Friday, 1 July 2011

Pangalan ng Diyos na JEHOVA galing sa Katoliko?

Isang Simbahan ng Katoliko sa Switzerland kung saan Makikita
ang Pangalang JEHOVAH sa disenyo nito
Pangkaraniwan na nating naririnig na sinasabi ng mga kaibigan nating mga Saksi ni Jehova kapag sila ay kumakatok sa ating mga pintuan, na ang pangalan ng Diyos ay JEHOVA, na ang pangalang ito raw ang marapat na itawag natin sa Panginoong Diyos.  Ang kanilang pangangatwiran kung ang tao daw ay may personal na pangalan ang Diyos pa kaya na lumikha sa atin ang mawalan ng pansarili niyang pangalan?

Ating alamin at pag-aralan, totoo nga kayang ang JEHOVA ay pangalan ng Panginoong Diyos?  Madalas nilang gamitin ang talatang ito bilang kanilang pagpapatunay:

Awit 83:18  Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVA, ay Kataastaasan sa buong lupa.” [Ang Biblia, 1905]

Subalit kung ating pupuntahan ang talatang iyan sa orihinal na Wikang Hebreo, ganito ang ating makikita sa talatang iyan:

וידעו  כי  אתה  שׁמך  יהוה  לבדך  עליון  על  כל  הארץ׃

That they may know that it is Thou alone whose name is YHWH, the Most High over all the earth.

Ang pangalan ng Diyos sa talatang iyan sa wikang Hebreo ay hindi JEHOVA, kundi ang TETRAGRAMMATON o APAT NA LETRA na: יהוה    YHWH [Ang bawat letra ay binibigkas ng Yod-Hey-Waw-Hey mula kanan papuntang kaliwa], ito ang pangalan ng Diyos sa kaniyang orihinal na anyo wala itong mga vowels o patinig kaya hindi ito nabibigkas.

Kaya maliwanag na hindi JEHOVA ang pangalan ng Diyos sa orihinal na mga manuskritong Hebreo na siyang pinagkunan ng mga salin ng Biblia sa iba’t-bang wika na ating ginagamit sa kasalukuyan.

Kaya ating tanungin ang ating mga kaibigang Saksi ni Jehova, Kung hindi galing sa mga orihinal ng mga manuskritong Hebreo ang salitang JEHOVA, saan ito nanggaling? Sasagutin tayo ng kanilang aklat na may pamagat na Aid to Bible Understanding:


“By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed… The first of these provided the basis for the Latinized form "Jehova(h)." [Aid to Bible Understanding, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884]

Sa Filipino:

“Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga simbolong patinig ng 'Adho.nay at 'Elo.him' sa apat na katinig ng Tetragrammaton ang pagbigkas na Yehowah at Yehowih ay nabuo…Na siyang naging mga unang pinagbatayan ng isina-Latin na anyong Jehova.”


Samakatuwid ay dinagdagan ng vowels o patinig ang APAT NA KATINIG  ng TETRAGRAMMATON, para ito ay mabigkas, kinuha ang mga vowels ng salitang Adhonay o “PANGINOON”, at Elohim o “DIYOS” sa wikang Hebreo.

Ganito iyon:

adhonay  + YHWH  = YaHoWaH or YeHoWaH

elohi+  YHWH  = YeHoWiH

At sa mga anyong iyan kapuwa nanggaling ang salitang YAHWEH, at ang isina-Latin na JEHOVAH.

Ang wikang LATIN ay ang salitang ginagamit noon ng Imperyo ng Roma.

Sino ang nag-utos sa kanila na pakialaman ang Pangalan ng Diyos at gawing ganito?  Inutusan ba sila ng Panginoong Diyos?

Ano ang sinasabi ng mga SAKSI tungkol sa salitang YAHWEH?  Bakit mas pinili nilang gamitin ang pangalang JEHOVA.? Muli tayong sasagutin ng kanilang aklat:


"While inclining to view the pronunciation "Yah.weh" as the more correct way, we have retained the form "Jehovah" because of people's familiarity with it since the 14th century. [The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1969, page.23]

Sa Filipino:

"Bagamat aming kinikilingan ang pananaw sa pagbigkas ng "Yah.weh" na siyang mas tamang paraan, aming pinanatili ang anyong “Jehova” sa dahilang ito ang pamilyar sa mga tao noong ika-14 na siglo.”


Sinasabi ng kanilang aklat na bagamat kanilang nalalaman na ang mas tamang pagbigkas ay ang “YAHWEH”, ay mas pinili nilang gamitin ang JEHOVA dahil sa iyon daw ang kilala o pamilyar sa mga tao noong 14th Century

Maliwanag kung gayon na ang kanilang pinagbatayan ay kung ano ang nalalaman ng tao, dahil sa iyon ang kilalang pangalan ng Diyos noon ng pangkaraniwang tao ay iyon na ang kanilang ginamit.  Ibig sabihin kaisipan ng tao ang pinagbatayan ng Watchtower Society.

Pumapayag ba ang Biblia na tayo ay magbabatay sa kaisipan, karunungan, at kaalaman ng mga tao?

1 Corinto 2:4-5  “At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.”

Kaya isa pong napakamaling bagay ang ginawa ng Watchtower sa pagbabatay ng pangalan ng Diyos mula sa kung ano ang kaisipan o kaalaman ng mga tao nung panahong iyon.

Dahil hindi po natin kailan man mapagsasaligan ang karunungan ng tao.  Ano ba ang pagtuturing ng Biblia sa katangian ng karunungan ng tao:

1 Corinto 3:19  “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”

Kamangmangan para sa Diyos ang Karunungan ng Sanglibutang ito o ng mga tao.  Hindi nga ba’t noong mga unang Panahon ang malawak na paniniwala ng tao noon ang mundo ay flat na parang lamesa, at hindi bilog?  Komo ba’t ganun ang pangkaraniwang paniniwala noon at alam ng tao, ay tama na iyon?   Kasi alam na alam natin na napatunayan na ng siyensiya na talagang ang mundo ay bilog at hindi lapad e.  Pero sa Biblia bago pa nakapaglakbay ang tao sa buong daigdig ay matalagal nang nakasulat na ang mundo ay bilog [Isaiah 40:22, King James Version]

Kaya nga mali na kapag may kinalaman sa pagrerelihiyon at pananampalataya, ang ating kinukuhang basehan at saligan ay ang kaalaman o karunungan ng sinomang tao.

Ang pangalang JEHOVA, ay noon lamang 1931, ginamit bilang bahagi ng kanilang pangalang “MGA SAKSI NI JEHOVA”. At ito’y sa panahon na ng kanilang pangalawang naging Pangulo na si Joseph Franklin Rutherford

Si Charles Taze Russel ang kinikilalang Founder ng mga Saksi ni Jehovah
Noong umpisahan at itinatag ito ni Charles Taze Russel sa Allegheny, Pennsylvania sa America noong 1870, ang kanilang pangalan noon ay “BIBLE STUDENTS” lamang.

Kaya maliwanag na ang Pangalang JEHOVA ay hindi talaga orihinal na nanggaling sa MGA SAKSI, dahil bago pa lumitaw ang kanilang samahan sa mundo ay mayroon nang pangalang JEHOVA. Kaya maliwanag na sila ay may pinagkunan ng pangalang ito.


Ang General Headquarters ng Watchtower Society sa Brooklyn New York


Saan nga ba ito galing?  Sino nga ba ang tunay na may kagagawan ng paglitaw ng pangalang JEHOVA sa mundo?Galing sa Katoliko ang pangalang “JEHOVA”

Alam niyo ba kung kanino talaga galing ang pangalang JEHOVA?  At sino ba talaga ang unang gumamit nito?  Sasagutin tayo ng mga SAKSI, sa pamamagitan ng kanilang aklat:


“The first recorded use of this form [Jehovah] dates from the thirteenth century C.E. RAYMUNDUS MARTINI, a Spanish monk of the Dominican Order, used it in his book Pugeo Fidei of the year 1270. Hebrew scholars generally favor "Yahweh" as the most likely pronunciation.” [Aid to Bible Understanding, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, page. 885]

Sa Filipino:

“Ang kaunaunahang naitala na paggamit ng anyong ito [Jehova] ay mula noong ika-13 siglo, Panahong Cristano [C.E.]. Si RAYMUNDUS MARTINI, isang mongheng Kastila ng Dominican Order, ay ginamit ito sa kaniyang aklat na Puego Fidei noong taong 1270.  Karaniwan sa mga Hebreong Iskolar ay pumapabor sa “Yahweh” bilang pinakatamang pagbigkas.”

Bahagi ng Pahina ng aklat na isinulat ni Raymundus Martini ang Pugeo Fidei noong 1270 A.D.,
kung saan unang lumitaw ang Pangalang JEHOVA.

Maliwanag kung gayon na inaamin ng samahang ito, na ang pangalang JEHOVA, ay nagmula sa isang Mongheng Kastilang si RAYMUNDUS MARTINI, mula sa Dominican Order, o isang sangay ng mga PARI sa Iglesia Katolika.  Noon lamang 13th Century nagkaroon ng salitang JEHOVA, kaya ito ay pinakamatibay na katunayan na hindi kailan man tinawag ng mga Patriarka, mga  Propeta, ng Panginoong Jesus, ng mga Apostol, at maging ang mga Unang Cristiano ang Diyos sa pangalang ito.

At dahil sa Katoliko ang lumikha nito?  Hindi kataka-taka na makita natin sa kanilang mga aklat ang Pangalang JEHOVA, makikita ninyo sa kanilang ONLINE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, na tinatalakay na ang pangalang JEHOVA ay pangalan ng Diyos.
Narito ang LINK:  


Ang Simbahang Katoliko ay itinuturing nilang HUWAD NA RELIHIYON ang pinagkunan nila ng pangalang ito.  Ito ngayon ang tanong?  Maaari bang panggalingan ng MALINIS na BAGAY ang itinuturing na MARUMI? Sasagutin tayo ni JOB:

Job 14:4  “Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? wala.”

Kaya maliwanag na wala tayong makukuhang tama sa alin mang bagay na ginawa lamang ng Iglesia KatolikaKaya hindi tayo dapat magbatay sa kanilang mga aral na sila lang ang gumawa.

Maliwanag kung gayon na MALI na tawaging JEHOVA ang Diyos, dahil sa ang pangalang ito ay INIMBENTO lamang at ginawa lamang ng tao.  

HINDI ITO TUNAY NA PANGALAN NG ATING PANGINOONG DIYOS, KAYA HINDI DAPAT NATIN ITONG GAMITIN BILANG PANGTAWAG SA KANIYA.


Ang Dapat itawag sa Diyos

Bagamat aming tinatanggap na noong Unang Panahon, sa panahon ng Lumang Tipan, ay tunay na tinatawag ang Diyos sa kaniyang ipinakilalang PANGALAN ang “YHWH”.  Sa panahon natin, kung saan tayo ay nasasaklaw ng Panahong Cristiano, ano ang dapat nating itawag sa Panginoong Diyos?

Sino ba ang dapat nating sundin sa Panahong Cristiano na siya ring panahon natin ngayon?

Mateo 17:5  “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”

Samakatuwid sa panahon natin ngayon ang sabi ng Panginoong Diyos, dapat tayong makinig kay Cristo.  Kaya sa isyu na kung ano ang dapat nating itawag sa Panginoong Diyos, ano ang turo ng Panginoong Jesucristo?

Juan 20:17  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at aking Dios at inyong Dios.”

Napakaliwanag na ang utos ni Cristo ay tawaging AMA ang Diyos, Kung paanong ang tawag niya sa Diyos ay AMA, dapat AMA rin ang itawag natin.

Kaya nga kapag mananalangin tayo sa Diyos ano sabi ni Jesus?

Mateo 6:6  “Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay MANALANGIN KA SA IYONG AMA na nasa lihim, at ang iyong AMA na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.”

Kaya ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay tinatawag na AMA ang Diyos lalo na sa aming pananalangin, bilang pagsunod namin sa utos ni Cristo.

Eh ano ang  masamang ibubunga kung hindi namin susundin ang utos na ito ni Cristo?

Lukas 6:46  “At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi?”

Mawawalan kami ng karapatang tumawag kay Cristo bilang aming Panginoon kung hindi namin susundin ang utos niyang tawaging AMA ang Diyos.

Pero nangangatwiran ang mga kaibigan naming SAKSI, sinasabi nila na:


“Hindi ba ang ating mga AMA ay may personal o pansariling Pangalan?  Natural lamang na dapat din nating tawagin ang Diyos sa Pangalan niya.”  Kung ang tao nga ay may pangalan ang Diyos pa kaya mawalan?”


Iyan ang pangkaraniwan nating naririnig na sinasabi nila, kapag sila ay ating nakakausap. bakit ba kailangan nating tawaging Ama ang Diyos?

1 Juan 3:2  “Mga minamahal, ngayon ay MGA ANAK TAYO NG DIOS, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili.”

Ang dahilan kung bakit kailangan nating tawaging AMA ang Diyos ay sapagkat tayo’y kaniyang MGA ANAK.  At hindi ba natural lamang na tawagin nating AMA ang nagtuturing sa atin na kaniyang ANAK.

Halimbawa ang pangalan mo ay PEDRO, at mayroon kang ANAK, ikatutuwa mo ba na ang ANAK mo ay tinatawag ka lang na PEDRO? Halimbawa lalapit sa iyo, at may hihingin, “PEDRO may kailangan ako sa iyo?”  Ano ang mararamdaman mo?  Hindi ba masasaktan ka na ganun lang ang tawag ng ANAK mo sa iyo? At ang lumalabas nun hindi mo siya ANAK at hindi ka niya itinuturing na AMA.

Sinasabi nila hindi lang daw JEHOVA ang tawag nila sa DIYOS, kundi AMANG JEHOVA

Oh balik tayo sa ating halimbawa, tinatawag ka ng anak mo na AMANG PEDRO, hindi ba parang ang lumalabas noon hindi mo siya tunay na Anak,  kapag ganun ang tawag niya sa iyo?  Pero kapag tunay mong Anak, ang tatawag sa iyo, hindi ba AMA lang, TATAY lang, PAPA lang, DADDY lang, etc.?

