Wednesday, 13 July 2011

Kung Bakit Wala Kaming Pasko


Ang Iglesia Katolika at mga protestante ay may ipinagdiriwang na Pasko tuwing Disyembre 25 ng bawat taon, na ipinalalagay nila na ito ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaugnay nito, marami silang isinasagawang mga aktibidad at marami rin ang nakikibahagi sa mga iyon.  Kaya may mga pumupuna sa hindi pakikipagkaisa ng Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang nila.  Sinasabi ng iba na mabuti pa raw ang kaarawan ng kapanganakan ng mga kaanib sa Iglesia ay aming ipinagdiriwang.  Inaakala tuloy ng ilan na napakaliit ng pagtingin ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Jesucristo.  Kung alam lamang nila na hindi tunay na kaarawan ni Cristo ang ipinagdiriwang nila tuwing Disyembre 25, kundi iyon ay isang pistang pagano na “isina Cristiano,” marahil ay hindi sila papayag na magkaroon sila ng bahagi sa pagdiriwang na iyon.

          Ganito ang mababasa sa isang aklat Katoliko tungkol sa Pasko na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at mga Protestante:“It has sometimes been said that the Nativity [Christmas] is only a Christianized pagan festival.” [Handbook of Christian Feasts and Customs, page 61]

Sa Filipino:

“Nasabi na sa ilang pagkakataon na ang Natividad [Pasko] ay isa lamang isina-Cristianong kapistahang pagano.”

          Pinatutunayan ng aklat na ito na ang Natividad o Pasko na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at mga Protestante ay isa lamang “isina-Cristianong” kapistahang pagano.

Ano ba ang ibig sabihin ng salitang PAGAN o “pagano”?

PA'GAN, n. a Gentile; an idolater; one who worships false gods. This word was originally applied to the inhabitants of the country, who on the first propagation of the Christian religion adhered to the worship of false gods, or refused to receive Christianity, after it had been received by the inhabitants of the cities.” [Webster’s 1828 Dictionary]

Sa Filipino:

PAGANO, n. isang Gentil; isang mapagsamba sa diosdiosan; sumasamba sa mga hindi tunay na diyos. Ang salitang ito ay unang ginamit sa mga unang mamayan ng isang nayon, na sa pasimula ng pagpapalaganap ng relihiyong Cristiano ay mga nahirati sa pagsamba sa mga hindi tunay na diyos, o yaong tumatanggi na tanggapin ang Cristianismo, pagkaraan na ito ay tinanggap na ng mga naninirahan sa mga lungsod.”

                Maliwanag na sinasabi ng Dictionary na ang isang Pagano ay isang tao na hindi sumasamba sa tunay na Diyos dahil sa ang mga ito ay ang mga nahirati sa pagsamba sa mga diosdiosan, sa panahon natin sila iyong mga Hindu, Budhist, o alin mang relihiyon na lumuluhod at naglilingkod sa mga rebulto o larawan, na tumatanggi sa aral ng Cristianismo.  Sa pagsasabi na ang Pasko ay isina-Cristiano lamang na Pistang Pagano, ibig sabihin noon ay kinopya lamang ito sa pagdiriwang ng mga taong hindi Cristiano na sumasamba sa mga diosdiosan.

Ang Pagkapili ng Disyembre 25

          Ang pagkapili ng Disyembre 25, na diumano’y petsa ng kapanganakan ni Cristo, ay buhat lamang sa impluwensiya ng mga Romanong Pagano:

“…The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian (275), had celebrated the feat of the sun god (Sol Invictus: The Unconquered Sun) on that day.  December 25 was called the ‘Birthday of the Sun.’ and great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire.” [Handbook of Christian Feasts and Customs, page 61]

Sa Filipino:

“…Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensiyahan ng pangyayaring ang mga Romano, mula sa panahon ni Emperador Aureliano (275), ay ipinagdiwang ang kapistahan ng diyos na araw (Sol Invictus: ang Hindi Mapananaigang Araw) sa araw na iyon.  Ang ika-25 ng Disyembre ay tinatawag na ‘Araw ng Kapanganakan ng Araw’, at idinaos sa buong imperyo ang mga dakilang paganong pagdiriwang na panrelihiyon ng kultong Metraiko.”

          Maliwanag na ang Disyembre 25 ay hindi siyang tiyak na petsa ng kapanganakan ni Cristo [Wala naman talaga tayong mababasa sa Biblia kung kailan siya ipinanganak].  Ito ay ang Petsa ng isang kapistahan ng mga pagano, na ang ipinagdiriwang ay ang kanilang Diyos na Araw na si Sol Invictus o ang Hindi Mapananaigang Araw.”  Sa petsang ito ay idinaraos ang malaking panrelihiyong pagdiriwang na pagano. At maliwanag nilang inamin na ito ang kanilang pinagbatayan ng pagkapili nila ng Disyembre 25, na siyang kapanganakan daw ni Jesucristo.


Galing din sa Pagano

        Hindi lamang ang petsa ang kinuha o kinopya sa mga pagano kundi pati ang mga gawain kung araw ng Pasko gaya ng mga pagsisindi ng mga kandila at paglalagay ng mga Christmas Tree.

“The candles, in some parts of England, lighted on Christmas eve, and used so long as the festive season lasts, were equally lighted by the pagans on the eve of the festival of the Babylonian god, to do honour to him; for it was one of the distinguishing peculiarities of his worship to have lighted wax candles on his altars.  The Christmas Tree, now so common among us, was equally common in Pagan rome and Pagan Egypt.” [The Two Babylons Or the Papal Worship, p. 97]

Sa Filipino:

“Ang mga kandila, sa ilang bahagi ng Inglatera, na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko, at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang, ay kaparehong sinisindihan ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng diyos ng Babilonia, upang parangalan siya: sapagkat ang isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa kaniya ay ang magkaroon ng mga sinindihang kandila sa kaniyang mga dambana.  Ang Christmas Tree, na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin, ay kaparehong pangkaraniwan din sa Paganong Romano at Paganong Ehipto.”

          Nagsisindi ng kandila ang mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng diyos ng Babilonia upang parangalan siya.  Ang Cristmas Tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto. 

          Maging ang mga nagsipagsuri tungkol sa Christmas Tree ay nagsasabi na ito’y isang labi ng pagsamba ng mga pagano sa punong-kahoy:

“Some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt…”[Collier’s Encyclopedia, vol 6, p.404]

Sa Filipino:

“Ang ilan sa mga awtoridad ay itinuturing ang Christmas tree na isang namamalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at matatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto.”

          Kaya hindi nakikiisa ang mga Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng Pasko dahil ito ay nagmula lamang sa mga pagano, hindi lamang ang petsa, kundi maging ang iba’t-ibang gawain na isinasagawa ng mga Katoliko at Protestante sa nasabing okasyon.


Magliligaw sa Katotohanan

          Isang katotohanan na ang Paskong ipinagdiriwang ng mga Katoliko at mga Protestante ay inimbento o katha lamang.  Hindi ito utos ng Diyos kundi utos lang ng tao.  Ang kautusan ng tao, kapag pinagsaligan sa paglilingkod sa Diyos, ay nagliligaw sa katotohanan:

Tito 1:14  “At upang maalis ang hilig nila sa mga alamat ng mga Judio at mga kautusan ng mga tao, na nagliligaw lamang sa kanila sa katotohanan.” (Salita ng Buhay)

          Hindi namamalayan ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng Pasko na sila ay naililigaw na sa katotohanang ikaliligtas, sapagkat sa kanilang ginagawa ay sumusunod sila sa mga kautusan ng tao at mga gawaing pagano.  Ang dapat maging saligan sa paglilingkod ng tao sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi ang mga utos ng tao kundi ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa mga Banal na Kasulatan.

2 Timoteo 3:15-17  “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.  Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay,  upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.”  [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

          Anumang aral na hindi ayon sa Biblia at labag pa sa itinuturo ng Biblia ay hindi ikaliligtas  kundi tiyak na ikapapahamak sa Araw ng Paghuhukom:

2 Tesalonica 2:11-12 “Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya sila ng Diyos na sila’y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan” (Magandang Balita, Biblia)

Ito ang isa sa dahilan kaya hindi ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ang “Pasko” ng mga Katoliko at mga Protestante.  Ano ang mapapala sa isang araw ng masayang pagdiriwang, kung ito naman ay patungo sa pagkahamak ng ating mga kaluluwa magpakailan man?

 Sanggunian

Collier’s Encyclopedia.  New York: Macmillan Educational Company. 1964.

Handbook of Christian Feasts and Customs. Francis X. Weiser. New York: Hartcourt, Brace & World, Inc., n. d.

The Two Babylons Or the Papal Worship. Rev. Alexander Hislop. Neptune, New Jersey: Loizcaux Brothers, Inc., 1943.

317 comments:

 1. Isinakristyanong kapistahang pagano lang pala yan. But still wala pa din sa Biblia maliban sa katotohanang ipinanganak ang Panginoong JesuCristo.

  ReplyDelete
 2. Very informative, straight forward easy to understand kasi written in Pilipino and English. May it serve God's righteous purpose. God bless!!!

  ReplyDelete
 3. hi sa inyo.. na view ko po ang video na ito at gusto ko po sanang alamin kung ano po ang stand nyo sa video..

  http://www.youtube.com/watch?v=_xev-wLrryE&feature=related

  ReplyDelete
 4. Just let it be...i think catholic people don't bother your religion right?so don't discriminate them...they will follow what they want.and as i know we are in democratic country we all have a freedom to choose religion.Stop bullying Roman Catholic.

  ReplyDelete
 5. we are not bullying catholic people. I used to be a catholic but then when I learned the truth became Agnostic.Sa totoo lang mahirap naman kasi malinlang, kaya I'd rather become Agnostic at least ISA lang ang diyos ko at hindi ako naniniwala sa TRINITY. Buti nalang naakay ako sa IGLESIA NI CRISTO dahil napatunayan ko na hindi tama ang PASKO dahil sa mula ito sa PAGANO. PARANG WITCHCRAFT, madami ang nagsasabi masama ito pero di nila alam ang pasko na people are celebrating came from this PAGAN tradition, which is also a form of WITCHCRAFT OR WICCA.

  ReplyDelete
 6. Regardless whether Christ was born on Dec. 25 or not ( It was never clearly stated in the Bible when that exact date was) a date being set aside for the remembrance of the birth of Jesus is what really matters doesn't it. Assuming that it was based/patterned on other practices, what does that matter in the long run? Beginnings are like race, it doesn't define a person. Christmas is now celebrated in joy and with positive effects felt across continents. It is not a betrayal of God, do not underestimate His ability to appreciate/appluad the intent and spirit of the celebration rather than the day itself.

  ReplyDelete
 7. Buti na lng may ganitong blog, salamt po at marami kaming natutunan, nadadagdagan ang aming kaalaman at tumitibay kami sa aming PANANAMPALATAYA AT PAGIGING IGLESIA NI CRISTO :))

  ReplyDelete
 8. Di naman po kailangan pagtalunan pa ang araw kung kailan talaga ipinanganak ang Panginoon Jesus dahil wala naman nakababatid ng eksaktong oras at araw maging ang mga pantas noong araw na iyon ang tala sa langit ang naging gabay nila upang marating ang lugar kung saan ipinanganak ang Panginoon. Ang mahalaga rito ay mayroon tayong banal araw na inilaan para sama sama nating gunitain at ipagpasalamat ang dakilang araw ng pagsilang ni Jesus na simbolo ng ating pagasa at kaligtaasan,hindi natin kayang matataros ang kaisipan ng Diyos at tanging ang Panginoong Diyos lang ang makababatid kung ano ang laman ng ating mga puso at kung paano tayo nakitungo sa ating mga kapwa. Lahat tayo ay makasalanan ano man relihiyon tayo kinabibilangan ang mahalaga kinikilala natin sa si Jesus ang ating Panginoon at ating tagapagligtas at tanging ang habag lamang ng Panginoon ang siyang makatutugon ang kaligtasang ito. Ang Pasko ay simbolo ng Panampalataya, Pag-asa at Pagibig.

  ReplyDelete
 9. Pagtalunan? hindi naman po. Kungdi kung saan po tayo naninindigan. May mga bagay tayong kasing tinitingnan na wari bagay hindi naman masama dahil ang layunin nga naman po ay IPAGDIWANG ang KAPANGANAKAN ni Jesus.

  Inilalahad lang po ng INC ito at ako na dating katoliko ay tinangap ang katotohanan na ang petsa na ito ay hindi kailanman TINAKDA ni Cristo ni ng mga APOSTOL niya. Kaya po papaano ito magiging BANAL NA ARAW kung ito naman po ay UMUGAT at inakma sa pagdiriwang ng PAGANO???

  Namulat po tayo sa aral na inakala natin na nagMULA sa mga APOSTOL. Ngunit pinagPAUNA na po ng mga apostol ang SINOMANG MANGARAL na HINDI nila INARAL ay SUMPAIN kahit ANGEL man siya sa LANGIT na magtuturo na IBA sa TINURO po nila.

  Ang pagdiriwang po dapat naman ay nakaSALIG sa KATOTOHANAN at ARAL na tinuro ng mga apostol. Kinamumuhian ng Diyos ang mga bagay na ginagawa ng PAGANO di po ba? IPINAALAM sa ATIN na ang malaon na natin NAKAGISNAN na petsa ng kapanganakan ni Cristo ay HINDI naman pala TOTOO. Papaano ito magiging BANAL kung hindi naman pala ito TOTOO?

  Opo lahat tayo makasalanan. Hindi natin maikakaila yun. At dahil po dun MARAPAT po MANINDIGAN po tayo sa KATOTOHANAN na TINURO ng KASULATAN. HUWAG MAGSIHIGIT sa mga BAGAY na NASUSULAT.

  Maganda man po ang LAYUNIN na IPAGDIWANG ang kapanganakan ni Jesus. Ngunit ang MASAMA po ay MAG IMBENTO ng PETSA nalang para UMAYON sa KAGUSTUHAN para mairaos ang pagdidiwang na yun ayun lang sa PANSARILING KAGUSTUHAN para MAKAPAGDIWANG. At TINAKDA pa ito sa ARAW ng kapistahan ng PAGANO.

  Abay wala pong PAGTATALO na ito po ay HINDI kailanman PINAPAYAGAN. Kaya nga po ang mga UNANG CRISTIYANO, ni ang mga apostol ay nagTAKDA ng PAGDIRIWANG ukol sa kapanganakan ni Jesus. Ni hindi po nila TINURO na ang pasko ay simbolo ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.

  Kaya ipagpaumanhin ninyo ngunit WALA po yan sa KASULATAN. Ni HINDI yan TINURO ng mga APOSTOL ni ng PANGINOONG JESUS.

  Ikaw mismo ang MAKAKAPAGPATUNAY niyan. Papaano? HANAPIN mo sa KASULATAN yang sinasabi ninyo. di po ba WALA naman yan sa KASULATAN? Wala pong pagtatalo ukol sa gayun my dearest.

  ReplyDelete
 10. One can celebrate peace and love, everyday of their lives and celebrate Jesus' birth and life by giving true honor to his name, by following his commandments and living as a true Christian. That is how members of the INC - Church of Christ, honor Christ. The only reason, that Christmas Day per se, is not celebrated by INC members is because of its pagan roots, we don't worship idols nor do we participate in any of their festivities. Peace to all.

  ReplyDelete
 11. mas mabuti sumunod tayo sa sinasabi ng panginoong diyos at ng panginoong hesukristo at hindi sa mga PAGANO

  ReplyDelete
 12. ano po ba ang ibig sabihin ng espiritu ng tao kaysa ang diyos ay espirito? pakisagot po

  ReplyDelete
 13. ang pasko ay sumapit tao ay magsi-awit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw kaya't magbuhat ngayon kahit hindi pasko ay magbigayan- mraming INC ang ngdiriwang ng pasko ng hindi alam ng kanilang LOKAL, haha mismong sila nakikisaya sa PASKO tago nga lang haha ibig sbhin ndi lahat ng INC member ay hindi naniniwala sa Dec. 25 merong naniniwala at nakikisaya kung wala kayong pagdiriwang ng December 25 dapat wala din kayong Holiday ng araw n yan dapat may office work kayo dapat may pasok kayo sa school :) God's knows what is in our HEART, we LOVE YOU JESUS CHRIST AND GOD THE FATHER ALMIGHTY IN HEAVEN!!

  ReplyDelete
 14. pagpalain ka nawa ng AMA kung sino ka man. At patawarin ka nawa NIYA dahil hindi mo nalalaman ang mga sinasabi mo. At sana buksan NIYA rin ang isip at puso mo sa katotohanang hindi mo matanggap tanggap, ang katotohanang makapagliligtas sa kaluluwa mo laban sa dagat-dagatang apoy pagdating ng paghuhukom. At sana rin paglinawin ng AMA sa isip mo ang sinabi mong "we LOVE YOU JESUS CHRIST AND GOD THE FATHER ALMIGHTY IN HEAVEN!!" kung ano ang tunay na kahulugan nyan, at ano ang katumbas na gagawin mo para mapatunayan mo yan! Walang ibang maliligtas kundi ang mga pumasok sa kawan, dahil ang mga nasa loob ng kawan ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoong JesuCristo.. Bibliya nyo rin ang basahin niyo, dahil wala kaming sarili naming bibliya, walang ibang ililigtas ang Panginoong Jesus kundi ang sarili NIYANG IGLESIA! Ang IGLESIA NI CRISTO! Ito ang katotohanan na nasusulat sa Bibliya!

  Subalit mali ang pagkakaintindi ng marami na sinasarili daw ng Iglesia Ni Cristo ang kaligtasan! Mga kaibigan, kung alam nyo lang ang pagmamahal namin sa inyo, kung alam nyo lang kung gaano kami nagsasakripisyo upang makapag-akay ng magbabalik-loob sa AMA, AT kung alam nyo lang ang pagmamalasakit namin sa mga hindi pa kaanib sa loon ng tunay na Iglesiang ililigtas ng Panginoong Jesus, hindi nyo masasabi ang mga bagay na iyan laban sa mga INC! Basbasan kayo at pagpalain ng AMA na paliwanagin NIYA ang Kanyang katotohanan sa inyong buhay! Makasama nawa namin kayo sa pagmamana ng buhay na walang hanggan!

  ReplyDelete
 15. Hindi po dapat na sa myembro tumitingin, kundi sa doktrina ng relihiyon. tulad nga po ng nasabi, lahat po ay nagkakasala. Ang sa amin lang naman po, mabuti na malaman nyo kaysa sumusunod na lamang sa kung ano ang nakasanayan.Wala pong masamang alalahanin ang kapanganakan ni Cristo. Pero sana alamin nyo rin kung paano nga ba ito nagsimula, pagsamba po sa Diyos na Araw ang mga puno atbp ang pinagmulan nito. At kung mapapansin nyo po, sa tuwing sasapit ang "Pasko", hindi naman talaga ang kapanganakan ni Jesus ang naiipagdiwang kundi ang mga sariling kasihayan lamang. Sana mas matuunan na lang ang pagpapasalamat sa mga biyaya at hindi sa mga labis na pagsasaya (na labag din po sa bibliya).

  Hindi rin po porket mabuti ang ating intensyon ay nakalulugod na sa Diyos ang ating mga gawa (lalo't labag ito sa kanyang mga utos). salamat po..

  - dating Katoliko

  ReplyDelete
 16. tama po kayu .. kahit po ako naguguluhan dahil wala naman talaga nabanggit na dec.25 sa bible ..

  ReplyDelete
 17. well ang akin lang di kayo dyos para humatol kung sino ang maliligtas at sino ang mapupunta sa dagat dagatang apoy,tigilan nyo ang alitan at hayaan nyo ang bawat isa maniwala sa kanilang pinaniniwalaan,maski ang dyos di tayo kinontrol pumili kung asan tayo ngayun,ang bawat isa ang nagawa ng kanilang pinaniniwalaan.
  hindi tao ang hahatol yan ang tandaan nyo

  ReplyDelete
 18. Ako po ay nanawagan sa lahat ng aking mga kakilala, kaibigan, kamag-anak at sa aking mga mahal sa buhay na kaya hindi nagdiriwang ang mga Iglesia ni Cristo ng pasko ng mga Katoliko at Protestante dahil hindi Dec. 25 o nakasulat sa biblia ang araw kapanganakan ni jesucristo. Magsuri po kayo at makinig sa doctrina ng Iglesia ni Cristo dahil ito lamang ang Iglesia na nagtuturo ng mga katotohanan na hango sa biblia.

  ReplyDelete
 19. WE LOVE TO SHARE THE TRUTH TO ALL THE PEOPLE AS WHAT OUR LORD JESUS CHRIST AND APOSTLES DID IN THE EARLY DAYS. JUST LIKE US, FOR THEM TO KNOW THE TRUTH, TO BELIEVE IN THE TRUE WORDS OF GOD AND TO BE BAPTIZED IN THE TRUE CHURCH TO ATTAIN SALVATION FOR OUR SOULS ARE AT STAKE...WHO DO YOU BELIEVE WHEN...

  GOD SAID:
  I AM GOD AND THERE IS NO OTHER GOD BESIDE ME
  BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED NOR SHALL THERE BE AFTER ME
  I KNOW NO OTHER GOD, IS THERE A GOD BESIDE ME I KNOW NOT ONE
  I AM A JEALOUS GOD
  I AM THE GOD OF ABRAHAM...THAT WILL BE MY NAME FOREVER


  JESUS CHRIST SAID:
  JESUS LOOKING UP TO HEAVEN AND SAID: FATHER THE HOUR HAS COME...AND THIS IS ETERNAL LIFE THAT THEY MAY KNOW YOU, THE ONLY TRUE GOD...
  JESUS TESTIMONY: WORSHIP GOD
  JESUS SAID : ...ON MY OWN I CAN DO NOTHING BUT THE FATHER WHO SENT ME...
  JESUS DOES NOT EVEN KNOW WHEN OUR ALMIGHTY GOD WILL SEND HIM BACK ON EARTH WHICH IS THE JUDGMENT DAY...

  WHEN JESUS WAS TEMPTED BY THE DEVIL ...THE DEVIL SAID " I WILL GIVE YOU THE WHOLE WORLD JUST BOW DOWN AND WORSHIP ME"
  JESUS SAID: WORSHIP GOD AND HIM ONLY
  THAT'S WHY JESUS SAID I OVERCOME THE WORLD...JESUS EVEN DEFEATED THE DEVIL...

