Friday, 17 June 2011

Ang Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw - Part 1Ang mga hula na patotoo ng Biblia tungkol sa pagiging sugo
ni Kapatid na Felix Y. Manalo
At ng kahalalan ng Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914
Sa panahon natin ngayon na laganap ang napakaraming relihiyon at napakaraming mangangaral na nagpapakilalang sila ang tunay at may karapatan sa pangangaral, ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagkulang ng pagbibigay sa atin ng gabay kung papaano makikilala ang tunay na mangangaral at ang tunay na relihiyon at ito’y sinalita ng Diyos at ipinasulat niya sa Biblia o mga Banal na Kasulatan.

Ating napag-aralan sa nakaraan na kinakailangan na taglay nila ang dalawang katangian na sinabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias:

Isaias 8:20  “Sa KAUTUSAN at sa PATOTOO! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.”

Kung wala sa isang nagpapakilalang sugo ng Diyos ang mga katangiang ito, ating mapapatunayan na ang taong iyon ay hindi tunay na sugo at ang kaniyang ipinangangaral ay hindi tunay na mga aral ng Diyos – samakatuwid siya ay nagtataguyod ng huwad na relihiyon o hindi tunay na Iglesia.

Ating balikan ang kahulugan ng mga katibayang ito:

1.  KAUTUSAN - Ang itinuturo niya ay hango sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at hindi galing sa kaniyang sarili lamang, at hindi niya ginagamitan ng pansariling pagpapaliwanag, at ng kaniyang sariling karunungan. Hindi siya nag-iimbento ng aral dahil lahat ng kaniyang itinuturo ay mababasa sa Biblia.

2.  PATOTOO - Dapat may hula o propesiya na tumutukoy sa kaniyang kahalalan o “authority” ng kaniyang pagkasugo sapagkat siyang nagpapatunay ng kaniyang karapatan sa pangangaral-sa madaling salita, kinakailangang ang isang nagpapakilalang sugo ay hinuhulaan o may hula sa Biblia ng kaniyang pagiging sugo.

Ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 sa Pilipinas ay may kinikilalang sugo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo na kinikilala naming “Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw”. Taglay ba niya ang mga palatandaang binigay ng Diyos sa aklat ni Isaias bilang katibayan na siya ay Tunay na Sugo ng Diyos?  Atin tunghayan sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay…


Ang KAUTUSAN na kaniyang taglay

Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ay nagbigay pa ng karagdagang katangian tungkol sa palatandaang ito – ang KAUTUSAN, na ang ibig sabihin ang itinuturo ng isang tunay na sugo ay hindi nanggagaling sa kaniyang sarili lamang kundi, lahat ay mababasa at nakasulat sa kautusan o salita ng Diyos na nasa Biblia; Inaangkin ba ng isang tunay na sugo na ang aral na kaniyang itinuturo ay sa kaniya? Ganito ang sabi ni Jesus, ang pinakadakilang sugo ng Diyos:

 Juan 7:16  “Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin.”

Binigyan diin ni Cristo na ang kaniyang aral na itinuturo ay hindi sa kaniya, kundi galing doon sa nagsugo sa kaniya.  Sino ba ang nagsugo sa kaniya?

 Juan 14:24  “Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin.”

Sabi ni Jesus, ang mga salitang kaniyang sinasabi ay hindi sa kaniya kundi galing sa Ama na nagsugo sa kaniya.  Samakatuwid ang tunay na sugo ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo ng dalisay o purong mga salita ng Diyos na mula sa Biblia, kundi kailanman ay hindi niya aangkinin na ang aral na kaniyang itinuturo ay sa kaniya – ang kaniyang laging binibigyan ng kapurihan ay ang Diyos na sa kaniya ay nagsugo at hindi ang kaniyang sarili.

Taglay ba ng Kapatid na Felix Manalo ang katangiang ito?  Nung panahong siya’y nabubuhay pa, ang mga nakasaksi sa kaniyang pangangaral, kapatid man o hindi ay nagpapatunay na lahat ng kaniyang sinasabi ay sa Biblia niya kinukuha.  Bawat tanong ng mga tao sa kaniya, ang kaniyang ipinansasagot ay Biblia.  At maski hanggang ngayon, taglay ng mga ministro sa Iglesia ang ganitong katangian.  Walang aral ang Iglesia na hindi matatagpuan sa Biblia. At kailan man ay hindi nakasalig o nakabatay ang paniniwala ng sinomang kapatid sa Iglesia ni Cristo kay Kapatid na Felix, kundi sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia:  Ganito ang madalas sabihin ni Ka Felix noon:

“Huwag kayong maniwala kay Manalo kailanman, ang mga salitang aking itinuturo sa inyo ay hindi sa akin, kundi binabasa ko lamang ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia”…Pagkatapos ay itataas niya ang Biblia at sasabihing… “Dito lamang kayo maniniwala mga kapatid, ito lamang ang inyong sampalatayanan.”

Kaya naman hindi nasalig sa kanino mang tao ang paniniwala ng sinomang Iglesia ni Cristo, kundi sa Biblia lamang – na tanging batayan ng tunay na pananampalataya.

Maliwanag na taglay ni Ka Felix Manalo ang unang palatandaan ang KAUTUSAN, sapagkat wala siyang aral na galing sa kaniyang sarili lamang, ang lahat ng aral na itinuro niya at itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakasulat at lahat ay mababasa sa Biblia…at iyan ay inyong masasaksihan kung kayo ay magsusuri sa mga katotohanang aming sinasampalatayanan.


Ang mga Hula na nagpapatunay sa kaniyang pagiging Sugo

Ang dakong pagmumulan ng Huling Sugo

Ang mga halimbawa ng mga tunay na sugo na ating tinalakay sa nakaraan: Si Juan Bautista, si Apostol Pablo, at ang Panginoong Jesus ay may mga hula o propesiya sa Biblia maraming taon pa bago ang paglitaw nila sa daigdig. Ito ang ikalawang palatandaan ng pagiging tunay - ang PATOTOO sa kanila ng Diyos na sila ay mga Tunay na sugo.

Si Kapatid na Felix Manalo na aming pinaniniwalaang sugo, may hula ba sa kaniyang kahalalan at karapatan bilang tunay na sugo ng Diyos bago pa ang paglitaw niya sa daigdig?  Totoo bang siya ang huling sugo ng Diyos? Mayroon ba sa bibliang ipinakikilalang huling sugo? Ating tunghayan ito:

Isaias 41:4-5  “Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito.”

May binabanggit dito ang Diyos na huli dahil ang sabi niya’y “kasama ng huli”, na ang ibig sabihin ay sasamahan ng Diyos ang huling sugo niyang ito.  May sinabi din siyang “Nakita ng mga pulo”, na ang ibig sabihin na ang dakong pagmumulan ng sugong ito ay binubuo ng mga pulo  at doon lilitaw at makikita ang huling sugong ito ng Diyos.

Saan matatagpuan ang mga pulong ito na siyang makakakita sa paglitaw ng huling sugo? Sa aklat pa rin ni Isaias:

Isaias 24:15  “Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon, ng Dios ng Israel, sa mga pulo ng dagat.”

Ang mga pulo na makakasaksi sa paglitaw ng huling sugo ng Diyos ay nasa silanganan, anong silanganan ang tinutukoy? Saang panig ng daigdig ito matatagpuan? Ating sasagutin iyan maya-maya lang…

Narito pa ang isang hula tungkol sa huling sugong ito?

Isaias 46:11  “Na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

May binabanggit ang Diyos sa hulang ito na “ibong mandaragit” na magmumula sa silanganan, kaniyang nilinaw na hindi ito literal na ibon dahil sinabi niya na ito ay “tao na gumagawa ng payo mula sa malayong lupain”. Samakatuwid ito ay isang tao na ang Gawain ay inihalintulad lamang sa isang ibong mangdaragit. Binanggit ang kaniyang pagmumulan “silanganan” at “malayong lupain”.

Ano ang ibig sabihin nung payo na kaniyang ipagagawa sa sugong ito?

Awit 107:11  “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaasan:”

Ang payo, sabi ng Biblia ay ang mga salita ng Diyos. Samakatuwid ang tungkulin ng taong ito na magmumula sa malayong lupain na nasa silanganan ay PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS – Isang sugong mangangaral na inihalintulad sa Ibong Mandaragit.

