Thursday, 26 September 2013

Ang Pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan

        Ang madalas na itanong sa amin ng iba lalo na ng mga nagpapakilalang MGA SAKSI NI JEHOVA, ay kung ano raw ba ang PANGALAN ng aming kinikilalang Diyos na sinasamba?

Ang aming Sagot:

KUNG ANO ANG PANGALAN NA ITINUTURO NG BIBLIA

Sa Lumang Tipan, lalo na sa mga sinaunang HEBREONG KASULATAN ay napakaliwanag na mababasa na ang PANGALAN ng DIYOS ay ang mga ito:

AKO YAONG AKO NGA at AKO NGA” [Exodo 3:14]

Exodo 3:14  “At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.”

 Ang Pangalang “JAH” [Awit 89:8]

 Awit 89:8  “Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, Oh JAH? At ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo.”

Tinatawag din siyang “ELOHIM” at higit sa lahat ang HINDI NABIBIGKAS na
TETRAGRAMMATON na “YHWH” [YOD-HEY-WAW-HEY (יהוה)].

Na ito nga po ay binibigkas ng iba na "YAHWEH" at ang pinakapopular nga ngayon ay ang "JEHOVA", na unang itinuro ng SIMBAHANG KATOLIKO na Pangalan ng Diyos.

Wala pong nakakaalam maski na sa PANAHON natin ngayon, ng PINAKAWASTONG PAGBIGKAS ng TETRAGRAMMATON, ang lahat ay umasa lamang sa mga pormulasyon na ginawa ng iba’t-ibang mga tao para makabuo ng inaakala nilang WASTONG PAGBIGKAS ng PANGALANG ito ng DIYOS.

Kung hindi po natin natitiyak ang bigkas, kailangan pa po ba nating pangahasan na bigkasin ito?

Narito ang payo ng mga APOSTOL:

1 Corinto 9:26  “Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran; sa ganito rin AKO'Y SUMUSUNTOK, NA HINDI GAYA NG SUMUSUNTOK SA HANGIN:”

Aba’y huwag daw po tayong GAYA NG SUMUSUNTOK lang sa HANGIN, ang ibig sabihin po ng salitang sumusuntok sa hangin, aba'y kung baga sa isang tao sumusuntok pero wala namang tinatamaan. Aba’y WALANG KATIYAKAN at HINDI SIGURADO yun, at sa pagsasabi niya na siya’y hindi sumusuntok sa hangin, ay hindi siya umaasa sa mga bagay na hindi siya sigurado.

At sapagkat walang nakasisiguro sa TUNAY NA BIGKAS ng TETRAGRAMMATON, iyan po ay hindi namin binibigkas, kundi ang sinasabi namin ay PANGINOON sapagkat iyon ang mas tiyak, dahil ang DIYOS ay PANGINOON natin. AYAW NAMING SUMUNTOK SA HANGIN..

Ngayon, eh ano nga ba ang PANGALAN ng DIYOS sa BAGONG TIPAN o SA PANAHONG CRISTIANO?;

May sinasabi si Cristong ganito:

Juan 17:26  “AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.”

May sinasabi si Cristo dito na:

“AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN”

Pero kahit na basahin mo ng paulit-ulit ang Bagong Tipan ay wala po tayong mababasa na may ipinakilala si JESUS na PANGALAN ang DIYOS, ang madalas nating nababasa ang sinasabi niya ay “AKING AMA, INYONG AMA” [Juan 20:17].

Ang ipinakilala niya ay AMA, pero tumututol ang iba, saan aniya mababasa na ang PANGALAN ng DIYOS ay AMA?

Kaya malamang na hindi nga ito ang PANGALAN na tinutukoy ni JESUS bilang PANGALAN ng AMA? 

Eh baka sabihin ng iba, YAHWEH yun, o kaya JEHOVA iyon, eh kung wala namang mababasa sa Bagong Tipan, eh di SUNTOK IYAN SA HANGIN. Kaya kailangan nating sagot ay SIGURADO.

Eh alin bang PANGALAN ang sinasabi niya na IPINAKILALA niya sa mga tao, na ito ay PANGALAN ng AMA, o PANGALANG pag-aari ng Diyos? Itataas lang natin ang basa sa VERSE 11.

Narito po ang sagot ni CRISTO:

Juan 17:11 “At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng IYONG PANGALAN, ANG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayundin naman sila’y maging isa.” [Magandang Balita, Biblia]

Narito ang PATOTOO ni JESUS tungkol sa PANGALAN NG DIYOS na kaniyang ipinakilala, ANG PANGALAN NG DIYOS AY ANG PANGALANG IBINIGAY SA KANIYA…

Ano ibig sabihin nun, PERSONAL na PANGALAN ng DIYOS, ibinigay kay CRISTO? Saan mababasa sa BIBLIA na si CRISTO ay binigyan ng PERSONAL o PANSARILING PANGALAN ng Diyos?

