Monday, 16 April 2012

144,000 na Tao nga lang ba ang Makapupunta sa Langit? (Part 2)

Ang "LUBHANG KARAMIHAN" mga taong hindi aakyat sa Langit,
kundi mananatili lamang sa Lupa ayon sa mga SAKSI ni JEHOVA

       IPAGPAPATULOY po natin ang pagsagot tungkol sa isyung ito na nirequest ng isang ANONYMOUS sa ating Blog. Atin pong nasagot sa nakaraang post ang tungkol sa tamang kahulugan ng Lucas 12:32, na ang MUNTING KAWAN na tinutukoy sa talata na pagkakalooban ng AMA ng KAHARIAN na ang tinutukoy ay KAHARIAN NG LANGIT ay mga KAANIB ng IGLESIA NI CRISTO noong FIRST CENTURY, sapagkat ang KAWAN ay siya rin iyong IGLESIA na ipinakikilala ng Biblia. Wala pong mababasa sa Biblia na mga SAKSI NI JEHOVA ang mga iyon. Maliwanag po sa Biblia na sila ang mga kaanib ng UNANG IGLESIA na itinatag ni Cristo sa Jerusalem noong Unang Siglo [33A.D.].

Atin din pong napatunayan na hindi lamang sila ang may pangako na makakapasok sa KAHARIAN ng LANGIT dahil niliwanag ni Cristo na ang sinomang tao na gaganap sa kalooban ng AMA na nasa langit ay makapapasok rin sa kaharian ng Langit [Mateo 7:21]. Kaya po napakaliwanag na hindi lamang sa MUNTING KAWAN ibibigay ang KAHARIAN, kundi sa lahat ng tao na papayag na ganapin ang kalooban ng Diyos na matipon ang lahat kay Cristo na ito nga po ay sa pamamagitan ng PAGSANGKAP o PAGANIB sa kaniyang KATAWAN o IGLESIA, na ito nga po ay ang IGLESIA NI CRISTO na ipinakikilala ng Biblia.


Mga Saksi ni Jehova ba ang 144,000?

Ngayon atin naman pong puntahan ang kasunod na talata na kaniyang ibinigay ang Apocalypsis 14:1 at 3, basahin po natin:

Apocalypsis 14:1  “At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y ISANG DAAN AT APAT NA PU'T APAT NA LIBONG may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo.”

 Apocalypsis 14:3  “At sila'y nangagaawitan na wari'y isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda: at sinoman ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang ISANG DAAN AT APAT NA PU'T APAT NA LIBO LAMANG, SA MAKATUWID AY SIYANG MGA BINILI MULA SA LUPA.”

Dito may binabanggit na bilang ng mga tao na ISANG DAAN AT APAT NA PU’T APAT NA LIBO o 144,000 na mga tao na nagtataglay ng PANGALAN ni Cristo at PANGALAN ng AMA, at kitang-kita po sa mga TALATANG iyan na wala naman pong mababasa na sila lang ang makapapasok sa Langit, hindi po ba?

Ngunit ang maliwanag na sinasabi sa talata na sila iyong mga tao na BINILI MULA SA LUPA. Samakatuwid sila ay mga taong BINILI o TINUBOS ng DUGO ni Cristo.

Apocalypsis 5:9  “At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't IKAW AY PINATAY, at BINILI MO SA DIOS NG IYONG DUGO ANG MGA TAO sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa.”

At nabasa na natin sa nakaraan na ang BINILI o TINUBOS ng DUGO ni CRISTO ay ang mga KAANIB sa kaniyang IGLESIA o IGLESIA NI CRISTO [Gawa 20:28, Lamsa Version]. Kaya muli na naman po nating napatunayan sa pamamagitan ng Biblia, at hindi sa pamamagitan ng kuro-kuro o pala-palagay, na ang 144,000 ay mga kaanib ng IGLESIA NI CRISTO at hindi miyembro ng mga SAKSI NI JEHOVA. Dahil nagkaroon lamang po ng pangalang “SAKSI NI JEHOVA” noong 1931, hindi po iyan ang pangalan ng kanilang samahan noong magsimula ito sa America noong 1870, sila po ay kilala lamang sa pangalang BIBLE STUDENTS noon sa pangunguna ng kanilang founder na si CHARLES TAZE RUSSELL, na isang dating Adventist.