  THE DEVIL IS INDEED THE FATHER OF LIES AND LIARS... EVEN FROM THE BEGINNING, IN THE GARDEN OF EDEN:
  GOD SAID TO ADAM AND EVE : DO NOT EAT, SURELY YOU WILL DIE
  THE DEVIL SAID: EAT FOR YOU WILL NOT DIE BUT YOU WILL BE LIKE GODS
  WHERE ADAM AND EVE NOW...
  THE DEVIL KNOWS WHO THE TRUE GOD IS AND EVEN TREMBLED :)

  THESE ARE ALL WRITTEN IN THE BIBLE CLEARLY AND EASY TO UNDERSTAND...GOD'S WORDS ARE SIMPLE AND ARE NOT BURDENSOME ...

  GOD IS GIVING THE PEOPLE THAT VERY CHANCE TO KNOW HIM FOR THE MAIN PURPOSE OF OUR CREATION IS TO WORSHIP GOD AND GIVE ALL THE GLORY BACK UNTO HIM, BEFORE IT IS TOO LATE...ALL PROPHECIES ARE FULFILLED ONLY ONE IS NOT YET AND THAT'S WHAT ALL CHURCH OF CHRIST/IGLESIA NI CRISTO MEMBERS ARE WAITING FOR
  >>>" ANG ARAW NG PAGHUHUKOM !<<<<" THE ONLY AND VERY CHANCE TO SEE THE TRUE LIVING GOD FACE TO FACE AND TO THANK OUR LORD JESUS CHRIST FOR HIS OBEDIENCE TO GOD'S COMMANDMENTS TO THE POINT OF HIS DEATH ON THE CROSS AND ALL OUR LOST LOVED ONES ...WHAT CAN YOU EXCHANGE WITH THAT...TO ADD :
  OUR HOME THE HOLY CITY,
  GLORIOUS BODY/ETERNAL LIFE,
  EVERYTHING NEW AND PERFECT AND EVERLASTING
  AND ALL THE BLESSINGS WRITTEN IN THE BIBLE !

  THIS IS OUR LOVE UNTO ALL OF YOU ...SHARE OUR FAITH !

  ReplyDelete
 20. I don't get what you are getting from this. Hindi porke't sumapi ka sa isang grupo, gives you the right to say na "pagano" ang iba.

  Why can't you just accept that the Roman Catholic Church and the Protestants will never go away? In fact, nauna pa sila sa INC? That includes their beliefs and traditions.

  Hindi ba't sa kanila rin nanggaling ang "Bible" na ginagamit nyo ngayon?

  Kung wala ang mga Catholic at Protestants eh wala ang Iglesia Ni Cristo dahil hindi nyo malalaman na me Bible pala at hindi kayo mabubuo? Kung tutuusin ay sila ang INSTRUMENTO ng Panginoon para mabuo kayo dahil sa Bible na ginagamit nila? Hindi naman makakarating sa Pilipinas ang Bible ng mag-isa. Yan ang totoo.

  Why don't you just RESPECT na me kanya kanyang paniniwala ang mga tao at may tinatawag tayong "FREE WILL" which gives us the right to choose where to join and practice our beliefs? You chose yours, we chose ours. That's just it. Accept it.

  You may be saying na hindi pa namumulat ang iba pero paano kung sila ay namulat na sa ibang paraan at ito ang pinaninindigan nila? Respetuhin mo na lang yon. Hindi mo na kelangan pang magsabi ng hindi maganda tungkol sa ibang paniniwala. Ganun lang kasimple yun.

  Pwede namang magco-exist in peace and iba't ibang sekta na naniniwala at gumagamit ng Bible sa kanilang pananampalataya hindi ba?

  Alam naman nating lahat na maraming sekta ng relihiyon ang gumagamit ng Bible at may kanya kanyang paniniwala at interpretasyon sa mga nilalaman nito ang bawat isa na maaaring kailanman ay hindi natin mababago.

  Maaring sumapi ka nga sa isang grupo pero ang mga ginagawa mo naman sa kapwa mo eh hindi maganda... Balewala pa rin ang pagsapi mo dahil madami ka pa ring ginawang di maganda sa kapwa mo.

  I believe na in the end, ang itatanong naman sa'yo ng Panginoon eh kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo at hindi kung saan ka sumaping grupo.

  ReplyDelete
 21. Elisa

  `` God`s WORDS are SIMPLE and NOT burdensome??

  Then why does INC teach that one CANT UNDERSTAND the Bible by reading it alone ?


  If God`s Word was so SIMPLE a child could UNDERSTAND!


  The Bible is not a NOVEL or book one reads in leisure.

  The Bible is a COMPLEX writing filled with METAPHORS and SYMBOLISM and FIGURATIVE language!!

  One must diligently compare scripture wuth scripture on any and all topics BEFORE one arrives at a CONCLUSION!!

  Igleis Ni Cristo


  DOES NOT FOLLOW and ASDHERE to BASIC BIBLE STUDY PRINCIPLES


  this is why they dont know the FOLLOWING:

  1. That the ONE BAPTISNM referred to in the Bible is NOT referring to IMMERSION in a WATER baptism CEREMONY

  its referring to the ONE BAPTISM or WASHING or CLEANSING that ONLY JESUS did when HE PAID the PENALTY of SIN for those of HIS BODY


  2. IN INC`s own HANDBOOK given to NEWLY water baptized members. it says

  NOw one is PART of the BODY of JESUS

  But not a few lines further down:


  With the HOPE?? one will be among the ones who will see JESUS in the END


  This is a SUPREME CONTRADICTION


  if one INDEED is of the BODY of JESUS then HE is SAVED

  NO ifs ANDS or BUTS about it!!


  Hence there is no HOPING one will be with JESUS


  THATS a GUARANTEE!!!!  There are many mnay more FALSE DOCTRINES of INC whjich you as an INC mmber swakllow like lost sheep.

  I feel so sorry for you as you have been misled by your church and it will only lead to you being separate from God in the end!

  ReplyDelete
 22. Kahit na anong relihiyon ka man po kasapi, ang mahalaga naniniwala ka sa Diyos at ang iyong pananampalataya ang siyang magliligtas sa'yo. Ang sinasabing iglesia ni Kristo ay ang katawan ng tao na Siya niyang tahanan, sa puso, sa salita at sa gawa.

  ReplyDelete
 23. to happy holiday,
  Your stand are mere personal opinion, you should support it with biblical facts/verses.

  ReplyDelete
 24. Hindi ba't sa kanila rin nanggaling ang "Bible" na ginagamit nyo ngayon? - Mali po. sila lang ang unang nag translate ng Bible (Vulgata Latina).Ang original ay isinulat ng mga tunay na propeta at sugo ng Diyos.

  ReplyDelete
 25. to happy holiday,
  I feel so sorry for you as you have been misled by your church and it will only lead to you being separate from God in the end!- Well we pray that before Judgment Day, may God enlighten you with His Pristine Words that can only be found in the True Church- The Iglesia Ni Cristo.

  ReplyDelete
 26. There are many mnay more FALSE DOCTRINES of INC whjich you as an INC mmber swakllow like lost sheep.- Then prove it (with Biblical facts) The INC is always open for any formal DEBATE.

  ReplyDelete
 27. Ang INC po ay bukas sa kahit anong katanungan patungkol sa duktrina na aming sinasampalatayanan. Ang mga tanong na inyong sinulat bagama't alam namin ang kasagutan, ay mas makakabubuti kung ang Ministro na merong karapatang sumagot ang syang magbibigay ng kasagutan na magmumula sa bibliya. Kaya ang INC po ay walang tigil sa pag-aanyaya sa mga bible exposition at study namin na ginaganap sa lahat ng dako ng mundo. Napasusuri po kami sa lahat ng taong hinde pa INC na sana sumubok po kayong makinig para maging daan sa pagkukumpara sa kasalukuyan nyong relihiyon. Ang mga salita at aral po na nais naming maibahagi sa lahat ng tao, ay hinde po para manakit ng damdamin kundi sa layuning marinig nyo rin po ang katotohanang sinasabi sa bibliya, na siya namang utos ng Dios, na dati ay hinde rin po namin nalalaman. Isang bahagi po ng aming tungkulin na sya naman pong utos ng Dios sa pasimula pa, ay ibahagi ang katotohanan.

  Totoo pong lahat ng tao ay nagkasala at kami rin pong mga myembro ng INC ay may mga pagkukulang. Subalit ang ipinaglilingkod po namin sa inyo ay ang pagsusuri sa aral na sinasampalatayanan namin sa INC. Sapagkat kung sa tao po tayo titingin bilang batayan ng tunay na relihiyon at hinde po sa aral na sinasampalatayanan nila, wala po tayong mapipili kahit isa man sa mga iba't-ibang relihiyong laganap sa mundo ngayon dahil lahat po ng tao ay nagkasala.

  Sa mga aral na narinig ko po sa Iglesia Ni Cristo, patuloy ko pong ibinabahagi sa mga kaibigan at mga mahal ko sa buhay, na anumang bagay patungkol sa Dios, maging ito ay sa paglilingkod, pananampalataya, aral, duktrina o pagrerelihiyon, dapat nakasalig sa Bibliya at hinde batay sa kuro-kuro, paniniwala, palapalagay o tradisyon lamang ng mga tao.

  Kaya po ang Dios ay bumuo ng mga aral at utos na nakasulat sa Bibliya, ay para ito ang maging gabay ng tao sa pagka-alam ng katotohanan at para malaman ng tao kung ano ang paraan na gusto ng Dios para tanggapin Niya ang iniuukol na paglilingkod at pagsamba sa Kanya.

  Meron po palang paraan, meron po palang nakahanay na utos na dapat nating sundin, meron po palang hinahanap ang Dios na gawin ng tao bago Nya tanggapin ang iniuukol na paglilingkod sa Kanya. Yun po ang mga dahilan, kung bakit kami nag-aanyaya sa lahat. Para kayo din po, makapagsuri, kung ang ginagawa nyo pong pagsamba sa Dios ay ayon ba sa pinag-uutos niya?

  Sana kung paano po tayo pumipili ng kaibigan, o sa pagpili ng makakasama sa buhay at kung pano po natin inaaral ang pinaka mabuting desisyon sa buhay para sa ating kinabukasan, sana po sa ating lahat, higit nating pahalagahan ang tamang pagpili sa pagrerelihiyong ating kinaaniban. Pero mangyayari lamang po iyon, kung papayagan nyo pong maging bukas ang inyong pang-unawa upang kayo rin po ay makapag kumpara at hanapin ang pinaka mabuting paraang itinuturo ng Dios mula sa Bibliya kung ninanais nating makapaglingkod ng tapat sa Kaniya.

  Ito po ang aming layunin at sana maramdaman nyo po ang paghahangad naming makasama ang lahat ng tao, sa patuloy na pagsusuri at pag-alam ng katotohan.

  Bukas po ang lahat ng mga gawain ng INC para sa mga gustong magsuri ng mga aral na sinasampalatayan ng Iglesia Ni Cristo.

  ReplyDelete
 28. Hindi sapat ang paniniwala sa Diyos at pananampalataya! BALEWALA ang paniniwala at pananampalatayang iyan dahil may ginawa ka pa ring di maganda sa kapwa mo na naniniwala at nananampalataya sa ibang paraan.

  Ang sinasabi kong nanggaling ang "Bible" eh sila ang nagdala nito sa Pilipinas kung san kayo natatag. Hindi sila ang nagsulat ng nilalaman nito na galing sa mga propeta na alam naman ng nakararami at hindi mo na kelangan pang sabihin sakin iyon. Intindihin mong maigi ang sinabi ko dahil wikang Pilipino naman iyon.

  Iba iba nga lang ang interpretation kaya nga me mga sekta ng relihiyon. RESPETUHIN natin ang iba't ibang paniniwala at interpretasyon.

  IISA lang ang diyos Ama na sinasabi sa Bible. Hindi na importante kung san ka sumapi. Mapa-Catholic, Protestant or INC ka man ay hindi na importante.

  Magrespetuhan tayo at tanggapin na may iba't ibang paraan ng pananampalataya ang bawat grupo. Kasama na dito ang mga tradisyon na pinagdiriwang nila ng ilang daan or libong taon na.

  GANUN LANG KASIMPLE YUN.

  ReplyDelete
 29. There is only one thing that we need to consider about Christmas there will be no argument if it was stated in the bible since the bible is the basis of Christianity. The only problem here is that humanity forgot to read the last verses of the bible (Revelation). If you were not able to read it please do read. Your soul might be at risk.......

  ReplyDelete
 30. Hindi ba't sa kanila rin nanggaling ang "Bible" na ginagamit nyo ngayon?

  Kung wala ang mga Catholic at Protestants eh wala ang Iglesia Ni Cristo dahil hindi nyo malalaman na me Bible pala at hindi kayo mabubuo? Kung tutuusin ay sila ang INSTRUMENTO ng Panginoon para mabuo kayo dahil sa Bible na ginagamit nila? Hindi naman makakarating sa Pilipinas ang Bible ng mag-isa. Yan ang totoo.
  - Tama, isa sa dahilan kaya muling lumitaw ang INC dahil sa mga relihiyong Katolisismo at Protestantismo.Dahil isa sa misyon ng Diyos para sa mga tao ay muling ihayag ang tunay na aral at relihiyon na natalikod dahil sa mga bulaang propeta at obispo (na isa nga sa naging aral ay ang pagdiriwang ng pasko).Iungkol naman sa sinasabi mo na sila ang nagdala ng Biblia dito sa Pilipinas(at naiintindihan ko ang sinabi mo dahil wikang Pilipino nga),bahagi ng plano ng Diyos yun para mahayag sa sa tunay na sugo ang salita nya at yun ang ipinangaral niya kaya nga may tunay na Iglesia NI Cristo ngayon.

  ReplyDelete
 31. if we thing and understand carefully what is written on top. wala na dapat pang long discussion.we understand kung ano talaga ang pasko. kung ang pasko ay simbulo ng pag mamahalan , pagbibigayan, at kapayapaan. hindi bat magagawa din naman natin ito sa ibang paraan, sa tama pang paraan at hindi sa paraan ng mga aral ng pagano. kung makikiisa tayo sa paskong ito , kung gaton wala na tayong diyos. no hurts filling>>>>>>>> Edz-24 :)o

  ReplyDelete
 32. pasensya na po kayo kung nasasaktan kayo sa mga nalalaman nyo.pero ganyan po sa INC, ipapaalam sa inyo ang dapat ay alam nyo. Wag nyo po sana itanggi sa sarili ninyo ang katotohanan. Alam ko naman na alam nyo rin sa puso nyo kung alin ang tama at ang mali. Hindi po kami,sa sarili lamang namin, ang nagsasabi kung sino ang pagano at sino ang hindi, o ang maliligtas at di maliligtas. Lahat po ito ay nakadetalye sa bibliya (please give time to study God's words).
  Sino po ba ang may ayaw ng kasiyahan?Pero ang mga ito po ay may limitasyon rin at dapat ay di nakalalabag sa aral ng Diyos. Tandaan po natin, sa paglilingkod, and Diyos ang dapat na nasusunod, hindi ang naglilingkod.

  Hindi po sa hindi namin nirerespeto ang ibang relihiyon, nais lamang po namin na kayo man ay makarating sa katotohanan. Dati po akong katoliko, at noon pa man alam ko na sa sarili ko na may mali sa ganitong padiriwang. Kaya nagsuri ako, at nandito na ko sa INC. Kung masusuri lamang po ninyo o makapagbigay lamang kayo ng ilang araw para masuri ang aral ng INC, masasagot po ang lahat ng nais nyong malaman sa INC at sa aral ng Diyos.

  Opo, mahirap tanggapin ang katotohanan,lalo na kung hindi ito ang nakasanayan. Pero tandaan po natin hindi tayo kayang iligtas ng kahit na sino sa araw ng paghuhukom kundi ang AMA lamang. Wag sana tayo mahiyang tanggapin ang tama..

  ReplyDelete
 33. Sa dalawang magkasalungat na paniniwala. Iisa lamang ang TUNAY.
  Responsibilidad din nang tao na suriin ang pinaniniwalaan nila. Gaya nang Science, ikinulong si Copernicus dahil sinabi niya ang mundo ay umiikot sa araw, pro ilang taong nagdaan siya pala ay tama at napatunayan ni Galileo ang theory ni Copernicus.

  Gaya ngayun, nagtatalo sa iba't ibang paniniwala, kaya habang maaga pa, suriin na natin alin ang katotohanan.

  INC Habang buhay.

  ReplyDelete
 34. ki tanggapin ninyo o hindi mananatili ang aming ang katotohanan ng diyos...kung may mga magulang man na pinapayagan niya mapahamak ang kanyang mga anak, ibahin po natin ang diyos ama, hindi siya pumapayag na tayo ay mapahamak,kaya nga habang may panahon pana hindi pa dumating ang ating panginoong jesu kristo, magsuri ka kung totoong may pagmamahal ka sa iyong sarili, at lalo na sa diyos na siyang may ari ng lahat na nasa atin. AKOY IGLESIA NI CRISTO hanggang kamatayan.

  ReplyDelete
 35. Now i understand INc...salamat sa lahat ng impormasyon..kong tayo ay naguguluhan bakit di natin subukan makinig sa aral ng INC.. wala naman sigurong sapilitan sa pag anib sa INC diba? wala rin naman yatang mawawala satin kong makikinig kahit sandali..

  ReplyDelete
 36. we dont force people to join the church.opo, makulit lang kami minsan sa paganyaya because we really like to share the faith.

  to HAPPY HOLIDAYS..there are ANDs and BUTs in the bible, maybe you were not informed about these..and also maybe you need to understand what the "BODY OF CHRIST" pertains to.The church teaches that one can't understand the bible by reading it alone because that's what the bible says. I guarantee you too that every doctrines in INC are bible-based. I hope you're not just enjoying the attention you're getting here. Maybe God is now calling you, please find time to answer Him, He answers when we call..

  You can contact any INC members here or your INC friends or visit our locales nearest you. Ask all your questions, absolutely nothing wrong with it..

  ReplyDelete
 37. kahit saan reliyon ba kamo kaanib maliligtas??? wow naman! sa lahat po na nag po post ng comment, pag sinabi nyo po na kayo eh kabilang sa pananampalatayng kristyano, natural po dka muslim o ano pa man. So the point here is, to ask your self before you post your comment,.. Are my beleif is according to what is written and thought by christ and the appostles?? wag po nyo ilagay sa isang basehan na kayo lang ang may akda. kasi bilang isang " KRISTYANO" dapat nakasalig sa BIBLIA, kasi un ang saligan ng pananampalataya ng isang kristyano. ngayun kung wala naman mapag sasaligan sa biblia, wag na lang kayo mag post ng comment na base lang sa haka-haka at pansariling paniniwala. Another post by anonymous.." Wala kayong karapatan humusga kung sino ang maliligtas o hindi.." ha3 , kaibigan d naman po kami naghuhusga. Para sa ika aalam nyo dka pa pinanganganak gawa na ang hatol ng Dios. " At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." wala po dyan pinipili ke anong klaseng tao pa... Eto pa. " At ang kasalanan ay ang pag salangsang sa kautusan". Halimbawa po.. Ang PASKO, ipinag uutos po ba yan sa mga kristyano????? kung hindi at wala sa kautusan wag gagawin kasi pag labag yan sa kautusan lalo nat sa PAGANO pa nakasalig.tsk tsk tsk. " wag lalabis sa nasusulat". Kaya kung sinasabi ng sino man na iniibig nya ang dios at d naman sumusunod sa mga ipinag uutos sya ay sinungaling". Meron po bang sinungaling na maliligtas???? kayo na po sumagot. Amen

  ReplyDelete
 38. Christmas is a celebration of the birth of our Saviour. It doesn't matter if it coincides with a PAGAN festivity or not. Anyway, what date doesn't have a pagan date? Even the BIBLE comes from pagan origin itself -- do your research. Does it mean it is not Christian in itself? so does baptism or the virigin birth or the belief in angels. If the INC believes that they should not follow any pagan origin belief then they should not also belive in Science (which is pagan in origin) and in the Bible and follow the Gregorian Calendar and in weddings and anything in this western world because they all have PAGAN origins.

  ReplyDelete
 39. To all of the anonymous


  I have already PROVEN to you INC teaches MIXED messages and FALSE DOCTRINES!|!|


  Inc HANBOOK given to newly WATER baptized MEMBERS 1989


  `Now you are a PART of the BODY of CHRIST


  Then a few lines further down


  With the HOPE??? you will see JESUS on the LAST DAy


  ** if one is INDEED of the BODY of JESUS


  HE or she is SAVED!!!


  thats what it means to be of the BODY of JESUS

  To be of the BODY of JESUS is to have ones SINS PAID for with the BLOOD of JESUS


  HENCE when INC says that one needs to HOPE he or she will see JESUS in the END. that is a CONTRADICTION


  There is No need to HOPE as to be of the BODY is to BE SAVED from ETERNAL SEPARATION from GOD


  CAN you not see that??

  ReplyDelete
 40. To the other anonymous


  John the baptist was FORETELLING of the BAPTISM or WASHING by JESUS when he said what he did was just a WATER baptism and could NOT be compared to the BAPTISM that JESUS would do


  The ONE BAPTISM he was foreshadowing was when sweet JESUS would be laden with all of the SINS of those GOD ELECTED

  You understand ELECTION dont you?

  Before God created the world he ELECTED those he would show MERCY on


  How did God ELECT and on what basis


  ""REPENT ye and be BAPTIZED""


  NO WATER baptism in any church EVER absolved one of SIN


  WATER baptism is a CEREMONY HONORING the ONE BAPTISM JESUS did when HE WASHED or cleansed or BAPTIZED the SOULS of HIS BODY


  Look up the word BAPTISM


  its from the GREEK

  TO immerse in a FLUID.. ie.. to WASH"


  JESUS IMMERSED in BLOOD the SOULs that were HIS BODY and WASHED them clean of SIN

  ReplyDelete
 41. Kailangan bang pagtalunan to? may kanya naman tayong paniniwala, "RESPETO" nalang po sana. kung may problema kayo sa relihiyon namin, magreklamo kayo sa office ng pope namin.

  Bakit kailangan i-ungkat ang past? pagan? false prophets? pag nagkasala ba ang isang tao, wla na syang chance para magbago? pagan man ang roots, pagan parin ba ang message ng christmas celebration ngaung present year?

  paki sagot sa magaling na nagpost at mga nagcomment? pagan parin ba ang message ng christmas ngayon? magkakasala ka ba pag nagcelebrate ka ng christmas? pakisagot lang please.

  kasi sa mga nabasa ko dito, di ko mapigilan magcomment. di ako magaling magresearch o makipag-debate. ang alam ko - christmas is a celebration of "HOPE, PEACE and UNITY". yun ang message ng christmas para sa akin ngaung PRESENT year. magkasala man ako sa mga pinagmamalaki nyong doktrina o banal na kasulatan, magakasala man ako sa mata ng maraming tao, masama bang magceleberate at naniniwala sa "HOPE PEACE UNITY?

  with all due respect to all INC's wag nyo po sana puntiryahin ang mga "baho ng nakaraan" para lang i-point out na mas organized ang religion nyo po o mas maganda kesa sa pagan-roots-catholic religion na sinasabi nyo about sa amin.

  please lang, CHRISTMAS is for all those who BELIEVE. kung ayaw nyong maniwala, dont post something na pwede kayong maka-offend ng ibang tao o sirain ang paniniwala nla para lang sumangayon sa inyo. kung may problems kayo sa religion ng iba "keep it to yourselves".

