Friday, 2 September 2011

Aral ng mga Saksi ni Jehova tungkol sa Lupang Paraiso wala sa Biblia


Bilang pagtugon sa request ni JR na sabi niya ay:

“ Bro., request ko sana matackle pa yung mga maling doktrina ng JW, lalo na yung mga karaniwang aral na pinagmamalaki nila, gusto ko sana magrequest na kung maaaring ay pagaralang muli yung tungkol sa bagong lupa at bagong langit na nasa biblia na tinututulan ng mga JW at gumagamit p sila ng talata ECC. 4:1

Mga larawang madalas nating nakikita sa kanilang publikasyon
Tungkol sa isang LUPANG PARAISO na mangyayari daw sa ating daigdig
sa KAARAWAN NI JEHOVA
Ang mga SAKSI NI JEHOVA ay may kakaibang paniniwala tungkol sa nalalapit na muling pagparito ni Cristo na siya ring ARAW NG PAGHUHUKOM. Para sa kanila ang LUPA o ang DAIGDIG na ito ay hindi masisira kundi ito’y magiging BAGONG PARAISO. At madalas na iya’y makikita natin sa kanilang mga publikasyon (BANTAYAN at GUMISING at iba pang mga aklat). Isang makulay at napagandang paraiso na kung saan ang mga tao ay maligaya, maamo ang mga hayop, at isang napakagandang daigdig na kung tawagin nga nila’y BAGONG KALAKARAN.

At siyempre upang makahikayat ng tao at patunayan na ang paniniwala nilang ito’y totoo, sila’y gumagamit din ng Biblia, bagamat walang mababasang tuwiran o diretsahan sa Biblia tungkol sa isang BAGONG PARAISONG DAIGDIG, ay may mga talata silang ginagamit na tumutukoy daw dito, narito ang isa:

Ecclesiastes 1:4  “Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; NGUNI'T ANG LUPA AY NANANATILI MAGPAKAILAN MAN.”

Ginagamit nila ang talatang ito upang patunayan na ang mundong ito diumano ay hindi WAWASAKIN ni JEHOVAH at ito’y gagawing isang BAGONG PARAISO.Kaya nga ang mga matatapat na mga SAKSI raw na hindi kabilang sa 144,000 [mga tanging tao lamang na aakyat sa langit] ay magmamana ng LUPANG PARAISONG ito, at may ginagamit din sila siyempreng talata:

Mateo 5:5  “Mapapalad ang maaamo: sapagka't MAMANAHIN NILA ANG LUPA.”

Na iniuugnay din nila sa talatang ito:

Awit 37:29  “MAMANAHIN NG MATUWID ANG LUPAIN, at tatahan doon magpakailan man.”

Subalit kahit ang mga kaibigan nating mga SAKSI NI JEHOVAH ay hindi tututol na sa Biblia ay WALANG SALUNGATAN o WALANG KONTRADIKSIYON.

Bakit po natin nasabi iyon? kasi may sinabi ang PANGINOONG JESUCRISTO na ganito eh:

Mateo 24:35  “ANG LANGIT AT ANG LUPA AY LILIPAS, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.”

Kung ang LUPA AY LILIPAS sabi ni Cristo, bakit sabi sa Ecclesiastes 1:4 ang LUPA AY MANANATILI? Hindi ba lalabas niyan na KINONTRA NI CRISTO ang sinabi sa aklat na iyon?


Subalit gaya nga ng ating nasabi na, na sa Biblia kailan man ay hindi magkakaroon ng KONTRADIKSIYON.

Samakatuwid ang tinutukoy ni CRISTO na LUPANG LILIPAS ay iba sa LUPANG sinasabi sa Ecclesiastes na LUPANG MANANATILI. Kasi nga kung sasabihin na pareho sila ng LUPA na tinutukoy lalabas ngayon na ito’y isang NAPAKALAKING SALUNGATAN o KONTRADIKSIYON.

Kaya ating liwanagin, alin ba iyong LUPA na binabanggit ni Cristo na lilipas, at papaano ba ito lilipas?

2 Pedro 3:10  “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, AT ANG LUPA AT ANG MGA GAWANG NASA LUPA AY PAWANG MASUSUNOG.”

2 Pedro 3:7  “Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ANG LUPA, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay ININGATANG TALAGA SA APOY, NA ITINATAAN SA ARAW NG PAGHUHUKOM AT NG PAGLIPOL SA MGA TAONG MASAMA.”

Maliwanag kung gayon na ang lupang tinutukoy ni Cristo na lilipas ay ang DAIGDIG na ito na ating tinitirhan ngayon, ito ay WAWASAKIN ng Diyos sa pamamagitan ng PAGSUNOG dito, na ito nga ay magaganap sa ARAW NG PAGHUHUKOM o iyong PAGLIPOL SA LAHAT NG TAONG MASAMA.

At ang sinabing ito ni Apostol Pedro ay suportado mismo ng Panginoong Diyos, ganito ang sabi sa aklat ng Propetang si Zefanias:

Zefanias 1:2  “AKING LUBOS NA LILIPULIN ANG LAHAT NA BAGAY SA IBABAW NG LUPA, SABI NG PANGINOON.”

Zefanias 1:3  “Aking lilipulin ang tao at ang hayop; aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama; at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon.”

Zefanias 1:14  “Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid baga'y ang tinig ng kaarawan ng Panginoon; ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagimlagim.”

Zefanias 1:15  “Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapootan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman,”

Zefanias 1:18  “Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ANG BUONG LUPAIN AY MASUSUPOK SA PAMAMAGITAN NG APOY NG KANIYANG PANINIBUGHO: SAPAGKA'T WAWAKASAN NIYA, OO, ISANG KAKILAKILABOT NA WAKAS, NILANG LAHAT NA NAGSISITAHAN SA LUPAIN.”

Kaya maliwanag na NAGKAMALI ng PAGKAUNAWA ang mga KAIBIGAN nating mga SAKSI NI JEHOVA. Maliwanag kung gayon na ang tinutukoy na LUPA NA MANANATILI ay HINDI ang DAIGDIG na ito, maliwanag na maliwanag na ang MUNDONG ITO AY WAWASAKIN AT WAWAKASAN NG DIYOS…ISANG MALINAW NA KATIBAYAN NA HINDI ITO ANG LUPANG TINUTUTUKOY NA MANANATILI SA Ecclesiastes 1:4.

Eh kung gayon ano iyong LUPANG MANANATILI na tinutukoy sa aklat ng Ecclesiastes na siya ring sinasabi na mamanahin sa Mateo 5:5 at Awit 37:29?

Hebreo 11:16  “NGUNI'T NGAYON AY NAGNANASA SILA NG LALONG MAGALING NA LUPAIN, SA MAKATUWID BAGA'Y ANG SA LANGIT: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan.”

Ang LUPA o LUPAIN na sinasabing MANANATILI magpakailan man na MAMANAHIN ng mga MALILGTAS ay ang MAS LALONG MAGALING NA LUPAIN NA NASA LANGIT.

Hindi ang lupa o ang daigdig na ito ang ibibigay sa mga maliligtas upang kaniyang tahanan magpakailanman kundi ang BAGONG LANGIT at ang BAGONG LUPA ang BAYANG BANAL, ang BAGONG JERUSALEM.

Apocalypsis 21:1-4  “AT NAKITA KO ANG ISANG BAGONG LANGIT AT ANG ISANG BAGONG LUPA: SAPAGKA'T ANG UNANG LANGIT AT ANG UNANG LUPA AY NAPARAM; AT ANG DAGAT AY WALA NA.  AT NAKITA KO ANG BAYANG BANAL, ANG BAGONG JERUSALEM, NA NANANAOG MULA SA LANGIT BUHAT SA DIOS, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ANG DIOS DIN AY SASA KANILA, AT MAGIGING DIOS NILA: AT PAPAHIRIN NIYA ANG BAWA'T LUHA SA KANILANG MGA MATA; AT HINDI NA MAGKAKAROON NG KAMATAYAN; HINDI NA MAGKAKAROON PA NG DALAMHATI, O NG PANANAMBITAN MAN, O NG HIRAP PA MAN: ANG MGA BAGAY NANG UNA AY NAPARAM NA.”

Ito ang MALUWALHATING TAHANAN na MAMANAHIN ng mga TUNAY NA MALILIGTAS, nasa LANGIT ito ngayon, at mananaog ito pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM, ang BAYANG BANAL, na siyang inihanda ng DIYOS upang TAHANAN ng TAO MAGPAKAILAN MAN.

Sino ang TUNAY na MAGMAMANA NG BAYANG BANAL?

Narito ang kumpletong pagtalakay sa LINK na ito:


Kaya nakalulungkot isispin na ang IPINAPANGAKONG KALIGTASAN ng mga SAKSI NI JEHOVA ay isang DAKO na sa KATOTOHANAN ay LILIPULIN ng Diyos, at hindi gagawing BAGONG LUPANG PARAISO, na gaya ng kanilang PANINIWALA na hindi naman mababasa sa BIBLIA.