Bukod pa doon ang mga KAANIB ng IGLESIA NI CRISTO ang talagang nagtataglay ng PANGALAN ni Cristo at ng PANGALAN ng AMA eh. Basahin natin ang sinabi ni Cristo:

John 17:11  “And now I am coming to you; I am no longer in the world, but they are in the world. Holy Father! KEEP THEM SAFE BY THE POWER OF YOUR NAME, THE NAME YOU GAVE ME, so that they may be one just as you and I are one.” [Good News Bible]

Sa Filipino:

Juan 17:11  “At ngayon ako’y papunta na sa iyo; Wala na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanglibutan pa sila.  Amang Banal! INGATAN MO SILA SA KAPANGYARIHAN NG IYONG PANGALAN, ANG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang sila’y maging isa na gaya natin na iisa.”

Napakaliwanag po na ang PANGALAN na ibinigay ng Diyos kay JESUS ay PANGALAN ng Diyos, hindi pansariling PANGALAN ng Diyos, kundi PANGALANG PAGAARI ng Diyos.  Alin po ang PANGALANG iyon?

Gawa 4:12  “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't WALANG IBANG PANGALAN sa silong ng langit, NA IBINIGAY SA MGA TAO, na sukat nating ikaligtas.”

Gawa 2:36  “Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na GINAWA NG DIOS NA PANGINOON AT ‘CRISTO’ ITONG SI JESUS na inyong ipinako sa krus.”

Ang pangalang CRISTO ang pangalan na pag-aari ng Diyos na ibinigay kay JESUS na ibinigay naman sa mga tao, at ang nagtataglay ng Pangalang CRISTO ay nagtataglay ng pangalang ikaliligtas. Ito lamang ang pangalang ibinigay ng Diyos na dapat taglayin ng tao.

Kaya nga napakaliwanag eh, kaya nga IGLESIA NI CRISTO ang tawag dala-dala nila o taglay nila ang pangalan ng Cordero na pangalang pag-aari ng Diyos, ang pangalang CRISTO, at hindi po JEHOVA ang sinabi ng Biblia.

Ang maliwanag pong mababasa sa Biblia ay ang PANGALANG “IGLESIA NI CRISTO” sapagkat ito po ay pangalang umiral na noon pang nandirito si Cristo sa lupa at nabubuhay pa ang mga Apostol. At pinatutunayan iyan maging ng isang PARI ng Iglesia Katolika, na nagsuri ng kasaysayan.

“Did Jesus Christ establish a Church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, WE LEARN THAT JESUS CHRIST ESTABLISHED A CHURCH, WHICH FROM THE EARLIEST TIMES HAS BEEN CALLED AFTER HIM the Christian Church or THE CHURCH OF CHRIST… this church, founded and organized by Jesus Christ and preached by the apostles, is THE CHURCH OF CHRIST,… IT IS THE ONLY TRUE CHURCH AND THE ONE WHICH GOD ORDERS ALL MEN TO JOIN.” [Religion: Doctrine and Practice, by Rev. Francis Cassily, pages. 442-443 and page 444]

Salin sa Filipino:

“Si Jesu Cristo ba ay nagtatag ng isang Iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapuwa pangsanglibutan at hindi pangkabanalan, lalo na mula sa Biblia na itinuturing na isang dokumentong makatao, ATING NATUTUNAN NA SI JESU CRISTO AY NAGTATAG NG ISANG IGLESIA, NA MULA SA MGA UNANG PANAHON AY TINAWAG NG SUNOD SA KANIYA ang Iglesia Cristiana o ang IGLESIA NI CRISTO…ang Iglesiang ito, itinatag at binalangkas ni Jesu Cristo at ipinangaral ng mga apostol, ay ang IGLESIA NI CRISTO,…ITO LAMANG ANG TUNAY NA IGLESIA NA PINAGUTOS NG DIYOS NA ANIBAN NG LAHAT NG TAO.”