KAYA KUNG TUNAY NA ANAK ANG TATAWAG SA DIYOS, ANG TAWAG SA KANIYA AY “AMA”,

KAPAG TINATAWAG SIYA SA KANIYANG PANGALAN NG ISANG TAO, MALIWANAG KUNG GAYON NA ANG TAONG IYON AY HINDI TUNAY NA ANAK NG DIYOS.

Hindi natin dapat tawagin ang Diyos sa pangalang  “JEHOVA” na ginawa lang ng tao, ang dapat na itawag natin sa kaniya ayon sa paguturo ng Panginoong Jesus ay AMA, sapagkat tayo ay MGA ANAK niya.
129 comments:

 1. napaka-galing magpaliwanag ng blog na ito, eh samantalang ang leader nyo na si eli soriano ay pinulbos lang sa debate ng ordinaryong member lang ng mga saksi ni Jehova. leader vs ordinary member, punta kayong youtube.com then type nyo ayers vs soriano, ang mga taong ito napakagaling magpaliwanag sa biblia pero pag-dating sa pangalan ng Diyos, kanya-kanyang kahol itong mga ito, hindi nila alam na ang buong biblia puro translation from hebrew tulad ng Jesus, tanggap nila yan, pero ang totoo hindi naman talaga Jesus ang pangalan sa original scripture. hmmmppp eh pano pala kung ipakikilala mo ang tatay mo sa mga tao, ano sasabihin mo sa mga tao? ang pangalan ng tatay ko ay TATAY - edi lumilitaw hindi ka proud sa pangalan ng tatay mo, at lumilitaw bastos ka para dun sa mga nag tatanong sa pangalan ng tatay mo. tsk. tsk. tsk

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Baka nagkakamali po kayo ng napuntahang blog, INC po ito hindi ADD. Kaya wala po kaming kinalaman at higit sa lahat wala po kaming pakialam sa nangyaring debate sa pagitan ng JW at ADD.

   Huwag niyo pong ipagpilitan na Jehovah ang pangalang ng Panginoong Diyos dahil wala po yan sa Bibliya. Aral po iyan ng tao na unang ginamit ng Iglesia Katolika at kinopya lamang ng mga JW noong taong 1931. Iyan po ba ang aral na PINAGMAMALAKI ninyo na WALA sa Bibliya?

   Ngayon, papatulan ko po ang makalupa ninyong analohiya, PAANO NIYO PO TINATAWAG ANG TATAY NINYO? Let us say ang pangalan niya ay Pedro. Tatawagin niyo po ba siyang TATAY PEDRO! Nasaan po ang paggalang diyan? Diba ang tanging itatawag niyo sa kanya as SIMPLENG "TATAY", "DADDY" BA KAYA OR "PAPA"?

   Ngayon, bakit AMA ang tawag ng mga INC sa ating Panginoong Diyos?

   Narito ang sagot ng Bibliya:

   "At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka't iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga'y siya na nasa langit." - Mateo 23:9

   At dahil ang Kristo ang nagturo nito, isinigawa Niya rin po ba ang turong ito?

   "Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak. Kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao, sa gayunding paraan siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala ka nila, ang tanging Diyos na totoo at si Hesucristo na iyong sinugo." - Juan 17:1-3

   Tiyak ko kung naroon ka sa tagpong iyon na nanalangin ang Panginoong Hesus, di na ako magtataka kung pagsasabihan mo siya nang, "ano ka ba Panginoon, JEHOVAH po ang pangalan ng Diyos, hindi AMA!"

   Samakatuwid, kapag tinawag mo ang Panginoong Diyos ng AMA, ibig sabihin ay IYON NA SIYA sapagkat WALA NANG IBA PANG AMA (na tunay na Diyos) maliban sa KANYA gaya ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo.

   Kaya, mas magaling pa po ba kayo kaysa sa ating Panginoong Hesus?

   Panghuli, aling pangalan ba ang ikaliligtas ng tao, ang pangalang JEHOVAH o ang pangalang KRISTO?

   "Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas." - Gawa 4:10-12

   Delete
  2. kung magpaliwag ka wagas! mali naman ama ka lng ng ama! sa dinami dami ng ama sino ba sa kanila ang tinatawag mo? hays ituro mo ang tama wag mong iligaw!Jehove at yahweh iisa yan! pero ung sinasabi mong ama million tinutukoy u dyan!bobo!!

   Delete
  3. Jasmine Calabio,

   Para mo na ring tinawag na "bobo" ang Panginoong Jesus...kasi po SIYA ANG NAGTURO SA AMIN NA TAWAGIN ANG AMA SA GAYONG PANGALAN.

   Kung MARAMI kang kilalang AMA at hindi mo alam kung sino sa kanila ang tunay na Diyos kaya pinangalanan niyo na lamang na Jehovah...pasensya na po, iisang AMA LANG ang kilala namin at HINDI MO SIYA KILALA dahil HINDI KA NAMAN NIYA ANAK. WALA NA KAMING KILALANG AMA PA MALIBAN SA KANYA.

   "Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang AMA, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Gayon ma'y WALA SA LAHAT NG MGA TAO ANG KAALAMANG IYAN:" (1 Corinto 8:6 ADB 1905)

   Kaya tiyak na tiyak ako...di lamang kayo WAGAS sa "kabobohan" kundi sa pagiging "hangal" sa patuloy na panghahawak sa inyong pananampalatayang gawa lamang ng tao AT WALA SA BIBLIYA.

   --Bee

   Delete
  4. reply kay bee weeser, yong tatay pedro na sinsbi mo hindi pag galang,mali naman ang comment mo don ikaw ang nag illustrate na tatay pedro maling mali pa.tanong ko sayo' sayong isipan ang pagtawag ba na tatay pedro kabastosan?bakit ama ba talaga ang pangalan ng DIOS? KUNG mag ka ganon ama na rin ang pangalan ni satanas.kasi maraming ama .buti nga ang pusa ng kapit bahay namin mayron pang pangalan.kaya punta ka sa web site namin www jw org.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
 2. ang tanga naman... ni Anonymous Jan 9, 2012. di nmn eli soriano leader nmin.... please Magaral k muna mabuti para s kinabukasan mo rin at para matamnan k ng mga salita ng dios :) ska di nmn sa debate binabase un, dito sa blog na to anu muna masasabi mo s mga patunay.. pero pg wala kang naidepensa.. umalis kna jan at magsuri kna pra di ka maphamak.. daw din... paki buksan ang pang unawa at di lang puro depensa ^_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. hindi naman siya tanga kasi ganun kasi ang pagkakaexplain ni bro. Eli Soriano ako nga akala ko si bro. Eli ngayon kasi pareho kahit kung gusto mo panoorin mo sa youtube para malaman mong ginagaya nyo lang pala kung paano magexplain si bro Eli Soriano kaya ikaw ang magaral mabuti hindi yung nakukuntento ka na lang sa sinasabi ng iba mahiya ka naman sa sarili mo para hindi ka mapahamak dyan sa sinasabi mong totoong rehiliyon na sinalihan mo.

   Delete
 3. oo nga, c anonymous jan 9 2012 ay halatang halata n walang alam sa tamang pagkaunawa BIBLIA,sa sariling kaalamn lng ng tao sya nagbabatay,mangmang ang tawag sa gnyang tao.

  ReplyDelete
 4. @ Kaibigang Tunay (Jan 15, 2012 06:31AM) - Ah ganito pala ang tunay na kulay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tatawagin ng kung anu-anong pangalan ang mga tao, mangmang at tanga. Such a shame sa mga nag-aangking nasa tamang daan.

  ReplyDelete
 5. (Ah ganito pala ang tunay na kulay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo.)
  gamitin mo kasi utak mo para di ka matawag ng ganun...sa bibliya nga may mangmang at hangal pa,
  ang tanga at mangmang ay hindi pagmumura,,,ang tanga ibig sabihin ay hindi ginagamit ang utak o commonsense,,ang mangmang ang ibig sabihin ay walang alam o hindi alam..kaya wag kang magpanggap na may alam kung wala ka nmn talagang alam...
  alam mo ba ang tunay n dahilan kaya hindi n kayo nakikipagdebate o bawal na sa mga pastor ninyo ang makipagdebate?yan ay nagumpisa n ipagbawal mula nuong matalo kayo sa debate ng mga pastor naming mga born again at mga ministro ng INC..yan ang tunay na dahilan kahit ideny mo pa,,dahil hndi mo nmn talaga alam..gumagamit p kayo ng talata n bawal n daw ang debate,,pero ang totoo ay dahil sa bka matalo n nmn kayo...

  ReplyDelete
  Replies
  1. kung sino kaman hindi iglesia ni cristo ni manalo ang tama po ay "IGLESIA NI CRISTO" YAN PO ANG NASA BIBLIA..........

   Delete
  2. Ayokong manirahan sa Paraisong Sunog.

   Delete
  3. Kenneth Santos
   San mo galing yang balitang yan? Sige nga patunay nga. At sino ang binabanggit mong natalo?

   Delete
 6. 144,000 ln g daw ang makakaakyat sa langi at yong iba ay sa lupa maninirahan...pagdating ng araw ng paghuhukom...ano b namang aral yan?ay paano nlng yong pangako ni jesus na isasama niya sa langit lahat ng kbilang sa bayan niya,,,144,000 lng ba yon ha mga JW?ang tinutukoy n 144,000 ay yong 12 na lipi ni israel..12 n lipi multiply by 12,000..

  ReplyDelete
 7. at ang maganda diyan ay hindi raw sa krus ipinako si jesus kundiy sa pahirapang tulos o isang tulos lng ,ay diy isang pako lng pala ang ginamit sa mga kamay niya samantalang malinaw ang nkasulat sa bible n mababsa na nakita yong sugat ng dalawang pako sa kamay ni jesus,,ano b nmn yan,,, kung pahiarapang tulos nga lang diy sana isang pako lng ang mabaasa sa bible...tama ba mga INC at mga ADD?

  ReplyDelete
  Replies
  1. pag-aralan niyo pong maigi. kung gusto niyong malaman, pag aralan ninyo

   Delete
 8. para sa unang nag comment ung anonymous.. TAma si kaibigang tunay.. ano muna ang masasabi mo sa mga patunay na talata sa blog na toh. pero kung di mo kyang depensahan ang mga patunay dito at alam mong tama ang nakalagay s blog na toh. eh lumayas kna jan s relihiyon mo, dhil gusto mo lng di mpahiya at wg magpatalo pero Mangmang ka tlga at TAnga!! kya pra sa kinabukasan mo toh.. di ely soriano ang leader kya natawag kang tanga.. ms tanga kmi kung tawagin kng matalino tama? haha.. nkakaawa ka at nkakatawa!! napakakitid ng utak mo!! wg magbase s debate at sa ugali ng mga tao s loob ng inc dahil di lahat ay ganun..ang pamamahala ng inc ay wlng pagkukulang sa amin.. ewan ko lng sa pamamahala nyo? bka wla n pkialam s inyo :)

  ReplyDelete
 9. Thank you sa blog, naliwanagan na ako. may boyfriend ako na JW. devoted sila talaga. may pagkakaparehas ng aral pero un nga ayon sa doktrina nila JEHOVAH ang pangal daw ng diyos. alam ko na maling aral yun. pero di ko lang ma explain ng tama. kaya salamat talaga nabasa ko to. naulungkot ako ayoko mahiwalay. nagyon di ako makatulog naiisip ko malapit na ang mga wakas ng lupa. di maalis sa isip ko yung bago lang na nangyari ung kay PABLO. hayy..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous7 December 2012 22:12
   ibig mo bang sabihin na mas naniniwala ka sa pangalang Ama kaysa sa Pangalang Jehovah? isa akong katoliko pero para sa akin nagaalinlangan man ako hanggang sa ngayon kung ano ang Pangalan ng Diyos pero kahit konti palang ang nababasa ko sa Bibliya ako naman ay nakakasiguro na hindi Ama ang Pangalan ng Diyos dahil yun ang mga sagot ng mga masyadong matatalinong tao at alam kong sila yung tinutukoy sa Bibliya na malalakas kaya magsuri at magbasa pa tayo para mas lalo tayong maliwanagan hindi lang yung nakikinig lang tayo sa sinasabi ng iba.

   Delete
  2. Kung Hebrew ang wika mo, natural na tawagin mo ang Diyos sa pangalang YWH. E kaso tagalog po tayo e, at ang international language natin ay English. Kaya po Jehovah ang pangalan dahil na translate po yun sa language lang. Pero walang iniba. Pano na lang kung walang Vowels ang Bibliya natin ngayon? Edi hindi natin naintindihan diba? Kung mag-aaral ka pa at magsasaliksik, tingnan mo kung ano ang tama. may isip tayo, Nakakalungkot lang isipin na Binulag talaga ni satanas ang buong sanlibutan. Bagama't nagpakilala na ang Diyos sa atin, ay hindi parin natin siya makilala. Huwag lang magbasa ng isang Blog, magbasa pa tayo at magsaliksik. Upang mas maintindihan natin kung ano ang totoo.

   Delete
 10. nakakagaan talaga ng feeling pagmaynaririnig kang mga salita ng diyos. grabe talaga sanlibutan, i mean yung hindi kapananampalataya. kahit na maykasagutan na lahat ng tanog nila di lang nila maaccept. pero sabagay baka dumating din ang panahon na tawagin sila. ganyan din dati daddy ko daming tanong daming kontra. pinagpapanata ko nalang sya. dumating din yung time na naliwanagan sya. pero ilang years din yun.

  ReplyDelete
 11. English na (Jehovah) ang ginamit ng Aid to Bible Understanding at di ang original na "Yohoua" isinulat mismo ni Raymundus Martini noong 1278. Ayon mismo page 17 at sa foot note ng Brochure na Devine Name that will Endure Forever 1984.... ganito ang mababasa'

  page 17...In time, God's name came back into use. In 1278 it appeared in Latin in the work Pugio fidei (Dagger of Faith), by Raymundus Mar
  tini, a Spanish monk. Raymundus Martini used the spelling Yohoua.
  (ftn) ***
  Printings of this work dated some centuries later, however, have the divine name spelled Jehova.

