Tuesday, 21 June 2011

Ang Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw - Part 2

Ang Kauna-unahang Lokal ng INC sa Punta Sta Ana
Ating napag-aralan sa nakaraan na hinulaan ng Biblia na sinabi sa aklat ni Propeta Isaias na ang Huling Sugo ay magmumula sa malayong bansa na binubuo ng mga pulo na nasa malayong silangan, na ito nga ay ang bansang PILIPINAS. At ang tungkulin ng Mangangaral ng Diyos na ito ay itinulad sa isang Ibong Mandaragit hindi upang pumatay kundi upang magligtas sa pamamagitan ng pagdagit o pag-agaw sa mga anak na lalake at babae ng Diyos mula sa kapahamakan. Na ang tinutukoy nga na HILAGAAN at TIMUGAN na magtatangkang pumigil sa gawaing ito ng Sugo ay ang dalawang malalaking relihiyon nung panahong siya’y isugo, ito nga ang mga relihiyong Protestante at Katoliko. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Diyos kung kaya ang kaniyang gawain ay tunay na nagtagumpay at ang naging bunga nga ay napakaraming mga Protestante at mga Katoliko ang nagbalik-loob sa tunay na pananampalataya at naging kaanib ng tunay na Iglesia.

Subalit may ilang tagapangaral ng relihiyon din ngayon na nagsasabi na ang mga sinasabi daw ng Iglesia ni Cristo na hula na natupad kay Ka Felix ay isa lamang daw pag-aangkin, dahil hindi daw ito maaaring maangkin ng isang partikular na tao lamang. Sapagkat hindi naman daw ang Iglesia ni Cristo lang ang relihiyong nagsimula o orihinal na lumitaw sa Pilipinas na nasa Malayong Silangan. Gaya halimbawa ng Iglesia Independiente o yung kilala sa tawag na Aglipayan Church, nandiyan din ang napakaraming mga grupo ng mga tinatawag na Born-Again Christians na laganap saanman sa Pilipinas, at ang pinakahuli nga ay ang mga kaanib sa grupo ng Ang Dating Daan na ang kanilang punong tagapangaral ay nagpapakilala ring sugo.

Subalit kung ating babalikan ang mga halimbawang ating ipinakita sa nakaraan tungkol sa katangian ng mga tunay na sugo ng Diyos gaya nina:  Apostol Pablo, Juan Bautista, at ang pinakadakilang sugo ang Panginoong Jesus, ating mapapansin na ang mga hula patungkol sa kanila ay hindi naman natupad sa iba, kundi sa kanila lamang.  Wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga hulang tumukoy sa kanila ay mayroon pang ibang kinatuparang mga tao maliban sa tunay na pinag-ukulan ng mga hulang iyon. Kaya po imposible na matupad pa sa iba ang mga hulang patungkol sa Huling sugo na inihalintulad sa Ibong Mangdaragit na lumitaw sa malayong silangan. Ano pa ang katunayan na kay Kapatid na Felix Y. Manalo lamang naputad ang hulang iyon at hindi sa iba?

Dahil hindi lamang po ang dakong pagmumulan ang sinabi ng Diyos sa hula, kundi maging ang panahon ng kaniyang paglitaw at pagsisimula ng kaniyang gawain ay hinulaan din. At iyan po ang ating patutunayan ngayon…


Ang Panahon ng Paglitaw ng Huling Sugo

Kailan nga ba lilitaw ang sugong ito na magmumula sa malayong bansa na nasa Malayong Silangan? Ating tunghayan ang sagot ng Biblia:

Isaias 41:9  “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;”

Ang sabi ng Diyos Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa”, may tinukoy ang Diyos na “mga wakas ng lupa” na pagmumulan ng kaniyang sugong ito, na ating natitiyak na hindi kailanman tutukoy sa isang dako o isang lugar, sapagkat wala namang lugar sa daigdig na tinatawag na mga wakas ng lupa at wala namang dakong wakas ang daigdig dahil ang mundo ay bilog, at di gaya noon na ang paniniwala ng tao ang mundo ay lapad gaya ng isang lamesa, na kapag ikaw daw ay naglakbay at nagpakalayo-layo sa dagat ikaw ay mahuhulog sa pinaka-hangganan o wakas nito. Maliwanag na hindi lugar ang sinasabi sa hula kundi ang panahon o kung kalian lilitaw ang sugong hinuhulaan.

Ano ba ang ibig sabihin ng mga wakas ng lupa?

Mateo 24:33  “Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga.”

Mateo 24:3  “At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?”

Ang MGA WAKAS NG LUPA ay ang mga pangitain na ating makikita bago ang KATAPUSAN NG SANGLIBUTAN.  Ito ay ang mga palatandaan ng muling pagparito ni Cristo na tinawag ng Biblia na “mga pintuan” na ito’y mga bagay na kailangang maganap muna bago ang kawakasan. Bawat pintuan ay isang wakas, kung kaya tinawag na “mga wakas” ay sapagkat marami ang mga ito.

Anu-ano ang isa sa halimbawa ng mga wakas ng lupa?

Mateo 24:6-8  “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.  Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

Ang sabi ng Panginoong Jesus  “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan;” Isang digmaang aalingawngaw o mapapabalita sa buong daigdig.  Anong uring digmaan ito? Sabi pa niya: “Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian.” Maliwanag kung gayon na ang kaniyang tinutukoy ay isang uri ng Digmaang kakasangkutan ng mga bansa na isang uri ng Digmaan na hindi pa nagaganap sa panahon nung una, ang tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang Unang Digmaang Pandaigidig o kilala sa tawag na FIRST WORLD WAR.

Ang Unang Digmaang Pangdaigdig na naganap noong 1914

Samakatuwid ang ibig sabihin ng Diyos sa mga katagang: Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa”, ay tatawagin niya ang kaniyang sugong ito sa panahon ng mga wakas ng lupa at ang isa sa halimbawa na magaganap sa panahong ito sabi ng Panginoong Jesus ay Digmaang aalingawngaw at labanan ng mga bansa, na ito nga ay ang Unang Digmaang Pandaigdig o First World War.  Sa panahong ito lilitaw ang kaniyang huling sugo sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig.

Kailan ba naganap ang Unang Digmaang Pandaigdig na siya ring panahon o petsa ng paglitaw ng Huling Sugo ng Diyos?

The First World War was unlike any war in the past. …This was the first war in three dimensions; the first war in which cities were bombed from the air and winged warriors fought among the clouds. Of course the airplanes of 1914 were not so fast, so formidable, nor so numerous as those of today. They were really more important as scouts (a kind of aerial ‘cavalry’), photographing enemy movements from above.” [World History, by Boak , Slosson, and Anderson, pages 478-479]

Sa Filipino:

Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay hindi katulad ng anomang digmaan sa nakaraan. …Ito ang unang digmaan sa tatlong larangan; ang unang digmaan na ang mga lungsod ay binomba mula sa itaas at ang mga mandirigmang may pakpak ay nakipaglaban sa mga alapaap.  Mangyari pa na ang mga eroplano noong 1914 ay hindi gaanong mabibilis, hindi gaanong matitibay, at di gaanong marami kumpara sa ngayon.  Sila ay tunay na naging mahahalagang tagapagmanman (isang uri ng ‘kabayuhang’ panghihimpapawid), na kumukuha ng larawan ng mga kilos ng kalaban mula sa itaas.”

Maliwanag ang sagot ng aklat ng kasaysayan na noong taong 1914 sumiklab ang Unang Digmaang Pandaigdig. 

Kalian naganap ang eksaktong petsa ng pagsisimula ng Digmaang ito?

“Servia’s answer was handed to the Austro-Hungarian ambassador at Belgrade on the afternoon of the 25th as it was the reply was term unsatisifactory and evasive and diplomatic relations were broken off the same evening. Preparations for war already well forward were vigorously pressed on the 27th and invation of Servia was begun and soon after Belgrade was bombarded.” [History of the World, Vol VIII, by Ridpath, page 3409]

Sa Filipino:

Ang sagot ng Serbia ay ipinasa sa ambahador ng Astro-Hungario sa Belgrade sa kinahapunan ng ika 25 na ito ay sagot na tinaguriang hindi kasiya-siya at umiiwas at ang relasyong diplomatiko at nasira nung gabi ring iyon.  Ang paghahanda sa digmaan ay maayos nang naisulong at puwersahang itinulak noong ika 27 ang paglusob sa Serbia ay nagsimula pagkatapos na bombahin ang Belgrade.”

Ika 27 ng anong buwan ito? Lilinawin sa atin ng Isa pang aklat Pangkasaysayan:

On July 27th, 1914, after four weeks of threats, counter-threats, entreaties, offers, negotiations, denials, warnings and ultimatums, Austria declared war on Servia.” [Now God be Thanked, by John Masters, page 112]

Sa Filipino:

Noong Hulyo 27, 1914 pagkaraan ng apat na lingo ng pagbabanta, kontra-pagbabanta, mga kahilingan, mga panunuhol, mga negosasyon, mga pagkakaila, mga pagbababala at mga ultimatum, nagdeklara ng digmaan ang Austria sa Serbia.”

Ang eksaktong petsa ayon sa aklat kasaysayan ay Hulyo 27, 1914. Ang Iglesia ni Cristo ay naitatag din at naparehistro sa Pamahalaan ng Pilipinas noong Hulyo 27, 1914 rin. Nagkataon lang kaya?  Hindi kailanman, sapagkat ito ay maliwanag na katuparan ng hula ng Diyos sa paglitaw ng kaniyang sugo sa huling araw na walang iba kundi si Kapatid na Felix Y. Manalo, na sinabi niyang kaniyang hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, na siya ring pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Isang kahayagan ng kapangyarihan ng Diyos at katibayan na totoo ang mga salita ng Diyos sa Biblia…at totoo ang pagiging sugo ng Ka Felix Manalo at pagiging tunay na relihiyon ng Iglesia ni Cristo.


Ang ipinang-alalay ng Diyos sa kaniyang Sugo

Ang pagsisimula ng gawain ng sugo ay hindi madali, dahil ang Kapatid na Felix Y. Manalo sa pagsisimula ng pangangaral niya ay nakaranas ng maraming mga pag-uusig, panunuya, panghahamak, mula sa mga kumalaban sa kaniya. At hindi ito kataka-taka dahil ito ay ibinabala ni Cristo na mangyayari:

Juan 15:19-21   “Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako'y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo.”

Niliwanag ng Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit pag-uusigin ang kaniyang tunay na mga lingkod, sabi nga niya’y:  Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako'y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din”.  Kaya nga ang Ka Felix ay nakaranas ng matitinding pag-uusig, hindi lamang siya kundi maging ang mga kaanib ng Iglesia na napangaralan niya noon, at niliwanag ni Cristo ang dahilan kung bakit: “ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo.” Kaya sa kabila ng pag-uusig, panguupat, panghahamak na kaniyang dinanas noon ay hindi siya natakot, ni pinanghinaan ng loob dahil inalalayan siya ng Diyos na nagsugo sa kaniya:

Isaias 41:9-10  “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;  Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.”

Hindi natakot ni nanglupaypay ang Ka Felix sa gitna ng maraming pag-uusig na gawa ng mga kumakalaban sa kaniya noon. Sapagkat siya’y pinangakuan ng Diyos na siya’y kaniyang tutulungan, palalakasin, at aalalayan. Ano ang ipinang-alalay sa kaniya ng Diyos?  Sabin g Diyos:  “aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.” Alin iyong katuwiran na ipinang-alalay ng Diyos sa kaniyang sugo?

Awit 119:172  “Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran.”

Ang katuwiran ay ang mga salita o mga utos ng Diyos na ito ay ang evangelio o Biblia:

Roma 1:16-17Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego.  Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.”

Ang salita ng Diyos sa Biblia ang ipinang-alalay ng Diyos sa kaniyang sugo, kaya bagamat sa katotohanan siya ay isa lamang ordinaryong tao, mahirap lamang, at wala namang mataas na pinag-aralan, ay buong giting at husay na naipangaral niya ang Biblia, na nasaksihan ng mga kapatid man o hindi sa Iglesia. At dahil sa katangian niyang ito ay marami ang sumubok na makipagtunggali sa kaniya sa pamamagitan ng pakikipagdebate sa harapan ng maraming tao, nilabanan siya ng iba’t-ibang relihiyon sa layuning maipahiya sa madla. Subalit lahat sila ay nabigo. Bakit? Narito ang sagot:

Isaias 41:11-12  “Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay MANGAPAPAHIYA at MANGALILITO: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay na wala.”