Maliwanag na pinatutunayan maging ng Paring ito ng Iglesia Katolika na si Cristo batay sa lahat ng kasaysayan lalo na batay sa Biblia, ay nagtayo ng isang IGLESIA na tinawag ng sunod sa kaniya ang IGLESIA NI CRISTO.

Wala po tayong mapagbabatayang Biblia, o kahit na ano pa mang aklat ng History na magpapatunay na ang samahan na itinatag ni Cristo ni ang mga UNANG CRISTIANO ay tinawag sa pangalang  “MGA SAKSI NI JEHOVA”, Dahil una wala naman pong salitang JEHOVA sa alin mang sinauang manuskrito ng Biblia na nasa wikang Hebreo, Aramaiko, at Griego. Ang Pangalang JEHOVA ay pangalang ginawa o galing lamang sa SIMBAHANG KATOLIKO.


Para sa karagdagang kaalaman magpunta po kayo sa LINK na ito:At alam niyo po ba ang isa pa sa kakaibang paniniwala nila tungkol sa 144,000?  Naniniwala po sila na hanggang sa kasalukuyang panahon ay may nabubuhay pa sa kanila. At sila iyong tinatawag nilang mga REMNANTS o MGA NALABI, at sila lamang ang may karapatang tumanggap o bumahagi sa TINAPAY at KATAS ng UBAS sa panahon ng kanilang tinatawag na MEMORIAL na sa INC naman ay tinatawag na BANAL NA HAPUNAN. Kaya nung minsan akong naimbitahan sa kanilang memorial ay ni isa sa kanila ay walang kumuha ng tinapay o uminom sa kopita na may katas ng ubas, ang umiinom lang daw doon ay ang mga REMNANT na kabilang sa 144,000, narito ang paliwanag nila:

"144,000 ANOINTED. HOW MANY ARE THERE LEFT THAT IS STILL ALIVE TODAY?"


8,570 partook of the bread and wine in 2004 

"WHEN DID THE 144,000 ANOINTED COMPLETED AND FULLFILLED THE NUMBER OF 144,000?"

EVIDENTLY, THE GATHERING OF THESE WAS VIRTUALLY COMPLETE BY 1935. Then “a great crowd, which no man was able to number, out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb.” (Revelation 7:9-17) began to be collected in.

Increasing numbers (at that time) of those who heeded the message and who showed zeal in the witness work came to profess an interest in living forever on the Paradise earth. THEY HAD NO DESIRE TO GO TO HEAVEN. That was not their calling. They were no part of the little flock but rather of the other sheep. (Luke 12:32; John 10:16) Their being identified in 1935 as the great crowd of other sheep was an indication that the choosing of the 144,000 was then about complete.Lumalabas sa kanilang paliwanag na nakumpleto ang pagtatatak sa 144,000 noong 1935, pagkatapos ng taong iyon ang sumunod naman na mga pinili ay ang LUBHANG KARAMIHAN na ayon sa kanila ay hindi naghahangad na manirahan sa LANGIT.

Kitang-kita din po sa kanilang paliwanag na noong 2004 ay mayroong 8,570 na mga tao ang bumahagi o tumanggap sa kanilang MEMORIAL, maliwanag kung gayon na mayroon pang 8,570 na kabilang sa 144,000 umano ang nabubuhay pa sa panahon natin.

Kaya lumalabas sa kanilang paliwanag:

Mula 1870 hanggang 1935 Pagtatatak at pagpili sa 144,000 na maninirahan sa LANGIT.

Mula 1935 hanggang sa panahon natin ngayon ay ang pagpili naman sa LUBHANG KARAMIHAN na maninirahan sa LUPA.

Eh kung ikaw ay isang kapapanganak pa lang na sanggol noong 1935 at isa ka sa REMNANT. lumalabas na ang edad mo noong tumanggap ka sa MEMORIAL noong 2004 ay 69 years old. Eh paano iyong ang edad ay 30 anyos na noong 1935, lalabas kung gayon na ikaw ay 99 years old na nang bumahagi ka sa MEMORIAL noong taon na iyon.

