Thursday, 26 September 2013

Ang Pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan

        Ang madalas na itanong sa amin ng iba lalo na ng mga nagpapakilalang MGA SAKSI NI JEHOVA, ay kung ano raw ba ang PANGALAN ng aming kinikilalang Diyos na sinasamba?

Ang aming Sagot:

KUNG ANO ANG PANGALAN NA ITINUTURO NG BIBLIA

Sa Lumang Tipan, lalo na sa mga sinaunang HEBREONG KASULATAN ay napakaliwanag na mababasa na ang PANGALAN ng DIYOS ay ang mga ito:

AKO YAONG AKO NGA at AKO NGA” [Exodo 3:14]

Exodo 3:14  “At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.”

 Ang Pangalang “JAH” [Awit 89:8]

 Awit 89:8  “Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, Oh JAH? At ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo.”

Tinatawag din siyang “ELOHIM” at higit sa lahat ang HINDI NABIBIGKAS na
TETRAGRAMMATON na “YHWH” [YOD-HEY-WAW-HEY (יהוה)].

Na ito nga po ay binibigkas ng iba na "YAHWEH" at ang pinakapopular nga ngayon ay ang "JEHOVA", na unang itinuro ng SIMBAHANG KATOLIKO na Pangalan ng Diyos.

Wala pong nakakaalam maski na sa PANAHON natin ngayon, ng PINAKAWASTONG PAGBIGKAS ng TETRAGRAMMATON, ang lahat ay umasa lamang sa mga pormulasyon na ginawa ng iba’t-ibang mga tao para makabuo ng inaakala nilang WASTONG PAGBIGKAS ng PANGALANG ito ng DIYOS.

Kung hindi po natin natitiyak ang bigkas, kailangan pa po ba nating pangahasan na bigkasin ito?

Narito ang payo ng mga APOSTOL:

1 Corinto 9:26  “Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran; sa ganito rin AKO'Y SUMUSUNTOK, NA HINDI GAYA NG SUMUSUNTOK SA HANGIN:”

Aba’y huwag daw po tayong GAYA NG SUMUSUNTOK lang sa HANGIN, ang ibig sabihin po ng salitang sumusuntok sa hangin, aba'y kung baga sa isang tao sumusuntok pero wala namang tinatamaan. Aba’y WALANG KATIYAKAN at HINDI SIGURADO yun, at sa pagsasabi niya na siya’y hindi sumusuntok sa hangin, ay hindi siya umaasa sa mga bagay na hindi siya sigurado.

At sapagkat walang nakasisiguro sa TUNAY NA BIGKAS ng TETRAGRAMMATON, iyan po ay hindi namin binibigkas, kundi ang sinasabi namin ay PANGINOON sapagkat iyon ang mas tiyak, dahil ang DIYOS ay PANGINOON natin. AYAW NAMING SUMUNTOK SA HANGIN..

Ngayon, eh ano nga ba ang PANGALAN ng DIYOS sa BAGONG TIPAN o SA PANAHONG CRISTIANO?;

May sinasabi si Cristong ganito:

Juan 17:26  “AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.”

May sinasabi si Cristo dito na:

“AT IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN”

Pero kahit na basahin mo ng paulit-ulit ang Bagong Tipan ay wala po tayong mababasa na may ipinakilala si JESUS na PANGALAN ang DIYOS, ang madalas nating nababasa ang sinasabi niya ay “AKING AMA, INYONG AMA” [Juan 20:17].

Ang ipinakilala niya ay AMA, pero tumututol ang iba, saan aniya mababasa na ang PANGALAN ng DIYOS ay AMA?

Kaya malamang na hindi nga ito ang PANGALAN na tinutukoy ni JESUS bilang PANGALAN ng AMA? 

Eh baka sabihin ng iba, YAHWEH yun, o kaya JEHOVA iyon, eh kung wala namang mababasa sa Bagong Tipan, eh di SUNTOK IYAN SA HANGIN. Kaya kailangan nating sagot ay SIGURADO.

Eh alin bang PANGALAN ang sinasabi niya na IPINAKILALA niya sa mga tao, na ito ay PANGALAN ng AMA, o PANGALANG pag-aari ng Diyos? Itataas lang natin ang basa sa VERSE 11.

Narito po ang sagot ni CRISTO:

Juan 17:11 “At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng IYONG PANGALAN, ANG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayundin naman sila’y maging isa.” [Magandang Balita, Biblia]

Narito ang PATOTOO ni JESUS tungkol sa PANGALAN NG DIYOS na kaniyang ipinakilala, ANG PANGALAN NG DIYOS AY ANG PANGALANG IBINIGAY SA KANIYA…

Ano ibig sabihin nun, PERSONAL na PANGALAN ng DIYOS, ibinigay kay CRISTO? Saan mababasa sa BIBLIA na si CRISTO ay binigyan ng PERSONAL o PANSARILING PANGALAN ng Diyos?

Wala sa BIBLIA niyan, ito ang nasa BIBLIA:

Filipos 2:9-10  “KAYA SIYA NAMAN AY PINAKADAKILA NG DIOS, AT SIYA'Y BINIGYAN NG PANGALANG LALO SA LAHAT NG PANGALAN; UPANG SA PANGALAN NI JESUS ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,”

Maliwanag ang SAGOT sa atin ng BIBLIA, ang PANGALAN NG DIYOS, ay ang PANGALANG IBINIGAY NIYA KAY JESUS, ang JESUS  at CRISTO ay pawang mga PANGALANG ibinigay ng DIYOS, hindi PERSONAL NA PANGALAN, kundi PANGALANG PAG-AARI ng DIYOS.

SIMPLENG HALIMBAWA:

Ako ay isang TATAY, nang ipanganak ang bunso kong lalake, tinanong ako kung ano ang ipapangalan sa kaniya, nagisip ako ng mga pangalan, pagkatapos sinabi ko ang ipapangalan ko sa kaniya ay JOSEPH, ako ang may-ari ng PANGALAN na iyon, dahil ako ang nakaisip, pagkatapos ay ibinigay ko sa aking anak at naging pangalan niya. Entonses PANGALANG PAGAARI KO NA IBINIGAY KO SA ANAK KO, AKING PANGALANG BINIGAY KO SA AKING ANAK.

Ang PANGALANG taglay ni JESUCRISTO ay PANGALAN NG DIYOS o PANGALANG PAG-AARI ng DIYOS o MULA SA DIYOS.

Paano gagamitin ngayon ang PANGALAN ni CRISTO kapag tatawag tayo sa DIYOS? Tatawagin ba natin ang DIYOS na JESUS, ganun ba iyon?

Juan 15:16  “Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang ANOMANG INYONG HINGIN SA AMA SA AKING PANGALAN, AY MAIBIGAY NIYA SA INYO.”

Utos ni Cristo na kailangang gamitin natin ang PANGALAN niya kapag tayo ay TATAWAG sa DIYOS, sa mdaling salita, kung TATAWAG ka sa DIYOS, kailangan mong GAMITIN ang PANGALAN ni CRISTO:

Kaya nga kaming mga INC, kapag ka kami ay tumatawag sa AMA naming DIYOS, bago matapos ang aming PANGALANGIN sinasabi namin ang ganito:

“ANG LAHAT PO AY AMING HINIHILING SA PANGALAN NI JESUS NA AMIN PONG DAKILANG TAGAPAGLIGTAS”

Iyan na ngayon ang KAILANGAN mong GAMITIN sa tuwing ikaw ay TATAWAG sa DIYOS…IYAN ANG PANGALAN NG DIYOS NA IBINIGAY SA KANIYA…

Bakit, ano dahilan at PANGALAN ni CRISTO kailangang gamitin?

Juan 14:6  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG DAAN, AT ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY: SINOMAN AY DI MAKAPAROROON SA AMA, KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.”

Si CRISTO ang DAAN patungo sa DIYOS, hindi ka makakaparoon sa AMA kundi sa PAMAMAGITAN niya, WALA NA PONG DIRECT LINE NGAYON SA DIYOS mga kaibigan, kung TATAWAG ka, kay CRISTO ka dadaan, dahil sa siya ay TAGAPAMAGITAN sa atin at sa DIYOS.

1 Juan 2:1  “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay MAY TAGAPAMAGITAN TAYO SA AMA, SI JESUCRISTO ang matuwid:”

Kaya nga dahil sa ang PANGALANG ito ay MULA SA DIYOS, PAG-AARI NG DIYOS, PANGALAN NG DIYOS, ito ang PANGALANG MAKAPAGLILIGTAS SA TAO:

Gawa 4:10-12  “Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na SA PANGALAN NI JESUCRISTO ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. AT SA KANINO MANG IBA AY WALANG KALIGTASAN: SAPAGKA'T WALANG IBANG PANGALAN SA SILONG NG LANGIT, NA IBINIGAY SA MGA TAO, NA SUKAT NATING IKALIGTAS.”

Ito ang dahilan kaya wala tayong mabasa sa BAGONG TIPAN na PERSONAL NA PANGALAN ng DIYOS, ay sapagkat ang ipinagagamit na ng DIYOS sa tao sa panahong CRISTIANO ay hindi na ang kaniyang PERSONAL na PANGALAN, kundi ang KANIYANG PANGALAN, PANGALANG PAG-AARI NG DIYOS, na IBINIGAY niya sa KANIYANG ANAK…ANG PANGALAN NI JESUCRISTO…

ANG TAWAG NAMIN SA KANIYA AY “AMA” DAHIL KAMI AY MGA ANAK NIYA” AT KAPAG KAMI AY NANANALANGIN GINAGAMIT NAMIN ANG PANGALAN NI JESUS – PANGALAN NG DIYOS NA PAG-AARI NIYA NA IBINIGAY NIYA KAY JESUCRISTO.

Iyan ang dahilan kaya ang PANGALAN ng aming RELIHIYON ay IGLESIA NI CRISTO, taglay namin ang PANGALAN na IKALILIGTAS…at DIYAN HINDI KAMI SUMUSUNTOK SA HANGIN…


216 comments:

 1. Sharing of Faith throughout Salvation.

  ReplyDelete
 2. SABI MO : sa lumang tipan,lalo na sa mga sinaunang HEBREONG KASULATAN ay napakaliwanag na mababasa na ang pangalan ng DIYOS ay ang mga ito:

  "AKO YAONG AKO NGA AT AKO "
  "JAH"
  "ELOHIM"
  "YHWH"

  ANG MGA ITOng pangalan ba ginamit nyo at isinulong sa inyong iglesia na banalin?

  kung ang hebreong kasulatan may pangalan ng DIYOS MAY katwiran po na ang bagong tipan O GRIEGONG KASULATAN may pangalan DIN ng DIOS.

  BAKIT? BASA:

  2 timoteo 3:16" ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng DIOS"

  HINDI makatwiran na ang pangalan ng DIOS AY pinutol na o inalis na pag dating sa bagong tipan.

  kung isasaalang-alang ang lahat ng ito kapag sumisipi si jesus sa hebreong kasulatan o bumabasa mula sa mga iyon tiyak na ginamit niya ang banal na pangalang jehova{yhwh}.

  dahil si jesus sumisipi sa hebreong kasulatan tulad ng:

  deu 6:5-mateo 22:37.

  isaias 61:1- lucas 4:18. sigurado ito ang tanong nyo may nabasa kabang jehova sa talata?

  sa ibang salin panginoon ang nakalagay dahil pinalitan nila ang yhwh na tetragrammaton.

  kaya sa modern translation jehova ang pangalan ng DIOS GAYA ng EMPHATIC DIAGLOTT isang salin ni benjamin wilson noong ika 19 na siglo.

  a literal translation of the new testament from the text of the vatican manuscript by herman heinfetter 1863.

  the epistles of paul in modern english by george barker steven 1898.

  st. paul`s epistle to the romans by w.g rutherford 1900.

  the christian`s bible-new testament by george n.lefevre 1928

  marami pang iba...

  kaya ang new world translation publish by wacth tower ay isinauli ang banal ng pangalan ng DIOS.

  KUNG SI JESUS HINDI ginamit ang pangalan ng DIOS,HINDI SANA SYA MAKAPAG SASABI:

  "IPINAKILALA KO SA KANILA ANG IYONG PANGALAN,AT IPAKIKILALA KO"


  ReplyDelete
  Replies
  1. Sige nga kung talagang may PANGALAN na binanggit si CRISTO, ano ang ipinakilala niyang PANGALAN nung nagtuturo siya sa mga tao...PUWEDE MO BANG SIPIIN ANG TALATA NA SI CRISTO nagsasalita habang kausap ang mga tao na may PANGALAN siyang sinabi batay sa paliwanag mo?

   Delete
  2. Isang tanong isang sagot lang SHYLLACSJW:

   ALING LAMANG ANG TANGING PANGALAN NA IBINIGAY NG DIYOS SA MGA TAO PARA SA ATING KALIGTASAN?

   SAGOT!

   Delete
 3. to: jaime cruz

  sa marcos 12:29 [new world translation]" sumagot si jesus ang una ay dinggin mo israel si jehova na ating DIOS ay iisang jehova.
  si jesus quoted deu 6:4.

  sa dami daming pangalan na nasusulat sa biblia"ang pangalan lamang ng DIOS ANG BINABATIKOS NYO.

  BAKIT HINDI NALANG ang pangalang JUDAS na nag taksil ng panginoon ang pakialaman nyo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. new world translation ang ginamit ? bakit iyan ang ginamit mo ? ahaha , kasi sa original text yung tetragrammaton pa rin ang mababasa mo . hindi jehovah . ahaha

   Delete
  2. Shylla ang ginamit mo ay ang nakasulat sa MARCOS 12:29, tatanungin kita...sa GREEK BIBLE ba ano ba ang STRONG'S NUMBER ng salitang "JEHOVAH"

   Pakisagot mo iyan ha Shylla?

   Delete
 4. TO: CRISTIAN.

  KUNG KILALANIN mo si jesus ang tagapagligtas? dapat kilalanin mo rin ang DIOS na nag bigay ng kaligtasan.

  si jesus po ay sugo ng DIOS ,HINDI MO BA KILALANIN ANG NAG PADALA SA SUGO?

  ANONG SABI NG BIBLIA?PARA SA ATING KALIGTASAN

  JUAN 17:3- at ito ang buhay na walang hanggan,na ikaw ay makilala nila na iisang DIOS na tunay,at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si jesucristo.

  kita nyo?paano nyo makilala ang isang indibidwal kahit pangalan nya hindi nyo alam?

  totoo po na walang ibang pangalan na binigay ng DIOS PARA mediator natin kundi si jesus lamang. PARA SA KALIGTASAN.

  GAWA 4:12-AT SA KANINO mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao,na sukat nating ikaligtas.

  tama na ba na sa pangalan lang tayo ni jesus aasa o sasambitin?

  1 cor 15:19- kung sa buhay lamang na ito tayo nag sisiasa kay cristo,ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag[ miserable].

  joel 2:32 "ang sinomang tumawag sa pangalang jehova ay maliligtas"[nwt] apostol pablo quoted joel 2:32.

  sa roma 10:13- sapagkat ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni jehova ay maliligtas.

  isaias 12:2-king james version"behold,God is my salvation; i will trust,and not be afraid: for the lord "JEHOVA "is my strength and my song,he also is become my salvation.

  kung tutol kayo sa pangalang JEHOVAH MAS MAGALING PA BA KAYO SA MGA BIBLE TRANSLATORS OR BIBLE SCHOOLARS?

  kaya kami ang aming kaligtasan ay nag dependi kay jehova GOD at kay jesus.

  at alam naman natin na maraming cristo o jesus . kaya ang tunay na cristo na nasa biblia gumamit sa pangalan ng kanyang ama.yhwh[jehova].  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi namin ikinakaila ang pagiging Tagapagligtas ng Diyos, kaya nga namin kinikilala si Cristo eh, kasi ang pagkilala sa kaniya katumbas ng pagkilala sa kaniyang Ama:

   Juan 14:9 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ANG NAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA SA AMA; PAANONG SINASABI MO, IPAKITA MO SA AMIN ANG AMA?”

   Juan 14:10 “HINDI KA BAGA NANANAMPALATAYA NA AKO'Y NASA AMA, AT ANG AMA AY NASA AKIN? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO'Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: KUNDI ANG AMA NA TUMATAHAN SA AKIN AY GUMAGAWA NG KANIYANG MGA GAWA.”

   Kaya malinaw na si JESUS ang REPRESENTATIVE ng AMA – ANG NAGIISANG TUNAY DIYOS, para maisakatuparan Niya ang kaniyang pagliligtas sa tao.

   Kasi ang KUMIKILALA kay JESUS, katumbas noon KINIKILALA ang DIYOS, dahil ang DIYOS ay TUMATAHAN sa Kaniya.

   Kaya magliligtas ang Diyos sa pamamagitan niya:

   Judas 1:25 “SA IISANG DIOS NA ATING TAGAPAGLIGTAS, SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO NA ATING PANGINOON, ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan, sa kaunaunahang panahon, at ngayon at magpakailan man. Siya nawa.”

   Si CRISTO nga kasi KAKASANGKAPANIN SA PAGLILIGTAS NG DIYOS, kaya PANGALAN lamang niya ang ibinigay para sa KALIGTASAN ng tao:

   Gawa 4:10 “Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling DAHIL SA KAPANGYARIHAN NG PANGALAN NI JESU CRISTO na taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos.”

   Gawa 4:12 “SA KANIYA LAMANG MATATAGPUAN ANG KALIGTASAN, SAPAGKAT WALANG IBANG PANGALAN NG SINUMANG TAO SA BUONG MUNDO NA IBINIGAY NG DIYOS SA MGA TAO UPANG TAYO AY MALIGTAS.” [Magandang Balita Biblia]

   Si CRISTO lamang ang tanging kaparaanan sa kaligtasan, kaya ang PANGALAN lamang niya ang IBINIGAY ng DIYOS para sa KALIGTASAN ng mga tao.

   PANGALAN NI JESUCRISTO LAMANG – WALA NANG IBA.

   Kung may magtuturo ng iba sa mga itinurong iyan ng mga Apostol, at magsabi na bukod sa pangalan ni JESUS ay mayroon pang ibang pangalan para sa kaligtasan ng tao, ano ang dapat gawin?

   Galacia 1:8-9 “Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ANG MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA SA AMING IPINANGANGARAL SA INYO, AY MATAKUWIL. Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, KUNG ANG SINOMAN AY MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA KAY SA INYONG TINANGGAP NA, AY MATAKUWIL.

   Sabi ng mga Apostol kung mayroon daw dumating na kahit isa pang anghel na mula sa langit at magturo ng ibang evanghelio o iba sa aral na kanila nang naituro na atin nang tinanggap, ang sabi nila ito ay dapat ITAKUWIL.

   Kaya hindi kami tumatanggap ng anomang katuruan na naiiba sa aral na ito…

   PARA SA AMIN GAYA NGA NG ITINURO NG MGA APOSTOL NA WALANG IBANG PANGALAN NA IBINIGAY NG DIYOS PARA SA KALIGTASAN NG TAO KUNDI ANG TANGING PANGALAN NI JESUCRISTO…

   ANG MAGSASABI NA BUKOD SA PANGALAN NI CRISTO AY MAYROON PANG IBANG PANGALAN PARA SA KALIGTASAN NG TAO AY MGA TAONG KALABAN NG MGA APOSTOL, KALABAN NI CRISTO, at higit sa LAHAT KALABAN NG DIYOS..

   ANTIAPOSTOL, ANTICRISTO, at ANTIDIYOS…

   Delete
  2. ang pangalang JEHOVAH KANINO BA ITO INIUKOL?

   ang DIOS PO NAGBIGAY NAG AWTORIDAD PARA SAMBITIN ANG PANGALAN NI JESUS ALANG ALANG SA ATING KALIGTASAN.

   TANONG:MAGAGALIT BA ANG DIOS KUNG KAMI GUMAMIT SA KANYANG PANGALAN? PAKI SAGOT BIBLE BASE.

   KUNG TATANUNGIN KITA:

   ANO ANG PANGALAN NG DIOS AMA? IN TAGALOG OR ENGLISH FORM.
   PAKI SAGOT NG DIREKTA. WAG KAYONG LUMUNDAG SA TANONG.

   Delete
  3. pls. paki sagot sa tatlo kung tanong.available ang lahat sa pag sagot.

   Delete
  4. Ang pangalan ng AMA ay ang TETRAGRAMMATON na "YHWH"...hindi ito pangalan ng TAO na puwedeng ibahin ang SPELLING at PALITAN ng BIGKAS...Iyan ang PANGALAN ng AMA na aming kinikilala...

   Kung bakit AMA lang ang tawag namin ay sapagkat kami ay kaniyang mga ANAK...hindi mo tatawagin ang TATAY mo na TATAY PEDRO o PEDRO lang, natural kapag tumawag ka sa kaniya ang tawag mo ay TATAY lang kasi Anak ka niya...

   Ang tawag namin sa kaniya kapag ka kami ay NANANALANGIN ay AMA lamang kasi nga ANAK niya kami...kapag may nagtanong ano ang PANGALAN ng DIYOS namin ang aming sagot - TETRAGRAMMATON "YHWH"...ganun lang iyon.

   Delete
 5. Sabi ni Shylla isang JW:

  “kung tutol kayo sa pangalang JEHOVAH MAS MAGALING PA BA KAYO SA MGA BIBLE TRANSLATORS OR BIBLE SCHOOLARS?”

  Para sa amin ang trabaho ng isang TRANSLATOR o BIBLE SCHOLARS ay isalin lamang ang WIKANG HEBREO, GRIEGO, at ARAMAIKO na mga orihinal na wikang ginamit sa pagsulat ng BIBLIA sa mga WIKANG nauunawaan ng tao. Maaari rin natin silang KONSULTAHIN tungkol sa kahulugan ng mga SALITANG HEBREW at GREEK gaya ni STRONG.

  PERO KUNG ARAL ANG PAGUUSAPAN, HINDI SILA ANG AWTORIDAD SA LARANGANG IYAN.

  Hindi sila ang may dala ng ARAL na dapat nating sampalatayanan. Ang may dala ng ARAL ay ang mga TUNAY NA SUGO ng DIYOS, kaya nga ang sabi ay:

  Roma 10:15 "PAANO SILANG MAGSISIPANGARAL KUNG HINDI SILA MGA SINUGO..."

  Ang mga PROPETA, mga APOSTOL, ang PANGINOONG JESUCRISTO ay mga TUNAY NA SUGO ng DIYOS...hindi sila MGA TRANSLATORS o BIBLE SCHOLARS, wala silang mataas na pinagaralan sa KARUNUNGAN ng SANGLIBUTANG ito, pero sa pamamagitan nila natanggap natin ang TUNAY NA ARAL...

  Ang mga BIBLE SCHOLARS, hindi natin masasabi na ang ituturo lamang nila ay KATOTOHANAN, dahil maaari silang sumablay sa kanilang paniniwala na kanilang ipinapaliwanag.

  Narito ang paniniwala ng isang Kilalang BIBLE SCHOLAR:

  “The plainest reason why the Son of God is called the Word, seems to be, that as our words explain our minds to others, so was the Son of God sent in order to reveal his Father's mind to the world. WHAT THE EVANGELIST SAYS OF CHRIST PROVES THAT HE IS GOD.” [John 1:1-5 – MATTHEW HENRY’s CONCISE COMMENTARY ON THE WHOLE BIBLE]

  Kita mo ang isang kilalang BIBLE SCHOLAR na si MATTHEW HENRY, ang sabi niya si APOSTOL JUAN pinatutunayan na DIYOS si CRISTO. Napakaraming beses nang napatunayan ng INC na hindi totoo ang aral na si Cristo ay Diyos sa harap ng sinoman.

  Akala mo ba lahat ng BIBLE SCHOLARS naniniwala na JEHOVA pangalan ng DIYOS? Narito ang sabi ng isa pang BIBLE SCHOLAR o TRANSLATOR:

  “THE FORM "JEHOVAH" IS OF LATE MEDIEVAL ORIGIN; it is a combination of the consonants of the Divine Name and the vowels attached to it by the Masoretes but belonging to an entirely different word .... (1) THE WORD "JEHOVAH" DOES NOT ACCURATELY REPRESENT ANY FORM OF THE NAME EVER USED IN HEBREW. (2) The use of any proper name for the one and only God, as though there were other gods from whom the true God had to be distinguished, began to be discontinued in Judaism before the Christian era and is inappropriate for the universal faith of the Christian Church.” . [THE NEW REVISED STANDARD VERSION BIBLE, Thomas Nelson Publishers, 1989, To The Reader.]

  See Next Comment>

  ReplyDelete
 6. Continuation>

  Oh kita mo ang sabi ng TRANSLATOR na ito na nagsalin ng Bibliang NEW REVISED STANDARD VERSION? Hindi naniniwala na “JEHOVAH” pangalan ng Diyos, ang sabi niya:

  “THE FORM "JEHOVAH" IS OF LATE MEDIEVAL ORIGIN.”

  “THE WORD "JEHOVAH" DOES NOT ACCURATELY REPRESENT ANY FORM OF THE NAME EVER USED IN HEBREW.”


  Sa pagsasabi nilang iyan, kanilang pinatutunayan na hindi matatagpuan sa ORIHINAL na mga MANUSKRITONG HEBREO ang salitang “JEHOVAH”. Lumitaw lamang ito noong MEDIEVAL PERIOD na ito nga ay pinatutunayan ng aklat ng JW na AID TO BIBLE UNDERSTANDING, page 884-885 na noon lamang unang ginamit ang salitang JEHOVAH, noong 13th CENTURY A.D.

  By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed. The first of these provided the basis for THE LATINIZED FORM "JEHOVA(H)." THE FIRST RECORDED USE OF THIS FORM DATES FROM THE THIRTEENTH CENTURY C.E. RAYMUNDUS MARTINI, A SPANISH MONK OF THE DOMINICAN ORDER, USED IT IN HIS BOOK PUGEO FIDEI OF THE YEAR 1270. HEBREW SCHOLARS GENERALLY FAVOR "YAHWEH" AS THE MOST LIKELY PRONUNCIATION. [AID TO BIBLE UNDERSTANDING, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884, 885.]

  Eh kung sabihin ko sa iyo ngayon:

  NA BAKIT MAS MAGALING KA PA BA SA BIBLE SCHOLAR NA ITO NA NAGSABI NA HINDI “JEHOVAH” PANGALAN NG DIYOS?,

  TATANGGAPIN MO RIN BA?


  Kaya kaming mga INC, kapag ARAL ang paguusapan dun kami sa mga TUNAY NA SUGO ng DIYOS na may PATOTOO sa BIBLIA.

  Ang mga BIBLE SCHOLARS ang kanilang tungkulin ay TAGAPAGSALIN lamang ng WIKA ng BIBLIA sa wikang mauunawaan natin, at hindi maaasahan ang mga iyan kapag ARAL o DOKTRINA ang paguusapan, dahil hindi sila nagkakapare-pareho o nagkakaisa ng sinasabi at paniniwala…

  Kaya hindi komo BIBLE SCHOLAR eh papaniwalaan mo na, dahil mga tao rin iyan na maaaring magkamali sa kanilang aral at paniniwala…

  ReplyDelete
 7. diba naka base rin kayo sa bible translators na co - kontra sa panagalan ng DIOS NA jehovah?

  sabi mo:na bakit mas magaling ka pa ba sa bible scholar na ito na nagsabi na hindi"jehovah"pangalan ng DIYOS?

  HINDI NAMAN po ako nag mamagaling, ang pinaniniwalaan namin na bible trnslator ay yong pumanig sa katotohanan.

  ALAM ko na po ang papel sa mga bible translator.hindi naman po ako ignoranti sa mga bagay na iyan. hindi po kami naka base sa aral ng bible translator.kundi kung ano ang katotohanan sa kasulatan.

  sa original na munuskrito alam po naman namin hindi matatagpuan ang "jehovah" dahil ang original po ay hebreo,griego.yong tetragrammaton yhwh ,

  natural po hindi yan matatagpuan dahil ang jehovah english yan na salin.

  pro kung ang pagbabasihan natin mga modern translation malinaw pa sa sikat ng araw na may jehovah nakasulat sa biblia.

  wala naman po kaming tutol kung ang salin ay yahweh,yehowih,yehowah dipinde po sa sarili mong linguahe.

  ang punto po namin na ang DIOS may pangalan ayon sa biblia.

  salmo 83:18-upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay jehova,ay kataastaasan sa buong lupa.

  pansinin mo sa talata MAUUNAWAAN NATIN na ang pangalan ng DIOS na jehova ay katangitangi sa ibang pangalan.

  tingnan natin kung sinosino ang mga alagad ng DIOS TUMAWAG SA KANYANG PANGALAN.

  SALMO 99:6-" SI moises at si aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote at si samuel sa kanila na nagsisitawag sa kaniyang pangalan"

  salmo 91:14- sapagkat kaniyang inigalak ang kanyang pag ibig sa akin kayat iniligtas ko siya aking ilalagay siya sa mataas sapagkay kaniyang naalaman ang PANGALAN KO.

  KITA NYO?napakahalaga ang pangalan ng DIOS.

  KAYO LANG ATA MGA INC ANG HINDI GUSTO GUMAMIT SA PANGALAN NG DIOS..  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabi mo:

   "wala naman po kaming tutol kung ang salin ay yahweh,yehowih,yehowah dipinde po sa sarili mong linguahe."

   Bakit hindi ninyo ginagamit ang YAHWEH, hindi ba kaya namang Bigkasin iyan ng mga FILIPINO? Hindi naman hirap bumigkas ng YAHWEH ang mga Pinoy di gaya ng mga Kano? Pero bakit tagalog na eh JEHOVA pa rin, hindi ba puwede ang YAHWEH?

   Delete
 8. katunayan para narin ninyong kinakain ang inyong mga sinasalita. DIBA MAY MGA TRANSLATOR NA HINDI GUMAMIT SA PANGALAN NG DIOS dahil sa kanilang sariling kaunawaan? at dito kayoy sumunod gaya ni george lamsa?
  kung kayoy naka batay o sinusunod ang mga tunay na sugo pinangangalagahan nyo sana ang pangalan ng DIOS. gaya ni moises at sa mga apostol.

  may katunayan ba sa bagong tipan na ang mga alagad ng DIOS gumamit sa kanyang pangalan?

  gawa 15:13-14"at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si santiago na sinasabi mga kapatid pakinggan ninyo ako.

  14,sinaysay na ni simeon kung paanong dinalaw na una ng DIOS ang mga gentil, upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan.

  kung ang mga apostol walang alam sa pangalan ng DIOS MAKAPAG SASABI PA KAYA SI SANTIAGO na kumuha ang DIOS sa kanyang pangalan?

  saan po naka quoted ang sugong si santiago?

  basa: daniel 9:19" oh DIOS ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan"

  sa mga talata na ginamit ko makapagsasabi pa kaya sila kung hindi nila alam ang pangalan ng DIOS?

  ReplyDelete
 9. Alam mo kasi Shylla, karamihan ng mg TRANSLATORS at BIBLE SCHOLARS ay mga CATHOLICS at PROTESTANT...

  Kaya marami ang naniniwala na ang PANGALAN ng DIYOS ay JEHOVAH noong panaahon na iyon, kasi nga una iyang naituro ng SIMBAHANG KATOLIKO, at naipasa sa ilang SEKTANG PROTESTANTE,

  Ang ANGLICAN CHURCH nga na naglagay ng PANGALANG “JEHOVAH” sa KING JAMES VERSION ay isang RELIGION na galing sa CATHOLIC kaya hindi nakakapagtaka iyon.

  Pero komo ba marami ang nakakaalam at marami ang naniwala mangangahulugan na na iyon ay ang tamang bigkas ng PANGALAN ng DIYOS?

  Dahil inaamin maski ng inyong aklat ang ganito:


  "WALANG SINUMANG TAO ang makatitiyak sa kung papaano ito unang binigkas..." [NANGANGATUWIRAN MULA SA KASULATAN; pahina 194]

  Kung walang nakakatiyak ng tamang bigkas, sa palagay mo OK lang na bigkasin ito sa pamamagitan ng di tiyak na pagbigkas?

