Thursday, 9 June 2011

Ang Mga Talatang Nagpapatunay na Diyos Daw si Cristo - Part 1


   

  Ang mga nagtataguyod ng paniniwalang si Cristo ay tunay na Diyos ay gumagamit din ng Biblia, upang patunayan na totoo ang kanilang aral tungkol dito.  Kaya naman hindi nakapagtataka na ang iba’y kanilang nahihikayat.  Subalit kung ating susuriin ang kanilang ginagamit na mga talata ay dalawa lamang ang kanilang kinauuwian, Una, nagkakamali sila ng pagkaunawa, at ikalawa ay maling salin o translation ng verse ang kanilang ginagamit. At iyan po ay ating patutunayan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga talatang kanilang ginagamit na nagpapatunay daw na Diyos si Cristo. Umpisahan na natin:


JUAN 10:30

Ang isa sa kanilang paborito ay ang nasa Juan 10:30, basahin po natin:

Juan 10:30  “Ako at ang Ama ay iisa.”

Matapos basahin ng mga naniniwalang Diyos si Cristo ang talatang ito ay kaagad nilang sasabihin ang ganito:

“Oh hindi ba maliwanag diyan na Diyos si Cristo? Dahil ang sabi niya siya at ang Ama ay iisa, tapos na ang usapan, Diyos si Cristo.”

Pero kung ating babasahing muli ang talata wala namang mababasa diyan na “Diyos si Cristo” o si “Cristo ay Diyos”.  Eh saan po galing iyon?  Sa pagkukungklusiyon o pagpapalagay.  Komo ba’t sinabi na si Cristo at ang Ama ay iisa, ibig sabihin ay Diyos na si Cristo? At kung ating tatanggapin ang argumento at kanilang pagkaunawa, hindi ba lalabas na si Cristo ang Ama dahil iisa sila? Naniniwala ba sila na si Cristo ang Ama? Tiyak na tiyak na hindi sila sasagot ng OO, dahil maliwanag maging sa kanila na si Cristo ay ANAK at hindi siya ang AMA. Nung namatay ba ang Anak, namatay din ba ang Ama? Kung sasabihin nilang OO, aba’y malaking problema iyan, dahil mauubliga sila na magpakita ng mga talata sa Biblia na nagsasabi na namatay ang Ama, kung sasagot naman sila ng HINDI, di mauubliga sila ngayong aminin at tanggapin na hindi nga sila iisa, dahil ang namatay lang ay ang Anak at hindi ang Ama.

Mahirap kasi iyong basta na lang nagkukungklusiyon, dapat kasi nagsusuri munang mabuti, bakit ba sinabi ni Cristo na: “Ako at ang Ama ay iisa”? Ang ibig bang sabihin ni Cristo diyan ay iisa sila ng Ama sa pagka-Diyos? Ganun ba iyon? Hayaan nating si Cristo ang magpaliwanag sa atin, narito ang pahayag niya, basahin lang natin sa bandang itaas:

Juan 10:27  “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin:”

Juan 10:28  “At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.”

Juan 10:29  “Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.”

Juan 10:30  “Ako at ang Ama ay iisa.”

Kahit na ulit-ulitin pa ang pagbasa mga kaibigan malinaw na hindi ang pagka-Diyos ang paksa na pinag-uusapan diyan kundi ang tungkol sa mga tupa ni Cristo, gaya nga ng sabi niya:  “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig”.  Maliwanag na maliwanag na ang sinasabi ni Cristo diyan ay tungkol sa kaniyang mga tupa;  Ano raw ang hindi maaaring mangyari sa mga tupa niya? Sabi niya:   “kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay”, maliwanag niyang sinabi na hindi malilipol at maaagaw ang kaniyang mga tupa sa kaniyang kamay.  Eh sa Ama naman ano sabi niya?  “Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.” Tsaka niya sinabi na: “Ako at ang Ama ay iisa”…

Pinakamaganda pagtabihin natin:

Kay Cristo:  hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay

Sa Ama: “hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama”

Kita ninyo? Napakalinaw ng ebidensiya, na ang ibig lamang sabihin ni Cristo ay iisa sila ng Ama ng pamamaraan sa pangangalaga ng mga tupaParehong hindi maaagaw ninoman ang mga tupa sa kanilang kamay. Iyon lamang iyon mga kaibigan, dahil kung ipipilit nila na si Cristo at ang Ama ay iisa as in single entity,  lalabas na pantay lang sila ng Ama.  Pantay nga ba sila ng Ama?  Basahin natin:

Juan 14:28  “Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.”

Magkapantay ba pag sinabi na iyong isa ay mas lalong Dakila? Maliwanag na sinabi ni Cristo na ang Ama ay lalong dakila kaysa kaniya.  Kaya napakamali ng kanilang naging kongklusiyon sa talatang ito.

May nagsasabi naman na sa talatang iyan ang pinatutunayan ni Cristo siya rin ang Ama.  Ito ay ang mas lalong napakamaling pakahulugan sa talata. Dahil kailanman ay hindi ipinakilala ni Cristo na siya ang Ama. Ganito ang pakilala niya sa kaniyang sarili: 

Mat 16:15-17  “Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa't, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay. At sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas: sapagka't hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit.

Maliwanag na sinabi ni Cristo na mapalad ang kumikilala sa kaniya bilang Anak ng Diyos sapagkat ito ay sinabi ng Ama na nasa langit.  Kailan man ay hindi ipinakilala ni Cristo na siya ang Ama.

Kung sinabi sana sa talata ay ganito:  “Ako at ang Ama ay iisang Diyos” wala na sanang paguusuapan eh, kaso nga dahil sa ang sabi nga niya ay: “Ako at ang Ama ay iisa”, ay diyan natin kailangang matiyak kung ano ang ibig niyang sabihin, at atin ngang nalaman na ang ibig lamang sabihin ni Cristo ay iisa sila ng Ama sa pangangalaga ng mga tupa.

Ating pang patunayan na hindi komo sinabing "iisa" ay iisa talaga sa bilang o single body or entity, kumuha tayo ng kamukhang talata:

1 Corinto 3:8  Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal.”

Oh hayan mga kaibigan maliwanag na sinabi diyan na “ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa”, kung susundan natin ang kanilang argument at pagkaunawa lalabas niyan sa talatang iyan na iyong nagtatanim siya din yung nagdidilig hindi po ba?

Iisa nga lang ba iyong nagtatanim at nagdidilig? Basahin natin:

1 Corinto 3:6  “Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago.”

Kita ninyo mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo siya ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig, eh di maliwanag ngayon iyan na hindi komo sinabi na “iisa” yung dalawa ay “iisa” ang bilang. Diyan kasi sila nalilito eh.  Dahil napakalabo naman yatang isipin na si Apolos ay si Apostol Pablo din.   

Paano ba nagiging iisa ang dalawa o higit pa?  Sasagutin tayo ni Cristo:

Juan 17:22-23  “At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo.”

Kita ninyo mga kaibigan sa talatang ito ay hinihiling niya na ang mga tupa o mga alagad niya ay maging iisa tulad nila ng Ama na iisa, na ano lamang ang ibig sabihin?  Sabi niya: “upang sila’y malubos sa pagkakaisa”.

Nagiging iisa ang dalawa o higit pa kapag silay nagkaisa. Ang ibig sabihin lamang nuon na si Cristo at ang Ama ay iisa ay Nagkakaisa sila ng Ama, na dapat gayahin at tularan ng kaniyang mga tupa. Maliwanag na nagkamali ng pagkaunawa ang mga gumagamit ng talatang ito.JUAN 20:28

Narito pa ang isa sa kanilang pinagbabatayan, ating basahin

Juan 20:28  “Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.”


Napakaliwanag daw na tinawag daw ni Tomas na Diyos si Cristo, sa talatang ito.  Kaya ating suriin ang nasabing talata.

Sa puntong iyan na nasabi ni Tomas na “Panginoon ko at Diyos ko”, ano ba ang tagpong iyan, siya ba’y nangangaral niyan?

Juan 20:19-20  “Nang kinahapunan nga, nang araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Judio ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.  At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon.”

Ito ang pangyayari sa muling pagkabuhay ni Cristo, nang muling magpakita si Jesus sa gitna ng mga alagad, kahit na ang pinto ay nakasara. Eh nandun ba si Tomas ng mga pagkakataong iyon?

Juan 20:24  “Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay WALA SA KANILA NANG DUMATING SI JESUS.”

Absent si Tomas nang magpakita si Jesus sa mga alagad…kaya hindi niya nasaksihan ang pagpapakita niya ng kaniyang mga kamay at paa, bilang katunayan ng muli niyang pagkabuha.  Nang sabihin ng mga alagad sa kaniya ang tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanila, naniwala ba si Tomas?

Juan 20:25  “Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Nguni't sinabi niya sa kanila, MALIBANG AKING MAKITA SA KANIYANG MGA KAMAY ANG BUTAS NG MGA PAKO, AT MAISUOT KO ANG AKING DALIRI SA BUTAS NG MGA PAKO, AT MAISUOT KO ANG AKING KAMAY SA KANIYANG TAGILIRAN, ay HINDI AKO SASAMPALATAYA.”

Mapapansin natin na hindi naniniwala si Tomas sa sinabi ng mga apostol na muling nabuhay ang Panginoong Jesus… nasa gitna siya ng pagdududa o pagaalinlangan

Eh nang makita na niya ang Panginoon, ano nangyari?

Juan 20:26  “At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.”

Juan 20:27  “Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, IDAITI MO RITO ANG IYONG DALIRI, AT TINGNAN MO ANG AKING MGA KAMAY; AT IDAITI MO RITO ANG IYONG KAMAY, AT ISUOT MO SIYA SA AKING TAGILIRAN: AT HUWAG KANG DI MAPANAMPALATAYAHIN, KUNDI MAPANAMPALATAYAHIN.”

Juan 20:28  “Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, PANGINOON KO AT DIOS KO!.”

Kitang-kita natin na ang naging reaksiyon ni Tomas  nang kaniyang makita ang Panginoong Jesus ay labis na pagkagulat o pagkabigla.  Kaya niya nasabi na “Panginoon ko at Diyos ko”.  Hindi po ba ganiyan din ang ating nagiging reaksiyon kapag nakakakita tayo ng mga nakakagulat at nakakabiglang bagay? Napapasigaw tayo ng “Panginoon ko!”  at kadalasan ay “Diyos ko!”


Kung ang sinabi ni Tomas ay “PANGINOONG DIOS KO”? Abay tapos na usapan, maliwanag ngang Diyos si Cristo.

Kaso ang sabi niya: 

“Panginoon ko at Diyos ko” 

NAPAKALIWANAG NA DALAWA ANG TINUTUKOY NI TOMAS.

May Isang PANGINOON AT May ISANG DIOS? Sino ang Panginoon at Sino ang Dios sa paniniwala ng mga Apostol?  Basahin natin:

1 Corinto 8:6  “Nguni't sa ganang atin ay MAY ISANG DIOS LAMANG, ANG AMA, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at ISA LAMANG PANGINOON, SI JESUCRISTO, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.


Napakaliwanag hindi po ba?  “MAY ISANG DIOS LAMANG, ANG AMA at ISA LAMANG PANGINOON, SI JESUCRISTO”

Kaya malinaw na DALAWA ANG TINUTUKOY ni Tomas, ang AMA at ang PANGINOONG JESUS.

Sabi naman ng iba?  


“Kay Cristo tumutukoy ang sinabi ni Tomas na ‘Dios ko’ kasi siya kaharap ng sabihin ni Tomas iyon eh.”

Tandaan po natin na bunga ng pagkabigla ni Tomas napasigaw siya ng “PANGINOON KO AT DIOS KO!”…NAGULAT SIYA NIYAN….PERO HINDI IBIG SABIHIN IYONG SALITANG “DIOS KO” ay kay Cristo din tumutukoy…dahil sa siya ang kaharap nang sabihin eh siya na iyong Dios na tinutukoy ni Tomas.

Halimbawa po ba biglang may lumitaw sa harapan natin na NAPAKALAKING ASO…sa sobrang pagkagulat natin napasigaw tayo ng “DIOS KO PO!” Ibig bang sabihin nun dun sa ASO natin pinapatungkol iyong sinabi natin na iyon, dahil iyong malaking aso ay nasa harapan natin?  Lalabas ngayon niyan na iyong malaking ASO ang Dios natin, kung susundan natin ang ganung pagkaunawa nung iba, hindi po ba?

Tulad din nung unang talata, dito man ay nagkamali sila ng pagkaunawa.  Sa susunod ipagpapatuloy pa natin ang pagtalakay sa iba pang mga talatang kanilang ginagamit na nagpapatunay daw na Diyos si Cristo…

118 comments:

 1. kaibigan ,akoy hindi po INC akoy tagapagsuri lamang.bumabasa po ako ng mga artikulo mo.nais ko rin po sanang malaman kung ano ang meaning nung nakasulat sa aklat ni Isaias sa chapter 9 verse 6.hihintayin ko po ang inyong katugunan sa maagang panahon.salamat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftorch-of-salvation.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html&h=GAQGjThhAAQGrr5mMV4zO0QKixB0XsJ7gEdTcOal1zmRcMg&enc=AZNwLfR3-kaFsi6C62WjhJGNkB-KNIWZzNxbSt7Vi3oPgREGK5BdLKXq3hbloRt5GdjkBWsBtRp1kKkqFfZ4gUW2

   Delete
  2. Si Jesus Christ po ay Diyos nasa langit kasama ng Diyos Ama bago sya maging Cristo. Hinde po sya tao, nakitulad po sya sa tao upang makamit naten ang kaligtasan.

   Philippians 2:6-11

   Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage; rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death— even death on a cross! ...

   Delete
  3. Beware


   1 John 2:18 [ Warnings Against Denying the Son ] Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour.

   1 John 2:22 Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the antichrist—denying the Father and the Son.

   1 John 4:3 but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.

   2 John 1:7 I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.

   Delete
  4. bobo naghahanap lang kayo ng palusot para hindi lang lumabas na hindi ninyo tinatanggap ang pagkla Diyos ni Kristo..... saan nakasulat sa biblia nagulat lang si thomas kaya niya nasabi yun .... mga pangahas ayaw ninyo lang tangtgapin ang pagka Diyos ni KristoHesus

   Delete
  5. Kung babasahin mo utoy ang kasaysayan eh alam ni tomas na na si cristoy patay na at gindi nya naunawaan ang pagkabuhay na mag uli ni cristo

   Delete
  6. Kung babasahin mo utoy ang kasaysayan eh alam ni tomas na na si cristoy patay na at gindi nya naunawaan ang pagkabuhay na mag uli ni cristo

   Delete
 2. Ang Isaias 9:6 ay isa sa mga talata ng Biblia na minali ang pagpapakahulugan ng mga nagtuturo na c Cristo ay Dios upang patunayan ang kanilang maling aral.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ahahaha, nagpapatawa ka ba? Gusto mo pa yatang baguhin ang nakasulat sa Bible, hehehe... Basahin mo mabuti ito ha at titingnan ko kung saan ang pagkakaintendi mo.Narito ang Isaiah 9:6 - For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace..... Ngayon, mayron pa bang ibang MIGHTY GOD sa ulo mo?