68 comments:

 1. Isang magandang Aklat Reperensya na tumatalakay sa aral ng mga Saksi ni Jehovah - "Ang Kaalaman: Na Umaakay sa Tunay na Buhay" (Yan po ang title ng aklat kung di ako nagkakamali)... Isa sa mga aral nila na nakasulat doon ay parehong babalik sa paraisong lupa kapwa MABUBUTI at MASASAMA, nangangahulugang hindi na kailangan pang umanib sa kanilang relihiyon upang maligtas...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pagkatapos ng "Armagedon" o pakalipol lahat ng masasama sa lupa ay ihahagis si satanas sa kailaliman... At unti-unti ang lupang ito sa pamamagitan ng mga makakatawid na buhay sa araw ng armagedon (mga mabubuting tao) ay maibabalik ang dating paraiso... Dahil ang makatawid sa armagedon ay wala ng kapangyarihan sa kanila ang kamatayan... Ang Diyos ay makatwiran at bibigyan niya ng pagkakataon na mabuhay din muli ang mga di matuwid... At bubuhayin nga niya ang mga taong di nabigyan ng pagkakataon makilala siya, di nabigyan ng pagkakataon na masubok... Kaya ang araw ng paghuhukom naman ang magaganap at itoy tatagal ng isang libong taon. Upang mabigyang pagkakataon ang mga di matuwid na masubok din.. Sa panahon ng paghuhukom ay muling pakakawalan si satanas o ang dragon at manunubok sa mga di matuwid... Ang mga di matuwid na tinutukoy o di nabigyang pagkakataong masubok ay yung mga taong di nakarinig ng aral ng salita ng Diyos katulad ng mga bata, sanggol, fetus, pipi, bingi at iba pa na may kapansanan at sa paningin ng Diyos ay kailangan na masubok.. (Tandaan yun nakatawid sa armagedon ay wala ng kapangyarihan si satanas para subukin pa kasi nasubok na sila). Katwiran ang naglalaban dito. Kung gugustuhin ng Diyos na deretso iligtas ang mga di matuwid ay may katuwiran si satanas na di nila naranasan ang masubok... Siyempre gusto rin ni satanas at tutal di nakilala ng di matuwid ang Diyos ay nanaisin ni satanas deretso na lang sa pagkalipol..Pero di rin papayag ang Diyos.. Dahil diyan kaya mayroong araw ng paghuhukom na tatagal ng isang libong taon sapat na panahon sa pagsubok sa di matuwid... Ang mga magkakasala na di matuwid sa panahon ng paghuhukom ay kaagad lilipulin, samantalang ang di matuwid na makakapasa sa pagsubok sa paglipas ng isang libong taon ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan kasama ng mga naunang matuwid... At sa kawakasan ng araw ng paghuhukom ay ganap ng pupuksain si satanas at ibubulid sa dagat-dagatang apoy o simbulo ng walang hanggang pagkapuksa... At sa panahong iyon ay magiging ganap ng paraiso ang lupa... (At walang ng katwiran pa si satanas) (Wala ng katwiran pa ang sinuman na sasabihing may kulang, o may nakaligtaan).

   Delete
  2. malabo yan, sino amg susubukin ni satanas sa isang libong taon na gap??? eh patay pa ang mga kaluluwa ng masasama sa panahon na yun. bubuhayin lamang ang mga dadalhin sa impyerno "PGKATAPOS" ng isang libong taon... pero yun na rin ang araw na parurusahan na sila...

   tsaka yung haba po ng sinabi nyo, saan po mga talata..???

   Delete
 2. kapatid anu po ang pangalan ng Diyos...o anu ang tamang bigkas sa YHWH...totoo po bng ito ay jehova o yahweh?

  ReplyDelete
  Replies
  1. iba iba kasi lenggwahe nating mga tao s amundo dib

   Delete
  2. Sa ulat sa bibliya ay naputol ang panahon ng tunay na mananampalayayang kristiyano. Kaya sa paglipas ng panahon na walang nakapagpatuloy ng kung ano talaga ang eksaktong bigkas dito. Maging sa mismong Israel ay wala talagang makapagbigkas ng kung ano talaga ang eksaktong bukambibig diro, dahil nga sa naputol ang panahon ng sangkakristiyanuhan (Tunay na kristiyano hindi yun peke o nagaangking kristiyano,dahil nga maraming sekta ang tinatawag na kristiyano.Kaya maraming klase ng relihiyon)... Pero sa una palang kahit na nagpatuloy ang naniniwala sa bibliya kahit na hindi sila tunay na Kristiyano ay nagsumikap din sila na ma-establish kung ano ba talaga ang bigkas sa YHWH o may katumbas din na JHVH... May mga iskolar noon sa bibliya at ayon sa kanilang pagaaral ang Y sa hebrew ay hindi eksakto kabigkas ng "WHY" o sa tagalog hindi kabigkas ng"YA". Samantalang ang W ay ganoon din.. Makukuha mo sana ang gusto ko ipahiwatig kung nagaral ka ng korean langauge kasi ang bigkas nila na JA at CHA ay parehas lang din sa per letra kung isusulat, JI at Chi, yun lugar sa korea na PUSAN at BUSAN ay iisa kasi yun B at P parehas ang bigkas.. Ang punto dito aymay ganoong concepto ang wika ng hebrew... Sa madalit salita ang mga iskolar noon ay napagkasunduaan na gamitin ang pangalan ng Diyos na YAHWEH, JEHOVAH. Walang record kung ano ang mas nauna nilang ginamit noong panahon ng mga iskolar nitong panahon natin... Ngunit sa paglipas ng panahon bago ang 15century ay makikita sa mga bibliya sa kapanahunan na iyon na mas ginamit ang JEHOVAH... Pagsapit ng 15century kasagsagan ng panahon ng katoliko ay binago ng mga iskolar nila kaya nagkaroon ng ibat-ibang version o salin ng bibliya katulad ng "King James Version" at nagpatuloy pa sa ibat-ibang version o salin... Ngunit sa mga saling iyon ay may natitira parin na pangalan ng Diyos sa EXODO 6:3 at AWIT 83:18... Sa ano mang kadahilanan sa kabila ng pagsusumikap ng mga ibang tagapagsalin ng bibliya na tanggalin ang pangalan na JEHOVAH sa bible ay mayroon parin naiwan... Kinasihan ng Diyos na mapangyari na hindi mawawala ang pangalan na siyang pagkakakilanlan sa kaniya ng tunay niyang mananamba... Kung pilosopo ang ating paiiralin dahil walang nakakaalam ng eksaktong bigkas ang salitang YHWH o JHVH ay pwedeng shuffle ang bawat vowel na gagamitin lagyan lang ang pagitan ng mga letre ng kahit alin sa AEIOU ay makakabuo ng kung anong pangalan... Pero ang mga sinauna na mga iskolar na nakapagsulat at nagawa na na naisulat sa bibliya ay ang naisulat nila na pangalan ng Diyos ay siyang masusunod at mas kinasihan ng Diyos. Dahil doon ay istrumento sila para maipagpatuloy ang pagkilala sa kanyang pangalan...

   Delete
  3. Kung umiral man at mababasa sa talata sa bibliya ang JEHOVAH sa kahit anong salin o version ay walang dahilan para hindi ito kilalanin o gagamitin... Kung papaanong ang pangalan ng panginoon ay Jesus sa tagalog ay Hesus, sa arabic ay Isa at sa hebrew ay Yesuah... At iba pang mga linguahe o wika sa ibat-ibang panig ng mundo ay may pantangi silang pantawag... At lahat ng pantawag na yan sa kung anong wika ang isa ay walang tutol tayong makikita kung pagbabasehan ang banal na kasulatan... Walang pinagkaiba sa pangalang Juan sa english ay John, Pedro ay Peter at iba pa... Kaya walang kontradiksiyon sa banal na kasulatan para hindi gamitin ng tunay na mananamba ang pangalan ng Diyos ay "JEHOVAH"...

   Delete
 3. Ka Romeo, may topic ang BLOG ko tungkol diyan, narito ang LINK:

  PANGALAN NG DIYOS NA JEHOVAH GALING SA KATOLIKO?

  Kung maytanong ka pa, just post a message.

  God bless...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tanong: bakit sa aklat kpag binabasa nyo yung 2 PEDRO sabi nyo wawasakin yung langit at lupa pero yung supporting verse nyo puro sa lupa lang tinutukoy?

   Delete
  2. Bakit hindi mo ba nabasa na kasama ang LANGIT na ating natatanaw sa mga wawasakin ng Diyos sa ARAW NG PAGHUHUKOM?

   2 Pedro 3:10 “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ANG SANGKALANGITAN SA ARAW NA IYAN AY MAPAPARAM na kasabay ng malaking ugong, at ANG MGA BAGAY SA LANGIT AY MAPUPUGNAW SA MATINDING INIT, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.”

   Bakit hindi mo ba nabasa iyan sa TALATA? Natural ang binigyan ng EMPHASIS sa ARTIKULONG iyan ay ang LUPA, upang PABULAAANAN ang PANINIWALA ng mga SAKSI ni JEHOVAH na ang LUPANG ito na ating tinitirhan ngayon ay hindi wawasakin ng Diyos, kundi gagawing BAGONG PARAISO, na wala naman sa Biblia, kundi bunga lang ng kanilang IMAHINSAYON.

   Delete
  3. Eh Bakit sa Zephanias 1:18 wala naman langit na sinasabing wawasakin?

   at eto isang katunayan na paraiso itong lupa.

   “Makakasama kita sa Paraiso.” (Lucas 23:43)

   Delete
  4. Bakit ang aklat ba ni Zefanias ang kabuoan ng Biblia?

