Wednesday, 25 September 2013

Katibayang Hindi si Ciro ang Ibong Mandaragit sa Isaias 46:11


          Malaganap na paniniwala ng mga tao sa ngayon na si Haring Ciro ng Persia ang kinatuparan ng Hula o Propesiya na binabanggit ni Propeta Isaias na ito:

Isaias 46:11  “Na tumatawag ng IBONG MANGDARAGIT mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

Maraming mga manunulat, mga historiyador – manunulat ng mga kasaysayan, maging ang mga awtoridad ng ibang relihiyon, lalo na sa panahon natin ngayon ang nagpapatotoo na kay Ciro kumapit ang Hulang ito dahil sa ang IBONG MANDARAGIT aniya ay larawan ng ISANG MABAGSIK na HAYOP kaya daw imposible na isang MANGANGARAL ang tinutukoy sa hula kundi isang Mandirigma.

At ang lalo pa raw nagpapatibay sa kanilang paniniwala ay sapagkat sa mga sinundang kapitulo sa Isaias ay may tahasang banggit ang Panginoon Diyos sa Pangalan ni Ciro gaya ng mababasa sa mga sumusunod:

Isaias 44:28  “Na nagsasabi tungkol kay CIRO, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay.”

Isaias 45:1, 4  “Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay CIRO, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;… Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.”

At dahil aniya sa binanggit na nang tahasan ng Diyos ang kaniyang pangalan sa Kapitulo 44 at 45 ng Isaias ay nagkaroon sila ng sapantaha na hindi maaaring hindi tumukoy kay Ciro ang Hula sa Isaias 46:11, Kahit sa katotohana’y hindi naman binanggit at hindi mababasa ang Pangalan ni Ciro sa buong Kapitulo 46.


ANG HINDI NAUUNAWA NG MGA GUMAGAMIT NG ARGUMENTONG ITO AY KUNG ANO ANG KATANGIAN NG HULANG PAGSUSUGO NG DIYOS.

Bakit po natin nasabi iyon?

Narito ang patotoo ng Biblia na ang Hinuhulaan lamang ng Diyos sa partikular na hula ang siyang maaaring magpatotoo at magpaliwanag na siya ang kinatuparan ng Hulang tumutukoy sa kaniya.

Narito po ang ating ebidensiya mula sa Biblia:

Ang Mga Sugo Ng Diyos Na May Hula Rin Sa Aklat Ni Isaias na nagpatotoo na sila ang kinatuparan


1.      SI JUAN BAUTISTA:

Maraming taon pa bago ang pagkapanganak kay Juan Bautista ay hinulaan na ang kaniyang pagdating at ang tungkulin na kaniyang gagampanan. Gaya ng mababasa sa aklat ni propeta Isaias:

Isaias 40:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW, IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON PANTAYIN NINYO SA ILANG ANG LANSANGAN PARA SA ATING DIOS.”

At makalipas ang ilang daang taon nangaral si Juan Bautista at siya mismo ang nagpatotoo na siya ang katuparan ng hulang ito.

Juan 1:19-23 “At ito ang PATOTOO NI JUAN, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga? At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? Ikaw baga'y si Elias? At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, Hindi. Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, AKO ANG TINIG NG ISANG HUMIHIYAW SA ILANG, TUWIRIN NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, GAYA NG SINABI NG PROPETA ISAIAS.”

Kapansin-pansin na KUNG KANGINO LAMANG NATUPAD ANG HULA AY SIYA MISMO ANG NAGPAPALIWANAG NITO. Mapapansin din na sa hula, hindi binabanggit ng Diyos ang pangalan ng hinuhulaan kundi ang kaniyang tungkulin na gagampanan, at saan siya magmumula, bilang katunayan ng kaniyang kahalalan at karapatan sa pangangaral.


2.      SI APOSTOL PABLO:

Si Apostol Pablo na isa ring sugo ng Diyos ay may hula din na tumutukoy sa kaniya maraming taon bago pa ang kaniyang pagsilang sa mundo:

Isaias 49:6 “Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, IKAW AY AKING IBIBIGAY NA PINAKAILAW SA MGA GENTIL UPANG IKAW AY MAGING AKING KALIGTASAN HANGGANG SA WAKAS NG LUPA.”

Na nang magkaroon ng katuparan ay ipinaliwanag din ni apostol Pablo ang kahulugan nito at nagpatotoo rin na ito’y natupad sa kaniya:

Gawa 13:46-47 “At NAGSIPAGSALITA NG BUONG KATAPANGAN SI PABLO at si Bernabe, at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Dios sa inyo. Yamang inyong itinatakuwil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapatdapat sa walang hanggang buhay, narito, kami ay pasasa mga Gentil.  Sapagka't ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, INILAGAY KITANG ISANG ILAW NG MGA GENTIL, UPANG IKAW AY MAGING SA IKALILIGTAS HANGGANG SA KAHULIHULIHANG HANGGANAN NG LUPA.”  


3.      AT ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO:

Katulad din ng ibang mga sugo ng Diyos, ang ating Panginoong Jesu-Cristo na siyang pinakadakilang sugo (Filipos 2:9) ay may hula rin na tumutukoy sa kaniya na nagpapatunay at kahayagan ng kaniyang karapatan bilang tunay na sugo, bago ang kaniyang paglitaw o ang kaniyang pagsilang sa sanglibutan.  Narito ang hula na tumutukoy sa kaniya:

Isaias 61:1-2 “ANG ESPIRITU NG PANGINOONG DIOS AY SUMASA AKIN; SAPAGKA'T PINAHIRAN AKO NG PANGINOON UPANG IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITA SA MGA MAAMO; KANIYANG SINUGO AKO UPANG MAGPAGALING NG MGA BAGBAG NA PUSO, UPANG MAGTANYAG NG KALAYAAN SA MGA BIHAG, AT MAGBUKAS NG BILANGGUAN SA NANGABIBILANGGO; UPANG MAGTANYAG NG KALUGODLUGOD NA TAON NG PANGINOON, AT NG KAARAWAN NG PANGHIHIGANTI NG ATING DIOS; UPANG ALIWIN YAONG LAHAT NA NAGSISITANGIS;”

Na katulad din ng mga una nating halimbawa, dumating ang panahon na ipinaliwanag din ni Jesus na siya ang kinatuparan ng hulang ito:

Lucas 4:16-21 “At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa. AT IBINIGAY SA KANIYA ANG AKLAT NG PROPETA ISAIAS. AT BINUKLAT NIYA ANG AKLAT, NA NASUMPUNGAN NIYA ANG DAKONG KINASUSULATAN, SUMASA AKIN ANG ESPIRITU NG PANGINOON, SAPAGKA'T AKO'Y PINAHIRAN NIYA UPANG IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITA SA MGA DUKHA: AKO'Y SINUGO NIYA UPANG ITANYAG SA MGA BIHAG ANG PAGKALIGTAS, AT SA MGA BULAG ANG PAGKAKITA, UPANG BIGYAN NG KALAYAAN ANG NANGAAAPI, UPANG ITANYAG ANG KAAYAAYANG TAON NG PANGINOON. At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. AT SIYA'Y NAGPASIMULANG MAGSABI SA KANILA, NGAYO'Y NAGANAP ANG KASULATANG ITO SA INYONG MGA PAKINIG.”

Kapansin-pansin na binasa muna ni Jesus ang dakong kinasusulatan ng hulang tumutukoy sa kaniya at saka niya ito ipinaliwanag.

Makikilala ang mga tunay na sugo kung sila’y hinuhulaan sa Biblia, bago pa sila isinilang, hindi sinasabi ang pangalan ng hinuhulaan kundi ang huhulaan ay ang kanilang paglitaw, ang kanilang tungkuling gagampanan na siyang katibayan ng kanilang karapatan sa pangangaral.

TATLONG SUGO NG DIYOS NA HINULAAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAS PARE-PAREHONG NAGPATOTOO AT NAGPALIWANAG NA SILA ANG KINATUPARAN NG PROPESIYA o HULA NA NATUPAD SA KANILA.

KAYA KUNG HINDI SI CIRO ANG MISMONG MAGPAPATOTOO AT MAGPAPALIWANAG NA SIYA ANG KINATUPARAN MAWAWALAN NG SAYSAY AT KATUTURAN ANG PAGPAPAGOD NG IBA NA PATUNAYAN NA TALAGANG SIYA IYAN.

Eh bakit naman sabihin ng iba, eh paano naman iyong sinasabi sa ISAIAS 44:28 at 45:1,4 na ipinakita natin, hindi ba tahasang sinabi kay Ciro iyun? At binanggit na siya sa Kapitulo 44 at 45 bakit hindi tayo naniniwala na si Ciro iyun?

Narito ang magiging problema nila diyan, mapipilitan din silang patunayan na ang mga Hula kay JUAN BAUTISTA, APOSTOL PABLO, at PANGINOONG JESUCRISTO ay sila rin ang tinutukoy sa mga kapitulong sinundan o kahit pa sa mga Kapitulong sumunod sa Kapitulo kung saan mababasa ang mga Hulang Tumutukoy sa kanila.

Hindi po ganiyan ang aklat ni ISAIAS, hindi po iyan pangkaraniwang aklat na ang isang Chapter ay tutukoy lamang sa iisang Subject Matter at ang mga susunod na Chapter ay ganun din.

Ang aklat po ni ISAIAS ay isang napakahirap unawaing aklat na tanging gabay ng TUNAY NA SUGO lamang ang makakapagbigay liwanag:

Gawa 8:27-31  “At siya'y nagtindig at yumaon: at narito, ang isang lalaking taga Etiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reina ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba; At siya'y pabalik at nakaupo sa kaniyang karo, at BINABASA ANG PROPETA ISAIAS. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. AT TUMAKBO SI FELIPENG PATUNGO SA KANIYA, AT NAPAKINGGAN NIYANG BINABASA SI ISAIAS NA PROPETA, AT SINABI, NAUUNAWA MO BAGA ANG BINABASA MO? At sinabi niya, PAANONG MAGAGAWA KO, MALIBAN NANG MAY PUMATNUBAY SA AKING SINOMAN? AT PINAKIUSAPAN NIYA SI FELIPE NA PUMANHIK AT MAUPONG KASAMA NIYA.

Gaya ng pangyayaring iyan, pinatunayan na malibang ang ISANG TUNAY NA SUGO NG DIYOS gaya ni Apostol Felipe ang magpaliwanag, walang makakaunawa riyang sinoman.


KUNG WALANG PATOTOO SI CIRO NA SIYA ANG IBONG MANDARAGIT PINATOTOHANAN BA NIYA ANG SINABI NG DIYOS SA ISAIAS 44:28, 45:1-4?

Sipiin po nating muli ang mga talata:

Isaias 44:28  “Na nagsasabi tungkol kay CIRO, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: NA NAGSASABI NGA RIN TUNGKOL SA JERUSALEM, SIYA'Y MATATAYO; AT SA TEMPLO, ANG IYONG PATIBAYAN AY MALALAGAY.”

Isaias 45:1, 4  “GANITO ANG SABI NG PANGINOON SA KANIYANG PINAHIRAN NG LANGIS, KAY CIRO, NA ANG KANANG KAMAY AY AKING HINAWAKAN, UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;… Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.”

Makikita sa mga talatang iyan na si Ciro, hari ng Persia ay inatasan ng Diyos sa isang tanging gampanin na:

“SA JERUSALEM, SIYA'Y MATATAYO; AT SA TEMPLO, ANG IYONG PATIBAYAN AY MALALAGAY.”

Upang magtayo ng Templo o Bahay ng Diyos sa Jerusalem, at:

“UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA.”

Maliwanag po ang kaniyang Misyon:

MAGTATAYO NG TEMPLO SA JERUSALEM at MAGPAPASUKO NG MGA BANSA

At ito ay pinatotohanan ni Haring CIRO na ipinagutos ng Diyos sa kaniya:

2 Cronica 36:23  “GANITO ANG SABI NI CIRO NA HARI SA PERSIA: LAHAT NG KAHARIAN SA LUPA AY IBINIGAY SA AKIN NG PANGINOON, NG DIOS NG LANGIT; AT KANIYANG BINILINAN AKO NA IPAGTAYO SIYA NG ISANG BAHAY SA JERUSALEM, NA NASA JUDA. Sinomang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Dios, at umahon siya.”

Dito sa gampanin lamang ito may patotoo si Ciro na ito’y sinabi at iniutos sa kaniya ng Diyos. Ngunit sa pagiging IBONG MANDARAGIT ay wala po tayong makikita sa Biblia o kahit saan mang AKLAT na sinulat ng MANANALAYSAY ng KASAYSAYAN noong mga unang panahon na may sinabi siyang siya ang katuparan.


KAHIT NA MAGING 100 MILYA PA HABA NG KANILANG PAGPAPATIBAY, AT KUMONSULTA PA SILA SA MGA DALUBHASANG MANUNULAT NG KASAYSAYAN at KUNG SA KANI-KANINO PANG MATATALINONG TAO SA MUNDONG ITO NA NAGPAPATUNAY NA SI HARING CIRO NG PERSIA ANG IBONG MANDARAGIT SA ISAIAS 46:11, KUNG WALA SILANG PINANGHAHAWAKAN NA MATIBAY NA PATOTOO NA SI CIRO ANG MISMONG NAGSABI NA SIYA IYON AT SA KANIYA NATUPAD ANG HULA…

WALANG KATUTURAN o WALANG KABULUHAN, ang lahat ng kanilang PAGPAPATOTOO…SILA’Y MGA NAGPAPAKAPAGOD LAMANG…

Si CIRO ang maytungkulin na MAGPATOTOO sa kaniyang sarili at hindi ang ibang mga tao…

AT DAHIL SA WALA SIYANG PATOTOO NA SIYA IYON – WALANG DAHILAN NA MANIWALA TAYO NA SIYA ANG IBONG MANDARAGIT…


Iyun lamang po iyon.202 comments:

 1. Ka aerial isa po akung kaanib s iglesia ni cristo. May mga iba pong nagagalit sakin kasi po mahilig po akung makipag debate. Masama po ba yung pakikipagdebate?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang dapat kagalitan ay iyong mga kapatid na mahilig makipagdebate tapos hindi masyadong alam ang aral, kasi napapahiya INC sa kanila. Pero kung may kakayahan ka at alam mong hindi mapapahiya ang INC sa iyo, wala akong nakikitang masama rito.

   Delete
  2. nitong nakaraang pagpupulong ng kapisanang kadiwa sa amin pong lokal. ayon po sa ipinayo sa amin, HINDI PO DAPAT makipag debate, o makipagtalo. Hindi tayo pwedeng mangahas sa sariling kakayanan at kaalaman natin. gaano man kalawak ang ating nalalaman. ang HIGIT na nararapat po ay, ma-aaring MANGGAGAWA, o MINISTRO lamang ang makipag diskusyon.

   Delete
  3. PS. ang mahala po ay, maipahayag mo ang katotohanan. may sumampalataya man o wala sa mga tao o kaibigan mo na nakarinig, ang mahalaga po, nagawa natin ang ating bahagi para ipaalam sa iba kung ano po ang totoo.

   Delete
  4. Sa pamamagitan ng pakikipagdiskusyon ko sa isang PASTOR nun sa aming LUGAR ay nahikayat ko ang Pamilya ng aking Tiyuhin, at lahat sila naging INC, nang makita kung papaano ako makipagpaliwanagan sa PASTOR nila.

   Tama umiwas sa DEBATE, at hindi ko ginagawa ang MAKIPAGDEBATE gaya ng ating mga MINISTRO sa ISANG PUBLIC DEBATE.

   Pero kung ikaw ay dadayuhin ng isang MANGANGARAL sa iyong sariling tahanan para USAPIN ka...palagay koy hindi naman tama na ipahiya natin ang ating paniniwala...lalo na't kaya naman nating itindig ito.

   Delete
 2. salamat po. Alam ko n man po ang aral ng inc ee..

  ReplyDelete
 3. Isa na naman sa mali ninyong aral. Si Haring Ciro po iyon. No doubt. Not unless kung talagang na twisted tortured nyo ang mga verse. Naniniwala ako sa mga nakasulat sa biblia pero hindi sa interpretasyon mo. Kulang ka sa kaalaman tungkol sa "Babylonian Exile". What about the account in 2 Chronicles. In the account of Ezra about Cyrus the great?

  Since hinahanapan mo na dapat nagmula sa bibig ni Haring Ciro na Siya ang katuparan ng Propesia,

  Sige eto hamon ko sa iyo. Patunayan mo din sa isang sitas mula sa Biblia na mismong sa bibig ni Manalo lumabas na siya ang ibong mandaragit.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dapat natin siyang hanapan ng PATOTOO dahil kitang-kita sa BIBLIA, na ang PANGINOONG JESUS, APOSTOL PABLO, at JUAN BAUTISTA ay may PATOTOO sa kanilang sarili na sila ang KATUPARAN NG HULA sa BIBLIA, partikular sa aklat ni ISAIAS.

   Wala kaming pakialam sa KASAYSAYAN ni CIRO...kung wala siyang PATOTOO mismo sa kaniyang sarili, walang saysay na makinig at maniwala pa kami na siya ang KINATUPARAN ng HULA...Huwag ninyo siyang agawan ng TUNGKULIN na PATUNAYAN iyan sa atin...heheheh

   Natupad ang HULA kay KA FELIX sa panahong TAPOS NANG ISULAT ANG BIBLIA...isang KAMANGMANGAN na hanapin ang PATOTOO niya sa BIBLIA...Pero kung itatanong niyo sa amin kung MAY PATOTOO ba siya? OPO!!! Dahil siya mismo ang NAGPALIWANAG at NAGSABI na siya ang IBONG MANDARAGIT...merong bang iba na nagsabing sila rin ang kinatuparan ng HULA, hindi ba WALA?

   Nang PANAHONG nabuhay si CIRO, ay isinusulat pa BIBLIA nun...kaya DAPAT lang natin SIYANG HANAPAN ng PATOTOO mula sa kaniyang sarili....WALA KAYONG MAIPAKITA, kaya walang KUWENTA ang mga PATOTOO ninyo...yun lang iyon...

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Samakatuwid naghahanap lang kayo ng butas para ipasok si Manalo. Kung wala naman sitas sa biblia na sinasabi mong patotoo na dapat paniwalaan patungkol kay Manalo na sya ang ibong mandaragit. Bakit naman paniniwalaan kung self proclaiming lang at labas na sa biblia. Mabuti pa si Haring Ciro 22 beses nabanggit ang pangalan sa Biblia. Eh si Manalo, kahit isa wala.

   "Wala kaming pakialam sa KASAYSAYAN ni CIRO..." - Napakamakasariling argumento. Disregarded nga talaga sa inyo ang Kasaysayan ng mundo. Hindi bat sa kasaysayan mismo ng mundo nakatala ang tungkol kay Haring Ciro?

   Bakit nga ba sya tinawag na Ravenous bird?

   Bakit hindi ninyo tingnan sa watawat mismo ng Emperiong Akamenida ni Haring Ciro. Alam mo kung ano nakalagay dun? Isang ibong mandaragit. Derafsh-e Shahbaz-e-Talayi Standard of Cyrus the Great (Achaemenid Empire). I google mo brod "flag of Cyrus". Iyon ba magsisinungaling pa na hindi sya ang ibong mandaragit? Hindi bat nadala din ng bansang Iran na dating Persia ang simbolong ibon sa kanilang watawat? Wag makasarili brod para itayo lang ang kasinungalingan aral ninyo.

   "Natupad ang HULA kay KA FELIX sa panahong TAPOS NANG ISULAT ANG BIBLIA..." - Ito ay isang malaking kalokohan. Natupad na walang batayan sa biblia? Hindi bat biblia lang ang saligan ng paniniwala ninyo at ang labas dito ay hindi totoo? Malinaw na makasariling pananaw at kuro-kuro lang ang aral na itinataguyod ninyo.

   Sa Panahong nabubuhay si Haring Ciro ay tapos nang isulat ni Propeta Isaiah ang Propesia tungkol sa Kanya. Si Isaiah ay nabuhay mga 700 BC at naganap ang propesia niya sa panahon ni Haring ciro noong 585 BC kung saan tinawag siya ng Diyos upang bawiin ang mga Hudyo sa pananakop ng Babilonia.

   Delete
  4. Tanong ko lang sa iyo kung nalalaman mo:

   ANG LAHAT BA NG PROPESIYA SA BIBLIA, SA BIBLIA MO RIN MABABASA KATUPARAN? PAANO KUNG ANG KATUPARAN NG HULA AY SA MALAYONG HINAHARAP o SA FUTURE SA PALAGAY MO MABABASA MO SA BIBLIA IYON?

   Mateo 24:6-7 “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

   PAKIBIGAY MO NGA SA AKIN ANG VERSE KUNG SAAN KO MABABASA ANG KATUPARAN NIYAN?

   Delete
  5. So tatawagin mo rin bang SELF-PROCLAIMED sina APOSTOL PABLO, JUAN BAUTISTA, at PANGINOONG JESUS?

   Kasi kitang-kita na sila nagpatunay na sila ang kinatuparan ng HULA at hindi ang iba eh, hindi ba?

   Delete
  6. @Christian. Yes. Olivet prophesy po iyan ni Jesus. Mababasa iyan sa book of Revelation. Actually hindi iyan World war 1. Destruction of Jerusalem iyan sa taong 70AD. 3 1/2 year of siege.

   @Jaime Cruz. Their name was written in the bible and there is no need to say self proclaimed. Si Manalo lang nag self proclaiming about being ravenous bird kasi wala sya sa biblia.

   Delete
  7. Tanong natin kay Lordiswithyou:

   PAKIBIGAY MO NGA SA AKIN ANG VERSE KUNG SAAN KO MABABASA ANG KATUPARAN NIYAN?

   Ang tinutukoy po natin ay ang sinasabi sa MATEO 24:6-7:

   Mateo 24:6-7 “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

   Ang kaniyang sagot:

   “Yes. Olivet prophesy po iyan ni Jesus. Mababasa iyan sa book of Revelation. Actually hindi iyan World war 1. Destruction of Jerusalem iyan sa taong 70AD. 3 1/2 year of siege.”

   Mababasa raw sa BOOK OF REVELATION

   Tanong: Saan Mababasa sa Book of Revelation na:

   1. Nakarinig ang mga tao ng alingawngaw ng mga digmaan – Digmaang mapapabalita
   2. Nagsitindig ang Bansa Laban sa Bansa at Kaharian laban sa Kaharian
   3. Magkakagutom
   4. Lilindol sa Iba’t-ibang dako
   5. At magsisimula ang kahirapan

   Pakatandaan po natin na ang aklat ng Apocalypsis ay aklat ng HULA at mga PANGITAIN ni Apostol Juan sa Pulo ng Patmos…

   Kaya Ipakita mo nga sa akin kung saan sa aklat ng APOCALYPSIS mababasa na nangyari ang mga iyan [1-5]?

   Delete
  8. Una, PAKATANDAAN PO NATIN na ang APOCALYPSIS ay HINDI aklat ng HULA kundi aklat ng PAHAYAG.

   Olivet Discourse is also know as "Little Apocalypse."

   Simple lang naman.

   - Ang Olivet Discourse ay Propesia ni Jesus
   - Ang Book of Revelation ay Revelation ni Jesus

   Ang bawat verse ng mga chapter sa Mateo 24-25, Marcos 13 at Lucas 21 ay inihambing sa bawat kaukulang verse pati na rin sa bawat kaukulang verse ng aklat ng Pahayag. Ang pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap sa Olivet Discourse mananatiling buo at ito ay magpapakita sa pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa Aklat ng Pahayag. Subukan mo i-check patikular sa chapter 6 ng aklat ng Pahayag.

   Hindi po ako ministro mo na isusubo na lang sayo ang lahat ng gusto mong malaman. Matuto kang hanapin yan. Binigyan na kita ng konting tanda kung paano mo malalaman. Good luck

   Delete
  9. Sabi mo ngayon:

   "Una, PAKATANDAAN PO NATIN na ang APOCALYPSIS ay HINDI aklat ng HULA kundi aklat ng PAHAYAG."


   Talagang nakakatuwa ka Lordiswithyou...

   Kasi napapansin ko, na mas binibigyan mo ng importansiya ang nasasa isip mo, kesa sa kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia...

   Ano ba ang katangian ng mga salitang sinabi ng DIYOS kay APOSTOL JUAN nang kaniyang ipasulat ang aklat ng APOCALYPSIS...

   Hindi po tayo ang sasagot niyan, masama po iyong sumasagot galing lang sa opinyon ng tao...kailangan magtatanong lang tayo ang sasagot ay SALITA NG DIYOS - BIBLIA:

   Narito po ang SAGOT ng BIBLIA:

   Apocalypsis 1:19 “ISULAT MO NGA ANG MGA BAGAY NA NAKITA MO, AT ANG MGA BAGAY NGAYON, AT ANG MGA BAGAY NA MANGYAYARI SA DARATING;”

   Oh kita po natin ang sabi, isulat daw ni JUAN ang mga bagay na NAKITA niya, dahil tandaan natin na si JUAN ay nasa PULO lamang ng PATMOS, kaya ang mga NAKITA niya roon ay mga PANGITAIN:

   Apocalypsis 9:17 “AT NAKITA KONG SA PANGITAIN ang mga kabayo, at ang mga nakasakay dito, na may mga baluting gaya ng apoy at ng jacinto at ng asupre: at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon; at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre.”

   Kaya ang nakikita ni JUAN ay mga PANGITAIN lamang, at hindi mga AKTUWAL na nangyayari na AKTUWAL niyang nakikitang nagaganap.

   Pansinin ang banggit:

   “ANG MGA BAGAY NA MANGYAYARI SA DARATING.”


   Ano ba tawag sa mga bagay na mangyayari sa darating?

   Hindi ba ang tawag diyan ay PROPESIYA o HULA?

   Kaya ang APOCALYPSIS ni JUAN ay ano ang nilalaman?

   Apocalypsis 22:7 “At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng MGA SALITA NG HULA NG AKLAT NA ITO.”

   Biblia nagsasalita mismo na ang AKLAT ng APOCALYPSIS ay naglalaman ng MGA SALITA NG HULA…

   Pero sabi ni Lordiswithyou:

   “ang APOCALYPSIS ay HINDI aklat ng HULA kundi aklat ng PAHAYAG."

   Kinokontra mo ang mismong sinasabi sa BIBLIA…hehehehehehe KATOLIKA KA NGA…

   Delete
  10. As usual obvious wala kang maipakita sa BIBLIA na mababasa katuparan ng sinasabi ni Jesus sa MATEO 24:6-7, Kaya ako pinaghahanap...ako tuturuan mo maghanap, eh aklat ng APOCALYPSIS ni hindi mo ALAM na AKLAT ng MGA HULA? ahahahahaha, naaawa naman ako sa iyo...hindi ko isasalalay ang kaluluwa ko sa OPINYON mo...hindi ako naniniwala sa HAKA-HAKA at GUNI-GUNI lamang ng tao.

   Delete
 4. Cge if ayaw nyo tanggapin katotohanang ito na ang ka felix katuparan ng hula ngayon sino ang katuparan nito na nagpapatunay na sya nga ang sinugo ng dios na kinatuparan ng hula na nangangaral sa panahon ngayon?

  ReplyDelete
 5. kung si ginoong felix manalo ang totoong ibong mandaragit?lalabas si cyrus the great fake na ibong mandaragit.

  sino ang nagsasabi ng totoo ang biblia o ang inc?

  dahil ba sa isaias 43:5-6[ far east ]na pilit ikapit ng inc na ang pilipinas?

  at ang hula na ito ay natupad kay felix manalo?

  kung si ciro sinugo ng DIOS sabi ng biblia.

  may katunayan ba kayong inc na si felix manalo sinugo din sabi ng biblia?

  anong sabi ng biblia hinggil kay cyrus the great?

  isaias 45:1- ganito ang sabi ng panginoon sa kanyang pinahiran ng langis,kay ciro,na ang kanang kamay ay aking hinahawakan,upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya,at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan.

  si cyrus ginamit na DIOS para iligtas ang mga israel ilalim sa babilonya,

  paki basa isaias 44:27-45:2.

  kung babasahin mo ang isaias 43:5-6[ na favorate text ng inc] pls,continue reading isaias 43:7-10.

  pansinin ang verse 7,bawat tinatawag sa aking pangalan at sa 10,kayoy aking mga saksi.

  sino sila? ang mga israel po ito na tinawag sa pangalan ng DIOS.

  ANG INC BA NAG SULONG SA PANGALAN NG DIOS? diba wala?

  sinong relihiyon ngayon nag sulong sa pangalan ng DIOS AT NAG praise sa pangalan ng DIOS?

  ReplyDelete
 6. Naninindigan ang mga KATOLIKO at mga SAKSI ni JEHOVA na si CIRO ang kinatuparan ng hula ng DIYOS na mababasa sa ISAIAS 46:11, kahit sa kabila ng katotohanan na si CIRO ay hindi nagpatotoo sa kaniyang sarili na natupad sa kaniya ang HULA, na isang requirement na dapat sana ay kaniyang ginawa para ating matiyak na siya ang kinatuparan, gaya ng PANGINOONG JESUS, JUAN BAUTISTA, at APOSTOL PABLO. Si CIRO ay nabuhay nang panahong isinusulat pa ang LUMANG TIPAN…kung may sinabi siya na siya ang IBONG MANDARAGIT, walang sinoman sa panahon natin ngayon ang puwedeng magpakilala na siya ang IBONG MANDARAGIT.

  Pero magkagayon man, kahit hindi nagpatotoo si CIRO na siya ang kinatuparan ng HULA sa IASAIAS 46:11, ay matitiyak at mapapatunayan pa rin na hindi siya ang kinatuparan ng HULA. Papaano?

  Sa pamamagitan ng PATOTOO na nakasulat sa BIBLIA:

  Ano po ba ang sabi sa HULA:

  Isaiah 46:11 Calling H7121 a ravenous bird H5861 from the EAST, H4480 H4217 the man H376 that executeth my counsel H6098 from a far H4801 country: H4480 H776 yea, H637 I have spoken H1696 it, I will also H637 bring it to pass; H935 I have purposed H3335 it, I will also H637 do H6213 it.” [KING JAMES VERSION WITH STRONG’S CONCORDANCE]

  Ang salitang “EAST” na sa tagalog ay “SILANGANAN” na binabanggit sa HULA na pagmumulan ng IBONG MANDARAGIT, kung babasahin sa HEBREW BIBLE ay tinumbasan ng salitang “MIZRACH” [Strong’s No. H4217]

  Samakatuwid ang Ibong Mandaragit ay mula sa Silanganang MIZRACH.

  Ang Babiloniya po ba kung saan naging Hari si CIRO ay nasa SILANGANANG MIZRACH?

  Jeremiah 49:28 Concerning Kedar, H6938 and concerning the kingdoms H4467 of Hazor, H2674 which H834 NebuchadrezzarH5019 king H4428 of BABYLON H894 shall smite, H5221 thus H3541 saith H559 the LORD; H3068 Arise H6965 ye, go up H5927 to H413 Kedar, H6938 and spoil H7703 (H853) the men H1121 of the EAST. H6924 [KJV with Strong’s Concordance]

  Dito ang ginamit sa HEBREW para sa salitang “EAST” ay ang salitang “KEDEM” [Strong’s No. H6924]

  Samakatuwid ang BABILONIA na pinagharian ni CIRO ay nasa SILANGANANG KEDEM hindi MIZRACH.

  Ano po ba ang pagkakaiba ng mga salitang KEDEM at MIZRACH?

  “EAST. The Hebrew term, KEDEM, properly means that which is before or in front of a person, and was applied to the east, from the custom of turning in that direction, when describing the points of the compass, before, behind, the right and the left representing respectively east, west, south and north. Job_23:8-9. THE TERM AS GENERALLY USED REFERS TO THE LANDS LYING IMMEDIATELY EASTWARD OF PALESTINE, NAMELY, ARABIA, MESOPOTAMIA AND BABYLONIA; on the other hand, MIZRACH, IS USED OF THE FAR EAST with a less definite signification.” [Smith’s Bible Dictionary]

  Ang KEDEM ay:

  “THE TERM AS GENERALLY USED REFERS TO THE LANDS LYING IMMEDIATELY EASTWARD OF PALESTINE, NAMELY, ARABIA, MESOPOTAMIA AND BABYLONIA.”

  Mga malalapit na dako sa SILANGANAN ng PALESTINA, kasama ang BABILONIA diyan na pinagharian ni CIRO.

  Ang MIZRACH ay:

  “IS USED OF THE FAR EAST WITH A LESS DEFINITE SIGNIFICATION.”

  Mga malalayong dako sa SILANGANAN ng PALESTINA na mga hindi pa natitiyak, siyempre nung panahon na isinusulat ang LUMANG TIPAN. Hindi pa nararating noon ng umiiral na sibilisasyon ang maraming dako sa mundo noon.

  Kaya ang MIZRACH ay MALAYONG SILANGAN, mga DAKO na hindi pa TIYAK NA MALAYO sa SILANGANAN ng PALESTINA.

  MALIWANAG NA SINABI NG BIBLIA AT NG DIKSIYONARY NA ANG BABILONIA AY NASA SILANGANANG KEDEM – hindi SILANGANANG MIZRACH.

  Dahil hindi po nabanggit kahit isang beses ang pangalan ni CIRO sa ISAIAS 46, kaya wala po tayong gagawin kundi maghanap ng ibang talata sa BIBLIA na maliwanag na mababasa na si CIRO ay NAGMULA sa SILANGANANG MIZRACH.

  KUNG MAY MAIPAPAKITA KAYO SA AMIN MULA SA BIBLIA, NA MALIWANAG NA MABABASA NA SI CIRO AY TAGA SILANGANANG MIZRACH –TATANGGAPIN NAMIN NA SIYA ANG IBONG MANDARAGIT.

  Umpisahan niyo na pong nang maghanap ng TALATA….

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kailangan ang maipakita nila sa ating Verse ay maliwanag na mababasa ang PANGALAN ni "CIRO" at maliwanag ding sinasabi na siya ay taga SILANGANAN, na kapag tiningnan natin sa KJV na may STRONG'S ang ating makikitang nakatapat na STRONG'S no. ay H4217, bilang katunayan na ito ay MIZRACH...

   Delete
  2. Si CIRO ay nabuhay nang panahong isinusulat pa ang LUMANG TIPAN?

   MALI. Isaiah timeline of Writing 740BC-701BC. Tapos na isulat ni Propeta Propeta Isaiah ang kanyang kasulatan bago pa man mabuhay si Haring Ciro. Patay na si Propeta Isaiah bago pa man mabuhay si Haring Ciro. Ang Babylonian captivity ay 70** taon (607BC-537BC - From Fall of Jerusalem to Return of Exile). Nasakop ni Haring Ciro ang Babylonia noong 539BC - Fall of Babylon.

   **Biblical Reference of 70 Years of Babylonian Exile.

   Jeremiah 29:10 (NIV)
   2 Chronicles 36:20-23 (NIV)
   Daniel 9:1-3 (NIV)

   Ang Emperyong Akemenida ni Haring Ciro ng Persia (Modern day Iran) ay MALAYONG SILANGAN (MISRACH) ng Israel. Ang Babylonia (Modern day Saudi Arabia, Iraq at Syria) ay hindi kaharian ni Haring Ciro kundi sakop lang ng pinaghaharian niya na nasa mismong tabing SILANGAN (KEDEM) lang ng Israel. Tinawag si Haring Ciro HINDI sa Babylonia (KEDEM) kundi sa Emperyong Akamenida ng Persia (MISRACH). Samakatuwid, tinawag ng Diyos ang ibong Mandaragit mula pa sa Persia (MISRACH) upang labanan at mapalaya ang mga hudyo sa na nakakulong sa Babylonia (KEDEM). Noong tinawag ng Diyos ang ibong madaragit mula sa silangan ay hindi pa sakop ng Emperyong Akamenida ng Persia ang Emperyo Babylonia. Kaya ang misrach sa Isaiah 46:11 ay hindi tumutukoy sa Emperiong Babylonia kundi sa Emperiong Akamenida ng Persia.

   Para malinaw sa iyo. Tingnan mo na lang din sa modern day map kung gaano kalayong silangan (MISRACH) ng bansang Israel ang Iran (Persia). At katabing silangan (KEDEM) lamang ng Israel ang mga bansang Saudi Arabia, Iraq at Syria (Babylonia).

   Sa Jeremiah 49:28

   Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon attacked: This is what the LORD says: "Arise, and attack Kedar and destroy the people of the East(qe-dem).

   Pinag utos ng Diyos na atakehin ang Kedar (Northern Arabian Tribes) at wasaking ang mga tao sa KEDEM. Ang wawasak sa mga tao sa KEDEM ay ang ibong madaragit na galing sa MISRACH. Hindi mo naman pwede sabihin na ang wawasak sa Kedem ay galing din sa Kedem. Di ba nga ang propesia ay galing sa Misrach at hindi sa Kedem.

   Malinaw naman sinasabi sa Biblia na ang Persia(Misrach) na pinangalingan ng ibong madaragit ay Malayong Silangan mula Israel.

   Paano mo naman lulusutan ang mismong watawat ng Emperiong Akamenida ni Haring Ciro ng Persia. Makikita mo sa mismong watawat ni Haring Ciro ang larawan ng isang ibong mandaragit. Ang link ay nasa baba:

   http://www.spentaproductions.com/images/Cyrus_Great_Flag_1_450.jpg

   Eto din hamon ko sayo.

   Ngayong, ibigay mo naman sa akin ang verse kung saan maipapakita mo na ang tumutukoy sa MISRACH ay ang Pilipinas.