Ano iyong malayong lupain na nasa silanganan na pagmumulan ng sugong ito? Ating basahin sa English Bible ang nasabing hula:

Isaiah 46:11  “Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [King James Version]

Ang sabi ng Biblia “far country” o malayong bansa na nasa “east” o silanganan.  Samakatuwid ang sugong ito na hinuhulaan ay manggagaling sa isang malayong bansa – malayo sa bansang Israel, kaya malinaw na hindi sa Israel manggagling – isang malayong bansa sa silanganan na binubuo ng mga pulo. Maliwanag na ang tinutukoy ay ang PILIPINAS.

Ang tawag sa PILIPINAS:  “Perlas ng Silanganan” sapagkat ang Pilipinas ay nasa silanganan o “FAR EAST”.

Ang pinanggalingan ng PANGALAN ng PILIPINAS:   “Las Islas de Felipe”  sa tagalog ay “Mga Pulo ni Felipe” (Mula kay King Philip II ang Hari ng Spain nung panahon na tayo ay sakupin noong 16th Century). At totoo namang binubo ang Pilipinas ng napakaraming pulo na mahigit 7,000 na mga isla o pulo na siyang pinakamarami sa buong Asia kaya nga ang tawag sa bansa natin ay PHILIPPINE ISLANDS na sa tagalog ay KAPULUAN NG PILIPINAS.

Kumuha pa tayo ng dagdag na patotoo o katibayan: 

Ating basahin sa Hebrew (ang original na wikang ginamit sa pagkakasulat ng aklat ni Isaias) ang nasabing talata:
Hango sa isang Bibliang Hebrew, ang WESTMINSTER LENINGRAD CODEX

 Mapapansin sa original na wika sa Isaias 46:11 na atin nang ipinakita sa itaas ating mapapansin sa bandang itaas sa gawing kanan ang salitang “mimizrach” (iyong “may bilog” – pansinin din ang pronounciation na nasa gawing kaliwa sa ibaba ng Hebrew word) na may root word na “mizrach” na tumutukoy sa salitang “silanganan” na siyang panggagalingan ng “Ibong Mandaragit”.

Ano ba ang ibig sabihin ng Hebrew word na mizrach?

“.., mizrach, is used of the far east with a less definite signification. [Smith’s Bible Dictionary]

Ayon sa isang kilalang Bible Dictionary ang salitang mizrach ay ginamit upang tumukoy sa “far east” o malayong silangan.

Kaya tiyak na tiyak na talagang ang Pilipinas ang tinutukoy na panggagalingan ng sugong hinuhulaan…at ito’y may patotoo pa mula sa isang Pari ng Iglesia Katolika. Na nagpapatunay na ang Pilipinas ay nasa FAR EAST o Malayong Silangan:

"It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root." (Asia and the Philippines,  written by a Jesuit Priest Horacio dela Costa, page.169)

Sa Filipino:

“Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na matatagpuan sa halos panggitnang pang-heograpiya ng Malayong Silangan, ang Pilipinas, na siyang kinatatagang mabuti ng Cristianismo.”


Kaya atin ngayong natitiyak na talagang may sugo ang Diyos na lilitaw sa Pilipinas – at ito’y ang Kapatid na Felix Manalo.


Bakit Pilipinas ang pinili ng Diyos na pagsuguan?  Bakit lahing Filipino?

Maraming tumututol na Pilipinas ang kinatuparan ng dakong panggagalingan ng sugong hinuhulaan, may mga nagsasabi na:

“Bakit naman Pilipinas ang pipiliin ng Diyos, andami namang bansa diyan na mas maganda sa Pilipinas, nandiyan ang America, Canada, United Kingdom, at iba pa. Hindi naman siguro pipiliin ng Diyos na pagsuguan ang isang bansa at lahing mahirap lang o yung mga nasa Third World.”

Ang mga taong nagsasabi ng ganito ay nagkukulang ng kaalaman sa katotohanan ng paraan ng pagpili ng Diyos ng kaniyang mga hinirang.  Hindi nila batid na hindi ang ganda, ang lakas, at ang pagiging mataas na uri ng isang bansa o lahi ang batayan ng Diyos sa tao na kaniyang isusugo.  Narito ang katibayan:

1 Corinto 1:26-28  “Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga:”

Napakaliwanag ng sinabi ng Biblia. Walang magagawa ang sinoman na tumanggi sa dahilang ito ng Diyos sa criteria ng kaniyang pagpili sa taong hihirangin niya.  Totoo na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Ang lahing Filipino ay isa sa itinuturing na mahinang lahi sa mundo. Ang Kapatid na Felix Y. Manalo ay isang ordinaryo at isang mahirap na tao lamang, at walang mataas na pinag-aralan.  Subalit pinili ng Diyos upang gawing sugo, dahil ang pamantayan ng Diyos sa pagpili:  “pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas


Bakit inihalintulad sa Ibong Mangdaragit ang Huling Sugo?

May mga nagsasabi na ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na inihalintulad sa Ibong Mangdaragit ay isang masamang tao dahil ang ibong mangdaragit daw ay  isang masamang ibon, na dinadagit at sinisila ang kaniyang mga biktima at pinapatay, tulad ng ginagawa ng isang Lawin sa isang sisiw na manok na matapos dagitin ang kaawa-awang sisiw ito’y pinapatay.

Komo ba’t inihalintulad sa isang masamang halimbawa ang ibig sabihin ay masama na rin ang pinatutungkulan noon?  Ang Panginoong Jesus ay inihalintulad sa magnanakaw gaya ng mababasa sa aklat ni Apostol Pedro:

2 Pedro 3:10  “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.”

Hindi ba’t ang magnanakaw ay masama? Di lalabas niyan dahil sa masama inihalintulad ang Panginoong Jesus, kung ating susundan ang pagkaunawa ng iba, lalabas masama si Cristo gaya ng magnanakaw. 

Hindi naman ang pagiging magnanakaw na nagnanakaw ng hindi kaniya ang kahambing ni Cristo, kundi ang pagdating ng isang magnanakaw na walang nakakaalam, dahil talaga namang walang nakakaalam ng eksaktong oras at araw ng pagbabalik ni Cristo kundi ang Ama lamang:

Mateo 24:36  “Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.”

Kaya inihalintulad man sa Ibong Mangdaragit ang sugo sa mga Huling araw ay hindi ang pagpatay nito ang nakakatulad kundi ang kaniyang pagdagit? Nilinaw naman sa ipinaliwanag natin kanina na ang magiging tungkulin o trabaho ng taong ito ay “gumagawa ng payo” na ang ibig sabihin ay Tagapangaral ng Salita ng Diyos.  Ano ba ang ibig sabihin nung pagdagit?

Judas 1:23  “At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy; at ang iba'y inyong kahabagan na may takot; na inyong kapootan pati ng damit na nadungisan ng laman.”

Ang pagdagit ay ang pag-agaw sa apoy, na ang apoy na tinutukoy ay ang apoy ng impierno (Mateo 18:9).  Samakatuwid dadagitin o aagawin ng sugong ito ang mga tao upang sila’y maligtas at hindi upang mapahamak.

Saan magmumula ang mga taong dadagitin o aagawin ng sugong ito na inihalintulad sa Ibong Mangdaragit? Narito pa ang isang hula na tumutukoy sa sugo:

Isaias 43:5  “Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kanluran; Aking sasabihin sa HILAGAAN, Bayaan mo, at sa TIMUGAN, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa;”

Ang mga taong dadagitin ay ang mga anak ng Diyos na babae at lalake na magmumula sa malayo at mula sa mga wakas ng lupa. At tatangkain ng Hilagaan at Timugan na pigilin ang gawain ng sugo, ngunit wala silang magagawa dahil sabi nga ng Diyos: “Aking sasabihin sa HILAGAAN, Bayaan mo, at sa TIMUGAN, Huwag mong pigilin”.

Sa ano tumutukoy ang HILAGAAN at TIMUGAN na binabanggit na magtatangkang pumigil sa mga anak na lalake at babae ng Diyos sa hula? Ating tunghayan ang Sagot:

"... In the north the Protestants were in control--Lutheran churches in Sweden, Norway, Denmark, Iceland, the northern and central states of Germany; Calvinist or Reformed churches in Scotland, the Netherlands, Hesse, the Palatinate, and a few of the western German states. In the south the Catholics were in control - Spain, Italy, Austria, Bavaria, and elsewhere in southern Germany." (The Reformation by Owen Chadwick p. 366)

Sa Filipino:

“…Sa Hilagaan ang mga Protestante ang namamayani – Iglesia Luterana sa Sweden, Norway, Denmark, Iceland, sa hilagaan at gitnang estado ng Alemaniya; Kalbinismo o ang Reformadong Iglesia sa Scotland, ang Netherlands, Hesse, ang Palatine, at mangilan-ngilan sa mga estadong kanluranin ng Alemaniya.  Sa Timugan ang mga Katoliko ang namamayani – Espanya, Italiya, Austria, Bavaria at saanman sa timugang Alemaniya.”