   Ang hiwaga ng karunungan ng Diyos ay hindi mo mababasa sa isang bahagi lang ng Biblia kaibigan, ganito ang sabi ng Diyos mismo:

   Isaias 28:13 “KAYA'T ANG SALITA NG PANGINOON AY MAGIGING SA KANILA'Y utos at utos, utos at utos; bilin at bilin, bilin at bilin; DITO'Y KAUNTI, DOO'Y KAUNTI; upang sila'y mangakayaon, at mangapahinga, at mangabalian, at mangasilo, at mangahuli.”

   Kaya nga may sinabi diyang KAUNTI at may sasabihin naman ang Diyos sa ibang bahagi ng Biblia na KAUNTI.

   Hindi niya sasabihin lahat sa isa lamang bahagi ng Biblia, kaya nga tayo palundag-lundag ng talata eh, kasi nga ganiyan ang HIWAGA ng kaniyang mga salita. DITO’Y KAUNTI, DOO’Y KAUNTI.

   Kaya nga komo ba walang sinabi diyan na wawasakin ang LANGIT, nangangahulugan ba na Hindi ito wawasakin? Eh sinabi na nga ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:10 eh.

   Oh heto si JOB may sinasabi rin:

   Job 14:12 “Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: HANGGANG SA ANG LANGIT AY MAWALA, sila'y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.”

   Kita mo sabi ni Job? Ang mga namatay ay babangon lamang sa kanilang pagkakatulog “HANGGANG SA ANG LANGIT AY MAWALA”.

   Oh si propeta Isaias din may sinabi:

   Isaias 34:4 “AT ANG LAHAT NA NATATANAW SA LANGIT AY MALILIPOL, AT ANG LANGIT AY MABABALUMBONG PARANG ISANG IKID: at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong nalalanta sa puno ng ubas, at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos.”

   Oh klarong-klaro na iyan hindi ba?

   Lalong higit at siyempre ang pinakamahalaga sa lahat ang mismong salita ni Jesus.

   Lucas 21:33 “ANG LANGIT AT ANG LUPA AY LILIPAS: datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.”

   Bakit hindi ka ba naniniwala kay Cristo? Eh si Cristo na mismo nagsasalita diyan.

   Delete
  5. Ngayon atin namang puntahan ang sinabi ni Cristo sa magnanakaw na iyong sinipi:

   “Makakasama kita sa Paraiso.” (Lucas 23:43)

   Bakit may sinabi ba si Cristo na sa LUPA iyan?

   Sana ang sinabi niya:

   “Makakasama kita sa LUPANG PARAISO”

   Di sana tapos na usapan? Kaso simpleng PARAISO lang ang sinabi.

   Saan ba matatagpuan ang PARAISO na iyan na sinasabi ni Cristo?

   Apocalypsis 2:7 “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. ANG MAGTAGUMPAY, AY SIYA KONG PAKAKANIN NG PUNONG KAHOY NG BUHAY, na nasa PARAISO NG DIOS.”

   Natural obvious na hindi iyan ang HALAMANAN ng EDEN, dahil alam naman natin na wala na iyan.

   Maliwanag ang detalye ng pangitain ni Apostol Juan na sa PARAISO ng DIYOS matatagpuan ang PUNONG KAHOY NG BUHAY?

   Sa ARAW ng PAGHUHUKOM saan ba matatagpuan ang PUNONG KAHOY ng BUHAY?

   Apocalypsis 22:1-2 “AT IPINAKITA NIYA SA AKIN ANG ISANG ILOG NG TUBIG NG BUHAY, NA MANINGNING NA GAYA NG BUBOG, NA LUMALABAS SA LUKLUKAN NG DIOS AT NG CORDERO, SA GITNA NG LANSANGANG YAON. AT SA DAKO RITO NG ILOG, AT SA IBAYO NITO, NAROON ANG PUNONG KAHOY NG BUHAY, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa.”

   Ang PUNONG KAHOY ng buhay ay nasa IBAYO ng ILOG ng TUBIG ng BUHAY na LUMALABAS sa LUKLUKAN ng DIYOS at ng CORDERO. Iyan ang tinatawag ng Biblia na PARAISO ng DIYOS, ang dako kung nasaan ang PUNONG KAHOY ng BUHAY.

   Eh nasaan ba ang LUKLUKAN ng Diyos at ng CORDERONG si CRISTO?

   Colosas 3:1 “Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay HANAPIN NINYO ANG MGA BAGAY NA NANGASA ITAAS, NA KINAROROONAN NI CRISTO, NA NAKAUPO SA KANAN NG DIOS.”

   Ang LUKLUKAN ng DIYOS at ni Cristo ay NASA ITAAS, samakatuwid NASA LANGIT, doon matatagpuan ang PARAISO ng DIYOS at hindi dito sa LUPA.

   See Next>

   Delete
  6. Idagdag pa natin ang paliwanag ni Cristo:

   Juan 14:1-3 “Huwag magulumihanan ang inyong puso: MAGSISAMPALATAYA KAYO SA DIOS, MAGSISAMPALATAYA NAMAN KAYO SA AKIN. SA BAHAY NG AKING AMA AY MARAMING TAHANAN; KUNG DI GAYON, AY SINABI KO SANA SA INYO; SAPAGKA'T AKO'Y PAROROON UPANG IPAGHANDA KO KAYO NG DAKONG KALALAGYAN. AT KUNG AKO'Y PUMAROON AT KAYO'Y MAIPAGHANDA NG KALALAGYAN, AY MULING PARIRITO AKO, AT KAYO'Y TATANGGAPIN KO SA AKING SARILI; UPANG KUNG SAAN AKO NAROROON, KAYO NAMAN AY DUMOON.”

   Maliwanag ang pahayag ni Cristo, siya’y lumisan at umakyat sa LANGIT upang ipaghanda ang mga taong maliligtas ng DAKONG KALALAGYAN, ang tinutukoy niya ay ang BAHAY ng AMA na dooy MARAMING TAHANAN. Kapag naihanda na niya ito, siya ay muling babalik upang KUNIN ang mga maliligtas at isama niya kung saan siya NAROROON ngayon.

   Kaya nga ang sabi niya:

   “UPANG KUNG SAAN AKO NAROROON, KAYO NAMAN AY DUMOON.”

   Doon niya isasama ang mga taong maliligtas, sa LANGIT na KINAROROONAN niya. Ito ang PARAISO na ipinangako niya sa MAGNANAKAW na sumampalataya sa kaniya, doon niya siya isasama kasama ng iba pang maliligtas pagdating ng ARAW ng PAGHUHUKOM ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, na siya niyang MULING PAGPARITO:

   1 Tesalonica 4:16-17 “Sapagka't ANG PANGINOON DIN ANG BABABANG MULA SA LANGIT, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ANG NANGAMATAY KAY CRISTO AY UNANG MANGABUBUHAY NA MAGULI; KUNG MAGKAGAYON, TAYONG NANGABUBUHAY, NA NANGATITIRA, AY AAGAWING KASAMA NILA SA MGA ALAPAAP, UPANG SALUBUNGIN ANG PANGINOON SA HANGIN: AT SA GANITO'Y SASA PANGINOON TAYO MAGPAKAILAN MAN.”

   Klarong-klaro iyan kaibigan, napakaliwanag ng turo ng Biblia. Ewan ko na lang kung hindi mo pa din iyan matatanggap. Kapag tinutulan mo pa iyan ibig sabihin, Hindi ka sa amin hindi naniniwala, kundi sa MGA ARAL NG DIYOS na nakasulat sa Biblia. Ito ang hindi mo tinatanggap.

   Delete
  7. Eh Tanungin natin ang biblia kung papasa yung paniniwala nyo? mawawasak ba ang lupa ayon sa biblia?

   Basahin natin:


   "Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay lilipulin,
   Ngunit yaong mga umaasa kay Jehova ang siyang magmamay-ari ng lupa". -Awit 37:9

   "Ngunit ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa,
   At makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan". - Awit 37:11

   "Sapagkat ang mga pinagpapala niya ang siyang magmamay-ari ng lupa,
   Ngunit ang mga isinusumpa niya ay lilipulin." - Awit 37:22

   "Talikuran mo ang masama at gawin mo ang mabuti,
   Sa gayon ay tatahan ka hanggang sa panahong walang takda....

   "Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa,
   At tatahan sila roon magpakailanman... Awit 37:27,29

   "Sapagkat ang mga matuwid ang siyang tatahan sa lupa, at ang mga walang kapintasan ang siyang maiiwan dito" - Kawikaan 2:21

   Kay liwanag nyan anonymous pano mo sasagutin yan??

   Delete
  8. sir aerial sa binigay nyo sa talata isaias 34:4 kasali pala ang inc masusunog kasi langit kayo..alin po ang unang langit na susunugin?yon po bang atmospera,phisical na langit,o yong tinitirahan ng DIOS?ALIN PO DON? SAAN TALAGA KAYO PUMAPAROON SA BAGONG LANGIT O BAGONG LUPA?PUMILI KAYO.

   Delete
 4. paniniwala din siguro ng mga JW na may kontradiksyon sa bible, hindi kayang i-refute ang sagot ni aerial na galing sa bible kaya gumamit na nman ng mga talata para kontrahin lang din ang bible, pinagkokontra ang mga talata, ahehehehe...

