Thursday, 2 June 2011

Ang Orihinal Na Paniniwala kay Cristo ng mga Unang Cristiano

Ano nga ba ang paniniwala ng mga Unang Cristiano noong Unang Siglo kay Cristo – Diyos ba siya o Tao?


Hindi matanggap ng iba ang katotohanang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos. Inaakala nilang ang paniniwala ng mga Cristiano noong unang siglo ay tunay na Diyos si Cristo na nagkatawang-tao at ang Iglesia ni Cristo ay nagtuturo ng aral na iba sa pinaniniwalaan ng mga unang Cristiano.  Ngunit kung susuriin lamang na mabuti ang Biblia at maging ang kasaysayan ay mauunawaan na ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos ay siyang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano.

Si George Eldon Ladd, isang iskolar na Protestante na sumulat ng “The Young Church” ay nagsasabing:

“…The early Christian concept of Jesus was that of a man who was mightily endowed by the Spirit of God.” [The Young Church, by George Eldon Ladd, page 48]

Sa Filipino:

“…Ang kaisipan ng mga unang Cristiano tungkol kay Jesus ay siya’y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos.”

Isa namang Paring Katoliko na si Ronald J. Wilkins ang nagpapatotoo rin na ang paniniwala ng mga unang Cristiano ay si Cristo ay tao:

“…The apostles and early Christians did not experience Jesus as a God in human disguise or as God pretending to be human (this is one reason that the early Church rejected fanciful and wildly imaginative accounts of Jesus’ life) They experience him as a human. He was so real in his life, so genuinely human in his spirit, and so convincing in his words that they believed in him. They felt that whatever human life really was, Jesus as a person expressed that life.” [The Emerging Church, by Rev Ronald J. Wilkins, page 29]

Sa Filipino:

“…Ang mga apostol at ang mga unang Cristiano’y hindi nakilala si Jesus bilang Diyos na nag-anyong tao o Diyos na nagkunwaring tao (ito ang dahilan kaya hindi tinanggap ng mga unang Cristiano ang hindi kapani-paniwala at puno ng imahinasyong paglalahad ng naging buhay ni Jesus). Nakilala nila Siya bilang tao. Siya’y totoong-totoo sa kaniyang buhay, tunay na tao sa kaniyang diwa, at totoong makapangyarihan sa kaniyang pananalita kaya’t sila’y sumampalataya sa kaniya. Nadama nila na kung anoman ang tunay na kahulugan ng buhay ng tao, ang gayong buhay ay nahayag kay Jesus bilang tao.”

Ang isang historian na si Bernhard Lohse ay nagpahayag din ng ganoong diwa:

“…As one Church historian, Bernhard Lohse, writes in Motive im Glauben (Motivation for Belief): ‘Arius reminds us that Jesus, as he described in the Gospels, was not a God who walked this earth, but truly a human being. Of course by his very humanity, Jesus proved his full community with God.” [The Jesus Establishment, page 175]

Sa Filipino:

“…Bilang isang historiyador ng Iglesia, isinulat ni Bernhard Lohse sa Motive im Glauben (Motibasyon para sa Pananampalataya): ‘Ipinaalala sa atin ni Arius na si Jesus, katulad ng inilarawan ng Evanghelio, ay hindi isang Diyos na nabuhay dito sa lupa, kundi isang tunay na tao. Mangyari pa, sa kaniyang pagiging tao, pinatunayan ni Jesus ang kaniyang lubos na pakikisama sa Diyos.”

Ang mga talang ito na siyang patunay ng kasaysayan ay nagpapakita ng orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano na si Cristo ay tunay na tao at hindi Diyos. Bakit natin tinatanggap na totoo ang mga pahayag na ito? Ano ba ang pagtuturo ng Biblia ukol sa paniniwala ng mga unang Cristiano sa likas na kalagayan ni Cristo?

Ayon kay Apostol Pablo, tao ang Panginoong Jesucristo:

“Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.” [1 Timoteo 2:5]

Ganito rin ang pagpapakilala ni Apostol Pedro:

“Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga- Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibingay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan.” [Mga Gawa 2:22-23, Magandang Balita, Biblia]

Ayon naman kay Apostol Mateo:

“Ganito ang pagkapanganak kay Cristo. Si Maria ay nakatakdang pakasal kay Jose. Ngunit bago sila nagsama, nagdalang-tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo.” [Mateo 1:18. New Pilipino Version]

Maliwanag ang pahayag ni Apostol Mateo, ang sabi niya “nagdalang-tao” hindi niya sinabing “nagdalang-Diyos”. Maliwanag na “tao” ang dinala ni Maria sa kaniyang sinapupunan.

Subalit kung mayroon mang higit na nakakaalam ng tunay na likas na kalagayan ni Cristo, ito ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Ang sabi niya:

“Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.” [Juan 8:40]

Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi at nagpatunay na siya’y tao sa pagsasabing siya’y “taong nagsasay ng katotohanan” na narinig niya sa Diyos. Samakatuwid hindi siya ang Diyos. Eh sino ang Diyos na kinaringgan niya ng katotohanan? Basahin natin:

“Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.” [Juan 12:49]

Ang Diyos ay ang Ama na siyang nagutos kay Cristo ng mga bagay na kaniyang sasabihin, sa Ama na siyang nagiisang Diyos na tunay (Juan 17:1,3) nangaling ang mga katotohanang isinaysay ng taong si Cristo.

Malinaw sa mga talatang ating sinipi mula sa Biblia na si Cristo ay TAO. Iyan ang original na paniniwala ng mga unang Cristiano. Samakatuwid, sa pagtuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao, itinataguyod lamang nito ang paniniwala ng mga Cristiano sa panahon ng mga apostol.


Wala sa Orihinal na Paniniwala

Maaring igiit ng iba na ang mga unang Cristiano ay naniniwala ring si Cristo ay Diyos at hindi tao lamang. Itinuturo ng Iglesia ni Katolika na si Cristo raw ay isang persona na may dalawang kalikasan – na siya raw ay tao na, Diyos pa. Subalit, kahit ang mga mananaliksik ay nagpapatunay na si Cristo ay tao, at hindi itinuro o pinaniwalaang Diyos ng mga unang Cristiano:

“We read the Gospels and the book of Acts in the light of our understanding of the pre-existence and the incarnation of God the Son. However, the early Christians had no such concepts in their minds. They had no doctrine of the deity of Christ.” [The Young Church: Acts of the Apostles, page 48]

Sa Filipino:

“Binabasa natin ang mga Evanghelio at ang Aklat ng mga Gawa akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Cristiano. Wala silang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Cristo.”

Narito pa ang isang patotoo mula naman sa isa pang aklat Katoliko:

“Kaya’t hindi maaaring sabihin na tinatawag na Diyos si Jesus noong kaunaunahang araw ng kristiyanismo…” [Ang Kabanalbanalang Isangtatlo: Ang Diyos ng mga Kristiyano, page 32]

At eto pa ang isa:

“Jesus was not called God in those early days…” [New Testament Commentary, page 149]

Sa Filipino:

“Hindi tinawag na Diyos si Jesus noong mga panahong iyon…”

Ang totoo, tinanggap kapuwa ng mga teologong Katoliko at Protestante na hindi inisip ni Cristo na siya ay Diyos:

“The crisis grows out of a fact now freely admitted by both Protestant and Catholic theologians and exegetes: that as far as can be discerned from the available historical data, Jesus of Nazareth did not think he was divine.” [The First Coming: How the Kingdom of God became Christianity, page 5]

Sa Filipino:

“Ang krisis ay nabuo buhat sa katotohanang malaya na ngayong tinatanggap ng mga Protestante at Katolikong teologo at tagapagpaliwanag ng doktrina: na batay sa makakalap na pangkasaysayang impormasyon, na si Jesus na taga-Nazaret ay hindi inisip na siya’y Diyos.”

Maging ang isang opisyal ng Anglican Church [Church of England] ay may pag-amin na hindi kailanman inangkin ni Cristo na siya ay Diyos:

“Jesus never claims to be God, personally…” [Honest to God, page 73]

Sa Filipino:

“Hindi inangkin kailanman ni Cristo na siya’y Diyos…”

Kaya maging ang iba’t-ibang tagapangaral ng ibang relihiyon ay nagpapatunay na ang aral na si Cristo ay Diyos ay hindi aral ng mga unang Cristiano. Hindi ito ang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano tungkol kay Cristo.


Saan nagmula ang paniniwalang si Cristo ay Diyos?

Ang paniniwalang si Cristo ay Diyos ay utay-utay o unti-unting binalangkas ng Simbahang Katoliko sa paglipas ng mga taon. Ganito ang pahayag ng paring Jesuita na si Pedro Sevilla:

“Ipinahahayag ng ilang dalubhasa na utay-utay na binalangkas ng Simbahan ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus sa impluho ng ibang relihiyon.” [At Nagsalita Ang Diyos sa Pamamagitan ng Anak, sinulat ng Paring si Pedro Sevilla, page 181]

Nang lumaganap ang Katolisismo sa mga bansang pagano ay saka lamang bumangon ang kaisipang si Jesus ay Diyos:

“It was when Christianity spread out into Pagan world that the idea of Jesus as a Savior God emerged.” [The Meaning of the Dead Sea Scrolls, page 90]

Sa Filipino:

“Noong ang Cristianismo ay lumaganap sa daigdig ng Pagano, ay saka bumangon ang ideyang si Jesus ay Diyos na Tagapagligtas.”

Si Ignacio ng Antioquia ang pinakaunang nagpahayag na Diyos si Cristo pagkatapos ng mga manunulat ng Bagong Tipan [Sa madaling salita, tapos na ang Biblia]:

“The earliest post-New Testament writers, known as the Apostolic Fathers, continued the development that had emerged in the later New Testament period calling Jesus God. Ignatius of Antioch, writing in the second century to Ephesians, declares ‘Jesus Christ our God was conceived of Mary’ (Eph 18:2) and, ‘God was now appearing in human form’ (Eph 19:3).” [Word Become Flesh, pages 161-162]

Sa Filipino:

“Ipinagpatuloy ng pinakaunang mga manunulat pagkatapos ng panahon ng Bagong Tipan, kilala sa tawag na “Apostolic Fathers”, ang pagbuo ng paniniwala na umiral sa huling bahagi ng panahon ng Bagong Tipan na si Jesus ay Diyos. Sa kaniyang sulat sa mga taga-Efeso noong ikalawang siglo, ipinahayag ni Ignacio ng Antioquia na, “si Jesucristo ang ating Diyos ay ipinaglihi ni Maria” (Eph 18:2) at, “Diyos na nahahayag ngayon sa anyong tao” (Eph 19:3).”

Naging masalimuot ang aral na si Cristo ay Diyos at hindi naging pinal hanggang noon lamang ika-apat na siglo [Fourth Century]:

“…The doctrine that Jesus had been God in human form was not finalized until the fourth century. The development of Christian belief in the Incarnation was a gradual, complex process. Jesus himself certainly never claims to be God.” [A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam, page 81]


Sa Filipino:

“…Ang aral na si Jesus ay Diyos na nasa anyong tao ay hindi naging pinal o ganap hanggang ika-apat na siglo. Ang pagbuo ng paniniwalang Cristiano sa Ingkarnasyon (Pagkakatawang-tao ng Diyos) ay isang mabagal at masalimuot na proseso. Si Jesus mismo ay hindi nagangkin na siya ay Diyos.”

Dahil sa masalimuot na suliranin ukol sa kalikasan ni Cristo, nakialam si Emperador Constantino at siya ay tumawag ng Konsilyo sa Nicea noong 325 A.D.:

“…Constantine began to interfere in [Catholic] Church matters. His predecessors had dominated the Roman religions; so Constantine was following a precedent by trying to run the Church. A year after he became sole ruler, Constantine called the bishops together in a council to discuss a problem that was dividing Christians and was especially troublesome in the East.” [The Catholic Church: Our Mission in History, page 99]

Sa Filipino:

“…Nagsimulang makialam si Constantino sa mga bagay na ukol sa Iglesia [Katolika]. Sinaklaw ng mga nangauna sa kaniya ang relihiyong Romano. Kaya ito’y sinundan ni Constantino sa pagtatangkang pangunahan ang Iglesia. Pagkalipas ng isang taon, siya ang naging iisang pinuno rito, ipinatawag ni Constantino ang mga Obispo sa isang konsilyo upang talakayin ang isang suliranin na nagbubunsod sa pagkakahati ng mga Cristiano at lalong nakapipinsala sa Silanganan.”

Sa Konsilyo ng Nicea ipinagutos ni Emperador Constantino na pagkaisahang ipahayag ng konsilyo na si Cristo ay Diyos:

“The Council could not agree and after two years, impatient at the delay, the Emperor Constantine appeared and addressed the assembly, ordering them to agree on the divinity of Christ…”[Challenge of a Liberal Faith, page 60]

Sa Filipino:

“Hindi magawa ng Konsilyo na magkaisa, kaya pagkaraan ng dalawang taon, dahil sa pagkainip, dumating si Emperador Constantino at nagsalita sa kapulungan, at sila’y inutusan na pagkaisahan ang pagiging Diyos ni Cristo…”

Sa katapus-tapusan, ang kagustuhan din ng Emperador na si Constantino ang nanaig:

“When Constantine picked out and convened the 318 bishops for the Council, the background was pure power politics, religious concerns taking very much of a backseat. Even the charismatic bishops can have been in no doubt about that, for not only did the Emperor preside over the Council, he also expressly proclaimed that his will was ecclesiastical law. The senior pastors accepted him as ‘Universal Bishop’ even though he is uncrowned, and let him take part in votes on church dogma as a secular prince.” [Miracles of Gods, page 57]

Sa Filipino:

“Ang pagpili ni Constantino sa 318 na mga Obispo at pagtipon sa kanila sa Konsilyo, ay nababalot ng kapangyarihang pulitikal, samantalang ang kapakanang pangrelihiyon ay hindi gaanong pinagukulan ng pansin. Kahit ang mga obispong karismatiko ay walang pag-aalinlangan tungkol dito, sapagkat hindi lamang ang Emperador ang nangasiwa sa Konsilyo, kundi siya rin ang tuwirang nagpahayag na ang kaniyang kautusan ay batas ng Iglesia. Ang mga nakatatandang pastor ay kinilala siyang ‘Pangkalahatang Obispo’ bagamat hindi siya pinutungan ng korona, at hinayaang siya’y makibahagi sa pagboto tungkol sa dogma ng simbahan bilang sekular na prinsipe…”


Kaya nga noong 325 A.D. sa Konsilyo ng Nicea napagtibay sa kauna-unahang pagkakataon na si Cristo ay Tunay na Diyos:

"Thus, for example, it was not until 325 A.D., at the Council of Nicaea, that the [Catholic] church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God." [Discourses in the Apostles’ Creed, by Rev Clement H. Crock, page 206]

Sa Filipino:

“Gaya Halimbawa, na noon lamang 325 A.D., sa Konsilyo ng Nicea, na ipinaliwanag sa atin ng Iglesia [Katolika] na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos.”

At ang pagtanggi sa aral na si Cristo ay Diyos ay itinuring na isang krimen sa estado:

“Once this “Nicene Creed” had been publicly signed by all the bishops and promulgated by Constantine, it became the official creed for all Christians. To deny the divinity of Christ in any way was to put oneself outside the Christian community and was a crime against the state.” The Emerging Church: Part One, page 110 ]

Sa Filipino:

“Sa sandaling ang ‘Kredo ng Nicea’ ay hayagang nalagdaan ng lahat ng mga obispo at naipahayag ni Constantino, yaon ay naging opisyal na kredo para sa lahat ng mga Cristiano. Ang pagtatatuwa sa pagka-Diyos ni Cristo sa anumang kaparaanan ay katumbas ng kusang paghiwalay ng isang tao sa komunidad ng mga Cristiano at isang krimen laban sa estado.”

Sa mga katotohanang ating natunghayan, maliwanag na ang paniniwalang si Cristo ay tunay na Diyos ay hindi siyang orihinal na paniniwala ng mga unang Cristiano. Utay-utay na binalangkas o binuo ang aral na ito noong nasa langit na si Cristo at matagal ng patay ang mga Apostol. Ang nagpatibay ng aral na si Cristo ay Diyos ay isang paganong [Hindi Cristiano] emperador, si Constantino. Ginawang isang batas ng estado [Pamahalaan ng Imperyo ng Roma] ang paniniwala sa aral na ito at ibinibilang na isang krimen laban sa estado ang pagtanggi rito. Hindi kataka-taka na ito’y lumaganap at ngayo’y tanggap na ng karamihan. Gayunman, ang aral na ito ay mali at labag sa pagtuturo ng Biblia kaya dapat nating itakuwil. Balikan natin ang katotohanang sinampalatayanan at itinaguyod ng mga unang Cristiano na si Cristo ay tao at hindi Diyos.

Nasa inyo ang Pagpapasiya….


414 comments:

 1. Thanks for the info.. I've learn much about this Council.

  By the way, may I ask... do you mean that Christianity was totally eradicated?? What I mean is that, after this council was establish.. There is no real Church in existence!?!? (400AD-1800). How about the teaching?

  This creed focus on establishing Trinity as Jesus (God the Son) as one of the Trinity.
  Catholic started this belief that Jesus as God (God the Son) but never did this creed establish that Jesus is the Almighty as written in the Revelation of John.

  They may write the history but it doesn't mean
  its the totality of history..
  Majority may rule because of money and power, but it doesn't mean the minority never exist.
  They maybe in control of written history, but it doesn't mean that those that are not written never exist.

  We did not came out from Catholic, they come out from us!

  The Church that Christ establish never died out!
  ... :)

  ReplyDelete
 2. [ “Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.” [Juan 12:49]]

  Medyo natatawa lang ako sa ganitong pangangatwiran ng mga Iglesya ng Demonyo este ni Kristo. sa umpisa akala niyo me sinasabi. peru kung babaybayin ninyo ang knlang sinabi matalino pa ang elementary sa kanilng katwiran.

  Meron nga bang Prinsipe ang magsasabing siya ay Hari kung siya ay wala pa sa pwesto ng pagiging Hari?

  Si Kristo ay magiging King of kings peru nung nasa katawang tao pa nag rule ba siya sa Israel bilang Hari?

  Si former President Gloria Macapagal ba ay pwd ba siyang magbaba ng utos sa AFP?

  anu po ba ang gusto ko linawin sa kanila?

  sinasabi ko lang na si Kristo bago lumapag sa lupa ay hinubad niya ang kanyang pagka -Diyos at nagkatawang tao. anu man gawain ng pagka Diyos ni Kristo sa langit ay hindi mo na magagawa sa Lupa dahl ikaw ay nagkatawang Tao.

  ito po ba ay parehas?

  [ He was in the beginning with God,... And the Word became flesh, and dwelt among us ]

  [ who, though he was in the form of God, .....but emptied himself,
  taking the form of a servant, being made in the likeness of men ]

  parehas na hinubad ang kapangyarihan.


  ReplyDelete
 3. wala po akong tutol kung si kristo ay nag katawang tao.pro ang tinutulan ko yong pang unawa mo na si kristo ang DIOS NA MAKAPANGYARIHAN sa lahat.

  tanong ko:sino itong kristo na tinutukoy mo?kasi sa mga post mo bihira ako nakabasa na jesus ginamit mo.

  at kung sino sya kailan sya naging kristo?

  kristo na ba sya sa genesis book?paki sagot ho.

  sa amin si jesus po ay matatawag na mighty god or a god pro hindi sya ang almighty god.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [sa amin si jesus po ay matatawag na mighty god or a god pro hindi sya ang almighty god.]

   almighty o mighty ay parehas lang yan na katangian ng Diyos.
   kpg pinagsamam mo ang dalawang Mighty magiging almighty na sya. kya yun nabaabsa mo almighty dalawa sila dun na mighty.

   so nasa punto na tau kung si Kristo nga ba ang Diyos ng old testament o hindi?

   Game ka na ba? antay ko sagot mo at mag debate tau ukol dyn.

   Delete
  2. sabi mo:kapag pinag sama mo ng dalawang mighty magiging almighty na sya.

   bakit ang sinabi mong ito nababatay ba sa biblia?

   ANG PANG UNAWA MO AY PARANG NASA COMICS NA PARA BANG NASA ANEMITTED CARTOONS NAG SANIB PWERSA

   SIGURADO KA na ang almighty o mighty mag kaparihas ng kahulogan?
   sabi mo:
   kaya yun nababsa mo almighty dalawa sila dun sa mighty.
   so nasa punto na tau si kristo nga ba ang DIOS NG OLD TESTAMENT O HINDI?

   SI KRISTO AY HINDI DIOS NG OLD TESTAMENT ITO ANG SAGOT KO "HINDI"

   TAPOS NA AKONG sumagot, ngayon ikaw naman tanungin ko.

   basahin mo sa old testament na si kristo ay DIOS?

   ANG GUSTO KOLANG AY FREINDLY DISCCUSION.

   PAG SINABI MO KASI NA DEBATE KAILANGAN NATIN ng moderator,pumerma sa tema at may time keeper my crossexamine. ito po ang rule sa ngayon,

   Delete
  3. [ SIGURADO KA na ang almighty o mighty mag kaparihas ng kahulogan?
   sabi mo:
   kaya yun nababsa mo almighty dalawa sila dun sa mighty.
   so nasa punto na tau si kristo nga ba ang DIOS NG OLD TESTAMENT O HINDI?]

   e di ikaw ang sumagot!

   anu ang sagot sa : mighty x mighty = ?

   hirap sau tuturuan mo pa ako ng mali e.

   Delete
  4. [ SI KRISTO AY HINDI DIOS NG OLD TESTAMENT ITO ANG SAGOT KO "HINDI"

   TAPOS NA AKONG sumagot, ngayon ikaw naman tanungin ko.

   basahin mo sa old testament na si kristo ay DIOS?

   ANG GUSTO KOLANG AY FREINDLY DISCCUSION.

   PAG SINABI MO KASI NA DEBATE KAILANGAN NATIN ng moderator,pumerma sa tema at may time keeper my crossexamine. ito po ang rule sa ngayon,]

   e di simulan na natin pra matapos na yng maling aral niyo.

   SINO ANG LORD OF THE SABBATH SA OLD AND NEW TESTAMENT?

   Delete
  5. sigurado ako nahihirapan ka sa mga tanong ko or wala kalang talagang sagot:

   e reveiw ko po tanong ko sa itaas:

   sigurado ka na ang mighty at almighty parihas ng kahulogan?

   basahin mo sa old testament na si kristo ang DIOS?
   AT SINO Itong mighty 1 at sino itong mighty 2?
   SABI MO:

   TANONG MO MIGHTY X MIGHTY=?
   sino ang lord of the sabbath sa old and new testament?
   SAGUTIN KO ITO PAG NASAGOT MO MGA TANONG KO.

   Delete
  6. [ AT SINO Itong mighty 1 at sino itong mighty 2?
   SABI MO:]

   ok deal tayu ha? game!
   ang Almighty ay yun God ng Old testament dahl ang salitang God na ginamit ni Moses sa hebrew ay Elohim na nag i identify sa maraming God sa isahang katwagan.

   Hindi po natin ma idescribe kung ilan sa God sa salitang english na God. peru makukuha natin ito sa wikang hebrew na ang twg ay Elohim na nasa collective noun. ang singular ng Elohim ay Eloah. kaya kpg sinabing Elohim is Almighty hindi ibi sabhin isa lng yun kundi dalawa!

   kaya ang:

   Eloah-Mighty [Father) + Eloah-Mighty{Jesus} = Elohim the Almighty.

   solve ang problema mo!

   ngayun basahin po natin yun sinabi ni pablo sa knyang libro.

   Philippians 2:6
   who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God,

   kung tlgnag mataas as kapangyarihan ang Diyos Ama bakit sinabi pa ni Pablo na "Hindi niya ninais na maka halintulad ang God"?

   ibig ba sabhin me chance pala niya maging equal ang God?

   dahl sa umiiral ang pag-ibig kya pinatili na lng niya ang pagiging mababa kesa maging equal sa God the father.

   nasagutan ko na po sister. ikaw naman!

   sino ang Lord of the sabbath ng Luma at Bagong tipan?

   kpg hndi mo nasagot yn at ayaw sagutin BULOK ANG ARAL NIYO.

   Delete
 4. ang turong si Kristo Diyos ay galing sa RCC?

  Hindi ata binasa ng INC yun laman ng biblia nila kung meron ba palatandaan na Diyos nga ba si Kristo.

  Sa Genesis pa lang nagpapahiwatig na dalawa ang nagpapakilalang Diyos at sa Jn 1:1.

  Genesis 2:24
  New International Version (NIV)

  24 That is why a man leaves his father and mother
  and is united to his wife, and they become one flesh.

  Kung si Adan ang binanggit na Tao at si Eva ang asawang babae sino ang Father at Mother ni Adan?

  Ang sabi ng Father kay Mother: "Lalangin natin ang Tao ayon sa ating wangis"

  Ang sabi naman ni Adan kay Eva: "Mag-sex na tayu sweety pra magka-anak na magiging kamukha natin"

  kung ihahambing niyo ang dalawang talata parehas lang ito na ang Diyos ay Mag-asawa din.

  ang salitang Image kung mamarapatin niyo ay katulad ito ng reflection sa salamin.
  kapag ang Diyos ay humarap sa salamin ang nakikita niya ay ang knyang reflection.

  sa bersyon ng biblia ang nakikita ng Diyos sa kanyang reflection ay ang tao.