Klaro ang kanilang pagkakaunawa na hanggang ngayon ay may nabubuhay pa sa mga taong kabilang sa 144,000 na tinutukoy sa Banal na Kasulatan. Totoo kaya ito?


144,000 na ipinakikilala ng Biblia posible bang nabubuhay pa sa panahon natin?

Sino ba talaga iyong mga taong ito na kabilang sa 144,000, posible po ba na sila ay buhay pa sa panahon natin ngayon?

Basahin po natin ang pagpapakilala sa kanila ng Biblia:

Apocalypsis 14:3  “At sila'y nangagaawitan na wari'y isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda: at sinoman ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang ISANG DAAN AT APAT NA PU'T APAT NA LIBO lamang, sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa.”

Apocalypsis 14:4  “Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka't sila'y mga malilinis. At ANG MGA ITO'Y ANG NAGSISISUNOD SA CORDERO SAAN MAN SIYA PUMAROON. ANG MGA ITO'Y ANG BINILI SA GITNA NG MGA TAO, na naging mga PANGUNAHING BUNGA sa Dios at sa Cordero.”

Ang 144,000 po na mga taong ito ay imposible po na buhay pa sa panahon natin dahil sila po ang mga PANGUNAHING BUNGA sa DIYOS at sa CORDERO, sila po iyong personal na nakasama ng Panginoon at sumunod sa kaniya saan man po siya pumaroon noong nandirito pa siya sa lupa. Sila po ang PANGUNAHING BUNGA ng gawain ng Panginoong Jesus sa bansang ISRAEL.

Sa madaling salita gaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan, sila ang mga unang naging mga CRISTIANO o unang mga naging kaanib sa UNANG IGLESIA.

At dahil po sa ang gawain ni Cristo ay Unang lumaganap sa dako ng mga JUDIO kaya ang 144,000 na binabanggit ay mga LAHING JUDIO o LAHING ISRAELITA po lamang, gaya ng ating mababasa sa talatang ito:

Apocalypsis 7:4  “At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na ISANG DAAN AT APAT NA PU'T APAT NA LIBO, na NATATAKAN, SA BAWA'T ANGKAN NG MGA ANAK NI ISRAEL:”

Klarong-klaro po iyan mga kaibigan, na ang 144,000 ay MGA LAHING ISRAELITA.  Na mula sa labingdalawang angkan ng mga anak ni Jacob o ni Israel, gaya ng ating mababasa sa susunod:

Apoc 7:5  “Sa angkan ni JUDA ay LABINGDALAWANG LIBO ang tinatakan; Sa angkan ni RUBEN ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni GAD ay LABINGDALAWANG LIBO;”

Apoc 7:6  “Sa angkan ni ASER ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni NEFTALI ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni MANASES ay LABINGDALAWANG LIBO;”

Apoc 7:7  “Sa angkan ni SIMEON ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni LEVI ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni ISACAR ay LABINGDALAWANG LIBO;”

Apoc 7:8  “Sa angkan ni ZABULON ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni JOSE ay LABINGDALAWANG LIBO; Sa angkan ni BENJAMIN ay LABINGDALAWANG LIBO ang tinatakan.”

Atin pong i-summarize:

JUDA          =      12,000
RUBEN      =      12,000
GAD            =     12,000
ASER          =     12,000
NEFTALI   =      12,000
MANASES =       12,000
SIMEON     =      12,000
LEVI            =     12,000
ISACAR       =      12,000
ZABULON  =       12,000
JOSE            =      12,000
BENJAMIN =      12,000
_____________________________
                           144,000

Sila po ang mga NATATAKAN na mga LAHING ISRAELITA. Kaya po maliwanag na hindi maaaring buhay pa sa panahon natin ang mga taong ito dahil sila po ay ang mga UNANG naging KAANIB sa IGLESIA noong UNANG SIGLO na NATATAKAN ng ESPIRITU SANTO matapos na sila ay makapakinig at sumampalataya sa aral ng EVANGELIO o ng mga salita ng Diyos:

Efeso 1:13  “Na sa kaniya'y kayo rin naman, PAGKARINIG NG ARAL NG KATOTOHANAN, NG EVANGELIO NG INYONG KALIGTASAN, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay KAYO'Y TINATAKAN NG ESPIRITU SANTO, NA IPINANGAKO,”

Ang pagtatatak ay ang PANGANGARAL ng EVANGELIO o SALITA ng DIYOS, at kapag ikaw ay SUMAMPALATAYA tatanggapin mo ang kaloob na TATAK na siyang ESPRITU SANTO.