Hindi kailan man nanaig ang mga kumakalaban sa kaniya, lahat sila na nagnais na pabagsakin ang sugo at ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagtagumpay.  Lahat ng kumalaban sa kaniya ay dalawa lamang ang kinauuwian: Napapahiya at Nalilito gaya ng sabi ng talata. Sapagkat hindi nila malaman kung papaano sila sasagot sa mga tanong ng Ka Felix, at hindi sila makapaniwala sa ipinakikita ng Ka Felix na husay sa paggamit ng Biblia at galing sa pangangatuwiran sa kabila ng katotohanang hindi siya nakapag-aral. Lahat ng kumalaban sa Sugo at sa Iglesia mula noong 1914 hanggang ngayon ay nagkawala na at nagsipanaw. Ang iba sa kanila ay ni hindi na kilala sa panahon ngayon. Natupad ang lahat ng hula ng Diyos at ang lahat ng mga pangako niya sa kaniyang sugo.  At kung meron pa sa kasalukuyan na muling magtatangka ay muli’t-muli ay matutupad ang ipinangako ng Diyos sa kaniyang Sugo at sa Iglesia ni Cristo.


Ang maaabot ng gawain ng Sugo

Hindi lamang ang dakong pagmumulan, panahon ng paglitaw, at tagumpay laban sa mga kakaaway, ang hinulaan ng Diyos na matutupad sa kaniyang Huling Sugo, kundi maging ang mararating ng kaniyang gawain. Hanggang saan ba makararating ang gawain ng sugo ng Diyos sa mga Huling Araw?

Isaias 43:5Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa DULONG SILANGAN hanggang sa KANLURAN, at ibabalik ko kayo sa inyong DATING TAHANAN.”   [Magandang Balita, Biblia]

Ang gawain ng sugo ay hindi lamang magsisimula sa Malayo o Dulong Silangan, kundi makakaabot hanggang sa kanluran. Sa madaling salita, ang gawain ng Sugo na magsisimula sa Pilipinas ay tatawid-dagat at makakaabot hanggang sa mga bansa na nasa Kanluran – at natupad ang hulang ito ng Diyos ng ang Iglesia ay nakarating sa Hawaii noong 1968, at pagkatapos noon ito ay unti-unting na itong lumaganap sa mga Estado ng America at maging sa bansang Canada at sa mga iba pang bansa na nasa Kanluran. At doon na nagsimula ang paglaganap sa buong daigdig ng Iglesia na nagmula sa Pilipinas.

Sinabi rin ng Diyos na kaniyang ibabalik ang gawain ng sugo sa kaniyang DATING TAHANAN, na ang tinutukoy ay ang JERUSALEM.

Psalms 132:13,.14  "Lord. you have chosen Jerusalem as your home: 'This is my permanent home where I shall live' , you said, 'for I have always wanted it this way.¨ (The Living Bible)

Ang dating tahanan ay ang Jerusalem, doon din naitatag ni Cristo noong Unang Siglo ang Unang Iglesia ni Cristo na naitalikod ng mga bulaang propeta. Ngunit hindi pumayag ang Diyos na manatiling walang Tunay na Iglesia kaya siya nagsugo upang muling maitayo ang Iglesia ni Cristo. At natupad din ang hulang ito dahil muling nakabalik ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem noong Marso 31, 1996 na nakapagtatag ng local o Kongregasyon doon sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Kapatid na Erano G. Manalo ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia na siyang nagpatuloy ng gawaing ito ng Sugo nang ang Ka Felix ay pumanaw noong 1968.

Magpapatuloy at magtatagumpay ang Iglesia ni Cristo na pinangunahan ng Sugo ng Diyos sa huling araw. Sapagkat ang Iglesiang ito ay pinangaralan ng tunay na sugo ng Diyos at ang kaniyang tinaglay at itinataguyod na aral ay pawang mga katotohanan ng Diyos na mababasa sa Biblia.  Sa kasalukuyan ito lamang ang namumukod tanging relihiyon na galing sa Pilipinas na itinuturing na isa sa pinakamahirap na bansa sa daigdig, ngunit lumaganap sa buong mundo. Ang mga kaanib ng Iglesia ngayon ay lumaganap na sa mahigit ng 80 bansa sa diagdig at ang mga kaanib nito ay binubuo na ng mahigit 100 lahi na ng mga tao.

Nagtagumpay ang Iglesia sapagkat ito’y hindi kagagawan ng sinomang tao, kundi gawa ng mga kamay ng Makapangyarihang Diyos na walang makakapigil. Gaya nga ng sabi ng Diyos:

Isaias 43:13  “Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil?

Sa susunod atin pang tatalakayin ang Iba pang mga hula sa Biblia na nagpapatunay ng pagiging sugo ng Kapatid na Felix Y. Manalo, at pagiging tunay na Iglesia ng Iglesia ni Cristo.

…Itutuloy.

88 comments:

 1. I'm proud to be an iglesia ni cristo...mabuhay po lahat ng kapatid sa buong mundo higit sa lahat ang wlang maliw na pagibig ng pamamahala na maihanda ang iglesia na sakdal at banal sa harap ni cristo at ng ating dios sa araw ng kaligtasan....

  ReplyDelete
 2. nakakakilabot :) Also proud to be a member of this TRUE CHURCH! Kapatid na nagcreate ng blog na ito...ako po ay may suliranin dahil ng magobserba ako sa mga panguusig saatin may tumatak sa isip ko....kasi pinangalanan daw po natin ang apat na anghel na sisira sa mundo at pinigilan ng anghel na si ka Felix nga daw po...anu po ba ang paliwanag ukol rito maraming salamat po...kapatid po galing sa Distrito ng Cavite

  ReplyDelete
 3. Ang pagsigaw ng ibang anghel sa apat na anghel(big 4) ay hindi literal na sigaw..

  Ang sigaw ay tumutukoy sa gawain ng ibang anghel na salungat sa gawain ng apat na anghel..

  Ang apat na anghel ay pinagkaloobang ipahamak ang dagat at ang lupa(mga tao tinutukoy),samantalang ang gawain ng ibang anghel mula sa silanganan ,ay pangangaral ng mga salita ng Dios...samakatuwid ay pagliligtas sa tao,kaya salungat sa kapangyarihang ipinagkaoob sa apat na anghel na ipahamak ang lupa at ang dagat(mga tao).  (Call Me X- Catholic)

  ReplyDelete
 4. //Kaya po imposible na matupad pa sa iba ang mga hulang patungkol sa Huling sugo na inihalintulad sa Ibong Mangdaragit na lumitaw sa malayong silangan. Ano pa ang katunayan na kay Kapatid na Felix Y. Manalo lamang naputad ang hulang iyon at hindi sa iba?//

  KAYA YANG HULA NYO BASE SA IBONG MANDARAGIT EH HINDI NA PUEDENG IPATUNGKOL KAY MANALO DAHIL PATUNGKOL YAN KAY CYRUS OF PERSIA.

  ReplyDelete
 5. (Call Me X-Catholic)

  Sorry mate!..wala pong pangalang CYRUS sa ISA.46:11..maliban sa saling LIVING BIBLE..

  Tinatawag na paraphrase bible..alam mo ba kahulugan non mate?

  Paraphrase----re-statement from the original text.

  Kaya nga sa Hebrew Bible ng Isa.46:11...wala pong name na Cyrus.

  Maging sa ibang mga english rendition/version ng Bible..wala pong name na CYRUS mate.

  Ang pagka intindi kasi ng nagsalin ng Living Bible ay si Cyrus ang tinutukoy sa Isa.46:11...kaya ito ang kaniyang inilagay na name..But in original,wala po itong name.

  ReplyDelete
 6. Nice article... thank God I was able to study with INC. I was a former believer of the same faith.

  Looking through the pages, it is as if the Bible itself was not complete. Remember that prophesies were named pointing Paul and John the Baptist before the Revelation of John was ever written closing it with a warning (Rev 22:18-19).

  Now, how about those disciples that continue the work of the Apostles? is there a need for prophesy? Does the Word of God failed to reached the uttermost part of the earth (Acts 1:8)?

  To whom did the Lord Jesus say where the salvation from(John 4:22)? To whom did God commit the promised New covenant(Heb 8:6-10)? Is it Jews? That's why God called Paul(Jew) to be an Apostle for us Gentiles!

  The True Church that was established by Christ received the New Birth experience.. Have you received the Holy Ghost since you believed(Acts 19:2-6)? Ask yourself? (John 3:5)

  Ang Sugo ay nagpapahayag ng mga bagay upang malinawan ang lumang kasuguan, nagpapahayag ng saloobin ng Dyos na di pa hayag sa tao, puspus sa banal na Espiritu, hindi nagtuturo ng kanyang sarili o umaangkin ng kanyang kasuguan, at nagpapahayag ng pawang katotohanan.

  Bro. Manalo for me is a great minister of the Bible, that's all.

  ReplyDelete
 7. Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  Is it really Bro Manalo?? Does the Bible failed to fulfill this prophesy prior the closing of New Testament?

  Before this prophetic message came, what is the condition of Judah (Southern Kingdom w/ 2 Tribes)?
  Please read Isaiah 39:1-8 (Prophesy of the fall of Jerusalem to Babylon during the reign of Hezekiah, King of Judah)

  But before this Prophesy happen, God anointed a man not belonging to the Tribe of Israel…
  Isa 45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;
  Isa 45:2 “I will go before thee….”
  Isa 45:3 And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel.
  Isa 45:4 For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: “I have surnamed thee”, though thou hast not known me.
  >> He was called for the sake of Jacob / Israel, God’s elect…

  >> He was appointed by God to build the City (Prophetic message bec Jerusalem was not yet destroyed)
  Isa 45:13 I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the LORD of hosts.

  >> And this man will come from the East!!
  Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  Prophet Isaiah has not seen its fulfillment, then another Prophet came named Jeremiah…
  Jer 32:36 And now therefore thus saith the LORD, the God of Israel, concerning this city, whereof ye say, It shall be delivered into the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence;
  Jer 32:37 Behold, I will gather them out of all countries, whither I have driven them in mine anger, and in my fury, and in great wrath; and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely:
  >> Almost the same prophesy given by Isaiah but includes the re-gathering of Israel…

  >> Then the fulfillment!!! (Jeremiah Chapter 52)
  2Ch 36:20 And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:
  2Ch 36:21 “To fulfil the word of the LORD by the mouth of Jeremiah…”
  2Ch 36:22 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,
  2Ch 36:23 Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

  Prophesy of Isaiah Fulfilled:
  Isa 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

  Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.
  >> What country is at the east, far side of Israel / Jerusalem??? It is Persia (Iran)!!!
  >> Then who is that Ravenous bird?? He is Cyrus, King of Persia!!!
  >> You can verify this from the Bible, History writings and other informative site you prefer… :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Let me remind you my friend that when it comes to discerning the meaning of a certain PROPHECY you should look at the details: The prophecy have details that you need to explain.

   Let us go back to the passage:

   Isaiah 46:11 “Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [KJV]

   Look and see the details my friend,

   1. The man that is being mentioned was likened to a ravenous bird, would you mind explaining to us why?

   2. God said he will execute His counsel, what is the counsel that this fellow will execute? And how did He execute it?

   3. The passage said he will come from a FAR COUNTRY from the EAST, was the country of PERSIA considered as a FAR COUNTRY from the EAST? Considering Israel as the reference point since that was the place from where the prophecy was written by Isaiah?

   4. Cyrus name was mentioned twice in the Book of Isaiah, meaning that he was already existed during Prophet’s Isaiah’s time, that would mean that Isaiah 46:11, can no longer be called a PROPHECY but a direct commandment or commissioning of God to Cyrus. Was it logical to call it a prophecy where the one being mentioned is already there?

   5. Would you mind telling me why God did not mention his name in that passage? And can you give me an example other than Cyrus, that was sent or commissioned by God through a passage that did not mentioned the person’s name, and he was also already alive when the word was spoken, and it was considered as a PROPHECY? Would you mind telling me the meaning of the word “PROPHECY”?

   6. There are passages that described the characteristics of the people of the place to where the RAVENOUS BIRD will be sent, let us read just the verses following Isaiah 46:11:

   Isaiah 46:12-13 “Hearken unto me, ye stouthearted, that are FAR FROM RIGHTEOUSNESS: I BRING NEAR MY RIGHTEOUSNESS; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry: and I will place salvation in Zion for Israel my glory.”[KJV]

   We are pretty certain that Cyrus was sent to Israel during that time, was Israel during that time FAR FROM GOD’s RIGHTEOUSNESS?

   And how then God used CYRUS to bring Righteousness to the people of Israel?

   What is God’s Righteousness? Let us take our answer from the Bible, not from our own understanding and opinion:

   Psalms 119:172 “My tongue shall speak of thy WORD: for all THY COMMANDMENTS are RIGHTEOUSNESS.”

   It is quite clear that the place where God will sent His messenger mentioned in Isaiah 46:11, is far from Righteousness or His WORDS and COMMANDENTS, can you prove to us that during the time when Cyrus was Sent to Israel, the people of ISRAEL were far away from His Words & Commandments? How did God used Cyrus to bring the people closer to God’s Righteousness or His Words? What is his mission? Was it to preach God’s words, or was it to conquer?

   7. Does Cyrus recognize the God of Israel as His God? Show Biblical passages when you answer.

   Just a reminder, no INC will fall nor believe with assumptions, opinion, speculations. A Biblical proof is always the best answer. Kindly number your answers, so that I would know which of my questions you’re answering.

   Have a Good day!