  Make friends not enemies, pumapangit image nyo dahit sa pagsira sa paniniwala ng iba.

  -w2rfre2k (dont be deceived by my alias, it's just a name, nothing more, choosing a warfreak alias doesn't mean im a sinner, it was a name given by my peers from my past, but my past doesnt define who i am today. like christmas, even if it was from pagan celebration in the past, it doesnt mean it is pagan today).

  respeto nalang po sana sa paniniwala ng iba. happy holidays.

  ReplyDelete
 42. w2rfre2k,

  Ayon d2

  Awit 19:7 “Ang kautusan ng Panginoon ay perpekto; nagbibigay ito ng bagong lakas. Ang mga utos ng Panginoon ay mapang-hahawakan, nagbibigay ng karunungan sa nagkukulang nito.


  bsahin mo at unawain mo ito:

  2 Pedro 1:20-22 “Na maalaman muna ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo.”

  TAPOS BASAHAN MO ULIT ITO:

  Tito 1:14 “At upang maalis ang hilig nila sa mga alamat ng mga Judio at mga kautusan ng mga tao, na nagliligaw lamang sa kanila sa katotohanan.”

  UNAWAIN MO MAAGI AT MAG INGAT KA SA IYONG SINASABI .. NAGSASALITA KA LNG GAMIT ANG IYONG OPINYON .. BAWAL BANG I SHARE ANG KATOTOHANAN?

  1 Corinto 1:19 “Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng maru-runong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait.”

  MABAIT BNG ISOLO MO LNG ANG KATOTOHANAN?

  1 Corinto 3:19 “Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:”  TAPATAN MO KAMI NG SALITA NG DIYOS HINDI YONG OPINYON MO LANG .. HANAPAN MO KAMI NG NAGPAPATUNAY NA DAPAT NTEN I CELEBRATE ANG PASKO
  GAMIT ANG SALITA NG DYOS

  - Isa lng akong simpleng kaanib ng IGLESIA NI CRISTO

  ReplyDelete
 43. isa rin po akong dating katoliko at talagang mali ang turo, sana kong sabihin mo na kritiano ka ay alam mo ang turo ni cristo at ng mga apostol huwag mong sabihin na maligtas ka sa sarili mong katwiran dahil may katwiran ang Dios sa pagliligtas.

  ReplyDelete
 44. hindi mo na kailangan ng bibliya para malaman kung dapat bang ipagdiwang ang isang kaarawan, lahat ng tao ipinagdidiwang ang kaarawan patay man o buhay. si cristo ay tao ayon sa iglesia so dapat lang natin ipagdiwang ang kaarawan nia. d naman issue kung anong araw ang kapanganakan ang importante naaalala mo ang kaarawan niya. bakit ang iglesia pag kakilala nila or kamag anak pinag didiwang nila kaarawan, bakit yung ipagdiwang kaarawan ni cristo d nila magawa? kesyo ba d mo alam saktong araw d ka na pwedeng mag celebrate? at kung e2 ay ginawa katulad ng sa pagano, tanong ko lang yung mga pagano ba c cristo ipinagdidiwang gaya ng ginagawa namin? wala naman sa araw or sinaunang ritwal or kung kaninong hango man ang pagdiriwang ng kapanganakan ni crito kundi nasa puso natin na kaya tau nagdiriwang ng pasko dahil SA KAPANGANAKAN NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO.

  ReplyDelete
 45. Anonymous ,

  Lugar po to sa mga dapat maniwala. Kung may nkasulat lng sa Bibliya na dpat ipagdiwang nmen ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay matagal na kmi sumasali sa inyong ipinagdidiriwang. Next time kung ayaw mo maniwala sa katotohanan ee wag ka na lng mag comment. Mas lalo nyo lang kmi tinutukso sa kamalian at mas lalo rin kmi napoprovoke. Mas dapat bng sundin ang POPE nyo kaysa sa salita ng Panginoong Diyos? Kung sasagot ka ng OO, please lng wag ka ng mag Comment pa dhil mliwanag na ipinaliwanag kung san nngaling ang pasko. I hope na sana mliwanagan ka sa katotohanan at TAOS PUSONG INAANYAYA KITA NA MAGING KAANIB NG IGLESIA NI CRISTO.

  Sigurado sabik kna sa katotohanan kya umanib kna smen at sasagutin ng mga namamahala o may tungkulin ang iyong mga katanungan gamit ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Bibliya.

  ReplyDelete
 46. Hindi po talaga issue dito ang petsa lamang ng kapanganakan ni Cristo, kundi ang paraan ng pagdiriwang at sa pinagmulan ng pagdiriwang.

  wag kayo magalit sa INC dahil lang sa pagpapalaam namin sa inyo ng totoo. Sabi nga sa bibliya, dapat ipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi namin kasalanan kung ayaw nyo tanggapin ang katotohanang galing sa Diyos.

  at sa nagtatanong kung kailangan pa bang ungkatin ang past. OPO! wag tayong katulad nung sinasabi sa bibliya na batang nadadala lamang sa kung anong sabihin sa kanya.

  TO ERIC..sa tingin ko, hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi mo. tama po, ang maliligtas po ay yung nasa body of Christ. Pero kung nasa body of Christ ka nga pero di ka naman marunong sumunod sa utos ng Diyos, wala ka ring pag-asa. Pano pa kaya yung wala na nga sa body of Christ, nasa paglabag pa? Kaya nga shini-share namin ang mga ganitong bagay, para maraming makaalam.

  Wag kayo magalit sa amin o sa kabuuan ng INC. opo, nasa inyo pa rin talaga ang pagpapasya. Kami naman, tumutugon lang kami sa mga utos ng Diyos.

  Dati akong Katoliko, dati akong nagdidiwang ng PAsko. Pero sa awa ng Diyos, ipinaalam nya din sa akin ang tama. Sana kayo rin, matawagan din sana kayo ng pansin. Wag kayo mapressure ng paligid nyo.

  ALAMIN NYO ANG KATOTOHANAN AT WAG NYO TO IPAGWALANG-BAHALA.

  ReplyDelete
 47. sabi ni Anonymous wala sa bibliya ang ipagdiwang ang kaarawan ni cristo, sabihin na nating wala. bakit ang mahal nio sa buhay ipinagdidiwang nio kaarawan? may sinasabi ba sa bibliya na bawal ipagdiwang ang kaarawan ng isang tao? at cencia na kung ssalungat sa paniniwala nio cnasabi ko kala ko kc open forum e2 yun pala para lang sa "NANINIWALA" ANG forum na e2. AT hindi ako tumututol sa pinagmulan ng pasko kung saan ginaya, sinasabi ko lang kung ano yung kaibahan ng pinagdidiwang ng mga pagano noon at pinagdidiwang namin ngayon. KAPANGANAKAN NI CRISTO ang pinagdidiwang namin ngayon d katulad ng ng ginagawa ng pagano.Hindi ako galit sa iglesia cnasabi ko lang yung alam ko para malaman nio. Tanong nio nga sa sarili nio bakit d nio pinagdidiwang ang araw ng kapanganakan ni cristo kahit sa ibang petsa o buawan? pero kaarawan nio o kapamilya nio pinaghahanda nio pa? nagtatanong lang po..

  ReplyDelete
 48. Wala namang problemang ipagdiwang sana ang PASKO, pero ni ang Panginoong Jesus di ito ipinanukala gayun din ang mga Apostol at ang isa pang mahalaga walang petsang binanggit sa Biblia kung kelan ang kapanganakan ni Jesus, wag sanang magpalusot pa yung iba na kesyo yung mga kamag-anak eh nagdiriwang ng kanilang kaarawaan, mga Sir at Ma'am may petsa po ng kapanganakan yung mga tao ngayun kumpara sa panahon ni Cristo, at kung sasaliksikin natin ang Dec 25 bago pa ito kilalanin at ipasya ng mga Romanong Pagano bilang kapanganakan ni Jesus eh isa itong araw ng Kapistahan nila ng Diyos na Araw. At kung may mga pruweba ho kayo na ipinag-utos ito ng Panginoong Jesus at ng mga Apostol na ipagdiwang ang Pasko kayo ang panalo at pabor na pabor ako sa lahat ng komento ninyo.

  ReplyDelete
 49. ANO BA IYAN PARANG WALA SA KATINUAN ANG ISIP...magdiriwang ka ng kaarawan ni cristo na hindi mo alam ang petsa? pakiikot nga ng utak mo baka nahulog ka sa duyan ng bata kapa.. natural na ipagdiwang mo iyong kaarawan ng tao dahil itoy alam mo ang petsa ng kapanganakan niya. sige ipagdiwang mo nga iyong anak mo na hindi niya kaarawan at baka madala kapa sa MINTAL HOSPITAL.

  GANITO SIGURO KAYO GUMAMIT NG ADDITION NO?
  PANAHON + MALAMIG = DECEMBER 25
  ano ba iyan kaylangan pa bang pag aralan iyan
  bata nalang kaya pasagutin natin niyan?

  IKAW + UNAWA = SANA MAKAUNAWA KA
  IKAW + SIYA = MAHILIG KA YATA SA CHISMIS
  HAKA + HAKA = HARI KA NG HAKA HAKA

  kaibigan,

  1. BUKSAN ANG KAISIPN
  2. MAPAGSURI
  3. MAPAGPAHALAGA SA ARAL NG DIYOS KAYSA SA TAO
  4. MARUNONG TUMANGAP NG KATOTOHANAN GALING SA BIBLIA KAYSA HAKA HAKA O KURO KURO NG TAO
  5. HUWAG PANGHAWAKAN ANG SARILI MONG KARUNUNGAN BAKA IYAN PA ANG MAGPAPAHAMAK SA IYO
  6. SUNDIN ANG KAUTUSAN NG DIYOS BATAY SA BIBLIA AT HINDI IYONG DAHIL SA NAKASANAYAN NA O DAHIL SA SABI SABI NG MATATANDA
  7. ITANONG SA SARILI. SINO BA ANG DAPAT SUNDIN ARAL NG DIYO O ARAL NG TAO
  8. ALALAHANIN LAGI ANG IPNAGBABAWAL NG DIYOS NA NAKASULAT SA BIBLIA.

  SALAMAT PO.. ANG NAGMAMAHAL SA KAPWA INC.

  ReplyDelete
 50. Hindi makasarili ang iglesia ni cristo, dahil nag-anyaya po kami sa inyo kong ano talaga ang aral ni cristo at mga apostol ni cristo kong ano ang kaparaanan upang maligtas ang tao sila ang mayturo nito at doon kami nakasunod. Kaya nga sana dapat niyong malaman kong ano ang sentro o bood ng bagong kautusan na dapat sampalatayanan ng tao, bago kayo magalit sa amin ay alamin niyo muna kong ano yong napakinggan namin saloob ng iglesia ni cristo hindi namin ito sinarili, ang sa amin lang ay bigyan niyo muna ng pagkakataon na pakinggan. at pagkatapos doon niyo sasabihin kong mali nga kami. peace po.

  ReplyDelete
 51. hindi po ako nagpapalusot o gumagawa ng haka haka, hindi porket hindi mo alam ang petsa ng isang okasyon hindi mo na pwedeng "GUNITAIN O "IPAGDIWANG ITO. ang importante lang ay alam mo yung "DIWA" AT "KAHALAGAHAN ng ipinagdidiwang mo.at cnasabi nio lagi na wala naman iniuutos sa bibliya ipagdiwang ang kaarawan ni cristo, bakit naitanong mo ba sa sarili mo, may nakasulat din ba na bawal ipagdiwang kaarawan ni cristo? at kung mag cocoment po kau sa cnasabi pakita nio na iglesia nga kau d yung papilosopo na kau sumagot o haka haka gya ng cnabi ni anonymous kesyo nagmamahal sa kapwa inc.tsk tsk tsk.

  ReplyDelete
 52. Ang tunay na paglilingkod sa DIYOS ay ang sumusunod sa Kaniyang mga utos. Hindi ang sinusunod ay yung utos lamang ng mga tao. Kung gusto po kayong maglingkod sa Panginoong DIYOS, sumunod ka kung ano ang Kaniyang mga Kautusan na nakasulat lahat sa Banal na Kasulatan, na ito nama'y sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Hindi po tayo paligoy-ligoy pa, kung ang sinusunod po ninyo ay wala po nakasulat sa Banal na Aklat ay wala po kayong karapatan na maglingkod sa ating Panginoong DIYOS. Kung wala po kayong karapatan sa paglilingkod sa Panginoong DIYOS, eh wala din po kayong karapatan sa pagtanggap ng KALIGTASAN. Mabuti pa...ang ipayo ko po sa Inyo na magsuri ka, hanapin po ninyo ang Katotohanan at Kalooban ng ating Panginoong DIYOS na nakasulat po sa Bibliya, na ito rin ang sinunod at sinampalatayanan ng mga IGLESIA NI CRISTO!! Salamat Po..

  ReplyDelete
 53. Tito 1:14 “Na huwag mangakinig sa mga katha ng mga Judio, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan.”

  nabasa mo ba iyan anonymos? napakhilig niyo kasi sa katha iyan tuloy hindi ninyo naririnig ang mga payo ng diyos... iyong pasko katha ng tao. iyong petsa ng kapaganakan ni cristo katha ng tao.. sana maliwanag sa iyo iyan payo ng diyos iyan..nagmamahal sa kapwa inc

  ReplyDelete
 54. kaibigan,

  pumli kalang sa dalawa kung sino ang dapat mong sundin.

  sabi ng diyos, HUWAG KA MAKINIG SA KATHA NG TAO

  sabi ng tao, magdiwang tayo ng pasko. kahit alam mo ang pasko imbento ng tao.


  sino ang susundin mo, DIYOS O TAO?

  ANONYMOS..sana mabuksan iyong kaisipan mo natutulog. alam mo naman na iyong natutulog walang malay, sana magkamalay kana, pawa kasama tayo sa nagmamadali at parating na laigtasan.salama po

  ReplyDelete
 55. The birth of Jesus on December 25 is more based on the Biblical account of the birth of Jesus (Luke 2:1-20). It is pegged on the time his uncle Zechariah entered the Temple (Luke 1:8-9). In Jewish theology, there is only one time when anyone is allowed to enter the Temple and that is during Yom Kippur or the Day of Atonement.

  In the year approximated to be Jesus' birth year (5 BC), the Day of Atonement fell in the end of September. It was during that time that the birth of John the Baptist was announced by the angel to his father Zechariah (Luke 1:12-17).

  Luke 1:26 says that six months after John was conceived (in March), the angel announced the birth of Jesus to Mary, His mother. That is why March 25 is commemorated as the Feast of the Annunciation.

  Knowing that it takes nine months for a baby to reach full term, it can be easily calculated that Jesus was born nine months after March 25, which is December 25.


  CONCLUSION: December 25 as the birthdate of Jesus is supported by both Biblical and scientific facts.

  ReplyDelete
 56. Now, how about Dies Natalis Solis Invicti and Mithras?

  This pagan feast was only officially recognized in Rome during the reign of Aurelian in 274 AD.

  In contrast, as we have seen in the Biblical testimony, the birth of Jesus on December 25 had basis since the beginning of the 1st century or 1 AD. Also, Theophilus of Antioch stated in 183 AD, and also by Hippolytus in 203 AD that Jesus was born on December 25, antedating the recognition of the pagan feast by almost 100 years.

  So, how could December 25 be used to replace the birthdate of a pagan god or feast when it had been recognized even before the pagan date was even established?

  CONCLUSION: December 25 as the birthday of Jesus was not used to replace a pagan feast. It can even be said that the pagan feast was established to try to overshadow the day when God became man.

  ReplyDelete
 57. Sa sinusundan po nitong POST ay ipinakita natin ang MALIWANAG na BIBLICAL BASIS ng petsa na DECEMBER 25 bilang pagsilang ng ating Panginoong Hesus.

  Iyan nga po ay matutukoy natin sa pagpasok ni saserdoteng si Zacarias sa loob ng Templo (sa KABANAL-BANALANG LUGAR) ayon sa Luke 1:8-9.

  Ayon po sa Bibliya, ay ISANG BESES lang sa isang taon puwedeng pumasok sa Kabanal-Banalang lugar ng Templo. At ayon po sa Leviticus 16:29-33, iyan ay sa ika-10 araw ng ika-pitong buwan sa kalendaryo ng mga HUDYO o sa buwan ng TISHRI o TISHRI 10.

  Mula po riyan ay inisa-isa natin ang pagtukoy sa PETSA ng KAPANGANAKAN ni HESUS ayon sa sinasabi ng BIBLIYA, partikular sa Lk 1:8-26.

  Kahapon po ay sinabi natin na ang partikular na petsa na katumbas ng TISHRI 10 kung kailan pumasok si Zacarias sa Kabanal-Banalang lugar ay Sept. 20.

  ReplyDelete
 58. Scientific proof

  Tiyak po na mayroong mga tao na nagtatanong at nagtataka kung paano natin natiyak na SEPTEMBER 20 nga ang katumbas ng Tishri 10 sa Lk 1:8-9?

  Diyan po natin ipapasok ang SCIENTIFIC na PATUNAY na DEC. 25 nga ipinanganak si Hesus.

  Ang SCIENTIFIC na paraan po na iyan ay sa paggamit natin ng isang CALENDAR CONVERTER kung saan matutukoy natin ang magkakatumbas na PETSA sa iba’t-ibang uri ng KALENDARYO.

  Ang gagamitin po natin ay ang CALENDAR CONVERTER na nasa website na: http://www.diagnosis2012.co.uk/conv.htm

  Kung pupunta po tayo sa website na iyan ay makikita natin na may iba’t-ibang uri ng KALENDARYO diyan.

  Sa TAAS po, sa KALIWA ng website na iyan ay ang GREGORIAN Calendar na gamit natin ngayon.

  Samantala, sa ILALIM, sa KANAN, ay ang HEBREW Calendar na gamit ng mga HEBREO at ng mga tao sa ISRAEL sa panahon na isilang si Hesus.

  ReplyDelete
 59. Hebrew Calendar

  Ngayon, paano po natin makikita na ang katumbas ng TISHRI 10 sa Hebrew Calendar ay SEPTEMBER 20 sa Gregorian Calendar?

  Ganito po.

  Una, kailangang malaman natin ang TAON kung kailan isinilang si Hesus.

  Ideally, ang TAON na iyan ay ang 1 AD. Ang ibig sabihin po kasi ng AD ay ANNO DOMINI o ang TAON (Anno) ng PANGINOON (Domini).

  Sinimulan po ng isang MONGHE o MONK na si Dionysius Exiguus ang paggamit ng AD nung gumawa siya ng KALENDARYO na magsisimula sa TAON kung kailan inakala niya na ISINILANG si HESUS.

  Kaya nga po kapag sinabi na 10 AD ay masasabi noon na iyan ay 10 taon matapos isilang si Hesus.

  Sa kabilang dako naman, kapag sinabing 10 BC iyan ay 10 taon BAGO isilang ang KRISTO. Ang ibig sabihin po kasi ng BC ay BEFORE CHRIST.

  Ang problema po ay NAGKAMALI si Dionysius ng pagkuwenta kung anong taon ipinanganak ang Panginoon.

  Iyan po ay dahil hindi naman naging scientific ang pamamaraan na ginamit niya. Isa pa ay hindi pa gaanong kamoderno ang mga paraan noon.

  ReplyDelete
 60. Historical estimate

  Pero ngayon po na maganda na at SCIENTIFIC na ang pamamaraan ay malalaman na natin o mae-ESTIMATE ang TAMANG TAON kung kailan talaga isinilang si Hesus.

  Ayon po sa mga eksperto sa siyensiya at kasaysayan ay HINDI 1 AD isinilang si Hesus pero nasa pagitan ng 6 BC at 6 AD.

  Ang pagitan po ng mga taon na iyan ang ESTIMATE ng mga EKSPERTO.

  Pero marami po ang naniniwala na ang TAON kung kailan isinilang si HESUS ay noong 4 BC o TAON -4.

  Ibig sabihin, kung 4 BC o taon -4 isinilang si Hesus, ang TAGPO sa Lk 1:8-9 ay nangyari sa sinusundang taon o nung 5 BC o taon -5.

  ReplyDelete
 61. Calendar Converter

  So, dahil alam na natin iyan ay pupuntahan na natin ang ating CALENDAR CONVERTER.

  Sabi natin ay SEPT. 20 ang katumbas ng TISHRI 10 na tumutukoy sa tagpo sa Lk 1:8-9.

  Kaya pupunta tayo sa GREGORIAN CALENDAR na nasa "http://www.diagnosis 2012.co.uk/ conv.htm" at ita-type natin ang TAON na "-5" sa box para sa taon ng DATE; pipiliin naman natin ang "SEPTEMBER" sa box para sa BUWAN, at ita-type natin ang "20" sa box para sa ARAW.

  Pagkatapos niyan ay pipindutin natin ang "CALCULATE."

  Ngayon, puntahan natin ang HEBREW CALENDAR sa ILALIM ng CONVERTER at makikita natin ang katumbas na PETSA ng SEPT. 20, -5.

  Makikita natin ang petsa na TISHRI 10, 3756.

  Ang TISHRI 10 ang buwan at araw at ang 3756 ang taon sa Hebrew Calendar.

  So, ang SEPT. 20, -5 ay katumbas ng TISHRI 10, 3756.

  Pagkatapos nga ng tagpo sa templo ay umuwi si Zacarias at nabuntis ang asawa niyang si Elizabeth noong Sept. 25, -5 (Tishri 15, 3756).

  Sa ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth (March 25, -4/Nisan 19, 3756) ay inanunsyo ang pagbubuntis ni Maria (Lk 1:26).

  Makalipas ang SIYAM na BUWAN ay ISINILANG si HESUS. Iyan ay noong DEC. 25, -4 o sa kalendaryo ng Hebreo ay TEVETH 27, 3757.

  So, ayan po, SCIENTIFIC na patunay na DEC. 25 ang BIRTHDAY ni KRISTO.