  Tagalog -
  17."Dumating ang panahon na ang pangalan ng Diyos ay muli na namang ginamit. Noong 1278 ay lumitaw iyon sa Latin sa akdang Pugio fidei (Balaraw ng Pananampalataya), ni Raymundus Martini, isang mongheng Kastila. Ang ispeling na Yohoua ang ginamit ni Raymundus Martini...."
  ****[Mga Talababa]
  Subali’t, sa mga limbag ng akdang ito makalipas ang mga ilang siglo ay Jehova ang ispeling ng banal na pangalan.

  Maliwanag po na "Yohoua" at hindi ang anyo na "Jehova" ang original na isinulat mismo ng kamay ni Raymundo Martini . Kaya ang ipinapakita mo sa itaas na copy na yan ng Pugio fidei (Dagger of Faith) ay isang translation na lamng at hindi mismo ang iorig na isinulat ni Raymundo Martini...PANINIRA at KASINUNGALINGAN mo lang yan Aerial Cavalry, na si Raymundo Martini ang nagsalin nito sa anyong Jehova.

  Galing sa anyong Ye Ho Wa or Yehova ang salin na Jehovah at pinatutunayan ito ng mga Bible Scholar....

  "Yehova, which was in agreement with the beginning of all the theophoric names,
  was the authentic pronunciation..." (Yehovah in Hebrew = Jehovah in English)
  - Paul Drach; De l'harmonie entre l'église et la synagogue
  (Of the Harmony between the Church and the Synagogue) published in 1842

  "The Jewish scholars known as Massoretes introduced a system of vowels and accents...In this way the Tetragrammaton became Ye-Ho-VaH and later on, in Western languages, Jehovah..."
  - B.9.2: The Biblical Background; Gilles C H Nullens

  "According to postings on various forums, it has been
  stated that both Emanuel and Nehemiah Gordon believe
  that the Name of God is closer to Yehowah, which is
  similar to Jehovah in English. Nehemiah Gordon...
  defends Yehovah after extensive study of the Masoretic
  Text manuscripts. Nehemiah's view...based on studying
  the actual manuscripts under Emanuel Tov, is that...
  the earlier Masoretic manuscripts all have a Yehowah
  or Yehovah pronounciation..."
  - Seek God Association
  (Michael John Rood: Messianic Karaite Rabbi)
  http://www.facebook.com/groups/modernbiblestudents/  ReplyDelete
 12. PUNTA KAYO MGA KAIBIGAN SA http://www.facebook.com/groups/modernbiblestudents/ AT MAKIKITA NYO KUNF PAANONG SINASAGOT ANG MGA PANINIRANG ITO NI AERIAL CAVALRY.  ReplyDelete
  Replies
  1. weh..hindi nga. Paninira ba yung magsabi ka ng katotohanan? Diba yung term na paninira e yung sinasalungat mo yung katotohanan sa paraang nagsisinungaling ka. O diba? At yang sinasabi mong link na yan e wala na yan...tsk tsk

   Delete
 13. Ayon sa pagsusuri ang TETRAGRAM na YHWH o YHVH ay nagsisilbi narin patinig o vowels tinatawag ng ilang eksperto sa wikang Hebreo na Matris Lectiones o mother of reading.(Judah Halevi in The Kurazi IV:3 related that Y is used for I, W for O, and H for A)

  Consonant & at same time vowels (http://en.wikipedia.org/wiki/Mater_lectionis )
  י = Y = IE
  ה= H = A
  ו = W = OU
  ה= H = A

  ReplyDelete
 14. SINO PO ANG KATAAS TAASANG DIYOS ayon KAY Gno. ERANO MANALO? Si Jesus Po Ba? Ang sagot ay nasa kanyang sariling aklat at iyon ay si JEHOVA ayon na rin sa kaniyang malinaw na PAGTUTURO...mula sa pinagkuhanang teksto sa Bibliya -AWIT 83:18. NAGKAMALI po ba si Gno. E. Manalo sa kaniyang PAGTUTURO na si JEHOVA ANG KATAAS TAASANG DIYOS?
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=419107688146358&set=o.179348648780295&type=3&theater

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Sa tanong pa lang po ninyo ay MALI NA. Kasi kahit kailanman hindi itinuro ni Ka. Felix Manalo, maging ni Ka. Erano Manalo na mas mababa o kataas-taasang Diyos ang Panginoong Jesukristo.

   Iya'y aral ng mga bulaang saksi ni Jehovah. Para sa kanila dalawa ang Diyos - maliit at malaki. Si Kristo na maliit na Diyos samatantalang si Jehovah na malaking Diyos.

   Higit sa lahat, ni minsan hindi ginamit ng INC ang pangalang Jehova sa pagtawag sa Diyos, ang ituro pa kaya?

   Matitigas ang inyong ulo. Pilit niyong pinipilipit ang katotohanan. Hayag na hayag ang pagiging bulaang propeta ng inyong tagapangaral at ilang ulit nilang pinagtatakpan ang kanilang pagkakamali pero nanatili kayong bulag.

   Kelan kaya kayo magigising?

   --Bee

   Delete
  2. Anak Lamang ng ating diyos na jehove ang ating taga pagtubos na c jesucristo..iisa nga ang diyos at di dalawa1! hindi dyos c jesuscristo anak at kahit si jesus nanalangin sya sa kanyang ama!ikaw ang matigas ang ulo jesuscristo ka ng jesus cristo! anak lng yan ng diyos na jehova..

   Delete
 15. Jasmine Calabio,

  The next time you post, try to hold your emotion or your temper so that I can fully understand whatever you're trying to explain. Parang garbled fax message tuloy ang basa ko sa post niyo. Nevertheless, I got your point and correct me if I'm wrong.

  Pasensya na, matanong ko lang, Saksi ni Jehovah ka ba? PARA KASING HINDI MO ALAM ANG ARAL NIYO? O, talagang di ka pa miembro ng bulaang organisasyong eto BAGO PA NILA BINAGO ANG KANILANG MGA ARAL?

  Maraming lathalain ang Watchtower na nagpapahayag na dalawa ang diyos ninyo..isang Mighty at isang Almighty. Narito ang isa:

  'After the sacrifice-soon follows the power which will under him as our head constitute the whole body of Christ, the 'Mighty God' (El-powerful one) to rule and bless the nations- and the body with the head, shall share in the work of restoring the life lost in Adam, and therefore be members of that company which as a whole will be the Everlasting Father to the restored race.' (Watchtower, 10 & 11 / 1881, p. 10, Reprints P. 298)

  O, babasahin niyo yan..binasa ko lang. Kaya huwag mo sa akin ibuhos ang emosyon mo..kundi doon sa mga mga pangulo ninyo na walang pakundangan kung paglaruan ang mga salita ng Diyos.

  Ngayong alam mo na na pabago-bago ang aral ng Saksi ni Jehovah (actually isa pa lamang eto sa napakadami nilang pabagu-bago at mga salungatang aral), PATITIGASIN MO PA BA ANG ULO MO?

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. HINDI NAMAN DALAWA ANG DIOS NA AMING SINASAMBA,ISA LANG PO SI JEHOVA ANG KATAASTAASANG DIOS.SALM 83;18. SI JESUS PO MATATAWAG RIN SYA NA ISANG dios base po sa john 1:1. kahit nga si satanas tinawag rin na dios.kaya nya sabi ni apostol pablo maraming dios,pero isa ang tunay na DIOS AMA.PARA MALAMAN MO INTINDIHIN MO MUNA YONG SALITANG DIOS SA BIBLE DICTIONARY.MAG ARAL KA MUNA SA BIBLIYA PARA MALAMAN MO ANG TOTOO WAG KAYONG UMASA SA IYONG MGA MINISTRO.

   Delete
  2. Hindi ka mananalo kung ganiyan ang kausap mo. Bulag. Pinipilipit pa ang turo ng mga Saksi Ni Jehova. Kung may isip ka, baka matagal mo nang naisip na may isip ka. Kasi pag aaralan mo talaga yan. Di ka lang basta mampipilipit diba. Kung may reperensiya ka, dapat kumpleto. Kung makapagsalita ka akala mo talaga banal ka e no.

   Delete
 16. magiging dalawa ang sugat ng anak ng diyos na si jesu kristo at iisa lamang ang pako na ginamit dahil ang dalawang kamay nito ay magkapatong nang siyay pinako kahit lumabas ang ibat ibang relhiyon sa buong tinatahang lupa .... lalabas at lalabas ang katotohanan awit 83:18 ''upang kanilang malaman na ikaw lamang na ang pangalan ay YHWH, JEHOVA ay kataas taasan sa boong lupa '' gusto ko lamang ipahayag ngunit ayaw kong makipagtalo sa inyo . hindi papayag ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na walang makakaalam sa tunay na pangalan niya.. bakit nga ba may mga prayle na ayaw ipabasa sa mga tao ang buong bibliya noong panahon ng mga espanyol? dahil ayaw nilang malaman ng mga prayle ang tunay ayaw nilang ipahayag ang totoo . ayon sa aking pagkakaalam . nga pala may isang tao akong nabalitaan na nagtanong sa isang pari pinabasa nito ang awit 83:18 at nadoon ang pangalan ng diyos amang makapagyarihan sa lahat ang kataas taasan sa lahat ang sagot na lamang ng pari sa katanungan ng babae '' paano pag tinuro ko sa kanila ang tunay napangalan ng diyos anong sasabihin nila sa akin akoy hindi na katoliko wag huminto sa pag aaral kasama ang mga saksi'' . ang ''ama namin sumasalangit ka sambahin ang NGALAN mo mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit'' anong pangalan ? syempre may pangalan yan hebrew word YHWH sa english JEHOVA walang tinuro sa bibliya na trinidad. isa ako sa mga kabataan na katoliko kung ituturing ngunit ang aking paniniwala ay kagaya ng mga saksi ni jehova. kahit na anong panlalait pangungutya ang ibato sa kanila hindi sila papatol dahil alam nila na MALI ito. nalulungkot ako pag nilalait ang mga gaya nila dahil kahit ganun ang tingin sa kanila ng mga tao hindi pa rin sila tumitigil na ipahayag at tulungan ang mga tao tungkol sa tunay na sinasaad ng bibliya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Honeyclaire Marquez,

   Ang mga katoliko nga po ang unang gumamit ng pangalang iyan na wala sa Bibliya, paano niyo po ngayon masasabi na ayaw ng mga prayle na ipabasa ang buong Bibliya sa mga tao. Ukol sa Awit 83:18, anong version po ba ang pinagbabatayan niyo? Version na gawa ng Saksi upang suportahan lang ang kanilang hidwang pananampalayata ito? Kahit pa noong pasimula WALANG GANUNG PANGALAN at kailanman ay HINDI PINAG-UTOS NG DIYOS AMA na tawagin siya sa gayong pangalan.

   Paano niyo po ba i-define ang salita "lait" o "nilalait"? Di po ba katumbas ito sa salitang "minamata" o "inaalipusta", tama po ba? Kung pinupuna ng INC ang gayong maling aral, ito po ba ay nasa anyo ng "panlalait"? Kapag sinabi ninyong oo, aba'y lalabas po na manlalait ang mga apostol sa pagtuligsa sa mga maling aral noong kapanahunan nila. Tanggap nio po ba na manlalait ang mga Apostol?

   Kung TOTOO nga ang pinangangalandakan ng mga JW na Jehovah ang pangalan ng Diyos, bakit:

   1. Hindi eto ang orihinal na pangalan na kanilang ginamit noong itinatag ang relihiyong ito?

   2. Naniniwala at ipinangaral nila noon na talagang sa krus ipinako ang Kristo ay hindi sa isang kahoy na tulos.

   3. Naniniwala at pinangaral nila noon na Diyos ang Kristo at ngayo'y hindi na.

   AT NAPAKARAAAAAAAMI PANG IBA. Ganito ba ang tunay na relihiyon? Pabago-bago ng aral?

   Bakit ko alam? Dahil sinaliksik ko ang relihiyong iyan bago pa ako naging INC. Salamat sa Diyos at talagang ako'y Kaniyang hinirang at hindi Niya ako hinayaang mapunta sa bulaang relihiyong Saksi ni Jehovah.

   --Bee

   Delete
  2. bee weezer tanong ko po sa inyo sino ang unang bible scholar o translator ang nag divided chapter o verses? o ang nag lagay ng mga cross referrence o footnot sa bibliya?samantala ang mga chapter o verses,footnot ,cross refferece wala naman ito sa old munuscript. ano ba ang mga relihiyon sa bible scholar na ito?bakit kinu question ang pangalang jehova?ano ba talaga ang pangalan ng DIOS AMA?

   Delete
  3. bakit bee weezer lahat ba na bible scholars na gumamit na jehovah katoliko? yong king james version na fifty na mga bible scholars na translator katoliko ba lahat yon? bakit anong salin ang ginamit nyo? yon bang good news bible? cge nga! alam nyo ba, sino sinong mga trasnlator na ito?

   Delete
  4. honeyclaire marquez ako ay isang katoliko at sa kasalukuyan ay hinahanap ko pa ang tunay na relihiyon at dahil sa napakarami naglitawan na mga relihiyon ngayon minabuti ko na lang na magbasa ng Bibliya kaysa makinig sa paliwanag ng iba na kung tutuusin ay hindi naman nila alam ang kanilang sinasabi pero hindi ko naman sinasabing ako ay magaling ang sa akin lang kung babasahin nating maigi ang Bibliya at ang nilalaman tungkol sa Pangalan ng Diyos ay naguguluhan pa rin ako kaya hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang awit 83:18. Pareho tayo ng paniniwala kagaya ng saksi ni Jehova pero may alinlangan pa rin ako hanggang ngayon pero ipagpapatuloy ko pa rin ang aking pagbabasa para mas lalo akong maliwanagan.