   Kailangan ang maipakita mo sa akin ang Verse ay maliwanag na mababasa ang PANGALAN ni "FELIX MANALO" at maliwanag ding sinasabi na siya ay taga SILANGANAN(PILIPINAS), na kapag tiningnan natin sa KJV na may STRONG'S ang ating makikitang nakatapat na STRONG'S no. ay H4217, bilang katunayan na ito ay MIZRACH...

   Umpisahan niyo din na pong maghanap ng TALATA...

   Delete
 7. Hindi ba ikaw ang maysabi nito Lordiswithyou?

  "Isa na naman sa mali ninyong aral. Si Haring Ciro po iyon. No doubt."

  Kaya magpakita ka na si Haring Ciro ng Persia ay maliwanag na mababasa na siya ay mula sa SILANGANANG "MIZRACH".

  Huwag kang magkuwento sa amin, ikaw ang nagsasabi na NO DOUBT si CIRO iyan, kaya ipakita mo sa amin ang EBIDENSIYA MO na may talata sa BIBLIA na nagsasabi na si CIRO ay TAGA MIZRACH...

  Sagutin mo ang hamon sa iyo ni Bro. Aerial...

  Sabi mo:

  "Malinaw naman sinasabi sa Biblia na ang Persia(Misrach) na pinangalingan ng ibong madaragit ay Malayong Silangan mula Israel."

  Nasaan ang TALATA na sinasabi iyan ng MALINAW...ang malinaw na nagsasabi ay IKAW at hindi BIBLIA, hehehehe

  ReplyDelete
 8. Nakakatawa ang sinabi mong ito Lordiswithyou:

  “Si CIRO ay nabuhay nang panahong isinusulat pa ang LUMANG TIPAN?

  MALI. Isaiah timeline of Writing 740BC-701BC. Tapos na isulat ni Propeta Propeta Isaiah ang kanyang kasulatan bago pa man mabuhay si Haring Ciro. Patay na si Propeta Isaiah bago pa man mabuhay si Haring Ciro. Ang Babylonian captivity ay 70** taon (607BC-537BC - From Fall of Jerusalem to Return of Exile). Nasakop ni Haring Ciro ang Babylonia noong 539BC - Fall of Babylon.”


  Mali daw ang Ka Aerial sa kaniyang sinabi na si CIRO ay nabuhay nung isinusulat pa ang LUMANG TIPAN

  Bakit Lordiswithyou, ang LUMANG TIPAN ba ay ang AKLAT lamang ni ISAIAS?

  Hahahahahaha, nakakatawa ito…

  Hindi ba ang OLD TESTAMENT ay mula GENESIS hanggang sa AKLAT ni Malakias?

  39 BOOKS iyan hindi ba?

  Tatanong ko sa iyo…TAPOS NA BANG ISULAT ANG 39 BOOKS of the OLD TESTAMENT tsaka pa lang lumitaw si CIRO?

  Hindi ka ba nagpapapatawa sa ginawa mong pagsasabi na MALI ang sinabi ng Ka Aerial na nabuhay si CIRO sa panahong isinusulat pa ang OLD TESTAMENT o LUMANG TIPAN…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pinag uusapan lang dito ay ang Aklat ni Propetang Isaiah kung saan nakalakip ang propesia niya tungkol sa ibong madaragit at hindi ang mga aklat ng Buong Lumang tipan. Nag susulat pa ba ng aklat si Propeta Isaiah sa panahon ng pananakop ng Babylonia at sa panahon ni Ciro? Iisa lang ba ang sumulat ng lahat ng aklat ng Lumang tipan? Wag mo naman gawing katawa-tawa sarili mo brod.

   Delete
  2. Bakit kapag ba binabanggit ang LUMANG TIPAN isang aklat lang ang tinutukoy? Mukhang ikaw ang hindi makagets, heheheheh

   “Si CIRO ay nabuhay nang panahong isinusulat pa ang LUMANG TIPAN?

   Ikaw ang may sabi na MALI iyan....kaya sino katawa-tawa, ahahahahaha

   Delete
 9. Si CIRO ang topic ng POST, kaya aabangan namin na patunayan mo sa amin na talagang si CIRO iyan.

  Iyang mga VERSES na ipinoste mo walang sinasabi na si CIRO ay mula sa SILANGANANG MISRACH.

  Magpakita ka ng VERSE na maliwanag naming makikita at mababasa na si CIRO ay mula sa SILANGANAN na kung tawagin ay MISRACH.

  VERSIKULO at hindi KUWENTO at OPINION mo ang nais naming makita...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Siya lang ang nagsasabi na ang PERSIA ay nasa Mizrach, dapat sa Biblia natin makita, hindi sa kuwento niya...

   Huwag mo po kaming kuwentuhan.,,,

   Delete
  2. @ Jamie. Brod di pa ba obvious sa yo na ang Persia ay nasa malayong silangan ng Israel? Tingin ka sa mapa ng di ka maligaw. Naliligaw ka ata. Sinabi na nga na nangaling sa Persia si Haring Ciro. Ano ba ang Persia nasa Kanluran ba o Silangan ng Israel? Anong kwento? Eh Historical event na nga yan. Bible and History na nga. Geographical speaking na nga. Tutal nagmamagaling ka. Sige patunayan mong wala sa malayong silangan ng Israel ang Persia? Tsaka patunayan mo din na Pilipinas ang Misrach sinasabi sa biblia.

   @ Catherine. Sigurado ka na ako lang ang nag sabi na ang Persia ay nasa Misrach? Tingnan mo nga din sa mapa. Naliligaw ka din ata. Iba ba ang mapa ng nasa biblia at ang mapa ng Mundo? Mapa na ng mundo ang nagsasabi sa yo. Magsisinungaling pa ba sa yo ang Mapa ng Mundo? Hindi nyo lang talaga kayang tanggapin na ang Persia ay nasa Malayong Silangan ng Israel. Sige patunayan mo din na ang Pilipinas ay nasa Biblia? Wag din puro kwento at opinion. VERSIKULO DIN!

   Delete
  3. Ang Argumento ninyo ay kailangan mabasa na ang Persia ay nasa mismong Misrach.

   Lugar ba ang misrach?
   Ilan bang mga bansa ang nasa malayong silangan ng Israel?
   Hindi ba kabilang sa malayong silangan ng Israel ang Persia?

   Sinasabi sa Biblia at sa History na si Haring Ciro ay nasa Persia. Hindi pa ba patunay na ang Persia ay nasa malayong silangan ng Israel?

   Kaya ninyo bang pasinungalingan ang Mapa ng mundo kung sasabihin nito na inyo na nasa malayong silangan ng Israel ang Iran (Persia)?

   The Keyword here to distinguish the Misrach is the word "Persia". Persia is mention in the bible 22 times.

   In Isaiah 45. Cyrus is mentioned as God anointed. Cyrus is not yet on this world and not yet alive when Isaiah the Prophet wrote about his name.

   For the sake of this argumentation about Cyrus. Let us consider that I did not prove that Persia is in Misrach (Which I myself, History, bible and World Map prove that). Just for the sake of consideration about this topic.

   Answer this question for me.

   Can you prove to me that Philippines is the misrach in the bible?
   Can you prove to me that Felix Manalo is the Bird of Prey in the bible?

   I also need verse straight from the bible and not your opinion, stories and hear-say.

   I will will accept defeat if you prove that to me.   Delete
  4. Napakarami nang Katoliko ang umanib sa INC dahil sa katotohanang ito na kay Ka FYM natupad ang HULA, ultimo mga Pari, Madre, at mga Seminarista...mga magagaling sa aral Katoliko...pero tinanggap ang aral ng INC.

   Isa lang ang dahilan kaya hindi ka makaunawa...SARADO ANG ISIP MO SA KATOTOHANAN...ang pinipilit mo sarili mong paniniwala, hindi kung ano ang totoo.

   Delete
  5. Sabi mo Lordiswithyou:

   "For the sake of this argumentation about Cyrus. Let us consider that I did not prove that Persia is in Misrach (Which I myself, History, bible and World Map prove that)."

   Talaga namang hindi mo na prove na si CIRO ay mula sa SILANGANANG MIZRACH.

   Kaya lang may sinasabi ka na: “WHICH I MYSELF, HISTORY, BIBLE AND WORLD MAP PROVE THAT”

   Kailan nangyari iyan? hehehehhe

   Sa Biblia – WALANG MABABASA Kaya nga obvious na wala kang maipakita, kita mo puro opinion mo nababasa namin, hehehehe.

   Sa History – WALANG MABABASA na siya ay TAGA SILANGANANG MIZRACH

   Sa Mapa – Balewala ang Pagtingin sa Mapa kung wala ka naman PRUWEBA na tinawag na MIZRACH ang SILANGANAN na kinaroroonan ng PERSIA. Ibig sabihin ikaw lang ang nagbibigay ng KONKLUSIYON na iyun yon, ikaw lang tumatawag na MIZRACH iyon.

   Ako may ipapakita kung ano tawag sa SILANGANAN na kinaroroonan ng PERSIA:

   “EAST. The Hebrews express east, west, north, and south, by before, behind, left and right, according to situation of a man whose face is turned eastward. By the east they describe frequently not only Arabia, Mesopotamia, Babylonia, and Chaldea, which lie north-east, and north of Judea.”

   “It appears from many places in the Old and New Testaments, that the sacred writers called the provinces beyond the Tigris and Euphrates (Mesopotamia, Armenia, and PERSIA), KEDEM or the EAST.”
   [“EAST” - A THEOLOGICAL, BIBLICAL, AND ECCLESIASTICAL DICTIONARY by John Robinson]

   Maliwanag na sinabi ng BIBLE DICTIONARY na ito na ang SILANGANAN na kinaroroonan ng PERSIA ay ang KEDEM.

   Oh ano ngayon masasabi mo?…kaya maliwanag na GUNI-GUNI niyo lang na mga naniniwala kay CIRO na ang PERSIA ay nasa SILANGANAN na kung tawagin ay MIZRACH dahil KEDEM ang kinaroroonan niyan at hindi MIZRACH.

   Kaya KEDEM ang kinaroroonan ng PERSIA – MALAPIT NA SILANGAN iyan at HINDI MALAYONG SILANGAN.

   ANG PILIPINAS BA MALAPIT BA o MALAYO SA ISRAEL – NASA SILANGAN BA O NASA KANLURAN NG ISRAEL…kahit na maghapon ka tumingin sa MAPA…nagdudumilat ang katotohanan na ang PILIPINAS ay nasa MALAYONG SILANGANAN mula sa ISRAEL…

   Delete
  6. Pwede na kita sabitan ng medalya sa pagiging magaling mong pumilipit ng talata. Bunga ka nga ng ama mong mandaraya at sinungaling.

   Kaya lang sablay pa din ang mga argumento mo brod.

   Akala ko ba biblia lamang ang saligan ng inyong paniniwala. Bakit ka gumagamit ng hindi mapagkakatiwalaan referencia? Bakit yata puro opinion mo lang din ang nababasa ko?

   Sabi mo

   Kaya KEDEM ang kinaroroonan ng PERSIA – MALAPIT NA SILANGAN iyan at HINDI MALAYONG SILANGAN.

   Bakit di mo ako mabigyan ng talata na ang Persia ay KEDEM? Dahil ba sa wala kang maipakita?

   Paanong katabi lang ng Israel ang bansang Iran? Higit ISANG LIBONG MILYA ANG LAYO NITO sa Israel. Sa pagitan ng Israel at Iran ay may mga bansa pa. Wag mo naman gawing katawa tawa ang sarili mo sa mga sinasabi mo.

   Ang MIZRACH ay hindi lang basta tumutukoy sa malayong-silangan. Tumutukoy din ito sa SIKATAN NG ARAW O NASA SILANGAN o tumutukoy sa DIREKSYONG PA SILANGAN.

   Sabi mo ulit:

   ANG PILIPINAS BA MALAPIT BA o MALAYO SA ISRAEL – NASA SILANGAN BA O NASA KANLURAN NG ISRAEL…kahit na maghapon ka tumingin sa MAPA…nagdudumilat ang katotohanan na ang PILIPINAS ay nasa MALAYONG SILANGANAN mula sa ISRAEL…

   Tanong ko.

   May Pilipinas na ba sa panahon ni lumang tipan?
   May Pilipinas ba na mababasa sa biblia?
   May Manalo ba na taga Pilipinas na mababasa sa bibila?

   Sagot: WALA

   May Persia na ba sa panahon ng lumang tipan?
   May Persia ba na mababasa sa biblia?
   May Haring Ciro ba ng Persia na mababasa sa biblia?

   Sagot: MERON

   Tanggapin mo na lang kasi na imbento lang ni manalo ang pagiging ibong madaragit niya para lang itayo ang relehiyong negosyo nya.

   Delete
  7. @ Catherine. Okay lang kung meron ngan mga Pari at Madre na umanib sa inyo yun ay kung nagsasabi ka nga ng totoo. Walang problema.

   Para sa iyong kaalaman, Ang Katoliko sa buong mundo at hindi lang sa Pilipinas sa bawat araw dumadami. Nadadagdagan ang bilang ng libo-libo. Kasama na dito ang mga dating protestante na converted to Catholicism.

   Delete
  8. Talagang dadami kayo, kahit nga hindi kayo nangangaral eh dumadami kayo...Kita mo wala kayong ginagawang panghihikayat sa tao, hindi kayo nangangaral ng mga tao at nanghihikayat para maging Katoliko pero dumarami kayo. hehehehe

   Gaano ba kabilis dumami ang SANGGOL na binibinyagan sa inyo...kataka-taka ba iyon?

   Delete
  9. Eh gaano ba karaming tao ang napupunta sa maling Relihiyon?

   Basahin natin:

   Mateo 7:13-14 “Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: SAPAGKA'T MALUWANG ANG PINTUAN, AT MALAPAD ANG DAANG PATUNGO SA PAGKAPAHAMAK, AT MARAMI ANG DOO'Y NAGSISIPASOK.” Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.”

   Kaya klaro mas marami ang bilang ng mga tao na mapapahamak, sabi ni Cristo.

   Gaano karami?

   Apoclypsis 20:7-9 “At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan, At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka: na ANG BILANG NILA AY GAYA NG BUHANGIN SA DAGAT. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig: AT BUMABA ANG APOY MULA SA LANGIT, AT SILA'Y NASUPOK.”

   Singdami ng Buhanging sa Dagat ang mga tao na mapaparusahan pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM, kaya mentras napakarami kaanib ng isang Relihiyon lalo lang niyang pinapatunayan na sila ang Relihiyon na makapagpapahamak sa tao. Dahil nasa maling Relihiyon ang mas nakararaming tao…kakaunti lamang ang nakakasumpong ng Tunay.

   Delete
 10. @lordiswithyou, ano ba ang kalagayan ng SILANGANAN na sinasabi ni Propeta Isaias sa 46:11? sa 24:15 ang SILANGANAN na tinutukoy kung saan magmumula ang luluwalhati sa Dios ay sinasabi na SA MGA PULO NG DAGAT. ang Persia ba na pinagmulan ni CIRO o Iran na ngayon kung tawagin na pinipilit nyong SILANGANAN ay nasa kalagayang NASA MGA PULO NG DAGAT? o ang PERSIA ay binubuo ng isang malaking bansa lamang at hindi binubuo ng MGA PULO. ipinilit lamang ng mga Katoliko at Jehova's witnesses na si CIRO ang binabanggit ni Propeta Isaias upang ang mga tao na dapat pumasok sa tamang Iglesia ay magkaroon ng kaguluhan ng pag-iisip. NGUNIT TAMA ANG GINAWA DIN NINYO, dahil hindi lamang sa simpleng paniniwala lamang upang maging lingkod ng Dios ang mga tao, ngunit upang lubusan sa pagsusuri at maging matalino ang bawat kaanib sa Iglesia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Anonymous, Isaiah 24:15 ay hindi tumutukoy sa lugar ng Pilipinas. Mali ang pagsusuri ninyo dahil wala sa tamang konteksto ang mga interpretasyon. Maraming bansa sa silangan ang maraming pulo katulad ng Indonesia, Japan etc..

   Ang dagat sa Isaiah ay hindi literal na tubig.

   Ang lupa ay sumisimbulo sa Israel(promise land).
   Ang mga pulo ay sumisimbulo sa mga labing dalawang tribo ng Israel.
   Ang Dagat ay sumisimbulo sa bansa ng mga Hentil.

   Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon, ng Dios ng Israel, sa mga pulo ng dagat.

   Ang konteksto nito ay sasambahin ang Diyos ng Israel ng labindalawang tribo ng Israel sa loob ng bansa ng mga Hentil sa silangan. Ito ay sa dahilang ang labindalawang tribo ng israel ay ikinulong sa Babylonia (gentile nations).

   Delete
  2. ang isaias 24: 15 na may katagang" silanganan" ay hindi naman ito tumutukoy sa pilipinas.

   ang buong chapter 24 ay hinggil ito sa mga bansa hahatolan ng panginoon.

   inihula ni isaias ang mga kalamidad na sasapit sa mga kaaway na bansa at lungsod na ito. at inihula ni isaias ang pagkatiwang wang ng juda at maglalaho ang pagsasaya sa lupain.

   wala naman akong nakita sa buong chapter sa isaias 24 na may pilipinas.

   katunayan maraming bansang matatawag na silangan,dependi sa starting point.

   magkapariho pala ang aral ng inc at sa rizalian na ang pilipinas nasa biblia. at tinatawag pa nila itong promss land.

   Delete
 11. to all inc:
  ang talata sa isaias 43:5-7 at isaias 46:11 pilit ninyong e connect sa inyong hulahula na natupad kay felix manalo.

  ano ba ang katotohanan? ano ba ang ibig sabihin sa sa talata isaias 43:5-7?

  sa pagbibigay ng higit pang katiyakan sa mga tapon,idinagdag ng DIOS sabi ng isaias 43:5-7-huwag kayong matakot sapagkat akoy sumasainyo:aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan,at pipisanin kita mula sa kanluran.

  6,aking sasabihin sa hilagaan,bayaan mo at sa timugan,huwag mong pigilin dalhin mo rito ang aking anak na lalake na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa.

  7,bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatin yaong aking inanyuan oo yaong aking ginawa.

  ----walang pinakaliblib na mga lugar sa lupa ang maaabot ng DIOS kapag dumating na ang panahon upang palayain niya ang kanyang mga anak ng lalaki at babae at ibalik sila sa kanilang minamahal sa lupang tinubuan.

  ----walang pagsalang sa kanila pangmalas,mahihigitan ng pagpapalayang ito ang pagliligtas noon sa bansa mula sa ehipto sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa kanyang bayan na silay tinatawag sa kanyang panglan.

  tiniyak ng Dios ang kanyang pangako na ililigtas niya ang israel. bukod diyan inilakip ng DIOS ang kanyang pangalan sa kanyang mga pangako hinggil sa pagpapalaya.

  sa paggawa nito tinitiyak niya siya ang tatanggap ng kaluwalhatian kapag natupad na ang kanyang makahulang salita. maging ang manlulupig ng babilonya karapatdapat wasakin ng DIOS para matupad ang hula nya.

  paano ba ito matutupad ang pag wasak ng babilonya?

  pansinin ang isaias 46:11-"na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain"

  bilang ang isa na nagsasabi ng wakas mula pa sa pasimula huhubugin ng DIOS ang mga kalagayan ng mga gawain ng tao upang maisakatuparan ang kanyang pasya.

  tatawagin niya si ciro mula sa sikatan ng araw o persia sa silangan,kung saan doroon ang paboritong kabisera ni ciro ang pasargadae.

  si ciro ay magiging gaya ng isang" ibong maninila" na bigla at dinaasahang mandaragit sa babilonya. dahil sa madali itong natalo at nawasak ang world power na ito. ang babilonya.

  pansinin na ayon sa the encyclopaedia britannica 1910 tomo X p.454" ang mga persiano ay may sagisag ng agila na nakakabit sa dulo ng isang sibat. at ang araw na kanilang dios ay nakalarawan din sa kanilang mga estandarte na ubod ingat na binabantayan ng pinakamatapang na tauhan ng hukbo.

  so malinaw na si ciro ang totoong ibong mandaragit hindi si ginoong felix manalo.
  wag ninyong agawin ang isang titulo na hindi sa inyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ipakita mo muna Shyllacsjw na si Ciro ayon sa Biblia ay mula sa SILANGANAN na kung tawagin ay MIZRACH.

   Hanggang wala kayong naipapakitang talata napakalabo ng inyong interpretasyon na si CIRO iyan.

   Ang salitang KEDEM sa HEBREW ay katumbas lamang ng salitang “SILANGANANG
   MALAPIT” o “MALAPIT NA SILANGANAN” – NEAR EAST.

   Kaya nga ang sabi ni SMITH:

   “The term as generally used refers to the LANDS LYING IMMEDIATELY EASTWARD OF PALESTINE, namely, Arabia, Mesopotamia and Babylonia.” [Smith’s Bible Dictionary]

   Anu-ano bang bansa ang nasasakop ng SINAUNANG SILANGANANG MALAPIT – ANCIENT NEAR EAST?

   THE ANCIENT NEAR EAST was the home of early civilizations within a region roughly corresponding to the modern Middle East:Mesopotamia (modern Iraq, southeast Turkey, northeastern Syria and Kuwait), ancient Egypt (although the majority of Egypt is geographically in North East Africa), ancient Iran (ELAM, MEDIA, PARTHIA AND PERSIA), Anatolia/Asia Minor (modern Turkey andArmenia), the Levant (modern Syria, Lebanon, Israel, State of Palestine and Jordan), Malta and the Arabian Peninsula. The ancient Near East is studied in the fields of Near Eastern archaeology and ancient history. It begins with the rise of Sumer in the4th millennium BC, though the date it ends varies: either covering the Bronze Age and the Iron Age in the region, until the conquest by the Achaemenid Empire in the 6th century BC or Alexander the Great in the 4th century BC. [http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Near_East]

   Oh hindi ba klaro KASAMA ANG PERSIA sa dako na kung TAWAGIN ay ANCIENT NEAR EAST, na ito ay ang DATING IRAN?

   Delete
  2. Maliwanag ding sinabi diyan sa pinost ko na ang PAGTAWAG na "NEAR EAST" ay noon pang SINAUNANG PANAHON kaya nga ang banggit ay "ANCIENT NEAR EAST"

   Sisipiin ko uli ang bahaging iyon:

   “ THE “ANCIENT NEAR EAST” IS STUDIED IN THE FIELDS OF NEAR EASTERN ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY. IT BEGINS WITH THE RISE OF SUMER IN THE 4TH MILLENNIUM BC, THOUGH THE DATE IT ENDS VARIES: EITHER COVERING THE BRONZE AGE AND THE IRON AGE IN THE REGION, UNTIL THE CONQUEST BY THE ACHAEMENID EMPIRE IN THE 6TH CENTURY BC OR ALEXANDER THE GREAT IN THE 4TH CENTURY BC.”

   Kung noong unang panahon ang TAWAG sa DAKO na kinaroroonan ng PERSIA ay "NEAR EAST" ngayon naman sa MODERN AGE ang tawag sa kinaroroonan ng PERSIA o IRAN ay "MIDDLE EAST"...

   Wala pong pagkakataon sa buong History ng mundo na tinawag na "FAR EAST" ang kinaroroonan ng PERSIA o IRAN.

   Isa pong haka-haka lamang na ito ay tawaging "FAR EAST"...

   Delete
 12. Hamon ko sa may ari ng blog na ito. Kaya mo bang pasinungalingan ang Kasaysayan ng mundo na ang watawat na ginamit ni Haring Ciro ng Persia ay may sagisag ng ibong Agila?

  Para sa referencia mo.

  http://www.spentaproductions.com/images/Cyrus_Great_Flag_1_450.jpg

  ReplyDelete
 13. May sinabi kang ganito Lordiswithyou:

  “Ang lupa ay sumisimbulo sa Israel(promise land).
  Ang mga pulo ay sumisimbulo sa mga labing dalawang tribo ng Israel.
  Ang Dagat ay sumisimbulo sa bansa ng mga Hentil.”

  Maaari ko bang malaman kung saang talata sa Biblia mababasa ang sinasabi mo na isinisimbulo ng Lupa, mga Pulo, at Dagat?

  Kasi ang Biblia, kapag nagbibigay ng isang salita na may sinisimbulo, Biblia rin ang nagpapaliwanag kung ano iyon eh?

  Tingnan natin ito:

  Apocalypsis 12:3 “At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang ISANG MALAKING DRAGONG MAPULA, na MAY PITONG ULO at SANGPUNG SUNGAY, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.”

  Ito ay maliwanag na SYMBOLICAL, dahil sa kasaysayan ng daigdig ay wala pa namang lumilitaw na ganiyang klase ng Hayop, kaya hindi maaaring literal iyan.

  Ano ang paliwanag ni Juan diyan:

  Apocalypsis 17:9 “Narito ang pagiisip na may karunungan. ANG PITONG ULO AY PITONG BUNDOK NA KINAUUPUAN NG BABAE:”

  Ipinaliwanag ng Biblia rin na ang PITONG ULO ay PITONG BUNDOK.

  Kaya ang kahulugan ng Simbolo sa Biblia din mababasa.

  Maaari mo bang ibigay sa akin ang mga talata kung saan mababsa ang sinasabi mong ito?

  “Ang lupa ay sumisimbulo sa Israel(promise land).

  Ang mga pulo ay sumisimbulo sa mga labing dalawang tribo ng Israel.

  Ang Dagat ay sumisimbulo sa bansa ng mga Hentil.”

  Pakisagot Lordiswithyou…

  ReplyDelete
 14. Ang problema sa iyo the Lordiswithyou at maging sa iyo Shylla na JW, nakapokus lang ang inyong isip sa salitang “IBONG MANDARAGIT” eh, Dahil ba sa may bandera siya na may aguila eh si CIRO na iyon. Ganun ba iyon?

  Papaano naman iyong ibang detalye na sinasabi sa HULA, hindi niyo ba titingnan iyon kung kumakapit din kay CIRO?

  Kung si CIRO ang KINATUPARAN ng HULA, dapat LAHAT ng DETALYE ng HULA ay matupad sa kaniya:

  Muli nating sipiin ang ISAIAS 46:11 at ituloy natin hanggang VERSE 13:

  Isaias 46:10 “NA TUMATAWAG NG IBONG MANGDARAGIT MULA SA SILANGANAN, NG TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

  Isaias 46:12 “INYONG DINGGIN AKO, NINYONG MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB; NA MALAYO SA KATUWIRAN:”

  Isaias 46:13 “AKING INILALAPIT ANG AKING KATUWIRAN, HINDI MAGLALAON AT ANG AKING PAGLILIGTAS AY HINDI MAGLULUWAT: at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian.”  Maliwanag na sinasabi sa Hula na ang IBONG MANDARAGIT ay hindi literal na ibon kundi:

  “TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN”

  Ang taong hinuhulaan ay gagawa ng PAYO NG DIYOS doon sa MALAYONG LUPAIN na nasa SILANGANAN na pagsusuguan sa kaniya.

  Ano ba ang ibig sabihin ng PAYO NG DIYOS?

  Hindi po tayo ang dapat sumagot niyan, kailangan ang sasagot sa atin ay BIBLIA – SALITA NG DIYOS, at hindi SALITA NG TAO:

  Awit 107:11 “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa MGA SALITA NG DIOS, at hinamak ang PAYO NG KATAASTAASAN:”

  Maliwanag ang sagot ng Biblia:

  PAYO NG DIYOS = PAYO NG KATAASTASAN = MGA SALITA NG DIYOS

  Ibig sabihin ang taong hinuhulaan ay MAGSASAGAWA o MAGSASAKATUPARAN o IPAPATUPAD ANG MGA SALITA NG DIYOS doon sa MALAYONG LUPAIN na PAGSUSUGUAN sa kaniya…

  Sa madaling salita:

  MANGANGARAL NG MGA SALITA NG DIYOS ang IBONG MANDARAGIT

  Kaya nga kung babalikan natin ang sabi sa mga susunod na talata ay:

  Isaias 46:12 “INYONG DINGGIN AKO, NINYONG MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB; NA MALAYO SA KATUWIRAN: AKING INILALAPIT ANG AKING KATUWIRAN, HINDI MAGLALAON AT ANG AKING PAGLILIGTAS AY HINDI MAGLULUWAT…”

  Maliwanag na ang misyong ng taong hinuhulaan sa ISAIAS 46:11, ay hindi upang MAGPASUKO NG MGA BANSA o MANDIGMA kundi MAGLAPIT NG KATUWIRAN NG DIYOS doon sa mga taong MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB at MALAYO SA KATUWIRAN doon sa MALAYONG BANSA kung saan siya ISUSUGO.

  Ano ba ang tinatawag na KATUWIRAN? Biblia uli ang dapat na pasagutin natin diyan, huwag tayo:

  Roma 1:16-17 “Sapagka't hindi ko ikinahihiya ANG EVANGELIO: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. SAPAGKA'T DITO ANG KATUWIRAN NG DIOS AY NAHAHAYAG mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.”

  Ang KATUWIRAN ay ang EVANGELIO, kaya napakaliwanag na ang SUGONG HINUHULAAN sa ISAIAS 46:11 ay SUGONG MANGANGARAL na magmumula sa MALAYONG LUPAIN sa SILANGANAN – ilalapit ang mga SALITA NG DIYOS sa mga taong may mapagmatigas na loob na MALAYO sa KATUWIRAN o EVANGHELIO o MGA SALITA NG DIYOS….

  Kung si CIRO ang IBONG MANDARAGIT, nangaral ba siya sa PERSIA na BANSANG PINAGMULAN niya?

  NADALA BA NIYA AT NAILAPIT NIYA SA KANILA ANG KATUWIRAN O MGA SALITA NG DIYOS?

  Ginawa ba iyan ni CIRO?

  Kung ginawa niya iyan, BAKIT NAGING SOLID MUSLIM COUNTRY ang IRAN?

  Iyan ba ang ibinunga ng kaniyang PAGLALAPIT sa KANILA ng KATUWIRAN o ng MGA SALITA ng DIYOS?

  Pakisagot mo rin ito Lordiswithyou

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang problema mo kasi sa Aerial ay hindi mo kayang paniwalaan na ang mismong watawat ng Emperyo ni Haring Ciro ay SUMISIMBULO sa Agila. Hindi naman talaga literal na ibon iyon. Ikaw lang ang nagsabi nun. Simbulo iyon ng isang Emperyo. Siya ang Hari, ang ulo ng Emperyo kaya ang simbulo na aguila ay kinakatawan niya.

   Sinabi ko na sa iyo. Si Isaiah ay sumulat ng kanyang kasulatan mula 740BC hanggang 701BC. Tapos ng naisulat ni propeta Isaiah ang propesia patungkol sa ibong mandaragit. Namatay na si propeta Isaiah bago pa man nabuhay si Haring Ciro. Alam ba ni Propeta Isaiah na gagawa ng watawat si Haring Ciro na kumakatawan sa kanyang emperyo? Naganap ang propesiang ito sa noong 539BC at hindi 1914AD.

   Wala akong tutol sa pahayag mo sa dito

   PAYO NG DIYOS = PAYO NG KATAASTASAN = MGA SALITA NG DIYOS

   Wala din akong tutol sa pahayag mo dito

   Ibig sabihin ang taong hinuhulaan ay MAGSASAGAWA o MAGSASAKATUPARAN o IPAPATUPAD ANG MGA SALITA NG DIYOS doon sa MALAYONG LUPAIN na PAGSUSUGUAN sa kaniya…

   Maliban lang sa sinabi mo dito. Dahil dito mo lang iniba ang argumento mo. Sariling opinion mo lang ito. Dahil ang nakatala sa sitas ay GUMAGAWA at hindi MANGANGARAL. Magkaiba iyon.

   Sa madaling salita: MANGANGARAL NG MGA SALITA NG DIYOS ang IBONG MANDARAGIT

   Malinaw naman sinasabi sa sitas

   “TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN”

   Ano ba ang SALITA NG DIYOS NA ITO na dapat Gawin ng ibong mandaragit?

   Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay CIRO, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;

   Ano daw gagawin ni Haring Ciro? Sagot: MAGPASUKO NG MGA BANSA. Malinaw yan. GUMAGAWA NG SALITA NG DIYOS AT HINDI MANGARAL NG SALITA NG DIYOS.

   Meron pang isang sinabi ang DIYOS kay Haring Ciro. Ito ang KATWIRAN na ginawa ng Diyos kay Haring Ciro.

   Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

   ITATAYO ANG BAYAN NG DIYOS at PALALAYAIN ANG KANYANG MGA NATAPON(Nabihag).

   Ito pa ang sabi ng Diyos kay Haring Ciro

   Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako.

   Tinawag si Haring Ciro sa kanyang pangalan at siya ay pinamagatan

   Ano ba itong pamagat sa kanya? Sagot: IBONG MANDARAGIT

   Ito naman ang Sabi ni Haring Ciro sa Diyos

   Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia: Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit; at kaniyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Sinomang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Dios, at umahon siya.

   Tanong mo

   Kung ginawa niya iyan, BAKIT NAGING SOLID MUSLIM COUNTRY ang IRAN?

   Sasagutin kita ng tanong din?

   Bakit ang ISRAEL na mismong nilakaran ni Jesus ay HINDI KRISTIANO Bansa?

   Kung ano sagot mo yun din ang sagot ko.

   Delete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. Sabi mo Lordiswithyou:

  “Ang problema mo kasi sa Aerial ay hindi mo kayang paniwalaan na ang mismong watawat ng Emperyo ni Haring Ciro ay SUMISIMBULO sa Agila. Hindi naman talaga literal na ibon iyon. Ikaw lang ang nagsabi nun. Simbulo iyon ng isang Emperyo. Siya ang Hari, ang ulo ng Emperyo kaya ang simbulo na aguila ay kinakatawan niya.”


  Alam mo, hindi komo binanggit sa Hula na IBONG MANDARAGIT at dahil sa ang watawat ni CIRO ay may AGUILA, ay siya na ang kinatuparan.

  Hindi ganun iyon. Bakit ko nasabi iyon? Ang PANGINOONG JESUCRISTO nga ay ipinakilala ng Biblia na isang LEON:

  Apocalypsis 5:5 “At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak; narito, ANG “LEON” SA ANGKAN NI JUDA, ANG UGAT NI DAVID, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito.”

  Apocalypsis 22:16 “Akong si JESUS ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. AKO ANG UGAT AT ANG SUPLING NI DAVID, ang maningning na tala sa umaga.”  Tatanungin kita: Kailan ginamit na simbolo ng mga UNANG CRISTIANO ang LEON? Ang hayop na LEON ba ang naging SIMBOLO ng CRISTAINISMO?

  At kaya ba kumakapit kay Jesus ang salitang LEON ay dahil sa siya ay may WATAWAT na may LEON? Ganun ba iyon?

  Ang problema kasi sa inyo ang akala ninyo kahit sino puwedeng magpaliwanag ng KAHULUGAN ng mg PROPESIYA o HULA sa BIBLIA…hindi ninyo alam na hindi basta naipapaliwanag ang kahulugan ng Hula ng kung sinong mga tao lang.

  Ganito ang sabi ng mga APOSTOL:

  2 Pedro 1:20 “Higit sa lahat, UNAWAIN NINYONG WALANG MAKAPAGPAPALIWANAG NG ALINMANG PROPESIYA SA KASULATAN SA SARILING KAKAYAHAN.” [Magandang Balita, Biblia]

  Hindi malalaman ng tao ang KAHULUGAN ng HULA kung ang gagamitin niya ay ang kaniyang SARILING KAKAYAHAN.

  Ano pa ang hindi puwedeng gamitin?

  Kawikaan 3:5 “Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at HUWAG KANG MANALIG SA IYONG SARILING KAUNAWAAN.”

  Napakaliwanag, HINDI PUWEDENG GAMITAN NG SARILING KAKAYAHAN at KAUNAWAAN o KARUNUNGAN ang pagpapaliwanag ng KAHULUGAN ng HULA.

  Eh papaano mauunawa ano kailangan?

  2 Pedro 1:20-21 “Na maalaman muna ito, na ALIN MANG HULA NG KASULATAN AY HINDI NAGBUHAT SA SARILING PAGPAPALIWANAG. Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: KUNDI ANG MGA TAO AY NAGSALITA BUHAT SA DIOS, NA NANGAUDYOKAN NG ESPIRITU SANTO.”

  Ang tangi lang makapagbibigay sa atin ng TUMPAK na INTERPRETASYON ng isang PROPESIYA o HULA sa Biblia, ay ang mga tao na INUUDYOKAN ng ESPIRITU SANTO at hindi gumagamit ng kaniyang SARILING KAUNAWAAN at KARUNUNGAN.

  See Next>

  ReplyDelete
 17. Continuation>

  Ang mga magpapaliwanag ba ng mga PROPESIYA na siyang KARUNUNGAN ng DIYOS sa tao ay mga taong MARURUNONG sa KARUNUNGAN ng MUNDONG ito?

  Narito ang patotoo ng mga APOSTOL?

  1 Corinto 1:26-27 “Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na HINDI ANG MARAMING MARURUNONG AYON SA LAMAN, HINDI ANG MARAMING MAY KAPANGYARIHAN, HINDI ANG MARAMING MAHAL NA TAO ANG MGA TINAWAG: KUNDI PINILI NG DIOS ANG MGA BAGAY NA KAMANGMANGAN NG SANGLIBUTAN, UPANG HIYAIN NIYA ANG MGA MARURUNONG; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;”

  Ang hinihirang ng Diyos, ang kaniyang mga TINAWAG ay ang mga MANGMANG sa KARUNUNGAN ng SANGLIBUTANG ito, hindi ang MGA MARURUNONG, hindi ang MGA MAKAPANGYARIHAN ang pinili ng Diyos.

