Tuesday, 8 October 2013

Pagsasalin ng Dugo Ipinagbawal ba ng mga Apostol?

       


      ANG isa sa aral na totoong kakaiba sa lahat ng nagpapakilalang Cristiano sa panahon natin ngayon ay ang aral ng mga nagpapakilalang MGA SAKSI NI JEHOVAH, tungkol sa PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO o BLOOD TRANSFUSION. At natural hindi naman sila makapanghihikayat ng tao tungkol sa aral nilang ito kung wala silang ipinapakitang talata na bilang batayan. At ito nga ay ang nakasaulat sa GAWA 15:29 na ganito ang ating mababasang nakasulat:

Gawa 15:29  “Na KAYO'Y MAGSIILAG sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at SA DUGO, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; KUNG KAYO'Y MANGILAG SA MGA BAGAY NA ITO, AY IKABUBUTI NINYO. Paalam na sa inyo.”

Kung ating tatanungin sa kanila na kung itinuro ba ng mga Apostol ang pagbabawal ng PAGSASALIN NG DUGO, ang kanilang isasagot sa atin ay matunog na Oo, dahil kung titingnan daw sa pananalita ng mga Apostol sa talatang iyan na:


“KAYO'Y MAGSIILAG…SA DUGO”

Maliwanag daw na kasama ang PAGSASALIN NG DUGO sa ipinagbabawal, papaano ka daw makakaailag sa Dugo kung ito ay isasalin sa iyo? Kaya maliwanag anila na ito ay ipinagbawal ng mga Apostol.

Isa lang po ang maliwanag diyan, sila lang ang nagsasabi nun, kasi wala naman pong mababasa sa talata na bawal magpasalin ng dugo eh, kundi ito ay bunga lamang ng kanilang INTERPRETASYON o PAGPAPAKAHULUGAN sa sinasabi ng mga Apostol sa nasabing verse.

Kung ating sasakyan ang argumento nila, kung tutuusin paano ka makakailag sa dugo, kung ang loob ng katawan mo mismo ay may dugo? Kung talagang nais nating sundin sa paraan ng pagunawa ng mga SAKSI NI JEHOVA sa talatang iyan, aba’y kailangang maging ang dugo natin sa loob ng ating katawan ay ipaalis natin, kasi papaano masasabi na tayo ay tuluyang nakaiwas o nakailag sa dugo kung ang mismong katawan natin ay mayroon nito, hindi po ba? Pero siyempre ang sasabihin nila diyan ay ang kanilang paborito at palaging sinasabi: “Common Sense lang iyon”.

Bakit po ba kailangan nating matiyak kung ang isang aral ay talagang aral na itinuro ng mga Apostol?

Narito po ang sagot sa atin ng mga Apostol mismo:

Galacia 1:8-9  “DATAPUWA'T KAHIMA'T KAMI, o ISANG ANGHEL na mula sa langit, ANG MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA SA AMING IPINANGANGARAL SA INYO, AY MATAKUWIL.  Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, KUNG ANG SINOMAN AY MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA KAY SA INYONG TINANGGAP NA, AY MATAKUWIL.”

Maliwanag po kasing sinabi ng mga Apostol na kung mayroong magtuturo ng Aral o Eavanghelio na iba sa kanilang naipangaral na o naituro na noon, kahit na sila pa mismo iyon o isang Anghel mula sa langit ang magturo ng ARAL na naiiba o hindi katulad ng kanilang ARAL noon, ang KATURUAN o ARAL na iyon ay dapat po nating ITAKUWIL.

Kaya atin pong pag-aralan, batay sa Biblia at Kasaysayan, kung totoo po bang IPINAGBAWAL ng mga Apostol ang PAGSASALIN NG DUGO?


Kung mapatunayan po natin na ito ay talagang ipinagbawal nila, dapat po natin itong tanggapin, sampalatayanan at sundin, subalit kung ang kalalabasan ng ating pag-aaral ay hindi po ito ipinagbawal ng mga Apostol, gaya po ng utos nila dapat po natin itong ITAKUWIL.

Kaya daanin po natin ito sa isang matapat na pagsusuri…


Patotoo ng Biblia

Ano po ba ang aral ng Diyos na hindi dapat gawin sa Dugo?

Sasagutin po tayo ng Diyos:

Levitico 17:10  “At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na KUMAIN NG ANOMANG DUGO, ay AKING ITITITIG ANG AKING MUKHA LABAN SA TAONG YAON NA KUMAIN NG DUGO, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan.”

Maliwanag po na mayroong ipinagbabawal ang Diyos na hindi dapat gawin sa Dugo, ipinagbabawal po niya na ito ay KAININ ng tao.

Kung ang Diyos ang ating tatanungin, kung hindi dapat tayong kumain ng Dugo, papaano po tayo makakaiwas o makakaailag sa Dugo?

Sasagutin tayong muli ng Diyos:

Levitico 17:13  “At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na MANGHULI NG HAYOP O NG IBON NA MAKAKAIN; AY IBUBUHOS NIYA ANG DUGO NIYAON AT TATABUNAN NG LUPA.”

Malinaw na naibigay ng Diyos ang instruction kung papaano makakaiwas at makakailag ang tao sa pagkain ng Dugo, sinabi  niyang kung manghuhuli ng hayop o ibon ang kailangang gawin ay:

“IBUBUHOS NIYA ANG DUGO NIYAON AT TATABUNAN NG LUPA”

Ito ang kaparaanang itinuro ng Diyos para ang tao ay maiwasang makakain ng Dugo, kailangan niyang patuluin ang Dugo sa Lupa, at tabunan ng Lupa. At iyan po ang aming sinusunod na mga IGLESIA NI CRISTO.

Isa pong nagdudumilat na katotohanan na malaon nang panahon na nailatag at nailagda ng Diyos ang batas niya tungkol sa PAGBABAWAL NG PAGKAIN NG DUGO.

Kaya imposible po na ibahin ng mga Apostol ang batas na ito ng Diyos na dati nang umiiral, kaya nga may mga nagsipagsalin ng Biblia na ganito isinalin ang GAWA 15:29 para mabigyan ng linaw ang tunay na kahulugan ng talata:

Gawa 15:29 “HUWAG KAYONG KAKAIN ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, NG DUGO at hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam” [Magandang Balita, Biblia]

Kasi nga bawal kanin ang mga pagkaing inihandog sa diyus-diyosan at maging iyong hayop na binigti (oh iyong mga hayop na namatay ng hindi naalisan ng dugo, mga namatay sa lunod, o namatay sa sakit gaya ng kilala ngayon sa tawag na BOTCHA.), katulad din ng dugo na BAWAL ding KAININ.

At ganito rin ang nakalagay sa Gawa 15:20 ng Bibliang iyan:

Gawa 15:20 “Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anomang inihandog sa diyus-diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at HUWAG KAKAIN NG DUGO.” [MBB]

Kaya maliwanag batay sa Biblia, na hindi ipinagbawal ng mga Apostol ang PAGSASALIN NG DUGO, ang kanila lamang ipinatupad ay ang dati nang utos ng Diyos na HUWAG KAKAIN NG DUGO. Wala silang binago o idinagdag na utos. Hindi gawain ng mga Apostol kailan man na mag-imbento ng bagong kautusan o aral pagkatapos ay ipatutupad sa tao.

Maliwanag na kung Biblia pagbabatayan, hindi ipinagbawal ng mga Apostol ang PAGSASALIN NG DUGO.


Patotoo ng Kasaysayan

Dumako naman po tayo sa PATOTOO ng KASAYSAYAN, posible po bang maipagbawal ng mga Apostol ang pagsasalin ng Dugo kung HISTORY ang ating paguusapan?

Kailan lamang po ba natuklasan ng tao na posible ang pagsasalin ng Dugo?

1628 – “British physician William Harvey DISCOVERS THE CIRCULATION OF BLOOD. The FIRST KNOWN BLOOD TRANSFUSION IS ATTEMPTED SOON AFTERWARD. [http://www.redcrossblood.org/learn-about-blood/history-blood-transfusion]


At kailan naman po unang naging matagumpay ang pagsasalin ng Dugo sa tao?

1818 – “British obstetrician James Blundell performs the FIRST SUCCESSFUL TRANSFUSION OF HUMAN BLOOD TO A PATIENT for the treatment of POSTPARTUM HEMORRHAGE. [http://www.redcrossblood.org/learn-about-blood/history-blood-transfusion]

Noon lamang pong taong 1628 (17th Century) natuklasan ng tao na posible ang PAGSASALIN NG DUGO at matagumpay itong naisagawa sa isang tao noong 1818 (19th Century) bilang lunas sa sakit na Postpartum Hemorrhage.

Kailan po ba nagpulong sa Jerusalem ang mga Apostol at naganap ang pangyayari sa Kapitulo 15 ng Aklat ng Mga Gawa?

“The COUNCIL OF JERUSALEM is generally dated to around the year 50 AD, roughly twenty years after the crucifixion of Jesus, which is dated between 26 and 36 AD. ACTS 15 and GALATIANS 2 both suggest that the meeting was called to debate whether or not male Gentiles who were converting to become followers of Jesus were required to become circumcised (presumably in accord with Genesis 17:14, a law from God which, according to Genesis 17:13-19, God said would be everlasting). However, circumcision was considered repulsive during the period of Hellenization of the Eastern Mediterranean.” [http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Jerusalem]

Ang pagpupulong na ito sa Jerusalem na tinatawag sa English na Council of Jerusalem ay tinatayang naganap noong 50 A.D. Ito ay isinagawa ng mga Apostol upang lutasin ang bumabangong suliranin ng a pagitan ng mga Cristiano na kabilang sa mga lahing Judio at mga Gentil, mababasa ang buong detalye sa Kapitulo 15 ng aklat ng Mga Gawa.

Kaya kung ating titingnan ang mga petsa batay sa History:

50A.D. – Nagpulong sa Jerusalem ang mga Cristiano at ang naging pasiya ay ang sinabi sa Gawa 15:29.

1628A.D. – Noon lamang natuklasan na posible ang Pagsasalin ng Dugo.

1818A.D. – Noon lamang nasubukan at naging matagumpay ang Pagsasalin ng Dugo sa tao.

Maliwanag po na 1578 years nang patay ang mga Apostol bago natuklasan ang proseso ng pagsasalin ng Dugo, at 1532 years na ring tapos ang Buong Biblia noong 96A.D.

KAYA PAPAANO NILA NASASABI SA TAO KAPAG SILA’Y NANGANGARAL NA ARAL NG MGA APOSTOL ANG PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO?

Sa BIBLIA wala silang mapagbabatayan, sa HISTORY ay ganun din.

Kaya nga ang mabibiktima ng ganitong klaseng pandaraya ay ang mga taong walang malay at mga kulang sa pagsusuri.

Pero magpapalusot at sasabihin sa atin:

“KUNG UUNAWAIN ANG SINABI NG MGA APOSTOL NA ““KAYO'Y MAGSIILAG SA DUGO”, paano ka nga makakailag sa Dugo kung MAGPAPASALIN KA NG DUGO? Gamitan ninyo ng isip…”

Iyan ang kanilang ipagpipilitan sa atin.,.GAMITAN NATIN NG SARILI NATING ISIP AT UNAWA…

  
Hindi mabigat na Utos

Pagbigyan natin ang mga SAKSI NI JEHOVA, kung makakapasa ba ang kanilang pangangatuwiran na KUNG UUNAWAIN ang TALATA sa Gawa 15:29 ay maaari nating matanggap na tumutukoy din ito sa PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO.

Una nating tanong ay ito:  Ano bang klaseng utos ang sinabi ng mga Apostol sa Gawa 15:29? Ito ba’y MAGAAN o MABIGAT na utos?

Atin pong basahin ang VERSE 28 pagkatapos ay ituloy natin sa 29, ito ang madalas nilang nilalaktawan at hindi binabasa kapag ginagamit ang talatang ito:

Gawa 15:28  “SAPAGKA'T MINAGALING NG ESPIRITU SANTO, AT NAMIN, NA HUWAG KAYONG ATANGAN NG LALONG MABIGAT NA PASANIN maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan:”

Gawa 15:29  “Na KAYO'Y MAGSIILAG sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at SA DUGO, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; KUNG KAYO'Y MANGILAG SA MGA BAGAY NA ITO, AY IKABUBUTI NINYO. Paalam na sa inyo.”

Maliwanag ang banggit ni Apostol Santiago na nagsasalita rito:


“SAPAGKA'T MINAGALING NG ESPIRITU SANTO, AT NAMIN, NA HUWAG KAYONG ATANGAN NG LALONG MABIGAT NA PASANIN”

Samakatuwid HINDI LALONG MABIGAT NA PASANIN ang ibinigay na ito ng mga Apostol na kautusan sa mga Gentil na nagnanais maging mga Cristiano – ISA PO ITONG MAGAANG PASANIN isang TUNTUNIN na hindi NAPAKABIGAT kundi MAGAAN.

At dahil sa MAGAAN ito, ano ang naging damdamin ng mga Gentil nang maipaabot na sa kanila ang SULAT na naglalaman ng naging Pasiya ng mga Apostol sa Gawa 15:29?

Ibababa lang natin ang basa sa VERSE 30 hanggang 31:

Gawa 15:30-31  “Kaya nga, nang sila'y mapayaon na, ay nagsilusong sa Antioquia; at NANG MATIPON NA NILA ANG KARAMIHAN, AY KANILANG IBINIGAY ANG SULAT. AT NANG ITO'Y KANILANG MABASA NA, AY NANGAGALAK DAHIL SA PAGKAALIW.

Napakaliwanag na NANGAGALAK sila dahil sa PAGKAALIW. Ang kautusang ito na napagkaisahang ipatupad ng mga Apostol sa mga Gentil ang idinulot sa kanila ay KAGALAKAN at KAALIWAN…Bakit? Kasi HINDI ITO MAHIRAP NA UTOS kaya ganun ang kanilang naging damdamin.

Kaya kung babalikan natin ang MGA SAKSI NI JEHOVA at tatanungin natin sila:

ANG PAGBABAWAL BA NG PAGSASALIN NG DUGO AY MABIGAT o MAGAANG UTOS?

MAKAKADAMA KAYA NG KAGALAKAN AT KAALIWAN ANG MIYEMBRO NILA NA BINABAWALANG MAGPASALIN NG DUGO?

Lalo na sa pagkakataong ito? Basahin ang halimbawang ito:

May mag-asawa na mayroong kaisa-isang Anak na may 10 taong gulang, dahil hindi na magkakanak iyong Babae dahil naoperahan na sa Matres. Ang bata ay nagkasakit ng DENGUE, at nang dalhin sa PAGAMUTAN ay sinabi ng Doktor na ang tangi lang makapagliligtas sa Buhay ng Bata ay ang MASALINAN siya ng DUGO.

Subalit nang dumalaw ang mga kapatid niya sa SAKSI NI JEHOVA sa Ospital, at sinabi ng mga Magulang ng bata ang problema niya, ay sinabihan siya na kahit na ano mangyari huwag siyang papayag na MASALINAN ng DUGO ang BATA kundi matitiwalag sila.

Sa palagay ninyo sa tagpong iyan, ano ang magiging damdamin ng isang MAGULANG na MAWAWALAN ng KAISA-ISANG ANAK dahil sa pagsunod sa Utos ng kaniyang Relihiyon?

Masasabi ba niya sa atin na MAGAAN lang ang UTOS na ito?

Magagalak ba siya at Maaaliw sa sitwasyong iyan gaya ng mga Gentil noon?

Magulang na nasa bingit ng kamatayan ang kaisa-isang anak, na kahit ang kaniyang sariling buhay ay handang ibigay para lang maduktungan ng buhay ng kaniyang anak, ay binabawalan ng kaniyang relihiyon na masalinan ng Dugo ang kaniyang anak para mabuhay.

Isang taong nasisiraan na lamang ng bait siguro marahil ang magsasabi na MAGAAN ang UTOS na iyan at siya ay MAGAGALAK at MAAALIW pa sa kabila ng situwasyon na iyan na kahapis-hapis.


Maliwanag po nating napatunayan, na ang PAGBABAWAL NG PAGSASALIN ng DUGO ay hindi suportado ng BIBLIA maging ng KASAYSAYAN.

Ang ginawa ng mga SAKSI ni JEHOVA ay PINABIGAT ang MAGAAN NA UTOS na ito ng mga APOSTOL,

INATANGAN NILA NG LALONG MABIGAT NA PASANIN ANG KANILANG MGA KAANIB.

Kaya maliwanag na ang kanilang ginamit sa pagbibigay kahulugan sa GAWA 15:29 ay ang BALUKTOT NILANG UNAWA AT PAGIISIP.

At hindi kailan man matatawag na TUNAY NA RELIHIYON ang isang samahan na may aral na NAKAPAPATAY sa kaniyang mga KAANIB. Hindi sa Diyos ang ganiyan.

Juan 10:11  “Ako ang mabuting pastor: IBINIBIGAY NG MABUTING PASTOR ANG KANIYANG BUHAY DAHIL SA MGA TUPA.”

Ang tunay na mangangaral o relihiyong sa Diyos ay handang magbuwis ng kaniyang buhay para sa mga TUPA o mga kaanib. Hindi gagawa ng isang batas na hindi naman utos ng Diyos na ang ibubunga ay MAGKAKAMATAY ang mga TUPA o ang mga KAANIB.

Maliwanag na di iyan aral ng mga APOSTOL kaya amin po iyang ITINAKUWIL.Narito ang ilang Video na may kinalaman sa PAGBABAWAL ng PAGSASALIN ng DUGO na ipinatutupad sa JW:

Dito makikita ang damdamin ng mga MAGULANG NA MAMAMATAYAN NG ANAK dahil sa PAGBABAWAL NA MASALINAN ng DUGO ng JW, at makikita ninyo na SILA AY LUNGKOT NA LUNGKOT at SOBRANG NABIBIGATAN sa UTOS na ito na gawa gawa lamang ng WATCHTOWER SOCIETY:


At ito naman ay ang talaan ng mga Namatay dahil sa Pagtutol na Masalinan ng Dugo


Nasa sa inyo ang pagpapasiya niyan aming mga kaibigan…

160 comments:

 1. Napapansin ko na hindi kumikibo ang mga JW sa THREAD na ito, hehehehe,

  Shylla, punta ka naman dito, at pagusapan natin ang magandang paksa ng THREAD na ito.

  ReplyDelete
 2. Shylla na JW,

  Ano na? Kelan ka ba magpaparamdam dito sa THREAD na ito, hehehehe, hinihintay na kita dito...

  YUUUHUUUU SHYLLA WHERE ARE YOU?

  ReplyDelete
 3. ang mga saksi ni jehova ba kapag magkasakit ng dengue pinabayaan ang kanilang anak o pamilya para mamatay dahil sa hindi pagsasali ng dugo?

  patotoo:

  gusto namin ng pinakamahusay na paraan ng panggagamot para sa amin at sa aming pamilya.kapag kailangan, nagpupunta kami sa mga doctor na may kakayahang gamutin kami o operahan o gaya ng dengue nang walang pagsasalin ng dugo.

  pinahahalagahan namin ang mga pagsulong sa medisina.katunayan ang paggagamot nang walang pagsasalin ng dugo na ginagawa para sa mga pasyenteng saksi ay ginagamit na rin ngayon sa ibang mga pasyente sa maraming bansa.

  maiiwasan rin sa mga pasyente ang panganib sa pagsasalin ng dugo gaya ng sakit,komplikasyon.

  regular nang nagsasagawa ang mga doktor ng masasalimuot na operasyon tulad ng organ transplant at operasyon sa puso at buto nang walang pagsasalin ng dugo.
  ang mga pasyente pati ang mga bata na hindi nagpapasalin ng dugo ay kadalasang nakakarecover din o mas mabuti pa nga ang kalagayan kay sa mga nagpapasalin ng dugo.

  tingnan ang"the journal of thoracic and cardiovascular surgery vol 134 no.2 pp 287-288. texas heart institute journal vol 38. no 5 p.563. basic of blood management p 2.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ganun ba? Kaya pala andaming namamatay sa inyo? At ang mga nabubuhay ay inuutusan ng KORTE na magpasalin ng DUGO, kaya nakakaligtas sa kamatayan.

   Ang MAHUSAY PA LANG MANGGAGAMOT sa mga SAKSI NI JEHOVA ay ang HUKUMAN, hehehehehe

   Delete
  2. Maaari mo bang sabihin sa amin Shylla kung saan dito sa Pilipinas ang DOKTOR at OSPITAL na sinasabi mo na NAKAGAGAMOT NG DENGUE ng HINDI na ina-advice sa PASYENTE na SALINAN ng DUGO at ang lahat ng PASYENTE ay GUMALING?