   Delete
 17. INC ang tunay dahil sila lamang ang nagpakilala sa tamang pagkakaiba ng DIYOS AMA at ng tagapagligtas or mediator natin na si JESUS CHRIST. thank you po sa blog nato marami akong natutunan na aral na nakabatay at mababasa lahat sa bible...

  ReplyDelete
  Replies
  1. sang ayon ako sa comment mo "Anonymous 24 April 2013 11:43".

   Delete
 18. KUNG AMA ANG PANGALAN NG DIOS, ANO ANG PANGALAN NG DIOS AMA? KUNG AMA AY PANGALAN IBIG BA SABIHIN AMA RIN ANG PANGALAN NI SATANAS?
  SAMANTALA SI SATANAS AY TINAWAG RIN NG AMA JOHN 8:44.KUNG HINDI KAYO TUMANGGAP NA ANG PANGALAN NG AMA AY JEHOVAH BAKIT TINAGGAP NYO ANG PANGALANG JESUS,JOB,JEREMIAS,JACOB,JAVAN?ALAM NYO BA KUNG PAANO BINIGKAS ITO SA SALITANG HEBREW WIKA?BAKIT KAYO GUMAMIT NG BIBLIYA EH KINU QUESTION NYO ANG MGA BIBLES SCHOLARS.


  /

  ReplyDelete
  Replies
  1. kung meron mang pangalan ang Ama na siyang tunay na Dios,.natitiyak namin na hindi po kasama ang "JEHOVA" dun,.

   Gaya po ng binanggit sa itaas,.Ang maling anyo ng Pangalan ng Dios na "JEHOVA" ay galing po sa Apat na letra ng Hebrew Alphabet..'yod','hey', 'vav','hey'..

   kung ililiwat natin sa paraan ng ating pagbasa at Alpabeto,.ito po ay may katumbas na "YHWH".

   Ito po ang Pangalan ng Dios..

   Ngaun kung gusto ninyong gamitin ninyo at ipakilala na yan ay ang pangalan ng dios,,gamitin po ninyo sa wastong paraan at pagamit.Huwag pong dadagdagan..

   Isang malaking kamalian ang ginawa ng mga "saksi ni jehova",.nA Para lang maiugnay sa kanilang itinatag na samahan ang pangalan ng Dios ay ipinagpipilitan nila na ang tunay na pangalan ng dios ay Jehova,.gayong ang pagka buo ng salitang "JEHOVA" ay bunga ng pagdaragdag ng mga vowels mula sa original na apat na letra na pangalan ng Dios.."YHWH".

   Samakatwid gawa ng tao,ang pangalang JEHOVA at hindi po siya totoong isa sa mga Pangalan ng Dios.

   Delete
  2. sabi ni anonymous ang jehova daw hindi kasama na pangalang ng DIOS at tiyak daw sila.

   talaga bang dspirado lang kayo sa paninira ng pangalang ng DIOS?

   kung alam nyo lang kapwa nyo inc ay binigkas ang pangalang jehova.at gumamit ng biblia na may jehovah.

   kung gagamitin natin ang hebrew na salita na tetragrammaton dapat rin ang tawag natin kay kristo, yoshua,hindi jesus.
   pro bakit nyo tinanggap ang jesus at ang jehovah ay hindi?

   yong sinabi mo na ang pangalang jehova gawa ng tao ito ay napulot mo lang sa tabitabi at kinalat mo. mahilig kayong makinig sa sabisabi.

   basahin mo kaya sa biblia anonymous na ang pangalng jehovah gawa ng tao.hindi ka puros salita wala naman katibayan.

   hindi po ito pag dagdag kundi ito ay sinalin lamang sa bawat wika.

   Delete
  3. Agree ako , ou nga noh

   At baka alam po nila ang salitang hebreo pakturuan naman po kami para magmit ang yhwh . Kc mukang ayaw nila na nauunawaan nila

   Delete
  4. sister shyllacs...nakalimutan mo na ba? ang mga anak ni satanas ay hindi kumikilala,sa pangalan ng Diys na Jehovah....

   Delete
 19. asan na kayo para sumagot sa katanungan ko,sege nga sagotin nyo si anonymous sa mga tanong nya.malaman natin kung paano sila lumundag sa mga katanungang ito.

  ReplyDelete
 20. parang nasa blog din neto na nagpapatunay na Jehova ang pangalan ng Diyos, kahit sabihin nyo na kinopya ang pangalan na Jehova mula sa katoliko, e ganun pa rin Jehova talaga, na isinalin sa english na pangalan...diba? Jehova talaga e.

  ReplyDelete
 21. Mabuhay Ang mga INC

  ReplyDelete
 22. (Call Me X-Catholic)

  Ang Binabanggit sa Biblia na Mga Pangalan ng Tunay
  Na Dios.

  Ayon po mismo sa Dios,ano po ang kaniyang pangalan?

  Exodo 3:14-15,.

  "At sinabi ng Dios kay Moises,AKO YAONG AKO NGA;at kaniyang sinabi,Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel,Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.

  "At sinabi pa ng Dios kay Moises,ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel,Sinugo ako sa inyo ng Panginoon,ng Dios ng inyong mga magulang,ng Dios ni Abraham,ng Dios ni Isaac,at ng Dios ni Jacob:ito ang aking pangalan magpakailan man,at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi."


  Ano pa ang pangalan ng Dios na ipinakikilala ng Biblia?

  Amos 5:27,.


  "Kayat kayoy aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco,sabi ng panginoon,na ang pangalay Dios ng mga hukbo."


  Ano pa ang pangalan ng tunay na Dios ayon din sa Kaniya?

  Amos 4:13,.

  "Sapagkat narito,siyang nag anyo ng mga bundok,at lumilikha ng mga hangin,at nagpapahayag sa tao kung ano ang kaniyang pagiisip;na nagpapadilim ng umaga,at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa-ang Panginoon,ang Dios ng mga hukbo ay siya niyang pangalan."


  Ano pa ang pangalan ng Dios na ipinakilala ng Biblia?

  Exodo 34:14,.

  "Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Dios: sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay Mapanibughuin;ay mapanibughuin ngang Dios."


  Kung sa Bibliang Inglish,.Ano pa ang pangalan ng Dios na ipinakilala ng Biblia?

  Exodo 6:3 Douay Rheims,.

  "That appeared to Abraham,to Isaac,and to Jacob,by the name of God Almighty; and my NAME ADONAI I did not shew them."

  Genesis 17:1 Jerusalem Bible

  "When Abraham was ninety-nine years old Yawhew appeared to him and said,'I am El Shaddai.Bear yourself blameless in my presence."

  Dito po ay ating napapatunayan,na kung pangalan ng tunay na Dios na itinatawag sa Kaniya batay po sa biblia,.ay mayroon pong maraming pangalan o itinatawag sa Dios noon po sa panahon ng mga Patriarka,.at maging sa panahon ng bayang Israel..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngayon,kung nais talaga po ng mga "Saksi ni Jehova",.na ipakilala at gamitin ang pangalan ng Dios,.bakit hindi ninyo ipinakikilaa ang pangalan ng Dios bilang "YAHWEH".

   Bakit hindi ninyo tinatawag ang inyong samahan bilang "SAKSI NI AKO NGA",.gayong ang 'AKO NGA' ay isa sa pangalang ipinakilala mismo ng Dios na siyang itatawag sa Kaniya?

   Bakit hindi ninyo ipinakikilala na ang pangalan ng Dios ay 'Dios ng mga hukbo',.batay sa Amos 5:27?

   Bakit hindi ninyo ipinakilala na ang isa sa pangalan ng Dios ay "MAPANIBUGHUIN" gaya ng nakasulat sa EXOdo 34:14?


   Bakit kung alin pa ang maling Anyo ng Pangalan ng Dios,.yon pa ang ipinagpipilitan ninyo na ipakilala at ipatanggap sa mga tao..


   Alam kung alam po ninyo mga 'Saksi ni Jehova' na ang salitang "JEHOVA",.ay naging bunga ng PANGINGIALAM,.PAGDARAGDAG ng mga saksi ni Jehova sa Original na pangalan ng Dios sa wikang Hebreo..

   Ang Original na apat na letrang Hebreo "yud" "hey" "vav" "hey"..

   na kung ililiwat sa paraan ng ating pagsulat at pagbasa ay,.."YHWH"..


   Ngayon kung talagang gusto nyong ipakilala ang tunay na pangalan ng Dios,,eh ganyang anyo po ang ipakilala ninyo sa mga tao,.

   Ang masama,dinagdagan at binago ng mga 'Saksi ni Jehova' ang tama at original na pangalan ng Dios,,.

   Mula sa YHWH at ginawa nila itong JHVH..

   Ano pa ang maling ginawa ng mga Saksi ni Jehova?,.

   Hindi lang binago,.dinagdagan pa nila ng mga patinig/vowels ang pangalan ng Dios,.

   Dinagdagan nila ng 'e','o',at 'a',..

   Kaya po ang JHVH (na dapat ay YHWH),.ay naging JEHOVAH>>

   SAMAKATUWID,ANG PANGALANG JEHOVA AY HINDI PO ORIGINAL NA TUNAY NA PANGALAN NG DIOS NA NAKASULAT SA BIBLIA KUNDI ITO PO AY GAWA NG TAO.

   ITO PO AY BUNGA NG PANGINGIALAM AT PAGBABAGO AT PAGDARAGDAG NG MGA SAKSI NI JEHOVA SA ORIGINAL NA ANYO O PORMA NG PANGALAN NG DIOS NA NAKASULAT SA BIBLIA..


   KAYA ANG MGA SAKSI NI JEHOVA AY HINDI TUNAY NA DIOS ANG KANILANG KINIKILALA,IPINAKILALA NG PILIT SA MGA TAO..KUNDI DIOS NA SILA LAMANG ANG MAY GAWA.

   KAYA ANG MGA SAKSI NI JEHOVA AY HINDI TUNAY NA MGA LINGKOD O HINIRANG NG DIOS.

   Delete
  2. ako po ay isang katoliko at napansin ko po dito na panay ang salita ng mga INC tungkol sa pangalan ng Diyos ay hindi ganito kundi ganito pero bakit po kayo Ama po ang tawag nyo sa Diyos samantalang kayo na rin ang nagsabi na ang nakasulat sa Bibliya ay YHWH?

   Delete
  3. Sa panahong Cristiano po ay AMA ang tawag ng Panginoong Jesukristo at ng mga Apostol sa tunay na Dios.

   Kami po ay lubos na naniniwala na hindi po nagkamali si Cristo at ang mga Apostol sa pagtawag na AMA sa tunay na Dios sa panahong Cristiano..kaya ganito din po ang tawag namin sa tunay na Dios..

   AMA.

   Mali ba si Cristo,.at ang mga Apostol sa pagtawag sa tunay na Dios na AMA?

   Delete
  4. to anonymous 4 july 2013 04:37

   nais ko ipaalam sayo na magkaiba ang ating mga wika.

   sabi mo dapat gamitin ang yhwh .
   hindi namn ito big issue sa amin dahil may mga kapatid kami na hebrew na gumamit ng yhwh.at ang iba ay geoba or jehovah or yehowah its depend kung anong wika ginamit nila.

   kung tutul ka na jehovah ang pangalan ng Dios aba! dapat ang uusigin mo ang mga bible scholar hindi kaming mga saksi ni jehovah.

   nais ko ring idagdag kung striktong gagamitin natin ang hebrew na wika.eh sana wag kanang gumamit ng pangalang jesus,jeremias,job at iba pa. dahil hindi naman ito original ang pag bigkas.

   kung hindi ka parin convince sa mga sagot ko.

   mag lantad kanang mga version na bible na hindi gumamit ng jehovah or yahweh. at mag lantad din ako ng mga version na bible kung sinong maraming ebedinsya ay syang tama.

   for your info: ang yahweh ay hindi rin ito original na pag bigkas ng tetragrammaton na yhwh. kundi ito ay salin rin sa ibang modern translation.
   Delete
  5. Part I

   Sana'y pinag-iisipan ni "Anonymous4 July 2013 03:32" ang kaniyang mga sinasabi. Ang kaniyang mga pahayag ay wala sa katuwiran, na nagpapalabo lang sa kung ano ang totooo.

   1) Naniniwala ka yatang ang pangalan ng Diyos ay Yahweh, o AKO NGA, Dios ng mga hukbo, at MAPANIBUGHUIN. Ikaw kaya ang gumamit niyan.

   YAHWEH - Ang pinaboran ng ilang mga iskolar bilang orihinal na pangalan ng Diyos. Ikinatuwiran nila na halaw ito sa terminong "Hallelujah" (Apocalipsin 19:1). Pero, napatunayang hindi ito makatuwiran.

   AKO NGA - nagpapakita ito na ang Diyos ay maaaring anuman na kailangan upang matupad ang kaniyang layunin. Isinalin ito ng ibang bersyon na "Ako ay magiging gayon" at "Ako ay magiging anumang na kalugdan ko." (Exodo 3:14) Maliwanag na hindi ito ang pangalan ng Diyos, sapagkat Diyos mismo ang naglinaw nito, na ang pangalan ay YHWH. (Exodo 3:15) Ito ang kahulugan mismo ng pangalang "Jehova" (Tagalog) o "Jehovah" (English).

   DIOS NG MGA HUKBO - Ito sa literal ay YHWH ng mga hukbo, na mahigit 280 beses na lumitaw sa Bibliya, mula sa Hebreong "YHWH tseva'ohth' ". Nagtatawid ito ng diwa ng kapangyarihang taglay ng Soberanong Tagapamahala ng sansinukob, na nagpupuno sa malalaking hukbo ng mga espiritung nilalang. Walang pahiwatig na ito mismo ang pangalan ng Diyos, isa lamang itong paraan ng pagpuri sa Kataas-taasang Diyos.