  Kaya't kung makikita ninyo na ang Tao ay magasawa hindi na tayu magtataka na ang Diyos ay magasawa din na kgaya ng tao dahl sa sila ang "image" ng Diyos na ang ibig sabhin ay reflection ng kanilng mga sarili.

  Dun naman sa Jn 1:1 ang kasama ng Diyos ay ang Verbo na isang posisyon ng pagka-diyos. ito po ay katumbas ng Speaker o Spokesman o taga pagsalita sa hanay ng Diyos.

  pareho po ang kalagayan ng sinasabi ng Gen 2:24 at ng Jn 1:1 na ang Mother at Verbo ay nakaharap sa tao na nagsasalita pra sa Father. dahl ang Father ay masasabing the holiest being in the family of God, kya ang Mother ang syang humaharap at nag assume na Verbo sa tao.

  Sino ang Mother ng Gen 2:24?
  ayon kay Jn 1:1 ang verbo ay nagkatawang tao at ito nga ang nagpakilala na siya ang Kristo. ang hindi po alam ng tga Iglesya na ang Mother na ginampanan ni Kristo ay symbolic po ito ng simbahan na nasa lupa nung siya ay pumanaog pra tubusin ang mga tao.

  pansini at paghabingin po natin yun dalawang talata ang Mother na tinutukoy ng biblia:

  Genesis 3:15
  And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.

  Revelation 12:1
  A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head

  at paghabingin natin sa talatang ito:

  Galatians 4:26
  But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother

  it is a symbolic for a church. hindi po ito Physical. ito po ay spiritual mother.

  Si Kristo po ang naging Mother nung Genesis at siya pa rin ang Mother (church) sa new testament. wala pong duda siya nga ay Diyos din.

  Philippians 2:5-7
  King James Version (KJV)

  5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

  6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

  7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men.

  Siya na nga ang nagsasalitang Diyos ng Lumang Tipan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. porkit gumamit ang hebrew ng elohim SA GENESIS 1:1 HINDI IBIG SAbihin dalawa na ang DIOS NA DAPAT SAMBAHIN.si kristo sa gesesis account wala siyang sinabi "ako si kristo ang DIOS"

   SA GEN 1:1 SINABI"NANG PASIMULA ay nilikha ng DIOS ANG LANGIT at ang lupa: sino itong DIOS NA LUMIKHA?

   BASA GENESIS 2:4 JEHOVAH CREATED HEAVEN AND EARgHT.

   genesis 12:8 abraham called upon the name jehovah "new world translation.

   sa john 1:1 na pilit e connect ni anonymous sa gen1:1

   anong ibig sa juan 1:1?ang pasimula dito na tinatawag na "nang pasimula siya ang verbo"ay hindi ito tumutukoy sa genesis account.dahil bago pa nilikha ang pasimula ng mga langit at lupa.

   mayron ng nauna na pasimula sa gen 1:1 ,at sino sya? ito ay ang verbo,anong pangalan sa verbong ito juan 1:14 at sa revelation sya ay si jesus.

   colosas 1:15 na sya ang larawan ng DIOS ng di nakikita ang panganay ng lahat ng mga linalang,sya si jesus na tinawag din na kristo .sya ang nag anyong tao, AT hindi ang DIOS SA GENESIS 1:1 ANG NAG anyong tao.

   sa gen 3:15 na mis interpret mo ito: ito ay propesya tungkul sa binhi na si jesus at sa diablo.sa ibang pagkakataon e explain ko po ito.

   sabi mo si jesus ang mother sa church:

   sa colosas 1:18 jesus siya ang ulo ng katawan ,sa makatuwid bagay ng iglesia : hindi spiritual na mother si jesus sa iglesia, kundi ulo ng iglesia. may spiritual si jesus na asawa at ito ay ang spiritual na jerusalem. ikaw na nga ang nag sabi sa" galasya 4:26"

   sa talatang gen 2:24 walang sinabi na si jesus ay mother sa genesis.sa bagong tipan wala akong nabasa na si jesus ay mother din.

   Delete
  2. basahin mo ang buong biblia wala kang mbabasa na si kristo ay tinatawag na mother, o ina.
   kung may tinutukoy jan sa mga talata na ina,o mother ay tumutukoy yan sa espiritual na jerusalem.kadalasan ginamit na term na ukol kay jesus ay head or husband simbolically.

   Delete
  3. [ SA GEN 1:1 SINABI"NANG PASIMULA ay nilikha ng DIOS ANG LANGIT at ang lupa: sino itong DIOS NA LUMIKHA?

   BASA GENESIS 2:4 JEHOVAH CREATED HEAVEN AND EARgHT.

   genesis 12:8 abraham called upon the name jehovah "new world translation]

   nakakahiya ka naman sister. nasa Tetragramaton nga ang yhvh bakit pinipilit mo pa ang salitang Jehovah na lumitaw lamang nung 12th century?

   wag po sana natin dagdagn ng basura ang pagbabasa ng biblia. kung tetragaramaton yn dapat panatiliin ito sa original form. sumasamba ka ba sa dios na gawa ng tao?

   Delete
  4. [ sabi mo si jesus ang mother sa church:

   sa colosas 1:18 jesus siya ang ulo ng katawan ,sa makatuwid bagay ng iglesia : hindi spiritual na mother si jesus sa iglesia, kundi ulo ng iglesia. may spiritual si jesus na asawa at ito ay ang spiritual na jerusalem. ikaw na nga ang nag sabi sa" galasya 4:26"

   sa talatang gen 2:24 walang sinabi na si jesus ay mother sa genesis.sa bagong tipan wala akong nabasa na si jesus ay mother din]

   anung pinagsasabi mo sister?
   ang sabi ko sa post yun "church" tinawag na mother sa revelation 12:1 na isang Woman with her offspring.

   iwasan mo ngang maging bobo kpg kaharap mo ako. binabaluktot mo lht ng sinasabi ko e.

   sino nga ang babaeng me anak sa Revelation 12:1?

   Delete
  5. [ sa gen 3:15 na mis interpret mo ito: ito ay propesya tungkul sa binhi na si jesus at sa diablo.sa ibang pagkakataon e explain ko po ito.]

   anu? basahin mo nga mabuti yun post ko pra nmn hndi ako mahirapan sau na sa tingin ko elementary ang dating ng aral mo.
   yun babae na tinukoy sa gen 3:15 ay yun church ni kristo na nandun din sa Revelation 12:1 na tinawag na woman with offsrping or MOTHER NA katulas ng nsa Genesis 2:24.

   spiritual Mother si Kristo at ito nga ay naging fleshly church na ang term ng revelation ay mother din.

   Delete
  6. Kunin natin sa tamang pag interpret ng dalawang talata at hindi yun ikaw ang babasa at i employ mo na naman yun Jehovah na gawa ng tao nung 12th century.

   Genesis 3:15
   And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.

   Revelation 12

   12 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:

   2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered

   ito ba dalawang talata parehas?

   Kung parehas sino itong "woman" o Mother na me anak?

   napakadali ng sagot pra hndi mo pa makuha. kailngan kasi medyo elemenatry ang para sau pra ma gets mo yun professional level ng biblia. wag mo muna pasok yun jehovah mo o yun doktrina na galing sa tao. hindi po ito kayang sagutin ang mga tanong ko.

   Delete
  7. sabi ni anonymous wag po sana natin dagdagan ng basura ang pagbabasa ng biblia,kung tetragrammaton yan dapat panatiliin ito sa original form.sumasamba ka ba sa dios ng gawa ng tao?

   good day anonymous! wag kang masyanong mainitin ang ulo baka ma heart attack ka. kalma lang po:

   tanungin kita:ano anong version na biblia ginamit mo ngayon? paki post ho.

   diba kung sa palagay mo ang jehovah basura sa makitid mong isipan dapat basahin mo sa biblia ang mga salita nito?

   nadadala ka sa emosyon mong makalupa,kung gusto mong yhvh sige wala naman akong tutol don.ngayon sang ayon ka ba na ang yhvh ay pangalan ng DIOS?PAKI SAGOT HO.

   sabi mo :kung tetragrammaton yan dapat panatiliin ito sa original form.

   kung ang yhvh hindi pwedi masalin sa ating mga wika, may katwiran po na hindi masalin ang buong biblia sa ibat ibang wika.

   ano ba ang hebrew sa jesus?sa jeremias?john?job?
   ngayon bakit ninyo ito tinatanggap?pro ang yahweh,jehovah hindi ?diba ang pagsasalin gawa ng tao?

   ngayon sino ba ang mas matalino ang mga bible scholar o ikaw anonymous?dapat anonymous hindi ka gumamit sa modern translation kung ang hinahanap mo ang original na hebrew at greek.masyado mo naman ni lookdown ang mga bible translator na nag salin ng jehova.

   Delete
  8. ITO ANG sabi ni anonymous sa 8 june 2013 14:12

   sabi nya: si kristo po ang naging mother nung genesis at sya parin ang mother (churh) sa new testament.wala pong duda siya nga ay DIOS DIN.

   KAYA NAG TANONG AKO BASAHIN MO SA BUOng biblia na si jesus mother sa genesis at sa new testament?

   sa pang unawa ni anonymous sa new testament si jesus mother din at ang espiritual jerusalem mother din lalabas dalawa ang mother ni anonymous.

   sa biblia ho si jesus tinatawag na head,at simbolic husband,lord,man, a god,anak ng Dios,at iba pa.walang ina na babasa ko,at e imply ni anonymous ang gen 2:24 na ina si jesus sa talata na jan.

   ano bayan ikaw pala tong bobo, kender garten level mo at pang unawa mo.buti pa ako elementary na level ko.

   Delete
  9. [ KAYA NAG TANONG AKO BASAHIN MO SA BUOng biblia na si jesus mother sa genesis at sa new testament?]

   ha? bakit me pangalang jesus din ba na nakalagay sa isaiah pra sbhin siya ay hinula? wala din d ba? anung pinagsasabi mo sister?

   kung hindi si Kristo yan e sino yun Mother?

   Delete
  10. [ KAYA NAG TANONG AKO BASAHIN MO SA BUOng biblia na si jesus mother sa genesis at sa new testament?]

   alam mo mas maiitindihan mo ang biblia kung hindi mo i employ ang doktrina ninyong gawa ng tao kgaya ng salitang jehovah na lumitaw lamang nung 12th century. so bakit naniniwala ka dyn kht hndi nman sinabi ng biblia din, d ba?

   nasa Tetragrammaton ang salitang yhvh at ito ay hndi pwd dagdagan ng sinoman pra sbhin yun ang pangalan.
   prng doctor yn na kpg palagi mo n siya binibisita ang twg mo s knya ay dok na lng imbes na sa tunay na pangalan dahl ini identify natin ang knyang profession at hndi lng pangalan. ganun din ito sa Diyos na ang pangalan ay God na pinakamataas as lht ng nabubuhay sa mundo. kya yun jehova mo itiklop mo n yan dahl gawa lng din ito ng mga taong gusto rin kumita.

   kaun mapatunayan ko kung sino yun Mother tanggapin mo na ikaw ay sumasamba lamang sa dios na gawa din ng tao at aminin mo na mangmang ka sa lht ng klase ng debate.

   sa Jn 1:1 sinabi ni John na ang Verbo ay Diyos nung pasimula ng paglalang. tandaan po natin na ang kalatas na pasimula ay kinuha lamang niya ito sa Genesis pra i describe kung sino itong "God" na lumalang sa atin.

   sa bahay ksi lalo sa pamilya ang talkative member of the family ay yun Mother na minsan nagiging nagger.

   sino ang lalabas na talkative sa Family of God?

   siempre po si Kristo pa rin na siyang nagsalita sa pasimula at humaharap sa mga tao. yun po ang ibig sbhin ng Verbo o salita na ang ibig sabhin ay tga pagsalita o talkative person. very friendly kasi si Kristo sa mga tao at sya ng ang pinili na tumayong Mother ng sangkatauhan.

   bumaba ang Mother na ito at nagtayu ng imahen at ito nga ang church na sinabing Mother pra sa pinili.

   basasin po natin ang Revelation 12

   "And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:

   And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered."

   "And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne."

   sino itong Mother sa Revelation 12? alangan naman si Virgin mary po yn?

   sa totoo lng yun church na tinayu ni kristo ay galing pa ito sa jerusalem nung time ni Moses.

   Acts 7:38
   This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto us.

   anung church ang galing pa ng Mt Sinai?

   ang sagot po ay Jerusalem!

   Galatians 4:26
   But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all

   pansinin mo yun cnabi ni Pablo:

   -Jerusalem which is above is free,
   which is the mother of us all

   samakatuwid yun church nila Pablo ay galing pa nung time ni Moses sa mt Sinai at si Kristo lang ang nagayos pra maitayu uli mula sa pagka guho.

   Matthew 16:18
   And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

   John 2:19
   Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up

   anung templo? ang katawan niya na naging church sa new testament.

   1 Corinthians 12:14-27

   27 Now ye are the body of Christ, and members in particular.

   Delete
  11. [ kung ang yhvh hindi pwedi masalin sa ating mga wika, may katwiran po na hindi masalin ang buong biblia sa ibat ibang wika.]

   walang problema kung hindi ma isalin o maisalin sa english. kya lng yun ssbhin na jehova ang pangalan ay maairng me vested interest ang puno niyo kya niya ginagawa yn. sinabi ba ni Krsito na Jehova ang magiigng pngalan niya sa lht ng tao?
   sa tunay na translation ito po ay katumbas lamang ng Lord like in Hallelujah na ang ibig sbhin praise the Lord.

   Jehovah = Lord! ganun lng yun sister. ang mataas pa rin ay yun "God".

   kya nga yun Elohim ay God sa english

   therefore:
   Elohim = God! peru ang Jehovah = Lord. wag na po natin dagdagan ito lalo lamang kau mahhrapan sa totoo lng. tanggapin na ninyo na hindi nag i identify sa God ang Jehovah kundi ito ay Lord lamang. hindi nman ibig sbhin hndi galing sa Diyos ito dahl nakasulat ito sa tetragrammaton yhvh. sa ngayun ang pagsambit ng jehovah ay katumbas ito ng Lord.

   Delete
  12. [ sa biblia ho si jesus tinatawag na head,at simbolic husband,lord,man, a god,anak ng Dios,at iba pa.walang ina na babasa ko,at e imply ni anonymous ang gen 2:24 na ina si jesus sa talata na jan]

   e kung hindi s ikristo yan sino ang Mother na binanggit sa Gen 2:24? aba'y napaka tiga ng ulo mo sa kbila ng nag post na ako ng explanation peru gusto mo pa rin ang masunod ang mga maling aral niyo.

   ssbhin mong Mighty lng s krsito at yun ama ay almighty.

   yun Elohim ay bumubuo ng dalawang Eloah.
   ang bawat isang eloah ay mighty in strength.
   kya kung pagsasamahin mo yun dalawa magiging Almight God or Almighyt Elohim. dalh ang Elohim = Eloah + Eloah.

   yun po ang sagot sa maruming aral niyo!

   sabi ng isang saksi sino daw ang pasasalamatan?
   nagbgay ng ehemplo katulad ng isang nalulunod na tao at un isang tripulante ng barko na naghagis ng salbabida sa taong nalulunod.

   sino ang pasasalamatan? yun daw naghagis ng salbabida.
   hehe...hndi ba bulok yun ehemplo nya?

   alangan namn pasalamatan mo yun SALBABIDA? e hndi naman tao yun! Tanga itong saksi nato!

   Delete
  13. [ nadadala ka sa emosyon mong makalupa,kung gusto mong yhvh sige wala naman akong tutol don.ngayon sang ayon ka ba na ang yhvh ay pangalan ng DIOS?PAKI SAGOT HO]

   sori po! Lord po ang katumbas ng yhvh. kya duun sa modern translation Lord na lng ang ginamit kesa pakialamanan ang ibig sbhin ng tetragrammaton. wag po tayu magdagdag sa biblia bka ito pa ang makasama sa inyo.

   anung pangalan ng Diyos?

   Exodus 3:13-15
   21st Century King James Version (KJ21)

   13 And Moses said unto God, “Behold, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, ‘The God of your fathers hath sent me unto you,’ and they shall say to me, [‘What is His name?’] what shall I say unto them?”

   14 And God said unto Moses, “I Am That I Am.” And He said, “Thus shalt thou say unto the children of Israel, ‘I Am hath sent me unto you.’”

   15 And God said moreover unto Moses, “Thus shalt thou say unto the children of Israel: ‘The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you.’ This is My name for ever, and this is My memorial unto all generations.

   where is jehovah? it was translated into Lord!
   his name is God!

   ang phrase na “I Am That I Am.” ay tumutukoy sa pangalan na ang twg ay "God"

   kya yun: “I Am That I Am.” = God.

   what is his name? the Lord God!

   wg na po natin dagdagan ng basura ang biblia sa susunod.

   Delete
  14. Sasabiin mong walang Mother si Adan e nababasa naman sa Gen 2:24 na meron binanggit na Mother ito.

   sino sa atin ang bulag?

   John 9:41
   Jesus said unto them, “If ye were blind, ye should have no sin; but now ye say, ‘We see.’ Therefore your sin remaineth

   Wala bng Mother si Adan?

   Delete
  15. [ porkit gumamit ang hebrew ng elohim SA GENESIS 1:1 HINDI IBIG SAbihin dalawa na ang DIOS NA DAPAT SAMBAHIN.si kristo sa gesesis account wala siyang sinabi "ako si kristo ang DIOS"]

   Hindi po ganun ang taong nasa sitwasyon na pagiging tao ang saasbhin siya ay Diyos. dapat natin malaman na walang Prinsipe ang maaring magsabi na siya ay Hari habang siya ay wala pa sa pwesto na pagiging hari.

   ganun din ang kalagayan ng isang former president Arroyo na hindi na pwd magbigay ng order sa AFP nya kung siya ay hndi na active sa pagiging president.

   Kapag si Kristo ay nasa kalagayang tao hindi nga nya tlga pwd sabhin na siya ay Diyos.

   laht ng nagaakala na ganun ang gagawin niya ay mga taong me mahinang umintindi pagdating sa kalagayan o posisyon.

   mahinang umintindi means mahina ang KOKOTE!

   Delete
  16. [ tanungin kita:ano anong version na biblia ginamit mo ngayon? paki post ho.]

   Any version walang patunay an ang salitang Jehova ay nagorigin sa biblia! i read the wikipedia at dun ko nakita yn na kung paano nilagyan lamang ito ng bowels pra ma i pronounce. ang pagpapakilala ng Diyos kay moses ay nasa Exodus 3:15-17 at duun makikita mo na Lord God ang pangalan. yun Jehova mo ay Lord in english. kya yun ssbhin mo na Jehova God ito po ay Lord God sa english.

   Delete
  17. Exodus 3:13-15
   King James Version (KJV)

   13 ...... The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me,
   What is his name?
   what shall I say unto them?

   14 And God said unto Moses, I Am That I Am: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I Am hath sent me unto you.

   15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel,
   the Lord God of your fathers,
   the God of Abraham,
   the God of Isaac,
   and the God of Jacob,
   hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations

   What is his name?

   - I Am That I Am means he is the Lord God. he is referring to himself as God and Lord God is his name.

   Then what is jehovah?

   let's read the outside source.

   Most scholars believe "Jehovah" to be a late (c. 1100 CE) hybrid form derived by combining the Latin letters JHVH with the vowels of Adonai, but there is some evidence that it may already have been in use in Late Antiquity (5th century).[5][6]

   The consensus among scholars is that the historical vocalization of the Tetragrammaton at the time of the redaction of the Torah (6th century BCE) is most likely Yahweh, however there is disagreement.

   The historical vocalization was lost because in Second Temple Judaism, during the 3rd to 2nd centuries BCE, the pronunciation of the Tetragrammaton came to be avoided, being substituted with Adonai ("my Lord").

   Early modern translators disregarded the practice of reading Adonai (or its equivalents in Greek and Latin, Κύριος and Dominus)[20] in place of the Tetragrammaton and instead combined the four Hebrew letters of the Tetragrammaton with the vowel points that, except in synagogue scrolls, accompanied them, resulting in the form Jehovah.[21]

   This form, which first took effect in works dated 1278 and 1303, was adopted in Tyndale's and some other Protestant translations of the Bible.[22]

   In the 1611 King James Version, Jehovah occurred seven times.[23]

   In the 1901 American Standard Version the form "Je-ho’vah" became the regular English rendering of the Hebrew יהוה,

   all throughout, in preference to the previously dominant "the LORD", which is generally used in the King James Version.[24] It is also used in Christian hymns such as the 1771 hymn, "Guide Me, O Thou Great Jehovah".

   - so there is disagreement from among them to the use of Jehovah name in place of the yhvh.

   Delete
 5. tanong ko kay anonymous sa talata sa gen 3:15 sino ang 1st seed?at sino itong dudurogin sa ulo? at sino itong dudurog ng kanyang sakong?

  ReplyDelete
  Replies
  1. iniiwasan po natin na sumagot ng deretso lalo kung hndi mo naiitinidhan yun nakalagay sa Gen 2:24. kya yun bagay na yun ay manatili pa rin sa ayos niya.

   bgyan na lng kita ng talata at makuntento k n lng sa aral ninyong marunmi.

   Malachi 4:3
   And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this,” saith the Lord of hosts

   Delete
 6. lilinawin ko ho ang pangalang kristo hindi po lumitaw sa genesis book:

  itong si anonymous ipilit nya na si kristo ay isang mother sa genesis at sa new testament.kung talagang totoo yan eh patunayan mo sa biblia. basahin mo.ang mga talata ay mali ang mga pang unawa mo kaya nalilito ka.

  para malaman mo ang correct na pang unawa mag paturo ka sakin.wala naman po itong bayad.at paki sagot ho mga tanong ko sa itaas wag kang magpalusot na magtatanong ka eh hindi mo pa nasagot katanungan ko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ lilinawin ko ho ang pangalang kristo hindi po lumitaw sa genesis book:

   itong si anonymous ipilit nya na si kristo ay isang mother sa genesis at sa new testament.kung talagang totoo yan eh patunayan mo sa biblia. basahin mo.ang mga talata ay mali ang mga pang unawa mo kaya nalilito ka.]

   kung ganun ang katwiran mo wag na tau maniwala na si Krsito ang naka sulat kay isaiah dahl wala rin pangalan Krsito din yun e.

   nag iisip ka ba sister?

   Delete
  2. GOOD DAY po sa inyong dalawa pasinsya na poh kung sumingit ako sa gitna nang mainit nyong diskusyon. Perolam nyo po? Hindi talaga kayu makaka punta sa tamang patutunguhan kasi Pariho Po kayung may pagkakaMALI... ^_^

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ano pala paninindigan mo dito Anonymous? Trinitarian kaba?
   Para namn kay shyllacs jw _yun bang pagkakasabi mo na mighty god(Jesus) totoong god ba yun?

   ang tema lng nmn dito ay simple eh.. Si Cristo ba ay tunay na DIYOS o tunay na na TAO or baka nmn KALAHATING tunay na DIYOS o KALAHATING tunay na TAO..

   wag muna kayung lumayu jan...

   Lam nyo may naremember tuluy ako.. tungkol ito sa sinasabi ng isang matalinong tao. related din to sa Topic nyo.. ito ang sabi nya :

   "A one PERSON cannot be with another PERSON, unless he/she is a different person"

   iwan ko lng kung agree kau dito..

   :-)

   Delete
  5. [ "A one PERSON cannot be with another PERSON, unless he/she is a different person"]

   maganda yun tanong mo. kung si kristo ba ay isa lang paano siya magiging Diyos na kausap niya.

   sa Genesis ganito ang nakalagay.

   Genesis 2:24
   King James Version (KJV)
   24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

   kung ang "man" na binabanggit ng talata ay si Adan at ang "wife" ay si Eva, sino naman ang tha Father at ang the Mother?

   lumalabas me magulang po si Adan at ito nga ay dalawa!

   bakit dalawa?
   basahin po natin ito:

   Genesis 1:26
   King James Version (KJV)

   26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

   hindi naman sinabi na "lalangin ko ang tao ayon sa aking wangis"

   ang sinabi" natin! at atin! wangis.

   kya kung idudugtung natin ang Gen 2:24 at 1:26 ganito po lalabas sa aking illustration.

   sabi ng Father sa Mother : Lalangin NATIN ang tao ayon sa ATING wangis.

   sabi ni Adan kay Eva: Dear, Mag sex na tau pra magkaanak na magiging kamukha natin.

   parehas ba? Pareho! si sister lang ang ayaw maniwala s akin.

   ang salitang "Image" sa Genesis 1:26 ay me kahawig sa salitang reflection sa salamain. '
   humarap ka sa salamin ang makikita mo ay ang sarili mo.
   at kpg me ksma ka makikita rin sa salamain na dalawa din kau. hindi nmn ibg sbhin tunay din yun nsa salamin. dapat natin malaman na ito ay refelction lamang.

   sa bersion ng biblia ito po ay ang tao na nasa larawan ng Diyos. kpg ang tao ay me asawa wag na po tayu magtaka at siguradong ang Diyos din ang me asawa.

   ngayun kung hindi mo matanggap na ito ang tunay na aral ng biblia sagutin mo ang tanong ko.

   sino ang the Father at The Mother ng Genesis 2:24?