   Delete
  2. Mga Kaibigan, mapaka-ganda po ng inyong pinag-uusapan!!!
   Sa aking opinyon po ay, ang mahalaga ay gawin ninyong Panginoon at Taga-pagligtas ang Panginoon Jesus ng inyong buhay at hayaan Siya ang manguna dito!!!
   Sa HAPAG at BIYAYA lang naman ng DIYOS kung anong karunungan meron tayo at alam ko na batid ng DIYOS kung ano ang mga laman ng puso natin!!!
   Ang isipin na lang po natin kung paano tayo mabubuhay sa Karangalan at Kawalhatian ng DIYOS...

   Delete
  3. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/ang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html?m=1


   O ITO SAGOT

   Delete
  4. there so many verses that support Jesus is a GOD!

   the Fullness of God dwells in Jesus in bodily form.
   (Colossians 2:9)

   Jesus name is Emmanuel, which the Bible says it's translated as "GOD WITH US"
   (Matthwe 1:23)

   Every Knee in heaven and earth should bow down before the name of Jesus
   (Philippians 2:10)

   Jesus said "if you have seen Me, you have seen the Father"
   (John 14:9)

   Jesus is the Creator of everything and nothing was created apart from HIM.
   (John 1:3)

   Jesus called HImself God when He said "I AM"
   (John 8:53)

   Jesus receive worship from angles, disciples and followers
   (Matt 14:33 , Heb 1:6 et al)

   The writer of Hebrews qoutes old testament verse about God when referring to JESUS.
   (Heb, 1:10-12 Psalm 102:25-27)


   Jesus said "I and Father are one."
   John 10

   Jesus receives glory from God , though God does not share His Glory
   (Isaiah 42:8 , John 17:5)

   Thomas called Jesus "God" Jesus said "you believe because you see ME. (John 20)

   Jesus existed as God before becoming a man.
   (Philippians 2)

   Jesus us the visible image of the invisible God.
   (Colossians 1)

   The Father calls Jesus "God"
   (Heb 1)

   Jesus is prayed to.
   (1st Cor. 1:2 , Romans 10:13)

   Jesus is the Alpha and the Omega. the first and the last
   (REv 1:17 , 22:13 , Isaiah 44:6)

   Jesus commaned that we pray to God "in MY Name"
   (John 15:6)

   There is only salvation in the Name of Jesus and n oother name
   (Isaiah 43:11 2Peter 1:11)

   God is called the Judge in Psalms, but Jesus is the only one who can judge
   (Psalm 93 John 5:2)

   God wa manifested in the flesh and taken up in glory.
   (1 Tim 5:22)

   The book of Isaiah refers to JEsus as "Mighty God" and "Eternal Father" (Isaiah 9:6)

   The Jews knew Jesus wa making Himself equal to God and tried to stone Him for it
   (John 5 , John 8)

   Jesus told us to honor Himself in the same way we honor God
   (JOhn 5:22)

   Satan tempted Jesus, and was told: "Thou shall not tempt the Lord thy God.
   (Mat 4:7)

   Jesus is called our great God and Savior
   (Titus 2:13)

   Jesus has ALL power in both heaven and on earth
   (Mat 28:18)

   Jesus was the perfect human and never sinned. (only God is perfect)
   (Heb. 4:15, Psalm 11:7)

   Jesus is omnipresent
   (Matt 18:20, 28:20)

   Jesus is omnipotent.
   (Mat 8:27 14:25 , John 10:18)

   Jesus is King of king and Lord of lords.
   (1 Tim 6:15)

   Rejecting Jesus is the same as rejecting God
   (1John 2:23)

   Jesus declared that no one can come to God except by Him.
   (John 14:6)

   God was inside of Christ
   (2Cor 5:19)

   The kingdom of Christ and kingdom of God are both forever and eternal
   (Heb. 1:8 , 2Peter 1:11)

   Delete
  5. @Juveryn Atilano

   kung mababaw lang pag kaunawa mo sa BIBLIA pwede yang mga pinakita mo... para paniwalaan kang dios si Cristo. :)

   Delete
 3. Isaias 9:6"..Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata,sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake;At ang pamamahala ay nasa kaniyang balikat;at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha,tagapayo,makapangyarihang dios,walang hanggang ama,pangulo ng kapayapaan."

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/ang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html?m=1


   o eto sagot

   Delete
  2. napakalinaw...
   - ibinigay ang isang anak na lalake, may nagbigay...
   ang KANIYANG PANGALAN ay
   "Kamangha-mangha, makapangyaring dios, walang hanggang ama, pangulo ng kapayaan."
   sa Orihinal na pagkakasulat nyan sa Hebrew ay walang mga comma
   yan tinatawa na THEOPHORIC NAME.

   Ano ba ang ibig sabihin ng salitang THEOPHORY?

   "Theophory[1] refers to the practice of embedding the name of a god or a deity in, usually, a proper name. Much Hebrew theophory occurs in the Bible, particularly in the Old Testament..."

   kaya nga sinabi sa Isaias 9:6
   "... ang kanyang pangalan ay"
   hindi sinabing
   "ang kanyang likas na kalagayan ay..."

   Delete
 4. para sa kanila,c Cristo raw ang tinutukoy ng banggit na"makapangyarihang dios"..pansinin po natin na wala pong binanggit na Cristo sa pahayag na makapangyarihang dios.Ang kasunod na pahayag ay walang hanggang ama..c Cristo po ba ay ama? anong talata po ang nagtuturo na c Cristo ay ama..wala po.
  Hindi po tayo tutol na ang tinutukoy na bata sa nasabing talata ay ang Panginoong Jesukristo,ang tinututulan po natin ay ang kanilang maling akala na c Cristo ang tinutukoy na makapangyarihan Dios..Saan po kung gayon tumutukoy ang banggit na "makapangyarihang Dios"?Ito po ay tumutukoy sa pamamahala o tungkuling gagampanan ng bata(Cristo) kagaya po ng pagkaka banggit sa talata..matapos pong banggitin na"At ang pamamahala ay nasa kaniyang balikat..saka po binanggit ang pahayag na "At ang kaniyang panggalan ay tatawaging kamangha-mangha,tagapayo,makapangyarihang Dios,walang hanggang ama,pangulo ng kapayapaan."Isa pa po sa dapat nating pansinin,ay ang banggit na "At ang kanyang pangalan...hindi po sinabi na "At ang kaniyang mga pangalan na tulad ng nais ipahiwatig sa paraan ng pagkakasalin sa Bibliang Tagalog na dito ay isa-isang binanggit ang terminong,"kamangha-mangha,tagapayo,makapangyarihang Dios,walang hanggang Ama,pangulo ng kapayapaan."Ito po ang dahilan kaya nagka mali ang iba sa pag aakala na ang banggit ba "makapangyarihang Dios "ay isa sa mga pangalang itatawag sa bata.ito po ay mali.Ano po ang tama?..Ang banggit po na "makapangyarihang Dios" ay bahagi po ng isang mahabang pangalan na itatawag sa pamamahala na naka atang sa balikat ng batang hinuhulaan..kagaya po ng nakasaad sa nasabing talata.."At ang kaniyang pangalan(isa lamang po na pangalan)ay tatawaging kamangha-mangha,tagapayo,makapangyarihan Dios,walang hanggang ama,pangulo ng kapayapaan."Karagdagan pa po,kung babasahin natin sa matandang tipan na inilathala ng Jewish publications Society of America ay ganito ang pahayag Isa.9:6"For a child is born unto us,A son is given unto us;And the government is upon his shoulder;And his name is called Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom.Ang banggit na"Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom"ay isang mahabang pangalan na tumutukoy sa pamamahala na naka atang sa balikat ng batang hinuhulaan.
  Tandaan po natin na kailanman ay hindi po ipinanganganak ang Dios sapagkat Siya po ay mula sa walang hanggan(awit 90:2),samantalang ang batang binabanggit sa Isa.9:6 ay ipinanganak..kaya hindi po ang Dios ang tinutukoy don.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ ang batang binabanggit sa Isa.9:6 ay ipinanganak..kaya hindi po ang Dios ang tinutukoy don]

   Sa tingin ko un salitang "Anak" hindi tumutukoy sa physical birth ni Hesukristo. tumutukoy ito sa knyang pagka buhay at knyang pagbabalik.
   ang twg sa physical birth ni Krsito ay "Begotten" na ang ibig sbhin ay bugtong na anak ng Diyos.
   kpg cnabi kcng bugtong ang bata ay nasa sinapupunan pa ng Ina at hndi pa pwd sabhin na anak lalo kung hndi pa kumpleto ang knyang sangkap.

   ang proseso ng pagkabuhay sa termino ng biblia ay muling ipinanganak o born again. dahil sa resurrection espiritu na ang magigng katawan ng mga binuhay at hndi na physical.

   kya yun hula sa Isa 9:6 ay mangyayari pa lng pagdating ni Kristo na tatawaging Mighty God. Hindi po ito Theoporic kgaya ng cnasabi ng mga Hudyo na kalaban ni Kristo.

   ang pangalan n yan ay halos katulad din ng pangalan ng Father sa new testament na snabing pakabanalin.
   ang pangalan na yn ay sumisimbolo sa knyang kalagayan at kaugalian.

   Bakit tinawag na Father ang Diyos sa New testament?

   kung ano ang sagot duun yun din ang sagot sa isa 9:6.
   dahl sa akin si Kristo ang Diyos ng Lumang Tipan.

   Delete
  2. kakatuwa ka naman TAMA ang DIYOS ay WALANG PASIMULA haha kaya nga DIYOS SI CRISTO dahil SIYA ay WALANG PASIMULA at WALANG HANGGAN.

   Katunayan si Jesus ay KASAMA NA ng AMA sa PASIMULA

   Mikas 5:2
   Nguni't ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay MULA NANG UNA, MULA NANG WALANG HANGGAN.

   Juan 1:1-2 MBB
   Sa pasimulA pay NAROON NA ang Salita. KASAMA ng Diyos ang Salita at ang SALITA AY DIYOS. KASAMA NA SIYA [Jesus] ng Diyos sa PASIMULA PA.

   1 John 1:1-2 Ang Bibliya
   Yaong BUHAT SA PASIMULA, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa SALITA ng buhay;
   (At ang BUHAY AY NAHAYAG, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y AMING IBINABALITA ang buhay, ang BUHAY NA WALANG HANGGAN, NA KASAMA NG AMA at sa atin ay nahayag);

   1 Pedro 1:10-11
   Tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng ESPIRITU NI CRISTO na sumasakanila NANG PAUNANG IPAHAYAG sa kanila ang hirap na titiisin ni Cristo at ang parangal na tatamuhin niya.   Tinawag din naman ni Jesus na "MGA ANAK" ang KANIYANG MGA APOSTOL

   Juan 21:5 Ang Bibliya
   Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, MGA ANAK, mayroon baga kayong anomang makakain? Nagsisagot sila sa kaniya, Wala.   Kaya MALIWANAG na si JESUS ay ang DIYOS na TINUTUKOY sa ISAIAH 9:6

   Isaias 9:6
   Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.


   Dahil si Jesus ay DIYOS at KAISA-ISANG DIYOS na LUBOS NA MINAMAHAL NG DIYOS AMA.


   Heb 1:8 Ang Bibliya
   Nguni't tungkol sa ANAK AY SINASABI, Ang iyong luklukan, OH DIOS, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.

   Juan 1:18 MBB
   Kailanmay WALA PANG TAONG NAKAKITA SA DIYOS, ngunit ang NATATANGING DIYOS NA PINAKAMAMAHAL NG AMA, ang nagpakilala sa Ama.


   Kaya MALIWANAG na TAMA at DIYOS ang PANGINOONG JESUCRISTO.

   Delete
  3. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/ang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html?m=1

   Delete
 5. Nice question Andy... anyways I also am not a Trinitarian.

  Apostle Paul said in 1Tim 6:14-16 that it is the Lord Jesus that will reveal Who is the King of kings and Lord of lords.. the ONLY Potentate (of course it is God that created the heavens and the earth)

  Now, during the last days of Apostle John, this words was revealed in his Book of Revelation. The Lord Jesus send an angel to proclaim this words to the Churches..

  Rev 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

  But what are the things this angel proclaimed concerning the Lord Jesus Christ?... that He is the First and the Last!!!

  Rev 2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

  The First and the Last is the one Who was once dead and is alive!
  And that is none other than the Lord Jesus Christ Himself.

  The God that created the heavens and the earth is the only God that claim this title:

  Isa 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

  What are the other things this angel told Apostle John: That Jesus is the Almighty!!!

  Rev 1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

  ... that means the God that's been with Abraham, Isaac and Jacob!

  Exo 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.

  JEHOVAH or YHWH is the true God, but when that God manifest in the flesh(1Tim 3:16), He named Himself Jesus... which means Jehovah-Salvation or YHWH become Salvation.

  Why in that Name?? God changes the name of some people He called according to His plan. God revealed a Name which fit to His purpose.. to save people!!

  (Need to cut defense vs answer..)

  Remember this... it is the Holy THING that was born, not God.. that's why it is called Messiah or Christ which means anointed one, separated.(Luke 1:35). The Temple that was made by God Himself!!!

  Act 7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

  Having all said, Jesus only reveal His true nature at the closing of the New Covenant.

  Oh, what a loving Father Jesus is!! He suffered so that He can give an eternal hope to the sinners....


  Act 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

  Well, this is the First and Last Name I would ever call!! :)
  (above is my answer somewhere in this blog...)

  Apostle Thomas.. shocked!!! how come, he was prepared to this event! by the way, the way we see it... he was in a repented situation, kneeling before Christ. 3 and a half year with Christ, Who proclaimed the life after death, then suddenly, out of doubt and disbelief, Thomas condemn His appearance. At that point, Thomas, with broken heart, repented of his action and declare what King David has already spoken of..

  Psalms 35:23 Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.

  Why would Thomas be shocked when the Lord Jesus already talking to Him (Joh 20:27)? Your claim would be acceptable if verse 28 come before verse 27... but it is clear because the Bible says "AND Thomas answered..."

  We are more blessed in this last days because even if we haven't seen His appearance, we believe that the Lord Jesus Christ is ever alive!! Thanks you Lord Jesus our savior... our Lord and our God... :)

  ReplyDelete
 6. Magtanong ako dahil malaking kabulaanan at kalapastangan ang mga pinagsasabi ninyo sa Panginoong JesusCristo.... Narito ang tanong ko sa inyong lahat na mga INC ni Felix Manalo::: SINO BA ANG PAPARITO SA LUPA SA HULING MGA ARAW SA PAGHUKOM, ANG "AMA" BA OR ANG "ANAK"??? HALA, SAGUTIN NINYO NG MAAYOS HA DAHIL DALAWA LANG YAN ANG PAGPIPILIAN NINYO...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peter of Las Pinas1 March 2012 at 14:59

   Bakit kaibigan turo ba sa INC na ang AMA ang paririto sa araw ng Paghuhukom?

   Delete
  2. malamang ang anak ang paririto....
   saan mong doktrina narinig na ang ama ang paririto?..

   Delete
  3. hahaha nakakatawa ka anonymous, pahiya kunti bukas bawi..