   Delete
  3. to:catherine

   bakit hindi ka mag tanong sa inyong lugar jan kung lahat ba na dengue ang paraan ay ang pagsasalin ng dugo lamang.

   late pala kayo sa mga modern na paraan sa paggagamot hinggil sa sakit na dengue.

   sa palagay mo kaya lahat na dengue ay nagpapasalin ng dugo bilang solusyon sa sakit na ito?nakakaawa ka naman.late ka sa mga ganyang bagay.

   Delete
  4. Maliwanag na nagtsitsismis lang si Shylla sa pagsasabi ng ganito:

   "gusto namin ng pinakamahusay na paraan ng panggagamot para sa amin at sa aming pamilya.kapag kailangan, nagpupunta kami sa mga doctor na may kakayahang gamutin kami o operahan o gaya ng dengue nang walang pagsasalin ng dugo."

   Nang sbaihan ko na magbigay ng PANGALAN NG DOKTOR at OSPITAL sa PILIPINAS, ganito ang sagot:

   "bakit hindi ka mag tanong sa inyong lugar jan kung lahat ba na dengue ang paraan ay ang pagsasalin ng dugo lamang."

   Ibig sabihin ako pa ang MAGHAHANAP, ibig sabihin WALA...nagkukuwento lang si Shylla...ganiyan talaga mga JW, MAHUSAY SA PAGKUKUWENTO.

   Delete
  5. to:catherine

   kung ano ang sinabing ng ilang DOCTOR

   sabi ni" dr.joachim boldt,propesor sa anesthesiology,ludwigshafen,alemanya. ito ang sabi nya"ang pag oopera nang walang dugo ay hindi lamang para sa mga saksi ni jehovah kundi para sa lahat ng pasyente . sa palagay ko lahat ng doktor at dapat na magsagawa nito.


   sabi ni"Dr. johannes scheele propesor sa pag ooper,jena,alemanya sani nya" walang akong makitang dahilan na ang anumang karaniwang operasyon sa tiyan ng isang normal na pasyente ay laging mangangailangan ng pagsasalin ng dugo"

   sabi ni DR. MARK e.BOYD --propesor sa obstetrica at gynecology, CANADA sabi nya""nariyan ang mga pasyenteng may kanser.maraming ulit nang nakita na kung hindi sila tatanggap ng dugo,mas mabilis silang gumaling at hindi gaanong umuulit ang kanilang sakit.


   sabi ni DR.ARYEH SHANDER kasamang klinikal na propesor sa anesthesiology,estados unidos. sabi nya" ang mga miyembro ng aking departamento hinggil sa anestisya ay nagsabi"mahusay rin naman ang kalagayan ng mga pasyenteng ito na hindi nagpapasalin ng dugo at marahil ay mas mabuti pa nga ang kanilang kalagayan.bakit pa natin kailangan na magkakaroon ng dalawang pamantayan sa pangangalaga?kung ito ang pinakamabuting pangangalaga,dapat nating gawin ito sa lahat .kaya inaasahan namin na ang paggamot nang walang dugo ang siyang magiging pamantayan sa pangangalaga.

   sa pilipinas" ang kapatid kung si sister del rosario may sakit siyang cancer 14year old at may bukol sa heart ino operahan sya sa chua hospital cebu city na walng pagsasalin ng dugo.hanggang ngayon buhay na buhay. kung gusto nyo mag tanong kayo doon kasi may file sila jan.

   ikw lang ata ang hilig sa chismis na walang batayan catherine.

   Delete
  6. Shylla, talaga bang ganiyan kayong mga JW, hindi marunong magbasa ng tanong kaya ang sagot ay walang kinalaman sa itinatanong..Bakit sa GERMANY, CANADA, at AMERICA mo ako dinadala eh ang pinaguusapan natin ay dito sa PILIPINAS at ang sakit na DENGUE hindi CANCER.

   Ito ang itinatanong ko sa iyo:

   Maaari mo bang sabihin sa amin Shylla kung saan dito sa Pilipinas ang DOKTOR at OSPITAL na sinasabi mo na NAKAGAGAMOT NG DENGUE ng HINDI na ina-advice sa PASYENTE na SALINAN ng DUGO at ang lahat ng PASYENTE ay GUMALING?

   Basahin mong muli ang TANONG, at sagutin mo ng matino.

   Delete
 4. to: cristian

  natutuwa naman ako sayo. paborito mo kaming mga saksi ni jehovah.

  tagilid ba kayo sa ibang thread kaya dito mo ako hinamon?kahit anong tema pa ang gusto nyo kaya kayong pataobin ng mga ordinaryong membro ng saksi ni jehovah na gaya ko.hehehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. An taas ng FIGHTHING SPIRIT mo, Shylla at isa pa sa amin MAY ORDINARY MEMBER, gaya ko.

   Sa inyo, LAHAT KAYO PUWEDENG MANGARAL, paano masasabi na ORDINARY MEMBER ka.

   Hindi ba NANGANGARAL KA SHYLLA? Tanong ko lang sa iyo...SINO NAGBIGAY SA IYO NG KARAPATANG MANGARAL eh BABAE ka?

   Delete
  2. Hanga ako sa tapang ng mga JW kapag ONLINE DISUSSION hahahaha, pero kapag HARAPAN TAKOT NA TAKOT sa INC.

   Shylla naranasan mo na bang makipagdiskusiyon sa aming mga MINISTRO ng PERSONAL.

   Delete
  3. Hahahahaha...hindi raw siya kayang pataubin? Hahahahahahahahahahahahahaha....grabe ang tawa ko dito. Si Russell muna ang PATAUBIN MO kasi kung ano ang itinuturo mo ay labag sa mag turo niya? Kaya nga kung buhay pa siya sa panahon nating ngayon, KAYONG DALAWA DAPAT MAGDEBATE KASI KAHIT KAYO NAGUGULUHAN SA MGA ARAL NIO. Hindi ko talaga maiwasang matawa sa'yo..na may dalang awa. Pahiyang pahiya ka na nga rito eh, paano na lang kaya kung public debate? Tingin ko nga, dala na lang ng pride na pinaninindigan mo ang pagkapahiya mo.

   Nakasaksi ka na ba ng debate between INC & JW? Baka kung nandun ka, di mo magawang sabihing "di ka kayang pataubin" dahil PAHIYANG PAHIYA ang JW na hindi na magawang tapusin ang debate dahil nagwalk-out! Kaya tupad na tupad ang hula laban sa mga tulad ninyong bulaan.."mangalilito...mangagpapahiya..."

   Kung nakikipagpalitan man ng diskusyon sa'yo ay hindi sa layuning PATAUBIN ka. Iyan ay makalupang kaisipan na MARAMI KAYO. Ang pinakalayunin ng blog na eto ay GISINGIN KA sa katotohanan. Nagbubulag-bulagan ka...alam mo ang history ng relihiyon mo kung paano siya nag-e-evolve sa mga aral na tinatangkilik nito (pero, ALIN NGA BA sa mga aral nito ang TUNAY NA TINANGTANGKILIK ng JW gayong papalit palit eto, paiba-iba, pabago-bago?) na eto ay tuwirang LABAG SA BIBLIYA?

   GUMISING KA NA! Harapan mo ang realidad. NALOKO KA! Talikdan mo na yan habang may panahon pa. WALA KANG KALIGTASAN diyan at lalong walang kaligtasan sa pangalang gawa lamang ng tao - Jehovah.

   --Bee

   Delete
  4. Iyong Tita ko na JW nakausap ko minsan, sabi ko Tita, hindi ba noong buhat pa si Russel hindi naman niya pinagbawal ang pagsasalin ng Dugo? Tapos nung time na lang ni Rutherford pinagbawal, eh paano kako kung dumating ang Time, na payagan na ng WATCHTOWER na magpasalin ng Dugo, ano kako masasabi niyo Tita?

   Ang sagot sa akin, "susunod ako kung iyon ang magiging pasiya ng matatapat at matatatalinong alipin sa Watchtower Society."

   Grabe tanggap na tanggap ang papalit-palit nilang aral.

   Delete
  5. to:cristian

   sabi mo "tanong lang sa iyo...sino nagbigay sa iyo ng karapatang mangaral ka eh babae ka?

   sa loob po ng congregation namin ay wala po akong karapatang mangaral.

   sa biblia ba nag utos na hindi pwedi mangaral ang isang babae?maliban sa loob ng congregation?

   kung may maipakita ako sayo ng talata na ang babae ay pwedi mangaral tatanggapin mo ba na ikaw ay manloloko?

   Delete
  6. to:catherine

   no comments ako sa openion ng tita mo.

   kaibigang catherine pwedi ba ipakita mo sa akin na si russel nagtuturo ng pagsasalin ng dugo. paki bigay po kung anong publication namin yan lumitaw para makita ko.sa aming watch tower library?

   o baka naman hakahaka mo yan na kwento.

   Delete
  7. Eh bakit hindi ikaw ang magpakita ng PUBLIKASYON na gawa ni RUSSEL na nagbabawal sa mga kaanib na MAGPASALIN NG DUGO nung nabubuhay pa siya?

   Para mapasinungalingan mo ang sinabi ko. Tandaan mo ang ISYU, PAGBABAWAL hindi PAGUUTOS,

   IPINAGBAWAL BA NI RUSSEL ANG PAGSASALIN NG DUGO? Pakita mo pruweba mo. na ipinagbawal niya iyan.

   Delete
  8. to:catherine

   diba catherine ikaw naman ang una nag kwento sa tita mo? kaya nga hinihingi ko kung totoo bayan ang sinabi mo.

   kung mag bigay ka ng openyon o paliwanag dapat may ebedinsya.

   kaya saan na ang ebedinsya mo tungkul sa paninira mo ni brother russell?
   pinalilitaw mo kasi na si bro russell nag turo ng pagsasalin ng dugo.kaya ibigay muna ang hinihingi ko.

   Delete
  9. to: Shyllacsjw

   Alam mo, sayang ang taglay mong talino kung hindi mo ginagamit ng tama, may sinabi ba ako na ITINURO NI RUSSEL ang PAGSASALIN ng DUGO?

   Ang sabi ko: "HINDI IPINAGBAWAL NI CHARLES TAZE RUSSEL ANG PAGSASALIN NG DUGO".

   Bakit ko nasabi iyon, kasi WALANG EBIDENSIYA na sinabi niya na BAWAL iyan, maski ang Tita ko, hindi niya masabi sa akin na IPINAGBAWAL NI RUSSEL iyan.

   Huwag kang parang Hilo Shylla. Kayo pa naman ang mahilig gumamit ng "COMMON SENSE" eh mukhang pagdating sa isyung ito eh, mahina ka sa common sense, hahaha.

   Kung NANINIWALA ka na talagang IPINAGBAWAL NI RUSSEL ang PAGSASALIN NG DUGO, eh di pakita mo...PUBLIKASYON na siya gumawa.

   Kung wala kang maipakita, UNDERSTOOD na yon na hindi niya iyan IPINAGBAWAL, hindi ba?

   Delete
  10. ganon na may sinabi si russell na hindi ipinagbabawal ang pagsasalin ng dugo?

   bigyan mo ako ng evedinsya.
   kung may maipakita ako na buhat pa noon sa panahon ni russell nag tuturo na na bawal ang pagsasalin ng dugo tatanggapin mo ba na fake na relihiyon ang inaaniban mo?

   sige nga catherine ilantad mo ang iyong ebedinsya para magliwanagan .na

   aaminin mo muna ha para kalro na fake ang relihiyon mo kapg napatunayan ko na mali ka.

   Delete
  11. Eh bakit ang dami mo pang pasakalye, eh hindi ba sinasabi ko nga sa iyo na ipakita mo sa mismong PUBLIKASYON ni RUSSEL, dated 1870 -1916 na ipinagbawal niya pagsasalin ng DUGO.

   Ipakita mo, nang hindi naman ako maniwala na magaling ka lang magkuwento, hahahah

   Delete
  12. bakit catherine umamin ka na ba?hahahahaha

   ipakita mo kasi ang unang hinihingi ko.bago ka humingi .

   Delete
  13. Saan ka naman nakakita na magiging PEKE ang isang RELIHIYON dahil lang sa PRUWEBA na NANGARAL NG PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO ang FOUNDER NINYO?

   Bakit kapag ba napatunayan mo na si RUSSEL ay NAGBAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO...lalabas PEKE ang INC?

   Kalokohan naman ata iyun...EH PEKE NGANG ARAL ANG PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO EH...papano kami magiging PEKE, eh kayo nga ang nagtuturo ng PEKENG ARAL. hahahaha

   Delete
 5. to:aerial cavalry

  sabi mo"kung ating sasakyan ang argumento nila,kung tutuusin paano ka makakailag sa dugo kung ang loob ng katawan mo mismo ay may dugo?"

  ito po ang encounter ko sa tanong mo:

  kung tutuusin paano ka makakailag sa dumi ng tao kung ang loob ng katawan mo mismo ay may dumi rin?

  tanong:

  ang pag kain ba ng dugo ay ang pag pasok ng katawan? ang pagsalin ba ng dugo ay pag pasok ng katawan? oo or hindi?

  ReplyDelete
 6. Shylla ang BAWAL SA BIBLIA,

  "HUWAG KAKAIN NG DUGO"

  Wala kang mababasa sa BIBLIA na BAWAL MAGPASALIN dahil hindi ARAL ng mga APOSTOL iyan.

  TSAKA MALIWANAG NA ANG SINABI NILA SA GAWA 15:29 AY ISANG MAGAANG UTOS NA IKINATUWA NG MGA GENTIL NANG MAIPAABOT SA KANILA ANG NILALAMAN NG SULAT NA IPINASIYA NG MGA APOSTOL.

  Hindi NAPAKABIGAT NA UTOS iyon, KAYO LANG ANG NAGPABIGAT...dahil BINAGO NINYO ANG ARAL NG MGA APOSTOL.

  Ang UTOS NA MAGLALAGAY SA IYO SA PANGANIB NG IYONG BUHAY KAILAN MAN AY HINDI MAITUTURING NA MAGAANG UTOS.

  Gaya ng UTOS ng DIYOS kay CRISTO na MAMATAY PARA SA KASALANAN ng TAO, na sa pananalita ni CRISTO ay MADARAMA mo na ito ay NAPAKABIGAT na UTOS:

  Lucas 22:41-42 “At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, Na sinasabi, AMA, KUNG IBIG MO, ILAYO MO SA AKIN ANG SARONG ITO: GAYON MA'Y HUWAG MANGYARI ANG AKING KALOOBAN, KUNDI ANG IYO.”

  Kita mo kung gaano kabigat na UTOS iyan, si CRISTO mismo ay nakikiusap na ILAYO sa kaniya ang SARONG iyon. Kasi nga napakabigat na UTOS ang MAGHIRAP at MAMATAY.

  Ang UTOS NG MGA APOSTOL sa mga GENTIL, kung SAAN NAKAPALOOB ang PAG-IWAS SA DUGO ay hindi MABIGAT NA UTOS.

  At kitang-kita sa REAKSIYON NG MGA INUTUSAN na NAGALAK sila at NATUWA.

  DAHIL WALANG TAONG MAMAMATAY O MABUBUWIS ANG BUHAY SA UTOS NG MGA APOSTOL:

  HINDI IKAMAMATAY ANG HINDI PAGKAIN NG HAYOP NA BINIGTI, NG MGA PAGKAING INIHANDOG SA DIYOS-DIYOSAN, HINDI PAGKAIN NG DUGO, AT PAKIKIAPID…

  Kaya iyan ay UTOS NA HINDI MABIGAT PARA SA MGA GENTIL…KAYA TINANGGAP NILA NG MAY GALAK.
  Iyong UTOS ninyo na GAWA-GAWA niyo lang ay NAKAMAMATAY, at NABUBUWIS ang BUHAY ng mga KAANIB. At kitang-kita sa VIDEO ng MAG-ASAWA diyan sa ITAAS ang LUNGKOT AT BALISA na kanilang NADARAMA ng PAGBAWALAN silang MAGPASALIN NG DUGO para mailigtas ang KAISA-ISA NILANG ANAK.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:cristian

   lucas 22:41-42 mali ang pagkakapit mo sa talata,saan sa talata na ginamit mo na si jesus nabigatan sa utos?

   ikaw lang ata ang nabigatan cristian,kasi pang unawa mo yan,wag mong lagyan ng inside comment ang talata na hindi naman akma sa pag iisip ng panginoong jesus para tuloy pinangungunahan mo ang panginoong jesus.sa ganyang bagay.

   ginamit mo ang gawa 15:29, saan mababasa jan na lines ang hindi pagsasalin ng dugo ay mabigat na utos?

   katuyanan dahil sa pagsasalin ng dugo maraming namamatay dahil sa komplikasyon.

   may mga doktor na nagbabago ang pananaw

   noon,para sa doktor ang di pagsasalin ng dugo ay radikal na desisyon at pagpapakamatay pa nga daw sabi nila,

   pero nagbago ito,ito nitong nakaraang mga taon.

   halimbawa:

   noong 2004 isang inilathala sa isang journal tungkul sa medisina ang nagsabing"marami sa mga teknik na ginagamit para sa mga pasyenteng saksi ni jehova ang magiging karaniwang pamamaraan sa panggagamot sa darating na mga taon.

   "sinabi ng isang artikulo sa journal na heart,lung and circulation noong 2010 na ang operasyong walang pagsasalin ng dugo ay hindi lang dapat na para sa mga saksi ni jehova kundi dapat na maging bahagi na ng araw araw na pagsasagawa ng operasyon.

   tingnan ang :continuing education in anaesthesia critical care and pain,vol 4 no.2 pahina 39.

   base po sa pagbabasa ko sa iyong paliwanag cristian ,para na ring sinusuportahan mo ang aral ng saksi ni jehovah dahil sa salitang"mabigat na utos" na kinapit mo sa gawa chapter 15.

   so lalabas na ang utos na hindi pagsasalin ng dugo ay umiral na panahon ng mga apostol kaya lang mabigat na utos ito" ang pagsasalin ng dugo" kaya pinalitan ng bawal kumain ng dugo.ito po ang kinalabasan mo sa iyong pagpapaliwanag.

   sa gawa chapter 15 tumutukoy yan sa kautosan ni moses gaya ng pagtutuli at pagpangilin ng sabbth ,ito po ang isyu na binigyan ng mga apostoles solusyon.

   siguro mag tanong ka ,sa talata sa gawa chapter 15 kung itoy tumutukoy lamang sa kautosan ni moses, saan mo mababasa ang bawal ang pagsasalin ng dugo?

   sagutin ko ito sa ibang pagkakataon: tingnan natin kung ano ang paliwanag mo sa sunod mong post.


   Delete
  2. to:cristian 15 october 2013 06:48,

   pasinsya na po nakalimutan ko ang aking codename.dapat shyllacsjw ang nakalagay.hehehehehe nagkamali po ako. patawad tao lamang.

   Delete
 7. Nanloloko lang pala ang mga Saksi ni Jehova, na nagsasabi na aral ng Biblia ang Pagbabawal ng Pagsasalin ng Dugo, kitang-kita sang maliwanag na paliwanag ng Thread na ito, na hindi totoo na ipinagbawal ito ng mga Apostol dahil wala pa naman palang nagsasalin ng dugo nung panahon na nabubuhay pa sila.

  Maliwanag na nanlilinlang lamang ng mga tao ang mga Saksi, kawawa naman ang mga napaniwala nila sa aral na ito na ang marami pa nga sa kanila ay naging biktima at namatay na baluktot na utos na kinatha lamang ng samahang ito, tsk tsk tsk.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:romeo bartolome

   sabi mo:"na hindi totoo na ipinagbawal ito ng mga apostol dahil wala pa naman palang nagsasalin ng dugo nung panahon na nabubuhay pa sila"

   halimbawa:

   kailan umiral ang ponorgrapiya sa tv?ang pagsisigerelyo? drugs gaya ng cocaine,heroine, at ect. umiral na ba ito panahon ng apostoles?

   sa tingin mo kaya kapag hindi pa nasusulat sa biblia eh hindi po yan bawal?

   kailan ibinigay ng DIOS ang ten commandment?.
   halimbawa :
   wag kang papatay?
   panahon ba ni cain at abel hanggang sa kasalukoyan na hindi pa ibinigay ang kautosan ni moses na wag kang papatay?

   hindi ba sila magkasala kung silay papatay? paki sagot ho romeo bartolome

   Delete
 8. KRomeo,

  Hindi lang po sila nanlilinlang lalo na iyong mga kaluluwang hindi pa po alam ang iba pa nilang mga aral na PABAGO-BAGO, PAIBA-IBA, MAMALI-MALI...kundi ang PINAKAMALALA sa lahat ng ito ay hinayaan nilang SILA MISMO ay PATULOY NA MADAYA. Dagdag pa sa kalalaang eto, itinuturo nila ang kung ano ang SUMASALUNGAT sa orihinal na itinuro sa kanila ng kinikilala nilang sugo na si Russell. Kaya tunay, si SHYLLAC ang pinakamagandang ehemplo na isang BULAG NA AKAY AT TAGA-AKAY.