   MAPANIBUGHUIN - Ang binabanggit sa Exodo 34:14 hindi nagsasabing ito ang pangalan ng Diyos. May isang pangalan na binanggit, ang YHWH. Ang pagbanggit ng "ang pangalan ay Mapanibughuin" ay niliwanag ng kasunod na pananalita, siya ay "mapanibughuin ngang Diyos."

   Delete
  6. Part II
   Tugon kay "Anonymous4 July 2013 03:32"

   2) Ikaw ang nagsabi na ang orihinal na pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo ay YHWH. Kaya, diyan tayo dapat mag-stick. Pero pinalitan ni'yo ito ng "Ama." Ang "Ama" ay nananatiling katawagan lang, at hindi personal na pangalan, kahit ano pang teksto sa Bibliya ang sipiin ninyo. Natural lang na Ama ang itawag ni Jesus sa Diyos sapagkat siya ang "Anak ng Diyos". Dahil ba diyan, itatakwil na niya ang YHWH. Malabong mangyari!

   3) Hindi rin namin pinalitan ang YHWH tungo sa JHVH. Ang dalawang ito ay pareho naming ginagamit, depende sa kung ano ang wika mo. Kapag Hebreo ka, may YHWH pa rin sa pangalan ng Diyos; ganiyan din sa ibang mga wika. Sumunod ang wikang Latin, na naging inang wika ng mga kasunod nitong wika, gaya ng English, Spanish, Portuguese, at iba pa na gumagamit ng Roman alphabet. Dito ngayon lumitaw ang JHVH, na siyang salin sa pangalan ng Diyos sa mga wikang ito.

   4) Hindi po binago ng mga Saksi ni Jehova ang pangalan ng Diyos. Isinalin lang ito sa ibang mga wika. Dahil sa ang ibang mga wika ay may vowels, lalabas na may vowels din dapat ang pangalan ng Diyos. Kung ang iyong wika ay iaakma mo nang literal sa wikang Hebreo na walang vowels, magtitiyaga kang magbasa ng Bibliya na purong consonants lang kahit pa English o Tagalog ang binabasa mo. Puwede ba yun?

   5) Tunay na Diyos ang kinikilala namin kung paanong gayon ka rin. Ang kaibahan ni'yo lang sa mga Saksi ni Jehova ay ang pagtatanyag sa pangalan mismo. Ang INC ay ayaw pangalanan ang Diyos, samantalang sa mga Saksi ni Jehova, ipinakikilala nila ang pangalan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napatutunayan nang malinaw at kongkreto na ang pangalang "Jehova" ay isang imbento.

   6) Kung isa kang tunay na lingkod ng Diyos, hindi ka dapat namimihasa na sabihing huwad ang iba na hindi mo karelihiyon. Ang paghatol kung tupa o kambing ang isaNG tao ay sa hinaharap pa magaganap. (Mateo 25:31-33) Maaaring nasasabi mo iyan dahil sa nakikita mo ngayon, pero hindi mo alam ang nasa hinaharap. Tandaan na binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga bansa (mga taong hindi niya lingkod) na sumamba sa kaniya at maging kabilang sa kaniyang bayan. (Gawa 13:46, 47; 15:14)


   Kaya, kung gusto mo talagang malaman ang orihinal na pangalan ng Diyos, panatilihin ang YHWH, at huwag halinhan ng ibang pangalan o mga katawagan. Bakit hindi, kung ikaw na rin mismong nagsabi na YHWH ang "tama at original na pangalan ng Dios." Kaya, walang dahilan para palitan ito ng "Ama". Iyan ay lantarang pagtatakwil sa mismong pangalan ng Diyos, pangalang dapat alalahanin ng lahat ng salinlahi. (Exodo 3:15)

   Delete
  7. Anonymous 20 July 2013
   Yan ang tama. Yan ang tamang pa gangatuwiran. Ngayon kung hindi parin nila tanggap iyan, aba'y wala na tayong magagawa diyan.

   Delete
 23. kung ayaw po natin sa isang relihiyon huwag na po tayong manira o magsalita laban sa kanila dahil lalabas at lalabas din po ang katotohanan dahil malay natin yung relihiyon hindi tunay ay lalabas sa bandang huli na sila pala ang tunay kaya huwag po tayo pakasiguro sa mga sinasabi natin dahil lahat ng nakalagay sa Bibliya ay mga salitang kailangan ng malawak na pagsasaliksik at pangunawa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. So patunayan nyo na tama ang maling paniniwala ninyong mga 'SAKSI NI JEHOVA',.na Jehova nga ang nag-iisang tamang pangalan na itawag sa tunay na Dios..

   Pag napatunayan nyo sa pamamagitan ng Biblia,.baka nga tama relihiyon ninyo..

   So try to explain to us..

   Delete
  2. kung may biblia ka paki basa sa salmo 83:18 kingjames version.

   malinaw na paninira ang gusto mo.

   talaga bang ang original na pangalan ng DIOS AY AMA?

   SIGI NGA PAKI BASA SA SALMO 83:18 kung ama ba ang pangalan ng DIOS SA talata na ito?

   Delete
  3. WALA PONG JEHOVA SA SALMO 83:18 ORIGINAL NA SALIN NG BIBLIA..

   A
   ANG PANGALANG JEHOVA AY GAWA NG TAO.

   SA TAO ANG SAMAHAN NG MGA SAKI NI JEHOVA AT HINDI SA DIOS!

   Delete
  4. salmo 83:18- upang kanilang maalaman na ikaw lamang,na ang pangalan ay jehova,ay kataastasan sa buong lupa.

   malinaw pa sa sikat ng araw na pangalan ay "Jehova"

   sa original ho ang nakalagay doon ay ang tetragrammaton na yhwh. ito ay sinalin sa ibat ibang wika kayat may ibat ibang pagbigkas.

   bakit sa lahat ng pangalan nasa biblia hindi nyo binatikos?bakit ang pangalan pa na jehovah binatikos nyo?

   ang aleppo codex deu 32:3;6

   at sa grgong septuagint p.fouad inv.266 na jan ang yhwh.

   at marami kaming ibedensya na ang jehovah AY PANGALAN ng DIOS.

   2 PEDRO 1:21-sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailan man:kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa DIOS,na nangaudyokan ng espiritu santo.

   bago ka bumabatikos mag lantad ka muna ng mabigat na ibedesya bago ka mapahiya.


   at kung ipagdiinan mo na ang original ang gamitin na wika yhwh? eh wag kang gumamit o sumambit na jesus at ng mga pangalan na nasa biblia.dahil lahat na mga pangalan na nasa biblia ay puros mga salin yon.

   at wag karing gumamit ng tagalog kundi mag hebrew ka.

   Delete
 24. Una sa lahat hindi po ako SAKSI NI JEHOVA. Pangalawa kung ako man ay SAKSI NI JEHOVA ay wala akong dapat patunayan sayo dahil sa umpisa palang ay hinusgahan mo na ng maling paniniwala ang mga SAKSI, tapos hahanapan mo ng patunay? Kung alam mo na yang relihiyon mo ngayon ay tama huwag ka ng humanap pa ng ibang patunay sa ibang relihiyon kasi kapag ang isang tao ay naghahanap ng patunay sa ibang relihiyon ibig sabihin may pagaalinlangan ka pa rin sayong relihiyon at sa halip bakit hindi mo na lang ituro na ang relihiyon mo ang tama sa pamamagitan ng Bibliya kaysa naghahanap ka pa ng patunay sa ibang relihiyon. Kung talagang magaling ka sa Bibliya huwag mong sayangin yung oras mo sa ibang relihiyon na alam mong mali sa sarili mo tapos hahanapan mo pa ng patunay maliban na lang kung gusto mong ipagyabang ang nalalaman mo kaya gusto mo ng patunay na kahit ano naman ang sabihin nila o pagpapaliwanag eh sigurado naman na hindi mo paniniwalaan dahil sa umpisa pa lang eh hinusgahan mo ng maling paniniwala.

  ReplyDelete
 25. So mali talaga ang samahang 'SAKSI NI JEHOVA'..

  Kaya huwag kang sumama jan.

  Sumama ka sa tamang relihiyon.

  Hindi maiiwasang ikumpara ang mga relihiyon,.para malaman mo kung

  alin talaga ang tama.

  ReplyDelete
 26. kapatid sino ba ang ayaw sumama sa tamang relihiyon? lahat naman tayo gustong mapunta sa tamang relihiyon pero para sa akin kailangan ko munang siguraduhin na ang sasamahan kong relihiyon ay yung itinatag ni Jesus hindi yung itinatag lang ng taong para sa kanyang sariling kapakanan. Para sa akin ang pagkukumpara sa mga relihiyon ay hindi maganda o tamang paraan kasi hindi naman ito ang paraan para malaman kung alin ang tamang relihiyon kasi tanging sa Bibliya malalaman ang lahat lahat kung anong relihiyon ang tama at dahil sa pagkakaiba ng interpretasyon dun nagkakaroon ng pagkakaiba iba ng paniniwala. Kaya anumang relihiyon ay nirerespeto ko ang kanilang paniniwala at ayaw ko silang husgahan sa halip patuloy kong pagaaralan ang salita ng Diyos at alam kong gagabayan niya ako at hindi na niya pahihintulutan pang sumama ako sa maling relihiyon.

  ReplyDelete
 27. Hindi mali si Cristo at ang mga Apostol sa pagtawag sa tunay na Dios na AMA. Pero, hindi niyan pinatutunayan na iyan ang PANGALAN ng Diyos. Ang AMA ay nananatiling katawagan lang o titulo, nagpapahiwatig na Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang pagkakaroon ng Diyos ng personal na pangalan, YHWH, ay nagpapangyaring mapaiba siya sa huwad na mga diyos. Kaya, kapag ikaw ay humarap sa mga taong walang alam sa Diyos, hindi AMA ay sasabihin mong pangalan ng Diyos kundi ang personal na pangalan, YHWH, na mananatili magpakailanman at aalalahanin ng mga salinlahi. (Exodo 3:15)

  ReplyDelete
  Replies
  1. to anonymous 4 july 2013 04:37

   tanong ko anonymous na, naninira ng pangalang na jehovah.

   ano BA ang pangalang ng DIOS? kung halimbawa ang sagot mo yhwh.

   ito bang yhwh ay ginamit nyo sa pagtuturo o pagdadasal jan sa inyong iglisia?

   alam mo? wag kang masyadong magyabang na wala ka naman alam.

   ang tatay mo nga may pangalan DIOS PA KAYA?

   DIBA KUNG maninira ka mag lantd ka ng ebedinsya?

   ano bang ebedinsya mayron ka?

   Delete
 28. Sinasabi ng INC na mali ang "Jehova". Pero bakit wala silang maipakitang tama? Malinaw na ang pangalan ng tunay na Diyos sa Bibliya ay YHWH. Pero pinalitan nila ito na "Ama" kaya ayaw na nilang bigkasin ang YHWH. Itinakwil na nila ito. Bakit sila matatakot na bigkasin ang pangalan ng tunay na Diyos, gayong malaya itong binibigkas ng mga lingkod ng Diyos noong panahon ng Bibliya?

  Mahalagang malaman din ang kasaysayan. Talaga bang naging "Jehovah" lang ang YHWH dahil sa "Elohim" at "Adhonay"? O iba ang ipinakikita ng kasaysayan?

  URL: http://wol.jw.org/tl/wol/d/r27/lp-tg/1200002391

  “Ang kaunaunahang naitala na paggamit ng anyong ito [Jehova] ay mula noong ika-13 siglo, Panahong Cristano [C.E.]. Si RAYMUNDUS MARTINI, isang mongheng Kastila ng Dominican Order, ay ginamit ito sa kaniyang aklat na Puego Fidei noong taong 1270. Karaniwan sa mga Hebreong Iskolar ay pumapabor sa “Yahweh” bilang pinakatamang pagbigkas.”

  Ang pananalitang ito ay hindi nagsasabing sa Katoliko nagmula ang "Jehova." Ang sabi: "Ang kaunaunahang naitala na paggamit", hindi "Ang kaunaunahang naitala na pagbuo o pag-imbento." Ang paggamit ay nangyari dahil umiiral na ang pangalan, at Latin ang pangunahing wika noong mga panahong iyon.

  Mahalaga talagang malaman nang tumpak ang kasaysayan. Mali ang ginawang ito ng isang miyembro ng INC na kumuha ng sitas sa aklat ng mga Saksi ni Jehova na inakala niyang makakatulong sa mambabasa na maunawaan ang paksa. Naroon nga ang mga salita, pero naging malabo kung ano ang totoo.

  Bisitahin ang URL na ito para sa higit na kaliwanagan:
  http://wol.jw.org/tl/wol/d/r27/lp-tg/1200002391

  ReplyDelete
 29. utak lamgam talaga tong mga to..jw

  sbi nga ng diyos
  Mateo 17:5 “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”


  Samakatuwid sa panahon natin ngayon ang sabi ng Panginoong Diyos, dapat tayong makinig kay Cristo. .

  oh ano ba dpat bang sundin mo ung pinagpplitan mo..
  ok lng kau aman iyan e

  ang linaw na ng nkasulat pinipit pa din kung ano ung maling batayan nyo..

  at isa pa hindi SAKSI NI JEHOVA ang totoo..
  ito ang tinatag ni jesu cristo na dpat kaaniban lahat ng tao.

  Mateo 16:18 “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.”

  Sa pagsasabi ni CRISTO na salitang “AKING IGLESIA”, aba’y hindi maaari na TAWAGIN ang Iglesiang ito sa PANGALAN ng iba. Kaya nga IGLESIA NI CRISTO eh, kasi nga kay CRISTO. Ang PANGALANG ito ay nagpapakilala kung sino talaga ang nagmamay-ari sa KANIYA
  sinabi ba ng panginoon jesu cristo..''itatayo ko ang AKING MGA SAKSI NI JEHOVA'"'??


  ANG LINAW AMAN E

  ng sinabi ng panginoon...  Dahil sa hindi naunawa ng tao ang tunay na nilalaman ng Biblia ano ang kanilang ginawa?

  Roma 10:2-3 “Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.”