  ReplyDelete
 62. BAKIT WALA PASKO ANG IGLESIA NI MANALO DAHIL ANTI CRIST SILA

  ReplyDelete
 63. Catholic ako, i admit, d ako banal at ayokong sabihing banal ako o mabait,dahil tao lang ako taong nagkakasala..masaya ako dahil nabasa ko ang blog na ito pero gusto kong magbigay ng opinion sa sinabi ni Jo King (INC)

  Jo King said:
  Kaya ipagpaumanhin ninyo ngunit WALA po yan sa KASULATAN. Ni HINDI yan TINURO ng mga APOSTOL ni ng PANGINOONG JESUS.


  My opinion:

  Oo nga't walang nakalagay sa Bible na araw ng kapanganakan ni Jesus Christ ni hindi Niya rin ito itunuro

  But, WHAT IF SINABI NGA SA BIBLE AT TINURO NI JESUS CHRIST IYONG EXACT DAY NG KANYANG KAPANGANAKAN?


  Question:
  ALAM NIYO BA KUNG ANO ANG MAARING MANGYARI?  "If you have opinion please answer"

  This is my opinion:

  -saka lang natin maaalalang lahat ang Diyos kapag itinuro Niya iyon- it can be guys:'(

  kaya pag December 25 na maraming nakakaalala kay Jesus Christ but after New Year ang "maraming nakakaalala ay kumokonti ulit".

  Kaya,sinasabi ng Catholic na hindi lang natin dapat maalala si Jesus Christ pag December 25 na kundi buong taon at ilang taon man ang dumating.


  Alam ni Jesus Christ na lahat tayo makasalanan, inamin na rin natin na gayon nga tayo.

  Ang maiisip o maaring isipin ng lumikha sa atin "Jesus Christ" pag tinuro niya ung exact day ng
  kapanganakan niya ay maaring ganito:

  "Maaalala lang nilang lahat Ako tuwing sasapit na ang tinuro kong araw ng kapanganakan Ko"

  dahil alam ng Diyos na tayo ay makasalanan kaya siguro walang nakalagay sa Bible na talagang araw ng kapanganakan Niya ni ang Diyos ay hindi ito itinuro.

  Gusto ng Diyos na maalala natin Siya hindi lang sa araw ng kapanganakan niya (na hindi Niya nga
  itinuro)yan siguro ang gusto Niya kung bakit hindi Niya itinuro iyong eksaktong araw ng kapanganakan Niya ni wala din sa Bible.  Aminin nating lahat na may mga oras at araw na nakakalimutan natin ang Diyos, at aminin din nating lahat na minsan inaalala lang natin Siya pag may kailangan tayo.:'(  Yan na lamang ang isipin natin kung sakaling tinuro ng Diyos ang araw ng Kanyang kapanganakan.  -Hindi po ako against sa mga sinabi ng mga INC,
  -Hindi ko din pinapanigan ang Catholic dahil Catholic ako,
  -At lalong wala akong sinasabi na magpalit tayo ng relihiyon sa kung anuman ang napupusuan natin.

  *Nagbigay lang ako ng opinion ko sa pagtatalo sa World Wide Web(hindi lang dito sa blog na ito) tungkol sa "Walang exact day ang kapanganakan ni Jesus Christ"


  Anumang religion natin ang mahalaga ay:

  -Manalangin sa Kanya.
  -Aminin natin na tayo ay makasalanan(humingi ng kapatawaran).
  -Magbalik sa Diyos (hindi sa paraang magpalit ng anumang relihiyon)kundi
  -kung paano tayo nakikipag-usap sa Diyos (with sign of the cross man o wala).
  -Tanggapin ng buong puso na Siya lamang at WALA NG IBA ang Diyos at Tagapagligtas.
  -At huwag kalimutang magpasalamat sa Kanya.


  Anumang relihiyon natin sa mata ng Diyos pantay-pantay lang tayo. "MAHAL NIYA TAYONG LAHAT"guys!
  :')'''

  yan nalang isipin natin.:-)PEACE


  My Motto:(kakaisip ko lang:-)!)
  "GOD IS THE BEST" not only GOOD. kasi pag GOOD lang may much BETTER right!?at ano ang much better sa much BETTER?edi the BEST!!!Tama!:-)

  kaya "GOD IS THE BEST".

  ReplyDelete
 64. pahabol din guys!opinion ko lang din..

  naisip ko kasi:
  If mali man iyong nakasanayan kong religion, if sinasabi man ng ibang religion na hindi raw ako maliligtas sa religion ko,

  eh ito lang masasabi ko:

  HOW ABOUT THE OTHERS?paano ang mga bagong silang na bata na Catholic din magiging religion?PAANO SILA NA WALANG KA MUANG-MUANG?then naging banal naman sila paglumaki?ung iba naging misyonero ung iba naging pari ung iba naging madre.HOW ABOUT THE NEXT GENERATION na Catholic din amg magiging religion?HINDI RIN SILA MALILIGTAS????????

  For Me: IS NOT TRUE!

  -Dahil MAY AWA ANG DIYOS!
  -Siya lamang ang nakakaramdam kung ano ung diwa ng puso ko,namin at nating lahat.
  -At Siya lamang ang magdidisisyon sa lahat ng bagay(kung ako,ikaw,tayong lahat ba ay maliligtas) ayon sa kalooban Niya.

  gaya ng sinabi ko sa taas guys,ano mang relihiyon natin isipin nating kung ano ang mas mahalaga.

  gaya din ng sinabi ko sa taas opinion ko lang po..wala po akong binabatikos na relihiyon.
  PEACE:-)

  ReplyDelete
 65. karunungan na naman ng tao ang ipinagpauna ninyo..biblia kasi pasagutin hwag iyong sariling karunungan ng tao.ano ba iyan? scientific gawa ng tao iyn pued magkamali

  ReplyDelete
 66. MABUHAY ANG IGLESIA NI CRISTO...ANG IGLESIA NI CRISTO ANG ILILIGTAS NG DIYOS PAGDATING NG PAGHUHUKOM.KAYA HWAG KAYO MAINGGIT TAYO NA MAKINIG SA ARAL NG IGLESIA NI CRISTO.

  ReplyDelete
 67. To Mack. to you it's not true?how about to God?Sino ba sa inyo ang masusunod?

  At ang mga bata po, ipinanganak na walang kasalanan (wala pong mababasa sa bibliya na Original Sin, ang mababasa po ay "ang magulang ay di parurusahan dahil sa kasalanan ng anak at ang anak ay di parurusahan dahil sa kasalanan ng magulang"). Pag nagpari ba o madre banal na? Ang lahat po ng tao ay nagkakasala, ano po ang batayan para matawag na banal (kaya hindi rin kami nagdedeklara ng sarili naming mga santo at santa)

  To CALENDAR Expert - Again po, di po binanggit sa bibliya ang date of birth ni Cristo. At hindi lang din po ang Date of Birth ang issue dito. Ipagpalagay na natin na tinatayang Dec 25 nga ang birthday ni Jesus, tama ba naman ang paraan ng pagdiriwang? Isipin na lamang po nating mabuti kung paano ang ipinagdiriwang ng "Pasko." Bakit po may Christmas tree?Sagot: dahil nga po sinimulan ito ng mga paganong sumasamba sa puno na ginaya ng mga nagdiriwang ng Pasko. So, tanong, bakit associated parin ang Pagan traditions sa pagdiriwang nyo ng Kaarawan ni Crito?Nakalulugod kaya ito kay Cristo?

  Opo, may bigayan at love is in the air. pero di nagiging concious ang mga tao sa negative side nito. Nagiging labis po ito sa nararapat na nakalalabag na rin po sa mga aral ng Diyos (do i need to specify?)
  Sabihin man po ninyo na "Hindi naman ako sumasamba sa puno e, display lang yan", well, to tell you, whether aware ka hindi, paglabag yan sa utos ng Diyos.

  Hindi po porket maganda sa paningin ng tao ay katanggatangap na po sa Diyos.

  Hindi sapat ang sumampalataya lamang o gumawa lamang ng mabuti para maging dapat sa Ama. di po ba't sa bibliya man ay may itinakwil ang Diyos na mga taong sumasampalataya din naman?

  NAHIHIRAPAN PO KAYONG TANGGAPIN ANG KATOTOHANAN DAHIL LABAG ITO SA INYONG KALOOBAN. pero wala po tayong ibang maaaring gawin kundi tanggapin ito dahil alipin lamang tayo. Tayo ang dapat sumunod sa Diyos, hindi ang Diyos ang pasusunurin natin sa atin.

  At para sa tumawag sa amin na Iglesia ni Manalo, sino sa tingin mo ang binastos mo?kaming mga miyembro ng Iglesia, ang mga kapatid naming Manalo, o si Cristo? tandaan mo Iglesia ni CRISTO kami.

  ReplyDelete
 68. Salamat na lamang talaga sa Ama at inalis nya ko sa pagigng Katoliko..

  ReplyDelete
 69. Malinaw naman sa niligay ko na wala masama ipagdiwang ang birthday ng Ating Panginoon na tumubos sa sanlibutan may nakalagay ba masama wala diba..sasabihin ng INC dagdag un sa kasulatan kung ganun mga makitid ang utak ng INC dahil nasa bible naman na pinanganak si Jesus.... at malinaw na base sa bible ang DEC.25.......

  Kung tututuusin hindi naman dapat pinagtatalunan ang Dec 25 diba.......

  Sa mga INC kunwari pa ayaw sa Pasko pero sila din naman nakikicelebrate.......

  Wala din naman sa bible na dapat ipagdiwang angg Birthday ng bawat isa sa tin diba pero ginagawa natin....

  Bakit pag pdating da Panginoon galit na galit kayo....

  Halatang Anti-Christ ang INC...

  ang INGESIA ni MANALO ay man made lng at isang malaking negosyo lng yan...pasweldo pa mga ministro malaki ang binabayad sa ministro sa debate....

  Alam naman ng mga Ministro ng INC na mali na pero natural napasubo na sila at nandiyan na kaya pinaninindigan na lng nila kahit mali wag lng mapahiya.....

  ReplyDelete
 70. To Anonymous:


  Bakit galit na galit ka sa post ko?ahah..hindi mo ba naintindihan ung mga sinabi ko?gusto mo ulutin ko?

  sabi ko diba opinion ko lang?HINDI MO MAINTINDIHAN YAN?

  sabi ko diba :
  -Hindi po ako against sa mga sinabi ng mga INC,
  -Hindi ko din pinapanigan ang Catholic dahil Catholic ako,
  -At lalong wala akong sinasabi na magpalit tayo ng relihiyon sa kung anuman ang napupusuan natin.

  *Nagbigay lang ako ng opinion ko sa pagtatalo sa World Wide Web(hindi lang dito sa blog na ito) tungkol sa "Walang exact day ang kapanganakan ni Jesus Christ"

  HINDI MO MAGETS YAN?kung nagets mo..wag ka magalit sakin..ahah..kaw talaga!PEACE

  ReplyDelete
 71. oh e2 ah..magbibigay lang ako ng OPINION ko!
  walang magagalit ah specially sa mga INC kc Blog ito ng INC,I respect a lot.

  INC always STANDS:
  - Pag hindi ka INC hindi ka maliligtas or
  - Pag INC religion mo maliligtas ka, dahil nga sinasabi ng INC na gayon nga.

  ok I will give some scenes, sarili kong gawa ito means NOT COPY PASTE.

  Remember: Hindi po ako against sa INC or to any religion..I respect all religions.


  This is the first scene
  1st: If INC na religion nga ang kaligtasan na sinasabi ng mga INC

  *Paano ung mga Batang Catholic na 3 months and above palang then nmtay dahil sa bagyong sendong?
  *Paano ung mga dukha na di nakapag-aral?at di man lang nakahawak ng Bible pero wala naman sila tinatapakan na tao?

  * Paano iyong mga pinanganak na may kapansanan?walang mga paa at kamay, bulag, pipi at bingi?

  >Edi, IBIG-SABIHIN HINDI RIN SILA MALILIGTAS?porke Catholic sila or other religion?

  >Edi, IBIG-SABIHIN THEY WILL GO TO HELL?porke Catholic sila or other religion?

  >IF ung mga taong taong binanggit ko sa taas, ibig-sabihin they will go to Hell?

  Pakisagot nga please!gusto ko iyong saktong sagot sa scene na yan.

  Paalala ulit - opinion ko lang ito
  -Hindi ko binabatikos ang INC or any religion may kaibigan akong INC I RESPECT HER A LOT including her religion..
  -Wala po akong kinakampihang any religion specially Catholic..porke Catholic ako

  Paki sagot nalang ung scene na ginawa ko!
  All viewers are invited and free to reply sa post ko.PEACE sa ating lahat!..

  may mga gingawa p akong scenes pero yan muna ung una..Thanks a lot

  ReplyDelete
 72. to. mack

  sa biblia may sinabi doon na kahit sa ikapitong salit saling lahi ay paparusahan ng diyos.. kaya walang rason para sabihin na maligtas ka sa paghuhukom dahil bulag ka o bingi.. may kaparaanan ang lahat kahit bulag man o bingi, sa iglesia makikita mo kung papaanong paraan..iyong mga tanong mo itanong mo sa tamang daan

  ReplyDelete
 73. to. mack


  Exodo 20:3-5 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, NA AKING DINADALAW ANG KATAMPALASANAN NG MGA MAGULANG SA MGA ANAK , hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;”


  ngayon walang dahilan para maligtas sila mabata man o bulag. hanggat iyan mga katoliko na iyan ay patuloy na sumamba sa diyosdiyusan ay walang kaligtasan o kahit na sino basta hindi kasama kay panginoon hesu kristo ay walang kaligtasan.

  ReplyDelete
 74. to mack

  (ako yung unang sumagot sayo) sorry if i sound rude. pero take this, hindi pwedeng ipinyon lang ang pinaiiral, kasi subjective ang opinyon ng tao, maaring tama sayo pero mali naman sa iba. Kaya dapat bibliya ang pinasasagot sa ganyang mga tanong. 20 yrs akong katoliko at 5 years na sa INC, at naitanong ko na rin lahat nyang itinatanong mo. At believe it or not, may sagot dyan ang bible. Actually, if you'll just be able to listen to the 25 basic doctrines in INC, everything will fall into places. Lahat ng tanong mo at duda sa bibliya masasagot at magkakaroon ng consistency ang aral ng Diyos (kung sa tingin ng tao ay mahirap pagtugma-tugmain ang aral ng Diyos)

  ang tao po hindi mapupunta sa impyerno dahil lang sa bulag, bingi o mahirap sila. Kung familiar po kayo sa isang pangyayari sa bibliya na ipinatawag ni CRisto ang mga tao pero walang tumugon, ano ang ginawa nya?Di po ba ang ipinatawag na lamang nya ay yung mga dukha at walang pinag-aralan (at sila ang tumugon). At sinabi, sa kanila (mga dukha) magmumula ang mga maliligtas at hindi sa mga hindi dumidinig.

  Ang alam po kasi ng tao "Si Cristo ang tagapaligtas", pero ang hindi po nila alam "half truth is a whole lie." Sa bibliya po ang mababasa ay "Si Cristo ang tagapagligtas ng Iglesia". Ang tanong po kasama ba tayo sa iglesiang yun o baka nasa ibang iglesia tayo?

  Pasinungalingan po muna ng mga bumabatikos ang bibliya bago nila kami batikusin (na sumusunod lamang sa bibliya).

  masakit man pong tanggapin, may mga naglilingkod talaga sa Diyos na hindi magmamana ng kaligtasan. hindi po kami ang nagsabi nyan, BIBLIYA po. Hindi po kami galit sa inyo, at wag rin kayo magalit sa amin. Kami man po ay may mga kamag-anak at kaibigan na hindi INC at hanggang sa pag-aanyaya lamang ang kaya naming gawin. Kaya ibinabahagi namin ang amin mga natututunan, sana tumugon po tayo.

  sa lahat ng kapatid sa INC, i'm so proud of you brethrens!

  ReplyDelete
 75. hindi po unfair yun. di ba mas unfair naman kung sabihin na lahat ay maliligtas?

  e ano pang silbi ng utos at patakaran ng Diyos kung maliligtas ka rin naman pala sa hindi pagsunod?? Patas po ang Diyos - ang sumunod, kaligtasan, ang hindi, kaparusahan. At ang kaparusahan ay kamatayan (sa dagat-dagatang apoy).

  Biyaya o sumpa?

  ReplyDelete
 76. andy (inc member1 January 2012 at 06:48

  huwag po kayong magalit sa INC members kung sinasabi man namin na INC lang ang maliligtas, kami lamang po ay nagbabahagi ng MGA SALITA NG DIYOS SAPAGKA'T KALOOBAN NIYA ANG AMING SINUSUNOD. Kung masakit man sa inyo ang PAGTUTUWID NG IGLESIA NI CRISTO SA INYONG PANINIWALA AY SAPAGKA'T ALAM NAMIN NA IYON ANG MAKAKABUTI.

  wala pong iniwan iyan sa isang TAONG MAYSAKIT NA NANGANGAILANGAN NG INIKSIYON NG MANGGAMOT, MASAKIT KAPAG ITINUROK, PERO NAKAGAGAMOT!

  Lawakan po natin ang ating pagiisip.. yan ang kaukulan ng ating UTAK ang makaunawa!!

  ReplyDelete
 77. @andy

  kayo po dapat ang maglawak ng inyong kaisipan, dapat po ninyo'ng tanggapin na sadyang meron talaga'ng iba ang paniniwala kaysa sa inyo, you are a PAGAN yourselves to the other God worshiper and is doomed to their version of hell for not believing in their so called God, RESPETO lang naman ang hinihingi ng mga nauna mag.comment sa akin, mahirap ba espellingin yon? Dont get me wrong im not catholic nor do I believe in God, so your idea of kaligtasan wont work on me... don't shove your religion to someone else's throat dahil hindi nila lulunokin yon...

  Peace:, and Happy New Year.

  ReplyDelete
 78. To Anonymous na nasa itaas..

  malawak na po ang kaisipan ng mga miembro sa Iglesia Ni Cristo,lalo na po ng Pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo...Isipin nyo po,mga karaniwang kaanib lang kami sa Iglesia pero alam namin mga doktrina o aral na sinusunod namin.Nababanggit namin mga verses sa Bible na mga basihan ng aming paniniwala...palibhasa tinuturuan kami sa panahon ng mga pagsamba at mga pagtitipon sa loob ng Iglesia..Naaawa nga po kami sa Iba,lalo na sa mga katoliko na halos walang ka muwangmuwang o alam sa mga nakasulat sa Bible..Puro sariling opinyon ,kuro-koro,at pala-palagay ang sinasabi..kc hindi cila tinuturuan ng mga pari,at ano rin naman ang ituturo ng mga pari na sila mismo ay wala din namang alam sa Biblia.

  Pasensya na po kung may nasasaktan at hindi matanggap ang pahayag kong ito,pero ito po ay totoo.Dati po kaming mga katoliko ng pamilya ko,mahigit 40 yrs po kami dyan,pero sa tuwing kami po ay dumadalo sa mga misa noon ay hindi po pagtuturo sa mga aral na nakasulat sa Biblia ang ginagawa ng mga pari..puro seremonyas at mga ritwal ang ginagawa at bibihira pong binubuklat ang Biblia.Kaya po ang mga miembro sa katoliko ay uhaw sa kaalaman sa mga tunay na aral ng Diyos.kaya kapag may mga pagkakataon na nahaharap sa diskusyon sa pananampalataya ang isang kaanib sa katoliko ay lumalabas itong mangmang sa Biblia..nakakaawa.Karanasan po namin ito..noong kami po ng aming pamilya ay katoliko pa.Gustong-gusto namin noon ipagtanggol ang katoliko laban sa mga bumabatikos nito..pero mga opinyon lang namin ang aming nasasabi at natatalo kami ng iba lalo na ng mga Iglesia na suportado ng mga verses sa Bible ang sinasabi,,...kaya po kami nagpasya na iwan ang katoliko at umanib sa Iglesia Ni Cristo.

  Kayo din po ay magsuri..lahat po tayo ay nangangailangan ng kaligtasan.

  Salamat po.

  ReplyDelete
 79. andy (inc member)1 January 2012 at 19:54

  to Anonymous who answered my comment:

  YOU SAID:

  "Dont get me wrong im not catholic nor do I believe in God, so your idea of kaligtasan wont work on me... don't shove your religion to someone else's throat dahil hindi nila lulunokin yon..."

  Hindi naman kita pinipilit sumang-ayon sa sinasabi ko (o naming mga INC). Ang mahalaga ay naibahagi namin sa inyo ang katotohanang nakasulat sa bibliya. Naniniwala po kami na DIYOS ANG TUMATAWAG SA MGA TAONG IBIG NIYANG MAKAUNAWA AT MALIGTAS, KATULAD NG PAHAYAG SA...

  Marcos 4: 11-12

  At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Dios: DATAPWA'T SA KANILANG NANGASA LABAS, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga: Upang kung magsitingin sila'y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila'y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila'y mangagbalikloob, at patawarin sila.

  HAPPY NEW YEAR DIN SA IYO!

  ReplyDelete
 80. Maraming Paraan para Magsaya.. Basta batay lang sa Bibliya at hindi sa "TRadition o nakasanayan nang pagkasiyahan" ..basta lahat ng may patungkol sa Diyos.. dapat nakasalig sa Bibliya.. Ang Pasko ay wala sa bibliya, kung gusto niyo magbigayan at magmahalan pagdating ng Pasko.. wag niyo na antayin.. Ngaun na Dapat.. wag niyo na itapat =)

  HAPPY NEW YEAR!!!

  RauLWaFu

  ReplyDelete
 81. RauLWaFu,

  Tama ka kapatid, wg nyo na antayin ang isang araw lng. Pwede nmn kayo manalangin at magpasalamat araw-araw na binuhay ng Panginoong Dyos ang Panginoong Hesus. Sana nmn maliwanagan na kayo at mging kapaitid nmn sa Iglesia ni Cristo nsa sa sainyo na ang disisyon kung tangapin mn ninyo o hindi bstat naibahagi nmen na tumatangap kme khit cnu pa mn kayo dhil lhat ng tao handang magbago.

  Happy New Year sa lahat!!

  ReplyDelete
 82. Happy new year po Mga kapatid ko sa iglesia ni cristo..gayun din sa Mga hndi nmin kapananampalataya sana po ay magtuloy tuloy kau sa pagsusuri sa aming pananampalataya....Nais kong sbhin na bago po kau magsuri ay manalangin muna kau sa dios na bigyan kau ng dalisay na pangunawa at ipapanalangin din namin kau na Mga INC na gabayan kau at magpatuloy kau hanggang kau ay madoktrinahan at maging kapatid nmin sa INC..mahal po nmin kau Gaya ng itinuro sa Amin ng pamamahala sa iglesia ni cristo ang pagiibigang magkakapatid kya po kaming magkakapatid sa INC ay IISA ang layunin Kung ano ang layunin ng AMA(dios), ni CRISTO ng SUGO ng PAMAMAHALA ng INC,at bawat isang kapatid sa INC..lahat po kmi ay nagkakaisa sa banal na layunin na ipahayag ang mabuting balita at kaligtasan sa loob ng iglesia ni cristo...