  Sino sa mga PROPETA ang may MATAAS NA PINAG-ARALAN? Sino sa mga APOSTOL ang kinikilalang DALUBHASA sa KARUNUNGAN ng TAO? Sino sa kanila nung panahon nila ang KINIKILALA at tinitingala sa LIPUNAN?

  Ano bang klaseng tao si JUAN BAUTISTA? Siya ba’y tinitingala sa LIPUNAN nung nabubuhay siya? Siya ba’y kinilalang MARUNONG na tao nung panahon niya?

  Maging ang PANGINOONG JESUS ay walang MATAAS na PINAG-ARALAN:

  Juan 7:15 “Nagsipanggilalas nga ang mga Judio, na nangagsasabi, PAANONG NAKAAALAM ANG TAONG ITO NG MGA KARUNUNGAN, GAYONG HINDI NAMAN NAGARAL KAILAN MAN?”

  Ang mga taong itinuturing na MABABA, HAMAK, walang MATAAS NA PINAGARALAN, pero INUDYOKAN ng ESPIRITU SANTO, ang tanging makapagbibigay ng TUNAY NA KAHULUGAN ng isang PROPESIYA o HULA sa BIBLIA.

  Iyan ang KATOTOHANANG nakasulat sa BIBLIA.

  Hindi kailangan ang may MASTER’s DEGREE sa THEOLOGY, o kaya’y isang BIBLE SCHOLAR na eksperto sa mga WIKA, o kaya’y may DOCTORATE DEGREE sa PHILOSOPHY, hindi ganiyang mga tao ang pinagkaloobang makapagbigay kahulugan sa mga HULA sa BIBLIA.


  Kaya tatanungin kita Lordiswithyou:

  ANG NAGPALIWANAG BA SA IYO NG KAHULUGAN NA SI CIRO ANG KINATUPARAN NG HULA SA ISAIAS 46:11 AY TAONG HINDI DALUBHASA SA KARUNUNGAN NG MUNDONG ITO – TAONG WALANG MATAAS NA PINAGARALAN?, at KAYA LAMANG NIYA NABIGYAN NG KAHULUGAN AY DAHIL SA INUDYOKAN SIYA NG ESPIRITU SANTO at HINDI NIYA GINAMITAN NG PANSARILING UNAWA AT KARUNUNGAN?

  Pakisagot Lordiswithyou at ikaw na rin Shylla na JW.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano ba ang pagkakaunawa mo sa partikular na sitas sa aklat ng Pahayag na si Hesus bilang Leon ng tribo ng Juda? Alam mo ba na ang Leon na ito ay Siya ring batang tupa(Kordero)? Simbolikong lenguahe po ang ginamit sa aklat ng Pahayag. Pinauunwa lang ng mga sitas na ito na si Jesus ay isang paradoxical Servant King. Mananakop na leon at mapagkumbabang tupa.

   "Hindi kailangan ang may MASTER’s DEGREE sa THEOLOGY, o kaya’y isang BIBLE SCHOLAR na eksperto sa mga WIKA, o kaya’y may DOCTORATE DEGREE sa PHILOSOPHY, hindi ganiyang mga tao ang pinagkaloobang makapagbigay kahulugan sa mga HULA sa BIBLIA."

   Mali. Iba ang kaso ng mga propeta at ni Jesus tungkol sa mga karunungan ito. Tinawag ang mga propeta ng Diyos ayon sa kanilang pangalan. Dahil ang mga propeta ay pinili ng Diyos ayon sa kalooban mismo ng Diyos bilang tagapag salita Niya. Lahat sila inudyukan ng Banal na Espirito maliban lang kay manalo na halatang ipinilit lamang sa sarili na tinawag din siya. Kay Jesus naman Ang karunungan niya ay Karunungan ng Diyos.

   Hindi nakapagtataka na mali ang mga interpretasyon ninyo sa biblia at pansariling pag aankin lamang ang dahil itinatatwa ninyo ang karunungan at kaalaman ipinagkaloob ng Diyos. Ang tao ipinanganak na walang nalalaman sa mundo. Ang Karunungan at kaalaman ay ipinagkaloob bilang regalo ng Diyos sa tao. Ang mga binanggit mo ay karunungan galing din Diyos. Hindi kailanman ipinagbawal ng Diyos na pag aralan ng tao kung sino Siya. Ang teolohiya ay paniniwala sa Diyos na Siyang Manlilikha. Ang ibig sabihin naman ng Pilosopia ay pagmamahal sa karunungan.

   Si Manalo ba kusa na lang nalaman ang nilalaman ng biblia ng hindi ito binubuklat? Kinausap ba siya ng Diyos?

   Ang mga ministro niyo ba pinulot lang kung saan-saan na may laman na ang utak ng hindi na kinakailangan pang turuan na gaya ni manalo? Bakit pa kayo nagkaroon ng evangelical ministry?

   Kinokontra mo lang ang sarili mong pahayag. Ang kaalaman ni manalo ay galing lang sa ibat-ibang mga sekta protestante na ipinasa sa inyo. Hindi bat ang kaalaman ninyo ay galing lang sa katuruan ni Manalo?

   ANG NAGPALIWANAG BA SA IYO NG KAHULUGAN NA SI CIRO ANG KINATUPARAN NG HULA SA ISAIAS 46:11 AY TAONG HINDI DALUBHASA SA KARUNUNGAN NG MUNDONG ITO – TAONG WALANG MATAAS NA PINAGARALAN?, at KAYA LAMANG NIYA NABIGYAN NG KAHULUGAN AY DAHIL SA INUDYOKAN SIYA NG ESPIRITU SANTO at HINDI NIYA GINAMITAN NG PANSARILING UNAWA AT KARUNUNGAN?

   Sagot:

   Karunungang naipasa sa amin mula sa mga Apostol. Karunungan ipinagkaloob bilang regalo ng Diyos sa mga taong kinalulugdan Niya. Si Manalo ay isa lamang Heretikong manlilinlang.

   Napatunayan ko na sa iyo na si Haring Ciro ang tinawag ng Diyos mula sa sikatan ng araw at hindi sa napakalayong-silangan. Hindi ko iyon pansariling opinyon at interpretasyon. Kasaysayan ng Mundo at biblia ang nagpapatunay. Hindi mo kayang pabulaanan ng Kasaysayan ng bansang Iran at ang kasaysayan ng bansang Israel sa mga pahayag mo. Dahil sila mismo ay patunay na ito ay nangyari sa kasaysayan ng Mundo.

   Ikaw ang hahamunin ko. Patunayan mo na si Manalo ang ibong mandaragit na gagamit lamang ng biblia. Kailangan ko ring mabasa ang MIZRACH ay literal na tumutukoy sa Pilipinas. Hindi ko kailangan ang reperensya na labas sa biblia at sarili mong opinion. Wag din po sana puro tanong lang, kailangan mo din pong sumagot. Biblia lamang dapat ang sasagot sa pagpapatunay mo. Wag yung puro hula.

   The burden of proof is now turn to you.

   Delete
  2. Hindi ka pa tapos sa iyong pagpapatunay, dahil wala ka pang napapatunayan. Ang problema sa iyo, hindi mo iniisip na INC ang kausap mo, na hindi basta naniniwala sa opinyon ng tao. Ang mga INC ay tumatanggap lamang ng PATOTOO na nagmumula sa mga BANAL NA KASULATAN, malinaw na naipakita ni Bro. Aeriial na ang mga TAONG PINAGKALAOOBAN na MAKAPAGPALIWANAG ng HULA ay kailangang MAY UDYOK ng ESPIRITU SANTO at hindi kailan man gumamit ng kaniyang SARILING KAKAYAHAN at KARUNUNGAN para maipaliwanag ang isang HULA o PROPESIYA.

   Ang iyong sagot ay OPINIYON mo lang at palagay, na KONTRA sa BIBLIA,

   Well, everyone is entitled to his own opinion, kaya lang we don't base our faith in opinion, speculations, and theories.

   Walang naipasa sa inyong aral ang mga APOSTOL, dahil kitang-kita naman na napakalayo ng inyong ARAL sa ARAL na itinuro ng mga APOSTOL.

   Iba ang DOKTRINA ng IGLESIA KATOLIKA sa DOKTRINA ng mga APOSTOL, napakalayo, and I'm sure WALA KANG PROOF NA ANG MGA APOSTOL ANG NAGSABI SA INYO NA SI CIRO ANG KINATUPARAN NG HULA SA ISAIAS 46:11.

   Hindi sa marurunong na tao ng mundong ito padadaluyin ng DIYOS ang kaniyang KARUNUNGAN, lalong-lalo na sa mga tagapagturo ng HUWAD na RELIHIYON na nagliligaw sa napakaraming tao sa daigdig.

   Delete
  3. Wala po ako paki alam kung sino man o anu man ang kausap ko. Walang patunay na nangagaling sa Bro Aerial mo. Hindi naman banal na Espirito ang nag uudyok sa mga aral ninyo kundi ang ama nyong manlilinlang at mandaraya.

   Hindi ba patunay na sinalita ng Diyos na si Haring Ciro ay:

   1. siyay Kanyang pastor at isasagawa ang lahat ng Kanyang kaligayahan;
   2. Tinawag siya sa kanyang pangalan;
   3. Pinamagatan siya.

   GUMAGAWA NG SALITA NG DIYOS (Hindi mangaral)

   1. MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA;
   2. PALALAYAIN ANG KANYANG MGA NATAPON;
   3. ITATAYO ANG BAYAN NG DIYOS.

   Si Haring Ciro ay taga-Persia(MIZRACH)

   Miz-raq = Sikatan ng araw, Direksyon pa silangan at hindi "Napakalayong-silangan".

   Lahat ng nasa taas ay pawang galing sa Biblia. Subukan mong kontrahin kung magaling ka.

   Kahit hindi man ako sang-ayon sa kanilang kinabibilangang sekta-protestante ay naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Kayo lang ang naiiba dahil ang totoo ay hindi nyo kayang patunayan na si Manalo ang ibong mandaragit. NAGHAHANAP LANG KAYO NG BUTAS PARA IPASOK ANG MANALO NA YAN.

   Delete
 18. Lalo lamang lumiliwanag ang mga dalisay na aral ng Panginoong Diyos na sa makatuwid baga'y inihahayag nito ang kabulaanan ng karunungan ng mundong ito:

  "Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay MANGAPAPAHIYA at MANGALILITO: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka." ~ Isaiah 41:9-14

  Kaya hindi nakapagtataka na ipinagbabawal na sa mga JW ang public debate dahil sa mag naunang panahon, iilang ulit na silang nahubaran sa publiko ng INC.
  Tupad na tupad ang hula laban sa kanila - mangalilito at mangapapahiya.

  Nice post KAerial. Wala na talaga silang maidadahilan pa sa araw ng paghuhukom. Keep it up. Just reading here....and the rebuttals are sooooo interesting though it is not something new to me. Actually, luma na ang defense ng dalawa eto..walang maisip na bago. But for the sake of truth, mas maganda para lalo nilang maunawaan (kung bukas lang ang kanilang isipan) kung ano talaga ang pinaninindiganan natin.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Luma ba? Tama kaLumang tipang po at Kasaysayan ng mundo ang defense namin laban sa hula ni Manalo

   Delete
  2. Kay lakas ng loob pangaralan kami, OLD TESTAMENT lang eh hindi alam ang ibig sabihin, para sa iyo

   OLD TESTAMENT = BOOK OF ISAIAH

   Nakakaawa ang Katolikong ito...

   Delete
 19. good day to all:

  to all inc:

  ano ba ang kahulogan o ang pagka gamit ng SILANGAN biblical speaking?

  SILANGAN- ang salitang ito ay isinalin mula sa hebreong MIZRACH ` literal na nangangahulugang" sikatan ng araw"
  halimbawa:
  " sumampa ka sa taluktok ng pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakung kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakung timugan at sa DAKONG SILANGANAN,at masdan mo ang iyong mga mata sapagkat hindi ka makakatawid sa jordang ito"deu 3:27.

  1 mga cronicas 4:39- at silay nagsiparoon sa pasukan ng gador hanggang sa DAKONG SILANGANAN ng libis upang ihanap ng pastulan ang kanilang kawan.

  at mula sa mga pangngalang hinalaw sa pandiwang Qa.dham`, nangangahulugang"nasa harap".

  ezekiel 48:2 at sa tabi ng hangganan ng Dan,mula sa DAKONG SILANGANAN at kanluran,ang aser isang bahagi.
  ------kaugalian noon ng mga hebreo na humarap sa sikatan ng araw kapag inaalam nila ang direksiyon, na nangangahulugang ang
  S- ay nasa harap nila.
  K-nasa likuran
  H-nasa kaliwa
  T-nasa kanan.

  kung minsan,ang qe`dhem ay ginagamit upang tumutukoy sa PASILANGANG direksyon,gaya sa
  genesis 11:2- at nangyari,na, sa kanilang paglalakbay sa SILANGANAN ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng sinar at silay nanahan doon.

  sa ibang mga pagkakataon ay nangangahulungan ito ng SILANGAN ng iba pang bagay gaya sa.....

  bilang 34:11- at sa hangganan ay pababa mula sa sepham hanggang sa ribla,SA DAKONG SILANGAN NG AIN; at hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng cinnreth sa DAKONG SILANGANAN.

  -----kung saan lumilitaw ang pananalitang "SILANGAN NG AIN" sa iba pa ring mga pagkakataon,tumutukoy ito sa lugar na nasa lugar na nasa S at HS ng israel. kabilang dito ang mga lupain ng MOAB AT AMMON,ANG DISYERTO NG ARABIA,ANG BABILONIA,PERSIA,ASIRYA,AT ARMANIA.

  ---ANG ibat ibang grupo ng mga tao na naninirahan sa mga lupain tinukoy ng salitang"SILANGAN" ay tinatawag na MGA ANAK NG SILANGAN.

  Si job ay tinawag na pinakadakila sa lahat ng mga taga SILANGAN o mga ANAK NG SILANGAN.
  JOB 1:3-" siyang pinakadakila sa lahat na mga anak ng SILANGANAN.
  [si job nanirahan sa lupaing uz na ngayon ay arabia na] nanirahan siya sa isang lugar sa silangan.

  nang pumaroon si jacob sa mesopotamia upang humanap ng mapapangasawa,sinabing pumaroon siya sa lupain ng "MGA TAGA SILANGAN" o mga anak ng silangan

  gen 29:1-nang magkagayoy nagpatuloy si jacob ng kanyang paglalakbay at napasa lupain ng "mga anak ng silanganan"

  katunayan ang mga tao sa dakong S ng israel ay tinawag ding mga anak ng silangan o mga taga silangan.

  sa palestina ang hanging S ay mainit sa hanging humihihip mula sa mga disyertong lupain sa S at mapaminsala sa mga pananim.ito ang saligan ng pananalitang"punuin ang tiyan ng isa ng hanging silangan"

  ang tabernakulo ang mga templo ni solomon at ni zerubabel at ang ikalawang templo na muling itinayo ni herodes ay pawang nakaharap sa S .
  ANG TEMPLO sa pangitain ni ezekiel ay nakaharap sa gawing silangan.

  dito na tayo sa talata na paboritong paborito ng mga inc ang isaais 46:11

  sa ISAIAS 46:11- si CIRO ang persianhong hari ay tinutukoy bilang nanggagaling sa SILANGAN [KJ], O"SIKATAN NG ARAW"[ NW]. ang mga ulat na inihulang manggagaling sa SILANGAN [KJ] ay sa literal mula sa sikatan ng araw "o MIZ.RACH`. may katunayan ba ang mga saksi ni jehovah na sa talata isaias 46:11 ang tinutukoy sa hulang ito si ciro?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bago mo kami paliwanagan Shyllacsjw, hindi mo ba napapansin na may TANONG si Brod. Aerial sa ITAAS? Backread ka muna, kasama ka sa tinatanong.

   "ANG NAGPALIWANAG BA SA IYO NG KAHULUGAN NA SI CIRO ANG KINATUPARAN NG HULA SA ISAIAS 46:11 AY TAONG HINDI DALUBHASA SA KARUNUNGAN NG MUNDONG ITO – TAONG WALANG MATAAS NA PINAGARALAN?, at KAYA LAMANG NIYA NABIGYAN NG KAHULUGAN AY DAHIL SA INUDYOKAN SIYA NG ESPIRITU SANTO at HINDI NIYA GINAMITAN NG PANSARILING UNAWA AT KARUNUNGAN?"

   Kaya ugatin muna natin kung sino nagturo sa iyo ng mga ipinapaliwanag mo, kasi kung HINDI ayon sa BIBLIA ang katangian ng mga tao na nagpaliwanag sa iyo ng kahulugan ng HULA...walang silbi ang pakahulugan mo.

   Kaya ipakilala mo muna sa amin kung sino ang NAGTURO sa iyo...at anong klaseng mga tao, ang nagbigay sa iyo ng kahulugan ng HULA.

   Delete
  2. Pakibasa mo muna ng buo ang comment niya kung saan lumabas ang tanong na iyan. Kilalanin muna natin kung sino ang NAGTURO sa iyo niyan, alangan namang ikaw lang ang UMUNAWA ng KAHULUGAN ng HULA di ba? At ginamitan mo ng sariling kakayahan, e sabi nga sa Biblia ay:

   2 Pedro 1:20 “Higit sa lahat, UNAWAIN NINYONG WALANG MAKAPAGPAPALIWANAG NG ALINMANG PROPESIYA SA KASULATAN SA SARILING KAKAYAHAN.” [Magandang Balita, Biblia]

   Kaya ipakilala mo muna sa amin SHYLLA, kung sino ang nagturo sa iyo, at kung anong klase siyang tao?

   Delete
  3. ok sagutin ko yan: tapos kung maka sagot sa tanong ko, sagutin nyo mga tanong ko para hindi unpair.

   tanong ni ginoong aerial:"ang nagpapaliwanag ba sa iyo ng kahulugan na si ciro ang kinatuparan ng hula sa isaias 46:11 at taong hindi dalubhasa sa karunungan ng mundong ito-taong walang mataas na pinagaralan? at kaya lamang niya nabigyan ng kahulugan ay dahil sa inudyokan siya ng espiritu santo at hindi niya ginamitan ng pansariling unawa at karunungan?

   sagot ko:

   kung akoy sumisipi sa talata ng isaias,daniel at sa aklat ni juan sa pagpapaliwanag hinggil sa hula ng isaias 46:11 hindi ka sana mag tanong sa ganyang klasing tanong?dahil obvious ang sagot.
   kilala mo ba si isaias,daniel at juan? akma ba sila sa sagot sa tanong mo? yan mo ang mga sagot ko sa tanong mo.

   Delete
  4. sori sa mistake kung nakasulat:uulitin ko, ok sagutin ko yan: tapos kung makasagot sa tanong nyo, sagutin nyo ang tanong ko para hindi unpair.

   salamat

   Delete
  5. Ibig sabihin sarili mo lang na kakayahan nagmula ang pagpapaliwanag ng HULA? Dahil pinalalabas mo na sa pamamagitan lang ng pagbabasa mo ng aklat ni Isaias, Daniel, at Juan ay natuklasan mo na si CIRO ang kinatuparan ng Hula sa ISAIAS 46:11

   Walang nagpaliwanag at nagturo sa iyo niyan? INUDYOKAN KA BA NG ESPIRITU SANTO SHYLLA?

   Kung sa pamamagitan lamang ng pagbabasa mo ng BIBLIA ay may KAKAYAHAN kang MAGPALIWANAG ng HULA, maaari mo bang ipaliwanag ang ibig sabihin ng HULANG ito?

   Jeremias 4:13 “Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ANG KANIYANG MGA KARO AY MAGIGING PARANG IPOIPO ANG KANIYANG MGA KABAYO AY LALONG MATULIN KAY SA MGA AGUILA. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak.”

   Ano ang tinutukoy na MGA KABAYONG MATULIN PA SA AGUILA at ano ang sinasabi diyang MGA KARO NA PARANG IPOIPO?

   Sige nga Shylla, paliwanag mo nga sa akin ang KINATUPARAN ng HULA na iyan?

   Delete
  6. Naghihintay ako ng paliwanag mo Shylla sa JEREMIAS 4:13, at titingnan natin kung uubra ang sarili mong kaunawaan dito.

   Delete
 20. karagdagan:

  ito po ang katibayan nagpapatunay na si ciro ang nasa talata isaias 46:11

  daniel 11:44- ngunit mga balita na mula "SILANGANAN" at mula sa hilagaan ay babagabag sa kaniya at siyay lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami.

  pansinin nyo ang" mula sa SILANGANAN ay malaking kapusukan upang gumiba at lumipol"

  ito bay natutupad kang ginoong felix manalo?

  o mag palusot kayong mag tanong basahin mo word for word kung sa talata my ciro ba at persia?

  pls gamitin nyo ang utak nyo sa pang unawa.

  sino pa ang makapagpapatunay maliban kay daniel?

  revelation 16:12,19- at ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na eufrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa "sikatan ng araw"miz.rach`

  19,at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho at ang dakilang babilonia ay napagalaala sa paningin ng DIOS upang siyay bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan.

  pls compare isaias 44:27-28,na nagsasabi sa kalaliman ikaw ay matuyo at aking tutuyuin ang iyong mga ilog;

  28,na nagsasabi tungkol kay ciro siyay aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan; na nagsasabi rin tungkul sa jerusalem siyay matatayo at sa templo,ang iyong patibayin ay malalagay.

  so malinaw pa sa sikat ng araw na si ciro ang katuparan na nasa hula sa isaias 46:11.

  katanungan:

  ang isaias 43:5" may keyword mula sa silanganan"
  at sa isaias 46:11"mula sa silanganan" tumutukoy ba ito sa iisang lugar o bansa?

  ang katuparan ba sa isaias 43:5" na ang mga lahi mula sa silanganan" tumutukoy ba ito sa mga filipino na naninirahan sa pilipinas kung saan ang namamahala si ginoong felix manalo?

  ang sagot base sa bible at direktang sagot po ang hinahanap ko.

  ReplyDelete
 21. Matanong ko lang po kayo: ILAN BA ANG TUNAY NA RELIHIYON?

  Hindi po ba IISA LANG.

  ILAN PO BANG RELIHIYON ANG NANINIWALA NA SI CIRO ANG KINATUPARAN NG HULA SA ISAIAS 46:11?

  Sagot: NAPAKARAMI: KATOLIKO, PROTESTANTE, BORN AGAIN, SAKSI NI JEHOVA, SABADISTA, etc.

  Ilan ang TUNAY? IISA lang, gaano ang nakakaalam sa KATOTOHANAN?

  Kakaunti lang:

  Mateo 7:13 “Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: SAPAGKA'T MALUWANG ANG PINTUAN, AT MALAPAD ANG DAANG PATUNGO SA PAGKAPAHAMAK, AT MARAMI ANG DOO'Y NAGSISIPASOK.”

  Mateo 7:14 “Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at KAKAUNTI ANG NANGAKAKASUMPONG NOON.”

  Kakaunti lamang ang nakakaalam ng TOTOO, MARAMI ang KABILANG SA MGA TAONG MAY MALING PANINIWALA.

  NAPAKARAMING TAO SA DAIGDIG ANG NANINIWALA NA SI CIRO ang IBONG MANDARAGIT, tanging INC lang ang naniniwala na HINDI siya ang kinatuparan at KAKAUNTI lamang kami.

  Kaya: IISA LANG ANG TUNAY – ANG IGLESIA NI CRISTO LANG – LAHAT KAYO AY LABAN SA AMIN….

  ReplyDelete
 22. Kung napatunayan lang sana ng mga kumakalaban sa INC na talagang si Ciro ang kinatuparan sa Hula sa ISAIAS 46:11, noong panahon na nagsisimula pa lamang ang INC, isang maliit na grupo lang at si Ka Felix pa lang ang MINISTRO noon, disin sana’y wala nang IGLESIA NI CRISTO ngayon.

  Pakatandaan na ang INC ay kailangang manghikayat ng mga tao para may umanib dito, hindi gaya ng mga KATOLIKO na hindi naman nangangaral at nanghihikayat ng tao kundi sa pamamagitan lamang ng pananakop ng imperyo noong unang panahon at sapilitang pagpapaanib sa mga tao, at sa pagbibinyag ng mga sanggol.

  Kung noong panahon na iyon na nagiisa pa lamang ang KA FELIX, ay may nakapagpatunay na hindi siya SUGO ng DIYOS, wala na pong INC ngayon. Pero alam ng sinomang INC kung papaano inilampaso ng KA FELIX ang mga TAGAPAGTURO ng ibang mga relihiyon na kumalaban sa kaniya noon sa PUBLIC DEBATE at DISKUSIYON na maraming nanunuod, na ang naging bunga ay ang mabilis na pagdami ng mga kaanib ng INC. Hanggang ngayon walang may kakayahan na patunayan na hindi ang KA FELIX ang TUNAY NA SUGO nang HARAPAN sa INC. Maski na ikaw LORDISWITHYOU at SHYLLACSJW, alam na alam ko na hanggang dito lang kayo sa internet, at kailan man ay hindi kayo MAGKAKALAKAS NG LOOB na LUMANTAD at HUMARAP sa INC para patunayan na TOTOO ang inyong mga pinagsasabing iyan sa HARAP ng aming mga MINISTRO sa harap ng napakaraming tao na nanunuod.

  Kung ang mga tao nung araw na MAS MAY TAPANG at MAS MALALAKAS ANG LOOB ay hindi umubra sa INC sa HARAPANG PAGTUTUNGGALIAN sa ARAL, kayo pa kaya na nagtatago lang sa ALYAS at dito lang sa internet may lakas ng loob magsasalita ang uubra?

  Useless ang inyong EFFORT mga kaibigan, kasi walang INC na maniniwala sa inyo rito, dahil hanggang hindi ang aming MINISTRO ang maiipit ninyo sa isang LIVE DEBATE, ay hindi kami mababawasan ng kahit isang kaanib sa INC at mapapaniwala sa mga pinagsasabi niyo rito.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to: cristian,jaime cruz.

   bago sagutin ko ang mga katanungan nyo, sagutin po ninyo muna ang mga tanong ko.

   dahil noong nag tanong si ginoong aerial sa akin sinagot ko po.

   kaya turno na po ninyo para sumagot:

   katanungan:

   ang isaias 43:5"may keyword" mula sa silangan" at sa isaias 46:11" mula sa silangan" tumutukoy ba ito sa iisang lugar o bansa?

   ang katuparan ba a isaias 43:5-na ang mga lahi mula sa silangan" tumutukoy ba ito sa lahing filipino na naninirahan sa pilipinas kung saan ang namamahala si ginoong felix manalo?

   bible base ang sagot at direkta pong sagot ang hinahanap ko.


   Delete
  2. to:catherine

   kayo lang naman na mga membro ng inc ang naniniwala na si ginoong felix manalo ang sugo.

   katunayan po sa pag bahay bahay namin ang inc po ay walang binatbat hinggil po sa pakikipag discussion sa kasulatan.

   kung nag hahamon kayo sa amin?dapat siguro e overwhole nyo muna ang inyong mga doctrina.

   kung si ginoong soriano nga pinataob ni bro ayers na jw inc pa kaya?

   matagal nang napatunayan ng mga saksi ni jehovah ang pakikipag discussion buhat sa panahon pa ni bro russel, at bro rutherford.

   kung talagang may alam ka kaibigang catherine ipaliwanag mo ang iyong kaalaman hinggil sa tema na ito. friendly discussion lang po.

   Delete
  3. Kaya nga gaya ng sabi sa comment ni Bro. Jaime sa kaniyang post kakaunti lamang ang nakakaalam ng TUNAY na ARAL, ang katibayang ang PANINIWALANG si CIRO ay ang IBONG MANDARAGIT ay hindi tunay na ARAL dahil NAPAKARAMING TAO ang NANINIWALA sa ARAL na iyan sa BUONG DAIGDIG, tandaan natin na ang sabi ng BIBLIA:

   Mateo 7:14 “Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at KAKAUNTI ANG NANGAKAKASUMPONG NOON.”

   Kakaunti lamang ang nakakasumpong o nakakatuklas ng KATOTOHANAN. Ang TUNAY NA ARAL tungkol sa ISAIAS 46:11 ay kakaunti lamang ang nakakaalam.

   Mas maraming tao sa daigdig ang NAGKAMALI at hindi natuklasan ang KATOTOHANAN...

   Iyan lang po iyon.

   Delete
 23. correction sa mali kung na post,

  hindi po overwhole kundi "overhaul "pala, kaya ito ang dapat gawin ng inc bago mag hamon sa ibat ibang debate.

  to: jaime cruz

  natutuwa naman ako sa mga sinabi mo.

  para sa inyoy ang pinagbabasehan sa tunay na relihiyon dahil kayo lang ang nag tuturo na si felix manalo ang nasa isaias 46:11.

  paano kung may relihiyon din na nag tuturo na walang katulad? tatanggapin mo ba na tunay rin sila?

  ReplyDelete
 24. Para sa iyo Lordiswithyou,

  Sabi mo:

  “Wala po ako paki alam kung sino man o anu man ang kausap ko. Walang patunay na nangagaling sa Bro Aerial mo. Hindi naman banal na Espirito ang nag uudyok sa mga aral ninyo kundi ang ama nyong manlilinlang at mandaraya.”

  Sagot ko:

  Wala ka pa lang pakialam kung sino kausap mo eh, eh di lalo namang wala kaming pakialam sa katuturan ng mga pinagsasabi mo na hango mo lang sa GUNI-GUNI mo at sa PALAGAY. Na walang CONCRETE EVIDENCE. At tatapatin kita wala kang INC napapaniwala dito maski isa, dahil matagal na ang argumentong ‘yan, hindi ka pa siguro pinanganganak.

  Una wala kang PRUWEBA na maipapakita gamit ang BIBLIA maski na AKLAT NG HISTORY na ang kinaroroonan ng PERSIA noon ay TINAWAG na MIZRACH.

  Maliwanag ang pahayag ng isang BIBLE DICTIONARY na ipinakita ko:

  “It appears from many places in the OLD and NEW TESTAMENTS, that THE SACRED WRITERS CALLED the provinces beyond the Tigris and Euphrates (Mesopotamia, Armenia, and PERSIA), KEDEM or the EAST.”

  [“EAST” - A THEOLOGICAL, BIBLICAL, AND ECCLESIASTICAL DICTIONARY by John Robinson, Printed in London, 1835]

  Maliwanag ang sabi, ulitin natin at ng mapansin mo, kasi mukhang hindi mo napapansin eh:

  “THE SACRED WRITERS CALLED the provinces beyond the Tigris and Euphrates (Mesopotamia, Armenia, and PERSIA), KEDEM or the EAST.”

  Na ang TAWAG sa SILANGANAN noon na kinaroroonan ng PERSIA ay “KEDEM”.

  Na ito nga ay bahagi ng tinatawag na “ANCIENT NEAR EAST”:

  THE ANCIENT NEAR EAST was the home of early civilizations within a region roughly corresponding to the modern Middle East:Mesopotamia (modern Iraq, southeast Turkey, northeastern Syria and Kuwait), ancient Egypt (although the majority of Egypt is geographically in North East Africa), ancient Iran (ELAM, MEDIA, PARTHIA AND PERSIA), Anatolia/Asia Minor (modern Turkey andArmenia), the Levant (modern Syria, Lebanon, Israel, State of Palestine and Jordan), Malta and the Arabian Peninsula. The ancient Near East is studied in the fields of Near Eastern archaeology and ancient history. It begins with the rise of Sumer in the4th millennium BC, though the date it ends varies: either covering the Bronze Age and the Iron Age in the region, until the conquest by the Achaemenid Empire in the 6th century BC or Alexander the Great in the 4th century BC. [http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Near_East]

  Ang sinasabi sa HULA sa ISAIAS 46:11, ay “MIZRACH” ang kinaroroonan ng PERSIA ayon sa HISTORY ay “KEDEM” o “NEAR EAST”.

  Kaya hindi tugma sa interpretasyon ninyo na si CIRO iyon.

  Bukod dun naipaliwanag na sa iyo na ang IBONG MANDARAGIT sa HULA ay ISANG TAONG GAGAWA NG PAYO NG DIYOS MULA SA MALAYONG LUPAIN – ISANG MANGANGARAL NG MGA SALITA NG DIYOS.

  Na ang PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS.

  Sabi mo hindi MANGANGARAL ng SALITA NG DIYOS, kundi ang isasagawa ay:

  1. MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA;
  2. PALALAYAIN ANG KANYANG MGA NATAPON;
  3. ITATAYO ANG BAYAN NG DIYOS.

  Tama ito ang iniutos ng DIYOS kay CIRO na kaniyang isinagawa. NAGPASUKO SIYA NG MGA BANSA, PINALAYA NIYA ANG MGA ISRAELITA SA PAGKAALIPIN SA BABILONIA, at MULI NIYANG ITINAYO ANG TEMPLO ng DIYOS sa JERUSALEM.

  May Karugtong>

  ReplyDelete
 25. Karugtong>

  Nasunod ni CIRO ang UTOS ng DIYOS. Tumpak, pero tugma ba sa HULA?

  Kasi ang BINABASA lang ninyo ay ang ISAIAS 46:11, at hindi ninyo pinapansin ang sinasabi sa ISAIAS 46:12-13, eh kadugtong iyon sa HULA.

  Ano sabi, bakit isusugo ang IBONG MANDARAGIT?

  Isaias 46:12-13 “INYONG DINGGIN AKO, NINYONG MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB; NA MALAYO SA KATUWIRAN: AKING INILALAPIT ANG AKING KATUWIRAN, HINDI MAGLALAON AT ANG AKING PAGLILIGTAS AY HINDI MAGLULUWAT: at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian.”

  Ang dahilan kung bakit isusugo ang IBONG MANDARAGIT ay upang ILAPIT ANG KATUWIRAN ng DIYOS sa mga TAONG sinasabihan niya nito:

  “INYONG DINGGIN AKO, NINYONG MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB; NA MALAYO SA KATUWIRAN:”

  Sino kausap ng DIYOS diyan? Mga ISRAELITA ba?

  Ipadadala ang SUGONG ito sa isang DAKO na ang mga TAO ay may MAPAGMATIGAS na LOOB at MALAYO sa KATUWIRAN NG DIYOS…at ang gagawin niya ay ILALAPIT ang KATUWIRAN ng DIYOS sa KANILA para sila MALIGTAS.

  Ito ang BAHAGING PILIT ninyong NILALAKTAWAN eh. Humihinto na kayo kagad se VERSE 11 pero ipinapakita ng VERSE 12 at 13, ang kabuoan ng MISYON ng SUGONG HINUHULAAN.

  Ano ba ang KATUWIRAN ng DIYOS?

  Isaias 51:7 “INYONG PAKINGGAN AKO, NINYONG NAKAKAALAM NG KATUWIRAN, BAYAN NA ANG PUSO AY KINAROONAN NG AKING KAUTUSAN; huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao, o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait.”

  Ang KATUWIRAN ng DIYOS ay ang KAUTUSAN ng DIYOS.

  At ang KAUTUSAN ng DIYOS ay ang MGA SALITA NG DIYOS:

  Awit 78:1 “Makinig kayo, Oh bayan ko, sa AKING KAUTUSAN: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa MGA SALITA NG AKING BIBIG.”

  Kaya ating maitatanong: Kung si CIRO ang kinatuparan ng HULA dapat lumapat din sa kaniya ang detalyeng ito na bahagi ng HULA:

  1. Noong panahon na isugo si CIRO, ang BAYANG ISRAEL ba noon ay MAY MATITIGAS NA KALOOBAN AT MALAYO SA KATUWIRAN o sa KAUTUSAN o SA MGA SALITA ng DIYOS?

  2. Ang dala-dala ba ni CIRO ay KAUTUSAN o MGA SALITA ng DIYOS kaya siya isinugo sa kanila, at ano ang paraang ginawa ni CIRO para mailapit sila sa KAUTUSAN o sa MGA SALITA NG DIYOS.

  3. Ano ang PATOTOO ng BIBLIA na NAILAPIT sila ni CIRO sa KATUWIRAN ng DIYOS Na dating MALAYO sa KANILA at WALA sa kanila ang BAYANG ISRAEL?

  Magpakita ng mga PATOTOO mula sa BIBLIA, INC kami, hindi kami nakukuntento sa KUWENTO at sa OPINYON.

  ReplyDelete
 26. Sabi ni Shylla,

  "kung nag hahamon kayo sa amin?dapat siguro e overwhole nyo muna ang inyong mga doctrina.

  kung si ginoong soriano nga pinataob ni bro ayers na jw inc pa kaya?"

  Tanong ko sa iyo:

  SI SORIANO BA AY NAG-OVERHAUL NG KANIYANG DOKTRINA KAYA NINYO NILABANAN NG DEBATE o SIYA LANG ANG KAYA NINYO KAYA KAYO LUMABAN NG DEBATE?

  BAKIT KAILANGANG MAG-OVERHAUL ng ARAL ang INC BAGO LUMABAN SA INYO, eh kaya nga MAGDEDEBATE para patunayan ninyo na MALI ANG ARAL NAMIN EH.

  Baka naman kayo ang KAILANGANG MAG-OVERHAUL NG ARAL, kunsabagay kaya nga PAIBA-IBA ARAL ninyo di ba, kasi panay ang OVERHAUL ninyo, hahahaha.