Maliwanag ang pahayag ng aklat na ito: Ang HILAGAAN ay tumutukoy sa PROTESTANTISMO, at ang TIMUGAN ay sa KATOLISISMO naman.

Ang dalawang malalaking relihiyong ito ang sinabihan ng Diyos ng mga katagang “Bayaan mo” at “Huwag mong pigilin…samakatuwid ay walang magagawa ang mga relihiyong ito kapag inagaw na ng sugo ang mga anak na babae at lalake ng Diyos mula sa kanila.

Kaya nga nung panahon na nagsisimula ang Iglesia sa Pilipinas ang dalawang malalaking relihiyong ito ang nakabangga ni Kapatid na Felix Manalo, ngunit hindi nila napigil ang paglaganap at pagdami ng kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang mga kaanib ay galing sa HILAGAAN-Protestante at TIMUGAN- Katoliko. Nagtagumpay ang Ibong Mangdaragit sa pagdagit o pag-agaw sa kanila at sila’y naging kaanib ng tunay na Iglesia – Ang Iglesia ni Cristo.

Subalit may mga nagsasabi na sila man ay may sugo na lumitaw sa Pilipinas, at ang kanilang relihiyon ay sa  bansang Pilipinas na nasa Malayong Silangan din nagsimula? Maaari bang maangkin ng sinuman ang Hula na natupad kay Kapatid na Felix Y. Manalo? Ang mga hula bang ating nabanggit ay maaaring matupad o kumapit sa ibang tao?

Hindi, sapagkat hindi lamang ang lugar o dako na pagmumulan ang hinulaan kundi hinulaan din ang Panahon o ang Petsa ng Paglitaw ng Sugong ito na magmumula sa Malayong Silangan o Pilipinas…at iyan ang ating tatalakayin sa susunod….    Itutuloy…

86 comments:

 1. Sa unang katangian palang na KAUTUSAN ng tunay na sugo, bagsak na si Manalo! Marami siya deceptions and twisting of verses in the scriptures.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous maari mo bang patunayan ang sinasabi mo tungkol Kay ka Felix ayon sa kautusan na bagsak siya sabi mo..paano kmi maniniwala sau Kung wala kang supported verses from the bible...Kung puro ka salita at walang patunay at katibayan hndi magiging credible yan sinasabi mo magbigay ka ng ISA na may kalakip na talata upang matalakay dito..salamat

   Delete
  2. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
  3. HALATADONG HINDI NAGSASALIKSIK NG MGA KASULATAN ANG MGA NANINIWALA KAY FELIX Y MANALO,Isaias 41:4-5 “Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito.”ANONG PANGUNAWA ANG MAYROON ANG TAONG ITO,ANG KASAMA NG HULI,AY TUMUTOKOY YATA SA TAO,IYONG ANG PANINIWALA MO,HINDI KAYA'T ANG PANAHON ANG IBIG SABIHIN NITO...............HUWAG MONG ISARA ANG PUSO SA MALING ARAL NA TAGLAY MO KAIBIGAN....

   Delete
 2. Unbiblical doctrine of Manalo :
  1) The body of Christ is the Church of Christ? Manalo's Scripture basis:
  "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in the one body. And be thankful." (Col. 3:15 RSV)
  "And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence." (Col.1:18 NKJV)
  Why do you think Manalo uses two different Bible versions for the same Colossian book? He has to pervert the Scriptures, this is why. Let's read the NKJV of Col.3:15:
  "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful." (Col.3:15 NKJV)
  The reason why Manalo can't use the Col. 3:15 NKJV because God is in it instead of Christ! Manalo used 2 different bible versions of Colossians to support the name Church of Christ. Actually Manalo changed the c to C of church. There is Church of God and churches of Christ, but not Church of Christ in the bible.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/10/tungkol-sa-gawa-2028-na-salin-ni-george.html?m=1

   Delete
 3. Another Manalo's perversions of scriptures:
  From Manalo's Gospel
  “Q. What mark is given to those who are deceived by the false prophets or the priests?
  A. The sign on the forehead and right hand ... Rev.13:16;

  The correct bible verse is... "He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand OR on their foreheads." (Rev.13:16 NKJV)
  Manalo changed " OR to AND ."

  ReplyDelete
  Replies
  1. to: anonymous,

   puntahan mo ang topic na to "Sign of the Cross Utos ba ng Diyos?" ng March 2012

   ito ang ilang paliwanag para sa iyong taong katoliko.

   Tanda ng taong Katoliko

   Hindi ito aral ng INC, kaya atin pong tanungin ang Iglesia Katolika, ano ba itong PAGAANTANDA o pagsa-SIGN OF THE CROSS?

   Narito po ang kanilang sagot:

   "ANG TANDA NG SANTA KRUS

   "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11]

   Maliwanag ang Sagot sa atin ng aklat na sinulat ng Paring si Enrique Demond, kaya isinasagawa ang PAG-AANTANDA o SIGN OF THE CROSS ay sapagkat ito ay TANDA ng taong Katoliko. At totoo naman ito dahil madali mo naman talagang makilala ang Katoliko sa Hindi Katoliko, kapag nasa sasakyan ka, pag napatapat sa Simbahan, at may nag-antanda eh alam mo na kagad na Katoliko iyon.

   Niliwanag din ng aklat Katoliko kung papaano isinasagawa ang pag-aantanda, ito ay paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng KANANG KAMAY; ang una ay sa NOO.

   Hindi niyo ba napapansin mga kaibigan na kahit kaliwete ang isang Katoliko hindi siya maaaring mag-antanda sa pamamagitan ng kaniyang kaliwang kamay? Kailangang KANANG KAMAY lamang ang kaniyang gagamitin. At hindi niya maaaring umpisahan ang pag-aantanda sa ibang bahagi ng katawan maliban sa kaniyang NOO lamang?

   At dahil sa ito ay PAGAANTANDA na gamit ang KANANG KAMAY at NOO, kaya ito ay maaari nating tawagin na TANDA SA NOO at KANANG KAMAY.

   Ipinag-uutos ba ito ng Biblia? May mababasa ba tayong verse sa Bible na nagtuturo na gawin ang bagay na ito?

   Ang Tanda sa Noo at Kanang Kamay

   Sa Biblia, may binabanggit na TANDA SA NOO AT KANANG KAMAY, pero ang kapansin-pansin hindi ito tanda ng mga taong maliligtas o tanda ng mga hinirang ng Diyos, kundi tanda ng mga taong mapapahamak:

   Apocalypsis 13:16 “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;”

   Mabuti ba ang pagkakaroon ng tandang ito? Ano ba ang idududulot sa tao kung tayo ay mananatiling magkakaroon o magsasagawa ng tandang ito?

   Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY, Ay iinom din naman siya ng alak ng kaglitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan."

   ang mga taong nagsasagawa ng PAG-AANTANDA o SIGN OF THE CROSS ay ang mga taong mapapahamak, sapagkat sila ang nagtataglay ng TANDA sa NOO at KANANG KAMAY.

   At ito ay sinasang-ayunan maging ng PASIYON ng Iglesia Katolika na sinulat ng isa pang Pari na si Aniceto dela Merced:

   "Ipag uutos mag quintal sa noo o canang camay sucat pagca quilalanan na sila nga, i, campong tunay nitong Anti-Cristong hunghang." [Pasion Candaba, isinulat ng Paring si Aniceto dela Merced, Page 210]

   Sabi ng Pari, ang nagtataglay ng TANDANG ito ay kabilang sa mga tao na tinatawag na Anti-Cristo o kalaban ni Cristo kaya po tiyak na mapapahamak at hindi maliligtas sa Araw ng Paghuhukom.

   Delete
 4. Ang mga Hula na nagpapatunay sa kaniyang pagiging Sugo

  Ang dakong pagmumulan ng Huling Sugo

  Si Kapatid na Felix Manalo na aming pinaniniwalaang sugo, may hula ba sa kaniyang kahalalan at karapatan bilang tunay na sugo ng Diyos bago pa ang paglitaw niya sa daigdig? Totoo bang siya ang huling sugo ng Diyos? Mayroon ba sa bibliang ipinakikilalang huling sugo? Ating tunghayan ito:

  Isaias 41:4-5 “Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito.”