  Dahil sa hindi nakaabot ang tao sa pagkaalam ng katotohanang nakasulat sa Biblia na ito ay ang katuwiran ng Diyos, nagtayo ang tao ng sariling kanila, na ang ibig sabihin ang mga tao’y lumikha ng sarili nilang mga aral na hindi na sakop ng katuwiran ng Diyos, sa madaling salita, wala na sa Biblia ang kanilang pinaniwalaan at itinuro sa mga tao.

  ReplyDelete
 30. to:edan

  tingnan natin sa biblia kung anong tawag sa iglesia na tinatag ni jesus sa mateo 16:18?

  gawa 1:8-datapuwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan,pagdating sa inyo ng espiritu santo:at kayoy magiging mga saksi ko sa jerusalem at sa buong judea at samarya at hanggng sa kahulihulihang hangganan ng lupa.[kjv]

  so ngayon ang tawag nila ay mga saksi.
  may sinabi ng biblia ang mga apostoles ay saksi ni jesus o cristo.

  basahin natin ang ibang talata:

  juan 17:10 -at ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang iyo ay akin.

  so malinaw ang mga saksi ni jesus ay tinatawag din na mga saksi ni jehova.

  ngayon sino ba ang nag sugo ni jesus para mag tayo ng iglesia?

  basa:juan 12:49- sapagkat akoy hindi nagsasalita na mula sa aking sarili kundi ang ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sakin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang aking gawin.

  ang tinayo pala ni jesus ay galing sa DIOS na JEHOVA.

  may katunayan ba kami na si jesus ay saksi?at sino ang kanyang sinaksihan?

  apocalipsis 1:5- at mula kay jesukristo na siyang" saksing tapat"

  at sino ang kanyang sinaksihan?

  juan 17:6- "ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sakin mula sa sanglibutan silay iyo"

  juan 17:11"amang banal ingatan mo sila sa iyong pangalan "

  juan 17:26" at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko"

  juan 18:37"dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyanng patotoo ang katotohanan"

  so malinaw si jesus saksi ni jehova at sugo ng DIOS para mag papatoto sa katotohanan at sa pangalan ng DIOS.

  SAAN BA NAKADUGTONG ANG MGA KRISTOHANONG MGA SAKSI NI JEHOVA NGAYON?

  isaias 43:10-kayoy aking mga saksi sabi ni jehova at aking lingkod na aking napili.[new world translation]

  kaya sinabi ni apostol pablo ganito :

  heb 12:1-kayat yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng "mga saksi: ,itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin.

  gaano na ka tagal ang mga saksi ni jehovah?paki basa ho sa heb 11:4-39,at heb 12:1

  kaya sino sa atin ang utak langgam?diba ang angkin na hindi naman siya kabilang sa isang iglesia na nasa biblia?

  ReplyDelete
 31. lahat ba na nag dala sa ngalang kristo ay totoo?

  mateo 24:5-sapagkat marami ang mag sisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang kristo at ililigaw ang marami.

  so mga kababayan mag ingat pala tayo ngayon dahil ang hula ni jesus ay natutupad na.maraming nag dala na sila daw ang tunay na iglesia ni cristo.

  samantala si jesus sa kanilay tao sa lahat ng kalagayan, noong pumunta sa kaharian ng DIOS SA LANGIT si jesus ay tao ?at noong naka upo sa kanan ng DIOS si jesus at tao?ITO KAYAy tama?

  at may roon naman jan na,nag dala sa ngalan ni cristo o tinatawag din sila na iglesia ni cristo or church of christ nA para sa kanilaY si cristo din mismo ang DIOS. nasubrahan naman ata.

  kaya sino ang utak langgam?

  ReplyDelete
 32. shyllacsjw : bago kau suma dios.. papasok muna kayo kay cristo... papasok kayo sa itinatag niyang..reliyihon...

  hindi kau pweding rumekta sa diyos....
  sapagkat hindi ka banal..at kung wala ka sa katawan ni hesus na kanyang iglesia...khit kelan hindi ka magiging banal. khit anong gawin mong paka buti... wlang kabuluhan.. un sapagkat wala ka sa kanyang iglesia na binili nia ng kanyang dugo..

  at ang name na jehova na iyan.... 14th century lang iyan lumabas.. khit c jesus...hindi nia tinawag na jehova...
  ..
  at ang salitang jehova ay galing sa mga pagano...at wala iyan sa biblia... labag na sa biblia ang mga tinuturo nyo...

  mateo 24:5-sapagkat marami ang mag sisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang kristo at ililigaw ang marami.

  at sa talatang iyan kayo iyan na hindi kaanib sa katawan ni kristo.. na kanyang iglesia...

  take note: nasa panahong wakas na po tayo...
  at ang mga saksi ng diyos dati..
  ay sa panahon pa na wala pa si hesus...at hindi ngaun...
  khit ang mga sugo ng diyos dati na sila abraham..moises..at iba ..hindi nila tinawag.. na jehova,., ung diyos...
  at kung anak ka talaga ng diyos..ama itatawag mo sa kaniya..

  kung ikaw tinawag mo ung iyong ama sa pangalan nia... hindi mo sia tatay at hindi ka niya anak..
  kawalan ng galang ung ginagawa nio... hindi ang diyos ang tinatawag nyo...

  tumatawag kayo sa wala sapagkat hindi aman yan ang pinag uutos ni cristo na itawag sa kaniya..kea wag nyo na ipaglaban ung mga pinagkakatok nyo sa mga bahay bahay... promise mali kayo..

  kung ako sau umalis kana diyan...hindi ka hawak ng diyos.. kundi hawak ka ng demonyo...


  ang linaw ng talata na ito ei

  Mateo 17:5 “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”

  sino pakikinggan mo ang panginoong dios o si "Joseph Franklin Rutherford".?????????


  ano cno mas paniniwalaan mo.?

  Joseph Franklin Rutherford.
  ang taong ito ay binanggit ba sia sa biblia??

  sia ba ang sugo sa huling araw??

  gusto mo malaman kung cno ang tunay na sugo sa mga huling araw
  go to this link: http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

  para maliwanagan ka.... tnx

  ReplyDelete
 33. to edan: good day to you!

  alam mo ba kung sinong katawan ni cristo na sya ang ulo?

  ganito lang ang logic,kung anong religion ni cristo na sya ang ulo ganon din ang katawan.

  si cristo bay iglesia ni cristo?

  si cristo bay saksi ni jehova?


  sigurado ako na hindi ang inyong iglesia na tinatag ni manalo.

  alam ko na po kung sinong dapat aniban na iglesia.at ang mga talata na ginamit mo, ginamit din yan gaya ng catholic,kahit nga ang mga protestante at mga pentecostal.

  sigurado ako na maliban sa iglesia na nasa biblia, ang mga iglesia ngayon na nag dala sa pangalan ni cristo ay palso.

  sabi mo:ang saksi ng dios dati panahaon pa ng wala pa si jesus.

  kung may mababasa ako sa biblia sa new testament MAY MGA SAKsi ang DIOS? AT KAHIT SI JESUS MAY mga SAKSI AT KAHIT sya mismo saksi?

  anong mapapala ko sayo?  sabi mo: kung ikaw tinawag mo ung iyong ama sa pangalan nia hindi mo sia tatay at hindi ka nia anak.

  kawalan ng galang ung ginagawa nio hindi ang dios ang tinawag nio.

  alam mo ba ang pinagsasabi mo edan?
  sigurado ka ba kahit minsan hindi mo binanggit ang pangalan ng iyong ama?

  at akoy sigurago na binanggit mo ang pangalan ng iyong ama kung ikaw ay may ama talaga.

  PAG BAnggit mo ba ng pangalan ng iyong ama naiisip mo ba na ikaw ay walng galang?


  mag basa tayo sa biblia kung ang pag tawag ba sa pangalan ng DIOS WALANG GALANG BA:


  isaias 12:4-and in that day shall ye say praise the lord,call upon his name ,declare his doing among the people,make mention that his name is exalted[ marangal in tagalog]

  anong pangalan nya?sa kingjames version

  isaias 12:2-behold,god is my salvation i will trust and not be afraid for the lord jehovah is my strength ang my song he also is my salvation.

  sino ang mas paniniwalaan ikaw o ang biblia? wag kang mag bulagbulagan basahin mo ng maege ang isais 12:2,4.

  ReplyDelete
 34. kung mababasa mo si felix manalo na anjan sa biblia?

  babasahin ko din sayo kung si jf rutherford bay anjan rin ba sa bibla?

  simulat sapol ikw naman ang nag hapon ikw ang una babasa.


  kung talagang naniniwala ka sa Dios dapat naniniwala ka rin sa biblia.

  edan ilan bang version ng bible alam mo? baka yong binitawan mong salita tungkol sa pangalan ng DIOS NA JEHOVA hindi MO KAYANG PANINDIGAN NA GALING sa pagano.


  sa pag tawag ba ni jesus sa kanyang ama? ni reject ba nya ang pangalan ng kanyang ama?

  kung halimbaway ni reject ni jesus ang pangalan ng kanyang ama.

  masasabi ba nya? ama !ipakilala ko ang iyong pangalang sa mga tao at ipakilala ko.

  sa amin wala po kaming question na tatawagin ang DIOS na ama, at kahit kami po tumawag sa ganyang titulo.

  pro ang point po:anong pangalan ng ama na nasa langit?

  diba kayo naman ang nanglait sa pag sulong namin na jehovah ang pangalan ng Dios? KAYA PO AKO NAG DIPEnsa LAMANG sa pangalan ng DIOS na inyong binabatikos.

  kung ni reject mo ang pangalan ng inyong ama o DIOS anong klasi KA NA ANAK?

  karapatdapat kabang maging anak nya? na kahit ang kanyang pangalan nilapastanganan mo?

  ReplyDelete
 35. NASA PANGALAN ANG KALIGTASAN, MAGBASA KAYO NG BIBLIYA. NGAYON ANO ANG PANGALANG TUNAY NI JESUS? sa english Jesus, sa tagalog Hesus, sa green Iesous, , kung ganyan, magkakaiba yan, bakit ako ba pag napunta sa ibang bansa maiiba ba ang pangalan ko. Naku naman kayo. Mag-isip isip naman kayo.

  ReplyDelete
 36. tanong ko sayo anonymous:

  sa greek na iesous ito bay mali? sa english jesus ito bay mali? sa tagalog na hesus ito bay mali? hindi porket iba iba ang pag bigkas iba iba na ang pangalan.

  kaibigan na anonymous:hindi mo ba alam ang ibat ibang liguahe?

  halimbawa :
  ang mga hebrew noon walang j so hindi nila ma pronounce ang j dahil sa kanila walang j.

  sa palagay nyo kaya ma pronouce nila ang jesus? kaya sa hebrew ang pag bigkas nila ay "yoshusua" something like that.instead jesus.

  wag mong ihambing ang pangalan mo kay jesus na anak ng DIOS.o sa pangalan ng DIOS

  BAKIT KUNG PUMUNTA ako sa ibang bansa halimbawa sa united state SINAMBIT KO ang pangalan ng DIOS na jehova .magkasala ba ako doon dahil tinawag ko na jehovah ang DIOS instead yhwh?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Shyllacsjw
   Isa kang JW? Wow. Ang galing :) naniniwala ako sa yo

   Delete
 37. walang kahihinatnan mo ginonoo mas maganda personal kang mag tungo sa kapilya ng iglesia ni cristo mga ministro mangagawa ang higit na magbibigay sayo ng tama at kumpleto salamat!

  ReplyDelete
 38. si jesus kung mag tanong alam nya ang sagot

  pro kung alam nya ang sagot bakit sya mag tanong?.

  para malaman nya ang kanilang mga openion kung ano ang conclusion nila o kung ano ang kanilang damdamin ukol jan.

  pro may iba naman jan na nag tanong dahil hindi nya alam ang sagot.

  para sakin hindi kona kailangan pumunta sa inyong kapilya para mag tanong sa mga minstro nyo.

  kung may tanong ako na hindi ko alam? sa biblia ko hahanapin ang sagot.

  salamat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mateo 13:9-14 ay ganito ang ating mababasa.

   13:9 At ang may mga pakinig, ay makinig.

   13:10 At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga?

   13:11 At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwa't hindi ipinagkaloob sa kanila.

   13:12 Sapagka't sinomang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't sinomang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.

   13:13 Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa.

   13:14 At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mamamalas:


   Inihayag na sa iyo ang katotohanan, ngunit di mo naunawaan, Ano ngayon ang iyong pagkaunawa kung sa sarili mo ikaw lamang makikinig? Sa iyong paraan ikaw ay makinig, at sa iyong paraan ikaw ay uunawa, ngunit di mo mamamalas ang tunay na karunungan. Sapagkat ang kapamahalaan sa salita ng Dios ay ipinagkaloob lamang sa kanyang sinugo, at ang kautusan sa atin ang siyang dapat ganapin. Nawa'y idalangin mo sa Dios ang banal na pagkaunawa at ang mabuting pagsunod, ng sa gayo'y ipagkaloob sa iyo liwanag ng salita, at tahakin mo nawa ang matuwid na daan.