  ReplyDelete
 5. oo nga .. agree!KONTRADIKSYON!hehehe...

  ReplyDelete
  Replies
  1. kayo ang nag kokotradikston sa bibliya, bagamat wala kayong alam kaya mag aral muna kayo sa amin,free po walang bayad.

   Delete
 6. Nagkongklusyon na agad kayo na mali eh hindi nyo pa nga naipaliwanag. nasa biblia din naman yung mga sinitas nya

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaya ba niyang tindigan na ang salitang "LUPA" sa mga talatang iyan ay ang LUPA o DAIGDIG na ito?

   Pakatandaan na sa Biblia may DALAWANG uri ng LUPA, basahin po natin:

   Apoc 21:1 “At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang BAGONG LUPA: sapagka't ang unang langit at ang UNANG LUPA ay NAPARAM; at ang dagat ay wala na.”

   Dalawa ang klase ng LUPANG binabanggit diyan:

   1. BAGONG LUPA
   2. UNANG LUPA

   Maliwanag namang sinabi sa TALATA na ang UNANG LUPA ay NAPARAM o NAWASAK na. Kaya natitiyak ko sa iyo na hindi ito ang magiging tirahan ng mga maliligtas magpakailan man.

   Natural ang tinutukoy na “LUPA” sa mga VERSES na ibinigay niya na MANANATILI ay hindi ang DAIGDIG na ito, dahil ito ang UNANG LUPA na binabanggit ng Biblia na MAPAPARAM na sinabi rin ni Jesus na LILIPAS:

   Mateo 24:35 “Ang langit at ANG LUPA AY LILIPAS, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.”

   Kaya hindi kami NAGKUKONGKLUSYON, maliwanag na nasa BIBLIA ang aming PANINIWALA.

   Naitanong mo na ba sa kanila kung saan mababasa sa Biblia ang salitang “LUPANG PARAISO”?

   Malalaman mo sa sagot nila kung sino talaga ang NAGKUKONGKLUSYON…dahil kung hindi mababasa sa Biblia iyan maliwanag na iyan ay mula lamang sa kanilang KONKLUSIYON o HAKAHAKA o PALAGAY.

   Delete
 7. Ayon sa Awit 104:5 ang lupang ito ay hindi makikilos kailanman. At dito mamamalagi ang matuwid o sakdal na mga tao sabi sa Kawikaan 2:21.

  Ito ba ang “New Earth” o “New Jerusalem”?

  Hindi maaari, dahil sa “New Earth” ay walang DAGAT at SA “New Jerusalem” ay wala nang GABI (Rev. 21:1, 25). Samantalangang “Lupa” na tinutukoy sa Awit 104:5 ay merong DAGAT at GABI (Awit 104:20, 25).

  PURO MATUWID lang ang nasa “New Earth” (2 Pedro 3:13). Pero ang “Lupa” o lupain na binabanggit sa Kawikaan 2:21 ay merong MASASAMA na bubunutin o aalisin mula sa lupang ito (Kawikaan 2:22).

  Ibig bang sabihin niyan ay MAGIGING DALAWA na ang LUPA sa hinaharap? Ang Lupang ito at ang “New Earth”?

  Hindi naman! Dahil gumawa na rin ang Diyos noon ng “New Heavens” at “New Earth” sa sinaunang Jerusalem (Isaias 65:17, 18). Iba iyan sa “New Earth” na nasa 2 Pedro 3:13 nahinihintay pa lang nating matupad. Dahil ang “New Earth” sa Isaias 65:17, 18 ay nalikha na noon pa. Hindi rin tumutukoy iyan sa “New Jerusalem”. Dahil ang mga TAHANAN sa “New Jerusalem” ay si Kristo ang maghahanda (Juan 14:2, 3). Samantalang ang mga tao naman ang nagtayo ng tahanan sa Jerusalem noon (Isaias 65:21, 22).Pero kahit gumawa ang Diyos noon ng “New Heavens” at “New Earth” sa sinaunang Jerusalem, nanatili pa rin ito sa Lupang ito. HINDI nagkaroon ng LITERAL na “New Heavens” at “New Earth”.

  Kaya ganoon din sa hinaharap! SYMBOLICAL din ang “New Heavens” at “New Earth”.
  Sa Bibliya kasi, ang “Heavens” ay tumutukoy din sa Pamamahala (Daniel 4:26) at ang “Earth” naman ay tumutukoy din sa Sangkatauhan (Genesis 11:1).
  Kaya ang “New Heavens” ay ang Pamahalaan ni Kristo o ang Messianic Kingdom kung saan kasama niya ang 144,000 (Rev. 14:1)
  At ang “New Earth” naman ay ang bagong lipunan ng matuwid na Sangkatauhan na mananatili dito sa Lupa kapag inalis na ang lahat ng masasama (Kawikaan 2:21, 22). Ito ang pamamahalaan ng Messianic Kingdom (Rev, 5:10).

  Ito ang ipapalit ng Diyos sa symbolic “heaven” ngayon, ang mga pamahalaan ng tao (Daniel 2:44) at sa present “earth”, ang masamang lipunan ng tao ngayon (1 Juan 5:19). Kasama sa symbolic “earth”na ito kapuwa ang talagang masasamang tao at ang mababait na tao ngunit hindi mananampalataya. At gaya ng literal na dagat na bahagi lang ng literal na lupa, ang symbolic “sea” ay parte rin ng symbolic “earth” pero particular lang na tumutukoy sa talagang masasamang tao(Isaias 57:20). Ito ang “heaven”, “earth” at “sea” namawawala na sa hinaharap.

  ReplyDelete
 8. Just like to comment that the explanation of AERIAL are very clear and easy to understand.

  A clear point-by-point rebuttal from AERIAL.

  While Anonymous, keeps on changing verses / topics. This leads to never ending discussion. I noticed also he/she is trying hard to connect different bible verses that could not be exactly related.

  From a laymans point-of-view!

  ReplyDelete
  Replies
  1. kayo talagang inc mahilig kayo sa word4word.sinabi sa bibliya na putolin ang yong paa putolin nyo ba?iwan ko lang saang langit pumaparoon kayo,baka sa ilalim ng langit ang ibig yong sabihin.

   Delete
  2. Sarado talaga isip ng mga JW. Ang PALPAK na mga paghula ng mga lider nyo tungkol sa araw ng pahuhukom ang syang patunay na religion nyo eh HUWAD.

   "HAVE JEHOVAH'S WITNESSES GIVEN INCORRECT DATES FOR THE END?"

   "Jehovah's Witnesses have had wrong expectations about when the end would come. Like Jesus' first century disciples, we have sometimes looked forward to the fulfillment of prophecy ahead of God's timetable.(Luke 19:11; Acts 1:6; 2 Thessalonians 2:1, 2) We agree with the sentiment of longtime Witness A.H. Macmillan, who said: "I learned that we should admit our mistakes and continue searching God's Word for more enlightenment."

   "Why, then, do we continue to highlight the nearness of the end? Because we take seriously Jesus' words: "Keep looking, keep awake." The alternative, to be found "sleeping" by Jesus, would prevent us from ganing his favor.(Mark 13:33, 36) Why?

   "Consider this example: A lookout in a fire tower might see what he thinks is a wisp of smoke on the horizon and sound what proves to be a false alarm. Later, though, his alertness could save lives.

   "Likewise, we have had some wrong expactations about the end. But we are more concerned with obeying Jesus and saving lives than with avoiding criticism. Jesus' command to "give a thorough witness" compels us to warn others about tyhe end.-Acts 10:42.

   "We believe that even more important than focusing on when the end will come, we must be confident that it will come, and we must act accordingly. We take seriously the words of Habakkuk 2:3, which says: "Even if [the end] should delay [compared to what you thought], keep in expectation of it; for it will without fail come true. It will not be late."

   Reference: The Watchtower, January 1, 2013 Issue, p. 8)

   Delete
  3. Now the myth and legend about the spurious Jehovah's Witnesses have come out!!! They have admitted that their several predictions about the coming of Judgment Day were spurious!!! They themsleves declared their false witnessings as mistakes!!! With what they do, they unknowingly eliminated theselves automatically as the true Church!!! But the public has to fully discern that never in the existence of this spurious religion that Jehovah's Witnesses had or has ever been a true religion!!! For their true image is that of a gossipmongering cult and a perverter of pristine biblical tenets!!!

   The sentiment of longtime Witness A.H. Macmillan, who said: "I learned that we should admit our mistakes and continue searching God's Word for more enlightenment" is very much damning!!! This means that for so long a time Jehovah's Witnesses have denied that their leaders and faithfuls were denying about their mistakes!!!

   Credit to Bro Elias Ibarra :)

   Delete
 9. Pareho kami ni eyesopen Ng Napansin d mtatapos ang usapan ky anonymous' di ako inc pero kitang kita n npkliwanag ng ky areal at di kyng idefend ni anonymous ahehe , mali ka anonymous kulang ka sa pagsusuri, makpg inc n nga ahehe :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. napakababaw u naman ang paka unawa u sa talatang ginamit nyo. kung mag kaganon ang letiral na langit at lupa susunogin so klaro lang kayong mga inc ang una masusunog...paano kayo makakarating sa bagong langit na sinabi nyo diba sunog na kayo?hindi ninyo talaga maunawaan kung alin ang simbolical at literal.bigyan ko kayo na sempling sampol.mateo 6:9-10 may keyword na pumarito nawa ang yong kaharian?saan ang kaharian ni jesus?klaro nan dun sa langit.saan pumarito?sa tingin nyo sa langit din? kung ito ang inyong pang unawa kayo dapat magpaturo sa mga jw. sa isaias 45:18 nilikha nya ang lupa para tirahan hindi sunogin.kung mayron kayon mababasa na ang langit at lupa ay simbolic yon.