  May binabanggit dito ang Diyos na huli dahil ang sabi niya’y “kasama ng huli”, na ang ibig sabihin ay sasamahan ng Diyos ang huling sugo niyang ito. May sinabi din siyang “Nakita ng mga pulo”, na ang ibig sabihin na ang dakong pagmumulan ng sugong ito ay binubuo ng mga pulo at doon lilitaw at makikita ang huling sugong ito ng Diyos.

  NAIINTINDIHAN BANG MABUTI YANG TALATA NA YAN KUNG SINO YAN? YAN EH PATUNGKOL KAY JESUS HINDI SA KASAMA NYANG HULING SUGO!!


  Isaias 24:15 “Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon, ng Dios ng Israel, sa mga pulo ng dagat.”

  Ang mga pulo na makakasaksi sa paglitaw ng huling sugo ng Diyos ay nasa silanganan, anong silanganan ang tinutukoy? Saang panig ng daigdig ito matatagpuan? Ating sasagutin iyan maya-maya lang…

  Narito pa ang isang hula tungkol sa huling sugong ito?

  Isaias 46:11 “Na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

  May binabanggit ang Diyos sa hulang ito na “ibong mandaragit” na magmumula sa silanganan, kaniyang nilinaw na hindi ito literal na ibon dahil sinabi niya na ito ay “tao na gumagawa ng payo mula sa malayong lupain”. Samakatuwid ito ay isang tao na ang Gawain ay inihalintulad lamang sa isang ibong mangdaragit. Binanggit ang kaniyang pagmumulan “silanganan” at “malayong lupain”.

  Ano ang ibig sabihin nung payo na kaniyang ipagagawa sa sugong ito?

  Awit 107:11 “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaasan:”


  Ang payo, sabi ng Biblia ay ang mga salita ng Diyos. Samakatuwid ang tungkulin ng taong ito na magmumula sa malayong lupain na nasa silanganan ay PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS – Isang sugong mangangaral na inihalintulad sa Ibong Mandaragit.


  Ano iyong malayong lupain na nasa silanganan na pagmumulan ng sugong ito? Ating basahin sa English Bible ang nasabing hula:


  Isaiah 46:11 “Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [King James Version]


  Ang sabi ng Biblia “far country” o malayong bansa na nasa “east” o silanganan. Samakatuwid ang sugong ito na hinuhulaan ay manggagaling sa isang malayong bansa – malayo sa bansang Israel, kaya malinaw na hindi sa Israel manggagling – isang malayong bansa sa silanganan na binubuo ng mga pulo. Maliwanag na ang tinutukoy ay ang PILIPINAS.

  YANG TALATANG YAN EH PATUNGKOL KAY CYRUS HINDI KAY MANALO!
  Geneva Study Bible
  Calling a ravenous {i} bird from the east, the man that executeth my {k} counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also perform it.

  (i) That is, Cyrus, who will come as swift as a bird and fight against Babylon.

  (k) Him by whom I have appointed to execute that which I have determined.


  THE SIMPLE TEST TO TELL IF A CHURCH OR RELIGION IS FALSE AND FROM DEVIL ACCORDING TO CULTIC RESEARCH IS THIS :
  1) Do they claim to be the one and only true church of Christ?
  2) Do they have a “messenger of God” who has been revealed the only path of salvation?

  ReplyDelete
 5. thats the test 4 a true religion!

  That is y we are firm in our faith that the Church of Christ/Iglesia Ni Cristo is the true Church.

  Come join us!

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
  2. ang salita ng Dios ay nakatago sa hiwaga .
   at ipinagkaloob ito kay Ka Felix

   http://theiglesianicristo.blogspot.com/2013/12/the-bible-open-book.html?m=1

   Delete
 6. (re-post from other blog)
  Looking through the pages, it is as if the Bible itself was not complete. Remember that prophesies were named pointing Paul and John the Baptist before the Revelation of John was ever written closing it with a warning (Rev 22:18-19).

  Now, how about those disciples that continue the work of the Apostles? is there a need for prophesy? Does the Word of God failed to reached the uttermost part of the earth (Acts 1:8)?

  To whom did the Lord Jesus say where the salvation from(John 4:22)? To whom did God commit the promised New covenant(Heb 8:6-10)? Is it Jews? That's why God called Paul(Jew) to be an Apostle for us Gentiles!

  The True Church that was established by Christ received the New Birth experience.. Have you received the Holy Ghost since you believed(Acts 19:2-6)? Ask yourself? (John 3:5)

  Ang Sugo ay nagpapahayag ng mga bagay upang malinawan ang lumang kasuguan, nagpapahayag ng saloobin ng Dyos na di pa hayag sa tao, puspus sa banal na Espiritu, hindi nagtuturo ng kanyang sarili o umaangkin ng kanyang kasuguan, at nagpapahayag ng pawang katotohanan.

  Bro. Manalo for me is a great minister of the Bible, that's all.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. ang salita ng Dios ay nakatago sa hiwaga .
   at ipinagkaloob ito kay Ka Felix

   http://theiglesianicristo.blogspot.com/2013/12/the-bible-open-book.html?m=1

   Delete
 7. Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  Is it really Bro Manalo?? Does the Bible failed to fulfill this prophesy prior the closing of New Testament?

  Before this prophetic message came, what is the condition of Judah (Southern Kingdom w/ 2 Tribes)?
  Please read Isaiah 39:1-8 (Prophesy of the fall of Jerusalem to Babylon during the reign of Hezekiah, King of Judah)

  But before this Prophesy happen, God anointed a man not belonging to the Tribe of Israel…
  Isa 45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;
  Isa 45:2 “I will go before thee….”
  Isa 45:3 And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel.
  Isa 45:4 For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: “I have surnamed thee”, though thou hast not known me.
  >> He was called for the sake of Jacob / Israel, God’s elect…

  >> He was appointed by God to build the City (Prophetic message bec Jerusalem was not yet destroyed)
  Isa 45:13 I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the LORD of hosts.

  >> And this man will come from the East!!
  Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  Prophet Isaiah has not seen its fulfillment, then another Prophet came named Jeremiah…
  Jer 32:36 And now therefore thus saith the LORD, the God of Israel, concerning this city, whereof ye say, It shall be delivered into the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence;
  Jer 32:37 Behold, I will gather them out of all countries, whither I have driven them in mine anger, and in my fury, and in great wrath; and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely:
  >> Almost the same prophesy given by Isaiah but includes the re-gathering of Israel…

  >> Then the fulfillment!!! (Jeremiah Chapter 52)
  2Ch 36:20 And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:
  2Ch 36:21 “To fulfil the word of the LORD by the mouth of Jeremiah…”
  2Ch 36:22 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,
  2Ch 36:23 Thus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath the LORD God of heaven given me; and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? The LORD his God be with him, and let him go up.

  Prophesy of Isaiah Fulfilled:
  Isa 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

  Isaiah 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.
  >> What country is at the east, far side of Israel / Jerusalem??? It is Persia (Iran)!!!
  >> Then who is that Ravenous bird?? He is Cyrus, King of Persia!!!
  >> You can verify this from the Bible, History writings and other informative site you prefer… :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ano yan , literature ? gumising ka ! Propehcy yan , punagdugtong mo lahat ?? Hahaha

   Delete
 8. Palagi po nating tatandaan na hindi lamang ang mga tunay na lingkod ng Diyos ang mahusay sa paggamit ng Bible, and Diablo rin maging mga alagad niya ay may ankin ding husay sa paggamit nito, huwag po tayong padadaya sa kanila.

  Mabuhay ang IGLESIA NI CRISTO!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jun Patalinhog... you are right so I invite you to our discussions in "Ang Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw - Part2.
   ... :)

   Delete
  2. TUGMA NA TUGMA ANG SINASABI MO Jun Patalinhog, DAHIL SI FELIX MANALO NA NGA AY ISANG DIABLO NA NAG KUNWARING SI CRISTO. KAYA HUWAG KA PADADALA SA IGLESIA NO CRISTO....

   Delete
  3. JANET - PROUD TO BE IGLESIA NI CRISTO7 December 2012 at 12:12

   HAHA....KITANG KITA MO NAMAN TALAGA ANG MGA TAONG ITO OH...TUPAD NA TUPAD ANG ARAL SA BIBLIYA...ANG MGA TAONG ITO MINAMALI ANG KATOTOHANAN...AT ANG MALI GINAGAWANG TAMA....KITANG KITA NAMAN ANG MGA PATUNAY SA BIBLIYA OH...TUNAY NGA NA TUSO ANG JABLO...KINAKASANGKAPAN PA KAU...

   TO GOD BE THE GLORY...MABUHAY ANG IGLESIA NI CRISTO, ANG IGLESIANG ITINATAG NG PANGINOONG CRISTO HESUS...