  ReplyDelete
  Replies
  1. mas mabuti pa nga ang mga saksi ni jehova nagbabago.kaya ok lang kami sabi nyo panay ang overhaul namin.

   nagpapakita lang na ang mga saksi ni jehova ay mapagkumbaba. at gusto nila ang kanilang maling pang unawa ay maayon sa katotohanan ng bibia.

   pls read roma 12:1-2 at pro 4:18.

   Delete
  2. Hindi ba ang hamon mo kailangan na ang INC ay MAGOVERHUAL ng ARAL bago kayo HAMUNIN NG DEBATE?

   NAGOVERHAUL BA NG ARAL ANG MGA TAGA ANG DATING DAAN NI SORIANO KAYA NINYO NILABANAN NG DEBATE?

   Pakisagot Shyllacsjw

   Delete
 27. KChristian, naiintindihan na po nila iyan...pinaninidiganan lang po nila ang kanilang pagkapahiya. At nangiti naman ako na parang ang lakas-lakas ng loob nila manghamon ng debate in public...bring it on...dahil isa ako sa natawag dahil sa public debate na yan between INC and JW at masakit mang sabihin,..mangiyak-ngiyak na bumaba ang mga bulaan nilang tagapagturo. KAYA NGA PINAGBABAWAL NA SA KANILA ANG DEBATE kasi tiyak, mabibisto sila! Welcome na welcome sila for a public debate. Gustong gusto iyan ng INC because defeating the opponent is only INC's secondary objective but to enlighten the truth-searching public above all. Kaya kung dito pa lang ay napapahiya na sila sa pangkaraniwang kapatid, ano pa kaya kung ministro na ang kaharap nila?

  At ang lakas naman ng loob na magsabi na kailangang mag-overhaul ng aral ang INC? Mula nang matupad ang hula sa muling pagbangon ng tunay na INC sa malayong silangan, KAILANMAN AY HINDI NAGBAGO at KAILANMAN AY HINDI NAG-IBA IBA ang aral ng Iglesia Ni Cristo sapagkat ang nangaral ay ang TUNAY NA SUGO.

  E ang Saksi Ni Jehovah? ALAM NILA YAN...in fact, parang mas magaling pa nga sila sa namayapa na nilang puno eh. Ano ba ang orihinal na turo ng puno nila na nabago o paiba-iba at eto nga, mga JW sa ating panahon ngayon na sumasalungat sa orihinal na turo ng kanilang puno? Tawag ko nga diyan eh...beliefs in progress or under construction. Hahahah..pasensya, di ko talaga maiwasan matawa.

  1. Araw ng paghuhukom, ilang ulit na ba nilang hinulaan at nabigo? Paligsahan nga sila ng SDA sa larangang eto eh. Nagpatayo pa ng Beth Sarim na doon daw maninirahan ang mga....sino raw? At alam nila, kung sino ang "tumira" doon na nakinabang sa kasinungalingan niya. Hayagang nauto na sila, di pa rin nadala.

  2. Malaking Diyos si Jehovah at maliit na Diyos si Kristo..ngayon ay ano na?

  3. Mali daw ang krus bilang simbolo ng Kristiyano, e ano ba ang nakaukit sa libingan ng puno nila? Ginamit pa nilang logo sa una nilang mga babasahin.

  4. Dati nakapako sa krus..ngayon sa tulos?

  Tuloy ko pa? Di na kailangan, dahil nakakapagod paliwanagan ang mga taong bukas na ang mga mata pero pilit na nagbubulag-bulagan pa rin dahil sa MAKAMUNDONG KARUNUNGAN na tiyak magdadala sa kanilang kapahamakan.

  Kaya, basa na lang uli ako pag may time....WALANG BAGO SA JW...kundi ang mga pabago bago nilang aral...mga aral na nakasalig sa karunungan ng tao. Imagine, bituin..tahanan ng Diyos? Hahahahahahahahah....grabe!
  Kaya esep esep muna mga JW bago magbitiw ng salitang,.."mag-overhaul'? AKMANG AKMA PO SA INYO, kayo ang the best (at reigning) sa ganyan.

  --BEE

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sinabi mo pa, mismo...hahahahahaha, sapol na sapol Bro.

   Delete
 28. to: all inc

  kung may karunungan talaga kayo dapat sagutin nyo ang tanong ko,parang iniiba nyo ang tema dito?dahil ba tagilid kau?hehehehehe

  naghahanap kang kayo ng palusot para hindi sumagot. uulitin ko po sana masagot ninyo ang tanong ko.wag naman kayong matakot.

  katanungan:

  ang isaias 43:5"may keyword" mula sa silangan" at sa isaias 46:11" mula sa silangan" tumutukoy ba ito sa iisang lugar o bansa?

  ang katuparan ba sa isaias 43:5"na ang mga lahi mula sa silangan"tumutukoy ba ito sa mga filipino na naninirahan sa pilipinas na kung saan si felix manalo ang namamahala?

  ang sagot base sa biblia at paki post rin po ang inyong mga talata na ginagamit. at direktang sagot ho ang hinahanap ko.

  tapos napo kaming sumagot sa mga tanong nyo.

  kung gusto nyo sagutin namin ang iba ninyong tanong paki sagot po muna sa mga tanong namin.

  tingnan natin kung sino ang ilalampaso dito.

  ReplyDelete
 29. naghihintay po ako sa sagot ninyo.

  sabi ni cristian: una wala kang pruweba na maipapakita gamit ang biblia maski na aklat ng history na ang kinaroroonan ng persia noon ay tinatawag na mizrach.

  -----tanong may maipapakita ka ba sa amin gamit ang biblia na ang pilipinas ay hula na mizrach? paki basa po sa word pilipinas?

  at may maipapakita nyo ba gamit ang world history na si ginoong felix manalo ang tunay na ibong mandaragit?

  ReplyDelete
 30. Alam mo Shylla,

  Bakit ang kailangan ba na magpatunay sa HULA tungkol sa ISANG SUGO ng BIBLIA ay WORLD HISTORY?

  Si CRISTO ba, si APOSTOL PABLO, at JUAN BAUTISTA ba kaya napatunayang SUGO dahil sabi ng WORLD HISTORY?

  Ang mismong NAGSASABI na NATUPAD sa kanila ang HULA ay ang TAONG HINUHULAAN MISMO, at malinaw na naipakita iyan sa THREAD sa itaas.

  Si APOSTOL PABLO, JUAN BAUTISTA, at PANGINOONG JESUS ang NAGPATOTOO sa SARILI nila na sila kinatuparan.

  Eh si CIRO may PATOTOO ba siya na siya ang IBONG MANDARAGIT at sa kaniya natupad ang HULA ni ISAIAS?

  SAGOT: WALA!

  Alam mo kasi, ginamit namin ang WORLD HISTORY na inyong pinagbabatayan na si CIRO ang kinatuparan, laban sa inyo...ano ang kinalabasan LUMILITAW NA WALANG RECORD SA HISTORY NA TINAWAG NA "MIZRACH" ang KINAROROONAN ng PERSIA, kaya HINDI TUGMA SA HULA EH...

  Ang IBONG MANDARAGIT ay MAGMUMULA sa SILANGANAN na kung tawagin ay MIZRACH:

  Basahin natin ang nasabing TALATA sa KING JAMES na may STRONG’s:

  Isaias 46:11 “Calling H7121 a ravenous bird H5861 from the east, H4480 H4217 the man H376 that executeth my counsel H6098 from a far H4801 country: H4480 H776 yea, H637 I have spoken H1696 it, I will also H637 bring it to pass; H935 I have purposed H3335 it, I will also H637 do H6213 it.” [KJV with Strong’s Concordance]

  Ang ginamit na word na “EAST”, kung titingnan mo sa HEBREW ay “MIZRACH” (מזרח) May Strong’s number na H4217.

  Kaya malinaw ang PAGMUMULAN ng IBONG MANDARAGIT – SILANGANAN na MIZRACH.

  Maliwanag ang sabi sa HULA:

  “FROM THE EAST at FROM A FAR COUNTRY”

  Mula sa SILANGANAN at MULA SA MALAYONG BANSA

  Isang BANSA na nasa MALAYONG DAKO sa SILANGANAN [MIZRACH]

  At ang MIZRACH nga ay ang ‘FAR EAST” o “MALAYONG SILANGAN” ayon sa SMITH’s BIBLE DICTIONARY.


  Walang PRUWEBA na ang PERSIA ay nasa MIZRACH, pinatunayan ng BIBLE DICTIONARY ni JOHN ROBINSON na sinulat niya noong 1835, na nasa KEDEM ang PERSIA.

  May Karugrong...

  ReplyDelete
 31. Karugtong>

  Eh punta tayo sa PILIPINAS:

  Noong isinusulat ni ISAIAS ang HULA, may PANGALAN na bang PILIPINAS noon?

  SAGOT: WALA PA, kasi noon lamang taong 1521, binigyan ang PANGALAN ang PILIPINAS na “FELIPINAS” na ang ibig sabihin ay MGA PULO NI FELIPE o ni KING PHILIP II, ang HARI ng ESPANIA. Kaya wala tayong mababasa na PILIPINAS sa BIBLIA.

  Eh komo ba walang mabasa na PILIPINAS ibig sabihin IMPOSIBLE mabanggit sa HULA ang DAKO na kinaroroonan ng BANSANG ito?

  May mababasa po ba tayong IRAN, IRAQ, at TURKEY sa BIBLIA?

  SAGOT: WALA RIN PO.

  Pero hindi ba tinukoy ang IRAN, IRAQ, at TURKEY sa BIBLIA?

  SAGOT: Tinukoy po, at ang ginamit ay ang mga LUMA nilang PANGALAN, IRAN ay dating PERSIA [EZRA 1:1], IRAQ ay dating MESOPOTAMIA [1 CRON 19:26], at ang TURKEY ay dating ASIA o ASIA MINOR [ACTS 6:9].

  Ang PILIPINAS po ba ay may luma o dating PANGALAN?

  SAGOT: WALA, kaya nang panahon na isinusulat ang HULA ni ISAIAS, imposible na mabanggit ang PANGALAN ng PILIPINAS kasi wala pa itong pangalan noon.

  Pero ang MGA PULO na tinawag na PILIPINAS noong 1521 ay UMIIRAL na ba noong PANAHON ni ISAIAS?

  SAGOT: OPO! Dahil isang katotohanan na hindi pa man naisusulat ang BIBLIA ang mga PULO SA DAIGDIG ay NANDOROON na dahil NILIKHA na ito ng DIYOS na una pa sa tao, Marami pa lang sa mga ISLANG ito ay WALA PANG PANGALAN noong panahon ng OLD TESTAMENT.

  Ano ang TAWAG sa LOKASYON o KINAROROONAN ng MGA PULO na kalaunan ay TINAWAG na PILIPINAS?

  SAGOT: Timingin ka sa MAPA, NASAN ANG MGA PULONG ITO? MALAPIT ba o MALAYO sa ISRAEL? Hindi ba MALAYO? NASA SILANGANAN BA O NASA KANLURAN NG ISRAEL?
  Hindi ba nasa SILANGANAN?

  Oh ano ngayon ang tawag sa KINAROROONAN ng MGA PULO na kalaunan ay TINAWAG NA PILIPINAS?

  MIZRACH – dahil ito ay MALAYONG SILANGAN o MALAYONG DAKO SA SILANGANAN ng ISRAEL.

  Kaya hindi mali sa HULA kung PILIPINAS ang tutukuyin…at talaga namang kahit sa mga WORLD HISTORY BOOK ang tawag sa kinaroroonan ng PILIPINAS ay “FAR EAST” o MALAYONG SILANGAN eh.

  Ang PERSIA ba pinatutunayan ng HISTORY na nasa “FAR EAST”? Hindi ba iyan ngayon ay ang IRAN? Nasan ba ang IRAN? Hindi ba nasa ‘MIDDLE EAST”?

  ReplyDelete

 32. Sabi mo Shylla,

  “mas mabuti pa nga ang mga saksi ni jehova nagbabago.kaya ok lang kami sabi nyo panay ang overhaul namin.”


  Samakatuwid ok lang na noong UNA ay NAGKAMALI kayo ng PANINIWALA kasi NAITUWID naman ng MAGPALIT at MAGBAGO kayo ng ARAL.

  Pero ang tanong ay ito…MALILIGTAS BA ANG TAO KUNG ANG PAINANIWALAAN NIYA AY MALI AT HINDI TOTOO?

  Galacia 5:20 “Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, MGA HIDWANG PANANAMPALATAYA,”

  Galacia 5:21 “Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, NA ANG MGA NAGSISIGAWA NG GAYONG MGA BAGAY AY HINDI MAGSISIPAGMANA NG KAHARIAN NG DIOS.”

  Maliwanag ang sabi na ang mga taong nagtataglay ng HIDWANG PANANAMPALATAYA o MALING PANANAMPALATAYA ay HINDI MAGSISIPAGMANA NG KAHARIAN NG DIYOS.

  Dati itinuturo ni RUSSEL na dapat sambahin si JESUS, pero ngayon ay BAWAL na sa INYO. Dati niyang ITINURO na sa KRUS ipinako si JESUS, pero ngayon ay TULOS na. Dating IPINAGBAWAL ang ORGAN TRANSPLANT, pero ngayon PUWEDE NA. Dating puwedeng MAGPASALIN ng DUGO, NGAYON BAWAL NA. Dahil walang ebidensiya na ipinagbawal ito ni RUSSEL noong panahon niya.

  Ngayon maliwanag ninyong itinuturo sa mga TAO na MALING PANINIWALA na SAMBAHIN si JESUS at siya’y IPINAKO SA TULOS at hindi sa KRUS at iba pa.

  Kaya tatanungin kita Shylla:

  MALIWANAG NA NAHULOG SA MALING PANANANAMPALATAYA ANG MGA TAONG TINURUAN NI RUSSEL NOONG 1870-1916, MAGING SIYA AY NANIWALA SA MALING ARAL. MALILIGTAS BA ANG MGA TAONG NATURUAN NIYA? MALILIGTAS BA SI RUSSEL?

  MALIWANAG NA SINABI SA BIBLIA NA ANG MGA TAONG MAY HIDWANG PANANAMAPALATAYA ay HINDI PAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT…

  Ikaw na sumagot.

  ReplyDelete
 33. KChristian,

  Mas mabuti sana nong binago nila ang mga aral nila ay naging totoo na, kaso mo MALI pa rin. At mga walang takot sa Diyos na sinasangkalan ang mga Salita ng Diyos upang ipagtanggol lamang ang kanilang kabulaanan. Ano ba ang sabi ng Bibliya na kahihinatnan ng ganitong mga tao:

  "Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila." ~ 2 Pedro 3:16

  The fact na MALI ang aral na itinuturo ng isang tagapangaral sa anuman at alinman mang panahon ay sapat nang batayan na ang tagapangaral na iyon ay BULAAN at anumang aral na itinataguyod niya ay dapat itakwil.

  "Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil." ~ Mga Taga-Galacia 1:8.

  In fairness naman kay Shylla, itinakwil niya naman ang mga orihinal na turo ng puno niya, pinagtatanggol niya nga ang ipinalit e o ang pagbabago, kaso mo, MALI pa rin! Pinagtatanggol niya nga ang OVERHAULING na eto to the extent na talagang gusto niya ipamukha sa puno niya na MAS MALI ang turo nito. Mas maganda nga sana kung buhay pa si Russel sa panahon natin ngayon para magkaroon sila ng confrontation ni Shylla. Imagine, SAKSI NI JEHOVAH VS. SAKSI NI JEHOVAH...hahahahahahahaha!!!

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sigurado kung buhay pa si RUSSEL silang dalawa ni Shylla ang magdedebate, heheheh

   Delete
  2. saan po ang sagot nyo sa tanong ko.

   uulitin ko po:

   ang isaias 43:5 may kay word"mula sa silangan"at sa isaias 46:11"tumutukoy ba ito sa iisang lugar o bansa? na ang bansang pilipinas?

   ang katuparan ba sa isaias 43:5"na ang mga lahi mula sa silangan"tumutukoy ba ito sa mga filipino na naninirahan sa bansang pilipinas kung saan si felix manalo ang namamahala?

   bigayn nyo ako ng talata,wag yong kwento.

   antayin ko sagot nyo.

   inulit ko po dahil hindi ninyo sinasagot tanong ko.

   Delete
 34. For you Christian.

  Oo alam ko INC ka, bunga ka nga kasi ng ama mong manlilinlang at mandaraya kaya binulag ka na ng mali mong paniniwala.

  Kukuha ka lang ng reference sa Wikipedia pa. Even wikipedia admitted that it is not considered reliable or credible source. Nagpagod ka lang. Isa pa, nag post ka ng detalye about "ancient near east" hindi mo naman naintidihan kung ano ang konteksto. Masyado kang careless sa interpretasyon mo sa mga reference mo.

  ancient near east is composed of many nation including Israel itself. Read carefully it just there.

  Tungkol naman sa Bible Dictionary ni John Robinson. Intindihin mong mabuti ang konteksto. Ang geographical point of reference ay ang Ilog na Tigris at Euphrates. Natural lang KEDEM iyon dahil tabing-silangan lang ang mga bansang Mesopotamia, Armenia, and Persia. Ang sinasabi ay beyond those Rivers at hindi ang bansang Israel. Wala naman sa Israel ang Tigris at Euphrates rivers.

  Ang sabi pa doon, si Moses ay natuto mula sa Ehipto at tumira ng matagal sa Arabia. Kaya nga sinasabi duon na natuto siya sa kaugalian na tawaging KEDEM ang mga bansang nasa likod ng Ilog Tigris at Euphrates.

  Napakagaling mong mambaluktot kulang ka naman sa reading comprehension skill.

  Hindi mo na nga mapatunayan na ang Persia ay KEDEM mula sa biblia. Kukuha ka lang ng reference mo sablay ka pa. Kawawa ka naman.


  Tungkol naman sa Isaiah 46:12-13

  Isa pang hindi mo naiintindihan. Ang sabi doon na Diyos mismo ang maglalapit ng Kanyang katuwiran.

  "AKING ilalapit ang AKING katuwiran"

  Kamangmangan na kasi pinaiiral mo. Hindi naman sinabi na "KANYANG ilalapit ang AKING katuwiran."

  Isaias 41:2

  Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa KATUWIRAN sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog.

  Isang taong bumangon mula sa silangan na tinawag sa KATUWIRAN. Ang Diyos na nagbigay ng mga bansa sa harap niya.

  Eto ang sabi ni Haring Ciro.

  2 Chron 36:23 "...Lahat ng Kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, Diyos ng Langit..."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alam Lordiswithyou, nauunawaan ko ang bitterness na nararamdaman ng isang Katoliko, na walang magawa para mahadlangan ang TAGUMPAY ng INC. Ganiyan talaga iyan.

   Ang mga Katoliko lang naman na mananatiling Katoliko ay ang mga tinatawag na mga 'PANATIKONG KATOLIKO" at mga "SARADONG KATOLIKO". Gaya mo.

   At least ako I would say that I accepted the theachings of the INC with an open mind and with an open heart. Kasi Cathilic din naman ako dati, then nalipat ako sa Methodist at Born again, nag-aral din ng aral ng mga JW. Ang masasabi ko lang. Ako ay isang CATHOLIC na naniniwala sa Biblia, at mapagsuri kaya natagpuan ko ang KATOTOHANAN.

   Ikaw, kaya hanggang ngayon ay KATOLIKO ka, simpleng sagot...CLOSED MINDED ka...heheheh yun lang iyon.

   Delete
  2. Wala po ako pakialam sa istorya ng buhay mo. Ang masasabi ko lang nasa kama ka na lumipat kapa sa sahig. Tawag sa yo nauto ni manalo.
   Walang katotohanan kay manalo. Nalinlang ka lang nyan. Dati kang may mata ngayon bulag ka na.

   Delete
 35. At least, may naipakita akong pruweba na tinawag na KEDEM ang kinaroroonan ng PERSIA, hindi ba? May NAIPAKITA AKO.

  Ikaw may naipakita ka ba na ang PERSIA ay nasa MIZRACH?

  HINDI BA WALA? PURO KA LANG KUWENTO...heheheh

  Kung nasa HUKUMAN tayo, masasabi mo bang panalo ka sa KASO, eh wala ka namang naipakitang EBIDENSIYA kundi puro HEARSAY lang?

  Kaya nga masamang masama loob mo eh, kasi walang kadating-dating ang OPINYON mo sa akin...IKAW LANG ANG NAGBIBIGAY NG KONKLUSIYON na ang PERSIA ay nasa MIZRACH, pero wala kang naipakitang PRUWEBA BIBLIA man o HISTORY, hindi ba?


  Ikaw ang hindi nakakaintindi ng sinasabi sa ISAIAS 46:12-13, kita mo meron ka na namang nilaktawan:

  Isaias 46:12 “INYONG DINGGIN AKO, NINYONG MAY MAPAGMATIGAS NA LOOB; NA MALAYO SA KATUWIRAN:”

  Kita mo may sinasabihan ang Diyos diyan na mga taong may MAPAGMATIGAS NA LOOB NA MALAYO SA KATUWIRAN.

  Kaya nga ang sabi ng Diyos sa Verse 13:

  Isaias 46:13 “AKING INILALAPIT ANG AKING KATUWIRAN, HINDI MAGLALAON AT ANG AKING PAGLILIGTAS AY HINDI MAGLULUWAT:...”

  Kaya nga ILALAPIT niya ang Kaniyang Katuwiran Kanino?

  Dun sa mga TAO na MALAYO SA KATUWIRAN na binabanggit niya sa VERSE 12.

  Sino ang mga iyon?

  Kung si CIRO ang IBONG MANDARAGIT, lalabas ang kinakausap ng Diyos sa Verse 12 na MALAYO SA KATUWIRAN diyan ay ang mga ISRAELITA, hindi ba?

  Eh kailan naman nangyari na ang BAYANG ISRAEL ay naging MALAYO SA KATWIRAN ng DIYOS?

  Ano ba ang tungkulin ng IBONG MANDARAGIT?

  Isaias 46:11 “Na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan, ng TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

  Ang sabi ng Diyos ang IBONG MANDARAGIT ay ISANG TAO NA GAGAWA NG PAYO NIYA, sa English:

  “WILL EXECUTE my COUNSEL”

  Kaya, ISASAKATUPARAN ng IBONG MANDARAGIT ang PAYO ng DIYOS.

  Ano ba ang PAYO ng DIYOS?

  Awit 107:11 “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa MGA SALITA NG DIOS, at hinamak ang PAYO NG KATAASTAASAN:”

  Ang PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS

  Eh ano naman iyong KATUWIRAN ng DIYOS?

  Awit 119:172 “Awitin ng aking dila ANG IYONG SALITA; sapagka't LAHAT NG MGA UTOS MO ay KATUWIRAN.”

  Ang KATUWIRAN ng DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS = MGA UTOS NG DIYOS

  Iyong PAYO at KATUWIRAN parehong mga SALITA NG DIYOS iyan…

  Kaya ang PAYO = KATUWIRAN

  Magkasingkahulugan lang iyan:

  Daniel 4:27 “Kaya't, Oh hari, tanggapin mo ang AKING PAYO, at lansagin mo ng KATUWIRAN ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan; baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan.”

  Kaya nga malinaw na ang DALA NG IBONG MANDARAGIT ay ang PAYO o KATUWIRAN ng DIYOS o MGA SALITA NG DIYOS na ILALAPIT ng DIYOS SA PAMAMAGITAN ng SUGONG HINUHULAAN sa MGA TAONG MALAYO SA KATUWIRAN na binabanggit sa VERSE 12.

  May Karugtong>

  ReplyDelete
  Replies
  1. May naipakita ka nga wala naman silbi. Ang geographical point of reference ay dapat Israel. Israel ang bayan ng Diyos at hindi Arabia. So KATANGAHAN lang na sagot mo.

   Ewan ko ba sayo. Nagtatangahan ka.

   Ano ba ang katuwiran ng Diyos. Sabi mo salita ng Diyos. Ano ba ang salita o katuwiran ng Diyos na natupad ni Haring Ciro?

   GUMAGAWA NG SALITA NG DIYOS (Hindi mangaral)

   1. MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA;
   2. PALALAYAIN ANG KANYANG MGA NATAPON;
   3. ITATAYO ANG BAYAN NG DIYOS.

   Yan po ang sinalita ng Diyos.

   Magbigay ka ng talata na direktang sinasabi na ang ibong mandaragit ay MANGARAL NG SALITA NG DIYOS?

   Sagot: WALA.

   Dahil walang pangagaralan na mga HUDYO sa Israel. Lahat ng labindalawang tribo ay nakakulong sa Babilonia.

   Magnanakaw ng ITIK si Manalo.

   Delete
 36. Karugtong>

  Ngayon kung si CIRO ang Kinatuparan ng HULA, Mapapatunayan mo ba na ang dala ni CIRO ay ang KATUWIRAN o MGA SALITA ng DIYOS at inilapit niya sa MGA ISRAELITA na MALAYO rito? Malayo nga ba sa KATUWIRAN ang BAYANG ISRAEL?

  Paano ba malalaman kung ang isang TAO ay MALAYO sa KATUWIRAN ng DIYOS?

  Sasagutin tayo ni APOSTOL PABLO:

  Roma 10:3 “SAPAGKA'T SA HINDI NILA PAGKAALAM NG KATUWIRAN NG DIOS, AT SA PAGSUSUMAKIT NA MAITAYO ANG SARILING KANILA, AY HINDI SILA NAPASAKOP SA KATUWIRAN NG DIOS.”

  Maliwanag ang paliwanag ni APOSTOL PABLO:

  MALAYO SA KATUWIRAN = HINDI NASASAKOP NG KATUWIRAN NG DIYOS

  Which is tama hindi ba, Paano mo masasabi na MALAPIT SA KATUWIRAN ang ISANG TAO kung siya’y HINDI NASASAKOP ng KATUWIRAN ng DIYOS.?

  Eh paano nga malalaman kung MALAYO SA KATUWIRAN ang BAYANG ISRAEL noon, Batay sa criteria na ibinigay ni Pablo?

  1. HINDI NILA ALAM ANG KATUWIRAN NG DIYOS

  2. NAGSUMAKIT SILANG MAITAYO ANG SARILING KANILA

  Maari mo bang patunayan sa akin kung KUMAKAPIT ang dalawang PAGKAKAKILANLAN sa BAYANG ISRAEL noon, nang ISUGO sa kanila si CIRO?

  Ganiyan ba kalagayan ng ISRAEL noon? HINDI NGA BA NILA ALAM ANG KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS at NAGTAYO NGA BA SILA NG SARILING KANILA kaya sila HINDI NASAKOP ng KATUWIRAN NG DIYOS o ng Kaniyang mga SALITA?

  At ano ang ginawa ni CIRO para MAILAPIT sila sa KATUWIRAN ng DIYOS o sa MGA SALITA NG DIYOS?

  Pakisagot Lordiswithyou…Tandaan mo kung si Ciro ang kinatuparan dapat lahat ng detalye ng HULA ay matupad din sa kaniya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eto ang mga Katuwiran ng DIYOS patungkol kay Haring Ciro

   41:2
   Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog.

   41:10
   Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

   41:25
   May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa SIKATAN (MIZRACH) ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit.

   42:6
   Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa;

   42:21
   Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal.

   45:1
   Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis(annointed), kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;

   45:13
   Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

   Proklamasyon ni Haring Ciro.

   2 Chronicles 36:22
   Sa unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag(Proclaim) sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi,

   2 Chronicles 36:23
   Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia: Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit; at kaniyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Sinomang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Dios, at umahon siya.

   Ezra 1:1-4
   Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi,
   Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Sinoman sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Dios, at umahon siya sa Jerusalem, na nasa Juda, at itayo ang bahay ng Panginoon, ng Dios ng Israel, (siya'y Dios,) na nasa Jerusalem. At sinomang naiwan sa alinmang dako na kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalake sa kaniyang kinaroroonan ng pilak, at ng ginto, at ng mga pag-aari, at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Dios na nasa Jerusalem.

   Delete
  2. Mga tanong mo:

   Ngayon kung si CIRO ang Kinatuparan ng HULA, Mapapatunayan mo ba na ang dala ni CIRO ay ang KATUWIRAN o MGA SALITA ng DIYOS at inilapit niya sa MGA ISRAELITA na MALAYO rito?

   -Si Ciro ay tinawag at itinayo sa katuwiran ng Diyos. Si Ciro ay inalalayan ng ng Diyos ng kanang kamay ng Kanyang katuwiran. Diyos ang naglapit ng kanyang katuwiran. Sinabi ng Diyos "Aking ilalapit ang aking katuwiran".

   Malayo nga ba sa KATUWIRAN ang BAYANG ISRAEL?

   -1 Chronicles 9:1

   Sa gayo'y ang buong Israel ay nabilang ayon sa mga talaan ng lahi; at, narito, sila'y nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel. At ang Juda'y dinalang bihag sa Babilonia dahil sa kanilang pagsalangsang(unfaithful).

   Ganiyan ba kalagayan ng ISRAEL noon? HINDI NGA BA NILA ALAM ANG KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS at NAGTAYO NGA BA SILA NG SARILING KANILA kaya sila HINDI NASAKOP ng KATUWIRAN NG DIYOS o ng Kaniyang mga SALITA?

   Alam nila. Sumuway lang sila. Mula pa noong unang panahon na sila ay nailabas sa Egipto sa pamamagitan ni Moises.

   At ano ang ginawa ni CIRO para MAILAPIT sila sa KATUWIRAN ng DIYOS o sa MGA SALITA NG DIYOS?

   -Diyos ang Siyang naglapit ng Kanyang katuwiran sa mga Hudyo nakakulong sa Babylonia. Si Ciro ang katuwiran na tinawag at itinayo ng Diyos. Sinabi ng Diyos "Aking ilalapit ang aking katuwiran".

   Delete
 37. Sabi ni The Lordiswithyou:

  “Wala po ako paki alam kung sino man o anu man ang kausap ko. Walang patunay na nangagaling sa Bro Aerial mo. Hindi naman banal na Espirito ang nag uudyok sa mga aral ninyo kundi ang ama nyong manlilinlang at mandaraya.”

  “Wala po ako pakialam sa istorya ng buhay mo. Ang masasabi ko lang nasa kama ka na lumipat kapa sa sahig. Tawag sa yo nauto ni manalo. Walang katotohanan kay manalo. Nalinlang ka lang nyan. Dati kang may mata ngayon bulag ka na.”  At sino ang nasa KATOTOHANAN at may UDYOK ng ESPRITU SANTO, ang mga Naniniwala sa ARAL ng KATOLIKO gaya ng PURGATORIO na wala sa BIBLIA?

  Ating basahin ang pahayag ng Pambansang Bayani, si Dr. JOSE RIZAL:

  “NGUNI'T TINGNÁN NATIN NGAYÓN KUNG BAKIT PUMASOK SA CATOLICISMO ANG ADHIKÁNG ITÓNG WALÂ SA BIBLIA AT WALÂ RIN SA MGA SANTONG EVANGELIO. HINDÎ BINÁBANGGIT NI MOISÉS AT NI JESUCRISTO KAUNTI MAN LAMANG ANG PURGATORIO, at hindî nga kasukatán ang tanging saysay na kanilang sabing na sa mga Macabeo, sa pagka't bukód sa IPINASIYÁ SA CONCILIO NG LAODICEA, na hindî katotohanan ang librong ito, ay NITÓ NA LAMANG HULING PANAHON TINANGGAP NG SANTA IGLESIA KATÓLIKA.” [NOLI ME TANGERE ni Dr. JOSE RIZAL, kabanata XIV]

  Maliwanag na sinabi ni JOSE RIZAL na ang PURGATORIO ay ipinasiya lamang ng Konsilyo ng Laodicea at wala naman talaga sa Biblia iyan, Imbento lang iyan ng IGLESIA KATOLIKA.

  Ano pa sabi ni Rizal tungkol sa mga aral Katoliko?

  “NAPAGKILALA DIN NINYO NA ANG UTOS ÑG DIOS AY IBA SA UTOS ÑG PARÍ, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malalaking kuentas, libaguing kalmin, kundí ang mabuting asal, malinis na loob at matuid na isip.”

  “Duwag at malí ang akalá na ang bulag na pagsunod ay kabanalan, at kapalaluan ang mag isipisip at magnilay nilay. Ang kamangmañgan'y, kamangmañgan at dí kabaita't puri. DI HILING ÑG DIOS, PUNÓ ÑG KATARUÑGAN, NA ANG TAONG LARAWAN NIYA'Y PAULOL AT PABULAG;”

  “Ano kaya ang magiging supling ng babaing walang kabanalan kundí ang magbubulong ng dasal, WALANG KARUNUÑGAN KUNGDÍ AWIT, NOVENA AT MILAGRONG PANGULOL SA TAO, walang libañgang iba sa panguingue ó magkumpisal kayá ng malimit ng muli't muling kasalanan?”

  “Ñguní at ano ang kabanalang itinuró sa atin? MAGDASAL AT LUMUHOD NG MATAGAL, HUMALIK NG KAMAY SA PARÍ, UBUSIN ANG SALAPÍ SA SIMBAHAN AT PANIWALAAN ANG BALANG MASUMPUÑGANG SABIHIN SA ATIN? Tabil ng bibig, lipak ng tuhod, kiskis ng ilong..... BAGAY SA LIMOS SA SIMBAHAN, SANGKALAN ANG DIOS, may bagay baga sa mundong ito na dí arí at likhá ng Maykapal?”

  “Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuid, anoman ang mangyari. "Gawá at hindí salitá ang hiling ko sa inyo" ani Cristo; "hindí anak ni ama ang nagsasabing ulit-ulit ama ko, ama ko, kundí ang nabubuhay alinsunod sa hiling ñg aking ama." ANG KABANALAN AY WALÁ SA PULPOL NA ILONG, AT ANG KAHALILI NI CRISTO'Y DI KILALA SA HALIKANG KAMAY. SI CRISTO'Y DÍ HUMALIK SA MGA FARISEO, HINDI NAGPAHALIK KAILAN PA MAN; HINDÍ NIYA PINATABÁ ANG MAY YAMAN AT PALALONG ESCRIBAS; WALÁ SIYANG BINANGIT NA KALMEN, WALANG PINAPAGCUINTAS, HININGAN NG PAMISA, AT DI NAGPABAYAD SA KANYANG PANALANGIN. DI NAPAUPA SI SAN JUAN SA ILOG NG JORDAN, GAYON DIN SI CRISTO SA KANYANG PANGANGARAL. BAKIT NGAYO'Y ANG MGA PARI'Y WALANG BIGONG KILOS NA DI MAY HINIHINGING UPA?”


  See Next>

  ReplyDelete
 38. Continuation>

  “Gayon din SA KASAKIMAN SA SALAPI'Y MARAMING IPINAGBAWAL, NA MATUTUBOS KAPAG IKAW AY NAGBAYAD, alin na ngá sa HUWAG SA PAGKAIN NG KARNE, PAGAASAWA SA PINSAN, kumpari, at iba pa, na IPINAHIHINTULOT KAPAG IKAW AY SUMUHOL. Bakit, NABIBILI BAGA ANG DIOS AT NASISILAW SA SALAPING PARIS NG MGA PARI?”

  “ANG TAO'Y INIANAK NA PARIS-PARIS HUBAD AT WALANG TALÍ. DÍ NILALANG ÑG DIOS UPANG MAALIPIN, DÍ BINIGYAN ÑG ISIP PARA PABULAG, AT DÍ HINIYASAN ÑG KATUIRAN AT ÑG MAULOL ÑG IBA.”

  [Mula sa LIHAM NI DR. JOSE RIZAL SA MGA KADALAGAHAN NG MALOLOS, Pebrero 1889.]


  Pinapayuhan tayo ni JOSE RIZAL na HUWAG PADAYA at HUWAG PALOKO sa mga ARAL KATOLIKO na walang KATOTOHANAN, kundi labag sa ARAL ng DIYOS at ng PANGINOONG JESUCRISTO.

  Hindi na baling nasa SAHIG kami kung iyon ang paniniwala mo LORDISWITHYOU, huwag lang kaming MAPARUSAHAN NG DIYOS PAGDATING NG ARAW NG PAGHUHUKOM, dahil sa pagtataglay ng MALING PANANAMPALATAYA [Galacia 5:19-21] bunga ng PANDARAYA ng RELIHIYONG kinaaniban mo.

  ReplyDelete
 39. Kawawa ka naman Aerial. Pati si Rizal ginagamit ninyo para lang ituwid ang baluktot ninyo paniniwala. Kung sa bagay lahat naman gagamitin ninyo makapanlinlang lang kayo. Pinatotohanan mo lang sa akin ang panlilinlang mo gaya ng ama mo.

  Pinatutunayan mo lang na bias ka. Bakit hindi mo i post ang RETRACTION ng pambansang bayani bago ang execution niya noong December 1989?

  re·trac·tion noun \ri-ˈtrak-shən\

  : a statement saying that something you said or wrote at an earlier time is NOT TRUE or CORRECT

  Definition source : Merriam Webster Dictionary

  Retraction letter of Jose Rizal

  I declare that I am a Catholic, and in this religion, in which I was born and educated, I wish to live and die.
  I retract with all my heart anything in my words, writings, publications and conduct that has been contrary to my character as a child of the Church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate Masonry as an enemy of the Church and as a society prohibited by it.
  The Diocesan Prelate, as the superior ecclesiastical authority, may make this manifestation public. I declare this spontaneously, in order to repair any scandal which my acts may have caused and so that God and man may pardon me.
  Manila, December 29th, 1896.

  - Jose Rizal

  Walang katotohanan sa lahat ng mga sinasabi mo. Yun ang totoo. Kung gusto mong manatili sa sahig. Ikaw ang bahala. Maluwag pa din naman ang kama maari ka pang bumalik.