   Delete
  2. teka muna si adan at eva saan lupa sila nakatira noon? so klaro sa earth na ito.so nilikha ba sila ng DIOS PARA ANG KANILANG MGA ANAK PUMUNTA SA LANGIT?TEKA PANAHON NI NOE NALAGLAG BA ANG LUPA?ALAM NYO BA KUNG SINO ANG NALAGLAG YONG MGA TAO NA HINDI SUMASAMPALATAYA NG DIOS NA JEHOVA.SABI NG ISANG INC NAKILALA KO,TUBIG KASI ANG GINAMIT KAYA NANDITO PA ANG LANGIT AT LUPA,EH KUNG APOY YON O ASUPRE TALAGANG MASUSUNOG....ANG LANGIT AT LUPA...BINASA KO SA GENESES, PANHON NI LOT SABI DOON UMULAN NG APOY O ASUPRE GALING SA LANGIT SA PAG WASAK NG SODOMA AT GOMORRA ...NAG TANONG AKO NASUSUNOG BA ANG LANGIT?AYON HINDI NAKASAGOT....

   Delete
  3. Facts and Figures

   1. Jehovah Witnesses LOST ONE MILLION MEMBERS within 1975-1985--

   "Between 1975 and 1985, about one million members left the Watchtower Bible and Tract Society known commonly as the Jehovah Witnesses,...

   "Why is the growth of the religion in the U.S. slowing? Many think it has a lot to do with an explosion of anti-Jehovah's Witnesses literature being published worldwide by dozens of organizations whose members are mostly former Witnesses.

   "The defections were also fueled by the failure of the Watchtower's prediction that the world would end in 1975.(The Jehovah Witnesses also predicted that the world would end in 1914, 1918, 1925,, and 1932.)"

   Reference:(Jehovah's Witnesses Growth slows," Moody, January 1987, p. 37)

   Delete
  4. Patunay lamang na HUWAD ang relihiyong Saksi ni Jehovah. Eh ang tunay na Iglesia Ni Cristo eh namamayagpag sa tagumpay, dumadami ang mga kaanib at lumalaganap sa buong mundo. Yan ang katunayan na totoo ang Iglesia Ni Cristo, may gabay ng Dios :)

   Delete
 10. hindi kami magtataka kung maraming umanib sa inyo...roma:16:18 sa pagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipanglingkod sa cristong panginoon,kundi sa kanyang sariling tiyan;at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. mateo 7:13-14 kayoy magsipasok sa makipot na pintuan:sapagkat maluwang ang pintuan,at malapad ang daang patungo sa pagkahamak,at marami ang dooy nagsisipasok.sapagkat makipot ang pintoan at makitid ang daang patungong buhay,at kukaunti ang nangakakasumpong noon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. balik tayo sa tema...tanong :nilikha ba ang tao para manirahan sa langit?kung totoo,anong mission nila doon?sa wala pa nilikha ang lupa o mundo maraming nang mga anghel naninirahan sa langit at silay nag lingkod sa DIOS.SO,MALINAW na si adan at eva nilikha ng DIOS PARA manirahan sa lupa.... genesis 1:28-kayoy magpalaanakin at magpkarami at kalatan ninyo ang lupa.supp text gawa 17:26. salmo 115:16-ang mga langit ay mga langit ng panginoon:ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao.... pansinin nyo ang mga langit ay mga langit ng panginoon..bakit nya susunogin ? walang normal na tao na gustong mamatay para lang manirahan sa langit, kasi ang tao ay hindi nilikha para lang mamatay na pagkatapos pwedi na sya pumaparoon sa langit at doon manirahan...ang DIOS na jehova nagsabi lamang ng kamatayan kay adan kung silay sumuway sa utos ng DIOS. GENESIS 2:17..roma 5:12.. ngayon anong ibig sabihin sa mga talatang ito?revelation 21:1,2pedro 3:7,isaias 65:17,isaias 66:22. rev 21:1 ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. ang unang langit ay nagsimbolo po yon sa makataong kaharian o pang goberno nailalim sa impluwensya o control ni satanas rev 12:7-12,1juan 5:19,mateo 4:8-9,2 cor 4:4 ang dios ng sanlibutang ito. juan12:31-ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito,ngayon ang prinsepe ng sanglibutang ito ay palalayasin.ecc 8:9 there is a time where in one ruleth over another to his own hurt... paano sila papalayasin?sagot daniel 2:44..anong ibig sabihin ng dagat wala na?ang bibliya ang sasagot isaias 57:20-ngunit ang masama ay parang maunos na dagat ,so ...yong palang dagat wala na ,nagkahulogan sa nga masasamang tao na hindi kinikilala ang DIOS O MGA SUWAIL. kaya ang sabi sa salmo37:9-11,29 sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay,ngunit yaong nagsipaghintay sa panginoon ay mangagmamana sila ng lupain....

   Delete
  2. Hindi matapos tapos ang tema kasi nga hindi nyo tinatanggap ang napakalinaw na paliwanag ni Ka Aerial na nanggaling sa Banal Na Kasulatan, at ipinipilit nyo ang gusto nyo.
   Ipaliwanag mo nga yung ipinost ko, hehe ignore lang ah. HUWAD na HUWAD talaga ang JW! May PA HULA-HULA pa kayo, ayun tuloy napahiya religion nyo at nagresulta ng pag aklas ng milyong nyong kaanib tsk

   Delete
 11. Ang linaw linaw ng paliwanag at sagot ni Ka Aerial sa mga stand nyo, hindi nyo maunawa tsk tsk. Sarado kasi puso at isip nyo! At yang "PRIDE" nyo na yan din ang magpapahamak sa inyo sa Araw ng Paghuhukom. Magsuri po at ihambing ang mga aral.

  ReplyDelete
  Replies
  1. bakit tatang gapin namin ang aral nyo,alam naman namin na maling mali, kayo ang may pride pinipilit ang aral nyo sa isaksak sa bibig ko....bakit hindi kayo maka sagot sa mga katanungan ko?...pasensya na ha medyo prangka ako,kailangan ko kasi kayong turoan sa tamang aral,wag kasi kayong umasa sa mga ministro nyo mag aral kayo para kaw makadepensa sa mali yong aral o turo nyo...o nga pala yong pino post mong 1975?buti nga hindi natuloy kapag nangyari yon maraming inc hindi maliligtas..yong mga tao na humihiwalay sa jw dahil hindi natuloy...nanampalataya sila hindi ni jehova kundi sa panahon...kaya nga hanga ako sa mga nangunguna namin na nag bigay ng pagkaing ispiritwal kasi mapagkumbaba ina accept nila ang kanilang kamalian na ang mali ay itama.hindi siguro nyo alam na ang apostol nga nagkakamali rin at saka yong mga propeta.basahin mo para mataohan ka o malinawagan prov4:18, juan 16:12.. daniel 12:8-9,1 pedro 1:10-11,gawa 1:6,7, 1cor 13:9-12.daniel 12:4.

   Delete
 12. balik sa tema... con..mangyari na ang sinabi ni jesus,magdalangin nga kayo ng ganito ama namin na sa langit ka,sambahin nawa ang pangalan mo,dumating nawa ang kaharian mo gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. pansinin nyo dumating nawa ang kaharian mo.. tanong.. saan ito dumating ang kaharian o magaganap? a. langit,b.lupa?bigyan ko kayo ng tips ang kaharian nya nagaling sa langit...saan dumating at paano?

  ReplyDelete
 13. Hanga sa mga nanguna sa inyo? Ilang beses nang pumalpak prophecy nila??? Di na nadala. Si Cristo nga na Panginoon at Tagapagligtas hindi alam kung kelan ang araw ng paghuhukom, mga lider nyo pa kaya? Nagpapatunay lamang na mga BULAANG PROPETA mga nanguna sa inyo.
  Eh kung natuloy yung Paghuhukom na yon na hinulaan ng mga lider nyo, malamang mas madami ang napahamak hehe. Buti na lang at nabawasan ng mahigit isang milyon ang nagkaroon ng pag asa sa kaligtasan, at nadagdagan pa habang dumadaan ang panahon dahil sa marami ang nkabatid ng katotohanan na iniwan ang pananampalatayang tatag ng mga bulaang propeta :)

  ReplyDelete
 14. geneses 8:21-hindi ko na muling susumpain ang lupa,dahil sa tao sa pagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata...pansinin nyo hindi ko susumpain ang lupa. ang turo ng inc susunogin ang langit at lupa. kasalungat pa sa banal na kasulatan ang turo nila.

  ReplyDelete
  Replies
  1. TURO PO NG BIBLIA NA SUSUNUGIN PO ANG LANGIT AT ANG LUPA sa araw ng paghuhukom, ang tigas ng ulo nyo! hehe Kayo ang gumagawa na pagsasalungat eh, smantalang ang linaw oh:
   2 Pedro 3:10 “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, AT ANG LUPA AT ANG MGA GAWANG NASA LUPA AY PAWANG MASUSUNOG.”