  Kung ang PANGALAN nga ng tao halimbawa ang spelling ay JAIME, tapos may bumigkas ng “JAYMEE”, ano sasabihin nung may pangalan, “Naku hindi po, ang bigkas po niyan ay “HAYME”.

  Kita mo? Ang tao hindi pumapayag na ang pangalan niya ay mamali ka ng bigkas, bakit sa PANGALAN ng DIYOS na MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT na WALANG KATULAD, sa palagay mo papayag siya ng ganun?

  KUNG WALANG NAKAKATIYAK KAHIT SINO KUNG PAPAANO ITO BINIBIGKAS BAKIT KAILANGAN MO PANG BIGKASIN?

  Sabi nga ni Apostol Pablo:

  1 Corinto 9:26 “Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran; sa ganito rin AKO'Y SUMUSUNTOK, NA HINDI GAYA NG SUMUSUNTOK SA HANGIN:”

  Kita mo si Apostol Pablo, sabi niya siya raw ay “SUMUSUNTOK HINDI GAYA NG SUMUSUNTOK SA HANGIN.

  Kaya dapat tayo rin dun tayo sa SIGURADO at TIYAK, kasi kung hindi sigurado at tiyak na ang “JEHOVA” pangalan ng Diyos, natitiyak ko imbes na matuwa sa atin ng Diyos at makagawa tayo ng kabanalan ang magagawa natin ay kasalanan.

  Bukod dun, inamin ng KATOLIKO na sila ang UMIMBENTO ng PANGALANG iyan:

  “Interestingly, this fact is admitted in much Jehovah's Witness literature, such as their AID TO BIBLE UNDERSTANDING (p. 885). This is surprising because Jehovah's Witnesses loathe the Catholic Church and have done everything in their power to strip their church of traces of Catholicism. DESPITE THIS, THEIR GROUP'S VERY NAME CONTAINS A CATHOLIC "INVENTION," THE NAME "JEHOVAH." [“CATHOLIC ANSWERS”, www.catholic.com – “YAHWEH or JEHOVAH”]

  Maliwanag na sinabi ng KATOLIKO na:

  “THEIR GROUP'S VERY NAME CONTAINS A CATHOLIC "INVENTION," THE NAME "JEHOVAH."

  Eh ano ang sabi ng mga APOSTOL, dapat ba tayong maniwala sa mga IMBENTO o kung tawagin ng Biblia ay mga “KATHA”?

  1 Timoteo 1:4 “NI HUWAG MAKINIG SA MGA KATHA at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Dios na nasa pananampalataya; ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon.”

  2 Timoteo 4:4 “AT IHIHIWALAY SA KATOTOHANAN ANG KANILANG MGA TAINGA, AT MGA IBABALING SA KATHA.”


  Ang pangalang JEHOVAH ay IMBENTO o KATHA lamang ng mga tao Shylla, kaya hindi namin iyan tinatanggap at pinaniniwalaan.

  Hindi namin puwedeng tawagin sa IMBENTONG PANGALAN na iyan ang DIYOS na aming sinasamba at pinaglilingkuran.

  ReplyDelete
 10. May pangalan ba ang Diyos?

  Sinabi ni Jesus: “Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.” (Mateo 6:9) Bagaman maraming titulo ang Diyos, iisa lang ang kaniyang pangalan. Sa bawat wika, iba-iba ang bigkas sa pangalang iyan. Sa Tagalog, ang karaniwang bigkas ay “Jehova.” Ang iba naman ay binibigkas itong “Yahweh.”—Basahin ang Awit 83:18.

  Ang pangalan ng Diyos ay inalis sa maraming Bibliya at pinalitan ng mga titulong Panginoon o Diyos. Pero nang isulat ang Bibliya, mga 7,000 ulit na binanggit dito ang pangalan ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus sa mga tao ang pangalan ng Diyos noong tinuturuan niya sila tungkol sa Diyos.—Basahin ang Juan 17:26.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Puwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang hindi inimbentong Pangalan ng Diyos? at iyon ang itatawag ko sa Diyos. Ang YAHWEH at JEHOVAH ay imbento ng tao. Hindi ko siya tatawagin sa mga Pangalang iyan.

   Delete
  2. Hindi naimbento ang pangalang Jehova... ito ay isinalin lamang sa ingles. Halimbawa ang John sa English. Juan sa Tagalog. Isinasalin natin ang mga pangalan dipende sa wika.

   Naisalin ang Jehova mula sa Yahweh gaya ng pagsasalin ng Jesus oh
   "Dyesus" pag binasa(wala akong sinasabing Dyesus ang pangalan nya ah) "Dyisus" kapag binasa sa English at "Hesus" kapag binasa sa tagalog. Ganun din ang Jehovah at Yahweh. Pero maliwanag na kahit ano pang itawag mo sa Diyos ay tumutukoy parin sa Diyos na Jehova yun.

   Inutusan tayo ng Diyos na banggitin at ihayag ang kanyang pangalan. Inutusan nya tau na banggitin ito kasama ang kanyang pangalan salamat po!

   Delete
 11. TO: GINOONG AERIAL CAVALRY

  nag post ka na ang pangalang jehova invention from catholic.

  sa post mo" the group`s very name contains a catholic "invention" the name jehovah"

  diba para na rin ninyong sinusunod ang mga pinagsasabi ng catholic dahil sa pag gamit na ang JEHOVAH invention? diba kayoy nag sisigawan rin na ang JEHOVA INVENTION?

  SAAN BA NAKA BASE ang turo nyo hinggil sa pangalan ng DIOS diba sa katoliko?

  ----sinisikap ng herarkiyang katoliko na alisin ang pangalan ng DIOS sa kanilang mga misa. noong nakaraang taon ang "vatican congregation for divine worship and discipline of sacraments" ay nagpadala ng mga patakaran hinggil dito sa mga samahan ng mga obispong katoliko sa buong daigdig.

  itoy ginawa sa utos ng papa.
  na may petsang hunyo 29,2008 ang mga bagay na sa kabila ng mga patakaran laban sa pag gamit ng pangalan ng DIOS.

  --sabi ng vatican congregation-tatanggapin lamang ng herarkiyang katoliko ang isang biblia kung susunod ito sa patakarang iyon.

  sinabi ng patakarang iyon na sa mga bersyong katoliko"ang pangalan ng DIOS na makapangyarihan sa lahat na kinakatawan ng hebreong tetragammaton[ yhwh] ay dapat isalin sa anumang wika gamit ang salitang katumbas ng dominus, o panginoon gaya ng ikalawang edisyon ng nova vulgata"

  nagpapatunay lang na ang vatican sinisikap na alisin AT hindi na gamitin ang pangalan ng DIOS.

  at malinaw sa aking isipan na ang inc ay gaya rin ng katoliko di po ba?

  ang dahilan ba na hindi gamitin ang pangalan ng DIOS DAHIL HINDI natin alam ang akma na pag bigkas?

  tanong:

  ano po ang akmang pag bigkas sa pangalang jesus in hebreo at sa pangalan nila isaias at jeremias?

  makapagbigay kaba ng source ginoong aerials sa mga pangalan na nasusulat sa hebreo sa akmang pag bigkas ?walang labis walang kulang?

  siguro ikaw lang ata ang galit kung ang jaime na pangalan bigkasin ng jaymee at hayme.anong gusto mo itawag sa isang tao? hoy!

  halimbawa: ang wikang boholano sang salitang"inyo in cebuano" binibigkas nila parang"injo" ang word na" -iya iya" parang ija- ija ang pag bigkas.

  katunayan may mga wikang hindi maka pronouce ng h at r.

  kaya para mabigkas ang pangalan ng DIOS isinalin ito ayon sa ating sariling wika,

  ReplyDelete
 12. Tanong ko lang sa iyo Shylla, tama bang pagkumparahin ang pangalan ng DIYOS at ang Pangalan ng TAO? Pakisagot mo muna iyan.

  Inamin na nga ng KATOLIKO na inimbento nila iyan, kahit pa hindi nila iyan gamitin hindi mababago ang KATOTOHANAN na sila ang pinagmulan ng PANGALANG JEHOVAH dahil hindi naman ang mga MASORETES ang may gawa niyan, kundi sila.

  Hindi kayo ang pinagmulan ng PANGALANG iyan, gawa-gawa lang iyan ng SIMBAHANG KATOLIKO, ke gamitin ke hindi gamitin, hindi mababago ang KATOTOHANAN na sila ang UMIMBENTO niyan...ayaw namin ng IMBENTO...ibigay mo sa amin ay ang PANGALANG hindi INIMBENTO ng TAO at iyon ang itatawag ko sa kinikilala kong DIYOS;.

  ReplyDelete
 13. Oo nga naman Shylla, pakisagot mo ang tanong, pumapayag ba ang Diyos na inihahambing ang pangalan niya sa pangalan ng tao na nilalang lamang niya?

  Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa maging ng tao, ay puwede bang ihambing sa tao na kaniya lamang nilikha?

  ReplyDelete
 14. ay naku mga inc minister di nag-iisip, jaime mali daw pag hayme? nye eh sa ingles ng santiago sa bible eh james! eh bat nyo ginagamit mali spelling layo pa ng bigkas sus! palusot lng ni ka joe ventilacion yan ;-) DOUBLE STANDARD, (",) pag dating sa name of God dami katwiran.daming kesyo kesyo suntok san yun? sa buwan! he he...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa Biblia galing ang katuwiran, na hindi dapat tayo gaya ng sumusuntok sa hangin.

   1 Corinto 9:26 “Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran; sa ganito rin AKO'Y SUMUSUNTOK, NA HINDI GAYA NG SUMUSUNTOK SA HANGIN:”

   Hindi daw tayo dapat GAYA NG SUMUSUNTOK sa HANGIN, ang ibig sabihin ni APOSTOL PABLO kailangan lagi tayong SIGURADO at TIYAK.

   Sa pangangatuwiran niyo ba na ang PANGALAN ng TAO na "SANTIAGO" na sa English ay "JAMES".

   Matanong ko lang sa ginagawa ninyong ito, HINDI BA NINYO INIHAHAMBING ANG PANGALAN ng DIYOS na MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT na lumikha ng lahat ng bagay, sa PANGALAN ng TAO na nilikha lamang niya?

   Ano ba ang sabi ng DIYOS?

   Oseas 11:9 “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: SAPAGKA'T AKO'Y DIOS, AT HINDI TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

   Maliwanag na sinabi ng DIYOS na hindi siya TAO, BAKIT INIHAHAMBING NATIN SIYA SA TAO sa pamamagitan ng PAGHAHAMBING ng PANGALAN niya at itinutulad lamang ito sa PANGALAN ng TAO, na puwede mong ibahin ang spelling at iba-ibahin ang pagbigkas?

   Delete
  2. to: cristian,catherine

   ito ang sagot ko sa inyo:

   kung ang tao ay may pangalan ang DIOS pa kaya?

   kung ang mga BAGAY may pangalan ang DIOS PA KAYA?

   basa:
   salmo 147:4- kaniyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin siya ang nag bibigay sa kanila ng lahat ng pangalan.

   may ginawa ba ang DIOS para mabigkas ang kanyang pangalan?

   zephaniah 3:9-kjv "for then will i turn to the people a pure language ,that they may all call upon the name of the lord,to serve him with one consent"

   ang talata na ginamit wala po akong tutol kundi ang tinutolan ko ang mali mong pagkakapit.

   may mababasa ba tayo sa biblia na ang DIOS GINAMIT na ang figurative na parang tao?

   exodo "the lord is a man of war" may ibat FIGURATIVE ang ginamit ng DIOS, halimbawa: the rock,sheppered at ect.

   ang ginawa ko po nag bigay ng illustration para maunawaan ninyo.hinggil sa pangalan ng DIOS.

   NGAYON PO ACCEPT din po ba kayo na ang jesus sa hebreong wika hindi nyo alam ang akmang pagbigkas?
   paki sagot ho!

   Delete
  3. Hindi kami tumututol sa PANGALAN ng DIYOS na ipinakilala sa BIBLIA, ang aming tinututulan na ang DIHYOS na NAGSABI na HINDI SIYA TAO, ay bakit ninyo inihahambing sa TAO, sa pamamagitan ng PAGHAHAMBING SA KANIYANG PANGALAN na wari bagang tulad lang ng PANGALAN ng TAO na kailangan dagdagan ng LETRA, pagkatapos ay IBA-IBAHIN ng BIGKAS.

   Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na ihambing ang PANGALAN NG DIYOS sa PANGALAN ng TAO SHYLLA?

   Delete
  4. Para sa amin isang NAPAKALAKING KASALANAN sa DIYOS na IHAMBING siya kahit kanino:

   Isaias 46:5 “KANINO NINYO AKO ITUTULAD, AT IPAPARIS, AT IWAWANGIS AKO, UPANG KAMI AY MAGKAGAYA?”

   Kung ang DIYOS ay hindi pumapayag na itulad siya sa kanino man, bakit ninyo ipinaparis ang pangalan ng DIYOS na tulad niyang walang katulad sa PANGALAN ng TAO?

   Pakisagot Shylla.

   Delete
  5. to: cristian

   sabi mo:hindi kami tumututol sa pangalan ng DIYOS na ipinakilala sa biblia.

   para kang sinampal sa mga post mo.

   salamat naman na wala kang tutol sa pangalan ng DIOS SA BIBLIA.

   ANONG SABI NG BIBLIA? BASA

   SALMO 83:18- upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay JEHOVA ay kataastaasan sa buong lupa.

   katunayan kahit nga ang inyong kapatid na inc ay inaamin na ginamit nyo ang pangalang jehovah o yahweh sa pag tutro para ma i hambing kung ano ang kaibahan ng DIOS.

   KUNG GUSTO MONG BASAHIN ANG kanyang post punta ka sa blog SA GAWA 20:28 SA HOLY BIBLE ni george lamsa. mababasa mo don ang kanyang post.

   Delete
  6. to:cristian

   sa talata na ginamit mo wala akong question.

   ikw lang ata tong nahihilo sa mga pinag sasabi mo.basahin mo nga ang mga post mo? para kasing sinampal ka sa sarili mong paliwanag.

   sinagot ko na ang mga tanong mo at kahit ang nonsense mong mga tanong.

   ikaw lang ata tong iwas ng iwas sa pag sagot sa tanong ko.

   Delete
  7. Hanggang ngayon ay hindi ka sumasagot sa tanong ko:

   Kung ang DIYOS ay hindi pumapayag na itulad siya sa kanino man, bakit ninyo ipinaparis ang pangalan ng DIYOS na tulad niyang walang katulad sa PANGALAN ng TAO?

   Pakisagot Shylla...

   Delete
  8. ito ang sagot ko:
   basahin mo sa biblia kung galit ba ang DIOS DAHIL SA PAGSALIN NG KANYANG PANGALANG JEHOVA?

   Delete
 15. hindi nyo ba lubos maisip ang pag sasalansang nyo sa pangalan ng DIOS?

  SA DAMI DAMI NG PANGALAN ,,ANG PANGALAN LAMANG NG DIOS ang binabatikos nyo?

  sino ba ang awtor ng kasulatan? malinaw po ang DIOS.

  papayag kaya ang DIOS na alisin ang kanyang pangalan sa kasulatan?

  katunayan sa tapyas ng bato nakasulat ang pangalan ng DIOS sa 10
  commandments.
  paki unawa sa talata:

  exodo 20:7"huwag mong babanggitin ang pangalan ng panginoong DIOS SA WALANG KABULUHAN"KJV

  KUNG ANG MGA HUDYO noon hindi alam ang pangalan ng DIOS? HINDI sana mag utos ang DIOS sa ganyang utos na"wag mong babanggitin ANG PANGALAN ng panginoong mong DIOS SA walang kabuluhan"

  PALAGAY MO KAYA KUNG HINDI yan binigkas ang yhwh noon, makapag utos pa kaya ang DIOS SA TAlata ex 20:7?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaya nga sabi nga namin sa iyo, ibigay mo sa amin ang PANGALAN na dapat itawag sa DIYOS na HINDI INIMBENTO ng TAO, at iyon ang itatawag namin sa aming DIYOS...

   Sabihin mo sa amin ano ang PANGALAN ng DIYOS na HINDI GAWA-GAWA, o KATHA, o IMBENTO ng TAO?

   Delete
  2. ito po ang logic:

   kung mabasa mo sa biblia na ang jehovah inbento ng tao? aanib ako sa inyong iglesia.bigyan mo ako ng talata.

   pero kung hindi mo mabasa sa biblia na ang pangalng jehova inbento ng tao? papayag kaba na na aanib ka sa dating daan? o sa amin nalang kaya para maging kapatid tayo. hehehehe.

   Delete
  3. Shylla,

   Huwag mo akong gamitan ng LOGIC,mo na hindi batay sa KATOTOHANAN. Tandaan mo ang LOGIC ay KARUNUNGAN lang ng TAO iyan. At ang LOGIC ng mga TAO noon ay hindi mo masasabi na kamukha ng LOGIC ng mga TAO ngayon.

   Alam mo ba na kaya naimbento ni TERTULLIAN ang TRINITY ay dahil sa LOGIC?

   Kaya ang LOGIC mo ay ILLOGICAL, bakit ko nasabi iyon?:

   Sabi mo:

   "kung mabasa mo sa biblia na ang jehovah inbento ng tao? aanib ako sa inyong iglesia.bigyan mo ako ng talata."

   Sabi mo kung mabasa sa Biblia na ang JEHOVA ay imbento ng tao, aanib ka sa INC?

   May LOGIC ba ang tanong na ito?

   Una kailan ba natapos isulat ang BIBLIA? Taong 96 A.D. natapos isulat ang NEW TESTAMENT. Kaya 96 A.D. kumpleto na BIBLIA.

   Kailan ba unang ginamit ang salitang JEHOVA?

   1270 A.D. sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ng isang PARI ng IGLESIA KATOLIKA, mula sa DOMINICAN ORDER, si RAYMUNDUS MARTINI.

   Papaano mo mababasa sa BIBLIA na inimbento ng TAO ang JEHOVA, eh wala namang JEHOVA sa ORIHINAL na Biblia na isinulat ng mga PATRIARKA, PROPETA, at ng mga APOSTOL?

   Kaya ILLOGICAL ang tanong mo. Tanong ng walang ISIP.

   Tanong: Inamin ba ng IGLESIA KATOLIKA na sila UMIMBENTO ng salitang JEHOVA?

   Sagot: INAMIN

   Dahil wala nga sa ORIHINAL na BIBLIA eh, noon lamang 13th Century lumitaw, eh KATOLIKO lang naman ang MALAGANAP na RELIHIYON noon na nagpapakilalang CRISTIANO, kaya accurate sa HISTORY ang PAG-AMIN ng SIMBAHAN na sila ang UMIMBENTO niyan.

   Kayo lang ang ayaw tumanggap...kasi nagbubulag-bulagan kayo, at ang pinagpilipilitan ninyo ay ang BALUKTOT ninyong PANINIWALA na JEHOVA ay PANGALAN ng Diyos...

   Ganiyan talaga kapag sarado ang ISIP sa KATOTOHANAN.

   Delete
  4. ang sinipi mo galing sa katoliko,disperado kaba dahil hindi mo nabasa sa biblia na ang jehovah inbento ng tao?

   sege balikbaliktarin mo ang biblia cover to cover hanapin mo ang pinapahanap ko sayo.

   antayin ko ang post mong talata.

   Delete
  5. natural na sa original na wikang hebrew ay hindi "jehova"nakalagay doon dahil ang pangalang"jehovah"ay sa english na salin.

   sa orig na hebrew ang nakalagay doon ay ang tetragrammton[yhwh] halimbawa ang pangalan jesus sa hebrew ay hindi po jesus nakalagay kundi ang hebreong wika na pangalan nya.

   kaya nang sinalin ang kasulatan lahat ng pangalan sa biblia kasama isinalin sa pan -sarili nating wika.

   kung ayaw mong isalin ang yhwh,mag tiyaga kang mag basa ng hebreong wika. at wag ka na ring gumamit sa mga biblia na isinalin ng bible translators.

   mag lantad ka ng kahit anong version ng biblia para patunayan at basahin na ang pagalang jehova inbento ng tao.

   wag kang pumulot ng sabi sabi na nanggaling sa basurahan ang hilig nyo sa chismis na ang pangalang jehova ay inbento ng tao.

   Delete
  6. Shylla, huwag kang MANGMANG sa KATOTOHANAN, huwag mong ipagpilitan na ang PANGALAN ng DIYOS na JEHIOVA ay HINDI INIMBENTO ng TAO...isa iyang KAMANGMANGAN... dahil hindi LILITAW iyan sa MUNDO ng walang GUMAWA.

   Ang PANGALAN ba ng DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT na MABABASA sa mga SINAUNANG MANUSKRITO ay may GUMAWA?

   Kung wala sa ORIHINAL na MANUSKRITONG HEBREO at GRIEGO, saan nagmula?

   WALA sa ORIHINAL pagkatapos biglang NAGKAROON, ano sa palagay mo sino may GAWA? Ang DIYOS ba? Ang mga PROPETA ba? Ang mga APOSTOL ba? Ang PANGINOONG JESUCRISTO ba?

   Umamin na nga KATOLIKO na sila UMIMBENTO eh, bakit ang KULIT mo?

   Isa lang ang ibig sabihin niyan MAY MATA KA PERO HINDI KA NAKAKAKITA...BULAG KA SHYLLA, nilalason ang puso at isip mo ng BALUKTOT at MALI mong PANINIWALA...

   Delete
  7. to:cristian

   ang isang kamangmangan ay naniniwala sa isang bagAY na walang pinatunayan.

   diba nanggagaya lang kayo galing sa katoliko kamo na ang pangalang jehova inbento ng tao?

   kung may mabasa ka lang sana sa biblia na ang jehova inbento ng tao?aaminin ko po na isa akong mangmang. kaya nga ilantad mo ang iyong patunay base po sa kasulatan. na ang jehova invento ng tao.

   diba ang pangalang jesus lumitaw din?

   siguro natakpan ang inyong isipan dahil sa mali ninyong doctrina hinggil sa pangalan ng DIOS.

   KUNG ORIGINAL ANG HINAHAnap mo na manuskrito hebreo at griego balik balik nilagay ang pangalang [yhwy]. kau lang ata ang hindi alam sa mga bagay na ito.

   ang bulag ang hindi nakakakita ng katotohanan dahil anjan sya sa kadiliman ikaw ata ang bulag sa katotohanan[ cristian] dahil binulag kau sa dios[satan false god] ng sanglibutang ito [2 cor 4:4].

   pati ang pangalan ng DIOS tinakwil nyo? ano klasi kang tao?

   Delete
  8. Ms. Shylla,

   good day po..nais ko lang po sana magbigay ng info regarding sa inyong sinabi na..

   "natural na sa original na wikang hebrew ay hindi "jehova"nakalagay doon dahil ang pangalang"jehovah"ay sa english na salin. "

   narito po nga pagpapaliwanag at sagot na rin sa inyong katanungan ukol sa pangalang JEHOVAH..

   Kaya ating tanungin ang ating mga kaibigang Saksi ni Jehova, Kung hindi galing sa mga orihinal ng mga manuskritong Hebreo ang salitang JEHOVA, saan ito nanggaling? Sasagutin tayo ng kanilang aklat na may pamagat na Aid to Bible Understanding:

   “By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed… The first of these provided the basis for the Latinized form "Jehova(h)." [Aid to Bible Understanding, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884]

   Sa Filipino:

   “Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga simbolong patinig ng 'Adho.nay at 'Elo.him'sa apat na katinig ng Tetragrammaton ang pagbigkas na Yehowah at Yehowih ay nabuo…Na siyang naging mga unang pinagbatayan ng isina-Latin na anyong Jehova.”

   Samakatuwid ay dinagdagan ng vowels o patinig ang APAT NA KATINIG ng TETRAGRAMMATON, para ito ay mabigkas, kinuha ang mga vowels ng salitang Adhonay o “PANGINOON”, at Elohim o “DIYOS” sa wikang Hebreo.

   Ganito iyon:

   adhonay + YHWH = YaHoWaH orYeHoWaH

   elohim + YHWH = YeHoWiH

   At sa mga anyong iyan kapuwa nanggaling ang salitang YAHWEH, at ang isina-Latin naJEHOVAH.

   Ang wikang LATIN ay ang salitang ginagamit noon ng Imperyo ng Roma.

   Malinaw po dito na hind english translation ang jehovah kundi LATIN..

   at hindi pure translation ng salitang יהוה YHWH ang jehovah kasi dalawang salita ang pinanggalingan nito...PANGINOON(Adhonay) at DIYOS(Elohim)...salamat po.

   Delete
  9. to:aloto lotoa

   ang pangalang jehova ay hindi nanggaling sa pormang yahweh. kundi ang pormang jehova o yahweh ay katumbas na anyo ng tetragrammaton.

   wala naman problema kung ang pormang " jehovah ay ginamit sa mga latin.

   pro wag mong husgahan ang english bible translations na gumamit sa pormang "jehovah".

   tanong: talaga bang pormang "jehovah" ang ginamit ng mga latin at hindi iehova?

   halimbawa:

   ito ay kumbaga sa pag gamit ng mga intsik na karakter mismo kung nais ng mga nagtatagalog na gamitin ang mga hiram na salitang intsik tulad ng siyopaw,tikoy,at diko sa kanilang mga sulat.

   masama ba?

   ang sinipi mo sa "aid to bible understanding watchtower bible and tract society 1971.pp 884 wala po akong question jan.
   kayo lang ata ang nagka problema sa statement na iyan.

   katunayan hindi yan galing sa bibig ng mga saksi ni jehovah ang nakasulat jan kundi sinulat lamang ng mga saksi ni jehovah ang kanilang mga paliwanag na galing sa bible schlar hinggil sa pormang yahweh o jehovah.


   salamat

   Delete
 16. To: Christian

  Cge nga kaw po kuya? Ano po ba pangalan ng Diyos na kinikilala mo at sinasamba sa hndi galing sa imbento ng tao.. alam niyo po ba? Ask lang..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tanggapin mo muna na IMBENTO ng TAO ang JEHOVA at sasagutin kita gamit ang BIBLIA.

   Kasi ano ang saysay ng isasagot ko kung ang PANINIWALA mo hindi IMBENTO ng TAO pangalang JEHOVA, di ba?

   Delete
  2. Bro. ang John ba na isinalin sa tagalog na Juan ay gawa lamang ng tao?

   hindi lang basta mga tao ang gumawa nyan. mga tagapagsalin ang gumawa nyan. Bakit? alangan namang John din ang ilagay nila sa wikang tagalog na Bibliya. Ganito ba yan? Ayon sa John 10:13 "ako at ang ama ay iisa."

   maganda bang pakinggan? syempre isasalin din yan ng mga tagapagsalin para maging angkop sa wika ng isang bansa at madaling maunawaan.

   Ganyan nila isinalin ang Jehovah mula sa Yahweh. Iba kasi bro ang isinalin sa Pinalitan.

   Salamat!!:)

   Delete
 17. to:cristian

  ang ibang inc po ay nagmamalinis na para bang para sa kanila ang pangalang jehova ay basura ,sabi ni bee weeser sa ibang blog.at binabalik balik nila na ang pangalang ito ay inbento ng tao.

  basahin natin ang openyon ng isang inc na nag sasabi ng totoo hinggil sa pangalan ng DIOS PARA SA KANILA:
  sabi ni wenleor 20,may 2013 05:28.

  ---sabi nya: sa pag gamit namin na jehova?
  [pag-ulit sa sagut]- kung tinawag nyo man ang DIOS sa pangalang JEHOVA ay wala kaming pagtutul jan,
  aaminin ko po, kami man sa aming mga pagsamba ay gumamit din kami sa pangalng jehova lalo na pag ang pinag aralan namin ay tungkol sa lumang tipan.
  ito ay para mas maintindihan lng ng mga sumasamba na hindi pa kaanib sa iglesia at hindi para isulong sa lahat na ang pangalan mismo ng DIOS ay JEHOVA so wala kaming problema dun.

  sabi nya:[paglilinaw]- inaamin ko poh sau na kami po ay gumagamit din sa pangalan ng JEHOVA ,hindi para isulong sa lahat na ang talagang pangalan ng DIOS ay JEHOVA, for your info poh hindi lng po jehova ang ginagamit namin sa pag aaral gumamit din kami sa pangalang yhwh,yaweh,yahowah at iba pa.


  katunayan po may kaibigan akong mga inc dito kapag mag bible sharing kami gumamit rin sya ng pangalang jehovah lalo na kapag ang tema "ang pangalan ng Dios.

  ngayon ang turo nyo palay hindi nagkaisa at pabagobago sa bawal local ninyong iglesia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pasensiya ka na Shylla,

   Dahil ako hindi ako naniniwala sa OPINYON, kahit na ang nagsabi pa mismo ay isang INC. Hehehhehe, may mga kapatid kami sa INC, hindi alam ang DOKTRINA, hindi kabisado ang aral, at ikaw rin naman ang nagsabi na OPINYON niya iyan.

   Tanong mo sa kaniya kung anong NUMERO sa LEKSIYONG PANDOKTRINA sa INC na itinuro na JEHOVA PANGALAN NG DIYOS, kung may maibibigay siya?

   Ang INC nagkakaisa sa ARAL hindi sa OPINYON…

   Kaya hindi ka dapat naniniwala sa OPINYON ng tao.

   Sabi mo pa:

   “For your info poh hindi lng po jehova ang ginagamit namin sa pag aaral gumamit din kami sa pangalang yhwh,yaweh,yahowah at iba pa.”

   Sige nga, Pakita ka nga sa akin ng AKLAT ng mga SAKSI, na ipinakilala ang PANGALAN ng DIYOS bilang YAHWEH at kayo ay tinawag na "MGA SAKSI NI YAHWEH" o “SAKSI NI YHWH”?

   Delete
 18. to: cristian

  sablay ka na naman" ang post na"for your info poh hindi lng po jehova ang ginamit namin sa pag aaral gumamit din kami sa pangalang yhwh.yahweh,yahowah at iba pa. galing yan sa kapatid mong inc SI wenleor

  mukhang hindi ka nag babasa maege.

  kung gusto mong makita o mabasa kung may saksi bang gumamit sa ganyang pangalan paki tungo po sa www jw org.com.kung lumitaw ba ang pangalan ng DIOS SA BAGONG TIPAN SA JW ORG.COM/TAGALOG/ENG.MAKIKITA MO DON ANG IBAT IBANG SALIN NG panglan ng DIOS.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dapat kasi nilalagyan mo ng maayos na pagitan ang statement mo at ang mga sipi mo para hindi ako nagkakamali...

   Dapat kasi ganito:

   Sabi mo:

   "katunayan po may kaibigan akong mga inc dito kapag mag bible sharing kami gumamit rin sya ng pangalang jehovah lalo na kapag ang tema "ang pangalan ng Dios."

   Lagyan mo ng CLOSE QUOTATION MARKS para malaman ko na HINDI mo salita iyon...WALA KA KASI SA KAAYUSAN eh, sabi nga sa Biblia:

   1 Cor 14:40 "Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay."

   Wala akong paki sa OPINYON mo at sa OPINYON niya...WALA KAMING OPISYAL NA DOKTRINA na ang PANGALAN ng DIYOS ay "JEHOVA", sabihin mo sa kaniya iyan...

   Delete
  2. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko Shylla,

   TAMA BANG IHAMBING ANG DIYOS SA TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGHAHAMBING NG PANGALAN NIYA SA PANGALAN NG MGA TAO NA NILIKHA LAMANG NIYA?

   Sagutin mo ng matino ang Tanong na iyan.