  ReplyDelete
  Replies
  1. May mga naniniwala na HINDI TOTOO na NAGRETRACT si JOSE RIZAL.

   Dahil kung TOTOO na NAGRETRACT si JOSE RIZAL at pinagsisihan ang kaniyang mga sinabi laban sa IGLESIA KATOLIKA at laban sa GOBIYERNO ng ESPANIA:

   BAKIT PINATAY PA RIN SIYA? ANONG KASO NI RIZAL KUNG NAGSISI SIYA SA KANIYANG MGA GINAWA?

   GANIYAN BA MAGPATAWAD ANG IGLESIA KATOLIKA IPINAPATAY KAHIT NAGSISI SA PAGKAKAMALI?

   Walang KASINUNGALINGAN sa mga sinabi ni JOSE RIZAL, TOTOO lahat iyan...DAHIL TALAGA NAMANG WALANG ARAL SA BIBLIA NA “PURGATORIO” IMBENTO niyo lang iyon:

   Ano sabi ni CRISTO?:

   Mateo 25:31 “Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian:”

   Mateo 25:32 “At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila'y pagbubukdinbukdin niya na GAYA NG PAGBUBUKODBUKOD NG PASTOR SA MGA TUPA AT SA MGA KAMBING;”

   Mateo 25:33 “At ilalagay niya ang MGA TUPA sa KANIYANG KANAN, datapuwa't SA KALIWA ang MGA KAMBING.”

   Mateo 25:34 “Kung magkagayo'y SASABIHIN NG HARI SA NANGASA KANIYANG KANAN, MAGSIPARITO KAYO, MGA PINAGPALA NG AKING AMA, MANAHIN NINYO ANG KAHARIANG NAKAHANDA SA INYO BUHAT NANG ITATAG ANG SANGLIBUTAN:”

   Mateo 25:41 “Kung magkagayo'y SASABIHIN NAMAN NIYA SA MGA NASA KALIWA, MAGSILAYO KAYO SA AKIN, KAYONG MGA SINUMPA, AT PASA APOY NA WALANG HANGGAN NA INIHANDA SA DIABLO AT SA KANIYANG MGA ANGHEL:”


   Maliawanag sa DALAWA lang kauuwian ng tao, kung hindi MAPABILANG SA MGA TUPA ay MAPAPABILANG sa mga KAMBING.

   Ang mabibilang sa MGA TUPA ay MAGMAMANA ng KAHARIAN sila iyong mga MALILIGTAS.

   Ang mabibilang sa MGA KAMBING ay MASUSUMPA at SILA ANG PAPARUSAHAN SA APOY.

   Walang MEDIYA-MEDIYA diyan, WALANG KALAHATING KAMBING AT KALAHATING TUPA…

   KLARONG-KLARO sa sinabi ni JESUS…DALAWA LANG ANG HAHANTUNGAN NG TAO…LANGIT AT PARUSANG APOY lang….WALANG PURGATORIO…kaya TAMA SI RIZAL…HINDI SIYA NAGSISINUNGALING sa PAGSASABI na HINDI ARAL NI CRISTO ang PURGATORIO.


   Delete
  2. Lalong walang mababasa sa BIBLIA na MAGPAMISA para MAHANGO ang KALULUWA SA PURGATORIO, isa itong NAPAKASINUNGALING NA ARAL na ang tanging LAYUNIN ay KUNAN NG PERA ang mga KAANIB na KATOLIKO...

   May PARI na bang nagsabi dun sa NAGPAPAMISA ng:

   "Misis, tama na po ang PAGPAPAMISA dahil ang KALULUWA ng NAMATAY ninyong KAMAG-ANAK ay UMAKYAT NA SA LANGIT"

   Hanggang sa MAMATAY na rin iyong pobreng GINANG na NAGPAPAMISA at hanggang sa KAAPU-APOHAN niya ay PINAGPAPAMISA na rin siya pati iyong KAMAG-ANAK na IPINAGPAPAMISA niya nung NABUBUHAY siya...hindi masabi-sabi ng PARI na NASA LANGIT na sila...

   Isa itong napakaliwanag na PANLILINLANG SA TAO... hehehe, Tama si Bro. Areal hindi na baleng nasa SAHIG kami sa tingin mo...hindi naman kami naniniwala sa MALIWANAG NA PANLOLOKO...dahil nilikha tayo ng DIYOS hindi para lang MALOKO...kaya HUWAG MO NA KAMING LOKOHIN LORDISWITHYOU...hindi mo na kami mapapaniwala sa KASINUNGALINGAN mo...hehehehe

   Delete
 40. Matindi ang mga taong ito, palalabasin pang SINUNGALING si JOSE RIZAL, kung ang kanila ngang ARAL at DOKTRINA ay kaya nilang KATHAIN o IMBENTUHIN, gaano pa kaya ang simpleng RETRACTION lang ni JOSE RIZAL ang hindi nila DADAYAIN.

  Mantakin ninyo ang nasabing RETRACTION ay inilathala agad sa PAHAYAGAN sa mismong ARAW ng PAGPATAY sa kaniya. Isang PROPAGANDA para palitawin na binawi ni RIZAL ang lahat ng sinabi niya laban sa IGLESIA KATOLIKA:

  “THE FIRST TEXT WAS PUBLISHED IN LA VOZ ESPAÑOLA AND DIARO DE MANILA ON THE VERY DAY OF RIZAL’S EXECUTION, DEC. 30, 1896. THE SECOND TEXT APPEARED IN BARCELONA, SPAIN, ON FEBRUARY 14, 1897, in the fortnightly magazine in LA JUVENTUD; IT CAME FROM AN ANONYMOUS WRITER WHO REVEALED HIMSELF FOURTEEN YEARS LATER AS FR. BALAGUER. THE "ORIGINAL" TEXT WAS DISCOVERED IN THE ARCHDIOCESAN ARCHIVES ON MAY 18, 1935, AFTER IT DISAPPEARED FOR THIRTY-NINE YEARS FROM THE AFTERNOON OF THE DAY WHEN RIZAL WAS SHOT.”

  “WE KNOW NOT THAT REPRODUCTIONS OF THE LOST ORIGINAL HAD BEEN MADE BY A COPYIST WHO COULD IMITATE RIZAL’S HANDWRITING. THIS FACT IS REVEALED BY FR. BALAGUER HIMSELF WHO, IN HIS LETTER TO HIS FORMER SUPERIOR FR. PIO PI IN 1910, said that he had received "AN EXACT COPY OF THE RETRACTION WRITTEN AND SIGNED BY RIZAL. THE HANDWRITING OF THIS COPY I DON’T KNOW NOR DO I REMEMBER WHOSE IT IS. . ." He proceeded: "I EVEN SUSPECT THAT IT MIGHT HAVE BEEN WRITTEN BY RIZAL HIMSELF. I AM SENDING IT TO YOU THAT YOU MAY . . . VERIFY WHETHER IT MIGHT BE OF RIZAL HIMSELF . . . ." Fr. Pi was not able to verify it in his sworn statement.”


  Pati SULAT-KAMAY ni JOSE RIZAL ay PINEKE ng mga TAONG ito,

  Isipin ninyo ang RETRACTION NI RIZAL ay NI-REPRODUCE gamit ang isang TAONG MAY KAKAYAHANG GAYAHIN ang KANIYANG PENMANSHIP o SULAT KAMAY?

  Sabi pa nga ng Paring si BALAGUER:

  "AN EXACT COPY OF THE RETRACTION WRITTEN AND SIGNED BY RIZAL. THE HANDWRITING OF THIS COPY I DON’T KNOW NOR DO I REMEMBER WHOSE IT IS. . ."

  Nasaan ang ORIGINAL na RETRACTION ni JOSE RIZAL mga KATOLIKO? Saan ninyo itinago?

  Mayroon ba namang RETRACTION na IDINIDIKTA ang dapat sabihin dun sa MAGRERETRACT? Ano iyon SHOT-GUN RETRACTION? SAPILITAN?

  “ACCORDING TO FR. PI, RIZAL REJECTED THE LONG FORMULA SO THAT FR. BALAGUER HAD TO DICTATE FROM THE SHORT FORMULA OF FR. PI. ALLEGEDLY, RIZAL WROTE DOWN WHAT WAS DICTATED TO HIM BUT HE INSISTED ON ADDING THE PHRASES "IN WHICH I WAS BORN AND EDUCATED" AND "[MASONARY]" AS THE ENEMY THAT IS OF THE CHURCH" – the first of which Rizal would have regarded as unnecessary and the second as downright contrary to his spirit. HOWEVER, WHAT ACTUALLY WOULD HAVE HAPPENED, IF WE ARE TO BELIEVE THE “FICTITIOUS ACCOUNT”, WAS THAT RIZAL’S ADDITION OF THE PHRASES WAS THE RETORATION OF THE PHRASES FOUND IN THE ORIGINAL WHICH HAD BEEN OMITTED IN FR. PI’S SHORT FORMULA.”

  THE "EXACT" COPY WAS SHOWN TO THE MILITARY MEN GUARDING IN FORT SANTIAGO TO CONVINCE THEM THAT RIZAL HAD RETRACTED. Someone read it aloud in the hearing of Capt. Dominguez, who claimed in his "Notes’ that Rizal read aloud his retraction. However, his copy of the retraction proved him wrong because its text (with "u") and omits the word "Catolica" as in Fr. Balaguer’s copy but which are not the case in the original. CAPT. DOMINGUEZ NEVER CLAIMED TO HAVE SEEN THE RETRACTION: HE ONLY "HEARD".


  Ang ipinakita sa mga GUARDIA ay ang “EXACT COPY” lamang ng RETRACTION at hindi ang ORIGINAL? Pambihira mukhang ito ang mga NINUNO ng mga NAMEMEKE ng mga DOKUMENTO sa RECTO ngayon ah? Heheheheh

  See Next>

  ReplyDelete
 41. Continuation>

  Eh saan daw nanggaling ang EKSAKTONG KOPYA KUNO daw ng RETRACTION ni RIZAL na nakuha ni BALAGUER?

  “WHERE DID FR. BALAGUER’S "EXACT" COPY COME FROM? We do not need long arguments to answer this question, because Fr. Balaguer himself has unwittingly answered this question. He said in his letter to Fr. Pi in 1910:

  "…I PRESERVED IN MY KEEPING AND AM SENDING TO YOU THE ORIGINAL TEXTS OF THE TWO FORMULAS OF RETRACTION, WHICH THEY (YOU) GAVE ME; THAT FROM YOU AND THAT OF THE ARCHBISHOP, and THE FIRST WITH THE CHANGES WHICH THEY (THAT IS, YOU) MADE; AND THE OTHER THE EXACT COPY OF THE RETRACTION WRITTEN AND SIGNED BY RIZAL. THE HANDWRITING OF THIS COPY I DON’T KNOW NOR DO I REMEMBER WHOSE IT IS, AND I EVEN SUSPECT THAT IT MIGHT HAVE BEEN WRITTEN BY RIZAL HIMSELF."


  Ang RETRACTION ay may DALAWANG VERSION isa GALING sa PARING si PI, at ang isa ay GALING SA ARSOBISPO. Iyong galing sa PARING si PI ay may mga pagbabago, at iyong isa pang kopya na galing sa ARSOBISPO ay hindi matiyak kung talagang SINULAT at PINIRMAHAN ni JOSE RIZAL…

  Isa lang ang MALIWANAG diyan walang MAY HAWAK ng ORIHINAL na RETRACTION ni JOSE RIZAL…ang kanilang INILATHALA sa mga PAHAYAGAN ay KOPYA lamang ng kaniyang RETRACTION KUNO, at hindi ORIHINAL.

  “NEITHER THE ARCHBISHOP NOR FR. PI SAW THE ORIGINAL DOCUMENT OF RETRACTION. WHAT THEY WAS SAW A COPY DONE BY ONE WHO COULD IMITATE RIZAL’S HANDWRITING WHILE THE ORIGINAL (ALMOST EATEN BY TERMITES) WAS KEPT BY SOME FRIARS. BOTH THE ARCHBISHOP AND FR. PI ACTED INNOCENTLY BECAUSE THEY DID NOT DISTINGUISH BETWEEN THE GENUINE AND THE IMITATION OF RIZAL’S HANDWRITING.”

  Source: http://www.joserizal.ph/rt03.html [A Site Owned and Maintained by Jose Rizal University]

  Ang isang RELIHIYON na BIHASA sa PANLOLOKO at PANDARAYA LAHAT KAYANG GAWIN MAKAPANLINLANG lang ng mga TAO at mapaniwala nila sa KANILANG HUWAD NA ARAL at DOKTRINA.

  Pakita mo sa amin ang ORIHINAL NA RETRACTION LORDISWITHYOU…iyong kaya mong tindigan na iyon TALAGA AY TUNAY NA SULAT KAMAY NI JOSE RIZAL…

  Dahil kung WALA kang MAIPAPAKITA, ay hindi mo kami kayang SISIHIN na isipin na ISA KANG SINUNGALING GAYA NG RELIHIYONG KINAANIBAN MO.

  Ang kaya niyo LANG LOKOHIN ay ang MGA PANATIKO ninyong MGA KAANIB…kaming mga DATING KATOLIKO na NAGSURI at NAGISING SA KATOTOHANAN na PINAGLOLOKO niyo lang kami...hindi na ninyo mabibilog ang aming MGA ULO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aerial isa ka pa sa mga katoto mo na marunong ngang magbasa ng English pero hindi makaintindi ng konteksto. I suggest you to gain more on english reading comprehension skill and try reading it again. Do you have any trouble understanding what was written?

   It was said that the ORIGINAL retraction letter of Rizal was written two years before his execution in order to Marry Josephine Bracken CANONICALLY.

   THE TRUTH IS THAT, ALMOST TWO YEARS BEFORE HIS EXECUTION, RIZAL HAD WRITTEN A RETRACTION IN DAPITAN. VERY EARLY IN 1895, Josephine Bracken came to Dapitan with her adopted father who wanted to be cured of his blindness by Dr. Rizal; their guide was Manuela Orlac, who was agent and a mistress of a friar. Rizal fell in love with Josephine and wanted to marry her CANONICALLY but he was required to sign a profession of faith and to write retraction, which had to be approved by the Bishop of Cebu. "Spanish law had established civil marriage in the Philippines," Prof. Craig wrote, but the local government had not provided any way for people to avail themselves of the right..."

   In order to marry Josephine, Rizal wrote with the help of a priest a form of retraction to be approved by the Bishop of Cebu. This incident was revealed by Fr. Antonio Obach to his friend Prof. Austin Craig who wrote down in 1912 what the priest had told him; "The document (the retraction), inclosed with the priest’s letter, was ready for the mail when Rizal came hurrying I to reclaim it." Rizal realized (perhaps, rather late) that he had written and given to a priest what the friars had been trying by all means to get from him.

   Tanong mo:

   "Nasaan ang ORIGINAL na RETRACTION ni JOSE RIZAL mga KATOLIKO? Saan ninyo itinago?"

   HINDI ka ba nagbabasa? "while the original (almost eaten by termites) was kept by some friars." "The "original" text was discovered in the archdiocesan archives". Basahin mo ng maayos kasi. Ang hirap sa yo banat ka ng banat di mo naman pala naiintindihan. Na boomerang tuloy sayo.

   "At least four texts of Rizal’s retraction have surfaced"...

   1. The first text was published in La Voz Española and Diaro de Manila on the very day of Rizal’s execution, Dec. 30, 1896.
   2. The second text appeared in Barcelona, Spain, on February 14, 1897, in the fortnightly magazine in La Juventud; it came from an anonymous writer who revealed himself fourteen years later as Fr. Balaguer.
   3. The "original" text was discovered in the archdiocesan archives on May 18, 1935, after it disappeared for thirty-nine years from the afternoon of the day when Rizal was shot.
   4. The fourth text appeared in El Imparcial on the day after Rizal’s execution; it is the short formula of the retraction.

   MAY ORIHINAL RETRACTION LETTER KAYA MAY RETRACTION SI JOSE RIZAL. ANG RETRACTION NYA AY NA LATHALA SA PAHAYAGAN SA PILIPINAS AT SA ESPANA. MAY MGA SAKSI SA ORIHINAL NA RETRACTION LETTER DALAWANG TAON BAGO SIYA NAMATAY. TANGA LANG ANG DI MAKAINTINDI SA KONTEKSTO NG PAHAYAG SA http://www.joserizal.ph/rt03.html.

   ANG AKALA MONG KONTRA SA AMIN NA GINAMIT MO AY SUMASANG AYON PA NGA.

   Stop lying to suit your prejudiced agenda.

   Ibabalik ko lang ang sinabi mo sa akin dahil kayo talaga ang MAPANLINLANG at MANDARAYA.

   Ang isang RELIHIYON na BIHASA sa PANLOLOKO at PANDARAYA LAHAT KAYANG GAWIN MAKAPANLINLANG lang ng mga TAO at mapaniwala nila sa KANILANG HUWAD NA ARAL at DOKTRINA. <-- Kayo po ito. Ang Iglesia ni Manalong Manloloko.

   Delete
  2. Hahahahha, wala ka nang magagawa, dahil hindi matuturuan ng taong BULAG ang taong MATAGAL NANG NAKAKAKITA, ang problemahin papaano mo mapipigil ang mga KATOLIKO na MAGALISAN sa RELIHIYON mo...at LUMIPAT sa INC?

   Iyan ang dapat mong ginagawa at ng MGA PARI ninyo...hindi iyong PAGLAHOK SA PULIIKA at mga RALLY ang inaatupag?

   NONSENSE ang mga PAGNGANGAWA mo RITO THE LORDISWITHYOU...ahahahahah

   WALA NANG ORIGINAL, ang HAWAK ninyo KOPYA lang...klaro...GINAYA ang sinulat ni RIZAL...

   MAY RETRACTION siya para sa anong PURPOSE:

   "Rizal fell in love with Josephine and wanted to marry her CANONICALLY but he was required to sign a profession of faith and to write retraction, which had to be approved by the Bishop of Cebu."

   Para mapahintulutan na MAKASAL sila ni JOSEPHINE sa SIMBAHAN, so SAPILITAN PA RIN, nandun pa rin ang PAMIMILIT, heheheh

   Atsaka si JOSE RIZAL, na mahusay na manunulat ay DIDIKTAHAN ng mga PARI kung ano ilalagay sa kaniyang RETRACTION?

   Ano iyon, hehehehe...

   Again, meron ka na namang tanong na dapat sagutin:

   KUNG NAGRETRACT SI RIZAL SA DAPITAN, TANONG NAKASAL BA SILA SA SIMBAHAN NI JOSEPHINE PAGKATAPOS NUN? PINAYAGAN NA BA SILANG MAKASAL?

   Tsaka ang IBIG SABIHIN sa INYO NG RETRACTION ng isang tao ay PAPARUSAHAN pa rin siya kahit MAGRETRACT pa siya? Eh ano PURPOSE bakit NAGRETRACTION pa AY PAPATAYIN din PALA?

   Sana ang ginawa ng RELIHIYON mo...HINAYAAN siyang MABUHAY at PINASULAT SIYA NG ISANG AKLAT NA BINABAWI NIYA LAHAT ANG KANIYANG SINABI...

   Pinatunayan niya na ang PORGATORIO ay ARAL NI CRISTO, ang PAMISA, KUWINTAS, CALMEN, BENDITA, at kung ANU-ANO pa ay ARAL ng DIYOS...ganiyan sana ang pinagawa nila kay RIZAL?

   Eh ano PINATAY KAHIT NAGRETRACT? Nasan ang KATARUNGAN DUN?

   Delete
  3. Nag aral ka ba ng High school o kolehiyo? Para yatang wala kang ka-alam-alam.

   Eto para alam mo.

   Si Rizal ay nasasangkot sa rebolusyon laban sa Gobyerno ng Espana na at akusado na miyembro ng mga katipunero. Sya ay nahatulan sa court-martial sa kasong rebellion, sedition at conspiracy. Si Rizal ay convited sa tatlong kaso at nahatulan ng kamatayan ng gobyernong Espana. Walang kinalaman ang retraction nya. Ang retraction nya ay pagbawi lang ng mga isinulat o sinabi nya laban sa Simbahang Katoliko. Kahit binawi nya ang mga isinulat niya laban sa simbahan ay hindi ito makakapag-iba ng desisyon ng Estado. Ang humatol ng kamatayan sa Kanya ay ang Estado at hindi ang simbahan.

   Retraction in tagalog "PAG BAWI"

   Binawi lamang niya ang maling paratang laban sa simbahan. Kung binawi nya ito, ibig sabihin ay naniniwala sya sa aral ng Simbahang Katoliko.

   Ano ba naman. Kasaysayan na ng Pilipinas. Itinatatwa nyo pa. May retraction si Rizal at ito ay totoo. Itinapon na yan ni Rizal. Lahat ng aral na tapon na pinupulot nyo pa. Basura ang aral nyo. AMBAHO!

   Delete
  4. Kaya binubura ninyo sa kaniyang mga isinulat niya ang mga salita niyang laban sa inyo na ginagamit ninyo sa mga CATHOLIC SCHOOL? Dahil sa TAKOT?

   NASAAN ANG PURGATORIO LORDISWITHYOU...hahahaha, saan ninyo ibinatay ang inimbento ninyong salitang ito, na ginagamit ninyong pangkalakal sa tao:

   2 Pedro 2:3 “AT SA KASAKIMAN SA MGA PAKUNWARING SALITA AY IPANGANGALAKAL KAYO: na ang hatol nga sa kanila mula nang una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling.”

   Umiimbento kayo ng SALITA at ARAL para pagkakitaan? Hahahahaha iyan ang mga taong may UDYOK NG ESPIRITU SANTO?

   KAILANGANG MAGPAMISA PARA MAHANGO KALULUWA SA PURGATORIO?

   Hanggang kailan ako magpapamisa? HEHEHEHEHE

   Wala siyang itinapon diyan...at isang akusasyon ang ibinintang sa kaniya na siya ang pasimuno ng REBELLION sa PILIPINAS...talagang ang kaniyang mga ISINULAT ang naging MITSA ng PAGHIHIMAGSIK ng mga PILIPINO... pero hindi siya ang nag-utos ng REBOLUSIYON...

   sa KATOLIKO siguro iyan ang TURO sa MGA SCHOOL ninyo, HAHAHHAHA, hindi nakapagtataka na pasamain ninyo si JOSE RIZAL...dahil talaga namang hindi ninyo matututulan ang mga pinagsasabi niya...

   Kaya nga isang THREAT na hayaan pa siyang MABUHAY...KAYA PINATAY SIYA...

   Delete
  5. Bobo ka. Ang daming INC nag aaral sa Catholic School. Una bakit hindi nyo sila pigilan huwag mag-aral sa mga Catholic Universities. Patunay din dito ang ka trabaho ko na graduate at proud to be Letranian pero INC. Kalokohan di ba. Tinapon na ni Rizal ang mga tuligsa nya laban sa simbahang Katoliko. Hindi mo din kasi matutulan na may RETRACTION LETTER si RIZAL. Kaya tapon na ang mga aral na pinulot nyo sa BASURAHAN. Kaya AMBAHO talaga ng aral nyo.

   Delete
 42. Ikaw ang tatanungin ko LORDISWITHYOU, bakit sa MGA CATHOLIC SCHOOL ay hindi ninyo itinuturo ng KUMPLETO ang "NOLI ME TANGERE" at "EL FILIBUSTERISMO", bakit ang mga TEXTBOOK nila ay SUMMARIZED lang at "EXPURGATED" Copies lamang ng ORIHINAL na isinulat ni RIZAL?

  Bakit, kung kayo ang walang itinatago...bakit hindi ninyo IPAKITA ng BUO ang TOTOONG SINABI NI RIZAL sa kaniyang mga ISINULAT?

  Sabi niyo nga NAGRETRACT naman siya, di ba? So bakit kailangan pa ninyo iyun gawin?

  ReplyDelete
 43. Tanong ko sa iyo Lordiswithyou:

  Kung ang PURPOSE ng paggawa ng RETRACTION ni RIZAL sa DAPITAN ay para mapayagan na MAPAKASALAN si JOSEPHINE BRACKEN sa SIMBAHAN, ano naman ang PURPOSE at pinaggawa si RIZAL ng RETRACTION sa BILANGGUAN NOON, ano ang inalok sa kaniyang KAPALIT ng gagawin niyang RETRACTION?

  ReplyDelete
 44. bakit hindi ninyo pinag tuonan ng pansin ang tema sa blog na ito?

  nakikita ko po ang style ng inc kapag nasapol at tinatanong ay mabilis umiwas sa ibang tema.

  paki review po pag basa sa tanong ko: hindi kasi ninyo sinasagot.

  kung aaminin lang po ninyo na hindi nyo kaya sagutin ang tanong ko wala na pong problema,

  magpakatotoo kayo na wala kayong isagot sa tanong ko,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nonsense kasi ang tanong mo eh, kaya walang kuwenta na pag-aksayahang sagutin, hehehehe

   Delete
  2. Tama nonsense ka SHYLLAC.ahahahahah.. parang sirang CD..atleast CD hindi plaka..:)

   Delete
 45. Living Bible (TLB)
  25 But I have stirred up Cyrus from the north and east; he will come against the nations and call on my name, and I will give him victory over kings and princes. He will tread them as a potter tramples clay.

  __________________________

  Yeshayah 41:25
  Orthodox Jewish Bible (OJB)
  25 I have awakened one [Koresh, Cyrus] from the tzafon (north), and he shall come; from the rising of the shemesh shall he call upon My Shem; and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the yotzer (potter) treadeth clay.

  Isaiah 41:25
  Expanded Bible (EXB)
  25 “I have ·brought [stirred up] someone to come out of the north [Cyrus, king of Persia; 41:2; 44:28—45:6; 46:11; 48:14–16].
  I have called him by name from the east [or…one from the east/rising sun who calls on my name].He ·walks on kings [tramples on rulers] as if they were ·mud [mortar],
  just as a potter ·walks [treads] on the clay.
  ________________

  Isaiah 41:25
  1599 Geneva Bible (GNV)
  25 ¶ I have raised up from the [a]North, and he shall come: from the East sun shall he [b]call upon my name, and shall come upon [c]princes as upon clay, and as the potter treadeth mire under the foot.
  Footnotes:
  Isaiah 41:25 Meaning, the Chaldeans.
  Isaiah 41:25 That is, Cyrus, who shall do all things in my name and by my direction: whereby he meaneth that both their captivity and deliverance shall be ordered by God’s providence and appointment.
  Isaiah 41:25 Both of the Chaldeans and others
  _________________

  Isaiah 41:2
  Good News Translation (GNT)
  2 “Who was it that brought the conqueror from the east[a]
  and makes him triumphant wherever he goes?
  Who gives him victory over kings and nations?
  His sword strikes them down as if they were dust.
  His arrows scatter them like straw before the wind.

  25 “I have chosen a man who lives in the east;[a]
  I will bring him to attack from the north.
  He tramples on rulers as if they were mud,
  like a potter trampling clay.
  Footnotes:
  Isaiah 41:2 Cyrus, the emperor of Persia (see 45.1).


  ReplyDelete
 46. Anong Hula at utos ng Diyos ang tutuparin ni Cirong Dakila ayon sa Banal na kasulatan?

  Isaias 48:14-NWT
  14 “Matipon kayong lahat at dinggin ninyo. Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Si Jehova mismo ay umibig sa kaniya.Gagawin niya sa Babilonya ang bagay na kaniyang kinalulugdan, at ang kaniyang sariling bisig ay darating sa mga Caldeo.

  Isaias 44:27-28-NWT
  27 ang Isa na nagsasabi sa matubig na kalaliman, ‘Maging singaw ka; at ang lahat ng iyong mga ilog ay tutuyuin ko’;
  28 ang Isa na nagsasabi tungkol kay Ciro, ‘Siya ay aking pastol, at ang lahat ng kinalulugdan ko ay lubusan niyang tutuparin’;maging sa sinabi ko tungkol sa Jerusalem, ‘Siya ay muling itatayo,’ at tungkol sa templo, ‘Ilalatag ang iyong pundasyon.’ ”

  Ano ang Ilog na ito? Ito ang Ilog Eufrates, ng Babiloniya.

  ITO ang pinakamahaba at pinakamahalagang ilog sa timog-kanlurang Asia, na tinatawag na Firat Nehri sa wikang Turko, isang pangalang kahawig ng Hebreong Perath′ at ng Matandang Persianong Ufratu. Una itong binanggit sa Genesis 2:14 bilang isa sa apat na ilog na dating nagmumula sa Eden.

  Ang dakilang lunsod ng Babilonya ay itinayo sa magkabilang panig ng Eufrates, at ang tubig ng ilog ay nagsilbing isang malapad at malalim na bambang sa palibot ng lunsod at isang sistema ng mga kanal sa loob ng mga pader nito. Noong 539 B.C.E., inilihis ni Ciro ang tubig ng Eufrates upang ang kaniyang mga hukbo ay makalakad sa pinakasahig ng ilog papasók sa walang kamalay-malay na lunsod, na humantong sa pagbagsak ng Babilonya. Sa gayon, ‘natuyo’ ang tubig ng Eufrates. (Isaias 44:27, 28; 45:1)

  Throughout periods of history (even to the Roman period) the Euphrates River formed the boundary between east and west.Some of the great battles of history took place on the Euphrates, one of which was the battle between Nebuchadnezzar II of Babylon and Pharaoh Necho II of Egypt in 605 BC. (Jer 46:2).----http://www.bible/-history.com/babylonia/BabyloniaThe_Euphrates_River.htm

  Dito tumatambay ang mga Jewish kapag tumatangis..

  Awit 137:1
  137 Sa tabi ng mga ilog ng Babilonya—doon kami (Jewish) umupo.
  Tumangis din kami nang maalaala namin ang Sion.

  Ayon sa Biblia saan bang "lokasyon" Manggagaling ang Medo Persia, sa pangunguna sa paglusob para tuyuin ang ilog na ito? Itoy mula sa 'Sikatan ng Araw'

  Apoc 16:12 NWT-At ibinuhos ng ikaanim ang kaniyang mangkok sa malaking ilog ng Eufrates, at ang tubig nito ay natuyo, upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa "sikatan ng araw."

  Hisgalus 16:12
  Orthodox Jewish Bible (OJB)
  12 And hashishi (the sixth [malach]) poured out his ke’ara (bowl) on the nahar hagadol (the great river), the Euphrates, and the mayim (water) of it was dried up, that the derech (way) of the melachim (kings) from the rising of the shemesh (sun) might be prepared. [Isa 11:15,16; 41:2; 46:11]

  Revelation 16:12
  Jubilee Bible 2000 (JUB)
  12 ¶ And the sixth angel poured out his vial into the great river Euphrates; and its water was dried up, that the way of the kings from the "rising of the sun" might be prepared.

  Maliwanag mula sa Banal na kasulatan na ang mga Haring nagpatuyo ng Ilog Eufrates ng Babilonia, ay nagmula sa dakong 'SINISIKATAN ng ARAW' sa PERSIA at walang sinabi sa Biblia na itoy sa Pilipinas.

  Herodotus explains that to accomplish this feat, the Persians diverted the Euphrates river into a canal so that the water level dropped "to the height of the middle of a man's thigh", which allowed the invading forces to march directly through the river bed to enter at night....http://www.ancient.eu.com/Cyrus_II/

  ReplyDelete
 47. Nakakatuwa talaga ang mga SAKSI NI JEHOVA na ito, alam niyo bang hindi pa man kayo nagiging SAKSI NI JEHOVA noong 1932, ay sinasagupa ng KA FELIX ang MGA KATOLIKO tungkol sa ISYU na iyan sa pamamagitan ng PUBLIC DEBATE, at sa palagay niyo ba, lalaganap ang INC kung may tumalo sa kaniya sa isyu na iyan ng pagiging SUGO niya?

  Siya mismo, hinarap niya ang mga taong tumututol sa pagiging SUGO niya, eh wala silang nagawa.

  Kung ang MGA KATOLIKO na ORIGINAL ng ARAL na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT ay walang magawa para patunayan na TOTOO ang ARAL na iyan, kayo pa kaya?

  Maaari bang mas maging magaling pa ang NANGOPYA sa KINOPYAHAN?

  ReplyDelete
 48. May suliranin kasi sa pagpapatunay ng mga KATOLIKO (ORIGINAL NA NAGTURO) at mga SAKSI NI JEHOVA (NANGOPYA NG ARAL) Tungkol sa pagiging SUGO ni CIRO sa ISAIAS 46:11.

  Ito ang inyong pagtuonan ng PANSIN:

  Balikan natin ang DETALYE ng TALATA sa ISAIAS 46:11

  Isaiah 46:11 “Calling a ravenous bird FROM THE EAST, the man that executeth my counsel FROM A FAR COUNTRY: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [King James Version]

  Niliwanag ang dakong pagmumulan:

  “FROM THE EAST” at “FROM A FAR COUNTRY”

  Samakatuwid: MAGMUMULA SA ISANG MALAYONG BANSA SA SILANGANAN


  Sa Hebrew ang ginamit na word para sa “EAST” sa VERSE na ito ay:

  קרא ממזרח עיט מארץ מרחק אישׁ עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשׂנה׃

  Ang ginamit na word ay “MIZRACH” (מזרח) na may Strong’s Number na H4217.

  Ang salitang HEBREW na MIZRACH ay lumitaw din sa VERSE na ISAIAS 43:5, at isinalin ang salitang Hebrew na ito ng ganito:

  Isaiah 43:5 “Do not be afraid---I am with you! "From the DISTANT EAST and the farthest west I will bring your people home.” [Good News Bible]

  Isinalin bilang “DISTANT EAST” o sa tagalog ay ,“DULONG SILANGAN”:

  Isaias 43:5 “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa DULONG SILANGAN hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan.” [Magandang Balita, Biblia – Saling Katoliko at Protestante]

  Na isinalin din bilang “FAR EAST” o “MALAYONG SILANGAN”:

  Isaiah 43:5 “From the FAR EAST will I bring your offspring and from the far west I will gather you.” [James Moffat Version]

  Ang salitang DULONG SILANGAN at MALAYONG SILANGAN ay magkasingkahulugan lamang.

  Kaya maliwanag sa BIBLIA, na ang PAGMUMULAN ng SUGONG HINUHULAAN sa ISAIAS 46:11, ay ISANG MALAYONG BANSA SA MALAYONG SILANGAN na sa HEBREW ay ang salitang MIZRACH.

  Walang binanggit na pangalan ni CIRO sa BUONG CHAPTER 46 ng ISAIAS, kaya isang maling pagkokonklusiyon na ipalagay kagad na siya iyun.

  Kailangan nating maghanap ng ibang talata na MAGPAPATUNAY sa LOKASYON na pinagmulan ni CIRO.

  Kung si CIRO ang kinatuparan sa ISAIAS 46:11, kailangan tumugma sa sinasabi ng HULA na LOKASYONG PAGMUMULAN ang LOKASYON na pinagmulan ni CIRO.

  Kaya ito ang aking hamon sa inyo:

  MAY TALATA BA SA BIBLIA NA MALIWANAG NA MABABASA NA SI CIRO AY NAGMULA SA SILANGANAN NA SA HEBREW AY TINATAWAG NA “MIZRACH”? KUNG MAYROON IBIGAY AT IPAKITA ANG TALATA.

  NOTE: Hindi kasali ang mga PARAPHRASED VERSION dito mga igan dahil titingnan natin sa HEBREW ang talata, ang kailangan nating pagbatayan dito ay WORD FOR WORD TRANSLATION, na maliwanag pa sa SIKAT NG ARAW ay mababasa natin na pinatutunayan ng mismong talata, (hindi nung nagtranslate lang) na si CIRO ay MULA SA ISANG MALAYONG BANSA SA MALAYONG SILANGAN o “MIZRACH” iyan ang KEYWORD.

  Aantayin ko ang inyong sagot.

  Ito ang PATOTOO na kailangan nating makita, hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan iyan…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Baka tumutol ang mga JW at sabihing hindi sila nangopya sa Katoliko hahaha, kaso kaya ba nilang patunayan na sila ORIGINAL ng ARAL na iyan? Eh hindi pa sila sumisipot sa mundo, sinasabi na ng mga KATOLIKO na si CIRO ang hinulaan sa ISAIAS?

   At papayag naman ba KATOLIKO na sabihin ng mga SAKSI na sila ORIGINAL niyan? Hindi siguro.....

   Hala pakisagot ang hamon ni Bro. Aerial na MAGPAKITA KAYO NG VERSE NA MALIWANAG NA MABABASA NA SI CIRO AY NAGMULA SA SILANGANAN NA SA HEBREW ay "MIZRACH".

   Delete
  2. Puro ka lang hamon Aerial. Wala ka naman napapatunayan. Pakita mo din na ang PERSIA ay KEDEM sa biblia. Ang Persia kahit ano gawin mo malayong silangan pa din iyon mula sa Israel. 1100 miles o 1700 kilometer ang layo nito sa Israel. Pakita mo din na ang Pilipinas ay MIZRACH sa biblia.

   Delete
  3. Patunayan mo din sa Moffat version mo sa Isaiah 43:5 na may salitang "FAR" sa Hebrew word for word text analysis translation.

   Ginamit mo magandang balita biblia. So ibig sabihin payag ka din gamitin mula sa Magandang Balita, Biblia ang Isaias 46:11

   May tinawag na akong MANDIRIGMA sa silangan,
   siya ay darating na parang ibong mandaragit,
   at isasagawa ang lahat kong balak.
   Ako ang nagsasabi nito, at tiyak na matutupad.

   So MANDIRIGMA PALA ang tatawagin sa DULONG SILANGAN, tama ba?