  --Bee

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:bee weezer

   si bro russell ay mahal namin yan na kapatid,at katunayan kahit nga ang hindi membro ng jehovahs witnesses,gaya ni william tyndale,george storr ,,john wycliffe, at iba pa ay inisip namin na mga kapatid dahil sa pag laban ng katotohanan.

   kaya sila tinatawag na martyr.

   Delete
  2. Kaya nga, tinatanong ka namin ng paulit-ulit,

   Pinapatunayan mo sa amin na ang naituro ni RUSSEL ay KASINUNGALINGAN kaya nga BINAGO hindi ba?

   Kaya nga tinatanong ka namin:

   MALILIGTAS BA ANG MGA NATURUAN NI RUSSEL MULA 1870 - 1916 NG SINASABI MONG HINDI TOTOONG ARAL? MALILIGTAS BA SIYA?

   Kasi pinapatunayan mo ngayon na HINDI TOTOO ang mga NAITURO niya sa tao eh, hindi ba?

   Delete
  3. to:cristian

   ang mga katanungan na ito ay sinagot ko na.

   para kayong sirang plaka na pabalikbalik.

   matagal ng nakasulat sa aming bantayanang torre hinggil sa pagbabago ang turo noon ng mga saksi ni jehova.

   hindi naman bobo si bro russell kung halimbaway ang turo nya noon alam nya na nagsisinungaling sya.ang layunin ni bro russell ay maibalik tunay na pagsamba.

   inaamin ng mga saksi ni jehova na may mga bagay na mali ang kanilang pang unawa na dapat ituwid sa takdang panahon.

   katunayan cristian kahit ang mga apostoles gaya ni pedro at bernabe ay nagkakamali rin na tinuwid naman ni apostol pablo. at tanggap naman nila ang kanilang kamalian.

   sa palagay mo kaya ang basihan ba ng Dios sa pag hatol ay sa mali pang unawa LAMANG kung alam naman ng DIOS na ang taong iyon ay inosente sa kanyang pang unawa?

   kung sa kaunting pagkakamali ay wala na silang kaligtasan?bakit ang mga apostol na gaya ni pedro at bernabe ay maliligats kung sila namay nagkakamali rin,----- cristian?

   Delete
  4. Kaunting pagkakamali lang ba iyon Shylla?

   Eh hindi na ninyo halos itinuro ang ARAL ni RUSSEL eh? Ikaw mismo pinapatunayan mo na HINDI TOTOO ARAL NI RUSSEL eh, tapos sasabihin mo KAUNTING PAGKAKAMALI?

   Sa BIBLIA maliwanag: KAPAG NAGTATAGLAY NG "HIDWANG PANANAMPALATAYA" hindi MALILIGTAS...

   Galacia 5:20-21 “Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga HIDWANG PANANAMPALATAYA, Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ANG MGA NAGSISIGAWA NG GAYONG MGA BAGAY AY HINDI MAGSISIPAGMANA NG KAHARIAN NG DIOS.”

   Maliwanag mong pinatunayan na ANG PANINIWALA NI RUSSEL ay MALI, samakatuwid NAGTAGLAY siya NG "HIDWANG PANANAMPALATAYA"...kaya papaano siya MALILIGTAS.

   Iba ang PAGKAKAMALI ni PABLO at BERNABE, bilang tao sa isyu ng PAGKAKAMALI ni RUSSEL...MALING ARAL ANG NAITURO ni RUSSEL at iyon ay ikaw mismo ang NAGPATUNAY...Kaya nga hindi na ninyo itinuturo sa tao ang ARAL niya hindi ba?

   Delete
  5. si felix manalo ba walang mali? paki sagot ho.

   pwedi ilantad mo kung ano ang pagkakamali ni bro.russell base po sa mga publication namin?

   para makompara natin kung ano ang kaibahan ng mga pagkakamali ng mga apostol at kay bro russell?

   paki bigay po ng evedinsya hindi puro salita sa wala.

   Delete
  6. Bakit naniniwala ba kayo sa KRUS, at sa PAGSAMBA kay JESUS? Iyan ay halimbawa ng mga ARAL NI RUSSEL.

   Tama ba iyan para sa iyo Shylla?

   Delete
  7. to: cristian

   may katunayan ka ba na ang pang unawa ni russell sa katagang"krus" dalawang pirasong kahoy na pinorma ng krus? pwedi ipakita mo sa akin ang ganitong pagpapaliwanag base po sa watchtower?

   sa anong pang unawa ni bro. russell na sambahin si jesus? inaamin ba ni bro russell na si jesus ang DIOS na dapat smbahin? paki bigay ng source tungkul sa inyong mga sinabi ukol kay bro russell base sa watchtower with date and year.

   Delete
  8. Ikaw kaya ang magpaliwanag sa amin ng ITSURA ng KRUS na nasa kaniyang PUNTOD, iyon ba sa palagay iba sa KRUS na may DALAWNG PIRASONG KAHOY NA MAGKAKRUS?

   Iyong dating LOGO ng WATCHTOWER SOCIETY, na KORONA at KRUS, iyon ba ay kamukha ng pagkakaintindi mo ng salitang KRUS?

   Delete
  9. Hala, sagutin mo rin 'yan Shylla at please lang, diretsuhin mo ang sagot hindi yong magbubukas ka uli ng topic para lang mailigaw kung saan-saan ang tunay na pinag-uusapan. Baka naman gusto mo na naman ng saging ha kahit banana na ang ibinibigay sa'yo. Kaya nga takot na takot kayo sa public debate eh...takot na takot na maipit sa mga on-the-spot na mga tanong.

   At heto pa, SINO ANG NAGTURO AT KAILAN ITINURO SA INYO na hindi na sa krus namatay ang Cristo kundi sa pahirapang tulos? At higit sa lahat, PARA SA NAGTURO, HINDI NIYA BA KINALABAN RIN ANG UNA NIYANG TURO NA SA KRUS NGA NAMATAY ANG PANGINOON? (na dapat ko pa bang pagktakhan ang pagbabago?).

   Hihintayin ko ang diretso mong sagot.

   --Bee

   Delete
 9. Sabi ni Shylla,

  “lucas 22:41-42 mali ang pagkakapit mo sa talata,saan sa talata na ginamit mo na si jesus nabigatan sa utos?

  ikaw lang ata ang nabigatan cristian,kasi pang unawa mo yan,wag mong lagyan ng inside comment ang talata na hindi naman akma sa pag iisip ng panginoong jesus para tuloy pinangungunahan mo ang panginoong jesus.sa ganyang bagay.”

  ==================


  Kitang-kita ikaw ang MAHINANG UMINTINDI ng TALATA, napakalinaw sa talata, basahin mo:

  Lucas 22:42 “Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ILAYO MO SA AKIN ANG SARONG ITO: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.”

  Klarong-klaro sa talata nakikiusap si Jesus:

  “ILAYO MO SA AKIN ANG SARONG ITO.”

  Kasi alam na alam ni Cristo ang mangyayari sa kaniya eh:

  Lucas 24:46 “At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na KINAKAILANGANG MAGHIRAP ANG CRISTO, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw;”

  Bakit madali bang maghirap? Eh alam na alam naman natin na hindi basta-basta paghihirap lang ang mararanasan ng Cristo, kundi KAMATAYAN.

  Narito pa ang isang talata:

  Mateo 26:39 “At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, KUNG BAGA MAAARI, AY LUMAMPAS SA AKIN ANG SARONG ITO: gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”

  Diyan naman ganito ang kaniyang pakiusap sa Diyos:

  “KUNG BAGA MAAARI, AY LUMAMPAS SA AKIN ANG SARONG ITO.”

  Iyan ba ang nagagaanan sa utos? Kasi nga ang gusto sana niya ay huwag niyang maranasan ang SARO NG PAGDURUSANG iyan eh, hirap ang loob niya, pero ano ang sabi niya, kahit nahihirapan ang kaniyang loob:

  “GAYON MA'Y HUWAG ANG AYON SA IBIG KO, KUNDI ANG AYON SA IBIG MO.”

  Kung sa iyo may mag-utos na MAMATAY ay NAPAKAGAANG UTOS, aba’y magpatingin ka sa PSYCHIATRIST dahil sigurado may diperensiya ka sa UTAK nun, hehehehe.

  Huwag mong ipaparis sa iyo si Cristo, dahil matino ang pagiisip nun.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:cristian

   paki linaw nga cristian kung anong utos na galing sa DIOS kung saan si jesus nabibigatan?

   yong kamatayan ba na hinatol kay jesus na ginawa ng mga romano at hudyo utos ba yon galing sa DIOS?

   Delete
  2. Bakit hindi ba UTOS at KALOOBAN ng Diyos ang PAGKAMATAY ni CRISTO?

   Ang paniniwala mo ba ang KAMATAYAN ni CRISTO ay HATOL lamang ng mga ROMANO at mga JUDIO, at walang kinalaman ang DIYOS dun?

   Patunayan mo...

   Delete
  3. sa mga pananalita mo para naring tinuldokan mo na ang leader sa crimin SA PAG PATAY NI jesus ay ang kanyang ama ang DIOS. ito ba ang pagkakilala nyo sa tunay na DIOS?

   PAKI SAGOT HO oo or hindi sagutin mo yan..

   Delete
  4. IKaw muna sumagot, dahil ako ang unang nagtanong:

   Bakit hindi ba UTOS at KALOOBAN ng Diyos ang PAGKAMATAY ni CRISTO?

   Delete
  5. to:cristian

   ang sagot ko nasa" juan 3:16"

   ikaw naman ang sumagot sa tanong ko:

   ang DIOS BA ang leader sa crimin sa pagpatay ni kristo?

   ito ba ang pagkakilala nyo sa tunay na Dios?

   Delete
  6. Shylla, hindi ang isyu ay kung sino ang NAGPASIMUNO ng PAGPATAY kay CRISTO sapagkat ang pangyayaring iyon ay siyang KINASANGKAPAN para maisakatuparan ni CRISTO ang kaniyang MISYON.

   Napaghahalata ko na hindi ninyo alam ang MISYON ni CRISTO sa LUPA, at hindi ninyo alam kung papaano niya naisakatuparan ang PAGLILIGTAS niya sa mga TAO.

   Tinawag siyang CORDERO ng DIYOS sa BIBLIA:

   Juan 1:29 “Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, NARITO, ANG CORDERO NG DIOS, NA NAGAALIS NG KASALANAN NG SANGLIBUTAN!”

   Papaano ba nakakaalis ng KASALANAN ang ISANG CORDERO o TUPANG INIHAHANDOG sa DIYOS? Ano ba ginagawa sa TUPANG HANDOG? Pakisagot Shylla na JW.

   Delete
 10. Sabi ni Shylla,

  “kailan umiral ang ponorgrapiya sa tv?ang pagsisigerelyo? drugs gaya ng cocaine,heroine, at ect. umiral na ba ito panahon ng apostoles?

  sa tingin mo kaya kapag hindi pa nasusulat sa biblia eh hindi po yan bawal?”

  ==================

  Alam niyo po ba na ang PAMIMILOSOPO o PAGGAMIT ng PILOSOPIA ay isa rin sa sandatang gagamitin ng mga MANDARAYA sa panahon natin ngayon?

  Colosas 2:8 “Kayo'y magsipagingat, BAKA SA INYO'Y MAY BUMIHAG SA PAMAMAGITAN NG KANIYANG ‘PILOSOPIA’ AT WALANG KABULUHANG PAGDARAYA, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo:”

  Talagang may mga tao na magsisilitaw lalo na sa panahon natin ngayon na ang gagamitan tayo ng sistema ng PILOSOPIA o PAMIMILOSOPO para madaya tayo eh.

  Ang palusot ni Shylla, para mabigyang katuwiran ang kaniyang BALUKTOT na PANINIWALA na ipinagbawal ng mga Apostol ang PAGSASALIN NG DUGO ay pamimilosopo lamang.

  Inihambing ang DRUGS sa PAGSASALIN NG DUGO, kasi nga naman daw ang DRUGS ay hindi pa uso nung PANAHON ng mga APOSTOL, pero ipinagbabawal sa atin, maski na sa mga kaanib ng INC.

  Kaya ating alamin kung ANO PO BA ANG IPINAGBABAWAL ng mga APOSTOL, na may kinalaman sa DRUGS:

  Galacia 5:19 “At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan,”

  Galacia 5:20 “Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,”

  Galacia 5:21 “Mga kapanaghilian, MGA PAGLALASING, mga kalayawan, AT ANG MGA KATULAD NITO; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.”

  Klaro ang sabi ng mga APOSTOL:

  “MGA PAGLALASING…AT ANG MGA KATULAD NITO”

  Alin mang bagay na mitutulad sa BAGAY NA NAKALALASING ay BAWAL.

  Sapagkat ang ILLEGAL DRUGS o DROGA ay BAGAY NA NAKALALASING, nagdudulot sa tao ng PAGKALANGO. Malinaw sa banggit ng TALATA., ang bawal ay PAGLALASING. Kaya BAWAL ang DRUGS, Ang DRUGS ay BAGAY NA NAKALALASING at walang makatututol diyan.

  ReplyDelete
 11. Kasi kung sasakyan natin ang argumento ng mga JW sa kanilang pangunawa sa salitang MAGSIILAG SA DUGO:

  Hindi ba lalabas na magkakasala din ako kung ako ay kumatay ng hayop o kaya'y isda dahil siguradong magkakadugo ako sa aking kamay?

  Maliwanag naman sa Biblia na ang ipinagbawal ng Diyos sa mula't-mula pa ay ang pagkain ng Dugo. At hindi naman binago ito ng mga Apostol, gaya ng ginawa ng mga Saksi ni Jehova.

  HIndi mabigat na utos ang utos na ibinigay ng mga APOSTOL sa mga GENTIL, kaya nga sila NAGALAK dahil sa PAGKAALIW eh.

  MAGAAN NA UTOS LAMANG IYON hindi ba sabi nga sa talata:

  Gawa 15:28 “SAPAGKA'T MINAGALING NG ESPIRITU SANTO, AT NAMIN, NA HUWAG KAYONG ATANGAN NG LALONG MABIGAT NA PASANIN”

  Kaya hindi mabigat na pasanin ang iniutos na iyan ng mga APOSTOL.

  Kaya napakaliwanag na hindi maaaring isipin na tumutukoy iyan sa PAGSASALIN ng DUGO, dahil ito ay NAPAKABIGAT NA UTOS.

  Abnormal na lang sigurong tao ang magsasabi na NAPAKAGAAN niyan, hahaha

  ReplyDelete
 12. to:jaime crus

  sabi mo "kasi kung sasakyan natin ang argumento ng mga jw sa kanilang pangunawa sa salitang magsiilag sa DUGO"

  "HINDI Ba lalabas na magkakasala din ako kung ako ay kumatay ng hayop o kayay isda dahil siguradong magkakadugo ako sa aking kamay?"

  ang salitang magsiilag o umiwas ng dugo nakasulat yan sa biblia,hindi yan inbento ng mga saksi ni jehova.

  ang mga paliwanag mo na mababasa sa introduksyon nagpapakita lamang na makitid ang pang unawa mo jaime cruz.
  kayo lang naman ang nabibigatan sa utos na hindi magpapasalin ng dugo dahil sa mali ninyong akala.

  akala nyo kasi kapag ang tao tatangi ng pagsasalin ng dugo ay para itong nagpapakamatay para sa inyong makitid na utak.

  katunayan may mga eksperto na mga doktor na nagsabi ligtas ang mga hindi nagpapasalin ng dugo dahil may mga medikal alternatibo para sa mga pasyenteng kulang sa dugo.

  kung may mas mabuting paraan sa paggagamot ay doon po kami.na hindi salungat sa utos ng biblia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mas ligtas na paraan ng panggagamot? Eh hindi mo ba nakita sa VIDEO na nakaposte sa ITAAS na noon lamang 2007 ay kataku-takot ang NAMATAY sa INYONG RELIHIYON?

   Siguro hindi pa nabibingit ang BUHAY mo o KAHIT isa man lang sa MGA MAHAL MO SA BUHAY...Tingnan ko lang kung ano ang magiging REAKSIYON mo at damdamin mo kapag nanganib ang kanilang BUHAY at kailangan silang masalinan ng DUGO, Eh tingnan ko lang kung ano gawin mo? Tsaka ka magsabi sa akin na MASAYANG-MASAYA at GALAK NA GALAK ka sa PAGKAALIW ka sa PAGBABAWAL NG PAGSASALIN NG DUGO ng JW, hehehehe

   Delete
 13. Alam niyo ba ang PANINIWALA ng mga SAKSI NI JEHOVAH kung bakit IPINAGBAWAL ang PAGSASALIN ng DUGO?

  "The blood in any person is in reality the person himself. ... poisons due to personal living, eating and drinking habits ... The poisons that produce the impulse to commit suicide, murder, or steal are in the blood. Moral insanity, sexual perversions, repression, inferiority complexes, petty crimes - these often follow in the wake of blood transfusion." (WATCHTOWER, Sept. 1, 1961 page 564)

  Ang paniniwala nila ang DUGO ng TAO ay SIYA MISMO, at kaya daw naging MASAMA ang mga TAO, natutong MAGNAKAW, MAGPAKAMATAY, PUMATAY ay dahil sa PAGSASALIN ng DUGO sa kaniya ng TAO na may ganitong katangian at paguugali.

  Tanong ko sa iyo Shylla, saan mababasa sa Biblia na ang DUGO ng isang TAO ay NAGTATAGLAY ng PAGUUGALI ng TAO, na kapag naisalin sa iba ay NAGIGING GANUN DIN SIYA?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mukhang hindi kinikibo ni Shyllacsjw ito ah? Hehehehe

   Delete
  2. to:aerial cavalry

   wala po akong question sa issue ng wacthtower.
   mas mabuti kung ang kabuoang page 564 paki lantad po para mabasa natin ang kabuoang nakasulat.


   ito ang sagot ko sa tanong mo:

   naniniwala kaba sa bloodlines or hereditary?makukuha ba ito sa pamamagitan ng dugo?

   Delete
  3. Naniniwala kami sa kung ano nakasulat sa BIBLIA Shyllcsjw, patunayan mo mula sa BIBLIA na ang PAGUUGALI ng ISANG TAO ay NASA DUGO. Iyan ang sinasabi ng PUBLIKASYON NINYO. Tutal nagmamagaling ka na marami kang alam. De ipakita mo sa amin na sa inyong mga JW, Biblia lang ang inyong pinagbabatayan.

   Dahil kung wala kang maipapakitang talata...maliwanag na iyan AY IMBENTO lamang ninyo.

   Delete
 14. Ako may itatanong ako kay Shylla.

  Noon taong 1967 Ipinagbawal ng Watchtower Society ang ORGAN TRANSPLANT [Watchtower, 15 November 1967, p. 702], maaari ko bang malaman kung anong TALATA sa BIBLIA ang pinagbatayan?

  Pagkatapos noong 1980 ay HINDI NA ITO IPINAGBABAWAL [Watchtower, 15 March 1980, p. 31], Maaari ko rin bang malaman ang TALATA sa BIBLIA na pinagbatayan kung kaya hindi na ito BAWAL ngayon sa inyo?

  ReplyDelete
 15. Tanong: Alam kaya ni Shyllac na may ganito silang aral? O, as usual, sasalungatin niya ang origihinal nilang mga aral? Teka, alin ba doon ang original? Hahahaha...

  ReplyDelete
 16. Shylla, naghihintay ako na sumagot ka sa tanong ko...