   Delete
  3. nasagot ko na iyan:nakalimot ka siguro!

   kung ang isang paghahambing kung ang layunin para maunawaan ang katotohanan hindi naman po masama.

   takenote po "hindi po namin inihambing ang pangalan ng DIOS sa walang kabuluhan.

   ang ginamit mong talata sa isaias 46:5 ay mali ang pagkakapit mo.

   isaias 46:5"to whom will ye liken me,and make me equal,ang compare me,that we may be like?

   ang tinutukoy dito sa talata ay ang kanyang pagka DIOS na walang katulad o hindi sya ipapares sa ibang dios,

   paki basa po sa nakapaligid na context:

   isaias 46:9-inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat akoy DIOS,at walng iba liban sa akin,akoy DIOS at walang gaya ko.

   ang hilig ninyong mag chop chop ng talata o kaya hindi kayo tinuruan ng inyong sugo kung paano intindihin ang nakapaligid na kontexto at sa talata.

   ang DIOS ba gumamit ng figurative na parang hinambing nya ang kanyang sarili?

   basa:

   exodo 15:3"the lord is man of war"

   si jesus nga gumamit ng paghahambing para maunawaan ang katotohanan.

   wala kasi kayo ng "art of teaching",kaya panay ang paninira ninyo.

   Delete
  4. Shylla,

   "kung ang isang paghahambing kung ang layunin para maunawaan ang katotohanan hindi naman po masama."

   Saan sa Biblia mababasa na may pagkakataon na pumayag ang DIYOS na IHAMBING siya sa TAO?

   Pakita mo talata, kasi kitang-kita na OPINYON mo na naman ang pinapairal mo eh?

   Delete
  5. At iyan ang TURO ng kinikilala mong SUGO Shylla, ang ikumpara at ihambing ang DIYOS sa TAO?

   Delete
 19. At kailan naman nanira ang INC? O talagang ganun lang ang tawag sa INC sa paghahayag ng katotohanan? Gaya halimbawa sa JW, naninira ba ang INC kung ibununyag nito ang PABAGO-BAGO AT PAIBA-IBANG aral ng JW? At pinangangatwiranan pa na sinasangkalan ang mga salita ng Panginoong Diyos. Maaari ninyong maloko ang mga hindi pa "alam ang mga kapalpakan ninyo" pero tama na, kailangan na kayong mahayag na mga BULAAN kayo bago pa kayo makahikayat na makakasama ninyo sa pagkalipol sa araw ng paghuhukom.

  Ano ba ang pauna ng mga apostoles sa mga taong tulad mo Shylla na ang pagtuturo sa mga salita ng Diyos ay parang "art of teaching"?

  "Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. " ~ Mga Taga Roma 16:18.

  Pero kami na malay na malay na sa mga aral ng JW na bunga lamang ng mga haka-haka ni Russell na KINAKALABAN/SINASALUNGAT mo Shylla, MADADAYA mo ba kami GAYA MO - NA NADAYA NA AT NAGPAPADAYA PA RIN? Ngayon, granting without conceding na "nagsasabi ka nga ng totoo", si RUSSELL ang una mong pangaralan HINDI KAMI.

  The more you defend your false beliefs...the more na lumalabas NA WALA KANG DIYOS at hindi mo kilala ang TUNAY NA DIYOS. Dumating pa sa puntong, ihambing Siya sa tao????? Yan ang ibinunga ng "art of teaching mo" na nakasalig lang sa karunungan ng tao. SA YO NA YAN, SAYONG SAYO NA.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kakaiba nga ang mga SAKSI NI JEHOVA eh, kasi iyong kanilang LEADER at nagpasimula ng kanilang samahan, imbes na kilalalaning SUGO ay itinakuwil ang kaniyang mga ARAL, at ang pinaniwalaan ay iyong mga naging LEADER lamang nila nitong mga HULING PANAHON.

   Gaya ni Shylla, na pinatutunayan sa atin na NAGSINUNGALING at NANLOKO ng tao si RUSSEL na kanilang FOUNDER, hindi ba katawa-tawa iyon?

   Delete
 20. Sabi ni Shylla:

  "ang DIOS ba gumamit ng figurative na parang hinambing nya ang kanyang sarili?

  basa:

  exodo 15:3"the lord is man of war"  Shylla, tatanungin kita? Diyan ba sa EXODO 15:3, ang Diyos ba ang nagsasalita riyan?

  Pangalawa? Kaya mo bang tindigan sa akin ng 100 % na ang nagsasalita sa Verse na iyan ay ikinukumpara ang Panginoong Diyos sa Tao?

  Pakisagot mo Shylla.

  ReplyDelete
 21. ito ang sagot ko:

  ang exodo 15:3-ay nabibilang sa awit ni moses at ng mga anak ng israel. sa madaling salita galing po ito kay moses at anak ng israel.


  posible po ito ang konklusyon nyo:

  na ang sinabi kung"ang DIOS ba gumamit ng figurative na parang hinambing nya ang kanyang sarili? sa ex 15:3 ay mali ..
  dahil hindi naman ang DIOS nagsasalita sa talata.

  basa: 2 pedro 1:21-"ang mga tao ay nagsasalita buhat sa DIOS na nangaudyokan ng espiritu santo kjv.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaya nga tinatanong kita ng isang simpleng tanong Shylla.

   NANININDIGAN KA BA NA SA EXODO 15:3 ay INIHAMBING o IKINUMPARA NI MOISES ang DIYOS sa TAO?

   YES or NO lang Shylla.

   Delete
 22. to:aerial cavalry

  ang una mong mga tanong sinagot ko na, siguro ako na ang turno mag tanong.

  basa muna tayo ng talata: jeremias 3:14-akoy manumbalik,oh tumatalikod na mga anak,sabi ng panginoon,sapagkat"akoy asawa ninyo" at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa sion.

  tanong: sa talata na sinipi ko na may keyword" sabi ng panginoon akoy inyong asawa ninyo" ito bay paghambing ng DIOS bilang asawa ng israel na mga tao?

  OO or hindi?

  takenote: sa talata hindi yan unawaan na literal.

  halimbawa:

  ang pangalang jesus na anak ng DIOS.SA HEBREO ay yehoshua,or yeshua, sa greek iesous.

  kung tinanggap ninyo ang pangalang jesus nA anak ng DIOS na sa salitang hebreo yehoshua,yeshua or greek iesous ang pag bigkas may katwiran na tanggapin ang pangalan ng DIOS na kahit itoy isinalin ayon sa ating sariling wika.

  tanong:

  masama ba kung ang pangalan ng DIOS ihambing sa pangalan jesus na kanyang anak na pwedi isalin sa ating sariling wika kung ang layunin nitoy maunawaan ang katotohanan?

  ReplyDelete
 23. Nakakatuwa si Shylla sa pagsagot ng tanong, kitang-kita ang pagiwas at paglundag niya, ang isyu dito, maliwanag na ang pinagbabawalan ng Diyos ay ang tao na ihambing siya sa sinoman:

  Isaias 46:5 “KANINO NINYO AKO ITUTULAD, AT IPAPARIS, AT IWAWANGIS AKO, UPANG KAMI AY MAGKAGAYA?”

  Sino po ba ang pinagbabawalan dito ng Diyos? Hindi po ba ang mga tao?

  Ang mga tao ang PINAGABABAWALAN ng DIYOS na IPARIS siya at IWANGIS siya sa kanino man.

  Tapos takbo sa talatang ito:

  Jeremiah 3:14 “Kayo'y manumbalik, Oh tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, SAPAGKA'T AKO'Y ASAWA NINYO; at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion.”

  Ngayon, diyan ba sa talatang iyan ay ikinukumpara ng Diyos ang kaniyang sarili sa literal na tao? Aba’y maliwanag na FIGURATIVE ang statement na iyan ng Diyos eh, kasi ang Bayang Israel ang tinutukoy diyan na asawa niya.

  At alam na alam naman natin na hindi kailan man magkakaasawa ang Diyos in a literal sense.

  Kung magkagayon man, sa pangugusap na iyan ang Diyos ang nagsasalita eh.

  Bakit Shylla bawal ba sa Diyos na ihambing niya ang kaniyang sarili sa nais niyang paghambingan?

  MALIWANAG NA ANG TAO ANG KANIYANG PINAGBABAWALAN NA IWANGIS SIYA AT IHAMBING SIYA KANINO MAN

  Ikaw SHYLLA, at AKO at lahat ng tao na kamukha natin ang PINAGBABAWALAN na IHAMBING at IKUMPARA siya sa KANINO MAN.

  Siguro naman hindi ganiyan kakitid ang pag-iisip mo para hindi mo maintindihan iyan.

  Kaya balik ako sa tanong ko sa iyo:


  NANININDIGAN KA BA NA SA EXODO 15:3 ay INIHAMBING o IKINUMPARA NI MOISES ang DIYOS sa TAO?

  YES or NO lang Shylla.


  Oh pakisagot mo na ang tanong ko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:aerial cavalry

   sabi mo" bakit shylla bawal ba sa DIOS na ihambing niya ang kanyang sarili sa nais niyang paghambingan?"

   sa pananalita mong ito maiintindihan na pwedi nga ang DIOS mag hambing sa kanyang sarili na nais niya. tama ba?

   ang tanong mo" naninindigan ka ba na sa exodo 15:3 ay inihambing o ikinumpara ni moses ang DIYOS sa TAO?

   SAGOT: OO

   PRO WAG MONG UDYOKAN ang pag iisip ni moses na gaya ng iyong pag iisip.

   sinagot ko ng dirikta ang tanong mo , ngayon ako naman ang mag tanong.

   sa exodo 15:3 itoy bay figurative o literal?
   a,figurative
   b,literal
   pumili kalang a or b ba tingnan natin kung ano ang sagot mo.

   Delete
 24. Tapos sabi ni Shylla,

  “ang pangalang jesus na anak ng DIOS.SA HEBREO ay yehoshua,or yeshua, sa greek iesous.

  kung tinanggap ninyo ang pangalang jesus nA anak ng DIOS na sa salitang hebreo yehoshua,yeshua or greek iesous ang pag bigkas may katwiran na tanggapin ang pangalan ng DIOS na kahit itoy isinalin ayon sa ating sariling wika.”  Shylla, natural tatanggapin namin iyan, kasi ang PANGALAN ni JESUS ay PANGALAN ng TAO na bigay ng Diyos.

  Tandaan mo PANGALAN ni JESUS ay BIGAY ng DIYOS, ibig sabihin sa DIYOS nagmula, kaya ang PANGALAN niya ay may PASIMULA:

  Filipos 2:9-10 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y BINIGYAN NG PANGALANG LALO SA LAHAT NG PANGALAN; Upang sa PANGALAN NI JESUS ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,”

  Kitang-kita ang PANGALAN ni JESUS ay BIGAY ng Diyos, samakatuwid ang PINAGMULAN ng PANGALAN ni JESUS ay ang DIYOS, kaya ang PANGALAN niya ay GAWA lamang ng DIYOS.

  Eh ang PANGALAN BA NG DIYOS ay may GUMAWA?

  Isaias 63:16 “Sapagka't ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh PANGINOON [יהוה], ay aming Ama, aming Manunubos na MULA SA WALANG PASIMULA AY SIYA MONG PANGALAN.”

  Ang PANGALAN ng DIYOS ay WALANG PASIMULA o WALANG PINAGMULAN gaya ng DIYOS:

  Awit 41:13 “Purihin ang PANGINOOn, ang DIOS ng Israel, MULA SA WALANG PASIMULA at hanggang sa walang hanggan. Siya nawa, at Siya nawa.”

  Kaya maling-mali na ihambing ang PANGALAN ng DIYOS sa PANGALAN ni CRISTO:

  PANGALAN NG DIYOS NA “YHWH” = WALANG PASIMULA AT WALANG GUMAWA

  PANGALAN NI JESUS = PANGALAN NG TAO = MAY PASIMULA AT MAY GUMAWA


  Kaya kapag inihahambing ninyo PANGALAN ni JESUS na PANGALAN NG TAO sa PANGALAN ng DIYOS, maliwanag na NAGKAKASALA TAYO sa DIYOS, dahil BAWAL NG DIYOS NA IHAMBING SIYA SA KANINO MAN [Isaias 46:5], kasama dun ang KANIYANG PANGALAN.

  ReplyDelete
 25. to:aerial cavalry

  wala po akong tutol sa mga talata na sinipi mo,alam namin na ang pangalan ng DIOS ay hindi gawa ng tao.dahil SA wala pang pasimula may pangalan na ang DIOS.

  SABI MO"PANGALAN ng DIYOS na "YHWH" =WALANG PASIMULA AT WALANG GUMAGAWA.

  TANONG ITO BANG "YHWH" ITO BA ANG akmang pagkasulat sa original manuscript in hebrew or greek ?

  paki sagot ho.

  mali ang talata na kinapit mo isaias 46:5 para maintidihan natin ang laman sa talata na iyan basahin natin ang nakapaligid na kontekto.

  sa kjv sa ibabaw ng chapter 46-naka highlight------pinagpares ang idolo ng babilonia at ang panginoon ng ISRAEL.

  ISAIAS 46:9-INYONG alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat akoy DIOS at walang iba liban sa akin akoy DIOS AT WALANG GAYA KO.

  GANITI PO GINOONG AERIAL ang pag unawa sa kasulatan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Huwag ka nang magkaila Shylla at magpalusot, dahil talaga namang ang pagtuturing ninyo sa pangalan ng Diyos ay parang pangalan lang ng Tao na puwedeng iba-ibahin ang Spelling at iba-ibahin ang pagbigkas.

   Ang TAO puwedeng IPAGIMBENTO ng TAO ng PANGALAN...bakit ipaparis ninyo sa DIYOS...HINDI BA IPINAGIMBENTO rin ang DIYOS ng PANGALAN ng mga TAO?

   Na iyon nga ay ang PANGALANG "JEHOVAH"?

   THE READING "JEHOVAH" IS A COMPARATIVELY RECENT INVENTION. The earlier Christian commentators report that THE TETRAGRAMMATON WAS WRITTEN BUT NOT PRONOUNCED BY THE JEWS [Source: http://www.biblewiki.be/wiki/Jehovah]

   Maliwanag ang sabi ng Diyos:

   Oseas 11:9 “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: SAPAGKA'T AKO'Y DIOS, AT HINDI TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

   Kaya bakit siya IPAGIIMBENTO ng PANGALAN gaya ng TAO, maliwanag na sinabi ng DIYOS na HINDI SIYA TAO.

   Delete
  2. to:cristian

   sabi ng kapatid mo ang pangalan ng DIOS YHWH-----walang pasimula at walang gumawa.

   ang" YHWH" SINONG GUMAWA? SA TETRAGRAMMATON"YHWH? DIBA accept na accept kayo nito?YHWH ito ba ang pag bigkas sa salitang hebrew? paki sagot ho.

   hehehehehehe para kayong sinampal sa pinagsasabi nyo.hindi daw pwedi ibahin ang pagbigkas sabi mo?

   ang YHWH BA katulad sa pag bigkas sa hebreong wika? hehehehehe   Delete
 26. Sabi ni Shylla na JW:

  ”sabi mo" bakit shylla bawal ba sa DIOS na ihambing niya ang kanyang sarili sa nais niyang paghambingan?"

  sa pananalita mong ito maiintindihan na pwedi nga ang DIOS mag hambing sa kanyang sarili na nais niya. tama ba?

  ang tanong mo" naninindigan ka ba na sa exodo 15:3 ay inihambing o ikinumpara ni moses ang DIYOS sa TAO?

  SAGOT: OO”  Dito ko na nabisto ng husto ang kakulangan ng kaalaman ni Shylla sa Biblia, dahil sa isinagot niya na si MOISES ay inihambing ang Diyos sa TAO.

  Maliwanag na sinabi ng Diyos sa Biblia na HINDI SIYA TAO:

  Oseas 11:9 “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't AKO'Y DIOS, AT HINDI TAO; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

  Samakatuwid kung sinasabi ng Diyos na HINDI SIYA TAO, sa palagay mo papayag siyang ihambing siya sa tao?

  Maliwanag ang sinabi ng Diyos:

  Isaias 46:5 “KANINO NINYO AKO ITUTULAD, AT IPAPARIS, AT IWAWANGIS AKO, UPANG KAMI AY MAGKAGAYA?”

  Tama na hindi pumapayag ang Diyos na ihambing siya sa Diyusdiyusan, pero hindi ba kasama ang tao sa banggit ng DIYOS na “KANINO”?

  Kaya nga niliwanag ng Diyos na wala siyang katulad:

  Exodo 9:14 “Sapagka't ngayo'y ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan UPANG IYONG MAALAMAN NA WALANG GAYA KO SA BUONG LUPA.”

  Maliwanag na sinabi ng Diyos na wala siyang kagaya sa buong lupa, kaya sino tayo para ihambing at itulad siya sa TAO sa LUPA?

  Kaya balik tayo kay MOISES:

  Naniniwala si Shylla na inihambing ni MOISES ang Diyos sa TAO sa Exodo 15:3

  Exodus 15:3 The LORD is a MAN OF WAR: the LORD is his name. [KJV]

  Hindi ba sa tagalog ng “MAN OF WAR” ay “TAO NG DIGMAAN”?

  Pero bakit isinalin ito sa tagalog ng ganito?

  Exodo 15:3 “Ang Panginoo'y isang MANGDIRIGMA: Panginoon ang kaniyang pangalan.”

  At sa ibang salin ng Biblia:

  Exodus 15:3 “The LORD is a WARRIOR; the LORD is his name.” [Good News Version]

  Kasi kung pupuntahan natin sa Hebrew ang nasabing talata, wala namang mababasa diyan na “TAO” as in “HUMAN BEING” o “ADAM” (אדם) sa HEBREW na may Strong’s No. H120:

  שׁמו׃H8034 יהוה H3068 מלחמהH4421 אישׁH376 יהוהH3068


  Kaya napakalabo na inihambing ni Moises ang Diyos sa Tao sa talata na iyan.

  Kaya ang sagot mong OO ay isang napakalaking pagkakamali.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:aerial cavalry

   exodo 15:3 darby translation---jehovah is a man of war,jehovah his name.

   kahit anong version pa ang gagamitin mo ang talata sa exodo 15:3 ay isang figurative.
   na ang DIOS ay parang taong madirigma in figurative sense.

   ano ba ang sabi ng biblia?

   kawikaan 18:10--- ang pangalan ng panginoon ay matibay na moog:tinakbuhan ng matuwid at naliligtas,

   "the name of the lord is the strong tower the righteous runneth into it,and is safe"

   kita mo?hindi kasi kayo matuwid kasi ang DIOS nyo walang pangalan.

   tapos ko ng sinagot tanong mo:

   balikan ko yong tanong ko na hindi mo sinagot:

   ang pangalang YHWH ITO BA ANG AKMANG PAGBIGKAS SA HEBREW?

   hindi kasi kayo gustong ibahin ang pag bigkas hinggil sa pangalan ng DIOS.

   KAYA PAKI SAGOT HO ginoong AERIAL ang tanong ko.

   Delete
 27. "Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu.” (I Cor. 2:13)

  Gayon nagturo ang tunay na sugo Shylla kaya hindi nahuhulog sa PAGKAKAMALI na ang kinahahantungan ay PAIBA-IBA, PABAGO-BAGONG aral gaya nga ninyong mga JW. Ano ang TIYAK na magiging kapalaran mo kapag di mo iniwaksi ang KATIGASAN ng iyong ulo?

  "Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga HIDWANG PANANAMPALATAYA, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay HINDI magsisipagmana ng kaharian ng Dios." ~ Mga Taga-Galacia 5:20-21.

  Kaya, ano ang payo ng Diyos sa'yo?

  "Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang," ~ Hebreo 3:7-8.

  --Bee

  ReplyDelete
 28. Shylla,

  Sa kabila ng mga ipinakita ko sa iyong mga EBIDENSIYA maski na sa HEBREONG KASULATAN na walang nakalagay na "MAN" as in "HUMAN BEING” sa EXODO 15:3, ay patuloy ka pa rin sa paninindigan mo na ang DIYOS ay INIHAMBING ni MOISES sa TAO.

  Gaya ng sabi mo na naman:

  “kahit anong version pa ang gagamitin mo ang talata sa exodo 15:3 ay isang figurative.
  na ang DIOS ay parang taong madirigma in figurative sense.”


  Tama ang Diyos ay inihambing sa isang MANDIRIGMA in a FIGURATIVE SENSE, pero hindi pa rin siya inihambing sa TAO sa salitang “MAN OF WAR”, dahil ang salitang “MAN” diyan ay hindi kasingkahulugan ng salitang “HUMAN BEING” o TAO na sa HEBREW ay “ADAM” (אדם), mukhang hindi mo iyon magets.

  Kasi ang ginamit sa verse na iyan ay “EESH” (אישׁ) na may Strong’s Number na H376 gaya ng mababasa sa GENESIS 4:1

  Genesis 4:1 “And AdamH121 knewH3045 (H853) EveH2332 his wife;H802 and she conceived,H2029 and bareH3205 (H853) Cain,H7014 and said,H559 I have gottenH7069 a MANH376 fromH854 the LORD.H3068

  Ang salitang ”MAN” diyan ay hindi nangangahulugang “TAO” o “HUMAN BEING” kundi “LALAKE”.

  Sabi nga ng Strong’s Dictionary


  H376
  אישׁ
  'ı̂ysh
  eesh
  Contracted for H582 (or perhaps rather from an unused root meaning to be extant); A MAN AS AN INDIVIDUAL OR A MALE PERSON; often used as an adjunct to a more definite term (and in such cases frequently not expressed in translation.).” [Strong’s Hebrew and Greek Dictionary]


  Sabi nga sa Bible Dictionary na ito, uulitin natin ang salitang Hebrew na “EESH” (אישׁ) ay nangangahulugan:

  “A MAN AS AN INDIVIDUAL OR A MALE PERSON”

  Iyong salitang “MAN” sa EXODO 15:3 ay katumbas ng salitang “LALAKE” at hindi katumbas ng salitang “TAO”, iyan ang dapat mong maintindihan.

  Kaya nga sa NEW WORLD TRANSLATION na Biblia ninyo sa TAGALOG ganito nakalagay:

  Exodo 15:3 “Si Jehova ay tulad-LALAKENG MANDIRIGMA. Jehova ang kaniyang pangalan.” [Bagong Pansanlibutang Salin – Tagalog NWT]

  Dahil ang Diyos ay isang LALAKE, dahil siya ay nagtataglay ng MASCULINE GENDER, kaya maliwanag na hindi ikinukumpara ang Diyos sa TAO na HUMAN BEING diyan.

  Dahil ang DIYOS ay LALAKE, bagamat hindi siya TAO.

  Kaya sorry ka na lang Shylla, napakalabo ng iyong kaisipan sa isyung ito. Dahil halatang ang pinipilit mo na lamang ay ang iyong nais ipilit at hindi na importante sa iyo kung ano ang totoo.

  Halimbawa ba Shylla, nagsabi ka ng ganito:

  “AKO’Y TAO AT HINDI ASO”

  Papayag ka ba na ihambing ka sa ASO? Oh kaya ang PANGALAN mo ay itulad sa PANGALAN ng ASO?

  I’m sure sa isang taong matino ang pagiisip, hindi papayag na siya ay TAO ay ihahambing siya sa HAYOP…De lalo na ang DIYOS na NAGSABI na:

  Oseas 11:9 “AKO’Y DIYOS AT HINDI TAO”

  Lawak-lawakan natin ang ating pag-iisip.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to aerial

   sinagot ko na yan, hinggil sa ex 15:3,
   kaya ikaw naman ang sumagot;

   tanong:

   ang pangalang YHWH ----ITO BA ANG AKMANG PAG BIGKAS SA HEBREO O GRIGO?

   SABI NYO AYAW NINYONG TANGGAPIN NA MAIBA ANG PAG BIGKAS HINGGIL SA PANGALN NG DIOS,

   PRO ANG MASAKLAP SINAMPAL RIN KAYO SA MGA PALIWANAG NYO.

   KAYA TANONG ULIT: ANG PANGALANG YHWH na tinanggap nyo, ito ba ang akmang pag bigkas sa hebreo at sa griego? sagutin po ninyo.

   Delete
 29. Narito ang aking diretsahang Sagot Shylla:

  Ang PANGALAN ng DIYOS na TETRAGRAMMATON [FOUR LETTER WORD] na sa HEBREW ay (יהוה) at TRANSLITERATED (HINDI TRANSLATED) as “YHWH” ang aming tinatanggap, dahil sa ito ang nakalagay sa mga EXISITIDONG HEBREONG KASULATAN, at ito ay HINDI NAMIN BINIBIGKAS dahil WALANG SINOMANG TAO ANG NAKATITIYAK KUNG PAPAANO ITO BINIBIGKAS, gaya ng sabi ng inyong AKLAT na ito:

  "WALANG SINUMANG TAO ANG MAKATITIYAK SA KUNG PAPAANO ITO UNANG BINIGKAS..." [NANGANGATUWIRAN MULA SA KASULATAN; pahina 194]

  At mukhang nalalaman mo ang TIYAK na PAGBIGKAS…kaya sige PATUNAYAN MONG SINUNGALING ang AKLAT ng MGA SAKSI NI JEHOVA na iyan.

  ReplyDelete
 30. Ka. Aerial,

  Gustong gusto ko ang comment mo na, "Dahil halatang ang pinipilit mo na lamang ay ang iyong nais ipilit at hindi na importante sa iyo kung ano ang totoo."

  Akmang-akma para ka Shyllacsjw at theLordiswith you. Naalala ko tuloy si Eli Soriano, the more he attacked the teachings of INC, the more the words of God were brought to light once answered by our ministers. Lalo siyang lumiliwanag.

  Purihin ang Panginoon Diyos, ang ating Dakilang Ama.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. to aerial cavalry

   inaamin nyo na tinanggap nyo ang transliterated NG pangalan ng DIOS.

   so ano ba ang kahulogan ng transliterated,transliterating?
   ----- to change letter,word,ect into corresponding character of another alphabet or language.

   halimbawa:

   from greek--- transliteration------transcription----english translation.

   eleutheria eleftheria freedom
   euaggelio evangelio gospel

   kahit anong sabihin mo kinain mo rin ang iyong paliwanag na hindi pwedi ibahin ang pangalan ng DIOS. PERO tinanggap nyo ang transliterated.

   sO ngayon ginamit ba ninyo ito sa inyong pananalangin ang YHWH? AT Isinusulong na ito ang pangalan ng DIOS?

   KUNG TATANUNGIN KITA paano mo e transliterated ang yhwh in cebuano at tagalog?

   Delete
  2. Shylla, sa transliteration ang nababago lamang ay ang TITIK, at hindi nagbabago ang pagbigkas.

   Halimbawa sa Greek:

   Transliteration:

   Ιησου Χριστου = Iesou Kristou


   Kapag Translation:

   Ιησου Χριστου = Jesus Christ

   Naiiba na pagbigkas sa TRANSLATION sa TRANSLITERATION hindi.

   Mukhang hindi mo yata iyan alam Shylla, hehehehe

   Delete
  3. Tatanungin kita Shylla, kapag nagpunta ka ng Spain, ano pangalan mo? Kung sa Japan naman ano pangalan mo? Halimbawa sa America ano tawag sa iyo?

   Hindi ba SHYLLA din...nagbabago ba PANGALAN mo?

   Noong araw lang uso ang PAGTATRANSLATE ng PANGALAN...ngayon kung ano PANGALAN mo at kung PAPAANO ito binibigkas kahit saan ka makarating iyon ang BIGKAS ng PANGALAN mo...

   Delete
  4. At hindi kasali ang PANGALAN ng DIYOS sa dapat I-TRANSLATE dahil hindi PANGALAN ng TAO iyon...PANGALAN NG DIYOS nga eh.

   Delete
  5. Ang TRANSLITERATION ng TETRAGRAMMATON na (יהוה) sa CEBUANO at TAGALOG ay "YHWH" pa rin...Transliteration nga eh...paano iyan maiiba.

   Iyong PANGALAN mo ba Shylla, ANO BIGKAS SA CEBUANO at ano BIGKAS sa TAGALOG?

   Delete
 31. to: aerial cavalry

  bakit kaming mga saksi ne jehovah gumamit ng translation ukol sa pangalan ng DIOS ayon sa aming sariling wika? ito ang sagot:

  zepanias 3:9---- sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Shylla sabi mismo ng aklat ninyo oh:

   "WALANG SINUMANG TAO ANG MAKATITIYAK SA KUNG PAPAANO ITO UNANG BINIGKAS..." [NANGANGATUWIRAN MULA SA KASULATAN; pahina 194]

   Paano mo nalaman kung papaano binibigkas ang PANGALAN ng Diyos eh sabi mismo ng AKLAT ninyo:

   "WALANG SINUMANG TAO ANG MAKATITIYAK SA KUNG PAPAANO ITO UNANG BINIGKAS."

   Aber paano mo natutunan na bigkasin PANGALAN ng DIYOS? Eh wala pa lang nakakaalam ng BIGKAS niyan?

   Delete
 32. to aerial cavalry

  paano mo matawag ang kanyang pangalan kundi hindi mo ito binigkas?

  kaya ang mga totoong alagad ng DIOS gaya nina moses ,samuel at aaron alam nila ang pag bigkas ng pangalan ng DIOS.

  salmo 99:6-----"si moses at si aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote at si samuel sa kanila na nagsisitawag sa kanyang pangalan "

  kaya nong kinulit ang 10 commandments nakasulat doon ang pangalan ng DIOS,

  KAYA NGA ipinagbabawal ang paggamit ng pangalan ng DIOS sa walang kabuluhan. ang utos na itoy na mis understood ng ibang mga hudyo kaya ang ginawa nila na hindi na nila binigkas at itoy napasa ng kanilang banay.

  may mga alagad ng DIOS[sa modernong panahon] na ginawa ang pagpapasiuli ng pangalan ng DIOS AYON SA bawat wika.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cristiano kami kaya ang sinusunod namin kung ano Tawag ni CRISTO sa DIYOS, kita mo sabi niya:

   Mateo 6:6 “Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay MANALANGIN KA SA IYONG AMA na nasa lihim, at ANG IYONG AMA NA NAKAKIKITA SA LIHIM AY GAGANTIHIN KA.”

   Kay liwanag ng sabi ni JESUS:

   “MANALANGIN KA SA IYONG AMA.”

   Kaya kung kakasapin mo Diyos ano itatawag mo? Eh di AMA!

   Iyan ang sabi ni CRISTO eh…huwag na tayong makulit matuto tayong sumunod kay CRISTO…

   Ang TUNAY NA CRISTIANO si CRISTO sinusunod…PERIOD.

   Natural ANAK ka ng DIYOS eh, kaya kung kakausapin mo ang AMA dahil ANAK ka niya, hindi mo siya tatawagin sa PANGALAN niya…kundi AMA lang.

   Kung may magtatanong kung ano PANGALAN ng AMA naming DIYOS, sasagot namin ANG TETRAGRAMMATON na YHWH.

   Pero kung kakausapin namin siya AMA lang, kasi ANAK niya kami…

   Tatay mo ba tinatawag mo sa PANGALAN kapag kinakausap mo? Hindi ba PAPA lang o kaya TATAY lang ang sinasabi mo.

   Testingin mo minsan kung ano magiging damdamin ng TATAY mo kapag tinatawag mo siya sa PANGALAN niya…TESTINGIN mo SHYLLA, at kuwento mo sa amin kung ano naging reaksiyon niya. hehehehe

   Delete
 33. Ito ang sagutin mo Shylla,

  Ang isang TAO para magkaroon ng PANGALAN ay ipinag-iimbento ng PANGALAN ng kaniyang MAGULANG o ng ibang TAO hindi ba?

  Bakit ang DIYOS ay KAILANGAN ding IPAGIMBENTO ng PANGALAN ng TAO at itulad sa TAO na IPINAG-IIMBENTO ng PANGALAN na ipinantatawag?

  Sagutin mo ng maayos iyan ha? Gusto ko DIRECT TO THE POINT na SAGOT, at hindi KUWENTONG KUTSERO…

  ReplyDelete
 34. Shylla,

  Kung hindi ka naniniwala na inimbento ang pangalang JEHOVA, maaari ba namin malaman kung sino may gawa ng Pangalan na iyan, iyan ba ay pangalan na ginawa ng Diyos mismo?