   Delete
  4. ang salita ng Dios ay nakatago sa hiwaga .
   at ipinagkaloob ito kay Ka Felix

   http://theiglesianicristo.blogspot.com/2013/12/the-bible-open-book.html?m=1

   Delete
 9. to: acts of laguna

  ano ang mapapala at patutunguhan sa pakikipagdiskusiyon sayo kung pagkatapos ng lahat ng tuligsa at mga katanungan mo ay nasagot na,kung ang pakay mo ay para din mabasa ng iba ang post mo sorry kasi din naman sila naniniwala sayo kahit karelihiyon mo, sa iglesia ni cristo din parin naman sila naniniwala, balibaliktarin mo man aral niyo para pabulaanan aral ng iglesia,wala kana magagawa ikakatanda mo lang sa sakit sa ulo dahil maliban sa INC wala ng iba dito na kami hanggang kamatayan, ang tanong nalang kung kilan ka magpapadoktrina sa iglesia ni cristo, hintay ka namin ok....may panahon pa para sayo,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jr, the Bible said "Preach" not "Force"... believe or not, its up to them.

   [lahat ng tuligsa at mga katanungan mo ay nasagot na]. Giving answer is not a ground for truth. Anyone can answer anything they want, right. But it doesn't mean they are all truth.

   Anyways, as you see, discussion is a type of indoctrination. INC post their doctrine, I read and digest it, unfortunately I don't agree is some grounds.

   You said "dito na kami hanggang kamatayan". You know what Jesus said to Peter when he said...

   Luke 22:33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death. v34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.

   You might be strong right now in faith, but make sure up till the end. You may not deny Jesus in words, but possibly in deeds. Be strong still my friend Jr, seek more.

   I won't rely on my own strength. I still consider my self poor in the sight of God, that's why I still want to know Him more.

   Sharing the Bible don't give me aches, in fact it gives me strength the more I share it.

   As the Bible also said:
   1John 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
   > My post is not limited for reading purposes...

   Regards...

   Delete
  2. acts of laguna liban kasi sa INC wala ng ibang tinutukoy si cristo na Iglesiang ililigtas niya kundi itong Iglesia Ni Cristo lang na pinangakuan niya ng kaligtasan pano namin ngayon di sasabihing hanggang kamatayan na, na maging kaanib kami sa Iglesia e wala na ngang iba pang Iglesiang ililigtas di ba, kung sa palagay mo di pa nasasagot mga tanong mo padroktina ka sa INC, at kung sa akala mo naman puwersahan ang pag aanyaya namin para magpadoktrina e di sana nagpapadoktrina ka na ngayon dahil sabi mo puwersahan di ba, palibhasa kasi alam namin at tinanggap namin ayon sa mga aral ng Diyos ang katutuhanan kaya ganun nalang ang malasakit naming maakay din kayo sa INC, kahit na ikaw alam mo din yan na ang tunay na may kaligtasan ay nasa loob ng INC nababasa mo rin ang mga talata ukol jan, nagkataon lang kasi na jan ka sa relihiyon mo ngayon at kahiyaan nalang kung lilipat kapa di ba, huwag kang mahiya welcome ka naman anytime sa INC

   Delete
  3. Hahahah ang akala kasi ni ACTS OF LAGUNA. AY PAG BINASA NATIN UNG POST NYA AY MANINIWALA TAU SA KANYA.. NAKAKATAWA.. MATIBAY ANG AMING PANINIWALA NA ANG IGLESIA NI CRISTO ANG TUNAY.. GANYAN KAMING MGA INC.. HAGGANG KAMATAYAN..

   Delete
  4. ACTS of Laguna1 July 2012 at 12:13

   am most delighted if it is... but if its not rooted in the first church established by Christ at the day of Pentecost, them what it is???

   Delete
  5. IKAW Anonymous, BASA DITO UPANG MATIGIL NA IYAN KAYABANGAN MO.....James 5:12 But above all things, my brothers, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath...
   heaven.
   Matthew 23:16-22 Woe to you, you blind guides, which say, Whoever shall swear by the temple, it is nothing...

   Delete
 10. Sa anong grupo ng pananampalataya tumutukoy ang HILAGAAN at TIMUGAN na binabanggit sa Isaias 43:5, na magtatangkang pumigil sa mga anak na lalake at babae ng Diyos sa hula?

  Alam po nating lahat na ang mga pangunahing relihiyon sa kasaysayan ng mundo ay ang Christianity, Judaism at Muslim.. hindi natin puedeng sabihin na dalawang puersa lamang ang tinutukoy o' kumakatawan sa Hilagaan at Timugan..at 'malamang' o maari nating sabihin na hindi ang mga Protestante at Katoliko ang tinutukoy na grupo ng pananampalataya sa nasabing talata.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Unang-una kaibigan, sino ba iyong tatangkaing pigilin sa talata,

   Iyong mga anak na babae at lalake ng Diyos mula sa Malayo, at mula sa mga wakas ng lupa.

   Ang katuparan niyan ay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas.

   Sino ang nagtangkang pumigil o kumalaban sa Iglesiang ito nung ito ay nagsisimula pa lamang?

   Mga Katoliko at Protestante, kaya nga karamihan ng mga pangunahing naging kaanib sa INC ay galing sa dalawang malalaking relihiyong iyan.

   Kaya iyan talaga tinutukoy na HILAGAAN at TIMUGAN na pipigil.

   Delete
 11. Ako po'y nagsusuri, wala po talaga akong makitang dahilan upang sampalatayanan si Felix Manalo. dahil noong 1914 po siya ay hindi pa ipinoproklamang "sugo" e. tapos ang ipinagtataka ko rin ay bakit kailangan pa siyang patungan ng kamay ng mga obispo at pastor protestante sa Cine Gloria na aking nabasa sa Pasugo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. protestant pastors recognized FYM in Cine Gloria, giving FYM the honor of being a great successful pastor among them.

   It was the year when FYM just started preaching about the INC, unknowingly that FYM will turn against their own protestant doctrine and practices."

   Delete
 12. Veljo R Somira para po pala sayo mali ang lamsa at james moffat.. ang tama new world translation ganun hehe..? - Oo naman po. hehe. Pag may nakita kayong issue malugod naming sasagutin. :D


  ang tama daw po na salin ay new world translation ayon sa kanila..hehe

  ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng mga kaibigan nating saksi???

  ReplyDelete
  Replies
  1. sariling pagunawa lang ginagamit nila . walang espirito santo tsk2

   Delete
  2. nasa salita ng Dios na nasa biblia ang tamang basihan , wala sa translation..
   diyan makikita kung walang kontrakontra

   Delete
 13. my tanong po ako..kelan ipinangaral sa inc na si bro fym ang sugo? mula po ba noong 1914?

  at my link po ako na nag papabulaan sa knyang kahalalan..sana ay masagot po ito...

  http://katotohanantungkolsainc-1914.blogspot.com/

  ReplyDelete
 14. my nais po akong malaman... nang ang panginoong hesukristo ay umakyat na ng langit, di po ba ang mga apostol ang nagpatuloy sa patuturo sa mga kaanib sa iglesia...pano po sila nangaral e di pa po tapos ang bible noon panahon nila, at saan nila galing ang mga tinuturo nila naririnig ba nila ang DYOS o si CRISTO? or namemorized ba ng mga apostol ang lahat ng mga turo ni cristo? at ganun din po sa panahon na mawawala na ang mga apostol..panong paraan po nag patuloy ang iglesia..bakit nakuha nilang matalikod..sana po ay masagot ito..salamat

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://theiglesianicristo.blogspot.com/2013/08/what-is-iglesia-ni-cristo.html?m=1

   Delete
 15. Hi!
  I don't know where to place this message. Maybe Here:

  God the Father:
  You are either for Me or against Me. The choice is yours
  Tuesday, February 21st, 2012 @ 12:30