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:jaime cruz

   ito ang sagot ko sa tanong mo:

   "personal siyang magpapasiya sa bagay na ito. kung ang isang bagay ay nakadepende sa personal na pagpapasiya,nangangahulugan ba ito na hindi na mahalaga sa DIOS kung ano ang ating pasya?

   hindi gayon,dahil lubha siyang interesado sa ating kaisipan at mga motibo.

   kawikaan 21:2----bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata:ngunit tinitimbang ng panginoon ang mga puso.

   kaya pagkatapos nating hilingin ang patnubay ng DIOS AT MAINGAT NA MAGSALIKSIK HINGGIL sa isang partikular na gamot o paraan ng paggamot,dapat nating sundin ang ating budhi na sinanay sa biblia.

   roma 14:22---ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng DIOS .mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan.

   tanong: ngayon ba jaime cruz kaya mo bang ibigay ang iyong mata o puso para sa ibang tao sa pamamagitan ng organ transplant? paki sagot ho.

   Delete
  2. Shyllacsjw, napakaliwanag ng TANONG ko hindi ba mukhang ang ginawa mo ay isinakay mo ako sa isang TSUBIBO atsaka mo PINAIKOT.

   Ang tanong ko ay NAPAKALINAW:

   Noon taong 1967 Ipinagbawal ng Watchtower Society ang ORGAN TRANSPLANT [Watchtower, 15 November 1967, p. 702], MAAARI KO BANG MALAMAN KUNG ANONG TALATA SA BIBLIA ANG PINAGBATAYAN?

   Mabuti sipiin natin ng buo ang sinasabi ng PUBLIKASYON:

   "When men of science conclude that this normal process will no longer work and they suggest REMOVING THE ORGAN AND REPLACING IT DIRECTLY WITH AN ORGAN FROM ANOTHER HUMAN, this is simply a shortcut. THOSE WHO SUBMIT TO SUCH OPERATIONS ARE THUS LIVING OFF THE FLESH OF ANOTHER HUMAN. THAT IS CANNIBALISTIC.” (WATCHTOWER, Questions from Readers, Nov. 15, 1967 p 702-704)

   Sabi ng WATCHTOWER SOCIETY, ang pagsasagawa daw ng “ORGAN TRANSPLANT ay “CANNIBALISTIC”

   Ang CANNIBALISM po ay ang PAGKAIN ng TAO. Lumalabas sa kanilang paniniwala noong 1967 na ang sinoman na NAGPAPA-ORGAN TRANSPLANT ay KUMAKAIN ng TAO.

   Kaya nga ang TANONG ko…ANONG TALATA SA BIBLIA PINAGBATAYAN niyan, na ang KATUMBAS ng ORGAN TRANSPLANT ay PAGKAIN ng TAO?

   At ano naman ang TALATA na pinagbatayan noong 1980 na HINDI NA ITO “CANNIBALISTIC” o hindi na ito KATUMBAS ng PAGKAIN ng TAO. Kaya hindi na ito BAWAL sa “JW”.

   Delete
 17. Shyllac, huwag mong iwasan ang tanong.

  1. Taong 1967, pinagbawal ng mga puno ninyo ang organ transplant. Bakit? Pakibigay ng talata.

  BINAGO:

  2. Taong 1980, hindi na bawal. Bakit? Pakibigay ng talata.

  Actually, isa lang eto sa mga nag-evolve niyong mga aral (na tinotolerate mo sa sobrang pagkabulag). Kaya, pakisagot lang po ng simple. At, sa dalawang eto, alin talaga ang totoo? Umiiwas ka sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong topic. Kaya lalo kang napapahiya.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Iyan nga ang hinihingi ko sa kaniya Brod eh, sabi nila sila ay PURELY BIBLICAL, ibig sabihin lahat ng ARAL nila ay MAY BATAYAN sa BIBLIA. Kaya ang hinahanap natin sa kanila "VERSE", hindi OPINYON na may VERSE na napakalayo sa pinaguusapan.

   Delete
 18. to all inc

  sinagot ko na ang mga tanong nyo---pro ayaw nyo lang tanggapin.katunayan mga kaibigan kayo lang ang umiwas sa mga tanong ko.

  dahil ang thread na ito ay tumatalakay hinggil sa pagsasali ng dugo,hindi tungkul sa human organ transplant.kayo naman ang lumihis sa tema dito.

  pinalilitaw nyo kasi ang temang paiba-iba ang turo ng saksi ni jehovah dito sa blog na pagsasali ng duro.

  pro kahit kayoy lumihis, pag bigyan ko ulit kayo hinggil sa inyong kagustohan sa human organ trnsplant dahil mabait kaming mga saksi ni jehova.hehehehehe.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hahahaha, wala kang naisagot na matino hinggil sa ORGAN TRANSPLANT, kitang-kita sa isinagot mo...MAY MAISAGOT KA LANG...

   Kapag may nagtanong sa inyo, BAKIT BAWAL ANG PAGSASALIN NG DUGO?

   BInabasa ninyo GAWA 15:29.

   Ngayon, TINATANONG KA: BAKIT BAWAL ANG ORGAN TRANSPLANT?

   Ano sagot mong TALATA? HINDI BA WALA?

   Tinanong ka ulit: BAKIT HINDI NA BAWAL ANG ORGAN TRANSPLANT?

   Ano sagot mong VERSE? HINDI BA WALA DIN?

   Kaya MALIWANAG na IMBENTO niyo lang ang ARAL na iyan, kasi wala kang MAIPAKITANG MALINAW na TALATA sa BIBLIA kung saan ibinatay ang PAGBABAWAL ninyong iyan...

   ISA LANG ANG MALIWANAG: IMBENTOR NG ARAL ANG MGA SAKSI NI JEHOVA.

   Delete
  2. to:jaime cruz

   ibabalik ko yong tanong mo

   saan sa biblia mabasa na pwedi ang pagsasalin ng dugo?

   saan sa biblia mabasa na pwedi ang organs transplant?

   o baka sinampal ka mismo sa tanong mo dahil wala kang sagot.

   hehehehehe

   Delete
  3. sagutin mo yan jaime cruz

   hintayin ko ang sagot mo ngayon.

   saan sa biblia mabasa na pwedi ang pagsasalin ng dugo?

   saan sa biblia na mabasa na pwedi ang organs transplant?

   kasali karin cristian paki sagot po

   Delete
  4. Ah wala nahihibang na si Shylla, hindi na kasi makasagot sa mga itinatanong natin, kaya NAMIMILOSOPO na lang:

   Unang tanong:

   "saan sa biblia mabasa na pwedi ang pagsasalin ng dugo?"

   Ito ay tanong ng isang taong NAHIHIBANG, bakit ko po nasabi iyon? Paapano ipaguutos sa BIBLIA na MAGPASALIN ng DUGO, eh hindi pa naman EKSISTIDO ang PROSESONG ito sa PANAHON ng mga APOSTOL noong FIRST CENTURY...Dahil ang PROSESO o SISTEMA na gnagamit sa PANGGAGAMOT ay hindi naman nasasakop ng ARAL ng BIBLIA...ang BIBLIA ay PANGMORAL, PANGRELIHIYON at PANANAMPALATAYA, walang kinalaman sa MEDISINA BIBLIA: hindi mo mababasa sa BIBLIA kung ano GAMOT SA SIPON, SA UBO, SA LAGNAT...labas sa BIBLIA iyan.

   Delete
  5. Pangalawang tanong ng TAONG HIBANG:

   "saan sa biblia na mabasa na pwedi ang organs transplant?"

   Eh hindi pala puwede ang ORGAN TRANSPLANT sa paniniwala mo eh bakit pinapayagan ninyo ang ORGAN TRANSPLANT sa RELIHIYON ninyo?

   Ang MAGANDA ikaw ang MAGPAKITA ng TALATA sa BIBLE na BAWAL ang ORGAN TRANSPLANT tutal naniniwala ka pala na hindi iyan PUWEDE...

   Patay tayo sa iyo Shylla, hahahaha

   Delete
  6. to:jaime cruz

   nahilo ka na ata!

   may sinabi ba akong hindi pwedi ang organ transplant?
   paki copy paste nga? hinggil sa organs transplant personal choice yan.

   hahahahahaha ikaw ata tong hibang

   Delete
  7. to: jaime cruz

   para malaman mo hindi mababasa sa biblia na pwedi o bawal ang organs transplant.

   kaya sa amin personal choice ito:

   wag kang magparatang na hindi ko naman sinasabi.

   Delete
  8. Ang PAGBABAWAL ng PAGSASALIN ng DUGO kahit pagtuwad-tuwarin mo BIBLIA kahit ilaban mo pa ng PUGUTAN ng ULO hindi mo rin mababasa sa BIBLIA iyan hindi ba?

   Kaya dapat iyan ay PERSONAL CHOICE din ninyo, di ba?

   Delete
 19. ITO PO ANG MGA article na lumabas hinggil sa organ trnsplant.

  ORGAN TRANSPLANT:

  in a" questions from readers section in "the watchtower,august 1,1961 the question about organ transplant is answered:

  "is there anything in the bible against giving one`s eyes[after death] to be transplanted to some living person?-----L.C.United states.

  the question of placing one`s body or part of one`s body at the disposal of men of science or doctor at one`s death for purpose of scientific experimentation or replacement in other is frowned upon by certain religious bodies.

  however,it does not seem that any scriptural principle or law is involved. it therefore is something that each individual must decide for himself.if he is satisfied in his own mind and conscience that this is a proper thing to do then he can make such provision"

  the watchtower society had no objection organ transplant in 1961.

  1967----"-human organ trnsplant equated with cannibalism" the watchtower article annoucing the view is enterpreted by commentators as a prohibitation.

  hindi isinulat sa 1967 na ma tiwalag kung silay magpa organ transplant.

  kaya sa 1980 ang watchtower society binalik ang pananaw sa pagturo from 1961 hinggil sa organ trnsplant.ganito ang nakasulat.

  "regarding the trnsplantation of human tissue or bone from one human to another to another,this is a matter for conscientious decision by each one of jehovah`s witnesses.

  some christians might feel that taking into their bodies any tissue or body part from another human is cannibalistic...
  other sincere christians today may feel that the bible does not definitely rule out medical transplant of human organs...it may be argued too that organ transplant are different from cannibalism since the"donor is not killed to supply food: from the watchtower march 15 1980 p 31.

  if ever acceptance of human organs trnsplant stipulated as a matter of personal choice not warranting congregational discipline.

  mapapansin mo sa mga article ng watchtower na hindi naman namin isinusulong ang organ transplant kundi ito ay personal na dicision.

  ReplyDelete
 20. Maliwanag ang naging batayan ng kanilang ARAL NA ITO: PAKIRAMADAM ng TAO at hindi kung ano nakasulat sa BIBLIA.

  Pansinin ang siniping PUBLIKASYON ni Shylla:

  “SOME CHRISTIANS MIGHT FEEL that taking into their bodies any tissue or body part from another human is CANNIBALISTIC...OTHER SINCERE CHRISTIANS TODAY MAY FEEL that the bible does not definitely rule out medical transplant of human organs...it may be argued too that organ transplant are different from cannibalism since the"donor is not killed to supply food”: from the WATCHTOWER march 15 1980 p 31.

  So ang BATAYAN nila ay ang FEELINGS o PAKIRAMDAM ng mga TAO, hehehehehe, MALIWANAG NA HINDI BIBLIA BATAYAN, kaya obvious kaya ng HINGAN SIYA NG TALATA WALANG MAIPAKITA SI SHYLLA, kasi ang BASIS ng ARAL NILANG ITO AY ANG “FEELINGS” o “PAKIRAMDAM” lamang ng kanilang mga miyembro.

  Eh dapat bang nasusunod ang TAO? Biblia tayo:

  Gawa 5:29 “Datapuwa't nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, DAPAT MUNA KAMING MAGSITALIMA SA DIOS BAGO SA MGA TAO.”

  Ang Diyos ang dapat sinusunod hindi kung ano PAKIRAMDAM ng TAO…wala po kaming paki sa OPINYON o PAKIRAMDAM ng SINOMANG TAO, kami sa INC, kung ano sinasabi ng DIYOS dun kami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:cristian

   na mis understood mo lang yan,

   ang punto na sinipi ko ay may ibat ibang pananaw ang mga kapatid namin kung sila bay mag pa transplant organ o hindi.

   katunayan may mga kaso sa biblia na ang mga cristiano ay may ibat ibang pananaw.
   pansinin mo

   roma 14:2-6--- may mga tao na may pananampalataya na makakain ang lahat na mga bagay:ngunit ang mahihinay kumakain ng mga gulay.

   3,ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain;at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat siyay tinanggap ng DIOS.

   4,SINO KANG HUMAHATOL SA IBA sa alila ng iba?sa kanyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal.oo papatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang panginoon na siyay maitayo.
   5,may nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba:may ibang nagmamahal sa bawat araw. bawat isay magtibay sa kanyang sariling pag iisip.

   kita mo?

   Delete
  2. Ah wala, hahahaha,

   Ang ISYU ay ORGAN TRANSPLANT, ang ibinigay na TALATA pagkain ng GULAY...ayos ah?

   Shylla, aminin mo na lang na WALA KAYONG TALATANG BATAYAN sa ARAL niyo na iyan...

   Huwag ka ng MAGPALUSOT.

   Sa KORTE, kapag WALANG MALINAW na EBIDENSIYA...dapat NANANAHIMIK na lang...

   ARAL ang ISYU Shylla, HINDI PANANAW...wala kaming pakialam sa PANANAW ng TAO...

   UMAMIN KA NA LANG NA HINDI MO KAYANG SAGUTIN ANG IMBENTO NINYONG ARAL TUNGKOL SA "ORGAN TRANSPLANT"..

   Huwag ka na lang kumibo mas makakabuti pa sa iyo. hahahaha

   Delete
  3. Sabi ni Shylla,

   “ang punto na sinipi ko ay MAY IBAT IBANG PANANAW ANG MGA KAPATID NAMIN kung sila bay mag pa transplant organ o hindi.”


   Sa kanila pala may iba’t-iba silang PANANAW sa ARAL nila:

   Sa INC hindi, kasi sinusunod namin kung ano sinasabi ng Biblia eh.

   1 Corinto 1:10 “Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, NA KAYONG LAHAT AY MANGAGSALITA NG ISA LAMANG BAGAY, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; KUNDI KAYO'Y MANGALUBOS SA ISA LAMANG PAGIISIP AT ISA LAMANG PAGHATOL.”

   Pagdating sa ARAL na SUSUNDIN…wala kaming KANIYA-KANIYANG PANANAW…kundi NAGKAKAISA KAMI SA PANINIWALA, PAGSASALITA AT PAGHATOL.

   Ganiyan ang tunay na Relihiyon…NAGKAKAISA sa PANINIWALA at PANANAW sa ARAL.

   Delete
  4. to:cristian

   halimbawa:

   tungkul sa pagyoyosi ng sigarelyo nagkakaisa ba kayo ukol dito?

   lahat ba ng inc lahat nag sisigarelyo dahil sa ginamit mo sa 1 cor 1:10?

   wag kang mangmang

   paki basa ulit ang roma 14:2-6.

   ang aral namin hinggil sa organs transplant ay personal choice.

   Delete
  5. to:jaime cruz

   hindi ka nag basa maige

   basahin mo nga ang mga sinipi ko na watchtower.

   isa ka pang mangmang hindi naiintihan ang nasa roma 14:2-6

   mag aral pa kayo ha!

   Delete
  6. Ang hinihingi sa iyong talata iyong tumutukoy sa ORGAN TRANSPLANT hindi VEGETABLE...hahahahah ang topic sa ROMA 14:2-6 PAGKAIN, bakit kumakain ka ba ng LAMAN LOOB ng TAO Shylla?

   Wala ito, may maisagot lang kahit NIONSENSE, hahahaha

   Delete
  7. hindi ba kayo tinuruan kung paano umintindi sa talata? heheheheh klaro naman.

   kaya nga ikaw ang pinapahanap ko sa biblia kung saan mabasa na bawal o pwedi ang organs trnsplant?
   dahil nagmamarunong ka lang .

   pakita mo sakin ang prinsipyo ng kasulatan ukol dito sa human organs transplant.

   wag kang mag inside comments kung hindi mo alam kung ano ang takbong pinag uusapan.

   Delete
 21. Dagdagan pa natin:

  Noong taong 1931 – itinuring ng MGA SAKSI NI JEHOVA ang PAGBABAKUNA o “VACCINATION ay MASAMA:

  VACCINATIONS ARE CALLED A "GREAT EVIL." "Vaccination has never saved a human life. It does not prevent smallpox" (Golden Age, 4 February 1931, pp. 293-294)

  Dito sa PAGSASABI nilang ang PAGBABAKUNA ay isang DAKILANG KASAMAAN, saan kaya sa BIBLIA nila ito ibinatay?

  ReplyDelete
 22. to all inc

  balikan natin ang topic sa thread na ito:

  paano po gamutin ang mga saksi ni jehovah na walang pagsasalin ng dugo lalo na sa mga pag opera?

  ito po ang paraan:

  mga likido-----ginagamit ang ringer`s lactate solution,dextrans,hydroxyethyl starch.at iba pa upang mapanatili ang dami ng dugo at maiwasan ang hypovolemic shock[bunga ng kakulangan ng dugo].ang likido na sinusubok sa ngayon ay nakapagdadala ng oksiheno.

  gamot----ang mga protina na produkto ng genetic engineering ay maaaring magpabilis sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo [erythropoitin] ,ng mga blood platelet [interleukin-11] at ng ibat ibang puting selula ng dugo [GM-CSF, G-CSF] .ANG IBA PANG GAMOT AY MAY MALAKING NAGAGAWA UPANG MAPABAGAL ANG MABILIS NA PAGKAUBOS NG DUGO sa panahon ng operasyon [aprotinin, antifibrinolytics]
  o nakatulong upang mabawasan ang labis-labis na pagdurugo [desmopressin].

  biyolohikal na mga hemostat---- ang hinabing mga panapal na collagen at cellulose ay gimagamit upang maampat ang pagdudurugo sa pamamagitan ng tuwirang paglalagay nito.

  ang mga fibrin glue at sealant ay maaaring ipasak sa mga butas ng sugat o itapal sa malaking bahagi ng nagdurugong himaymay. iilan lang po ito na paraan , katunayan ,marami pang iba na paraan na ginagamit na ngayon sa ibat ibang bansa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Halimbawa Shylla, isang SAKSI NI JEHOVA, Naaksidente, nasugatan at maraming dugo ang tumapon sa kaniya.

   Kailangan siyang masalinan ng DUGO oramismo, dahil mamamatay siya.

   Pakipaliwanag mo nga sa akin kung papaano maililigtas ng sistemang pinagkukuwento mo diyan sa itaas ang taong iyan?

   Magbigay ng konkretong ebidensiya...PANGALAN, LUGAR, at PANGYAYARI. Mas maganda kung sa PILIPINAS ka kumuha ng example, dahil FILIPINO tayo eh.

   Gusto namin malaman kung papaano maliligtas dito sa PILIPINAS ang isang TAONG NAAGASAN ng MARAMING DUGO dahil sa AKSIDENTE, at hindi siya SASALINAN ng DUGO ay MABUBUHAY siya.

   Delete
  2. Hahahah natakot si Shylla, ayaw kibuin ang ARAL nila TUNGKOL SA VACCINATION...Kitang-kita IWAS-TAKBO ginawa.

   Shylla ano na, SAAN SA BIBLIA NAKABATAY ang ARAL NINYO na ANG PAGBABAKUNA o VACCINATION ay "GREAT EVIL"...

   Pakisagot hahahaha

   Delete
  3. out of topic ang gusto mo.
   kung gusto mong pag usapan higgil sa vaccination gumawa ka ng blog ukol dito doon tayo mag uusap.

   Delete
 23. Ganito ipinaliliwanag ng mga SAKSI NI JEHOVA ang dahilan kung bakit BAWAL daw ang PAGSASALIN NG DUGO:

  “Examine the scriptures carefully and notice that they tell us to ’keep free from blood’ and to ’abstain from blood.’ (Acts 15:20,29). What does this mean? IF A DOCTOR WERE TO TELL YOU TO ABSTAIN FROM ALCOHOL, WOULD THAT MEAN SIMPLY THAT YOU SHOULD NOT TAKE IT THROUGH YOUR MOUTH BUT THAT YOU COULD TRANSFUSE IT DIRECTLY INTO YOUR VEINS? Of course not! So, too, ’abstaining from blood’ means not taking it into our bodies at all.” [THE TRUTH THAT LEADS TO ETERNAL LIFE, pages 162,168.]

  Paboritong-paborito nilang paghambingin ang PAGSASALIN ng DUGO sa PAGPAPADAAN ng ALCOHOL sa UGAT ng tao. Sinasabi nila na kung ang isang Doctor daw ay magsabi sa isang tao na UMIWAS SA ALCOHOL, eh ibig sabihin daw ba nun, puwede niyang ISALIN o PADAANIN sa kaniyang ugat ang ALCOHOL?