  Pakita mo patunay mo mula sa Biblia at sa History...Patunayan mo na mismong ang Diyos ang may gawa ng Pangalang JEHOVA.

  ReplyDelete
 35. Gusto mo ng patunay sa Bibliya? Eto basahin mo:
  Isaias 42:6 - 8
  "6 “Ako mismo, si Jehova, ang tumawag sa iyo sa katuwiran, at tinanganan ko ang iyong kamay. At iingatan kita at ibibigay kita bilang isang tipan ng bayan, bilang liwanag ng mga bansa, 7 upang iyong idilat ang mga matang bulag, ilabas mula sa bartolina ang bilanggo, mula sa bahay-kulungan yaong mga nakaupo sa kadiliman.

  8 “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian, ni ang aking kapurihan+ man sa mga nililok na imahen.

  Natural kung babasahin mo yan sa Bibliya mo, hindi Jehova ang nakalagay. Siguro "panginoon" ang nakalagay. Kaya pwede isagot mo dito na sa Bibliya lang ng mga Saksi yan.

  Kung pangalan ang usapan, mga Sir, hindi po pangalan ang Panginoon, Ama or Diyos. Mga titulo po yan mga Sir. Agree kayo or hindi na titulo yang mga yan at hindi pangalan?


  -MCCXXI™

  ReplyDelete
  Replies
  1. Natural kaya may JEHOVA ang mga BIBLIA, nilagyan ng NAGTRANSLATE ng PANGALANG "JEHOVA" iyong mga BIBLIA, dahil hindi lang naman JW naniniwala na iyan ay pangalan ng DIOS...ang MGA KATOLIKO ang UMIMBENTO niyan at kinopya ng mga SEKTANG PROTESTANTE, halos lahat ng BIBLE SCHOLARS na KATOLIKO at PROTESTANT naniniwala na PANGALAN ng DIYOS iyan...kaya nalagay iyan sa BIBLIA...

   Malamang hindi mo iyan alam ano? Eto pruweba:

   “Interestingly, this fact is admitted in much Jehovah's Witness literature, such as their AID TO BIBLE UNDERSTANDING (p. 885). This is surprising because Jehovah's Witnesses loathe the Catholic Church and have done everything in their power to strip their church of traces of Catholicism. DESPITE THIS, THEIR GROUP'S VERY NAME CONTAINS A CATHOLIC "INVENTION," THE NAME "JEHOVAH." [“CATHOLIC ANSWERS”, www.catholic.com – “YAHWEH or JEHOVAH”]

   At dahil sa iyan ay IMBENTO ng KATOLIKO, kaya sila ang UNANG NAGTURO niyan:

   “JEHOVAH – The proper name of God in the Old Testament; hence the Jews called it the name by excellence, the great name, the only name, theglorious and terrible name, the hidden and mysterious name, the name of the substance, the proper name, and most frequently shem hammephorash, i.e. the explicit or the separated name, though the precise meaning of this last expression is a matter of discussion (cf. Buxtorf, "Lexicon", Basle, 1639, col. 2432 sqq.).
   Jehovah occurs more frequently than any other Divine name. The Concordances of Furst ("Vet. Test. Concordantiae", Leipzig, 1840) and Mandelkern ("Vet. Test. Concordantiae", Leipzig, 1896) do not exactly agree as to the number of its occurrences; but in round numbers it is found in the Old Testament 6000 times, either alone or in conjunction with another Divine name. The Septuagint and the Vulgate render the name generally by "Lord" (Kyrios, Dominus), a translation of Adonai — usually substituted for Jehovah in reading.” [“Jehovah” – CATHOLIC ENCYCLOPEDIA]

   Kaya MAGPASALAMAT kayo sa SIMBAHANG KATOLIKO kung hindi nila INIMBENTO iyan di sana WALANG PANGALAN ng DIYOS ng "MGA SAKSI NI JEHOVA", hehehehe

   Delete
 36. Gusto mong makilala kung sino umimbento ng PANGALANG "JEHOVAH"? Pakikilala ko sa iyo basahin mo ito:

  “This reading JEHOVAH is a comparatively RECENT IVENTION. JEHOVAH is generally held to have been the INVENTION of Pope Leo the 10th’s Confessor, PETER GALLATIN (De Arcanis Catholic Veritares 1518, Folio XLIII), who was followed the use of hybrid form by Fagius Drusis. Van de Driesche, who lived between 1550 and 1616, was the first to ascribe to PETER GALLATIN the use of JEHOVAH, and this view has been taken since his day.” [JEWISH ENCYCLOPEDIA, Vol. 7. P 88]

  Ang umimbento niyan ay si PETER GALLATIN, isang PARI ng IGLESIA KATOLIKA...ngayon kilala mo na? Magpasalamat ka. hehehe

  ReplyDelete
 37. ...tapos sasabihing Biblical daw sila "kuno". Ano nga pala ang una nilang pangalan? BIBLE SCHOLARS yata...tapos naging SAKSI NI JEHOVAH. Pag nabago 'yan in the future...HINDI NA AKO MAGTATAKA. Pagdating sa pabago-bago, paiba-iba at mamali-maling aral, walang debate sa kategoryang iyan...reigning ang Saksi ni Jehovah diyan..with flying colours. Hahahahaha....

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabi ko na nga ba magtatanong lang ulet 'tong mga to eh. Hindi nyo ba kayang sagutin yung tanong ko na yung Ama, Panginoon at Diyos ba ay pangalan? Dakdak lang kayo ng dakdak. Ayaw nyong sagutin yun tanong ko. Or baka kelangan nyo pa munang magpulong para sagutin yang SIMPLENG tanong na yan. Hala sige kung ganun... Umpisahan ng ang meeting.

   - MCCXXI™

   - MCCXXI™

   Delete
  2. So tanggap mo na ba MCCXXI na INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG "JEHOVAH" na ipinantatawag mo sa DIYOS?

   Tanong: Bakit kailangan na IPAGIMBENTO ang DIYOS ng PANGALAN gaya ng sa PANGALAN ng TAO?

   Delete
  3. Nagtanong na naman. Iglesia NG Tanong talaga kayo. Palitan nyo na yung pangalan nyo. Hindi mo kayang sagutin yang tanong ko noh? Ahahaha. Walang kwentang blog. Magaling lang sila magtanong, Pag nasagot yung tanong nila at sila naman ang tinanong, magtatanong lang ulet sila. Iglesia Ng Tanong. Sayang oras ko dito. Walang makasagot sa tanong ko.

   Beaverjohn, alam ko nababasa mo 'to. Walang kwenta yung mga kapatiran mo dito. Magaling lang magtatatanong, pero pag sila na yung tinanong, wala ng palag. Ahahaha. Anyway salamat at dinala mo ko dito. Kaya lang out na talaga ko. Syang oras, walang kwentang makipagtalakayan sa mga talaga Iglesia Ng Tanong.

   - MCCXX™

   Delete
 38. Pagbigyan nga nga natin...ang isang ito:

  Narito ang tanong ng may kayabanganag si MCCXX:

  "Hindi nyo ba kayang sagutin yung tanong ko na yung Ama, Panginoon at Diyos ba ay pangalan? Dakdak lang kayo ng dakdak."

  ==================

  Bago iyan puntahan muna natin ang ibig sabihin ng salitang PANGALAN:

  NAME , noun “a word or a combination of words by which a person, place, or thing, a body or class, or any object of thought is designated, called, or known. [http://dictionary.reference.com/browse/name]

  Maliwanag sa DICTIONARY na ito na sinasabi na:

  Ang PANGALAN, ay isang salita o kumbinasyon ng mga salita na ipinantutukoy o ipinantatawag sa ano man at sa kanino man.

  Samakatuwid alin mang salita na ginagamit natin PARA IPANGTAWAG bilang PAGKAKAKILANLAN sa ating pinatutungkulan ng SALITANG iyon ay tinatawag na PANGALAN.

  Maging ang TITLE o TITULO na ipinantatawag ay PANGALAN din.

  “Title
  TI'TLE, n. [L. titulus. This may belong to the family of Gr. to set or put.] An inscription put over any thing AS A NAME BY WHICH IT IS KNOWN.” [Webster’s 1828 Dictionary]

  Samakatuwid alin mang salita na IPINANTATAWAG mo maging ito man ay ISANG TITULO ay tinatawag ding PANGALAN.

  Kaya ang salitang AMA, DIYOS, at PANGINOON na mga salitang ipinantatawag namin sa DIYOS ay mga PANGALAN…dahil ang PANGALAN ay SALITANG IPINANTATAWAG.

  So It's now your TURN to ANSWER my QUESTION:

  So tanggap mo na ba MCCXXI na INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG "JEHOVAH" na ipinantatawag mo sa DIYOS?

  Tanong: Bakit kailangan na IPAGIMBENTO ang DIYOS ng PANGALAN gaya ng sa PANGALAN ng TAO?

  Siguro naman ay SASAGOT ka MUNA bago ka magtanong uli, kasi ayaw mo ng ganiyang sistema hindi ba?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uy sumagot sya. Ayyyiiiiihhhh nahiya ang isang member ng "Inglesia Ng Tanong". Pinapa-believe mo ko ng konti iho... Okay back to topic...So ang Ama, Panginoon at Diyos daw ay pangalan. Kung ikaw ay isang Ama Christian, pag may nagtanong sayo kung ANONG PANGALAN MO?, ang isasagot mo ba ay My Name is Tatay??? or My Name is Daddy??? or My Name is Papa???? or My Name is Ama??? Eh pakamatay ka na kung ganun (Biro lang iho, wag ka mag-init). Kasi naman eh. Minsan ka na nga lang sasagot, hindi ka pa nag-isip. Hindi pangalan yan iho. Iyan po ay "titulo" or "posisyon". Gaya nalang halimbawa ng President or Prime Minister. Ngayon alam mo na? Congrats na din kahit papanu, dahil sa katapangan mong sumagot, dalawa nalang ang pending questions nyo.

   Okay ikaw naman ang sasagutin ko:
   1. "So tanggap mo na ba MCCXXI na INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG "JEHOVAH" na ipinantatawag mo sa DIYOS?" - HINDI...

   2. "Bakit kailangan na IPAGIMBENTO ang DIYOS ng PANGALAN gaya ng sa PANGALAN ng TAO?" - Sinong may sabi sayong ipinag imbento? Yung reference na nabasa mo online? Yung aklat na isinulat at idea ng tao? Tsk tsk tsk. Kaawaan na ni Manalo. Hindi po laging accurate at mapagkakatiwalaan yun. May mga time na accurate yung mga ganung reference, may mga time din na hindi. Ang paniwalaan mo eh yung "Banal na Kasulatan". Anong sabi dun??? Basa iho:

   Isaias 42:8 - "Ako ay si JEHOVA. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian."

   Hindi si Father ang nagsasalita dyan. Ang tunay na Diyos mismo ang nagsasalita dyan.


   Sagutin ko din yung pangatlong tanong mo.
   "Siguro naman ay SASAGOT ka MUNA bago ka magtanong uli, kasi ayaw mo ng ganiyang sistema hindi ba?" - Hindi lang siguro iho. SIGURADO yan. Dahil hindi ako gaya nyong "Iglesia Ng Tanong" na magaling lang sa katatanong. Bato-bato sa langit, ang tamaan sapol...

   Reminders iho ah. May 2 pending question pa kayo. I will give you time to set a new meeting for those questions. Wag pabigla-bigla iho gaya ng ginawa mo dito.

   - MCCXXI™

   Delete
 39. Hahahah, sorry ha nauna ang tawa ko, kasi nahalata ko, na ikaw pala ay kaanib ng IGLESIA NG MGA HINDI MARUNONG MAGTANONG…kasi nahalata ko na iba ang tinatanong mo sa nais mong makuhang sagot.

  ================

  Kasi sabi mo MCCXXI™:

  “So ang Ama, Panginoon at Diyos daw ay pangalan. Kung ikaw ay isang Ama Christian, pag may nagtanong sayo kung ANONG PANGALAN MO?, ang isasagot mo ba ay My Name is Tatay??? or My Name is Daddy??? or My Name is Papa???? or My Name is Ama???”

  ================

  Ang tinatanong mo pala ay PERSONAL NA PANGALAN, kasi kung ganito ang TANONG mo:

  Ang AMA, PANGINOON at DIYOS ay PERSONAL na PANGALAN ng Diyos?

  Ang isasagot ko sa iyo ay HINDI…dahil hindi PERSONAL NA PANGALAN ng DIYOS ang mga iyan.

  Dahil ang PERSONAL niyang PANGALAN ay ang TETRAGRAMMATON na (יהוה) na TRANSLITERATED as “YHWH”.

  Iba ang nais mong sagot sa iyong itinatanong…Kaya ikaw ay kaanib ng IGLESIA NG MGA HINDI MARUNONG MAGTANONG.

  Natural kung may magtatanong sa akin kung ano ang PANGALAN ko? Sasabihin ko CHRISTIAN, pero ang ANAK ko kapag kakausapin ako, hindi ako tatawaging CHRISTIAN, oh kaya PAPA CHRISTIAN, kundi PAPA lang, kasi TUNAY ko SIYANG ANAK. At bilang AMA hindi ko papayagan ang ANAK ko na tawagin ako sa PANGALAN ko, kapag kakausapin niya ako. Ikaw ba papayag ka? Tinatawag ka ba ng ANAK mo sa PANGALAN mo kapag kinakausap ka?

  Kapag may magtatanong kung ano PANGALAN ng DIYOS ko? Sasabihin ko ang TETRAGRAMMATON na “YHWH”. Pero kung kakausapin ko ang DIYOS, siyempre tatawagin ko siyang AMA lang, dahil ANAK niya ako. Gaya ng sabi sa BIBLIA:

  1 Juan 3:1 “Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng AMA, UPANG TAYO'Y MANGATAWAG NA MGA ANAK NG DIOS; at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito.”

  Kaya mapapansin mo sa BIBLIA ang PANGINOONG JESUS, mga APOSTOL, ang mga UNANG CRISTIANO, AMA lang ang TAWAG sa DIYOS kasi TUNAY SILANG MGA ANAK NG DIYOS.

  Kung ANG DIYOS TINATAWAG mo sa PANGALAN niya kapag kinakausap mo siya…ibig sabihin nun HINDI KA NIYA ANAK…ganun lang kasimple unawain iyun.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naku naman po talaga oo. Ginagamit mo ba yang parte ng pagkatao mo na nakapatong sa leeg mo? Pasimplehin ko ng sobra ah. Anong pangalan mo? Sagot. (Wag mo munang gamitin yung skill nyo. Mag isip ka muna tapos Sagutin mo.) Ulitin ko ang tanong ah. Anong PANGALAN mo?

   - MCCXXI™

   Delete
  2. Ang PERSONAL kong PANGALAN ay CHRISTIAN, hindi mo ba binasa ang COMMENT ko? Hindi ko pa ba sinagot ang TANONG mo?

   Ngayon, ikaw naman ang TATANUNGIN ko...kapag TINATAWAG ka ba ng ANAK mo, kung may ANAK ka man, tinatawag ka ba sa PANGALAN mo?

   Halimbawa sabi ng ASAWA mo:

   "Anak tawagin mo TATAY mo, kakain na tayo"

   Kung ang PANGALAN mo ay JOAQUIN, tatawagin ka ba ng ANAK mo ng ganito?

   "JOAQUIN tawag ka ni MAMA kakain na daw tayo"

   Hehehhe, ganiyan ka ba TAWAGIN at KAUSAPIN ng ANAK mo, lalo na kapag may ibang mga tao kang kaharap na mga TATAY ding KAMUKHA mo?

   Sasabihin mo ba ANAK hindi PUWEDENG TATAY lang, kailangan sabihin mo PANGALAN ko, kasi marami ding IBANG TATAY dito...baka isipin nila sila iyun. hahahahahah...

   HIndi ba ganiyan kayo mangatuwiran kapag pagtawag sa AMA ang pinag-uusapan? Sasabihin ninyo hindi PUWEDENG AMA lang kasi MARAMING AMA...hehehehe. TOINKS...pahiya.

   Delete
 40. Tapos sumagot ka ng ganito MCCXXI™:

  ==================

  “Okay ikaw naman ang sasagutin ko:
  1. "So tanggap mo na ba MCCXXI na INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG "JEHOVAH" na ipinantatawag mo sa DIYOS?" - HINDI...”

  2. "Bakit kailangan na IPAGIMBENTO ang DIYOS ng PANGALAN gaya ng sa PANGALAN ng TAO?" - Sinong may sabi sayong ipinag imbento? Yung reference na nabasa mo online? Yung aklat na isinulat at idea ng tao? Tsk tsk tsk. Kaawaan na ni Manalo. Hindi po laging accurate at mapagkakatiwalaan yun. May mga time na accurate yung mga ganung reference, may mga time din na hindi. Ang paniwalaan mo eh yung "Banal na Kasulatan". Anong sabi dun??? Basa iho:

  Isaias 42:8 - "Ako ay si JEHOVA. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian."

  Hindi si Father ang nagsasalita dyan. Ang tunay na Diyos mismo ang nagsasalita dyan.

  ==================

  Natatawa ako sa iyo kasi, naniniwala ka na HINDI INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG “JEHOVAH” pero wala ka namang naging PATUNAY kung sino ang may gawa. Ang mga JW ba may gawa ng PANGALANG “JEHOVAH”, de tanungin natin ang WATCHTOWER SOCIETY, siguro naman MANINIWALA ka na kung ang JW aamin na hindi sila may gawa niyan:

  ==================

  Mula sa AKLAT ng mga SAKSI NI JEHOVA na “AID TO BIBLE UNDERSTANDING”:

  “By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed. THE FIRST OF THESE PROVIDED THE BASIS FOR THE LATINIZED FORM "JEHOVA(H)." THE FIRST RECORDED USE OF THIS FORM DATES FROM THE THIRTEENTH CENTURY C.E. RAYMUNDUS MARTINI, A SPANISH MONK OF THE DOMINICAN ORDER, used it in his book Pugeo Fidei of the year 1270. Hebrew scholars generally favor "Yahweh" as the most likely pronunciation. [AID TO BIBLE UNDERSTANDING, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884, 885.]

  ==================

  Maliwanag ang sinabi ng AKLAT ng mga SAKSI na ito:

  “THE LATINIZED FORM "JEHOVA(H)." THE FIRST RECORDED USE OF THIS FORM DATES FROM THE THIRTEENTH CENTURY C.E. RAYMUNDUS MARTINI, A SPANISH MONK OF THE DOMINICAN ORDER, used it in his book PUGEO FIDEI of the year 1270.”

  Sa Tagalog:

  “ ANG ISINA-LATIN NA ANYONG JEHOVA. ANG KAUNA-UNAHANG NAITALANG PAGGAMIT NG ANYONG ITO AY MULA NOONG IKA-13 SIGLO. SI RAYMUNDUS MARTINI, ISANG KASTILANG MONGHE NG DOMINICAN ORDER, ginamit ito sa kaniyang aklat na PUGEO FIDEI noong taong 1270.”

  Well pakitanong mo sa mga SAKSI kung anong RELIGION ang may tinatawag na “DOMINICAN ORDER”, at ano RELIGION ni RAYMUNDUS MARTINI, ang taong UNANG GUMAMIT ng PANGALANG “JEHOVA” noong 1270?

  Malabo naman sigurong sabihin nila sa iyo na SAKSI NI JEHOVAH iyan, kasi lumitaw lang ang MGA SAKSI noong 1870 sa AMERICA, ang pangalan pa lang nila noon ay “BIBLE STUDENTS” naging “JEHOVAH’S WITNESSES” lang sila noong taong 1932 sa panahon na ni FRANKLIN RUTHERFORD ang pangalawang naging PANGULO nila.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabi ni Christian:
   "Natatawa ako sa iyo kasi, naniniwala ka na HINDI INIMBENTO ng KATOLIKO ang PANGALANG “JEHOVAH” pero wala ka namang naging PATUNAY kung sino ang may gawa"...

   Wala daw akong naging patunay kung sinong may gawa...Manalo ano ba 'tong produkto mo? Galing pa nga yung patunay sa bible utoy. Nasa Isaias po yung patunay ko. Gusto mo ilagay ko pa ulet kung anong verse? Wag nalang. Nasa taas na eh. Hindi po kung sinong tao lang ang nagimbento ng Jehovah. Ang Diyos po mismo ang nagbigay ng pangalan nyang iyon sa sarili nya.

   Hindi po porke ginamit ni RAYMUNDUS MARTINI ang pangalang "Jehova" eh ibig sabihin sya na ang nagimbento nun.

   Hay naku... Manalo pagsabihan mo 'tong isang ito. Ang dami ng ginagawang (tttoooootttt) nito.

   - MCCXX™

   Delete
  2. Hahahaha, ang nagpapanggap na hindi SAKSI NI JEHOVA ang pangangatuwiran ay LAWAY. Maliwanag na sinabi ng aklat ng mga SAKSI na ang salitang JEHOVAH ay UNANG GINAMIT noon lamang 1270 A.D. sabihin mo sa akin MCCXX, kung meron pang ibang RELIHIYONG CRISTIANO maliban sa SIMBAHANG KATOLIKO sa panahong iyan...patunayan mo.

   Kung hindi galing ang salitang LATIN na JEHOVAH sa KATOLIKO, tatanungin kita..ano ba salitang ORIGINAL sa PAGKAKASULAT ng BIBLIA...LATIN ba?

   Dito nahahalata na DALDAL lang ang PUHUNAN mo. hehehehe

   Delete
  3. Uy online si Utoy, Nakasagot agad.
   Kung para sayo eh nagpapanggap lang ako na hindi Saksi ni Jehova, eh bahala ka. Ang mga Saksi po ay yung mga nabautismuhan. Ang hindi pa nabautismuhan eh hindi kabilang sa Saksi ni Jehova.

   Dako tayo sa tanong mo utoy:
   Ang bible ay orihinal na isinulat sa dalawang wika. Ang una ay ang Hebrew at ang pangalawa ay Griego.

   - MCCXXI™

   Delete
  4. Mabuti naman at alam mo kung anong WIKANG GINAMIT sa ORIHINAL na PAGKAKASULAT ng BIBLIA:

   Sabi mo:

   "Ang bible ay orihinal na isinulat sa dalawang wika. Ang una ay ang Hebrew at ang pangalawa ay Griego."

   ===================

   Oh ngayon ang PANGALANG JEHOVA na salitang "LATIN" kanino nanggaling. Anong RELIGION ang gumagamit ng salitang LATIN noong 13th CENTURY? Pakisagot MCCXXI™

   Delete
 41. Dito pa ako lalong natawa sa iyo sa sinabi mong ito at lalo lamang na nalantad na WALA ka pa lang alam sa BIBLIA:

  ================

  Ang paniwalaan mo eh yung "Banal na Kasulatan". Anong sabi dun??? Basa iho:

  Isaias 42:8 - "Ako ay si JEHOVA. Iyan ang pangalan ko; at sa kaninuman ay hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian."

  Hindi si Father ang nagsasalita dyan. Ang tunay na Diyos mismo ang nagsasalita dyan.

  ================

  Sabi mo hindi si FATHER ang nagsasalita sa VERSE na iyan…eh di tanungin natin si ISAIAS kung hindi nga ba ang AMA ang nagsasalita diyan:

  Isaias 42:8 “Ako ang PANGINOON; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.”

  At ano ang tawag sa PANGINOON na binabanggit diyan? Mula sa aklat din ni ISAIAS:

  Isaias 63:16 “Sapagka't IKAW AY AMING AMA, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: IKAW, OH PANGINOON, AY AMING AMA, aming Manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan.”

  Klaro ang ‘AMA” o ang FATHER ang NAGSASALITA diyan…kaya SABLAY na SABLAY ka riyan iho, hehehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walang Utak ang isang ito. Ay meron pala, wala lang isip. Bumanat na naman ng pabigla-bigla. Anong tawag ng mga katoliko sa Pari nila? Father diba? Oh yun ang tinutukoy kong "Father" sa sinabing ko na "Hindi si Father ang nagsasalita dyan. Ang tunay na Diyos mismo ang nagsasalita dyan". Kung kailangan dapat mong gamitin yung pagiging Iglesia Ng Tanong mo, tsaka mo naman hindi ginamit. Kung tinanong mo muna ko kung anong ibig kong sabihin sa "Father", malamang hindi mo binabasa 'tong kahihiyan mo na 'to. Ano ba yan. Kung kasama mo siguro si Matalo, este si Manalo, baka binatukan ka nun. Ang hilig kasi sa word for word, tapos biglang babanat agad ng hindi muna ginagamit yung special skill nila.

   Sabi pa nya:
   "Klaro ang ‘AMA” o ang FATHER ang NAGSASALITA diyan…kaya SABLAY na SABLAY ka riyan iho, hehehehe"
   - Kung hindi ka ba naman (tttooooottttt). Alam ko na yung Ama ng Panginoong Jesus ang nagsasalita dun. Kaso hindi nga Sya ang tinutukoy ko nung sabihin ko yung salitang "Father". hehehehe pa sya eh. Kala mo naka-isa kana utoy??? Klarong-klaro ngayon na hindi mo alam gamitin sa tamang pagkakataon yung special skill nyo. Next time wag babanat agad ah?


   -MCCXXI™

   Delete
  2. Mas hunghang ka. Kasi hindi namin tinatawag na FATHER ang mga PARI...ikaw pala tumatawag na FATHER sa kanila..kami hindi...kaya hindi ko inisip na ang tinutukoy mo ay PARI...

   Kasi nga pinagbawalan kami ni CRISTO na tawagin silang FATHER...kaya kahit kailan hindi namin sila tatawagin ng ganun:

   Matthew 23:9 "And you must not call anyone here on earth 'Father,' because you have only the one Father in heaven."

   Iisa lang ang tinatawag naming AMA, ang AMA na nasa LANGIT...hindi namin tinatawag na FATHER ang sinomang tao na hindi naman namin AMA sa KALULUWA at ESPIRITU.

   Nakalimutan ko, hindi ka nga pala alagad ni CRISTO kaya sinusuway mo siya...kaya tumatawag ka ng FATHER sa mga PARI. heheheh

   Delete
  3. Ay grabe 'tong isang ito. Nakulangan sa Vitamin B si utoy. Naghilo na nang husto. Kung saan-saan na dinadala yung topic. Hoy utoy gising. Nag-almusal ka ba? Kung nilawakan mo lang kasi yung isip mo bago mo binigyan ng kahulugan yung "Father" na binanggit ko, edi sana hindi ka nahihilo ngayon. Sabi nya pa:
   "Klaro ang ‘AMA” o ang FATHER ang NAGSASALITA diyan…kaya SABLAY na SABLAY ka riyan iho, hehehehe"... Eh talagang klaro yang pagkakagamit mo ng AMA or FATHER sa salitang iyan. Kaso hindi nga naman yan ang tinutukoy ko eh. So hindi mo na sana kelangang i-klaro. Ang dapat na kinlaro mo muna ay kung ano yung ibig kong sabihin sa Father. Eh kaso atat na atat, kala nya makakapuntos sya. Ayon nagklaro ng iba. Manalo painumin mo ng Vit. B ang isang ito.

   - MCCXXI™

   Delete
  4. Kasi nga akala ko alagad ka ni CRISTO, na hindi tumatawag na FATHER o AMA sa sinomang tao sa LUPA, dahil isa lang ang PUWEDENG TAWAGING "AMA" gaya ng pagka-"AMA ng Diyos, kundi ang AMA lang o FATHER na nasa LANGIT.

   Pasensiya ka na, kala ko kasi pareho tayong sumusunod sa sinabi ni Cristo na BAWAL iyon. Kaya hindi ko naisip na PARI ang tinatawag mong FATHER...ngayon alam ko na...

   Na hindi mo ALAM na BAWAL iyun.

   Delete
 42. So ako naman ngayon ang magtatanong kung naniniwala ka na ang JEHOVA ay hindi IMBENTO ng KATOLIKO, saan galing ang PANGALANG "JEHOVAH" kung hindi INIMBENTO ng TAO...

  Ang ORIGINAL na wikang ginamit sa OLD TESTAMENT ay HEBREW kaya ang VERSE na sinipi mo ay ganito sa WIKANG HEBREW:

  ISAIAS 42:8

  אֲנִ֥י יְהוָ֖ה ה֣וּא שְׁמִ֑י וּכְבֹודִי֙ לְאַחֵ֣ר לֹֽא־אֶתֵּ֔ן וּתְהִלָּתִ֖י לַפְּסִילִֽים׃

  Ang PANGALAN ng DIYOS diyan ay ang TETRAGRAMMATON o FOUR LETTER WORD na יְהוָ֖ה o "YHWH"

  Kung hindi KATOLIKO ang may GAWA at HINDI INIMBENTO ng TAO ang "JEHOVAH" paanong mula sa יְהוָ֖ה ay naging "JEHOVAH" sino may kagagawan, ang DIYOS ba o TAO?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Magkaiba ang gumawa or nag-imbento sa nagtranslate or nagsalin. Okay.
   Yang tetragrammaton na yan ( יְהוָ֖ה ) ay salitang Hebrew. Panu mo ngayon nalaman na iyan ay YHWH? Kasi may nagtranslate diba? Sinong nag translate nyan sa YHWH? Maliwanag na Tao diba? Nangangahulugan ba na ang nagtranslate nyan eh syang nagimbento ng pangalan ng Diyos. Hindi naman diba? Naniniwala ang mga saksi sa YHWH (YAHWEH) na yan na. Paanong naging Jehova? Kasi nga isinalin (translate). Sinong nagsalin? Yung mga scholar sa bible. Nangangahulugan ba yung na sila ang nagimbento? Hindi. Sila ang nagsalin, pero hindi sila ang nagimbento. Di mo makuha yung pagkakaiba?

   - MCCXXI™

   Delete
 43. nice job anonymous ipagpatuloy mo.

  to:cristian

  sinabi nyo na ayaw nyoNG ibahin ang pag bigkas ng pangalan ng DIOS,

  ngayon kinain nyo ang mga sinabi nyo dahil tinanggap nyo ang yhwh.

  yhwh ba ang akmang pag bigkas in hebrew at sa greek.

  kaya nga tinanong ko si ginoong aerial kung ano ang pangalan ng DIOS IN ENGLISH AT TAGALOG NA wika.

  hindi maka sagot.

  kung ang pangalang jehovah ay inbento ng tao, tatanggapin nyo ba na ang lahat na pangalan sa buong biblia ay inbento rin cristian?

  DIBA ANG mga bible translators nagsasalin ng pangalang jesus,jeremias.isaias. at nagsasalin rin ng jehovah?

  anong klasi kang tao? ang lakas mong uminom ng tubig na walang bayad galing sa DIOS PRO kahit sa pangalan nya ayaw mong bigkasin?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bagkit Shylla, ang YHWH ba ay pagbigkas ng PANGALAN ng Diyos? BIGKAS ba iyan? Hehehehe, baka nahihibang ka...

   Kita mo TETRAGRAMMTON pa rin iyan FOUR LETTERS pa rin oh? Sige paano mo ba binibigkas ang FOUR LETTERS na iyan sa HEBREW...pahangain mo kami, bigkasin mo.

   Delete
  2. Ikaw ba Shylla, iyong ANAK mo kapag kinakausap ka ay tinatawag ka sa PANGALAN mo lang? Kung may ANAK ka pumapayag ka ba na kausapin ka ng ANAK mo ng ganito:

   "Shylla, pahingi ng baon papasok na ako sa School".

   Payag ka ba na ganiyan ka kausapin ng ANAK mo? Sagot!