   Delete
  4. sa panahon ng lumang tipan, iisa lang ang Panginoon, na tinatawag, kung mag kagayon, bakit may tinawag si haring David, na Panginoon, sa sabi niya, Awit 110:1, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon..... sana po pakisagot po daw yan ng mga inc ni manalo, ang pagkaalam ko at ninyo, wala dyan si Cristo, sa lumang tipan

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Peter of Las Pinas at Jhayvee Medina bakit HINDI na lamang kayo SUMAGOT sa KATANUNGAN NIYA?

   Alam NIYO pala na si JESUS ang DARATING at HINDI ang AMA hahaha edi MALIWANAG na DIYOS ang CRISTO sapagkat DIYOS ang DARATING at HINDI ISANG TAO :)


   Titus 2:13 The Voice
   WATCH FOR HIS RETURN expect the blessed hope we all will share when OUR GREAT GOD AND SAVIOR JESUS the annointed APPEARS AGAIN.

   Revelation 4:8 The Voice
   These four living creatures, each of which had six wings and was covered with eyes—eyes on the outside and on the inside—did not cease chanting. All day and night they were singing.

   Four Living Creatures: Holy, holy, holy
   Is the Lord God who is the All Powerful,
   who was, and who is, and who IS COMING.
   Kaya KAYONG DALAWA ang PAHIYA at HINDI si ANONYMOUS :)

   Delete
  7. http://tunaynalingkod.blogspot.com/2013/06/tito-213-nagpapatunay-daw-na-dios-si.html?m=1


   ikaw ata napahiya

   Delete
  8. Lol. Porke ba si Jesus ang paparito, siya na ang tunay na DIYOS Eddie Umali?

   "Common Sense"

   Si Cristo ang maghahatid sa pangakong paraiso dahil siya ang katuwang ng DIYOS. Habang sinusunog sa dagat dagatang apoy ng DIYOS ang mga hindi mananampalataya.

   Pakibasa po sa Biblia yung rason kung bakit paparitong muli si Cristo po ha? Kung sino pa po kase yung mas matatanda, sila pa yung mas mahirap umintindi kesa sa mga bata. Lol.

   Delete
 7. 1 juan 1-4 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 2Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

  1 juan 14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

  kung ang kristo po ay gagawin nyong tao sa makatuwid po ang iglesia nyo po ay sa tao at hindi po sa dios...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Iglesya ng Tao. ganyn din ang pagkakaunawa ko sa doktrina nila.

   Delete
 8. Naparito Siya sa anyong tao; pinatunayang matuwid sa Espiritu; nakita ng mga ang-hel; ipinangaral sa mga bansa; sinampalatayanan sa mundo; umakyat sa langit. —1 Timoteo 3:16 malinaw na sinasabi na ang dios ay pumarito sa anyong tao..samakatuwid ng katawang tao..

  ReplyDelete
 9. Ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at Siya ang mamamahala sa atin. Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Dios, Walang Hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan. —Isaias 9:6

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/ang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html?m=1


   o eto sagot

   Delete
 10. Anonymous,

  Luma na po iyang pinagbabatayan ninyo. Maghanap po kayo ng mas bagu-bago (kung may makikita pa po kayo). Memoryado niyo lang po ang mga talatang eto pero sadyang hindi kayo nabahaginan ng kaalaman.

  Narito po ang kasagutan sa mali ninyong unawa:

  http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/ang-tunay-na-kahulugan-ng-isaias-96.html

  Puwede po kayong direktang magtanong sa naka-destinong ministro sa pinakamalapit naming lokal sa inyo pong lugar.

  Salamat po.

  --Bee

  ReplyDelete
 11. bkit dmo msagot ang tanong ko bee weezer?dhil hndi mo ba mtanggap na iglesia ng dios kay kristo hesus ang tunay na iglesia at nalimbag sa banal na kasulatan..pano mo naman maipapaliwanag ang talatang 1 timoteo 3:15-16..malinaw na malinaw dba..walang dagdag bawas..

  ReplyDelete
  Replies
  1. On the contrary, sa awa ng Diyos, kaya kong sagutin ang tinatanong mo Anonymous. Di ko na lang pinatulan sa kadahilang ILANG ULIT nang nasagot ang mga tanong mong iyan sa blog na eto. Paulit-ulit na lang na kahit napakaliwanag na nang pagpapaliwanang ng Ka. Aerial, nanatiling matigas ang puso ng mga nakakabasa.

   Pero dahil sa special request mo na ako mismo ang sasagot sa mga tanong mo, pagbibigyan kita. Baka naman sasabihin mong hindi ko alam ang mga aral na sinasampalatayanan namin.

   Una sa lahat, kung sinasabi man ng INC na ang version ni George Lamsa ang pinakatumpak na translation para sa Gawa 20:28 ay HINDI DAHIL SA UMAYON LANG SIYA sa pananampalataya namin. Alalahanin mo, hindi siya miembro ng Iglesia Ni Cristo at lalo namang hindi sila tuwirang magkakilala ng yumaong Ka. Felix Manalo. Kaya, tiyak na tiyak, walang sabwatang naganap!

   Kung gayon, tinatanggap namin ang version niya sapagkat UMAYON IYON SA TAMANG PAGKAUNAWA SA NASABING TALATA at hindi dahil lang sa gusto naming ipagpilitan ang aming pagka-unawa. Bakit kamo tumugma?

   Mabuti pa’y sipiin natin ang nasabing talata:

   “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.” - Gawa 20:28

   Ayon sa nasabing talata, ang Iglesia ay binili ng dugo. Kung gayon, kung ipagpipilitan mo na ang official name ng tunay na Iglesia ay Iglesia ng Diyos, papaanong bibilhin ng Diyos ang Iglesia ng Kaniyang sariling dugo samantalang wala naman Siyang dugo dahil Siya ay nasa kalagayang Espiritu? (Juan 4:24)

   Kaya kung gagamitan natin ng logic (na pinangangalandakan mo), nasaan ang logic ngayon sa sinasabi mo? Unawain mong mabuti ang talata at huwag kang humangga doon sa kung ano lang ang gusto mong isipin o paniwalaan kahit HINDI NA LOGICAL.

   Ngayon kung mapapatunayan mo sa akin na si Cristo ay Espiritu sa kalagayan, baka makakapuntos ka pa. Pero balik-baliktarin mo man ang Bibliya, wala kang mababasa na si Cristo ay Espiritu sa kalagayan sapagkat bago ka pa ipinanganak ay nakasulat na na ang Cristo ay may buto’t laman at dahil Siya ay may buto’t laman, maliwanag na may dugong dumadaloy sa Kanyang katawan at ang dugong iyon ang pinambili Niya sa Kanyang Iglesia. Logical o hindi?

   Pero baka humirit ka pa nang “e bakit sa ibang pagkakataon tinawag rin na Iglesia ng Diyos ang tunay na Iglesia”?

   Huwag mong ipagkakamali, ang pinag-uusapan natin ay ang mas tamang salin para sa Gawa 20:28 dahil sa mga salitang “binili ng Kaniyang sariling dugo” at HINDI SA KUNG SINO ANG NAGMAMAY-ARI ng Iglesia.

   Nagkamali ba ang mga apostol sa pagtawag rin ng Iglesia ng Diyos sa Iglesia Ni Cristo?

   Narito ang pahayag ni Cristo mismo:
   “All that is mine is yours, and what is yours is mine, and I have been glorified through them.” – John 17:10, ISV.
   Kung gayon, kung ang pag-uusapan ay ang tunay na Iglesia Ni Cristo, eto ba ay naiiba kung tatawagin ring Iglesia ng Diyos? Hindi. Dahil ang Panginoon mismo ang nagpapatunay na ang Kanyang pag-aari ay pag-aari rin ng Diyos at anuman ang pag-aari ng Diyos ay pag-aari rin ng Panginoong Jesukristo.
   Susunod ay ang 1 Timothy 3:16 na pinagbabatayan mo ng inyong pananampalataya na Diyos ang Panginoong Jesukristo. Tama po kayo, walang labis walang kulang ang pagkakasulat. ANG LUMABIS PO AY ANG INYONG PAGKAUNAWA kaya nahulog kayo sa pagkakamali.
   Hihintayin ko po ang inyong sagot at suriin ho natin kung gaano kayo ka-LOGICAL.
   --Bee

   Delete
  2. Sa tingin ko hindi naintindihan ni Lamsa ang sinabi ni Hesus doon sa John the gospel. Ganit po nakalagay ang exact na wordings niya.

   John 17:11
   New American Standard Bible (NASB)

   11 I am no longer in the world; and yet they themselves are in the world, and I come to You. Holy Father, keep them in Your name, the name which You have given Me, that they may be one even as We are

   - Holy Father, keep them in Your name, the name which You have given Me, that they may be one even as We are

   What is the name God gave to Jesus that Christians must be protected?

   John 1:12
   But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name,

   1 Peter 4:16
   but if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name

   Hindi po sinabing sa pangalan ni Kristo ang Simbahan kundi sa Diyos na lumikha.
   tinubos niya ng Dugo ito para sa kanyang Ama at hindi para sa kanya. Dahil ang me ari ng sangkatauhan ay ang Diyos kht nagkasala pa sila.
   so kung ang me ari ay ang Diyos at ang nagtubos ay si Kristo kanino dapat mapupunta ang tinubos niya? Siyempre po sa me ari ng sangkatauhan.

   [ And he said to him, ‘Son, you have always been with me, and all that is mine is yours.]

   Revelation 5:9
   And they *sang a new song, saying, “Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.

   - and purchased for God with Your blood !

   He did not say for himself but for God!

   Delete
  3. [ Narito ang pahayag ni Cristo mismo:
   “All that is mine is yours, and what is yours is mine, and I have been glorified through them.” – John 17:10, ISV.
   Kung gayon, kung ang pag-uusapan ay ang tunay na Iglesia Ni Cristo, eto ba ay naiiba kung tatawagin ring Iglesia ng Diyos? Hindi. Dahil ang Panginoon mismo ang nagpapatunay na ang Kanyang pag-aari ay pag-aari rin ng Diyos at anuman ang pag-aari ng Diyos ay pag-aari rin ng Panginoong Jesukristo.]

   Misleading ang sagot niyo! kpg cnabi kcng "All that is mine is yours, and what is yours is mine" hindi ibig sabhin solo na niya lahat ang sa Ama. "and what is yours is mine". ibig ba sabhin pwd din pala sa pangalan ng Ama ang simbahan? nasaan ang logic niyo dito? minsan yun grammar ninyo ay very confusing.

   Delete
  4. [ Ayon sa nasabing talata, ang Iglesia ay binili ng dugo. Kung gayon, kung ipagpipilitan mo na ang official name ng tunay na Iglesia ay Iglesia ng Diyos, papaanong bibilhin ng Diyos ang Iglesia ng Kaniyang sariling dugo samantalang wala naman Siyang dugo dahil Siya ay nasa kalagayang Espiritu? (Juan 4:24)]

   Hindi binasa ni Lamsa ang nakalagay sa Revelation 5:9

   Revelation 5:9
   And they *sang a new song, saying, “Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.

   ******** for You were slain, and purchased for God with Your blood*********

   Kanino po ba mapupunta ang tinubos? tandaan po ninyo ang me ari ng sangkatauhan ay ang Diyos.

   bakit naman niya tutubusin ang kasalanan kung hindi naman sa knya NAGKASALA ANG TAO?

   kayu ang walang LOGIC!

   Delete
  5. puro lamsa ang binagbabatayan sa gawa 20:28, magbasa nga kayo ng ibang version ng bible sa gawa 20:28, kung anong iglesia nga yun????

   Delete
 12. sana nga po tulad ng sinasai nyo ea sa inyo nga sana dumadaloy ang kagiwagaan at lihim ng mga talatang nasasaad sa bibliya.pro matay ko man isipin mas pinili nyo pang pagkatiwalaan ang salin ni G. lamsa kesa sa mga sulat ng mga propeta at apostol na inatasan ng ating panginoong hesukristo..saka isa pa wala namn po sigurong taong namatay na nabuhay na magmuli at umakyat sa langit dba..kung ang kristo po ay tao..d pa po sya aakyat sa langit dhil wala pa ang paghuhukom..simpleng logic lang po..

  ReplyDelete
  Replies
  1. So sa SIMPLE LOGIC mo at PANINIWALA mo dahil si Cristo ay umakyat sa LANGIT at wala pa ang paghuhukom samakatuwid - HINDI SIYA TAO, Tama?

   So si PROPETA ELIAS ba ay HINDI TAO? Basa!

   2 Hari 2:9 “At nangyari, nang sila'y makatawid, na sinabi ni ELIAS kay Eliseo, Hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, BAGO AKO IHIWALAY SA IYO. At sinabi ni Eliseo, Isinasamo ko sa iyo, na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin.”

   2 Hari 2:10 “At sinabi niya, Ikaw ay humingi ng mabigat na bagay: gayon ma'y kung makita mo ako pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo; nguni't kung hindi ay hindi magiging gayon.”

   2 Hari 2:11 “At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy, at nagsasalitaan, na NARITO, NAPAKITA ANG ISANG KARONG APOY, AT MGA KABAYONG APOY, NA NAGHIWALAY SA KANILA KAPUWA; AT SI ELIAS AY SUMAMPA SA LANGIT SA PAMAMAGITAN NG ISANG IPOIPO.”


   Maliwanag sa Biblia na si PROPETA ELIAS ay umakyat din sa LANGIT na sumakay siya sa isang KARUWAHENG APOY na may MGA KABAYONG APOY.

   Paghuhukom na ba niyan ng UMAKYAT siya sa LANGIT? So DIYOS ba si PROPETA ELIAS?

   Pakisagot kaibigan...

   Delete
  2. GINOONG AERIAL SAANG LANGIT PO UMAKYAT SI PROPETANG ELIAS?LINAWIN MO KASI MARAMING MGA LANGIT, sa langit ba kung saan pumaparoon si jesus?

   Delete
  3. @shyllacs jw

   alm mo mahilig mkipagdebate mga INC noh, kpg ba judgement day tatanungin ba ni Jesus kung ano religion mo? hindi db, then ang hilig nilang maghusga ng ibang religion eh bakit hindi muna nila tignan sarili nila... :)

   Delete
  4. MATEO 7:21-23

   Ang talata na ito ay isang pangyayari na magaganap sa Araw ng Paghuhukom.

   -ayon sa talata kaibigan, may mga taong lalapit kay cristo sa araw ng paghuhukom na magsasabing "Panginoon, Panginoon", samakatuwid namamanginoon din o sumasamba din kay cristo, pero anong isasagot ni Cristo sa kanila? ayon sa Talata, "Kailanma'y hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin mga manggagawa ng katampalasanan!" samakatuwid, itatakuwil sila ni Cristo dahil hindi Niya sila nakikilala bagama't namamanginoon din ang mga taong iyon, hindi po ba?

   bakit ba sila itinatakuwil ni Cristo gayong sila naman ay namamanginoon, naglilingkod at sumasamba?
   - ayon sa talata parin, sapagkat sabi ni Cristo "HINDI KO KAYO NAKIKILALA".
   malinaw kaibigan,may mga tao na bagama't kumikilala kay Cristo pero hindi naman nakikilala ni Cristo.

   diba namamanginoon sila sumasamba? bakit hindi sila nakikilala ni Cristo? bakit hindi sila tatanggapin ni Cristo?
   - sapagkat, ayon mismo kay Cristo, "ang makakapasok sa langit ay yaong mga gumaganap ng kalooban ng AKING AMA NA NASA LANGIT".
   samakatuwid, kaya hindi sila tatanggapin ni Cristo sa araw ng paghuhukom ay dahil hindi tinupad o ginanap ng mga taong iyon yung kalooban ng Ama na nasa langit.