  Kaya pinalalabas nila na ang PAGPAPADAAN ng ALCOHOL sa UGAT ay katulad ng PAGSASALIN ng DUGO.

  Maling-mali ang kanilang pagkukumpara, dahil ang PAGLALAGAY ng ALCOHOL sa UGAT ay maaaring IKAMATAY ng TAO, hindi gaya ng pagsasalin ng DUGO na nakapagliligtas ng BUHAY:

  “LETHAL BLOOD ALCOHOL CONTENT IS AN ALCOHOL LEVEL OF 0.4, WHICH CAN CAUSE DEATH. Blood alcohol content is the measurement of the amount of alcohol in the blood, in grams of alcohol per 100 millilitres of blood. A measurement level of 0.5 means that half of the person's blood is alcohol.” [http://www.ask.com/question/what-is-a-lethal-blood-alcohol-level]

  Isa pong nakamamatay na PROSESO kung ang tao ay maglalagay ng ALCOHOL sa kaniyang DUGO na lalagpas sa LIMIT na iyan. Ibig sabihin kung ang isang tao na ADDICT sa ALAK, ay magpadaan ng ALCOHOL o ALAK sa kaniyang UGAT na lalagpas sa LIMIT, ay maaari siyang MAMATAY.

  Ang PAGSASALIN NG DUGO ay NAKAPAGLILIGTAS ng BUHAY…kaya maling-mali ang kanilang PAGHAHAMBING sa PAGLALAGAY ng ALCOHOL sa UGAT.

  Tsaka meron bang taong matino sa panahon natin ngayon na mag-iinject ng ALAK o ALCOHOL sa kaniyang UGAT? Sa palagay ko mga PSYCOPHATIC lang na tao ang gagawa niyan. Kaya masasabi natin na ang mga JW ay gumagamit ng mga HINDI REALISTIKONG HALIMBAWA sa kanilang mga paliwanag.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to: aerial cavalry

   ang punto sa halimbawa ay ang pagpasok sa katawan sa bibig man o sa ugat

   may mga tao bang gumamit ng alkohol para i inject sa ugat?

   inject alcohol vein by injecting alcohol into patient.gi.org

   total pict.com/inject%alcohol% 20 vein

   www.ncbi. nlm. nih,gov

   Delete
  2. Tama si Brod Aerial Shylla, walang matinong tao nagpapadaan ng ALAK o ALCOHOL sa UGAT...subukan mo nga please, para naman malaman namin ang epekto sa iyo.

   Sige nga Shylla, try mo nga maglagay ng ALAK sa UGAT?

   Sigurado ang isasagot mo sa akin: ANO AKO BALIW?

   Oh kitams, hehehehe

   Delete
  3. Hahahahah...pasensya na KChristian...natawa ako don ah..kung kelan painom ako ng kape ko. Hahahah

   --Bee

   Delete
  4. wala po kaming tutol na ang alak kung itoy ipasok sa katawan ay makakasira ng katawan.

   ang punto sa illustration sa bibig man o sa ugat ipinasok ang alak ay labag parin sa utos ng doctor.

   kaya divert natin sa biblia ang dugo kainin man o ipasok sa ugat labag parin yan dahil sa utos "umiwas sa dugo"

   bakit nga ba ginamit ang ganyang illustration para maiintindihan ang punto.

   hindi naman yan imposible na may mga tao talaga na mag iinject ng alak o alkohol sa kanilang ugat. dahil may mga pruwiba naman kami.

   kaya mali ang paninira nyo na hindi realistikong halimbawa ang illustration.

   sabi mo"sige nga shylla try mo nga maglagay ng alak sa ugat?"

   ito ba ang taong matino?ang mag utos sa ganitong gawain? o baka nga baliw ang taong ito? o pati na ang tumawa dahil sang ayon din sya sa utos ng kanyang kapatid.

   Delete
 24. Shyllacsjw...ikaw ang ayaw tanggapin ang punto ni KAerial. Bakit mo ihahambing ang dugo (na nakapagliligtas ng buhay) sa alak? Diba mahilig ka sa common sense? Gamitan mo ngayon ng common sense ng bukas ang pag-iisip. Akma ba ang halimbawang ibinigay ng mga puno mo? Kaya nga HINDI PINAPAKAIN ang dugo kasi eto ay buhay. E ang alak, nakapagdudugtong ba ng buhay? Ngayon kung walang dugo na maidagdag, pwede na alak kung susundan ko ang ipinagmamalaki mong "common sense"? Mag-isip nga. Kaya uulitin ko lang ang sinabi ni KAerial, be realistic. Hindi 'yong maghahaka-haka kayo ng kung anu-ano para lang ipagpilitan ang gusto niyo instead na malaman KUNG ANONG TOTOO.
  Ang masakit pa, INIBA-IBA NIO PA ANG ARAL NIYO UKOL RITO, so PAANO MO PA KAMI MAPAPANIWALA??????? Dahil ang INC, hindi mananampalataya sa mga PABAGO-BAGONG ARAL. Kaya, tigilan mo na yan. Napakatigas ng ulo mo.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. to bee weezer

   kung ang dugo nagdudugtong ng buhay para sa mga tao na nag aagaw buhay,
   bakit mas maraming namamatay dahil sa pagsasalin ng dugo?

   halimbawa kung ang isang bata nag aagaw buhay dahil sa kulang ang dugo,gumagarantiya ba ang mga doctor na mabubuhay ang bata sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo?

   maling mali ang inside comments mo bee hinggil sa illustration namin.

   hindi naman kami ng susulong o gumawa o nagsabi ,o nag utos na ang alak ay karugtong ng buhay.

   wag mong ipasok ang iyong maling imahinasyon sa illustration namin.

   sige nga paki sagot ang tanong ni anonymous kung wala ba kayong pabago-bago na turo?

   Delete
 25. Matigas lang po talaga ang ULO ng mga SAKSI NI JEHOVA, gaya nga ng nasabi ko na ang BIBLIA ay PANGMORAL, PANGRELIHIYON at PANANAMPALATAYA, kung ang ISYU ay GAMOT sa ISANG KARAMDAMAN aba’y isang KAABNORMALAN kung sa BIBLIA ka maghahanap ng SAGOT,

  Halimbawa: GAMOT SA LAGNAT, SIPON, UBO, MAY BATO SA APDO, MAY DIABETES, ETC.

  Sa Biblia mo ba mababasa ang GAMOT sa mga SAKITA na iyan?

  Siyempre kanino ka pupunta?

  Eto sabi ni JESUS:

  Mateo 9:12 “Datapuwa't nang ito'y marinig niya, ay kaniyang sinabi, ANG MGA WALANG SAKIT AY HINDI NANGANGAILANGAN NG MANGGAGAMOT, KUNDI ANG MGA MAY SAKIT.”

  Maliwanag ang sabi iyong MGA WALANG SAKIT HINDI NANGANGAILANGAN NG MANGGAGAMOT, sino lang ang NANGANGAILANGAN? Iyong may SAKIT.

  Maski si CRISTO sangayon na ang TAONG MAY SAKIT PUPUNTA SA DOKTOR, dahil sa sila nakakaalam ng gamot.

  Ang PAGSASALIN NG DUGO ay isang PROSESONG MEDIKAL na ang LAYUNIN ay MAGLIGTAS NG BUHAY hindi para PUMATAY…

  Bukod sa WALANG SINASABI SA BIBLIA na BAWAL iyan…hindi tinutulan ng BIBLIA ang PROSESO na MAKAPAGLILIGTAS ng BUHAY.

  Juan 15:13 “Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, NA IBIGAY NG ISANG TAO ANG KANIYANG BUHAY DAHIL SA KANIYANG MGA KAIBIGAN.”

  Ang PAGHAHANDOG ng BUHAY para sa KALIGTASAN ng IBA ay isang DAKILANG PAGIBIG ayon kay CRISTO.

  Hindi ba’t ang DUGO ay BUHAY?

  Levitico 17:11 “SAPAGKA'T ANG BUHAY NG LAMAN AY NASA DUGO; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: SAPAGKA'T ANG DUGO'Y SIYANG TUMUTUBOS DAHIL SA BUHAY.”

  Hindi bawal sa BIBLIA na GAMITIN ang DUGO bilang PANTUBOS ng BUHAY…kung sa PAPAMAGITAN ng sariling DUGO ay MAKAPAGLIGTAS ka ng BUHAY ng iyong KAPUWA, ito ay maituturing na DAKILANG PAG-IBIG, na kailan man ay hindi ibabawal sa BIBLIA.

  ReplyDelete
 26. Dugo? Maliwanag na nga diba na umiwas daw sa dugo. Its either na padaanin sa ugat or kainin, ang point po eh dapat iwasan. In short wag kumain ng dugo at wag magpasalin ng dugo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Patigasan na lang talaga ang Ulo ang style ng mga SAKSI ni JEHOVA, hehehehe, sila iyong mga NANINIWALA sa PRINSIPYO na "AH BASTA", Ah basta bawal iyon...

   Kahit wala silang maipakitang PRUWEBA mula sa BIBLIA...pinipilit ang kanilang unawa.

   Kaya hindi na nga makapanghikayat, NAMAMATAYAN pa ng MIYEMBRO ng walang kalaban-laban.

   Kung ikaw na isang PASTOR ng mga TUPA, hahayaan mo lang na mamatay ang mga TUPA mo basta-basta, eh wala kang kuwentang PASTOR nun.

   Halimbawa isang napakahirap nilang MIYEMBRO ay NAGKASAKIT at kailangang masalinan ng DUGO...sabi nila humahanap sila ng PINAKAMAHUSAY na DOKTOR para mailigtas ang BUHAY nila, eh paano kung sa AMERICA lang merong ganun, sa PILIPINAS wala. Gagawa ba ng paraan ang RELIHIYON nila para madala sa AMERICA ang pobreng miyembro nila?

   Sagot: Wala silang gagawing aksiyon, kundi tatakutin ka pa at kukunsensiyahin.,.kaya ang mangyayari...ang tanging magagawa mo na lang ay MAMATAY ka...ganiyan sa kanila.

   Delete
  2. May pruweba po. Yung kapatiran mo nga ang nagpost eh. Kaya nga nandito tayo sa topic na 'to diba? Umiwas daw po sa dugo, Umiwas, umiwas, umiwas daw po Sir. Ano bang pagkakaintindi nya dyan sa umiwas na yan?

   Ngayon sa situation naman na binigay mo, naniniwala kasi ang mga JW sa pagkabuhay muli. Kung ikaw ang sumunod sa Diyos, bubuhayin ka Nyang muli. So para sakin, okay lang na mamatay ka ngayon na sumusunod sa utos ng Diyos, kasi may pag-asa ka sa pagkabuhay muli. Kesa naman na madugtungan nga yung buhay mo, eh hindi ka naman sumunod sa Diyos. Alam mo na kung anong naghihintay sayo pag ganun.

   Isa pa hindi naman po kelangan ng PINAKAMAHUSAY na DOKTOR na posibleng nasa AMERICA pa gaya ng sinabi nyo. Punta ka PGH or BGH Sir. Dami dyan nag-oopera ng hindi na kelangan ng dugo.

   Ulitin ko lang po Sir ha? May pruweba po. Meron Sir. Meron po talaga.


   - MCCXXI™

   Delete
 27. Anonymous,

  Huli ka NA sa thread kaya lahat ng pinagpuputok ng butse mo ay nasagot na pero nagmamatigas pa rin ang kapatid mong si Shyllac. Di na nga umiimik eh. Ngayon dahil sa hindi niya sinagot ang mga tanong ko sa kaniya ay sa iyo ko na lang itatanong:

  Kailan itinuro sa inyo na BAWAL NA ang magpasalin ng dugo?

  Ngayon, sinasabi mo na "naniniwala kasi ang mga JW sa pagkabuhay muli. Kung ikaw ang sumunod sa Diyos, bubuhayin ka Nyang muli. So para sakin, okay lang na mamatay ka ngayon na sumusunod sa utos ng Diyos, kasi may pag-asa ka sa pagkabuhay muli. Kesa naman na madugtungan nga yung buhay mo, eh hindi ka naman sumunod sa Diyos. Alam mo na kung anong naghihintay sayo pag ganun"

  Ngayon eto ang sagutin mo: PAANO YONG NANGAMATAY NINYONG MIEMBRO NA MAY TAGLAY NA PANANAMPALATAYA NA PWEDE MAGPASALIN NG DUGO? BINAWIAN NG BUHAY BAGO NABAGO ANG ARAL NINYO UKOL SA PAGSASALIN NG DUGO? MALILIGTAS BA SILA O HINDI? Hihintayin ko ang sagot mo. At please lang po, huwag nio po sanang gagayahin ang kapatid mong si Shllac na gagawa ng bagong topic para iwasan lang ang aming tanong.

  With all due respect, WALANG KINALAMAN ang Diyos sa mga aral ninyo na pabago-bago, paiba-iba, NOON PA MAN BAGO KA PA ISINILANG. Huwag ninyong idamay ang Panginoong Diyos sa mga KASINUNGALINGAN ng mga puno ninyo.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Huli na talaga ako sa thread na 'to. Ngayon lang kasi naibigay sakin yung link na 'to eh. Ang nagbigay eh yung kapatiran nyong nagsusumigaw na aakyat daw sila sa langit pero sandamukal ang kalaswaan. Tambayan nya daw 'to, kaya alam ko nababasa nya 'to. Di ko nga lang alam kung ano ID nya dito. Pero yan MXXCCI™ na yan, kilala nya yan bilang ako sa isang forum.

   Okay back to topic:
   Walang sinasabi sa bible na "bawal nang magpasalin ng dugo", walang ganun. Yung as in tuwiran mong mababasa na "Bawala magpasalin ng Dugo". Pero merong ganung concept. Saan? Paulit-ulit ng nabanggit Sir. Umiwas na daw po sa dugo. Yan po yung concept na bawal din magpasalin. Bawal kumain, in short bawal pagpasok ng dugo sa katawan mo, either padaanin mo yan sa bibig mo or sa ugat mo. Ngayo kung itatanong mo panu yung dugo sa katawan natin, gaya ng paliwanag dyan sa taas, eh ang labo mong nilalang. Bakit? Iba yung existing na dugo sa katawan mo mula noong isilang ka kesa sa dugo na ipapasok palang. Kuha mo Sir? Existing and incoming, magkaiba yan Sir. Hindi pa din nakuha?

   Dako tayo sa tanong mo na panu yung mga dating member ng JW na namatay taglay sa pananampalataya na pwede magpasalin ng dugo. Maliligtas ba sila? Hindi ko alam Sir. Diyos lang ang nakakaalam nyan kung may pag-asa ba sila or wala. Hindi kayang garantiyahan ng tao 100% na si ganito ligtas, si ganito hindi. Dahil hindi naman nakabasa ng puso ang tao.

   Ngayon dako tayo sa pabago-bago ng aral. Kayo ba walang nagbagong "turo noon" sa "turo ngayon"? Sagot ka sir ha? Pero pagisipan mo, ikaw din. Baka mamaya mapa "Oo nga noh" ka pag nagbigay na ko ng turo nyong nagbago. Tinanung ko yung kapatiran mo ng ganyan tanong, hindi sumagot. Sana ikaw masagot mo.

   Yung kapatiran nyo na nagsisigaw na makakarating daw sila sa langit, pagsabihan nyo. Walang sanmukal sa kalaswaan ang pwedeng makarating sa langit. Pwede ko ipost dito yung link na sinasabi ko kung gusto mo. Pero baka di mo makita, kung di ka member dun.

   Paglilinaw: Hindi po ako JW. Sa maniwala ka't sa hindi, hindi po talaga ako member nyan.


   -MCCXXI™

   Delete
  2. Sabi mo ANONYMOUS:

   "Hindi po ako JW. Sa maniwala ka't sa hindi, hindi po talaga ako member nyan."

   Lokohin mo lelong mo na sabihin sa amin na hindi ka JW...kung talagang hindi ka JW...ano talaga RELIGION mo...at kapag sinabi mo na kung ano RELIGION tatanungin ka namin tungkol sa aral ng RELIGION na iyan...at kapag nakasagot ka, tsaka lang kami maniniwala na hindi ka JW...tandaan mo ang mga taong SINUNGALING...ang AMA niyan ay ang DIABLO:

   Juan 8:44 “KAYO'Y SA INYONG AMANG DIABLO, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. PAGKA NAGSASALITA SIYA NG KASINUNGALINGAN, AY NAGSASALITA SIYA NG SA GANANG KANIYA: SAPAGKA'T SIYA'Y ISANG SINUNGALING, AT AMA NITO.”

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Anonymous,

   Sabi mo, "Dako tayo sa tanong mo na panu yung mga dating member ng JW na namatay taglay sa pananampalataya na pwede magpasalin ng dugo. Maliligtas ba sila? Hindi ko alam Sir. Diyos lang ang nakakaalam nyan kung may pag-asa ba sila or wala. Hindi kayang garantiyahan ng tao 100% na si ganito ligtas, si ganito hindi. Dahil hindi naman nakabasa ng puso ang tao."

   Ang INC ay hindi sumusuntok sa hangin o nagbabakasakali lang pagdating sa kaligtasan.

   "Hindi ako tumatakbo nang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin." ~ 1 Corinto 9:26

   Sa palagay mo ba may patutunguhan ang paiba-iba, pabago-bago, mamali-maling aral ng JW? Kaya akmang-kama ang Bibliya laban sa kanila..."sumusuntok sa hangin".

   Kaya doon sa tanong ko kung maliligtas ang mga JW na kinamatayan ang dating aral (na ngayon ay mali na) para sa mga JW sa panahon natin ngayon, ganito ang hatol ng Bibliya:

   "At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga PAGKAKAMPIKAMPI, mga PAGKAKABAHABAHAGI, mga HIDWANG PANANAMPALATAYA, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios." ~ Galatians 5:19-21

   Tapos na ang hatol ng Bibliya sa ganung uri ng mga tao na nagtataglay ng mga hidwang pananampalataya - HINDI MAGSISIPAGMANA NG KAHARIAN NG DIOS. Ang Bibliya ang maysabi niyan hindi kami.

   At, dahil paiba-iba ang aral ng JW, ano sa palagay mo ang ibinunga nito sa kanila? Di ba PAGKAKAMPIKAMPI? PAGKAKABAHABAHAGI? Bakit? Kasi may ayon o kampi sa mga aral ni Russell, at may ayon o kampi naman sa mga aral ng mga puno nila sa panahon natin ngayon. Kaya sa madaling salita, SAKSI NI JEHOVAH vs. SAKSI NI JEHOVAH. Kaya, ayusin muna nila ang "internal affairs" nila bago sila maglakas loob na mangaral. At ang nakakadismaya pa, MALI pa rin ang pinapangaral na BAGO. Haisst!!!!

   Pero nariyan ang INC, ihahayag at ihahayag namin ang kasinungalingan nila bago pa sila makapangbiktima ng mga inosenteng kaluluwa.

   --Bee

   Delete
  5. To Christian:
   Eh sa hindi nga ko JW eh. Anong gusto mong gawin ko? Pag sinabing JW sila yung mga nabautismuhan na. Eh ako hindi pa. Wala naman akong paki-alam kung hindi ka maniniwala. Anong religion ko? Wala. Hindi kasi porket base sa ganung religion yung pinagsasasabi mo, eh iyon na din yun religion mo. Gets mo na or hindi pa?

   - MCCXXI™

   Delete
  6. To Bee:
   Suntok sa hangin? Iho tinatanong moko kung maliligtas ba yung mga namatay na, na may paniniwalang okay ang pagsasalin ng dugo diba? Ang sagot ko nga ay hindi ko alam. Anong suntok sa buwan dun? Hindi ko nga kasi kayang garantiyahan yan dahil hindi ako Diyos. Ang sabi sa bible "Ang makapagbata hanggang sa wakas ay syang maliligtas". Malay ko ba kung hanggang sa wakas ay nakapagbata or nakapagtiis yung mga yun. Sige nga, ikaw ba kaya mong garantiyahan sa ngayon na sabihin sa tao na sya ay ligtas or sya ay hindi ligtas? SAGOT. Baka naman tanungin mo lang ulet ako at hindi makasagot. Napansin ko kasi hindi kayo sumasagot sa tanong eh. KAYO BA WALANG PABAGO-BAGONG TURO???? SAGOT!!! Bakit di ka makasagot? For sure naman nabasa mo yang tanong ko na yan. Pangalawa ka na, na di makasagot sa tanong na yan. Kelangan pa bang makipag pulong kayo sa lahat ng ministro nyo at kumunsulta kay Manalo para masagot yan? Aysus naman po. Simpleng tanong di sila maka palag. May pending kayo ngayon na dalawang tanong ah. 1. Kaya mo bang garantiyahan ang isang tao kung ligtas or hindi? 2. Kayo ba walang nagbagong turo? Hala sige, magpulong para masagot yan.