   Delete
 8. Thanks.. hopefully this would help... :)

  1) “Ravenous” means “very hungry” or “predatory” w/c fit for a king that do expand his territory, conquering kingdom after kingdom.

  2) Counsel means instruction, and that is to build the Temple of God…

  Isa 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

  Cyrus did not see the completion of the temple during the days of Ezra(6:14) but his decree served its purpose (Ezra 5 and 6). Some cause it to delay (Ezra 4), but the decree made by Cyrus was honored by kings that followed after him (Ezra 6:1-11)

  3) Kindly look at the map for reference.. can’t paste here… Iran is about 1,200km east of Israel (approx).

  4) If Cyrus do exist at the time of Isaiah, is the Temple of God not erected yet? Is Jerusalem in desolation? Does Cyrus make the Temple of God where King Hezekiah prayed?..2Ki 19:20..
  To answer that, may this chart be of help...

  Kings of Judah (Isaiah as reference during the reign of Uzziah)
  Name Biblical Ref Age reign Reigned Prophet
  Uzziah 2Ch 26:3 16 y/o 52 years Isaiah
  Jotham 2Ch 27:1 25 y/o 16 years (2Ch 26:22)
  Ahaz 2Ch 28:1 20 y/o 16 years
  Hezekiah 2Ki 18:1-2 25 y/o 29 years Isaiah
  Manasseh 2Ki 21:1 12 y/o 55 years
  Amon 2Ki 21:19 22 y/o 2 years
  Josiah 2Ki 22:1 8 y/o 31 years Huldah/Jeremiah
  Johoahaz 2Ki 23:31 23 y/o 3 months (2Ch 35:25)
  Jehoiakim 2Ki 23:36 25 y/o 11 years
  Jehoiachin 2Ki 24:8 18 y/o 3 months
  Zedekiah 2Ki 24:18 21 y/o 11 years Jeremiah(52:1)

  Jerusalem was destroyed during the reign of King Zedekiah by the King of Babylon thru Nebuzaradan, captain of Babylon (2Ki 25:8-10, 13,15)... Judah was taken captive (2Ki 25:21).

  Isaiah did not see the destruction of Jerusalem... but Jeremiah did (Jer 52:29-30)..

  Prophecy of Isaiah regarding Babylon (2Kings 20:16-17 to Hezekiah)
  And it will end at the reign of Persia!!! (2Ch 36:20)

  Daniel also witness it...
  Dan 1:1 In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.
  Dan 1:21 And Daniel continued even unto the first year of king Cyrus.

  Now, look at the years... Almost 200 years not including how long did Nebuchadnezzar reign, prior to the reign of Cyrus king of Persia!

  I leave it up to you if this is just assumptions...

  ReplyDelete
 9. sorry.. my chart was distorted...hehe.. :)

  Cont'....

  5)I don't think it is necessary... the prophecy reveal itself after it came to pass.. Just remember the Lord Jesus...

  ..I don't say that Cyrus is alive during the days of Isaiah..

  6) Isa 46:12-13..it is for the abomination made by Israel..
  >> Those people esp of the tribe of Israel that is far from God’s righteousness. (Not all Israel are righteous, some of them become Idol worshippers)
  What is the status of Judah before they were captured by Babylonians???
  Jeremiah 11:13 For according to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal.
  >> And this is the very reason why God allowed them to be exiled!! (Read 2Kings, 2Chronicles and Lamentation)
  What is the Righteousness that bring forth by Cyrus?
  >> After the temple was rebuilt under Ezra according to the decree made by Cyrus king of Persia, never again did Israel worshipped Idols…

  7) Read Isaiah 45:1-5 then focus on last 2 verses..
  Isaiah 45:4 I appoint you to help my servant Israel, the people that I have chosen. I have given you great honor, “although you do not know me”.
  Isaiah 45:5 "I am the LORD; there is no other god. I will give you the strength you need, although you do not know me. (GNB or any translation you choose)

  >> God said it twice!!.. just another clarification for words rendered…

  Isaiah 45:5 I am the Lord, and there is no other; there is no God but me: I will make you ready for war, though you had no knowledge of me: (Bible in Basic English 1965 if you prefer)

  >> Cyrus have no knowledge of God!!... Cyrus do not know the God of Israel!!
  >> God has no limit… He has power over the clay… What is it to you if God choose a unbeliever!!
  >> Remember Naaman (Luke 4:27), Jesus reminded Israel about what happen to him…

  ... please have time to read... thanks.. :)

  ReplyDelete
 10. Matanong ko lang, mukhang marami kang alam, nasubukan mo na bang makipagdebate sa isang INC Minister?

  Hindi ba mas makakabubuti na ilantad mo iyan sa public, oh di kaya'y harapin mo ang INC para mapatunayan namin na totoo ang mga sinasabi mo Acts of Laguna?

  ReplyDelete
 11. Jhun from Baliuag24 February 2012 at 00:13

  Naku takot lang ng mga iyan...hehehehe, sa internet lang naman magagaling ang mga iyan eh, pero pag kaharap na mga ministro natin, nanginginig pati tumbong. Hahahahahaha!!!

  ReplyDelete
 12. Mr. Acts of Laguna, ano po ba religion ninyo? Puwede po ba malaman?

  ReplyDelete
 13. Ako naniniwala na tama at totoo iyang mga paliwanag na iyan ni Acts of Laguna.

  Ito naman Acts of Laguna, pakipaliwanag ginagamit din nila ito eh:


  JEREMIAS 4:13 - "Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga aguila. Sa aba natin! sapagka't tayo'y nangapahamak."

  Alin ba iyong tinutukoy diyan na kabayo na matulin pa sa mga aguila, at karo na parang ipoipo?

  Pakipaliwanag nga, hindi kasi ako kumbinsido sa paiwanag ng kaibigan kong INC eh, na iyan daw ay makabagong kagamitang pandigma.

  Pakilapaliwanag nga Acts of Laguna.

  ReplyDelete
 14. To Catherine: previously I invited INC members at our house not to make debate but just to share our thoughts and beliefs.. but the minister did not show up bec its late. Only my INC friend came and it only happen once, I always invite him if i have time but to no avail...

  I also posted my belief somewhere in this blog... hopefully you could read all my comments... Anyways, I'm an Apostolic Pentecostal Believer... for almost 3 years now, almost 2 decades after leaving INC...

  Previously I was a defender of your faith during my HS days, I already have my white "Tarheta" that time but I'm not baptized.
  The only thing that makes me leave INC is when I attended the "Malawakang Pamamahayag" held at Angono Rizal handled by the late Bro Manalo,, that he said, if I may quote... "ang sinoman na hindi naniniwala na tao si Kristo ay sinungaling, mangmang, etc".. still searching for that verse, but now I have an idea where he get that.


  To Jhun from Baliuag:.. I believe this is a decent way, if not the most, to express faith, beliefs, and understanding of the Bible... At the very lease, all is recorded and can be verified as frequent as possible. The objective is to share the truth as Aerial intended... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabi mo:

   Previously I was a defender of your faith during my HS days, "I already have my white "Tarheta" that time but I'm not baptized.
   The only thing that makes me leave INC is when I attended the "Malawakang Pamamahayag" held at Angono Rizal handled by the late Bro Manalo,, that he said, if I may quote... "ang sinoman na hindi naniniwala na tao si Kristo ay sinungaling, mangmang, etc".. still searching for that verse, but now I have an idea where he get that."

   There are some details of this statement that I'm sure are not accurate, or not true.

   1. Having a "TARHETA" even you're still not an INC member, I believed is not true, dahil sa INC magkakatarheta ka lang kung INC member ka na.

   2. Ka Erdy Manalo conducting a PAMAMAHAYAG? Oh come on, can you come up with something realistic to say? And saying such words in front of invited non-INC members like what you said: ""ang sinoman na hindi naniniwala na tao si Kristo ay sinungaling, mangmang, etc", imposible. Ano ba nadaluhan mo PAMAMAHAYAG ba o DEBATE?

   I think you're the usual INC detractor, pretending to know the INC, by saying they were an EX-INC. Ahahahah, "ALAM KO IYON, KASI GALING AKO DUN" bulok na ang strategy na iyan.

   Can you come up with something new and realistic? Nahahalata na you're just a pretender.

   Delete
  2. 1) That is a administrative concern... I don't know why did they provide me a white "tarheta", you may ask the officers of Local ng Darangan, Rizal for this (1998).. All I know is that I just want to know God more... INC provided me much knowledge about Catholic, traditions etc...but I don't say I know everything about INC, just studied there for about 2-5 months..

   2)I don't know if "Malawakang Pamamahayag" events were logged to verify history, so I have no proof, so therefore, I lie?? its up to you....

   I will make this query for you::::
   To those INC member in Angono Rizal that might be reading this... Is the late Bro Manalo preach in Angono highway
   during the year 1997/98? Please confirm...tnx.. :)

   Delete
  3. I'm sorry but I don't believe you.

   It's always the INC Detractors who have a motive of LYING.

   You're no difference!

   Delete
 15. To Catholic Ako: There is only one interpretation of the Bible, and it should be interpreted as the writer intended.

  I will just continue above comment for your benefit.. hope that you have your Bible with you so that you can follow.

  Jer 25:1 The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that was the first year of Nebuchadrezzar king of Babylon;
  >> Jeremiah's prophesy, 19 years prior the destruction of Jerusalem (2Kings 25:8).. and this is what he said..

  Jer 25:9 Behold, I will send and take all the families of the north, saith the LORD, and Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and an hissing, and perpetual desolations.

  God called Nebuchadnezzar "servant" thrice!!
  Jer 27:6 "And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant..." (Jer 43:10)
  >> to what purpose.. see above Jer 25:9.. against THIS LAND!

  Now, your concern about Jer 4:13.. read the whole context..
  Jer 4:12 "now also will I give sentence against them."
  Jer 4:13 Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind: his horses are swifter than eagles. Woe unto us! for we are spoiled.
  Jer 4:14 "O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved."
  Jer 4:16 "..that watchers come from a far country, and give out their voice against the cities of Judah."
  Jer 4:17 "..because she hath been rebellious against me, saith the LORD."

  >> The fulfillment of the "sentence" of God against Israel is that Babylon will utterly destroy Israel bec of their rebellious act.

  But the prophecy of Jeremiah doesn't stop there...
  Jer 25:11 "..these nations shall serve the king of Babylon seventy years"
  >> the span is for only 70 years!!.. then what will happen?

  Jer 25:12 "And it shall come to pass, when seventy years are accomplished, that I will punish the king of Babylon, and that nation, saith the LORD, for their iniquity..."

  What is the iniquity done by Babylon? read Daniel 5:3-31
  Dan 5:3 Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king, and his princes, his wives, and his concubines, drank in them.
  Dan 5:26 This is the interpretation of the thing: MENE; God hath numbered thy kingdom, and finished it.
  Dan 5:27 TEKEL; Thou art weighed in the balances, and art found wanting.
  Dan 5:28 PERES; Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians.
  >> The prophecy are very specific...

  God even prepared Persia for this purpose...
  Dan 10:13 But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia.
  >> God even send angel to protect Persia!!
  Dan 10:20 "Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? and now will I return to fight with the prince of Persia:..."

  For what purpose..
  1st, Persia will be the one that will conquer Babylon..
  2nd, they are the one that will provide for the rebuilding of Jerusalem...
  Ezr 6:14 And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded, and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.

  May I add, Nebuchadnezzar killed Pharaohnecho king of Egypt (Jer 46:2) who killed Josiah king of Judah (2Kings 23:29)
  >> Nebuchadnezzar served the vengeance of God (Jer 46:10).. he then is rightful to be called "servant"...

  may this bless you...

  ReplyDelete
 16. So you believe that Jesus is God? And you believe in the Trinity, I'm pretty sure of that, because that is what the Pentecostal Believed, hindi ba?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo9 October 2012 at 06:49

   1 Corinto 8:6 “Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.”

   1 Corinto 8:7 “Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan”


   nabasa mo kaibigan ang talata sa Bibliya?? malinaw po na sinasabi na ang Diyos ay iisa lamang at iyon ang Ama n nsa langit.... kung ang Ama ay Diyos at si Cristo ay Diyos sa paniniwala mo...ibig sabihin 2 n ang Diyos...kontra kontra n kaibigan ang paniniwala nyo.....ang Panginoong Hesu Cristo ay tao, ngunit bibigyan cia ng Ama ng karangalan n tawaging panginoon...sapagkat sa lahat ng tao sya lng ang hindi nagkasala at sa lahat ng tao cia lamang ang Pinapapanginoon ng Diyos...

   Delete
 17. Ok Bro. binasa ko na iyong sagot mo,

  sige nasa'n diyan ung kung ano ang meaning ng:

  1. Kabayong matulin pa sa aguila

  2. Karong parang ipoipo

  Hindi ba puwede na iyan ang ipaliwanag mo dahil iyan ang gusto kong malaman kung ano talaga meaning? At iyan naman talaga ang itinatanong ko sa iyo Bro.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Iyan po ay isa sa mga pagsisimbulo ng karunungan na lilitaw sa panahon ng hinaharap mula ng salitain ang hula tungkol diyan, kaalinsabay ng paglitaw o pagbangon muli ng iglesya na itinayo ni Cristo, na ang panahon ay sa araw na malapit na ang wakas, subalit hindi pa ang wakas. Sa paglabas ng mga palatandaan na gaya ng mga digmaan kung saan naimbento ang mga eroplanong pandigma [kabayong matulin pa sa agila], yung pangalawa, nakalimutan ko na kung ano, di ko na matandaan. mahirap namang magsabi ng opinyon lang.