   Delete
  6. ngayun siguro ma itatanong mo kung dalawa ang Diyos bakit one God lang ang binanggit sa biblia at sa salita ni Kristo?

   ganito po yun. ang salitang God sa Hebrew ay Elohim na nasa collective noun. ang singular ng Elohim ay Eloah. both article are Gods in their respective form.

   Eloah is God while Elohim is also God.

   the illustration goes like this:

   Elohim = Eloah + Ealoah + Eloah + Eloah .......until the number of Eloah comes in.

   ibig sabhin kht dumami pa ito mananatili pa rin sa collective noun ang God kht walang "s" n ginamit.

   sabi nile kpg si Kristo ay God at ang Father ay God dalawa na po sila. haha..low reasoning po yun!

   hindi nila nabasa naige na kht dumami pa sila mananatili pa rin ito sa collective noun na Elohim is God.

   so Elohim = Christ (Eloah) + Father (Eloah) ...and so on.

   me "s" pa ba ang God kht dalawa sila na God? wala po mababago sa form ng God.

   yun binanggit ni Kristo na isang Diyos hindi po ibibg sbhin na ito ay isa lng.

   example:

   sinabi ng biblia na may maraming kristo sa huling panahon.
   manniwala k bng maraming kristo? yn ang sabi ng biblia n dapat maniwala tayu dyn.
   kya lng meron isang Krsito at ito ay "tunay"!

   na gets mo un punto? ang pinatutungkulan lng ng salitang "isa" ay yun salitang "tunay".

   Isa lang ang Diyos na "tunay" ayt hndi ibig sbhin na isahan lng po siya.

   ang dinidiin ni krsito ay yun salitang Tunay.

   Delete
  7. to anonymous: pag sinabi ng biblia isang DIOS na tunay ilan po ito? sasabihin mo ba hindi iisa?

   anong ibig sabihin mo na" isa"?ito bay iuukol sa" tunay"?

   sabi mo:" isa lang ang DIOS NA" TUNAY" AY HINDI ibig sbhin isahan po sya."ano bayan! na supalpal ka sa sarili mong paliwanag. kapag ang biblia mag sabi NA may isang tunay na DIOS ISA PO ITo.

   sabi mo :ang dinidiin ni kristo ay yun salitang tunay.

   bay nabasa ka ba sa biblia na sinabi ni kristo sya ang tunay na DIOS?

   AT SINO ITONG IDINIDIIN ni kristo na tunay?

   Delete
  8. [ pag sinabi ng biblia isang DIOS na tunay ilan po ito? sasabihin mo ba hindi iisa?]

   ang salitang isa sa bersion ng biblia ay dalawa!

   Genesis 2:24
   That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.

   at John 10:30
   I and the Father are one

   Jesus + Father = 1 God

   Husband + wife = 1 flesh

   ang salitang isang Diyos ay tumutukoy lamang sa salitang "tunay" kgaya ng:

   Maraming Kristo sa huling panahon peru isa lang ang tunay.

   anu ang meanng ng isa? siempre un tunay.

   kya yun salitang isa ay tumutukoy sa salitang tunay or unique.

   Delete
 7. para kay anynomous:

  sa isaias 9:6 isang propisya tinawag siya na mighty god,.

  at sa juan 1:1" a god".ang tinutukoy dito ay si jesus.

  note: kahit si jesus tinatawag sa titulong ito "mighty god"or" a god"hindi sya ang DIOS NA PINASAMBA.

  DAHIL ANG TUNAY NA DIOS NA SAMBAHIN YONG MAKAPANGyarihan sa lahat na si yhwh,jhvh,or sa modern translation jehovah.
  sa genesis na ipilit mo sa ,gen 2:24 hindi naman si jesus tinatawag jan na kristo.DAHIL wala pa nag ka sala si adan at eva.


  at hindi mo pwedi e connect ang talata sa,gen 2:24 sa isaias 9:6 na porket hindi nabasa sa literal na kristo sa isaias 9:6 sya na ang nasa genesis 2:24 na mother,dahil sa talata na yan ay ukol kay adan at eva na kinasal ng DIOS .

  siguro oneness ka kaya ipilit mo na si kristo at jehovah ay iisa.

  ito ay mali na turo humahanap kayo ng mga verses para suportahan ang baluktot mong aral.gaya ng gen 2:24.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ siguro oneness ka kaya ipilit mo na si kristo at jehovah ay iisa.

   ito ay mali na turo humahanap kayo ng mga verses para suportahan ang baluktot mong aral.gaya ng gen 2:24.]
   e bakit ayaw mo sagutin un tanong ko tungkol sa Gen 2:24?

   natatakot siguro kau na malaman na mag-asawa ang Diyos sa pinaniniwalaan niyo. prang gusto niyo punitin na lng ang Gen 2:24 pra malaya niyong sabhin na si Jehovah ang isang God ng genesis.
   luma na ang style ninyo at hindi ninyo kayang goyohin ang mga nagbabasa at naghahanap ng katotohanan. gumawa kau ng sariling ninyong biblia!

   translated na nga na "Lord" gusto mo pa balikan un mga lumang translations. hindi po english yun jehovah. Lord po ang translated sa english. kya nga praise the Lord na ang twg sa Hallelujah.

   ngayun kung isa lng ang Diyos, sino ang Mother na tnawag sa Gen 2:24?

   dito ko nilumpo yun mga iglesya ni satanas sa aking tanong at hanggang ngayun hindi nila ako maharap ng deretso na kgaya mo iwas pusoy sa tanong.

   Delete
 8. para kay kaibigang winleor.

  alam ko na po ang aral nyo tungkul kay jesus"siya ay tao" at wala po akong tutol dito dahil nakasulat sa juan 8:40.

  ang tinutulan ko sa inyong dalawa ni anonymous para sa kanya si kristo ang tunay na DIOS DAPAT SAMBAHIN.

  AT SA INYoy, SI JESUS Ay HINDI MATATAWAG NA dios dahil kapag tinawag sya na dios,magiging dalawa na ang DIOS. TAMA BA AKO?

  PERO TANONG KO LANG KAIBIGAN:

  ANO BA ANG KAHULOGAN SA WORD"GOD" BIBLICALLY?

  NOTE: SA AMIN KAHIT si jesus tinawag na dios hindi ibig sabihin sinasamba namin sya.

  dahil ang sinasamba namin ay yong only one" GOD THE creator of heaven at earth" sa revelation 4:11. isaiah 45:18.

  tanong ko kaibigan:

  hindi ka ba totul sa 2 cor 4:4 na ang diablo ay tinatawag na dios sa sanglibutang ito?

  exodo 7:1 at sinabi ng panginoon kay moises ,tingnan mo ginawa kitang dios kay faraon. totul ka ba sa talatang ito?

  note:hindi ibig sabihin sila ay sambahin dahil sa pag tawag sa titulong dios.


  sa biblia po si jesus tinawag na,king, panginoon,maghuhukom,the rock,taga pag ligtas,a god,at iba pa,

  at si jehova tinawag din na panginoon, king, maghuhukom,taga pag ligtas,the rock,shippered,almighty god,alfa and omega,at iba pa.

  kung ang DIOS AMA nagbigay o nagpahintulot sa mga titulo or mga posisyon na para kay jesus hindi ibig sabihin iisa sila.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [DAHIL ANG TUNAY NA DIOS NA SAMBAHIN YONG MAKAPANGyarihan sa lahat na si yhwh,jhvh,or sa modern translation jehova]

   gaya ng sinabi ko si yhvh ay si kristo rin yun ang translation sa english ay Lord at hindi po ito tukoy sa God.
   gets mo ba? it's a title at hndi po ito pangalan kya wag na po natin gamitin un jehovah dahl misleading na kau sa pangunawa ng biblia.

   bakit hndi natin basahin un exodus 3:14-16?

   Exodus 3:13-15

   King James Version (KJV)

   13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?

   14 And God said unto Moses, I Am That I Am: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I Am hath sent me unto you.

   15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.

   Lord God ang pangalan niya at hindi jehovah. wag na po natin gamitin un hebrew sound na jehovah. Lord na po ang twg sa english.

   Delete
  2. [ at hindi mo pwedi e connect ang talata sa,gen 2:24 sa isaias 9:6 na porket hindi nabasa sa literal na kristo sa isaias 9:6 sya na ang nasa genesis 2:24 na mother,dahil sa talata na yan ay ukol kay adan at eva na kinasal ng DIOS ]

   alam mo magaral ka mabuti kesa yun sumasagot na walang pinanghahawakang na tunay na aral ang doktrina ninyo. kung hahayaan natin kasi na kau ang magpapaliwanag magkakaruun tlga ng problema pagdating sa ganyang bagay ng pagka Diyos nila.

   dapat na natin tanggapin na ang Diyos ay may partner o asawa kaht sila ay nasa langit. at ito nga ay hndi maikakaila sa tao na isang imahen ng Diyos na tunay.

   ang image at katumbas na ng refection kung sa salamin ka naka tingin at nakikita mo ang sarili mo.

   sa bersyon ng biblia ang nakikita ng Diyos sa reflection niya ay yun tao. kaya kpg ang tao ay me asawa alam natin na ang Diyos ay mayrun din asawa at ito nga ay nasa Gen 2:24.

   well kung hindi mo matanggap ito sagutin mo na lng ang tanong ko.

   sino itong Mother na tinutukoy sa Gen 2:24?

   tingnan natin hanggang saan kau magtatago sa nakikita ko sa talata n yan.

   Delete
  3. [ hindi ka ba totul sa 2 cor 4:4 na ang diablo ay tinatawag na dios sa sanglibutang ito?
   exodo 7:1 at sinabi ng panginoon kay moises ,tingnan mo ginawa kitang dios kay faraon. totul ka ba sa talatang ito?]

   o bakit tutol ka ba sa sinabi ng biblia?
   kung anu ang sinabi ng biblia paniwalaan mo! sabi nga din sa biblia na may maraming Krsito sa huling panahon.
   meron nga ba o wala?

   o bakit ssbhin ninyo na me isang kristo lang? hndi ba yun salitang isa ay patunay na ito ay tunay na kristo at hndi ngangahulugang siya ay isa lng.

   ang punto ko dito ay yun salitang "tunay" kpg sinabi na isa lang sya.

   ganun din naman ang salitang "God". dahl sa maraming Gods ang nasa mundo kya binanggit ni Krsito na may isang God lang po at ito ay tunay.

   hndi ibig sabhin ito ay isa kundi ito ay tunay.
   yun po ang punto ni Kristo at never nya sinabi na nagiisang lang ito.

   kpg sinabi ksing Father and Son alam natin na si Kristo ay Diyos din. God the father and ofcourse we have God the son. family of God ang pinaguusapan natin dito.   Delete
  4. [ sa biblia po si jesus tinawag na,king, panginoon,maghuhukom,the rock,taga pag ligtas,a god,at iba pa,

   at si jehova tinawag din na panginoon, king, maghuhukom,taga pag ligtas,the rock,shippered,almighty god,alfa and omega,at iba pa.

   kung ang DIOS AMA nagbigay o nagpahintulot sa mga titulo or mga posisyon na para kay jesus hindi ibig sabihin iisa sila]

   bngyan ba ng pahintulot na maging the rock siya or alpah and omega?

   sister, basahin mo maige kung anu yun alpha ta omega bago mo sabhin na pinahimtultutan ng Diyos na gamitin ni Kristo ang mga ito. wala po sa biblia yan. halatatadong nagkukunwari lang kau. mapag imbento!

   basahin po natin nag nakalagay sa Isa. 44:6

   Isaiah 44:6
   Thus saith the Lord the King of Israel, and his redeemer the Lord of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

   - and beside me there is no God!

   anung ssbhin mong pinahintulot na niya ibgay kay kristo?
   hanapin mo nga sa old testament kung meron hula ang propeta na ang alpaha and omega ay magiging si Krsito na.

   wala po kau makikita! nag iimbento lang kau at yun ang malinaw na gawa ng tao lng yun doktrina ninyo!

   sinabi na nga na "and beside me there is no God" paano naging Alpah at Omega si Kristo sa Revelation?

   paano?

   ibig lng sabhin si Kristo ang nagsalita sa Old Testament!

   yun lng yun!

   Delete
  5. anonymous:

   may sakit ka ba sa mata?may sinabi ba ako na si kristo ay alfa o omega?

   lilinawin ko ho ang sinabi ko si jehovah ay tinatawag na alfa o omega.itong si anonymous wala sa sarili.

   malinaw talaga na pang kender gartin level mo.saan mo naman nahagilap na ang jhvh ay titulo?

   saan mo naman nahagilap na si kristo ay si jehova?ano ka helo!?

   at gusto ko ring sabihin sayo ang post ko na yon ay para kang kaibigan na winleor, hindi mo ba nabasa na may sabi ako para kay anonymous?

   hindi ko kailangan ang sagot mo, sa mga tanong ko para kang kaibigang winleor.

   sya ang tinatanong ko kasi tao sya kausap.

   pasinsya kana anonymous talagang kakaiba ang pang unawa mo sa biblia.tingnan mo ginawa mo pa si kristo na mother sa genesis nakakatawa ka.

   iwan ko lang kung mabasa ni kaibagang winleor ang mga post mo na si kristo mother.ano kaya ang sagot nya.

   Delete
  6. [may sakit ka ba sa mata?may sinabi ba ako na si kristo ay alfa o omega?

   lilinawin ko ho ang sinabi ko si jehovah ay tinatawag na alfa o omega.itong si anonymous wala sa sarili.]

   sister, binasa mo ba uli un post ko? wag mo nmn sana gawan ng mali un sinabi ko sa post. ang sabi ko talata ni isaiah "and beside me there is no God" ay maliwanag na walang ng iba pang magiging Alpha at Omega dahl siya ang absolute God ayon kay Isaiah.

   tinatanong ko lng po paano naging Alpah at Omega si Krsito sa Revelation ?

   ikaw ba ay likas na sinungaling sister?

   sagutin mo ako ng deretso bakit nga ba si Kristo ang naging Alpha at Omega ng revelation?

   at wag mo ssbhin na pinahintulutan ng Diyos gamitin ang titulo n yan dalh wala tlga nakalagay sa old ang salitang pahuntulot. Nag iimbento ka tlga sister.

   Delete
  7. [siguro oneness ka kaya ipilit mo na si kristo at jehovah ay iisa]


   John 10:30
   King James Version (KJV)

   30 I and my Father are one.

   na supalpal ka nu?

   Delete
  8. [ pasinsya kana anonymous talagang kakaiba ang pang unawa mo sa biblia.tingnan mo ginawa mo pa si kristo na mother sa genesis nakakatawa ka.

   iwan ko lang kung mabasa ni kaibagang winleor ang mga post mo na si kristo mother.ano kaya ang sagot nya]   alam mo ang ugat ng hndi mo pagka unawa sa biblia ay dahl sa doktrina ninyong bulok na hindi umaayon sa gusto ng biblia. Lason po ito sa me malayang kaisipan ng bwt tao na naghahanap ng katotohanan. magkatulad lang kau ng Iglesya ni Satanas sister kya walang duda na puro mali ang mga interpretasyon mo pagdating sa salitang "Diyos"

   kgya ng salitang "jehova" sa original text wala ping nakalagay na jehovah na bagay hindi ito kailngan sambitin. sino ang nag supply ng bowel sa tetragrammaton na yhvh? mga translators lng ang nagbigay niyan pra masambit ito. later on na i revise na ito at ito nga ay translated as "Lord" kgya ng Hallelujah to mean praise the Lord. kya wag na po tayu bumalik sa nakaraan. ating gamitin ang mga bagong translations mula sa mga maling pangunawa.

   Delete
  9. [ iwan ko lang kung mabasa ni kaibagang winleor ang mga post mo na si kristo mother.ano kaya ang sagot nya.]

   well magiging katanggap tanggap ito sa biblia at sa Diyos dahl yun nmn ang tunay na aral at hindi un aral ninyong galing pa sa tao. hinahayaan mo kaisng sakalin ka ng doktrina ninyo kya lht ng sagot mo PALSO!

   ssbhin mong walang Mother si Adan? me mababasa k bng Mother sa gen 2:24 o wala? sino ngayun ang sinungaling sa inyo? yun biblia o ikaw?

   Lason ay mananatiling lason sa kaisipan ang mga doktrina ng mundo.

   Delete
  10. [ dahil ang sinasamba namin ay yong only one" GOD THE creator of heaven at earth" sa revelation 4:11. isaiah 45:18.]

   lht nmn kau nagsasabi niyan na naniniwala sa one God. peru hndi niyo alam kung anu ang ibig sabhin ng "One" sa biblia.

   Genesis 2:24
   24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

   John 10:30
   30 I and the Father are one

   John 17:22
   And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one

   Husband + wife = 1 flesh
   Jesus + Father = 1 God

   ilan ba tlga ang One sa bersyon ng biblia?

   Delete
  11. [ dahil ang sinasamba namin ay yong only one" GOD THE creator of heaven at earth" sa revelation 4:11. isaiah 45:18.]

   sumasamba daw sa creator ng heaven at earth?

   alam mo ba sinasabi mo sister? kht lht ng simbahan ganun din ang magiging sagot nila na sumasamba din daw sa tunay na creator ng heaven at earth. kaht sa islam ganun din sila. kya wag kang maging maramot n ssbhin mo kau lang!

   ngayun tingnan natin kung totoong creator din ang Diyos mo.

   basain po natin ito:

   Exodus 20:8-11

   King James Version (KJV)

   8 Remember the sabbath day, to keep it holy.

   9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:

   10 But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:

   11 For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed it

   anu sabi ng talata? na ang sabbath ay nagpapakilala ng tunay na creator ng heaven at earth. na ang sabbath ay kailngan ipangilin dahl tanda ito na tunay na Diyos at creator.

   kya kung hindi tanggap ang sabbath ng Diyos paano ssbhin na sumasamba ka sa creator ng heaven at earth e yun sign niya ay hndi mo tnaggap?

   maaring si satanas ang sinasamba ninyo. yun lng yun!

   ngayun sino ang Lord of the sabbath ng old at new testament?

   maraming tanong n yn na ayaw mo sagutin sister.
   mabuti pa un ministro ninyo ang iharap mo s akin at titingnan natin kung makakasagot din siya sa mga simple kong tanong.
   simple n nga lng hndi mo pa masagot anu pa kya yun mahrap na tanong.

   Delete
 9. to anonymous:ikaw tong anak ni satanas bakit?

  ang diablo ay gumamit rin ng kasulatan,pro binabaluktot nya paunawa nya o ang pag gamit nya. mat 4:6 kaya mag kapariho lang kayo ng ama mong diablo.

  binulag ka sa katotohanan kaya yan napala mo. 2 cor 4:4

  kung paki pag dicussion ka sa mga teens na mga jw ilalampaso ka,

  dahil pang kender lang alam mo.binastos nyo ang biblia.nakakahiya ka.

  ReplyDelete
 10. ang hallelujah? ito "jah "ay pinaikli sa jehovah kaya sa ibang salin

  sa cebuano" daygon si jah" praise jah"

  paki basa ho sa version mo sa pasiuna kasi may explaination jan.ukol sa jhvh o yhwh.dahil po sa pag alis ng pangalan ng DIOS SA BIBLIA ITO ANG NANGYARI" si jesus ay si jehovo",sila nalilito na. pro sa original munuscript ay andon ang pangalang ng DIOS.

  kita mo!hindi mo pino post anong version gamit mo.takot ka kasing mabuking.

  ReplyDelete
 11. [ang hallelujah? ito "jah "ay pinaikli sa jehovah kaya sa ibang salin]

  Oo nmn! wla nmn ako sinabng hndi. kya nga pagdating sa english ito ay Praise the Lord na ang twg dyn. dahl hndi nmn ito pangalan kundi title.

  Revelation 19:6
  American Standard Version (ASV)

  6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunders, saying, Hallelujah: for the Lord our God, the Almighty, reigneth.


  nabasa mo un Almighty? na ang ibig sabhin dalawa sila na Mighty God.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ binulag ka sa katotohanan kaya yan napala mo. 2 cor 4:4

   kung paki pag dicussion ka sa mga teens na mga jw ilalampaso ka]


   hindi ka na nga makasagot ng deretso sa akin ssbhin mo png nilampaso.

   o bakit ayaw mo akong sagutin na sino yun Mother sa Gensis 2:24? bakit ayaw mo?

   kasi nga natatakot kau na ang tunay na turo ay Mag-asawa ang Diyos at lumalabas sa aking illstration na sila ay nag e-expand ng pamilayng Diyos mula sa Tao.

   hindi nila klngan ang mag sex pra dumami ang mga Diyos kundi sa pamamagitan ng Tao sila ay dumadami.

   yun ang wala sa doktrina ninyong bulok.

   yun talata na binigay ay para sa inyo na mga bulag na tga sunod. si Jehovah na sinasabi mo na yhvh ay si Kristo!

   eto basa:

   [ He was in the world, and the world was made through him, and the world knew him not.]

   kasama ba kau sa mga sinabi ni John? syempre! mga bulag nga e.

   Delete
  2. revelation 19:6 saan sa talata na dalawa ang mighty at almighty?nahihibang kana ba anonymous?

   sabi mo:nabasa mo un almighty?na ang ibig sabhin dalawa na mighty?hahhhhhhhhhh! saan mo naman napulot ito?

   ngayon me sang ayon ka na ang hallelujah o" jah "ay pinaikli sa jehovah na salin. sabi mo oo naman.

   bakit mo tinatanggap ang jah na ng galing sa jehovah tapos ang jehovah hindi mo tanggap?ibig sabihin anonymous nataohan kana tanggapin ang jehovah?

   Delete
  3. [ sabi mo:nabasa mo un almighty?na ang ibig sabhin dalawa na mighty?hahhhhhhhhhh! saan mo naman napulot ito?]

   sister makinig ka! kpg sinbing Almighty God sa hebrew ito po ay Almighty Elohim. d ba? ang Elohim ay isang group ito na maraming Diyos at hndi lng ito isahan. hndi katulad ng Eloah na isahan lng tlga. ngayun kpg sinabng Almighty Elohim at nagkataon na dalawa lng sila lalabas nito dalawang Mighty God! sentido ang gamitin mo sister!

   Almighty Elohim = Mighty Eloah + Mighty Eloah!
   therefore:
   Almighty God = Mighty God + Mighty God!

   ganun lang ka simple with close book.

   Genesis 17:1
   When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to him and said, “I am God Almighty; walk before me faithfully and be blameless.

   since nasa Elohim ang translations siguradong dalawa po sila sa pagka -Diyos.

   Delete
  4. mali ang pang unawa mo anonymous.sige nga basahin mo sa greek scritures sa rev 19:6 kung plural ba ginamit jan.

   at paki basa rin sa salmo 83:18 kung ilang jan ang most high over all the earht. at sino ang tinutukoy sa talata na yan?

   wala naman problema sa mga talata ginamit mo. ang problema lang ang pang unawa mo na pilit idagdag sa biblia.

   kung susundan natin ang baluktot mong analohiya.

   lalabas:

   dalawa ang almighty god: na tinutulan sa biblia.salm 83:18

   sige nga kung dalawa ang almighty GOD ni abraham may mababasa ka ba sa biblia, dalawa sinasamba nya?

   KUNG SABIHIN MO DALAWA PO SILA SA PAGKA DIOS? SINO SINO SILA?AT ito bay ayon sa sinabi mo isa ang tunay?

   Delete
  5. [ Psalm 83:18
   King James Version (KJV)
   18 That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth]

   SA nEW REVISE STANDARD GANITO ANG NAKASULAT:

   Psalm 83:18

   New Revised Standard Version (NRSV)

   18 Let them know that you alone,
   whose name is the Lord,
   are the Most High over all the earth

   YUN JEHOVAH MO AY EQUIVALENT LANG SA LORD PO!

   makulit!

   Delete
  6. [ revelation 19:6 saan sa talata na dalawa ang mighty at almighty?nahihibang kana ba anonymous?

   sabi mo:nabasa mo un almighty?na ang ibig sabhin dalawa na mighty?hahhhhhhhhhh! saan mo naman napulot ito?]

   alam mo sister pagaralan mo muna kung anu ba ang meaning ng Elohim sa hebrew bago ka magtanong ng meaning ng God sa revelation. dahl ang unang wika na ginamit sa biblia ay ang hebrew. kya minsan buhol buhol na ang mga tanong mo dalh ayaw mo intindihin ang nature ng paguusap natin.

   anu ang pagkakaintindi mo sa word na Elohim?

   ito ba ay Uni-plural?
   at anu ang singular form ng Elohim?

   Diyos meo mahabagin sa dami ng talino na bngay ng Diyos bakit ikaw pa sister ang hndi nakatanggap.