   Delete
 49. to:aerial cavalry

  sabi nya" isaias 46:11"from the east" from a far country"
  ang salitang hebrew na mizrach ay lumitaw din sa verse isaias 43:5 na isinali bilang -distant east o tagalog ay" dulong silangan"

  so malinaw na ang mga talata na ginamit mo isaias 46:11 at isaias 43:5 ay pinag iisa ninyo ng pakahulugan na iisang bansa na mizrach ang pilipinas.

  kaya nga ang hiningi ko sa inyo ginoong aerial na galing sa inyong bibig ang sagot na ang talata BA na tinutukoy sa isaias 46:11 at isaias 43:5 ito ba ay iisang bansa na pilipinas?
  OO o HINDi. paki sagot ho.

  sabi mo:" kaya ang mizrach ay malayong silangan mga dako na hindi pa tiyak na malayo sa silangan ng palestina".

  ang kahulugan mo hinggil sa salitang mizrach ay pansarili mong pakahulugan lamang.

  tingna natin ang biblia kung ano ang kahulugan ng salitang mizrach?

  1 cronicas 4:39- at silay nagsiparoon sa pasukan ng gador hanggang sa dakong silangan ng libis upang ihanap ng pastulan ang kanilang pastulan.

  kaya ang salitang mizrach ay literal na nangangahulugang" sikatan ng araw"

  mizrach- is from the hebrew meaning east[ alcalay r. the complete hebrew english dictionary jerusalem massada-1258]

  salmo 103:12- kung gaano ang" layo ng silanganan" sa kanluran,gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin.

  as" far as the east" is from the west so far hath he removed our transgressions from us.

  ang salmo 103: 12:tumutukoy po din ba ito sa bansang pilipinas[mizrach] gaya ng pang unawa nyo sa isaias 46:11 at isaias 43:5?

  paki sagot po.antayin ko sagot mo ginoong aerial.

  ReplyDelete
 50. sabi ng source:

  far east- a popular expression for the countries of eastern asia usually including china,mongolia,taiwan and japan,and korea by mac millan dictionary.

  so ito po palang salitang" far east" ay isang popular expression po pala.na pilit i ugnay ng inc sa biblia.

  sabi ng world english dictionary?

  far east- e asia,china,japan,north and south korea,indonesia,malaysia,philippines,sometimes extended to include all territories east of afghanistan.

  sabi nyo"hindi pwedi matatawag ang persia na mizrach dahil malapit lang sa palestina"

  bakit ang ang pilipinas at malaysia tinatawag na far east kung kung silay magkalapit lang na bansa?

  wiki pedia:far east- is an english term mostly describing east asia.
  popularized during the period of the british empire.

  dito pala kayo kumukuha ng source hinggil sa salitang" far east"
  hindi galing sa biblia kung anong pakahulugan sa mizrach.

  ReplyDelete
 51. Alam mo Shylla, maliwanag na hindi mo nakuha ang punto, una hindi lamang ang INC ang naniniwala na ang salitang “MIZRACH” ay tumutukoy sa “FAR EAST” kaya nga nagpakita ako sa iyo ng mga talata na isinalin ng mga BIBLE SCHOLARS ang salitang “MIZRACH” bilang “FAR EAST” o “DISTANT EAST” eh.

  Isaiah 43:5 “Do not be afraid---I am with you! "From the DISTANT EAST and the farthest west I will bring your people home.” [Good News Bible]

  Isaiah 43:5 “From the FAR EAST will I bring your offspring and from the far west I will gather you.” [James Moffat Version]


  Tsaka ginamit man sa Biblia ang katagang “SIKATAN NG ARAW” mali bang isipin na ito ay tumutukoy sa “MALAYONG SILANGAN”? Kasi talaga namang sa pagsikat ng ARAW sa UMAGA ang unang tatamaan ng sinag nito ay ang mga MALALAYONG DAKO sa SILANGANAN, bago ang mga nasa KANLURAN hindi ba? Kaya hindi mali na tawaging MALAYONG SILANGAN ang DAKONG SIKATAN NG ARAW. Tumpak iyon.

  Ang problema kasi Shylla, walang patotoo sa BIBLIA na ang PERSIA ay nasa SILANGANAN na nasa “FAR EAST” o sa HEBREO ito ay MIZRACH.

  Eh anong uring silangan ang KINAROROONAN ng PERSIA?

  Sasagutin tayo ng mga BIBLE SCHOLARS na ito na naniniwala ring si CIRO ang IBONG MANDARAGIT:

  1 Kings 4:30 – “Solomon’s wisdom excelled the wisdom of all THE CHILDREN OF THE EAST COUNTRY — that is, the Arabians, Chaldeans, and PERSIANS” (Gen_25:6). [JAMIESON, FAUSSET AND BROWN COMMENTARY]

  1 Kings 4:30 - THE CHILDREN OF THE EAST COUNTRY – “That is the Chaldeans, PERSIANS, and Arabians, who, with the Egyptians, were famed for wisdom and knowledge through all the world.” [ADAM CLARKE’S COMMENTARY ON THE BIBLE]  Ano ba sa HEBREW iyong SALITANG “EAST” diyan sa word na:

  “THE CHILDREN OF THE EAST COUNTRY” ?

  Sa tagalog:

  “MGA ANAK NG BANSA SA SILANGANAN”


  Di puntahan natin iyong 1 KINGS 4:30 sa KJV na may STRONG’s CONCORDANCE:

  1 Kings 4:30 And Solomon's H8010 wisdom H2451 excelled the wisdom H7235 H4480 H2451 of all H3605 THE CHILDREN H1121 OF THE EAST COUNTRY, H6924 and all H4480 H3605 the wisdom H2451 of Egypt. H4714 [King James Version with Strong’s Concordance]

  Ang ginamit na word sa HEBREW na EAST sa VERSE na iyan ay KEDEM (קדם) na may STRONG’S NUMBER na H6924.

  Maliwanag na sinabi ng mga BIBLE SCHOLARS na ito na ang mga PERSIANS [TAGA PERSIA] ay tinatawag na CHILDREN OF THE EAST COUNTRY na ang EAST nga na tinutukoy ayon sa BIBLIA ay “KEDEM” at hindi “MIZRACH”.

  Kaya nga kung ipagpipilitan mo Shylla na ang PERSIA na pinanggalingan ni CIRO ay ang siyang BINABANGGIT sa ISAIAS 46:11, na pinanggalingan ng IBONG MANDARAGIT ay kailangan mo munang magpakita ng matibay na EBIDENSIYA na ang DAKONG KINAROROONAN nito ay ang SILANGANAN na kung tawagin sa HEBREW ay “MIZRACH.”

  Dahil pintatutunayan maging ng mga BIBLE SCHOLARS na pinaniniwalaan mo, na katulad mong naniniwala na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT na ang PERSIA ay nasa “KEDEM”.

  Hindi iyan tutugma sa DETALYE ng HULA sa ISAIAS 46:11.

  ReplyDelete
 52. Sabi mo Lordiswithyou,

  “Ginamit mo magandang balita biblia. So ibig sabihin payag ka din gamitin mula sa Magandang Balita, Biblia ang Isaias 46:11”

  Ginagamit namin ang kahit anong talata na tumpak ang pagkakasalin sa kahit anong SALIN NG BIBLIA.

  Kasi hindi naman komo may tinanggap ka sa pagkakasalin ng isang BIBLE SCHOLAR sa isang BIBLIA sa isang PARTIKULAR na VERSE ay kailangan mo nang tanggapin lahat, lalo na kung lilikha ito ng KONTRADIKSIYON sa ibang talata na matino ang pagkakasalin.

  BIBIGYAN KITA NG SAMPLE:

  Mayroon akong ipapabasa sa iyo sa mismong Biblia ninyo:

  Luke 14:26 “If any man come to me, and HATE NOT his FATHER and MOTHER and WIFE and CHILDREN and BRETHREN and SISTERS, YEA AND HIS OWN LIFE ALSO, HE CANNOT BE MY DISCIPLE.” [Douay Rhimes Version, 1899]

  Sa Filipino:

  Lucas 14:26 “ Kung ang sinoman ay lumapit sa akin, at HINDI NIYA KINAMUHIAN ang kaniyang AMA at INA at ASAWA at MGA ANAK at KAPATID NA LALAKE at BABAE, Oo MAGING ANG KANIYANG SARILING BUHAY, HINDI SIYA MAAARING MAGING ALAGAD KO.”

  Iyan bang sinasabi ng BIBLIANG KATOLIKO na iyan LORDISWITHYOU ay tinatanggap mo at sinusunod?

  KINAMUMUHIAN mo ba o KINASUSUKLAMAN mo, ang iyong mga Magulang, Kapatid, anak, asawa, maging ang iyong sarili para ka maging alagad ni Cristo?

  Iyan sabi ng BIBLIANG KATOLIKO, Biblia ninyo, tinatanggap mo ba iyan at sinusunod mo?

  Pakisagot LORDISWITHYOU…

  Siguro naman sa pamamagitan niyan ay makukuha mo na ang punto? Hindi ba?

  ReplyDelete
 53. to:aerial cavalry

  ang hinihingi ko ay hindi explaination mo. kundi ang sagot mo sa tanong ko. umiiwas ka ata.

  uulitin ko po:

  1,ang talata ba na tinutukoy sa isaias 46:11 at isaias 43:5"key word mula sa silangan" ito bay iisang bansa ang pilipinas?


  2,ang salmo 103:12 tumutukoy po din ba ito sa bansang pilipinas?

  3, sa isaias 43:5 key word "aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan" ang lahi ba na tinutukoy jan ay filipino na naninirahan sa pilipinas kung saan si ginoong felix manalo ang namamahala?

  paki sagot ho wag umiwas.siguro kapag hindi mo ito sinagot nangangahulugang hindi nyo kaya panindigan ang doctrina niyong baliktad..

  ReplyDelete
  Replies
  1. wag ka nang Humirit SHYLLAC kc mga nonsense nga ang mga sinasabi mo eh kya mas maganda kung magbasa ka nalang ng mga post nila at magsuri ng mabuti with ur opened mind and heart..:)

   Delete
  2. Shylla,

   May sagot si Bro. Aerial diyan I'm sure, pero isa lang ang napapansin ko. Hindi mo kinikibo ang hamon sa iyo ni Bro. Aerial na magbigay ng talata na ang Perisa ay nasa Silanganan na kung tawagin sa Hebrew ay MIZRACH.

   Napakaraming beses niyang napatunayan na ang PERSIA ay nasa KEDEM.

   Ikaw ay naniniwala na si CIRO ay nasa SILANGANAN na MIZRACH.

   Naiinip na kami, nasan ang pagpapatunay mo mula sa Biblia?

   Delete
 54. Alam mo Shylla,

  Sa buong pag-aakala mo ba ay mayroon pang tanong na naitanong ang mga nagsusuri sa INC na hindi pa nasagot ng aming MGA MINISTRO?

  i'm sure hindi mo alam na napakasimple lang ng SAGOT ng INC sa tanong mo na iyan...

  Pero bago ko sagutin, kasi hindi na kay CIRO iyan eh. kundi sa Ka FYM na at sa KAHALALAN ng INC.

  Nais ko munang malaman:

  SUKO KA NA BA SA PAGPAPATUNAY MO NA SI CIRO ANG IBONG MANDARAGIT? TANGGAP MO NA BA NA WALA KA NANG MAGAGAWA PARA PATUNAYAN NA TOTOO NA SA KANIYA NATUPAD ANG HULA SA ISAIAS 46:11?

  Kung ang SAGOT mo ay OO, Sasagutin ko ang TANONG mo.

  Kung ang SAGOT mo ay HINDI, aba'y huwag nating iwanan ang ISYU tungkol kay CIRO, ipagpatuloy mo ang iyong PAGPAPATUNAY na si CIRO iyan.

  Iyan ang dapat mong gawin, at sagutin mo ang hamon ko na magpakita ka ng TALATA na MALINAW na MABABASA mula sa BIBLIA na si CIRO ay MULA SA SILANGANAN na MIZRACH, para TUMUGMA sa HULA ni ISAIAS 46:11, dahil ang IBONG MANDARAGIT ay MULA SA SILANGANANG "MIZRACH".

  ReplyDelete
 55. ang mga tanong mo nang una pa sinagot ko.

  pero nang akin na ang turno mag tanong hindi mo sinagot.

  bakit ako susuko na akoy nasa panig ng katotohanan.ang tuso mo alam mo kasing taob ka kapag sinagot mo ang tanong ko.

  ikaw naman ang nag hamon"sige basahin ko na si ciro ang ibong mandaragit na galing sa silanganag na mizrach.

  pro ito ang kondisyon"ikaw muna ang una mag basa ng talata sa biblia na si felix manalo ang nasa silanganan sa isaias 46:11 at basahin mo rin sa mismong talata ang salitang pilipinas, word 4 word.

  sige umpisahan muna.dahil kapag nabasa mo babasa ri ako.

  ReplyDelete
 56. Ang tanong mo sa post mo:

  "Ang Babiloniya po ba kung saan naging Hari si CIRO ay nasa SILANGANANG MIZRACH?"

  Ang KEDEM ay hindi naaangkop sa PERSIA. Sa Jeremiah 49:28 - Silangan (KEDEM) ay ibig sabihin ay NAUUNA(afortime) kaya tinawag na Silangan. Alam kong alam mo na kapag bumabasa o sumusulat ang mga Hudyo ay mula sa kanan-pakaliwa. Kaya ang ibig sabihin lang na tinawag na KEDEM ang Babilonia dahil ito ay nauna bago ang Israel. Hindi pwedeng maging KEDEM ang PERSIA mula ISRAEL kung may namamagitan pang isang bansa sa gitna nila.

  HINDI kailanman naging HARI si CIRO sa Babilonia. Si Haring Nebuchadnezzar ang Hari ng Babylonia. Sinakop lamang ito ng Emperyong Akamenida ni Haring Ciro. Noong masakop ito ni Haring Ciro ay hindi na ito Babylonia. Kasamang nasakop ang Israel kasabay ng pagsakop sa Babylonia.

  Eto naman ang sabi mo:

  "Ginagamit namin ang kahit anong talata na tumpak ang pagkakasalin sa kahit anong SALIN NG BIBLIA."

  Brod ano to puzzle in the making? Sangkatutak na bersion ng mga biblia ang nasa harapan mo? Kung saan tutugma ang tinatayuan mong aral ay yun ang pupulutin mong sitas sa ibat-ibang bersion ng biblia? Inaamin mo din ba na di mo kayang tindigan ang aral nyo na gagamit lamang ng isang bersion ng biblia? Brod hindi ka pwedeng pumitas ng atis sa puno ng mansanas. Tandaan mo yan.

  Brod, sa Lucas 14:26 ay hindi literal. HYPERBOLE yan. Kung susundin mo yan ng literal ay talagang masama yan. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Jesus. Yun ang kinakailangan para maging disipulo ni Jesus.

  Hyperbole - Exaggerated statements or claims not meant to be taken literally.

  Walang naman kinalaman iyan. Sa Isaiah ay literal na mandirigma ang tinutukoy na ibong mandaragit. Hindi yun HYPERBOLA brod. Wag mo nang paikutin ang konteksto sa mga palad mo. Wag mong iligaw ang topic.

  Eto ang patunay na malayo ang Israel sa Persia.

  Distance between Iran to Israel:
  1787.62 km = 1110.78 miles
  Source: http://www.distancefromto.net/distance-from/Iran/to/Israel

  SUBUKAN MONG LAKARIN NG WALANG TIGIL MULA ISRAEL HANGGANG IRAN, AABUTIN KA NG MAHIGIT DALAWANG LINGGO. EWAN KO LANG KUNG SASABIHIN MO PA NA MALAPIT LANG NA SILANGAN ANG PERSIA.

  Eto din word for word Hebrew text analysis ng Isaias 43:11.

  Strong # Hebrew English

  408 [e] ’al- not
  3372 [e] tî·rā fear
  3588 [e] kî for
  854 [e] ’it·tə·ḵā- for
  589 [e] ’ā·nî; I
  4217 [e] mim·miz·rāḥ the east
  935 [e] ’ā·ḇî will bring
  2233 [e] zar·‘e·ḵā, your offspring
  4628 [e] ū·mim·ma·‘ă·rāḇ the west
  6908 [e] ’ă·qab·bə·ṣe·kā. and gather


  Patunayan at sagutin mo na ang sumusunod. Diretsahan tayo. Walang paligoy-ligoy.

  Saan mo mababasa na ang PERSIA ay KEDEM sa BIBLIA WORD FOR WORD?

  Patunayan mo na may word na "FAR" sa Isaias 43:11 sa Hebrew word for word text analysis.

  Patunayan mo word for word mula sa Biblia na ang MIZRACH ay tumutukoy sa PILIPINAS.

  Patunayan mo word for word mula sa Biblia na si FYM ay ang ibong mandaragit.

  DIRETSAHAN AT WALANG PALIGOY-LIGOY.

  ReplyDelete
 57. Sabi ni Lordiswithyou,

  “HINDI kailanman naging HARI si CIRO sa Babilonia. Si Haring Nebuchadnezzar ang Hari ng Babylonia.”

  =============

  Kaya nagdududa ako sa Credibilidad ng taong ito eh, hehehehe

  Kasi halatang nauuna salita bago maghanap ng patunay mula sa Biblia:

  Sabi niya:

  ““HINDI KAILANMAN NAGING HARI SI CIRO SA BABILONIA.”

  Sa pagsasabing “HINDI KAILANMAN NAGING HARI” - Ibig sabihin WALANG PAGKAKATAON sa KASAYSAYAN ng MUNDO na naging HARI SI CIRO SA BABILONIA.

  Eh ano naman sabi ng Biblia:

  Ezra 5:13 “Nguni't sa unang taon ni CIRO NA HARI SA BABILONIA, gumawa ng pasiya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Dios,”

  Sino kayang CIRO itong sinasabi ng Biblia na HARI SA BABILONIA sa verse na ito?

  Hehehehe

  LORDISWITHYOU vs. BIBLE

  Paano ka maniniwala na totoo na pinagsasabi ng taong ito…eh mismong BIBLIA na SALITA NG DIYOS eh KINOKONTRA.

  ReplyDelete
 58. Tanong ni LORDISWITHYOU:

  “Saan mo mababasa na ang PERSIA ay KEDEM sa BIBLIA WORD FOR WORD?”

  ===============


  Talagang walang mababasa na ang PERSIA ay nasa “KEDEM” ng LETRA POR LETRA mula sa BIBLIA.

  Pero may nagpapatunay na ito ay nasa KEDEM batay rin sa BIBLIA:

  Sino?

  Mga BIBLE SCHOLARS:

  1 Kings 4:30 – “Solomon’s wisdom excelled the wisdom of all THE CHILDREN OF THE EAST COUNTRY — that is, the Arabians, Chaldeans, and PERSIANS” (Gen_25:6). [JAMIESON, FAUSSET AND BROWN COMMENTARY]

  1 Kings 4:30 - THE CHILDREN OF THE EAST COUNTRY – “That is the Chaldeans, PERSIANS, and Arabians, who, with the Egyptians, were famed for wisdom and knowledge through all the world.” [ADAM CLARKE’S COMMENTARY ON THE BIBLE]

  Dahil ang HEBREW WORD na ginamit diyan sa 1 Kings 4:30 na “EAST” ay “KEDEM” at hindi “MIZRACH”.

  Kaya ang tinutukoy diyan na MGA ANAK NG BANSA SA SILANGANAN [KEDEM] ay ang mga PERSIANS [o TAGA PERSIA].

  Kaya maliwanag batay sa kanilang PATOTOO na ang PERSIA ay NASA “KEDEM”…

  Kaya tungkulin mo na magpakita ng PATOTOO na ang PERSIA ay nasa “MIZRACH”, ano silbi nung mga pagpapatunay mo na MALAYO ang PERSIA kung LALAKARIN, kung ang tawag naman ay “KEDEM” at hindi “MIZRACH” hindi ba? Kahit na hanggang BABILONIA lang kung lakaran ang paguusapan ay MALAYO iyan, heheheh, pero nasan ang BABILONIA, hindi ba nasa KEDEM?

  Iyon lang PAGLALAKBAY MULA BETHLEHEM hanggang JERUSALEM inaabot sila ng ilang ARAW eh. NATURAL nung PANAHON nila na makaluma ang sistema ng paglalakbay ay masasabi mong MALAYO ang LAHAT ng LUGAR na nakapaligid sa kanila. Kaso hindi naman iyon ang BATAYAN, ang ISYU kung ano TAWAG…hindi iyong NALALAYUAN ka o NALALAPITAN.

  ReplyDelete
 59. Tanong uli ni LORDISWITHYOU:

  “Patunayan mo na may word na "FAR" sa Isaias 43:11 sa Hebrew word for word text analysis.”

  ===================


  Alam mo wala talagang salitang “FAR” sa ISAIAS 43:11, na ganito ang mababasa:

  Isaiah 43:11 “I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.” [KJV]

  Ewan ko kung saan mo nakuha guni-guni mo na may salitang “FAR” diyan…hehehehehe

  ReplyDelete
 60. Tanong uli ni LORDISWITHYOU:

  “Patunayan mo word for word mula sa Biblia na ang MIZRACH ay tumutukoy sa PILIPINAS.”

  ================


  Una, walang doktrina o aral sa INC na mababasa sa BIBLIA salitang “PILIPINAS”,

  At isang KAMANGMANGAN sa BIBLIA at sa KASAYSAYAN na itanong kung mababasa sa Biblia ang SALITANG PILIPINAS.

  Ang Biblia ay matagal nang tapos isulat noong 96 A.D. pa, samantalang ang salitang “FELIPINAS” ay noon lamang 1521 A.D. lumitaw nang madiskubre ang MGA PULO nito sa noon ay tinatawag na ARCHIPELAGO noong MARCH 15, 1521 ni Ferdinand Magellan.

  Ang Banggit sa HULA ay “MIZRACH” o “MALAYONG SILANGAN”

  “FAR EAST” ayon kay MOFFAT at SMITH

  “DISTANT EAST” ayon sa nagsalin ng GOOD NESW BIBLE

  “DULONG SILANGAN” ayon sa MGA KATOLIKO AT PROTESTANTE ng PHILIPPINE BIBLE SOCIETY.

  Ngayon ang tanong ay ito:

  NOON BANG PANAHON NA ISINUSULAT ang aklat ni ISAIAS, wala pa ba ang MGA PULO na naging PILIPINAS noong 1521?

  Siguro naman ay isang MANGMANG na lang na tao ang magsasabi na nung panahon na iyon ay wala pa ang MGA PULO ng PILIPINAS.

  Maliwanag sa Biblia na:

  Genesis 1:9-10 “At sinabi ng Dios, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, AT LUMITAW ANG KATUYUAN, at nagkagayon. AT TINAWAG NG DIOS ANG KATUYUAN NA LUPA, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga Dagat: at nakita ng Dios na mabuti.”

  Sa katotohanan ay hindi pa man lang nauumpisahang isulat ni Moises ang mga Unang aklat ng Biblia ay ginawa na ng Diyos na mahiwalay ang TUBIG o ang DAGAT sa LUPA na ating tinutuntungan ngayon na ito nga ay ang mga ISLA o MGA PULO o MGA KONTINENTE.

  Kaya maliwanag na:

  ANG MGA PULO NG PILIPINAS na noon ay WALA PANG PANGALAN, ay NANDUN na o EXISTIDO na nung panahon ni Propeta Isaias:

  Kaya isang hindi matututulang KATOTOHANAN na ang MGA PULO na ito ay NAPAKALAYO sa ISRAEL kung saan isinulat ang HULA, at NASA SILANGANAN ng ISRAEL. Kahit MAGHAPON at MAGDAMAG ka pang tumitig sa MAPA.

  ANG MGA PULO NA KALAUNAN AY TINAWAG NA PILIPINAS AY NASA MALAYONG SILANGANAN [MIZRACH] NG ISRAEL.

  Noon at ngayon man ay hindi NAGBABAGO ang KATOTOHANANG ito.


  ReplyDelete
 61. Tanong pa ulit ni LORDISWITHYOU:

  “Patunayan mo word for word mula sa Biblia na si FYM ay ang ibong mandaragit.”

  ===============


  Katulad ng salitang “PILIPINAS” na maling itanong kung mababasa sa Biblia, ay mali ring itanong kung mababasa sa BIBLIA ang PANGALAN ng “KA FELIX MANALO”.

  Wala rin pong DOKTRINA sa INC na nagsasabi na ang PANGALAN ng KA FELIX ay MABABASA sa BIBLIA, hindi po namin paniniwala iyan.

  Ang nasa BIBLIA ay “PROPESIYA” o “HULA” na tumutukoy sa kaniya na hindi kaugalian ng DIYOS na MAGBANGGIT ng PANGALAN…

  Kapag ang ISUSUGO ng DIYOS ay ISANG MANGANGARAL, ang PROPESIYA ay HINDI NAGLALAMAN ng KANIYANG PANGALAN.

  Gaya halimbawa sa THREAD sa ITAAS, na mga PROPESIYA sa AKLAT NI ISAIAS na tumutukoy kay JUAN BAUTISTA, APOSTOL PABLO, at PANGINOONG JESUCRISTO na pawang mga WALANG PANGALAN…

  At ang tanging NAGPATOTOO na ang HULA ay NATUPAD sa kanila ay sila rin MISMO, na KINATUPARAN ng HULA. Kaya nga kung si CIRO ay NAGPATOTOO na siya ang IBONG MANDARAGIT, napakalabo na meron sa panahon natin ngayon na makapagsasabi na siya man ay kinatuparan ng HULA.

  Katulad ng mga HULA kay APOSTOL PABLO, PANGINOONG JESUS, at JUAN BAUTISTA, sila lamang ang nagpakilala na sa kanila natupad ang HULA, at walang UMANGKIN na iba.

  Kay CIRO ang nagpapakilala na siya ang IBONG MANDARAGIT ay IBANG MGA TAO. At walang kinalaman ang sinasabi nilang kinatuparan ng HULA.

  Maliwanag na ang HINUHULAAN sa ISAIAS 46:11 ay MANGANGARAL ng MGA SALITA ng DIYOS kaya hindi BINANGGIT ang PANGALAN ng HINUHULAAN:

  Balikan natin ang TALATA:

  Isaias 46:11 “Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN.”

  Maliwanag ang banggit sa HULA:

  “TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN.”

  Hindi literal na IBON kundi TAO na GUMAGAWA ng PAYO ng DIYOS.

  Na ang PAYO ay:

  Awit 107:11 “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa MGA SALITA NG DIOS, at hinamak ang PAYO NG KATAASTAASAN:”

  Kaya maliwanag na:

  PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS

  Na ito rin ay KATUWIRAN ng DIYOS:

  Awit 119:172 Awitin ng aking dila ANG IYONG SALITA; sapagka't lahat ng mga utos mo ay KATUWIRAN.”

  Kaya NAPAKALIWANAG na:

  PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS

  KATUWIRAN = MGA SALITA NG DIYOS

  Kaya:

  PAYO NG DIYOS = KATUWIRAN

  Daniel 4:27 “Kaya't, Oh hari, tanggapin mo ang AKING PAYO, at lansagin mo ng KATUWIRAN ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan; baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan.”

  May Kadugtong>

  ReplyDelete
 62. Karugtong>

  Kaya nga maliwanag nating masasabi na:

  “TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO”

  Ay katumbas ng salitang:

  “TAONG GUMAGAWA NG AKING KATUWIRAN”

  Na sino ang NAKAKATULAD?

  1 Juan 3:7 “Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID, GAYA NIYA NA MATUWID”:

  Sabi ng BIBLIA:

  “ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID.”

  Isang TAONG MATUWID ang GUMAGAWA ng KATUWIRAN, at sino ang NAKAKATULAD?

  “GAYA NIYA NA MATUWID”

  Nakakatulad Niya na MATUWID, sino ang tinutukoy ni Apostol Juan na MATUWID?

  1 Juan 2:1 “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, SI JESUCRISTO ANG MATUWID:”

  Maliwanag kung gayon:

  NA ANG IBONG MANDARAGIT NA TAONG GAGAWA NG PAYO O KATUWIRAN NG DIYOS AY ISANG “TAONG MATUWID” GAYA NI JESUCRISTO NA MATUWID.”

  Ibig sabihin may pagkakatulad din kay CRISTO ang IBONG MANDARAGIT…

  Si CRISTO ay MANGANGARAL NG SALITA ng DIYOS at HINDI MANDIRIGMA

  Kaya ang IBONG MANDARAGIT ay MANGANGARAL DIN NG SALITA NG DIYOS at HINDI MANDIRIGMA.

  Si CRISTO ay MAY HULA SA ISAIAS na WALANG BINANGGIT na PANGALAN

  Ang IBONG MANDARAGIT ay may HULA rin sa ISAIAS na WALANG BINANGGIT NA PANGALAN.

  Ano pa ang PRUWEBA na talagang MANGANGARAL o TAGAPAGTURO ng SALITA NG DIYOS ang HINUHULAAN?

  Ano ba ang TUNGKULIN ng TAONG MATUWID ayon sa aklat din ni Propeta ISAIAS?

  Isaias 26:7 “ANG DAAN NG GANAP ay KATUWIRAN: IKAW NA MATUWID AY NAGTUTURO NG LANDAS NG GANAP.”

  Maliwanag sa sinabi ng TALATA:

  ANG DAAN NG GANAP = KATUWIRAN

  ANG MATUWID = NAGTUTURO NG LANDAS (o DAAN) NG GANAP

  Samakatuwid,

  ANG MATUWID = NAGTUTURO NG KATUWIRAN (o MGA SALITA NG DIYOS)

  Kaya maliwanag na ang IBONG MANDARAGIT na TAONG MATUWID ay KATULAD ni CRISTO na NAGTUTURO ng KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS – MANGANGARAL ng DIYOS at HINDI MANDIRIGMA gaya ni CIRO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Napakagandang punto Brod Christian, God bless you..po

   Delete
 63. PARANG ISANG TAONG HUMIHINGI NG SAGING, BINIGYAN MO NG BANANA AYAW... SAGING DAW GUSTO NYA. HAYSSS....

  ReplyDelete
 64. Hahahahahahaha @ truereligion-inc. Pasensya na po, natawa ako bigla. Napakaliwanag..maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano ang tunay na kahulugan ng hula na ang pinatotohanan ang tangi lamang makapagbigay ng tunay na kahulugan ng hula ukol sa kanya. AYAW LANG TANGGAPIN ng mga tumutuligsa kasi nga naman, lalong mapapatunayan ang kabulaanan nila. At iyon nga, saging talaga ang gusto..ayaw ng banana. HAHAHAHAHAHA....

  ReplyDelete
 65. to all inc:

  may katunayan ba ang biblia na si ciro ang ibong mandaragit?

  ano po ang pagka gamit ng ibong agila o ibong mandaragit sa biblia? in biblical speaking.

  MAKASAGISAG NA PAGGAMIT:

  ang malakas na ibong maninilang ito ay madalas gamitin ng mga propeta upang lumarawan sa nagdidimaang mga hukbo ng kaaway na mga bansa.

  dahil sa kanilang biglaan at kadalasan ay di-inaasahang pagsasalakay.
  pansinin ang biblia-----

  deu 28:49---magdadala ang panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa katapusan ng lupa,na gaya ng lumilipad ng aguila;isang bansang ang wikay hindi mo nababatid.

  jeremias 48:40------sapagkat ganito ang sabi ng panginoon:narito siyay lilipad na parang aguila,at mabubuka ng kanyang mga pakpak laban sa moab.

  jeremias 49:22---"narito siyay sasampa at parang aguila na lilipad,at mabubuka ng kanyang pakpak laban sa bosra"

  oseas 8:1--ilagay mo ang pakpak sa iyong bibig .gaya ng isang aguila dumarating siya laban sa bahay ng panginoon sapagkat kanilang sinuway ang aking tipan at nagsisilangsang laban sa aking kautusan.


  ang mga tagapamahalaang babilonyo,ehipsiyo,persiano,romano ay inilarawalan bilang aguila.
  laging ginagamit sa maharlikang mga setro,mga stendarte,at mga stela, kung paanong sa maka bagong panahon ay ginagamit ito ng alemanya,estados unidos.

  isaias 46:11 living bible by tyndale------i will call that swift bird of prey from the east-that man cyrus from far away and he will come and i would do it and i will.

  magandang balita,biblia isaias 46:11----may tinawag na akong mandirigma sa silangan,siya ang darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak at ako ang ngsasabi nito,at tiyak na matutupad.

  so base sa biblia ang ibong mandaragit ay si ciro hindi si felix manalo.heheheheheh

  ReplyDelete
 66. to all inc:

  kaya kahit ipilit na bigyan ng mansanas tanggi ng tangi ang hinihingi nilay apple.hahahahahaha

  ReplyDelete
 67. Tinatanong mo kredebilidad ko o hindi mo lang talaga alam ang katotohanang si Haring Ciro ay isang EMPERADOR ng isang EMPERYO at hindi HARI LANG NG ISANG KAHARIAN. Ang tumanggap ng Kaharian ay hindi nangangahulagang maging HARI ka na nito. Ito lamang ay nagpapahiwatig na hinawakan nya lang ang kaharian PANSAMANTALA ng kanya itong masakop. Ang pagiging hari ay IPINAGPALAGAY lamang sa kanyang titulo bilang MANANAKOP ng Babilonia pero hindi kailanman siya naging Hari ng Babylonia. Si Ciro ay HARI NG MGA HARI sa loob ng Emperyong Akamenida. Ang titulong "hari ng Babylonia" ay hindi makikita sa TABLETA na kanyang ginamit sa mga panahon ng bagbagsak NEO-Babylonian(539BC).

  Bakit hindi natin itanong kay Daniel kung ano talaga ang nangyari sa Babilonia. Dahil sya mismo ay ang saksi at nasa loob ng kaharian.

  Ito ang nakasulat sa Pader na di mabasa ni Haring Belsasar ng Hari ng Caldea(EMPERYONG NEO BABILONIA).

  MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

  Si Daniel ang nakapagpaliwanag ng ibig sabihin ng nakasulat.

  Daniel

  5:28
  PERES; ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga Media at taga Persia.

  taga Media:

  Darius na taga Media ang naging HARI sa gitna at katimugang Babilonia

  taga Persia:
  Cambyses II na taga Persia na anak ni Haring Ciro na ginawang hari sa hilagang Babilonia.

  5:30
  Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga Caldea.
  5:31
  At tinanggap ni Dario na taga Media ang kaharian, na noo'y anim na pu't dalawang taon ang gulang niya.

  Si Belsasar ang huling hari ng Caldea at ang pumalit agad dito ay si Dario na taga Media.

  9:1
  Nang unang taon ni Dario na anak ni Assuero, sa lahi ng mga taga Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga Caldea;

  Nabanggit ni EZRA na si CIRO ay Hari sa Babilonia. Kaya lang ang problema si CIRO ay PATAY NA nung isulat ni EZRA ang kanyang aklat ang patungkol kay Ciro. IDINAGDAG LANG SA TITULO NI CIRO ANG PAGIGING HARI SA BABILONIA PERO KAILANMAN HINDI NYA ITO PINAGHARIAN KUNDI SAKOP LANG NG KANYANG EMPERYO. SI CIRO AY MAY TITULONG "HARI NG MGA KALUPAAN".

  Basa ka ng basa wala ka naman alam sa binabasa mo. May nabasa ka lang akala mo nakapuntos ka na. Sablay ka pa din.

  ReplyDelete
  Replies
  1. So sinasabi mo ba na hindi alam ni EZRA ang mga pinagsasabi mo kaya nagkamali siya sa pagsasabi na si CIRO ay naging HARI sa BABILONIA? Pinayagan ng Diyos na mapasulat sa Banal na Kasulatan ang isang statement na hindi totoo, ganun ba?

   Delete
  2. Saan mababasa sa Biblia ang sinabi mong si CIRO ay may titulong "HARI NG MGA KALUPAAN"?

   Delete
  3. @Catherine. Emperyo ang pinapatakbo ni Ciro. Wala akong sinabing nagkakamali si Ezra sa pagsasabing Hari ng Babilonia. Hari sya dahil sya ay hari ng mga hari sa Babilonia. Sya ay hari ni Haring Darius ng Mede at Haring Cambyses II na kanyang anak na nagpapatakbo ng Emperyong Babilonia pagkatapos masakop mula kay Haring Belsasar.

   @Jaime. Hindi yun direktang mababasa sa biblia. Mababasa iyon sa tableta. Pero may sinabi si Haring Ciro mula sa biblia na ibinigay sa kanya ng Diyos ang lahat ng kaharian sa lupa.

   Ezra 1:2 Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ANG LAHAT NG KAHARIAN SA LUPA; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda.

   Delete
  4. Alam mo THELORDISWITHYOU,

   Maliwanag mo kasing sinabi na:

   “HINDI KAILANMAN NAGING HARI SI CIRO SA BABILONIA.”

   Ibig sabihin ng salitang "HINDI KAILANMAN NAGING HARI", ay walang pagkakataon na naging HARI siya ng BABILONIA, kaya kahit na sinasabi mo na ang salitang "HARI SA BABILONIA" ay kaniyang titulo, lalabas na ito ay MALI. Kasi kokontrahin na nito ang sinabi mo na "HINDI KAILANMAN siya NAGING HARI SA BABILONIA."

   Hindi ba sinabi ni CIRO na HARI SIYA SA BABILONIA? Wala ba siyang deklarasyon na ganiyan?

   Kasi kung si CIRO mismo nagsabi na naging HARI SIYA SA BABILONIA, hindi ba lalabas noon na hindi totoo ang sinabi mo na:

   “HINDI KAILANMAN NAGING HARI SI CIRO SA BABILONIA.”?