   Delete
 18. To Catherine: I'm sure you like to see my comments on this blog titled "Why Jesus Christ can't be God"... there I'll answer all you're concerns..

  By the way, I'am not a Trinitarian... :)

  To Catholic Ako:
  It is a simile... Jeremiah simply draw comparison...
  Cloud, that means Babylon will overshadow Israel forces...
  Whirlwind, It will trample everything in it's path..
  Horses, signify Babylon military forces..as compared to eagle, this means they will besiege Israel in an instant..

  Never loose sight on the passage intended by the writer.. Jeremiah predict precisely what happen... Israel wasn't able to defend its city..

  Sorry if this doesn't satisfy you, as I have said, there is only one interpretation of the Bible. If two person have diff interpretation on a same verse... both of them might be wrong but never that both of them are right.

  As the Bible said:
  2Pe 1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
  >> One must not said "this is my interpretation" while other insist "no, this is the right interpretation".. We do not put meaning on the events on the Bible, we simply expound and brought out the message of the writer... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry ha mukhang mahihirapan akong gamitin ang mga sinabi mong iyan dun sa kaibigan kong INC.

   Lalong lumabo eh, mahirap na ngang initindihin ang sinasabi ng talata, pero sa paliwanag mo lalong naging misteryo sa akin eh.

   Anyway thanks for the effort.

   Gusto ko pa ring malaman kung meron talagang kabayo na mabilis pa sa aguila, at karo na parang ipoipo.

   Meron bang mababasa sa Biblia na ang mga kabayo ay kumakatawan sa hukbo ng Babilonia? Iyan ba'y nasa Biblia o interpretasyon mo lang?

   Delete
  2. Jeremiah 4:13 Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind: his horses are swifter than eagles. Woe unto us! for we are spoiled.

   Try to read this again with your friends.... :)

   This may also help: focus on "Cloud"
   Ezekiel 38:9 Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee.

   This may give you the characteristic of a "Whirlwind":
   Proverb 10:25 As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.

   Habakkuk 3:14 Thou didst strike through with his staves the head of his villages: they came out as a whirlwind to scatter me: their rejoicing was as to devour the poor secretly.

   Please see the simile:
   Habakkuk 1:8 Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves: and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far; they shall fly as the eagle that hasteth to eat.

   .... :)

   Delete
 19. Acts of Laguna imulat mo ang kaisipan mo sa tamang aral ng diyos ng hindi mo pagsisihan pagbalik ng panginoong jesu cristo. . .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its better to repent over sins, turned from them and seek God than to satisfy the urge of men...

   That's the point of our topic....

   Mat 7:3 Why, then, do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the log in your own eye?

   If I have a dim understanding, please enlighten me.... :}

   Delete
 20. The verse is clear:

  Isaiah 46:11 “Calling a ravenous bird from the east, the MAN THAT EXECUTETH MY COUNSEL FROM A FAR COUNTRY: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [KJV]

  God said: “, THE MAN THAT EXECUTETH MY COUNSEL FROM A FAR COUNTRY”

  He did not say: “THE MAN WILL COME TO ISRAEL TO EXECUTE MY COUNSEL”

  So the Ravenous Bird being mentioned will execute the counsel of God from that Far Country from where he will be called, not in Israel.

  What is that counsel? The Bible will answer us not me, for that is the proper way:

  Psalms 107:11 “Because they rebelled against THE WORDS OF GOD, and contemned the COUNSEL of the most High:” [KJV]

  The Counsel is the WORDS OF GOD, so meaning the mission of the Ravenous Bird, is to fulfill the WORDS OF GOD which is written of course in the HOLY SCRIPTURES.

  And what kind of person is that whose mission is to fulfil the word of God?

  Colosians 1:25 “whereof I was made a MINISTER, according to the dispensation of God which was given me to you-ward, TO FULFIL THE WORD OF GOD,” [ASV]

  The person being mentioned is not a conqueror like Cyrus, but a MINISTER of the Gospel or the WORDS OF GOD, that will be called from a FAR COUNTRY in the EAST, from where he will fulfill God’s will in preaching His words, so that those people who do not know the truth or those that are FAR FROM RIGHTEOUSNESS, will be brought closer to God’s Righteousness which of course the WORDS OF GOD or his COMMANDMENTS.

  What is that FAR COUNTRY from the EAST [MIZRACH – FAR EAST] from which this messenger of God will be called to fulfill his Words, or execute his Counsel?

  I think you already knew the answer: THE PHILIPPINES… Why?

  ‘Till my next response…

  Good Night every one.

  ReplyDelete
 21. I'm still waiting for your response to counter my answers. Kindly number also your response... thanks... :)

  ReplyDelete
 22. Prophecy of Isaiah Chapter 46:

  Verse 1-2: Bel and Nebo, the gods of Babylon will fall down and will be carried into captivity...

  Verse 3-4: God reminded Israel of His promise. God will deliver Israel..

  Verse 6-8: God specified their transgressions.. Idol worship...

  Verse 9-10: God said.. REMEMBER, as if Israel forgotten all the works of God..also said that He is able foretell the future...

  God said:
  "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:"

  "Counsel" from the Hebrew word "ay-tsaw" which means plan, advice, purpose.
  >> God's plan is sure. God's counsel in not limited to ministering the WORD.... He can do all He desires, even to use Gentiles to shame Israel... even to provoke Israel to jealousy.. but to this event, to deliver Israel!!

  "....and I will do all my pleasure:"
  To do what He promised to Israel... to deliver Israel!!

  Isa 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  The WORD "Israel" was not written in this verse but sure is the topic.. the very purpose of this prophecy is for the NATION of Israel.

  Verse 12: "ye stouthearted, that are far from righteousness"
  Righteous... those that obey God.
  Far from Righteousness.. those who KNOWS the Law but are stubborn.

  Verse 13: "my salvation shall not tarry.."
  It will not wait for long...

  "I will place salvation in Zion for Israel my glory"
  The very purpose and will of God.... to save Israel....

  The far country from the East that liberate Israel is Persia... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peter of Las Pinas26 February 2012 at 16:50

   Stop twisting the verses, not all who uses the Bible fluently is a true servant of God.

   Isaiah 46:11, clearly stated that the Ravenous Bird from the east is the man that will execute God’s counsel from a far country.

   It does not say he will execute God’s counsel in Israel. So that is the loop hole of your defense, unless you can prove otherwise that Cyrus execute God’s counsel in Persia, then go ahead.

   And the definition of the word “counsel” was taken from the Bible, you cannot accept? And you cannot even quote or mention the dictionary where you got the definition of yours?

   And to make it more enjoyable, I want you to read this passage, will ya?

   Ezra 1:1-2 “Now in the first year of CYRUS KING OF PERSIA, that THE WORD OF THE LORD BY THE MOUTH OF JEREMIAH MIGHT BE FULFILLED, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah.”[KJV]

   The commissioning of Cyrus is the fulfillment of the Word of God by the mouth of JEREMIAH, take note JEREMIAH, the passage did not say ISAIAH.

   Well, you can open your Bible anytime, and find me a verse that says Cyrus is the fulfillment of the Word of God by the mouth of ISAIAH, go ahead you have all the time of your life to do that.

   God sent him to JERUSALEM, is Jerusalem a FAR COUNTRY from the EAST? Go ahead prove it.

   The Jehovah’s Witnesses who originally taught that Cyrus was the fulfillment of ISAIAH 46:11 never won over the INC in a debate, how much more you, it is quite obvious that you are just a one big trying hard COPY CAT! Hahahahaha!

   Delete
  2. Kindly counter my answers above 1-7, and number it also so it maybe as decent as possible... :)

   Delete
 23. Peter.... Debate doesn't equate truth..

  Twisting Verses??.. don't throw boomerang, it might hit you...

  Dictionary??... Strong's Hebrew and Greek Dictionary...

  Copy Cat??.. with regards to Bible, yes I am, I don't fabricate...

  I will answer your understanding of Isaiah 46:11 with your enjoyed Ezra 1:1-2..

  Ezra 1:1-2 “... The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah.”

  >> Cyrus did not only focus on Israel (under Babylon), but also conquered ALL kingdoms that God had given him...

  By the mouth of Jeremiah... It doesn't mean that only Jeremiah prophesy regarding Cyrus....

  Isa 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.
  ..... :)

  ReplyDelete
 24. @Acts of Laguna,

  Oh, I know how scared you are to indulge with a debate in the INC, like the JW nowadays.

  But still you copied an Original Jehovah’s Witnesses Doctrine like Bro. Peter said.

  How old is your religion if I may ask?

  Isaiah 44:28, is not a Prophecy nice try, Mr. Pentecostal, hahahaha! That’s a declaration.

  Look at this point, he already said that in Chapter 44, and then God still prophesied his coming in Chapter 46? Ahhhaaaaa, don’t you think that’s confusing, If I will base with your JW style of understanding?

  Was God the author of confusion?

  If I may Add, the people of Israel by the time Cyrus saved them from Babylon, were not far away from God’s RIGHTEOUSNESS, because God called them HIS PEOPLE:

  Isaiah 45:4 “I do this for my servant, Jacob. I do it for MY CHOSEN PEOPLE, ISRAEL. Cyrus, I am calling you by name. You don't know me, but I know you.” [Easy-to-Read Version]

  Calling Israel as HIS CHOSEN PEOPLE proved that they were not FAR FROM GOD’s RIGHTEOUSNESS. And the purpose of God’s calling to Cyrus is to save them from Babylon.

  Romans 9:4 “THEY ARE GOD'S PEOPLE; he made them his children and revealed his glory to them; he made his covenants with them and GAVE THEM THE LAW; they have the TRUE WORSHIP; they have received God's promises;” [GNB]

  The LAW being mentioned here is GOD’s RIGHTEOUSNESS:

  Psalms 119:142 “Your RIGHTEOUSNESS will last forever, and your LAW is always true.” [GNB]

  The purpose of God’s calling to Cyrus is to save them from Babylonian Captivity.

  Very different from the purpose of sending the RAVENOUS BIRD, it was to bring GOD’S RIGHTEOUSNESS [ His LAW, COMMANDMENTS, his WORDS] closer to the people because the people in that place where he will send him are FAR AWAY from his RIGHTEOUSNESS:

  Isaiah 46:12-13 “Hearken unto me, ye stouthearted, that are FAR FROM RIGHTEOUSNESS: I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry: and I will place salvation in Zion for Israel my glory.”

  God will send the RAVENOUS BIRD from a FAR COUNTRY, not in ISRAEL, so there is no need for me to answer your questions. The RAVENOUS BIRD did not sent by GOD to Israel. Though ISRAEL is mentioned in Verse 13, it is not referring to the ACTUAL PEOPLE OF ISRAEL, and even the word ZION does not refer to JERUSALEM, my friend a prophecy uses symbols, don’t tell me you do not know that?

  Zion symbolizes the CHURCH,

  “In the New Testament (see SION) it is used sometimes to denote the Church of God (Heb_12:22),” [“Zion”, Easton’s Bible Dictionary]

  And ISRAEL symbolizes all of GOD’S CHILDREN even they are not from Israel:

  Romans 9:6-8 “But it is not as though the word of God hath come to nought. FOR THEY ARE NOT ALL ISRAEL, THAT ARE OF ISRAEL: neither, because they are Abraham's seed, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called. THAT IS, IT IS NOT THE CHILDREN OF THE FLESH THAT ARE CHILDREN OF GOD; BUT THE CHILDREN OF THE PROMISE ARE RECKONED FOR A SEED.” [American Standard Version]

  So a FILIPINO or any Nationality can be reckoned to be of ISRAEL, though he is not literally from ISRAEL but as GOD’S CHILDREN not of the FLESH, but the CHILDREN OF THE PROMISE.

  I guess you do not know that, WISE ONE…the JW left this one also unanswered.

  See Part 2>

  ReplyDelete
 25. See Part 2>

  The SALVATION being mentioned in that Isaiah 46:12-13 is not SALVATION from BABYLON, Oh come on! Does it said that? Where?

  There is no need for me any more to answer your 1-7, for I have already proven that the RAVENOUS BIRD was not sent to ISRAEL, but to that FAR COUNTRY from the EAST, for it is not in ISRAEL he will execute God’s COUNSEL, but in the PLACE from where he will be called by God.

  Let me give you a very simple example.

  It is like in a courtroom drama, one fellow is being accused of committing a MURDER, and a lot of evidences was shown by the Prosecution Panel, to prove that he is the killer, but the Defense Panel have shown a concrete evidence that he is not in the SCENE OF THE CRIME when the MURDER took place , so all of the evidences that they have shown to the JURY will be considered as NULL and VOID, and the accused will be declared as INNOCENT, thus winning the case. He is not there in the first place how could be the evidence be used against him?