   Delete
  7. [ revelation 19:6 saan sa talata na dalawa ang mighty at almighty?nahihibang kana ba anonymous?

   sabi mo:nabasa mo un almighty?na ang ibig sabhin dalawa na mighty?hahhhhhhhhhh! saan mo naman napulot ito?]

   alam mo sister pagaralan mo muna kung anu ba ang meaning ng Elohim sa hebrew bago ka magtanong ng meaning ng God sa revelation. dahl ang unang wika na ginamit sa biblia ay ang hebrew. kya minsan buhol buhol na ang mga tanong mo dalh ayaw mo intindihin ang nature ng paguusap natin.

   anu ang pagkakaintindi mo sa word na Elohim?

   ito ba ay Uni-plural?
   at anu ang singular form ng Elohim?

   Diyos meo mahabagin sa dami ng talino na bngay ng Diyos bakit ikaw pa sister ang hndi nakatanggap.

   Delete
  8. [ ang diablo ay gumamit rin ng kasulatan,pro binabaluktot nya paunawa nya o ang pag gamit nya. mat 4:6 kaya mag kapariho lang kayo ng ama mong diablo.]

   Ganun din naman si Kristo kung paano inakusahan ng mga Hudyo na nasa Diablo daw.

   Lucas 11:15

   Ang Salita ng Diyos (SND)

   15 Ang ilan sa kanila ay nagsabi: Siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo.

   parehas lng kau ng mga Hudyo na ayaw tanggapin ang talo.

   Delete
 12. to anonymous:pinalabas nya NA ang mga tao ay magiging DIOS RIN BAKIT?

  DAHIL GINAMIT LANG DAW NG DIOS ANG TAO PARA SUMANAY.

  EH ISA KA PALANG "KULTO" ANONYMOUS

  AT ANG BALIK BALIK NIYANG TANONG"SINONG MOTHER SA GEN 2:24?

  BALIK BALIK KO RIN YAN SINAGOT SA IBANG BLOG Ayaw kasi basahin ni anonymous sagot ko dahil hindi nya tanggap.


  sabi nila si jehova daw at si kristo ay iisa? ang sagot nilasa juan 1:1

  paano sila iisa anonymous eh sa wala pa nilikha si kristo ay si jehova nag exist na.

  salm 90:2,93:2 basahin mo maege ha 100 times.

  bigyan kita ng tips:alam mo ba sa biblia maraming pasimula?

  genesis 1:1 lang ba alam mo? kawawa ka naman.

  ReplyDelete
 13. [ sabi nila si jehova daw at si kristo ay iisa? ang sagot nilasa juan 1:1

  paano sila iisa anonymous eh sa wala pa nilikha si kristo ay si jehova nag exist na.]

  KAYA? basahin nga natin sister.

  [ Through him all things were made; without him nothing was made that has been made ]

  nagbabasa ka ba ng biblia sister? sino itong "him"?
  si jeovah mo ba yan? o si kristo?

  anu ba ang sabi?

  "na ang mga bagay ay hindi ginawa kundi dahl sa knya"

  sino po siya? si jehovah mo pa rin b yan? o si krsito?

  [ The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth]

  ang subject kasi ni John sa Jn 1:1 ay itong "Word" na later on naging si Krsito.

  kya un talata na nilagay sa itaas ay si Krsito din yun. kung naniniwala ka na si Jehovah mo ang naglalang maniniwala ka na, na si Krsito mismo ang Jehovah mo. wala po dito yun God the father! yun ang tingnan mo sister!

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ pinalabas nya NA ang mga tao ay magiging DIOS RIN BAKIT?]

   Gusto mo ng debate tungkol dyn? sabhin mo lng sa akin at hindi kita uurungan.

   game! eto na!

   Bakit nilalang ang tao sa wangis ng Diyos at hndi sa wangis ng Tao din na kgya ng sa mga hayup?

   Delete
 14. palpak ka parin jan,wag mong ilagay si jehovah sa talata na yan dahil sa talata na yan ay nag uukol kay jesus na sya ang verbo.

  para malinawan ka basahin natin ang 1 cor 8:6 and we in him and one lord jesus christ by whom are all things and we by him.at compare sa colosas 1:15-17 .

  pro 8:31 nasa siping nga nya ako na gaya ng matalinong manggagawa:

  malinaw na ito palang si jesus ay katulong ni jehova sa paglikha ng mga bagay gaya ng mga anghel at nasa gen 1:1.

  at malinaw na si jesus po ay pinakauna nilikha ni jehova. colosas 1:15-17.

  kaya sa gen 1:26 ang kasama pala ng DIOS AY ANG KANYANG ANAK NA KA WANGIS NG DIOS.

  BAKIT MAY WIFE BA NA KAWANGIS SA HUSBAND LITERALLY ANG PAG UUSAPAN? KAYA ang kasama sa gen 1:26 ang kanyang only begotten son hindi wife na gusto ni anonymous.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ palpak ka parin jan,wag mong ilagay si jehovah sa talata na yan dahil sa talata na yan ay nag uukol kay jesus na sya ang verbo.]

   o! ngayun umiiwas ka. bakit dahl walang mababasang jehovah sa Jn 1:1. samatalang dalawang Diyos na ang binabanggit ni John.

   o sister wag ka ng magsinngaliung at nabibisto ka na, n puro basura lng ang sinasabi mo.

   Delete
  2. [ malinaw na ito palang si jesus ay katulong ni jehova sa paglikha ng mga bagay gaya ng mga anghel at nasa gen 1:1.]

   wow! bago yn a! tingnan nga natin kung me jehovah.

   Genesis 1:26

   King James Version (KJV)

   26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.


   ang sabi mo name niya Jehovah. nasaan ang jehovah dyn sister?

   aatras k n naman at ssbhin mong wag ko ilagay si jehovah sa gen 1:26. bakit sister nabubuking k n ba na hindi name ang jehovah?

   Delete
  3. [ kaya sa gen 1:26 ang kasama pala ng DIOS AY ANG KANYANG ANAK NA KA WANGIS NG DIOS]

   saan nakalagay na Father and Son ang lumalang sa Genesis book? cge nga hinahamon kita ngayun sister. patunayan mo na mali ako sa aking sinabi!

   Delete
  4. [ BAKIT MAY WIFE BA NA KAWANGIS SA HUSBAND LITERALLY ANG PAG UUSAPAN? KAYA ang kasama sa gen 1:26 ang kanyang only begotten son hindi wife na gusto ni anonymous.]

   once again pakihanap lng un Father and Son sa genesis na bumubuo daw ng pagka-Diyos.

   oh Diyos ko meron pa palang bulag na tga sunod si satanas!

   Delete
  5. [ at malinaw na si jesus po ay pinakauna nilikha ni jehova. colosas 1:15-17]

   basahin nga natin yun sinasabi ni sister.

   Colossians 1:15-17

   King James Version (KJV)

   15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:

   16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

   17 And he is before all things, and by him all things consist


   wow! bakit wala sa Genesis yn sister? meron k bng mbabasa sa genesis na nilalang si Krsito?

   eto ba parehas sa talata sa Hebrew 7?

   Hebrews 7:3

   King James Version (KJV)

   3 Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually

   sa tagalog:

   Hebreo 7:3

   Ang Salita ng Diyos (SND)

   3 Wala siyang ama o ina,
   wala siyang talaan ng mga angkan.

   Ang kaniyang mga taon ay walang simula,

   ang kaniyang buhay ay walang wakas.

   Siya ay natutulad sa anak ng Diyos.

   Siya ay nanatiling saserdote magpakailanman.

   ikaw ba naniniwala na umiiral na pala si Melchizedec na walang pinagmulan na prang diyos?

   sino po siya? hndi pa ba si Kristo ang binanggit dyn?

   kung ssbhin mo na magkaiba ang Melchi kay Kristo lalabas tatlo na ang Diyos, d po ba?

   so kung dalwa lng pala sila sino itong si Melchi?

   hihihi...mate kana sister!

   Delete
  6. [ BAKIT MAY WIFE BA NA KAWANGIS SA HUSBAND LITERALLY ANG PAG UUSAPAN? KAYA ang kasama sa gen 1:26 ang kanyang only begotten son hindi wife na gusto ni anonymous]

   gaya ng cinbi ko pakihanap lng ang team na Father and Son sa genesis pra maniwala ako sau. kung hndi mo mahanap SINUNGALING KAH!

   Delete
  7. noong nag tanong ako sayo sino ang mas nauna ang john 1:1 o ang genesis 1:1? ang sagot mo ang juan 1:1.

   so ngayon hindi basihan kung alin na talata ang mas nauna na ukol sa laman na texto.

   ito kasing si anonymous babasahin ko daw sa gen book ang mag ama, father at son. para maiintindihan mo ang genesis book. babasahin natin ang proverbio 30:4

   sino ang sumampa sa langit at bumaba? sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dukot?sinong nagtali ng tubig sa kanyang kautusan?sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa?ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman.

   note:mag ama ito.

   palagay ko anonumous sunod mong itanong sakin. basahin mo ang jehova at kristo sa talata na sila ang mag ama.

   ohhhhs lumang tugtugin na yan,gamitin mo utak mo pag analized sa mga talata.

   hhhhhm sa susunod ipapakita ko sayo sino si melchizedec.sa paliwanag mo si melchizedic ay si kristo,at si kristo ay jehova.

   lalabas:

   si jehova at si kristo at si melchizedic ay iisa.patay ka anonumous binaluktot mo ang katotohanan.

   itong si anonymous tinatawanan nya pagkakamali nya.

   ikaw pala tong na supalpal sa mga paliwanag mo liko.

   Delete
  8. sagutin natin un tanong ni sister at mukhang uhaw sa pangaral ito.

   [ ito kasing si anonymous babasahin ko daw sa gen book ang mag ama, father at son. para maiintindihan mo ang genesis book. babasahin natin ang proverbio 30:4

   sino ang sumampa sa langit at bumaba? sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dukot?sinong nagtali ng tubig sa kanyang kautusan?sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa?ano ang kanyang pangalan, at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman.

   note:mag ama ito]

   pinahahanap sa akin un salitang Mag-Ama ni sister.

   nasaan? nsaan ang salitang Mag-ama? paano kung Ina niya ang kasama ng anak? walang ama d ba?

   me mababasa k bng Mother sa Gen 2:24? tandaan po natin na meron Father at meron Mother un anak.

   peru kung babasahin po natin maige ganito po ang nakalagay.

   "sino ang sumampa sa langit at bumaba?"

   kailan bumaba si Kristo?

   nun suya ay nagkatawang tao!

   kailan sumampa ng langit si Kristo?

   Nun siya ay nabuhay!

   kailan siya tinawag na anak?

   nun siya ay ipinadala ng Diyos ama!

   tandaan po natin ang unanag binanggit sa talata ay yun pagsampa ng langit at hndi yun pagpanaog sa lupa.

   kailan nangyari? nun siya ang bumaba ng langit!!!

   Diyos ko sister malala kana tlga!

   Delete
  9. [ si jehova at si kristo at si melchizedic ay iisa.patay ka anonumous binaluktot mo ang katotohanan.]

   hndi ba sau ko tinatanong yan? bakit binabalik mo ata sister? hndi mo b kaya sagutin?

   si Melchi at si yhvh ay si Kristo. si jehovah mo ay galing sa tao. ganun lng ang sagot.

   ngayun bakit hndi mo ako sagutin king sino ang Lord of the sabbath?

   hinahamon na kita ngayun din.

   Delete
 15. si jehovah GOD ang nag likha sa verbo.AT ITOY si jesus.

  ngayon sa gen 1:1 ba si jesus ang tinutukoy jan na creator?hindi ho si jehova GOD parin.NGAYON ANONG PAPEL ni jesus sa mga ginawa ni jehova eh katulong ho sya. iba ang katulong sa creator kay sa creator.

  sino ba ang mas na una ang gen 1:1 account o si jesus?

  sino ba ang mas nauna ang mga anghel o ang gen 1:1?

  ngayon anong kaibahan sa gen 1:1 at jn 1:1 malaki ang kaibahan. dahil noong nilikha ng DIOS ang pasimula ay verbo wala pa ang gen 1:1,AT MALINAW NA ANG verbo ay si jesus.sya ang panganay sa lahat ng nilikha.

  ngayon sa pag lalang sa gen 1:1 katulong parin si jesus. ang nag papatotoo ang biblia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ si jehovah GOD ang nag likha sa verbo.AT ITOY si jesus.]

   paano k b magbasa sister? ipakita mo nga na nilalang si Verbo sa Jn 1:1?

   Delete
  2. [ ngayon sa gen 1:1 ba si jesus ang tinutukoy jan na creator?hindi ho si jehova GOD parin.NGAYON ANONG PAPEL ni jesus sa mga ginawa ni jehova eh katulong ho sya. iba ang katulong sa creator kay sa creator]

   Ooops! anung katulong ibig mo sbhin?

   kpg wala ba si Kristo me creation ba?

   cge nga basahin nga natin?

   [ Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.]

   [Hebrews 1:2
   but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe.]

   posible ba na magkarun ng creation kung wala si Krsito?

   Delete
  3. mali ka parin anonymous wala akong sinabi na kung wala si jesus walang creation.

   si jesus po ang unang creation ng DIOS.YAN LANG KA SIMPLE

   noong creation sa gen 1:1 at kasalukoyan ay katulong ho sya.ano ba ang ibig sabihin sa heb 1:2

   and through whom also he made the universe.

   sa tagalog version ganito ang sabi

   heb 1:2
   ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niyay ginawa ang sanglibutan.

   "sa pamamagitan ng kanyang anak" malinaw may ama ito.

   "ito palang anak tagapagmana ng lahat ng mga bagay"

   ngayon sinong nag bigay ng mana?ympre ang ama

   anong ibig sabihin na sa" pamamagitan ng anak" malinaw ang anak co worker ng DIOS AMA O KATULONG SA MGA GAWAin.

   Delete
  4. [ anong ibig sabihin na sa" pamamagitan ng anak" malinaw ang anak co worker ng DIOS AMA O KATULONG SA MGA GAWAin]

   hihi...nagpapatwa s sister o!

   anu ba nakalagay sa heb 1:2

   ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niyay ginawa ang sanglibutan.

   yun salitang "na sa pamamagitan naman niyay ginawa ang sanglibutan." ay past event na po ito. pinahahatid lng ni Pablo na siya din ang katuwang ng Diyos sa paglikha. peru hndi nmn sinabi ni Pablo na ang katayuan niya ay isang "Anak". wala pong ganun.

   katunayan nga ang sinabi niya ay : sa mga huling araw!
   anu ba ang kalagayan niya sa mga huling araw?

   ang kalagayan niya ayon sa heb 7 ay yun pagiging Priest at tga pamagitan niya sa mga tao.

   tingnan natin kung lalabas na Anak ang kalagayan niya nun nilalang niya ang mundo?

   1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

   2 He was with God in the beginning.

   3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made

   4...
   5...
   6...
   7...
   8...
   9...

   10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him

   hanapin mo nga na tinawag siyang anak dyn?
   cge na sister mukhang ginagalit mo na ako sa mga katangahan mo sa pagbabasa ng biblia.

   SAAN SA JN 1:1-10 MAHAHANAP ANG SALITANG "SON" SA PAGLALANG NG SANGKATAUHAN?


   SAAN!!?????

   Delete
 16. Alam niyo po si sister shyllacs jw ay hindi po makaunawa ng salita ng Diyos. nabulag po siya dun sa word na jehovah na ang lumikha ay ang mga protestante na kinakalaban nila. wag po tayu padala sa ganitong turo na ang Father daw ni Krsito ay si jehovah.

  sa new revised standard tinaggal na ho yn word na jehovah at ang pumalit ay ang word na "Lord" na halos katumbas na rin ito ng pamoso nilang jehovah na hndi makikita sa otiginal manuscript.

  so Bakit hndi sinabi ni Paul na ang pangalan ng church na itinayu ni Kristo ay church of jehovah?

  bakit? kasi nga po hndi na popular ang tetragrammaton na yhvh as time ni kristo.

  meorn bang nakalagay na ang church ay church of jehovah? wala pong nakasulat.

  John 15:16
  21st Century King James Version (KJ21)

  16 Ye have not chosen Me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in My name, He may give it to you

  so bakit hndi jehovah ang binanggit ni kristo sa knyang sinabi?

  ReplyDelete
 17. Ang isang nakakakilabot na turo ng mga saksi ay si Krsito daw ay nilalang na Diyos din at lesser in power. medyo dito ako na gimbal sa mga hayag nilang isang kalapastanganan sa biblia.

  Marami na po ang ipinabitay sa time ni Moses dahl sa idolatry peru yun mismong diyos ng saksi ay gumawa din ng isa png diyos. hindi natin alam anu ba ang nasa isip nila at klngan png magimbento ng mga aral na wala sa biblia.

  ginawang diyos si kristo ayon sa knila na hndi daw dapat sambahin. meron bng diyos na hindi pwd sambahin? ang alam ko lng yun diyos diyosan na pinagbabawal ng Diyos mula sa time ni Moses.

  peru itong mga saksi hndi nila maitindihan ang ibig sbhin ng idolatry.

  basa po tayu ng ilang talata.
  bwl ho b sya samabahin?

  Matthew 2:2
  saying, “Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him.

  Matthew 9:18
  While He spoke these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshiped Him, saying, “My daughter is even now dead, but come and lay Thy hand upon her, and she shall live

  Matthew 14:33
  Then those who were in the boat came and worshiped Him, saying, “In truth Thou art the Son of God

  Hebrews 1:6
  And again, when He bringeth in the First-Begotten into the world, He saith, “And let all the angels of God worship Him.

  hindi lang tao ang nag worship kay kristo kundi pati anghel!

  hindi ba ito ay maliwanag na idolatry?
  ha kaung mga saksi?

  saan niyo pinagpupulut ang ganitong mga aral?

  ReplyDelete
  Replies
  1. sabi mo:kung tatawaging dios ay sambahin. kaya pala baluktot aral nyo dahil ang sinasamba nyo ay ang diablo.

   2 cor 4:4 dios sa sanglibutang ito.

   bakit hindi tayo mag showdown ng texto:

   babasahin ko na si jesus ay nilalang o panganay sa mga linalang.o may pasimula.

   at babasahin mo si jesus walang pasimula at hindi nilalang o nilikha.

   ano deal?

   Delete
  2. ano anonymous deal ka ba?

   Delete
  3. sa susunod tingnan natin kung anong translation o version ng ibang biblia sa heb 1:6,mathew 2:2, mateo 9:18, mat 14:33 at totoo ba yan na si jesus ang dapat sambahin?

   Delete
  4. [ 2 cor 4:4 dios sa sanglibutang ito.

   bakit hindi tayo mag showdown ng texto:

   babasahin ko na si jesus ay nilalang o panganay sa mga linalang.o may pasimula.

   at babasahin mo si jesus walang pasimula at hindi nilalang o nilikha.

   ano deal?]


   hndi ba matagal ko na sinabi sau na magdeal? bakit ngayun lng? cgurado ka ba? bka matalo ka sister?
   dal me sagot ako dyn at sa tingin ko katapusan na ninyo ito.


   basahin nga natin itong pamoso mo ng 2 cor 4:4 at medyo wala na sa lugar ata si sister
   eto po:

   2 Corinthians 4:4
   New International Version (NIV)

   4 The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God.

   nasan dyn nakalagay ang nilalang lng si kristo?

   niloloko mo ba ako sister?

   Delete
 18. [ sa susunod tingnan natin kung anong translation o version ng ibang biblia sa heb 1:6,mathew 2:2, mateo 9:18, mat 14:33 at totoo ba yan na si jesus ang dapat sambahin?]

  alam niyo sister me talata na sinamba si kristo at me talata na sinamba ang isang anghel. kpg pinarehas mo ba anu ang lalabas?

  basa:

  Matthew 2:8
  And he sent them to Bethlehem and said, “Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

  Revelation 22:9
  Then said he unto me, “See that thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them that keep the sayings of this book. Worship God!

  kung pwd i worship ang anak at hndi pwd i worship ang anghel anu ang lalabas?

  sabi sa talta i worship lng ang Diyos peru nung ipinganak siya un wise men winorship siya.

  ibig ba sabhin siya ay Diyos?

  ngayun ikumpara mo!

  Hebrews 1:6
  And again, when He bringeth in the First-Begotten into the world, He saith, “And let all the angels of God worship Him

  sinamba siya ng mga anghel! peru sabi tnaging Diyos lang ang sambahin. nalilito ka na nu? marami pa ako i share sau na sa palagay ko katapusan na ninyo.

  ReplyDelete
 19. Pahayag po ng biblia,.",..huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat,.."

  Kaya sana po ,.bawat pahayag,.bawat argumento suportahan nyo po ng mga verses sa Bible.

  Huwag po haka-haka,.kuro-kuro o sariling konklusyon na hindi naman po mababasa sa biblia..

  Sa Biblia po nakasulat,.Na iisa lamang talaga ang tunay Dios ,.ang Ama.

  Juan 17:3,1

  "At ito ang buhay na walang hanggan-ang makilala Ka nila,Ikaw na

  kaisa-isang tunay na Dios,at si jesukristong sinugo mo.",

  "Pagkasabi ni Jesus nito,tumingala siya sa langit at nagsabi,"Ama

  dumating na ang oras.Luwalhatiin Mo ang iyong Anak,upang

  luwalhatiin ka rin ng iyong anak"..


  Kung si Cristo ang ating paniniwalaan,.hindi po tayo mamamali ng

  pagkaunawa tungkol sa kung sino at ilan ang Dios..

  Iisa lamang po ang tunay na Dios na ipinakikilala ng Panginoong

  Jesukristo,at ito po ay ang Ama at hindi po ang kaniyang sarili..

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ Juan 17:3,1

   "At ito ang buhay na walang hanggan-ang makilala Ka nila,Ikaw na
   kaisa-isang tunay na Dios,at si jesukristong sinugo mo.", ]

   si Kristo ba dyn ay tao? paano ang isang tao maggagaling mula sa langit?

   Genesis 3:19
   By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return


   ang tao po ayon sa biblia ay yari sa laman at dugo na nag origin lng sa lupa.

   pakibasa lang po ito brother.

   John 6:51
   I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world.

   John 3:13
   No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven—the Son of Man

   pakipaliwanag lang po kung paano ang isang tao ay manggagaling ng langit?

   Delete
 20. [Ayon naman kay Apostol Mateo:

  “Ganito ang pagkapanganak kay Cristo. Si Maria ay nakatakdang pakasal kay Jose. Ngunit bago sila nagsama, nagdalang-tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo.” [Mateo 1:18. New Pilipino Version]

  Maliwanag ang pahayag ni Apostol Mateo, ang sabi niya “nagdalang-tao” hindi niya sinabing “nagdalang-Diyos”. Maliwanag na “tao” ang dinala ni Maria sa kaniyang sinapupunan.]  Ang naging problema sa doktrina ng Iglesya ay hndi nila matanggap na pwdng mag katawang Tao ang isang Diyos na galing sa langit. ang ganitong sistema ay nagpapatunay na umiiral sa kanila ang human instinct na imposible nga mangyari kgya ng mga kaisipan ng mga hudyo sa time ni Kristo hesus.

  basahin po natin ang ehemplo ng pagiging human instinct ng mga Hudyo at ng mga Iglesya ni Manalo:

  Juan 6:38-42
  Ang Salita ng Diyos (SND)

  38 Ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin.

  39 Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin: Wala akong iwawaglit sa lahat nang ibinigay niya sa akin ngunit ibabangon siya sa huling araw.

  40 Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin: Ang bawat isa na nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa kaniya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw.

  41 Ang mga Judio nga ay nagbulung-bulungan patungkol sa kaniya dahil sinabi niya: Ako ang tinapay na bumabang mula sa langit.

  42 Sinabi nila: "Hindi ba ito ay si Jesus na anak ni Jose at kilala natin ang kaniyang ama at ina? Papaano nga niya masasabing: Ako ay bumabang mula sa langit? "

  pansinin: "Hindi ba ito ay si Jesus na anak ni Jose at kilala natin ang kaniyang ama at ina? Papaano nga niya masasabing: Ako ay bumabang mula sa langit?"

  ikumpara: "ang sabi niya “nagdalang-tao” hindi niya sinabing “nagdalang-Diyos”. Maliwanag na “tao” ang dinala ni Maria sa kaniyang sinapupunan."

  parehas po d ba? ganyan po sila kung umintindi ng talata. Binabasa po nila na parang Komiks o ordinaryong magazine ang salita ng Diyos. kya hndi na tau magtataka kung bakit nagsalita si Apostol Pablo ng ganito:

  Mga Taga-Roma 11:8
  Ang Salita ng Diyos (SND)

  8 Ayon sa nasusulat:
  Binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkalito.
  Binigyan niya sila ng mga matang hindi nakakakita. Binigyan niya sila ng mga taingang hindi nakakarinig. Ito ay hanggang sa ngayon.

  Kung ang mensahe ni Pablo ay pra sa mga hudyo na binulag ng knlang paniniwala ito rin ang mensahe na ipinararating ko sa mga taong nagtitiwala sa doktrina ni Felix Manalo na isang Human Instinct belief.

  ReplyDelete
 21. Ngayun pwd nga ba'ng maging tao ang isang Diyos at mamuhay sa mga tao?

  meron po tayu isang talata na babasahin.