   2 Pedro 3:7 “Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ANG LUPA, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay ININGATANG TALAGA SA APOY, NA ITINATAAN SA ARAW NG PAGHUHUKOM AT NG PAGLIPOL SA MGA TAONG MASAMA.”

   Delete
 15. ANONG IBIG SABIHIN SA TALATANG IYAN SA 2PEDRO3:7.PARA MAINTINDIHAN MO BASAHIN NYO MUNA 2PEDRO 3:5 PANSININ NYO naman ang kontekto,sapagkat sadyang nililimot nila, na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at gitna ng tubig. sino itong sangkalangitan mula ng unang panahon? sagot sa genesis 6:2,4
  ang mga anak ng DIOS AY NAKIPAG SIPING NG mga anak na babae sino sila?silay mga anghel na suwail basahin ang judas 6 at ang mga anghel na hindi nangagingat ng kanilang sariling tahanan ay iniingatan nya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. sino yong lupa na inanyoan sa gitna ng tubig?sagot 2pedro 2:5 si noe at kanyang pamilya tagapangaral ng tapat.ngayon sinong susunogin sa 2pedro3:7 yon palang anghel na suwail sa DIOS AT YON MGA TAONG MASAMA.HUWAG NYO kasing pagputolputolin ang mga texto.dapat ang magpaliwanag ang bibliya hindi si sir aerial.

  ReplyDelete
 16. kaya sabi sa biblia efeso 6:12 sa pagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo,kundi laban sa mga pamunuan laban sa mga kapangyarihan laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan,laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.ito po ang lipunin ng DIOS HINDI YONG LETERAL NA LANGIT AT LUPA.GUMAMIT KAYO SA MATEO 24:35 ALING LANGIT AT LUPA ANG LILIPAS?YONG NASA EFESO 6:12 AT REV 12:12 BASAHIN NYO.ANG MGA SALITANG HINDI LILIPAS YONG MGA NAKASULAT SA BIBLIYA GAYA NANG MGA HULA NI JESUS SA CHAPTER 24. PANSININ NYO SA ZEFANIA 1:15,18 SA BANDA B KUNG ALIN ANG WAWASAKIN,WAWASAKIN NYA OO, ISANG KAKILAKILABOT NA WAKAS; NILANG NAGSISITAHANAN SA LUPAIN,NAKU YON PALANG NAKATIRA SA LUPA NA SUWAIL SA DIOS..PARA MALINAWAGAN KA BASAHIN NATIN ANG REV 11:18 AT NANGGAGALIT ANG MGA BANSA ,at dumating ang iyong poot at ang panahon ng mga patay upang mangahatulan,at panahong ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan,maliliit at malaki;at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa.supp text gen 6:11-12 basahin mo.yong lipunin yong nagpapahamak sa lupa hindi yong leteral na lupa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang linaw ng artikulo ni Bro Aerial at mga refute na sa mga naging stand nyong mga JW. Pero pilit nyong pinipilipit at inililigaw tsk tsk. Pero sorry, hindi mo kami masisilo.

   Delete
 17. mahirap talaga pag ang pagunawa mo ay pilit na pilit.... magingat ka dahil sa isang pagkakamali lahat ng paniniwala mo ay maging mali.

  binasa ko lahat. anlayo ng sagot mo JW.

  eto ba? 2pedro 3:5 "5Sapagka't sadyang nililimot nila, na mayroong sangkalangitan mula nang unang panahon, at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Dios; 6Na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon, na inapawan ng tubig, ay napahamak: 7Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama."

  sinabi diyan sa TALATA na ang LUPA NOON ay INAPAWAN NG TUBIG.. UNANG PAGHUHUKOM SA PAMAMAITAN NG TUBIG. NGAYON AT LUPA NGAYON NA KINATATAYUAN NATIN PATI ANG LANGIT NA MATATANAW< SAMA MO PA MGA PLANETA BITUIN AT PAWANG MASUSUNOG SA ARAW NG PANGINOON....

  Kaya in commonsense ang TALATA DIYAN sa 5 at 6 ay ang unang paghuhukom.

  sa talata 7 ay pinaemphasize ang magnyari na SUSUNUGIN ANG LUPA na ito pati ang langit ko KALAWAKAN.

  ano pa? ang dpat ipalusot ng JW? REVIEW YOUR HISTORY OF YOUR RELIGION...

  ILANG KAPALPAKAN NA ANG GINAWA PATI MGA PROPETA NA NAMATAY PINAGAWAAN PA NG BAHAY... ANDUN ATA SA BLOG NI BRO.README....

  ReplyDelete
 18. balikan natin ang 2pedro 3:6 na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon,na inapawan ng tubig at napahamak:tanong:sinong inapawan at napahamak?yong bang literal na sanglibutan na lupain? o yong paglipol sa mga taong masama?sabihin nyo kabilang na ang sanglibutan na lupain:tanong:nawala ba ang literal na sanglibutan?supporting text. para malinawagan ka, kung bakit ang DIOS NAG PAbuhos ng baha, anong kadahilanan..gen 6:7 at sinabi ng panginoon,lilipulin ko ang tao na aking nilalang ibabaw ng lupa,ang tao at gayon din ang hayop at iba pa...... sa verse 11 at sumama ang lupa sa harap ng DIOS at ang lupa ay napuno ng karahasan..oo ang literal na lupa may napinsala lalong lalo na ang mga tanim.. tanong:uulitin ko nawala ba ang lupa?nawala ba ang langit?at nang nakita ng DIOS ang pinsala ng lupa ito iyang sinabi gen 8:21 hindi kona muling susumpain ang lupa dahil sa tao. so dyan malinaw pa sa sikat ng araw sagot ko....gen 19:24 nang magkagayoy nagpaulan ang panginoon sa sodoma at gommora at apoy at asupre mula sa buhat sa langit.tanong:nasunog ba ang langit? naku hindi kayo maka unawa kung alin ang simbolikal at literal.bigyan ko kayo ng sampol..gen11:1 at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita...nangyari ito sa kapatagan ng lupain ng sinar,isaias 1:2dinggin mo oh langit at pakinggan mo oh lupa:kaya kaming mga jw ma iidintify namin alin yon simbolic ta literal. ezekiel 36:33-36 ganito ang pagkasabi ng panginoong Dios :sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasamaan ,aking patatahanan ang mga bayan ,at ang mga gibang dako ay mangatatayo.34 at ang lupain na naging sira ay mabubukid na naging sira sa paningin ng lahat na nangagdaraan.35 at kanilang sasabihin,ang lupainng ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng eden at ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan 36,kung magkagayoy malalaman ng bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong panginoon ay nag tayo ng mga guhong dako,at tinamnan ko ang dakong sira:ako ang panginoon ang nagsalita,at aking gagawin.

  ReplyDelete
 19. yon pong ezekiel 36:33-36 nagpapatunay na ang lupain ay mananatili kaya ang salmo 37:9-11,29 gayon din ang sinabi.kaya mga inc i meditate ninyo ang mga talata dahil ang bibliya walang kontradiksyon sa isat isa.salamat po.

  ReplyDelete
 20. Tawa lang ako sa mga images ng JW na kung saan ang mga tao sa paradise ay naka-damit pa.

  dapat kais mga naka hubo at hubad ang mga tao sa paraiso kung titingnan ninyo ang tunay na kalagayan ng tao. kudos sa inyong baluktot ang turo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa panahon ni Adan at Eba noong nabubuhay sila ang kaalaman nila ay unti-unti pa lamang nade-develop.. Mula sa hubot-hubay ay natutuhan nila magdamit ng balat ng hayop at di nagtagal nagkasala sila at npalayas sa hardin ng eden o paraiso... Na kung hindi sana sila nagkasala at nagpatuloy ang pamamalagi nila sa paraiso ay matututunan din nila gumawa ng tela.. Isipin na lang kung sa panahon ni Noah o Abraham e hindi pa nagkakasala ang tao e malamang naka-damit na sila sa paraiso... Naputol kasi ang yugto ng tao sa paraiso sa panahong ang natututuhan palang nila na isuot ay balat hayop... Pero kung mabubuhay ka sa paraiso magpakailanman na walang takda at malamang baka pati kuryente o elektrisidad ay mayroon din.. Bagay kasi na lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos at maari niyang ipagkaloob sa tao...

   Delete
  2. Di rin ako JW . Marami akong napagaralan at pinakinggan na relihiyon.. Naging bukas lamang ang kaisipan ko at di kaagad pinagmatigasan kung ano ang unang doktrina na nalalaman o kinalakhan ko... Basta nagpatuloy sa pakikinig at napagtanto ko kung ano ang mas timbang at mas logical sa interpretasyon sa turo nila...

   Delete
 21. eh kung gusto nyo mag hubot hubad bahala kayo.bAKIT ITO BA aral nyo o doktrina nyo na ang mga tao,y mag hubot hubad?


  oooohhhs:palagay ko gagamitin mo ang genesis book para masuportahan ang gusto mong hubot hubad?