  ReplyDelete
 83. the fact that you are not celebrating because not sure about the date... seems also misleading... it is also not in the bible that we should or should NOT celebrate... celebrating or not celebrating are both misleading because both are not instructed in the bible.....if your are thinking... think of it

  ReplyDelete
 84. Hndi po nmin pinagdidiwang ang pasko hndi dahil hndi nmin alam ang Eksaktong date ng kapanganakan ni cristo ang batikusin nyo ay yung stand nmin na hndi Ito itinuro ng mga apostolat wlang mababasa sa bible ukol dito. Wag tyong hi ibig sa Mga bagay na nasusulat pag wlang nakasulat ibig sbhin hndi dapat Gwin dahil hndi itinuro..common sense po pag hndi sinabi wag gawin dpo ba...wag ntin ipagpilitan ang Mga bagay na gusto LAMANG ntin

  ReplyDelete
 85. Tama ka kapatid, (HENDRIX) At ang magdaragdag ni magbabawas ng mga salita na nakasulat sa bibliya ay mapaparusahan:

  Apocalypsis 22:18-19 “Aking sinasak-sihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

  Bawal ang magdagdag, NAKASULAT SA BIBLIYA NA SI JESUS AY IPINANGANAK, ngunit wala namang direktang petsa na nakasulat kung kailan ito naganap... Ano ang babala sa SINUMANG MAGDADAGDAG?"....DARAGDAGAN SIYA NG DIYOS NG MGA SALOT NA NAKASULAT SA AKLAT NA ITO"

  hindi kailanman ang IGLESIA NI CRISTO makikiisa sa mga bagay na INIMBENTO LANG NG TAO, lalong lalo na kung ito ay gawaing hinango sa pananampalatayang PAGANO...SINO ANG MGA PAGANO?

  EFESO 4:17 "Kaya nga, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga Gentil na namuhay sa kanilang pag-iisip na WALANG KABULUHAN."

  ReplyDelete
 86. Salamat po kapatid na Andy sa Mga talatang iyan na ipinahayag nyo...sapagkat Kung uunawain Lang nila ang utos ng dios na Ito na wag hihigit sa Mga bagay na nkasulat ay mapapanuto na sila at maisasabuhay na nila ang Mga bagay ukol sa gawain ng cristiano..kaya po tau na Mga kaanib sa INC hndi po ntin gawain na makiisa sa Mga tradition at ritual ng sanlibutan lalo PA Kung Ito ay hndi nakasulat...hndi po rin ntin masisi ang ka ibayo ntin sa pananampalataya sapagkat Ito ang Nagisnan nila kya nga po minabuti ng dios na gamitin ang blog na Ito upang imulat ang kanilang Mga mata..kaya po hndi kmi nagsasawa maglahad ng katotohanan sa inyo upang malaman nyo ang Mga katotohanan ng dios upang makapagbalik loob kau sa tunay na dios sa loob ng tunay na iglesia ni cristo....

  ReplyDelete
 87. hi Hendrix.. you're seems selective to the things you want to stand with even if it is not in the Bible .. does the bible mentioned that you should not celebrate?- meaning you're doing it because of your choice regardless if it is indeed in the Bible or not, am I correct? because if the bible tells us not to celebrate we will certainly do so. Seems you are not seeing the logic because you have program to your brain what to to follow and not really what the bible is saying... hmm

  ReplyDelete
 88. nosebleed naman ako...Tunay bang Salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia o gawa lang ng tao?


  2 Timoteo 3:15-17 “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pana-nampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pag-tutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.” [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]


  2 Timoteo 3:15-17 “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pana-nampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pag-tutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.” [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

  Nagsimulang isulat ni Moises ang aklat ng Genesis [ang unang Aklat ng Biblia] noong 1400 B.C. at natapos naman ni Apostol Juan ang aklat ng Apocalypsis [Ang huling aklat] noong 96 A.D. Kaya’t tumagal ang pagsusulat nito ng 1,496 years.

  Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at magagamit sa:

  a. Pagtuturo ng Katotohanan – magagamit sa pangangaral.

  b. Pagtatama sa maling katuruan – mailalayo tayo nito sa mga maling aral at sa mga maling paniniwala at mga maling relihiyon.

  c. Pagtutuwid sa likong gawain – sasawayin tayo kung tayo ay may ginagawang mali na labag sa moralidad at pamumuhay espiritual.

  d. Pagsasanay para sa matuwid na pamu-muhay – tayo ay sasanayin upang maging mabubuting mga Cristiano.

  Sapat ang Biblia upang tayo ay maturuan ng lahat ng mabubuting bagay lalo na sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na pagsunod. Kaya kung may magsasabi na bukod sa Biblia ay mayroon pa tayong iba pang mga aklat na pupuwedeng pagbatayan o pagsaligan, ito po ay maliwanag na kasinungalingan dahil sinabi rin na:

  2 Timoteo 3:17 “Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”

  Kaya tayong turuang lubos ng Biblia, at kapag sinabing “lubos” ibig sabihin kumpleto [100%] ika nga, kaya kapag pananampalataya at pagrerelihiyon ang pag-uusapan ay sapat na sapat at tanging ang Biblia lamang ang ating dapat na pagbatayan at wala nang iba pa.

  ReplyDelete
 89. --me :)
  to anonymous (sa taas ng nasa taas)

  hindi lang po ito about sa date, kundi ang paraan din po ng pagcecelebrate. Pagan way po ito - ang christmas tree para sa diyos na puno at ang lights para sa diyos na araw. Kinikilala nyo po ba sila ng Diyos nyo rin? kung hindi po,why celebrate with them? Di po ba sabi sa bibliya na huwag tutulad sa mga pagano?

  we're not shoving our religion to someone else's throat...we're trying to enlighten you of the truth that everyone deserves, wag nyo po masamain. Marunong po kami rumespeto, at may mga tao po talaga na iba ang paniniwala kaysa sa amin. PERO meron din pong mga tao na akala nila ay tama ang paniniwala nila, pero mali kung ibabatay naman sa bibliya. Kaya we're doing our part.

  Wag po tayo makuntento sa kung ano lamang ang nakasanayan natin. Magsuri po tayo.

  Happy New Year to all at sana ay magpatuloy pa ang pagtawag ng Ama ng mga magbabalik-loob sa kanya :)

  ReplyDelete
 90. how sad to hear that all of you are keep on pointing back that Christmas is a pagan practice... so judgemental on your- part how sure are you and what are your basis- your teaching according to your human minister or the text book that you have read or in accordance with the INFALLIBLE Word of GOD?

  ReplyDelete
 91. Hi
  Why are you asking if the Bible is really the Word of God or just man made? seems you are doubting the validity of the ultimate and sole source of truth... are you?

  ReplyDelete
 92. nosebleed naman ako...Tunay bang Salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia o gawa lang ng tao?


  2 Timoteo 3:15-17 “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pana-nampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pag-tutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.” [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]


  2 Timoteo 3:15-17 “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pana-nampalataya kay Cristo Jesus. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pag-tutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.” [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

  Nagsimulang isulat ni Moises ang aklat ng Genesis [ang unang Aklat ng Biblia] noong 1400 B.C. at natapos naman ni Apostol Juan ang aklat ng Apocalypsis [Ang huling aklat] noong 96 A.D. Kaya’t tumagal ang pagsusulat nito ng 1,496 years.

  Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at magagamit sa:

  a. Pagtuturo ng Katotohanan – magagamit sa pangangaral.

  b. Pagtatama sa maling katuruan – mailalayo tayo nito sa mga maling aral at sa mga maling paniniwala at mga maling relihiyon.

  c. Pagtutuwid sa likong gawain – sasawayin tayo kung tayo ay may ginagawang mali na labag sa moralidad at pamumuhay espiritual.

  d. Pagsasanay para sa matuwid na pamu-muhay – tayo ay sasanayin upang maging mabubuting mga Cristiano.

  Sapat ang Biblia upang tayo ay maturuan ng lahat ng mabubuting bagay lalo na sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na pagsunod. Kaya kung may magsasabi na bukod sa Biblia ay mayroon pa tayong iba pang mga aklat na pupuwedeng pagbatayan o pagsaligan, ito po ay maliwanag na kasinungalingan dahil sinabi rin na:

  2 Timoteo 3:17 “Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”

  Kaya tayong turuang lubos ng Biblia, at kapag sinabing “lubos” ibig sabihin kumpleto [100%] ika nga, kaya kapag pananampalataya at pagrerelihiyon ang pag-uusapan ay sapat na sapat at tanging ang Biblia lamang ang ating dapat na pagbatayan at wala nang iba pa.
  3 January 2012 17:06

  ReplyDelete
 93. BIBLIA KASI ANG SUNDIN..KAYA ANG IGLESIA NI CRISTO NAKABASI SA BIBLIA..KUNG MAY TANONG BIBLIA ANG PASAGUTIN, HINDI IYONG KATHA O SARILING PALIWANAG.NAINTINDIHAN NIYO BA? 100 PERCENT BIBLIA

  ReplyDelete
 94. Hindi naman po lahat turo ninyo ay base sa bibliya eh. Let me give you some for you reflect on sa sinasabi mong "NAKABASI" kayo sa Bibliya:
  Here are some of the other un-biblical, or extra-biblical, doctrines that Iglesia Ni Cristo (INC) teaches:
  • They believe that one must hear the gospel from authorized INC messengers and ministers.
  • They believe the official name of the church is “Iglesia Ni Cristo.” Other names are not the true name of the church, and thereby false churches.
  • They believe a person must be a member of an INC church and be water baptized to be saved.
  • They believe people must avoid eating dinuguan, which is pork blood stew, a Filipino delicacy.
  • Their members must avoid joining trade unions.
  • Their members must avoid court sessions.
  • They must vote in blocks.
  • They are under compulsory church attendance.
  • They must give tithes to the church.

  According to the INC, all of the above rules and regulations are mandatory in order for a person to be saved. The Bible, of course, teaches that salvation is “the gift of God, not of works, lest any man boast” (Ephesians 2:9).

  ReplyDelete
 95. Ang hirap naman i-compute na ang December 25 nga B-day ni Jesus based on the Biblical account of the birth of Jesus (Luke 2:1-20).. siguro mas mahirap i compute na ang INC ang tinutukoy sa Isaiah 43:5-6 more or less 800 years back from the birth of Christ..wheeew.. thats about less than 3000 years ago... could somebody help me.

  ReplyDelete
 96. Christmas is Pagan because it is.

  At pano nyo po nasabi na wala sa bible yung mga list nyo? (sorry, can't give you the exact verses, kung sino man po ang nakakaalam patulong na lang po).

  "ang salita ng Diyos ay nakalihim sa hiwaga"
  "paanong magsisipagturo, ang walang kaloob?"

  "thou shall not eat meat with blood still in it for life is in the blood" genesis 9:4, may another pa po about dito sa new testament(kahit po protestant alam yan).

  "wag nyong ipasasakdal ang inyong mga kapatid"

  "magkaroon kayo ng isang paghatol sa anumang bagay" (ang pagboto ay obviously paghatol din)

  "huwag ninyong pababayaan ang inyong mga pagsamba" (di po ito basta "compulsory" lang. magreklamo ka sa Diyos kung tinatamad ka)

  "maghandog ang bawat isa sa inyo ayon sa pasya ng puso at di mabigat sa loob" (utos din po ng Diyos ang paghahandog. sino ang maghahandog?bawat isa. paano o magkano?ayon sa pasya ng puso. and one thing, hayag sa amin kung san napupunta ang mga handog namin, di tulad ng iba dyan..)


  "ANG PANANAMPALATAYANG WALANG GAWA AY PATAY"

  ang naglilingkod sa Diyos, hindi namimili ng susundin. matapat man sa gusto o ayaw mo, susunod ka dahil yun ang utos ng Diyos.

  again..anyone who's familiar with the verses, paki na lang po. Thanks.

  ++di uubra ang pasaway++

  ReplyDelete
 97. lahat ng binanggit mo ay nasa biblia...yong mga tanong mo sa isip mo ay natanong narin namin iyan kaya nga lahat ng nagtatanong biblia ang pinasasagot..hindi lang ikaw ang nagtanong iyan marami kaya nga marami naging iglesia ni cristo ngayon eh pare man madre o anomang relihiyon ay ang iba naging kapatid namin dahil nagsuri sila, ikaw din man magsuri ka para maliwanagan ka din.. marami pang mas matalino sayo na mas mabigat pa ang katanungan.. pumunta ka sa malapit na simabahan ng iglesia ni cristo at isulat mo ang lhat ng katanungan mo...biblia ang dapat sundin

  ReplyDelete
 98. hahahaha...tingnan mo nasagot nga ng aming kapatid iyong mga inilista mo...kaya ikw my friend magsuri ka.. humanda ka baka ikaw ang matanong diyan di mo masagot..

  ReplyDelete
 99. Sa NASA itaas na bumatikos sa INC doctrine na sinasabi mo na wla sa bible yung doctrine nmin how come u know it? N doktrinahan kna? Magicip k muna bago ka Manuligsa lakipan mo ng talata...bago k LNG ba dito..kc nakikita mo ba yung Mga paksa sa gilid ng blog na Ito Mga doktrina nmin yan at wla kming sariling paliwanag Jan lahat yan bible base..hndi mo nauunawaan Mga sinusulat mo...marami na tumuligsa at nangupat sa Aming mga INC pero dahil sa natutuhan nmin sa sugo at sa tulong ng pamamahala lalo kming tumitibay at nagtatalaga sa aming karapatan..tamang Tama pasok mo kc dis 2012 kming Mga magkakapatid eh magkakaisa sa pagbubunga Nais k nmin imbitahan na magsuri sa aming aral...NSA gilid po ng blog na Ito ang kaparaanan..sna ay makasama ka nmin sa tunay na pananampalataya...

  ReplyDelete
 100. MILLIONS OF CATHOLICS AND PROTESTANTS BELIEVED...

  THAT INC DOCTRINES ARE BIBLICALLY RIGHT...

  SO TO ALL WHO WANTS TO KNOW THE TRUTH ABOUT US...

  YOU ARE ALL WELCOME TO VISIT US...

  TO INC PLACES OF WORSHIP NEAR YOU...

  SEE YOU SOON...

  ReplyDelete
 101. Mukhang d nyo kayang sagutin ung computation na INC ang tinutoy sa - Isaiah 43:5-6... very scary... your founder seems to be a false claimer... meaning all of you are being blinded by the truth that it was absolutely not not him (Manalo)claiming what was written 800BC. Very intriguing that you cannot even know and accept even with the computation above about the birth of Christ and yet you claim that Isaiah 43:5-6 is the pre announcement of INC birthday... HOW COME???

  ReplyDelete
 102. to hahaha...
  bakit ka tumatawa? eh wala naman kayong kongkretong sagot sa mga nabanggit sa taas... your are reading the Bible according to the things you wanted and like to see there NOT within the context of the whole passage.. I suggest to all of you- READ THE WHOLE PASSAGE NOT ONLY ONE VERSE THEN YOU WILL SEE THAT INDEED YOU ARE MISQOUTING THEM AND BLINDED TO THE TRUE THOUGHT THE AUTHOR INTENDED TO SAY- In one sense mukhang kayo mismo ang magdadagdag at nagbabawas sa sinasabi dito dahil ang inyong pagsisiyasat ay pag iinterpret pabor sa inyong likong doktrina- Twisting the TRUTH....

  ReplyDelete
 103. anti inc na anonymous...

  million nang catolico at protestante ang naniniwala...

  Isaiah 43:5-6...

  ay tumutukoy sa inc...

  kaya kung dika maniwala bahala ka...

  kung nasa inyo ang truth bat pati name mo at ng church mo ikinahihiya mong banggitin...

  nakakahiya bang talaga?...

  ReplyDelete
 104. Hi Hendrix good to hear from you again... am still waiting for your reply to what I shared above, let me copy paste:

  hi Hendrix.. you're seems selective to the things you want to stand with even if it is not in the Bible .. does the bible mentioned that you should not celebrate?- meaning you're doing it because of your choice regardless if it is indeed in the Bible or not, am I correct? because if the bible tells us not to celebrate we will certainly do so. Seems you are not seeing the logic because you have program to your brain what to to follow and not really what the bible is saying... hmm

  you settle my arguments first before jumping to another/someone else comment...
  your silence means you already lost your thought
  or maybe not interested to enlighten me...

  thanks,
  call me 'seeker'

  ReplyDelete
 105. Anonymous said...
  Hindi naman po lahat turo ninyo ay base sa bibliya eh. Let me give you some for you reflect on sa sinasabi mong "NAKABASI" kayo sa Bibliya:
  Here are some of the other un-biblical, or extra-biblical, doctrines that Iglesia Ni Cristo (INC) teaches:
  • They believe that one must hear the gospel from authorized INC messengers and ministers.
  • They believe the official name of the church is “Iglesia Ni Cristo.” Other names are not the true name of the church, and thereby false churches.
  • They believe a person must be a member of an INC church and be water baptized to be saved.
  • They believe people must avoid eating dinuguan, which is pork blood stew, a Filipino delicacy.
  • Their members must avoid joining trade unions.
  • Their members must avoid court sessions.
  • They must vote in blocks.
  • They are under compulsory church attendance.
  • They must give tithes to the church.

  According to the INC, all of the above rules and regulations are mandatory in order for a person to be saved. The Bible, of course, teaches that salvation is “the gift of God, not of works, lest any man boast” (Ephesians 2:9).

  PROVED TO US THAT THIS ARE UNBIBLICAL...

  accusations without proof is just a ...

  gossip...

  you just talked GARBAGE...lol

  ReplyDelete
 106. seeker...

  birth of Christ celebration is no problem but...

  but celebrating it the PAGAN WAY is anti GOD...

  http://2.bp.blogspot.com/_qosWkSjkiH8/SbLHFyPCvSI/AAAAAAAAAOM/3I46MfuH5kc/s400/christmas_tree_warning.jpg

  ReplyDelete
 107. come on Louie show me the proof... you seems convince eventhough you yourself cannot even defend it... I challenge you.. maybe you can convince me.. I am open.. just bring me the your proof.

  You know, Iam convince that there is very small probability that Dec 25 is the birth of Christ BUT to claim that Isaiah 43:5-6 is the pre anuncio of INC that is absolutely called 'compound propabibility' - meaning you are trying ti hit with bow and arrow a mustard seed on the moon...
  Come on... your claim seems NOT only impossible but cannot be imagine that it exists.

  ReplyDelete
 108. hahaha... I agree to anonymous above... its totally crazy claim

  ReplyDelete
 109. come on louie is that all you got... seems your reasoning is not working.. it is agian an interpretation of your own - interpreting and concluding that it is a CHRISTMAS TREE??? I am not even excite with what you say.. come on this is just exchaging ideas about our own faith.. is that INC apologetic way? I don't think so..

  ReplyDelete
 110. Seeker I know u understand Filipino right? Coz u always follow my comments here....so I say in my native language......Dba po may sinasaad ang banal na kasulatan na wag hihigit sa Mga bagay na nasusulat...nauunawaan nyo po ba ito? Siguro dito Lang sa verse na Ito eh,Makukumpara mna Kung dapat o hndi tau mag daos ng pasko....hndi dahil sa hndi nakasulat eh Gagawin na ntin ang maibigan natin. Wag magbabawas at magdadagdag Kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan samakatuwid pagwalang naksulat wag gagawin sapagkat pagmy ginawa kang bagay na hndi nakasulat pagdaragdag iyon....wag po Matigas ang ulo natin wag natin pairalin ang sariling opinyon..alam ko po na Maraming matatalino dito na nagsusuri pero hndi po katalinuhan ng Tao ang makakapagpamulat sa Tao..ililigaw po tau ng katalinuhan ng tao...simpleng talata wag magdadagdag at magbabawas sa Mga bagay na naksulat...mahirap po ba na unawain Ito...? Nabulag npo ba kau ng inyong katalinuhan at ayaw na ninyong sumunod sa dios..

  ReplyDelete
 111. Simple mathematics po 1 + 1 = 2(INC) answered... 1 + 1 =11(catholic)answered...ganyan po kau sumagot sa Amin...ang Tama Minamali at ang Mali tinatama...hndi po mahirap unawain ang salita ng dios kung isasantabi ntin ang magagawa na ating katalinuhan.....tandaan ntin lahat ng nakasulat sa banal na aklat ay katotohanan.... Katalinuhan vs. Katotohanan mamili ka seeker...? Katalinuhan ng Tao o katotohanan ng dios....?

  ReplyDelete
 112. To all on here fed up with LOuie  Louie just parrots what he hears from his FALSE ministers

  He knows NOTHING about SALVATION

  He knows NOTHING about FAITH

  He knows NOTHING about CHURCH


  he knows NOTHING about BAPTISM


  All he does is repeat and t the same old few verses INC uses like LAMSA and MOFFAT


  Ask louie if LAMSA and MOFFAT were INSPIRED to rewrite their version of the BIBLE


  By GOD and if thats so


  Why they dont EVER cite or quote either VERSION


  EXCEPT for oNE VERSE from esch??

  ReplyDelete
 113. wow.. you seems confirmed that INC are really judgemental, judging a not INC person is already your culture.... anyway let me get back to the argument:

  doing action or not doing anything else are both position.. right? doing action such as celebrating whether it is a pagan practice or not is action and NOT doing so whether it is a pagan practice or not is also action base on your decission..right? you dont celebrate not because you are ingnorant of it but because somebody from your group 'decided' DO NOT CELEBRATE- meanining there is a force and that force convince you... right? therefore both position are not mentioned in the Bible.. and therefore both are extra biblical.. the opposite of celebrating is not celebrating- BOTH position not biblical.

  favor please can you give me the exact location of this "wag hihigit sa Mga bagay na nasusulat" you qouted above..

  thanks

  ReplyDelete
 114. Hi Hendrix

  here's what i think

  1 plus negative 1(INC) equals ZERO

  why negative 1 because you only read one (1) verse and therefore failing to see the whole picture of what the passage is saying it is called reading the Bible out of its context..