   HIndi ba kailanman sinabi ni CIRO na HARI siya sa BABILONIA?

   Delete
 68. Mangmang ka talaga. Kulang ka sa aral. Ang kaharian ni Solomon po hindi lang Israel. Ang kabuuan ng kaharian ni Solomon ay malawak at maliit na parte lang dito ang Israel. Kapag nasusukol ka na sa mga bible scholar din pala ang takbo mo. Akala ko ba sabi mo hindi mga bible scholar ang binigyan ng katalinuhan. Eh bakit ka gumagamit ng mga bible scholar?

  Mali din ang source mo sa mga bible scholar mo.

  Mali ka. Ang tinutukoy na "children of the east country" ay ang mga tao na naninirahan mula sa pinagmulan ni Abraham, ang Palestina. Hindi kasama sa Palestina ang Persia.

  Genesis 25:6

  Datapuwa't ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham, ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob; at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kaniyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan.

  Hindi po nakarating si Abraham sa Persia. Mula Ur hanggang Ehipto po ang nilakbay ni Abraham. Walang binabangit sa biblia na pumunta si Abraham sa Persia.

  Eto galing mismo sa bible encyclopedia.

  International Standard Bible Encyclopedia

  CHILDREN OF THE EAST

  est (bene qedhem): A term which in a general way designated the inhabitants of the country East of Palestine The Hebrews thought of their own country as occupying the central place, and of the other parts of the world in relation to this. They spoke of the "queen of the south" (Matthew 12:42), and of the "king of the south" (Daniel 11:5, 6). They spoke of people coming from "the east and the west" and sitting down with the patriarchs (Matthew 8:11).

  The term "children of the east" seems to have been applied to the inhabitants of any part of the country East of Palestine It is stated that Jacob, when he fled from Esau, "came to the land of the children of the east" (Genesis 29:1), and the place to which he came was Haran in Mesopotamia. In Jeremiah 49:28 the inhabitants of Kedar are called "the children of the east," and in later Jewish literature, Kedar is identified with the Arabs (see KEDAR). Job was designated as "the greatest of all the children of the east" (Job 1:3), and the land of Uz was mentioned as his home (Job 1:1). While it is impossible absolutely to locate the land of Uz, it must have been on the edge of the desert which was East of Palestine. The children of the east seem to have been famous for their wisdom. It is said that "Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east" (1 Kings 4:30), and "Wise-men from the east" came to Jerusalem seeking the one that was born king of the Jews (Matthew 2:1).

  Many of the inhabitants of the east country were regarded as descending from Abraham (see Genesis 25:6), and hence, they were related to Israel.

  SOURCE: http://bibleencyclopedia.com/east.htm

  SABLAY KA NA NAMAN BROD.

  ReplyDelete
 69. Sabi mo:

  Una, walang doktrina o aral sa INC na mababasa sa BIBLIA salitang “PILIPINAS",

  Inamin mo din. Pinahirapan mo pa sarili mo. Brod ang tanong ko patunayan mo mula sa biblia hindi yung Kwentuhan mo kaming mga katoliko ng mga opinyon mo. Kung wala sa biblia ay hindi totoo. KATOLIKO KAMI AT HINDI KAMI NANINIWALA SA OPINYON AT KWENTO NG MGA INCorporator!

  Tanong may PERSIA BA SA BIBLIA? Sagot: MERON!
  Tanong may PILIPINAS BA SA BIBLIA? Sagot WALA!

  Simple lang. Kwentong kutsero lang yang sagot mo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ganun ba? Kaya pala ultimo mga pari, mga madre, at libo-libong Katoliko naging INC na. Dahil nagising na sa Katotohanan. Alalahanin mo TheLordiswirhyou, 70% ng kaanib ng INC mga dating Catholic. Eh kesa magngangawa ka dito sa Blog ni Brod. Aerial, di sana lumantad ka at pigilan ang kataku-takot na Ka Brod mo na kasalukuyang nagpapadoktrina sa INC at mga sinusubok para mabautismuhan. Kung talagang may malasakit kayo sa inyong mga members, hindi sa ganitong paraan, kundi hikayatin mo ang mga kaparian ninyo na pigilan ang mga umaanib sa INC.

   Delete
  2. Ok lang yan. May hula din kasi sa biblia na may maninila ng tupa. Kaya 70% na mga kaanib nyo ay pawang mga nauto.

   Delete
  3. Hahahaha, kitang-kita sa KATOLIKONG ito na walang MALASAKIT maging sa kaniyang mga kapuwa KATOLIKO.

   Sabi niya:

   "Ok lang yan. May hula din kasi sa biblia na may maninila ng tupa. Kaya 70% na mga kaanib nyo ay pawang mga nauto."

   Ok lang daw, na para bagang wala siyang PAKIALAM sa mga miyembro nila na MALIGAW batay sa paniniwala niyang ang mga ITO ay NAUTO lamang.

   Kung ang sarili niyang mga KARELIHIYON ay WALA siyang MALASAKIT papaano tayo maniniwala na mga INC na may MALASAKIT sa KALULUWA natin ang taong ito...hahahahaha.

   So maliwanag na ang LAYUNIN mo lang kaya ka nagpupunta sa BLOG na ito ay ang MANULIGSA, at di dahil sa naghahangad kang PAGMALASAKITAN ang aming mga KALULUWA.

   Klarong-klaro ang tunay mong motibo...

   Delete
 70. Sabi mo:

  Wala rin pong DOKTRINA sa INC na nagsasabi na ang PANGALAN ng KA FELIX ay MABABASA sa BIBLIA, hindi po namin paniniwala iyan.

  Inamin mo din ulit. Pinahirapan mo pa sarili mo. Brod ang tanong ko patunayan mo mula sa biblia hindi yung Kwentuhan mo kaming mga katoliko ng mga opinyon mo. Kung wala sa biblia ay hindi totoo. KATOLIKO KAMI AT HINDI KAMI NANINIWALA SA OPINYON AT KWENTO NG MGA INCorporator!

  Tanong may CIRO BA SA BIBLIA? Sagot: MERON!
  Tanong may FELIX MANALO BA SA BIBLIA? Sagot WALA!

  Eto pa sabi mo:

  Ang nasa BIBLIA ay “PROPESIYA” o “HULA” na tumutukoy sa kaniya na hindi kaugalian ng DIYOS na MAGBANGGIT ng PANGALAN…

  Simple lang naman brod. Wag mo na pahirapan kasi sarili mo sa kakapaliwanag ng walang kabuluhan. Aminin mo man o hindi ang lahat ng mga pangalan na sinabi mo ay nakapaloob sa Biblia. Nasa biblia. Pinangalanan sa biblia.

  Ang sabi mo ulit:

  Natupad ang HULA kay KA FELIX sa panahong TAPOS NANG ISULAT ANG BIBLIA

  Tapos na pala eh bakit dinadagdag nyo pa si Manalo? Ibig sabihin sarado na wala ng dapat pang idadagdag pa. Kung ano ang nasusulat ay hanggang dun na lang yun.


  CHRISTIAN vs. BIBLE

  Paano ka maniniwala na totoo na pinagsasabi ng taong ito…eh mismong BIBLIA na SALITA NG DIYOS eh DINADAGDAGAN!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kahabag-habag ang kakitiran at sobrang pagkabulag ni TheLordiswithyou.

   Palibhasa ang kanilang mangangaral au hindi MGA TUNAY NA SUGO ng DIYOS kaya walang naiintindihan sa kung ano ang katangian ng PROPESIYA ng PAGSUSUGO ng Diyos.

   Maliwanag na naipakita ng Thread na ito na hindi ugali ng Diyos na magbanggit ng Pangalan ng SUGONG MANGANGARAL, kundi ang tanging binabanggit lamang ng Diyos ay ang tungkuling gagampanan. Gaya ng Panginoong Jesus, Apostol Pablo, at Juan Bautista.

   Nagkataon na nang magkaroon ng katuparan ang Hula na patungkol sa kanila ay hindi pa tapos isulat ang Biblia, kaya naprehistro sa Biblia ang kanilang pagpapatotoo at kanilang ginawang pagtupad sa sinasabi ng Hula.

   Pero kung ang isang Hula ay matutupad sa MALAYONG HINAHARAP, sa panahong tapos na ang Biblia, aba'y isang NAPAKALAKING KAMANGMANGAN na hanapin sa Biblia ang Katuparan ng Hula.

   At kung sasabihin natin na lahat ng Hula sa Biblia ay sa Biblia mo rin dapat mabasa katuparan, ay isang maliwanag na paglilimita ito sa magagawa ng Diyos na Makapangyarihan sa Lahat. Ang sabi nga niya ay:

   Isaias 46:10 "Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:"

   Maliwanag na sinabi ng Diyos na kaya niyang sabihin ang mangyayari sa Wakas kahit pa sa panahon ng pasimula, may kakayahan siyang sabihin ang mga bagay na hindi pa nangyayari kahit sa panahon pa nang una.

   Ang Hula sa PAGSUSUGO kay KA FELIX ay sa FUTURE matutupad, sa mga HULING PANAHON, kaya makikita ng mga tao sa panahon niya ang katuparan at hindi na ito mababasa sa Biblia.

   Delete
  2. Kung naniniwala ka THELORDISWITHYOU na lahat ng Hula sa Biblia, ay sa Biblia mo lamang mababasa katuparan, nais kong ipabasa mo sa akin sa Biblia ang katuparan ng Hulang ito:

   Jeremias 4:13 "Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak."

   Saan mababasa sa Biblia ang katuparan ng Hulang iyan?

   Delete
 71. AERIAL ikaw po ang siyang sumagot sa mga Katanungan ko at wag mong ipaubaya sa mga MINIONS mo. Kasi sablay sila sumagot.

  ReplyDelete
 72. Tama po ang pagkadescribe ninyo KJaime, nauunawaan na iyan ni TheLordiswithyou pero dahil nga naaralan ng mga bulaang mangangaral, di lamang nagsasalita sa sariling kanya kundi nagbunga pa ito ng kakitiran ng pang-unawa. Maliwanag na maliwanag ang pagka-detalye kung paano ang hula ay natutupad. Nais yata ng taong eto ay sundin ng Diyos ang panuntunan niya sa panghuhula. Kung tutuusin, sa mababang pang-unawa, ano na lang kaya kung ang isang hula ay lalagyan ng pangalan ng kakasangkapanin at pangalan ng mismong lugar na panggagalingan? Matatawag pa ba itong isang hula? Di niya ba naisip ang magiging resulta nito? Tunay, ISA NGANG KAMANGMANGAN. Akmang akma ang Bibliya sa tulad niyang walang alam sa karunungan mula sa Diyos.

  Pero dahil talagang ang gusto niyang mga hula ay "dapat mangyari" na "hindi pa tapos ang Bibliya", SAGUTIN MO TheLordiswithyou" ang tanong ni KJaime: IPABASA MO SA AMIN SA BIBLIA ang katuparan ng hula na nakasulat sa Jeremias 4:13. Natupad eto, tupad na tupad, walang labis, walang kulang. ANO ANG MGA ETO, AT SAAN MABABASA SA BIBLIYA ANG KATUPARAN NG MGA ETO? Siguraduin mo lang na natupad eto na HINDI PA TAPOS ANG BIBLIYA. Pagbibigyan ka namin na KAILANGAN NA NAKALAGAY ANG EKSATONG PANGALAN ng kinatuparan. Pag hindi mo napatunayan sa akin na kailangang ilagay rin ang pangalan at lugar ng hinuhulaan, TUNAY, MANGMANG KA.

  --Bee

  ReplyDelete
 73. THELORDISWITHYOU,

  Wala naman akong nakikitang Problema, kung ang sumasagot sa inyo dito sa Blog ko ay ang mga kapatid ko sa INC. Dahil ginawa ko ang Blog na ito Una, para sa MGA NAGSUSURI sa aral ng INC, at pangalawa, para sa mga INC FAITH DEFENDERS na katulad ko, para magkaroon kami ng pagkakataon na sagutin ang anomang tuligsa na ginagawa ng aming mga DETRACTORS dito sa INTERNET. At sa isinagot sa iyo ni Brod. Christian ay wala naman akong nakikitang problema sa kaniyang mga paliwanag. Ang nakikita ko ay ang hindi ninyo pagtanggap sa kaniyang mga paliwanag. At hindi naman nakapagtataka iyon. Dahil talaga namang mayroong mga tao na hindi tatanggap sa KATOTOHANAN.

  Hindi komo mas marami ang hindi naniniwala sa isang ARAL at PANINIWALA ay masasabi na nating hindi TOTOO ang isang DOKTRINA. Hindi po nakabatay sa DAMI sa BILANG ng NANINIWALA ang pagiging TOTOO ng aral ng isang RELIHIYON.

  Maliwanag na naipaliwanag ni CRISTO sa Biblia iyan:

  Mateo 7:14 “Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, AT KAKAUNTI ANG NANGAKAKASUMPONG NOON.”

  Maliwanag na sinabi ni JESUS na KAKAUNTI lamang ang NAKAKASUMPONG ng TUNAY NA DAAN. At HIGIT NA MARAMI ang napupunta sa MALING LANDAS:

  Mateo 7:13 “Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ANG DAANG PATUNGO SA PAGKAPAHAMAK, at MARAMI ANG DOO'Y NAGSISIPASOK.”

  Kaya kung bilang ang pag-uusapan ayon sa Panginoong Jesucristo, MAS MARAMI ANG NAPUPUNTA SA MALING LANDAS, kaya MAS MARAMI ANG HINDI NAKAKAALAM NG TOTOO. At higit naman talagang maraming Relihiyon sa mundo ngayon ang nagtuturo ng MALING ARAL kaysa nagtuturo ng KATOTOHANAN.

  Hindi “MAJORITY WINS” ang batayan sa KATOTOHANAN kaibigan.

  Napakaraming RELIHIYON at MILYONG-MILYON na mga TAO SA MUNDO ngayon ang naniniwala na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT na binabanggit sa ISAIAS 46:11.

  Nagpatotoo ba si CIRO na siya ang IBONG MANDARAGIT? May Deklarasyon ba siya sa kaniyang sarili na sa kaniya natupad ang PROPESIYA?

  Hindi ba WALA!

  Sino ang NAGPAPATOTOO? Hindi ba IBANG MGA TAO? Na ang tanging ginagamit ay mga TALATANG binibigyan lamang ng MALING INTERPRETASYON at PAKAHULUGAN, gamit ang SARI-SARILING KARUNUNGAN at KAKAYAHAN, na hindi naman puwedeng gamitin sa pagbibigay KAHULUGAN sa HULA:

  2 Pedro 1:20 “Higit sa lahat, UNAWAIN NINYONG WALANG MAKAPAGPAPALIWANAG NG ALINMANG PROPESIYA SA KASULATAN SA SARILING KAKAYAHAN.” [Magandang Balita, Biblia]

  Ngayon baka sabihin ninyo eh, kung TOTOONG SUGO ang KA FELIX MANALO, bakit napakaraming tao sa Mundo hindi naniniwala na SUGO siya?

  SAGOT: Kasali po sa katibayan ng pagiging TUNAY NA SUGO ang HINDI SIYA PANIWALAAN na SUGO ng mas maraming tao.

  Ano sabi ni Cristo sa nangyayari sa SUGO gaya ng mga PROPETA?

  Lucas 4:24 “At sinabi niya, KATOTOHANANG SINASABI KO SA INYO, WALANG PROPETANG KINALULUGDAN SA KANIYANG TINUBUANG LUPA.”

  Ang isang SUGO ng DIYOS gaya ng isang PROPETA ay hindi kinalulugdan sa kaniyang TINUBUANG LUPA, maliwanag na may mga tao na KALAHI niya na magagalit sa kaniya o itatakuwil siya. At hindi siya kikilalanin ng BANSA kung saan siya isinilang bilang ISANG SUGO.

  See Next>

  ReplyDelete
 74. Continuation>

  Bukod sa hindi KALULUGDAN, ano pa gagawin sa mga SUGO ng DIYOS?

  Mateo 5:11 “MAPAPALAD KAYO PAGKA KAYO'Y INAALIMURA, AT KAYO'Y PINAGUUSIG, AT KAYO'Y PINAGWIWIKAAN NG SARISARING MASAMA NA PAWANG KASINUNGALINGAN, DAHIL SA AKIN. Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: SAPAGKA'T GAYON DIN ANG KANILANG PAGKAUSIG SA MGA PROPETA NA NANGAUNA SA INYO.”

  Maliwanag ang sabi ni CRISTO na ang MGA TUNAY NA SUGO ng DIYOS ay:

  “INAALIMURA, PINAGUUSIG, PINAGWIWIKAAN NG SARISARING MASAMA NA PAWANG KASINUNGALINGAN.”

  Lahat iyan NARANASAN ng KA FELIX, kabi-kabilang PANGUUPAT, PANGUNGUTYA, PANGUUSIG, PANGLALAIT, KATAKU-TAKOT NA PANINIRA ANG INABOT, PAULIT-ULIT NA PINAGTANGKAAN ANG KANIYANG BUHAY.

  Kahit na napakatagal na niyang PATAY hanggang ngayon, KINUKUTYA pa rin siya ng mga KUMAKAAWAY sa INC. ANG HIGIT NA NAKARARAMI ay KALAHI at KABABAYAN NIYA – MGA KAPUWA NIYA PILIPINO.

  Balikan natin ang IBONG MANDARAGIT.

  Maliwanag na naipaliwanag sa iyo ni Brod. Christian na ang:

  PAYO NG DIYOS = KATUWIRAN = MGA SALITA NG DIYOS

  Kaya tamang sabihin mula sa ISAIAS 46:11 na:

  ” TAONG GUMAGAWA NG PAYO” = “TAONG GUMAGAWA NG KATUWIRAN”

  At ang TAONG GUMAGAWA ng KATUWIRAN ayon kay Apostol Juan ay:

  1 Juan 3:7 “Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID, GAYA NIYA NA MATUWID:”

  Maliwanag, ang TAONG GUMAGAWA NG KATUWIRAN ay “TAONG MATUWID” at ang NAKAKATULAD ay ang sinasabi ni Juan na “MATUWID”.

  Na walang iba kundi ang PANGINOONG JESUS:

  1 Juan 2:1 “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, SI JESUCRISTO ANG MATUWID:”

  Maliwanag na ang IBONG MANDARAGIT na TAONG GUMAGAWA NG PAYO o KATUWIRAN ng DIYOS ay isang “TAONG MATUWID” na nakakatulad ni JESUCRISTO.

  See Next>

  ReplyDelete
 75. Continuation>

  Ano ang nangyari kay JESUS nang sabihin niya sa mga TAO na NATUPAD sa KANIYA ang PROPESIYA o HULA sa ISAIAS 61:1-3 na mababasa sa LUCAS 4:16-21?

  Ganito ang sumunod na mga pangyayari:

  Lucas 4:28-29 “AT NANGAPUSPOS NG GALIT ANG LAHAT NG NANGASA SINAGOGA, SA PAGKARINIG NILA NG MGA BAGAY NA ITO; At sila'y nagsitindig, at IPINAGTABUYAN SIYA SA LABAS NG BAYAN AT DINALA SIYA HANGGANG SA IBABAW NG TALUKTOK NG GULOD NA KINATATAYUAN NG KANILANG BAYAN, UPANG SIYA'Y MAIBULID NILA NG PATIWARIK.”

  Kita ninyo naging damdamin ng mga KALAHI ni JESUS? Matapos niyang ipahayag sa kanila na ang HULA ni PROPETA ISAIAS ay natupad sa kaniya? Ipinagtabuyan siya, at binalak siyang ihulog sa Bangin ng patiwarik.

  Naranasan ba ni CIRO ang MAUSIG gaya ni CRISTO? Naranasan ba niyang siya’y ALIPUSTAIN ng mga TAO, KUTYAIN, at HAMAKIN?

  Eh baka kung may nangahas na gumawa ng ganiyan kay CIRO na HARI ng PERSIA, eh sigurado PINAGPAPATAY na sila ni CIRO, dahil sa siya’y isang MANDIRIGMA.

  Ang IBONG MANDARAGIT ay nakakatulad ni JESUS, kaya kung ano ang naranasan ni JESUS na PANGUUSIG ay MARARANASAN din SUGONG tinawag na IBONG MANDARAGIT sa HULA.

  Kaya nga ang sabi ni Jesus:

  Juan 15:20 “Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ANG ALIPIN AY HINDI DAKILA KAY SA KANIYANG PANGINOON. KUNG AKO'Y KANILANG PINAGUSIG, KAYO MAN AY KANILANG PAGUUSIGIN DIN; KUNG TINUPAD NILA ANG AKING SALITA, ANG INYO MAN AY TUTUPARIN DIN.”

  Kung ano ang nangyari kay JESUS na PAGUUSIG, PANGHAHAMAK, at PANGAALIPUSTA, ay naranasan ng KA FELIX MANALO, dahil tulad ni CRISTO siya ay GUMAWA o GUMANAP ng PAYO o KATUWIRAN ng DIYOS na ito nga ay ang PANGANGARAL ng EVANGHELIO o mga SALITA ng DIYOS.

  Kung nagkataon na nabaliktad: Na mas maraming naniniwala na si KA FELIX ay TUNAY NA SUGO ng DIYOS kaysa sa hindi naniniwala? Maski na ako mahihirapan na paniwalaang SUGO siya, dahil, kokontra na ito sa sinasabi ng BIBLIA, na ang TUNAY NA SUGO gaya ng PROPETA ay hindi KINALULUGDAN sa kaniyang TINUBUANG LUPA, at hindi kailan man matatanggap ng higit na maraming tao sa daigdig.

  Kaya mentras marami kayo na hindi naniniwala na SUGO siya, lalo kaming tumitibay sa aming PANANAMPALATAYA na talagang TUNAY NA SUGO siya ng DIYOS. Dahil ang isa sa EBIDENSIYA ng PAGIGING TUNAY ay KAYO…KAYO NA HINDI NANINIWALA NA SUGO SIYA.

  God bless po sa inyong lahat.

  ReplyDelete
 76. Isaiah 41:25
  Living Bible (TLB)
  25 But I have stirred up Cyrus from the north and east; he will come against the nations and call on my name, and I will give him victory over kings and princes. He will tread them as a potter tramples clay.
  __________________________

  Yeshayah 41:25
  Orthodox Jewish Bible (OJB)
  25 I have awakened one [Koresh, Cyrus] from the tzafon (north), and he shall come; from the rising of the shemesh shall he call upon My Shem; and he shall come upon rulers as upon mortar, and as the yotzer (potter) treadeth clay.

  Isaiah 41:25
  Expanded Bible (EXB)
  25 “I have ·brought [stirred up] someone to come out of the north [Cyrus, king of Persia; 41:2; 44:28—45:6; 46:11; 48:14–16].
  I have called him by name from the east [or…one from the east/rising sun who calls on my name].He ·walks on kings [tramples on rulers] as if they were ·mud [mortar],
  just as a potter ·walks [treads] on the clay.
  ________________

  Isaiah 41:25
  1599 Geneva Bible (GNV)
  25 ¶ I have raised up from the [a]North, and he shall come: from the East sun shall he [b]call upon my name, and shall come upon [c]princes as upon clay, and as the potter treadeth mire under the foot.
  Footnotes:
  Isaiah 41:25 Meaning, the Chaldeans.
  Isaiah 41:25 That is, Cyrus, who shall do all things in my name and by my direction: whereby he meaneth that both their captivity and deliverance shall be ordered by God’s providence and appointment.
  Isaiah 41:25 Both of the Chaldeans and others
  _________________

  Isaiah 41:2
  Good News Translation (GNT)
  2 “Who was it that brought the conqueror from the east[a]
  and makes him triumphant wherever he goes?
  Who gives him victory over kings and nations?
  His sword strikes them down as if they were dust.
  His arrows scatter them like straw before the wind.

  25 “I have chosen a man who lives in the east;[a]
  I will bring him to attack from the north.
  He tramples on rulers as if they were mud,
  like a potter trampling clay.
  Footnotes:
  Isaiah 41:2 Cyrus, the emperor of Persia (see 45.1).

  ReplyDelete
 77. Isaiah 46:11 Amplified Bible (AMP) Close
  11 Calling a ravenous bird from the east–the man [Cyrus] who executes My counsel from a far country. Yes, I have spoken, and I will bring it to pass; I have purposed it, and I will do it....https://www.bible.com/bible/8/isa.46.11.amp

  ReplyDelete
 78. http://books.google.com.ph/books?id=lQF3sOqtOCMC&pg=PA1167&dq=Amplified+Bible++Isaiah+41+cyrus&hl=en&sa=X&ei=4H1bUpPfHqaWiQf6p4DICg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Amplified%20Bible%20%20Isaiah%2041%20cyrus&f=false

  ReplyDelete
 79. MALI ang interpret nyo na si FYM ang IBON nasa Mizrach kundi si Cyrus, ayon yan mismo sa Bible- Isaiah 46:11
  The Voice (VOICE)
  11.I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the (Mizrach)east;from a land far away I summoned him to do what I intend.
  My word went out, and I will see it done.My plan has been made, and I will see it through.....

  ReplyDelete
 80. Isaiah 46:11 The Message- I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the (Mizrach)east;from a land far away I summoned him to do what I intend.
  My word went out, and I will see it done.My plan has been made, and I will see it through.....https://www.bible.com/bible/97/isa.46.11.msg

  ReplyDelete
 81. The Etymologiae that the Earth was "round",

  Because the sun rose in the east, Paradise (the Garden of Eden) was generally depicted as being in Asia, and Asia was situated at the top portion of the map.Jerusalem was generally represented in the center of the map

  The T is the Mediterranean, the Nile, and the Don (formerly called the Tanais) dividing the three continents, Asia, Europe and Africa, and the O is the encircling ocean. Jerusalem was generally represented in the center of the map. Asia was typically the size of the other two continents combined. Because the sun rose in the east, Paradise (the Garden of Eden) was generally depicted as being in Asia, and Asia was situated at the top portion of the map.http://en.wikipedia.org/wiki/T_and_O_map

  ReplyDelete
 82. Maliwanag mula sa Banal na kasulatan na ang mga Haring nagpatuyo ng Ilog Eufrates ng Babilonia, ay nagmula sa dakong 'SINISIKATAN ng ARAW' sa PERSIA at walang sinabi sa Biblia na itoy sa Pilipinas. Basahin natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan...

  Apoc 16:12 NWT-At ibinuhos ng ikaanim ang kaniyang mangkok sa malaking ilog ng Eufrates, at ang tubig nito ay natuyo, upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa "sikatan ng araw."

  Hisgalus 16:12
  Orthodox Jewish Bible (OJB)
  12 And hashishi (the sixth [malach]) poured out his ke’ara (bowl) on the nahar hagadol (the great river), the Euphrates, and the mayim (water) of it was dried up, that the derech (way) of the melachim (kings) from the rising of the shemesh (sun) might be prepared. [Isa 11:15,16; 41:2; 46:11]

  Revelation 16:12
  Jubilee Bible 2000 (JUB)
  12 ¶ And the sixth angel poured out his vial into the great river Euphrates; and its water was dried up, that the way of the kings from the "rising of the sun" might be prepared.

  Isaiah 41:25
  Expanded Bible (EXB)
  25 “I have ·brought [stirred up] someone to come out of the north [Cyrus, king of Persia; 41:2; 44:28—45:6; 46:11; 48:14–16].
  I have called him by name from the east [or…one from the east/rising sun who calls on my name].

  Bakit nagkaganito? Iba nga kasi ang compass point ng Bible kaysa compass point na ginagamit natin ngayon. Ganito ang paliwanag ng mga Dalubhasa rito....

  AR: קדם Def: The place of the rising sun. The Hebrews recognized the east as the top of the four compass points (contrary to our understanding of north) and is the direction faced when orienting direction. The past is understood as what is in front, or before, you as the past is known (contrary to our understanding of the future being in front of us). Rel: the red color blood combined with the quph as the rising sun, hence the "rising sun of blood"....http://www.ancient-hebrew.org/34_dal.html


  ReplyDelete
 83. Anong Hula at utos ng Diyos ang tutuparin ni Cirong Dakila ayon sa Banal na kasulatan?

  Isaias 48:14-NWT
  14 “Matipon kayong lahat at dinggin ninyo. Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Si Jehova mismo ay umibig sa kaniya.Gagawin niya sa Babilonya ang bagay na kaniyang kinalulugdan, at ang kaniyang sariling bisig ay darating sa mga Caldeo.

  Isaias 44:27-28-NWT
  27 ang Isa na nagsasabi sa matubig na kalaliman, ‘Maging singaw ka; at ang lahat ng iyong mga ilog ay tutuyuin ko’;
  28 ang Isa na nagsasabi tungkol kay Ciro, ‘Siya ay aking pastol, at ang lahat ng kinalulugdan ko ay lubusan niyang tutuparin’;maging sa sinabi ko tungkol sa Jerusalem, ‘Siya ay muling itatayo,’ at tungkol sa templo, ‘Ilalatag ang iyong pundasyon.’ ”

  Ano ang Ilog na ito? Ito ang Ilog Eufrates, ng Babiloniya.

  ITO ang pinakamahaba at pinakamahalagang ilog sa timog-kanlurang Asia, na tinatawag na Firat Nehri sa wikang Turko, isang pangalang kahawig ng Hebreong Perath′ at ng Matandang Persianong Ufratu. Una itong binanggit sa Genesis 2:14 bilang isa sa apat na ilog na dating nagmumula sa Eden.

  Ang dakilang lunsod ng Babilonya ay itinayo sa magkabilang panig ng Eufrates, at ang tubig ng ilog ay nagsilbing isang malapad at malalim na bambang sa palibot ng lunsod at isang sistema ng mga kanal sa loob ng mga pader nito. Noong 539 B.C.E., inilihis ni Ciro ang tubig ng Eufrates upang ang kaniyang mga hukbo ay makalakad sa pinakasahig ng ilog papasók sa walang kamalay-malay na lunsod, na humantong sa pagbagsak ng Babilonya. Sa gayon, ‘natuyo’ ang tubig ng Eufrates. (Isaias 44:27, 28; 45:1)

  Throughout periods of history (even to the Roman period) the Euphrates River formed the boundary between east and west.Some of the great battles of history took place on the Euphrates, one of which was the battle between Nebuchadnezzar II of Babylon and Pharaoh Necho II of Egypt in 605 BC. (Jer 46:2).----http://www.bible/-history.com/babylonia/BabyloniaThe_Euphrates_River.htm

  Dito tumatambay ang mga Jewish kapag tumatangis..

  Awit 137:1
  137 Sa tabi ng mga ilog ng Babilonya—doon kami (Jewish) umupo.
  Tumangis din kami nang maalaala namin ang Sion.

  Ayon sa Biblia saan bang "lokasyon" Manggagaling ang Medo Persia, sa pangunguna sa paglusob para tuyuin ang ilog na ito? Itoy mula sa 'Sikatan ng Araw'

  Apoc 16:12 NWT-At ibinuhos ng ikaanim ang kaniyang mangkok sa malaking ilog ng Eufrates, at ang tubig nito ay natuyo, upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa "sikatan ng araw."

  Hisgalus 16:12
  Orthodox Jewish Bible (OJB)
  12 And hashishi (the sixth [malach]) poured out his ke’ara (bowl) on the nahar hagadol (the great river), the Euphrates, and the mayim (water) of it was dried up, that the derech (way) of the melachim (kings) from the rising of the shemesh (sun) might be prepared. [Isa 11:15,16; 41:2; 46:11]

  Revelation 16:12
  Jubilee Bible 2000 (JUB)
  12 ¶ And the sixth angel poured out his vial into the great river Euphrates; and its water was dried up, that the way of the kings from the "rising of the sun" might be prepared.

  Maliwanag mula sa Banal na kasulatan na ang mga Haring nagpatuyo ng Ilog Eufrates ng Babilonia, ay nagmula sa dakong 'SINISIKATAN ng ARAW' sa PERSIA at walang sinabi sa Biblia na itoy sa Pilipinas.

  Herodotus explains that to accomplish this feat, the Persians diverted the Euphrates river into a canal so that the water level dropped "to the height of the middle of a man's thigh", which allowed the invading forces to march directly through the river bed to enter at night....http://www.ancient.eu.com/Cyrus_II/

  ReplyDelete
 84. IBA ang compass point ng Bible kaysa compass point na ginagamit natin ngayon.Ngayon ang North ang nasa itaas at East ang nasa ibaba, Pero alam nyo bang hindi ganoon ang Direksyon Kompas ng ISRAEL at ng Banal na Kasulatan? Ganito ang paliwanag ng mga Dalubhasa rito....

  Hebrew ->קדם -Definition: The place of the rising sun. The Hebrews recognized the east as the top of the four compass points (contrary to our understanding of north) and is the direction faced when orienting direction. The past is understood as what is in front, or before, you as the past is known (contrary to our understanding of the future being in front of us). Rel: the red color blood combined with the quph as the rising sun, hence the "rising sun of blood"....http://www.ancient-hebrew.org/34_dal.html

  Pansinin MAPA nasa wikang Latin ang patotoo..see->http://fortnightjournal.com/ed3img/TOmap1.jpg

  Orienz = East--->Nasa Itaas lokasyon ng Kompas
  Occidents = West---->Nasa Ibabang lokasyon ng kompas
  Sepdentrio = North---> Kaliwang Lokasyon kompas
  Meredies = South--> Kanan Lokasyon kompas

  ReplyDelete
 85. Alam mo Anonymous na SAKSI NI JEHOVA.

  Na ang sabi mo nga ay:

  “MALI ang interpret nyo na si FYM ang IBON nasa Mizrach kundi si Cyrus, ayon yan mismo sa Bible- Isaiah 46:11
  The Voice (VOICE)
  11.I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the (Mizrach)east;from a land far away I summoned him to do what I intend.
  My word went out, and I will see it done.My plan has been made, and I will see it through....”


  Una, hindi kami ang nagsabi na kay Ka Felix natupad ang hula sa ISAIAS 46:11, kundi ang KA FELIX MANALO mismo, dahil isa po sa katangian ng HULANG PAGSUSUGO ng Diyos ay ang kailangan ay ang magpaliwanag ng HULA na sa kaniya natupad ay ang HINUHULAAN mismo gaya ni JUAN BAUTISTA:

  Napakaraming taon pa bago isilang si JUAN BAUTISTA ay HINULAAN na siya ng DIYOS:

  Isaias 40:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW, IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON PANTAYIN NINYO SA ILANG ANG LANSANGAN PARA SA ATING DIOS.”

  At nang matupad ang HULA ay mismong si JUAN ang nagpakilala sa mga tao na siya ang kinatuparan ng HULA:

  Juan 1:19 At ito ANG PATOTOO NI JUAN, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, SINO KA BAGA?

  Juan 1:23 “Sinabi niya, AKO ANG TINIG NG ISANG HUMIHIYAW SA ILANG, TUWIRIN NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, GAYA NG SINABI NG PROPETA ISAIAS.”


  Ito ang isa sa ebidensiya na kailangan nating hanapin sa isang SUGONG HINUHULAAN, kinakailangan na siya ang MAGPALIWANAG at MAGPATOTOO na siya ang kinatuparan ng HULA, ang MISMONG HINUHULAAN lamang ang magpapatunay at hindi ang ibang tao.

  At iyan ay hindi lamang iisang beses nangyari, kaya hindi masasabi na NAGKATAON lamang, dahil maging si APOSTOL PABLO at PANGINOONG JESUS, ay nagpatotoo rin na sa kanila natupad ang PROPESIYA na TUMUTUKOY sa kanila, at iyan ay naipakita ko na sa THREAD na ito.

  May maipapakita bang PATOTOO ang mga NANINIWALA na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT na si CIRO mismo ang nagsabi na sa kaniya natupad ang HULA sa ISAIAS 46:11?

  SAGOT: WALA!

  Kaya hindi si CIRO ang kinatuparan niyan.

  See Next>

  ReplyDelete
 86. Continuation>

  Ngayon puntahan naman natin ang mga VERSES na ginagamit ninyo na may nababasang CIRO sa ISAIAS 46:11, Ang masasabi ko riyan ay dinagdagan lang iyan nung NAGSALIN ng NASABING TALATA, dahil kung ating titingnan iyan sa BIBLIANG HEBREW, ay wala naman talagang mababasa riyang “KORESH” o HEBREW WORD for CYRUS:

  Isaiah 46:11 קראH7121 ממזרחH4217 עיטH5861 מארץH776 מרחקH4801 אישׁH376 עצתוH6098 אףH637 דברתיH1696 אףH637 אביאנהH935 יצרתיH3335 אףH637 אעשׂנה׃H6213

  Mapapansin mo na wala riyan ang word na “KORESH” (לכורשׁ) na may Strong’s Number na H3566.

  Dahil ang PROPESIYANG iyan ay tulad ng HULA kay JUAN BAUTISTA sa ISAIAS 40:3, na hindi binanggit ng DIYOS ang PANGALAN NG HINUHULAAN.

  Kasi kung papayagan natin na lagyan iyan ng PANGALAN, eh dapat lagyan na rin ang PANGALAN ng PANGINOONG JESUS ang KATAKU-TAKOT na HULA sa OLD TESTAMENT tungkol sa PANGINOONG JESUS na kahit isang VERSE sa mga ito ay hindi binanggit ang kaniyang PANGALAN.

  Pero hindi natin iyan magagawa, kasi ang MGA PROPESIYA ay SALITA ng PANGINOONG DIYOS na hindi dapat DAGDAGAN o BAWASAN:

  Deuteronomio 4:2 “HUWAG NINYONG DARAGDAGAN NI BABAWASAN ANG SALITA na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.”