  ReplyDelete
 22. ako po ay isang katoliko at salamat po sa inyong lahat at medyo naliliwanagan na ako sa aking mga katanungan pero habang nagbabasa po ako dito nakita ko po na medyo may pagkapilosopo sumagot ang INC at literal kung magpaliwanag sila sa nilalaman ng Bibliya na hindi nila masyado pinagaaralan mabuti ang kanilang sinasabi at mapanghusga sila sa ibang relihiyon. Bandang huli sa lahat ng nagpagamit at naging sarado ang puso't isipan nila ay sila rin ang kawawa dahil hindi sila naniniwala sa explanation ng iba na kung babasahin mo ay napakaliwanag naman ng pagkakasabi kung ibabatay natin sa Bibliya. Wala po akong pinapanigan dito at kung anuman po ang aking nasabi dito ay ayon lamang sa aking obserbasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat.....

  ReplyDelete
 23. Ang mga pananalitang nakaulat sa Zefanias 1:2, 3, 14, 15, 18 ay walang pahiwatig na wawasakin ng Diyos ang lupa. Kung uunawain, ang mga kapahayagan dito ay nasentro sa mga taong balakyot noong panahon ni Zefanias. Kung ililiteral ang mga pananalita, lalabas na LAHAT ng tao ay mapupuksa, kasama ang mga mabubuti o maaamong sumusunod sa Diyos. Hindi ito makatuwiran, kung paanong hindi rin makatuwiran na pati ang lupa ay mawasak gayong wala itong ginawang anuman na paglaban sa Diyos.

  Ang mga tekstong binanggit dito ay naging mali ang pagkakapit, gayong walang pahiwatig na wawasakin talaga ng Diyos ang lupa. Yamang binanggit dito ang Apocalipsis 21:1-4, ayaw yatang makita ng INC kung gaano kaganda ang magiging kinabukasan ng lupang ating tinitirhan. Sa pangitain, nakita ni Juan ang "Bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos." Kung ang bayang banal ay galing sa langit, saan ngayon ito nananaog? Sabihin pa, hindi dapat gawing literal ang pananalitang ito. Ipinakikita rito ang prinsipyo na ang Diyos ay bumabaling ng pansin sa lupa para ito ay pagpalain, gayundin ang mga naninirahan dito. Ang mga pangako na nasa talata 4 at 5 ay nagpapakitang ginagawang bago ng Diyos ang lahat ng bagay, anupat ang lahat ng pagdurusa ng tao ay mawawala na. Maliwanag na sa lupa ito magaganap, at walang dahilan para ito ay wasakin ng Diyos.

  Oo, may tao ngang mabubuhay sa langit, pero hindi inilihis ng Diyos ang kaniyang pansin sa lupa. Sa pamamagitan ng isang anghel, ang Diyos ay "mabuting balita na walang hanggan" para sa mga nananahanan sa lupa, "sa bawat bansa at angkan at wika at bayan." (Apocalips 14:6, 7) Isa pa, nakita ni Juan sa pangitain "ang isang ilog ng tubig ng buhay,...na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero" bilang "pampagaling sa mga bansa. (Apocalipsis 22:1, 2) Kung babaguhin ng Diyos ang lupa at pagagalingin ang mga sugat nito, maiisip pa kaya niyang puksain ito; 'ang lupa na kaniyang ibinigay sa mga anak ng mga tao.' (Awit 115:16) ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yun ZEPANIAS 2-3 ay ituloy lang ang pagbasa hanggang 4 at tumutugma na iyon ay tumutukoy lamang sa kapanahunan na iyon sa Jerusalem... At tama ang bibliya ay hindi kontradikyon sa ibang mga talata nito.

   Delete
  2. Ang mga pananalita sa bibliya ay matalinghaga at madalas symbolical. Kaya ang salitang pagtupok o paglipol sa apoy ay katumbas ng lubos na pagkapuksa o di na muling pa-iral... Katulad ng panalita sa bibliya na: Sa panahon ng pag-ani ay ihihiwalay ang trigo sa damo at ang damo ay susunugin... Ibig sabihin ng trigo ay ang mabubuting tao o lingkod ng Diyos samantalang ang damo ay mga masasama o balakyot at ang apoy ay kumakatawan sa pagkapuksa... Yan ang parusa ng isang masama ang pagkapuksa o di na muling pag-iral... Na kung binabanggit sa mga talata ng bibliya ay "Lilipulin sa Apoy"... Kung tungkol sa sakit o kirot na dadanasin sa apoy ay wala ng mararamdaman pa ang makasalanang namatay na... Wala ng ikikirot pa sa hindi na mabibigyan pagkakataon para umiral muli o mabuhay... Nagkakatalo lang sa paniniwala na ang tao kapag namatay ay may espiritu na hihiwalay sa katawan... Ang sabi sa talata sa bible na ang taong namatay ay walang alam o sa ibang talata ay natutulog... Kung may mga taong hihiwalay ang espiritu pagkatapos mamatay ay sila yun mga makasama ni Kristo sa langit at sila ay binili at may takdang bilang na 144,000 ang maliit na kawan. Samantalang ang malaking kawan o malaking pulutong ay kailangan ding iligtas o isama sa kaharian at sila naman ang magmamana sa lupa... Ang salita sa bibliya na "Ang malaking pulutong o kawan ay sabi ni Kristo ay kailangan ko ding dalhin sa aking kaharian ay kailanagn natin ng logigal na interpretasyon... Hindi ba't ang kaharian ng Diyos ay binanggit sa panalangin na gawin ang kanyang kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa... At magkakagayon nga na darating ang araw na ang lahat ay gagawin ang kalooban niya sa langit at sa lupa... Patungkol naman sa bagong langit at sa bagong lupa ay hindi literal na panibagong paglalang na naman ng Diyos na parang sa una na naganap sa genisis o noong bago niya lalangin sa pasimula ang langit... Ang ibig sabihin laman ng makasimbulong pananalitang iyan sa apocalipsis ay: Bagong Langit = Bagong kaayusan na magaganap sa langit...Bakit? Dahil sa pagdating ng mga binili na 144,000 mga makakasama ni Kristo sa kaharian sa langit.Bakit sila lang ang binili at hindi lahat ng mabubuti?... Kahit naman noon nasa lupa si Kristo ay 13 lang ang apostol at iyon ay ayon sa napili niya... Bagong lupa = Bagong kaayusan sa lupa. Itoy na bagong gobyerno at bagong pamamahala. Sa panahong darating na maghahari na sa lupa si Kristo. Dahil sa langit pa lamang naghahari mula noong 1914... Kapag dumating ang panahon na kumpleto na ang bilang ng binili (Fast tence kasi yun apocalipsis kasi ay hula at madami pang hindi nagaganap doon, sinabi na binili dahil naihula na ng propeta sa simula). Bakit di pa kumpleto? Dahil sa pagtalikod ng Israel sa Diyos ay di pa ganap na natatapos ang pagpili sa pagbili sa mga kabilang sa 144,000... Bagaman sinabi ng bibliya na bibilhin ang 144,000 sa tribu ni Abraham ay di ibig sabihin natapos na iyon noong panahong iyon... Maagang tumalikod ang Israel at may yugto ng panahon na walang tunay na kristiyano o tunay na lingkod ang Diyos... Ngunit ang tribu ni Abraham ay nagpatuloy ng lahi (kasama tayo)... Kaya ang pagbili sa bahagi ng 144,000 mula sa Israel sa tribu ni Abraham ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon... Opo, dahil ang tunay na sangkakristiyanuhan ay muling nabuhay sa panahon bago ang tinatawag na "Mga Huling Araw" o 1914..
   May natitira pa na buhay sa bilang ng kabuuan ng 144,000 hanggang sa pagsapit ng tinatawag sa bibliya na "Armagedon"... Pagsapit ng armagedon ang mga nalalabi sa 144,000 ay aagawin sa alapaap... Ang bibliya ay walang kontradiksyon sa bawat talata nito... Nagkakatalo lamang sa paniniwala at mga interpretasyon sa mga nasusulat dito...

   Delete
  3. ang orihinal na plano o layunin ng Diyos ay sinira ni satanas sa pamamagitan ni Adan at Eba...Diyos din ang nagbigay sa tao ng pagkakaton para muling mabuhay ang tao sa pagtubos ni Kristo sa kasalanan...Samakatuwid baga'y, ang orihinal na plano o layunin ng Diyos ay matutupad din... Na sa pasimula ang langit ay para sa mga espiritung nilalang at ang lupa naman ay para nilikha niya ayon sa kaniyang wangis: Ang Tao...

   Delete
 24. sabi nila ang lupa daw susunogin at ang bagong jerusalem na nananaog mula sa langit.

  ito bay totoo?basahin natin ang biblia .

  proverb 2:21- sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon.

  pansinin ninyo ang word"mamamalagi" kung ang matuwid mamamalagi sa lupa sa palagay nyo kaya ang lupa rin mamamalagi?

  kung ang lupa susunugin saan ilalagay ang bagong jerusalem?ibig bang sabihin naka floating ang bagong jerusalem?

  kaya kung mag basa kayo ng biblia maegi mga inc masusumpongan nyo ang katotohanan na tinuro sa biblia.

  salamat

  ReplyDelete
 25. kung gusto nyo malaman ang akmang turo ukol sa bagong jerusalem na nananaog buhat sa langit.

  punta kayo sa www jw org.com/tagalog sa watch tower library.