   Ganito kasi yan kaibigan, hindi po lahat ng mga taong namamanginoon o kumikilala kay Cristo ay tatanggapin ni Cristo kaya po mali po ang paniniwala na , na gaya ng iyong paniniwala kaibigan, na sabi mo ay HINDI NA TATANUNGIN NI CRISTO KUNG ANO RELIHIYON MO KAPAG DUMATING NA ANG IKALAWANG PAGPARITO NIYA.

   Delete
 13. What I mean po ay yung langit na pinuntahan ng panginoong hesukristo matapos po syang mabuhay na magmuli sa kanyang pagkakatawang tao dahil sinasabi po sa juan 3:13 at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit..sa makatuwid baga'y ang anak ng tao na nasa langit.. malinaw po na walng umakyat... kung langit po ang paguusapan marami pong langit sa biblia, awit 148:4 purihin ninyo siya ninyong langit ng mga langit at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit...sa makatuwid hndi lng pala isa ang langit n mababasa ntin sa biblia..sa makatuwid hndi umakayat si elias sa langit na pinanggalingan at inakyatan ni kristo ng mabuhay sya ng magmuli..at hndi nman po pupuwede na ang tao ay basta nalng po mpupunta sa langit na kinaroroonan ng panginoon 1 corinto 15:50 sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makakapagmana ng kaharian ng dios, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan..kya nga po meron taung paghuhukom na tnatawag..kailan po ang nkatakdang araw ng pag akyat ng mga tunay na lingkod ng diyos sa langit na kinaroroonan ng ating panginoon? 1 corinto 15:52-54 52 sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mangabubuhay na mag uli ng walang kasiraan, at tayo'y babaguhin 53 sapagka't itong may kasiraan ay magbhis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbhis ng walang kamatayn 54 datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayn, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasususlat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan....kaya hndi pwedeng maunang umakyat sa langit si elias kaysa sa mga ibang lingkod ang sabi po ea sabay sabay... 1 tesalonica 4:14-15 sapagkat kung tayoy nagsisisampalataya na si hesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatututlog kay hesus ay dadalin ng dios kasama nya 15 sapagkat itoy sinasabi namin sa inyo sa salita ng panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangangatira hanggang sa pagparito ng panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog....tanong ko lang po...yung langit po ba na kinaroroonan ng dios ay ang langit na sinasabi nyo na pinuntahan ni elias?dhil mrami pong langit na nakatala sa biblia..my ikatlo pa nga po dba..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bakit sa palagay mo ba hindi alam ni Cristo na si Elias ay nasa Langit ng sabihin niya ang sinabi niyang ito?

   Juan 3:13 “AT WALANG UMAKYAT SA LANGIT, KUNDI ANG NANGGALING SA LANGIT, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit.”

   At nang sabihin niya ang mga katagang iyan, UMAKYAT na ba siya sa LANGIT? Di ba hindi pa? At sinabi rin ba sa talatang iyan na siya lang ang makakaakyat sa LANGIT? Hindi ba hindi rin, kasi pagdating ng takdang panahon ang kaniyang mga Hinirang ay makakasama rin niya sa LANGIT.

   Katulad rin niya sila’y muling mabubuhay na gaya niya na aakyat din sa Langit:

   1 Tess 4:16 “Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ANG NANGAMATAY KAY CRISTO AY UNANG MANGABUBUHAY NA MAGULI;”

   1 Tess 4:17 “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay AAGAWING KASAMA NILA SA MGA ALAPAAP, UPANG SALUBUNGIN ANG PANGINOON SA HANGIN: AT SA GANITO'Y SASA PANGINOON TAYO MAGPAKAILAN MAN.”


   At dahil sa ang kaniyang mga hinirang na namatay ay muli ring mabubuhay at aakyat sa Langit kung saan siya naroroon ngayon, ibig bang sabihin magiging Diyos na rin sila?

   Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus ng pagsasabi niya na NANGGALING siya SA LANGIT. Alam na alam mo naman na si Jesus ay hindi bumaba kundi ipinanganak ni Maria.

   At may pagkakataon na sinabi ni Jesus ang nasabing salita sa ganitong paraan.

   Marcos 11:30 Ang bautismo ni Juan, ay MULA BAGA SA LANGIT, o sa mga tao? sagutin ninyo ako.

   Na ang tinutukoy ni Jesus diyan ay ang Bautismo ni Juan ay NAGMULA SA LANGIT o NAGMULA sa DIYOS.

   Kaya maliwanag kung gayon na ang ibig sabihin lamang ng NANGGALING SA LANGIT ay NANGGALING o NAGMULA SA DIYOS, at niliwanag lalo ni Jesus ang ibig niyang sabihin sa talatang ito:

   Juan 8:42 “Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Dios ang inyong ama, ay inyong iibigin ako: SAPAGKA'T AKO'Y NAGMULA AT NANGGALING SA DIOS; sapagka't hindi ako naparito sa aking sarili, kundi SINUGO NIYA AKO.”

   Samakatuwid si CRISTO ay NANGGALING SA LANGIT o NANGGALING o NAGMULA sa DIYOS dahil sa siya ay SINUGO o SUGO ng DIYOS.

   At sa gayon natin dapat siya kilalanin, bilang SUGO ng DIYOS, at hindi isa pang DIYOS:

   Juan 17:21 “Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: UPANG ANG SANGLIBUTAN AY SUMAMPALATAYA NA AKO'Y SINUGO MO.”
   At ngayong nasa LANGIT na si JESUS, Diyos na ba siya?

   Ano ba ang kaayusan ni Cristo sa Langit ngayon?

   Colosas 3:1 “Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay HANAPIN NINYO ANG MGA BAGAY NA NANGASA ITAAS, NA KINAROROONAN NI CRISTO, NA NAKAUPO SA KANAN NG DIOS.”

   Sabi ng Biblia si CRISTO NAKAUPO SA KANAN NG DIYOS, kaya maliwanag na HINDI SIYA ANG DIYOS, dahil kung Diyos din siya, magkakaroon ng dalawang Diyos - isang Diyos na nakaupo sa kanan ng isa pang Diyos.

   Kung hindi Diyos ang nakaupo sa kanan ng Diyos, ano kalagayan niya?

   Narito ang Malinaw na sagot ng Biblia:

   Hebrews 10:12 “But THIS MAN, after he had offered one sacrifice for sins for ever, SAT DOWN ON THE RIGHT HAND OF GOD;” [King James Version]

   Sa Filipino:

   Hebreo 10:12 “Ngunit ANG TAONG ITO, pagkatapos niyang makapaghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailan man, AY NAUPO SA KANANG KAMAY NG DIYOS.”

   Klaro mula sa Biblia kung ano ang KALAGAYAN ni CRISTO na nasa langit ngayon na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, maliwanag na sinabi ng Biblia na siya ay TAO.

   Ito ang sinabi ng BIBLIA na aming sinasampalatayanan at tinatanggap.

   Magandang gabi sa iyo.

   Delete
  2. natatawa naman ako sa mga sagot mo,noong si jesus naka luklok sa kanan ng DIOS SIYA BAy TAO? nakabasa kalang na anak ng tao, si jesus tao parin sya sa langit?gusto ko lang linawin sayo saan ba nag mula si elias sa lupa o langit?at nang sinabi nyo na si elias pumaroon sa langit mobalik ba sya sa lupa?linawin mo nga sagot nyo.

   Delete
  3. Kaibigang shyllacs, ang sagot po sa tanong mo ay nakatala sa "Mga Awit 80:17"

   hula iyan ni Propeta David, mababasa sa Talata na may binabanggit si David na Taong nasa kanan ng Diyos.
   sino yung taong iyon?

   sa COLOSAS 3:1, ang kinatuparan ng hula ni David ay Si Cristo sapagkat sa EFESO 2:20-22 si Cristo ay pinaupo sa kanan ng Diyos.

   Samakatuwid, kahit nang nasa Langit na si Cristo ay TAO parin Siya sa Likas na Kalagayan.

   Sana po kaibigang shyllacs, ay nasagot ko po ang inyong katanungan. kung mayroon pa po kayong tanong ay malugod po namin kayong tatanggapin sa mga tanggapan ng Iglesia ni Cristo, huwag po kayong mahihiya o matatakot man sapagkat lahat naman po tayo ay iisa ang layunin, ANG MAGLINGKOD SA ATING PANGINOONG JESUCRISTO at hindi rin po kami makikipagdebate, pangako po iyan.

   GODBLESS PO. :)

   Delete
  4. salamat po sa sagot mo kaibigan.

   para sa inyo ay tao si jesus ng naka lukluk sa kanan ng Dios.

   AT TUNGKUL NAMAN sa pag ka lukluk ni jesus sa kanan ng DIOS ay wala kaming tutul jan dahil kahit kami tinuro namin yan.

   ang kaibahan lang natin ang inyong pang unawa sapagkat si jesus sa inyoy tao parin ang likas na kalagayan noong siyay naka lukluksa kanan ng Dios.

   tingnan natin sa bibila kung ang laman ba u dugo makapasok sa kaharian sa langit.

   1 cor 15:50-" mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi nagmamana ng kaharian ng Dios"

   kung si jesus ay tinawag na tao kahit siyay doon na sa langit figurative ito.

   halimbawa:exodo 15:3 the lord is a man of war.

   ang tinutukoy dito ang DIOS "the man of war".pro hindi sya naging tao.naman sya tao.

   kaya noong naka lukluk si jesus sa kanan ng DIOS SIYAY ISANG espiritu gaya ng mga anghel.

   Delete
  5. sori po!corrction. ang tinutukoy dito ang DIOS"the lord is a man of war" figurative po ito. hindi naman naging tao ang DIOS KAILAN MAN.

   bakit ang DIOS naging lord is a man of war?DAHIL KUNG MABABASA NATIN ANG HISTORY ng mga estralita talagang hindi sila binabayaan ng Dios SA GITNA NG digmaan at silay nanalo laban sa mga bansa.dahil ang DIOS kasama nila.


   kaya yong nakasulat" naman sya tao"sori mali po yan.kulang kasi ng "hindi"

   salamat po!same to you GOD bless you!

   Delete
 14. magandang gabi din po sa inyo..

  opo pinanganak nga sya ni maria pro alam namn din po ninyo na si maria ay kinasangkapang ng ating panginoon dba.. pano nman po ung nakasaad sa colosas 2:9 sapagkat sakanya nananahan ang buong kapuspusan ng pag ka dios sa kahayagan ayon sa laman...sabi po ea kay kristo nananahan ang BUONG kapuspusan ng pag ka DIOS...at sabi nman po sa filipos 2:5-7 Magkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama't nasa ANYONG DIOS, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at NAGANYONG ALIPIN, na NAKITULAD SA MGA TAO:"...ano po ang sabi patungkol kay kristo?nasa anyong dios po bagkus ay hinubad nya ito at nag anyong alipin na nakitulad sa mga tao..matuwid po nakitulad sa mga tao..kung ang kristo ay tao d napo sya makikitulad sa tao diba po ba..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maliwanag po sa inyo na si Cristo ay ipinanganak ni Maria..at kung tatanggapin po natin na si Cristo ay Dios na ipinanganak ni Maria ay sasalungat iyon sa Aral ng Biblia na ang Dios ay hindi tao o anak ng tao..

   Bilang 23:19 “ANG DIOS AY HINDI TAO na magsisinungaling, NI ANAK NG TAO na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?”   pero alam ko na manga-ngatwiran kayo na ang tinutukoy na Dios sa taltang yan na Hindi tao o anak ng tao ay ang Ama at sasabihin ninyo na ang Anak o si Cristo ay Dios na Tao pa..kung tatanggapin yang ganyang katwiran lilitaw DALAWA ang Dios isang Dios Ama na HINDI TAO O ANAK NG TAO at ISA PANG DIOS NA DIOS NA TAO PA ANAK NG TAO PA na kokontra naman sa NAPAKARAMING TALATA NG BIBLIA NA ANG DIOS AY IISA LAMANG,,(Juan 17:1,3)(1 Corinto 8:6)(Efeso 4:6) at walang iba kundi ang AMA,,


   unahin natin yung Colosas 2:9

   una sa lahat HINDI PO TUTOL ANG INC SA TALATANG YAN..at ikalawa SANG-AYON PO KAME SA TALATA NA YAN,.tamang tama po ang NAKASULAT SA TALATA NA YAN..at alam mo ba na NAGPAPATUNAY LANG NA TAO NGA SYA SA MGA TALATANG IYAN?panu ko po nasabi? saan po ba ginagamit yung terminong PAGKA DIOS? likas na kalagayan o sa KATANGIAN?

   sa katangian po..tulad halimbawa ng mga katagang PAGKA TAO..kapag po ba pinag sabihan ka ng nanay mo na "IAYOS MO NGA YANG PAGKA TAO MO" .. ibig po bang sabihin eh may problema sa likas na kalagayan mo bilang tao? ALAM KO NMAN PO NA ALAM NYONG HINDI..kundi ang tinutukoy ay yuong iyong KATANGIAN O UGALI MO..

   Gaya po ng halimbawang ganito


   "Sapagkat KAY SORIANO nananahan ang buong kapuspusan ng PAGKA DEMONYO sa kahayagan ayon sa laman"

   ibig po bang sabihin nyan eh DEMONYO na sa LIKAS NA KALAGAYAN SI SORIANO?syempre hindi po.kundi ang tinutukoy lang eh yung mga MASAMANG KATANGIAN NG DEMONYO EH MAYROON SI SORIANO..

   kaya nga sa example na ginawa ko.."KAY SORIANO nananahan ang buong kapuspusan ng PAGKA DEMONYO sa kahayagan ayon sa laman"

   sa kabila ng pagiging tao ni Soriano(kaya sabi kahayagan ayon sa laman) eh nananahan sakanya ang kapuspusan ng PAGKA DEMONYO(ugali o masamang katangian)..

   sa Biblia po kc pag sinalitang LAMAN eto pa ay maaring tumukoy sa TAO

   "Gen 6:3 “At sinabi ng Panginoon, Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa TAO magpakailan man, sapagka't siya ma'y LAMAN: gayon ma'y magiging isang daan at dalawang pung taon ang kaniyang mga araw.” "

   at pwede rin syenpre sa pagkain din o sa laman ng Hayop..