  Genesis 18
  New International Version (NIV)
  The Three Visitors

  18 The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day.

  2 Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground.

  Tatlong tao ang bumisita kay Abraham para maghatid ng mensahe ukol sa pagbubuntis ni Sarah at ang bantang pagtupok sa sodom at gomorah. dalawa ang nauna papunta sa Sodom at yun pangatlo naiwan na kausap ni Abraham.

  peru kung mababasa po natin sa ibang talata na hindi naman mga tao ang bumisita kay Abraham kundi tatlong anghel.

  [22 The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord]

  ikumpara:

  Genesis 19
  New International Version (NIV)
  Sodom and Gomorrah Destroyed

  19 The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground.

  Ang Diyos ang ang mga Anghel ay parehong Espiritu na me kakayahang magkatawang tao. Tanging si Kristo lang ang naipanganak ni Maria pra matikman niya ang mamuhay sa mga tao.

  Anu na ang doktrina ni Manalo na imposible daw mag katawang Tao ang isang Diyos? ang nakikita ko lang sa ganitong paniniwala ay nagpapamalas lang sila ng pagiging Human Instinct nila pagdating sa ganitong bagay ng biblia.

  Magbasa na lang sila ng Marvel Komiks kesa dungisan ang salita ng Diyos ng kanilang kahangalan umintindi!

  ReplyDelete
 22. Mga Maling pagkaunawa sa talata ang batayan ni Anonymous sa itaas para igiit na si Cristo ay Dios..

  Hindi nya matanggap ang pagtuturo ni Cristo mismo sa Juan 17:3,1 na ang Ama lamang ang kaisa-isang tunay na Dios na dapat kilalanin ng mga tao.

  Si Cristo po ay sinugo ng Dios..

  Hindi po siya kasama sa kaisa-isang tunay na Dios na ipinakilala niya.


  Ang maling isipan ng Anonymous na ito,.ay iginigiit pa niya na ang
  dios ay nagkatawang tao..

  Saan sa Biblia mababasa na ang Dios ay nagkatawang tao?

  Ang Dios po ay hindi tao..

  Blg.23:19,.

  ",.ang Dios ay hindi tao,."

  Si Cristo po sabi niya sa Juan 8:40,.",.na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Dios"..

  Tao po ang pagpapakilala ni Cristo sa kaniyang sarili at hindi po dios.

  Gayon din po ang pagpapakilala ng mga apostol sa panginoong Jesukristo..sa I Tim. 2:5,.

  ",.sapagkat may isang Dios,at isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao,.ang taong si Cristo Jesus,."

  Si Cristo po ay tao na tagapamagitan natin sa Dios..hindi po siya ang Dios.

  Iba po ang Dios,.iba rin si Cristo,.na tao sa likas na kalagayan,.

  Siya ang taong tagapamagitan natin patungo sa Dios...


  ReplyDelete
  Replies
  1. [ Hindi nya matanggap ang pagtuturo ni Cristo mismo sa Juan 17:3,1 na ang Ama lamang ang kaisa-isang tunay na Dios na dapat kilalanin ng mga tao.]

   sorry po! ang nakalgay sa Jn 17:3 ay part of their purpose to save human kind. hndi po naglalahad ito na hndi Diyos si Kristo. wala pong tao ang pwd manggaling sa langit at wla rin tao ang pwdng pumunta ng langit.

   ito po ay nakabatay sa sinabi ni apostol Pablo na ang tao ay hndi pwd magmana ng kaharian ng langit.

   1 Mga Taga-Corinto 15:50
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   50 Ngayon, ito ang sinasabi ko mga kapatid: Ang dugo at laman ay hindi makakapagmana ng paghahari ng Diyos. Maging ang kabulukan ay hindi makakapagmana ng walang kabulukan.

   Kung si kristo ay tao lang makakapagmana ba siya ng kaharian ng langit? pwd mo ba sbhin na umakyat ng langit si Kristo na taglay pa rin nya ang pagiging tao? o espiritu na kgya ng sinabi ni Pablo sa 1 cor 15:44

   44 Ito ay inihasik na likas na katawan, ito ay babangon na espirituwal na katawan. Mayroong likas na katawan at mayroong espirituwal na katawan.

   alin sa dalawang klase ng katawan ang taglay ni Kristo?

   sa langit po dalawang entity lang nandun. ang Diyos at ang knyang mga anghel.

   Delete
  2. [ Saan sa Biblia mababasa na ang Dios ay nagkatawang tao?]

   Juan 1
   Ang Salita ng Diyos (SND)
   Nagkatawang Tao ang Salita

   1..... at ang Salita ay Diyos.
   2. blah blah
   3. blah blah
   4. blah blah
   5. blah blah
   6. blah blah
   7. blah blah
   8. blah blah
   9. blah blah
   10. blah blah
   11. blah blah
   12. blah blah
   13. blah blah
   14 Nagkatawang-tao ang Salita at nanahang kasama natin.

   ang word na "salita" ay nasa form of noun at hndi po ito form of verb na kgya ng ibig ninyong ipakhulugan na ito ay "sinalita" o "ngasalita" mali po yun mga kapatid.

   ang form of noun ay mas panig na maging pangalan o posisyon sa pagka-Diyos. kayat ang Verbo sa english ay humahawig sa pasition na Speaker O Spokesman na nasa form of noun din na pwd maging pangalan o position.

   hndi nga ba dalawa ang Diyos na snabi sa Gensis?

   basa po tayu ng talata:

   Genesis 2:24
   New International Version (NIV)

   24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.

   kung ang binabanggit na tao ay si Adan sino po ang knyang Magulang?

   tandaan po natin na kung me Father me Mother din na katumbas. kung ssabhin ninyo na Father lang paano po nagkaruun siya ng Anak na si Kristo nga?

   bbgyan ko n lng kau ng maikling panahon pra hanapin ang espiritual Mother ni Adan at ni Kristo.

   GAME!

   Delete
  3. [ Tao po ang pagpapakilala ni Cristo sa kaniyang sarili at hindi po dios.
   Gayon din po ang pagpapakilala ng mga apostol sa panginoong Jesukristo..sa I Tim. 2:5,.
   ",.sapagkat may isang Dios,at isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao,.ang taong si Cristo Jesus,."]


   Basahin uli natin ang talata mo brother at ituloy sa Verse 6 ng 1 Tim 5.

   1 Kay Timoteo 2:5-6
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   5 Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Cristo Jesus.

   6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon.

   tanong ko lang sau brother: kailan naging Tao si Kristo?
   at bakit siya naging tao?

   Nung bumaba at ibinuwis niya ang knyang sarili pra sa mga makasalanan. anu po ang mababasa sa v6?

   sagot: Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon.

   so anung tinatanong mo? siya ba ay tao na nasa langit kgya ng sinabi ni Pablo sa 1Tim5-6?

   Hindi po brother! ang nakalagay sa v6 ay naging tao siya pra ibuwis ang knyang sarili pra sa makasalanan at ito ay nangyari nung ipinako siya sa krus.

   un sinasabi ni Psblo ay nakaraaan na at lumipas na ng maraming panahon.

   kung babasa po kau wag niyo pong gawing Komiks ang biblia. galit ang Diyos sa ganun ugali!

   Delete
 23. Im sorry for interrupting. I just want to say something in regards to the questions of my dearest sis shyllacs jw that was raised on :
  [11 June 2013 08:30
  para kay kaibigang winleor.

  alam ko na po ang aral nyo tungkul kay jesus"siya ay tao" at wala po akong tutol dito dahil nakasulat sa juan 8:40.

  ang tinutulan ko sa inyong dalawa ni anonymous para sa kanya si kristo ang tunay na DIOS DAPAT SAMBAHIN.

  AT SA INYoy, SI JESUS Ay HINDI MATATAWAG NA dios dahil kapag tinawag sya na dios,magiging dalawa na ang DIOS. TAMA BA AKO?

  PERO TANONG KO LANG KAIBIGAN:

  ANO BA ANG KAHULOGAN SA WORD"GOD" BIBLICALLY?

  hindi ka ba totul sa 2 cor 4:4 na ang diablo ay tinatawag na dios sa sanglibutang ito?

  exodo 7:1 at sinabi ng panginoon kay moises ,tingnan mo ginawa kitang dios kay faraon. totul ka ba sa talatang ito?]
  ******************************
  -"But now ye seek to kill me, a MAN that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham..." (Jn 8:40)-

  Kung meron mang may mas nakakilala kay Jesus yun ay walang iba kung 'di Siya at ang gumawa sa Kanaya. -correct?

  Now the verse above was one of the great foundation of faith in regards to the True nature of Jesus Christ which is a TRUE MAN(in nature) according to HIMSELF. and tell me who can refute that? wala diba?Ang mga talatang ito kung sa boxing pa.. eh, dapat kanina pa to tapos!. Pero bakit hangang ngayun patuloy parin bakbakan nyong dalawa?

  Pls dont make it harder for both of you.

  2nd, who else prove that Jesus is a Man and not God?

  Our Fathr in heaven prove:

  "Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know" (Acts 2:22)

  take note po mga kaibigan. God Himself testified that Jesus is a MAN!
  who can refute that?

  puntahan nmn natin ang mga apostoles:

  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; (1 Tim. 2:5)
  pati po mga apostol nag tuturo na si Jesus ngay TUNAY NA TAO..
  But here! Once and for all. ganito po ang sinabi ng tunay na nakakilala kay Cristo. Ganito po ang turo sa loob ng Tunay na Iglesia:

  "Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya."( 1 Cor. 8:6)

  Pansinin po ninyo ng mabuti. Sabi po ni Apostol Pablo "Ngunit sa ganang Atin may ISANG DIOS LAMANG". sino? sabi niya "ANG AMA".

  ReplyDelete
  Replies
  1. -AT SA INYoy, SI JESUS Ay HINDI MATATAWAG NA dios dahil kapag tinawag sya na dios,magiging dalawa na ang DIOS. TAMA BA AKO?-

   Sis, hindi po kaylan man dapat tawaging diyos si Cristo, at lalong hindi po dapat KILALANIN Siyang TUNAY NA DIOS. wala po jan ang tunay na buhay.At kung magkagayo'y lalabas na dalawa ang Tunay na Diyos.

   “Jesus answered, ‘It is written in your own Law that God said, “You are gods”. We know that what the scripture says is true forever; and God called those people gods, the people to whom his message was given.” (Jn. 10:34-45)

   This pronouncement that was made by our Lord Jesus Christ before the Pharisees who questioned His words is an allusion to some verses in the Old Testament, Psalm 82:1 and 6, which reads:

   “God stands in the congregation of the mighty; He judges among the gods. … I said, ‘You are gods, And all of you are children of the Most High’.” (New King James Version)
   The word “gods” in these verses was used metaphorically of those whom God had placed as judges in the nation of ancient Israel. This is similar to what is written in Exodus 21:6. The Amplified Bible renders it, thus:

   “Then his master shall bring him to God [the judges as His agents]; he shall bring him to the door or doorpost and shall pierce his ear with an awl; and he shall serve him for life.”

   Another proof that those referred to as “gods” in Psalms 82:1 and 6 are not of the same nature as the God Almighty is that they were to die like “mere men”:

   “How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? ... “But you will die like mere men; you will fall like every other ruler.” (Ps. 82:2, 7, New International Version)
   Going back to John 10:34-35, our Lord Jesus Christ alluded to Psalms 82:1 and 6 in order to stress a point to the Pharisees who took offense at His statement that He is the Son of God. In the succeeding verse, John 10:36, Christ was pointing out to His detractors that if they were to accept that those from whom God’s word came are called “gods,” then why should they accuse Christ of blaspheming when He introduced Himself as the Son of God:

   “As for me, the Father chose me and sent me into the world. How, then, can you say that I blaspheme because I said that I am the Son of God?” (TEV)

   But, even as there really are “so-called gods” as mentioned in the Bible, this should not lead us to believe in and worship other gods aside from the only true God, the Father, as stated by Apostle Paul:

   “Even if there are so-called ‘gods’, whether in heaven or on earth, and even though there are many of these ‘gods’ and ‘lords’, yet there is for us only one God, the Father, who is the Creator of all things and for whom we live …” (I Cor. 8:5-6, Ibid.)

   The belief that there is more than one true God other than the Father is erroneous and is biblically untenable. The Lord Jesus Christ Himself made it quite clear when He declared that the Father is the only true God: (Jn. 17:1,3)
   It is very important for one to have the right knowledge about God. According to Jesus Christ, to know and believe that the Father is the only true God and to know Jesus Christ whom He sent is to gain eternal life.

   Delete
  2. --ANO BA ANG KAHULOGAN SA WORD"GOD" BIBLICALLY?--


   To begin with, the word “Jehovah” is not the correct rendition of YHWH-the tetragrammaton or the Hebrew word for one of the names of God. The tetragrammaton is never spoken out loud by the Jews, and because it is composed of consonants only, the correct way of pronouncing it has long been forgotten. Whether it is rendered as “Jehovah” or “Yahweh..


   "..."I am Almighty God;..." (Gen. 17:1) and there is no other :

   "Remember the former things of old, For I am God, and there is no other; I am God, and there is none like Me," (Is. 46:9)

   The Bible teaches who the Creator is. The prophets introduced Him, thus:

   "Have we not all one Father? Did not one God create us?" (Mal. 2:10, New International Version)

   "No one has ever seen or heard of a God like you, who does such deeds for those who put their hope in him. But you are our father, Lord. We are like clay, and you are like the potter. You created us." (Is. 64:4,8, Today's English Version)
   Spirit in nature :

   With regard to nature, God is spirit, that is, He does not have flesh and bones (cf. Jn. 4:24; Lk. 24:38-39) and thus, He cannot be seen.

   "God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." (Jn 4:24)

   GOD is not MAN : "...For I am God, and not man" (Hos. 11.9)

   GOD is not a son of man : "...God is not a man, that he should lie, nor a son of man," (Num. 23:19)
   GOD has no beginning: "...from everlasting to everlasting..." (Ps. 90:2)
   Is that ALL correct sis?

   Delete
  3. [ For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; (1 Tim. 2:5)
   pati po mga apostol nag tuturo na si Jesus ngay TUNAY NA TAO..
   But here! Once and for all. ganito po ang sinabi ng tunay na nakakilala kay Cristo. Ganito po ang turo sa loob ng Tunay na Iglesia:]


   winLeor, igsian lng natin ito pra maliwanag sa mga magbabasa.

   1 Tim 2:5-6 ganito ang nakasulat.

   1 Kay Timoteo 2:5-6

   Ang Salita ng Diyos (SND)

   5 Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Cristo Jesus.

   6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon.

   Kailan sinabi ni Pablo na tao si Kristo?

   basahin po natin maige ang v6 dahl sinadya ninyong putulin ito pra mapalabas na tao nga si Krsito.

   anu sabi sa v6?

   6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon.


   kailan nangyari ito? nagyari ba ito sa langit na ksma ng Diyos?

   cguro nmn hndi papayag ang Diyos na ipako uli si Krisot sa langit, tama po ba?

   samakatuwid nangyari ito sa time ni Krsito sa lupa na kung saan siya ay ipinako sa krus ng mga Hudyo.

   kaya un sinsabi ni Pablo kung bakit tao ang ginamit niya ay pra ipahiwatig na tanging katawan ni Krsito ang kailnagn pra sa ikatutubos ng kasalanan. ni recall lng niya yun nagyari kay Kristo.

   sa susunod po magbasa kau ng salita ng Diyos at wag ninyong gawin na prang komiks ito na kailngan png putulin pra palitawin na tao lng siya.

   katunayan nga kung mababasa natin ay ganito.

   1 Mga Taga-Corinto 15:50
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   50 Ngayon, ito ang sinasabi ko mga kapatid:

   Ang dugo at laman ay hindi makakapagmana ng paghahari ng Diyos.

   Maging ang kabulukan ay hindi makakapagmana ng walang kabulukan.


   -papayag k ba na ang krsito mo ay hindi pala naka-akyat ng langit dahl sa sinabi ni Pablo?

   aminin natin na me maraming Krsito sa ngayun at ito ay hndi kaila sa sinasabi din ng biblia.

   Papayag ka ba na ang Krsito mo pala ay hndi naka-akyat ng Langit?

   kung gayun anu na ang inaasahan ninyo?

   Magisip po tayu kapatid!

   Delete
  4. [ AT SA INYoy, SI JESUS Ay HINDI MATATAWAG NA dios dahil kapag tinawag sya na dios,magiging dalawa na ang DIOS. TAMA BA AKO?]

   what a despicable analysis!

   alam niyo po ang word na "God" sa Hebrew ay Elohim na isang collective noun at ang singular form nito ay Eloah.

   Sinadya ni Moses na gamitin ang Elohim kesa ng Eloah dahl ito po ay maramihan na kagaya ng "Lalanging NATIN" na consistent sa Gen 2:24.

   Genesis 2:24
   New Revised Standard Version (NRSV)

   24 Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh.

   Paano natin sasabhing isa lng ang God kung sa mga ito makikita natin na nasa plural form ang mga pronoun at magulang?

   illustration:

   Sabi ng Father kay Mother: "Lalangin NATIN ang Tao ayon sa ATING wabgis"

   Sabi ni Adan kay Eba : "Mag-sex na tayu Dear pra magkaruun ng Anak na kahawig natin"

   ito ba ay parehas?

   kung hindi sino ang binabanggit na tao sa Gen 2:24?

   nagtatanong lang po ako sa inyo.

   Delete
  5. pahabol:

   since Elohim ang ginamit na nasa collective noun at ang singular nito ay Eloah ganito po kalalabasan ng analysis ko.

   Elohim = Eloah + Eloah + Eloah + Eloah + ........kahit isang million pa ito ay manatili paring Elohim na sa English ay God. Hindi po ito Gods.

   Genesis 2:24
   New Revised Standard Version (NRSV)

   24 Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh.

   Father(Eloah) + Mother(Eloah) = Elohim is the same way with:

   Father(Eloah) + Jesus(son) = Elohim or God.

   wala pong Gods at kung babasahin po natin ang kahuligan ng Isa sa bersyon ng biblia:

   - and they become one flesh.

   John 10:30
   New Revised Standard Version (NRSV)

   30 The Father and I are one.

   1 + 1 = 1 that's the bible definition of oneness!

   Delete
  6. good day po para kay kaibigang winleor:

   uulitin ko po ako ay tanggap na si jesus ay tunay na tao at sa mga talata na pino post mo.kahit akoy gumamit sa mga talata na yan.

   at tanggap na tanggap ko na may isang tunay na DIOS AMA.

   WALA po akong pino post na si jesus ay tunay na DIOS.

   SAKIN lang po tinatawag sya NA IISANG dios juan 1:1 at isaias 9:6 at alam ko na po ang mga explaination nyo dito sa iba ninyong BLOG.

   HINDI ibig sabihin na kahit si jesus tinawag na iisang dios ay sambahin na sya,dahil contradik ito sa mat 4:9.
   ang pag tawag ni jesus na iisang dios ay titulo po ito. gaya ng tagapag ligtas,maghuhukom,panginoon.

   sa talata na binigay ko 2 cor4:4 at ex 7:1 ito po ay titulo na pinahintulotan sa biblia.pro hindi sila dapat sambahin.


   kung talagang nagsaliksik ka kaibigan sa biblia, malalaman mo na itong si jesus ay may buhay na,sa wala pa ang sanglibutang ito.o sa wala pa sya nag katawang tao.

   john 17:5-and now,o father,glorify thou me with thine own self with the glory which i had with thee before the world was.

   john 17:24-father,i will that they also,whom thou hast given me be with me where i am,that they may behold my glory which thou hast given me:for thou lovest me before the foundation of the world.


   juan 6:38- for i came down from heaven,not to do mine own will but the will of him that sent me.
   read pro 8:22-31.
   proverb 8:30-31- then i was by him as one brought up with him and i was daily his delight rejoicing always before him rejoicing in the habitable part of his earth.....


   Delete
  7. [ uulitin ko po ako ay tanggap na si jesus ay tunay na tao at sa mga talata na pino post mo.kahit akoy gumamit sa mga talata na yan.
   at tanggap na tanggap ko na may isang tunay na DIOS AMA.
   WALA po akong pino post na si jesus ay tunay na DIOS.]

   anu ito sister? betrayal of conscience?

   hindi ba ang paniniwala ng saksi ay dios din si Krsito?
   bakit ssabhin mo hndi tunay na dios si Kristo?

   kpg sinagot mo'y hndi siya tunay hndi kaya mag boomerang ito sa pagmumukha ng Diyos mo?

   dahl ang Diyos mo ang gumawa kay Krsito na maging Mighty God daw!

   kaya? ngayun anu namang basura ang ipinamamalas mo?

   saksi ka nga ni batman. kaya binabago mo ang paniniwala mo dahl kung magbasa k ng biblia ay prang DC komiks.

   sabagay tama lng yn at humanay ka na lng sa mga iglesya pra isa na lng ang kalaban ko sa biblia.

   Delete
 24. Anonymous,

  I assume you are a trinitarian believer. Kung lalaliman lamang po ninyo ang inyong pagsasaliksik, malalaman mo (o marahil alam nio na po) na ang salitang Holy Trinity ay GAWA LAMANG NG TAO na pinipilit sa Bibliya na kailanman ay walang kinalaman ang Bibliya sa banyagang diyos na yan. Sana diyan pa lang po ay mapagtanto nio na po na isang malaking kasinungalingan ang gayong pananampalataya sapagkat iyan nga ay gawa lamang ng tao.

  Tunay na pag nag-asawa ang babae at lalake ay magiging isang laman na sila at hindi na dalawa. Bakit ba sila naging isang laman? Ibig ba sabihin noon ay "nagsanib" silang dalawa at naging parang "iisang tao" lamang? Hindi po gayon. Kung sinasabing iisang laman na sila sapagkat kapag nag-asawa na ang dalawang nilalang ay hindi na nila pag-aari ang kani-kanilang sarili kung pag-aari na nila ang isa't isa gaya ng sinasabi sa 1 Cor 7:1-16. At para mas maliwanag, hinahintulad ito na Apostol Pablo sa kaugnayan ni Cristo sa Iglesia. Si Cristo bilang ulo at ang Iglesia bilang katawan Niya. Kaya sa paningin ng Diyos, iisang tao ang dalawa. Bakit iisang tao sa paningin ng Diyos ang Cristo at Iglesia? Sapagkat ang Iglesia ay pag-aari ni Cristo at samantalang ang Iglesia namay ay para kay Cristo. HINDI MO PWEDENG paghiwalayin ang dalawa tulad ng mag-asawang lalake at babae gaya ng sinasaad sa Ephesians 5:22-23.

  Ngayon, punta tayo doon sa John 10:30 mo. Actually, napakahina ng pagka-unawa mo rito at kung tutuusin, ilang ulit nang ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng talatang eto rito. Pero pagbibigyan ko po kayo, kung sa tingin ninyo ay tumutukoy ang talatang eto sa Holy Trinity, nasaan ang Espiritu Santo? Absent po ba? Pangalawa, may sinasabi ba sa talatang iyan na, "the Father and I are one AS GOD?" o kayo lang ang NAGDAGDAG? Dapat kung gagamitin ninyo itong basehan, dapat kumpleto di po ba? Dapat ang nakasulat ay, "The Father, I and the Holy Spirit are one God". Pero balik-baliktarin mo man ang banal na kasulatan, walang gayon sapagkat tulad nang nasabi ko na kanina, IYAN AY GAWA AT ARAL LAMANG NG TAO na walang takot na paglaruan ang mga salita ng Diyos sa ikapapahamak rin nila.

  Kaya dapat ay tinanong niyo muna ang Bibliya, saan po ba sila iisa? Taasan mo lang ang pagbasa mula sa talatang 27 hanggang 30 at mare-realize mo na iisa pala ang Ama at ang Cristo sa pangangalaga (o layunin) sa tupa na hindi sila mangawala sa kanilang mga kamay.

  Ngayon kung tatanggapin natin na LITERAL na iisa ang Ama at ang Anak, papaano magiging isa ang Ama na Espiritu (John 4:24) at ang Cristo na may laman at buto (John 24:26-28)? Paano magiging literal na iisa ang dalawa samantalang hindi nga alam ng Cristo ang pangalawang pagparito Niya sa araw ng paghuhukom? at marami pang pagkakaiba sa dalawa.

  Therefore, kahit ang Bibliya alam ang sagot sa tanong na 1+1. Na ang tamang sagot ay 2 at hindi 1. At mananatili ang gayong tamang sagot, ma-Bibliya man o sa eskwelahan. Huwag po nating ipilit sa Bibliya ang mali nating pag-unawa. As far as the Bible is concerned, IISA lamang talaga ang Diyos, ang AMA lamang at wala nang iba (John 17:3).

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. [I assume you are a trinitarian believer]

   u must be a false prophet Bee. hindi po ako trinitarian.
   out od the question un background ko dito. ang mahalaga un aral na ipinamamalas ko. ako ang nagtatanong kau ang sasagot. un lang ang gagawin natin dito at iwasan ang tumira sa ibang pang mga religous group na hndi naman kasama sa debate.