  ReplyDelete
 26. parehas nmn ang inc at jw na may taliwas na turo. parehas kau ndi naniniwala na si JesuCristo ay ang makapangyarihang Diyos. taliwas sa sinasabi ng talatang heb.13:8, na ang batong tinutukoy sa isa.44:8 ng lumang tipan ay nagtukoy dn sa 1cor.10:4, qng cno ang batong yaon. magkakaroon pba ng ibng bato?? eto po sa isa43:10 at aw.18:31

  ReplyDelete
  Replies
  1. Si Kristo may pasimula ang Diyos Walang pasimula o walang takdang panahon... Nang panahon na nagiisa pa lamang ang Diyos at di pa niya nililikha ang lahat ng bagay maging langit o lupa o maging mga anghel... Ano ang nasa isip ng iba sa kinalalagyan o hitsura ng dako ng Diyos? Madilim? Maliwanag?... Hindi! ang madilim ay kulay itim at liwanag ay nakakasilaw.. Bagay na lahat ng bagay na iyan ay nilikha ng Diyos... Pero ano ang unang nilikha niya niya?..... Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nilikha niya ang bugtong na anak si Jesus... Si Jesus ang kasama niyang lumikha sa iba pang mga bagay... Ang ama at ang anak ay iisa ng mga plano at layunin... Hindi ng iisa ang katawan... At hindi sila magkapantay...

   Delete
 27. kapag sinabi mananatili ang lupa sa ecl 1:4 at nagkaroon ng bagong lupa,kontrahan ba o hindi? kung mananatili ang lupa ayon sa elc.1:4 at nagkaroon ng bago, gusto nyo sabihin na dalawa na ang lupa. at mali ang unawa nyo na masusunog ang langit at lupa kasi kapag nangyari yun saan kayo lulugar na hindi kayo masusunog. para lang kayong bibingka na may apoy sa itaas at apoy sa ibaba.ang hindi literal na lupa ay ang tinutukoy sa pedro.

  ReplyDelete
  Replies
  1. asan ba ang panginuong JesuCristo ngayun ? langit ba mismo ng mundo ? 😹

   ibang langit ang susynogin jan ,.
   hindi yung langit na kung saan ang Panginuon at ang Dios .

   Delete
 28. Sa ulat sa bibliya ay naputol ang panahon ng tunay na mananampalayayang kristiyano. Kaya sa paglipas ng panahon na walang nakapagpatuloy ng kung ano talaga ang eksaktong bigkas dito. Maging sa mismong Israel ay wala talagang makapagbigkas ng kung ano talaga ang eksaktong bukambibig diro, dahil nga sa naputol ang panahon ng sangkakristiyanuhan (Tunay na kristiyano hindi yun peke o nagaangking kristiyano,dahil nga maraming sekta ang tinatawag na kristiyano.Kaya maraming klase ng relihiyon)... Pero sa una palang kahit na nagpatuloy ang naniniwala sa bibliya kahit na hindi sila tunay na Kristiyano ay nagsumikap din sila na ma-establish kung ano ba talaga ang bigkas sa YHWH o may katumbas din na JHVH... May mga iskolar noon sa bibliya at ayon sa kanilang pagaaral ang Y sa hebrew ay hindi eksakto kabigkas ng "WHY" o sa tagalog hindi kabigkas ng"YA". Samantalang ang W ay ganoon din.. Makukuha mo sana ang gusto ko ipahiwatig kung nagaral ka ng korean langauge kasi ang bigkas nila na JA at CHA ay parehas lang din sa per letra kung isusulat, JI at Chi, yun lugar sa korea na PUSAN at BUSAN ay iisa kasi yun B at P parehas ang bigkas.. Ang punto dito aymay ganoong concepto ang wika ng hebrew... Sa madalit salita ang mga iskolar noon ay napagkasunduaan na gamitin ang pangalan ng Diyos na YAHWEH, JEHOVAH. Walang record kung ano ang mas nauna nilang ginamit noong panahon ng mga iskolar nitong panahon natin... Ngunit sa paglipas ng panahon bago ang 15century ay makikita sa mga bibliya sa kapanahunan na iyon na mas ginamit ang JEHOVAH... Pagsapit ng 15century kasagsagan ng panahon ng katoliko ay binago ng mga iskolar nila kaya nagkaroon ng ibat-ibang version o salin ng bibliya katulad ng "King James Version" at nagpatuloy pa sa ibat-ibang version o salin... Ngunit sa mga saling iyon ay may natitira parin na pangalan ng Diyos sa EXODO 6:3 at AWIT 83:18... Sa ano mang kadahilanan sa kabila ng pagsusumikap ng mga ibang tagapagsalin ng bibliya na tanggalin ang pangalan na JEHOVAH sa bible ay mayroon parin naiwan... Kinasihan ng Diyos na mapangyari na hindi mawawala ang pangalan na siyang pagkakakilanlan sa kaniya ng tunay niyang mananamba... Kung pilosopo ang ating paiiralin dahil walang nakakaalam ng eksaktong bigkas ang salitang YHWH o JHVH ay pwedeng shuffle ang bawat vowel na gagamitin lagyan lang ang pagitan ng mga letre ng kahit alin sa AEIOU ay makakabuo ng kung anong pangalan... Pero ang mga sinauna na mga iskolar na nakapagsulat at nagawa na na naisulat sa bibliya ay ang naisulat nila na pangalan ng Diyos ay siyang masusunod at mas kinasihan ng Diyos. Dahil doon ay istrumento sila para maipagpatuloy ang pagkilala sa kanyang pangalan...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bago lumabas ang "King James Version" at iba pang salin ng bibliya ay mabasa sa bibliya ang pangalan ng Diyos ay Jehovah sa maraming talata... At pinalitan nila ng salitang "Diyos" o "Ama". Na sa latra at salitang hebrew ay malinaw na magkaiba... Ang New World Translation ay nagsumikap na maibalik sa orihinal na pagkakasulat ng bibliya.. Na ang malalalim na wika ay sinustentuhan ng siya ring kahulugan na maiintindihan ng tao sa makabagong panahon ngunit walang naidagdag o naibawas...

   Delete
 29. Zefanias 1:2 “AKING LUBOS NA LILIPULIN ANG LAHAT NA BAGAY SA IBABAW NG LUPA, SABI NG PANGINOON.”

  Zefanias 1:3 “Aking lilipulin ang tao at ang hayop; aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama; at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon.”

  Zefanias 1:14 “Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid baga'y ang tinig ng kaarawan ng Panginoon; ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagimlagim.”

  Zefanias 1:15 “Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapootan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman,”

  Zefanias 1:18 “Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ANG BUONG LUPAIN AY MASUSUPOK SA PAMAMAGITAN NG APOY NG KANIYANG PANINIBUGHO: SAPAGKA'T WAWAKASAN NIYA, OO, ISANG KAKILAKILABOT NA WAKAS, NILANG LAHAT NA NAGSISITAHAN SA LUPAIN.”
  maliwanag na ang mga ginamit na talata ay ang mga tao sa lupain ang lilipulin hindi ang lupa mismo ,saan sila lilipulin ?sa ibabaw ng lupa ang sabi hindi ang lupa at ang lahat ay ng bagay ang sinabi sa mga talatang ginamit at kung may terminong ginamit na pagkasupok ng lupain yun ay tumutukoy lamang sa paglipol sa mga taong balakyot noong panahon ng biblia sa panahon ni Zefanias.

  ReplyDelete
 30. Mateo 24:35 “ANG LANGIT AT ANG LUPA AY LILIPAS, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.”
  kung yan ay literal saan pupunta ang mga matutuwid kung pati langit aysusunugin ito ang sabi ni aerial "Hebreo 11:16 “NGUNI'T NGAYON AY NAGNANASA SILA NG LALONG MAGALING NA LUPAIN, SA MAKATUWID BAGA'Y ANG SA LANGIT: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan.”

  Ang LUPA o LUPAIN na sinasabing MANANATILI magpakailan man na MAMANAHIN ng mga MALILGTAS ay ang MAS LALONG MAGALING NA LUPAIN NA NASA LANGIT.

  Hindi ang lupa o ang daigdig na ito ang ibibigay sa mga maliligtas upang kaniyang tahanan magpakailanman kundi ang BAGONG LANGIT at ang BAGONG LUPA ang BAYANG BANAL, ang BAGONG JERUSALEM." AKALA KO BA PATI LANGIT LILIPAS O ANO NG NANGYARI ?WALA NA KAYONG SUSULINGAN LUPA SUSUNUGIN ,LANGIT SUSUNUGIN AYAN WALA NG PUPUNTAHAN ANG MGA MATUWID NA TAO ,AKALAIN MO PATI TAHANAN NG DIYOS SUSUNUGIN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. yan ang langit natin na susunogin.

   ibang langit din yung kung saan naroon ang Panginuong JesuCrist at ang Dios.

   Delete
 31. Di ko maiwasan matawa sa dga kumento ng mga JW,pinagpilitan parin ang nalalaman,cguro ibahin natin ang tanong,tignan natin kung sasagot pa sila,mga JW alm naman po natin na si jesus umakyat sa langit?at alam natin babalik sya?


  Juan 14:2-3 “Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon” [MB]

  Ang sabi babalik?saan po sya galing?sa langit?isasama tayo?upang kng nasaan sya nandun tayo?kng ito ang paraiso bakit pa tau isasama?

  ReplyDelete
 32. Paglilinaw po,c jesus galing sa langit,isasama tau?

  1 Tessalonica 4:16-17 “Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay KAY CRISTO ay unang mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man.”


  Salamat po.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network