Wala sa BIBLIA niyan, ito ang nasa BIBLIA:

Filipos 2:9-10  “KAYA SIYA NAMAN AY PINAKADAKILA NG DIOS, AT SIYA'Y BINIGYAN NG PANGALANG LALO SA LAHAT NG PANGALAN; UPANG SA PANGALAN NI JESUS ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,”

Maliwanag ang SAGOT sa atin ng BIBLIA, ang PANGALAN NG DIYOS, ay ang PANGALANG IBINIGAY NIYA KAY JESUS, ang JESUS  at CRISTO ay pawang mga PANGALANG ibinigay ng DIYOS, hindi PERSONAL NA PANGALAN, kundi PANGALANG PAG-AARI ng DIYOS.

SIMPLENG HALIMBAWA:

Ako ay isang TATAY, nang ipanganak ang bunso kong lalake, tinanong ako kung ano ang ipapangalan sa kaniya, nagisip ako ng mga pangalan, pagkatapos sinabi ko ang ipapangalan ko sa kaniya ay JOSEPH, ako ang may-ari ng PANGALAN na iyon, dahil ako ang nakaisip, pagkatapos ay ibinigay ko sa aking anak at naging pangalan niya. Entonses PANGALANG PAGAARI KO NA IBINIGAY KO SA ANAK KO, AKING PANGALANG BINIGAY KO SA AKING ANAK.

Ang PANGALANG taglay ni JESUCRISTO ay PANGALAN NG DIYOS o PANGALANG PAG-AARI ng DIYOS o MULA SA DIYOS.

Paano gagamitin ngayon ang PANGALAN ni CRISTO kapag tatawag tayo sa DIYOS? Tatawagin ba natin ang DIYOS na JESUS, ganun ba iyon?

Juan 15:16  “Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang ANOMANG INYONG HINGIN SA AMA SA AKING PANGALAN, AY MAIBIGAY NIYA SA INYO.”

Utos ni Cristo na kailangang gamitin natin ang PANGALAN niya kapag tayo ay TATAWAG sa DIYOS, sa mdaling salita, kung TATAWAG ka sa DIYOS, kailangan mong GAMITIN ang PANGALAN ni CRISTO:

Kaya nga kaming mga INC, kapag ka kami ay tumatawag sa AMA naming DIYOS, bago matapos ang aming PANGALANGIN sinasabi namin ang ganito:

“ANG LAHAT PO AY AMING HINIHILING SA PANGALAN NI JESUS NA AMIN PONG DAKILANG TAGAPAGLIGTAS”

Iyan na ngayon ang KAILANGAN mong GAMITIN sa tuwing ikaw ay TATAWAG sa DIYOS…IYAN ANG PANGALAN NG DIYOS NA IBINIGAY SA KANIYA…

Bakit, ano dahilan at PANGALAN ni CRISTO kailangang gamitin?

Juan 14:6  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG DAAN, AT ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY: SINOMAN AY DI MAKAPAROROON SA AMA, KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.”

Si CRISTO ang DAAN patungo sa DIYOS, hindi ka makakaparoon sa AMA kundi sa PAMAMAGITAN niya, WALA NA PONG DIRECT LINE NGAYON SA DIYOS mga kaibigan, kung TATAWAG ka, kay CRISTO ka dadaan, dahil sa siya ay TAGAPAMAGITAN sa atin at sa DIYOS.

1 Juan 2:1  “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay MAY TAGAPAMAGITAN TAYO SA AMA, SI JESUCRISTO ang matuwid:”

Kaya nga dahil sa ang PANGALANG ito ay MULA SA DIYOS, PAG-AARI NG DIYOS, PANGALAN NG DIYOS, ito ang PANGALANG MAKAPAGLILIGTAS SA TAO:

Gawa 4:10-12  “Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na SA PANGALAN NI JESUCRISTO ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. AT SA KANINO MANG IBA AY WALANG KALIGTASAN: SAPAGKA'T WALANG IBANG PANGALAN SA SILONG NG LANGIT, NA IBINIGAY SA MGA TAO, NA SUKAT NATING IKALIGTAS.”

Ito ang dahilan kaya wala tayong mabasa sa BAGONG TIPAN na PERSONAL NA PANGALAN ng DIYOS, ay sapagkat ang ipinagagamit na ng DIYOS sa tao sa panahong CRISTIANO ay hindi na ang kaniyang PERSONAL na PANGALAN, kundi ang KANIYANG PANGALAN, PANGALANG PAG-AARI NG DIYOS, na IBINIGAY niya sa KANIYANG ANAK…ANG PANGALAN NI JESUCRISTO…

ANG TAWAG NAMIN SA KANIYA AY “AMA” DAHIL KAMI AY MGA ANAK NIYA” AT KAPAG KAMI AY NANANALANGIN GINAGAMIT NAMIN ANG PANGALAN NI JESUS – PANGALAN NG DIYOS NA PAG-AARI NIYA NA IBINIGAY NIYA KAY JESUCRISTO.