  I am God the Father, Creator of all things. I am speaking with you tonight in the name of the Holy Trinity
  My daughter the time has come for the first of the seals to be broken and how this saddens Me. I have promised that before this happens I will offer My Seal of Protection on the foreheads of all those who believe in Me. Now I give you, children, a last chance to stand up and decide. You are either for Me or against Me. The choice is yours.
  To those who reject My Holy Word given to this, the end time prophet, you must hear Me now as I speak. I give you the prophets to guide you.
  Why do you reject My love? Why do you allow doubts to blind you to the truth?
  Much as I love you there is little time and you will be given seconds to decide on your own fate. For in time, My patience will run out. Ignore My calling and you will find it difficult to find Me in the wilderness ahead. If you accept My Seal of Love you will be within My protection at all times. This protection will cover your families. This is My final call to offer you My Seal of Love.
  After that you will have to face the bleakness of the Great Tribulation exposed, alone and without a crutch to lean on. I will never force you, children, to love Me. That is your own choice and, of course, love can only come from the heart. I extend My hand of love now. If you know Me you will recognise Me. If you say you know Me but reject My gesture of love and protection, then you do not really know Me at all. My children keep close to Me now for the first seal has been finally opened. The earth will shake all over in various parts of the world and then you will be without doubt.
  Because I love you I will await your response after that. Never reject My prophets for you reject Me. Harm or slander My prophets and you do the same to Me. For it is My voice from Heaven that you insult. Far better if you do not speak at all and remain silent if in doubt. It is now the time for the prophecies to be proven. Many will fall on their knees in shame and regret when they will see how their rejection of My messages, through my end time prophets, have torn Me in two. How their condemnation and ridicule have made a mockery of My holy word. How the truth was too bitter for them to swallow and how the lies from the false prophets and fortune tellers gave them the shallow comfort they sought. How far My children have fallen away from Me. How ungrateful they are.
  To those who know Me, and accept My Seal, know that you will have eternal life.
  You never doubted My word because your humility and childlike love for Me meant that you did not allow intellectual reasoning to block your ears to the truth.
  So many of My true prophets sent to you over the last twenty years were mocked, abused, tormented and cast into the wilderness. To those of you who slandered My messages you should be ashamed.
  Yet you idolised the false prophets and bowed before them. To you I ask, which God do you bow before? You know who you are. The time has come for you to face the truth. For you are either for Me or against Me. If you cannot recognise Me then you are lost. To those who do hear My voice follow Me and help Me build My remnant church on earth. I will lead you through the havoc which will be wielded by the anti-christ. You will not suffer the torment which will befall those who refuse to reject false idols, greed, materialism and lust for power. I call on all of My children to listen. I ask you to open your eyes before it is too late.

  Please log on to: http://www.thewarningsecondcoming.com/. Please read all the messages. Thanks and God bless!

  ReplyDelete
 16. Golder LightBearer,

  Thank you for that wonderful speech...but I am just wondering, when & where did you hear it?...in your dreams?...or just out of your wild imagination?

  Here's the Bible has to say:

  "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

  And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book."

  Revelation 22:18
  King James Version (KJV)

  So, where exactly in the page of the Holy Scripture did you read this "speech" word for word?

  AWAITING YOUR REPLY,

  --Bee

  ReplyDelete
 17. "Isaiah 46:11 “Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.” [King James Version]