  Did you got what I mean? The Ravenous Bird, will not be sent to Israel, the prophecy never said that.

  It was as clear as the broad daylight, wash your eyes, remove some dirt in them before you read this:

  Isaiah 46:11 “Calling a RAVENOUS BIRD from the east, THE MAN THAT EXECUTETH MY COUNSEL FROM A FAR COUNTRY: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [KJV]

  He will execute God counsel from a FAR COUNTRY…very clear ha?

  Not in Israel, but from where he will be called- FROM A FAR COUNTRY from the EAST [IN Hebrew MIZRACH – FAR EAST- Smith’s Bible Dictionary], he will preach the WORD OF GOD – the COUNSEL of the most High for the salvation of God’s Children, regardless of their Nationality…

  Now this one:

  Ok show me the verse that Cyrus said that he is the RAVENOUS BIRD, and he explained that it is according to Prophet Isaiah.

  Answer this, then I will tell you later what is the significance why I ask this to you.

  ReplyDelete
 26. When did I say I've learned it from JW??... anyways...

  Question:
  If Isaiah 44:28 is a declaration and Cyrus is alive as you suppose..
  1. What is his participation in building of the temple? When is this temple builded?
  2. Who is the King of Judah during Cyrus time?.. will you give me a timeline to support your answer...
  3. Do Cyrus and Isaiah know each other? Do they meet? Please elaborate... Thanks.... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Even so the first ever to preach that Cyrus is the RAVENOUS BIRD is the JW, it was their original interpretation.

   And the fellow who taught you, in one way or another copied it or the fellow who taught him.

   You can read similar explanation on this topic on their publications.

   You did not answer bro. Aerial question, regarding how old is your religion?

   Delete
 27. Help me figure out this things..

  4. Is the man "Cyrus" mentioned by Isaiah is the same Cyrus mentioned by Jeremiah?
  5. If they are the same, then how old is he? Range would be enough.. The Bible is very specific about the age of Kings and the length of their reign... this might help..
  6. If they are two different people... can you give me their separate accounts.. Cyrus must be a prominent figure in the Bible...

  Thanks again... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. The issue now here is the RAVENOUS BIRD,

   You must use Isaiah 46:11, as your proof that it is Cyrus being mentioned by God in that passage. The details of the verse should fit Cyrus as the one being mentioned.

   I have proven to you that the RAVENOUS BIRD is not Cyrus, for the Ravenous Bird, will execute God's counsel not in Israel but from the FAR COUNTRY from the EAST from where he will be called.

   That is your homework, and don't give me this HUMAN KNOWLEDGE TIMELINE CRAP of yours.

   When it comes to Biblical truth, we should use the WORD of GOD in our defense, not HUMAN WISDOM.

   1Co 2:4-5 “I didn't speak my message with persuasive intellectual arguments. I spoke my message with a show of spiritual power so that YOUR FAITH WOULD NOT BE BASED ON HUMAN WISDOM BUT ON GOD'S POWER.” [GWT]

   And what is God’s power:

   Matthew 22:29 “Jesus answered, "You're mistaken because you don't know THE SCRIPTURES or GOD'S POWER.” [GWT]

   The Scriptures is God’s power, rely on the Scriptures not in Human Wisdom…take note of that.

   Creators of Time Line just assume those dates, and never 100% accurate, see they cannot even figure out the very important date of all -- Jesus Christ’s birthday.

   Even so using those HUMAN CREATRED TIMELINE you have proven that Isaiah is more than 200 years ahead of Cyrus, still does not prove anything for the detail of the prophecy does not fit Cyrus as the RAVENOUS BIRD. God sent Cyrus to Israel, the RAVENOUS BIRD isn’t. That is the missing link that you need to connect.

   Open your Bible and answer the question:

   Does Cyrus declared that he is the RAVENOUS BIRD as spoken by God to Isaiah?

   YES or NO!

   This is a Biblical question, that must be responded, because there is a significance why it is important that Cyrus said that he is.

   Because if he is the RAVENOUS BIRD, he should declare it, when the time when the prophecy was fulfilled.

   It is a very important characteristic of GOD’s PROPHECY, that I guess you do not know.

   Delete
  2. Peter of Las Pinas28 February 2012 at 21:28

   I would just like to add this brother, since ACTS OF LAGUNA loves TIMELINES:

   “Tradition ascribes authorship of the book to a single person, Isaiah son of Amoz, but for over a hundred years scholars have seen the book as a COMPILATION OF WRITINGS FROM THREE DIFFERENT PERIODS. The FIRST SET OF WRITINGS, TERMED PROTO-ISAIAH (CHAPTERS 1–39), contains the words of the 8TH-CENTURY BCE prophet with 7th-century BCE expansions. THE SECOND, DEUTERO-ISAIAH (CHAPTERS 40–55), is the work of a 6TH-CENTURY BCE author writing near the end of the BABYLONIAN CAPTIVITY. The THIRD, THE POETIC TRITO-ISAIAH (CHAPTERS 56–66), was composed in Jerusalem shortly after return from exile, probably by multiple authors…” [“Book of Isaiah”, Wikipedia]

   The Book of Isaiah scholars believed to be written by multiple authors, and not Isaiah the son of Amoz himself only, and it also covers 3 Periods.

   1. PROTO ISAIAH – (Chapters 1-39) From 8Th Century BCE with 7th Century Expansions

   2. DEUTERO ISAIAH (Chapters 40-55) From 6th Century BCE near the end of BABYLONIAN CAPTIVITY.

   3. TRITO-ISAIAH (Chapters 56-66), was composed in Jerusalem after the return from Exile.


   The name of Cyrus appeared in two verses:

   Isaiah 44:28, and Isaiah 45:1, and they are under the DEUTERO ISAIAH period which was written from 6th Century BCE which covers the years from 600 BCE near the end of Babylonian Captivity (587 – 538 BCE) so it would be covering the years 600 to 538 BCE assumingly.

   And when did Cyrus the Great existed?

   “Cyrus the Great (ca.600 – 529 BCE) was a towering figure in the history of mankind. As the "father of the Iranian nation", he was the first world leader to be referred to as “The Great”. Cyrus founded the first world empire – and the second Iranian dynastic empire (the Achaemenids) – after defeating the Median dynasty and uniting the Medes with the other major Iranian tribe, the Persians.” [Source:http://www.cais-soas.com/CAIS/History/hakhamaneshian/Cyrus-the-great/cyrus_the_great.htm]

   So as we summarize:

   The chapters 40-55 of the BOOK OF ISAIAH was written within years 600 – 538 BCE

   Cyrus the great lived in the years 600-529 BCE.

   So the period where his NAME was MENTIONED by GOD in ISAIAH 44:28, and 45:1, Cyrus is very much alive and kicking already.

   So brother Aerial was right, it is not a PROPHECY but a declaration from God, since the one being mentioned was already there.

   I hope that would help to let the truth shines much more…

   Delete
 28. To Peter: Just want to clarify before I answer...

  What do you mean by multiple authors? Pls put Y or N.. best if you can reason out..

  1. Are there many Isaiah (sound illogical, not you but my question)?
  2. Are these authors wrote the prophecies of Isaiah at diff periods then was compiled later?
  3. Does other writer inserted their own works at Isaiah's?
  4. Or this writers reproduce the writings of Isaiah for preservation? any materials would fade....
  >> You can choose any reference you want...

  For some background... may this help for your answer..

  You said:
  The Book of Isaiah scholars believed to be written by multiple authors, and not Isaiah the son of Amoz himself only, and it also covers 3 Periods.
  >>> But what does the BIBLE says....

  Accounts of Prophet Isaiah during the reign of King Uzziah:
  2Chronicle 26:22 Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amoz, write.

  Accounts of Prophet Isaiah during the reign of King Hezekiah:
  2Ch 32:32 Now the rest of the acts of Hezekiah, and his goodness, behold, they are written in the vision of Isaiah the prophet, the son of Amoz, and in the book of the kings of Judah and Israel.

  Uzziah to Hezekiah is about 100 years based on the BIBLE...

  Hezekiah to Zedekiah is also more than 100 years based on the BIBLE.

  Now, answer my question above as polite as possible. then you may conclude..
  ..... :)

  ReplyDelete
 29. Peter of Las Pinas29 February 2012 at 09:54

  You know ACTS OF LAGUNA, I think when you’re reading my post its either your mind was closed or your eyes were closed.

  Why are you asking what I mean by different authors, as if I’m the one who said that. Can’t you see that I’m just quoting from a source [Wikipedia]? If you want to clarify this then email them, and settle the matter with them.

  They are the ones who said that the Book of Isaiah was written by multiple authors and covering THREE PERIODS, as Bro. Aerial told you TIMELINES were manmade, and all the dates of specific events in the History of mankind long ago were just assumed by Historians. And I think you know that.

  So based on the timeline that I presented it would appear that when Chapters 40-55 of the Book of Isaiah was written Cyrus was already there since it covers the years 600-538 BCE and Cyrus lived in 600-529BCE.

  And God did not say in those passage: “YOU’RE NAME WILL BE CALLED CYRUS”.

  But God said:

  Isaiah 45:4 “For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I HAVE EVEN CALLED THEE BY THY NAME: I have surnamed thee, though thou hast not known me.” [KJV]

  So very clear that when these words were spoken by God, there was already a person having the name of CYRUS. He already called him by his name, and God did not said:

  “YOU WILL BE CALLED CYRUS, AND I WILL CALL YOU BY THAT NAME”.

  Your assignment was to equate the details of ISAIAH 46:11 to CYRUS, God mentioned very clearly:

  “THE MAN THAT EXECUTETH MY COUNSEL FROM A FAR COUNTRY.”

  The RAVENOUS BIRD mission is to execute God’s counsel or fulfill God’s word from a FAR COUNTRY.

  IT IS NOT IN ISRAEL from where the Prophecy was spoken.

  Come on my friend, can’t you see this very clearly?

  And another characteristics of the RAVENOUS BIRD was:

  Isaiah 41:9 “thou whom I have taken hold of from the ends of the earth, and called from the corners thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee and not cast thee away;”

  Isaiah 41:10 “fear thou not, for I am with thee; be not dismayed, FOR I AM THY GOD; I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.”


  The RAVENOUS BIRD’s God is the God of Israel.

  But Cyrus, very clearly as what God said about Cyrus.

  Isaiah 45:4-5 “Cyrus, YOU DON'T EVEN KNOW ME! But I have called you by name and highly honored you because of Israel, my chosen servant. Only I am the LORD! There are no other gods. I have made you strong, though YOU DON'T KNOW ME.” [CEV]

  Cyrus do not know the God of Israel and He is not Cyrus’ God.

  Very clearly that Cyrus is not the RAVENOUS BIRD.

  For the RAVENOUS BIRD’s GOD is the GOD of ISRAEL.

  And the PROOF if he is really the RAVENOUS BIRD is if he DECLARED SO, and explained that He is.

  So can you answer Bro. Aerial’s question now?


  Open your Bible and answer the question:

  Does Cyrus declared that he is the RAVENOUS BIRD as spoken by God to Isaiah?

  YES or NO!

  ReplyDelete
 30. Peter... my question is simple, don't make it complicated... And as I have said I will answer those questions (thou I already have).

  You took info from Wikipedia but failed to analyze it from the Bible.

  I even not asked you to look for man-made Timeline, its already in the Bible.

  This is the Timeline: Kings of Judah according to the BIBLE
  Uzziah......(2Ch 26:3) 16 y/o, reign for 52 years
  Jotham......(2Ch 27:1) 25 y/o, reign for 16 years
  Ahaz........(2Ch 28:1) 20 y/o, reign for 16 years
  Hezekiah....(2Ki 18:1-2) 25 y/o, reign for 29 years
  >>>..Above is the account of Prophet Isaiah
  Manasseh....(2Ki 21:1) 12 y/o, reign for 55 years
  Amon........(2Ki 21:19) 22 y/o, reign for 2 years
  Josiah......(2Ki 22:1) 8 y/o, reign for 31 years
  Johoahaz....(2Ki 23:31) 23 y/o, reign for 3 months
  Jehoiakim...(2Ki 23:36) 25 y/o, reign for 11 years
  Jehoiachin..(2Ki 24:8) 18 y/o, reign for 3 months
  Zedekiah....(2Ki 24:18) 21 y/o, reign for 11 years
  >>>..Above is the account of Prophet Jeremiah, Zedekiah is the King when Jerusalem was destroyed by Babylon..

  Uzziah to Hezekiah is about 100 years based on the BIBLE...

  Hezekiah to Zedekiah is also more than 100 years based on the BIBLE.

  Babylon will reign for 70 years according to Prophet Jeremiah..
  (Jeremiah 25:11-12)

  Now, that is almost 300 years When Prophet Isaiah mentioned Cyrus..

  Let us assume that Prophet Isaiah mentioned the name of Cyrus during the last days of Hezekiah (that is -100+ years), still there is almost 170 years... do you think Cyrus was already been born?