Iyan ang dahilan kaya ang PANGALAN ng aming RELIHIYON ay IGLESIA NI CRISTO, taglay namin ang PANGALAN na IKALILIGTAS…at DIYAN HINDI KAMI SUMUSUNTOK SA HANGIN…


Wednesday, 25 September 2013

Katibayang Hindi si Ciro ang Ibong Mandaragit sa Isaias 46:11


          Malaganap na paniniwala ng mga tao sa ngayon na si Haring Ciro ng Persia ang kinatuparan ng Hula o Propesiya na binabanggit ni Propeta Isaias na ito:

Isaias 46:11  “Na tumatawag ng IBONG MANGDARAGIT mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

Maraming mga manunulat, mga historiyador – manunulat ng mga kasaysayan, maging ang mga awtoridad ng ibang relihiyon, lalo na sa panahon natin ngayon ang nagpapatotoo na kay Ciro kumapit ang Hulang ito dahil sa ang IBONG MANDARAGIT aniya ay larawan ng ISANG MABAGSIK na HAYOP kaya daw imposible na isang MANGANGARAL ang tinutukoy sa hula kundi isang Mandirigma.

At ang lalo pa raw nagpapatibay sa kanilang paniniwala ay sapagkat sa mga sinundang kapitulo sa Isaias ay may tahasang banggit ang Panginoon Diyos sa Pangalan ni Ciro gaya ng mababasa sa mga sumusunod:

Isaias 44:28  “Na nagsasabi tungkol kay CIRO, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay.”

Isaias 45:1, 4  “Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay CIRO, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;… Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.”

At dahil aniya sa binanggit na nang tahasan ng Diyos ang kaniyang pangalan sa Kapitulo 44 at 45 ng Isaias ay nagkaroon sila ng sapantaha na hindi maaaring hindi tumukoy kay Ciro ang Hula sa Isaias 46:11, Kahit sa katotohana’y hindi naman binanggit at hindi mababasa ang Pangalan ni Ciro sa buong Kapitulo 46.


ANG HINDI NAUUNAWA NG MGA GUMAGAMIT NG ARGUMENTONG ITO AY KUNG ANO ANG KATANGIAN NG HULANG PAGSUSUGO NG DIYOS.

Bakit po natin nasabi iyon?

Narito ang patotoo ng Biblia na ang Hinuhulaan lamang ng Diyos sa partikular na hula ang siyang maaaring magpatotoo at magpaliwanag na siya ang kinatuparan ng Hulang tumutukoy sa kaniya.

Narito po ang ating ebidensiya mula sa Biblia:

Ang Mga Sugo Ng Diyos Na May Hula Rin Sa Aklat Ni Isaias na nagpatotoo na sila ang kinatuparan


1.      SI JUAN BAUTISTA:

Maraming taon pa bago ang pagkapanganak kay Juan Bautista ay hinulaan na ang kaniyang pagdating at ang tungkulin na kaniyang gagampanan. Gaya ng mababasa sa aklat ni propeta Isaias:

Isaias 40:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW, IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON PANTAYIN NINYO SA ILANG ANG LANSANGAN PARA SA ATING DIOS.”

At makalipas ang ilang daang taon nangaral si Juan Bautista at siya mismo ang nagpatotoo na siya ang katuparan ng hulang ito.

Juan 1:19-23 “At ito ang PATOTOO NI JUAN, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga? At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? Ikaw baga'y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, Hindi. Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, AKO ANG TINIG NG ISANG HUMIHIYAW SA ILANG, TUWIRIN NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, GAYA NG SINABI NG PROPETA ISAIAS.”

Kapansin-pansin na KUNG KANGINO LAMANG NATUPAD ANG HULA AY SIYA MISMO ANG NAGPAPALIWANAG NITO. Mapapansin din na sa hula, hindi binabanggit ng Diyos ang pangalan ng hinuhulaan kundi ang kaniyang tungkulin na gagampanan, at saan siya magmumula, bilang katunayan ng kaniyang kahalalan at karapatan sa pangangaral.


2.      SI APOSTOL PABLO:

Si Apostol Pablo na isa ring sugo ng Diyos ay may hula din na tumutukoy sa kaniya maraming taon bago pa ang kaniyang pagsilang sa mundo:

Isaias 49:6 “Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, IKAW AY AKING IBIBIGAY NA PINAKAILAW SA MGA GENTIL UPANG IKAW AY MAGING AKING KALIGTASAN HANGGANG SA WAKAS NG LUPA.”

Na nang magkaroon ng katuparan ay ipinaliwanag din ni apostol Pablo ang kahulugan nito at nagpatotoo rin na ito’y natupad sa kaniya:

Gawa 13:46-47 “At NAGSIPAGSALITA NG BUONG KATAPANGAN SI PABLO at si Bernabe, at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Dios sa inyo. Yamang inyong itinatakuwil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapatdapat sa walang hanggang buhay, narito, kami ay pasasa mga Gentil.  Sapagka't ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, INILAGAY KITANG ISANG ILAW NG MGA GENTIL, UPANG IKAW AY MAGING SA IKALILIGTAS HANGGANG SA KAHULIHULIHANG HANGGANAN NG LUPA.”  