  At totoo namang binubo ang Pilipinas ng napakaraming pulo na mahigit 7,000 na mga isla o pulo na siyang pinakamarami sa buong Asia"

  ~~~~

  Dito palang mali na, mas marami ang pulo ng Indonesia kaysa sa atin, so paano na yan ibig sabihin nito taga Indonesia ang sugo?

  Yan ang hirap kapag limitado ang kaalaman ng isang tao, sinasamantala masyado tsk tsk tsk

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang hina mo din ... walang eksangtong lugar nga db kung san lang magkakatotoo.. dun na... eh san ba nanyari ang hula???

   san ba lumitaw ang inc?? sa indonesia ba??? ang hina mo. aman

   Delete
 18. tanong: sino po ba ang nag bautismo kay ka felix manalo? kasi sabi ang sino daw ang hindi ma bautismuhan ay di maliligtas? so, si ka felix po ay di maliligtas? kung si jesus na bautismuhan, ang sugo , hindi???

  please reply your answer to:
  preigun@gmail.com

  thank you.

  ReplyDelete
 19. Mali naman ang inyong mga tinuran na INC na sinasabi ninyo na si Felix Manalo ang huling sugo ng Panginoon.Ano ang mga batayan ninyo na siya ang napili ng ating Panginoon na siya ang huling sugo?Wala naman sa katangian niya ang huling sugo bagkus ginagamit lamang niya ang INC para magkamal ng limpaklimpak na salapi at siya lamang at ang kanyang pamilya ang yumayaman.Sinisiguro ko sainyo hindi siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon dahil marami siyang naging kasalanan na dapat niyang pagdusahan.
  Hindi rin kayo nakakasiguro na mga INC na kayo'y maliligtas sa oras ng hangganan dahil maraming taliwas sa mga itinuturo ninyo at malayo pa kayo kung talagang pagkamakadiyos ang inyong tatahakin na landas sa tutuo at makatutuhanang pagsamba sa ating Panginoon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo7 December 2012 at 12:31

   ayan...puro kau paratang...yan ang trabaho ng Jablo, magpakita kau ng mga patotoo nyo...at mga talata nyo sa Bibliya na mali ang aral nang Iglesia ni Cristo...kc kahit magsalita kau ng magsalita jn...kahit lumuha kau ng Dugo...alam naman ntn...kahit basahin nyo pa ang Bibliya mula simula hanggang huli...lahat ng aral ng INC ay naaayon sa Bibliya at tama ang pagkaunawa... walang contradiction....palibhasa kc kau gumagamit nga kau ng Bibliya pero kontra kontra naman ang mga turo....alam naman ntn n ang Bibliya-salita ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng magkaroon ng salungatan...

   Delete
  2. bakit ang mat.28:19 hindi ninyo sinonod?

   kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa.

   Bautismuhan sila sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo..

   (mismong si Jesus ang nagsabi niyan mga kaibigan.?.)


   Delete
  3. Prophesy po yan ni Elias sa ating panginoong Jesus...wala ng ibang Mesiah na darating dahil dumating na 2000 years ago. eh ng mabasa ni Felix Manalo sinapian ng magaling ...mangangaral nga naman pero sa likod noon BIG SMILE dahil its a good business and easy...kaya nga naka registered sa sec. dahil alam niyang kikita siya ng malaking halaga...yon lang po yon mga kaibigan..

   Delete
 20. haaiiist.. kaya nga mga kapatid, sinabi na ng Panginoong Diyos, kahit anung gawin nilang pagbasa at pag unawa sa mga nakasulat sa BIBLIA kung hindi sila pinagkalooban ng PANGINOONG DIYOS na maunawaan nila iyon o maliwanagan sila, HINDI NILA IYON MAUUNAWAAN KAILANMAN! kht magpakdalubhasa pa sila sa pag aaral, kagaya ng mga pari, kng hindi nman sila sinugo ng Panginoong Diyos pra mangapangaral ng Banal nyang Salita,hindi nila iyon mauunawaan.. nkalagay n nga sa Biblia ang mga pinagbabawal ng Diyos, napagaralan ndn nila yun, pro anu? sinunod b nila? HINDI. ang sinunod nila ay yung pansarili nilang Pagkaunawa sa biblia at kng anu2 pang mga aral na nagmula sa knila. KAYA ANG MGA TAGA SANLIBUTAN NA MARAMING SINASABI AT PANINIRA SA IGLESIA NI CRISTO eh HAYAAN NYO NA SILA, DAHIL SADYANG MGA KATULAD NILA AY NKAKAAWA...HINDI NILA ALM ANG KANILANG MGA SINASABI AT KANILANG PINAPALIWANAG... ANG PANGINOONG DIYOS NA PO ANG BAHALA SA KANILA KUNG BIBIGYAN SILA NG AMA NG PANG UNAWA AT LIWANAG SA KANILANG ISIPAN...DHL HNGGT HINDI SILA NANINIWALA SA MGA KATOTOHANAN MANANATILI SILANG GNYAN, WLANG KATAPUSAN SA KAKASALITA NG KNG ANO2... MAPALAD ANG MGA TAGA IBNG SANLIBUTAN NA NAKAUNAWA AT NAKAINTINDI SA KATOTOHANAN DHIL TINAWAG SILA NG PANGINOONG DIYOS SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO... malalaman din nila na mali sila pagdating ng paghuhukom, at nasa HULI ANG PAG SISISI, KAYA SA HALIP NA MAGSALITA KAU KONTRA SA KATOTOHANAN NA ARAL NG PANGINOONG DIYOS SA BIBLIA, AY MAGSURI KAU SA AMIN, AT MAGTANUNG SA AMING MGA DOKTRINA...MAS MAINAM KNG PERSONALAN AT HINDI PO D2... LAWAKAN PO NINYO ANG INYONG PAGIISIP,HUWAG NINYONG ISARA! BUKSAN NINYO ANG PANGUNAWA NINYO PRA KAU AY MALIWANAGAN... ANG SARADONG ISIPAN AY MGA TAONG PURO KONTRA ANG MGA SINASABI.... ok po?

  ReplyDelete
 21. kung si Ginoong Felix Manalo nga ang huling sugo saang bahagi ng Bibliya matatagpuan ang Pangalang Felix Manalo...

  at bakit ang pangalan ng inyong Sekta ay Iglesya ni Kristo gayong hindi kayo naniniwala na Diyos si Kristo.

  at bakit hindi din kayo na naniniwala sa Holy Trinity na Binanggit sa Mat. 28:19

  at panghuli dapat ang sugo ay Banal sapagkat ang nagsugo ay banal at lipus ng kagandahang loob at kapangyarihan.

  paano ninyo mapaniniwala na sugo nga siya?

  salamat po!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello anonymous
   Isa lang po akong kabataang pinalad matanglawan ang katotohanan. Kung ipagpipilitan mo pong hanapin ang name ni ka.felix manalo eh di na matatawag na HULA ang nakasulat sa isaiah. Kasi tiniyak mo na e. may pangalan na kaya di na mgiging hula. Tss kaya nga pangitain ang ibinigay e

   Delete
 22. Calling the Ravenous Bird from the East. Of course not Manalo. East of Israel is Persia. King of Persia Cyrus is the Ravenous bird. Argumento ng blog owner na ito very fallacious.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang iglesia ba ni cristo na tinayo ni manalo ang maliligtas?

   paano nalang yong mga tao na nanalig ng DIOS noong unang panahon? noong wala pa si cristo nag anyong tao.

   sabi nila ang pag anib daw ng iglesia ni cristo na tinayo ni manalo ay maliligtas?

   anong sabi ng biblia? 1 cor 15:1-2,ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid ang evangelio na sa inyoy aking ipinangaral,na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan,2,sa pamamagitan naman nitoy ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan.....

   tingnan natin kung sila lang ba ang bubuhayin muli?[iwan ko lang kung kasali kayo]

   gawa 25:15 may pagkabuhay na manguli sa di ganap.

   kita nyo? pinangungunahan ninyo ang biblia at pilit ang huwad nyong turo.   Delete
  2. ang kaligtasan ng tao ay nag depende sa biblia base sa 1 cor 15:1-2.

   sa dami daming huwad na relihiyon ang iba ay nalilito kung alin ang tama.

   ang kailangan nyo lang pag aralan ang biblia kung sino ang tamang relihiyon.

   1,sila bay nag susulong sa pangalang ng DIOS? ISAIAS 12:4?

   2,SILA MAY NEUTRAL SA POLITICS? SAntiago 1:27?
   3,sila bay naka sentro sa pag mamahal sa isat isa? juan 13:34-35.

   4,nangangaral ba sila ng kaharian na DIOS na ito ang pag asa? mateo 24:14

   at marami pang iba...

   correction:gawa 24:15 pls read.

   Delete
  3. Nag turo ba sya ng salita ng Dios?

   Delete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. shyllacsjw: natalikod nga ang unang iglesia db???? ang hina mo aman umintindi..

  kaharap mo na ung katotohanan.. huwad pa din?? anong klaseng pag iisip..

  itinalikod ng mga katoliko ang unang iglesia noon.. kea lahat ng tao na wala kay hesu crsito ay matutupok.. sa apoy..

  kung abutan kang wala ka sa iglesia ni cristo...
  matutupok ka... sa apoy...


  hindi mo kayang pag bayaran ang kasalanan mo... tanging si hesu cristo lang ang mkakatubos ng kaluluwa mo sa poot ng apoy

  kung hindi ka sangkap ng katawan ni cristo tapos... sa pag huhukom...

  1 Corinto 12:12-13 “Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.”

  Ang taong nagnanais na maligtas sa Araw ng Paghuhukom ay kinakailangang mabautismuhan sa isang katawan, na ang katawang tinutukoy ay ang katawan ni Cristo kung saan kinakailangan na tayo ay maging sangkap o maging miembro nito. Alin ba iyong katawan ni Cristo na kung saan dito tayo dapat mabautismuhan? Basahin natin:

  Colosas 1:18 “At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”


  Ang katawan ni Cristo na tinutukoy ay ang Iglesia. Ang kaniyang katawan na siya rin ang ulo nito – ang Iglesia ni Cristo. Dito sa Iglesiang ito na pinangunguluhan ni Cristo dapat mapabilang o maging kaanib ang tao upang siya’y magtamo ng kaligtasan. Ito ang itinuturo na paraan ng Tagapagligtas upang tayo ay makaligtas sa nakatakdang kapahamakan na napakalapit nang dumating.

  Dahil ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas ni Cristo:

  Efeso 5:23 “Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.” [Magandang Balita, Biblia]

  At ito ang pinaghandugan niya ng kaniyang buhay:

  Efeso 5:25 “Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito,” [MB]

  Ang sinomang nagnanais na makaligtas ay hindi niya kailanman maiiwasan ang pag-anib sa tunay na Iglesia sapagkat ito ang tanging kaparaanang itinuturo ni Cristo na ating Tagapagligtas. Ang mapapabilang dito ay ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng Araw ng Paghuhukom…

  ReplyDelete
 25. ganyan lang ba ang kaya mong gawin?gumamit sa talata na wala ka naman alam ang pakahulogn?

  sagutin mo lang ang simple kung tanon:

  anong relihiyon ni cristo? iglesia ba ni cristo?

  sino ba ang nag lukluk ni jesus na maging ulo ng iglesia?