   Delete
  2. [ Tunay na pag nag-asawa ang babae at lalake ay magiging isang laman na sila at hindi na dalawa. Bakit ba sila naging isang laman? Ibig ba sabihin noon ay "nagsanib" silang dalawa at naging parang "iisang tao" lamang? Hindi po gayon. Kung sinasabing iisang laman na sila sapagkat kapag nag-asawa na ang dalawang nilalang ay hindi na nila pag-aari ang kani-kanilang sarili kung pag-aari na nila ang isa't isa gaya ng sinasabi sa 1 Cor 7:1-16. At para mas maliwanag, hinahintulad ito na Apostol Pablo sa kaugnayan ni Cristo sa Iglesia. Si Cristo bilang ulo at ang Iglesia bilang katawan Niya. Kaya sa paningin ng Diyos, iisang tao ang dalawa. Bakit iisang tao sa paningin ng Diyos ang Cristo at Iglesia? Sapagkat ang Iglesia ay pag-aari ni Cristo at samantalang ang Iglesia namay ay para kay Cristo. HINDI MO PWEDENG paghiwalayin ang dalawa tulad ng mag-asawang lalake at babae gaya ng sinasaad sa Ephesians 5:22-23]

   hndi po yn ang tanonng ko base sa Genesis 2:24!
   ang tianong ko dyn sa talata sino ang mga magulang ni Adan kung siya ang binabanggit sa talata?

   Delete
  3. [ Ngayon, punta tayo doon sa John 10:30 mo. Actually, napakahina ng pagka-unawa mo rito at kung tutuusin, ilang ulit nang ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng talatang eto rito. Pero pagbibigyan ko po kayo, kung sa tingin ninyo ay tumutukoy ang talatang eto sa Holy Trinity, nasaan ang Espiritu Santo?]


   sus maria! ikaw pala ang mahina sa oangunawa. me binabanggit ba akong trinity?

   maging professional ka nga minasan kung ako ang kausap mo. kailan ko sinabing trinity ang Jn 10:30?

   hanapin mo nga at i post dito kung saan mo kinuha yn?

   kung wala kang pingakunan humingi ka n lng ng sori dito pra malaman ng tao kung sino ang NAG I IMBENTO NG SAGOT.

   Delete
  4. [ Kaya dapat ay tinanong niyo muna ang Bibliya, saan po ba sila iisa? Taasan mo lang ang pagbasa mula sa talatang 27 hanggang 30 at mare-realize mo na iisa pala ang Ama at ang Cristo sa pangangalaga (o layunin) sa tupa na hindi sila mangawala sa kanilang mga kamay.]

   iigsian na lng natin ito base sa Jn 10:30 na kung saan inakuasahan si Kristo ng mga Hudyo na Diyos din sa knyang sinabi na ang Ama at sya ay iisa.

   ganito po yun.

   kapag ang Ama ay Tao, ang anak ay tao din.
   kapag ang Ama ay Diyos, ang anak ba ay Diyos din?

   imposible naman na ang Ama ay Diyos, tao nmn ang anak.
   hndi po ganun sister kundi ang anak kailangan ay Diyos din.

   so anu ang meaning ng God base sa biblia?

   lumalabas sa aking pagsusuri na ang word "God" ay isang Famnily.

   sa Family nanduun ang Father at Mother at ang mga anak nila.

   pwd mo ba sabhin na Father peru walang Mother at ang anak ay Tao?
   meron ba ganun?

   pwd mo ba sbhin na ang Aso mo ay anak mo?
   pwd ba sbhin ng Aso mo na ikaw ang ina niya?

   well maliban na lng kung nakipag sex ka sa hayup at ngannak ka ng tuta walang duda, d po ba?

   so dito pa lng alam na natin kung anu ang meaning ng God sa biblia.

   ngayun ang tanong bakit tinawag na anak si Krsito samantalang siya ay Tao nung time na siya ay tao?

   at bakit tinawag na Father ang God niya samatalang wala naman siyang Mother?

   kpg me Father me Mother din d ba? paano magkakaruun ng anak kung Father lang?

   Delete
  5. TO ANONYMOUS PALAGAY ko yong kina copy paste mo sa itaas kay kaibigang winleor yan.si winleor nalang ang sumagot sayo.

   para kang bata kung mag isip.natatawa ako sayo.

   Delete
  6. alin dun sister ang ginaya ko? cge po kung dyan na lang kau makakasagot ng tama. dahl sa tingin ko matagal na kaung tinalo ko.

   Delete
  7. tanong ko po :yon po bang mga anghel ay may ama?sinabi kasi sa biblia silaY MGA anak ng DIOS.

   SILA PO BAY MGA DIOS DIN ANG MGA ANGHEL GAYA NG AMA?

   SI ADAN ANAK NG DIOS.SI ADAN BA AY DIOS DIN?

   Delete
  8. ang term na anak pagdating sa mga anghel ay hindi po katulad ng kay Kristo.

   2 Corinthians 6:18
   and will be a Father unto you, and ye shall be My sons and daughters

   mga anghel po ba ang binabanggit dyan? hindi po.

   katunayan nga ang mga anghel ay mga espiritu rin na katulad ng sa Diyos d po ba? ang mga tao ba ay nasa Espiritu rin ba?

   bagama't me mababasa sa ibng mga talata ukol sa anak, paano ttaawaging mga anak ang mga tao kung sila ay nasa laman?

   tandaan po natin ang nakatira lang sa langit ay ang Diyos at ang knyang mga anghel.

   Delete
 25. TO Anonymous,

  "Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Cristo Jesus." ( 1 Tim 2:5)

  basahin po natin maige ang v6 dahl sinadya ninyong putulin ito pra mapalabas na tao nga si Krsito.

  [6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon. (1 Tim 2:6)]

  God day Bro. as you can read 1 Tim. 2:5-6, is there any words that support the deity of Jesus Christ?

  Mayron po ba kayung mababasa na TUWIRANG itinuturo ni Apostol pablo na si Jesu-Cristo diyos? O ang TUWIRANG itinuturo niya ay ang IISANG DIYOS na AMA at ang IISANG tagapamagitan ng mga tao at Siya ay ang TAONG SI CRISTO JESUS?

  kahit balik-balikan pa natin ang pagbasa sa versikolong ito. Hindi mawawala ang KATOTOHANAN na itinuturo dito. Ano yun ULIT?. ISANG DIYOS na AMA, at ang ISANG TAO na si CRISTO JESUS. May sinasabi ba ditong dios si CRISTO? WALA.........poh!
  *********************

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ God day Bro. as you can read 1 Tim. 2:5-6, is there any words that support the deity of Jesus Christ?]

   hndi muna ako sasagot sa tanong mo habang hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa 1 Tim 2:5-6.

   dahl ang sabi mo tinawag siya tao sa v5 peru kung babasahin mo ang v6 ang dahilan kung bakit ginamit pa ni pablo ang word na "Tao" kay Kristo.

   alam natin na ang v5 ay konektado sa v6.

   kaya sagutin mo un tanong ko : kailan naging tao si Kristo base sa v6?

   Delete
 26. [kaya un sinsabi ni Pablo kung bakit tao ang ginamit niya ay pra ipahiwatig na tanging katawan ni Krsito ang kailnagn pra sa ikatutubos ng kasalanan. ni recall lng niya yun nagyari kay Kristo.

  sa susunod po magbasa kau ng salita ng Diyos at wag ninyong gawin na prang komiks ito na kailngan png putulin pra palitawin na tao lng siya. ]

  HAHAHA.. nakakatawa naman tong mamang to. Kaya pala pikon na pikon sayu si shyllacs jw..

  KATAWAN LANG BA ang TANGING KAILANGAN para sa IKAKATUBOS ng KASALANAN ng tao?

  [note: sabi mo "KATAWAN TANGING KAILANGAN"]

  Kaibigan naman. Kaw ata mahilig magbasa ng komiks eh?!

  -Through BLOOD:

  "Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him." (Rom. 5:9)

  "You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your fathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot" (I Pet. 1:1 8-19, RSV)

  "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?" (Heb. 9:14)

  -Throgh BLOOD AND BODY:

  "By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all."(Heb. 10:10)

  -Through THE CHURCH which is the CHURCH OF CHRIST:

  "Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved."(Acts 2:47)

  "Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the CHURCH OF CHRIST which he has purchased with his blood.” (Acts 20:28 LT)

  -Through FAITH
  "There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; One Lord, one faith, one baptism," (Eph. 4:4-5)

  -Through BODY ONLY... meyron ba nun... wala nun.. :-)
  *****************************

  ReplyDelete
  Replies
  1. nung una sabi mo "Thru Blood" bakit sa bandang hulia "Thru blood and body"?

   dahl alam mo na ang sagot ko ay tama na kailngan niya maging Tao pra tubusin ang mga kasalanan ng mga tao DIN! ok?

   kailan siya naging Tao? yun lng ang tanong ko mula sa 1Tim2:6?

   dahl ang magiging sagot mo sa v6 ay yn din ang sagot sa v5 na kung saan tinawag siyang Tao.

   kya sagutin mo muna yn kesa un magyabang ka ng walang katuturan. palalabasin natin kung sino ang mahilig magbasa ng komiks.

   Delete
 27. [Papayag ka ba na ang Krsito mo pala ay hndi naka-akyat ng Langit?

  kung gayun anu na ang inaasahan ninyo?

  Magisip po tayu kapatid!] -ahh.. mahilig ka talaga sa ganyan kaybigan ah? segi.. ito poh:

  Kaylan po ba sinasabi ng Iglesia na si Cristo ay hindi NAKAKAAKYAT ng langit? kaw ah?!

  Ganito po yun kasi:

  Nowhere in the Bibie is it taught that Christ became God or attained divinity upon His ascension to heaven. On the contrary, the apostles testify that Jesus remained to be man in nature even when He reached heaven. In verses such as I Timothy 2:5 and Acts 2:22, among others for instance, the apostles directly declared that Christ is man.

  "For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus,"(1 Tim. 2:5, NKJV)

  “Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know— (Acts 2:22, NKJV)


  Considering the background and context of these verses, nalaman po natin na ito ang turo ng mga Apostoles noong nasa LANGIT na si CRISTO.

  If it were true that Christ attained divinity when He ascended to heaven, then the Apostles should have taught Him as God when they preached about Him. But the apostles were consistent in their teaching. that Christ is indeed man, before and even after His ascension to heaven.

  Ang tutoo, itinuro pa sa atin ni Apostol Pablo na sa LANGIT, naka-upo ang ating Panginoong Jesus sa kanang kamay ng Kanyang AMA.

  "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God."( Col. 3:1)

  "But this Man, after He had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God" (Heb. 10:12, New King James Version, emphasis ours)

  Ang ARAL na si Cristo ay naging diyos noong nakaakyat sa langit ay komo-kontra sa ARAL ng banal na kasulatan tungkol sa TUNAY NA DIYOS.

  Christ Himself makes it clear that there is only one true God who is the Father (Jn. 17:1, 3). Before His ascension to heaven, Christ even said:

  ..... I am ascending to My Father and your Father and to My God and your God." (John 20:17, NKJV)

  If Christ became God upon His ascension to heaven, then there would be two Gods—the Father to whom Christ ascended (and whom Christ recognizes as His God) and Christ who ascended to His Father. This is definitely against what Christ Himself teaches regarding the true God.
  --MAKE SENSE!!--
  *********************

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ Nowhere in the Bibie is it taught that Christ became God or attained divinity upon His ascension to heaven. On the contrary, the apostles testify that Jesus remained to be man in nature even when He reached heaven. In verses such as I Timothy 2:5 and Acts 2:22, among others for instance, the apostles directly declared that Christ is man.]

   sagutin mo muna ang tanong ko base sa 1 Cor 15:50 na ang tao ay hndi pwd makapag mana ng kaharian ng Diyos.

   kung ibabase po natin ito sa sinabi ni Pablo paano nakaakyat ng langit si Kristo?

   Delete
 28. "I and My Father are one" (John 10:30)

  It is true, as you observed, that in John 10:30,Christ's statement "I and Father are one" ends with a period after the word "one." Hence, as such, you should have also noticed that the verse does not end with your erroneous and untenable conclusion, ''one in being Persons of the one God."

  In order for us to arrive at a proper conclusion, let us first read the preceding verses:

  "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. (Jn. 10:27-30 KJV)

  It is clear that in these verses, Christ was speaking about caring for the sheep entrusted to Him by the Father. Christ cares so much for His sheep that no one will be able to snatch them away from Him. He then states, "no one can snatch them out of the Father's care." Hence, His conclusion," The Father and I are one." Therefore, based on the context of the verse, they are are one neither in being 'God' nor in being 'persons of God' as you claim, but in the purpose and in the work of taking care of Christ's sheep. Thus, George M. Lamsa rendered the verse this way:

  "I and my Father are of one accord." (John 10:30, Lamsa)

  n this translation, it is clear that the Father and Christ are of one accord or purpose. As far as the context is concerned, they are in agreement when it comes to taking care of the sheep. The verse does not in any way teach that they are one in being God. In fact, John 10:30 was never translated as "I and my Father are one God." --MAKE SENSE?--

  The proof that the Father and Christ, though connected by the conjunction "and," in John 10:30, are not equal is in verse 29, which states, "My Father, who has given them to Me, is greater than all." Hence, the Father is greater than the Lord Jesus Christ and this is supported by Jesus' statement, "The Father is greater than I am" (John 14:28, REB).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Itinuro din miso ni Cristo ang kaibahan Niya at sa Kanyang AMA patungkol sa LIKAS NA KALAGAYAN. Sabi Niya ang Diyos ay ESPERITO(Jn. 4:24) di tulad Niyang TAO(Jn. 8:40) na may LAMAN AT BUTO(Luc. 24:38-39). Sa Likas na Kalagayan palamang ay amkikita na natin ang PAGKAKAIBA ni Cristo sa Kanyang AMA. --MAKE SENSE?--

   At kung babasahin pa natin ang succeeding verse naman sa John 10:30, malalaman natin na gustong batuhin si Jesus dahil inakala nila na si Jesus ay nagsasabing Siya'y Diyos. Subalit sinagut sila ni Cristo, at liniwanag na pinakilala ang sarili bilang "Anak ng Diyos" at hindi bilang "TUNAY NA DIYOS" "

   "Then the Jews took up stones again to stone Him. Jesus answered them, “Many good works I have shown you from My Father. For which of those works do you stone Me?” The Jews answered Him, saying, “For a good work we do not stone You, but for blasphemy, and because You, being a Man, make Yourself God.” Jesus answered them, “Is it not written in your law, ‘I said, “You are gods”’? 35 If He called them gods, to whom the word of God came (and the Scripture cannot be broken), 36 do you say of Him whom the Father sanctified and sent into the world, ‘You are blaspheming,’ because I said, ‘I am the Son of God’? (Jn. 10:31-36, New King James Version)

   Hence, your conclusion that Jesus and the Father are one in being ''persons" of God is what the Bible doesn't teach in John 10:30. Jesus introduced Himself neither as God nor as "God the Son" but as the "Son of God". Unlike what you believe and advocate, Christ teaches that there is only one true God, the Father in Heaven (John l7:l,3).

   Thank You!

   Delete
  2. [ n order for us to arrive at a proper conclusion, let us first read the preceding verses:

   "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. (Jn. 10:27-30 KJV)]

   see my brother, the preceding verse is just an act of caring which has been the act of God in the old testament like the one stated in psalma.

   Psalm 23:1
   The Lord is my shepherd; I shall not want.

   if they both acted as shepherd then we know Jesus act like God. is it or isn't it?

   They both acted to the same way they cared for the people like good sheep.

   the conclusion is correct that Jn 10:30 implies Godly being and therefore God.

   John 10:30
   21st Century King James Version (KJ21)

   30 I and My Father are one.   Delete
  3. so why did Jesus call God his Father and did not use the word "God" instead? why?

   because calling Father his God will make Jesus an intimate partner in the family circle called God.

   Both must bear the same semblance and composition that is impossible if he were a human only. that's the truth of the matter.

   God is therefore a family according to the context of the bible.

   can God call man his son? or he must be a born of God which is made up of spirit and not a human flesh.

   in Jn 10:30 Jesus did not call God his God but his Father which made me to conclude that both are members of a family called God. that's the absolute answer i can give you.

   Delete
  4. [ At kung babasahin pa natin ang succeeding verse naman sa John 10:30, malalaman natin na gustong batuhin si Jesus dahil inakala nila na si Jesus ay nagsasabing Siya'y Diyos. Subalit sinagut sila ni Cristo, at liniwanag na pinakilala ang sarili bilang "Anak ng Diyos" at hindi bilang "TUNAY NA DIYOS" "]

   natawa naman ako sa conclusion mo brother kht wala pinipilit mo pang yun ang theme ng biblia.

   basahin po natin ito maige kesa nmn lasunin tayu ng mga sagot ninyo.

   Juan 10:30-35
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   30 Ako at ang Ama ay iisa.

   31 Muli ngang dumampot ng mga bato ang mga Judio upang siya ay batuhin.

   32 Sinabi sa kanila ni Jesus: Maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo mula sa aking Ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan para batuhin ninyo ako?

   33 Sumagot ang mga Judio sa kaniya na sinasabi: Hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa kundi dahil sa iyong pamumusong. Ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ikaw na isang tao.

   34 Tinugon sila ni Jesus: Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan: Aking sinabi na kayo ay mga diyos? 35 Tinawag niyang mga diyos ang mga tao, na sa pamamagitan nila ay dumating ang salita ng Diyos. At ang kasulatan ay hindi masisira.

   -kpg tinawag mo kasing Father ang God hindi ba nagpapahiwatig na Diyos din si Kristo?

   mabuti pa pala ang mga Hudyo at alam nila ang term na Iisa sa knlng pang unawa.

   kgya ito ng isang pamilya na me ama at ina at anak.
   kung ang ama ay tao pwd mo ba sabhin un anak ay hayup?

   sino ang lalabas na mapurol ang utak?

   kayong mga Iglesya na karamihan nman ay nakapag aral peru bakit sa simpleng analogy ni Jesus hndi ninyo maunawaan ang bagay na tungkol sa pamilya?

   kapag ang ama ay tao, tao din ang anak.
   kapag ang ama ay Diyos, Diyos din ba ang anak?

   so anu ang ibig sabhin ng Diyos?

   ang sagot: ang Diyos ay Family or God's fanily! ganun lng ka simple mga brother!

   Delete
  5. [ Itinuro din miso ni Cristo ang kaibahan Niya at sa Kanyang AMA patungkol sa LIKAS NA KALAGAYAN. Sabi Niya ang Diyos ay ESPERITO(Jn. 4:24) di tulad Niyang TAO(Jn. 8:40) na may LAMAN AT BUTO(Luc. 24:38-39). Sa Likas na Kalagayan palamang ay amkikita na natin ang PAGKAKAIBA ni Cristo sa Kanyang AMA. --MAKE SENSE?--]

   ang problema mo kasi hndi kau naniniwala na ang Diyos ay pwd maging Tao! yun ang dapat na i resolve ninyo kesa yun magtanong ng walang sense.

   paano nga sasagipin ng Diyos ang mga tao kung hndi magkakatawang tao s Kristo?

   ngayun ang pinag lalabanan natin kung tao pa rin ba siya kht suya ay nasa langit na?

   Tao pa rin ba siya na nasa langit?

   Delete
  6. [ "I and my Father are of one accord." (John 10:30, Lamsa)]

   wrong again! the Authorized King James Version doesn't have anything added except for this:

   John 10:30
   21st Century King James Version (KJ21)

   30 I and My Father are one.

   Lamsa was just kidding when he pointed out those messy translations he did like in Acts 20:28 for the church of God.

   let's bring it on.

   Acts 20:28
   21st Century King James Version (KJ21)

   28 “Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood.

   does that mean Because God didn't have a blood he can not purchase the people from sins?

   however in Phil 2:6 it says that Christ is God.

   Philippians 2:6
   who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God,

   form of God does not necessarily mean form of man.
   Paul must have been describing christ as one of the deities in heaven and not another human on earth.

   another solution to the problem is in revelation 5:9

   Revelation 5:9
   And they sang a new song, saying,

   “Thou art worthy to take the book

   and to open the seals thereof;

   for Thou wast slain, and hast

   redeemed us to God by Thy blood,

   from every kindred and tongue,

   and people and nation.

   - which Blood? christ's blood for the church!

   ****Thou wast slain, and hast redeemed us
   to God by Thy blood*****

   so who owned the church in Acts 20:28?
   all of the bible agreed that it had been a church of God and not translated as the church of christ.

   this is the errors of Lamsa that the Iglesia wanted to include in their doctrines.
   the number one

   Delete
  7. [ Sabi Niya ang Diyos ay ESPERITO(Jn. 4:24) di tulad Niyang TAO(Jn. 8:40) na may LAMAN AT BUTO(Luc. 24:38-39). Sa Likas na Kalagayan palamang ay amkikita na natin ang PAGKAKAIBA ni Cristo sa Kanyang AMA.]

   sagutin natin ang tanong ni Bee.

   me kakayahan ba magkatawang Tao ang isang Diyos kht siya ay nasa Espiritu?

   Basahin nga natin un nagyari sa Sodom.

   Genesis 18

   2 And he lifted up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground
   3..
   4..
   5..
   6..
   7..
   8..
   9..
   10..
   11..
   12..
   13..
   14..
   15..
   16..
   17..
   18..
   19..
   20..
   21 I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which has come unto Me; and if not, I will know.”

   22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom; but Abraham stood yet before the Lord

   Men or angels?

   let's read the succeeding chapters.

   Genesis 19
   21st Century King James Version (KJ21)

   19 And there came two angels to Sodom at evening, and Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground

   Mga Anghel na me kakayahang maging Tao!

   Pwd nga ba magkatawang tao ang isang espiritu?

   Matthew 19:26
   But Jesus beheld them and said unto them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.

   sabi niya kung imposible sa inyo POSIBLE sa Diyos!

   Pwd nga ba mag katawang Tao si Kristo pra maniwala ang mga Apostol?

   Pwedeng pwede!

   Delete
 29. good day po! nandito na naman ako!

  para kay anonymous sa 13 june 2013,12:23.
  sabi mo: si melchisedec at si jhvh ay si kristo.

  kaya pala anonymous hindi mo nabanggit ang banal na espiritu na kasali na iisa sa pagka DIOS ,dahil pinalitan mo ang banal na eSPiritu ni melquisedec.

  sino si melquisedec?

  basa: gen 14:18-at si melquisedec na hari sa salem,ay naglabas ng tinapay at alak ;at siyay saserdote ng kataastaAsang DIOS.

  NOTE:kung si melquisedec ay si jhvh bakit siyay saserdote ng kataastaasang DIOS?EH SYA MISMO rin yon?

  sa 19 patuloy:at banasbasan nya siya na sinabi pagpalain si abram ng kataataasang DIOS na may ari ng langit at ng lupa.

  sino ba ang may ari ng langit at lupa ?eh basahin mo gen 2:4 si yhwh,isaias 45:18 si jhvh. hindi si melquisedec.


  20, at purihin ang kataastaasang DIOS na nag bigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni abram ng ikasampung bahagi ng buong samsam.

  apostol pablo quoted genesis 14:18-20 at sinulat sa heb 7:1-2.

  ang sabi: sapagkat itong si melquesidec hari sa salem,saserdote ng kataastaasang DIOS,NA SIYANG sumalubong kay abraham sa pagbalik na galing sa paglipol sa mga hari at siyay pinagpala nya.

  2,na siya namang binihagihan ni abraham ng ikasampung bahagi ng lahat,siyay hari ng katwiran at saka hari naman sa salem na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan.

  note:"dito kayo naligaw ng paunawa"

  heb 7:3- na walang ama,walang ina walang tandaan ng lahi "walang pasimula ng mga araw ni katapusan "ng anak ng DIOS AY NANATILING saserdote magpa kailan man.


  anong ibig sabihin nito sa talata na yan? sagot.

  hindi po sinabi o isinulat sa biblia ang kanyang background ni melquisedec gaya kung sino ang kanyang ama at ina,kung kailan siya ipinanganak at kung kailan sya namatay o ang tandaan ng kanyang lahi. ang biblia po ay silent tungkol dito.

  si melquisedec ay tao rin na ipinanganak at namatay.

  si kristo po ay inihin tulad ni melquesidec dahil sa posisyon na natamo nya. si melquisedec ay saserdote ng DIOS AT TINAWAG NA ANAK NG DIOS, AT GANON DIN SI kristo siya ay hataas na ssserdote at sinabi nya ako anak ng DIOS.

  SA BIBLIA si jesus tinawag na mas dakila kay solomon.hindi ibig sabihin si jesus ay si solomon na.

  si jesus tinawag na katapusang adan hindi ibig sabihin sya na si adan.

  kung si melquisedec ay si kristo jesus: ang kinalabasan noong panahon ni abraham ay lumitaw na si kristo bilang tao dahil itong si melquisedec na si kristo ay binasbasan si abram.
  ka gimbal gimbal na pang unawa ni anonymous.


  kung ipipilit mo anonymous ang baluktok mong pang unawa na si jhvh at si melquesidec ay si kristo kailangan sagutin mo ang simpleng kong mga katanungan:

  1,ilang beses nag anyong tao ang DIOS MO?
  2,kailan po nagiging tao si kristo?
  3,kung si jhvh,at si kristo,at si melquisedec ay iisa sino ang DIOS NILA?
  4,SANG-AYON ka ba na ang lahat ng tao ay may pasimula?