3.      AT ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO:

Katulad din ng ibang mga sugo ng Diyos, ang ating Panginoong Jesu-Cristo na siyang pinakadakilang sugo (Filipos 2:9) ay may hula rin na tumutukoy sa kaniya na nagpapatunay at kahayagan ng kaniyang karapatan bilang tunay na sugo, bago ang kaniyang paglitaw o ang kaniyang pagsilang sa sanglibutan.  Narito ang hula na tumutukoy sa kaniya:

Isaias 61:1-2 “ANG ESPIRITU NG PANGINOONG DIOS AY SUMASA AKIN; SAPAGKA'T PINAHIRAN AKO NG PANGINOON UPANG IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITA SA MGA MAAMO; KANIYANG SINUGO AKO UPANG MAGPAGALING NG MGA BAGBAG NA PUSO, UPANG MAGTANYAG NG KALAYAAN SA MGA BIHAG, AT MAGBUKAS NG BILANGGUAN SA NANGABIBILANGGO; UPANG MAGTANYAG NG KALUGODLUGOD NA TAON NG PANGINOON, AT NG KAARAWAN NG PANGHIHIGANTI NG ATING DIOS; UPANG ALIWIN YAONG LAHAT NA NAGSISITANGIS;”

Na katulad din ng mga una nating halimbawa, dumating ang panahon na ipinaliwanag din ni Jesus na siya ang kinatuparan ng hulang ito:

Lucas 4:16-21 “At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa. AT IBINIGAY SA KANIYA ANG AKLAT NG PROPETA ISAIAS. AT BINUKLAT NIYA ANG AKLAT, NA NASUMPUNGAN NIYA ANG DAKONG KINASUSULATAN, SUMASA AKIN ANG ESPIRITU NG PANGINOON, SAPAGKA'T AKO'Y PINAHIRAN NIYA UPANG IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITA SA MGA DUKHA: AKO'Y SINUGO NIYA UPANG ITANYAG SA MGA BIHAG ANG PAGKALIGTAS, AT SA MGA BULAG ANG PAGKAKITA, UPANG BIGYAN NG KALAYAAN ANG NANGAAAPI, UPANG ITANYAG ANG KAAYAAYANG TAON NG PANGINOON. At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. AT SIYA'Y NAGPASIMULANG MAGSABI SA KANILA, NGAYO'Y NAGANAP ANG KASULATANG ITO SA INYONG MGA PAKINIG.”

Kapansin-pansin na binasa muna ni Jesus ang dakong kinasusulatan ng hulang tumutukoy sa kaniya at saka niya ito ipinaliwanag.

Makikilala ang mga tunay na sugo kung sila’y hinuhulaan sa Biblia, bago pa sila isinilang, hindi sinasabi ang pangalan ng hinuhulaan kundi ang huhulaan ay ang kanilang paglitaw, ang kanilang tungkuling gagampanan na siyang katibayan ng kanilang karapatan sa pangangaral.

TATLONG SUGO NG DIYOS NA HINULAAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAS PARE-PAREHONG NAGPATOTOO AT NAGPALIWANAG NA SILA ANG KINATUPARAN NG PROPESIYA o HULA NA NATUPAD SA KANILA.

KAYA KUNG HINDI SI CIRO ANG MISMONG MAGPAPATOTOO AT MAGPAPALIWANAG NA SIYA ANG KINATUPARAN MAWAWALAN NG SAYSAY AT KATUTURAN ANG PAGPAPAGOD NG IBA NA PATUNAYAN NA TALAGANG SIYA IYAN.

Eh bakit naman sabihin ng iba, eh paano naman iyong sinasabi sa ISAIAS 44:28 at 45:1,4 na ipinakita natin, hindi ba tahasang sinabi kay Ciro iyun? At binanggit na siya sa Kapitulo 44 at 45 bakit hindi tayo naniniwala na si Ciro iyun?

Narito ang magiging problema nila diyan, mapipilitan din silang patunayan na ang mga Hula kay JUAN BAUTISTA, APOSTOL PABLO, at PANGINOONG JESUCRISTO ay sila rin ang tinutukoy sa mga kapitulong sinundan o kahit pa sa mga Kapitulong sumunod sa Kapitulo kung saan mababasa ang mga Hulang Tumutukoy sa kanila.

Hindi po ganiyan ang aklat ni ISAIAS, hindi po iyan pangkaraniwang aklat na ang isang Chapter ay tutukoy lamang sa iisang Subject Matter at ang mga susunod na Chapter ay ganun din.

Ang aklat po ni ISAIAS ay isang napakahirap unawaing aklat na tanging gabay ng TUNAY NA SUGO lamang ang makakapagbigay liwanag:

Gawa 8:27-31  “At siya'y nagtindig at yumaon: at narito, ang isang lalaking taga Etiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reina ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba; At siya'y pabalik at nakaupo sa kaniyang karo, at BINABASA ANG PROPETA ISAIAS. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. AT TUMAKBO SI FELIPENG PATUNGO SA KANIYA, AT NAPAKINGGAN NIYANG BINABASA SI ISAIAS NA PROPETA, AT SINABI, NAUUNAWA MO BAGA ANG BINABASA MO? At sinabi niya, PAANONG MAGAGAWA KO, MALIBAN NANG MAY PUMATNUBAY SA AKING SINOMAN? AT PINAKIUSAPAN NIYA SI FELIPE NA PUMANHIK AT MAUPONG KASAMA NIYA.