   Delete
  7. Sabi mo Anonymous:

   “Wala naman akong paki-alam kung hindi ka maniniwala. Anong religion ko? Wala.”

   Wala kang RELIGION sabi mo. Maaari mo bang pakipalawanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang "RELIGION" at pakita mo sa amin ang katibayan na wala ka ngang RELIGION sa tunay na KAHULUGAN nito?

   Delete
  8. Nagtanong na naman. INT ba kayo? Inglesia Ng Tanong? Yung mga tanong nyo sinasagot ko. Pag ako na nagtanong, magtatanong lang ulet kayo. Takot ka bang sagutin yan tanong ko kaya panay nalang din ang tanong mo sakin? Wala palang kwenta 'tong blog na 'to eh. Sayang oras ko dito. Sinasagot ko sila pero pag ako na yung nagtanong, hindi makasagot. Mga kaibigan, kitang kita po ang ebidensya. Iglesia Ng Tanong 'tong napasukan kong blog. Makaalis na nga dito. Wala may kayang makasagot sa tanong ko. Ahahaha

   - MCCXXI™

   Delete
  9. Kaya nga, tinatanong kita, ano ang KAHULUGAN ng salitang RELIGION at papaano mo masasabi na ang ISANG TAO ay WALANG RELIGION?

   Delete
 28. Anonymous,

  Kung babasahin mo ng maige ang sagot ko, ANDUN na ang kasagutan sa mga tanong mo. Kailangan kapag naglilingkod ka ay hindi yong tipong sumusuntok ka sa hangin o HINDI KA TIYAK kung maliligtas ka o hindi.

  Ang Bibliya mismo ang gumarantiya (hindi po ako) ng kaligtasan doon sa mga NAARALAN ng mga tunay na sugo ng Diyos tulad ng mga Apostol:

  "Sa pamamagitan naman nito'y LIGTAS kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang lPINANGARAL ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan." ~ 1 Corinto 15:2

  Kaya kung MALI ang aral na itinuro sa'yo at sinampalatayanan mo, matatawag iyan na isang HIDWANG PANANAMPALAYATA na tiyak kamatayan ang kahahantungan. Kaya matatawag mo bang hindi HIDWA ang isang aral na pabago-bago, papalit-palit at mamali-mali? MALALA pa nga kung tutuusin.

  Kaya ano dapat ang maging damdamin ng mga ligtas na?

  "Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon." - 1 Corinto 15:58.

  Doon sa pangalawa mong tanong na kung ang INC ba ay walang nabagong turo.
  Tanong ko, MERON BA? O ayan, baka sasabihin mo na naman, "diba nagtatanong ako, bakit sinasagot mo ako ng tanong din? Natural, tatanungin kita dahil sinisigurado ko sa'yo ngayon pa lang na kung ano ang itinuro ng Sugo noong muling bumangon ang tunay na Iglesia sa mga huling araw na eto ay IYON pa rin ang TINITINDIGAN ng Iglesia Ni Cristo sa kasalukuyang kalagayan nito. Kaya, BANGGITIN mo na kung alin sa mga aral ng INC ang nabago. Patunayan mo.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pasko (December 25).
   Nagcecelebrate ba kayo ng Pasko or Christmas ngayon? Sagot...

   - MCCXXI™

   Delete
  2. Hindi bakit? Kayo bang mga SAKSI kumakain ng HANDA sa PASKO? Sagot OO, kapag DECEMBER 26 na kinabukasan na kahit sa katotohanan na iyon ay niluto para sa PASKO kinakain ninyo.

   Kumakain ba kayo ng handa sa BIRTHDAY, sagot: OO, kapag ang BIRTHDAY ay lumipas na ng isang ARAW, halimbawa ang BIRTHDAY ay OCTOBER 21, kapag 22 na kinakain niyo na HANDA sa BIRTHDAY kasi sabi niyo lagpas na sa ARAW, pero ang dahilan kaya niluto iyun dahil sa BIRTHDAY...

   Iyan ganiyan ang mga JW...kahit sa PAGKAIN sa FIESTA...kung lagpas na ang ARAW kumakain na, hahahaha

   Delete
  3. Uy eto mukang gumagamit ng utak kahit papanu. Kumusta ang pagpupulong? Ikaw ba ang naatasan na sumagot sa tanong na yan?

   So ang sagot mo sa tanong ko eh. Hindi kayo nagcecelebrate ng Christmas? NAGBAGO yata ang turo nyo tungkol dyan? Kasi noon nagcecelebrate ng Christmas ang mga INC dahil naniniwala ang mga member nyo noon na ipinanganak ang panginoon Jesus sa petsang December 25?

   Pag ito hinamon ako na patunayan ko yan...matatapos ang career nito kay manalo. Papakitaan kita ng patunay na nagcecelebrate kayo ng Christmas noon once na naghamon ka. I dare you...

   - MCCXXI™

   Delete
  4. -MCCXXI...di lumabas na ng tuluyan ang tunay na kulay mo - SINUNGALING. Hindi ba inakusahan mo ang INC na may nabago kaming aral? ALIN sa mga aral na tinitindigan namin? Pero iniwasan mo ang katanungang iyon dahil alam mong WALA. Kaya talagang natuto ka sa mga puno mo, mga anak ng Diablo - SINUNGALING. Pinipilipit ninyo ang katotohanan para lang maipilit ang gusto niyo kaysa sa malaman kung ano ang TOTOO.

   Ngayon, patutunayan ko uli kung gaano ka KAMANGMANG at kung GAANO KAYO KASINUNGALING.

   Kahit kailan, HINDI KAMI MANANAMPALATAYA sa pagdiriwang ng tinatawag na PASKO. Kayo, totoo ba talaga na hindi kayo nagcelebrate niyan DATI? O talagang mangmang ka lang sa DATING mga aral ninyo na NABAGO? Heto, basahin mo, sarili NINYONG AKLAT.

   "Even though Christmas is not the real anniversary of our Lord's birth, but more properly the annunciation day or the date of his human begetting (Luke 1:28), nevertheless, since the celebration of our Lord's birth is not a matter of divine appointment or injunction, but merely a tribute of respect to him, it is not necessary for us to quibble particularly about the date. We may as well JOIN with the civilized world in celebrating the grand event on the day which the majority celebrate - "Christmas day."" Zion's Watch Tower 1904 Dec 1 p.364

   Ngayon, sagutin mo uli ang tanong ko: ANG MGA NAMATAY BA NA MIEMBRO NINYO NA NANINIWALA SA PASKO DATI AY MALILIGTAS? Though nasagot ng iyan ng Bibliya na pinaliwanag ko na - HINDI!!

   Pero binago nila...bakit daw?

   "When Jehovah's Witnesses cast aside religious teachings that had pagan roots, they also quit sharing in many customs that were similarly tainted. But for a time, certain holidays were not given the CAREFUL SCRUTINY that they needed. One of these was Christmas." Jehovah's Witnesses - Proclaimers of God's Kingdom p.198

   Siguro naman, self-explanatory na 'yan.

   Kaya, dalawang salita lang ang pwede ko idescribe sa katauhan mo MCCXXI....MANGMANG at SINUNGALING. And, understandable lang naman kasi ano ba ang tawag ng Bibliya sa tulad ninyo:

   "Ngunit sumagot siya sa kanila: Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Kapag ang bulag ang aakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay." ~ Mateo 15: 13-14.

   AKMANG-AKMA SA INYONG MGA JW.

   --Bee

   Delete
  5. Meron din palang maayus na kausap dito. Binabati ko kayo. Dahil sa comment nyong dalawa (Mr. Jaime at Mr. Bee), nagkakaroon ng saysay ang oras ko dito. Muntik na ko umalis dito dahil kala ko si Mr. Christian lang ang makakausap ko dito eh.

   Si Mr. Jaime, hindi ako hinamon na putunayan. Siguro offline lang or kaya ayaw talaga maghamon. So ikaw Mr. Bee, gusto mo na patunayan ko kung ano yung nagbagong turo nyo. Well yung sa pasko nga. Ngayon hindi na kayo nagcecelebrate ng christmas dahil pagan celebration nga naman yun at hindi naman talaga December 25 pinanganak ang Panginoong Jesus. Tama kayo dyan. Pero dati nag cecelebrate kayo ng Christmas eh. Hindi mo pala alam yun? So may nagbago din kayong turo. Buksan mo 'tong link na 'to (http://manilabalita.blogspot.ae/2010/08/iglesia-ni-cristo-and-christmas.html) andyan ang patunay na nagcecelebrate kayo ng pasko noon. May vintage picture pa yang mga yan.

   So maliwanag, na ang INC po ay nagcecelebrate ng x-mas noon. Pero NAGBAGO ang kanilang turo... Eh base sakanila, ano daw yug pabago-bago ng turo? Mr. Jaime pakisagot nga.

   - MCCXXI™

   Delete
  6. - MCCXXI...nice try. Tingnan natin kung makakalusot ka. Anong mga OKASYON ang ginanap sa nasabing date? PAGPAPASALAMAT o Pasko? Iyong isa, KASAL o Pasko? Sabihin na lang natin na ang nagsulat (HINDI ANG INC) ay nagsasabi ng totoo, dahil ba sa nataon lang sa Dec. 25 ang pasasalamat ay nagcecelebrate na ng Pasko? At higit sa lahat, SINO ANG NAGSULAT NITO?

   Kaya kung gusto mo na paniniwalaan kita, gawin mong reperensya mismo ang mga official reading magazines ng INC hindi iyong kung sinu-sino lang ang sumulat na OBVIOUS ang motibo - ang makapanira lang.

   Meron pa ba? At inuulit ko, OFFICIALLY COMING FROM INC. Hindi iyong galing or sulat ng iba or bunga lang ng tsismis. Dahil kami, hindi kami nag-aakusa na pabago-bago at paiba-iba ang aral niyo, IYON AY PINATUTUNAYAN MISMO NG SARILI NINYONG MGA AKLAT.

   --Bee

   Delete
 29. to: all inc

  good day po!

  kung papansinin nyo kayo lang ata ang umiwas sa topic sa thread dito.
  matagal ko ng nasagot ang mga katanungan nyo hinggil sa tema dito.

  pro pasinsya na medyo natagalan ako sa pag reply,visit kasi namin ng district overseer, nag full support ako. bukas pa matatapos ang visit namin.

  kaya buti naman anjan si anonymous sa pag depensa sa topic na pagsasalin ng dugo.

  at napansin ko sa inyong dicussion parang kayo ang hindi sumaGOT SA TANONG NYA.

  paki sagot naman para makita natin ang inyong senaryo .hehehehehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa lahat ng Iglesia Ng Tanong:
   Pinagsama-sama ko nalang dito yung mga tanong ko inyo. Para iisang page nalang. (http://torch-of-salvation.blogspot.ae/2013/09/ang-pangalan-ng-diyos-sa-bagong-tipan.html?showComment=1382859669964#c627884120638653776)

   - MCCXXI™

   Delete
  2. Huwag kang mag-alala sasagutin namin iyan, heheheh, kung iyon ngang SAKSI NI JEHOVA ay nahihirapan sa INC sa KATUWIRANAN ikaw pa kaya na NAKIKISAKSI ni JEHOVA lang, heheheh.

   Correction Shylla, iyang si MCCXXI ay wala daw RELIGION, kaya paliwanagan mo siya, maliligtas ba ang taong walang RELIGION?

   Delete
  3. To shyllacsjw:
   Ngayong nandito ka na ulet, lalo nang mangangamote 'tong mga Iglesia Ng Tanong na 'to. Papaulanan tayo ng tanong nya, na nasasagot nating lahat basta online tayo. Pero sila pag tinanong mo, magpupulong pa muna bago masagot.

   Nga pala mga INT i-orient nyong mabuti yung kasamahang nyong kulang sa Vit. B bago nyo pasagutin dito. Alam nyo na kung sinong tinutukoy ko. Yung hindi nakasagot kung anong pangalan nya.

   -MCCXXI™

   Delete
  4. to:anonymous

   salamat naman na nandito karin,katunayan magaling ka sa line of reasoning, na wala sa inc hehehehehe

   tama ka anonymous kung isaisahin nila pag sagot ang mga tanong natin naku!

   baka nga mag pulong pulong ang buong inc para pag aralan, kung ano ang maisasagot nila.

   kung ikaw hindi ba bawtismadong saksi ni jehova nangangamote na silang inc? paano nalang kaya kung mag kapatid na tayo hehehehehe.

   Delete
  5. Sa palagay mo sino nagturo kay MCCXXI, ay hindi naman SASKI iyan at WALA daw siyang RELIGION Shylla?

   HIndi mo KARELIGION iyan Shylla, unless NAGSISINUNGALING iyan...

   Ano ba RELIGION ni MCCXXI, Shylla, kung ikaw ang tatanungin?

   Delete
  6. Mga INT, pasensya na ah. OT (Out of Topic) muna ako.

   To: Shyllacshw
   Salamat sa komendasyon mo. Mahusay ka din magpaliwanag, yung ibang tanong mo nga, iwas nalang ang mga INT. Walang magawa eh.

   Aware din talaga ko sa bible or sabihin na nating sa TAMA at BATAY SA BIBLIYANG paniniwala ng mga Saksi. Tagapangasiwa sa Congregation nila ang Papa ko hanggang sa ngayon. Regular pioneer naman ang Mama ko for more than 10 yrs. I was born na JW na ang mga magulang at ibang kapatid ko. Hindi nga lang ako bautismado hanggang sa ngayon. Napalayo na din kasi ako sa kanila nung mag-college ako, then nagwork sa malayo sa kanila, then ngayon mas malayo na dahil nasa aboard ako.

   Marami akong kilalang saksi. Ang natatandaan kong mga apelyido na naging D.O. ay sila Bacaltus (Bro. Bacaltus sana, pero di nga pala ko saksi.)(CO yata sya ngayon sa Q.C.), Moral, Gulia, Lavaro, Torio at Duran. Narinig ko na din magpahayag sila Mr. Fajardo (hindi talaga ako makapag brother. hehe ), Lich, Salango at Halfkinson (Hindi ako sure sa mga spelling hap-kin-son sya i-pronounce).

   Oh ayan mga INT nagbigay nako ng konting background ko. Natatakot na yang mga yan (lalo na si Vit. B). Ahahaha. Joke lang po. Hindi ko talaga maiwasan yung kakasatan ko. Hay naku.

   Kung mas malawak pa siguro ang alam ko, tutungga pa ng Vit. B 'tong mga 'to bago ako masagot. Yung isa nga tumutungga na yata sa ngayon eh. Hehehe Joke lang po ulet.


   PS: District Convention nga pala nila Papa ko sa Friday to Sunday (Nov. 1 to 3). Sa Baguio City (tagalog) yata sila. Kung si Papa ko pa ang makakausap ng mga 'to. Ay naku ewan ko nalang.

   Delete
  7. to:anonymous

   kaya pala ang galing mo sa reasoning line kasi my background ka sa mga saksi ni jehova.

   taga leyte po ako ormoc city, baguhan lang po ako i baptized noong march 22,2009.

   ang convension namin dito sa ormoc city dec 20-22.

   kapatid ng papa ko elder at mga tiyahin ko pioneer,napahiwalay kasi ako sa kanila kaya matagal akong naging saksi ni jehova.

   dahil ang mama ko isang katoliko at papa ko free thinker,

   hindi sana ako pumasok sa blog na ito dahil mas prayorite ang pag bahaybahay kaya lang ang inc grabi maninira ng religion. kaya nga makatwiran po tayo ayon sa kasulatan.

   ako po isang baguhan lang, paano nalang kaya kung lalabanan nila ang mga bihasa na na mga kapatid namin gaya ng papa mo naku!

   ano nalang kaya ang gagawin nila mga inc?

   Delete
  8. Ahm okay. Now i know. Humahanga talaga ako sayo. Mahusay kang magpaliwanag. Meron akong napaka importanteng bagay na gustong sabihin sayo in private. May idea ka ba kung panu tayo makakapag usap in private? Wag ka munang magbibigay ng kahit anong FB or mail account mo dito. Magiisip ako kung panu kita makakausap private.

   -MCCXXI™

   Delete
 30. Kita ninyo alam ni SHYLLA na BALIW lang ang maglalagay ng ALAK sa UGAT kita ninyo sabi niya:

  ===========

  sabi mo"sige nga shylla try mo nga maglagay ng alak sa ugat?"

  ito ba ang taong matino?ang mag utos sa ganitong gawain? o baka nga baliw ang taong ito? o pati na ang tumawa dahil sang ayon din sya sa utos ng kanyang kapatid.

  ===========

  Tao raw bang matino ang magutos ng PAGLALAGAY ng ALAK sa UGAT? Kita ninyo de tama ako na ALAM ni SHYLLA na ang PAGLALAGAY ng ALAK o ALCOHOL sa UGAT ay hindi gawain ng TAONG MATINO, kundi ng isang BALIW…

  Kita mo REAKSIYON mo Shylla?

  Kaya maliwanag na kayo ay NAGBIBIGAY ng HALIMBAWA na TANGING BALIWA lang ang gagawa para lang maidepensa ninyo ang BALUKTOT ninyong PANINIWALA na BAWAL MAGPASALIN ng DUGO na kahit na MAGTUTUWAD kayo ay HINDI NINYO MABABASA SA BIBLIA…hahahaha

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naku po. Bumanat na naman si Vit. B. Siguro ka sa mga pinagsasasabi mo na yan utoy? Bibigyan kita ng time na baguhin yan. Kakain lang ako. Pagkatapos kong kumain at hindi mo nabago yan at naibigay ko yung comment ko dyan, maniwala ka may batok ka na naman kay Matalo, este Manalo ( Joke lang. ^^, )

   - MCCXXI™

   Delete
  2. Vit B magko-comment nako. 10....9....8....7....6.....5.....4....3....2....1....

   Eto na:

   Yung sinabi ni Shyllacsjw, kung talagang makitid ang utak mo eh baka nga subukan mo yun. Hindi porket sinabi nyang gawin mo eh gagawin mo nga. Binibigay nya lang yan na PAGHAHALIMBAWA. Hindi porke ibinigay nyang halimbawa yun eh gagawin mo nga. Hindi mo na naman siguro makuha yung point ko noh? Well hindi nakapagtataka. Kasi bukod sa kulang ka na sa Vit B, ikaw din ang dakilang "Literal Word for Word". Kaya ang nangyari, na-process ng utak mo yung sinabi nya na "literal word for word". Hindi na-process na utak mo kung ano ba talaga ang ibig nyang sabihin. Kaya ngayon ipinagsisigawan mo na baliw sya kasi sabi mo ipinapagawa nya na mag-inject ng alak sa ugat. Well hindi kita masisisi. Ganyan mag-process ang utak mo eh. Anong magagawa namin. (Sabi ko sayo may batok ka na naman kay manalo eh.)

   Sa topic tayo:
   Kelangan bang ulitin ko na naman yun sinabi ko about sa pagsasalin ng dugo? Nandun lang sa bandang taas. Tingnan nyo nalang eto yung link. (http://torch-of-salvation.blogspot.ae/2013/10/pagsasalin-ng-dugo-ipinagbawal-ba-ng.html?showComment=1382672500744#c3737379344553304042)

   - MCCXXI™

   Delete
  3. to:cristian

   palagay ko hindi ka nagbabasa ng maege

   hindi mo ba ma senaryo ang mga pinagsasabi mo? nag ra rumble na kasi. baka nga takot na takot ka samin ni anonymous ngayon kaya ganyan ang resulta sa mga paliwanag mo ngayon.


   sabi mo kasi cristian ganito" shylla try mo nga maglagay ng alak sa ugat? "

   sa tuno nangpananalita mo ay parang inutusan mo ako na gawin ito ang pg lgay ng alak sa ugat

   kaya nga sinabi ko parang baliw o hindi matino ang tao na nag uutos nito gaya mo at ni bee weezer.

   wala pong sinabi ang mga saksi ni jehovah na ang alak ay karugtong ng buhay.

   kundi, ikaw lang naman cristian ang pilit na pilit dumihan ang nasa halimbawa na ginamit ng mga saksi ni jehova.

   hindi na kailangan magtutuwad ka pa cristian na hanapin sa biblia ang patunay dahil kahit umupo ka u tumindig makikita mo ang utos na sa

   gawa 15:29 umiwas sa dugo"abstain from blood" kung laliman mo lang ang iyong pang unawa masusumpongan mo ang sgot sa talata na "bawal magpasalin ng dugo "ay naka package na jan mag aral kayo ng pang unawa na hindi word 4 word palagi.
   .hehehehehe

   Delete
  4. baka nga magtatalon si cristian sa sinabi ko sa last paragraph,

   sa gawa 15:29 "umiwas sa dugo"ang pagkain ng dugo o pagsasalin ng dugo ay naka package na jan.

   tingnan natin kung anong sunod mo na depensa

   Delete
  5. So sa madaling salita, WALANG TAONG MATINO na MAGUUTOS sa isang TAO na MAGPADAAN ng ALAK o ALCOHOL sa kaniyang UGAT...