  Kaya nagkakasala ang mga NAGSISIPAGSALIN na DAGDAGAN ng PANGALAN ni CIRO ang VERSE na iyan, at ito nga ay may kaakibat na PARUSA:

  Apocalypsis 22:18-19 “Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, KUNG ANG SINOMAN AY MAGDAGDAG SA MGA ITO, AY DARAGDAGAN SIYA NG DIOS NG MGA SALOT NA NAKASULAT SA AKLAT NA ITO: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

  Ang AKLAT NG APOCALYPSIS ay tulad ng AKLAT NI ISAIAS na AKLAT NG MGA PROPESIYA na hindi dapat DAGDAGAN ng mga SALITA.

  Kaya tinitiiyak ko sa iyo na MAPAPARUSAHAN ang mga NAGSIPAGSALIN ng VERSE na iyan na NAGLAGAY ng PANGALAN ni CIRO, na ang ibinunga ay nagkaroon ng MALING INTERPRETASYON ang TALATA.

  Sigurado ang KAPAHAMAKAN na sasapitin nila.

  ReplyDelete
 87. Nakapagtataka lang sa mga SAKSI NI JEHOVA, ay KINIKILALA nilang SUGO NG DIYOS si CIRO sa kabila ng KATOTOHANAN na ito ay isang MANDIRIGMA, pero sa SAMAHAN nila BAWAL NA BAWAL na maging kaanib ang ISANG MANDIRIGMA (SUNDALO, PULIS, etc.).

  Nakakahilo talaga ARAL ng MGA SAKSI ano po?

  ReplyDelete
 88. Oo, nga ano? Sa relihiyon nila maririnig mong itinuturo na MASAMA ang mga SUNDALO at PULIS kasi PUMAPATAY daw ng TAO, pero si CIRO na talagang ang MISYON sa BIBLIA ay PUMAPATAY at MANAKOP, itinuturing nilang kanilang SUGO, hahahhahaha, kakaiba talaga UTAK ng mga KAANIB sa RELIHIYON na iyan.

  ReplyDelete
 89. KASINUNGALINGAN ang ikinakalat ng INC, defender na si Aerial Cavalry, mga Reader. Bibliya at hindi Dictionary ni Smith ang sinipi ko at ginamit para patunayan na si Ciro ang tinukoy na galing sa Sikatan Araw o Mizrach. Sipiin natin muli ang Kasinungalingan niyang ito..

  Aerial Cavalry said--Pagkatapos IPINAKITA pa ang ANG PAHINA ng DICTIONARY ni SMITH na wari bagang sinusuportahan siya sa kaniyang sinabi:Samantalang ganito"ang sabi ni SMITH:on the other hand, MIZRACH, is used of the FAR EAST with a less definite signification.” (Is xli. 2, 25, xliii.5, xlvi.11)”.

  MALI at Kasinungalingan po yan, Una ang Book na ginamit ko ay -Cyclopaedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature..nina John McClintock at James Strong.http://books.google.com.ph/books... Pero hindi dito nakabatay ang mga paliwanag ko hinggil kay Ciro at sa sikatan ng araw kundi mismo sa banal na Kasulatan.
  Wala din po akong sinabi na dito ko sinipi ang paliwanag ko na "Mizrach o Sikatan Araw" ang nasa Isaias 44:28; 45:1-4,13. Galing po yan mismo sa Biblia. Gaya nga ng ipinakita ko sa nakaraan ang Diyos na JHVH o Jehovah ay nagsabi na galing sa "sikatan Araw" si Ciro.
  ◄ Isaiah 41:25 ►
  Amplified Bible (AMP)
  25 I have raised up and impelled to action one from the north [a][Cyrus], and he comes; from the rising of the sun he calls upon My name [recognizing that his victories have been granted to him by Me].

  At si Apostol Juan na nagsulat ng Apoc 16:12 ang nagbigay din ng info na ang nagpatuyo ng Ilog Eufratrates ay galing sa Sikatan Araw..
  ◄ Revelation 16 ►
  12And the sixth messenger did pour out his vial upon the great river, the Euphrates, and dried up was its water, that the way of the kings who are from the rising of the sun may be made ready.

  Gamitan lamang ito ng Utak at Unawa at ng guidance ng Holy Spirit ay mauunawa na ang kung sino ang talaga ang IBON Mandaragit(Eagle) mula sa Sikatang araw o East at itoy si Ciro at hindi ang Lider at Sugo ng INC 1914.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh nice to meet you CELSO CUNANAN, salamat sa pagbisita mo sa BLOG ko, hehehehe

   Delete
  2. Ang nangyari po diyan nagposting siya ng IMAGE ng isang LIBRO pero hindi naman po sinabi kung saan niya napulot ang SOURCE niya, eh kitang-kita kamukhang-kamukha ng DICTIONARY ni SMITH, eh pagkatapos ako ang sisisihin niya, at palalabasing sinungaling?

   Eh siya itong wala sa ayos magpost ng kaniyang SOURCE sa FB, hehehehe...

   Delete
  3. INVITE mo sila Dito --->https://www.facebook.com/groups/298681546814733/ --------------->para FAIR di ba?

   Delete
 90. Sabi ni Aerial Cavalry--Ito ang isa sa ebidensiya na kailangan nating hanapin sa isang SUGONG HINUHULAAN, kinakailangan na siya ang MAGPALIWANAG at MAGPATOTOO na siya ang kinatuparan ng HULA, ang MISMONG HINUHULAAN lamang ang magpapatunay at hindi ang ibang tao.

  MALING Interpretasyon yan ng mga kaibigan INC, Bakit? Ayon mismo sa Apostol Pedro ay ito-->"no prophecy found in Scripture is a matter of the prophet’s own interpretation."

  2 Peter 1:20-21
  The Voice (VOICE)
  20 But notice first that no prophecy found in Scripture is a matter of the prophet’s own interpretation. 21 Prophecy has never been a product of human initiative, but it comes when men and women are moved to speak on behalf of God by the Holy Spirit.

  Maliwanag na hindi sariling Sikap o personal na interpret ito ni Juan Bautista kundi itoy inhayag sa kanya ng Holy Spirit na under control naman ng Mag AMa sina Jehovah at Jesus..

  ng Totoo po si Jesus nga po talaga ang nagpaliwanag at nag-interpret at nagbigay ng info sa mga Apostol ng kanilang isinulat tungkol kay Juan Bautista..Basa--------->Matthew 11
  Easy-to-Read Version (ERV)

  7 When John’s followers left, Jesus began talking to the people about John. He said, “What did you people go out to the desert to see? Someone who is weak, like a stem of grass[a] blowing in the wind? 8 Really, what did you expect to see? Someone dressed in fine clothes? Of course not. People who wear fine clothes are all in kings’ palaces. 9 So what did you go out to see? A prophet? Yes, John is a prophet. But I tell you, he is more than that.

  10 This Scripture was written about him:
  ‘Listen! I will send my messenger ahead of you.
  He will prepare the way for you.’

  11 “The truth is that John the Baptizer is greater than anyone who has ever come into this world. But even the least important person in God’s kingdom is greater than John. 12 Since the time John the Baptizer came until now, God’s kingdom has been going forward strongly.[b] And people have been trying to take control of it by force.

  13 Before John came, the Law of Moses and all the prophets told about the things that would happen. 14 And if you believe what they said, then John is Elijah.[c] He is the one they said would come. 15 You people who hear me, listen!

  Maliwanag ayon mismo sa Biblia si Jesus ang nagpaliwanag at nag-interpret ng mga Hula ng lahat ng Propeta may kinalaman sa kanyang pinsan na si Juan Bautista..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Diyan ko siya nailampaso sa debate namin sa FB eh, kasi ipinipilit niya na si JESUS ang nagpaliwanag ng ISAIAS 40:3 pero wala siyang maipakita, na talata sa BIBLIA na si JESUS ang nagpaliwanag ng HULANG ito na kay JUAN BAUTISTA natupad.

   At nagakaipit-ipit ang SAKSI NI JEHOVA na ito, dahil naniniwala na hinango mula kay ISAIAS ang sinabi na JESUS sa MATEO 11:10 na ganito:

   Matthew 11:10 “For this is he, of whom it is written, BEHOLD, I SEND MY MESSENGER BEFORE THY FACE, WHICH SHALL PREPARE THY WAY BEFORE THEE.” [KJV]

   Maliwanag na hindi iyan mula sa ISAIAS 43:10 na ganito nakalagay:

   Isaiah 40:3 “THE VOICE OF HIM THAT CRIETH IN THE WILDERNESS, PREPARE YE THE WAY OF THE LORD, MAKE STRAIGHT IN THE DESERT A HIGHWAY FOR OUR GOD.” [KJV]

   Ibang-iba hindi po ba? Hindi naman ganiyan sumipi ng mga VERSES ang mga APOSTOL maging ang PANGINOONG JESUCRISTO kapag gumagamit sila ng TALATA galing sa OLD TESTAMENT hindi po ba?

   Pansinin kung papaano sumipi ng talata si JESUS:

   Matthew 4:4 “But he answered and said, IT IS WRITTEN, MAN SHALL NOT LIVE BY BREAD ALONE, BUT BY EVERY WORD THAT PROCEEDETH OUT OF THE MOUTH OF GOD.” [KJV]

   Saan sinipi ni JESUS ang VERSE na iyan na sinabi niya sa MATEO 4:4?

   Deuteronomy 8:3 “And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that MAN DOTH NOT LIVE BY BREAD ONLY, BUT BY EVERY WORD THAT PROCEEDETH OUT OF THE MOUTH OF THE LORD DOTH MAN LIVE.” [KJV]

   Hindi po ba kamukha? Bagama’t hindi niya sinisipi ang buong TALATA.

   Eh iyong sinabi niya sa MATEO 11:10 saan galing, sa aklat nga ba ni ISAIAS ?

   Malachi 3:1 “BEHOLD, I WILL SEND MY MESSENGER, AND HE SHALL PREPARE THE WAY BEFORE ME: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.” [KJV]

   Galing po sa aklat ni PROPETA MALAKIAS ang sinabing iyan ni JESUS at hindi galing sa aklat ni PROPETA ISAIAS. Klarong-klaro hindi po ba?

   Pero itong si CELSO CUNANAN na JW, paniwalang-paniwala na galing ang sinabi ni JESUS sa MATEO 11:10 sa aklat ni ISAIAS, kaya hayag na hayag ang KAMANGMANGAN sa BIBLIA.

   Delete
  2. Ito ang hula ni Propeta Isaias--->
   Isaiah 40:3
   King James Version (KJV)
   3 The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.

   Ito ang Interpretasyon ni Jesus-->
   Matthew 11:10
   New Revised Standard Version (NRSV)
   10 This is the one about whom it is written,
   ‘See, I am sending my messenger ahead of you,
   who will prepare your way before you.’

   Ito naman ang patotoo ni Marcos-->
   Mark 1:2-3
   New Revised Standard Version (NRSV)
   2 As it is written in the prophet Isaiah,[a]
   “See, I am sending my messenger ahead of you,[b]
   who will prepare your way;
   3 the voice of one crying out in the wilderness:
   ‘Prepare the way of the Lord,
   make his paths straight,’”

   Pare-pareho di ba? Maliwanag na ang sinipi ni Jesus sa Mateo 11:10 ay mula sa Isaiah 40:3. Subalit pansinin na KINONTRA ito ng INC na si Aerial Cavalry gaya ng mababasa sa kanyang poste.

   Ayon mismo sa loob ng Banal na Kasulatan ang Hula ni Isaias ay maliwanag na ininterpret ng ating Panginoon Jesus sa harap ng kanyang mga Alagad.Kaya "Mali"ang Pananaw ng mga INC na gaya ng tagapagtanggol na si Aerial Cavalry.Itoy likha lamang ng kanyang sariling guni-guni.

   Delete
  3. NILAMPASO mo si Celso ? Bakit di mo INVITE mga Brother mo doon para makita nilang ang buong KATOTOHANAN di ba Aerial? Mahirap ang SINUNGALING at panay ang hawak ng Biblia di ba?
   Delete
  4. Sabi ni Aerial Cavalry-Ibig sabihin hanggang sa PANAHON lang ni JUAN umiral ang PANGHUHULA ng mga PROPETA maging ang KAUTUSAN ni MOISES, sa paglagpas ng PANAHON ni JUAN, wala nang NANGHUHULA na PROPETA,"

   Ano? Paano naging Tama ang imahinasyon mo Aerial Cavalry gayong mayroon pang Nanghuhula at mga Propeta hanggang Panahon ni Apostol Pablo? May mga propeta, gaya nina Agabo, Hudas, at Silas, ay mga namumukod-tanging tagapagsalita para sa kongregasyong Kristiyano. Read (1Co 12:28; Efe 4:11).

   1 Corinthians 12:28
   GOD’S WORD Translation (GW)
   28 In the church God has appointed first apostles, next prophets, third teachers, then those who perform miracles, then those who have the gift of healing, then those who help others, those who are managers, and those who can speak in a number of languages.

   Acts 15:32
   GOD’S WORD Translation (GW)
   32 Judas and Silas, who were also prophets, spoke a long time to encourage and strengthen the believers.Acts 21:10
   GOD’S WORD Translation (GW)
   10 After we had been there for a number of days, a prophet named Agabus arrived from Judea.

   Wala kadala-dala talaga ang taong ito.Sablay na naman ang interpret niya. Malamang produkto na namaa ito ng kanyang "Guni-Guni" gaya ng sa mga Ministro ng INC .

   Delete
  5. Sige nga pabasa mo nga sa amin kung ano ang hinulaan ni JUDAS at SILAS? Maliwanag na sinasabi sa Biblia na:

   Matthew 11:13 "Before John came, the Law of Moses and all the prophets told about the things that would happen."

   Iyang mga PROPETA na sinasabi ninyo na binabanggit sa NEW TESTAMENT, saan mababasa na NAGHUHULA sila?

   Oo tinawag silang mga PROPETA pero may mababasa ka bang NANGHUHULA sila? Kung NANGHULA sila ANO ANG KANILANG HINULAAN?

   Delete
 91. Nagtatalo pa kayo eh pareho lang naman galing sa Isaias at Malakias yan. Pareho lang kayong tama. Wag na kayo magtalo.

  - MCCXXI™

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tama ka Bro.. Si Aerial, lang mapilit mahilig sa GUNI-GUNI

   Delete
 92. Aerial.

  Kung ikaw ay walang nakikitang problema sa sagot ng mga MINIONS mo. Kami meron. Dahil ang sinasabi ninyong KATOTOHANAN na namumutawi sa mga pag-iisip ninyo ay umiiral lang sa mga sarili ninyong paniniwala. Itinuturing nyo na KATOTOHANAN ang mga KASINUNGALINGAN pinaniniwalaan ninyo.

  Kung ang paniniwala mong si Manalo ang kinatuparan ng hula ay hindi na ito makatotohanan. Ang totoo kahit anong gawin mo hindi mo kayang PATUNAYAN mula sa Bilia ang katuparan ng mga hulang ito.

  Malimit mong sinasabi na ang katunayang sila ang kinatuparan ng mga hula ay dapat mamutawi sa kanilang sariling bibig. Na sila mismo ang kailangang magpatotoo.

  Kung ang bagay na ito ang gagawin mong batayan ay BAGSAK na ang argumento mo.

  Saan mo MABABASA sa biblia na sinalaysay ni Manalo na SIYA ANG KINATUPARAN NG HULA BILANG IBONG MANDARAGIT?

  Alam kong wala kang maisasagot sa tanong na iyon dahil ang palusot ninyo ay TAPOS nang isulat ang Biblia bago pa man maganap ang hula kay Manalo na siya ang katuparang ito. SA MADALING SALITA walang naisusulat mula pasimula hanggang sa wakas sa biblia patungkol sa pagkakahayag ng hula na nagpapatunay na si Manalo ang siyang kinatuparan. SAMAKATUWID, WALANG MABABASA.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi lahat ng HULA sa BIBLIA kapag natupad na ay mababasa mo rin sa BIBLIA KATUPARAN "LORDISWITHYOU", at diyan ay nahalata ko ang kamangmangan mo dahil hindi mo iyan alam:

   Maliwanag ang sabi sa BIBLIA na:

   Isaias 46:9 “Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: SAPAGKA'T AKO'Y DIOS, AT WALANG IBA LIBAN SA AKIN; AKO'Y DIOS, AT WALANG GAYA KO;”

   Isaias 46:10 “NA NAGPAPAHAYAG NG WAKAS MULA SA PASIMULA, AT MULA NANG MGA UNANG PANAHON, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:”

   Isaias 46:11 “NA TUMATAWAG NG IBONG MANGDADAGIT MULA SA SILANGANAN, NG TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

   Pagmasdan mong mabuti na bago sabihin ng DIYOS ang HULA tungkol sa IBONG MANDARAGIT ay sinabi niya muna na:

   “NA NAGPAPAHAYAG NG WAKAS MULA SA PASIMULA, AT MULA NANG MGA UNANG PANAHON, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI;”

   Maliwanag na ang DIYOS ay may kakayahan na sabihin ang MANGYAYARI sa PANAHON ng WAKAS kahit sa panahon pa ng PASIMULA...at MULA SA MGA UNANG PANAHON ang mga BAGAY na MANGYAYARI pa lamang…Ang DIYOS ay HUMUHULA ng MANGYAYARI hanggang sa PANAHON ng WAKAS o KAWAKASAN. Kaya nga niya ipinasulat ang kaniyang mga salita sa AKLAT upang manatili hanggang sa PANAHON ng KAWAKASAN dahil ang kaniyang mga HULA ay may KATUPARAN hanggang sa PANAHON ng WAKAS hanggang sa PANAHON natin.

   Daniel 12:4 “Nguni't ikaw, Oh Daniel, ISARA MO ANG MGA SALITA, AT TATAKAN MO ANG AKLAT, HANGGANG SA PANAHON NG KAWAKASAN: marami ang tatakbo ng paroo't parito, at ang kaalaman ay lalago.”

   Ang HULA sa ISAIAS 46:11 ay hindi sa panahon na ISINUSULAT pa ang BIBLIA matutupad kundi sa PANAHON ng WAKAS o PANAHON ng KAWAKASAN…

   Delete
 93. Ito ang hula ni Propeta Isaias--->
  Isaiah 40:3
  King James Version (KJV)
  3 The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.

  Ito ang Interpretasyon ni Jesus-->
  Matthew 11:10
  New Revised Standard Version (NRSV)
  10 This is the one about whom it is written,
  ‘See, I am sending my messenger ahead of you,
  who will prepare your way before you.’

  Ito naman ang patotoo ni Marcos-->
  Mark 1:2-3
  New Revised Standard Version (NRSV)
  2 As it is written in the prophet Isaiah,[a]
  “See, I am sending my messenger ahead of you,[b]
  who will prepare your way;
  3 the voice of one crying out in the wilderness:
  ‘Prepare the way of the Lord,
  make his paths straight,’”

  Pare-pareho di ba? Maliwanag na ang sinipi ni Jesus sa Mateo 11:10 ay mula sa Isaiah 40:3. Subalit pansinin na KINONTRA ito ng INC na si Aerial Cavalry gaya ng mababasa sa kanyang poste.

  Ayon mismo sa loob ng Banal na Kasulatan ang Hula ni Isaias ay maliwanag na ininterpret ng ating Panginoon Jesus sa harap ng kanyang mga Alagad.Kaya "Mali"ang Pananaw ng mga INC na gaya ng tagapagtanggol na si Aerial Cavalry.Itoy likha lamang ng kanyang sariling guni-guni.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bobo ang nagcomment na ito, dahil hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang INTERPRETATION sa SUMISITAS ng TALATA:

   Sabi niya:

   "Ito ang Interpretasyon ni Jesus-->
   Matthew 11:10
   New Revised Standard Version (NRSV)
   10 This is the one about whom it is written,
   ‘See, I am sending my messenger ahead of you,
   who will prepare your way before you.’"

   Hindi po NAGIINTERPRET si JESUS sa VERSE na iyan KUNDI SUMISITAS siya ng TALATA:

   INTERPRETING is Different from CITING a VERSE.

   Maliwanag na sinabi ni JESUS sa MATTHEW 11:10 na

   Mateo 11:10 “ITO YAONG TUNGKOL SA KANIYA'Y NASUSULAT, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo.”

   Kapag sinabi ni JESUS na “NASUSULAT” hindi siya NAGIINTERPRET kundi SUMISITAS siya mula sa OLD TESTAMENT diyan…Sinasabi niya kung ano NAKASULAT.

   Halatang mahina ang pangintindi ng taong ito.

   Kung pagtatabihin ang mga TALATA hindi naman mahirap makita kung saan talaga sa OLD TESTAMENT galing iyan eh.

   Tingnan ninyo:

   Mateo 11:10 “… NARITO, SINUSUGO KO ANG AKING SUGO SA UNAHAN NG IYONG MUKHA, NA MAGHAHANDA NG IYONG DAAN SA UNAHAN MO.”

   Malakias 3:1 “NARITO, AKING SINUSUGO ANG AKING SUGO, AT SIYA'Y MAGHAHANDA, NG DAAN SA HARAP KO:…”

   Kitang-kita na galing sa MALAKIAS 3:1 ang sinabi ni JESUS sa MATEO 11:10.

   Isang kabobohan sa BIBLIA ang nagsasabi na ito ay hango sa ISAIAS 40:3 na ganito ang sinasabi:

   Isaias 40:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW, IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON PANTAYIN NINYO SA ILANG ANG LANSANGAN PARA SA ATING DIOS.”

   Hindi bobo sa pagsipi ng talata si JESUS at ang mga APOSTOL, ganito sinipi ni APOSTOL MARCOS ang ISAIAS 40:3:

   Marcos 1:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG, IHANDA NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, TUWIRIN NINYO ANG KANIYANG MGA LANDAS;”

   Nahahayag lang ang kamangmangan ng mga SAKSI ni JEHOVA sa isyung ito…


   Delete
  2. Mas BOBO ka Christian,una anong hindi nag-iinterpret si Jesus nang sabihin nito ang nasa Mateo 11:10? MAS Mahina ang "kukote mo" parehong ginawa yan ni Jesus. Hindi lang siya sumitas kundi nag-iinterpretasyon ito paukol sa pinsan nitong si Juan Bautista... Pansinin ang word na ginamit ni Jesus---> John is the one about whom Scripture says.......

   Matthew 11:10
   GOD’S WORD Translation (GW)
   10 John is the one about whom Scripture says,
   ‘I’m sending my messenger ahead of you
   to prepare the way in front of you.’

   Mismong "inspired writer" ng Bible gaya ni Marcos ay kinokontra mo dahil ayon dito kanya kay Isaias galing ang mga salitang ito --->Mark 1:2

   GOD’S WORD Translation (GW)
   2 The prophet Isaiah wrote,“I am sending my messenger ahead of you
   to prepare the way for you.”

   Marcos 1:2 NWT-
   2 Gaya ng nakasulat sa Isaias na propeta: “(Narito! Isinusugo ko ang aking mensahero sa harap ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan;)
   Hindi ba "Mas Bobo ka" umintidi Chrsitian?

   Delete
 94. Sabi ni Aerial Cavalry-Ibig sabihin hanggang sa PANAHON lang ni JUAN umiral ang PANGHUHULA ng mga PROPETA maging ang KAUTUSAN ni MOISES, sa paglagpas ng PANAHON ni JUAN, wala nang NANGHUHULA na PROPETA,"

  Ano? Paano naging Tama ang imahinasyon mo Aerial Cavalry gayong mayroon pang Nanghuhula at mga Propeta hanggang Panahon ni Apostol Pablo? May mga propeta, gaya nina Agabo, Hudas, at Silas, ay mga namumukod-tanging tagapagsalita para sa kongregasyong Kristiyano. Read (1Co 12:28; Efe 4:11).

  1 Corinthians 12:28
  GOD’S WORD Translation (GW)
  28 In the church God has appointed first apostles, next prophets, third teachers, then those who perform miracles, then those who have the gift of healing, then those who help others, those who are managers, and those who can speak in a number of languages.

  Acts 15:32
  GOD’S WORD Translation (GW)
  32 Judas and Silas, who were also prophets, spoke a long time to encourage and strengthen the believers.Acts 21:10
  GOD’S WORD Translation (GW)
  10 After we had been there for a number of days, a prophet named Agabus arrived from Judea.

  Wala kadala-dala talaga ang taong ito.Sablay na naman ang interpret niya. Malamang produkto na namaa ito ng kanyang "Guni-Guni" gaya ng sa mga Ministro ng INC .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tsk Tsk Tsk lagi nalang MALI ang interpret ni Aerial Cavalry, kasi alam nito ay personal interpretation. Pero ano ang payo ng Diyos?Kawikaan 3:5, 6: “Magtiwala ka kay
   Jehova nang iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa.

   Delete
  2. Sige nga pabasa mo nga sa amin kung ano ang hinulaan ni JUDAS at SILAS? Maliwanag na sinasabi sa Biblia na:

   Matthew 11:13 "Before John came, the Law of Moses and all the prophets told about the things that would happen."

   Iyang mga PROPETA na sinasabi ninyo na binabanggit sa NEW TESTAMENT, saan mababasa na NAGHUHULA sila?

   Oo tinawag silang mga PROPETA pero may mababasa ka bang NANGHUHULA sila? Kung NANGHULA sila ANO ANG KANILANG HINULAAN?

   Delete
 95. Nakakatuwa ang mga SAKSI NI JEHOVA, ipinagtatanggol nila na si CIRO ay SUGO ng DIYOS na isang MANDIRIGMA, pero BAWAL MAGING MIYEMBRO nila ang kamukha ni CIRO na MANDIRIGMA...BAWAL ang SUNDALO at PULIS sa kanilang samahan...WEIRDO ang ARAL ng mga ito.

  ReplyDelete
 96. Mahina pala pagiisip ng mga SAKSI NI JEHOVA hahahaha...

  Hindi pala naiintindihan kung papaano makikita ang PAGKAKAMUKHA ng MGA TALATA? Pinipilit na ang MATEO 11:10 ay galing sa ISAIAS 40:3, hahahahaha

  Kasi gaya ng sinabi ni Ka Christian, kitang-kita kung saan talaga SINITAS ni JESUS ang MATEO 11:10 eh:

  Mateo 11:10 “… NARITO, SINUSUGO KO ANG AKING SUGO SA UNAHAN NG IYONG MUKHA, NA MAGHAHANDA NG IYONG DAAN SA UNAHAN MO.”

  Malakias 3:1 “NARITO, AKING SINUSUGO ANG AKING SUGO, AT SIYA'Y MAGHAHANDA, NG DAAN SA HARAP KO:…”

  Bakit kaya hindi nila iyan makita, natural kung sisitas ka ng talata aba'y hindi maiiba iyong sitas doon sa pinagkuhanan...

  Tupad na tupad sa kanila ang sinasabi sa BIBLIA na ito:

  Jeremias 5:21 “Inyong dinggin ngayon ito, OH HANGAL NA BAYAN, AT WALANG UNAWA; NA MAY MGA MATA, AT HINDI NAKAKAKITA; na may mga pakinig, at hindi nakakarinig:”

  Oh hindi ako ang may sabi na HANGAL kayo mga JW.

  ReplyDelete
 97. PINIPILIPIT ANG KATOTOHANAN PARA MAKAPANLOKO LANG NG MGA TAO, gayon na gayon ang mga JW.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Parang INC lang din yan brod. Ganun din kayo

   Delete
  2. TheLordiswithyou:
   Sa comment mo aminado ka na same lang ang JW at INC, na "PINIPILIT ANG KATOTOHANAN PARA MAKAPANLOKO LANG NG MGA TAO"...

   Nagcomment ka ng pabigla-bigla. Pagpipyestahan yan ng mga tunay na manloloko. Maniwala ka, sasamantalahin nila yan. Pero di bale na, dumarating naman talaga ang mga pagkakamali satin. Tao lang tao eh. Alam kong hindi yan ang ibig mong sabihin, nagkamali ka lang siguro ng comment.

   Isa pa, kung tunay ka talagang Saksi, wag ka ng sumali dito. Alam mo na siguro kung bakit.

   - MCCXXI™

   Delete
 98. to :thelordiswithyou

  baka nga mali ang aking pagka interpret sa sinabi mo kaibagan,

  kaya nga linawin mo ulit ang inyong pag sasabing" parang INC lang din yan brod.ganun din kayo"

  salamat!

  ReplyDelete
  Replies
  1. to inc

   ang magpapatunay kung sino ang ibong mandaragit ang biblia ang sasagot.

   sa buong biblia walang felix manalo na tumutukoy sa sya ang ibong mandaragit.

   mga inc ginawa lang ninyo ang biblia panakip butas ,gusto nyo ang biblia ang sumunod sa inyong mga doctrinal na pagtuturo.

   komo kolikta lang kayo ng talata para ipasok si manalo sa isaias 46:11

   tapos inangkin nyo ang talata 43:5 tumutukoy daw ito sa kay felix manalo.

   kaya nga tinanong ko kayo sa talata isaias 46:11- isaias 43:5 tumutukoy ba ito sa iisang bansa? ang katagang" silangan?

   puntahan natin ang isaias 43:5 "ang lahi na tinutukoy sa talata tumutukoy ba ito sa isa o mga pilipino na naninirahan sa pilipinas kung saan si felix manalo ang namumuno?

   matagal na itong na pending na tanong na hindi sinagot ng inc.

   sana nga masagot na ito.

   Delete
  2. Shylla, ikaw pala ang paniniwala mo ang PROPESIYA sa BIBLIA kapag NATUPAD na, kailangan sa BIBLIA mo rin MABASA KATUPARAN?

   Hindi ba kay liwa-liwanag na sinabi ng DIYOS na:

   Isaias 46:10 “NA NAGPAPAHAYAG NG WAKAS MULA SA PASIMULA, AT MULA NANG MGA UNANG PANAHON, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:”

   Isaias 46:11 “NA TUMATAWAG NG IBONG MANGDADAGIT MULA SA SILANGANAN, NG TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

   Maliwanag na sinabi ng DIYOS na siya ay may kakayahang MAGPAHAYAG NG WAKAS MULA SA PASIMULA, ibig sabihin kahit sa MGA UNANG PANAHON PA MAGAGAWA ng DIYOS na SABIHIN ang MANGYAYARI hanggang sa PANAHON ng WAKAS, ibig sabihin ng DIYOS, kaya niyang mag PAUNANG PAHAYAG o MAGBIGAY ng HULA na ang KATUPARAN ay sa PANAHON NG KAWAKASAN o sa PANAHON natin.

   Kita mo bago niya sinabi ang HULA sa ISAIAS 46:11, sinabi niya muna na siya AY NAGPAPAHAYAG NG WAKAS MULA SA PASIMULA AT MULA NANG MGA UNANG PANAHON, NG MGA BAGAY NA HINDI PA NANGYAYARI. Kaya maliwanag na ang PROPESIYA sa ISAIAS 46:11 ay hindi sa UNANG PANAHON mangyayari kundi sa PANAHONG MALAPIT na ang WAKAS. Isa itong pangyayari na mangyayari pa lamang sa PANAHON ng KAWAKASAN.

   Kaya hindi mo MABABASA sa BIBLIA ang DETALYE ng KATUPARAN niyan.

   Magkagayon man, at sinasabi ninyo na NATUPAD iyan kay CIRO…may MABABASA BA SA BUONG BIBLIA na IPINAKILALA si CIRO bilang IBONG MANDARAGIT, na TAONG GUMAWA NG PAYO NG DIYOS MULA SA MALAYONG LUPAIN SA SILANGANAN?

   Hindi ba WALA kayong maipakitang VERSE niyan?

   Kita mo si JUAN BAUTISTA, siya mismo NAGPAKILALA na siya ANG HINUHULAAN sa ISAIAS 40:3:

   Juan 1:19 At ITO ANG PATOTOO NI JUAN, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, SINO KA BAGA?

   Juan 1:23 “Sinabi niya, AKO ANG TINIG NG ISANG HUMIHIYAW SA ILANG, TUWIRIN NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, GAYA NG SINABI NG PROPETA ISAIAS.”

   Kita mo? May nagtanong kay JUAN BAUTISTA kung sino siya, sinagot niya na:

   “AKO ANG TINIG NG ISANG HUMIHIYAW SA ILANG, TUWIRIN NINYO ANG DAAN NG PANGINOON, GAYA NG SINABI NG PROPETA ISAIAS.”

   Sinabi niya na siya ang HINUHULAAN ni ISAIAS at ito nga ay mababasa sa ISAIAS 40:3.

   Si CIRO kung talagang siya ang KINATUPARAN ng HULA…saan mababasa sa BIBLIA maski na sa HISTORY na sinabi niya na:

   “AKO ANG IBONG MANDARAGIT MULA SA SILANGANAN, TAONG GAGAWA NG PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN, GAYA NG SINABI NI PROPETA ISAIAS.”

   May sinabi ba si CIRO na ganiyan? Pakita ninyo kung mayroon.

   Ang KINATUTUPARAN ng HULA siya ang UNANG MAGPAPALIWANAG na sa kaniya NATUPAD ang HULA, hindi ibang TAO…

   Ang ginagawa mo SHYLLA, inaagawan mo ng TUNGKULIN si CIRO na MAGPATUNAY siya sa kaniyang sarili…dapat siya ang gumagawa niyan hindi ikaw.

   Delete
  3. to: cristian

   ang magpapatunay kung sino ang ibong mandaragit ay ang biblia: basa

   isaias 46:11 living bible by tyndale-----i will call that swift bird of prey from the east--that man cyrus from far away and he will come and i would do it and i will.

   sa talatang sinipi ko si felix manalo ba o si cyrus ang tinutukoy?

   malinaw na ang tinutukoy ay si cyrus hindi si felix manalo.

   alam mo cristian hindi lahat ng hula ang katuparan ay nasa kawakasan.

   halimbawa:

   si agabo ay isang propeta

   gawa 11:27-28---nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa antioquia na mga propetang galing sa jerusalem,
   28----at nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang agabo,at ipinaalam sa pamamagitan ng espiritu na magkakagutom ng malaki sa boung sanglibutan na nangyari nang mga kaarawan ni claudio.

   wag mong isiping literal na itong hula ni agabo ay tumutukoy sa kawakasan dahil sa expression na" buong sanglibutan"

   ang katuparan sa hula ni agabo ay natupad panahon ni claudio.
   siguro alam mo na kung sino itong claudio na tinutukoy sa talata. kung hindi mo alam mag research ka.

   halimbawa:
   ang pag wasak ng jerusalem sa panahon 607 wkp at 70 kp
   hindi naman yan natutupad pa hanggang sa kawakasan dahil matagal na yang natupad ang hula na iyan.

   pwedi ibigay mo ang petsa ng pasugo nyo na si manalo mismo nag angkin na sya ang ibong mandaragit ?

   titingnan lang natin kung ano ang paliwanag nya? kung magkapariho ba sila ng katuparan ni juan bawtista?

   dahil sa biblia inangkin ni juan bawtista na sya ang katuparan na sinipi nya ang isaias 40:3--

   may patunay ba si felix manalo na sya ang nasa isaias 46:11 na sinipi nya tapos sinabi nya sa bagong tipan na sya talaga iyon ang ibong mandaragit?paki bigay sa talata ng supporting text sa bagong tipan.

   hihintayin ko ang sagot mo cristian.

   Delete
  4. to: cristian

   kung ang hulang kawakasan pa ito matutupad kailangan may batayan tayo sa bagong tipan lalong lalo na sa revelation.

   halimbawa:

   mateo chapter 24 may sinabi jan na hula tungkol sa digmaan,lindol,kagutom, ito bay hula na kawakasan na?

   alam po natin kung sino ang nang huhula jan sa talata.

   Delete
  5. to:cristian

   paki sagot po sa mga tanong ko.

   Delete
 99. Sino kayang representative ng INC ang sasagot sa dalawa pang tanong ko? Yung isa may sumagot na eh. Si Jaime Cruz (sya yata ang naatasan matapos ang pulong nila). Tungkol yun sa pasko, na iuugnay ko naman sa nagbago nilang turo. Eto yung link (http://torch-of-salvation.blogspot.ae/2013/10/pagsasalin-ng-dugo-ipinagbawal-ba-ng.html?showComment=1382859880226#c6520795281363516653)

  Yung dalawang tanong ko naman Pending pa din hanggang sa ngayon. Nagmemeeting pa yata sila eh. Eto yung dalawang pending na tinutukoy ko.

  2. Sabi ng isang member nila, suntok daw sa buwan yung sagot ko na hindi ko kayang garantiyan kung ligtas ang isang tao o hindi... Tanong, ikaw ba kaya mong garantiyan na si ganito ay ligtas at si ganito ay hindi?
  3. Sabi ng isa nilang member, may nakausap daw syang Pioneer (JW) at ang sabi daw eh naipangangaral na ngayon ang mabuting balita sa buong mundo. Mali daw yun sabi ng INT (Inglesia Ng Tanong) na ito, kasi daw dapat sana dumating na daw ang wakas. Kaya yung pagpapalaganap daw ng mabuting balita eh sakanila natutupad. Dahil kasalukuyan pa lang daw silang lumalaganap. Eto ngayon ang Tanong: Bago sabihin ng nakausap mong pioneer na naipapangaral na ang mabuting balita sa buong mundo, si Apostol Pablo din mismo may nabanggit na ang mabuting balita ay naipangaral na sa buong silong ng langit. Ibig bang sabihin nagkamali si Apostol Pablo dyan? Panu mo ngayon lulusutan yan, ikaw na magaling sa literal word for word? SAGOT....

  -MCCXXI™

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network