   Delete
  3. sa modern tranlation ang pangalan ng DIOS AY BINIGKAS "JEHOVAH" paki basa ulit ulitin mo sa salmo 83:18, isaias 42:8.

   ang punto hindi mo nakuha"ang yhwh ba ito ang akmang pag bigkas sa hebrew?

   halimawa para mauunawaan mo paano mo babasahin ang yhwh ang lumabas ba sa iyong bibig hindi ba ito ang pag bigkas in transliteration?

   masama ba kung ang anak ay tinatawag ang pangalan ng kanyang magulang? hindi

   pansinin mo:

   kung mag tanong ang teacher jeff anong pangalan ng ina mo? ang sagot ni jeff -----shylla ang pangalan ng aking ina. masama ba?

   katunayan kung aking anak ipapakilala ako sa kanilang mga kabigigan na shylla ang pangalan ng aking ina---ito ay nakakapasaya sa akin dahil ang aking anak proud sa akin sa pamamagitan ng pagpakilala ng aking pangalan.

   hindi naman ako magagalit kung tatawagin akong shylla sa aking anak.

   halimwa:

   kung akoy nasa maraming tao maraming nakapaligid na ina gaya ko,magagalit ba ako kung tatawagin akong mama shylla?

   divert natin sa pangalan ng DIOS, KATUNAYAN cristian maliban sa jehovah tumawag rin kaming ama O DIOS,O DIOS NA JEHOVA. SA AMING PAG DADALangin kami ay magpURI sa aming amang jehova, O DIOS NA JEHOVA.

   Delete
 44. Ngayon may sinabi ka na naman na kapansin-pansin MCCXXI™

  ====================

  Sabi mo ngayon ganito:

  “Magkaiba ang gumawa or nag-imbento sa nagtranslate or nagsalin. Okay.
  Yang tetragrammaton na yan ( יְהוָ֖ה ) ay salitang Hebrew. Panu mo ngayon nalaman na iyan ay YHWH? Kasi may nagtranslate diba? Sinong nag translate nyan sa YHWH? Maliwanag na Tao diba? Nangangahulugan ba na ang nagtranslate nyan eh syang nagimbento ng pangalan ng Diyos.”

  ====================

  Nahalata ko na kulang ka ng kaalaman sa bagay na ito, hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang TRANSLATION, kaya ipapaunawa ko muna sa iyo.

  ============

  “Translation
  TRANSLA'TION, n. [L. translatio.]

  THAT WHICH IS PRODUCED BY TURNING INTO ANOTHER LANGUAGE; a version. We have a good translation of the Scriptures.” [Webster’s 1828 Dictionary]

  =============

  Ang TRANSLATION ay pagsasalin ng isang Salita sa IBANG WIKA…

  Halimbawa sa ENGLISH ay “BOAT” sa TAGALOG ay “BANGKA”, magkaiba ang BIGKAS dahil isinalin na sa ibang WIKA.

  Ano naman ang ibig sabihin ng salitang TRANSLITERATION o to TRANSLITERATE na I’m sure ay hindi mo nalalaman:

  TRANSLITERATE “to represent or spell in the characters of another alphabet.” [http://www.merriam-webster.com/dictionary/transliterate]

  Ang tinatawag na TRANSLITERATION ay ang PAGTUTUMBAS lamang ng mga titik sa ALPABETO ng IBANG WIKA, at hindi ISINASALIN ito sa IBANG WIKA.

  Halimbawa ang pangalan ni JESUS sa GREEK:

  Ιησου Χριστου ang TRANSLITERATION niyan ay Iesou Kristou

  Iyan ay nananatiling wikang GREEK ang naiba lamang ay mga TITIK.

  Kaya malinaw:

  TRANSLITERATION: Ιησου Χριστου = Iesou Kristou

  TRANSLATION: Ιησου Χριστου = Jesus Christ = Jesu Cristo

  Ang TETRAGRAMMATON na (יְהוָ֖ה) na ITRINANSLITERATE na “YHWH” sapagkat ito ay binubuo ng mga TITIK na YOD (י) HEY (ה) WAW(ו) HEY (ה) kaya naging “YHWH” dahil iyan ang katumbas ng mga LETRANG HEBREW sa ating ALPHABET.

  Kaya iyan ay nananatiling nasa wikang HEBREW naiba lang ang mga TITIK…kaya MALIWANAG na ang “YHWH” ay TRANSLITERATION at hindi TRANSLATION. Diyan ka nagkakamali.

  Kaya nga ano ang TRANSLITERATION sa ENGLISH, CEBUANO, ESPANIOL, FRENCH, TAGALOG, BICOLANO, etc. ng TETRAGRAMMATON?

  “YHWH” pa rin…at hindi nagbabago.

  Ang IMBENTO iyon dating WALA tapos GINAWA kaya lang NAGKARON, tatanungin kita MERON na bang salitang “JEHOVAH” noong First Century, sa panahong NANGANGARAL pa MGA APOSTOL?

  MERON ba o WALA?

  Kung WALA, sino GUMAWA kaya NAGKAROON? Kapag GINAWA hindi ba puwedeng sabihin na iyon ay INIMBENTO?

  ReplyDelete
  Replies
  1. sabi mo" kaya nga ang transliteration sa english,cebuano,espaniol,french,tagalog,bicolano ect ng tetragrammaton?

   YHWH.----PAANO KUNG ang isang wika walang y at w paano mo ito i transliteration?

   sabi mo ang YHWH walang pagbabago,papayag kaba sa transliteration na JHVH? PAKI SAGOT HO. CRISTIAN

   Delete
  2. uulitin ko tanong cristian

   paano i tranliteration ang yhwh kung ang wika ay walang y at w?

   papayag ka ba na ang JHVJ ay transliteration galing sa original na 4 letter tetragrammaton?

   paki sagot ho.

   Delete
  3. correction sa post ko ang JHVJ AY MALI ANG TAMA JHVH

   KAYA ANG TANONG: PAPAYAG KA BA ANG JHVH ay transliteration galing sa original na 4 letters na tetragrammaton?

   Delete
  4. Kapag pangalan ng Diyos ang PAGUUSAPAN at hindi PANGALAN ng TAO, dun lang ako sa "YHWH". Dahil wala namang LETER "J" sa HEBREW ALPHABET. at ang "YHWH" ay hindi "TRANSLATION" o "SALIN" ng PANGALAN ng DIYOS...HEBREW pa rin iyon, iba lang ang LETRA.


   Tandaan mo ang PAGUUSAPAN ay PANGALAN ng DIYOS, hindi PANGALAN ng TAO.

   Delete
  5. Bakit Shylla, walang bang LETTER "Y" at "W" ang ENGLISH ALPHABET?

   Delete
  6. to:cristian

   obvious ang sagot----mayrong letter y at w ang english alphabet.

   sa alphabet ng italian mayron bang y at w?

   paano ba ito i transliteration in italian alphabet?

   Delete
  7. to:cristian

   transliteration---has reference to exchanging the character of one language script for another language script to enable pronunciation.---in english this is also known as romanizing--see aid to bible understanding [ad] under the heading"hebrew,ll"and greek.

   hebrew transliteration-----hebrew is written from right to left,but for english readers it is transliterated to read from left to right.

   tanong:

   sino ang gumawa sa pag transliterated or transliterartion? ang tao ba? oo or hindi?

   paano ba i transliteration ang tetragrammaton YHWH IN italian?

   sabi mo walang letter j sa hebrew----at para sakin wala po akong tutol.

   so bakit mo tinatanggap ang pangalang job, jose,jacob,josue?
   kung ang letter j ay hindi katugma sa letter y?

   bakit ako nag tanong sayo ,dahil makikita sa tuno ng paliwanag mo na hindi mo tanggap ang JHVH na transliteration.

   ngayon po kung tanggap na tanggap nyo ang YHWH?
   GINAMIT ba ninyo ito sa pagdadalangin o tumawag ba kayo sa ganitong pangalan?

   exodo 9:16 KJV---- AND in very deed for this cause have i raised thee up,for to show in thee my power,and that my name may be declared throughout all the earth.

   psalms---sing to jehovah bless his name from day to day tell the good news of salvation by him.

   Delete
 45. Kapag PANGALAN ng TAO wala tayong PAGUUSAPAN diyan, puwedeng ISALIN iyan dahil talaga namang iyan ay NABIBIGKAS maski na sa ORIGINAL nitong ANYO.

  Pero ang TETRAGRAMMATON na "YHWH" may nakakaalam ba ng TAMANG BIGKAS?

  Sasagutin tayo ng AKLAT ng mga SAKSI NI JEHOVA:

  ===================

  "WALANG SINUMANG TAO ang makatitiyak sa kung papaano ito unang binigkas..." [NANGANGATUWIRAN MULA SA KASULATAN; pahina 194]

  ====================

  Walang sinomang tao nakakaalam kung PAPAANO ito BINIGKAS sabi ng mga SAKSI mismo...PAANO mo ITA-TRANSLATE kung wala kang PAGBABATAYAN ng BIGKAS?

  Kung WALANG NAKAKAALAM bakit natin IIMBENTOHIN at HUHULAAN, di ba?

  Iba ang PANGALAN ng DIYOS sa PANGALAN ng TAO...ang PANGALAN ng TAO PUWEDENG IMBENTOHIN, ISALIN, BAGUHIN NG BIGKAS...ang PANGALAN ng DIYOS walang SINOMANG GUMAWA...maliban sa DIYOS...bakit papakilaman ninyo at ituturing na gaya lang ng PANGALAN ng TAO?

  ReplyDelete
 46. Utang na loob, ang haba-haba ng sinabi mo, pero wala naman nasagot. Anong PANGALAN mo? Hindi mo ba kayang sagutin yan? Wag ka munang gumamit ng special skill nyo. Tanong kana naman ng tanong eh.

  Yung halimbawa mo na anu yung itatawag ng anak mo sayo. Well tatawagin ka nya bilang KUNG ANO KA NYA. Dun na nga pumapasok yung Tatay or Papa or Daddy. Pero hindi ibig sabihin na iyan ang pangalan mo, tinatawag ka lang nya kung ano ka nya. Nakuha mo? Kung hindi mo pa din makuha yan, pumunta ka sa pinakamalapit na pharmacy, bumili ka ng Vit. B at inumin mo. Uulitin ko utoy, hindi pangalan ang AMA, DIYOS or PANGINOON. Iyan po ay titulo. Kung ipagpipilitan mo pa din na pangalan yan, dagdagan mo yung pag inom ng Vit B.

  PS: Yung 3 pending questions ano na gagawin natin dun? Kakalimutan nalang natin kasi hindi masagot?
  Pending Questions:
  1. Ang mga Iglesia Ng Tanong (INC yung tawag nila) ba ang nagcecelebrate ng Pasko tuwing Dec 25? (Gusto nyo palang maghalungkatan ng pabago-bagong turo ah. Sige pagbibigyan ko kayo.)
  2. Sabi ng isang member nila, suntok daw sa buwan yung sagot ko na hindi ko kayang garantiyan kung ligtas ang isang tao o hindi... Tanong, ikaw ba kaya mong garantiyan na si ganito ay ligtas at si ganito ay hindi?
  3. Sabi ng isa nilang member, may nakausap daw syang Pioneer (JW) at ang sabi daw eh naipangangaral na ngayon ang mabuting balita sa buong mundo. Mali daw yun sabi ng INT (Inglesia Ng Tanong) na ito, kasi daw dapat sana dumating na daw ang wakas. Kaya yung pagpapalaganap daw ng mabuting balita eh sakanila natutupad. Dahil kasalukuyan pa lang daw silang lumalaganap. Eto ngayon ang Tanong: Bago sabihin ng nakausap mong pioneer na naipapangaral na ang mabuting balita sa buong mundo, si Apostol Pablo din mismo may nabanggit na ang mabuting balita ay naipangaral na sa buong silong ng langit. Ibig bang sabihin nagkamali si Apostol Pablo dyan? Panu mo ngayon lulusutan yan, ikaw na magaling sa literal word for word? SAGOT....

  - MCCXXI™

  ReplyDelete
 47. Sabi mo na naman SHYLLA na para bang nahihibang:

  "ang punto hindi mo nakuha"ang yhwh ba ito ang akmang pag bigkas sa hebrew?"

  ===============

  Patunayan mo muna na ang YHWH ay BIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS bago ka magtanong na kung ito ba ay akmang PAGBIGKAS sa HEBREW?

  Bakit BIGKAS ba ng PANGALAN ng DIYOS ang “YHWH”,

  Tatanungin kita:

  SINUNGALING BA ANG AKLAT NG SAKSI NA NAGSABI NA WALANG NAKAKAALAM KUNG PAANO IYAN UNANG BINIGKAS?

  Sinungaling ba o hindi?

  Tapos halatang hindi mo iniintindi ang TINATANONG ko sa iyo…BASTA MAKASAGOT ka lang:

  Ganito ang TANONG ko:

  “Ikaw ba Shylla, iyong ANAK mo kapag kinakausap ka ay tinatawag ka sa PANGALAN mo lang?”


  Sabi mo:

  =============

  “katunayan kung aking anak ipapakilala ako sa kanilang mga kabigigan na shylla ang pangalan ng aking ina---ito ay nakakapasaya sa akin dahil ang aking anak proud sa akin sa pamamagitan ng pagpakilala ng aking pangalan.”

  hindi naman ako magagalit kung tatawagin akong shylla sa aking anak.

  halimwa:

  “kung akoy nasa maraming tao maraming nakapaligid na ina gaya ko,magagalit ba ako kung tatawagin akong mama shylla?”

  =============

  Ang tinatanong ko ba sa iyo ay ang PAGPAPAKILALA ng ANAK mo? Hindi ba ang tanong ko sa iyo MALIWANAG…pumapayag ka ba na kapag kakausapin ka ng ANAK mo TATAWAGIN ka sa PANGALAN mo lang?

  Kala mo hindi ako nakakadalo sa KINGDOM HALL ninyo ano? Naririnig ko kayong MANALANGIN may nananalangin sa inyo ng ganito sinasabi “OH JEHOVA…”

  Kung itinuturing mong AMA ang DIYOS, ganiyan mo ba kakausapin ang DIYOS?

  Tapos nagpalusot ka pa sa pagsasabi mo ng ganito:

  ============

  “kung akoy nasa maraming tao maraming nakapaligid na ina gaya ko,magagalit ba ako kung tatawagin akong mama shylla?”

  ============

  Ewan ko sa iyo, kasi iyong ANAK ko, hindi ko narinig kahit minsan na tinawag ang MAMA niya na MAMA JENNY, kundi MAMA lang kahit sa HARAP ng MARAMING TAO, kasi kapag nakita naman nung ibang mga INA na hindi nila ANAK iyong tumatawag alam nila na hindi sila ang TINATAWAG hindi ba? Mukhang humihina ang COMMON SENSE mo.

  Pero kung maririnig kong kinakausap ng ANAK ko ang MAMA niya na tinatawag niyang “JENNY” lang, sigurado tatamaan siya sa akin. Maliwanag ang sabi sa Biblia:

  Mateo 15:4 “Sapagka't sinabi ng Dios, IGALANG MO ANG IYONG AMA AT ANG IYONG INA: at, Ang manungayaw sa ama at sa ina, ay mamatay siyang walang pagsala.”

  Ang isa sa pagpapakita ng PAGGALANG sa KANILA ay ang PAGTAWAG sa KANILA ng “AMA” at “INA”, isang kalapastanganan sa magulang na tawagin mo lang sa pangalan ang iyong AMA at ang iyong INA.

  Maski si CRISTO, hindi niya ginawa na tawagin ang kaniyang INA na si MARIA sa pangalan lang niya.

  Ngayon kung ikaw nagpapatawag kang MAMA SHYLLA sa ANAK mo, Eh ikaw iyun, pero I’m sure, walang pagkakataon na tatawagin kang “SHYLLA” lang ng ANAK mo, lalo na kung kayong dalawa lang ang naguusap.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to cristian

   ang mga paliwanag mo kaninong senaryo ito? ito bay ayon din sa pag iisip ng DIOS na jehova ang tunay na DIOS?

   HALIMBAWA:

   sabi ng salmo may mga alagad ng DIOS NA tumawag sa KANYANG pangalan.

   ngayon may mababasa kaba na ang DIOS AY magagalit kung ang mga saksi ni jehovah ay tumawag na jehova?

   o may mababasa kaba na ang DIOS ay magalit kung ang kanyang pangalan bigkasin sa makabuluhang pamamaraan?

   ang sagot ko sa tanong mo,hindi naman ako magagalit kung tawagin akong shylla sa anak ko.

   alam ka naman po na ang kanyang pag tawag ay hindi dahil sa kabastosan.

   Delete
  2. to cristian

   kayo lang naman ang nag udyok na ang pg bigkas ng pangalan ng DIOS AY KABASTOSAN.

   PRO kung ito ang ipinag didiinan ninyo dahil sa doctrinal ninyong turo,may katibayan ba kayo sa biblia na kaming mga saksi ni jehova kung bumigkas sa kanyang pangalan ay magkakasala?

   kailangan mo ang patunay hindi sabisabi.

   si jesus cristo bumigkas sa pangalan ng kanyang ama,may sinabi ba sa biblia na sa pag bigkas ni jesus sa pangalan ng kanyang ama ay isang kabastusan?

   marami nang napending na mga tanong hindi mo singot buti naman pinapaalaala ni anonymous na marami kapang pending cristian na tanong hindi mo pa sinagot.

   kung ang tanong ko na napending i convert natin sa pera naku!marami kang utang sakin cristian.hehehehehehe

   Delete
 48. Sabi mo na naman MCCXXI™:

  =================

  “Utang na loob, ang haba-haba ng sinabi mo, pero wala naman nasagot. Anong PANGALAN mo? Hindi mo ba kayang sagutin yan? Wag ka munang gumamit ng special skill nyo. Tanong kana naman ng tanong eh.”

  “Yung halimbawa mo na anu yung itatawag ng anak mo sayo. Well tatawagin ka nya bilang KUNG ANO KA NYA."

  =================

  Eh bakit hindi ka kasi NAGBABASA para malaman mo na kanina ko pa sinasagot ang tanong mo kung ano PANGALAN ko?

  Di ba nga CRISTIAN ang sagot ko? Ikaw ano PANGALAN mo MCCXXI™ ba? Iyan ba pakilala ng ANAK mo kapag may nagtatanong sa kaniya kung sino ang TATAY niya? hehehehe

  Sabi mo:

  “Yung halimbawa mo na anu yung itatawag ng anak mo sayo. Well tatawagin ka nya bilang KUNG ANO KA NYA."

  Dito sangayun ako sa iyo…kasi talaga namang nakabatay sa KUNG ANO NATIN ang SINOMAN sa IPINANTATAWAG natin sa kanila eh.

  Kaya nga kung pupunta tayo sa PANGINOONG DIYOS, Kung ang DIYOS ay AMA natin, aba’y marapat na tawagin natin siyang gayon, kasi nga mga ANAK niya tayo eh.

  Kaya nga sabi ni JESUS maliwanag:

  Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA AT INYONG AMA, AT AKING DIOS AT INYONG DIOS.”

  Maliwanag ang sabi ni CRISTO eh, ang AMA niya ay dapat AMA rin natin, ang DIYOS niya ay DIYOS din natin.

  Basahin mo buong CHAPTER 17 ng aklat ni JUAN, ano tawag ni JESUS sa DIYOS habang nakikipagusap siya o nananalangin siya? Hindi ba AMA lang? May nabasa ka bang tinawag niya ang DIYOS sa kaniyang PERSONAL na PANGALAN sa KAPITULONG iyon?

  Ikaw, tinatawag mo ang DIYOS sa PANGALAN niya, kaya tatanungin kita ANO MO BA ANG DIYOS? At ano ka ba ng DIYOS?

  Stick muna tayo sa PANGALAN ng DIYOS dahil sa ito ang PAKSA ng THREAD.

  Iyang mga PENDING na QUESTIONS mo kuno na wala sa paksa ng THREAD. May mga THREAD dito na may kinalaman diyan, dun mo iposte…tsaka nasagot na ang mga iyan, ikaw na lang ang naniniwala na hindi…JW na JW ang datin mo ha? Pero sabi mo nga hindi ka JW, alam naman ng Diyos kung sino NAGSISINUNGALING at MANLOLOKO.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Ayun naman pala. Christian naman pala ang pangalan mo. Sorry din kung tinawag kitang Vit. B sa mga nakaraang post ko. Ayaw mo kasing sumagot agad eh. Okay ngayon maliwanag na. Ikaw si Christian.

   So Christian, tinatanggap mo ba na ang pangalan mo ay Christian at HINDI tatay or papa or daddy? Kung iyan tinatanggap mo, isa kang tunay na gumagamit ng isip. At kung iyan ay tinatanggap mo ulet, tinatanggap mo din ba na ang Pangalan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay HINDI Panginoon, Diyos or Ama? Dahil ang mga salitang iyan ay titulo or posistion? SAGOT.... Kung sasabihin mo na iyan ay pangalan din, (tooootttt) magmula ngayon, kausapin mo nalang ang sarili mo.

   Tanong ni Christian (aka Vit B.):
   Ikaw, tinatawag mo ang DIYOS sa PANGALAN niya, kaya tatanungin kita ANO MO BA ANG DIYOS? At ano ka ba ng DIYOS?
   - Ano ko ang Diyos? Ang Diyos ay aking Diyos.
   - At ano ka ba ng Diyos? Ako ay isa sa mga nilalang ng Diyos.

   Stick daw muna sa topic na pangalan ng Diyos. Okay sige pagbigyan ang mga INT. Kelangan pa ng pagpupulong sa pending question eh. Sige hindi ko kayo pipilitin na sagutin yan. Mukang di na kasi kaya eh.

   JW na JW ang dating ko? Partida na nga yan eh. "Dating" ko palang ang JW, hindi pa ko ganap na JW nyan. Panu pa pag JW na talaga ko?

   - MCCXXI™

   Delete
  2. to:cristian

   bago mo payuhan si anonymous payuhan mo muna ang mga kapatiran mo,dahil sila at pati ikaw ay hindi sumunod sa rule.

   sino ba ang unang lumihis sa thread kahit sa ibang thread kayo ang lumihis.

   Delete
 49. Natatabunan na ito, kaya kailangang irepost:

  Sabi mo:

  "Ang bible ay orihinal na isinulat sa dalawang wika. Ang una ay ang Hebrew at ang pangalawa ay Griego."

  ===================

  Oh ngayon ang PANGALANG JEHOVA na salitang "LATIN" kanino nanggaling. Anong RELIGION ang gumagamit ng salitang LATIN noong 13th CENTURY? Pakisagot MCCXXI™

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eto medyo magandang patulan kahit papanu. Kaya mo naman palang gamitin ng maayus yang utak mo eh. Sana laging ganyan. Banabati kita. Nakakapagisip ka ng kahit papanu.

   Sabi mo:
   "Oh ngayon ang PANGALANG JEHOVA na salitang "LATIN" kanino nanggaling. Anong RELIGION ang gumagamit ng salitang LATIN noong 13th CENTURY?"

   Base sa reference na binigay mo sa taas, sinasabi dun na noong 13th century Ang Religion na gumamit ng salitang "Jehova" ay KATOLIKO (kung iniisip mong nakapuntos ka na....mag-isip ka ulet). Ulitin ko yung tanong mo ah, Anong religion ang GUMAGAMIT ng salitang LATIN noong 13th century (in which you are referring for the word JEHOVA)? Well base sa ref, eh katoliko (wag kang ngumiti, wala kang tagumpay sa sagot ko nayan). Maliwanag, GUMAGAMIT at hindi GUMAWA or NAGIMBENTO. Yun yung tanong mo diba? Anong religion kamo ang GUMAGAMIT. Buti pa pala yung mga katoliko na yun eh gumagamit ng pangalan ng Tunay na Diyos. Pero hindi ibig sabihin na porke ginamit nila yan eh sila na ang nagimbento (sabi ko naman sayo wala kang puntos eh).

   Dako tayo dun sa isang comment mo na nasa bandang taas.
   -MCCXXI™

   Delete
 50. Anonymous,

  Wala ka kasing alam kundi ang dumaldal lang. Nakikita ko, hindi ka narito para sa KATOTOHANAN kundi ang para lamang tumuligsa o manggulo.

  Bakit ko nasabi yan, kasi hindi mo binabasa ng maayos ang post ni KChristian. Gusto mo talagang MAKITA ang salitang IMBENTO kaysa sa PAGGAMIT? Heto po ang post niya noong Oct. 25:

  “This reading JEHOVAH is a comparatively RECENT IVENTION. JEHOVAH is generally held to have been the INVENTION of Pope Leo the 10th’s Confessor, PETER GALLATIN (De Arcanis Catholic Veritares 1518, Folio XLIII), who was followed the use of hybrid form by Fagius Drusis. Van de Driesche, who lived between 1550 and 1616, was the first to ascribe to PETER GALLATIN the use of JEHOVAH, and this view has been taken since his day.” [JEWISH ENCYCLOPEDIA, Vol. 7. P 88]

  O hayan, nakasulat ng malinaw ang salitang IMBENTO. Ikaw nag-iisip ka AYON SA KARUNUNGAN ng tao pero si K Christian ayon sa TUMPAK na reperensya at ayon sa kung ANO LANG ANG NAKASULAT SA BIBLIYA. Kaya, dapat ba pagtakhan kung di mo siya magetz? O talagang nakukuha mo lang PERO GUSTO MO LANG IPILIT ANG GUSTO MO Anonymous? Habang tumatagal pag nagbabasa ako ng posts mo, napaptunayan ko lalo na tunay isa kang MANGMANG.

  And using JW's favorite word COMMON SENSE and in GENERAL SENSE (my word), SINO BA ANG UNANG GUMAGAMIT ng INIMBENTO ng isang tao? O, kailangan ko pa bang sagutin yan? Siguro naman alam mo na ang sagot dahil NAG-IISIP ka diba?

  -- Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. to bee weezer

   saan ka naniniwala sa santo papa ng katoliko o sa biblia?

   malinaw pa sa sikat ng araw na naniniwala ka sa sabi ng katoliko.

   kaya ka bee basahin mo sa biblia kung ang pangalang jehovah inbento ba ng tao ayon sa biblia.

   mas naniniwala ka pala sa mga katoliko kay sa mga bible translator o sa biblia mismo.

   ikaw ang mag isip bee!

   Delete
  2. Shyllac, ilang ulit na bang sinagot sa'yo sa blog na eto na WALANG KINALAMAN ANG BIBLIYA SA PANGALANG IYAN? Biblically and historically..tapos magtatanong ka uli ng ganun? Sa hinaba haba ng paliwanagan...ganun pa rin ang tanong mo? Bakit ba lumabas ang pangalang Jehovah sa iilang translation ng Bible? Diba naipaliwanag na sa iyo dahil sa kagagawan ng mga Katoliko, Protestante at ninyo na walang takot na nag-translate ng Bibliya AYON SA GUSTO NINYONG paniwalaan at hindi kung ano yong totoo? Yet, pag ang translation ninyo ay nag-oppose sa iba ninyong beliefs na pabago-bago at paiba-iba ay KINAKALABAN MO RIN?

   ILANG ULIT NA BANG BINASA sa'yo ng mga INC ang MISMONG AKLAT NINYO na nagpapatotoo na talaga namang ang pangalan Jehovah ay kaduda duda at kaya niyo lang ginamit ay dahil mas madaling matandaan? Na ito'y hiniram lang ninyo? Na talaga naman hindi eto ang PINAKAUNANG pangalan ng relihiyon ninyo kundi BIBLE SCHOLARS? ILANG ULIT NA BA? PERO TALAGA MATIGAS ANG ULO MO.

   Tama ka, TALAGANG NAG-ISIP AKO kaya HINDI AKO NATULOY sa relihiyong iyan. Napakalapit na pero salamat sa Panginoong Diyos at hindi Niya niloob na mapunta ako sa kapahamakan. Ikaw, nag-iisip ka ba? Oo nag-iisip ka..KUNG PAANO PILIPITIN ANG KATOTOHANAN para ipilit lang ang gusto mo. Pinaninindigan mo ang pagkapahiya mo.

   At ngayon racist ka pa yata? Sa PAG-IIMBENTO BA ay kailangang MAHALAGA rin kung anong relihiyon niya? Napakagaling mo talagang mamilipit...diyan ako bilib sa yo basta mapagtakpan lang ang kabulaanan ninyo. Pari man o hindi...HINDI MO MAPAPASUBALIAN ANG NAGDUDUMILAT NA KATOTOHANAN NA MAS MALIWANAG PA SA SIKAT NG ARAW NA ANG PANGALANG JEHOVAH AY IMBENTO LAMANG NG TAO. Tanggapin mo man o hindi. Obviously, hindi. Kasi kahit nasa history na, ayaw pa rin. Wala na akong magagawa diyan.

   Lalo pa akong naawa sa'yo, gusto mo na patunayan ko sa'yo na KUNG MABABASA SA BIBLIYA NA IMBENTO NG TAO ANG PANGALANG JEHOVAH? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait Syllac o talagang desperado ka nang makapanloko? Parang gusto mo magsasalita ang Bibliya ayon sa GUSTO mo. ANUMANG LABAS sa itinuro ng Bibliya ay maituturing na HIDWANG PANANAMPALATAYA. Pero parang GUSTO MONG ISA-ISAHIN PA NG MGA APOSTOL KUNG ANU-ANO ang mga HIDWANG PANANAMPALATAYANG iyon? Tapos na ang Bibliya nang maimbento ang pangalan iyan kaya bakit mo HAHANAPIN SA BIBLIYA ANG HINDI NIYA KILALA??????????????????? Si Anonymous, confirmed na isang MANGMANG..ikaw confirmed, NAGMAMAANG-MAANGAN para lang MAKAPANLOKO.

   Kaya sa tingin mo, SINO NA DAPAT TALAGA ANG MAG ISIP-ISIP Shyllac???????

   --Bee

   Delete
  3. to bee weezer

   naku! ikaw lang naman ang haba ng paliwanag kahit isang texto sa biblia wala kang pinakita.

   kung ang jehovah galing sa katoliko at protestante at ect ang mga bible na ginamit ng inc saan galing? paki sagot po.

   buti pa nga ang mga saksi ni jehova may salin na biblia "new world translation " kayo wala! hehehehehehe

   ang katagang jehovah invention from catholic ay kina copy paste lang nyo.

   hindi yan biblically at historically[true historically] ang paninira mong jehovah inbento ng tao.

   kahit sa husgado pa tayo mag lilitis talo ka dahil wala kang patunay sa mga sinabi mo kina copy paste mo lang yan sa lebreto ng katoliko hehehehehe

   Delete
  4. to:bee weezer

   sabi mo ang pangalang jehova inbento noong 1518-1550-1616

   so malinaw noong 1278 basahing pugio fidei ang pangalang yohoua or jehova ay hindi inbento sa panahon na ito.

   noong 1518 -1550-1616 lumitaw na ang jehova inbento sa pamumuno ng santo papa ng catholic na sinang sang-ayonan ni bee weezer.
   Delete
  5. TO BEE WEEZER

   idagdag ko pa

   sa 1518-1550-1616 ang yahweh ay hindi nakalagay sa statement na sinipi mo.

   so ibig sabihin payag ka bee na ang yahweh hindi inbento ng santo papa o tao?   Delete
 51. to: all inc

  sabi ng kapatid nyo pag -ginamit ang pangalan ng DIOS AY ISANG KABASTOSAN
  dahil wala daw galang ito kasi ang ipapahiwatid nyo eh..

  katunayan mga inc---iniibig namin ang aming DIOS,bilang AMA,DIOS,CREATOR, KAIBIGAN at ect...

  masama ba kung ang isang kaibigan tatawagin namin sya sa kanyang pangalan?hindi po masama.

  halimbawa:

  santiago 2:23---at natupad ang kasulatan na nagsasabi,at si abraham ay sumampalataya sa DIOS, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kaniya at siyay tinawag na kaibigan ng DIOS.

  NGAYON SI ABRAHAM BA GINAMIT O TINAWAG nya ANG PANGALAN NG DIOS? oo

  genesis 12:8---"then he built an altar there to JEHOVAH ,and began to call on the name of JEHOVAH.

  basa pa tayo ng talata kung ano ang sabi ng DIOS HINGGIL SA KANYANG PANGALAN.