   Deut 12:23 “Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo: SAPAGKA'T ANG DUGO AY SIYANG BUHAY; at HUWAG MONG KAKANIN ANG BUHAY na kasama ng LAMAN.”   MAY KA-DUGTONG

   Delete
  2. kaya ang ibig sabihin lamang po ng Colosas 2:9 ay "SA KABILA NG PAGIGING TAO NI CRISTO(kaya po ang banggit..KAHAYAGAN AYUN SA LAMAN)ay nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng PAGKA DIOS(katangian hindi likas na kalagayan.)

   at TOTOO naman po yan dahil ang Dios ay walang kalikuan ang ating PANGINOONG JESUS naman po ay ang TANGING TAONG HINDI NAGKASALA..(I Pedro 2:22)

   Ang Dios po ay banal ang Panginoong Jesus naman po ay PINAPAGING BANAL NG AMA..(john 10:36)ang mga katangian po ng Ating Panginoon Jesu-Cristo ay mula sa Ama at bigay lang po sakanya ang mga ito kaya iba si Cristo sa Dios..

   kaya po ang banggit ay Pagka Dios(katangian po ang tinutukoy} DAHIL SI CRISTO LANG PO ANG TANGING NAKA-ABOT SA KALUWALHATIANG HINAHANAP NG DIOS SA MGA TAO..

   tandaan po natin na ang TAO ay nilikhang KALARAWAN NG DIOS sa kabanalan at sa katuwiran hindi sa likas na kalagayan((Efeso 4: 23-24 MB)at ang panginoong Jesus lamang po ang tanging nakatugon sa PAGIGING LARAWAN NG DIOS

   "Upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evanghelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios." (II Corinto 4: 4)"

   at si Cristo po ay NILALANG NA KALARAWAN NG DIOS(Colosas 3:10)(Col 1:15)

   sino po ba ang nilalang ayon sa LARAWAN NG DIOS?

   ang isa pang Dios o ang Tao?

   BASA:
   Santiago 3:9 “Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama; at siyang ating ipinanglalait sa MGA TAONG GINAWANG AYON SA LARAWAN NG DIOS:”

   kaya nagpapatunay lang na TAO talaga ang Panginoong Jesus sa taltang Colosas 2:9 dahil sa Kabila ng PAGIGING TAO NYA(kahayagan ayon sa laman) eh nananahan sa kanya yung buong kapuspusan ng PAGKA DIOS(katangian hindi likas na kalagayan dahil sya ay BANAL at TANGINING SYA LAMAN ANG TAONG NAKA-TUGON sa pagiging KALARAWAN NG DIOS)

   na geys nyo po ba?

   Delete
  3. dito na tayo sa Filipos 2:5-7

   dun po muna tayo sa banggit na "ANYONG DIOS"

   Ang katumbas po lamang ng sinabi ni apostol Pablo na si Cristo ay nasa anyong Dios ay ang sinabi rin niya sa iba niyang sinulat na si Cristo ay larawan ng Dios (II Cor. 4:4).ang totoo po, ang mga salitang katumbas sa Griyego ng anyo (morphe) at ang katumbas ng larawan (eikon) ay magkasingkahulugan. Hindi dahil sa sinabing si Cristo'y nasa anyong Dios o lrawan ng Dios ay nangangahulugan nang siya ay Dios sa kalagayan.Manapa'y ito pa nga ang nagpapatotoo na si Cristo ay tao sapagkat talagang nilalang ng Dios ang tao sa kaniyang larawan.

   "At nilalang ng dios ang tao, ayon sa sa larawan ng dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae."(Gen. 1:27)

   katulad po ng binanggit ko sa unahan larawan po sa Kabanalan,Katwiran at Katotohanan((Efeso 4: 23-24 MB)hindi po sa likas na kalgayan dahil ang Dios po ay walang anyo(Deut. 4: 14-16)dahil po siya ay Espiritu walang laman at buto(Juan 4:24)(Lucas 24:39)
   si Cristo lang po ang nakatugon sa pagiging larawan ng Dios.

   Dito na po tayo sa banggit na:
   "Kundi bagkus hinubad niya ito, at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao."(

   dun po sa banggit na "hinubad nya ito"..ang tinutukoy po ay yung pagiging ANYONG DIOS nya..bkit po nya hinubad ang pagiging ANYONG DIOS nya?kc po sinugo sya ng Dios sa ANYO NG TAONG MAKASALANA(Roma 8:3 MB)

   eh dun pa sa banggit na:

   "nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao."

   Dahil po ba sa nabasa ninyong "nakitulad si Cristo sa tao,"hindi na siya tao?Paano po yung paniniwala ng mga Trinitarian na sinasabi na Siya ay Dios na totoo at taong totoo?na kaparehas po ninyong paniniwala na Dios din si Cristo?

   ang sabi nyo nga po.."kung ang kristo ay tao d napo sya makikitulad sa tao diba po ba.."


   Ang tinularan ni Jesus sa tao ay hindi ang kalagayan o kalikasan, kundi ang pagka-alipin;sapagkat siya'y ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo;samantalang ang Panginoon ay sinusunod (Lu. 6:46).Si Cristo naman ang sumunod sa kalooban ng Dios.

   MAY KA-DUGTONG

   Delete
  4. Basahin po nating muli at saka natin ituloy pa.

   "Kundi bagkus hinubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao At palibhasa''y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus (Fil. 2:7-8)
   Kaya, ang pakikitulad ni Cristo sa pagka-alipin ng karaniwang tao ay pagpapakababa upang makasunod hanggang kamatayan.

   kaya kung tatanggapin ko ang pangangatwiran nyo na ..(kung ang kristo ay tao d napo sya makikitulad sa tao diba po ba.).

   PANU PO SI JOB HINDI NA PO BA SYA TAO?

   Katulad PO nito:

   "Nang magkagayon, ang Panginoon ay nagsalita kay Job mula sa bagyo: Suhayan mo ang sarili mo na TULAD NG ISANG TAO, tatanungin kita at tugunin mo ako."(Job 40:6-7, NPV)

   Hindi po ba tao si Job? Bakit sinabing "suhayan mo ang sarili mo na tulad sa isang tao?"Ang katumbas lamang sa ibang pangungusap "magpakatatag ka at tatanungin kita."

   AT kung napansin po ninyo sa Fil 2: ang banggit.."hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios.."

   kung si Cristo po ay Dios edi lilitaw dalawa ang DIOS dahil alam ko naman na hindi kayo tututol na WALANG NAGPAPANTAY NA IISA SA BILANG DIBA? pagsinabing .PANTAY..higit po sa isa yan..kya kung si Cristo po ay Dios at hindi nya pinilit makapantay ang DIOS LILITAW MAY DALAWANG DIOS NA NAGPAPANTAYAN ..

   Si Cristo po ay Tao sa Likas na kalagayan gaya nga ng mga talatang sinipi ni Brod Aerial

   Colosas 3:1 “Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay HANAPIN NINYO ANG MGA BAGAY NA NANGASA ITAAS, NA KINAROROONAN NI CRISTO, NA NAKAUPO SA KANAN NG DIOS.”

   at ang nasa kanan po ng Dios ay tao..

   Hebrews 10:12 “But THIS MAN, after he had offered one sacrifice for sins for ever, SAT DOWN ON THE RIGHT HAND OF GOD;” [King James Version]

   Sa Filipino:

   Hebreo 10:12 “Ngunit ANG TAONG ITO, pagkatapos niyang makapaghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailan man, AY NAUPO SA KANANG KAMAY NG DIYOS.”

   wala pong LUGAR sa aral ng Dios na si Cristo ay Dios din dahil ang iisang Dios na ipinakilala ni Cristo ay walang iba kundi ang Ama.

   John 17:1,3

   Amplified Bible (AMP)

   1 When Jesus had spoken these things, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify and exalt and honor and magnify Your Son, so that Your Son may glorify and extol and honor and magnify You.

   3 And this is eternal life: [it means] to know (to perceive, recognize, become acquainted with, and understand) You, the only true and real God, and [likewise] to know Him, Jesus [as the] Christ (the Anointed One, the Messiah), Whom You have sent.

   sana po ay naunawaan ninyo..

   Delete
  5. totoo yan na si jesus ay tao,wala kaming totul dyan juan 8:40.pro sa hindi pa nag katawan tao si jesus sino sya? saan sya nag simula?alam nyo sa biblia maraming dios ang nabanggit,at yong sinabi sa juan 17:3 totoo Yan iisa ang DIOS NA TUNAY,IBIG BA SABIHIN NITo SI JESUS hindi matatawag na dios?eh pag sinabi ba na si jusus dios magiging 2 na ang DIOS?KUNG iintidihin nyo lang ang word na DIOS MALALAMAN NYO ang kahulogan nito.teka si moises tinawag na dios ibig ba sabihin siya na ang DIOS AMA na nasa langit? sa inyong pag iisip ginawa nyong dalawa ang DIOS,KUNG SI JESUS dios rin.sa amin kahit si jesus matatawag na dios walang issue to sa amin ina accept namin ito,pero iisa ang aming DIOS NA SINASAMBA ANG ama ni jesus.

   Delete
  6. bakit kayo totul kapag si jesus tinawag na dios?hindi ba ang diablo tinawag rin ng dios sa sanglibutan nito.mina maliit ninyo si jesus. kahit ang biblia nag sasabi tinawag sya na dios tinotulan ninyo.sayang dala dala pa nyo pangalang jesus pro hindi ninyo sya kilala.

   Delete
  7. [ Hebrews 10:12 “But THIS MAN, after he had offered one sacrifice for sins for ever, SAT DOWN ON THE RIGHT HAND OF GOD;” [King James Version]

   ang statement na binanggit ni brother ay hindi nagsasaad na tao siyang umupo sa lulukan. ang binabanggit lamang sa talata ay yun purpose ng sakripisyo bilang isang tao nung siya po ay nasa laman pa. hindi naman idrektang cnabi na taong umupo kundi siya ay sinakripisyo pra sa kasalanan at ska ang pagluklok.
   meron tayu baabsahin na medyo tugma sa ganitong sitwasyon.

   [ Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:]

   anu ba ang purpose ng katawan ni Cristo? hinain lamang para sa kabayaran ng kasalanan. at hindi nangangahulugan ito pa rin ang knyang kalagayan.
   huwag po tayu mabibigla dito sa babasahin ko pra maunwaan kung anu ba tlga ang katawan ni cristo nung nabuhay.

   1 Corinthians 15:44
   44 It is sown a natural body; it is raised a spiritual body.

   kanino po ito gustong ipahiwatig ni Pablo? kay Cristo ba o sa mga hinirang?
   kung si Cristo ay Tao hindi po lalabas na espiritu siya kundi siya ay nasa laman ayon sa inyong turo.
   kung ito po ay pra sa mga hinirang anu ba ang binanggit sa ibng talata?

   1 John 3:2
   ....... but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

   "we shall be like him" na ang pinatutungkulan ay yun mismong katawan ni Cristo.
   Laman ba ang ibig tukuyin dito?

   1 Corinthians 15:50
   50 Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption

   kung siya ay tao na me laman at buto at dugo makakapasok pa ba siya as langit? iwasan po natin ang magsinungaling sa bagay n yan dahl dito tayu hahatulan sa bawat salita ng biblia na ang pakay ng iba ay pra ilihis ang tunay na aral ng Diyos.

   Delete
  8. sabi ni tokayo:

   [at ang nasa kanan po ng Dios ay tao..
   Hebrews 10:12 “But THIS MAN, after he had offered one sacrifice for sins for ever, SAT DOWN ON THE RIGHT HAND OF GOD;” [King James Version]
   Sa Filipino:
   Hebreo 10:12 “Ngunit ANG TAONG ITO, pagkatapos niyang makapaghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailan man, AY NAUPO SA KANANG KAMAY NG DIYOS.”
   wala pong LUGAR sa aral ng Dios na si Cristo ay Dios din dahil ang iisang Dios na ipinakilala ni Cristo ay walang iba kundi ang Ama.]

   Alam niyo ho ang nakalagay sa original manuscript kgaya ng Vulagte ay ganito.

   Hebraeos 10:12
   Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)
   12 hic autem unam pro peccatis offerens hostiam in sempiternum sedit in dextera Dei

   sa english translation ganito po ang nakasulat:

   [But this man, when he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down at the right hand of God.]

   anu ba ang sinasabi ng talata?
   Hindi po nakasaad sa original na Tao siya na Uupo sa luklukan kundi ang maging hain pra sa kasalanan. wala po mababasang Taong umupo sa luklukan.
   wag po sana tayu magdagdag ng kht anu sa biblia. kung anu lang sana ang mababasa yun na lng.

   i compare uli natin ang dalawang magkaibang interpretations.

   [“But THIS MAN, after he had offered one sacrifice for sins for ever, SAT DOWN ON THE RIGHT HAND OF GOD;”] - KJV

   [But this man, when he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down at the right hand of God] - Vulgate

   anu po ang pagkakaiba nilang dalawa?

   Delete
  9. Medyo me konting inconsistent ang cnabi ni brother tungkol sa Phil 2:5-7 na ito daw ay anyong Diyos na katulad ng nasa Genesis.

   Philippians 2:5-7

   New American Standard Bible (NASB)

   5 Have this attitude [a]in yourselves which was also in Christ Jesus,

   6 who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be [b]grasped,

   7 but [c]emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.

   Nakuha niyo ba yun sequence of event sa life ni Jesus?

   Kung ang binabanggit dito ay isang anyong Diyos sa katawang tao bakit sasabihn pa ni Pablo ang
   "likeness of men" sa verse 7?

   medyo hilo na ata ang tga Iglesya sa bagay nato.

   basahin niyo nga mabuti at unawain ang binabasa niyo. mukhang marami kaung maililigaw sa turo ninyo.

   Delete
 15. Totoo nga bang sa John 10:30 ay hindi nagpapahiwatig na Diyos c Cristo?
  sino'ng ang may sabi? ANG IGLESYA NI CRISTO! talagang tinuldukan na ninyo na hindi tlga Diyos c Cristo sa kabila ng nagpapatunay na siya tlga Ang Diyos ng lumang tipan.
  ituloy po natin ang John 10:30.

  30 The Father and I are one.

  Wala ba nakalagay? sure ba kau?
  sino yun the Father? aantayin ko sagot niyo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ganito ang paliwanag sa John 10:30.
   " The Father and I are one." ibig sbhin the Father and Son are one.
   tingnan niyo maige na hindi ginamit ni Cristo ang salitang Diyos sa talata na ang ibig sabhin ito ay ang Father and son relationship. Sa ilalim ng pagka Diyos nanduun ang Father and Son relationship na ang pagkakahulugan ay isang Pamilya.
   so ang illustration ay ganito:

   God = Father and Son. ang God is a family. Kung Diyos ang Ama, Diyos din ang Anak.
   Hindi po pwd sabhin na ang Matsing ay nanganak ng Tigre. mali po yun!
   Kpg ang Diyos ay naganak Diyos din ang magiging anak. wag po natin gawing literal ito. halimbawa lnag po ito.

   Delete
  2. anonymous hindi ako inc.. akoy isang jehovahs witnesses.

   saan mo mababasa sa bibliya na si jesus ay siyang DIOS sa lumang tipan? dahil ba sa isaias 9:6?sa hindi pa isinulat ang isaias sinong DIOS NG MGA israel?abraham,isaac,jacob,moises na sinasamba?

   sa amin si jesus ay tinawag rin na isa na dios, pro hindi sya ang makapangyarihan sa lahat kundi si jehovah,at lilinawin ko rin po hindi sila iisang katawan or in person.
   juan 14:28 ang ama ay lalong dakila sa akin.
   anong sagot ninyo:noong si jesus nandito sa lupa ibig ba sabihin wala ang DIOS DOON SA langit?

   tha father and i are one
   sagot: juan 12:49 paki basa nlang po.