  Let me ask you a very simple question:

  Where did they get the name Iglesya ni Cristo?
  I bet you it is NOT in the Bible... SE and EXAMINE for yourself and you will be surprise.

  seeker

  ReplyDelete
 115. eric...

  this blog is ours...

  it's you who is parrot who can't even...

  convinced your wife to your weird doctrines...

  by the way this eric is also called MR CONTRADICTION...

  http://www.network54.com/Forum/70213/message/1321377685/ERIC%27s+CONTRADICTIONS...SIGN+OF+LUNACY...

  http://www.network54.com/Forum/70213/message/1322827906/ERIC%27s+CONTRADICTIONS...SIGN+OF+LUNACY...2

  57 SELF CONTRADICTION...

  MORE COMING SOON...

  ReplyDelete
 116. Seeker we already answered all the questions here regarding on what u asked about where did they get the name iglesia ni cristo..? Try to explore this blog you'll find the answer...coz we've discussed that topic many times...

  ReplyDelete
 117. ROMA 16:16 AT GAWA 20:28..makikita mo don na may nakasulat na iglesia ni cristo..

  ReplyDelete
 118. hi Hendrix et all
  mmm.. you all seems misled again... pls try to read letter per letter the verses you mentioned then tell me if it is the same with your name 'Iglesia ni Cristo'... come on open your eyes... use your basic elementary tagalog, even grade 1 can tell to your face what's the difference... discover what is the difference between your name INC and what was written in the verses you yourself claim.
  seeker

  ReplyDelete
 119. (Call Me X-Catholic)

  Sa Anonymous na nagkamali sa pag sasabi na unbiblical ang mga doctrina sa Iglesia Ni Cristo:

  Meron po kayong nilistang 9 na batay sayo ay wala sa Biblia...

  Narito po ang sagot sa wikang Pilipino para mas marami ang makauunawang Pilipino:
  1.They believe that one must hear the gospel from authorize INC messenger and minister.

  Sagot..Ito po ay batay sa Biblia kung ang tao ay malawak ang pagkaunawa sa nakasulat sa Banal na Kasulatan,ay alam nya ito.
  Kagaya po ng pahayag ni apostol Pablo na nakasulat sa Roma10:15..
  "Paano silang magsisipangaral,kung hindi sila mga sinugo?gaya nga ng nasusulat,Anong pagka ganda ng mga paa niyaong nga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!"
  Dito po ay malinaw na itinuturo ni apostol Pablo na walang karapatang mangaral o magturo ng mga salita ng Dios ang mga hindi sinugo(authorize messenger).
  Sa tanong niya na"paano silang magsisipangaral,kung hindi sila mga sinugo" ito po ay rethorical question na ang ibig sabihin ay hindi makakapangaral o walang karapatang mangaral ang hindi sinugo.

  Bakit kailangan pang sugo ang mangaral gayong maaari namang mabasa ng mga marunong bumasa ang Biblia?
  Sagot------Sapagkat ang Biblia ay inilihim sa hiwaga;gaya ng nakasulat sa Roma 16:25
  "At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesukristo,ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan nang panahong walang hanggan."
  Kung pag-aralan ng mga hindi sinugo ang Bibla,maunawaan kaya nila ang kalooban ng Dios?
  Sagot--------Hindi po.kagaya po ng nakasulat sa IIPedro3:7
  "Na laging nagsisipagaral,at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan."
  kaya hindi po maipagmamayabang ng iba na sila ay nag aral ng Biblia ng matagal na panahon,maaaring 10 o higit pang mga taon,at hindi rin po masasabi ng iba na silay matatalino at nag tapos sa mga kilalang unibersidad para sila ay magkaroon na ng karapatang magturo ng Biblia..Ang kailangan po ay "sinugo" ng Dios.
  Ano po ang masamang ibubunga kapag pinangahasan ng mga hindi sugo na ipangaral ang Biblia?
  Sagot--------Silay mangapapahamak kagaya ng nakasulat sa IIPedro 3:16
  "Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat,na dooy sinasalita ang mga bagay na ito;na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain,na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga,na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan,sa ikapapahamak din nila".
  Sa ikapapahamak po kapag pinangahasan ng mga hindi sinugo ng Dios na ipangaral ang Biblia.Ang totoo ay hindi lamang ang nangangaral na hindi sinugo ang mapapahamak,kundi maging ang mga makikinig at sasampalataya sa kanila.
  Kaya kailangan po ang tunay na sugo ng Dios sa pangangaral ng Biblia.


  Tanong:Biblical po ba ang aral ng INC na kailangang Sugo/Messenger and Minister ang mangaral ng mga salita ng Dios?
  Sagot: OPO.

  ReplyDelete
 120. We already stated to you the verses..is up to you if you want to accept it or not if you want us to elaborate it to you letter for letter your misleading yourself..coz the verses explain itself word for word... Read the post of ka aerial about gawa 20:28, and Roma 16:16 he already discussed it in this blog then if u have any complain about the verses we believed in then you must enumerate it verse by verse accompanied by verses you believe to contradict our faith...

  ReplyDelete
 121. Yung sinulat kasi nya yung pamagat ng doktrina natin...ngayun hinahanap Nya yung verse dun eh pamagat plang yun magpadoktrina ka at Malalaman mo sagot kc paulit ulit na nmin dinitalye ang stand nmin na Mga INC ukol sa Mga tanong mo..hndi mo mauunawaan yan hanggat hndi ka sumasampalataya na ang Mga nakasulat sa biblia ay salita ng dios...

  ReplyDelete
 122. 16Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.... Ibig mo bang palabasin Kung bakit Mga iglesia ni cristo ang banggit Jan.. As I told u weve already tackle that issue..gnaw MBA yung sinabi ko explore this blog...so u will find the answer to your question..bro..aerial already posted our stand regarding this issue..don't just read it understand it...gusto mo kc ako ang magpost na sarili kong opinyon para siluhin mo ako at pamalian ang INC..I'm sorry pero hndi gawain nmin Gawain magbigay ng sariling kuro-kuro at paliwanag..Kung ang official belief nman as stated in this blog yun na yun no more no less...

  ReplyDelete
 123. Bakit nga ba "Churches of Christ" ang banggit sa Roma 16:16 sa Ingles?
  Here's the link Baka tinatamad ka maghanap..

  ReplyDelete
 124. Hi Hendrix et all
  mmm.. seems you're are all misled again.. please read the passage you have qouted... open your eyes and read it word per word and letter per letter.. use your basic elementary tagalog then you will see the difference between your name INC and what was written in the verses you have qouted and you yourself claim as your verse. I bet even grade 1 pupil will see the difference. This is a simple but serious case of dagdag bawas in the Word of God.. did you see it? or you dont want to look at it the it use to be?

  ReplyDelete
 125. (Call Me X-Catholic)

  2.They believe the official name of the church is " Iglesia Ni Cristo".

  Sagot:Tama po na ang Igesia Ni Cristo ay naniniwala na ang opisyal na pangalan ng Iglesiang itinatag ng Panginoong Jesukristo ay "Iglesia Ni Cristo".

  Ano po ang batayan ng Iglesia Ni Cristo sa paniniwalang ito?
  Sagot: Ang mga nakasulat po sa Biblia..kagaya po ng nakasulat sa Col.1:18 na dito po ay ipinakilala ang kaugnayan ng Iglesia sa Panginoong Jesukristo bilang kaniyang katawan.

  "At siya ang ulo ng katawan,sa makatuwid baga'y ng iglesia.....".
  Dito po ay malinaw na itinuturo ang pagkakaugnay ng Iglesia sa Panginoong Jesukristo
  Si Cristo ang ulo-------ang Iglesia ang katawan niya.
  Kaya ano po ang itatawag sa Iglesiang may kaugnayan kay Cristo?...Iglesia Katolika po ba?,Iglesia Baptista?,Iglesia presbiteriana?...o kung anu-ano pa? Ang mas angkop o tamang itatawag po sa Iglesia na katawan ng ating panginoong Jesukristo ay Iglesia Ni Cristo.

  Ano pa po ang dahilan kaya marapat lamang po na Iglesia Ni Cristo ang opisyal na pangalan ng Iglesiang kay Cristo?
  Sagot: Sapagkat si Cristo po ang nagtayo nito,kagaya po ng nakasulat sa mat.16:18

  "At sinasabi ko naman sa iyo,na ikaw ay Pedro,at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia;......."

  Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Jesukristo,"itatayo KO ANG AKING IGLESIA".
  Siya po ang nagtayo ng Iglesia kaya marapat lamang po na ito ay tatawagin sunod sa kaniyang pangalang Cristo o Iglesia Ni Cristo.Isang kalapastanganan naman po sa ating panginoong Jesukristo kung ipapangalan sa iba ang iglesia na siya ang nag tayo.Bakit po tatawaging Iglesia Katolika Apostolika Romana eh hindi naman po ang mga apostol ang nag tayo ng iglesia kundi ang ating panginoong Jesukristo.Hindi rin po ang mga taong taga ROma? O tawagin man ito sa ibang pangalan liban sa Iglesia Ni Cristo ay hindi po tama.
  Sige nga,magtatayo halimbawa ang tao ng bahay..halimbawa si PNOY,papayag kaya si PINOY na ang bahay na itinayo nya ay tatawaging bahay ni GLORIA?..siyempre hindi po.Ang itatawag po niya dito ay bahay ni PNOY ,sapagkat siya po ang nagtayo o nagmamay-ari.
  Ganun din po sa Iglesia...ang ating Panginoong Jesukristo po ang nagtayo ng Iglesia kaya marapat lamang po na ito'y tawaging Iglesia Ni Cristo,
  sunod po sa kaniyang pangalan at hindi po ng ibang tao o kanino pa man.

  Maging ng batiin ni Apostol pablo sa kaniyang sulat ang mga kaanib sa Iglesia na nasa Roma ay Iglesia Ni Cristo ang kaniyang pagpapakilala.
  Roma16:16
  "Mangagbatiaan kayo ng banal na halik,binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo".

  Baka sabihin po ng iba na hindi naman po
  iglesia ni Cristo ang pahayag ni Apostol Pablo
  sa Roma 16:16 kundi mga iglesia ni Cristo,para palitawin na marami ang iglesia o organisasyon na sa ating Panginoong Jesukristo.
  Para po sa ating lubos na ikauunawa,ang terminong "mga" sa pahayag ni Apostol Pablo ay hindi po tumutukoy sa bilang ng iglesia o organisasyon,kundi ito po ay tumutukoy sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo na bumabati sa mga kapatid na nasa Roma.(Basahin po ang Roma 16:1-15).Mga pangalan po ng mga kapatid ang binabanggit dito at sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa pahayag niyang "mga".

  Kung ang pag-uusapan po ay bilang ng Iglesia o organisasyon,ito po ay iisa lamang.
  Kagaya po ng pagpapatunay din ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Efeso 4:4,
  "May isang katawan,at isang ......."
  Ang katawan po na tinutukoy ay ang Iglesia..,Col.1:18
  "At siya ang ulo ng katawan,sa makatuwid baga'y ng iglesia....".

  Kaya Biblical po ang paniniwala ng Iglesia Ni Cristo na ang opisyal na pangalan ng iglesiang itinayo ng ating Panginoong Jesukristo ay "Iglesia Ni Cristo".

  ReplyDelete
 126. Hi Hendrix
  you have misqouted Romans 16:16 again... what is wrong with you.. open your eyes...
  let me give you a hint- qouting Jesus conversation with Nicodemus:
  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are Born Again.” did I qoute them correctly or I did not???
  Seeker

  ReplyDelete
 127. Now brother..Do you understand our belief about the name of the church.? it is stated above...it's up you if want to accept it or not.. you want me to open my eyes... My is eyes is been wide opened through the teachings of the INC...this is what I believe one god the father,one lord Jesus Christ,one church the body, church of Christ...godbless u always may the good lord enlighten you about this true teaching of the lord...

  ReplyDelete
 128. (Call Me X-Catholic)

  Isa pang talata na nagpapatunay na ang pangalan ng iglesyang itinayo at tinubos ng ating Panginoong Jesukristo ay Iglesia Ni Cristo ay ang Gawa 20:28 Lamsa,

  "Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala,upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo".

  Dito po ay iglesia ni Cristo ang nakasulat.

  ReplyDelete
 129. Hi X catholic- let me help you about the verse you qoute Its in Mateo 16:
  18At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia;-
  Now what is the difference you see between the words you use above and the words used in the verse?? did you notice... if you did'nt notice- you too are still blind and misguided...
  seeker

  ReplyDelete
 130. Hi X catholic- you misqoute again Acts 20:28- read it carefully.. again letter per letter... there is something that you INC keep on doing for the sake of your name...

  ReplyDelete
 131. Hi Hendrix
  you have said it right with the last statement you said

  ..this is what I believe one god the father,one lord Jesus Christ,one church the body, church of Christ...

  you have said in correct but i am not not sure if you know the word that I am trying to bring out to all of you.. I hope you will use that word correctly as per the Bible said word per word... do not change anything for the sake of your group's name...

  ReplyDelete
 132. ayon! matatalino nga naman sa lupa hindi nabubuksan ang isip sa katotohanan...sana buksan ng diyos ang kaisipan mo..hinuhuli ng diyos ang marurunong..inc

  ReplyDelete
 133. What word or words you want to point out here..brother....? Give me the word then try to prove us were wrong for the sake of your doubt...

  ReplyDelete
 134. hmmm... I thought you write it right..please see my hint above i copy paste for you maybe you have missed it... hope will get mt point... is your name INC really in the bible?

  Hi Hendrix
  you have misqouted Romans 16:16 again... what is wrong with you.. open your eyes...
  let me give you a hint- qouting Jesus conversation with Nicodemus:
  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are Born Again.” did I qoute them correctly or I did not???
  Seeker

  ReplyDelete
 135. Louie

  I poprove ko na ang mga sumusunod na nabanggit ay;

  un-biblical, or extra-biblical, doctrines that Iglesia Ni Cristo (INC) teaches:
  • They believe that one must hear the gospel from authorized INC messengers and ministers.
  • They believe the official name of the church is “Iglesia Ni Cristo.” Other names are not the true name of the church, and thereby false churches.
  • They believe a person must be a member of an INC church and be water baptized to be saved.
  • They believe people must avoid eating dinuguan, which is pork blood stew, a Filipino delicacy.
  • Their members must avoid joining trade unions.
  • Their members must avoid court sessions.
  • They must vote in blocks.
  • They are under compulsory church attendance.
  • They must give tithes to the church.

  According to the INC, all of the above rules and regulations are mandatory in order for a person to be saved. The Bible, of course, teaches that salvation is “the gift of God, not of works, lest any man boast” (Ephesians 2:9).

  pero patunayan mo muna sa akin na ang pangalan ninyong "Iglesya ni Cristo" ay nasa bibliya.

  Kaya kong patnayan na ang pangalang "Iglesya ni Cristo ay wala sa Bibliya...

  ReplyDelete
 136. Seeker said...hmmm... I thought you write it right..please see my hint above i copy paste for you maybe you have missed it... hope will get mt point... is your name INC really in the bible? Eto po si seeker marahil hndi nagiisip nasaan daw po sa sa biblia ang INC..? Hinahanap Nya na mismong INC letter by letter na matatagpuan ba Ito sa biblia..matatalino ang Mga mambabasa ang INC na lagi naming isinusulat dito ay tumutukoy sa iglesia ni cristo hndi po ba..gusto Lang kc Nya na siluhin kmi at magkamali sa pagpapaliwanag pra pamalian ang INC...yan Ginamit kna nman ito bka sbhin Nya nman were is it in the bible again..marami npong pagtalkay ukol sa pangalan ng aming iglesia..kau npo ang magpasya Kung Ito ba ay nakasulat Iglesia ni cristo....mabuhay po ang lahat ng kapatid sa buong mundo na hndi natitinag sa pananampalataya na ang iglesia ni cristo ang tunay na iglesia na itinayo ng ating panginoon....

  ReplyDelete
 137. You are really all blind.. i have already gave you a hint... and you still do not understand what I am trying to point to you here...

  i will repeat and make it simple for all of you.. where in the bible can you find the "Iglesya ni Cristo"? now im sure you will again tell me the same passages or verse that all of you keep on mentioning... now try to anylize my hint that seem you really do not understand:

  let me give you a hint- qouting Jesus conversation with Nicodemus:

  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are Born Again.”

  question: did I qoute correctly what was written in the bible or I did I change some of them not???

  You are still blank with what I am driving you beacause you did not examine my hint.
  I will paraphrase it for you:

  ...Jesus said you cannot enter the kingdom of God unless you are Born Again....

  if you cal tell me what is wrong with this verse you I have already answered that indeed you name "Iglesya ni Cristo" is not the correct word used in all the verses you are all qouting. therefore your claim as the only true church is absolutely a BIG LIE...

  ReplyDelete
 138. Seeker sabi mo ...Jesus said you cannot enter the kingdom of God unless you are Born Again.... Tama yan ISA po sa kaparaanan yan pero LNG po yan ang sinabi ni Jesus paano po ba magiging born again ang isang Tao? Narito po ang sabi ng biblia Marcos 16:15  “At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So kailangan po natin sumampalataya at magpabautismo ngayun mr seeker Saan dapat sumampalataya at magpabautismo ang Tao anong Mga kaparaanan ang dapat nyang gawin?

  ReplyDelete
 139. It looks like you did not study further what is wrong with the verse I qoute... please read your bible.. there is something wrong there... let me copypaste it again for you then look and compare to your bible if you have there and you will see that is not the exact word I qoute...

  I have paraphrase it for you:

  ...Jesus said you cannot enter the kingdom of God unless you are Born Again....

  I AM NOT ASKING YOU TO INTERPRET, JUST LOOK FOR THE WRONG WORDS THERE, COMPARE IT WITH YOUR OWN BIBLE. COME ON BROTHER YOU'RE ALMOST THERE... Discovering the TRUTH not with the help of anybody but through your own pagsisiyasat...
  seeker

  ReplyDelete
 140. To Anonymous just above...

  There is nothing wrong with that verse, it is indeed a requirement of Jesus that a person should be BORN AGAIN in order to enter the Kingdom of God.

  But the passage never said that one must join a group called and named "BORN AGAIN" in order to enter the Kingdom of God.

  It is an action that we need to fulfill in order for us to be qualified as among those people who have the right to enter heaven.

  The verse John 3:3, that you quote does not represent the entirety of the scriptures, you need to dig deeper and consider other passages, for that is a biblical rule - "COMPARING SPIRITUAL THINGS WITH SPIRITUAL" [1 Cor 2:13]

  It is very much similar to this passage:

  Mat 18:3 "Then he said to them, "I can guarantee this truth: Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." [Good News]

  Becoming BORN AGAIN means becoming like a SMALL CHILD once again, and how that process will come into being? And why we must become like a LITTLE CHILD? I will answer that later...

  There is no verse in the Bible that said that the Apostles nor the Early Christians, were called "BORN AGAIN".

  Being "BORN AGAIN" is a process that must be fulfilled and only part of the whole picture, and among the things that we need to be done.

  I will come back to you with a full detailed explanation on this issue.

  It's me Christian an "EX-BORN AGAIN CHRISTIAN"

  ReplyDelete
 141. Hi ex born again christian- you almost HIT the jackpot...

  Finally somebody got my point, let me borrow what you have just said above:

  "But the passage never said that one must join a group called and named "BORN AGAIN" in order to enter the Kingdom of God."

  the verse I qoute;

  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are Born Again.'

  It was writte not that way but this way

  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again."

  these words are TOTALLY different from each others... right???... could somebody tell me what are the difference between these 2 words

  Born Again and born again

  YOU ARE ALMOST THERE... COME ON THINK...

  seeker

  ReplyDelete
 142. Seeker that is your own opinion once again... About the name of your church..You don't know what is the true process in order to be save....give me the process of the bible step by step how we can enter into the kingdom of god? Enlighten me if u are the one who will be save on judgement day coz u are a member of the name born again....

  ReplyDelete
 143. Seeker sino ba ang tinubos ng dugo ni cristo born again ba? Here is the verse  Acts 20:28 “Take heed therefore to yourselves and to ALL THE FLOCK over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed THE CHURCH OF CHRIST WHICH HE HAS PURCHASED WITH HIS BLOOD.” [Lamsa Translation] born again po ba ang binili Nya ng kanyang dugo upang kanyang iligtas Malinaw ang sinasaad ng kasulatan CHURCH OF CHRIST WHICH HE HAS PURCHASED WITH HIS BLOOD.....born again po Ito....tanong ko Lang po sinabi po ba ni cristo ang ililigtas Nya?

  ReplyDelete
 144. What I mean sinasabi po ba ni cristo na born again ang ililigtas Nya ? Malinaw na ang binili Nya ng kanyang dugo ay ang iglesia ni cristo...ayon sa gawa 20:28glamsa... Malinaw po yan kaibigan.....

  ReplyDelete
 145. hey Hendrix.. let us settle my argument first.. IT STILL NOT SETTLED... ALMOST THERE
  please i need your understanding here:

  Ex Born again Christian already hit what I traying to point out.. please see below, and ANSWER MY QUESTION THERE.. I promise I will tell what is the to heaven for me...

  ex-bron again Christia said:

  "But the passage never said that one must join a group called and named "BORN AGAIN" in order to enter the Kingdom of God."

  the verse I qoute;

  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are Born Again.'

  Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again."

  these words are TOTALLY different from each others... right???... could somebody tell me what are the difference between these 2 words?

  Born Again and born again

  PLEASE ANSWER THIS QUESTION... and I promise you this will settle all arguments here..

  you may ask if there are child/children beside you and they will tell what is the difference... it only need basic elementary english to understand and not HERMENUETICS or what so ever that others including your ministers are doing.

  thank you

  ReplyDelete
 146. Seeker can u give the verses referring to your arguement between the two words Born Again and born again...pls enlighten me what is your stand regarding to your issue..

  ReplyDelete
 147. Brother... I have no arguments with this 2 words they are may illustrations for you to see the argumanents am trying to bring out.. just answer my very very simple question.

  what is the difference between these two?

  Born Again and born again

  Mahirap ba sagutin? o ayaw mong sagutin kasi alam mo na may patutunguhan ang sinasabi ko... at may paglalagayan ang pangalang Iglesya ni Cristo.. huwag kang matakot d namn ito kasing hirap ng board exam ang tanong ko, in fact kahit nga grade 1 kaya yan sagutin..

  hey... somebody out there would you like to help this brother?.. he seems cannot answer a very very simple question
  thanks, seeker

  ReplyDelete
 148. Ang gusto mong mangyari ang sinasabi mo na Born Again ay ipatungkol ko sa pangalan ng relihiyon mo at ang salitang born again ay sa proseso ng pagliligtas tama ba.? Sabi ko sau ibigay mo sa akin ang talata at nang sa gayon ay masuri ko Kung capital letter ba ang isang word at ang isa ay Small letter...why don't you give the verses so I can clarify to my self if it's written and If it's not there's no point to discuss it here...