  ISAIAH 52:5---and now,what interest do i have here? is the utterance of jehovah,for my people were taken for nothing the very ones ruling over them kept howling is the utterance of jehovah,and constantly,all day long my NAME DIS RESPECT,

  so malinaw may mga tao talaga na walang respito sa pangalan ng DIOS,ang iba jan nag sasabi invention daw ang pangalang jehovah, pero pinapahanap ko sa biblia kung ang pangalang JEHOVA invention ba ay wala nabasa.

  pansinin natin kung ano pa ang sinabi ng DIOS HINGGIL SA KANYANG PANGALAN.

  ISAIAS 52:6--FOR that reason my people will know MY NAME even for that reason in that day,because i am the one that is speaking look it is i.

  psalms 91:14---because he hath set his love upon me,therefore will i deliver him: i will set him on high because he hath KNOWN MY NAME.

  ReplyDelete
 52. I'm sorry Shylla,

  I can no longer tolerate the ANONYMOUS COMMENTATORS in this Blog. I will now DISABLE the ANONYMOUS OPTION. You need to CREATE an ACCOUNT to be able to continue commenting in this BLOG, Sorry for that inconvenience, but I already explained everything in the Bottom of this Blog's Page, read it thoroughly.

  ReplyDelete
 53. Napagawa tuloy ako ng account.

  The rule restricting to post under "anonymous" is okay, but with regards to "deleting someone's comment" is quite questionable for me. As what Mr. Cavalry explained, the intention for "Delete" rule is undeniable positive. The question is, how can we assure that "BIAS DELETION" will not happen? I'm sure you know what I mean.

  I'm not saying that it will surely happen, but please open your mind... it can be happen. So I'm not favor with that. If that rule not change, then I respect the owner of this blog and have no choice but to leave.


  Para po sa lahat:
  Hindi po ako isang Saksi ni Jehova, pero ako po ay naniniwala na ang kanilang kanilang paniniwala ay nakabatay sa katotohanang masusumpungan sa Banal na Kasulatan. Mapapansin nyo din po na sakanilang official website na jw.org wala po kayong makikita na kahit anong paninira sa kahit anong religion. Hindi mo kailangang manira ng religion ng iba para lang ipakita mo na ikaw ang tama.

  Maraming Salamat po.

  -MCCXXI™

  ReplyDelete
 54. Well kailangang ihayag ang KATOTOHANAN, at bahagi ng PAGLALANTAD sa TAO ay ang ipaalam mo sa kanila na MALI ang KANILANG ginagawa at ito ay LUMALABAG sa UTOS ng DIYOS. Ang PANGINOONG JESUCRISTO mismo nung nandito pa sa LUPA ay naghayag ng kamalian ng MGA ESKRIBA at mga PARISEO ng walang takot:

  Mateo 23:29 -33 “Sa aba ninyo, MGA ESKRIBA AT MGA FARISEO, MGA MAPAGPAIMBABAW! sapagka't itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta, at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid, At sinasabi ninyo, Kung kami sana ang nangabubuhay nang mga kaarawan ng aming mga magulang disi'y hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. KAYA'T KAYO'Y NANGAGPAPATOTOO SA INYONG SARILI, NA KAYO'Y MGA ANAK NIYAONG MGA NAGSIPATAY NG MGA PROPETA. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. KAYONG MGA AHAS, KAYONG MGA LAHI NG MGA ULUPONG, PAANONG MANGAKAWAWALA KAYO SA KAHATULAN SA IMPIERNO?

  Alam na alam naman natin na ang mga ESKRIBA at FARISEO ay kabilang sa RELIHIYON ng mga JUDIO o sa JUDAISMO na naunang kumalaban sa mga CRISTIANO.

  Ang paglalantad ba ng KAMALIAN ng isang SAMAHAN sa LAYUNING mabuksan ang isip ng kanilang mga KAANIB sa KATOTOHANAN ay isang MALING GAWAIN?
  Hindi ba’t sa MADALAS na PAKIKIPAGTULIGSAAN ni JESUS sa mga FARISEO ay naging instrumento ito upang maraming mga tao ang makaunawa ng KATOTOHANAN?

  Kailangang ILANTAD ang PAGKAKAMALI, para lumutang ang KATOTOHANAN.

  Pansinin ang sabi ng mga APOSTOL:

  Efeso 5:11 “ Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. SA HALIP AY IBUNYAG NINYO ANG MGA IYON.” [Magandang Balita, Biblia]

  Kailangan nating IBUNYAG o ILANTAD ang MALING MGA GAWAIN ng iba HINDI PARA SIRAAN kundi para matulungan natin sila na MATUKLASAN kung ano talaga ang TOTOO at mapunta sila sa KALIWANAGAN para maalis mula sa KADILIMAN na kanilang kinalalagyan. Kailangan ng TAONG UMALIS sa MALING PANANAMPALATAYA at GAWAIN para hindi siya MASUMPA o MAPARUSAHAN.

  Apocalypsis 18:4-5 “At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, MANGAGSILABAS KAYO SA KANIYA, BAYAN KO, UPANG HUWAG KAYONG MANGARAMAY SA KANIYANG MGA KASALANAN, AT HUWAG KAYONG MAGSITANGGAP NG KANIYANG MGA SALOT: SAPAGKA'T ANG KANIYANG MGA KASALANAN AY UMABOT HANGGANG SA LANGIT AT NAALAALA NG DIOS ANG KANIYANG MGA KATAMPALASANAN.”

  Kailangang lisanin ng tao ang BALAKYOT at HUWAD na RELIHIYON para makaiwas sa PARUSA, at magagawa lamang niya iyon kung malalaman niya ang KATOTOHANAN at malalatad ang KAMALIAN ng RELIHIYON na kinaaniban niya.

  Gaya ng mga nagmalasakit sa akin na IBUNYAG ang PAGKAKAMALI ng aking RELIHIYON at PANANAMPALATAYA NOON para makilala kung ALIN TALAGA ang TUNAY.

  Huwag kang mag-alala, sinoman magsalita ng LABAN sa KANINO MAN o sa alin mang SAMAHAN na WALANG MATIBAY na EBIDENSIYA…ay aking BUBURAHIN maging ano man ang RELIHIYON niya…

  I think that is fair enough…

  ReplyDelete
 55. to:aerial cavalry

  pinag bigyan na kita gumawa na ako ng account, kung gusto mong mag talakatayan ng ibang topic open ako sa
  hell o hellfire na topic napapansin ko kasi wala kayong thread ukol dito.

  ito po ang tips ko kung paano malaman ang tunay na religion.

  ang tunay na religion ay sumusunod sa katotohanan na nasa biblia, halimbawa:ang pagsulong ng pangalan ng DIOS.

  ang false religion ang biblia para sa kanilay naging sunodsunuran lamang. komokolekta lang ng talata para panakip butas sa kanilang mga doctrinal na turo.

  halimbawa:

  si jesus palaging tao ang kalagayan sa kanila kahit andon na sa langit.
  ReplyDelete
 56. Sabi mo MARICEL LACUNA:

  ”ito po ang tips ko kung paano malaman ang tunay na religion.

  ang tunay na religion ay sumusunod sa katotohanan na nasa biblia, halimbawa:ang pagsulong ng pangalan ng DIOS.”


  Ayon sa iyong TIP para malaman ang TUNAY NA RELIGION ay sumusunod sa KATOTOHANAN na nasa BIBLIA at nagbigay ka pa ng HALIMBAWA:

  “ANG PAGSUSULONG NG PANGALAN NG DIYOS”

  Hindi kita masisisi diyan kasi ARAL talaga sa inyo iyan na isulong ang PANGALAN ng DIYOS partikular ay ang PANGALANG “JEHOVAH”.

  Ganito ang sabi ng inyong PUBLIKASYON:

  "OF ALL INTERNATIONAL RELIGIONS, WHICH IS THE ONLY ONE THAT USES GOD’S NAME, JEHOVAH? IS IT NOT JEHOVAH’S WITNESSES? Do you think God would allow them to bear his name and not also give them his holy spirit?" [THE WATCHTOWER, September 15, 1994, Page 26]

  Sabi nga ng inyong PUBLIKASYON na ito, sipiin nating muli:

  "OF ALL INTERNATIONAL RELIGIONS, WHICH IS THE ONLY ONE THAT USES GOD’S NAME, JEHOVAH? IS IT NOT JEHOVAH’S WITNESSES?

  Sa Tagalog:

  “SA LAHAT NG PANGBUONG DAIGDIG NA MGA RELIHIYON, SINO LAMANG BA ANG NAGIISA NA GUMAGAMIT NG PANGALAN NG DIYOS NA JEHOVA? HINDI BA ANG MGA SAKSI NI JEHOVA?”

  Sa paniniwala ninyo kayo lang ang gumagamit ng PANGALANG “JEHOVAH” sa lahat ng mga Relihiyong nakatatag ngayon sa buong daigdig.

  Paano naman mangyayari na kayo lang ang gagamit ng pangalang iyan, ay hindi naman kayo ang ORIGINAL na nagturo na ang PANGALAN ng DIYOS ay “JEHOVAH” pinatutunayan ng mga manunulat ng KASAYSAYAN na ang NAUNANG NAGTURO niyan ay ang SIMBAHANG KATOLIKO, at natural dahil sa ang mga PROTESTANTE ay galing sa RELIGION na iyan, kaya sila man ay gumagamit ng PANGALANG “JEHOVAH”.

  NARITO ANG ILAN SA MGA RELIGION NA GUMAGAMIT NG PANGALANG “JEHOVAH”:

  www.jehovahbaptist.org (Baptists)
  www.jehovahlutheran.org (Lutherans)
  Jehovah Lutheran School (Lutherans)
  www.hymnary.org (United Methodists)
  viennawoodmusic.org (Presbyterians)

  Ngayon kung sasabihin mo sa akin na ang TUNAY NA RELIGION ay ang NAGTATAGUYOD ng PANGALANG “JEHOVAH”, eh di lalabas niyan hindi lang kayo ang TUNAY NA RELIGION hindi ba?

  Tsaka ang lumalabas pa niyan dahil sa hindi lang ang mga SAKSI ni JEHOVA ang gumagamit ng PANGALANG “JEHOVAH”, ay HINDI TOTOO ang sinabi ng PUBLIKASYON ninyo na kayo lang ang gumagamit ng PANGALANG iyan…

  Bakit wala yatang takot sa PAGSISINUNGALING ang mga SUMUSULAT ng inyong PUBLIKASYON Shylla?

  Hindi ba PAGSISINUNGALING iyon Shylla, sinasabi ninyo na kayo lang ang gumagamit ng PANGALANG ”JEHOVAH” pero ang totoo ay hindi lang kayo?

  Paano na lang kung hindi nagsusuri ang makakabasa ng inyong MAGAZINE na iyan, eh di MADADAYA sila, hindi ba?

  ReplyDelete
  Replies
  1. to: aerial cavalry

   sa ibaba na post ko ,ang sabi ko" kung mapapansin mo mga katanungan yan na dapat sagutin ng wacthtower. hinggil sa isyung watchtower sept 15,1994, p 26.
   humihingi ako ng paumanhin sa mali kung sinabi, patawad sa the watchtower ,at sa mga bumabasa, at sa inyo sir aerial.

   sinuri ko po ang buong laman ng article na ito, at napag alaman ko na ito pala ay personal experience ni henry from aprika. isang naghahanap ng katotonan at nagpatulong na mag suri ng biblia kasama ang mga saksi ni jehova. at itoy isinulat lamang ng watchtower.

   kaya ang tanong na "of all international religions,which is the only one that uses GOD`S name,jehova? is it not jehovah witnesses? do you think GOD WOULD ALLOW THEM TO BEAR HIS NAME AND not all give them his holy spirit?

   si henry po ang nag tanong ,o tinanong nya ang kanyang dating pastor dahil ang pastor na ito nag bintang na ang mga saksi ni jehovah ay walang gabay ng holy spirit ng DIOS. ITO po ang depensa ni henry sa pamamagitan ng pag tanong.

   ito po ang highlight ng laman sa watchtower sept 15.1914.p 26.
   sir hindi ko na e mael sayo dahil ang copy ko ay cebuano wala akong english na copy.

   pro kung makakaintindi ka ng cebuano ay e mail ko.

   pro na jan naman ang highlight no need na siguro na e email pa.

   so ang watchtower hindi umaangkin na sila lamang ang gumamit ng pangalang jehova.


   Delete
 57. TO:AERIAL CAVALRY

  ang mga sinipi mo na.

  www.jehovahbaptist.org[baptists],www jehovah lutheran.org[lutherans], jehovah lutheran school[lutherans] www hymnary.org[united methodist],viennawoodmusic.org[presbyterians]

  kung tatanungin mo ang mga mga religion na iyan kung sino ang DIOS ?ang sagot nila si jesus.

  ang mga iyan ay nag tuturo ng oneness at trinity na pinag isa si jehovah at si jesus at sinali narin nila ang banal na espiritu iisang persona, masasabi mo paka sir na pariho lang ang mga saksi ni jehovah sa mga religions na sinipi mo?

  halimbawa:

  lahat cristiyano nag susulong sa pangalang jesus ibig sabihin tunay na rin sila?

  ang saksi ni jehovah lang po ang nagtuturo sa accurate knowledge hinggil kay jehovah GOD.

  kaya dito kami naka base:

  isaiah 12:4" give thanks to jehovah,you people! call upon his name. make known among the people his dealing.make mention that his name is put in high.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Well anoman ang sabihin mo lalabas pa rin na hindi totoo ang claim ng inyong PUBLIKASYON na kayo lang ang gumagamit ng PANGALANG "JEHOVAH" hindi ba Shylla?

   Ang Pangalang Jehova, ay hindi galing sa mga PROPETA, sa PANGINOONG JESUS at sa mga APOSTOL.

   Walang BIBLICAL, and HISTORICAL PROOF na makapagpapatunay niyan.

   At walang sinasabi sa Biblia na ang NAGSUSULONG ng PANGALANG iyan ay ang TUNAY NA RELIGION.

   I'm sorry Shylla, you need to wake up and learn to accept the TRUTH...dahil iyan ang KATOTOHANAN ayaw mo lang TANGGAPIN.

   Delete
 58. to aerial cavalry

  sabi mo ang pangalang jehovah galing sa katoliko, ang mga saling biblia ninyo sir na ginamit ng mga inc lalo na sa pagpupulong saan galing?

  tanong ko po sayo sir baka may sagot ka nito: tinatanggap mo ba ang transliteration na JHVH? ANONG PANANAW MO UKOL DITO?

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:aerial cavalry


   ang sinipi mo na watchtower sept 15, 1994 p 26

   kung mapapansin mo mga katanungan yan na dapat sagutin ng watchtower.

   "of all international religions,which is the only uses GOD`S name,jehovah?is it not jehovah`s witnesses? do you think GOD would allow them to bear his name and not give them his holy spirit?

   sa palagay mo kaya sir aerial sa watchtower sept 15,1994 p 26 yan lang ang laman na kabuoang page 26?

   ang publication namin walang sinabi na kami lang ang gumamit sa pangalang jehovah, katunayan ang mga sinipi mo na religions ay sinipi yan ng ex kapatid na mayron talaga nag gamit sa pangalang jehova.

   katunayan sir lahat po na salin ng biblia ay mayron talagang jehovah kahit nga` ang version na inalis ang pangalan ng DIOS AT pinalitan ng panginoon,mababasa sa pasiuna[FOREWORD] na inaamin nila na ang jehovah ay pangalan ng DIOS.

   KAYA NGA tinanong kita kung ang mga version na ginamit nyo o sa pagpupulong ng inyong ministro saan galing yan?

   Delete
  2. Shylla, tanggap ko ang KATOTOHANAN na halos lahat ng Biblia ay may mababasa kang "JEHOVAH" at kung magkaminsan naman ay "YAHWEH".

   Sapagkat may naglagay nito sa mga BIBLIA, na naniniwala na iyan ang PAGBIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS.

   Pero gaya nga ng nasabi ko. Hindi lilitaw ang isang bagay sa MUNDO na dating wala tapos ay nagkaroon, ng walang gumawa.

   Kaya nga ang meaning ng salitang "IMBENTO" o "INVENTION" ay ganito:

   INVEN'TION, n. [L. inventio.]

   “THE ACTION OR OPERATION OF FINDING OUT SOMETHING NEW; THE CONTRIVANCE OF THAT WHICH DID NOT BEFORE EXIST; as the invention of logarithms; the invention of the art of printing; the invention of the orrery. INVENTION DIFFERS FROM DISCOVERY. INVENTION IS APPLIED TO THE CONTRIVANCE AND PRODUCTION OF SOMETHING THAT DID NOT BEFORE EXIST.” [Webster’s 1828 Dictionary]


   Kaya nga mahirap bang tanggapin ang sinasabi na INIMBENTO ang PANGALANG “JEHOVAH”?

   Wala pa naman talaga at hindi pa ito umiiral sa panahon ng mga PROPETA, ng PANGINOONG JESUS, at maging ng MGA APOSTOL, walang bumigkas ng PANGALANG iyan. Paano nagkaroon niyan? Natural may GUMAWA o UMIMBENTO.

   96 A.D. natapos nang maisulat ang Buong Biblia Shylla, kaya hindi mababasa sa mga manuskritong HEBREW at GRIEGO ang mga salitang iyan.

   Ang maliwanag na nasa MANUSKRITO ay ang TETRAGRAMMATON na nasa ORIHINAL nitong anyo na [יהוה] “YHWH”. na hindi binibigkas ng mga JUDIO kundi ang sinasabi nila kapag napapatapat diyan ang kanilang binabasa ay “ADONAY” [אדני] o kaya naman ay “ELOHIM”[ אלהים].

   Gaya ng sinasabi ng VIDEO na ito:

   HOW> HOW TO READ THE TETRAGRAMMATON “YHWH” IN HEBREW

   Ang kapuna-puna nga lamang ay hindi naman ang “JEHOVAH” ang TAMANG PARAAN NG PAGBIGKAS ayon sa aklat ninyo pero mas pinili ninyo ito:

   WHILE INCLINING TO VIEW THE PRONUNCIATION "YAH.WEH" AS THE MORE CORRECT WAY, we have retained the form "JEHOVAH" BECAUSE OF PEOPLE'S FAMILIARITY WITH IT SINCE THE 14TH CENTURY.[ THE KINGDOM INTERLINEAR TRANSLATION OF THE GREEK SCRIPTURES, 1969, p. 23.]

   Sa Filipino:

   “BAGAMAT KINIKILINGAN ANG PANANAW SA PAGBIGKAS NG “YAH-WEH” BILANG MAS TAMANG PARAAN, aming pinanatili ang anyong ‘’JEHOVA”dahil sa PAMILYAR DITO ANG MGA TAO MULA NOONG IKA-14 NA SIGLO.”

   Shylla, hindi ba kayo pumapabor talaga sa kung alin ang MAS TAMANG PARAAN, at dun kayo sa kung ano ang gusto ng tao? Maselan na isyu iyan kasi PANGALAN NG DIYOS iyan eh. Bakit dun tayo pupunta sa hindi tayo sigurado?

   Ako Shylla, sa totoo lang, kung maibibigay mo sa akin ang PINAKATUMPAK na PAGBIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS, iyong hindi gawa-gawa lang o IMBENTO ng tao. Makakaasa ka ipapakilala ko sa lahat ng tao na iyon ang TUNAY na PANGALAN ng DIYOS.

   Pero papaniwalain mo ako sa “JEHOVAH” na kahit ang relihiyon mo ay umaamin na iyan ay hindi ang MAS TAMANG PARAAN ng PAGBIGKAS ay malabo kong tanggapin iyan.

   Delete
  3. Sabi mo Shylla:

   "sa palagay mo kaya sir aerial sa watchtower sept 15,1994 p 26 yan lang ang laman na kabuoang page 26?"


   Well wala akong kopya ng WATCHTOWER PUBLICATION na iyan, tulad ng hindi rin ako nag-iingat ng aming mga babasahing PASUGO. Ang madalas ko kasing basahin lang ay BIBLE na nasa aking COMPUTER. Dahil bawal naman sa MIDDLE EAST na magdala ng ACTUAL na BIBLE.

   Well, anyway kung makakakuha ka ng WHOLE PAGE SCANNED COPY ng PUBLICATION na iyan, send it to my EMAIL, mas maganda hindi ba na ikaw na magpakita ng buo. Dahil kayo naman ang marami niyan.

   Delete
 59. to: aerial cavalry

  ito po ang mga basihan nyo na reference kaya nag conclude din kayo na ang jehova inbento ng tao:

  "the pronunciation jehovah was unknown until 1520,when it was introduced by galatinus;but was contested by le mercier, j.drusius,and L. capellus, as against grammatical and historical propriety....[pp 24-25]

  as to form,the same reference describes the name as: "erroneously written and pronounced which is merely a combination of the sacred tetragrammaton and the vowels in the hebrew word for Lord"[ Ibid.pp. 24-25].the Harpers`s bible dictionary corroborates by stating, "the hybrid word"jehovah" is a combining of the vowel of adonai with the consonant of the tetragrammaton; its appearance in the KJV was the result of the translators ignorance of the hebrew language and customs[ p.1036].

  hence,as the THE new schaff-herzog encyclopedia of religious knowledge aptly concludes, "jehovah" is"an erroneous form of the divine name of the covenant GOD of Israel which appears first about 1520 A.D." VOL.VI, p 16] "

  the history proves that drusius,who original mentioned the statement above,does not qualify to say those statements and he opposed the masorethes and jewish bible scholars who were experts in hebrew language.

  kung babasahin mo ang whole history sa statement na ito .ang pasimuno na si drusius hindi pumasa at tutol sa mga masorete at hudyo na bible scholars na eksperto sa mga lenguawe.

  at paki search rin po kung ano ang religion ng mga ito na nagsasabi ang jehova an erroneous".

  ReplyDelete
 60. May tanong ka ulit Shylla:

  "KAYA NGA tinanong kita kung ang mga version na ginamit nyo o sa pagpupulong ng inyong ministro saan galing yan?"

  ============


  Well the CATHOLIC CHURCH never claimed the AUTHORSHIP nor OWNERSHIP of the Bible, even the PROTESTANTS, wala kang maipapakitang OFFICIAL BOOK ng dalawang RELIGION o maski ng iba pang RELIGION na iyan na nagsasabi na sila ang ORIGINAL na NAGSULAT ng BIBLIA.

  Ang tanging ginawa lamang nila ay I-TRANSLATE ang HEBREW, GREEK, at ARAMAIC LANGUAGE sa WIKANG MAUUNAWAAN natin.

  Ang pag-aari lamang nila ay ang TRANSLATION lamang at hindi ang NILALAMAN o ang mga NAKASULAT sa BIBLIA.

  Iba sa kaso ng PANGALANG "JEHOVAH", dahil inaamin ng KATOLIKO na sila ang UMIMBENTO niyan, at iyan ay suportado maging ng mga manunulat ng HISTORY.

  Ang TRANSLATION of the BIBLE, is just transferring and CONVERTING a LANGUAGE into ANOTHER.

  “JEHOVAH” is not even a TRANSLATION of any HEBREW NAME, it is a LATINIZED FORM which is based from the word “YeHoWaH” [YHWH and Adhonay combined], which was a product of one of the FORMULA imposed to insert vowels in the FOUR CONSONANTS name of God which is “YHWH”.

  Ang TRANSLATION ay galing sa ibang WIKA, ang “JEHOVA” ay hindi galing sa ibang WIKA kundi galing sa isang FORMULA ng pag-cocombine ng VOWELS at CONSONANTS, kaya hindi iyan matatawag na TRANSLATION from HEBREW.

  Tsaka mas mainam naman talaga at very effective means ng pagtuturo ng INC kung ang gamit na BIBLIA ay hindi ang INC ang NAGTRANSLATE, kasi wala silang maidadahilan, at hindi nila masasabi na “BIAS” ang INC, kasi ang NAGPAPATUNAY MISMO na TUMPAK ang AMING ARAL ay BIBLE nila

  at ang NAGPAPTUNAY na MALI ang KANILANG ARAL ay BIBLE din nila.

  Kaya nga masasabi natin: “AMIN ANG ARAL SA INYO ANG BIBLIA”

  ReplyDelete
 61. to:aerial cavalry

  the historical proof THE God`s name "JEHOVAH"

  ginamit ni j,b. rotherham,sa the emphasized bible ang anyong"yahweh" sa buong hebreong kasulatan.gayumpaman,nang maglaon sa kanyang studies in the psalms ay ginamit niya ang anyong" jehova" nagpaliwanag siya:

  jehova---ang paggamit ng anyong ingles na ito sa pang-alaalang pangalan... sa kasalukuyang alin ng mga awit ay hindi bumangon mula sa anomang pag aalinlangan hinggil sa higit na wastong bigkas,na siya ngang yahweh;

  kundi tanging mula sa praktikal na ebidensiya ng personal na pagpili dahil sa pagnanais na makiayon sa pakinig at paningin ng madla sa bagay na ito.na kung saan ang pangunahing bagay ay ang madaling makilala ang banal na pangalan.
  "--[ londres,1911 ],p 29.

  pagkatapos talakayin ang ibat ibang pagbigkas,ganito ang ipinasiya ng alemang propesor na si gustav friedrich oehler;

  sabi nya " mula sa puntong ito patuloy na ginagamit ko ang salitang jehova,sapagkat ang totoo ang pangalang itoy naging bahagi na ngayon ng ating talasalitaan at hindi na ito maaari pang halinhan" theologie des alten testament,pangalawang edisyon [ stuttgart,1882] p 143


  sinabi ng jesuitang iskolar na si paul jouon: " sa aming mga salin,sa halip ng [ipinapalagay na ] anyong yahweh, ay ginamit namin ang anyong jehova,,,na siyang nakaugaliang anyong pampanitikan sa pranses"----grammaire de l`he`breu biblique [roma ,1923] talababa sa p 49.
  ----------------------------------------------------------------------

  bakit mahalagang malaman at gamitin ang personal na pangalan ng Dios?

  kayoy bay may matalik na kaibigan sir aerial? na ang personal na pangalan nya ay hindi mo nakikilala?

  para sa mga tao na walang iniuukol na pangalan para sa DIOS. SIYA ay madalas na isa lamang pwersa at hindi isang tunay na persona, ito ang kanilang pag kakakilala sa DIOS.

  ReplyDelete
 62. to aerial cavalry

  ang sabi mo "pero gaya nga ng nasabi ko.hindi lilitaw ang isang bagay sa MUNDO na dating wala tapos ay nagkaroon, ng walang gumawa"
  ---------------------------------------------

  totoo yang sinabi mo sir na sinipi ko sa itaas, pro noong 1513 wkp---98 c, kp, ng natapos ni apostol juan ang banal na kasulatan eksistido na ba sir ang mga cross ref sa kasulatan, ftnote,chapter and verses?

  yang mga ginawa ng mga scholar gaya ng cross ref ,ftnote,chapter and verses, hindi naman yan umiral panahon ng mga propita,panginoong jesus, at apostol. pro bakit tinanggap nyo yan sir?


  sa sinipi mong source sa the kingdom interlinear translation of the greek scriptures , 1969,p.23 wala po akong question jan.

  at wala po akong question dyan, kung ang iba`y gumamit ng yahweh, pro mas pinili ko ang pangalang jehova dahil akoy cebuano na mas madali kong magamit, at ang rason po na ginamit ko ang "jehova" dahil itoy nakasulat sa biblia sa cebuano na salin.

  halimbawa:

  kung ikaw mangangaral sir, gagamitin mo ba ang eksprisyong elohim?allah?theos? o DIOS?

  KUNG ALIN ANG MAS MADALING MAINTINDIHAN NG MGA TAO SIR DOON AKO.

  may tanong po ako:

  aling salin o version ng biblia na ginamit nyo na inaamin din nyo na ang salin na itoy inudyokan ng banal na espiritu? pwedi wag mo itong lampasan na tanong.

  ReplyDelete
 63. Maricel,

  Tanong mo:

  "yang mga ginawa ng mga scholar gaya ng cross ref ,ftnote,chapter and verses, hindi naman yan umiral panahon ng mga propita,panginoong jesus, at apostol. pro bakit tinanggap nyo yan sir?"

  ===============

  Shylla, ang mga iyan ay ginawa ng tao hindi para gamitin sa pagpapaunawa ng tunay na kahulugan ng mga SALITA ng DIYOS sa BIBLIA. Iyan ay pantulong lamang, para mapadali ang PAGSIPI at PAGGAMIT ng Biblia, at hindi siyang batayan ng ARAL. Iyan ay bahagi ng katuparan sa sinabi ng Diyos na LALAGO ang KAALAMAN ng TAO [Daniel 12:4]. Mahirap naman yatang gumamit ng Biblia na bawat aklat ay ISANG BALUMBON o SCROLLS, at napakahirap naman yatang sundan ang binabasa ng Tagapangaral kung walang VERSES at CHAPTERS. Iyan ay pantulong lamang sa tao para madaling magamit ang Biblia.

  Ibang USAPAN ang PANGALAN ng DIYOS Shylla, banal iyan, dakila at Makapangyarihan, at huwag mo namang sabihin sa akin na ang PANGALAN ng DIYOS ay katulad lang ng VERSES, CHAPTERS, CROSS REFERENCES, at FOOTNOTE, napakalayo naman yata? Kaya maling paghahambing iyan.

  Ang PANGALAN NG DIYOS ay itinuturo sa mga tao, ipinatatanggap at ipinangangaral. Batayan ng paniniwala.

  Ang TUNAY NA PANGALAN ng DIYOS, ay hindi lumitaw sa PANAHON lamang natin, kundi mula sa WALANG PASIMULA tulad ng DIYOS.

  Ang TETRAGRAMMATON na “YHWH” ay intensiyonal na hindi ipinabigkas sa TAO, kaya nga walang record maging sa ANCIENT HISTORY na binigkas ang PANGALANG iyan, kaya nga sabi ng aklat ninyo uulitin ko:

  "WALANG SINUMANG TAO ang MAKATITIYAK SA KUNG PAPAANO ITO UNANG BINIGKAS..."

  [NANGANGATUWIRAN MULA SA KASULATAN; pahina 194]


  At tungkol sa PANGALANG “JEHOVAH” ganito ang sabi ng mga JUDIO:

  “JEHOVAH” - A MISPRONUNCIATION (INTRODUCED BY CHRISTIAN THEOLOGIANS, BUT ALMOST ENTIRELY DISREGARDED BY THE JEWS) of the Hebrew "YHWH," the (ineffable) name of God (the TETRAGRAMMATON or "Shem ha-Meforash"). THIS PRONUNCIATION IS GRAMMATICALLY IMPOSSIBLE; [“JEHOVAH” – Jewish Encyclopedia]

  Ito raw ay “MISPRONUNCIATION” o “MALING PAGBIGKAS” na ginawa lamang ng mga CHRISTIAN THEOLOGIANS, na kung titingnan mo sa HISTORY, tanging mga CATHOLIC THEOLOGIANS lang naman ang umiral after the 2nd Century. Kaya mga KATOLIKO ang tinutukoy nila diyan na noon ay wala pang OFFICIAL NAME na ang tanging pakilala ay “CHRISTIANS”.

  At niliwanag na ang bigkas na “JEHOVAH” ay “GRAMMATICALLY IMPOSSIBLE.”, ito ay imposible kung GRAMMAR sa HEBREW ang paguusapan.

  Kaya MALING PAGBIGKAS ito, at hindi naaayon sa TAMANG GRAMMAR sa HEBREW.

  Ngayon saan ba tayo dapat papanig SHYLLA, sa MALI o sa TAMA?

  ReplyDelete
 64. Sabi mo na naman:

  .“at wala po akong question dyan, kung ang iba`y gumamit ng YAHWEH, pro mas pinili ko ang pangalang jehova dahil akoy cebuano na mas madali kong magamit, at ANG RASON PO NA GINAMIT KO ANG "JEHOVA" DAHIL ITOY NAKASULAT SA BIBLIA SA CEBUANO NA SALIN.”

  kung ikaw mangangaral sir, gagamitin mo ba ang eksprisyong elohim?allah?theos? o DIOS?

  KUNG ALIN ANG MAS MADALING MAINTINDIHAN NG MGA TAO SIR DOON AKO.”