   Delete
 39. 1 Corinto 3:19 “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”
  Ask lang po sino po ba ang namamahala sa sanlibutang ito ?Sa iba’t ibang pagkakataon, isiniwalat ni Jesus na si Satanas ang namamahala sa kasalukuyang balakyot na sanlibutang ito

  ReplyDelete
 40. 1 Corinto 3:19 “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”
  Ask lang po sino po ba ang namamahala sa sanlibutang ito ?Sa iba’t ibang pagkakataon, isiniwalat ni Jesus na si Satanas ang namamahala sa kasalukuyang balakyot na sanlibutang ito

  ReplyDelete
  Replies
  1. Basahin nyo po ito ng buo para magkaintindihan na po tayong lahat.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 41. Bee Weezer at sa lahat ng INC,
  Ako po ay isang nag-susuri. Sana po ay huwag niyong masamain ang mga tanong ko sa ibaba. Sinadya ko pong pumanig kunwari sa kabilang panig upang sa ganoon ay masuri ko pong mabuti kung tama po ang mga argumentong ibinagon po ninyo dito sa blog ninyo. Sana po ay masagot ninyo ang mga tanong isa-isa at 'punto por punto' sapagkat mahalaga sakin na malinawan.Tinanong ko na po kasi ito sa ibang INC pero po hindi nila masagot.
  1. Ang sinasabi niyo ay di dapat dinadagdagan ng vowels ang original na alpabetong Hebrew. Sa tingin ko po ay tama kayo. Pero ang pangalang 'Jehovah' ay english po ito at hindi naman Hebrew ('Jehova' sa tagalog), hindi po ba? Please comment po.
  2.Kung di pwedeng magdagdag ng vowels pag nagtranslate, papano kung ganoon natranslate ang lumang tipan na kung saan ito'y orihinal na nakasulat sa sinaunang alpabetong Hebrew na walang vowels?
  3. Bakit po tanggap natin ang ibang pangalang natranslate katulad ng 'Jesus, Joshua, Jeremiah, John, Jericho, Jared' at marami pang iba na mula naman sa bibliya, bakit po di natin matanggap ang translation ng tetragramaton?
  4. Di po ba ang 'Jehovah' naman ay english at hindi naman hebrew (sapagkat natranslate na)? bakit po yung explanation niyo kinukumpara ninyo ang alpabetong Hebrew sa alpabetong english? Siyempre po magkaiba ang anyo ng dalawang alpabetong ito, di po ba? kung Hebrew ang gagamitin natin ay siyempre di dapat maglagay ng vowels, pero english po kasi ito eh, di naman hebrew.
  5. Di po ba pagnagtranslate nagbabago ang anyo sang ayon sa tamang ginagamit na salita. Halimbawa, ang english na 'Peter', sa tagalog ay 'Pedro', pero bakit tanggap parin natin ito kahit nagbago na ang anyo samantalang kung itranslate natin ito sa original Hebrew alphabet ay natural puro consonant ito sapagkat wala ngang vowels ang hebrew,
  di po ba? Ngayon po bakit di natin matanggap yung english translation ng tetragramaton.Di po ba kung tayo ay isang Hebrew, ang bigkas natin sa 'YHWH' ay Yahweh, pero kung itranslate naman natin ito sa english language, natural po na magbabago ang bigkas at spelling, at magbabago rin ito sa tagalog. Di po ba? At kung ang salita natin ay Hebrew, natural Yahweh ang bigkas natin, pero di nga tayo Hebrew eh, mayroon tayong sariling wika. Please comment po.
  6. Kung kukunin nating ang inyong argumento, ang 'JHWH' o 'YHWH'ay direktang eglish translation ng tetragramaton (letter by letter translation), kung ang lahat ng salita at pangalan sa original na bibliya ay itranslate ng ganitong paraan (dahil nga bawal magdagdag ng vowels), di ba dapat puro consonant nalang ang nakasulat sa english bible, hindi po ba? paano natin maintindihan kung ganoon ang bibliya?
  7. Ang sabi niyo po 'Ama' ang dapat na pangalan ng Diyos. Di po ba meron din itong vowels? Papano kung ganun natranslate ang 'Ama' na galing sa hebrew alphabet na kung saan puro consonant? at bakit tanggap natin ang translated word na ito samantalang ang 'Jehova' (sa tagalog) ay hindi? parehas lang naman na translated.Please comment po.
  8. Sa inyong literatura na 'Pasugo', May 1977, page 4: binanggit na 'The mighty God is Jehova'. Paano po ninyo ito pasisinungalingan samantalang nakasilat po ito sa mismong literatura ninyo?
  9.Ginagamit niyo po ang King James Version, ang pangalang Jehovah ay lumitaw din sa maraming bahagi nito. Halimbawa sa Awit 83:18, Exodo 3:6, Isaias 26:4 at sa iba pa. Ang tatlong tekstong nabanggit ay pareparehas na idiniin na 'Jehovah' ang pangalan ng Diyos, bakit di niyo parin ito matanggap? Baka sabihin niyo po kasi may dagdag na vowels, Eh kasi po english po (or tagalog) ang ginagamit natin at ang kaanyuhan ng mga lenguaheng ito ay may Vowels ang mga salita.Hindi naman Hebrew ang salitang gamit natin, di po ba?

  ReplyDelete
 42. @ Neutral
  napakarami nyo na pong tanong, malamang po gulong gulo na po ang isipan nyo. nag alala po ako sa nyo baka po masiraan na po kayo ng pagiisip nyan.hehehe...sobrang obsessed ka sa YHWH.

  masasabi ko lang sau ganito,meron kase tayong tatlong panahon bilang Cristiano

  Una, Panahon ng mga Magulang (ito ay mula sa panahon ni Adan at Eva)
  Pangalawa, Panahon ng mga Propeta (ito ay mula sa panahon ni Moises)

  - dito sa dalawang panahon na to, marami pong banggit ung mga salitang Jehovah, Yahweh at kung ano pa mang pangalan, dahil sa mga nangyaring translation mula sa orihinal na salin ng Biblia. Mahirap man po mag assume kung ito ba ay tama o mali man. "Dito po ipalagay nalang natin na tama po lahat ang mga pangalang ito" Jehovah, Yahweh at kung ano pa man???????

  Pangatlo, Panahong Cristiano (ito ay mula ng isilang ang Panginoong Jesu-Cristo)
  - at dito tayo nabibilang sa panahong ito. at hanggat maari dito na nakasalig ung mga pananampalataya natin, dahil dito tayo saklaw sa panahong ito kase bawat isang panahon may kanya -anyang utos na ginawa ang Panginoong Diyos. sa Panahong Cristiano hindi na binanggit ung mga salitang Jehovah, Yahweh at kung ano pa man. Dito dapat kang magtaka bakit di nga naman na binanggit ung mga pangalang yon. kase noong panahong nagturo ang Panginoong Jesu-Cristo di nya tinuro o binanggit man lang mga salitang ito. Kundi ang binanggit ng Panginoong Jesu-Cristo ay "Diyos Ama". Ngaun kung ikaw naniniwala ka ke Jesu-Cristo at sa tingin mo ikaw ay sakop ng panahon nya gagamit ka ba ng Jehovah, Yahweh o ano pa mang pangalan na kahit mismo ang Panginoong Jesu-Cristo di man lang ito binanggit. ang pagtuturo ng Panginoong Jesu-Cristo ay Diyos "AMA" ito po ay sapat na upang tayo po maniwala at sumampalataya at huwag po tayo magdagdag pa ng ano pa man.
  Isa pong nagsusuri...salamat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Marami rin pong bible translation ang may "Jehovah" o "Yahweh" sa new testament tulad ng The Emphatic Diaglott translation, The ‘Holy Scriptures’ by J. N. Darby (footnotes), etc..

   Sana po ay masagot po ang aking mga katanungan ng mga lehitimong mga INC para po mas maayos ang sagot. Lalo po akong naguguluhan kung na-didivert yung usapin. Mayroon po akong 9 na tanong na ibinangon sana po ay masagot ito isa-isa, punto por punto. kung mapapansin niyo po ang mga tanong na ito ay hango lamang sa pagpapaliwanag ng gumawa ng artikulo sa blog na ito. Sinusubukan ko lamang po na intindihin kung totoo at tumpak nga ang mga kadahilanan sinasabi dito na ang pangalang 'Jehovah' ay mali sapagkat wala namang vowels ang Hebrew alphabet. Sana po ay maliwanagan nito ng mga ministro ng mga INC kung ayaw man sumagot yung mismong blogger dito. Salamat po.

   Delete
 43. to:ram

  sabi mo ang pangalang jehova ay hindi na ginamit sa panahon ni kristo ,pro sa pnahon ni adan at kay moses ginamit ang pangalang jehova at yahweh.

  base sa aking calculation sa mga sinabi mo na ang pangalang jehova at yahweh ay ginamit na noong unang panahon ni adan at moses. so malinaw na ang pangalan ng ama ay jehovah o yahweh.

  so ngayon ram nanindigan kaba na si kristo nagbabawal sa kanyang mga apostol na hindi gamitin ang pangalan jehovah o yahweh?

  samantala si kristo maraming beses na sumipi sa matandang tipan kung saan ang tetragrammaton nakalagay?

  kung si moses tumawag sa pangalang jehovah o yahweh sa palagay mo kaya si jesus ipinagbawal na nya, ang pag tawag sa ganyang pangalan samantalang sya mismo tinawag na dakilang moses?

  maraming translations sa biblia na hindi published ng watchtower na may pangalang jehova pro ibinabasura parin ninyo dahil ayaw ninyo sa pangalang iyan.

  ReplyDelete
 44. TO: RAM

  ang isyu ano ang pangalan ng DIOS AMA?

  NONSENSE naman kung ANG SAGOT ang pangalan ng DIOS AMA ay ama rin o DIOS.

  dahil ang mga iyan ay titulo lamang,ang DIOS ay may pansaliring pangalan sa hebrew ay "yhwh" sa cebuano ay" jehova".

  ReplyDelete
  Replies
  1. bat kayo nag tayo ng simbahang saksi . e titulo lang din naman yung saksi

   Delete
  2. Hindi namin pibagbawal ang pangalang yhwh . ang tanung nabibigkas bayan ??
   para di kayo magkamali, wag nyunalang hulaan.

   Delete
 45. Mukhang di na masagot ng mga INC ang mga katanungan ko, kaya ipagpaumanhin nyo kung ipagpalagay ko nalang na hindi credible ang mga argumentong iniharap sa blog na ito. Nakakalungkot lang na may mga ganitong mga blog na mapanlinlang. Anyway, eto naman tanong ko sa mga JW;
  1. Bakit ba kasi napakahalagang malaman at gamitin ang personal na pangalan ng Diyos?
  2. Di ba sapat na gamitin lang ang "Ama" sa pagtawag sa Diyos?
  3. Bakit sa ibang bibliya wala naman dun yung pangalang 'Jehovah"?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. ang mga tanong mo masasagot yan sa jw.org/tl
   e click na may opisyal na website ng mga saksi ni Jehovah.
   punta ka sa " turo ng bibliya"

   Delete
 46. Neutral10 December 2013 18:54
  Bee Weezer at sa lahat ng INC,
  Ako po ay isang nag-susuri. Sana po ay huwag niyong masamain ang mga tanong ko sa ibaba. Sinadya ko pong pumanig kunwari sa kabilang panig upang sa ganoon ay masuri ko pong mabuti kung tama po ang mga argumentong ibinagon po ninyo dito sa blog ninyo. Sana po ay masagot ninyo ang mga tanong isa-isa at 'punto por punto' sapagkat mahalaga sakin na malinawan.Tinanong ko na po kasi ito sa ibang INC pero po hindi nila masagot.
  1. Ang sinasabi niyo ay di dapat dinadagdagan ng vowels ang original na alpabetong Hebrew. Sa tingin ko po ay tama kayo. Pero ang pangalang 'Jehovah' ay english po ito at hindi naman Hebrew ('Jehova' sa tagalog), hindi po ba? Please comment po.

  SAGOT:YAHWEH, at ang isina-Latin na JEHOVAH.

  Ang wikang LATIN ay ang salitang ginagamit noon ng Imperyo ng Roma.

  HINDI PO ENGLISH LATIN PO OK NA PO BA?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi po Latin ang Jehovah. English po yun

   Delete
 47. 2.Kung di pwedeng magdagdag ng vowels pag nagtranslate, papano kung ganoon natranslate ang lumang tipan na kung saan ito'y orihinal na nakasulat sa sinaunang alpabetong Hebrew na walang vowels?

  SAGOT:וידעו כי אתה שׁמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

  That they may know that it is Thou alone whose name is YHWH, the Most High over all the earth.

  Ang pangalan ng Diyos sa talatang iyan sa wikang Hebreo ay hindi JEHOVA, kundi ang TETRAGRAMMATON o APAT NA LETRA na: יהוה YHWH [Ang bawat letra ay binibigkas ng Yod-Hey-Waw-Hey mula kanan papuntang kaliwa], ito ang pangalan ng Diyos sa kaniyang orihinal na anyo wala itong mga vowels o patinig kaya hindi ito nabibigkas.

  ReplyDelete
 48. 3. Bakit po tanggap natin ang ibang pangalang natranslate katulad ng 'Jesus, Joshua, Jeremiah, John, Jericho, Jared' at marami pang iba na mula naman sa bibliya, bakit po di natin matanggap ang translation ng tetragramaton?

  SAGOT:bigyan mo nga ako ng isa sample halimbawa John ano sa hebrew at ano din sa English? at ano sa tagalog dinag dagan ba yan or hindi? ng vowels para maging JOHN

  ReplyDelete
 49. 4. Di po ba ang 'Jehovah' naman ay english at hindi naman hebrew (sapagkat natranslate na)? bakit po yung explanation niyo kinukumpara ninyo ang alpabetong Hebrew sa alpabetong english? Siyempre po magkaiba ang anyo ng dalawang alpabetong ito, di po ba? kung Hebrew ang gagamitin natin ay siyempre di dapat maglagay ng vowels, pero english po kasi ito eh, di naman hebrew.

  SAGOT: UULITIN KO HINDI PO ENGLISH ANG JEHOVA LATIN PO

  ReplyDelete
  Replies
  1. saan ang pruweba mo na ang jehova ay latin? sinong bible translator na latin na nag salin na jehova?

   Delete
 50. 5. Di po ba pagnagtranslate nagbabago ang anyo sang ayon sa tamang ginagamit na salita. Halimbawa, ang english na 'Peter', sa tagalog ay 'Pedro', pero bakit tanggap parin natin ito kahit nagbago na ang anyo samantalang kung itranslate natin ito sa original Hebrew alphabet ay natural puro consonant ito sapagkat wala ngang vowels ang hebrew,
  di po ba? Ngayon po bakit di natin matanggap yung english translation ng tetragramaton.Di po ba kung tayo ay isang Hebrew, ang bigkas natin sa 'YHWH' ay Yahweh, pero kung itranslate naman natin ito sa english language, natural po na magbabago ang bigkas at spelling, at magbabago rin ito sa tagalog. Di po ba? At kung ang salita natin ay Hebrew, natural Yahweh ang bigkas natin, pero di nga tayo Hebrew eh, mayroon tayong sariling wika. Please comment po.