  These are my questions and tell me if its not a valid question based on your Wikipedia...
  1. Are there many Isaiah (sound illogical, not you but my question)?
  2. Are these authors wrote the prophecies of Isaiah at diff periods then was compiled later?
  3. Does other writer inserted their own works at Isaiah's?
  >> from your Wikipedia, it suggest #3... sad... :(

  I will disprove your Wikipedia theory:
  1. PROTO ISAIAH – (Chapters 1-39)
  Isaiah 9:1-2... Matthew 4:14-15
  2. DEUTERO ISAIAH (Chapters 40-55)
  Isaiah 40:3.... Matthew 3:3
  Isaiah 53:1.... John 12:38
  3. TRITO-ISAIAH (Chapters 56-66)
  Isaiah 65:1.....Romans 10:16-20

  >> All of them speak of the same Isaiah, his writing and prophecy not the Book itself.. don't be mad but your conclusion is too lousy.. The New Testament proved that so you are contending with the Bible if you will insist your trust in Wikipedia as your support for aerial's argument..

  And please Peter, read my first comments above so you would have an idea of what I am saying... Please read Q&A 1-7 it may help.

  best regards.... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Let me ask you something Acts of LAGUNA?

   What are your motives in doing what you are doing now?

   If you're primary reason is to tell INC members that our messenger is not a real messenger and you have all the proofs to prove it. Why not do it in the open and in front of the INC in public?

   Do you think we became INC members by just merely reading BLOGS? That’s why you’re spreading your teachings in Blogs like these which not even an official INC website.

   Why not meet the INC's official preachers and tell all these things what you're saying.

   For me, what you are trying to do is just to satisfy yourself, and you are not really concern for the welfare of our souls, but just to try to outwit or humiliate ordinary members who do not have experience, sufficient knowledge and who did not study and trained like our ministers.

   Actually upon reading your argument I can say that you have a point, but it will just end up in endless argument if you will not let our minister, the official preachers of our Church answer you.

   Bro. Aerial and some of the brethrens here were not ministers, and we will be only convinced what you are telling were true if in front of the INC, you will be able to prove it.

   Actually what you are doing is just confusing us, we have no way in determining nor verifying what you are saying were absolutely correct. Up to now is just an abstract image.

   Face our preachers in the Open, and prove in front of the INC that what you are telling are true, and let us see if our ministers can really not refute what you are saying. We have ministers who studied biblical history, who can read Hebrew, Greek, and Aramaic, and can answer you in whatever religious issues you want to ask them.

   Not all ordinary brethrens in the INC understood deeply those things that only our ministers can answer. And if they cannot answer you, it doesn’t necessarily mean that you won over them or the INC as a whole, it is just simply means that they were not trained to respond to deeper issues that they did not studied.

   All what you are saying were just useless to us, since we cannot verify if it’s true, and cannot confirm if our ministers cannot answer them.

   Face our minister, and let us see how he will answer or how he will fail to answer.

   That’s all that I can say, God bless to you…and your family.

   Delete
  2. ACTS of Laguna1 March 2012 at 03:59

   Catherine... I am just browsing the net, I don't even recall how did I get here. This blog simply caught my attention and start answering. My concern is this, INC claims that this prophesy is referring to Bro Manalo, to which I believe not. If this teaching is well founded (nearly a century now), it could not be shaken by a new convert like me (2+ yrs but i still consider my self new).

   Debate... I don't have the heart for this, I prefer discussion bec sometimes debate includes emotion and sometimes anger.. I believe that this blog is not limited for members only, minister could also respond if they like.
   Anyways, after I recover from my surgery I would try again... discussion, not debate.

   Winning is not my objective, and I know that my words are just crap for others... but to some who will read this, they might search more of the scripture, open frequently their Bible and in the end, for both of us, it is a win-win situation. Who would lose if in the end both of them finds the truth.

   Regards and God Bless.... :)

   Delete
  3. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo9 October 2012 at 06:54

   anu po b ang relihiyon mo kaibigan? kc napaka dami mo pong alam kaya lng mali ang pagka unawa mo....

   Delete
 31. Peter of Las Pinas29 February 2012 at 17:59

  Like what I said,

  Take your case to Wikipedia, because they are the ones who said that. Even you prove to me that what they said is wrong. It would appear that they made a mistake not me.

  As I told you timelines were just manmade, and I did not say that they are reliable.

  Even the Bible does not mention exact dates and years, can you show me in that verses that you gave which mentioning the age and length of reign of each King when did that happen? What are the inclusive dates in BCE that they reign? Where would you go. Of course to modernly created timeline by historians, which of course based only in assumptions.

  Now even so that you can prove as Bro. Aerial said that Isaiah is 200 years ahead of Cyrus, it does not proved anything? Why? the description of the Ravenous Bird does not fit Cyrus.

  1. Cyrus was sent to Israel, the Ravenous Bird will execute God’s counsel from a far country not in Israel

  2. Cyrus do not know the God of Israel, and he is not Cyrus’ God, the Ravenous Bird's God is the God of Israel.

  3. Israel was never far from righteousness of God since they are God’s people, The Ravenous Bird was sent to a place where people were stouthearted and far away from God’s righteousness.

  4. Cyrus mission was to save Israel from Babylon and rebuild the temple, the Ravenous Bird was to fulfill the words of God for he is a preacher.

  5. And lastly Cyrus should declare that he is the RAVENOUS BIRD, for the fulfillment of the prophecy is the one who can explain and declare himself as the fulfillment of the prophecy after it was fulfilled

  Examples from the Bible:

  1. Prophecy about John the Baptist:

  Isaiah 40:3 “The voice of one that crieth, Prepare ye in the wilderness the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.[KJV]”

  John himself declaired that he is the fulfillment of this prophecy:

  Joh 1:23 He said, I AM THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. [KJV]

  2. Prophecy about Apostle Paul:

  Isaiah 49:6 “And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth.” [KJV]

  And similarly Apostle Paul himself explains that he was the fulfillment of this prophecy

  Acts 13:47 “For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.”

  ReplyDelete
 32. Peter of Las Pinas29 February 2012 at 18:00

  3. And lastly our Lord Jesus Christ:

  Luke 4:18 “The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,”

  Luke 4:19 “To preach the acceptable year of the Lord.”

  Lukee 4:20 “And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.”

  Luke 4:21 “And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.”


  After reading Isaiah 61:1-2, Jesus Christ declared in front of those who listen to him that the prophecy was fulfilled in front of them, in other words he was the fulfillment of the prophecy.

  You can notice that it’s not even a whole chapter in Isaiah from where the prophecy of these three examples were written. It is just a verse or few verses from the chapter.

  The whole chapter where their prophecies were written does not tell about them only, they are not the subject matter of the chapter, and only a small portion on that chapter, just a verse or a few verses referred to them.

  As you can see very clearly that the fulfillment of the prophecies will be the one to tell us that they are the fulfillment of that passage that referred to them.


  That’s why this question is very relevant:

  Did Cyrus declared that he was the Ravenous Bird, and he explained that he was the fulfillment of the prophecy as spoken by God in the book of Isaiah?

  YES or NO…

  This question you cannot avoid to answer…

  Please answer this now…

  ReplyDelete
 33. ACTS of Laguna1 March 2012 at 03:13

  Peter... you said:
  "The fulfillment of the prophecy is the one who can explain and declare himself as the fulfillment of the prophecy after it was fulfilled"... may I add this to your list...

  4. Prophecy about Cyrus: (Prophecy bec he was not been born)

  Isaiah 45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;

  Isaiah 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

  Now, read the declaration of Cyrus himself:
  2Chronicles 36:23 Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

  Aerial and you asked:
  "Ok show me the verse that Cyrus said that he is the RAVENOUS BIRD, and he explained that it is according to Prophet Isaiah."

  >> Cyrus do not know the scriptures, unlike John the Baptist, Apostle Paul, and Jesus, that he may quote and claim that he is the Ravenous bird. But his declaration makes it clear and assure that God's words are precise.

  You said:
  "2. Cyrus do not know the God of Israel, and he is not Cyrus’ God, the Ravenous Bird's God is the God of Israel."

  >> Sure not bec he is a Gentile and God did said it already..

  Isaiah 45:1 “Thus saith the LORD to his anointed, to CYRUS, whose right hand I have holden, to subdue nations before him…” v2 “I will go before thee….” v:3 “… that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel. v4 For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: “I have surnamed thee”, THOUGH THOU HAST NOT KNOWN ME.

  You said only few verses, a small portion referred to them...
  Have you read the Book of Daniel, Lamentation, Ezra, 2Chronicles, Jeremiah... These are not small portion.. read the whole context.

  Aerial always insisting that "Counsel" is ministering the Word of God as if it is the only meaning and intention of God...

  >> Counsel means instruction, and Gods instruction is to build the temple in Jerusalem... (see Isaiah 44:28)
  >> Cyrus was called for the benefit of Israel (see above Isa 45:4)

  Best regards.... :)

  ReplyDelete
 34. Peter of Las Pinas4 March 2012 at 14:39

  It's clear that Cyrus the Great did not ever say that he was the Ravenous Bird, nor any of the Prophets years after said so after the completion of his mission.

  No one teached that he was the Ravenous Bird as mentioned in the book of Isaiah.

  Yes there are a lot of passages pertaining to Cyrus in the book of Isaiah.

  But that particular verse which mentioned about the coming of the Ravenous is definitely not Cyrus.

  As I mentioned already:

  1. Cyrus was sent to Israel, the Ravenous Bird will execute God’s counsel from a far country not in Israel

  2. Cyrus do not know the God of Israel, and he is not Cyrus’ God, the Ravenous Bird's God is the God of Israel.

  3. Israel was never far from righteousness of God since they are God’s people, The Ravenous Bird was sent to a place where people were stouthearted and far away from God’s righteousness.

  4. Cyrus mission was to save Israel from Babylon and rebuild the temple, the Ravenous Bird was to fulfill the words of God for he is a preacher.

  5. And lastly Cyrus should declare that he is the RAVENOUS BIRD, for the fulfillment of the prophecy is the one who can explain and declare himself as the fulfillment of the prophecy after it was fulfilled.

  That's the characteristics of God's prophecy intended for a messenger. The person being prophesied is the one explaining that he was the fulfillment of the prophecy before any body else.

  Since the JEHOVAH'S WITNESSES first time ever explained that Cyrus was the Ravenous Bird and not Cyrus himself, this clearly shows the proof that the prophecy about the RAVENOUS BIRD, is definitely not pertaining Cyrus, and others are just merely guessing.

  ReplyDelete
 35. ACTS of Laguna4 March 2012 at 17:54

  Peter... your faith truly belongs to INC... their teachings deeply embedded in your mind... INC to the bone indeed...

  But to all that what you've said, this is the worse:
  3. Israel was never far from righteousness of God since they are God’s people, The Ravenous Bird was sent to a place where people were stouthearted and far away from God’s righteousness.

  Have you forgotten the deed of Manasseh, and what did God promised according to his deeds? (I assume that you read it, 2Kings 21:11-16 ; 2King 23:26-27)

  You said Israel was not FAR from righteousness, but what did Jeremiah witnessed before Babylon besiege Jerusalem? (Jeremiah 2:25-29)
  >> There he witnessed how Israel fall to Idol worship and their idols are as many as the number of their cities.. yet you called them righteous while God called them transgressor.

  But God truly love His people because even before Manasseh was born, He already named Cyrus for His cause. God truly is faithful even His people were unfaithful.

  And may I add... your understanding of Isaiah 46:11 is way too lousy:

  Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  We have no problem with the first statement:
  “Calling”… that is Gods calling, appointed.
  “ a ravenous bird”… description of the one being called
  “from the east”… location of the one being called

  This is where our differences arise:
  “the man that executeth my counsel from a far country”
  This doesn’t suggest that he will execute the counsel of God to where he is from. This only suggests that the man will come from a far country in the east. The first statement is not complete without the 2nd statement. W/o the 2nd, the question would be “east of what?” a land?, river?, mountain? City?.. etc.. The 2nd complete the 1st statement, the Bible is truly precise with its prophecy…

  Even if I use your own understanding of the verse, it still fit for Cyrus...

  Regards.... :)

  ReplyDelete
 36. Peter of Las Pinas6 March 2012 at 13:14

  @ Acts of Laguna

  The teaching of the INC regarding the RAVENOUS BIRD is firm and irrefutable.

  The proof? Detractors of the INC cannot challenge the INC face to face on this issue. I know that you also cannot do that.

  That’s why you hide in the cloak of disguise and say anything that you want with freedom, benefiting from this privilege provided by the internet.

  The JW the ORIGINATOR of this Doctrine, not even have the chance to prove this in the INC in a Public Debate? And you can ask the JW yourself, why they never dare to challenge the INC in a debate anymore. They will say it was prohibited to them to debate, why? Because every time they try to debate the INC, many JW became INC members.

  And I know you also do not have the guts to show yourself and prove in front of the INC that what you’re saying is TRUE.

  And you even said:

  “Even if I use your own understanding of the verse, it still fit for Cyrus...”