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ kung si melquisedec ay si jhvh bakit siyay saserdote ng kataastaasang DIOS?EH SYA MISMO rin yon?]

   Isa lang ang lumalabas kpg sinabing si yhvh at Melchi ay iisa at ito nga ay isang postion. hndi pwd makapunta ng direkta sa ama ang mga tao kundi klngan dumaan ito sa priest na tga pamagitan.

   kung meron man na nagsasalita nung time ni abraham walang iba kundi si Melchi na isang Verbo. si yhvh ay si Verbo!

   Delete
  2. [ kung ipipilit mo anonymous ang baluktok mong pang unawa na si jhvh at si melquesidec ay si kristo kailangan sagutin mo ang simpleng kong mga katanungan:

   1,ilang beses nag anyong tao ang DIOS MO?
   2,kailan po nagiging tao si kristo?
   3,kung si jhvh,at si kristo,at si melquisedec ay iisa sino ang DIOS NILA?
   4,SANG-AYON ka ba na ang lahat ng tao ay may pasimula?]


   pakihanap lng sa Gensis kung meron ka mababasa na si Melchi at isang tao na pari?

   kung wala humingi ka ng sori sa akin dahl sa nag iimbento ka na naman ng basurang paguusapan.

   dahl dyn lht ng tanong mo laglag!


   ngayun pakibasa nga uli un sinabi ni Pablo sa Heb 7.

   Hebreo 7:3
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   3 Wala siyang ama o ina,

   wala siyang talaan ng mga angkan.

   Ang kaniyang mga taon ay walang simula,

   ang kaniyang buhay ay walang wakas.

   Siya ay natutulad sa anak ng Diyos.

   Siya ay nanatiling saserdote magpakailanman.


   - siya ba ay Tao?

   "Ang kaniyang mga taon ay walang simula, ang kaniyang buhay ay walang wakas"


   kung si Krsito ay nilalang lang sino ang mataas? si Melchi o si Kristo?

   nagtatanong lng ako ang sa tingin ko checkmate ka na sister.

   Delete
  3. to anonymous:

   sabi mo paki hanap lng sa genesis kung meron kang mababasa na si melchi ay tao na pari?

   eh anong tingin mo kay melquisedec espiritu?kung espiritu sya paano sya maghahari sa salem eh hindi sya nakikita.

   eh basahin mo sa biblia na si melchi ay si kristo iisa.yan lang ka simple.

   ano ngayon kung sabihin ko sayo si melquisedec ay tao?ang tutol ka?
   kung para sayoy hindi tao? mababasa mo ba na si melchi ay spiritu?

   kung e compare mo kung sino ang mas mataas eh obvious si kristo ho.

   mali ang pang unawa mo sa heb 7:3 gaya ng pang unawa mo sa gen 2:24

   Delete
  4. [ eh anong tingin mo kay melquisedec espiritu?kung espiritu sya paano sya maghahari sa salem eh hindi sya nakikita]

   maganadang tanong yn. anu ba ang pagkakaintindi mo sa word ni Pablo sa Hebrew 7?

   Hebreo 7:3
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   3......Ang kaniyang mga taon ay walang simula,
   ang kaniyang buhay ay walang wakas.


   Tao po ba siya dyn?

   ngayun anu po ba ang ibig sbhin ng King of Salem?

   ang Salem ay Jerusalem in short call.

   Pahayag 21:2

   Ang Salita ng Diyos (SND)

   2 At akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kaniyang magiging asawa.

   Tao po rin ba siya dyn?

   nagtatanong lang po ako!

   Delete
 30. para kay anonymous juan 10:30 at sa 1+1=1?

  buti pa ang pamangkin kung 1 year old tanungin ko 1+1=2 ang sagot.kaw ANG SAGOT MO 1.

  ANONG ibig sabihin sa juan 10:30? ang sagot ay nasa biblia.

  juan 12:49- sapagkat akoy hindi nagsasalita na mula sa aking sarili;kundi ang ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos,kung ano ang dapat kong salitain. saan sila iisa?

  sagot:sa mga utos.

  juan 8:40-datapuwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyoy nagsaysay ng katotohanan NA aking narinig sa DIOS.

  SAAN sila iisa? sagot sa "katotohanan"

  juan 4:34- sinabi ni jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay sinugo at tatapusin ang kaniyang gawa.

  saan sila iisa? sagot kalooban o layunin.


  porket nabasa ni anonymous term "iisa"ay sya na rin yon.

  basa tayo ng talata na gumamit na "iisa o isa"

  juan 17:11- bandang b, amang banal ,ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin upang silay" maging isa" na gaya naman natin.

  ibig mo bang sabihin anonymous na itong mga apostoles ay naging si jesus at DIOS RIN? DAHIL BA SA TALATA SILAY maging isa na gaya naman natin?

  basahin natin ang biblia kung sila bay iisa?

  buhat 2:34-35-sinabi ng panginoon sa aking panginoon maupo ka sa kanan ko....sinong nagpaupo at sinong pinapaupo?

  36,pakatalastasin nga ng boung angkan ni israel na ginawa ng DIOS na panginoon at kristo itong si jesus.....

  sila bay iisa? sino itong DIOS NA gumawa kay jesus ng panginoon at kristo?

  wag mong sabihin sya rin ang gumawa ng kanyang sarili na panginoon at kristo ,eh sya nga rin ang DIOS NA GUMAWA EH, KUNG ganito pang unawa mo hibang ka na talaga.

  1 pedro 3:22- na nasa kanan ng DIOS,PAG AKYAT niya sa langit na pinasakop sa kanya ang mga anghel at ang kapamahalaan ang mga kapangyarihan.

  iisa parin ba sila?sino yong nasa kanan?at sino itong nag bigay ng kapamahalaan na nasa kanan?

  heb 7:24- sapagkat hindi pumasok si cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay,na kahalintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng DIOS dahil sa atin.

  masasabi mo ba sa talatang ito iisa sila?wag mong sabihin gumamit si jesus ng salamin para makita ang kanyang sarili tapos sabihin nya humarap sya sa DIOS?


  kung laliman mo pang unawa mo may kaharap si jesus at ito ang tunay na DIOS AMA SI JHVH.  ReplyDelete
  Replies
  1. alam mo anonymous bakit maraming naligaw sa pang unawa sa biblia dahil po sa pag tanggal ng pangalan ng DIOS SA BIBLIA.

   KAYA gaya mo si jhvh ay si cristo na. dahil jan sa ibat ibang biblia ang ginamit ay ama,lord,god,

   kaya yong nabasa mo ang" ako at ama ay iisa" ang conclusion mo si jhvh ay si kristo.

   kung tatanungin kita sa talata mo na ginagamit juan 10:30 sino ang pangalan na ama don?ibig sabihin sya parin yon? dapat kung totoO yan na sila iisa ng pag ka DIOS EH DAPAT SABIHIN NI JESUS."AKO RIN ANG AMA AT AKO RIN ANG anak"

   kung nalilito ka sa mga talata humanap ka ng verses na nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin sa talata na iyon siguro pwedi po tingnan ang buong context at footnote at yong cross reference.dahil ang biblia ay walang contradik sa isat isa.

   Delete
  2. [ buti pa ang pamangkin kung 1 year old tanungin ko 1+1=2 ang sagot.kaw ANG SAGOT MO 1.
   ANONG ibig sabihin sa juan 10:30? ang sagot ay nasa biblia.]

   Ikaw ang tanungin ko at sana wag ka magsinungaling.

   kpg sinabing Ako at ang Ama ay Iisa,
   hndi ba ang kalalabasan ay 1(Jesus) +(at) 1{Ama) =(ay) 1(Iisa) ?

   tama ba o hindi? so anu ang pagkakaintindi mo sa word na "at"? ibig sbhin isama o addition.

   Delete
  3. [ wag mong sabihin sya rin ang gumawa ng kanyang sarili na panginoon at kristo ,eh sya nga rin ang DIOS NA GUMAWA EH, KUNG ganito pang unawa mo hibang ka na talaga.]

   alam mo sister kung tatanggapin mo na dalawa ang gumawa sa mga bagay palagay ko sove na ang problema mo. hindi namn tlgng isa ang Diyos kundi ito ay dalawa base sa Gen 2:24 at Gen 1:26. wag mo na ipilit na me isang diyos katulad ng paniniwala ng mga iglesya. hindi po tio theme ng bible.

   ang Father ang nagutos sa Mother na gumawa ng tao. katulad din ito sa magasawa na nagplano para magkaanak. ganun lng ka simple ang analogy ng creation.

   Delete
  4. [ juan 17:11- bandang b, amang banal ,ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin upang silay" maging isa" na gaya naman natin.

   ibig mo bang sabihin anonymous na itong mga apostoles ay naging si jesus at DIOS RIN? DAHIL BA SA TALATA SILAY maging isa na gaya naman natin?]


   kaht malayu ang ehemplo mo sasagutin natin yn.

   ilan ba ang Diyos ng Genesis sa 2:24 at 1:26?

   Delete
  5. [ masasabi mo ba sa talatang ito iisa sila?wag mong sabihin gumamit si jesus ng salamin para makita ang kanyang sarili tapos sabihin nya humarap sya sa DIOS?]

   dedertesahin na kita nu sa haka haka ninyong doktrina.

   ang sabi nila ang God ay Omnipotent and only with a special power to create.

   ito ang tanong ko base sa doktrina ninyo.

   Bakit kailngan pang lalangin si Kristo at gawin Diyos ayon sa inyo? anung sense ta klngan pa ng Diyos ang katulong sa paglalang?

   wala po d ba? sinasabi na nga na ang God ay Omnipotent na kaya niya lalangin kht walang ksma ito.

   bakit? bakit klngan png gawing Diyos si Kristo?

   yun magiging sagot mo tatawanan ko na lng!

   Delete
  6. [ kung tatanungin kita sa talata mo na ginagamit juan 10:30 sino ang pangalan na ama don?ibig sabihin sya parin yon? dapat kung totoO yan na sila iisa ng pag ka DIOS EH DAPAT SABIHIN NI JESUS."AKO RIN ANG AMA AT AKO RIN ANG anak"]

   yn ang napapala dun sa mga tanong hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. sinabi na nga na ang Ama ay isang posisyon na pwd iwanan at pwd pumalit yun ksma ni rin Diyos sa paglalang. kya nga un plural na "Natin" at "Ating" sa Genesis 1:26 ay isang sign na higit sa isa ang bilang ng Diyos sa Genesis.

   yn sampol mo ay nagpapahiwatig na naniniwala ka lng na iisa ang Diyos mo. sabagay marami nmang diyos na lumitaw sa ibaba ng mundo kya ganun ang mga ipinamamalas mong mga sagot na BASURA SA BIBLIA ANG YAN!

   Delete
  7. [ KAYA gaya mo si jhvh ay si cristo na. dahil jan sa ibat ibang biblia ang ginamit ay ama,lord,god]

   Jehovah na naman! iwasan mo gamtiin ang gawa ng tao at manatil ka lng sa original form na yhvh. hndi tinatanggap yn sa biblia. masyado ka nagpapaniwala sa mga talino ng mga tao.

   so bakit sa huling yugto ng buhay niya hndi niya ginamit ang name ng Diyos ninyo?

   Mateo 27:46

   Ang Salita ng Diyos (SND)

   46 Nang mag-iikasiyam na ang oras, si Jesus ay sumigaw nang may malakas na tinig. Sinabi niya: Eli, Eli, lama sabachthani? Ang ibig sabihin nito ay: Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?

   bakit hindi jehovah ang nabanggit niya?

   nakalimutan ba niya ang name ng Diyos niya?

   o si Kristo ay si yhvh?

   nagtatanong lang ako sister.

   Delete
  8. kapated ung tanong mo magka hulagan yan na wlang galang si jesus yan kon wari patolong ka nang ama mo kon wari pedro panglan tatay mo sabi pedro tulungan mo ako magka hulugan wala ka galang tatay mo f ako tatay mo sapakin kita wla kang galang sa akin .

   Delete
  9. kung gusto mong talata na si jesus gumamit ng jhvh basahin mo mark 12:29, at mateo 4:9.sa hebrew word at greek

   ito ka na naman palpak pang unawa mo sa rev 21:1-2.kung gusto mo turoan kita kung anong ibig sabihin sa talata na yan.

   Delete
  10. [ kapated ung tanong mo magka hulagan yan na wlang galang si jesus yan kon wari patolong ka nang ama mo kon wari pedro panglan tatay mo sabi pedro tulungan mo ako magka hulugan wala ka galang tatay mo f ako tatay mo sapakin kita wla kang galang sa akin .]

   para kaneno po ba yon tanong nio genoo?

   Delete
  11. [ kung gusto mong talata na si jesus gumamit ng jhvh basahin mo mark 12:29, at mateo 4:9.sa hebrew word at greek

   ito ka na naman palpak pang unawa mo sa rev 21:1-2.kung gusto mo turoan kita kung anong ibig sabihin sa talata na yan]

   basahin nga natin kung me jehovah un mga talata.

   Mark 12:29
   21st Century King James Version (KJ21)

   29 And Jesus answered him, “The first of all the commandments is: ‘Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord

   yun Lord po ay katulad din ng yhvh ng hebrew.

   pakinggan niyo.

   Exodus 3:13-15

   21st Century King James Version (KJ21)

   13 And Moses said unto God, “Behold, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, ‘The God of your fathers hath sent me unto you,’ and they shall say to me, ‘What is His name?’ what shall I say unto them?”

   14 And God said unto Moses, “I Am That I Am.” And He said, “Thus shalt thou say unto the children of Israel, ‘I Am hath sent me unto you.’”

   15 And God said moreover unto Moses, “Thus shalt thou say unto the children of Israel: ‘The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you.’ This is My name for ever, and this is My memorial unto all generations.

   ito po ay King James Version na gumamit ng Jehovah sa mga translations.

   - they shall say to me, ‘What is His name?’ what shall I say unto them?

   - And God said unto Moses, “I Am That I Am.” And He said, “Thus shalt thou say unto the children of Israel, ‘I Am hath sent me unto you.’

   - ‘The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you.’

   ***********This is My name for ever*******************

   nsaan po ba ang jehovah dyn?

   Delete
  12. [ ito ka na naman palpak pang unawa mo sa rev 21:1-2.kung gusto mo turoan kita kung anong ibig sabihin sa talata na yan ]

   wag naman po! alam ko naman baluktot din yun pangunawa niyo dyan.

   anu ba ang nakalagay?

   Revelation 21:1-2
   21st Century King James Version (KJ21)

   21 And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea.

   2 And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of Heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

   - kung si Melchi ay walang simula at wakas na ktulad ng kay Kristo saan siya pwd maghari? sa langit o sa lupa?

   Delete
  13. [ kapated ung tanong mo magka hulagan yan na wlang galang si jesus yan kon wari patolong ka nang ama mo kon wari pedro panglan tatay mo sabi pedro tulungan mo ako magka hulugan wala ka galang tatay mo f ako tatay mo sapakin kita wla kang galang sa akin .]

   hende koh ma gets ang tanong moh kapated. sa aken ba yan tanong moh? o sa eba?

   Delete
 31. Bakit ba ayaw tumigil ng iba diyan sa paggamit ng pangalang Jehovah na GAWA LANG NAMAN NG TAO? Isang paring monghe ang lumikha niyan. Pangalawa, pinangangalandakan nila na ito ang pangalan ng orgnisasyon nila na kung tutuusin ang unang pangalan na ginamit nila ay BIBLE SCHOLARS? At, nakapagtataka ba eto? HINDI! Dahil base sa kasaysayan, PAIBA-IBA, PAPALIT-PALIT ang doktrina ng mga Saksi ni Jehovah. Kaya tupad na tupad ang sinasabi ng Bibliya sa kanila, parehong mahuhulog sa hukay ang umaakay at ang inaakay na PAREHONG BULAG.

  Iisa lamang talaga ang Diyos, isang katotohanang nahayag lamang sa mga tunay na pinili:

  "However, for us believers, There is one God the Father.
  All things come from him, and we belong to him.
  And there is one Lord Jesus Christ.
  All things exist through him, and we live through him.
  But not everybody knows this..." (1 Cor 8:6-7)

  At ang mga naniniwala sa hidwang pananampalataya na ang Cristo o ang Holy Trinity ay ang tunay na diyos ay bunga ng kanilang pagsalig sa katalinuhan ng tao. Kaya di nakapagtataka na nagkakaroon tuloy sila ng masalimuot na pang-unawa hanggang sa umabot na sumalig na lamang sa kanilang panlupang anolohiya.

  --Bee

  ReplyDelete
  Replies
  1. BASAHIN MO LUKAS 1:32 AT SALMO 83:18 SA LUKAS SI JESUS ANAK SA KATAASTAASAN SA BUONG LUPA SA SALMO SI JEHOVAH ANG KA TAASTASAN SA BUONG LUPA IBIGSABIHIN SI JEHOVAH ANG AMA NI JESUS TAMA ANG MGA SAKSI:

   Delete
  2. to bee:

   kaw bee para kang helo rin gaya ni anonymous.wag mong lalapastanganin ang pangalang jehovah.kung AYAW NYONG GUMAMIT EH WAG. ILAN BA BEE ANG alam mo na version sa biblia?

   sege nga mag lantad ka ng lhat na version ng bible? hindi pwedi guni guni mo lang puro ka lang dakdak ng dakdak.diba kung magparatang ka kailangan na mabigat na ebedensya ay patunayan mo? mas magaling ka p ba sa mga bible scholar?

   correction bee hindi kami tinatawag na bible scholar ang info mo maling mali.

   Delete
  3. TO BEE WEEZER:

   SAYANG lang ang talino mo na makalupa bee:

   hindi oobra sa amin yan, ito ba ang aral nyo na si jesus naka luklok sa knan ng DIOS AY TAO? AT NANG PUMUNTA SA LaNGIT ay tao?nang binuhay muli ay tao at pagbabalik ay tao parin?ooohhhhhhhhsss

   Delete
  4. [ IBIGSABIHIN SI JEHOVAH ANG AMA NI JESUS TAMA ANG MGA SAKSI:]

   magaling! magaling! isa lang po ang tanong ko.

   bakit hindi Jehovah ang sinambit ni Krsito sa huling yugto ng knyang buhay?

   Matthew 27:46
   And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is to say, “My God, My God, why hast Thou forsaken Me?

   Bakit po hndi jehovah ang ginamit ni Kristo?

   Delete
  5. [ BASAHIN MO LUKAS 1:32 AT SALMO 83:18 SA LUKAS SI JESUS ANAK SA KATAASTAASAN SA BUONG LUPA SA SALMO SI JEHOVAH ANG KA TAASTASAN SA BUONG LUPA IBIGSABIHIN SI JEHOVAH ANG AMA NI JESUS TAMA ANG MGA SAKSI:]

   basahin nga natin brother.

   Luke 1:32
   21st Century King James Version (KJ21)

   32 He shall be great and shall be called the Son of the Highest; and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David

   Lord God ang nakalagay po.

   ito po ang tanong ko sa inyo.

   sino po ba mataas? si Kristo o yun God sa Luke 1:32 pagdating sa Lordship?

   Revelation 19:16
   And He hath on His vesture and on His thigh a name written: King Of Kings, And Lord Of Lords

   ikumpara!

   Psalm 136:3
   O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth for ever.

   sino ang mataas sa kanila?

   Delete
  6. [ "However, for us believers, There is one God the Father.
   All things come from him, and we belong to him.
   And there is one Lord Jesus Christ.
   All things exist through him, and we live through him.
   But not everybody knows this..." (1 Cor 8:6-7)]

   to Bee(sogo)

   sino po ba ang mataas pagdating sa Lordship?
   si Lord jesus?

   Revelation 19:16
   And He hath on His vesture and on His thigh a name written: King Of Kings, And Lord Of Lords

   o si Lord God?

   Luke 1:32
   21st Century King James Version (KJ21)

   32 He shall be great and shall be called the Son of the Highest; and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David

   antay ko sagot mo tungkol dyn.

   Delete
 32. Mali ang pagka intindi nitong naniniwala na si Cristo ay Dios sa mga nakasulat sa Biblia,.

  Hal. ang nakasulat sa Corinto,.na hindi magmamana ng kaharian ang laman at dugo..

  Ang pagkaintindi niya ay Dios si cristo dahil si cristo ay nasa langit na..

  ngayon kung susundan po natin ang kanyang maling line of reasoning,.

  Magiging dios po pala ang mga taong ililigtas ni cristo pagdating ng araw ng paghuhukom..sapagkat sila po ay magmamana ng kaharian ng dios..

  Sige nga Anonymous na naniniwalang si cristo ay Dios..magiging Dios din po ba at hindi na tao ang mga taong ililigtas ni cristo pagdAting ng araw ng paghuhukom?

  Antayin ko sagot mo..

  Call Me X-Catholic..

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ Magiging dios po pala ang mga taong ililigtas ni cristo pagdating ng araw ng paghuhukom..sapagkat sila po ay magmamana ng kaharian ng dios.]

   well kung bubuksan mo maige ang line of reasoning mo rin anu ba ang pagkakaintindi mo sa word na "Kingdom of God"?

   Sa Biology field ang term na Kingdom ay group o racial stocks na kgya ng kingdom of plants or kingdom of animals.

   We have a kingdom of angels which mean to imply a group of angels.

   Pagdating sa Kingdom of God ito ba ay Group of God?

   tandaan po natin na sa Genesis 1:26 ang term na Lalangin natin ay hndi nagpapahiwatig na isahang Diyos kundi ito ay More than one God.

   1 Juan 3:2
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya.

   - tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya.

   Kung si Kristo ay Diyos anu pa ba mangyayari sa mga sinagip?

   Ngayun hahanappin natin kung Diyos nga ba si Kristo sa biblia.

   Philippians 2:6
   who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God,

   hindi po siya in the form of man but in the form of God.

   siya po ay naturally a God.

   ngayun kung naghahamon ka sa pagka diety ni Kristo sagutin mo ito.

   Sino ang Lord of the sabbath ng Old at New testament?

   sa magiging sagot mo biblangan na kita hanggang mapa-amin kita na God si kristo.

   Delete
  2. to anonymous:

   ano ang ibig sabihin ng kaharian ng DIOS o KINGDOM OF God?

   ANG SUMAGOT HINDI ANG BIOLOGY field.

   biblia sasagot:

   daniel 2:44-at sa mga araw kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang DIOS SA LANGIT NG ISANG KAHARIAN ,na hindi magigiba kailan man,o ang kapangyarihan man niyao`y iiwan sa ibang bayan;kundi pagpuputolputolin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yao`y lalagi magpa kailan man.

   ang hari sa kaharian ng DIOS AY SI jesus.ang AMA ang pumili sa kanyang bugtong na anak .at si jesus ay may mga kasama pa na mga hari.

   kapag sinabing kaharian,may hari may mga alagad at mga sakopan,at may kautosan,instituation,principle,hudicial,at iba pa.

   Delete
  3. [ kapag sinabing kaharian,may hari may mga alagad at mga sakopan,at may kautosan,instituation,principle,hudicial,at iba pa]

   Alam mo sister hndi natin pwd etsepwera ang field of biology samatalang ito ang tinatag ng father nung nilalang niya ang mga hayup at halaman na ksama ang tao.

   Basahin po natin.

   Genesis 1:21
   So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good

   Kingdom is related to "kind" base in Biology

   yun word na "kind" means classification or ranks or group katulad ng ginawa ng Diyos sa creation niya.

   kya kpg sinabing kingdom of man alam natin na kabilang tayu sa kind of human flesh that we have.

   kpg sinabing Kingdom of God alam natin na ito ay tumutukoy sa kind or classification or a group of God.

   accepted din yun word na kingdom to mean the form of govenment sa future time. kya lng yun word na "government" ay tumtukoy sa tao din.

   what is a government?

   A governing body or organization, as:
   a. The ruling political party or coalition of political parties in a parliamentary system.
   b. The cabinet in a parliamentary system.
   c. The persons who make up a governing body.

   Tao ba ang mga ito o hindi? therefore government means the people!

   Delete
 33. Anonymous17 June 2013 10:08

  [ God day Bro. as you can read 1 Tim. 2:5-6, is there any words that support the deity of Jesus Christ?]

  [[hndi muna ako sasagot sa tanong mo habang hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa 1 Tim 2:5-6.

  dahl ang sabi mo tinawag siya tao sa v5 peru kung babasahin mo ang v6 ang dahilan kung bakit ginamit pa ni pablo ang word na "Tao" kay Kristo.

  alam natin na ang v5 ay konektado sa v6.

  kaya sagutin mo un tanong ko : kailan naging tao si Kristo base sa v6? ]]

  Good Day Bro. diba sinagot ko na yan sa uang paliwanag palang? Pero dahil inulit mo lang ang tanog, uulit ko nlng din ang sagot ko:

  "kahit balik-balikan pa natin ang pagbasa sa versikolong ito. Hindi mawawala ang KATOTOHANAN na itinuturo dito. Ano yun ULIT?. ISANG DIYOS na AMA, at ang ISANG TAO na si CRISTO JESUS. May sinasabi ba ditong dios si CRISTO? WALA.........poh!"
  ______________
  "For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus,"(1 Tim. 2:5, NKJV) -[6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon. (1 Tim 2:6)] -

  “Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know— (Acts 2:22, NKJV)

  "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God."( Col. 3:1)

  These verses explicitly taught us that Jesus Christ is a MAN kahit na Siya ay nasa langit na.