  ReplyDelete
 149. Seeker Kung pansarili mong katanungan ang ukol sa Mga bagay na itinatanong mo sa akin eh...hndi kita matutulungan ngunit Kung ukol sa usaping pananampalataya na kasalig sa bible ang Nais mong itanong upang ikaw ay maliwanagan Maraming kapatid sa INC ang pwede tumulong sau...

  ReplyDelete
 150. my dear brother its a conversation with Nicodemus as I mention above its in John chapter 3.. go look for yourself and then tell me what did so see...

  ang hirap pala ng tanong ko?

  ano ang pagkakaiba ang Born Again at born again... tsk tsk tsk

  if you cannot answer this question.... meron ba dyan na mga KAPATID na gustong sumagot? bakit kayo nananahimik.. baka may naka monitor dyan na Ministro.. paki tulungan naman si brod hendrix...

  nakapa payak lamang ng aking katanungan subalit tila ito'y isang napakabigat na pagsagot ng isang napakahirap ng pagsusulit para kay Ka hendrix
  please sali naman kayo... iniwan nyo na ba sya mag-isa?
  seeker

  ReplyDelete
 151. tama naman siya my friend. ibigay mo naman iyong verse para malaman niya o masuri niya..baka walang kang maipakita?hwag naman yong bigay kung bigay lang..talata pls

  ReplyDelete
 152. Bro..seeker ano kaugnayan ng Born Again at born again issue mo sa John 3.. Kc sabi mo ano pagkakaiba ng dalawang salitang yan? Dinala mo ako sa John 3 na tumutukoy sa pagbabautismo sa tubig at espiritu ... Ang sabi sa Juan 3:5 Maliban ang Tao ay maipanganak sa tubig at espiritu ay hndi siya magmamana ng kaharian ng dios...bautismo Ito...ano kaugnayan nyan sa pag capitalized mo ng word Born Again? Pls...can you be specific and direct to the point..?

  ReplyDelete
 153. I have read your post but I have extreme difficulty in understanding all of it especially the ones that is posted using the Filipino/Tagalog language, so I have to skip it and just read the English ones instead.

  But despite of it, I found it enlightening!

  ReplyDelete
 154. hahahah..ano ba to si seeker? salita ng salita ng anong kaibahan eh wala naman pala maipapakita na talata..hahhaahha kung meron man hindi naman tumutukoy sa born again..magpadoktrina ka nalang po para naman po isa ka sa mga kasamahan mo sa mga born again na naging iglesia ni cristo na ngayon..gusto mo ako mag akay sa iyo

  ReplyDelete
 155. Oo nga bro gs2 Nya kc tayo sliluhin sa pamamagitan ng pagtatanong na ano ang kaibahan ng BOrn Again sa born again....nagbigay cya ng sitas Juan 3... Dalawang beses unulit sa biblia ang ipanganak ng muli pero pareho Lang ang bangit duon na maliban na ang Tao ay ipanganak ng muli sa tubig at sa espiritu...Ito ay tumutukoy sa pagbabautismo...wlang kinalaman sa paghahambing Nya sa 2 salita....patunayan mo sa Amin na yung isang Born again ay tumutukoy sa relihiyon at yung Isang ay sa baptism yan ba ibig mo sabihin ?Jan mo ba kmi ibig siluhin sa inimbento mong paksa kaibigang seeker?

  ReplyDelete
 156. (Call Me X- Catholic)

  To Seeker:

  Ayaw po ninyong tanggapin na Iglesia Ni Cristo o Church of Christ ang opisyal na pangalan ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesukristo,bagamat ito po ay ipinaliwanag na namin sayo gamit ang mga talata ng Biblia;

  Roma 16:16

  "Mangagbatian kayo ng banal na halik.Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo".

  Gawa 20:28 Lamsa(tagalog)

  "Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala,upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo".

  Tinututulan ni Seeker na Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesukristo sa kabila ng napakaliwanag na pagtuturo ng Biblia dito.

  Ito ang tanong ko sayo Seeker;

  Kung hindi Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng Iglesya na itinayo ng ating Panginoong Jesukristo.....ANO ANG OPISYAL NA PANGALAN NITO?

  Ikaw ang mag banggit ng pangalan,...at sana may mga verses ka sa Bible na magpapatunay nito.

  Hindi pala Born Again dahil hindi sinabi na born again ang ipapangalan,...

  Hindi rin pala Iglesia Ni Cristo dahil hindi sinabi na Iglesia Ni Cristo ang pangalan..letra por letra...

  Sige po Seeker ..,ikaw ang mag banggit ng pangalan...dapat po ha may nakasulat letra por letra na "ito ang pangalan ng iglesiyang itinayo ng ating Panginoong Jesukristo"...,halimbawa Iglesia Ni Seeker..

  Hihintayin ko po Seeker.

  (Call Me X- Catholic).

  ReplyDelete
 157. (Call Me X- Catholic)

  To Seeker:

  In addition,..about your question na ano ang kaibahan ng Born Again sa born again?,..

  Isasama ko na dito ang ano ang kaibahan ng Iglesia Ni Cristo sa iglesia ni Cristo..baka kasi ito rin ang tatakbuhan ng pangangatwiran o pagtutol mo sa amin..Ipapaliwanag ko po ito sa iyo Seeker ng may pag-ibig at kababaang loob kung masagot po ninyo ang hamon ko sa inyo sa itaas.

  uulitin ko po...,kung hindi po Iglesia Ni Cristo ang pangalan ng Iglesyang itinayo ng Panginoong Jesukristo...ANO PO ANG PANGALAN NITO SEEKER?

  IGLESIA NI SEEKER PO BA?

  Siguro naman po ay naniniwala kayo na ang panginoong Jesukristo ay nagtayo ng iglesia ,kagaya po ng mababasa natin sa mateo 16:18..na ginamit mo pa nga sa itaas..

  Ngayon ,nagkakaisa tayo sa paniniwala na si Cristo ay nag tayo ng Iglesya..ang hindi natin napagkasunduan ay ang pangalan nito.

  Sa amin...ito ay Iglesia Ni Cristo.

  Sayo....ano ang pangalan nito?(with verses po sa Bible ha na dooy naka sulat "ito ang pangalan ng iglesya na itinayo ni Cristo--------.).


  Salamat po Seeker ,at sana po ay maging totoong seeker po kayo.

  GOOD BLESS PO!


  (Call Me X-Catholic).

  ReplyDelete
 158. READ the BIBLE.. the WORD of GOD to us7 January 2012 at 05:20

  Time to shed lIGHT on these topics

  To be TRULY `BORN AGAIN` is to be a CHILD of GOD

  The ELECT.. those GOD chose to SAVE.. even BEFORE HE created the world

  are the ones who will be BORN AGAIN.. God will bless those SELECT few with e GIFTS of MERCY and GRACE and FAITH(JESUS)


  Those BORN AGAIN wil be like NEW CREATURES as they will have an INTENSE desire to `DO THE WILL of GOD`` like NEVER before in their lives.

  If ne is TRULY `born again`` he or she is those GOD has chosen to SAVE

  THEY are the BODY of CHRIST

  THey are the CHURCH


  This is where INC goes astray as ALL THOSE GOD EVER CHOSE to SAVE are the CHURCH


  CHURCH is NOT confined or restricted to those who happen to be in a CONGREGATION whose name is CHurch of CHRIST

  Thta would be LIMITING the MERCY and GRACE of GOD


  God can save ANYONE ANYWHERE at ANYTIME


  So if one is of the BODY then that clearly means it encompasses wide range of possibilities , which includes some who NEVER EVER set foot in a CHURCH building or EVER in a WATER baptism CEREMONY!!


  CHurch is

  ALL THOSE BELONGING to or PERTAINING to GOD!!

  ReplyDelete
 159. Pampagulo lang si seeker eh. hindi mo maintindihan kung ano ang gustong patunayan. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang sinasabi.

  He said

  According to the INC, all of the above rules and regulations are mandatory in order for a person to be saved. The Bible, of course, teaches that salvation is “the gift of God, not of works, lest any man boast” (Ephesians 2:9).

  Nabasa mo na ba ang verse 10???
  "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them"

  NAKITA MO???

  sa tagalog:

  "10 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man." (bagong magandang balita)

  May gagawin ba ang mga PINILI ng Dios o WALA???

  PAKISAGOT NAMAN KUNG KAYA MO SEEKER!

  ReplyDelete
 160. ok kna ba seeker? imulat mo po sana iyong mata mo kagaya ng iba mong mga kasamahan nuon na naging iglesia na.huwag mo sana pairalin iyong katalinuhan mo o panghawakan man lang, eisang tabi mo muna para malaman mo ang kahalagahan ng at kaibahan ng karunungan at mga katotohanan na galing mismo sa ama..hindi naman po masama ang karunungan ng tao kung napapakingan lang natin ang aral ng diyos kung papaano to gagamitin..hindi po ako magdadalawang isip sa iyo kung sasabihin ko sa iyo na nasa iglesia ibinigay ng diyos ama ang pagkaunawa ng lihim at hiwaga ng biblia dahil nandito tunay na sinugo..maaari magtanong ka ayan nanaman kayo si ka felix manalo nanaman..kagaya ng sinabi ko kanina,makinig ka muna at bumisita ka sa pinakamalapit na sambahan namin..huwag po kayo matakot hindi naman kami mamatay tao kundi mapagmahal kami sa kapwa dahil yan ang utos ng diyos na huwag kayo mapahamk pag dating ng araw ng paghuhukom...salamat sa iyo

  ReplyDelete
 161. To seeker Nais po namin sabihin na hndi po masama ang magbigay ng opinyon at pansariling paliwanag subalit Kung ang paguusapan po ay salita ng dios hndi po ba nararapat na ang Mga talata ng biblia ang nilalahad mo upang pagtibayin ang Mga pagpapaliwanag mo....kami ng Mga iglesia ni cristo bago po kami naging kaanib ay dumaan muna kami sa pagaaral ng Mga doktrina duon ay sinisiyasat nmin Kung Tama po ang aral ng INC matapos po nmin mpagralan Kung Ito at Tama at nakasalig sa biblia..Ito nman po ay Amin nang sinampalatayan hndi Lang po yun matapos kming manampalataya sa Mga aral at doktrina ng INC susubukin nman ang aming pananampalataya pag npatunayan na ng pamamahala na karapat dapat kna pra Kay cristo ikaw nman at babautismuhan medyo matagal ang proseso sapagkat kailangan na masubok muna ang iyong pananampalataya ..kaya po pra sa inyong kaalaman hndi po kmi basta basta natitinag ng Mga paninira,opinyon,at ibat ibang uri ng Mga paguusig at panglilibak....nawa ay naunawaan mo na Kung ano at paano manindigan ang isang iglesia ni cristo..magsuri po kau sa Amin inaanyayahan nmin kayo sa Mga pamamahayag ng. Mga salita ng dios na malapit sa inyong lugar magpunta po kau sa Mga bahay sambahan nmin Mayroong pong Mga kapatid dun na laging handang tumulong sa inyo na Mga hndi PA kaanib na naghahanap ng katotohanan....salamat po sa pagsadya nyo sa blog na Ito..

  ReplyDelete
 162. Seeker Juan3:5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios...Malinaw po na dapat mabautismuhan ang Tao upang makapasok sa kaharian ng dios....

  ReplyDelete
 163. Tama po kapatid na Hendrix at kung babasahin niya pa ang Juan 3:36 ay ganito ang kanyang mababasa

  "Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos." (bagong magandang balita)

  Yung mga gustong magkaroon ng buhay, at hindi kapootan ng Diyos, kailangan niyang sumunod sa Anak. Hindi yung sasabihin mo lang na born again ka or sumasampalataya ka.

  kaya nga sabi ni pablo

  Gal 6:9 mb
  "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa."

  at hindi sapat na sumampalataya ka lang dahil may ganito pa tayong mababasa


  1Cor 13:2 mb
  "Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan"

  sabi ni Pablo kung meron man siyang MALAKING PANANAMPALATAYA ngunit wala naman siyang pagibig, wala din daw siyang kabuluhan.

  Ano yung pagibig na yun??

  2 juan 1:6

  "At ito ang pagibig, na tayo'y mangagsilakad ayon sa kaniyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y mangagsilakad sa kaniya, gaya ng inyong narinig nang pasimula."

  Ang pagibig ay pagsunod sa utos.

  Kaya kahit sila ay sumampalataya man ngunit walang gawa, may kabuluhan ba yun?

  James 2:20
  "Datapuwa't ibig mo bagang maalaman, Oh taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?"

  Kaya walang kabuluhan ang pananampalataya ng mga NAGPAPAKILALANG BORN AGAIN.

  ReplyDelete
 164. Maraming salamat po kapatid sa Mga talatang iyan sana ay nagingmaliwanag Kay seeker ang lahat....sulong sa pagsalubong sa pagdating ng ating panginoon Jesus....

  ReplyDelete
 165. kapatid na seeker...ang pagtulong sa kapwa ay utos ng diyos alam po natin lahat ng iyan kaya tinutulungan natin iyong mga mga nasa lanta ng bagyo sa pamamagitan ng mga pagkain,kaya ginagawa ng iglesia iyan ang pagtulong sa kapwa,pero may maipapabatid ako sa iyo,kaya lang ang mga pagkaing iyan ay nauubos,pero ang di mauubos at hindi mawawala ay ang diyos na nagbibigay sa atin ng kautusan na dapat nating sundin..kaya hindi kami nagsasawa na ipahayag ang mga aral ng diyos, kahit magalit man kayo sa amin, makinig man kayo o sa hndi ang mahalaga sa amin ay nipamahagi namin sa inyo..magsuri k po.

  ReplyDelete
 166. (Call Me X- Catholic)

  Hinihintay ko ang reply ni seeker sa hamon ko sa kaniya na kung hindi Iglesia Ni Cristo ang pangalan o itatawag sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesukristo....ANO ANG ITATAWAG O PANGALAN NITO?

  May verses po Seeker ha..na doon ay naka sulat na ang pangalan ng iglesya na itinayo ni Cristo ay---halimbawa Iglesia Ni Seeker.

  Hinihintay ko po Seeker ang tugon ninyo.

  Nakakaiinip po ang masyadong matagal.

  ReplyDelete
 167. Seeker is playing hide and seek.....may you search the true light of salvation Here at the church of Christ...naghihintay din po kmi sa pangalan ng iglesia na itinayo ni cristo ginoong seker asan npo kau..? Ano po kya yung iglesia na itinayo ni cristo ? Sana hndi po obvious hehehehehe

  ReplyDelete
 168. (Call Me X-Catholic)

  To SEEKER and Read the Bible....the Word of God to us....

  (baka kc ikaw din yan seeker eh)

  Anyway,.

  May sinabi po si Read the Bible ...the Word of God to us...na;

  "Church is

  ALL THOSE BELONGING to or PERTAINING to GOD!!"

  Ang tanong ko po...ANONG VERSE PO ANG PINAGBATAYAN PO NINYO SA PAHAYAG NINYONG ITO?

  Pakisagot lamang po at susuriin natin.

  ReplyDelete
 169. (Call Me X-Catholic)

  To Read the Bible...the Word of God to us ...:


  Paanong masasabi na "of the body"..o nasa katawan o iglesya ang tao na ayon narin sayo "Never ever set foot in the Church building or even in a Water baptism".


  Paki sagot po with verses in the Bible.

  Thank You po!

  ReplyDelete
 170. (Call Me X-Catholic)

  UKOL SA EFESO 2:8-9;

  "Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili,ito'y kaloob ng Dios;"
  "Hindi sa pamamagitan ng mga gawa,upang ang sinoman ay huwag magmapuri."

  Ang mga talatang ito ng Biblia ay ginagamit ng mga nagtuturo na hindi na kailangan ang pagpasok sa Iglesia Ni Cristo upang ang tao ay maligtas.

  "Perhaps you have not read Eph.2:8-9,'For it is by grace you have been saved,through faith...not of works...'Not by church membership nor by righteous life can you be saved,but only by trusting Jesus Christ and Savior..."
  (Witnessing to Cults, by: Alex Wilson and Christine Tetley,pp.122-123:a)

  Tutol po ba ang Iglesia Ni Cristo sa nakasulat sa Efe.2:8-9?

  HIndi po. Ang tinututulan po natin ay ang kanilang maling pagka unawa sa nasabing talata.


  Hindi po sinasabi sa talata na hindi na kailangan ang pagpasok sa Iglesia Ni Cristo upang maligtas ang tao.

  Hindi rin po sinasabi na sapat ng sampalatayanan lamang ang ating panginoong Jesukristo upang ang tao ay maligtas.

  Ang katunayan po na hindi lamang ang pananampalataya kay Cristo ang kailangan sa kaligtasan ay ang nakasulat sa kasunod na talata na pinagbabatayan nila...ang Efe.2:10,

  "Sapagkat tayo'y kaniyang ginawa,na nilalang kay Cristo para sa mabubuting gawa,na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran".

  Ang mga tunay na Kristyano po ay iniukol ng Dios sa mga mabubuting gawa,na ito po ang dapat nating lakaran o ganapin,at hindi po ang pagsampalataya lang.

  Hindi po natin sinasabi na hindi mahalaga ang pananampalataya.Mahalaga po ito sa kaligtasan.Kailangan po natin ito.
  Pero kung ang gagawin ng tao ay pagsampalataya lang at hindi lalakipan ng gawa,eh hindi po niya ito ikakaligtas.

  ReplyDelete
 171. (Call Me X-Catholic)

  HINDI SAPAT ANG PANANAMPALATAYA LAMANG SA IKALILIGTAS NG TAO SA ARAW NG PAGHUHUKOM.

  Ano po ang katunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang sa ikaliligtas ng tao?

  Ganito po ang pahayag sa Santiago 2:14;
  "Anong pakikinabangin mga kapatid ko,kung sinasabi ng sinoman na siya,y may pananampalataya,ngunit walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?".

  Dito po ay malinaw na pinatutunayan ni Apostol Pablo na ang panananampalataya na walang kalakip na mga gawa ay hindi po pakikinabangan ng tao sa kaligtasan.

  Bakit po hindi ito ikaliligtas ng tao? Ano po ang tawag ng Biblia sa ganitong uri ng pananampalataya?

  Sa Santiago 2:17,20 ay ganito po ang pahayag;
  "Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa,ay patay sa kaniyang sarili".
  "Datapuwat ibig mo bagang maalaman,Oh taong walang kabuluhan,na ang pananampalatayang na walang mga gawa ay baog?".

  Sino lamang po ang katulad ng mga taong nagtataglay diumano ng pananampalataya subalit walang mga gawa?

  Sa Santiago 2:19 ay ganito ang sagot;
  "Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa;mabuti ang iyong ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya....".

  Maging ang mga DEMONIO po ay may taglay na pananampalatay.
  Sila po ba ay maliligtas?

  Kaya anong uri po ng pananampalataya ang dapat taglayin ng tao upang ito ay kaniyang ikaligtas?

  Sa Santiago 2:22,
  "Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa,at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya;".

  Ang SAKDAL po na pananampalataya ang dapat taglayin ng tao upang ito ay pakinabangan niya sa kaligtasan.

  Ano po ang katunayan na mapapakinabangan ukol sa kaligtasan ang sakdal na pananampalataya o pananampalatayang may kalakip na mga gawa?

  Sa Santiago 2:24,
  "Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao,at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang."

  Aariing ganap po ang tao kung ang taglay niyang pananampalatay ay may kalakip na mga gawa.

  Kaya nagkakamali po ang mga naniniwala na sapat na ang pananampalaya sa ating Panginoong Jesukristo upang ang tao po ay maligtas.
  mahalaga po ang pananampalataya subalit dapat po na lakipan ito ng mga gawa.

  ReplyDelete
 172. tanong ko po? nung nilikha ng diyos ang querubin alam po ba niya na itoy magtaksil sa kanya at kung alam man niya bakit po pinayagan niya mabuhay si satanas kung mapapahamak lang naman ang tao? kung walang satanas dba walang malinlang at magkasala? pakisagot po

  ReplyDelete
 173. Ang higit po na makapagbibigay sa inyo ng mga tamang kasagutan ukol po sa Biblia ay ang mga Ministro at Manggagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo,

  Makipag ugnayan po kayo sa kanila.
  Welcome po kayo sa aming mga kapilya.

  Malaya po kayong makakapag tanong ng inyong mga katanungan.

  Salamat po!

  ReplyDelete
 174. Ang tanong po ba ninyo anonymous na nasa itaas na nagtatanong ukol sa querubin, ay tanong ng nais makaunawa at malaman ang totoo o tanong ng isang naninilo?

  ReplyDelete
 175. Dear All

  Sorry, no to time check your comment here- Sat is rest day, Sunday is family day..

  Anyway, ang dami nyo naman sinabi.. wala naman sumagot sa tanong ko..

  ano ang pagkakaiba ng 'Born again' at 'born again'?

  dami nyo comment takot naman kaya sumagot sa tanong ko... hirap ba o CHECK MATE NA KAYO? sabi kyo tulungan sumagot si Hendrix kc hirap na hrap sumagot tapos comment kyo ng comment wla naman sumasagot sa tanong ko.. SAGUTIN NYO MUNA PLEASE.

  sige dagdag na tanong bukod dito

  ano ang pagkakaiba ng 'Iglesya ni Cristo' sa 'iglesya ni Cristo'?

  o ayan dirakta na ang tanong ko... sabi ko nga sa inyo kahit elementary kaya sagutin yan... tapos kyo sabi nyo nagsasaliksik kayo di nyo naman masagot ito... ANO BA MGA BROD...

  Kita nyo na siguro na ang pangalan nyo ay talagang wala sa bibliya ano? 'Iglesya ni Cristo' san nga ba yun makikita...

  DI NYO MASAGOT NO, KASI CLAIM KAYO NG CLAIM NA NASA BIBLE ANG PANGALAN EH WALA NAMAN

  naghahahanap

  ReplyDelete
 176. Ang tanong po ba ninyo anonymous na nasa itaas na nagtatanong ukol sa querubin, ay tanong ng nais makaunawa at malaman ang totoo o tanong ng isang naninilo?

  alam mo naman nagtatanong dahil para makaunawa?kung hindi mo sasagutin huwag ka nalang magcomment na parang nagtatanong?maliwanag ang tanong ko na naghahanap ng pagkaunawa, buti pa iyong isa sa ministro o sa manggagawa ako pinapupunta, iyon iyong tunay na may pangiisip..di tulad mo..malimit kasi na tanong ito at napapakinggan sa pagsamba?ito tanong ko?

  ReplyDelete
 177. Ibig mo bang sabihin na big deal sayo kung ito man ay nakasulat na CAPITAL LETTER O HINDI? ang sagot ko walang pagkakaiba.

  Bakit?