Gaya ng pangyayaring iyan, pinatunayan na malibang ang ISANG TUNAY NA SUGO NG DIYOS gaya ni Apostol Felipe ang magpaliwanag, walang makakaunawa riyang sinoman.


KUNG WALANG PATOTOO SI CIRO NA SIYA ANG IBONG MANDARAGIT PINATOTOHANAN BA NIYA ANG SINABI NG DIYOS SA ISAIAS 44:28, 45:1-4?

Sipiin po nating muli ang mga talata:

Isaias 44:28  “Na nagsasabi tungkol kay CIRO, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: NA NAGSASABI NGA RIN TUNGKOL SA JERUSALEM, SIYA'Y MATATAYO; AT SA TEMPLO, ANG IYONG PATIBAYAN AY MALALAGAY.”

Isaias 45:1, 4  “GANITO ANG SABI NG PANGINOON SA KANIYANG PINAHIRAN NG LANGIS, KAY CIRO, NA ANG KANANG KAMAY AY AKING HINAWAKAN, UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;… Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.”

Makikita sa mga talatang iyan na si Ciro, hari ng Persia ay inatasan ng Diyos sa isang tanging gampanin na:

“SA JERUSALEM, SIYA'Y MATATAYO; AT SA TEMPLO, ANG IYONG PATIBAYAN AY MALALAGAY.”

Upang magtayo ng Templo o Bahay ng Diyos sa Jerusalem, at:

“UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA.”

Maliwanag po ang kaniyang Misyon:

MAGTATAYO NG TEMPLO SA JERUSALEM at MAGPAPASUKO NG MGA BANSA

At ito ay pinatotohanan ni Haring CIRO na ipinagutos ng Diyos sa kaniya:

2 Cronica 36:23  “GANITO ANG SABI NI CIRO NA HARI SA PERSIA: LAHAT NG KAHARIAN SA LUPA AY IBINIGAY SA AKIN NG PANGINOON, NG DIOS NG LANGIT; AT KANIYANG BINILINAN AKO NA IPAGTAYO SIYA NG ISANG BAHAY SA JERUSALEM, NA NASA JUDA. Sinomang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Dios, at umahon siya.”

Dito sa gampanin lamang ito may patotoo si Ciro na ito’y sinabi at iniutos sa kaniya ng Diyos. Ngunit sa pagiging IBONG MANDARAGIT ay wala po tayong makikita sa Biblia o kahit saan mang AKLAT na sinulat ng MANANALAYSAY ng KASAYSAYAN noong mga unang panahon na may sinabi siyang siya ang katuparan.


KAHIT NA MAGING 100 MILYA PA HABA NG KANILANG PAGPAPATIBAY, AT KUMONSULTA PA SILA SA MGA DALUBHASANG MANUNULAT NG KASAYSAYAN at KUNG SA KANI-KANINO PANG MATATALINONG TAO SA MUNDONG ITO NA NAGPAPATUNAY NA SI HARING CIRO NG PERSIA ANG IBONG MANDARAGIT SA ISAIAS 46:11, KUNG WALA SILANG PINANGHAHAWAKAN NA MATIBAY NA PATOTOO NA SI CIRO ANG MISMONG NAGSABI NA SIYA IYON AT SA KANIYA NATUPAD ANG HULA…

WALANG KATUTURAN o WALANG KABULUHAN, ang lahat ng kanilang PAGPAPATOTOO…SILA’Y MGA NAGPAPAKAPAGOD LAMANG…

Si CIRO ang maytungkulin na MAGPATOTOO sa kaniyang sarili at hindi ang ibang mga tao…

AT DAHIL SA WALA SIYANG PATOTOO NA SIYA IYON – WALANG DAHILAN NA MANIWALA TAYO NA SIYA ANG IBONG MANDARAGIT…


Iyun lamang po iyon.Monday, 16 September 2013

Tinawag nga ba ng Ama na Diyos si Cristo sa Hebreo 1:8?

Ito ay pagtugon sa mga nagrerequest sa atin na isalin sa TAGALOG ang artikulong GOD THE FATHER CALLED JESUS CHRIST GOD:
  


Atin pong basahin ang kanilang pinagbabatayang talata:

Hebreo 1:8  Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, ANG IYONG LUKLUKAN, OH DIOS, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.”

Ginagamit ng mga tagapagtaguyod ng paniniwalang si CRISTO ay DIYOS ang talatang ito upang patunayan na tinawag daw ng DIYOS AMA si CRISTO na DIYOS. Kung ating tatanggapin na talagang tinawag ng Diyos ang kaniyang ANAK na “OH DIOS” sa HEBREO 1:8, Lalabas na KINONTRA ng Diyos ang kaniyang sarili! Sapagkat sinabi niya sa ISAIAS 46:9 na: “sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;” Sa kabilang dako, ay mayroong pang ibang pagkakasalin ng talatang ito na pilit ikinukubli ng mga naniniwalang Diyos si Cristo na gumagamit ng talatang ito na inaakala nilang patunay sa kanilang paniniwala.