  I’m sorry, I don’t use my own understanding, in determining the TRUE meaning of that PROPHECY. It is you and the JW, used their own understanding and used HUMAN WISDOM, in determining and saying that that passage pertains to Cyrus, though it is not.

  This is not like a HUMAN READING COMPREHENSION style, since Cyrus is the subject matter of other Chapters you would automatically assume that even that particular verse refers to him.

  The prophecy regarding the Lord Jesus Christ, John the Baptism, and Apostle Paul, is not even a whole chapter, but just few verses.

  The whole chapter where their individual prophecy appeared does not talk about them particularly.

  And the name of Cyrus, was not even mentioned in the whole Chapter 46 of Isaiah.

  You should understand how God expressed his wisdom, the author of the Bible is not the prophets but God himself, he only used them as instruments to write for him.

  It is God’s Wisdom that we are reading through those pages, and not of Isaiah himself.

  How does God expressed his Wisdom? Was it like humans do?

  Humans tends to write a book with a certain pattern, once they started to write paragraphs, there is always a SUBJECT MATTER that is easily be identified, and it will be described all thru out the sentences. You read from the beginning of the book, and ends at the end of the book to get the complete thought. And Chapters are always written discussing particular topics.

  ReplyDelete
 37. Peter of Las Pinas6 March 2012 at 13:20

  The Bible is entirely different, for it does not discuss a single topic or subject matter on a single chapter.

  And God had said about this in the Bible:
  Isaiah 28:13 “But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; HERE A LITTLE, AND THERE A LITTLE; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.” [KJV]

  This is how we should understand God’s words, HERE A LITTLE, AND THERE A LITTLE, God’s thought can never be found in a single chapter.

  That’s why you often jump to different verses in discussing a certain topic. And you’re definitely doing that, didn’t you?

  Yes, Cyrus was mentioned by God several times in the book of Isaiah, but that particular verse that says about the Calling of the RAVENOUS BIRD, is definitely not him.

  The verse is clear:

  “the man that executeth my counsel from a far country”

  And it definitely answers the question:

  FORM WHERE THE RAVENOUS BIRD WILL EXECUTE GOD’S COUNSEL?

  Answer: FROM A FAR COUNTRY!

  There is no way around it brother, this man will not execute God’s counsel in ISRAEL, but from the place where he would be called.

  Isaiah 43:5 “From the FAR EAST will I bring your offspring, and from the FAR WEST, I will gather you.” [Moffat Version]

  Isaias 43:5 “Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa DULONG SILANGAN hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan.” [Ang Bagong Magandang Balita, Biblia]

  It is from the FAR EAST, the FAR COUNTRY, it is from there he will execute God’s counsel, and not in ISRAEL.

  So sorry, there is nothing you can say or do about this…INC now is very near to her Centennial and having detractors like you is not NEW to us. Even Jesus Christ himself didn’t escape from this kind of things, the crowd became very angry upon hearing him saying that the prophecy of Isaiah that speaks about him was fulfilled in front of them. They even tried to throw Christ in the RAVINE. [Luke 4:16-30]

  It was Christ himself who experience this much hatred and disbelief among those people who hears him, how much more our beloved Bro. Felix Manalo.

  As Christ already explained:

  John 15:20 "Remember what I told you: 'A servant isn't greater than his master.' If they persecuted me, they will also persecute you. If they did what I said, they will also do what you say."

  What happened to our Bro. Felix Manalo is just a repetition of what happened to Christ.

  The people during the time of Jesus do not also accept that he was a messenger of God, as proven by the prophecies. This same thing is a form of persecution that we are all aware of since Jesus already said so that is bound to happen also to his servants.

  All INC detractors they just come and go, will disappear and eventually will be forgotten.

  You are no different.

  ReplyDelete
 38. ACTS of Laguna6 March 2012 at 17:53

  Persecution is different from telling the truth... and I don't even hate you... I've already done my part, hope you could hear yourself.. :)

  ReplyDelete
 39. Peter of Las Pinas7 March 2012 at 13:44

  @ Acts of Laguna,

  Palagay ko ang binibigyan mo lang ng kasiyahan ay ang sarili mo, dahil siyempre kapag may INC member na hindi ka masagot. Iisipin mo na nagtagumpay ka sa amin, at siyempre masisiyahan ka sa ganun, hindi ba?

  Tandaan mo hindi lahat ng kapatid sa INC marunong sa aral. At alam ng kahit na sinong kaanib sa INC na hangga't hindi ministro namin ang naiipit ng sinomang kumakalaban sa amin, ay bale wala sa amin ang kahit na 100 pahinang paliwanag mo. Dahil hindi naman pahabaan ng paliwanag iyan eh.

  If you are really concern about the Salvation of Millions of INC members, take these actions of yours to the next level.

  You face our preachers and prove to them that they are wrong. Prove the INC that its teachings does not comply with the teachings of the Bible face to face…

  At hindi iyan madadaan sa Blog na ito. You can not change an INC members beliefs by just reading your comments.

  Why settle for the students were you can have a chance to prove what you're saying is true in front of our Teachers.

  At iyan ang inaabangan ng maraming kapatid, dahil maski na ako, kapag may tumalo sa aming ministro sa diskusyon o Maginoong debate, nakahanda akong lumipat ng relihiyon at iwan ang INC kapag may nakagawa nun.

  And that is not New, even Apostle Paul, have done that:

  Acts 9:29 "and speaking openly in the name of the Lord Jesus, and he was speaking and was disputing with the Greek speaking Jews, but they were attempting to kill him." [EMTV]

  In the name of the TRUTH you should not be afraid to anyone or to anything.

  What is Jesus Christ's promise?

  Luke 21:14 "So make up your minds not to worry beforehand how you will defend yourselves. I will give you words and wisdom that none of your enemies will be able to oppose or prove wrong." [GWT]

  Jesus Christ said very clearly that he will give you his words and wisdom so that no one can refute nor oppose you nor prove you wrong.

  This is a piece of advice, if you are really concern with the Salvation of our brethrens and the Millions of Souls of the INC members, come out in the open, and prove that you're right in front of our preachers FACE TO FACE.

  Trust me you cannot move even a small pebble by just merely posting and commenting in blogs like this.

  Useless ang mga pamamaraang iyan…

  ReplyDelete
 40. IM PROUD TO BE INC.. HND AKO AALIS D2 KAHIT NA ANONG MANGYARI..

  ReplyDelete
 41. I'm blessed to know Christ.... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jhun from Baliuag19 March 2012 at 09:32

   The Bible said:

   Romans 8:31 "What can we say about all of this? If God is for us, who can be against us?"

   Do you believe in this verse? If you do, what's holding you not to face the INC in a religious debate, and prove the INC wrong in front of the masses?

   Alam ko na alam mo kasi na hindi ka uubra. hehehehe

   Delete
  2. close enough... I enjoyed house discussion with an INC minister... He's a good guy... : )

   Delete
 42. sheet kahit kaylan d talaga ako maniwala na si manalo ay sungo ng dyos kc kung katulad sya kay jesus dapat noon pa ay cnabi niya sa kanyang apostle na may isang pilipino na masisilang na mga palathala ng aking aglisya. hahaha kabobohan niloloko lang kayo nyan walang pag kakaiba yan kay soriano buang....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eh di huwag kang maniwala, hindi kami namimilit, kasi maski nung panahon ni Jesus marami ang hindi naniniwala sa kaniya na siya ay sugo ng Diyos.

   Natural lang iyon.

   Kayo nga hindi rin naniniwala na SUGO siya ng DIYOS eh, kasi sa inyo si Cristo ang DIYOS mismo, Hindi ba?

   Delete
 43. si FELIX MANALO ang sinasabi niyong sugo ng DIYOS sa huling araw diba, Ung bang sumunod sa kanya na namamahala sa inio na MANALO ang apelyido eh sugo din ba ng DIYOS? saka ang mga MANALO lang ba ang pwedng MAMAHALA sa inio?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo9 October 2012 at 07:08

   isa lng ang sugo sa mga huling araw n to...tao lng si Ka Felix kaya kinuha n din ng Diyos ang hininga nya......ung mga sumunod sa knya ay hindi n sugo subalit ang aral na ipinangaral ng sugo ay siya ring ipina pangaral hanggang sa ngaun...isa lng ang dapat mamahala....sapagkat kung marami..magiging magulo..ang tunay n Iglesia ng Diyos ay may kaayusan...sapagkat si Cristo ang ulo...ang Iglesia ang katawan ng Panginoong Hesu Cristo

   Delete
 44. hahaha ... kaya naging ganyan ka dahil di mo matatanggap na ang I.N.C ... naging malaganap na sa ibang bansa .... ??
  pag ang mga pulitiko may mga suliran ?? pag nag boboto??
  sino tinatawag nila o sino lagi nilang puntahan ??
  diba mga I.N.c ?? di ba kamang mangan nyo'n?? ehh.. ano ba relihiyon nila ??? ehh... kaw na mag surveillance sa kanila ...
  ..... ehh kaw na mag desisyon sa buhay moh ... pipiliin mo kc ung
  tunay na ama moh.... na diablo ..

  ReplyDelete
 45. Mas mananalo ka anonymous kung makikinig ka ng doktrina sa INC, mas marami ka pang malalaman ukol sa pagsusugo ng Diyos kay ka Felix Manalo maging ng mga humalili sa kanya sa kasalukuyan, ngayong nalaman mo na na ang sugo sa huling araw ay ang ka Felix Manalo ang susunod mo ng hakbang ay magpadoktrina magandang pasimula yan anonymous

  ReplyDelete
 46. THANKS SA POST KA AERIALS, SNA MRAMING TAO ANG MALIWANAGAN SA MGA SALITA NG DIYOS NA NKASULAT SA BIBLIA.. LONG LIVE INC..

  ReplyDelete
 47. kapatid, to salvation na tayo, hindi long live. haha! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo9 October 2012 at 06:56

   if you gain salvation, u will gain life...dun sa bayang banal na Pangako ng Diyos wala ng kamatayan....wala ng paghihirap, wala ng luha!!

   Delete
 48. i think there was a typo-graphical error regarding the death of ka felix.. 1963 not 1968..

  ReplyDelete
 49. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo9 October 2012 at 06:59

  Salamat Ka Aerial sa mga blog mo n to...mas lumalim ang pagka-unawa at pananampalataya ko...mabuti nlng kinaawaan ako ng Diyos at tinawag nya aq Sa Tunay n Paglilingkod...

  ReplyDelete
 50. si felix ang huling sugo? un bang pa iba iba ang relihiyon? un bang minsan hindi naniwala kay kristo? kung siya ang huling sugo nuon pa man dapat alam na nya na siya ang huling sugo, INC lang ang maliligtas??? so mga ipinanganak lang na myembro simula 1914 lang ang mga maliligtas??? ang mga magulang, kamag anak niya hindi maliligtas??? ang sugo hindi nabautismuhan???

  ReplyDelete
  Replies
  1. nabautismohan sya syempre kya sya lng palipatlipat ng relihiyon ksi inaalm nya ang mga bwat turo ng mga relihiyon na naaniban nya na puro mali pla at labag sa kalooban ng diyos ang ginagawa

   Delete
 51. ayon din naman sa mga catholics ang anghel ay pwedeng HUMAN MESSENGER at hindi lang spirit

  http://www.catholic.org/saints/angels/
  http://www.newadvent.org/cathen/01476d.htm
  http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P1A.HTM

  ReplyDelete
 52. PILIPINAS--Itinatangi ba ng Diyos na pagmumulan ng kaniyang sugo? Sino ngayon ang sugong ito?
  ____________________________________________________________________________

  Ang INC ay nagtuturo na sa Pilipinas magmumula ang "sugo ng Diyos" sa mga huling araw. Isang bersikulo sa Bibliya ang madalas nilang gamitin para suportahan ito: Isaias 43:5, 6.

  ISAIAS 43:5, 6
  "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae mula sa wakas ng lupa."

  Mapapansin sa mga pananalita ang apat na direksiyon kung saan matitipon ang bayan ng Diyos: silangan, kanluran, hilaga, at timog. Binanggit sa bandang dulo na ang mga "anak" ng Diyos ay magmumula hanggang sa dulo ng lupa. Ipinakikita ng mga salitang ito na walang itinatangi ang Diyos na isang partikular na lugar na pagmumula ng sugo, o isa na magpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ang magiging lingkod ng Diyos ay "mula" sa mga dakong ito, at hindi sa iisang dako lang. Pansinin din na ang konteksto ng pangungusap na ito ay iniuugnay sa paghahamon ng Diyos na maglabas ng kanilang mga "saksi" ang mga paganong bansa, at pagkatapos ay idiniin Niya na ang bayang Israel ang kaniyang piniling mga "saksi." (Isaias 43:8-12) Kung uunawain, ang mga Israelita ang unang mga "saksi" ng Diyos, sa aktuwal ay mga saksi ni Jehova, yamang sila ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. (Isaias 43:7)

  Kaya sa makatuwirang dahilan, sa Israel nagmula ang unang sugo. Ito ay kinilala maging ni Apostol Pablo nang tukuyin niya ang sinaunang mga lingkod ng Diyos na kabilang sa "makapal na bilang ng mga saksi", simula kay Abel, anak nina Adan at Eva, hanggang sa mga propeta. (Hebreo 11:1-12:1) Pero hindi limitado sa Israel ang pribilehiyong maging bayan ng Diyos. Nang banggitin ni Pedro na ang Diyos ay 'hindi nagtatangi ng mga tao," naunawaan niya na ang pangmalas ng Diyos sa mga tao ay hindi nasusukat ng lahi, nasyonalidad, o anupamang bagay. Bagaman nagsasalita siya sa harap ng mga Judio, idiniin niyang si Jesu-Kristo ay "Panginoon ng lahat." (Gawa 10:34-36) Kaya, hindi nakapagtataka na ibinuhos ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu sa mga Gentil, palatandaang nagtapos na ang panahon ng pagbibigay ng pantanging pabor sa mga Judio.