   Delete
  3. shyl, good point! Ganito yun. ang sabi dito sa talata :

   John 1:1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos

   ang salitang "Salita" na translated Verbo o Logos in plain meaning ay "Speaker" o Taga pagsalita ng Diyos. ang function ng Speaker ay humarap sa tao at ang lht ng sinasabi ng the Father ang Speaker nya ang nagSasalita sa ganang sa kanya.
   tingnan niyo po ito sa ibng mga talata:

   [ Siya ay nasa sanlibutan. Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan
   niya at hindi siya nakilala ng sangkatauhan.]

   paano nangyaring hindi siya nakilala kung nga siya nagpakilala sa mga tao?
   sino ba ang nagpakilala sa tao? Hindi ba ang Diyos? at makikilala mo lang siya kung siya ang kausap nila. ipinakilala ba c Hesus sa mga tao nung time ni Abraham o Moses? wala po! ang mababasa lang natin ay isang tinig ng nsa itaas at yun ay ang diyos.
   sa sulat ni John lumalabas na c Cristo ang kausap ng mga propeta at hndi ang Ama.

   [ John 5:37 : 37 ..... Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig o nakita man ang kaniyang anyo. ]

   kung hndi pala ang "the Father" nagsalita kina Moses, sino ang kausap nila?

   [ Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao.]

   isang patunay na ang acquainted God ng israel ay c Cristo na dating tumayong the Father sa kanila.   Delete
 16. [ Juan 20:28 “Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, PANGINOON KO AT DIOS KO!.”

  Kitang-kita natin na ang naging reaksiyon ni Tomas nang kaniyang makita ang Panginoong Jesus ay labis na pagkagulat o pagkabigla. Kaya niya nasabi na “Panginoon ko at Diyos ko”. Hindi po ba ganiyan din ang ating nagiging reaksiyon kapag nakakakita tayo ng mga nakakagulat at nakakabiglang bagay? Napapasigaw tayo ng “Panginoon ko!” at kadalasan ay “Diyos ko!”]

  Meron ba ganitong klase na expression na babanggit pa ng "AT" sa knyang salita? kpg ikaw ay nagulat sasabhin mo pa ba ang "At Diyos ko!" Wala po ganun mga brother. si Thomas ay hndi nagulat kundi siya ay malumanay na binanggit ang salitang "Diyos"
  so bakit hindi "Multo" ang nasambit ni Thomas kgya ng pagka gulat ng mga iba p nyang disipulo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. WALA naman akong tutol sa talata sa juan 20:28

   ang tinutolan ko ang pang unawa mo na si jesus ay DIOS SA LUPANG tipan at iisa sila in person.at kahit sa bagong tipan si jesus hindi DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA lahat.kahit siyay tinawag na "a god in english "translation hindi ibig sabihin dalawa ang DIOS NA ATING SAsamBAHIN KUNDI iisa lamang ang pinasasamba ni jesus ang kanyang amang jehova.( mateo 4:10)

   Delete
  2. shyl, Hindi ba nagpakilala ang Diyos sa time ng israel?
   so bakit ipinapakilala pa ni Hesus uli ang the Father sa time nya?
   lumalabas hindi ang the Father ang nakausap ng mga propeta kundi
   c Cristo mismo at ito ay walang duda.

   kung susundan lang natin ang cnabi ni John sa v1 sa palagay ko ito ay sapat na na sya nga ang nakausap ng mga propeta.

   Delete
  3. good day! to anonymous:

   TANONG mo:hindi ba nagpakilala ang DIYOS SA TIME NG ISRAEL?

   ITO ANG SAGOT KO:NAGPAKILALA PO.

   tanong mo: so bakit ipinapakilala pa ni hesus uli ang THE FATHER SA time nya?

   ito ang sagot ko: kagustohan po ni jesus ipinapakilala nya ang kanyang ama dahil sa talata na ito.

   juan 17:25-"oh amang banal hindi ka nakikilala ng sanglibutan"

   aling pong propita ang tinutukoy mo? na kausap ni cristo?

   si moses ba ang tinutukoy mo na propita na kausap ni cristo?

   dahil sa gen 1:1 at sa juan 1:1?   Delete
  4. Tama dahil ang mga MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO 1914 ang NAGULAT sa NABASA NILANG SINAMPALATAYANAN NIYA na si Jesus ay ang kaniyang PANGINOON AT DIYOS NIYA [Juan 20:28-29 Ang Bibliya 1905]

   Delete
 17. the truth about the father,the son,and the holy spirit:

  people who believe the trinity teaching say that god consist of three persons-the father,the son,and the holy spirit.

  each of these three persons is said to be equal to the others,almighty,and without beginning.

  according to the trinity doctrine,therefore,the father is GOD,THE SON IS GOD,THE HOLY SPIRIT IS GOD,yet there is only one GOD.

  ReplyDelete
  Replies
  1. let us took at a scripture that supporters often cite to uphold the trinity:

   "the word was GOD"

   JOHN 1:1 STATEs "in the beginning was the word,and the word was with GOD,and the word was GOD.(KJV)LATER in the same chapter,the apostle john clearly shows that"the word" is jesus(john 1:14) since the word is called GOD,however,some conclude that the son and father must ba part of the same GOD.

   BEAR in mind that this part of the bible was originally written in greek.later,translators rendered the greek text into other languages.

   A number of bible translators,though,did not use the phase"the word was God" why not?based on their knowledge of biblical greek,those translators concluded that phrase"the word was GOD" should be translated diferrently. how?

   here are a few example:"the logos (word)was divine"( a new translation of the bible)

   "the word was a god"(the new testament in an improved version)

   "the word was with god and shared his nature"(the translators new testament)

   according to these translations, the word is not GOD HIMSELF.INSTEAD,because of his high position among jehovah's creatures,the word is reffered to as "a god"here term "god" means mighty one.

   get more facts:

   most people do not know biblical greek.so how can you know what the apostle john really means? think of this examples:

   s school teacher explain a subject to his student.
   afterward, the student differ on how to understand the explaination. how can the student resolve the matter?they could ask the teacher for more information.
   no doubt,learning additional facts would help them to understand the subject better.

   similarly,to graps the meaning of john 1:1 you can look in the gospel of john for more information on jesus position.learning additional facts on this subject will help you to draw the right conclusion.

   for instance ,consider what john further writes in chapter 1:18:"no man has seen GOD(ALMIGHTY)at any time."

   however,humans have seen jesus, the son ,for john says" the word (jesus)was mage flesh,and dwelt among us,and we beheld glory" john 1:14.
   how ,then,could the son be part of almighty GOD?
   john also states that the word WAS "with GOD".

   BUT HOW can an individual be with SOMEONE and at the same time be that person?

   moreover,as recorded at john 17:3,jesus makes a clear distinction between himself and his heavenly father.
   he call his father "the only true GOD"

   AND TOWARD THE END OF HIS GOSPEL,john sums up matters by saying:"these have been written down that you may believe that jesus is the christ the son of GOD"JOHN 20:31"
   NOTICE THAT JESUS is called,not GOD,but son of GOD

   THIS ADDITIONAL information provided in the gospel of john shows john 1:1 should be understood.jesus,the word is" a god" in these sense that he has a high position but is not the same as almighty GOD.

   Delete
  2. you see the word " God" in hebrew is Elohim.
   And Elohim is a plural form for Eloah which is in a singular noun.
   so both of them were called Gods and should be counted as part of
   the bible account.
   the illustration of the Godhead goes like this:
   Elohim=Eloah+Eloah+Eloah+Eloah...until they meet the number called a family of God. there is no lesser God in full view of the superior Father.
   God is superior in itself and the most highest form of all classes.
   Inside the Family of God composed of the Father and son relationship.
   but we should note that those positions they have undertaken are not permanent.
   They are governed by love and each must give way for the purpose of expanding the God's family. yes! God's family is expanding and that's the truth of all matters.

   Psalm 2:7: “You are my son; today I have become your father.

   How is it this wordings have to come up if
   the Father is a natural Father for his son? How? this is sick!

   this made me to conclude that the two position they are in ARE NOT PERMANENT! they bind into an agreement and they agreed to each one of them must assume the office of their respective position.

   Delete
  3. [ according to these translations, the word is not GOD HIMSELF.INSTEAD,because of his high position among jehovah's creatures,the word is reffered to as "a god"here term "god" means mighty one]

   so it is said in your belief that Jesus was a mere creation of God? is that it?
   it's not biblical and ther is no proof to support that Jesus was created.
   he is in fact the Father in the Old testament. And being a Father towards his creation is a natural mean of the way he should be. Like i said the Father and Son relationship is not a permanent.
   but both were governed by love and bound to do as stipulated in an agreement.
   it only mean that the Father of Jesus can assume the Son position,
   while Jesus can do the same of the Father position.

   Now let's read the vital part of genesis where people read passed without having a second though of what they have read.

   Genesis 2:24
   24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.

   if a man mentioned was Adam and the Father was the heavenly Father, who was his Mother?

   this is another point to be discussed that a position of a Mother has been ex[pressed.

   tell me who assumed the Mother in gen 2:24?

   Delete
 18. I have a very good argument to make with the Iglesyas about their belief of Christ whether if he is a human form in heaven or a spirit.

  Let's read the verse :

  Jeremiah 33:17-18
  17 “For thus saith the Lord:
  ‘David shall never be in want for a man to sit upon the throne of the house of Israel;
  18 neither shall the priests, the Levites,
  be in want for a man before Me to offer burnt offerings,
  and to kindle meat offerings, and to do sacrifice continually.

  What does the scripture want to imply?

  That…
  1. ‘David shall never be in want for a [ MAN ] to sit upon the throne of the house of Israel;
  2. neither shall the priests, the Levites, be in want for a [ MAN ] before Me to offer burnt offerings

  It stated that there would be no more human to sit on David's throne and to the Priesthood in the future time.

  Will it mean the kingdom’s collapse ? No!

  The Uninterrupted line of David’s throne can be found in Ps 89:36-37

  [ His Seed shall endure for ever, and his throne as the sun before Me. It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in the heaven.]

  -His throne as the sun before me shall
  be established forever and ever etc.

  Do the verses contradict with other source describing Christ as the successor of King David and of Melchizedek, the priest of God?

  And most is he going to be another human when Christ assumed King David’s throne?

  Luke 1:32
  He shall be great, and shall be called the Son of the Most High:
  and the Lord God shall give unto him the throne of his father David

  Hebrews 7:17
  For He testifieth: “Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek

  So it’s alright we accept there would be no human to succeed on David’s throne and Priesthood.

  However the Christ assumption of David’s throne and Priesthood are to remind that Christ is not a human in order not to transgress with other sources.
  ReplyDelete
 19. kapatid ditalaga nila makita ang katotohan sa ating paninindigan... nakatago parin sa kanila ang hiwaga ng katotohanan... nanangan sa sariling kapakinabangan...ipinagpipilitan ang kamalian... punta nalang po kayo sa mga malapit na lokal namin at doon kayo actual na makapagtatanung at doon sa awa na Diyos ay mabuksan sa inyo ang hiwaga ng katotohanan... may mga ministro at mga manggagawa na handang sagotin ang pagkauhaw nyo sa katotohanan... hindi kami mamimilit na umanib kayo.. sapagkat Diyos ang tumatawag ng mga kaluluwang kanyang ililigtas.... pero ito lang po ang habilin ko.... KUNG KAYO ANG TUNAY NA IGLESIA... BAKIT HINAHAYAAN NG INYONG DIYOS NA MANATILI KAYO SA KALUNOS LUNOS NA KALAGAYAN AT PAUNTI NG PAUNTI ANG INYONG MGA KAANIB... NI HINDI MAN LANG MALUWALHATI ANG DIYOS SA MGA BAHAY SAMBAHAN NA INYONG GINAWA... sabi nga sa talata Diyos ang magpapalago...MAGPAPALAGO... ano ba ang kalagayan ng MALAGO? Ito ay nasa kalagayang marami o makapal... pag malago bay ay kukunti ang magiging bunga? syempre marami... at paraming parami... AT SABI NG DIYOS.... AKO ANG GAGAWA AT SINONG PIPIPIGIL? kaya walang makakapigil sa paglago ng tunay na hinirang... at sabi pa sa talata...WAG NINYONG HAYAANG SIRA ANG AKING TAHANAN... tumotukoy sa mga bahay sambahan... na marami sa inyo ay hindi nga maintindihan kung ano ang kalagayanng inyong mga simbahan... YAN BA ANG TUNAY NA SADIYOS? MUKHA YATANG WALANG DIYOS ANG KALAGAYAN NG INYONG IGLESIA... DAHIL YAN AY PATUNAY NA NAPIGILAN NG KAHIRAPAN ANG INYUONG MGA GAWAIN... PATUNAYNA WALANG KAPANGYARIHAN ANG INYONG DIYOS.... kaya punta kayo sa amin... sa IglesiaNi Cristo... mag suri at makinig... hindi namin kayo pipilitin... ang tanging gampanin namin aymag tanim at mag dilig at Diyos na ang magpapalago sainyong pananampalataya...

  WAG NANATING IDAAN SA MGA TALATA...
  SAKALAGAYAN NG LANG NG IGLESIA....
  KUNG KAYO ANG TUNAY...
  DI PAPAYANG ANG DIYOS NA KAWAWA AT KALUNOS LUNOS ANG KALAGAYAN NG KANYANG MGA ANAK....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi po ibig sabihin na kapag dumarami po ang isang relihiyon ay sila na po ang tunay na relihiyon at hindi naman ibig sabihin na kung maraming kumakalas o umaalis sa isang relihiyon ay hindi po sila tunay na relihiyon, nakakatawa ka naman alvin valencia saan mo ba nakuha yang paniniwala mong yan isa akong katoliko pero masasabi ko nga na mali ang paniniwala ng mga katoliko pero gusto kong makasiguro na bago ako lumipat sa isang relihiyon ay kailangan suriin ko muna itong maigi hindi yung nakikinig lang ako sa mga namumuno kailangan ko ring magsaliksik ayaw kong matulad sa iba na ex-catholic, ex-bornagain at kung ano ano pang ex yan na bandang huli napasali lang sa INC para bang para sa kanya ay ito na ang tunay eh baka bandang huli maging ex-Inc ulit siya tapos yung isang religion na nilalait niya eh dun pala siya aanib. Maraming pong salamat sa inyong lahat wala po akong pinapanigan sa inyo anuman po ang inyong relihiyon ay nirerespeto ko po yun.

   Delete
  2. inc masyado kayong literal, bakit hindi niyo buksan ang isip niyo na rumespeto sa paniniwala ng ibang tao, at wag kayong maghusga dahil wala sa religion yan nasa faith tandaan niyo yan.

   Delete
  3. sa katunayan lang po, iisa lang TALAGA ang pumarito sa LUPA para magpatotoo sa LAHAT, walang iba kundi si CRISTO, bakit nagkaroon ng dalawang sugo sa bible??? sa inc, dalawa ang sugo nila si CRISTO at si manalo, that is a blasphemy!!!!

   Delete
  4. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohana.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 20. Jesus is God!
  Simpling logic lang ito, sana maintindihan nyo gusto ko iparating..
  Si God ay love di ba? Agree lahat tayo dyan. Ang love ay laging may object. Hindi magandang definition ng love kung sarili mo lang ang minamahal mo. Lagi itong may object (meaning, kung nagmamahal ka, meron kang minamahal). Si God din ay self-sufficient meaning di sa nakadepende sa iba. Kung nakadepende sya sa iba di hindi sya Dios.