   TANONG: BAKIT KAYO GUMAGAMIT NG EXAMPLE at PAGHAHAMBING ng ISANG PROSESO na BALIW lang na TAO ANG MAGUUTOS GAWIN?

   Sagutin mo Shylla.

   BALUKTOT ang PAGGAMIT mo ng GAWA 15:29, binigyan niyo lang iyan ng MALING UNAWA...ni hindi PUMASOK sa GUNI-GUNI ni sa PANAGINIP ng mga APOSTOL na nagsalita sa mga TALATANG iyan na ang PAG-IWAS sa DUGO ay PAGBABAWAL ng PAGSASALIN nito ang TINUTUKOY...dinadagdagan ninyo ARAL ng mga APOSTOL...KASINUNGALINGAN ang itinuturo ninyo sa mga TAO.

   Delete
  6. Hay naku naman talaga. Utang na loob mga INC, NANANAWAGAN AKO SA INYO. PARANG AWA NYO NA. Awatin nyo yung isang member nyo dito. Ilabas nyo dito si Vit. B na hindi nakasagot kung anong pangalan nya. Hindi nag-iisip ang isang ito. Lalo lang kayong mangangamote pag hinayaan nyong pagala-gala 'to dito.

   Vitamin B, hindi po iniuutos ng mga saksi na literal kang kumuha ng syringe, at lagyan mo ng alak at pagkatapos ay i-inject mo sa ugat mo. Uulitin ko, hindi po literal na iniuutos na gawin mo yan. Ibinibigay lang po iyon BILANG HALIMBAWA. HA-LIM-BA-WA. Halimbawa lang po yun. Magbibigay ulet ako ng isa pang HALIMBAWA.

   Doctor: "Vit B, mula ngayon umiwas ka na sa vit b dahil makakasama yun sayo".

   Vit B.: "Opo doc, iiwas na po ako mula ngayon. hindi na po ako iinom ng vit b. Pero doc pwede naman siguro na mag-inject nalang ako ng vit b at ipadaan ko sa ugat ko. Kasi po may nagsabi sakin na kelangan ko daw ng maraming vit b at mukang tama sya. Pero susundin ko po talaga kayo doc. Iiwas na po ako sa vit b at hindi na iinum nun. basta papadaanin ko nalang sa ugat ko".

   Nakuha mo yung flow na halimbawa ko or hindi? Kung hindi, basahin mo ulet. Kung hindi pa din, request ka ng isa pang halimbawa, magbibigay pa ko.

   - MCCXXI™

   Delete
 31. to: cristian

  so tinatanggap mo na ikaw ay hindi matino dahil nag utos sakin na mag lagay ako ng alak sa ugat?

  bakit ko naman sasagutin ang tanong mo kung ikaw ay hindi matino?kung ang nagtatanong hindi matino lalong lalo na ang tanong mo.

  uulitin ko ang tanong mo sabi mo" tanong:bakit kayo gumamit ng example at paghahambing ng isang proseso na baliw lang na tao ang mag uutos gawin? "

  anong klasing tanong ito?

  pansinin mo hindi lumabas sa watchtower na baliw ang nag iinject ng alkohol sa ugat.

  wala rin akong sinabi na ang mga tao na nag iinject ng alkohol sa ugat ay baliw.


  katunayan ikaw cristian ang nag utos na mag iinject ako ng alkohol kaya ang conclusion ko parang ikaw ang baliw.

  wag mong i general ang pagkakasabi ko.

  ReplyDelete
 32. Uy may mga interesting na tanong ulet si Christian.
  Sabi ni Christian:

  "Correction Shylla, iyang si MCCXXI ay wala daw RELIGION, kaya paliwanagan mo siya, maliligtas ba ang taong walang RELIGION?"

  - Ah so gusto mo naman ngayon pag-usapan ang kaligtasan ko. Okay pagbibigyan kita. Kung kaligtasan ko ang paguusapan, sasagutin kita ng diretso. Wag mo ng tanungin si Shylla. Kung ako ang tatanungin, sa pagkaunawa ko sa kalagayan ko sa NGAYON, eh hindi ako maliligtas. Tama ang nabasa mo. Sapalagay ko, hindi ako maliligtas. Ngayon kung ang plano mo eh ipagsigawan sa buong mundo na "Etong si MCCXXI™ na nakikisaksi eh aminadong hindi maliligtas", at iuugnay mo 'tong sinabi ko na ito sa mga saksi, eh bahala ka. Walang pipigil sayo. Walang kaugnayan yang sinabi kong hindi ako maliligtas sa mga saksi, dahil unang-una hindi ako isa sakanila. Ngayon kung ang sasabihin mo eh dakdak ako ng dakdak ng about sa bible gayong aminado ako na hindi ako maliligtas, edi sige lang. Wala naman akong sinabi na maniwala sila sa sinasabi ko. Ang sinasabi kong paniwalaan nila, yung sinasabi ng bible na pinopost ko dito. Hindi ako mapagpaimbabaw gaya ng karamihan sa inyo. Nag nagsisisigaw na makakarating sila sa langit pero sandamukal sa kalaswaan. Subukan mong maghamon na patunayan ko yan, dadalin kita sa forum kung saan sandamukal yung kalaswaan ng mga member nyo na nagsisisigaw na makakarating sila sa langit. Ano ready ka sa katotohanang yan? SAGOT...

  "Sa palagay mo sino nagturo kay MCCXXI, ay hindi naman SASKI iyan at WALA daw siyang RELIGION Shylla?"
  - Yung mga magulang ko ang unang nagturo sakin about sa bible.


  "Ano ba RELIGION ni MCCXXI, Shylla, kung ikaw ang tatanungin?"
  - Makulit talaga ang isang ito. Wala nga diba?

  Oh ngayon sinagot kita. Eto naman. Ready ka ba na makita ang kalaswaan ng mga ka-member nyo na nagsusumigaw na makakarating sila sa langit? Say yes and I'll bring you there. I dare you...

  - MCCXXI™

  ReplyDelete
 33. Christian mukang may kulang sa sinabi mong ito:
  "Huwag kang mag-alala sasagutin namin iyan, heheheh, kung iyon ngang SAKSI NI JEHOVA ay nahihirapan sa INC sa KATUWIRANAN ikaw pa kaya na NAKIKISAKSI ni JEHOVA lang, heheheh."

  Dapat siguro yan ganito:
  "Huwag kang mag-alala sasagutin namin iyan, MAGPUPULONG LANG MUNA KAMI.heheheh, kung iyon ngang ISANG SAKSI NI JEHOVA (si Shylla) ay nakakasabay sa MARAMING INC dito sa KATUWIRANAN ikaw pa kaya na NAKIKISAKSI ni JEHOVA lang, heheheh." Tapos kakamot sa ulo kasi nangangamote na.

  Bato-bato sa langit, ang tamaan wag pikon.
  - MCCXXI™

  ReplyDelete
 34. Para sa mga JW na nagcocomment sa aking Blog BASAHIN NIYO MUNA ITO NG MABUTI AT BUO bago kayo MAGCOMMENT uli,

  Sa aking pagsubabay sa nagiging usapan dito na medyo may kahabaan na, ay aking napupuna na tila yata nauuwi na lamang sa walang pinatutunguhang pangangatuwiran, pamimilosopo, ang inyong mga nagiging pagtugon sa ISYU na tinatalakay sa THREAD na ito.

  Pakatatandaan na tayo maging JW at INC kaya nandirito upang ipagtanggol ang ating pananampalataya sa layuning MAGBIGAY LIWANAG sa mga sumusubaybay at nagbabasa ng Blog na ito na ang layunin ay matuklasan kung alin ang tama at totoo. Mga taong ang inaasahang mabasa ay ARAL at hindi ang palitan ng OPINYON at PALAGAY.

  Tayo ay Tagapagtanggol ng SALITA NG DIYOS na nakasulat sa Biblia, kaya marapat lamang na hindi ang ating mga sariling opinion, haka-haka, kuro-kuro, pala-palagay ang ating ginagamit na sandata sa ating pangangatuwiran kundi kung ano talaga nakalagay at nakasulat sa BIBLIA.

  Gaya nga ng sabi ng mga Apostol:

  1 Corinthians 4:6 “Brothers and sisters, I have applied this to Apollos and myself for your sake. YOU SHOULD LEARN FROM US NOT TO GO BEYOND WHAT IS WRITTEN IN SCRIPTURE. Then you won't arrogantly place one of us in opposition to the other.” [God’s Words Version]

  Napakaliwanag ng pagkakasabi ulitin natin:

  “YOU SHOULD LEARN FROM US NOT TO GO BEYOND WHAT IS WRITTEN IN SCRIPTURE.”

  Sa Tagalog:

  “KAILANGANG MATUTO KAYO SA AMIN NA HUWAG HUMIGIT SA ANOMANG NASUSULAT SA KASULATAN”

  Hindi pinapayagan ng mga Apostol ang sinoman na magkaroon ng paniniwala, kautusan, doktrina o aral na lalagpas o hihigit sa mga bagay na nakasulat sa BANAL NA KASULATAN o BIBLIA.

  Maliwanag po iyan, kaya kailangan talagang NABABASA sa BIBLIA ang alinmang ARAL na ating PINANINIWALAAN at SINUSUNOD.

  Kaya sa pagtatanggol natin, kailangan ang SALITA ng DIYOS ang NANGUNGUSAP at PINAGSASALITA at hindi tayo.

  Ang lahat ng ARAL ng mga APOSTOL ay NAKASULAT sa BIBLIA, kaya wala po tayong maidadahilan na hindi natin malalaman ang kanilang mga itinuro.

  Kaya naman naglagda ang mga APOSTOL ng ganitong tuntunin:

  Galacia 1:8-9 “Datapuwa't KAHIMA'T KAMI, o ISANG ANGHEL NA MULA SA LANGIT, ANG MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA SA AMING IPINANGANGARAL SA INYO, AY MATAKUWIL. Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, KUNG ANG SINOMAN AY MANGARAL SA INYO NG ANOMANG EVANGELIO NA IBA KAY SA INYONG TINANGGAP NA, AY MATAKUWIL.”

  Ipinagbabawal po ng mga Apostol sa sinoman ang maniwala at sumunod sa ARAL o TURO na iba sa ARAL na kanilang ITINURO noon na nandirito pa sila sa Lupa.

  ReplyDelete
 35. Continuation>

  Kaya maliwanag na kung ano ang kanilang ITINURO noong FIRST CENTURY na ARAL, ay HINDI PO TAYO MAAARING MAIBA DUN, kailangan na KAMUKHANG-KAMUKHA ng ARAL na itinuro ng mga APOSTOL ang ating sinusunod at pinaniniwalaang ARAL o KAUTUSAN, dahil kung hindi, sabi nga nila dapat itong MATAKUWIL o ITAKUWIL.

  Sa ibang salin ng Biblia maging ang NANGANGARAL ng ARAL na iba sa ARAL ng mga Apostol ay dapat na SUMPAIN:

  Galatians 1:9 “As we have said before, and I say again just now, IF ANYONE PREACHES A GOSPEL TO YOU OTHER THAN WHAT YOU RECEIVED, LET HIM BE ACCURSED.” [EMTV]

  Kaya maliwanag na dapat ITAKUWIL at SUMPAIN ang ARAL at MANGANGARAL na NAGTUTURO ng IBA sa IPINANGARAL ng mga APOSTOL sa mga UNANG CRISTIANO noong UNANG SIGLO.

  KAYA ANG PAGUSAPAN NATIN SA ISYU NG THREAD NA ITO AY ANG ARAL NG MGA APOSTOL, hindi ARAL ng kung sino-sino.

  Stick tayo sa ARAL ng MGA APOSTOL, dahil hindi tayo puwedeng magkaroon ng ARAL na iba sa itinuro na nila.

  Kaya balikan natin ang ARAL na ITINURO nila sa MGA GENTIL:

  Mga Gawa 15:19 “Dahil dito'y ang hatol ko, ay HUWAG NATING GAMBALAIN YAONG SA MGA GENTIL AY NANGAGBABALIK-LOOB SA DIOS;”

  Maliwanag na ang KAUTUSAN na ito ay ibinigay para sa MGA GENTIL noong PANAHON nila na nais MAGBALIK-LOOB sa Diyos, o nagnanais na maging mga CRISTIANO.

  Ano ang KAUTUSAN na ibinigay ng mga APOSTOL sa kanila?

  Mga Gawa 15:28-29 “Sapagka't minagaling ng Espiritu Santo, at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan: NA KAYO'Y MAGSIILAG SA MGA BAGAY NA INIHAIN SA MGA DIOSDIOSAN, AT SA DUGO, AT SA MGA BINIGTI, at SA PAKIKIAPID; kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo.”

  Maliwanag na PINAIILAG sila rito sa APAT NA BAGAY:

  1. MGA BAGAY NA INIHAIN SA DIOSDIOSAN
  2. SA DUGO
  3. SA MGA BINIGTI
  4. SA PAKIKIAPID


  Dito tayo ngayon mag-umpisang MAGLATAG ng ating tanong na kailangang sagutin ng ating mga panauhing JW sa Blog na ito ng maayos at WALANG PALIGOY-LIGOY:

  1. ANO BA ANG GINAGAWA NG MGA GENTIL NOONG FIRST CENTURY SA DUGO, SA MGA HAYOP NA BINIGTI, AT SA MGA BAGAY NA INIHAIN SA DIOSDIOSAN NA PINAIIWASANG GAWIN NG MGA APOSTOL SA KANILA?

  2. KASALI BA SA PINAIIWASAN NG MGA APOSTOL SA MGA GENTIL ANG PAGSASALIN NG DUGO SA KANILANG KAUTUSAN NA IYAN NA IPINATUPAD NOONG UNANG PANAHON?


  Narito ang RULES ko sa pagkakataong ito: Ang sinomang magbigay ng SIDE COMMENTS, imbes na sagutin ng DIREKTA ang ITINATANONG, ang kaniyang COMMENT ay ,BUBURAHIN ko. Ang SINOMANG MAGTANONG imbes na SAGUTIN muna ang ITINANATONG ay BUBURAHIN ko. Ang sinomang magbigay ng OPINYON at PALIWANAG na walang BASEHANG TALATA SA BIBLIA o PATOTOO ng KASAYSAYAN ay BUBURAHIN ko.

  Ang sinomang MAGCOCOMMENT na WALANG KINALAMAN SA ISYU na AKING ITINATANONG ay BUBURAHIN din maging ANOMAN ang RELIGION niya.

  SIPIIN ang TANONG ng MAAYOS, at ilagay sa ilalim nito ang SAGOT na may PATOTOO ng BIBLIA at KASAYSAYAN. Hindi ko tatanggapin ang sagot na KUWENTO.

  THIS IS MY BLOG, AND I HAVE ALL THE RIGHTS TO IMPLEMENT ANY RULES THAT I SO DESIRE. Kung sa palagay ninyo I am not being FAIR, gumawa kayo ng sarili ninyong BLOG at gumawa kayo ng SARILI ninyong RULES at doon kayo ang masusunod.

  “IF YOU DON’T FOLLOW MY RULES YOUR COMMENT WILL BE DELETED !!!”


  ReplyDelete
  Replies
  1. TO:AERIAL CAVALRY

   1, ano ba ang ginawa ng mga gentil noong first century sa dugo,sa mga hayop na binigti at sa mga bagay na inihain sa DIOS DIOSAN NA PINAIIWASANG gawin ng mga apostol sa kanila?

   sagot----gawa 15:29,"na kayoy magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga DIOS diosan,at sa dugo,at sa mga binigti"

   Delete
  2. Shylla,

   This is your last and final warning, hindi mo iniintindi ang tanong ko...you are just trying to answer without understanding thoroughly what is being asked? Ika nga basta makasagot ka lang.

   Maliwanag ang tanong:

   1. ANO BA ANG GINAGAWA NG MGA GENTIL NOONG FIRST CENTURY SA DUGO, SA MGA HAYOP NA BINIGTI, AT SA MGA BAGAY NA INIHAIN SA DIOSDIOSAN NA PINAIIWASANG GAWIN NG MGA APOSTOL SA KANILA?

   Tinatanong kita kung ano ba ginagawa ng MGA GENTIL sa DUGO, sa HAYOP na BINIGTI, at sa MGA BAGAY na INIHAIN sa mga DIOSDIOSAN?

   Ang salitang ABSTAIN ay may ganitong kahulugan:

   “ABSTAIN, iv, to REFRAIN DELIBERATELY and often with an effort of SELF-DENIAL from an ACTION or PRACTICE.” [Merriam-Webster Dictionary]

   Maliwanag sa sinasabi ng DICTIONARY na ito, na ang pag-ABSTAIN o PAGIWAS ay isang PAGTANGGI o PAGLAYO sa isang ACTION o GAWAIN o isang PRACTICE.

   Kaya nga tinatanong kita ng MALIWANAG na hindi mo makuha-kuha eh.

   Kaya I will rephrase my QUESTION:

   ANO BA ANG GAWAIN NA GINAGAWA NG MGA GENTIL SA DUGO, SA HAYOP NA BINIGTI, AT SA MGA BAGAY NA INIHAIN SA MGA DIYOSDIYOSAN KUNG SAAN SILA PINALALAYO o PINAIIWAS DITO NG MGA APOSTOL NOONG 50 A.D.?

   Another answer that is not directly answering the question being asked will be DELETED.

   Delete
 36. to:aerial cavalry

  ito ang sagot ko sa unang tanong:

  1, di- nagtagal pagkatapos maitatagang kristiyanismo mga 2000 taon na ang nakalilipas,ang mga mananampalataya ay inutusan ng DIOS NA "umiwas sa dugo" [gawa 15:19,20,29]
  ang pagbabawal na ito dahil ang dugo ay sagrado.

  ikinakatuwiranan ng ilan na kapit lamang ang bigay DIOS NA ito sa pagkain ng dugo,pero nakapaliwanag ng kahulugan ng salitang" umiwas"

  ipinaliwanag pa ng biblia kung bakit napakasagrado ng dugo.ang itinigis na dugo ni jesukristo na kumakatawan sa buhay-tao na ibinigay niya alang-alang sa sangkatauhan,ang saligan ng pag-asa ng mga kristiyano.

  nangangahulugan ito ng kapatawaran ng mga kasalanan at pag asang buhay na walang hanggan.kapag umiiwas ang isang kristiano sa dugo sa diwa ay ipinahahayag niya ang kanyang pananampalataya na ang itinigis na dugo lamang ni jesu-kristo ang talagang makatutubos sa kanya at makapagliligtas ng kanyang buhay.

  efeso 1:7---na sa kaniyay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugona kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Shyllcsjw,

   It seems that you are not comprehending what rules have just imposed on my comment above.

   I have clearly stated this:

   "SIPIIN ang TANONG ng MAAYOS, at ilagay sa ilalim nito ang SAGOT na may PATOTOO ng BIBLIA at KASAYSAYAN. Hindi ko tatanggapin ang sagot na KUWENTO."

   The RULES said that you should QUOTE the QUESTION FIRST and answer them PROPERLY.

   Ang sagot mo ay MALAYO sa itinatanong. Read the QUESTION again:

   1. ANO BA ANG GINAGAWA NG MGA GENTIL NOONG FIRST CENTURY SA DUGO, SA MGA HAYOP NA BINIGTI, AT SA MGA BAGAY NA INIHAIN SA DIOSDIOSAN NA PINAIIWASANG GAWIN NG MGA APOSTOL SA KANILA?