  =============

  So para sa iyong PANSARILING KATUWIRAN at UNAWA, hindi na importante na alamin pa kung TAMA o MALI ang BIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS ang mahalaga kung ANO ANG MADALING MAIINTINDIHAN ng TAO.

  So OK lang sa iyo na ang mga tao maturuan ng MALING PANANAMPALATAYA, kasi ang ituturo mo sa tao ay ang MALING PAGBIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS, puwede ba namang maging TAMA ang PANINIWALA ng isang tao na ibinatay sa MALI?

  Kaya nga ano sabi sa Biblia?

  Tito 3:10-11 “ANG TAONG MAY MALING PANANAMPALATAYA pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay ITAKUWIL MO; YAMANG NALALAMAN MO NA ANG GAYON AY NAPAHAMAK, AT NAGKAKASALA at siya'y hinahatulan ng kaniyang sarili.”

  Ipinatatakuwil ng Biblia ang mga TAONG may MALING PANANAMPALATAYA…isipin mo tuturuan mo siya ng MALING PAGBIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS at siyempre hindi mo sasabihin sa kaniya na MALI iyon, eh pano siya maniniwala kung sasabihin mo na iyon ay MALING PAGBIGKAS, hindi ba?

  Siyempre sasabihin mo iyon ang TAMANG BIGKAS ng PANGALAN ng DIYOS, tapos SASAMPALATAYA siya ngayon…maniniwala siya na iyon ang TAMA.

  Ano ngayong PANANAMPALATAYA ang tataglayin niya, eh di MALING PANANAMPALATAYA hindi ba? Alangan namang maging TAMA ang pananampalataya na batay sa MALI, hindi ba?

  Ano dapat gawin ngayon sa kaniya kung susundin natin ang Biblia?…aba’y ITAKUWIL siya, iyon ang sabi ng BIBLIA eh.

  Dapat ang prinsipyo mo ganito:

  “KUNG ALIN ANG TAMA at TOTOO SIR DUN AKO”

  Madali ngang maunawaan ng tao, MALI naman, eh ano buting idudulot nun sa tao, kung mapaparusahan lamang pala siya at mapapahamak?

  ReplyDelete
 65. May tanong ka pa Shylla:

  “aling salin o version ng biblia na ginamit nyo na inaamin din nyo na ang salin na itoy inudyokan ng banal na espiritu? pwedi wag mo itong lampasan na tanong.”

  ==============

  Ang mga INC ay hindi naniniwala na ang sinomang TRANSLATORS ay inspired by the Holy Spirit.

  Alam mo Shylla, there is no such thing as an INSPIRED TRANSLATORS and “INSPIRED TRANSLATIONS”,

  ang tanging may udyok ng HOLY SPIRIT ay ang mga ORIGINAL AUTHORS o MANUNULAT ng MGA BANAL NA KASULATAN [Mga PROPETA, mga APOSTOL, etc].

  Dahil sila lamang ang direktang binantayan ng Diyos, kaya HINDI SILA NAGKAMALI sa kanilang mga isinulat sa mga KASULATAN:

  Sinasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang isulat:

  Apocalypsis 1:19 “ISULAT MO NGA ANG MGA BAGAY NA NAKITA MO, at ang MGA BAGAY NGAYON, at ang MGA BAGAY NA MANGYAYARI SA DARATING;”

  At kung ano ang hindi dapat isulat:

  Apocalypsis 10:4 “At pagkaugong ng pitong kulog, ay isusulat ko sana: at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at HUWAG MONG ISULAT.”

  Kaya “PERFECT” o WALANG PAGKAKAMALI, ang mga salitang isinulat ng mga Orihinal na Manunulat, dahil bantay sarado sila ng Diyos, at hindi sila masusunod kung ano ang gusto nilang isulat, ang Diyos ang nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat isulat at hindi dapat isulat.

  Kaiba sa mga TRANSLATORS, na ang tanging gawain ay ISALIN lamang sa WIKANG MAUUNAWAAN ang dati nang sinabi ng DIYOS na nasa WIKANG HEBREW, GREEK, at ARAMAIC.

  Maraming patunay na may mga MISTRANSLATED o MALING SALIN ng mga TALATA na kagagawan ng mga TRANSLATORS. Katibayang hindi sila inspired o inuudyukan ng HOLY SPIRIT.

  Kaya kami sa INC ay hindi naniniwala na mayroon sa panahon natin ngayon na matatawag na “PERFECT BIBLE”. Dahil lahat ng salin ng Biblia na isinalin ngayon ay may makikita kang maling salin ng talata.

  Kapag tumpak ang salin ng talata mula sa wikang HEBREW, GREEK, at ARAMAIC, ay tinatanggap namin ang partikular na verse, pero hindi nangangahulugan na pinaniniwalaan namin na TUMPAK na ang buong VERSION o TRANSLATION ng nasabing Biblia.

  Bakit Shylla, naniniwala ka ba na ang NAGTRANSLATE ng “NEW WORLD TRANSLATION” ay inspired by the HOLY SPIRIT at wala itong MALING SALIN ng TALATA, at matatawag mo itong “PERFECT BIBLE”?

  ReplyDelete
 66. Maricel, pakibasa mo muna sanang mabuti ang aking mga COMMENT bago ka magcomment uli, pakisagot mo muna ang mga tanong ko, bago ka magtanong ulit.

  ReplyDelete
 67. to aerial cavalry
  ito ang mga tanong mo

  1, at huwag mo namang sabihin sa akin na ang PANGALAN ng Diyos ay katulad lang ng verses,chapter,cross references,at footnote,napakalayo naman yata?

  sagot----ikaw lang naman ang nag sabi iyan, na ang"pangalan ng DIYOS AY KATULAD lang"

  ang gusto kung ipaabot sayo ,na kung ang mga bagay na iyan ay nakakatulong. mas nakakatulong sa isang tao na gamitin ang pangalan ng DIOS para malapit tayo sa kanya or alang alang sa atin kaligtasan.

  joel 2:32---and it must occur that everyone who calls on the NAME of JEHOVAH .will get away safe"

  apostol pablo quoted joel 2:32 in romans 10:13----for everyone who calls on the name JEHOVAH WILL BE SAVED.

  2,ngayon saan ba tayo dapat papanig shylla sa mali o sa tama?

  sagot----syempre papanig sa tama.

  3,pwede ba namang maging tama ang paniniwala ng isang tao na ibinatay sa mali?

  sagot---hindi,ang tama ay tama----pro ang mali pwedi ito ma e- tama.

  4,eh paano siya maniniwala kung sasabihin mo na iyon ay maling pagbigkas,hindi ba?

  sagot----alam ko naman na ang jehovah ay tamang pag bigkas sa english.nasa biblia ang patotoo. basa

  isaiah 42:8-- i am JEHOVAH .that is my NAME.

  5,ano ngayong pananampalataya ang tataglayin niya,eh di maling pananampalataya hindi ba?

  sagot---kung mali ang kanyang pananapalataya ,obvious nasa mali sya.

  6,eh anong buting idudulot nun sa tao,kung mapaparusahan lamang pala siya at magpapahamak?

  sagot----kung nasa mali sya ay hindi maganda ang maidudulot at mapapahamak sya kung hindi nya ituwid ang mali.

  7,bakit shylla, naniniwala ka ba na ang nagtranslate ng "new world translation ay inspired by the holy spirit at wala itong maling salin ng talata at matatawag mo itong"perfect bible?

  sagot ---oo

  1 cor 12:27-30

  27, now you are christ`s body,and members individually.
  28,and GOD has set respective ones in the congregation,first,apostles;second,prophet,third,teachers;then power works,then gift of healing;helpful services,abilities to direct,different tongues.
  29, not all are apostles, are they? not all the prophet are they? not all teachers,are they? not all perform powerful works, do they?
  30, not all have gifts of healing,do they?not all speak in tongues do they? not all are TRANSLATORS, are they?

  sa talata na sinipi ko may translators ba na angkop[ kabilang] sa katawan ni cristo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Shylla, huwag mong pairalin ang "AH BASTA" attitude mo sa isyung ito, dahil baluktot na prinsipyo ang pinaiiral mo:

   Huwag kang magmatigas ng iyong loob sa KATOTOHANAN at ipagpilitan ang iyong paniniwala sa halip na tanggapin ang TOTOO.

   Sabi mo:

   "sagot---hindi,ang tama ay tama----pro ang mali pwedi ito ma e- tama."

   Ang batayan ng TAMA ay KATOTOHANAN, hindi masasabing TAMA ang isang bagay kung ang batayan ay PALAGAY lamang, o PAG-AAKALA. Kailangang makatiyak.

   Ang bibigkasin natin ay hindi basta PANGALAN lang ng kung sino...kaya kailangan na maging MASELAN tayo sa bagay na iyan.

   Ang mga JUDIO na unang pinaghayagan ng DIYOS ng kaniyang PANGALAN ay hindi pinahangasan na umimbento ng BIGKAS ng TETRAGRAMMATON, kaya nga sinasabi nila na ang mga CRISTIANO ang nagkamali diyan, na ang tinutukoy nga nila ay ang mga CATHOLIC THEOLOGIANS, dahil pinangahasan nilang bigyan ng BIGKAS ang PANGALAN ng DIYOS na hindi naman nabibigkas at hindi naman tiyak ang PAGBIGKAS.

   Walang pagkakamali kung sasabihin mo na ang PANGALAN ng DIYOS, ay ang TETRAGRAMMATON na "YHWH" dahil sa iyan ay may patotoo at nasa sinaunang mga MANUSKRITO.

   Pero ang JEHOVA ay WALA...at batay sa IMBENTO iyan...hindi para makatulong sa mga nagsusuri kundi para mailigaw ang tao, dahil hindi totoong PANGALAN ng DIYOS iyan...at ang MANINIWALA diyan ay MAGKAKAMALI...magkakaroon ng MALING PANINIWALA at sila ay MAPAPARUSAHAN at MAPAPAHAMAK:

   Tito 3:10-11 “ANG TAONG MAY MALING PANANAMPALATAYA pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay ITAKUWIL MO; YAMANG NALALAMAN MO NA ANG GAYON AY NAPAHAMAK, AT NAGKAKASALA at siya'y hinahatulan ng kaniyang sarili.”

   Huwag mong itataya ang KALULUWA mo sa bagay na hindi SIGURADO, dahil kapag nahulog kas MALING PANANAMPALATAYA, sigurado hindi ka maliligtas...

   Delete
  2. Shylla, ano bang salin ng Biblia ang ginamit mo na may nakalagay na ganiyan?

   30, not all have gifts of healing,do they?not all speak in tongues do they? not all are TRANSLATORS, are they?

   I'm sure Biblia ninyo iyan, kaya ganiyan ang nakalagay...kasi HISTORICALLY SPEAKING...wala pang TRANSLATORS ng BIBLE noon sa FIRST CENTURY...madalas na isalin iyan bilang "INTERPRET". na iyan sa Greek ay "διερμηνευουσιν" o diermēneuō

   Kaya nga kung naniniwala ka na "PERFECT BIBLE" ang NEW WORLD TRANSLATION, so naniniwala ka rin ba na iyan ay hindi kakikitaan ng kahit isang MALING SALIN ng TALATA?

   YES or NO.

   Delete
 68. to aerial cavalry

  sabi mo "kaya PERFECT " o walang pagkakamali,ang mga salitang isinulat ng mga original na manunulat"
  ----------------------------------------------
  wala po akong question jan,dahil kaming mga saksi ni jehovah naniniwala na perfect ang original na manunulat.

  ito ang tanong ko sayo sir:

  paano mo masasabing perfect o walang pagkakamali ang mga salitang isinulat ng original na manunulat kung ngayon po naka base lamang kayo ng mga bibliang salin?

  o baka sabihin mo naka base kayo sa mga manuscript ng hebrew o greek o aramaic.

  lahat ba ng mga manuscript hindi lumihis sa original na manunulat?

  sabi mo " kaya kami sa inc ay hindi naniniwala na mayroon sa panahon natin ngayon na matatawag na"perfect bible" dahil lahat ng salin ng biblia na isinalin ngayon ay may makikita kang maling salin ng talata"

  paano mo masasabing ang lahat ng doctina o teaching ng inc ay perfect kung kayoy naka base sa biblia na hindi perfect?

  sabi mo "kapag tumpak ang salin ng talata mula sa wikanghebrew, greek o aramaic ay tinatanggap namin ang partikular na verse,pro hindi nangangahulugan na pinaniniwalaan namin na tumpak na ang buong version o translation ng nasabing biblia"
  --------------------------------------------
  ang conclusion ninyong mga inc lahat na biblia sa buong mundo ngayon ay may mga mali o tinatawag ninyong im perfect bible.

  kung ang lahat na mga salin mali- mali bakit nyo ginamit ang mga iyan?dibat ang gamitin nyo ang mga manuscript na hebrew,greek,aramaic kung itoy tinuturing nyong perfect manuscript?

  sabi mo" ang DIOS bantay SIRADO hinggil sa pagsusulat ng mga manunulat noon tulad ng mga apostol at mga propeta"
  ------------------------------------------------------
  may kapangyarihan ba ang DIOS sir aerial na bantay sirado din sya sa mga translator ng kasulatan na hindi pwedi lumihis sa original na kasulatan para may matatawag na perfect bible?  ReplyDelete
 69. to: aerial cavalry

  may 6 questions ako jan paki sagot po lahat.

  correction sa post ko may kulang:

  wala po akong question jan,dahil kaming mga saksi ni jehovah naniniwala na perfect ang original na manunulat.

  ito po ang kompleto:

  wala po akong question jan dahil kaming mga saksi ni jehova naniniwala na ang isinulat ng mga original na manunulat ay perfect.

  uulitin ko po paki sagot ng mga tanong ko all 6 questions.

  ReplyDelete
 70. Mga tanong mo Shylla,

  1. paano mo masasabing perfect o walang pagkakamali ang mga salitang isinulat ng original na manunulat kung ngayon po naka base lamang kayo ng mga bibliang salin?

  Sagot: Nagdududa ka ba at may paniniwala na maaaring nagkamali ang mga orihinal na sumulat ng Biblia? Ako hindi ako nagdududa dahil sa maliwanag sa Biblia na binabantayan sila ng Diyos habang nagsusulat. Kaya malabo na magkamali ang mga PROPETA at ang mga APOSTOL, at iba pa na nagsulat sa Biblia.

  2. lahat ba ng mga manuscript hindi lumihis sa original na manunulat?

  Sagot: Ang mga existidong mga manuskrito ngayon ay mga kopya na lamang ng orihinal na isinulat ng mga manunulat ng Luma at Bagong Tipan. Magkagayon man makikita naman sa mga naisaling Biblia na bumatay sa mga Manuskritong ito ang pagkakamali, may mga pagkakataon kasi na mali ang talata gaya ng 1 Juan 5:7 ng KJV:

  1 John 5:7 “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”[KJV]

  Na makikita mo na halatang niretoke maski na sa Greek Bible, Na pinatutunayan naman maski ng mga Bible Scholars na ito ay isa ngang pagkakamali. Napakadalang at Mabibilang mo lang sa daliri ang mga verses na may pagkakamali sa mga eksistidong MANUSKRITO, ang malala ay ang mga TRANSLATION na ng Biblia, dahil bawat religion na NAGTRANSLATE ay NAGRERETOKE ng TALATA para may mapagbatayan ng kanilang paniniwala…kaya nga may tinatawag na “BIAS SECTARIAN PARAPHRASE” , gaya ng Biblia ninyo…ayaw ninyo sa salitang “IGLESIA” dahil sa hindi ninyo iyan ginagamit kaya sa Biblia ninyo, ang inilagay ninyo ay “KONGREGASYON”, walang PANGALANG “JEHOVAH” sa NEW TESTAMENT sa ibang Biblia, sa Biblia ninyo ay nilagyan ninyo, kahit wala naman sa orihinal na Manuskrito.

  Kaya nga ang RELIGION niyo lang ang gumagamit ng Biblia na iyan eh, kasi nga, nakadisenyo ang Biblia ninyo para lang sa inyo…isinaayos ninyo ang Biblia para umayon sa inyong ARAL at PANINIWALA…

  3. “paano mo masasabing ang lahat ng doctina o teaching ng inc ay perfect kung kayoy naka base sa biblia na hindi perfect?”

  Sagot: Maliwanag kong sinabi sa iyo na hindi matatawag ang isang Biblia na “PERFECT” kung may mga “VERSES” na MALI ANG PAGKAKASALIN, ang ginagamit ng INC ay ang TAMANG SALIN ng mga TALATA saan mang BIBLIA. Hinahanap ng aming mga Tagapangaral ang TUMPAK NA TALATA at doon binabasa sa Biblia na iyon. Kaya nga MARAMI KAMING GAMIT NA BIBLIA, at halos lahat ng Biblia na isinalin ay ginagamit ng INC.

  PERFECT ang ARAL, kung ang TALATANG GINAGAMIT ay TUMPAK ang PAGKAKASALIN, kung wala sa isang Biblia, lumilipat kami sa ibang Biblia, dahil hindi naman lahat ng NAGSIPAGSALIN ay NAGKAKAMALI sa iisang PARTIKULAR na TALATA…ang hahanapin mo siyempre ay iyong SALIN na TAMA ANG PAGKAKASALIN nung TALATA na gagamitin mo.

  Natutupad ang kalooban ng Diyos na maging gamit sa kaniyang salita:

  Isaias 28:13 “Kaya't ANG SALITA NG PANGINOON ay magiging sa kanila'y utos at utos, utos at utos; bilin at bilin, bilin at bilin; DITO'Y KAUNTI, DOO'Y KAUNTI; upang sila'y mangakayaon, at mangapahinga, at mangabalian, at mangasilo, at mangahuli.”

  Kaya palundag-lundag at paiba-iba ng Salin ng Biblia ang mga ministro ng INC eh, kasi sabi ng Diyos ang kaniyang salita ay magiging; “DITO'Y KAUNTI, DOO'Y KAUNTI”, karunungan at kalooban ng Diyos ang nahahayag diyan…kaya nga kaunti ng KJV, kaunti ng MOFFAT, Kaunti ng GOOD NEWS, kaunti ng NIV, ganiyan…

  Gumagamit ang INC ng Bibliang isinalin ng iba’t-ibang Relihiyon upang maipakita sa kanila na kahit sa pamamagitan ng kanilang sariling Biblia, ay mapapatunayan ng INC na TOTOO ang aral na sa amin ay itinuturo. Para wala silang maidahilan…

  Hindi gaya sa inyo…kapag sinabi ng kausap ninyo na ayaw namin sa Biblia ninyo kasi BIAS iyan. Dun tayo sa ibang Biblia, nahihirapan na kayong ituro aral ninyo.

  ReplyDelete
 71. Tanong mo pa Shylla,

  4. “kung ang lahat na mga salin mali- mali bakit nyo ginamit ang mga iyan?dibat ang gamitin nyo ang mga manuscript na hebrew,greek,aramaic kung itoy tinuturing nyong perfect manuscript?”


  Sagot: Maliwanag ang sinabi ko sa iyo na lahat ng salin ng Biblia maging ang Biblia ninyo na NWT na gamit ninyo ay may mga TALATANG MALI ANG PAGKAKASALIN, kasi nga ang partikular na Relihiyon na may-ari ng isang salin ng Biblia ay isinisingit sa talata ang PANSARILI nilang ARAL at PANINIWALA, kaya nagkaroon ng MALING SALIN ng TALATA, na kung titingnan mo naman sa HEBREW at GREEK ay makikita mo talaga na malayo ang PAGKAKASALIN NG TALATA…at wala naman kaming problema diyan dahil ang aming mga MINISTRO ay may kakayahan na malaman at maituro sa amin kung alin ang TAMA at TUMPAK na SALIN ng MGA TALATA…kasama sa aral na itinuturo sa mga INC kung aling salin ng mga TALATA ang may PAGKAKAMALI…kaya hindi kami basta-batsa naniniwala sa isang SALIN kung ito ay hindi muna namin susuriin, dahil walang SALUNGATAN o KONTRADIKSIYON sa BIBLIA, kadalasan ang ibinubunga ng MALING SALIN ng TALATA ay nagkakaroon ng KONTRAHAN sa mga TALATA sa BIBLIA.

  5. “may kapangyarihan ba ang DIOS sir aerial na bantay sirado din sya sa mga translator ng kasulatan na hindi pwedi lumihis sa original na kasulatan para may matatawag na perfect bible?”

  May kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng Bagay, pero kung ang tao ay sadyang may katigasan ang kaniyang ulo, ay hinahayaan na lamang siya ng Diyos para mahulog sa pagkakamali:

  Roma 1:28 “At palibhasa'y HINDI NILA MINAGALING NA KILALANIN ANG DIOS, IBINIGAY SILA NG DIOS SA ISANG MAHALAY NA PAGIISIP, UPANG GAWIN YAONG MGA BAGAY NA HINDI NANGARARAPAT;”

  Alam na alam naman natin na karamihan sa mga TRANSLATORS sa panahon natin ngayon ay kabilang sa mga RELIHIYON na HINDI TUNAY NA SA DIYOS, bagamat sila’y kinasangkapan para maisalin ang kaniyang mga SALITA sa IBA’T-IBANG WIKA, ang katibayan na hindi sila NAPATNUBAYAN ay ang naging bunga ng kanilang mga ISINALING BIBLIA. May mga naimali silang mga TALATA, dahil sa ipinasok nila PANSARILI nilang PANINIWALA sa TALATA para umayon sa kanilang ARAL.

  Hindi maaaring MAGKAMALI ang ESPIRITU SANTO, kaya nagkamali sila ay dahil sa HINDI SILA INUDYUKAN ng ESPRITU ng DIYOS.

  Kung talagang PINATNUBAYAN ng DIYOS ang mga TRANSLATORS, Bakit NAGKAMALI sila sa kanilang mga ISINALIN na TALATA sa mga BIBLIA.

  Ang aming mga MINISTRO ay may kakayahan na malaman ang MALING SALIN ng MGA TALATA, ang aming mga Tagapangaral ang may UDYOK ng ESPRITU SANTO, kaya hindi magkakamali ang AMING DOKTRINA at ARAL na BATAY sa mga TUMPAK NA SALIN ng mga TALATA mula sa IBA’T-IBANG SALIN NG MGA BIBLIA.

  1 Corinto 2:13 “NA ANG MGA BAGAY NA ITO AY ATIN NAMANG SINASALITA, HINDI SA MGA SALITANG ITINUTURO NG KARUNUNGAN NG TAO, KUNDI SA ITINUTURO NG ESPIRITU;…”

  Colosas 1:25-26 “Na AKO'Y GINAWANG MINISTRO NITO, AYON SA PAMAMAHALA NA MULA SA DIOS NA IBINIGAY SA AKIN PARA SA INYO UPANG MAIPAHAYAG ANG SALITA NG DIOS, MAGING ANG HIWAGA NA INILIHIM SA LAHAT NG PANAHON AT LAHI: DATAPUWA'T NGAYO'Y IPINAHAYAG SA KANIYANG MGA BANAL,”

  Ang aming mga MINISTRO ay may UDYOK ng ESPIRITU SANTO para maituro sa amin ang TUMPAK na ARAL at pinagkalooban na MAKAALAM ng HIWAGA ng SALITA ng DIYOS, kaya NAGKAMALI MAN ang mga NAGSIPAGSALIN ng mga TALATA, ang aming mga MINISTRO sa pamamagitan ng PATNUBAY NG ESPIRITU ay maituturo sa amin ang TAMA at MALI sa mga TALATA, para hindi kami mailigaw ninoman…

  Kaya wala kaming problema sa paggamit ng IBA’T-IBANG salin ng BIBLIA…dahil may gumagabay ang ESPRITU SANTO sa pamamagitan ng aming mga MINISTRO na maiiwas kami sa pagkakamali.

  Kayo ba Shylla, pinapatnubayan din ba mga Tagapangaral ninyo para maiiwas kayo sa pagkakamali sa ARAL at sa paggamit ng mga MALING TALATA?

  ReplyDelete
 72. Sabi mo pa Shylla,

  ”4,eh paano siya maniniwala kung sasabihin mo na iyon ay maling pagbigkas,hindi ba?

  sagot----alam ko naman na ang jehovah ay tamang pag bigkas sa english.nasa biblia ang patotoo. Basa”

  “isaiah 42:8-- i am JEHOVAH .that is my NAME.”


  ============

  Ang isyu natin dito “TAMANG PAGBIGKAS” ng pangalan ng Diyos, hindi komo may naniniwala na ang “JEHOVA” tamang pagbigkas sa ENGLISH ay puwede mo nang sabihin sa mga TAO na iyan ang TAMANG PAGBIGKAS, pandaraya iyan.

  Ang “JEHOVAH” ay hindi PANGALAN ng DIYOS, batay sa KATOTOHANAN.

  Walang makapagpapatunay niyan kahit kayo na paniwalang-paniwala na iyan ay TUNAY NA PANGALAN ng DIYOS…

  Walang kinalaman ang DIYOS sa PAGLITAW sa MUNDO ng PANGALANG iyan na kagagawan ng mga TAO na hindi naman niya TUNAY NA MGA LINGKOD at hindi niya TUNAY NA SUGO.

  Sa mga TUNAY NA SUGO ka dapat kumonsulta kung KAALAMAN tungkol sa DIYOS ang PAGUUSAPAN:

  Malakias 2:7 “Tungkulin ng mga saserdote na ITURO ANG TUNAY NA KAALAMAN TUNGKOL SA DIYOS. SA KANILA DAPAT SUMANGGUNI ANG MGA TAO PARA MATUTUNAN ANG AKING KALOOBAN, sapagkat sila’y mga SUGO ng PANGINOON na MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT” [GNB Tagalog]

  Mali na maniwala tayo sa PANGALAN na iyan na INIMBENTO ng mga TAO na hindi naman ISINUGO ng DIYOS na tagapagturo ng kaniyang KALOOBAN at KAALAMAN tungkol sa kaniya.

  Kaya MALI iyan Shylla, I’m sorry hindi mo kami makukumbinsi kahit kailan, na tawagin ang Diyos sa PANGALANG iyan.

  Nakikiusap ako sa iyo, na iba na lang ang kumbinsihin mo…sa aming naturuan ng TUNAY NA ARAL, malabo mo na kaming maibaling sa PANINIWALANG iyan…sa iba ka na lang mangrala na ang PANGALAN ng DIYOS ay “JEHOVAH”…huwag sa amin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aerial cavalry

   Ang ginawa KO ay nagpaliwanag at nangatwiranan sa aking nalalaman na katotohanan na NASA biblia.

   Kayo nga sir ang nangungumbinsi sa iba na Mali o imbento ang jehova ,tapos ngayon nakikiusap ka sakin na iba nalang ang kukumbinsihin KO.

   Eh ang ginawa KO nangatwiranan lang po.

   Delete
 73. Aerial Cavalry ---Hindi ba sinabi ko na iyan sa iyo Marijoe Cunanan, na hindi maiiwasan na may mabasang JEHOVA sa BIBLIA dahil ang mga BIBLIANG naimprenta gawa ng mga KATOLIKO at mga PROTESTANTE.
  November 30, 2012 at 9:48pm ·.............https://www.facebook.com/photo.php?fbid=443728129017647&set=o.179348648780295&type=3&theater

  ReplyDelete
 74. "Ang PANGALANG taglay ni JESUCRISTO ay PANGALAN NG DIYOS" Yan ang Sabi mo Aerial Cavalry. Ibig mo bang sabihin ay--"Jesu Cristo" din ang personal name ng "Father God"? O ang Ἰησοῦς (Iēsous) (Jesus) ay Hebrew theophoric name ng IeHouaH is savation o יְהוֹשֻׁעַ Yehoshua?

  ReplyDelete
 75. napakahusay ni Ka Christian... an dami ko pong natutunan... sa inyo din po ka Aerial ^_^

  ReplyDelete
 76. Sa paghahayag ng Katotohanan hindi maiwasan ibunyag ang kamalian...

  Santiago 4:17

  17Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya.

  ReplyDelete
 77. Kahit sa historically proof at sa bibia ang personal ng pangalan ng Dios ay jehova.

  Napapansin KO ang pangalang jehova lamang ang grabi ninyong binatikos.bakit ang Yahweh,iehova ,yehowah tahimik kayong inc tungkol dito.

  ReplyDelete
 78. Maricel,

  Subukan nyo naman kaya gamitin ung yahweh, iehova, o kaya yehowah. Para pag tinawag o binasa ganito:
  - saksi ni Yahweh
  - saksi ni iehova
  - saksi ni yehowah
  Tingnan natin kung babatikosin pa rin. Baka nga naman mali talaga ung "Jehova" para gamitin bilang pangalan ng Diyos. Baka nga naman tama ang inc. Distansya ka lang ng konti, subukan mo ring suriin muna ung paliwagan ng inc.
  salamat!

  ReplyDelete
 79. to:ram

  alam kona ang paliwanag ng inc,

  hindi lang po yahweh,iehova,yehowah ang ginagamit sa aming mga kapatid sa ibang bansa kundi ito pa po:

  wika na gumamit ng katumbas na anyo ng tetragrammatom:

  iahve-portuges
  ihova-kuanua,wedau
  ihvh-pranses
  iova-malekula
  jahowa-batak-toba
  jahve-hungaryo
  yahowa-thai
  yawe-bobangi,dholuo,lingala mongol[ lolo]
  yhwh-hebreo
  zahova-chin [ haka- lai ]

  ang sabi mo ay ganito " saksi ni yahweh- saksi ni iehova- saksi ni yehowah" tingnan natin kung babatikosin parin. baka nga naman mali talaga ung "jehova"

  tanong:

  papayag ka ba na ang ibang anyo maliban sa"jehova" ng tetragrammaton ay hindi mali?

  lumitaw na ang tradisyon na pag aalis ng pangalan ng Dios sa mga manuskritong griego ay nagsimula lamang pagkatapos ng panahon ni jesus. ano sa palagay mo? itataguyod kaya ni jesus at sa kanyang mga apostol ang tradisyong iyon na hindi nagpaparangal sa pangalan ng DIOS?  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Maricel,

   May tanong ka pala ngaun ko lang nabasa.

   Ito tanong mo:

   papayag ka ba na ang ibang anyo maliban sa "jehova" ng tetragrammaton ay hindi mali?

   Sagot: papayag ako na hindi mali ung ibang anyo maliban sa "jehova" kung ito ay hindi dinagdagan ni binawasan pagkatapos mai-transliterate mula sa tetragrammaton na anyong "YHWH".

   Halimbawa:
   mula sa anyong Y H W H - ano ang transliterate nyan sa cebuano? sa tagalog o sa hiligaynon. o sa kahit na anong language. Pero mas maganda don sa unang tatlo na binanggit ko.
   Y = ?
   H = ?
   W = ?
   H = ?

   Ngayon kapag naibigay mo ang mga katumbas ng mga letrang ito sa cebuano, tagalog o hiligaynon, un ang paniniwalaan kung hindi mali.

   Antayin ko ang sagot mo na naka-transliterate ang anyong YHWH sa 1.) cebuano 2.) tagalog 3). hiligaynon

   saka pag usapan naman natin ang iba pang anyo.

   Delete
  3. Ram

   K Sagutin KO yang tanong mo. Pro paglilinaw muna sa sagot mo, gusto KO pong klarohin o linawin kung tanggap mo ba ang mga katumbas ng tetragrammaton na may sampu akong pinopost Jan sa itaas?. O tanggap mo ba ang lahat ng anyo ng pangalang ng Diyos maliban sa jehova?oo ,Hindi? Paglilinaw lang po .

   Delete
  4. Maricel,

   Malinaw ang sagot ko sa itaas. Repost ko uli.

   “Sagot: papayag ako na hindi mali ung ibang anyo maliban sa "jehova" kung ito ay hindi dinagdagan ni binawasan pagkatapos mai-transliterate mula sa tetragrammaton na anyong "YHWH".