  Ngayon, Sinasabi nyo na di Dios si Jesus at ang Dios lang ay ang Ama.Kung ganoon, BEFORE ANG CREATION NG LAHAT NG BAGAY(e di wala pa nageexist, ang AMA lang) SINO O ANO ANG OBJECT NG LOVE NI GOD? WALA ! (SYEMPRE, SYA PALANG ANG NAGEEXIST NOON E). Kung ganoon, di sya "SELF-SUFFICIENT" kasi kailangan pa Niya na magcreate ng kung ano man o sino man para lang mahalin! UULITIN KO, KUNG ANG DIOS LANG AY ANG AMA, BEFORE ANG ANY CREATION (WALA PANG NACRECREATE, DIOS AMA PALANG ANG NAGEEXIST) KAILANGAN PA NYANG MAGCREATE NG KUNG ANO MAN PARA MAHALIN! IBIG SABIHIN HINDI SYA SELF-SUFFICIENT, KASI NAKADEPENDE SYA SA IBA! SO MAY CONTRADICTION NA SA CHARACTERISTIC NI GOD?

  John 17:24 “Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world." ANG VERSE NA YAN ANG MAGPAPATUNAY NA SI JESUS ANG OBJECT NG LOVE NI GOD (DIOS AMA) BAGO PA ANG CREATION!

  sana naintindihan nyo gusto ko iparating! message nyo ako kung may tanong kayo.. nabasa ko lang kasi tong blog na to..
  (https://www.facebook.com/macaraigjoshua)
  :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Usapang Diyos naman dito.

   Joshua, naniniwala ka ba ng maraming Diyos? Oo maraming Diyos. Si Satanas mismo tinawag sa Bibliya na Diyos..."Diyos ng sistemang ito ng mga bagay" (2 Cor. 4:4).... Si Jesus ba Diyos? Ang sagot ko dyan eh hindi. Si Jesus ay ANAK NG DIYOS (Luke 1:31,32), pero hindi nangangahulugan yan na Diyos sya. Parang ganito lang yan... Ang anak ng Hari eh hindi isang hari kundi isang Prinsipe. Kaya ang Anak ng Diyos ay hindi Diyos kundi Panginoon. Panginoong Jesu-Kristo. Ngayon baka itatanong mo kung sino ang Diyos na Makapangyarihan sa Lahat? Ang pangalan nya sa salitang English ay "JEHOVAH" (Psalm 83:18 at napakarami pang ibang talata.)

   Isa akong anak ng saksi ni Jehova, pero di ako isang saksi ni Jehova.

   Delete
  2. palpak naman ang pagcocompare neto ee , nagcompare ka ng symbolical , togodoyngks lang ! God is Love , Love is blind, therefore God is Blind ? anu masasabi mo ditan Joshua ? ganyan ang takbo ng arguments mo ,

   Delete
  3. Si Jesus ay Anak ng Diyos at Diyos ayon MISMO sa AMA :)


   Heb 1:8 Ang Bibliya
   Nguni't tungkol sa ANAK AY SINASABI, Ang iyong luklukan, OH DIOS, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.

   Delete
 21. Pwede pong pakiktanggal po ang mga comment dito na paulit-ulit lang at mga walang kwenta. Yung hinahaluan lang ng personal opinions and logic(baka wala naman sila talagang logic akala lang nila marunong sila). Yung isang anonymous at nakatago sa pangalang shyllacs, sa tingin ko po ay magkakilala lang yan. Sila na lang ang nagsasagutan. Gumawa na lang kaya sila ng sarili nilang blog na dalawa at magsagutan sila doon. Mabuti pa ang mag kaibigang mga Saksi ni Jehovah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. salamat sa papuri na mabuti pa ang mag kaibigang mga saksi ni JEHOVAH.

   Delete
  2. anyway si shyllacsjw at si maricel lacuna ay iisa.
   shyllacs ang ginamit ko noon wala pa kasi akong accout sa google.

   required kasi sa blog na ito.

   Delete
 22. Juan 10:30
  Ako at ang Ama ay IISA

  TAMA na ang CRISTO at ang AMA ay IISA sa LAYUNIN dahil SILA ay ang IISANG DIYOS na NAGMAMAY-ARI ng TUPA at ang PASTOR :) [Tao\Believers]


  Ezekiel 34:11
  Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako, sa makatuwid baga'y ako, sisiyasat ng AKING MGA TUPA, at AKING HAHANAPIN SILA.

  Ezekiel 34:15
  Ako ay MAGIGING KANILANG PASTOR ng AKING MGA TUPA at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Dios.

  Ezekiel 34:31
  At kayong MGA TUPA KO, na mga TUPA sa AKING PASTULAN ay mga tao, at ako'y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios.

  Juan 10:11
  AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.

  Juan 10:14
  AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; at nakikilala ko ang SARILING AKIN, at ang sariling akin ay NAKIKILALA AKO,

  Juan 10:16
  At mayroon AKONG IBANG MGA TUPA, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang DALHIN KO, at kanilang diringgin ang AKING TINIG; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

  Juan 10:26-27
  Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't HINDI KAYO SA AKING MGA TUPA.
  Dinirinig ng AKING MGA TUPA ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin:

  Juan 21:16-17
  Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang AKING MGA TUPA.
  Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka't sa kaniya'y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang AKING MGA TUPA.

  ReplyDelete
 23. John 20:28-29 DEFEND THE TRUTH

  JESUS IS GOD

  Sabi ng mga IGLESIA NI CRISTO ay NAGULAT DAW si TOMAS sa John 20:28 haha at KINOREK DAW ni JESUS si TOMAS?

  Ito ay ang mga HALIMBAWA na kapag MALI ang sinasabi NINO MAN sa CRISTO ay AGAD niya itong ITINATAMA, basahin NATIN...


  >> Example NUMBER 1

  Mateo 14:26-27
  At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay NANGAGUGULUMIHANAN SILA, na nangagsasabi, Multo! at sila'y NAGSISIGAW DAHIL SA TAKOT.
  Datapuwa't pagdaka'y nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, Laksan ninyo ang inyong loob; ako nga: HUWAG KAYONG MANGATAKOT.


  >> Example NUMBER 2

  Mateo 22:29
  Nguni't sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, NANGAGKAKAMALI KAYO, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios.
  >>>>Sa example number 1 makikita na NAGUGULUHAN ang KASAMA ni JESUS at kala nila si Jesus ay isang MULTO at dito MALIWANAG ang PAGKATAKOT ng KANIYANG mga alagad [Mateo 14:26] makikita na ang SAGOT ni JESUS o ang pag REBUKE ni JESUS ay MABABASA sa SUSUNOD na VERSE ang v27 at HINDI TATALON sa IBANG AKLAT o talata ng BIBLIYA. Mababasa ang pag REBUKE ni Jesus na nagsasabing... "AKO ITO, HUWAG KAYONG MATAKOT"


  >>>>Sa example number 2 [Mt 22:29] ay TUWIRANG mababasa ang pagREBUKE ni Jesus na nagsasabing "NANGAGKAKAMALI KAYO"  >>>>>>>Ganyan din ba ang MABABASA sa JOHN 20:28-29 tulad ng mga TALATANG nasa itaas? basahin NATIN

  Juan 20:28 Ang Bibliya
  Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, PANGINOON KO at DIOS KO.


  sabi ng INC 1914 ay NATATAKOT daw kasi si TOMAS yan ang NAKAKATAWANG PALUSOT ng INC 1914 o kaya naman ay ABSENT [Jn 20:24] daw pero KELAN nga ba ABSENT si TOMAS? sa UNA o sa IKALAWA? haha PRESENT si TOMAS [Jn 20:26] ang MGA MINISTRO lang ng INC ang ABSENT...

  Balik na TAYO sa TOPIC ngayon ng SABIHIN ba ni TOMAS iyan na "Panginoon Ko at DIOS KO" ay NIREBUKE ba siya ni Jesus at SINABING...


  "Tomas HUWAG kang MATAKOT"

  "Tomas NANGAGKAKAMALI KA"

  "Tomas MALI KA at AKOY HINDI DIYOS"

  "Tomas TAO AKO at MALI KA"

  ReplyDelete
  Replies
  1. dahil hindi po magkaunawaan sa bibliya bakit di natin sunsunin history? malalaman natin anu paniniwala nang unang kristiyano. una pong nagpangaral na dios si kristo ay katoliko. bakit sa katoliko nagtatapus ang pagsunsun na dios si kristo? kung ang paniniwala nang unang kristiyano dios si kristo di ito magtatapos sa katoliko o di kaya hindi ito matrace nang history .pero bakit nasunsun na katolilko ang unang nagpangaral na dios si kristo? kasi po iba ang paniniwala nang unang kristiyano TAO ANG KRISTO,, at ang aral na dios si kristo malinaw nA INEMBENTO.

   Delete
  2. bakit naman sasabihin ni Cristo kay Tomas yan? alam naman ni Cristo na nagulat lang si Tomas... bakit magpapaliwanag si JesuCristo kay Tomas... ginawa nyo naman syang mahina ang isip o hindi nakakaramdam ng pakiramdan ng nagulat...

   Delete 24. May mababasa bang ganyan sa BIBLIYA o MABABASA lang sa PASUGO kung SAAN NAROON NA ang PALIWANAG at PALUSOT ng mga MINISTRO at AUTHOR ng PASUGO?


  basahin NATIN ang naging TUGON ni Jesus kay TOMAS na mababasa sa KASUNOD na verse....

  Juan 20:29 Ang Bibliya
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, SAPAGKAT AKOY NAKITA MO ay SUMAMPALATAYA KA; MAPAPALAD yaong HINDI nangakakita, at GAYON MAY NAGSISAMPALATAYA.


  Sa John 20:28-29 ay HINDI kayang PASINUNGALINGAN ng INC 1914 ang MGA SUMUSUNOD:


  #1 Dahil nakita ni Tomas si Jesus ay SUMAMPALATAYA SIYA

  #2 Ang SINAMPALATANAN ni TOMAS patungkol sa Cristo ay ITO ang kaniyang PANGINOON at DIYOS niya.

  #3 Mapapalad ang HINDI nakakita kay Jesus gayon man ay SUMASAMPALATAYA na si Jesus ay ang PANGINOON at DIYOS na tulad ng sinampalatayanan ni tomas sa v28  at kung MAGPAPALUSOT ulit at sasabihing MAY EXCLAMATION POINT "!" kaya NAGULAT lamang si TOMAS ay babalik tayo sa TANONG na kung NIREBUKE ba ni Jesus si Tomas at kung ANO ang NAGING TUGON ni Jesus sa PAGKATAKOT at PAGKAGULAT ni Tomas kay Jesus na PINIPILIT ng Iglesia ni Cristo 1914


  at kung ang EXCLAMATION POINT ay nangangahulugan ng pagkaGULAT ay lalabas na MARAMING beses si Jesus NAGULAT o NATAKOT sa kanyang mga KAUSAP NARITO ang MGA SUMUSUNOD


  Marcos 9:23
  At sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung kaya mo! Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kaniya na nananampalataya.

  Juan 19:26
  Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito, ang iyong anak!

  Genesis 17:18
  At sinabi ni Abraham sa Dios, Kahimanawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo!

  Awit 36:7
  Napaka mahalaga ng iyong kagandahang-loob, Oh Dios! At ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak.
  "kaya mo!" >> "iyong anak!">> "harapan mo" >> "oh Dios!"  kaya NAPAKALIWANAG na EPIC FAIL nanaman ang PALUSOT.COM ng IGLESIA NI CRISTO 1914 sa John 20:28-29 kaya MAPALAD AKO na SUMASAMPALATAYA na DIYOS KO ang CRISTO kahit HINDI KO SIYA NAKITA :p


  kaya TANGA LAMANG ang MALOLOKO ng MALING UNAWA at LUSAW na PALUSOT ng mga IGLESIA NI CRISTO 1914 :p


  Exodo 20:7
  Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.  at kung binanggit man ni Tomas ang NGALAN ng PANGINOON at DIYOS ng SIYA ay NATATAKOT lalabas na sinabi niya ito ng WALANG KABULUHAN at sana ay binanngit ni Jesus ang nasa Exo 20:7


  Kaya maliwanag na HINDI LULUSOT ang PALUSOT.COM ng Iglesia ni Cristo...

  ReplyDelete
 25. 1 Cor 8:6 Answer

  Pinakamagandang TOPIC ang 1 Cor 8:6 may DALAWANG MAIN TOPIC ang TALATA

  ONE GOD FATHER at ONE LORD JESUS  Ang salitang ONE GOD ba ang MAGPAPATUNAY na HINDI DIYOS ang ANAK?

  Kung gagamitin natin ang LOGIC na GAMIT ng INC 1914 sa ONE GOD at IAAPPLY ITO sa mababasa sa 1 Cor 8:6 na ONE LORD JESUS ito din ay MAGPAPATUNAY na HINDI na LORD ANG AMA?


  >>kaya MALI ang LOGIC ng INC<<


  Dahil ang ONE GOD the FATHER ay HINDI magpapawalang BISA sa PAGKADIYOS ng ANAK [Heb 1:8] at PagkaDIYOS ng SPIRITO SANTO [Acts 5:3-4]


  ONE GOD - Father [John 17:3] Son [Heb 1:8] Holy Spirit [Acts 5:3-4]

  at ito ay IISA [Jn 10:30, 1 Jn 5:7, Mt 28:19 NGALAN (SINGULAR) ]


  ONE LORD ito ay ISA sa PATUNAY na ang AMA, ANAK at SPIRITO SANTO ay IISANG DIYOS


  Ama ay Panginoon

  Anak ay Panginoon

  Spirito Santo ay PANGINOON

  Deut 6:4
  Our God is ONE LORD

  Eph 4:5
  ONE Lord

  1 Cor 8:6
  ONE LORD JESUS CHRIST

  Acts 10:36
  Jesus LORD OF ALL

  Rom 10:12
  Jesus LORD OVER ALL

  2 Cor 3:17 MBB
  Ang PANGINOON na binabanggit dito ay ang ESPIRITU....

  >> kapag nagpalusot at sinabi na GINAWANG PANGINOON ng AMA ang CRISTO [Gawa 2:36] at LITERAL NILANG BINASA IYAN hehe hindi nila alam na ang pagka-DIYOS ni Jesus ay PANGINOON NA sa PASIMULA


  Lucas 1:28
  At pumasok siya sa kinaroroonan niya, at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ANG PANGINOON AY SUMASA IYO.

  Lucas 1:38 MBB
  Sumagot si Maria "AKOY ALIPIN NG PANGINOON"....


  >>> At KELAN NAMAN ginawa ng AMA na PANGINOON ang SPIRITO SANTO? hahaha


  >>>>>>>>>At kung PANGINOON ang AMA, PANGINOON ang ANAK at PANGINOON ang SPIRITO SANTO at PANINIWALAAN ang ARGUMENTO ng INC na GINAWANG PANGINOON ng AMA ang ANAK at HINDI SILA IISA ay LALABAG ITO sa BIBLIYA

  Lucas 16:13
  Walang aliping makapaglilingkod sa DALAWANG PANGINOON.....


  KAYA ang NAPAKALIWANAG na nasa BIBLIYA ay...