   Quote the question properly and answer it properly...or else your comment will be DELETED

   Delete
 37. to:aerial cavalry

  ang sagot sa ikalawa mong tanong:

  ito po ang source na sinipi ko

  si tertullian[ c 160-230 c.e] " mahiya kayo sa mga kristiyano dahil sa inyong kakatwang mga paraan.hindi man lamang namin inilalahok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain.sapagkat itoy pangkaraniwang pagkain lamang.

  sa palilitis ng mga kristiyano kayo[ mga paganong romano] ay nag aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo.sabihin pa, naniniwala kayo na ang mismong itinutukso ninyo sa kanila upang silay lumihis sa tamang landas ay isang bagay na para sa kanilay katampalasanan.

  bakit nga,kung kailan pa ninyo natiyak na silay nasusuklam sa dugo ng isang hayop saka pa ninyo aasahan na silay mahayok sa dugo ng tao?

  terlullian,apologetical works,and minuscuis felix,octavius[ nueba york, 1950] isinalin ni emily daly p.33 "

  ----minucuis felix ikatlong c.e "gayon na lamang ang pag iwas namin sa dugo ng tao,kung kayat hindi namin inihahain maging ang dugo ng mga pagkaing hayop sa aming hapag kainan " the ante --nicene father [ grand rapids,mich 1956]

  pinamatnugutan ni a. robert at j donaldson,tomo p 192.

  ako naman ang mag tanong sayo sir aerial:

  1,ang pagsasalin ba ng dugo ay wastong pagkagamit ayon sa prinsipyo ng kasulatan?

  2, ang pagkain ba ng dugo at pagsasalin ng dugo ay magkaparihong napasok sa katawan? ito bay na ayon sa utos na " umiwas sa dugo"?

  paki sagot po.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Again you're doing the same thing here, you are not answering the question properly.

   Maliwanag ang tanong:

   2. KASALI BA SA PINAIIWASAN NG MGA APOSTOL SA MGA GENTIL ANG PAGSASALIN NG DUGO SA KANILANG KAUTUSAN NA IYAN NA IPINATUPAD NOONG UNANG PANAHON?

   Wala nang nabubuhay na APOSTOL after 110 A.D., si TERTULLIAN ay isang CATHOLIC THEOLOGIAN na umimbento ng ARAL na TRINITY, hindi mo yata siya kilala?:

   “The term ‘TRINITY’ is not found in the Scriptures,… The INVENTION OF THE TERM is ascribed to TERTULLIAN.” [Augustus Hopkins Strong, D.D, LL.D., Systematic Theology, p. 304.]

   Si Tertullian ang UMIMBENTO ng DOKTRINA tungkol sa DIYOS na may TATLONG PERSONA na kilala sa tawag na " SANTISIMA TRINIDAD"

   Hindi siya APOSTOL ni CRISTO…si TERTULLIAN ay isang KATOLIKONG PARI na nabuhay noong 160-225 A.D., kaya hindi siya kasali sa pinaguusapan natin dito, ang pagusapan natin ARAL NG MGA APOSTOL noong FIRST CENTURY [50A.D. Council of JERUSALEM]

   Quote my second question, and answer it properly based on what is being asked in the question.

   Basahin mo munang mabuti ang tanong saka ka sumagot.

   Delete
  2. to:aerial cavalry

   2,kasali ba sa pinaiiwasan ng mga apostol sa mga gentil ang pagsasalin ng dugo sa kanilang kautusan na iyan na ipinatutupad noong panahon?

   sagot----gawa 15:20 "kundi sumulat tayo sa kanila,na silat magsisilayo sa mga ikahahawa sa DIOSDIOSAN AT SA PAKIKIAPID,AT SA BINIGTI, AT SA DUGO"

   KAYA AKO NA MAG TANONG SAYO SIR AERIAL:

   1,ang pagsasalin ba ng dugo ay wastong pagkagamit ayon sa prinsipyo ng kasulatan?

   2,ang pagkain ba ng dugo at pagsasalin ng dugo ay magkaparihong napasok sa katawan? ito bay na ayon sa utos na umiwas sa dugo?

   Delete
  3. Shylla,

   We are not plainly talking about an interpretation of the scriptures here, we are talking about HISTORICAL PROOF, your answer to my SECOND QUESTION is quite LAME, because you are just interpreting a VERSE from the BIBLE.

   What I want you to do again is to read my SECOND QUESTION and SHOW HISTORICAL PROOFS that in the FIRST CENTURY during the time of the APOSTLES, BLOOD TRANSFUSION is included in their instruction to the GENTILES to abstain from.

   Tandaan mo Shylla, we are talking about the ORIGINAL TEACHINGS OF THE APOSTLES here. HIndi tayo puwedeng MAIBA ng ARAL sa ORIGINAL nilang TURO.

   Kaya pag-usapan natin iyong ORIGINAL nilang ARAL...which you are not trying to do.

   Delete
 38. Well as I said in the bottom of my Blog, I will no longer tolerate the use of ANONYMOUS, all commenting as ANONYMOUS whoever they are will be DELETED. Sorry for that.

  ReplyDelete
 39. Shylla,

  Try to UNDERSTAND the QUESTION being asked, do not make me EXPLAIN to you my QUESTION over and over, for that is absurd and ridiculous.

  Please ANSWER my QUESTIONS Properly. If you will not do so, do not blame me If I will DELETE your COMMENTS, don't tell me I did not warn you.

  ReplyDelete
 40. to:aerial cavalry

  naku! sir aerial pinahirapan mo ako sa pag gawa ng account.

  alam ko po na ang gusto mong isagot ko sa tanong mo ay yong gusto mong sagot.

  word 4 word po kasi ang pinapahanap mo sakin sir sa gawa chapter 15.
  hindi naman jan nakadetalye kung paano ginawa o ginamit ng mga hintel ang dugo ng hayop.

  kung uugkatin ang origin sa pag gamit ng dugo malalaman natin kung e touch natin ang old testament.

  halimbawa:

  kung ang blood transfusion umiral na ito panahon ng hindi pa natapos ang pag sulat sa biblia or ginamit na ng mga hintel ang pamamaraan na ito? sa palagay mo kaya gumamit din ang mga alagad ng DIOS ng blood transfusion kung alam naman nila kung ano ang wastong pag gamit ng dugo?

  kung gusto mong historical proof sir sa gawa chapter 15" word 4 word",kung paano ginamit ng mga hintel ang dugo ikaw ang una mag lantad sir.

  o nga pala ako si shyllacsjw, hindi ko akalain na ang totoo kung pangalan ang nakalagay sa post.

  pasensya na nagpatulong lang kasi ako dahil hindi ako bihasa sa mga account-account.

  salamat!

  ReplyDelete
  Replies
  1. BIAS yung bagong rule. Maniwala ka. Dinelete nya yung suggestion at opinion ko para di mabasa ng iba. Kasi pag nabasa nila yun, baka maliwanagan na pabor na pabor sa kanila yung delete rule. Hindi pala marunong sa patas 'tong mga 'to.

   Delete
  2. Well gaya nga ng sinabi ko, this is my Blog, kung gusto ninyo na kayo ang nasusunod, gumawa kayo ng sarili ninyong Blog at sarili ninyong Rules. I have several links of other INC Unofficial Blogs to the right side of this page who are just following the same rules.

   And to you MCCXXI, I have clearly mentioned this:

   Ang sinomang MAGCOCOMMENT na WALANG KINALAMAN SA ISYU na AKING ITINATANONG ay BUBURAHIN din maging ANOMAN ang RELIGION niya.

   Kaya I will delete your other comments, Answer the QUESTIONS and stick to the TOPIC. kung gusto mong hindi mabura COMMENTS mo.

   Delete
 41. Sabi pa nya na wag daw isali si TERTULLIAN dahil hindi naman daw apostol yun. Dapat daw mga aral ng apostol ang paguusapan. Bilangin mo kung ilang character and isinali nila dito na hindi naman apostol. Eto malang delete din. Kasi mapapatunayan nito na dapat lahat pabor sa kanila eh. Kung dapat apostol lang, bakit ang daming hindi apostol na ang pinagkunan nyo ng post?

  ReplyDelete
 42. To you MCCXXI™,

  Ang pinaguusapan natin dito ay ang GAWA 15:29, hindi ba? Ano ba iyon? Aral ba iyon ng mga Apostol o hindi?

  Si TERTULLIAN ay isang CATHOLIC THEOLOGIAN isang Imbentor ng aral sa SIMBAHANG KATOLIKO, siya ang dahilan kung bakit lumitaw sa mundo ang TRINIDAD, I know na ginagamit ninyo siya to defend your belief na BAWAL ANG BLOOD TRANSFUSION well I have clearly stated these:

  "SIPIIN ang TANONG ng MAAYOS, at ilagay sa ilalim nito ang SAGOT na may PATOTOO ng BIBLIA at KASAYSAYAN. Hindi ko tatanggapin ang sagot na KUWENTO."

  Hindi ko sinabi na BIBLIA lang ang puwedeng gamitin maliwanag iyan, you can use other REFERENCES related to the topic about the COMMANDMENT OF THE APOSTLES TO THE GENTILES during the JERUSALEM COUNCIL in 50A.D.

  Huwag niyo naman sabihin na kayong mga JW ay hindi na kayang makipagdiscussion kung mayroon nang IMPLEMENTED RULES?

  So kung hindi ka rin lang sasagot ayon sa ibinigay kong rules...your next comments will be DELETED.

  This is not a place for SIDE COMMENTS. Magbigayan kayo ng FB ACCOUNTS ni SHYLLA at dun kayo MAGKUWENTUHAN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "This is not a place for SIDE COMMENTS. Magbigayan kayo ng FB ACCOUNTS ni SHYLLA at dun kayo MAGKUWENTUHAN."
   - Sorry po Sir. Pasenya na po talaga. Alam ko po na hindi angkop na magkwentuhan kami dito. I sincerely apologize for that.

   I respect your rules Sir. That is why I rather choose to leave than violate the rules I'm not comfortable with. I'm thankful because one of your members brought me here. It gives me the opportunity to share what I've share here (Salamat Beaverjohn). Once again, sorry for violating your rules and thank you Sir Cavalry.

   PS: Wag nyo naman po sanang burahin 'to.

   Signing off,
   MCCXXI™

   Delete
 43. Well, I am not that RUDE MCCXXI™, It is just but proper to put things in PROPER ORDER as the Holy Scriptures said:

  “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

  I have laid a set of rules for the DISCUSSION on this ISSUE, for the benefit of the READERS that are hoping to get valuable informations from both sides and let them decide which is which.

  Mahirap naman yata iyong wala tayong RULES na sinusunod, TRUE CHRISTIANS were all under the RULES of GOD and JESUS CHRIST hindi ba?

  You are most welcome to respond anytime provided you obey the RULES imposed in this BLOG regarding this ISSUE.

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 45. walang katuturan ang paiiralin, hindi natin matatapos ang DISKUSYON na ito. Kaya nga nakialam na ako eh kasi nagkakahabaan lang kayo ng mga COMMENTS eh…

  Maliwanag ang ibinigay kong RULES:

  "Narito ang RULES ko sa pagkakataong ito: Ang sinomang magbigay ng SIDE COMMENTS, imbes na sagutin ng DIREKTA ang ITINATANONG, ang kaniyang COMMENT ay ,BUBURAHIN ko. Ang SINOMANG MAGTANONG imbes na SAGUTIN muna ang ITINANATONG ay BUBURAHIN ko. Ang sinomang magbigay ng OPINYON at PALIWANAG na walang BASEHANG TALATA SA BIBLIA o PATOTOO ng KASAYSAYAN ay BUBURAHIN ko.

  Ang sinomang MAGCOCOMMENT na WALANG KINALAMAN SA ISYU na AKING ITINATANONG ay BUBURAHIN din maging ANOMAN ang RELIGION niya.

  SIPIIN ang TANONG ng MAAYOS, at ilagay sa ilalim nito ang SAGOT na may PATOTOO ng BIBLIA at KASAYSAYAN. Hindi ko tatanggapin ang sagot na KUWENTO."


  Ngayon kung hindi mo kayang IRESPETO ang RULES na iyan at imbes na DIREKTA kang sumagot ay kung ano-anong complain ang sinasabi mo. Aba’y pasensiyahan tayo…I need to obey my own rules, that’s why I have just DELETED your comment.

  Aminin mo na lang na hindi mo alam ang sagot sa mga tanong ko baka mapagbigyan pa kita, pero ang sabihin mo na kung ako naman ang tatanungin mo ay masasapol ako? Eh aabangan natin iyan, baka naman ikaw ang masasapol kaya iniiwasan mong diretsahang sagutin ang itinatanong ko?

  Kung gusto mong MASAGOT ko MGA TANONG mo, sagutin mo ng MATINO ang aking mga TANONG following the RULES.

  Kung talagang nauunawaan ninyo BIBLIA at KASAYSAYAN na NAKAPALOOB sa PANGYAYARING iyan na naganap noong 50A.D. sa JERUSALEM, aba’y hindi kayo mahihirapang sagutin ang mga tanong na iyan. Hindi iyong ang ibibigay mong sagot ay si TERTULLIAN na nabuhay na noong 2ndCENTURY, ang layo naman ng panahon, 50A.D. dadalhin mo sa 2nd CENTURY.

  Bakit wala bang aral sa mga JW, kung ano ang ginagawa ng mga Gentil noong FIRST CENTURY sa DUGO, HAYOP NA BINIGTI, at MGA BAGAY na INIHAIN sa mga DIYOSDIYOSAN?

  Kung hindi ninyo alam ang detalye ng pangyayaring iyan, ay hindi nakapagtataka na SUMABLAY kayo ng INTERPRETASYON diyan. Kaya ang ibinunga GUMAWA KAYO NG ISANG ARAL na hindi naman talaga itinuro ng mga APOSTOL sa panahon nila.

  Kaya inuulit ko, Kung hindi mo sasagutin ang TANONG ng MAAYOS at ayon sa RULES…just avoid commenting ng kung anu-ano dahil buburahin ko lang iyan, at huwag mong sabihin na hindi kita nasabihan…ilang beses na nga hindi ba?

  ReplyDelete
 46. to aerial cavalry

  ang kautusan ng DIOS ang bisa nito ay hindi lamang aplikado sa present tense noong itoy isinulat ni apostol pablo sa 50 A.D. dahil aplikado ito sa ating panahon at sa future.

  alam ko po na ang pagsasalin ng dugo ay hindi ito umiral panahon ng mga apostol. pro alam naman ng mga apostol kung ano ang wastong paggamit ng DUGO.

  TOTOO naman na ang mga gentil na hindi angkop sa cristianong iglesia ay kumain ng dugo ng hayop.

  pro hindi porket walang word 4 word na mabasa, hindi na bawal ?

  halimbawa:

  panahon ni noe kailan sila inutusan na pwedi kainin ang mga laman ng hayop?

  so noong hindi pa nag bigay ng deklerasyon ang DIOS hinggil sa sa utos na bawal ang dugo, ibig bang sabihin pwede sila kakain ng dugo dahil hindi pa ito pinapapatupad word 4 word?

  hindi naman kita pipilitin sir kung ayaw mong tanggapin ang mga sagot ko.
  katunayan sir aerial nandito ako dahil kayo naman ang nag hamon kasama ng inyong mga membro na si cristian,na gustong maki pag dicussion sa mga saksi ni jehova dahil sa thread na ito. pagsasalin ng DUGO IPINAG UTOS BA NG MGA APOSTOLES?

  sana naman wag mo itong burahin:

  salamat

  ReplyDelete
 47. Magtigil kayo sa mga labasan ninyo ng mga mali. Magtanong kayo sa propesyonal na mga doktor dahil baka niyo n naiintindihan ang mga sinasabi ninyo. Ang mga Saksi ni Jehova ay may sariling Hospital Liaison Committee na magbibigay-linaw sa paninindigan ng mga Saksi ni Jehova na tanggihan ang pagsasalin ng dugo. Naniniwala ang makabagong medisina ngayon na hindi magandang opsyon ang pagsasalin ng dugo para magkaroon ng mahusay na panggagamot.

  ReplyDelete
 48. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 49. May friend po akong Jehova's Witnesses, sabi niya bawal daw ipagdiwang ang birthday dahil galing daw po ito sa mga pagano.

  Ang pagdiriwang po ba ng birthday o kaarawan ay originated from pagans ?

  ReplyDelete
 50. SI KRISTO AY NAG-ALAY NG SARILING DUGO SA PAGTUBOS NG ATING KASALANAN DAHIL SIYA ANG HAING PANTUBOS (Mateo 20:28) (1 Timoteo 2:5,6) (Roma 5:6-8) (Juan 1:29) (1 Pedro 1:18,19). Malaki ang pagkakaiba nito ni kaunting kahalintulad man sa pag-donate ng dugo at sa dugo na ibinuwis sa mga digmaan ng tao.

  BATAS NA MAY KINALAMAN SA DUGO

  Mariing iginiit ang "PAG-IWAS SA DUGO" na ating mababasa sa -Gawa 25: 28 at 29:

  "28. Sapagkat minagaling ng banal na espiritu at namin mismo na huwag nang magdagdag ng higit pang pasanin sa inyo, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, 29. na 'PATULOY NA UMIWAS' sa mga bagay na inihain sa mga idolo 'AT SA DUGO' at sa mga bagay na binigti at sa pakikiapid. Kung pakaiingatan ninyo ang inyong sarili sa mga bagay na ito, kayo ay uunlad. Mabuting kalusugan sa inyo!”

  Samakatuwid, bilang isang Kristiyano ay dapat tayong puspusang "SUMUNOD" sa ipinag-uutos sa atin ng mga talata sa itaas, mas lawakan pa natin ng pagkaunawa at hindi lamang sa pagkain kundi maging ng "PAGPASOK" nito sa "SISTEMA NG ATING KATAWAN" sa ANUMANG PARAAN, sa ANUMANG KONSEPTO at sa anumang interpretasyon ng salitang ipinag-uutos sa atin na "KINAKAILANGAN", "PATULOY NA UMIWAS" sa "DUGO" upang sa Diyos na Jehovah"יַהְוֶה " TAYO AY HINDI MAGKULANG... (Awit 119: 1, 79, 80) (ROMA 7:12) (KAWIKAAN 1:7)

  Samakatuwid, ang pagsasalin ng dugo ay nagpapanggap na mabuti dahil nagawa mong "PANSAMANTALA" na madugtungan ang kasalukuyan mong buhay ngunit dahil sa PAGSUWAY SA BATAS ng Diyos patungkol sa dugo ay maari mong maiwala ang buhay na walang hanggan... Isaalang-alang ang "TALINGHAGA" ng bible verse sa
  Mateo 16: 25 - "Sapagkat ang SINUMANG NAGNANAIS MAGLIGTAS NG KANIYANG KALULUWA ay MAWAWALAN nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang kaluluwa ALANG-ALANG SA AKIN ay MAKASUSUMPONG nito."

  17. "Ang taong napabibigatan ng PAGKAKASALA SA DUGO DAHIL SA ISANG KALULUWA ay TATAKAS DIN PATUNGO SA HUKAY. Huwag nila siyang pigilin. 18. Siyang lumalakad nang "WALANG PAGKUKULANG" ay "MALILIGTAS", ngunit siyang liko sa kaniyang mga lakad ay biglang mabubuwal" (Kawikaan 28: 17, 18).

  Ibig sabihin nito ay kung hindi ka magpapasalin ng dugo at susundin ang pamantayan ng Diyos patungkol sa dugo at magtitiis sa magiging resulta nito. Maaring ikamatay mo man ang hindi pagsalin ng dugo. PERO ano ang maari mong matamo? Dahil sa taglay nating kaalaman at sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos na Jehovah"יַהְוֶה " ay matatamo natin ang "Buhay na walang hanggan"...
  (MATEO 24:13, JUAN 17:3)

  ReplyDelete
 51. ...................... 👇 ......................

  Learn more about GOD !

  GOD's name in hebrew "יַהְוֶה "
  what is this in english?

  Learn more here⬇

  Paki-pindot po ang https sa ibaba⤵

  or COPY/PASTE url address to your browser, go to the website⤵

  https://www.facebook.com/Psalm.83.18

  ...................... 👆 ......................

  ReplyDelete
 52. Huwag mong ipasok ang dugo sa iyong katawan s anumang paraan,Hindi ka nga kumain Ng dugo pero ipinasok mo Naman Ang dugo s iyong katawan sa pamamagitan Ng pgsasalin,Hindi bat the same lang ung pagkain Ng dugo sa pasasalin Ng dugo dahil nakapasok Ang dugo s katawan sa ibsa ibang paraan?.

  Kapag sinabi Ng doctor na huwag ka Ng uminom Ng alak dahil bawal s kalusugan mo,ituturok mo parn ba Ang alak s katawan mo dhil gusto mo malasing?.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network