakatuwid iba ito sa aral na kanilang ipinangaral, eh ano ngayon ang dapat gawin?

Galacia 1:8  “Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.”

Dapat itakuwil ang anomang aral na hindi ipinangaral ng mga Apostol o ng ebangheliyo, wala sa Biblia ang aral na pagbabawal nito, at hindi ito ipinagbawal ng mga Apostol kaya dapat itong itakuwil.


Masama bang mag-donate ng dugo?

Ano ba ang dugo ayon sa Panginoong Diyos?

Levitico 17:11  “Sapagka't ANG BUHAY NG LAMAN AY NASA DUGO; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: SAPAGKA'T ANG DUGO'Y SIYANG TUMUTUBOS DAHIL SA BUHAY.”

Ang buhay ng LAMAN ng isang TAO ay nasa DUGO at ibinigay ng Diyos ang DUGO para ipantubos sa BUHAY, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.

Ang isang tao na nangangailangan ng dugo ay may pangangailangan na madugutungan ang kaniyang buhay.  At ang pagbibigay sa kaniya ng dugo ay katumbas ng pagbibigay sa kaniya ng BUHAY.

Dahil ang dugo ay BUHAY:

Deut 12:23  “Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo: SAPAGKA'T ANG DUGO AY SIYANG BUHAY; at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman.”

At ang pagbibigay ng buhay sa ating kapuwa ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig ayon kay Cristo:

Juan 15:13  “Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na IBIGAY NG ISANG TAO ANG KANIYANG BUHAY DAHIL SA KANIYANG MGA KAIBIGAN.”

Ang pagdodonate o pagbibigay ng dugo o buhay ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig sa kaibigan o ating kapuwa.

Kaya ang INC ay sumusoprta sa ganitong gawain ang PAGDODONATE NG DUGO. Ginagawa ito ng mga kapatid sa INC bilang pagtugon sa pangangailangan ng ating kapuwa upang madugtungan o mailigtas ang kanilang buhay.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network