  saan ba naka pangalan ang iglesia?sa nag lukluk o sa naka lukluk?


  mababasa ba sa biblia na ang iglesia na tinatag ni manalo[chosen people?

  ganito ang palusot ninyo may mababasa kaba na si manalo ang nag tatag sa iglesia?

  kaya nga ang nag tatag si cristo po,kung susurin mo nang mabuti malalaman mo din na ang pangalan ng iglesia na tinatag ni cristo ay sa pangalan ng DIOS.

  ReplyDelete
 26. kung sino man ang nasa TAMA at nagsasabi ng totoo, ay wala ng dahilan para makipag debate at wala nang dapat pang patunayan.
  hindi nyo ba napapansin na sa mga ginagawa nating ito, nagkakabuklod buklod na ang mga tao at unti-unti lang kayong nagkakaron ng hidwaan ng dahil sa pagpapatunay kung ano ba talaga ang tamang relihiyon.. sa palagay ko, hindi ikatutuwa ng Panginoon ang mga ganitong asal ng mga tao, lalo pa't gamit na gamit ang mga salita Nya sa mga debateng walang patutunguhan..

  ReplyDelete
 27. to redstar:

  ang sa amin po ay pangatwiran base sa kasulatan. si jesus bay nagpatotoo? o.o naman at sigurado syay nangatwiran rin.

  bakit kailangan ang pag patunay? dahil marami pong nasa maling landas.ang kagustohan ng DIOS para isalba ang kanilang buhay.


  kung hindi na kailangan ang pag papatunay?anong kagamitan ang nasa mateo 24:14?

  sa amin po walang personal na hinanakit sa bawat religion, bakit ba ginawa namin ang pagpapatunay dahil po sa juan 13:34-35.

  salamat naman sa openion mo. God blss us.

  ReplyDelete
 28. Sana nga ang bawat tao na to e wala nga talagang hinanakit sa bawat relihiyon. Sa totoo lang po, wala tayong karapatang humusga kung sino ang nasa mali o tama. Pare-pareho lang tayo ng hangad, ang mapaglingkuran ang Ama. Si Cristo ay Cristo, tayo, mga ordinaryong tao lang. Wala tayong karapatang magmataas at humusga ng kapwa. Lahat tayo may karapatang bumasa ng bibliya. Ang ginawa po ni Ginoong Manalo na pagsasaliksik sa biblya para malaman ang katotohanan ay maari din nating gawin para malinawan. Wala pong perpektong relihiyon, alam po natin yan. Mahalaga po ang pag respeto at pag papakumbaba. God bless us.

  ReplyDelete
 29. Ka aerial ako po ay kapatid sa iglesia may akay po akong Judaism ksi po paliwanag sa akin ng akay ko bkit daw itina translate pa pati ang pangalan ni cristo dpat lang daw ang wika lang ang ma translate bkit daw pti pangaln natatranslate? tulad sa english "christ" sa tagalog "cristo". Ang pangalan daw na kenneth kpag tinawag sa ibang bansa ay kenneth pa rin daw ang tawag.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sabihin mo sa kaniya...hindi naman tayo ang promotor ng PAGTATRANSLATE ng mga PANGALAN ng mga TAO nung UNANG PANAHON eh. Iyan ay gawain ng mga NAGSIPAGSALIN ng mga BIBLIA na hindi natin Ka Relihiyon. Kasi kung hindi naman nila ginawa iyon, di ang tawag natin kay JESUS ay "YESHUA" at hindi "JESUS", dahil iyon ang pangalan niya sa HEBREW eh at isa siyang JUDIO. Wala naman akong nakikitang PAGKAKAMALI dahil wala namang aral na nilalabag sa BIBLE na ARAL ang PAGSASALIN ng PANGALAN eh...pero hindi tayo ang may gawa niyan kaya huwag niya sa atin itanong iyan.

   Delete
  2. Lilinawin ko lang PANGALAN ng TAO ang tinutukoy ko diyan, baka kasi MAMISINTERPRET ng mga JW iyan, at magtatalon sa tuwa, at sabihin na hindi ako TUTOL sa PAGTRANSLATE ng PANGALAN ng DIYOS....

   Iba po ang PANGALAN ng TAO sa PANGALANG PANSARILI ng DIYOS.

   Delete
 30. Slamat po sa sagot, mlaki bgay ang nagawa nyo pra sgutin ang paliwanag at tanong niya sa akin, na itinanong ko po sa inyo. God bless. :D

  ReplyDelete
 31. Una sa lahat mga kapatid mahalaga po ang pasusugo at prophecy ngayon if hindi man sila naniniwalang may sugo ang dios sa mga huling araw na mismong nasusulat naman, mas hindi po kapanipaniwala yong may hawak lang ng bibliya at hindi naman nagpakilala nagpatuany na sila ay mga sinugo ng dios. kahit nga sa panahon ng panginoong hesus ng syay nangaral hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sapagkat sya pinagbabato at pinapatay ng mga taong may pinanghahawakan din aral noon ngunit kailangan talagang mangyari sapagkat doon nagkaroon tayo ng katubosan don sa mga tunay na nakakakilala sa ating panginoong hesucristo.

  ReplyDelete
 32. Tnong ko lang po ka aerial, bkit po ang iba ay hindi kumakain ng baboy? smantalng sa iglesia ni cristo pwede naman.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nung panahon kasi ni Moises ipinagbawal iyan ng Diyos:

   Levitico 11:7 At ang BABOY, sapagka't may hati ang paa at biak, datapuwa't hindi ngumunguya, KARUMALDUMAL NGA SA INYO.

   Pero sa panahong Cristiano ang mga Karumaldumal na mga hayop noon ay nilinis na ng Diyos.

   Gawa 10:11-15 “At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa: NA DOO'Y NAROROON ANG LAHAT NG URI NG MGA HAYOP NA MAY APAT NA PAA AT ANG MGA NAGSISIGAPANG SA LUPA AT ANG MGA IBON SA LANGIT. At dumating sa kaniya ang isang tinig, MAGTINDIG KA, PEDRO; MAGPATAY KA AT KUMAIN. Datapuwa't sinabi ni Pedro, HINDI MAAARI, PANGINOON; SAPAGKA'T KAILAN MA'Y HINDI AKO KUMAIN NG ANOMANG BAGAY NA MARUMI AT KARUMALDUMAL. At muling dumating sa kaniya ang tinig sa ikalawa, ANG NILINIS NG DIOS, AY HUWAG MONG IPALAGAY NA MARUMI.”

   Kaya kumakain tayo ng Baboy kasi iyan ay nilinis na ng Diyos.

   God bless sa iyo kapatid…

   Delete
 33. Iyon oh, ang ganda ng paliwanag, slamat po sa site na ito.

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 34. Tnong ko lang po. bka ito rin po ay ipang atake din sa atin na kaanib sa iglesia ni cristo.
  Bkit po sa ibang aklat ng kasaysayan ay sinasabi na 27 ang start of WW1 at sa iba naman ay 28. Mlaking bgay po kung msagot ang tnong kong ito. Slamat po. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mag kaiba din naman ang date natin as pilipinas at sea america diba?

   Delete
 35. Sorry mali sa tnong ko . bka ito rin ang ipang atake sa atin na hindi INC.

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohanan.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 36. Tnong ko lang po, bkit po ang mga nagsasalin ng bibliya ay itinatranslate pa ang real name ksi daw po ang pangalan daw ay hindi itinatranslate katulad na lmang ng pangalang jesus dapat daw ay ''yeshua'' (ang pangalan ni jesus sa hebrew), pliwanag pa ng akay ko na isang judaism ay binabago daw ng mga nagsasalin ng bibliya ang real name, tnong ko lang po nagkakasala ba ang mga taong nagsasalin ng pangalan sa bibliya? ksi po iyong akay ko tanggap niya ang salita sa bibliya pero ang hindi niya matanggap ang pangalang jesus ksi daw po,hindi raw ito ang real name kundi ang pangalang "yeshua", at tinanong ko rin siya na kung sno ang kinikilala nilang sugo sa huling araw? ang sagot niya ang ating panginoong jesus, ang hindi niya alam tumawag ulit ang diyos ng huling sugo na magmumula sa sikatan ng araw. kya sumasamplataya ako na ang INC ang tunay na rlihiyon at hindi ang sinasabi niyang relihiyon na nkapagpatuloy daw sa bansang israel. Sna po mhanapan ito ng sgot ng saganon ay mai-share ko rin sa akay ko,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nung unang panahon lang naman uso ang pagsasalin ng Pangalan. At isa pa ang pangalang Jesus ay hango sa pangalan niya sa Greek na IESOUS at hindi sa HEBREW. At ang orihinal na wikang ginamit sa pagkakasulat ng NEW TESTAMENT ay GREEK at hindi HEBREW. Kung ang Tunay na Relihiyon ay JUDAISM, bakit hindi iyan ang Relihiyon ng mga Apostol ni Cristo? At bakit hindi na sinunod ng mga Cristiano ang kautusan ni Moises, na ito ay siyang batas na sinusunod sa relihiyong JUDAISMO?

   Delete
  2. Christian20 October 2013 at 06:04

   Nung unang panahon lang naman uso ang pagsasalin ng Pangalan. At isa pa ang pangalang Jesus ay hango sa pangalan niya sa Greek na IESOUS at hindi sa HEBREW. At ang orihinal na wikang ginamit sa pagkakasulat ng NEW TESTAMENT ay GREEK at hindi HEBREW.

   Samakatuwid, tanggap nyo ang salin na Jesus sa IESOUS? Pero hindi nyo tanggap ang salin ng Yahweh na JEHOVAH?

   Pwede po bang ipaliwanag nyo po kung baket? Sobra pong nakakalito isipin na ang ibang pangalan ay tanggap nyo ang pagsasalin neto maliban na lamang sa pangalan ng totoong diyos na Jehovah.

   Salamat po..

   Delete
 37. There could only be one (1) name for the salvation of souls
  ,.By the name of Jesus Christ of Nazareth - There is none
  other name under heaven giving among men, whreby we must be
  saved ACTS 4:10 -12 Christ jesus alone has the power to save
  souls, not any church or religion.

  ReplyDelete
 38. dati po akong kapatid ntiwalag po ako kc nkpg asawa ako ng sanlibutan gusto ko po xang maliwanagan..kasi hindi po xa naniniwalang tao si cristo..at bakit daw po naging huling sugo si ka felix..sana matulungan nio po ako para mkapag balik loob at maihandog ko po mga anak ko..

  ReplyDelete
 39. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 40. Ammh may itatanong lang po ako aerial's .kung sana po ay maisagot ninyo.Ano po ba talaga ang tunay na relihiyon?pero sa tingin ko po ang tunay na relihiyon ay iglesia ni cristo dahil tama at tapat ang mga itunuturo dito at lalo na sa bibliya mag kakatugma at nauunawaaan ko ng lubusan ang mga itinuturo nyo sa amin.pero sana po alam nyo kung ano po talaga ang totoong relihiyon.dahil po ang sabi po ni Felix Y. Manalo,ang totoong relhiyon ay ang iglesia ni cristo at sya ang huling sugo ng diyos kaya naniniwala ako sa kanya.ngunit naguguluhan parin po ako.kung ano ang tama at ang hindi.pero sana po maibigay nyo po ang aking tanong.para po mag palit na rin po ako ng aking relihiyon at ang pipiliin ko po ay ang 'IGLESIA NI CRISTO'Para po maging kaanib na rin po ako ng mga iglesia at nag papasalamat po ako sa ating mga kaptid...Salamat po..

  ReplyDelete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network