  Dahil ang original Greek testament ay sinulat sa KOINE GREEK? alam mo ba kung ano yun???

  Dito natin malalaman kung talagang may alam ka.

  pero para patunayan ko na walang pagkakaiba.

  may mga nagsalin ng ganito:

  Spanish version? From Sagradas Escrituras (1569):
  "Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo."

  Nakita mo ba pano sinulat yung salitang "I"??

  Eto pa.

  French version? From Louis Segond (1910):

  "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous saluent."

  Kya kung meron man nagsalin ng small letter o big letter, ay depende na yun sa nagsalin.

  Dahil nga ang original new testament ay sinulat sa KOINE GREEK.

  Kaya tanong ko sayo alam mo ba ang KOINE GREEK??? sagot pantas na SEEKER!

  ReplyDelete
 178. tanong ko po? nung nilikha ng diyos ang querubin alam po ba niya na itoy magtaksil sa kanya at kung alam man niya bakit po pinayagan niya mabuhay si satanas kung mapapahamak lang naman ang tao? kung walang satanas dba walang malinlang at magkasala? pakisagot po

  ReplyDelete
 179. dun sa anonymous sa taas maglagay ka muna ng pangalan mo para nman kilala namin ang nagtatanong. salamat

  ReplyDelete
 180. hehehe brod - INC ako.. NASA BIBLE BA ANG SINASABI MO? kala ko ba lahat ng sagot nyo ay nasa bible balit me Koine Greek ka pang nalalaman.. ikaw naman para namang marihap yan i research sa google... brod kahit sino alam yan sinasabi mo...

  bakit naman punta ka pa dyan.. dinadagdagan mo naman ang Bible nyan.. di ba sabi nyo bawal dagdag bawas?

  HANGGANG NGAYON WALA MAKASAGOT SA TANONG KO...

  ULITIN KO:

  Ano ang pagkakaiba ng Born Again at born again?
  Ano ang pagkakaiba ng Iglesya ni Cristo sa iglesya ni Cristo???

  Ako'y nagsisiyasat din at nais kong tukalasin kung ano nga ba ang sinasabi sa bibliya hindi lamang kung ano ang sinasabi ng aking ministro, pastor, o pari...

  kung ang simleng tanong na ito na napag-aralan mo sa elementarya ay hindi ninyo masagot ibig sabihin maslalong hind mo alam ang sinasabi mo tungkol sa sinasabi mong 'Koine Greek'. Huwag kang mapagpanggap kapatid... ang tawag dyan ay NAGDUDUNONG_DUNUNGAN...

  hala sige sagutin mo na ang tanong ko.. paki-usap..

  ReplyDelete
 181. Ikaw pala ang walang alam eh.


  //"HANGGANG NGAYON WALA MAKASAGOT SA TANONG KO"//

  UULITIN KO ANG SAGOT:

  WALANG PAGKAKAIBA

  Ulitin mo ulit ang tanong.

  //"bakit naman punta ka pa dyan.. dinadagdagan mo naman ang Bible nyan.. di ba sabi nyo bawal dagdag bawas?"//

  Ulitin natin

  Spanish version? From Sagradas Escrituras (1569):
  "Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo."

  French version? From Louis Segond (1910):

  "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous saluent."

  Patunayan mong hindi biblia yan.

  ReplyDelete
 182. walang pagkakaiba??? bulag ka ba??? tinganan mo nga

  Iglesya ni Cristo at iglesya ni Cristo...

  heto tinganan mo sa orignal NT greek

  ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  me nakita kaba dya na Iglesya ni Cristo?

  meron ako nakita 'iglesya ni Cristo' pwede bang magkapareho ang Iglesya ni Cristo at iglesya ni Cristo?? they are ABSOLUTELY, TOTALLY different forms in their nature...

  mahirap talaga makakita kapag nakapikit kana.. OPEN YOUR EYES.. i am not even qouting books or other materials outside the bible like what you are doing... you seems not fair na kung anu-anong kino-qoute mo pero di mo naman naiintindihan...

  heto pa:

  ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT:
  ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

  even the original text did not say Iglesya ni Crito...

  seeker

  ReplyDelete
 183. Iglesya ni Cristo at iglesya ni Cristo...

  //heto tinganan mo sa orignal NT greek//

  ORIGINAL NT GREEK?? alam mo ba ang sinasabi mo??
  o baka naman isang salin lang ng greek ang kinuha mo?

  //ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  me nakita kaba dya na Iglesya ni Cristo?

  meron ako nakita 'iglesya ni Cristo'//

  babasa ka lang greek mali pa. hahahahah

  basahin mo NGA ulit

  ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ

  San jan yung sinasabi mong

  iglesya ni Cristo???

  Gagamit ka lang ng greek mali pa pagbasa mo. hahahahahah. nakarecord na ang KAHIHIYAN mo sucker este seeker hindi mo na maitatago yan.

  Eto pa

  Patunayan mo MALI ANG NAKASULAT DITO.
  UULITIN KO

  Spanish version? From Sagradas Escrituras (1569):
  "Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo."

  French version? From Louis Segond (1910):

  "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous saluent."


  Spanish version? From Sagradas Escrituras (1569):
  "Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo."

  French version? From Louis Segond (1910):

  "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous saluent."

  Patunayan mong mali yan. Nakita mo ba yung pagkakasulat??? Oh ikaw ang bulag?

  Sagot sucker este seeker.

  ReplyDelete
 184. (Call Me X- Catholic)

  O andiyan ka na pala Seekera/naghahanap..

  Baka po pwede mo ng sagutin ang hamon ko sayo...

  KUNG HINDI PO IGLESIA NI CRISTO ANG PANGALAN NG IGLESYANG ITINATAG O ITINAYO NG ATING PANGINOONG JESUKRISTO SA MAT.16:18...ANO ANG PANGALAN NITO?

  baka po sasabihin mo na naman ...saturday,..rest day...,sunday is ..family day..HEHEHE.

  monday po ngayon seeker...sagot!

  Ikaw yata nagdunungdunungan eh!

  ReplyDelete
 185. hahaha totong bulag ka nga- you cannot even identify which is capital letter and the small letter.. medyo napipikon kana yata at montik mo na akong murahin ha.. wag ganan brod.. kung talagang iglesya ka ni Cristo ipakita mo ang tamang ugali.. hindi yung ganyan.. we are only defending what we believe di ba.. so wag ka magalit.. let us make dis dicussion a healthy and productive discussion... ok ba bro..?

  Sabi mo ang Iglesya ni Cristo at iglesya ni Cristo ay pareho diba? mali... kelan pa sila naging magkapareho... kung sinabi mong pareho lang sila parang sinabi mo na pareho din ang ibig sabihin ng Born Again at born again... kung sayo ay pareho ito ibig sabihin eh si Hesus mismo ang nagsabi na you must be 'Born Again' para makapasok ka sa langit... pero hindi naman un ang sinabi sa Bible diba? ang ay 'you must be 'born again' to enter the kingdom of God. tama ba?

  Magkaiba talaga sila ng ibig sabihin diba?

  Magkaiba rina ang kahulugan kapag sinabi nating
  Gawa 20:28
  28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang 'iglesia ng Panginoon' na binili niya ng kaniyang sariling dugo.
  Gawa 20:28
  28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

  Hope you can see the difference- it is only matter o understanding a simple english rule.

  Dami mo naman version... sigurado hindi mo lahat yan naiintindihan.. kasi ung nga nakasulat sa tagalog eh nahihirapan ka intindihin eh anu pakaya yang mga binggit mo...

  Total ikaw din ang maysabi na walng pagkakaiba ang Iglesya ni Cristo sa iglesya ni Cristo.. OK i will apply the rule you gave - ibig sabihin walang pagkakaiba ang Born again at born again.. and therefore... you cannot enter the Kingdom of God unless you are all Born Again...

  ReplyDelete
 186. (Call Me X- Catholic)

  SI SEEKER NAMAN O..,YON LANG PALA IBIG NIYANG SABIHIN NA PAGKAKAIBA SA Iglesia Ni Cristo at iglesia ni Cristo ...na hindi raw namin nakikita..HEHEHE..TSK TSK TSK..

  SEEKER ..,HINDI PO PWEDENG DAANIN SA KUNG MALAKI O maliit na TITIK ANG GINAMIT SA PAGSUSULAT NG IGLESIA NI CISTO..

  MALINAW PO NA PINATUNAYAN NG KAPATID NAMIN NA NASA ITAAS NA HINDI PO MALULUTAS SA MALAKI O maliit na titik sapagkat ang bagong tipan AY NAKASULAT GREEK...HINDI PO KATULAD NG GINAGAMIT NATING ALPABETO/ALPHABET NA MAY MALAKI AT maliit na titik...

  TSK TSK TSK.!


  SEEKER NAMAN O..
  AKALA KO PA NAMAN MATALINO KA...KULANG PALA SA KAALAMAN,..

  ANYWAY,SAGUTIN MO NA SEEKER YONG MATAGAL KO NANG TANONG SAYO..

  KUNG HINDI IGLESIA NI CRISTO ANG PANGALAN NG IGLESYANG ITINAYO NI CRISTO..ANO PANGALAN NITO?


  NAGHIHINTAY NG MATAGAL NA..SA SAGOT NI SEEKER.

  (Call Me X-Catholic).

  ReplyDelete
 187. hindi ako napipikon. NAtatawa nga ako sa pagbasa mo ng greek eh.

  ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ

  sabi mo iglesya ni Cristo yan.

  Ang pinatutunayan mo kc ay mali ang aming claim dahil sa sinasabi namin Iglesia ni Cristo kya ang tanong ko sayo, mali ba ang version na ginamit ko sayo???

  Spanish version? From Sagradas Escrituras (1569):
  "Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del Cristo."

  French version? From Louis Segond (1910):

  "Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous saluent."

  Hindi mo naiintindhan na ang classical greek ay sinulat in upper case letters kaya walang bearing kung ito man isinulat ng all caps, At ang lower case letters ng greek ay ndevelop lang yan later. Kaya pansinin mo ang ginamit mong greek:

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  may nkikita ka bang capital letter jan sa greek na ginamit mo??? pag sinabi mong meron, lalong mahahalata na wala ka talaga alam.

  Kung ang gusto mong pagusapan ang pangalan ng Totoong Iglesia eh yun ang pag usapan natin. Hindi yung pumupunta ka pa sa pagkakasulat ng Iglesia dahil kung meron man sumulat ng small letters, meron din naman sumulat ng Capital letter. Yun ang sinasabi ko na hindi mo maintindihan. Naunawaan mo na ba?

  Kung gusto mo pagusapan ang pangalan ng Iglesia yun ang pagusapan natin.

  ReplyDelete
 188. (Call Me X- Catholic)

  To Seeker:

  Hindi po kami tutol sa sinabi ng ating Panginoong Jesukristo na "you must be born again/BORN AGAIN para makapasok sa kaharian ng langit...tama po ito eh.

  Kailangan po talaga nating maging born again/BORN AGAIN..ayan ha may kalakip na capital letters para masiyahan ka..

  Subalit ang pagiging born again/BORN AGAIN ba ay ang pagpasok sa samahang pang relihiyon na nagpapakilalang mga BORN AGAIN?

  HINDI PO!

  Sino po ba ang mga tunay na born again/BORN AGAIN o bagong nilalang?

  Sa II Corinto 5:17,

  "Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo,siya'y bagong nilalang(born again): ang mga dating bagay ay nagsilipas na;....".

  Sino po ang mga tunay na born again/bagong nilalang?

  Sagot po ni Apostol Pablo ay ang mga na kay Cristo.

  Sino po ang mga kay Cristo?..eh hindi po tayo ang sasagot.Sapagkat madali pong sabihin na "ako o kami ay kay Cristo".

  Si Cristo po mismo ang ating pasagutin..Sino o alin po ba ang kinikilala ni Cristo na Kanya?

  Sa paborito ni Seeker na verse,.Mat.16:18,...HEHEHE.

  "...,at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia;...."


  Alin po ang kay Cristo,..hindi lamang po nag aangkin kundi talagang inangkin ni Cristo na kanya..?

  Ang sabi ng ating Panginoong Jesukristo.."AKING IGLESIA....".

  Ano po ang pangalan ng iglesyang ito na siya ang nagtayo at kinikilala niyang kanya?

  Sa Roma 16:16 NPV,

  "....iglesia ni Cristo..

  Kaya ang mga tunay po na na kay Cristo na nagiging Born Again ay ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo.

  Padoktrina ka SEEKER sa Iglesia Ni Cristo para maging tunay po kayo na Born Again at makapasok sa kaharian ng langit.

  Salamat Po!

  ReplyDelete
 189. mga brod. wait nyo lng si seeker nagsesearch pa lng siguro sa google hehehe.

  ReplyDelete
 190. Njan npo pala si seeker pasensya npo nawala din me kc hinanap ko cya sa ibang site eh...yan nga po ang pilit nyang ipinapaalam sa atin yung capital at small letter tsk...tsk...tsk...hndi Nya po naiisip na ang bawat salita ay Mayroong diwa....magkaiba po ba ng diwa ang Born again at born again mr seeker? Ikinapital mlang tpos Binigyan mo ng pansariling kaguluhan pra umayon sa ibig mong ipakihulugan....ang ang salitang born again ay tumutukoy sa proseso at kaparaanan upang ang Tao ay maligtas hndi Ito tumutukoy sa isang pangalan... Ito ang talata na ibinigay moJuan3:5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios...Malinaw po na dapat mabautismuhan ang Tao upang makapasok sa kaharian ng dios.... baptism po iyan mr seeker...mayroon PA po kau sinasabi na Tme to shed LIGHT on these topic... Eh puro opinyon po sinabi nyo..dapat po ay Time to Shed my OPINION on these topic....be sensible po sana mr seeker kc po madami po bumabasa pra makinabang ang totoong naghahanap ng tunay na katotohanan...

  ReplyDelete
 191. hahaha... eh di parang inamin mo din..

  na sabi ni Hesus...

  "Truly, truly, I say to you, unless one is Born Again, he cannot see the kingdon of God...

  sabi mo
  MALINAW PO NA PINATUNAYAN NG KAPATID NAMIN NA NASA ITAAS NA HINDI PO MALULUTAS SA MALAKI O maliit na titik sapagkat ang bagong tipan AY NAKASULAT GREEK...HINDI PO KATULAD NG GINAGAMIT NATING ALPABETO/ALPHABET NA MAY MALAKI AT maliit na titik...

  parang sinabi mo na mali ang pagkakasalin ng Bibliya sa mga Biblya na ginagamit ninyo kasi hindi ninyo matukoy kung alin ang malaking letra at maliit na letra at ang tamang paggamit nito batay sa simpleng pangungusap lamang.. kawawa naman talaga kayo...

  Kapatid the Bible is unerrant... how come you treat by with hesitation by saying that

  " HINDI PO MALULUTAS SA MALAKI O maliit na titik sapagkat ang bagong tipan AY NAKASULAT GREEK...HINDI PO KATULAD NG GINAGAMIT NATING ALPABETO/ALPHABET NA MAY MALAKI AT maliit na titik..."

  you seems not doing your research... mga kapatid

  SINONG NAGSABI NA WALANG SMALL AT CAPITAL LETTERS ANG GREEK? Come on brother... take look do your own research...

  Don't just tell me that small letters and big letters DO NOT MATTER.. kaya nga maraming naliligaw kasi isang simpleng rule lamang ay hindi kayang basahin at unawain ng tama.

  God did not gave his WORD to give us confusion.. you are all confuse and cannot even identify which word was use- this means you are not sure reading it as it is

  Corinthians 14:3
  For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

  If you cannot distinguish in your bible which is small or capital letters base on the original greek translation that you are referring you have created a much more uncertainty on your part.. connot tell which is which... thats very scary..

  Come on guys... your thinking seems to me are working now... don't get mad... it makes you think norrow...

  ReplyDelete
 192. bagay sayo ang ginamit mong talata

  kaya litong lito ka eh. pati greek na gnamit mo hindi mo mabasa ng tama

  hahah

  basahin mo ulit

  /ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  San ang iglesya ni Cristo jan seeker???

  Sagot naman jan puro ka palusot eh.

  ReplyDelete
 193. hi Hendrix

  let me borrow your words above, seems you put your self in trouble here:

  Hendrix said
  tsk...tsk...tsk...hndi Nya po naiisip na ang bawat salita ay Mayroong diwa....magkaiba po ba ng diwa ang Born again at born again mr seeker? Ikinapital mlang tpos Binigyan mo ng pansariling kaguluhan pra umayon sa ibig mong ipakihulugan....

  now you see the difference between the 2 words:
  Born Again at born again- TAMA KA MAY MAGKAIBANG DIWA ANG DALAWANG SALITANG ITO- and capital letters ay tumutukoy sa diwang pangsariling kahulugan yan ang sabi mo- salamat naman at nakita mo na mali ako kapag sinabi kong Born Again na ang totoong salitang ginamit ay 'born again'... TAMA BA?

  ngayon sa Roma 16:16 at iba pang talata na sinasabi ninyo ang nakalagay doon ay:

  igleysa ni Cristo o di kaya ay iglesya ng Diyos
  HINDI 'Iglesya ni Cristo' sabi mo nga magkaiba ng diwa sapagkat ang tinutikoy ng isa ay sa pansariling pakahulugan samantalang ang isa ay ang totoong ginamit na salita...

  Applying the rule you mention above "magkaibang diwa" it means magkaibang diwa din ang 'Iglesya ni Cristo at iglesya ni Cristo'

  If insist to me that small letter or capital letter does not apply here (Iglesya, iglesya) you are CONTRADICTING your own idea... and completely cannot follow your own understanding... it is indeed a sign of a confused person... i hope you are not..

  ReplyDelete
 194. SEEKER SAID:

  "parang sinabi mo na mali ang pagkakasalin ng Bibliya sa mga Biblya na ginagamit ninyo kasi hindi ninyo matukoy kung alin ang malaking letra at maliit na letra at ang tamang paggamit nito batay sa simpleng pangungusap lamang.. kawawa naman talaga kayo..."


  DIBA IKAW MAY SABI NITO??

  "ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  me nakita kaba dya na Iglesya ni Cristo?

  meron ako nakita 'iglesya ni Cristo' "


  KAYA TANONG KO:
  ASAN DIYAN YUNG NAKITA MO NA iglesiya ni Cristo???

  KAYA mo pala matukoy kung saan ang big letter at small letter dun sa ORIGINAL GREEK TRANSLATION edi ok lang na itanong ko sayo kung

  May CAPITAL LETTER ba dun sa greek na ginamit mo o WALA???

  Pakisagot naman. tutal NALILIGAW PALA KAMI AYON SAYO. BAKA MALINAWAN KAMI SA SAGOT MO.

  ReplyDelete
 195. tanong ko po? nung nilikha ng diyos ang querubin alam po ba niya na itoy magtaksil sa kanya at kung alam man niya bakit po pinayagan niya mabuhay si satanas kung mapapahamak lang naman ang tao? kung walang satanas dba walang malinlang at magkasala? pakisagot po

  nagtatanong po. aying

  ReplyDelete
 196. Mga kapatid nagsisinungaling po itong si mr seeker sabi ko daw po ay magkaiba ang diwa ng Born Again at born again..e2 po sabi ko I quote:magkaiba po ba ng diwa ang Born Again at born again mr seeker? NSA uri po ako na nagtatanong hndi po ba ? I cocopy paste mo Lang at uunawain ang sinabi ko eh nagkamali ka pa... Ang sabi ko magakaiba po ba ng diwa..? Kasi nga ikinapital mo letter mo kya ang nbgyan ng dalawang kahulugan dahil yan ang ibig mong palabasin sa simula plang ng usaping Ito..na magakaiba ang Born Again sa born again wla PA Kasi ako sagot at nagtatanong plng ako...magkaiba po ba ang diwa? Dba po ang sabi ko Ito ay tumutukoy sa bautismo yan at ang diwa po niyan ay IISA Lang..

  ReplyDelete
 197. LITONG LITO NA TALAGA SI SEEKER. hehehe

  BASAHIN MO ULIT ANG SINABI NG KAPATID NA HENDRIX?

  "tsk...tsk...tsk...hndi Nya po naiisip na ang bawat salita ay Mayroong diwa....magkaiba po ba ng diwa ang Born again at born again mr seeker? Ikinapital mlang tpos Binigyan mo ng pansariling kaguluhan pra umayon sa ibig mong ipakihulugan....

  MAY SINABI BA DYAN NA MAGAKAIBA ANG DIWA NG Born again at born again???

  WALA.. Pero ano ang naging maling pakahulugan niya sa sinabi ng aming kapatid, katunayang litong lito siya???

  SEEKER said:

  "now you see the difference between the 2 words:
  Born Again at born again- TAMA KA MAY MAGKAIBANG DIWA ANG DALAWANG SALITANG ITO- and capital letters ay tumutukoy sa diwang pangsariling kahulugan yan ang sabi mo- salamat naman at nakita mo na mali ako kapag sinabi kong Born Again na ang totoong salitang ginamit ay 'born again'... TAMA BA?"

  napasin nyo ba ang sinabi ni SEEKER na:
  "TAMA KA MAY MAGKAIBANG DIWA ANG DALAWANG SALITANG ITO"

  Pinalilitaw niya at nilalagay sa bibig ng kapatid ang hindi naman sinabi ng kapatid pagkatpos ay doon siya aatakihin. hahahah

  Very dirty tactics. tsk tsk tsk

  Sagutin mo nalang yung tinatanong ko sa itaas. kung san san ka tumatakbo eh.

  ReplyDelete
 198. Hi INC AKO...

  /ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  San ang iglesya ni Cristo jan seeker???

  you seems mising the whole point here... haayy..

  of course wla dyan ang salitang iglesya ni Cristo pero meron dyan 'iglesya' sabi mo sa itaas na wlang capital letters na ginamit diba?

  ngayon saan mo nakuha ang salita Iglesya (capital letter) na sinasabi mong tanging pangalan ng church na binaggit sa biblya... kung wlang capital letters sa mga salita sa talata na nabanggit sa itataas?

  Ibig sabihin pinalitan ninyo ung isang letra ng capital letter para lamang maangkin ang inyong likong idea..

  kala ko pa naman gets nyo na.... hindi parin pala

  ReplyDelete
 199. Mga kapatid bago tayo magtanong ng bagong tanong hintayin muna natin sumagot si SEEKER kung san niya nabasa ang iglesya ni Cristo sa greek na ginamit niya. Tutal hindi daw natin matukoy ang small at big letter sa greek. Para hindi na siya humanap ng ESCCAPE GOAT.

  HIHINTAYIN NAMIN ANG SAGOT MO

  ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28 Greek NT

  προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

  NASAAN ANG iglesya ni Cristo dyan at san makikita yung Capital letter na ginamit mo??

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network