Subalit may mga iba na nagpapakita ng katapatan gaya ng ipinakita sa footnote ng Revised Standard Version na nagsasaad na “GOD IS YOUR THRONE” o “ANG DIYOS ANG IYONG LUKLUKAN” bilang katibayan na mayroon pang ibang pagkakasalin ng nasabing talata.

Ang salitang ginamit sa Bibliang Griego ay “O’ THEOS”…

Ang Hebreo 1:8, sa katunayan ay isang sipi mula sa aklat ng Mga Awit 45:6 na sa orihinal ay nasulat sa wikang Hebreo.

Ang salitang  O’ THEOS ay hindi matatagpuan sa Bibliang Hebreo na tinatawag na Texto Masoretiko (Masoretic Text). Ang O’ THEOS ay hinango sa SEPTUAGINTA [LXX], isang salin ng Lumang Tipan sa wikang Griego noong ikalawang siglo – 2nd Century (hindi ito ang orihinal na wika ng Lumang Tipan). Subalit dito man ay inaamin ng isang Bible Scholar, na si B.F. Wescott na ang Greek word na O’ THEOS ay may dalawang pagkakasalin:

"The LXX admits of two renderings: ho theos can be taken as a vocative in both cases (_Thy throne, O God,... therefore, O God, Thy God..._) or it can be taken as the subject (or the predicate) in the first case (_God is Thy throne,_ or _Thy throne is God..._), or in apposition to ho theos sou in the second case (_Therefore God, even Thy God..._)..." (The Epistle to the Hebrews," London, 1892, pp. 25)

Sabi sa aklat: ang LXX o ang Septuaginta ay inaamin na may dalawang pagkakasalin: ang HO THEOS ay maaaring kapuwa ituring na VOCATIVE CASE kaya maisasalin na “ANG IYONG LUKLUKAN, OH DIYOS”,… samakatuwid, “OH DIYOS, IYONG DIYOS…”, o maaaring ituring bilang SUBJECT o SIMUNO (o PREDICATE (PANAGURI)) na nasa first case: “ANG DIYOS ANG IYONG LUKLUKAN”, o “ANG IYONG LUKLUKAN AY ANG DIYOS”, o isang apposition sa HO THEOS SOU sa second case “SAMAKATUWID ANG DIYOS”, “MAGING ANG IYONG DIYOS”

Sa Bibliang Hebreo, ang nakalagay ay ang DIYOS ay ang LUKLUKAN ng ANAK na ito ay isang metaphor (ito ay isang figure of speech na naghahambing o nagtutulad) na nagpapakita na ang DIYOS ang pinanggalingan ng Luklukan o kapangyarihan ng Anak o ni Cristo.  Pinatutunayan ito ni Jesus sa Mateo 28:18 nang sabihin niyang:  Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.” At sa Mateo 11:27 ay sinabi din niyang: Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama” Maliwanag kung gayon na ang pinanggalingan ng kaniyang kapangyarihan at karapat ay ang Diyos na pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM ay paiilalim siya sa kapangyarihan ng nagiisang Diyos ang Ama:

1 Corinto 15:27 -28 “Ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kaniyang kapangyarihan.”  Ngunit sa salitang “lahat ng bagay” maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo.  At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Cristo, ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS NA NAGLAGAY NG LAHAT NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NIYA.  Sa gayon lubusang maghahari ang Diyos sa lahat.” [Magandang Balita, Biblia]

Kaya nga maitatanong natin, bakit papailalim ang Anak sa Diyos kung PANTAY sila ng KAPANGYARIHAN ng Ama? Ito ay isang tanong na nakatatawag pansin at hindi maipaliwanag ng mga nagtataguyod ng aral na TRINIDAD, na ang laging palusot ng mga ito ay: “Ang Santisima Trinidad ay isang misteryo”.


“Ang Diyos Ay Iyong Luklukan”

Ang mga sumusunod ay ang mga iba pang pagkakasalin ng nasabing talata:

Hebrews 1:8 "But of the Son he says, `GOD IS YOUR THRONE forever and ever! And a righteous sceptre is the sceptre of his kingdom!`" (Goodspeed)

Hebrews 1:8 "He says of the Son, `GOD IS THY THRONE for ever and ever, thy royal sceptre is the sceptre of equity`." (Moffat Translation)

Maliwanag ang banggit sa mga verse na ito: “GOD IS YOUR THRONE” o  “GOD IS THY THRONE” na sa tagalog ay “ANG DIYOS AY IYONG LUKLUKAN”

Sa mga saling ito ng Biblia na Goodspeed at Moffat, makikita na hindi tinawag ng Ama na Diyos ang kaniyang Anak, kundi ang sinasabi ng Diyos Ama sa Anak (si Cristo) na Siya (Ang Ama) ay ang kaniyang (Ang Anak) luklukan o trono.