  SAGOT:וידעו כי אתה שׁמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

  That they may know that it is Thou alone whose name is YHWH, the Most High over all the earth.

  YHWH OR Yod-Hey-Waw-Hey ANG PANGALAN NG DIYOS KAYA MALI PO NA GAMITIN NATIN OR TAWAGIN NATIN JEHOVA

  NGUN KUNG BAKIT HINDI NAMIN GINAGAMIT ANG JEHOVA AT AMA ANG TAWAG NAMIN DAHIL ITO ANG TINAWAG NI CRISTO


  Mateo 17:5 “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”

  SINO DAW ANG PAPAKINGGAN NATIN? SI CRISTO

  Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at aking Dios at inyong Dios.”

  PUPUNTA DAW SYA SA AMA AT ATIN AMA ATIN DIYOS ^_^ KUNG PAG PIPILITAN MO PALA ANG JEHOVA IBIG SABIHIN HINDI MO PINAKINGGAN ANG SINABI NI CRISTO

  ReplyDelete
 51. 6. Kung kukunin nating ang inyong argumento, ang 'JHWH' o 'YHWH'ay direktang eglish translation ng tetragramaton (letter by letter translation), kung ang lahat ng salita at pangalan sa original na bibliya ay itranslate ng ganitong paraan (dahil nga bawal magdagdag ng vowels), di ba dapat puro consonant nalang ang nakasulat sa english bible, hindi po ba? paano natin maintindihan kung ganoon ang bibliya?

  SAGOT: SO IKW BA GINAGAMIT MO ITO SA PAG TAWAG SA AMA? Yod-Hey-Waw-Hey MULA SA ANA PA KALIWA ANG BASA

  ReplyDelete
 52. 7. Ang sabi niyo po 'Ama' ang dapat na pangalan ng Diyos. Di po ba meron din itong vowels? Papano kung ganun natranslate ang 'Ama' na galing sa hebrew alphabet na kung saan puro consonant? at bakit tanggap natin ang translated word na ito samantalang ang 'Jehova' (sa tagalog) ay hindi? parehas lang naman na translated.Please comment po.

  SAGOT:IPAKITA MO ANG VOWELS NG SALITANG AMA ^_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. VOLWES are a,e,i,o,u

   AMA - A - is a vowel. Dalawang (2) vowels po ang nasa salitang AMA.

   Delete
 53. 8. Sa inyong literatura na 'Pasugo', May 1977, page 4: binanggit na 'The mighty God is Jehova'. Paano po ninyo ito pasisinungalingan samantalang nakasilat po ito sa mismong literatura ninyo?

  SAGOT:PAKI POST PO NG COPY NG PASUGO

  ReplyDelete
 54. 9.Ginagamit niyo po ang King James Version, ang pangalang Jehovah ay lumitaw din sa maraming bahagi nito. Halimbawa sa Awit 83:18, Exodo 3:6, Isaias 26:4 at sa iba pa. Ang tatlong tekstong nabanggit ay pareparehas na idiniin na 'Jehovah' ang pangalan ng Diyos, bakit di niyo parin ito matanggap? Baka sabihin niyo po kasi may dagdag na vowels, Eh kasi po english po (or tagalog) ang ginagamit natin at ang kaanyuhan ng mga lenguaheng ito ay may Vowels ang mga salita.Hindi naman Hebrew ang salitang gamit natin, di po ba?

  SAGOT: ANG SABI NG DIYOS
  Mateo 17:5 “Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; SIYA ANG INYONG PAKINGGAN.”

  SYA ANG INYO PAKINGGAN

  Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at aking Dios at inyong Dios.”

  JEHOVA PA DIN BA ANG ITATAWAG MO? IBIG SABIHIN HINDI KA TAGAPAKINIG NI CRISTO

  ReplyDelete
  Replies
  1. Exodus 3:15King James Version (KJV)

   15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.
   King James Version (KJV)

   Sa iyong pagkakaintindi ang salitang LORD na gamit sa King James Version ay proper noun po ba? Di po ba eto'y common noun or TITULO lang. Pansinin mo hindi AMA ang gamit dyan LORD po. So kung LORD yan meaning sa hebrew text YHWH yan di po ba, hindi po AMA ulit? Ngayon pano po trinanslate ng mga bible scholars before ang salitang hebrew na YHWH? Sigurado pong hindi AMA or FATHER di po ba?

   Sana po hindi ko na muling mabasa ang common rebuttal nyo na kung ang ama ko si Pedro, tatawagin ko ba siyang "AMANG PEDRO"? Kasi po sasagutin lang din po kita ng, kung pano po kung ang amo kung si Pedro ay isang Doctor, pano ko siya ipapakilala? Ang ama kung Doctor? Tiyak na nililito ko lang ang tagapakining ko kung ganon. At sana po wag nyo na ulit gamiting ang pangungusap na, wag ihahambing ang paghahalimbawa sa Diyos sa Tao, kasi kayo mismo ay unang naghahambing neto, gaya ng paghahambing nyo sa kung pano ko tatawagin ang aking ama na si Pedro.

   Sa mga nagbabasa po neto, patuloy po tayong manaliksik at hanapin ang buong katotohanan about sa pangalan ng tunay na Diyos at wag po tayong makontento sa isang TITULO lamang sapagkat Diyos po ang ating kausap sa ating mga panalangin at masakit po para sa kanya kung patuloy tayong nananalangin na hindi naman natin kilala ang kanyang magandang pangalan.

   Salamat po.

   Delete
 55. Juan 17:1,3 “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak…At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.”

  BAGO PA MAMATAY SI CRISTO TINAWAG NYA AMA
  TANDAAN NATIN ANG UTOS NG DIYOS NA SI CRISTO ANG DAPAT NATIN PAKINGGAN

  ReplyDelete
 56. 1 Corinto 8:6 “Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.”

  MAY ISANG DIYOS LAMANG SINO UN? ANG AMA

  ReplyDelete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 58. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 62. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 63. logic lang po ang kailangan para maunawaan natin ...
  si moises ng magpakilala ang dios sa kanya sa Exodu 3:15 minsan pa ang Dios ay nagsabi kay moses ito ang sabihin mo sa bayan ako si Jehovah or Yahweh ang nagsugo sa iyo na Dios ni abraham Isaac Jacob..samakatuwid ang Dios galing mismo sa kanyang bibig ang pagpapakilala nya kay moses..makatwirang isipin na nakipag-usap ang Dios ayon sa wika ni moses ..ang tanong tinanggap nyong yun ang pangalan ni moses tanggapin nyo rin na yun din ang pangalan ng Dios..ngayon kung hindi nyo tanggap ang pangalan ng Dios" Jehovah " hindi nyo rin tanggap na moses ang pangalan nya ..sapagkat parehong isinalin ang dalawang pangalan eto mula sa orehinal na manuskrito sulat kamay ng hebreo..walang nakaaalam sa tamang pag bigkas maging sa pngalan din ni moses, pero tanggap natin yun dahil yun din ang alam ng nakararami..minsan ginagamit ng Dios ang tao upang ipahatid ang kanyang mensahe and para ipakilala ang pangalan nya..pero hindi hadlang dahil sa di natin alam ang tamang pag-bigkas ng pangalan nya hindi na natin gagamitin ang pangalan nya...Yahweh man or Jehovah or YHWH ang itawag natin sa kanya kung itoy sa magalang at kapuri-puri mauunawaan yun ng Dios..mas maganda na sigurong kahit pano alam ko ang pangalan nya Yahweh man or Jehovah or YHWH kompara sa wla talaga nalalaman...syempre pa kung si moses tinanong ng mga israylita sino ang nagsugo sa iyo maaring itinanong yun sa kanya, mahirap namang isipin sabihin ni moises,,ay ang nagsugo sa akin yung AMA marahil malilito ang bayan nun sinong ama? anong pangalan? baka tatay mo..

  ReplyDelete
 64. kaya nga tama ang sabi ng bibliya na ang sanlibutang ito ay binulag ni satanas kung kayat ang kaliwanagan ng salita ay di tumagos sa kanila..sa paano ba binulag ni satanas ang tao kundi sa pagpipigil nya d2 na mapalapit ang tao sa Dios at di sya makilala.. kaya nakalulungkot isipin na marami sa tao sa ngayon ang nabulag kung kayat di nila alam ang pangalan ng Dios kaya wag na po tayong magulat kung bakit marami sa ngayon ang di itinuturo ang pangalan ng Dios AMA or DIOS or Panginoon lang ang alam nilang itawag...dahil maging si satanas ay Dios din kung tawagin. marahil natututwa si satanas na Dios lang or AMA ang dapat malaman ng tao dahil maaring sa kanya din iyon tumukoy..kung kayat dinaya nya ang tao na wag ipalam sa karamihan ang pangalan ng Dios..marami po sa mga nagsilabasang mga relihiyon sa ngayon na tumatawag din sa pangalan ni Jesus pero ano ba ang babala nya nung syay nand2 sa lupa Marcos 13:21 " at kung magkagayon kung ang sinuman ay magsabi sa inyo Tingnan ninyo Narito ang kristo Naroon sya..huwag ninyo itong paniwalaan sapagkat ang mga bulaang kristo at bulaang propeta ay babangon at magbibigay tanda at mga kababalaghan upang iligaw kayo..kung gayon mag-ingat kayo sa kanila..malinaw at tahasang sinabi ni Jesus ang gayong pananalita may kinalaman sa mga huwad na turo sa ngayon..maging si panginoong Jesus po ay ipinakilala nya ang pangalan ng kanyang Ama John 17:6...makatwirang isipin nasa panahon nya marami ring nag tanong kung anong pangalan ng kanyang ama nonsense naman kung Ama rin ang sasabihin nya ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nakakapanglumo na katotohanan talaga. Ang mga Saksi ni Jehovah lamang ang nakakakita sa katotohanan yan, pero naniniwala ako na ang kapangyarihan ni Satanas ay di makakalamang sa kapangyarihan ng Diyos na Jehovah. May mga tao parin sa hinaharap na makakaintidi sa katotohanan, na ang Diyos ay may magandang pangalan at yon ay Jehovah.

   Ang mga Saksi ni Jehovah ay taos pusong nagbibigay ng panahon sa pagpapaliwanag gamit ang iba't ibang paraan para sa pagpapaliwanag, gaya na rin sa iyong halimbawa kaibigang Cat Castro. Di pa ba sila napag isip isp neto na, siya nga naman, pano nga pala trinanslate ang pangalang Jesus, Moses, Jeremias, Pablo, Pedro at iba pa kung sa old testament or Hebrew text ay di eto pwedeng bigkasin? Wala pa akong nababasang paliwanag ang mga tga INC neto. Ang nabasa ko lang na sabi nila dati walang vowels kaya hindi pwedeng mabasa, pero sa mga halimbawang mga pangalan na binaggit may mga vowels na. Isa pa, kahit ang titulong AMA ay may vowel na A na rin.

   Ano kaya ang kanilang paliwanag neto? Manaliksik po tayo ng maayos at hanapin ang tamang kaalam

   Kawikaan 13:10
   10 Dahil sa kapangahasan ang isa ay lumilikha lamang ng pagtatalo,+ ngunit sa mga nagsasanggunian ay may karunungan.

   Mateo 7:7
   7 “Patuloy na humingi,+ at ibibigay ito sa inyo; patuloy na maghanap, at kayo ay makasusumpong; patuloy na kumatok,+ at bubuksan ito sa inyo

   Delete
 65. ang pangalang ng Diyos na Jehova ay hindi maaaring ama sapagkat yan ay ginamit din sa pagtukoy kay satanas (juan 8:44) gayundin kung Ama ang pangalan ng Diyos at tinawag ng panginoong Jesus si Satanas na isang ama yan ay paglabag sa (Exodo 20:7) hindi dapat gamitin ang panaglan ng Diyos sa bagay na walang kabuluhan, at hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kaninoman (Isaias 42:8)

  ReplyDelete
 66. Diba Lamsa bible ang madalas nyong gamit na biblia?
  Malinaw na binabanggait doon sa Exodo 15:2 na ang pangalan ng diyos ay JEHOVAH.

  Exodo 15:2 Lamsa Bible
  He is mighty and glorious, The LORD JEHOVAH has become our Saviour; he is our God, and we will praise him; our father’s God, and we will exalt him.

  ReplyDelete
 67. Mraming salamat at ako'y naliwanagan.. walang pagtutol sa kng ano man ang tawag natin sa diyos na may lalang.. Ang gusto lamang nya ay malaman mo ang kanyang pangalan upang lalo mo syang makilala at maunawaan

  ReplyDelete
 68. May tanong po ako? Bakit po sa Una ay Pinaglalaban niyo na "YWH" dapat ang itawag sa Diyos? Pero bakit sa bandang huli biglang naging "AMA" na lang? At bakit sinasabi ninyo na mali ang Pangalang Jehovah? Samantalang ito'y Salitang Ingles lang na isinalin mula sa salitang Hebreo na "YWH"?

  ReplyDelete
 69. At isa pa. Bakit may Natira paring Pangalang "Jehovah" sa iba't - ibang salin o bersiyon ng bibliya kung hindi ito kinasihan ng Diyos? Kung hindi ito totoo, bakit hindi lubusang napalitan ng mga mangsasalin ng Bibliya ang Pangalang "Jehovah"?

  ReplyDelete
 70. ...................... 👇 ......................

  Learn more about GOD !

  GOD's name in hebrew "יַהְוֶה "
  what is this in english?

  Learn more here⬇

  Paki-pindot po ang https sa ibaba⤵

  or COPY/PASTE url address to your browser, go to the website⤵

  https://www.facebook.com/Psalm.83.18

  ...................... 👆 ......................

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network