  Ama x Anak x Spirito Santo = 1 God

  Ama x Anak x Spirito Santo = 1 Lord


  kaya EPIC FAIL ang INTERPRETASYON ng INC 1914 sa 1 Cor 8:6

  ReplyDelete
 26. Juan 14:28 “Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.”
  Answer


  Ang KADAKILAAN ay HINDI nangangahulugan ng KAHIGITAN sa KAPANGYARIHAN sapagkat ganito din naman ang MABABASA

  Juan 3:31 BMBB
  Ang MULA sa ITAAS ay DAKILA sa LAHAT; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang MULA SA LANGIT ay DAKILA sa LAHAT.


  kaya MALIWANAG na MALI at SARILING INTERPRETASYON LAMANG ng MINISTRO na nagTURO SAYO ang MGA SINASABI MO sa BLOGS MO :)

  ReplyDelete
 27. HELLO sir eddie maganda ang pag ka explain mo sa poste mo sa itaas. hindi po ako inc.

  tanong ko lang po.

  ilan ang DIYOS MO?
  ILAN ang panginoon mo?
  oneness ka ba o trinitarian?

  magagalak akong makipag discussion sau sa topic na ito. sana sagutin mo muna ang tanong ko .

  salamat.

  ReplyDelete
 28. 1 Timoteo 2:5,6

  “Sapagka’t iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Taong si Cristo Jesus na naghandog ng Kaniyang buhay upang tubusin ang lahat.”
  _____________________________

  Juan 20:17

  “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.”

  _____________________________

  Mga kaibigan napakaliwanag po ng pagkakasabi ng ating panginoong jesu cristo. 😊

  Kanyang AMA at ating AMA, Kanyang dios at ating dios,


  Maliwanag po na si jesus ay TAGAPAMAGITAN at hindi sya dios, ang dios ay ang AMA :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wala rin po nkalagay na tao c Hesus sa Juan 20:17.
   ang sbi niya, Aakyat sya sa kanyang Ama peru hndi nkalagay kung taglay niya ang pagiging laman. Kpg cnabi bng aking Diyos, tao c Hesus n agad ang nsa utak ninyo?

   ang phrase na Aking Diyos ay Isa lamang itong pag respeto dhl ang kausap niya ay mga tao.
   hndi naman cnbng Aakyat ako bilang isang tao. tse!

   Delete
  2. c Thomas nga ang nagsabi na sya ay Diyos

   Juan 20:28 Ang Salita ng Diyos (SND)

   28 Sumagot si Tomas at sinabi sa kaniya:
   Aking Panginoon at aking Diyos.

   Bakit hndi cnbi ni Hesus na mali c Thomas?
   Ssbhin pa ninyong ito ay bulalas ng pagka bigla.

   Dpt mo malaman ilan araw na narinig ni Thomas na nabuhay c Cristo.
   kya un pagkabigla ay isa lamang alamat ni Manalo.

   meron bng bulalas na gagamit pa ng "at" ?

   Delete
  3. ano ang pagka DIYOS NI KRISTO God the mother of genesis? o GOD the son? o GOD THE FATHER?
   PAKI sagot po sir john.

   parang nag bible discussion tayo noon sa ibang thread. shyllacsjw ang ginamit ko noon. feeling ko ha baka nag ka mali ako.

   Delete
 29. DOCTRINES 101..

  Q: What is the Gospel of Manalo Doctrine Lesson 2 and what is its fallacy?
  A: An excerpt of Gospel of Manalo Doctrine 2 follows:

  "LESSON NO. 2 - The true God
  Summary of the lesson: The Iglesia ni Cristo believes in the teachings taught by the Bible that the Father Who created all things is the only true God. There are no three persons in one God; thus, reject the belief in the so-called Trinity. The Bible also prohibits worship of images or idolatry." (Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Erano G. Manalo (1989), p.4).

  The fallacy of Doctrine Lesson 2:

  The Iglesia ni Cristo lies that it is only the Father who is the true God, or that the Father is the only one who created all things. The truth is that the Father as well as the Son Jesus Christ has created all things. This was testified by Apostle John:

  "He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made." (Jn.1:2-3 NKJV)

  Therefore, the Bible teaches Jesus Christ is co-creator of all things. Jesus Christ was in the beginning with God. That all things were made through Jesus Christ, and without Jesus Christ nothing was made that was made. This teaching of Apostle John is corroborated by Apostle Paul:

  "He is the image of the invisible God,the firstborn over all creation.For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or domination, or principalities or powers. All things were created through Him and for Him." (Col. 1:15-16 NKJV)

  Therefore, Jesus Christ created also all things. This is the true gospel taught by the apostles.

  The Manalo doctrine that it is the Father who is the true God is false. Jesus Christ is also God as attested in Heb.1:8-9:

  "But to the Son He says:
  Your throne, O God, is forever and ever; A scepter of righteousness is the scepter of Your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness, Therefore God, Your God,has anointed You with the oil of gladness more than Your companions." (Heb.1:8-9 NKJV).

  It is the Father who is calling His Son, "O God". The denial of this Bible fact by Felix Y. Manalo is proof that Manalo does not respect the Bible nor God at all. This trait of disrespect to God could only come from the evil spirit.

  Felix Y. Manalo also lies about the non existence of the Trinity. The Bible is replete with many verses that testify of the existence of the Trinity or the three compositions of the one God. The following verses teach the Trinity: Matthew 28:19-20; Genesis 1:26; 2 Corinthians 13:14. The Trinity word in the Bible is called Godhead (Rom.1:20 NKJV, Col.2:9 NKJV).

  The mirroring of the Trinity on man based on the Bible that man was created in the image of God is the tripartite composition of man. We all know that man has three compositions namely, body, soul, and spirit (1 Thes.5:23). This man's image source is God's, therefore, God has three compositions which we all know as the Father, Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. The body represents Christ, the soul represents Father, and spirit represents the Holy Spirit. The fact that man is deemed only one man despite that he actually has three compositions, therefore, though God having three compositions, is only one God.

  ReplyDelete
 30. Q: What is Number 1 of Gospel of Manalo doctrine and what is its fallacy?
  A: An excerpt of Gospel of Manalo Doctrine Lesson 1 follows:

  "LESSON NO.1 - The Bible
  Summary of the lesson: The Church of Christ adheres to the belief that the words of God are written only in the Bible. The Bible should be the only basis of service to God. This is the truth which will teach man salvation from punishment on Judgment Day. Thus, each member of the Iglesia Ni Cristo should give value to the teachings of God written in the Bible by fulfilling them in his life." (Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Erano G. Manalo, 1989, p.1).

  The fallacy of Doctrine Lesson No. 1:

  The Iglesia ni Cristo lies about this doctrine. Actually, the INC does not observe the Bible as written. Nor to them the Bible is the only basis for service to God. The INC does not subscribe that the Bible teaches the truth about salvation.

  Doctrine Lesson No. 11 or ten lessons away, makes a mockery of Lesson 1 because in that lesson, Felix Y. Manalo is given the mysteries and secrets of the Bible.
  This means that FYM is higher than the Bible. Only the interpretations of Felix Y. Manalo is correct. This makes the Bible subservient to FYM. In another rebuff to Doctrine Lesson 1 is Lessons 3 & 4 which basically change Lesson 1 in that it is the Church of Christ or Iglesia ni Cristo (not the Bible) that saves man from punishment on Judgment Day.

  ReplyDelete
 31. "LESSON NO.4 - The Church of Christ
  Summary: Although many people know that the Savior is Jesus Christ, they still do not know how Christ effects the saving act and which Church He will save. The Church of Christ is the Church that He will save (Acts 20:28 Lamsa Translation) because He made this Church His body and heads it Himself -- before God, the Church and Christ are one new man (Eph.2:15 NKJV); Col.1:18 NKJV). This is the reason why Christ is able to answer for the sins of His Church without violating God's law, that whoever commits a sin, the same must die for that sin (Dt.24:16). Hence, false is the belief that salvation can be attained by means of faith in Christ alone even without membership in the Church of Christ. The Church is necessary not because it saves but because it is the entity that Christ will save (Eph.5:23 TEV)." (Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo (Church of Christ) Erano G. Manalo (1989), p.12)

  The Fallacy of Doctrine Lesson 4:

  This doctrine hinges on Ephesians 2:15 New King James Version and Colossians 1:18 of the same Bible version that are being perverted by Manalo and his son Erano. Let's read these verses:

  "having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace." (Eph.2:15 NKJV)

  "And He is the head of the body, the church,." (Col.1:18 NKJV)

  How Manalo perverts the verses:

  The one new man created from the TWO mentioned in the Ephesian verse is being perverted as the head and body as mentioned in the Colossians verse. Take note that Manalo uses only a part of the Collossian verse.

  The truth of the matter is the Ephesian verse says, "..create in Himself..," therefore, Christ did not create a separate body. The body is His ownself. What Manalo had done is he had created a separate body called Church of Christ body. This Church of Christ body is not the body created by Christ.

  ReplyDelete
 32. What is the reason why the Church of Christ or Iglesia ni Cristo, is not the body created by Christ? The reason is because the body is not composed of only two parts. The notion that the body is composed of only two parts (head and body) is a lie because the whole body is composed of many parts. Let us read this:

  "For in fact the body is not one member but many. If the foot should say, "Because I am not a hand, I am not of the body," is it therefore not of the body? And if the ear should say, "Because I am not an eye, I am not of the body," is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased.And if they were all one member, where would the body be? (1 Cor.12:14-17 NKJV)

  Therefore, the truth is that the body is composed of many parts. It is not of only two parts as taught by Manalo. Take note that the ears and eyes are parts of the body. This means, the body already includes the head. If the body is not composed of only two parts, why did Apostle Paul says Christ create in Himself one new man from the TWO? Which TWO are this? If we will read the upper verses of the Ephesian verse, we will know that the TWO are no other than the Gentiles (Eph.2:11) and Jews or Israel (Eph. 2:12). Try to ask any Iglesia minister why he will not use the Today's English Version or the New Living Translation? Let's read the Today's English Version:

  "He abolished the Jewish Law with its commandments and rules, in order to create out of the two races one new people in union with himself, in this way making peace." (Eph.2:15 TEV).

  The TWO pertains to the two races. These two races are no other than the Jews and Gentiles. The Jews and Gentiles, by reason of becoming new creatures in Christ, have become one in Christ and their circumcision and uncircumcision status avails anything (Gal.6:15).

  The Colossian verse (Col.1:18)is being used by Manalo as a support to his false doctrine that Christ is the head of the Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Take note that what is written in that verse or in Eph. 5:23 verse is "church" not "Church." The word "church" (small letter "c") does not apply to any one local assembly or to any one particular religious organization, but to all believers (1 Cor.12:27;Rom.12:5).

  To what is Christ made head of? If we will read Eph.1:22 NKJV, God gave Christ to be HEAD OVER ALL THINGS to the church because He put all things under His feet.

  Another lie of Manalo:

  According to Manalo, Christ established the one new man (with Himself as head and the body is the Church of Christ) in order not to violate God's law in Deuteronomy 14:16 (No one can pay for the sins of another). According to Manalo, when Christ made the Church of Christ His body (this is false because Christ never created a separate body), He is no longer violating God's law because He is not paying for the sins of another person, but is only paying for his own sin, i.e., the sins of the Church of Christ which became His body. Manalo's usual example of his doctrine is this:

  "If a man shoots somebody dead, who do you think should be punished? Is it the head or the finger who did the pulling of trigger? Can you tell the judge, "Okay, I am surrendering my finger, punish him," no, it is the head who will be punished."

  Filipinos who don't think about this absurd example are the ones easily taken by this trick of Manalo. The absurdity of the example is that, since the head should be punished, why not imprison just the head to be in accord with Manalo's doctrine that the head suffers for sins of his body? The truth is, the body suffers with the head. The body can not be detached from the head or else both will die. In other words, Manalo is teaching a Frankeinstein Christ. The Iglesia ni Cristo is a Frankeinstein church.

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 35. Juan 20:28 “Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.”

  It's in the translation from original English that made it differ.
  there is no added word to describe Thomas sudden outburst of feeling when he confronted and doubted Christ.

  he had many days been informed of Christ resurrection and it took a feeling of touch to determined that it was really Jesus Christ.

  The abrupt excitement of uttered words such as "Diyos ko!" was not even known to support the Iglesya's claim. why couldn't the other apostles when they saw the Ghost?

  "hosanna, aha, alas or hallelujah" are those few of exclamation words that were used in those times. because uttering "Diyos ko" denotes mockery and transgress the commandment "Thou shall not use the name of God in vain"

  The Iglesyas had to resort to more excuses to save their rotten doctrines.

  ReplyDelete
 36. " SINABI NI JESUS sa phrase na aking DIYOS"

  SANG AYON KA BA NA SI KRISTO AY MAY Diyos?

  ReplyDelete
  Replies
  1. aking Diyos o aking ama is a sign of respect. so u don't need to raise it.

   Delete
 37. hahaha kakatuwa nagulat daw si tomas...tanga!!!!ako pag nagulat ang nasasbi ko AY PUKE!!!dong pagkadaming talata dong nagpapatunay na si jesus ay naparito lang sa lupa,,kasama siya na kanyang tatay noon pa ng wla pa siya dito sa lupa,,si jesus Ay karunungan ng DIYOS,,panu nalang kung walang karunungan DIYOS natin??sa kawikaan 8 at 22 unawain mo mabuti dong..

  ReplyDelete
 38. Malaking kasalanan yang ginawa nyo kasi itinaas nyo sa inyong iglesia si cristong tao napakalaki pa naman ng sulat sa harapan sa tuktok ng inyong iglesia si cristong tao kasalanan kaya yan magtaas sa iglesia ng tao dapat ang itaas nyo ang DIYOS hindi cristong tao.Napakalaking kalapastangan po yan sa DIYOS na buhay..

  ReplyDelete
 39. yuong mga atheist paniniwala nila kay JESUS tao.Yong mga sumasamba kay satanas sa church of satan paniniwala nila kay JESUS tao din. Pati ba naman kayo ganun din?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Edi kung ganun? Edi parang sinabi mo narin na alagad ni satanas ang mga apostol

   Delete
 40. Jesus had been God because he came from God and sent to earth in the guise of human form. if he were a man the bible would explain in detail of the origin of man.
  However that's not what is there. He was in heaven with the Father and took part in the creation of Adam. if he were a man how could he make a man? this is a big nonsense.

  ReplyDelete
 41. kung papansinin po natin ang Isaiah 9:66 Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, MAKAPANGYARIHANG DIYOS,WALANG HANGGANG AMA, Pangulo ng Kapayapaan.

  Kung susuriin ilan po ba ang Ama? d ba iisa lang? sa makatuwid ang isisilang pala ay ang Ama..Mababasa rin sa 1Tim 3:16 Ang dios ay Nahayag sa laman(God was manifest in the flesh)

  Kaya nga ang mga Apostol isang Dios lang din ang kanilang ipinangaral at yan ay si Hesus.Filipos 2:10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa,
  At nagtugma naman sa sinasabi sa Isaiah 45:22 Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin23 Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawa't tuhod, bawa't dila ay susumpa.
  Si Jesus mismo nagsabi sa Juan 5:46 Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat.
  Maliwanag sa talata na sya pala ang kausap ni Moises sa Lumang Tipan kaya nga nasusulat din na ang Dios ay nagkatawang tao sa 1Tim3:16..  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network