Samakatuwid ang dalawang pagkakasaling ito ng Hebreo 1:8 ay hindi kumokontra o sumasalungat sa iba pang mga pahayag sa Biblia kaya ating natitiyak na ang pagkakasaling ito ang tumpak at tama.  Dahil kung ating tatanggapin na kinikilala ng Ama ang Anak na isa pang Diyos maliban sa kaniya, ay kokontrahin ng Diyos mismo ang kaniyang pahayag:

Isaias 45:21  “Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? AT WALANG DIOS LIBAN SA AKIN: ISANG GANAP NA DIOS AT TAGAPAGLIGTAS; WALANG IBA LIBAN SA AKIN.”

Ang Diyos mismo ang nagsabi at nagturo sa mga tao na walang ibang Diyos maliban sa Kaniya, at ang NAGIISANG DIYOS na ito ay ang AMA na lumikha ng lahat ng mga bagay:

Malakias 2:10 “Hindi ba IISA ang ating AMA? Hindi ba IISANG DIYOS ang lumalang sa atin? [MBB]

Hindi lamang sa hindi kumikilala ang Diyos sa iba pang Diyos kundi ipinakilala pa niya ang kaniyang pagkakaiba sa pagsasabing wala siyang katulad o kagaya:

Isaias 46:9  “Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA'T AKO'Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; AKO'Y DIOS, AT WALANG GAYA KO;”

Kung atin ngang babalikan ang Hebreo 1:8 at itutuloy ang pagbasa sa verse 9, ay mapapansin natin na ang Anak ang may kinikilalang Diyos:

Hebreo 1:9  “Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; KAYA'T ANG DIOS, ANG DIOS MO, ay nagbuhos sa iyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan”.

Pansinin ang banggit na: “ANG DIOS MO” . Kung si Cristo na Anak ay ang Diyos, lalabas ngayon na ang Diyos ay may kinikilalang isa pang Diyos maliban sa kaniya, magkakaroon na ngayon ng DALAWANG DIYOS na ito ay aral na labag sa Biblia.

Maliwanag na katotohanan na kung ang Diyos, ang Ama ay walang kinikilalang iba pang Diyos, si Cristo sa kabilang dako ay kinikilala ang Ama bilang kaniyang Diyos:

Juan 20:17  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.”
“Ang Iyong Luklukan, binigay ng Diyos”

Sinasabi ng mga naniniwalang Diyos si Cristo na mali daw na paniwalaan na ang Diyos ay isang Trono o Luklukan, kasi daw ay pinababa namin ang kalagayan ng Diyos na itinuturing lang daw na upuan. Kaya kanilang tinatanong: “Paano magiging tama ang pagkaunawa na ang Diyos ay Trono o Luklukan ni Jesus?”

Marapat ba kasing unawain ito ng literal?

Dapat nating malaman na ang sinasabi sa Hebreo 1:8 ay isang propesiya o hula tungkol sa pagdating ng Mesias na mababasa sa Lumang Tipan na sinipi mula sa Mga Awit 45:7 na nagsasabi ng ganito: Ating pong basahin ang nasabing talata sa Bibliang isinalin ng mga Judio sa panahon natin ngayon:

Psalms 45:7 "THY THRONE, GIVEN OF GOD, endureth for ever and ever; the sceptre of thy kingdom." (Jewish Publications Society of America Translation

Maliwanag na sinasabi sa talatang iyan na isinalin ng mga Judio na: THY THRONE, GIVEN OF GOD” o sa Filipino ay “ANG IYONG LUKLUKAN, BIGAY NG DIYOS”

Samakatuwid ang kahulugan nung salitang “GOD IS YOUR THRONE” (ANG DIYOS AY IYONG LUKLUKAN) ay “THY THRONE, GIVEN OF GOD” (ANG IYONG LUKLUKAN, BINIGAY NG DIYOS)

At ang katibayang iyan ay binigyang linaw sa unahan ng kapitulo na ang Diyos ay magbibigay ng kaniyang kaharian sa isang HARI:

Psalms 45: 1- 3 "Beautiful words fill my mind, as I compose this song for the king. Like the pen of a good writer my tongue is ready with a poem. You are the most handsome of men; you are an eloquent speaker. GOD HAS ALWAYS BLESSED YOU. BUCKLE ON YOUR SWORD, MIGHTY KING; YOU ARE GLORIOUS AND MAJESTIC." (Today’s English Version)

Sa Filipino:

Awit 45:1-3 “Mga magagandang salita ang pumupuno sa aking isipan, habang aking isinusulat ang awit para sa Hari. Katulad ng panulat ng isang magaling na manunulat ang aking dila ay nahahanda sa isang tula. Ikaw ang painakamakisig sa lahat ng mga tao; ikaw ay mahusay magsalita. ANG DIYOS AY PINAGPAPALA KANG PALAGI. ISUKBIT MO ANG IYONG TABAK, DAKILANG HARI; IKAW AY MALUWALHATI AT MARILAG.”