   Ibig sabihin sa ibang anyo pwedeng hindi ko tanggapin kung ito ay binawasan o dinagdagan pagkatapos mai-transliterate mula sa tetragrammaton na anyong "YHWH". At pwedeng tanggapin ko lahat ang ibang anyo kung ito ay hindi binawasan o dinagdagan pagkatapos mai-transliterate mula sa anyong YHWH.

   Sana malinaw na sayo. salamat!


   Delete
  5. Ram

   Ito ang sagot KO.

   Cebuano, salmo 83:18 NWT.
   Tagalog, awit 83:18,kjv, NWT.
   Hiligaynon,salmo 83:18 KJV,NWT

   Kung basahin mo ang talata anjan ang sagot.

   Salamat.

   Delete
  6. Maricel,

   E2 ang nakalagay sa post ko sa itaas.

   Repost ko uli:

   Halimbawa:
   mula sa anyong Y H W H - ano ang transliterate nyan sa cebuano? sa tagalog o sa hiligaynon. o sa kahit na anong language. Pero mas maganda don sa unang tatlo na binanggit ko.
   Y = ?
   H = ?
   W = ?
   H = ?
   “Ngayon kapag naibigay mo ang mga katumbas ng mga letrang ito sa cebuano, tagalog o hiligaynon, un ang paniniwalaan kung hindi mali.

   Antayin ko ang sagot mo na naka-transliterate ang anyong YHWH sa 1.) cebuano 2.) tagalog 3). hiligaynon

   saka pag usapan naman natin ang iba pang anyo.”

   - Sumagot ka ngunit di mo nasunod ang nakabilin dito. Kaya inaantay ko ang sagot mo dahil ito ang sabi mo sa itaas.

   “Kahit sa historically proof at sa bibia ang personal ng pangalan ng Dios ay jehova.

   Napapansin KO ang pangalang jehova lamang ang grabi ninyong binatikos.bakit ang Yahweh,iehova ,yehowah tahimik kayong inc tungkol dito.”

   Delete
  7. Ram


   Maliban sa yhwh na transliterate ito pa po JHVH.
   Kaya ang JHVH nilagyan ng vowels
   kaya naging Jehovah sa English o jehova sa ceb/tag/at sa hil na wika.

   At mismo ikaw ram tinanggap mo ang translation ng pangalan ng Diyos.

   Umaamin ka ba na tanggap mo ang translation ng pangalang ng Diyos, maliban sa transliteration?

   Delete
  8. Ram

   Ikaw nga ang nag sabi na mahirap mag assume kung ang Jehovah o Yahweh Mali o tama. Tapos sinabi mo pa na ,
   ipagpalagay nalang natin na tama ang Jehovah o Yahweh.
   ---------------

   Eh bakit ang post mo sa itaas KO kontra sa sinabi mo noon?

   Delete
  9. Maricel,

   Nagpost at nagtanong ka uli, ngunit ang hinahanap ko sau na transliteration ng YHWH sa Cebuano, sa Tagalog at sa Hiligaynon di mo pa rin naipakita. Di mo pa rin sinagot.
   Ito sinabi mo:

   “Maliban sa yhwh na transliterate ito pa po JHVH”

   Ok sige isama na rin natin ito sa pagtransliterate. Idagdag na rin natin ang JHVH sa pagtransliterate sa Cebuano, Tagalog at Hiligaynon. Kapag naibigay o naipakita mo e2 sa akin Maricel. Masasagot ko ang tanong mo na ito:

   “Umaamin ka ba na tanggap mo ang translation ng pangalang ng Diyos, maliban sa transliteration?”

   Kasi malinaw naman ang sinabi ko na ito:

   “Sagot: papayag ako na hindi mali ung ibang anyo maliban sa "jehova" kung ito ay hindi dinagdagan ni binawasan pagkatapos mai-transliterate mula sa tetragrammaton na anyong "YHWH".

   Ibig sabihin sa ibang anyo pwedeng hindi ko tanggapin kung ito ay binawasan o dinagdagan pagkatapos mai-transliterate mula sa tetragrammaton na anyong "YHWH". At pwedeng tanggapin ko lahat ang ibang anyo kung ito ay hindi binawasan o dinagdagan pagkatapos mai-transliterate mula sa anyong YHWH.
   At ikaw mismo malalaman mo ang magigiging sagot ko sa tanong mo kapag naipakita mo na ito.
   _______________________

   E2 pa isang reply mo:
   Ikaw nga ang nag sabi na mahirap mag assume kung ang Jehovah o Yahweh Mali o tama. Tapos sinabi mo pa na ,
   ipagpalagay nalang natin na tama ang Jehovah o Yahweh.
   ---------------
   Eh bakit ang post mo sa itaas KO kontra sa sinabi mo noon?
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   Dito sa reply mo na ito na galing sa kabilang thread, malinaw na di mo naiintindihan ang ibig kung sabihin nito:

   Ang sabi ko:

   “mahirap mag assume kung ang Jehovah o Yahweh mali o tama”.
   “ipagpalagay nalang natin na tama ang Jehovah o Yahweh.”

   Pinapakita dito na sinang-ayunan lang kita na tama ang Jehovah o Yahweh para sakyan ko lang ang argument nyo.

   Dahil alam mo naman na malinaw ang stand ko na hindi Jehovah or Yahweh ang transliteration ng JHVH or YHWH sa Cebuano, Tagalog or Hiligaynon. Di mo maipakita yan dahil di mo kayang patunayan yan sa akin.
   Pero gayon pa man antayin ko pa rin na mapatunayan mo. At kung hindi mo ito mapatunayan lumalabas lang na assuming lang ang pinaniniwalaan nyo na “Jehovah ang tunay na pangalan ng Panginoong Diyos”. At ang sinabi ko sa itaas na “mahirap mag-assume” ay tumutukoy yan sa pinaniniwalaan mo. Dahil malayo at di tiyak sa tunay na katotohanan.

   Delete
  10. Ram

   JHVH o YHWH na transliteration sa ceb,tag,hil, ay JHVH o YHWH parin.

   Kaya nga may translation eh para mabigkas natin yan.

   Dahil kung puro transliteration lang ang tanggapin mo,Hindi ang translation eh wag kang gumamit sa pangalang jesus.at sa mga bibliang salin.

   Delete
  11. Ram

   Sabi mo "pinapakita dito na sinang-ayunan lang kita na tama ang Jehovah o Yahweh para sakyan lang KO lang ang argument nyo".
   ---------------

   Wala ka palang panindigan sa mga Aral nyo. Kayo pala ang pabagobago.

   Delete
  12. Maricel ito sabi mo:

   "JHVH o YHWH na transliteration sa ceb,tag,hil, ay JHVH o YHWH parin.

   Kaya nga may translation eh para mabigkas natin yan.

   Dahil kung puro transliteration lang ang tanggapin mo,Hindi ang translation eh wag kang gumamit sa pangalang jesus.at sa mga bibliang salin.
   =================================================

   So Maricel based sa sagot mo, malinaw na hindi Jehova ang pangalan ng tunay na Diyos sa Cebuano, Tagalog at Hiligaynon.

   Kaya nagsinguling ka at mali ang sinasabi mo na ito:
   “1.) malinaw pa sa sikat ng araw na pangalan ay "Jehova"
   “2.) kaya naging Jehovah sa English o jehova sa ceb/tag/at sa hil na wika.”

   Ngayon sabi mo pa:

   “Kaya nga may translation eh para mabigkas natin yan.”
   _______________________________________________
   Kung ito lang ang dahilan nyo “kaya may translation eh para mabigkas natin yan”, malaking sablay at pagkakamali nagawa nyo dyan. Dahil kahit hindi mo mai-translate ang mga nakasulat sa orihinal na Biblia nabibigkas na halos lahat ng nakasulat don maliban lang sa tetragrammaton na YHWH.
   Kaya hindi nakapagtataka sa nyo na kahit ung tetragramaton na YHWH na hindi nabibigkas sa kanyang orihinal na anyo ay pinagsikapan at pinangahasan nyong i-translate ito. Sablay tuloy ang naging resulta.

   Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na mai-translate din sa English o sa iba pang wika upang hindi lang mabigkas kundi ito’y maunawaan o maiintindihan ang mga nakasulat doon. Mahalaga na dapat sumunod tayo sa mga alituntunin ng pagtatranslate. Dahil ito ay pagpapakita ng respeto at upang makuha natin ang tumpak na salin mula sa orihinal na nakasulat.

   Wala kaming issue sa pagtatranslate kung ito ay nakaayon sa mga alituntunin. Pero sa inyo iba ang nangyari at ginawa nyo. Pinagsikapan at pinangahasan nyo pa ring i-translate ang hindi dapat pang translate dahil unang una alam na alam nyo naman na ang tetragrammaton na YHWH ay hindi nabibigkas kahit nasa kanyang orihinal na anyo. At walang nakakaalam kung ano ang tamang pagbigkas non. Kaya paano mo mai-translate kung walang nakakaalam.
   Maselan ang mga bagay na iyon lalo pa’t pangalan ng Panginoong Diyos iyon. Kaya kung usisain talaga mga ginawa nyo " nag assume lang kayo na Jehovah ang tunay na pangalang ng Panginoong Diyos" mahirapan nyong mapatunay na tama ang mga ginawa nyo.

   Delete
  13. Maricel ito pa reply mo:

   Sabi mo "pinapakita dito na sinang-ayunan lang kita na tama ang Jehovah o Yahweh para sakyan lang KO lang ang argument nyo".
   ---------------
   Wala ka palang panindigan sa mga Aral nyo. Kayo pala ang pabagobago.
   __________________________________________________
   Hahaha...Maricel, napatawa mo ako dito ah…paano mo nasabi na wala akong paninindigan sa mga aral namin…eh hanggang ngaun naninindigan pa rin ako na hindi Jehovah ang tunay na pangalan ng Panginoong Diyos. Alalahanin mo nasa talakayan o argumento tayo, nasa palitan tayo ng opinion at pinaniniwalaan. Anomang oras pwede ko sakyan o gamitin ang argumento mo para mapatunayan ko ang argumento o pinaniniwalaan ko, vice versa. Hindi ibig sabihin nun walang paninindigan o nagbago agad ang aral,..maari masumpungan mo sa akin na nagbago ang panindigan ko pero ang aral namin sa kabuuan ay nananatili pa din, at hindi magbabago yon...sinisigurado ko yan sa iyo.

   Malinaw nga sa akin na di mo naintindihan…Bigyan kita ng miiksing halimbawa:

   “Sa korte dinidinig ang isang kaso”. Ang kaso inaakusahan sa pagpatay ang isang akusado.

   Abogado: Inaakusahan ka sa pagpatay sa kapitbahay mo.
   Akusado: Hindi ako ang pumatay sa kanya. (Nangangatwiran)
   Abogado: OK sige! kung hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Pano mo mapasisinungalingan ang mga ebidensya laban sayo?

   “Dito Maricel,nakita mo sinakyan ng abogado ang argumento ng akusado na hindi nga sya ang pumatay, ibig bang sabihin nun nagbago agad ng paninindigan ang abogado? Hindi nya na rin ba aakusahan ang akusado? Di ba,hindi naman ganon ang nangyayari sa kasalukuyan, maliban lang kung i-insist mo yang sinasabi mo ngaun.

   Pero may alam ako at sigurado na pabago bago ang kanilang mga aral “ang aral ninyo - Saksi ni Jehovah”.

   Masakit man pero yan ang totoo, Maricel. Pasensya na.

   Delete
  14. Ram

   Sabi mo" so maricel based sa sagot mo, malinaw na Hindi jehova ang pangalan ng tunay na Diyos sa Cebuano,Tagalog at hiligaynon.
   ----------------------------------
   wala akong sinabi na Hindi jehova ang pangalan ng tunay na Diyos sa ceb,tag,at hil.
   Wag mong lagyan ng maling inside comment sa sinabi KO, na Hindi KO naman sinasabi.

   Ito ang patotoo na jehova o Jehovah ang pangalan ng tunay na Diyos.

   Awit 83:18 " upang malaman ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay JEHOVA ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa.

   Cebuano
   Salmo 83:18" Aron ang katawhan makaila nga ikaw kansang ngalan Mao si JEHOVA ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.

   Hiligaynon
   Salmo 83:18" ikaw,nga ang ngalan si JEHOVA ,ikaw lamang ang labing mataas sa bug-os nga duta"

   Aramaic bible in plain English
   Salm 83:18 " and they shall know that your name is lord JEHOVA you alone are exalted in all the earth.

   Webster's bible translation
   Salm 83:18 " that they may know that thou alone whose name is JEHOVAH,art the most high over all the earth.

   American standard version
   Isaiah 43:10 ' ye are my witnesses,saith JEHOVAH and my servant whom I have chosen'

   Young's literal translation
   Isaiah 43:10" ye are my witnesses,an affirmation of JEHOVAH, and my servant whom I have chosen"

   Malinaw ang patotoo KO NASA biblia yan,

   kaya paano ako nagsisinungaling o nag kamali ? eh malinaw pa sa sikat ng araw na ang pangalang jehova ay anjan sa biblia.

   Sige kung Mali ang jehova basahin mo sa biblia !mag bigay ka nang talata tungkul sa paratang mo.

   Sa korte kung sino ang may tamang ebedinsya sya ang NASA tama o NASA katotohanan.   Delete
  15. Maricel ito ang sinabi mo:

   “wala akong sinabi na Hindi jehova ang pangalan ng tunay na Diyos sa ceb,tag,at hil.
   Wag mong lagyan ng maling inside comment sa sinabi KO, na Hindi KO naman sinasabi.”
   ( comment mo last May 22, 2014 416:31)
   ====================================================
   Maricel, nalilito ka sa mga sagot mo…nagkakakontra kontra ka na…sinagot mong hindi mo sinabi na hindi Jehova ang pangalan ng tunay na Diyos sa ceb,tag, at hil. Pero ito ang sinabi mo:

   “”JHVH o YHWH na transliteration sa ceb,tag,hil, ay JHVH o YHWH parin.””- (comment mo Maricel last May 10, 2014 15:08)

   Kung ang JHVH o YHWH ay tunay na pangalan ng Diyos sa Hebrew, tapos sinabi mo dito sa ceb/tag/hil ay ganon pa rin na JHVH o YHWH. Maliwanag na hindi nga Jehovah ang pangalan ng tunay na Diyos sa ceb/tag/hil.

   Tapos sinabi mo pa…

   ”wala kang (ikaw) sinabi na hindi Jehova ang pangalan ng tunay na Diyos”
   “Wag mong lagyan ng maling inside comment sa sinabi KO, na Hindi KO naman sinasabi.”

   Kung mapapansin mo hindi ko nilagyan ng maling inside comment ang sagot mo. Kitang kita sa sagot mo eh, ang sagot mo ay JHVH o YHWH. Ikaw na mismo ang nagsabi batay sagot mo,, nilito mo lang sarili mo. Pansinin mo at isipin mong mabuti…Hindi mo nga sinabi na hindi Jehova pero ano ang sagot mo malinaw na JHVH o YHWH. Jehova ba basa mo nyan?

   Maliban lang kung ang basa mo ng JHVH o YHWH sa ceb/tag/hil ay Jehovah. Pero mas mahirapan mo namang mapatunayan dahil hindi naman ganyan ang tamang pagtuturo.

   Eh maliwanag nga ang sabi na hindi nabibigkas ang pangalan ng Diyos na YHWH sa Hebrew. Tapos ipagpipilitan mo na Jehova.,,eh hindi nga nabibigkas at walang nakakaalam…

   Maricel, based sa sagot mo ang tunay na pangalan ng Diyos sa ceb/tag/hil ay “YHWH”. Iyan ang tunay nyang pangalan ng tunay na Diyos at hindi Jehova.

   Gaya nga ng sabi ko sau nung una pa nag “assume” o nag baka-sakali lang kayo na Jehova ang pangalan ng tunay na Diyos.

   Kasi kung susundan natin ang argumento mo lalabas na mas magaling pa ang language na ceb/tag/hil kesa sa Hebrew. Kase nga sa kanila (sa Hebrew) hindi nabibigkas pagdating sa ceb/tag/hil..walang kahirap hirap nabigkas agad…Isipin mong mabuti.

   Delete
  16. Maricel ito pa sabi mo,

   “Sa korte kung sino ang may tamang ebedinsya sya ang NASA tama o NASA katotohanan.”
   =================================================
   Ok sige, susuriin natin ngayon ang ebedinsyang sinasabi mo para malaman natin kung sino ang nasa tama o nasa katotohanan.

   Sa mga talatang binasa mo Awit 83:18.

   Ang pangalan ng Diyos sa talatang iyan sa wikang Hebreo ay hindi JEHOVA, kundi ang TETRAGRAMMATON o APAT NA LETRA na: יהוה YHWH [Ang bawat letra ay binibigkas ng Yod-Hey-Waw-Hey mula kanan papuntang kaliwa], ito ang pangalan ng Diyos sa kaniyang orihinal na anyo wala itong mga vowels o patinig kaya hindi ito nabibigkas.

   Paano ba at saan nanggaling ang salitang Jehova?

   Actually, ito mismo sabi nyo eh Mga Saksi ni Jehovah.

   Ito nakasulat sa aklat nyo na may pamagat na Aid to Bible Understanding:

   “By combining the vowel signs of 'Adho.nay and 'Elo.him' with the four consonants of the Tetragrammaton the pronunciations Yeho.wah' and Yehowih' were formed… The first of these provided the basis for the Latinized form "Jehova(h)." [Aid to Bible Understanding, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, pp. 884]

   Sa Filipino:
   “Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga simbolong patinig ng 'Adho.nay at 'Elo.him'sa apat na katinig ng Tetragrammaton ang pagbigkas na Yehowah at Yehowih ay nabuo…Na siyang naging mga unang pinagbatayan ng isina-Latin na anyong Jehova.”

   Samakatuwid ay dinagdagan ng vowels o patinig ang APAT NA KATINIG ng TETRAGRAMMATON, para ito ay mabigkas, kinuha ang mga vowels ng salitang Adhonay o “PANGINOON”, at Elohim o “DIYOS” sa wikang Hebreo.

   Ganito iyon:
   adhonay + YHWH = YaHoWaH or YeHoWaH

   elohim + YHWH = YeHoWiH

   At sa mga anyong iyan kapuwa nanggaling ang salitang YAHWEH, at ang isina-Latin na JEHOVAH.

   Ang wikang LATIN ay ang salitang ginagamit noon ng Imperyo ng Roma.

   (Samakatuwid, pinagsikapan at pinangahasan nyo lang na mabigkas ang hindi mabigkas. Kaya lumitaw at naging Jehovah ito).

   Ano ang sinasabi ng mga SAKSI tungkol sa salitang YAHWEH? Bakit mas pinili nilang gamitin ang pangalang JEHOVA.? Muli tayong sasagutin ng kanilang aklat:

   "While inclining to view the pronunciation "Yah.weh" as the more correct way, we have retained the form "Jehovah" because of people's familiarity with it since the 14th century. [The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1969, page.23]

   Sa Filipino:

   "Bagamat aming kinikilingan ang pananaw sa pagbigkas ng "Yah.weh" na siyang mas tamang paraan, aming pinanatili ang anyong “Jehova” sa dahilang ito ang pamilyar sa mga tao noong ika-14 na siglo.”

   Sinasabi ng kanilang aklat na bagamat kanilang nalalaman na ang mas tamang pagbigkas ay ang “YAHWEH”, ay mas pinili nilang gamitin ang JEHOVA dahil sa iyon daw ang kilala o pamilyar sa mga tao noong 14th Century

   Maliwanag kung gayon na ang kanilang pinagbatayan ay kung ano ang nalalaman ng tao, dahil sa iyon ang kilalang pangalan ng Diyos noon ng pangkaraniwang tao ay iyon na ang kanilang ginamit. Ibig sabihin kaisipan ng tao ang pinagbatayan ng Watchtower Society.

   Pumapayag ba ang Biblia na tayo ay magbabatay sa kaisipan, karunungan, at kaalaman ng mga tao?

   1 Corinto 2:4-5 “At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.”

   Kaya isa pong napakamaling bagay ang ginawa ng Watchtower sa pagbabatay ng pangalan ng Diyos mula sa kung ano ang kaisipan o kaalaman ng mga tao nung panahong iyon.

   Dahil hindi po natin kailan man mapagsasaligan ang karunungan ng tao. Ano ba ang pagtuturing ng Biblia sa katangian ng karunungan ng tao:

   1 Corinto 3:19 “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”

   Delete
  17. Continuation:

   Alam niyo ba kung kanino talaga galing ang pangalang JEHOVA? At sino ba talaga ang unang gumamit nito? Sasagutin tayo ng mga SAKSI, sa pamamagitan ng kanilang aklat:

   “The first recorded use of this form [Jehovah] dates from the thirteenth century C.E. RAYMUNDUS MARTINI, a Spanish monk of the Dominican Order, used it in his book Pugeo Fidei of the year 1270. Hebrew scholars generally favor "Yahweh" as the most likely pronunciation.” [Aid to Bible Understanding, Watchtower Bible And Tract Society, 1971, page. 885]

   Sa Filipino:

   “Ang kaunaunahang naitala na paggamit ng anyong ito [Jehova] ay mula noong ika-13 siglo, Panahong Cristano [C.E.]. Si RAYMUNDUS MARTINI, isang mongheng Kastila ng Dominican Order, ay ginamit ito sa kaniyang aklat na Puego Fidei noong taong 1270. Karaniwan sa mga Hebreong Iskolar ay pumapabor sa “Yahweh” bilang pinakatamang pagbigkas.”


   Bahagi ng Pahina ng aklat na isinulat ni Raymundus Martini ang Pugeo Fidei noong 1270 A.D.,
   kung saan unang lumitaw ang Pangalang JEHOVA.

   Maliwanag kung gayon na inaamin ng samahang ito, na ang pangalang JEHOVA, ay nagmula sa isang Mongheng Kastilang si RAYMUNDUS MARTINI, mula sa Dominican Order, o isang sangay ng mga PARI sa Iglesia Katolika. Noon lamang 13th Century nagkaroon ng salitang JEHOVA, kaya ito ay pinakamatibay na katunayan na hindi kailan man tinawag ng mga Patriarka, mga Propeta, ng Panginoong Jesus, ng mga Apostol, at maging ang mga Unang Cristiano ang Diyos sa pangalang ito.

   Kaya Maricel, napatunayan ko na hindi tama ang mga ebidensyang sinasabi mo. So paano ngayon yan? Inaamin mo na ngayon na wala ka sa tama o wala ka sa katotohanan? Kase yan naman sabi mo eh. “Kung sino ang may tamang ebidensya sya ang nasa tama o nasa katotohanan”. Sa madaling salita Maricel, pinagsikapan at pinangahasan nyo lamang para lumitaw ang Jehovah na pangalan. Para may magamit lamang kayo,,,,

   Gaya nga ng sabi ko sau nung una pa nag “assume” o nag baka-sakali lang kayo na Jehova ang pangalan ng tunay na Diyos.,,

   Kase kung tutuusin, at alam nyo naman yon na hindi nabibigkas ang pangalan ng tunay na Diyos eh.

   Maricel, masakit man pero yan ang totoo. Pasensya ulit.

   Delete
  18. ram
   sabi mo" kung ang JHVH o YHWH ay tunay na pangalan ng DIYOS sa hebrew.tapos sinabi mo dito sa ceb/tag/hil ay ganon parin na JHVH o YHWH. maliwanag na hindi nga jehovah ang pangalan ng tunay na Diyos sa ceb/tag/hil.
   ------------------
   ang iyong pang unawa lamang ang nag ko-kontra sir ang JHVH o YHWH ay isang transliteration,mismo pa nga ang kapatiran mo ang nagsasabi eh na ang YHWH ay transliteration.kaya nga may translation eh para mabigkas yan.
   bakit sir ang transliteration ba na JHVH o YHWH NAG KO KONTRA ba sa ito sa translation na jehovah o yahweh? patunayan mo !

   oh baka! ang iyong pang unawa lamang ang nag ko kontra?hehehehe

   halimbawa:
   ang transliteration ba na greek word "iesou kristou" komokontra ba ito sa "jesus christ?

   sabi mo " pansinin mo at isipin mong mabuti...hindi mo nga sinabi na hindi jehova pero ano ang sagot mo malinaw na JHVH o YHWH.
   jehova ba basa mo nyan?
   -------------------
   e try mo na ang JHVH lagyan ng vowel tingnan natin kung hindi ba jehovah ang mababasa.

   Delete
  19. ram

   bakit walang nakakaalam ngayon kung paano talaga binibigkas ang pangalan ng DIYOS sa sinaunang wikang hebreo?

   una, mga 2000 taon na ang nakalilipas,nagkaroon ng pamahiin ang mga judio na masamang bigkasin ang pangalan ng DIYOS sa mga teksto ng bibliya,papalitan nila iyon ng salitang " panginoon"dahil hindi na ginamit ang pangalan ng DIYOS sa nakalipas na maraming siglo,nakalimutan na kung paano ito binibigkas.

   ikalawa, ang sinaunang wikang hebreo ay isinusulat nang walang patinig. noon, kapag nagbabasa ang isa, dinaragdagan lamang niya ng mga patinig ang mga salita ayon sa alam niyang nakasanayang bigkas dito.nang maglaon isang sistema ang ginawa para hindi tuluyang makalimutan ang bigkas sa mga salitang hebreo. naglalagay ng mga tuldok-patinig o pananda para sa mga patinig sa bawat salita sa bibliyang hebreo.pero sa pangalan ng DIYOS ,tuldok patinig para sa salitang"panginoon" ang inilalagay upang ipaalaala sa mga nagbabasa na iyon ang kanilang bibigkasin o kaya namay wala talaga silang inilalagay na anumang pananda.

   ang makikita na lamang ngayon ay ang apat na katinig na tinatawag na tetragrammaton. ayon sa isang diksyunaryo,ito ang apat na titik hebreo na karaniwang isinusulat na YHWH o JHVH para sa pangalan ng DIYOS na nasa bibliya.
   kaya madaling mauunawaan kung bakit ang JHVH kapag nilagyan ng patinig ay nagiging "JEHOVA" ang anyo na karaniwang ginagamit ngayon sa wikang tagalog.

   pansinin mo:
   deu 5:11- you must not take up the name of JEHOVAH your GOD in a worthless way for JEHOVAH will not leave anyone unpunished who takes up his name in a worthless way.

   exodo 9:16-but for this very reason i have kept you in existence to show you my power and to have my name declared in all the eath.

   anong saysay sa mga talata na ito kung ang pangalan ng DIOS hindi binigkas o pinabigkas ng DIOS sa kanyang mga alagad?

   Delete
  20. ram

   lilinawin ko ang sinabi mo tungkul kay raymundus martini:

   english na jehovah ang ginagamit ng aid to bible understanding at hindi ang original na "yohoua" isinulat mismo ni raymundus martini noong 1278.
   ayon mismo sa pahina 17 at sa footnote ng brochure na divine name that will endure forever 1984------ganito ang mababasa page 17 in time, "God`s name came back into use in 1278 it appeared in latin in the work pugio fidei [dagger of faith ] by raymundus martini a spanish monk,raymundus martini used the spelling "yohoua" footnote---- printing of this work dated some centuries later,however have the divine name spelled jehova.

   tagalog--- pahina 17 dumating ang panahon na ang pangalan ng Diyos ay muli na namang ginamit noong 1278 ay lumitaw iyon sa latin sa akdang pugio fidei [ balaraw ng pananampalataya ] ni raymundus martini isang mongheng kastila ang ispeling na "yohoua" ang ginagamit ni raymundus martini...mga talababa subalit sa mga limbag ng akdang ito makalipas ang mga ilang siglo ay jehova ang ispeling ng banal na pangalan.

   malinaw o maliwanag po na "yohoua" at hindi anyong "jehova" ang original na isinulat mismo ng kamay ni raymundus martini.kaya ang ipinapakita mo sir sa itaas na copy na yan ng pugio fidei [ dagger of faith ] ay isang translation na lamang at hindi mismo ang orig na isinulat ni raymudus martini.

   Delete
  21. ram

   habang nanalangin,ganito ang sinabi ni jesus tungkul sa paggamit niya ng banal na pangalan:

   "ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at patuloy ko pang ipakikilala" juan 17:26 jerusalem bible

   at sa kilalang panalangin na ama namin sinabi ni jesus " ama naming nasa langit mapabanal nawa ang iyong pangalan" mateo 6:9 jerusalem bible

   kaya baka magulat ka kapag nalaman mong sa kaniyang aklat na "JESUS of NAZARETH" na inilabas kamakailan, ganito ang sinabi ni POPE BENEDICT XVI tungkol sa pag gamit ng banal na pangalan.
   "sabi niya tama talaga ang mga israelita sa pagtanggi nilang bigkasin ang pangalan, ito na ginagamit ng Diyos na ipinahahayag sa salitang yhwh para hindi ito madusta at maging kapantay ng pangalan ng mga paganong diyos.
   sa katulad na paraan mali ang mga salin ng bibliya na inilabas kamakailan sa pag gamit nila ng pangalang ito, na laging itinuturing ng mga israelita na mahiwaga at hindi bigkasin na para bang katulad lamang ito ng anumang matandang pangalan,sabi nya"

   ano sa palagay mo? tama ba o maling gamitin ang pangalan ng DIYOS?

   Delete
 80. Meron pa din pala 'to hanggang sa ngayon. Ate Maricel, gaya ng sinabi nila, hindi sila maniniwala na ang pangalang ng Tunay na Diyos na Makapangyarihan sa lahat eh Jehova. Sa madaling salita po, kahit anong gawin natin na paliwanag, hindi na po sila maniniwala. Sabi sa bibliya, wag daw ibigay ang perlas sa baboy. So wag nyo na po silang pag-aksayahan ng panahon. Mas mabuti po kung gugugulin nyo nalang po yung time nyo sa pangangaral talaga sa bahay-bahay.

  Isa pa, pansinin nyo po, hindi lahat ng tanong eh sinasagot nila. or hindi lahat ng topic eh nagko-comment sila. Gaya nalang nung topic na sakanila daw natutupad yung pangangaral ng mabuting balita bago dumating ang wakas. Ang point ng isang kasama nila eh sinabi daw ng isang pioneer na naipangaral na yung mabuting balita sa buong lupa. Eh bakit wala pa daw yung wakas. Nag word for word sila dun. Eh samantalang si Apostol Pablo mismo nagsabi din na naipangaral ng yung mabuting balita sa buong silong ng langit. Hanggang ngayon wala silang sagot sa tanong ko about sa topic na yun.

  Oppsss. Malamang delete tong comment na to.
  Anyway ako po yung MCVXII

  ReplyDelete
 81. To:MCVXII

  Salamat sa comment mo kaibigan, tama ka mas mabuti gugulin KO ang pangangaral sa bahay bahay ito po ang ginawa KO.

  minsan pumunta ako dito baka kasi may mabubuting puso na maiintindihan ang katotohanan na sinabi sa biblia. At maliban pa dito may oras po akong gugulin.Sana na gets mo.ika nga sideline KO po ang pag post dito. Na miss kona ang line of reasoning mo kaibigan.

  Salamat

  ReplyDelete
 82. Ram

  Buti pa Yong abogado sa illustration mo Hindi inamin na tama ang akusado,pro ikaw !inamin mo na mahirap mag assume na tama o Mali ang jehova.

  Sinagot kona ang tanong mo ah, ako
  na ang mag tanong:

  Ano ba ang tumpak na pagbigkas sa pangalang Jesus,isaias ,jeremeas sa wikang hebrew walang labis walang kulang?

  Ano po ang transliteration sa pangalang Jesus,isaias,jeremeas sa wikang Tagalog,Cebuano, hiligaynon?

  ReplyDelete
 83. Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. George Lamsa Translation of the Peshitta
  Exodus 15:2 ...He is mighty and glorious, The LORD JEHOVAH has become our Saviour; he is our God, and we will praise him; our father’s God, and we will exalt him.

  Paki paliwanag nga po yan kng talagang inimbento lng po namin ang pangalang jehova.. Hindi ba yan ang bible translation nyo?

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network