Isa pong napakaimposibleng aral, ang doktrina ng mga Saksi ni Jehova tungkol sa 144,000.

Maliwanag po sa Biblia na ang 144,000 po ay ang mga PANGUNAHING BUNGA ng gawain ni Cristo nang siya ay mangaral noon sa ISRAEL, sila ang mga UNANG naging kaanib ng IGLESIA NI CRISTO noong FIRST CENTURY na may pangakong magmamana ng KAHARIAN ng LANGIT at siyempre kasama rin ng iba pang gumanap ng kalooban ng AMA na nasa LANGIT, na pumayag na maging bahagi o sangkap ng KATAWAN ni CRISTO na siya niyang IGLESIA [Colosas 1:18].

Itutuloy pa po natin ang pagtalakay…

Wednesday, 11 April 2012

144,000 na Tao nga lang ba ang Makapupunta sa Langit? (Part 1)Atin pong sagutin ang itinatanong sa atin ng isang ANONYMOUS na may kinalaman sa ARAL ng mga SAKSI NI JEHOVA, ganito po ang kaniyang sinabi:

“Bro Aerial maari mo po bang gawan ng Paksa ang aral ng JW ito.

Isang munting kawan lamang ng 144,000 ang aakyat sa langit at mamamahala kasama ni Kristo at paki paliwanag na din po ang mga talatang kanilang pinagbabatayan sa nasabing aral nilang ito.  Luc. 12:32; Apoc. 14:1, 3; 1 Cor. 15:40-53; Apoc. 5:9, 10”-------------------

Ang mga Saksi po ni Jehova ay may kakaibang paniniwala sa mangyayari sa panahon ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo o sa Dakilang Araw ng Kaligtasan, para po sa kanila may dalawang class o klase ng mga tao ang maliligtas, merong pupunta sa Langit at meron naman pong sa lupa maninirahan.

Ang 144,000 na tao lamang daw po o iyong tinatawag na MUNTING KAWAN ang maninirahan sa Langit, at ang sinasabi daw po ng Biblia sa Apocalypsis 7:9 na LUBHANG KARAMIHAN ang siyang magmamana naman ng lupa at mananahan dito magpakailan man.

Siyempre pa para makapanghikayat ng mga tao, gumagamit din sila ng mga talata para patunayan diumano na ang kanilang aral ay aral ng Diyos, at ibinigay po ng nagtatanong sa atin ang isa, basahin po natin ang isinasaad ng unang talata:

Lucas 12:32  “Huwag kayong mangatakot, MUNTING KAWAN; sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong Ama ANG SA INYO'Y IBIGAY ANG KAHARIAN.”

May kinakausap po ang Panginoong Jesus sa tagpong ito na tinawag niyang MUNTING KAWAN, na ang sabi niya’y siyang pagbibigyan ng Ama ng KAHARIAN.

Alin po ba iyong KAHARIAN na tinutukoy na ibibigay sa kanila ng AMA? Hindi po tayo ang sasagot niyan, ang sasagot po sa atin siyempre ay si Cristo:

Mateo 4:17  “Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang KAHARIAN NG LANGIT.”

Maliwanag po kung gayon na ang Kaharian na ibibigay ng Dios o ng Ama sa MUNTING KAWAN ay ang KAHARIAN ng LANGIT. At dahil nga po sa alam din ng mga kaibigan nating mga Saksi ni Jehova na ang mga ito ang pinangakuan ng pangakong ito, ay nagkaroon sila ng kaisipan na ang MUNTING KAWAN lamang ang makapapasok sa Kaharian ng Langit.

Ito ngayon ang mahalagang tanong: Ang MUNTING KAWAN lamang ba ang makapapasok sa KAHARIAN NG LANGIT?