  Gayunpaman, binabanggit din ng Bibliya ang paglitaw ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw. Ang tinaguriang "sugo" ay yaong magdadala ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Ito ba ay iisang tao lang, o grupo ng mga tao? Magmumula ba ito sa iisang bansa lang?

  ReplyDelete
 53. continuation.....

  Ipinakikita nga ng Isaias 43:5, 6 na hindi nga sa iisang bansa magmumula ang "sugo." At hindi rin ito tumutukoy sa iisang partikular na tao; ang mga salitang "lahi" at "mga anak (na lalaki o babae)" ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. May makukuha tayong punto mula sa tagubilin ni Jesus sa kaniyang mga alagad sa nalalapit na paglisan niya sa lupa: "Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y binabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasainyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan." (Mateo 28:19, 20) Maliwanag na ang katuparang ito ay hindi nangyari noong unang siglo dahil ang kalakhan ng daigdig noon ay hindi pa naaabot ng mabuting balita ng Kaharian. Ito ay nagsimulang matupad noong ika-20 siglo, gaya ng binibigyang-diin ng Mateo 24:3-14. Sa panahong ito natupad ang isa pang panawagan ni Jesus sa kaniyang mga alagad ilang sandali bago siya umakyat sa langit: "Datapuwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa." (Gawa 1:8)

  Oo, ang mga lingkod ng Diyos sa ngayon ay tatawagin ding mga "saksi", katulad ng pagtawag noon ng Diyos sa sinaunang Israel. Pagtulad ito kay Jesu-Kristo, ang isa na 'dumating sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan.' (Juan 18:37) Siya ay tinawag ding "saksing tapat at totoo." (Apocalipsin 1:5; 3:14) Sa ibang pananalita, ang Diyos ay magkakaroon ng mga sugo, at hindi ng iisang sugo lang. Totoong pinasimulan ng isang tao, bilang "sugo ng Diyos", ang pagpapatotoo sa katotohanan, si Juan Bautista, maaaring dahil sa siya ang magbabaustimo sa Anak ng Diyos. Pero, si Juan mismo ay nagsabi na may isang "una sa kaniya" sa karapat-dapat magpatotoo sa katotohanan. (Juan 1:15, 26-30) Kaya, si Jesus ang natatanging sugo ng Diyos. (Juan 8:16) Wala na ring isang tao na isusugo niya sa hinaharap. Pero, may grupo ng mga tao na lilitaw na magpapatuloy ng nasimulan ni Jesus.

  Nang simulan ni Jesus ang kaniyang ministeryo, hindi siya nag-atas ng iisang tao lang para makasama niya sa gawain. Batay sa Mateo 4:18-22, sina Simon Pedro, Andres, Santiago, at Juan ang naging unang mga alagad ni Jesus; sila ay napabilang sa 12 apostol nang maglaon. Nang mabuo ang 12, lalong pinag-ibayo ni Jesus ang ministeryo. Nagsimula muna sa mga Judio pero nang katagalan, pinaabot niya ang pangangaral maging sa mga di-Judio, tulad ng pakikipag-usap niya sa isang babae mula sa Samaria, na hindi bahagi ng Israel. (Juan 4:7-16) Ang paglaganap ng iglesia sa mga Gentil ay nagsimula noong panahon ng mga apostol at lubusang natutupad sa mga huling araw na ito. Ilang ngayon ang isusugo? Hindi iisa kundi marami sila. Kaayon ito ng binanggit ni Jesus na magkakaroon siya ng "Ibang mga tupa", at hindi ISANG tupa, bukod sa mga tupang nauna na niyang natipon. (Juan 10:16) Sila ay magiging "mga saksi" niya hanggang sa buong mundo at bubuo ng "malaking pulutong" mula sa lahat ng bansa na magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos.

  Kaya, ang Isaias 43:5, 6 ay isang malabong patunay na IISA lang ang isusugo ng Diyos sa mga huling araw na siyang maghahayag ng liwanang ng katotohanan, ni sa IISANG bansa lang magmumula ang sugong ito.

  ReplyDelete
 54. Maari po bang mas pahalagahan nalang po natin ang Ama, kesa sa relihiyon. Being religious is far from being spiritual. Hindi po lahat ng mga aral sa relihiyon ay aral din po sa bibliya. Aanuhin mo ang relihiyon, kung hindi ka naman gumagawa ng tama. Wag po sana nating pangunahan ang bibliya lalo na po ang mga propesiya nito. Maari po nating ikapahamak ang pangunguna dito.
  God bless us all po.

  ReplyDelete
 55. Hindi po ba labag sa aral ng Diyos ang pangunguna at pagpapangalan sa mga propesiya ng biblya? Lahat naman po ng propesiya tayong mga tao lang din ang nagbibigay kahulugan. Isang malaking risk ang magpangalan sa mga propesiyang ito, unless tlgang alm nya po sa sarili nya na sya talaga po ang nasa propesiya. At sinabihan po sya mismo ng Ama kagaya nalang ng mga naunang lingkod nya po. Salamat po. Peace. :)

  ReplyDelete
 56. paano natin mas pahalagahan ang ama kung hindi natin alam ang relihiyon na kinalugdan nya?

  at tama naman na marami ang relihiyon ngayon na hindi akma ang aral sa biblia.

  ang tamang relihiyon nag tuturo kung ano ang personalidad ng DIOS NA MABABASA sa biblia.

  kung ang isang relihiyon hindi kinikilala ang DIOS bilang isang persona paano natin sya pahalagahan?

  ReplyDelete
 57. hindi naman po siguro natin kailangang ibase sa isang relihiyon ang pagpapahalaga po sa Ama. Nakasulat naman po sa biblya ang mga tamang paglilingkod sa Ama. Isa po ako sa mga taong hanggang ngayon ay naghahanap ng katotohanan. ang hirap pong bumase sa mga relihiyon, lahat sila may mga flaws. may mga relihiyon na ok na sana, pero pagdating sa isang bagay sablay. Ang hirap ding malaman kung ano talaga ang motibo ng isang taong nagtatag ng sariling relihiyon. maaring sa una, ang purong dahilan nila ay para makapaglingkod sa Ama. ngunit may mga nagtatag na habang tumatagal ay nagbabago ang personal na hangad, dahil nga tao lang din sila. alam nyo na po siguro ang sinasabi ko. maari po nating sabihin na wag tayong titingin sa mga kasama natin sa pananampalataya dahil marami sakanila ang makatitisod satin. ngunit paano yun? isasawalang bahala nalang ba natin ang mga nakikita natin sakanila? lalo pa't alam natin na sila ang namumuno satin. parang wala din po sa hulog.

  ReplyDelete
 58. @redstar...inc lng po ang nagtuturo ng mga aral ng diyos na nasa bible...catholic po ako dati pero nung nakinig ako sa doktrina ng inc ay talagang bible lng ang kinukunan nila ng sagot lalo na pag ma tanong ka...

  ReplyDelete
 59. Marami pong relihiyon ngayon at lahat sila ay gumagamit ng bilbliya. Maliban po sa INC may mga relihiyon na din po akong napakinggan at halos lahat sila ay nagtuturo ng mga salita ng Ama sa bibliya, although hindi sila mahilig maginterpret ng mga nakasulat na propesiya sa bibliya. Mahirap po kasi talagang maniwala sa mga pantaong interpretasyon ng mga propesiya sa biblya. Isa pa po, swerte mo na lang qweqweqr, kasi naisipan mong iwan ang pagiging katoliko. Never po akong naging katokliko. :) hindi ko po gawain ang manira ng mga relihiyon. Nais ko lang pong ipabatid na wag po sana tayong umasa sa mga namumuno sa relihiyon. Hindi po nating ganun kakilalang kilala ang mga namumuno dito at hindi nating alam ang mga lihim nilang mga gawain. Wag nyo sanang ikasasama ng loob kung magshare po ako ng aking pananaw, lahat naman po tayo dito ay ganun po ang ginagawa. Gaya nga po ng sinabi ko nung una, tao lang din po silang katulad natin. Ang dapat po sana nating sampalatayanan ay ang mga Salita ng Diyos, ang bibliya, at ang Ama kasama ang panginoong Jesus. Yun lang po. :) hindi pababayaan ng Ama ang sino mang gistong magtamo ng katotohanan nya. God bless us all. Pray.

  ReplyDelete
 60. kung talagang ang hanap nyo ang katotohanan mag aral muna kayo ng biblia at laliman nyo ang pang unawa.

  paano nyo masusumpongan ang katotohanan kung sirado na ang inyong isipan sa pag tanggap ng pangalan ng DIOS?

  AMA NG AMA LANG kayo pro hindi nyo isulong ang kanyang pangalan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Galit ka po ba? :)
   Medyo nanghuhusga ka na po ng bahagya. Ang mga tao nga talaga ay likas na mapanghusga. :)
   Hindi ko naman po kailangan ipagmalaki sa madla na ako e nagbabasa ng bibliya. Although i've really been reading it. Kaya nga katotohanan ang hinahanap ko dahil nagawa ko pong basahin ang biblya. At napansin ko po nasa bibliya lahat ng KATOTOHANAN na hindi ko makita sa RELIHIYONG gawa ng tao. Kung pagbabasihan nyo lang sa paramihan ng alam na talata ang pakikipag usap, hindi lahat ng mdming alam na talata e lubos na nakauunawa. :)

   Delete
  2. P.S. try reading the bible by yourself, regardless of what have been taught to you by the leader or your religion. Wala naman pong mawawala siguro kung magsasaliksik po tayo sa sariling paraan. Baka mas madami pa po tayong matutunan. :)
   Peace. And God bless us. ^_^

   Delete
  3. to redstar

   good day to you.

   hehehe hindi po ako galit.wala po akong hinusgahan.nagsasabi lang ako ng katotohanan.


   tama naman sinabi mo na ang pgsasaliksik ay makakatulong para madami ang matutunan.

   ngayon mag tanong ako sayo:

   batay sa nabasa mo biblia anong relihiyon na kinalugdan ng DIOS?

   at anong religion na nagsasabi ng katotohanan base from the bible?

   Delete
 61. I find that the teachings of the ministers/pastors of INC was very unbiblical, deceitful and out of context. They were boasting & claiming that they were the only chosen one and those who are outside of their group will never be saved when the judgement come. Which ironically is not what the bible really teaches. They claim that the truth is in their teachings, because they claim its all based in the bible, yet they dont really know how to read a bible. They even boast that their ministers are the only authority who can read and explain the bible because they claim that the Bible is hidden in mystery. But the truth is- what WAS hidden is the plan of salvation thru Christ, and if they really read the bible, on the very next verse of their basis it mentions that this mystery Has Been Revealed already and being preached to all the nations. In this manner, anyone who wants to read the bible and be able to understand it with the help of God, Lord Jesus and the Holy Spirit, not by someone who claim to be a preacher yet they dont even have time to search the truth for themselves, totally in contrast with what the Bereans do before. Its not the religion or the name of any religion or sect, that will save you on judgement day. Its your faith in Jesus Christ, and that TRUE Faith is living in you and causes you to good works, as manifestation of being a true deciple of Christ.

  ReplyDelete
 62. Bakit kayong mga taga-inc, di pa rin maunawaan na si Jesus ay Diyos, ang daming verse sa Bible na Siya mismo ang nagsabi na Siya At amg Ama ay iisa John 10:30, at sinabi niya kay Apostol Felipe na ang nakakita sa kanya ay nakakita sa Ama (John 14:9-11), Isaiah 9:6 sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ipinanganak ang isang lalaki; at ang pamamahala ay maiaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, mkapangyarihang DIYOS,walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan...kung kulang pa yan, ..etp pa sa john 20:28 at sumagot si Tomas sa Kanya'y sinabi Panginoon ko at Diyos ko... sa totoo lang nlaman ko na di kayo pinapabasa ng Bible, pili lang daw ang puwedeng humawak ng Bible dahil ito ay holy, kahit naman pastor o pari imperfect nmn, I encourage all of you to read the Bible so that you will all understand and enlighten your mind through the help of the Holy Spirit. Wala nmn mawawala kung magbabasa kayo diba?

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network