At ang kinatuparan ng propesiyang ito ay si Jesus na pinagbigyan ng Diyos ng Trono o Luklukan ni David:

Lucas 1:31-33  “At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS.  SIYA'Y MAGIGING DAKILA, AT TATAWAGING ANAK NG KATAASTAASAN: AT SA KANIYA'Y IBIBIGAY NG PANGINOONG DIOS ANG LUKLUKAN NI DAVID na kaniyang ama:  At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian.”

Kaya maliwanag na ang kapangyarihan ni Jesus at ang kaniyang karapatang tinataglay ay hindi lihitimo sa kaniya kundi ito ay ibinigay lamang sa kaniya. At ito ay kaniyang ipinahayag sa kaniyang mga alagad:

Mateo 28:18  “At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ANG LAHAT NG KAPAMAHALAAN SA LANGIT AT SA IBABAW NG LUPA AY NAIBIGAY NA SA AKIN.”

At ang nagbigay sa kaniya ng lahat ng ito ay ang Ama, narito ang kaniyang pagtatapat:

Mateo 11:27  “ANG LAHAT NG MGA BAGAY AY IBINIGAY SA AKIN NG AKING AMA: at sinoma'y hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama; at sinoma'y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.”

At pagkatapos nga na maibigay sa kaniya ang lahat ng bagay, ang ANAK ay papailalim sa kapangyarihan ng Ama na nagbigay ng lahat ng bagay sa kaniya, at ito ay magaganap sa ARAW NG PAGHUHUKOM:

1 Corinto 15:27-28 “Ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kaniyang kapangyarihan.”  Ngunit sa salitang “lahat ng bagay” maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo.  At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Cristo, ANG ANAK NAMAN ANG PAPAILALIM SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS NA NAGLAGAY NG LAHAT NG BAGAY SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NIYA.  Sa gayon lubusang maghahari ang Diyos sa lahat.” [MBB]“Si Jesucristo ay Tao”

Kung si Cristo man ay binigyan ng Trono o Luklukan ng Diyos, ito ay hindi mangangahulugan na ang Diyos ay paiilalim kay Cristo, niliwanag na iyan sa talatang binasa natin sa itaas. Eh ano ang puwesto ng Trono ni Cristo sa Langit? Siya ba ay nakaupo sa Trono o Luklukan ng Diyos mismo? Basahin natin ang patotoo ng Banal na Kasulatan mula din sa sumulat ng Hebreo 1:8:

Hebrews 8:1 "What I mean is that WE HAVE A HIGH PRIEST WHO SITS AT THE RIGHT SIDE OF GOD'S GREAT THRONE IN HEAVEN." (CEV)

Sa Filipino:

Hebreo 8:1 “Ang ibig kong tukuyin ay MAYROON TAYONG ISANG MATAAS NA SASERDOTE NA NAKAUPO SA KANAN NG TRONO NG DIYOS SA LANGIT.”

Ang tinutukoy na MATAAS NA SASERDOTE ay walang iba kundi si Cristo:

Hebrews 4:14 "That is why we have A GREAT HIGH PRIEST WHO HAS GONE TO HEAVEN, JESUS THE SON OF GOD." (NLT)

Sa Filipino:

Hebreo 4:14 “Kaya nga mayroon tayong ISANG DAKILANG MATAAS NA SASERDOTE NA UMAKYAT SA LANGIT, SI JESUS ANG ANAK NG DIYOS.”

Ano ang kalagayan ng sinasabing MATAAS NA SASERDOTE na NAKAUPO sa KANAN ng DIYOS? Sasagutin tayo ng mga talatang ito:

Hebrews 7:26 "Here is the HIGH PRIEST we need. A MAN WHO IS HOLY, faultless, unstained, seperate from sinners and lifted above the very Heavens." (Philips Translation)

Sa Filipino:

Hebreo 7:26 “Narito ang MATAAS NA SASERDOTE na ating kailangan, ISANG TAONG BANAL, malinis, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at iniakyat sa itaas sa mga langit.”

Maliwanag ang pagkakasabi siya’y ISANG TAONG BANAL, samakatuwid ISANG TAO, narito pa ang isang ebidensiya:

Hebrews 7:24 "But THIS MAN, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood." (KJV)

Sa Filipino:

Hebreo 7:24 “Ngunit ANG TAONG ITO, sapagkat namamalagi magpakailan man, ay may pagkasaserdote na hindi mapapalitan.”

At dahil sa si Cristo ay TAO, maliwanag na hindi siya DIYOS, sapagkat ang DIYOS ay HINDI TAO, ating basahin:

Oseas 11:9  “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: SAPAGKA'T AKO'Y DIOS, AT HINDI TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

At sapagkat si Cristo, ang Mataas na Saserdote na nakaupo sa kanan ng Trono o Luklukan ng Diyos, ay isang TAO at HINDI DIYOS.  Samakatuwid ang sumulat ng Hebreo 1:8, ay hindi kailan man naniniwala o nagturo na si Cristo ay Diyos. At atin ngayong matitiyak na MALING SALIN ang mga talatang nagsasabi na “ANG IYONG LUKLUKAN, OH DIYOS.”

Dahil hindi kailan man kokontrahin ng sumulat ng aklat ng Hebreo ang kaniyang sarili…

Hanggang sa muli...
ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network