Sasagutin tayong muli ni Cristo:

Mateo 7:21  “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, AY PAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT; KUNDI ANG GUMAGANAP NG KALOOBAN NG AKING AMA NA NASA LANGIT.”

Maliwanag po ang sagot sa atin ni Cristo, ANG GUMAGANAP NG KALOOBAN NG KANIYANG AMA na nasa Langit ay MAKAPAPASOK sa KAHARIAN ng LANGIT.

Kaya hindi po exclusive lamang sa MUNTING KAWAN na kinakausap niya sa tagpong iyon ang pagpasok sa KAHARIAN NG LANGIT, dahil niliwanag po ni Jesus ang requirement, kailangang ganapin ang kalooban ng AMA na nasa Langit.

Kaya dito pa lamang po ay alam na alam na natin na nagkakamali sila ng PANGUNAWA sa sinasabi sa Lucas 12:32.

Ngayon kumpletohin po natin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito?

Ano ba iyong KALOOBAN ng AMA na nasa LANGIT na kailangan ganapin ng isang tao para siya makapasok sa KAHARIAN ng LANGIT?

Mali po na tayo ang sumagot niyan, kaya muli po nating pasasagutin ang Biblia:

Efeso 1:9-10  “NA IPINAKIKILALA NIYA SA ATIN ANG HIWAGA NG KANIYANG KALOOBAN, ayon sa kaniyang minagaling na ipinasiya niya sa kaniya rin.  Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, UPANG TIPUNIN ANG LAHAT NG MGA BAGAY KAY CRISTO, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan, at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa; sa kaniya, sinasabi ko,”

Ano po iyong KALOOBAN ng AMA na dapat ganapin ng tao para makapasok siya sa kaharian ng Langit?  Maliwanag po ang sagot:

“UPANG TIPUNIN ANG LAHAT NG MGA BAGAY KAY CRISTO”

Kailangan po na tayo ay MATIPON kay CRISTO, ito po ang KALOOBAN ng Diyos na kaniyang MINAGALING at IPINASIYA niya sa kaniya rin.

Ang sinoman ang papayag na matipon kay Cristo ay makapapasok sa kaharian ng Langit?

Paano po ba tayo matitipon kay Cristo?

As usual hindi INC ang sasagot niyan, kundi si Cristo:

Juan 10:9  “AKO ANG PINTUAN; ANG SINOMANG TAONG PUMASOK SA AKIN, AY SIYA'Y MALILIGTAS,…”

Kailangan po palang PUMASOK tayo kay Cristo. Tama po hindi ba?  Kasi kung ang maraming tao IISA lang ang PAPASUKAN, hindi po ba matitipon sila?

Para po tayo matipon kay Cristo, maliwanag po ang sabi niya PUMASOK tayo sa kaniya bilang PINTUAN.

Eh literal po ba yon? Paano po natin magagawa iyon, eh si Cristo ay nasa Langit na, tsaka kung sakali man na si Cristo ngayon ay nasa Lupa, ay magkakasiya po ba sa kaniya ang maraming tao?

Samakatuwid ang sinalitang ito ni Jesus ay SYMBOLICAL at hindi dapat unawaing literal.

Pero mayroon po bang mga tao ang nagawang pumasok kay Cristo noong UNANG SIGLO? 

Biblia pong muli:

Roma 5:2  “Sa pamamagitan din naman niya'y NANGAGKAROON TAYO NG ATING PAGPASOK SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios.”

Mayroon na pong mga tao noong Panahon ni Cristo na nagawa ang PAGPASOK sa kaniya bunga ng kanilang PAGSAMPALATAYA.  Eh nang nakapasok na po sila kay Cristo, saan po sila napabilang?

Roma 12:4-5  “Sapagka't kung paanong SA ISANG KATAWAN AY MAYROONG TAYONG MARAMING MGA SANGKAP, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain:  Ay GAYON DIN TAYO, NA MARAMI, AY IISANG KATAWAN KAY CRISTO, AT MGA SANGKAP NA SAMASAMA SA ISA'T ISA.”

Ang mga nagsipasok po kay Cristo ay napabilang o naging SANGKAP ng kaniyang iisang KATAWAN,

Ang salita pong SANGKAP sa English ay MEMBER  o KAANIB:

Romans 12:4-5  “For as we have MANY MEMBERS IN ONE BODY, and all members have not the same office:  SO WE, BEING MANY, ARE ONE BODY IN CHRIST, and EVERY ONE MEMBERS ONE OF ANOTHER.” [KJV]

Maliwanag po ngayon na kailangan po pala na tayo ay may SANGKAPAN o ANIBAN para magawa natin ang KALOOBAN ng AMA na MATIPON kay CRISTO.

Sasangkap po tayo o aanib sa kaniyang KATAWAN, Eh alin po ang KATAWANG tinutukoy? Iyon po bang literal na KATAWAN niya na NAMATAY?

Colosas 1:18  “AT SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA'Y NG IGLESIA; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

Ang tinutukoy pong KATAWAN niya ay ang IGLESIA, kaya po klaro na ngayon na ang sinoman pong nagnanais na makapasok sa KAHARIAN ng Langit ay kailangan pong ganapin ang KALOOBAN ng AMA na MATIPON kay Cristo, at ito nga po’y magagawa kung tayo ay PAPASOK, SASANGKAP, o AANIB sa KATAWAN NI CRISTO na siyang IGLESIA.

Eh alin pong Iglesia?  Kahit saang Iglesia?

Roma 16:16  “Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga IGLESIA NI CRISTO.”

Ang gumanap po ng kalooban ng AMA na makapapasok sa KAHARIAN ng LANGIT kasama ng mga kabilang sa MUNTING KAWAN ay kabilang o SANGKAP ng KATAWAN NI CRISTO na siyang IGLESIA NI CRISTO.

ANG GUMANAP NG KALOOBAN NG AMA AY ANG MGA NAGING KAANIB NG IGLESIA NI CRISTO.

So hindi po pala KAANIB ng mg SAKSI NI JEHOVA ang makapapasok sa KAHARIAN ng LANGIT, dahil wala naman po tayong mababasa sa Bibliang ganiyan.

Eh paano po iyong sinasabi nila na iyong MUNTING KAWAN daw ay mga KAANIB ng SAKSI NI JEHOVA?

Dapat po kasi itanong natin sa kanila, ano ba iyong KAWAN na tinutukoy diyan?  Mga SAKSI NI JEHOVA ba iyon?

Biblia po ulit ang sasagot hindi tayo:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong KAWAN, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang IGLESIA NG PANGINOON NA BINILI NIYA NG KANIYANG SARILING DUGO.”

Ang KAWAN na tinutukoy ay ang IGLESIA na Binili ng PANGINOON ng kaniyang sariling DUGO. Eh sino po iyong Panginoon na iyon na bumili sa IGLESIA ng kaniyang DUGO?

Hebreo 9:13-14  “Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman:  Gaano pa kaya ang DUGO NI CRISTO, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?”

Si CRISTO po ang PANGINOON na bumili o tumubos sa IGLESIA na siya rin iyong KAWAN ng kaniyang sariling DUGO.

Eh aling IGLESIA po iyan?

Acts 20:28  “Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you to be overseers. To feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” [Lamsa Version]

Sa Filipino:

Gawa 20:28  “Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong KAWAN, na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

Maliwanag po kung gayon na ang tinutukoy na MUNTING KAWAN ay mga KAANIB rin ng IGLESIA NI CRISTO, na kaya po naman tinawag na MUNTI ni Cristo ay sapagkat kakaunti pa lamang noon ang mga kaanib dahil katatatag pa lamang niya nito noon sa JERUSALEM [Mateo 16:18] noong FIRST CENTURY nang sabihin niya ang sinabi niya sa Lucas 12:32.

Kaya po makapapasok ang MUNTING KAWAN sa KAHARIAN ng LANGIT ay sapagkat sila man ay gumanap ng KALOOBAN ng AMA na nasa Langit na kailangang MATIPON kay CRISTO ang tao, na ito nga po ay ang PAGPASOK, PAGSANGKAP, o PAG-ANIB sa kaniyang KATAWAN o IGLESIA na siyang IGLESIA NI CRISTO.

Itutuloy…

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network