  Kung sa tingin mo si Cristo ay biglang naging Diyos pag dating Niya sa langit di sana'y Diyos na Cristo ang pinangaral ng mga Apostol di po ba? At lalabas na ilang DIYOS? 1+1 = 2. napaka simple nito bro, isang(1)Diyos na nakaupo sa truno + (1)siang Diyos na nakaupo sa kanang kamay = (2) dalawang DIYOS [ang lilitaw] --MAKE SENSE?--

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ "For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus,"(1 Tim. 2:5, NKJV) -[6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon. (1 Tim 2:6)] ]

   Hndi ba sinagot ko na rin ito bakit nag post ka uli ng maling sagot?

   ang sabi ko un Mediator ay hndi nagsasaaad na siya ay tao. ang Mediator ay isang psosisyon sa isang tanggapan.
   inuulit ko uli na ang salitang One God ay hndi nagpapahiwatig din ng isahan.

   John 10:30
   21st Century King James Version (KJ21)

   30 I and My Father are one.

   kailan sasabhin na ang isa ay isa?

   Juan 10:30
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   30 Ako at ang Ama ay iisa.

   ang salitang Iisa sa termno ng biblia ay MAG-ASAWA!

   sa talata lumalabas na si Kristo at ang Father ay MAG-ASAWA!

   basahin po ito:

   Genesis 2:24
   New International Version (NIV)

   24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh

   kung si Adan ang binabanggit sa talata sino ang mga Magulang ni Adan?

   tandaan po natin na kung me Father me Mother din naman.

   Yun salitang Mediator ay gawain isang Priest ng israel.
   kung paano sila ang humaharap sa tao na kumakatawan sa Diyos.
   therefoe ang Priest representative ng Diyos pra sa tao.

   Hebreo 7:3
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   3 ..... Ang kaniyang mga taon ay walang simula, ang kaniyang buhay ay walang wakas.
   Siya ay natutulad sa anak ng Diyos.
   Siya ay nanatiling saserdote magpakailanman.

   Kung si Kristo ay tao lang paano sinabi ni Pablo na siya ay walang pinagmulan at wakas?

   isa lang ang lumalabas dyn. SIYA PO AY DIYOS!

   ngayun kung tutol ka PROBLEMA MO NA YAN!

   Delete
  2. [ "kahit balik-balikan pa natin ang pagbasa sa versikolong ito. Hindi mawawala ang KATOTOHANAN na itinuturo dito. Ano yun ULIT?. ISANG DIYOS na AMA, at ang ISANG TAO na si CRISTO JESUS. May sinasabi ba ditong dios si CRISTO? WALA.........poh!"]

   isang Diyos na ama daw? peru hndi naman sainabi na isang tao si Krsito.

   ang salitang isa sa bersyon ng biblia ay dalawa po.
   kya wag niyo ng sabhin na isa lng ang Diyos dalh sa biblia ito ay dalawa o Magasawa. (Gen 2:24)

   Delete
 34. At kung magkagayun man, naayun pa ba yan sa doktrina ng banal na kasulatan o sumasalungat sa ARAL ng DIYOS? Ganito ang paliwanag:

  -No OTHER GOD BESIDE :

  "I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me.." (Is. 45:9 KJV)
  >>(Cristo nasa kanang kamay,katabi ng Diyos// Hindi pweding maging isang dios)

  -THERE IS NONE LIKE ME:

  "Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me," (Is. 46:9) >>(Christ is also TRUE GOD //failed)

  -NO GOD BEFORE ME nor AFTER ME :

  "But you are my witnesses, O Israel!" says the LORD. "And you are my servant. You have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. There is no other God; there never has been and never will be." (Is. 43:10)
  >>(kahit na una, huli, o kasabay Christ cannot be TRuE GOD// failed)

  These verses shows that GOD Himself closed any room from other gods to be known as TRUE GOD! For HE declared that HE alone is GOD that we have to recognized as His chosen people.

  Ngayun sa'ng banda natin ilagay si Cristo mo bilang tunay na diyos? Gayung malinaw pa sa sikat nang araw na isa lang ang tunay na Diyos.

  Sino ba ang Isang tunay na Diyos na ipinakilala sa Matandang Tipan? at sinasang-ayunan ba ito ng Bagong Tipan?

  ANG DIYOS SA MATANDANG TIPAN:

  "Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayo'y bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno?" (Mal. 2:10). -Tinawag na iisang Diyos ang AMA na sinang-ayunan din naman ng Bagong Tipan.

  ANG DIYOS SA BAGONG TIPAN:

  "Nguni't sa ganang atin ay MAY ISANG DIOS LAMANG, ANG AMA na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya."( 1 Cor. 8:6)

  "Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, AMA, dumating na ang oras;...Ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang IISANG TUNAY NA DIYOS, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo." (Jn.17:1;3)

  Napakalinaw... Ang Diyos sa matandang tipan ay siya ring Diyos na pinatutunayan ng bagong tipan. Yun ay walang iba kundi ang AMA. Ang iisang Tunay na Diyos.

  Kung gayun. Ang aral na Si Cristo ay tunay na Diyos ay hindi aral mula sa biblia.

  Ano ba ang babala ng mga Apostol sa mga taong tumanggap ng ibang Aral na hindi nag mula sa magandang balita ni Cristo, o nangaral man na iba sa sa kanilang(apostol) pinangagaral? Sabi ni Apostol Pablo, kahit siya o sino mang anghel na mgarala na iba sa ipinangaral na ay parurusahan ng Diyos.

  "Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo a at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita; kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang Magandang Balita ni Cristo.Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo, at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng Magandang Balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo.

  BABALA poh mga kaibigan, ingat-ingat po kayu sa mga aral na tinatanggap ninyo. Bago kayo maparusahan ng tuloyan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ "I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me.." (Is. 45:9 KJV)
   >>(Cristo nasa kanang kamay,katabi ng Diyos// Hindi pweding maging isang dios)]

   Yn ang mahrap sau. mas pinagagana mo ang human instinct mo kesa ung Godly Instinct. kpg ba sinabing isa ito ba ay isa lng tlga?

   Juan 10:30
   Ang Salita ng Diyos (SND)

   30 Ako at ang Ama ay iisa

   so kailan sasabihin na ang isa ay ISA?

   Delete
  2. [ BABALA poh mga kaibigan, ingat-ingat po kayu sa mga aral na tinatanggap ninyo. Bago kayo maparusahan ng tuloyan.]

   Well kung gusto mo ipahiwatig na kau ang nasa Loob at kami ang nasa Labas anu po ba ang sianbi ni Kristo?

   Revelation 18:4
   21st Century King James Version (KJ21)

   4 And I heard another voice from Heaven, saying, “Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her


   Hindi ba ang sianbi niya Lumabas ang nasa Loob?

   sinong nasa Loob? at sino ang nasa Labas?

   Delete
  3. [ "Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me," (Is. 46:9) >>(Christ is also TRUE GOD //failed)]

   WHAAAAT?

   kung totoo yn ito ang sagutin mo ito.

   sino ang Lord of the sabbath sa Luma at sa Bagong tipan?

   tingnan natin kung masasagot mo ito.

   Delete
  4. [ "But you are my witnesses, O Israel!" says the LORD. "And you are my servant. You have been chosen to know me, believe in me, and understand that I alone am God. There is no other God; there never has been and never will be." (Is. 43:10]

   Ooops! kung hindi si Krsito yn sino naman itong nagsalita sa Revelation

   Revelation 22:12-13
   21st Century King James Version (KJ21)

   12 “And behold, I come quickly, and My reward is with Me, to give to every man according as his work shall be.

   13 I am Alpha and Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.

   sino darating? si Kristo po sa huling panahon.

   ikumpara!

   Isaiah 44:6
   “Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts: I am the First, and I am the Last, and besides Me there is no God

   sino ang Alpha at Omega ng Revelation at isaiah?

   checkmate!

   Delete
 35. nung una sabi mo "Thru Blood" bakit sa bandang hulia "Thru blood and body"?

  I just want to stress the point bro na mali ang sinabi mo na [tanging katawan ni Krsito ang kailnagn pra sa ikatutubos ng kasalanan]. kaya gumawa ako ng corrective action in behalf sa sinabi mo di po bah?? baka po kasi may maniwala jan.. naku. :)

  and besides, d lng namn yan ang mali na nabanggit mo dito eh.. ito pang isa ah: [alam mo na ang sagot ko ay tama na kailngan niya maging Tao pra tubusin ang mga kasalanan ng mga tao] -san mo naman kaya nabasa na mga aral na yan? sa . ..
  . . .KOMIKS BA?? `_^

  at ito pa poh: [imposible naman na ang Ama ay Diyos, tao nmn ang anak. hndi po ganun sister kundi ang anak kailangan ay Diyos din.] - napaka literal naman po ata yan kaibigan. Kaylan po pala nanganak ng isa pang diyos ang diyos mo kaibigan? pakibasa naman basa naman poh?

  heto pa poh: [lumalabas sa aking pagsusuri na ang word "God" ay isang Famnily.] -note: aking pagsusuri/self taught.
  tulad ng sabi mo: [kpg sinabi ksing Father and Son alam natin na si Kristo ay Diyos din. God the father and ofcourse we have God the son. family of God ang pinaguusapan natin dito.] -again: own openioun/ self taught.

  ito pa poh: [at bakit tinawag na Father ang God niya samatalang wala naman siyang Mother?]

  at heto pa: [kpg me Father me Mother din d ba? paano magkakaruun ng anak kung Father lang?]
  kaya ganito ang ilustration mo: [sabi ng Father sa Mother : Lalangin NATIN ang tao ayon sa ATING wangis.]

  heto pa bro: [ang salitang "Image" sa Genesis 1:26 ay me kahawig sa salitang reflection sa salamain. ']
  -reflection lang po ba ang ibigsabihin ng 'Image'? :-)

  bro seryoso kaba dito?? pasinsya napo ah, hinde mn magandang sabihin na mali ang tanong mo at mga ilustrasyon mo pero.....? Iwan..? siguro dahil ang tali-talino mo ^_^ kaya siguro napakahirap ng tanong mo ang tindi ksi ng lohika mo eh.. ^_^

  TABI TABI POH.... `_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. may pahabol lang po..

   heto pa poh: [lumalabas sa aking pagsusuri na ang word "God" ay isang Famnily.] -note: aking pagsusuri/self taught.
   tulad ng sabi mo: [kpg sinabi ksing Father and Son alam natin na si Kristo ay Diyos din. God the father and ofcourse we have God the son. family of God ang pinaguusapan natin dito.] -again: own openioun/ self taught.

   BAT ABSENT DYAN ANG GOD THE MOTHER??

   TABI TABI POH... :=)

   Delete
  2. [ bro seryoso kaba dito?? pasinsya napo ah, hinde mn magandang sabihin na mali ang tanong mo at mga ilustrasyon mo pero.....? Iwan..? siguro dahil ang tali-talino mo ^_^ kaya siguro napakahirap ng tanong mo ang tindi ksi ng lohika mo eh.. ^_^

   TABI TABI POH.... `_^]

   serious? bakit hindi pa ba ito serious discussions?

   i see! akala ko totohanan na. anu gusto mo? mag comedy tayu?

   ok. sa biblia ang Diyos ay Mag-asawa.

   basahin po natin ito.

   Genesis 2:24
   21st Century King James Version (KJ21)

   24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife; and they shall be one flesh

   kung si Adan ang tao na binanggit sa talata, sino naman ang Father at Mother niya?

   sasahin mo literal? nababasa naman peru un utak hindi nakasilid sa ulo.   Delete
  3. [ BAT ABSENT DYAN ANG GOD THE MOTHER??

   TABI TABI POH... :=)]


   hahahahaha...halatang hndi ka nga nagbabasa ng biblia!

   nasaan daw ang the Mother?

   e kung masagot ko yan? anung gagawin ko sau?

   pasalamat ka naawa pa ako sau. peru sasagutin natin yan kung yn ang klngan.

   peru halikan mo muna un utak mo bka kulang lng yan sa karinyo kya hndi siya matalino.


   ngayun nasaan ang Mother?

   Delete
  4. [ napaka literal naman po ata yan kaibigan. Kaylan po pala nanganak ng isa pang diyos ang diyos mo kaibigan? pakibasa naman basa naman poh?]

   ang problema mo kasi hndi ka nagbabasa ng biblia. kung anu lang ang bngay sau ng iglesya niyo yun lng ang babasahin inyo. peru kung magbabasa ka pa sa iba png mga talata hndi mo sukat akalain na ang diyos paal ay Mag-Asawa sa simula pa lang.

   basa po:

   Genesis 2:24
   21st Century King James Version (KJ21)

   24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife; and they shall be one flesh

   if the man mentioned was Adam who is his Father and Mother?

   Delete
  5. [ BAT ABSENT DYAN ANG GOD THE MOTHER?? ]

   Since requested ni WinLeor kung nasaan daw yun Mother pagbibigyan natin siya dhl sa katamran niyang maghanap sa biblia.

   Nasaan daw ang The Mother?

   eto po basahin natin:

   Pahayag 12
   Ang Salita ng Diyos (SND)
   Ang Babae at ang Dragon

   12 At lumabas ang isang dakilang tanda sa langit.
   Isang babaeng nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa kaniyang ulo ay may isang putong na may labindalawang bituin.

   2 At siya ay nagdalangtao. Sumisigaw siya sa sakit ng panganganak dahil manganganak na siya.

   3...

   4...Nakatayo ang dragon sa harapan ng babae na manganganak na, upang kapag siya ay nakapanganak na, kakainin niya ang anak.

   5 Nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya ang magpapastol sa mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Inagaw ang kaniyang anak patungo sa Diyos at sa kaniyang trono

   6 Tumakas ang babae papuntang ilang. Naghanda ang Diyos ng dako para sa kaniya upang alagaan siya ng mga tao roon sa loob ng isang libo dalawangdaan at animnapung araw.

   Ngayun itong talatang nabanggit ay me katulad din sa Genesis.

   basahin po natin:

   Genesis 3:15
   New International Version (NIV)

   15 And I will put enmity between you and the woman,
   and between your offspring[a] and hers;
   he will crush[b] your head,and you will strike his heel.

   Sino ang the Mother?

   Galatians 4:26
   But the Jerusalem that is above is free, and she is our MOTHER.

   Anu hihirit ka pa? Mahilig ka kasi magtiwala sa doktrina ninyong gawa ng tao. kya hndi kau nag tatagumpay.

   tandaan po natin na ang Doktrina ng Mundo ay lason sa taong me malayang kaisipan sa paghanap ng katotohanan.
   Delete
  6. [at ito pa poh: [imposible naman na ang Ama ay Diyos, tao nmn ang anak. hndi po ganun sister kundi ang anak kailangan ay Diyos din.] - napaka literal naman po ata yan kaibigan. Kaylan po pala nanganak ng isa pang diyos ang diyos mo kaibigan? pakibasa naman basa naman poh?]

   Kailan ba pwd sabhing ito ay literal o hindi pagdating sa Family of God?

   Hindi ba natural lang naman kpg ang Ama ay Aso natural ang anak ay tuta na aso din paglaki.

   saan ka nakakita na ang God the Father ay me anak na Tao?

   kht nababasa ito sa biblia kailangan mo ito ipaliwanag mabuti sa forum.

   Paano sinabing ang Tao ay pwd maging anak ng Diyos?

   Delete
  7. [ ito pa poh: [at bakit tinawag na Father ang God niya samatalang wala naman siyang Mother?]]

   Medyo nagugulat ako sa mga feedback na nais mo iparating dahl nababasa naman sa biblia na meron Mother sa miembro ng ka-Diyosan sa biblia.

   Meron nga ba o walang Mother? bibigyan ko n lng kau ng panahon pra suriin ito.

   Delete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  9. Mukhang malalim ang ibig sabhin ng Revelation 12. peru kung lagyan natin ng interpretations malalaman natin kung sino ang Mother na binabanggit sa Revelation.

   Pahayag 12
   Ang Salita ng Diyos (SND)
   Ang Babae at ang Dragon

   12 At lumabas ang isang dakilang tanda sa langit.
   Isang babaeng nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa kaniyang ulo ay may isang putong na may labindalawang bituin.

   [ 12 stars na katulad ng panaginip ni joseph na bumubuo ng 12 tribes of israel at ang buwan ay wife ni Jacob at ang araw ay si jacob na tinawag na israel.]


   2 At siya ay nagdalangtao. Sumisigaw siya sa sakit ng panganganak dahil manganganak na siya.

   [ persecution na nagyari kay Kristo at sa kanyang mga alagad nung nabubuhay pa sila sa ibabaw ng mundo.]

   3...

   4...Nakatayo ang dragon sa harapan ng babae na manganganak na, upang kapag siya ay nakapanganak na, kakainin niya ang anak.

   [ang dragon ay ang diablo na naginfluence sa mga hudyo na hatulan ng physical na kamatayan si Kristo sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng mga hudyo]


   5 Nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya ang magpapastol sa mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Inagaw ang kaniyang anak patungo sa Diyos at sa kaniyang trono

   [ resurrection after death]


   6 Tumakas ang babae papuntang ilang. Naghanda ang Diyos ng dako para sa kaniya upang alagaan siya ng mga tao roon sa loob ng isang libo dalawangdaan at animnapung araw.

   [ un mga disipulo ni kristo na naging miembro ng church niya ay nagibang bayan pra makaligtas lang sa mapanupil na batas ng Roma]

   ang babaing buntis na tinutukoy sa talata ay walang iba kundi ang church of God na pinangungaunahan ni Kristo na itinayu sa jerusalem.

   [Galatians 4:26
   But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother]

   Delete
 36. TO shyllacs jw:
  [hindi oobra sa amin yan, ito ba ang aral nyo na si jesus naka luklok sa knan ng DIOS AY TAO? AT NANG PUMUNTA SA LaNGIT ay tao?nang binuhay muli ay tao at pagbabalik ay tao parin?ooohhhhhhhhsss]

  Ano ba talga si Jesus para sa inyo sis? tunay na diyos o tunay tao? Hirap mo namang spellingin.

  Ganito sis Ipahayag mo ng buo ang aral n'yo Tungkol kay Cristo-Jesus(likas na kalagayan)..

  Hihintayin namin yan,..

  ReplyDelete
 37. [Ano ba talga si Jesus para sa inyo sis? tunay na diyos o tunay tao? Hirap mo namang spellingin.]

  wag mo ng antayin dahl mali rin ang sasabhin niya.

  sa akin pagsusuri si Kristo ang Diyos ng lumang Tipan at ito ay mapapatunayan sa bagong tipan.

  kht kailan hndi pa nagsalita ang Father sa mga tao. tanging si Kristo lng ang nagsasalita sa hanay ng mga pagka Diyos.

  John 5:37
  And the Father Himself, who hath sent Me, hath borne witness of Me. Ye have neither heard His voice at any time, nor seen His shape

  John 1

  21st Century King James Version (KJ21)

  1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  2 The same was in the beginning with God.

  3 All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made

  sa dalawang talatang yn nagpapatunay na tanging si Kristo lang ang humaharap na nagsasalita sa tao pra sa Diyos.

  ReplyDelete
 38. to kaibigang winleor:

  sino si jesus?

  colosas 1:15- na siya ang larawan ng DIOS NA di nakikita,ang panganay ng lahat ng mga linalang.

  rev 1:5- at mula kay jesucristo na siyang saksing tapat na" panganay"....

  rev 3:14 bandang b, saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng DIOS.

  SI JESUS PO ay siya ang pinaka una nilikha ng DIOS BAGO PA ANG GENESIS ACCOUNT.

  KAYA SA AMIN BAGO SYA NAG Anyong tao siya ay espiritu gaya ng nga anghel.

  at sa juan 1:1 ay tinawag sya na iisang dios,ito po at titulo na ukol kay jesus.

  sa biblia wala akong nabasa na si jesus ay tunay na dios.ANG NABASA ko lang ay ang iisang dios at mighty god ukol kay jesus.

  kahit tinanggap namin na si jesus ay may titulong dios hindi sya ang aming sinasamba kundi ang kanyang ama ang bugtong tunay na DIOS JUAN 17:3.

  MARAMI AKONG NABASA NA SI JESUS AY TAO.AT KAMI AY NANINIWALA DITO

  KAMI ay nangayupapa kay jesus o yumukod(obeisance)bilang sya ay tagapag ligtas,maghuhukom,hari,panginoon,at iisang dios.nag pa alipin bilang sya ang ulo sa congregation.pro ang aming pag samba ay nauukol lang sa kanyang ama"mateo 4:10".

  kaya nag anyong tao sya sa juan 1:14" at nagkatawang tao ang verbo" sinong verbo na tinutukoy nagkatawang tao" si jesus po"


  kaya si apostol juan nag sabi:

  juan 1:18 walang taong nakakita kailan man sa DIOS ANG BUGTONG na anak na" nasa sinapupunan ng ama "siya ang nagpakilala sa kanya.

  pls read proverbs 8:22-31 at provebs 30:4.supporting text above.

  kaya ng pumarito si jesus sa lupa: tru miracle


  juan 17:5-at ngayon ama luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.

  juan 17:24- father i will that they also whom thou hast given me, be with me where i am that they may behold my glory which thou hast given me:for lovedst me before the foundation of the world.

  ito ang aming pagkakilala kang jesus related sa tema na ito.


  ReplyDelete
  Replies
  1. [ sa biblia wala akong nabasa na si jesus ay tunay na dios.ANG NABASA ko lang ay ang iisang dios at mighty god ukol kay jesus.]

   tawang tawa ako sa conclusion mo sister.

   ang sabi mo hndi tunay na Diyos si Kristo peru sinabi mo na siya ay Mighty God. hndi nman nakalagay na Faked God sa Isaia 9:6.

   anu ba tlga sister? at bakit kailngan png gawing Faked god si Kristo pra maging ksma niya?

   naguguluhan ako sa doktrina ninyong medyo bulok.

   Delete
  2. to anonymous:

   mahilig kang dumagdag sa biblia anonymous,

   kung basahin mo sa juan 17:3 mataohan kana sa mali mong pang unawa.

   porket matatawag ka sa isang titulong dios eh sasambahin mo na ba? at sya rin ba ang tunay na iuukol sa juan 17:3?

   eh ang diablo tinatawag na DIOS AT SI MOISES, DAPAT BA ITONG SAMBAHIN?NO NO NO.AT KAHIT SI JESUS WALANG SIYANG sinabi na sya ang sambahin.

   at yong mga talata na ginamit mo na si jesus ay sinasamba ma di discuss din natin yan.aabot rin tayo jan.

   bakit anonymous may nabasa ka ba sa talata na si jesus tunay na DIOS SA ISAIAS 9:6.NA SUMUSOBRA KA NAMAN ATA.WAG MONG DAGDAGAN.

   Delete
  3. [porket matatawag ka sa isang titulong dios eh sasambahin mo na ba? at sya rin ba ang tunay na iuukol sa juan 17:3?
   eh ang diablo tinatawag na DIOS AT SI MOISES, DAPAT BA ITONG SAMBAHIN?NO NO NO.AT KAHIT SI JESUS WALANG SIYANG sinabi na sya ang sambahin]

   Hindi nga ba sinamba rin si kristo kht siya ay nasa laman?

   Matthew 2:8
   He sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.

   Matthew 14:33
   Then those who were in the boat worshiped him, saying, “Truly you are the Son of God

   meron isang talata na medyo malabo sa iba na katulad ninyo.

   Matthew 4:10
   Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only

   kung totoo na hndi dapat samabahin si Kristo bakit pinabayaan niya na sambahin siya ng mga tao?

   John 9:38
   Then the man said, “Lord, I believe,” and he worshiped him.

   Delete
  4. to anonymous:

   sagutin mo mga tanong ko sa reply new post date june 19 .
   bago ko sagutin yan base sa biblia.

   Delete
  5. anu ba tanong mo? baka nmn kasi paulit ulit na lng yng tanong mo kya nahihiya ka na i post dito sister?

   Delete
 39. to anonymous:

  sabi mo kahit kailan hindi nagsasalita ang father sa mga tao:

  ibig mo bang sabihin anonymous ang mother ang nagsasalita sa gen 1:26?sinong kasama nya kasi may binanggit jan na" natin" iyon ba kasama nya yon bang father o anak? hito na naman tayo pilit ka ng pilit na ang nagsasalita si kristo" the mother of genesis".

  at paki sagot din ho sa rev 21:2 anong pang unawa mo sa talata na ito,literal ba itong bagong jerusalem na may mga daan,building,gaya sa ancient city of jerusalem?i di discuss ko ito bukas.paki sagot na ho.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang kulit mo nu?

   hndi ba sinagot ko na ito ng dalawang beses? balik uli tayu.

   sabi ni Father kay Mother: Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis.

   sabi ni Adan kay Eba: Sweet, Magsex na tayu para magkarun na ng anak na hawig sa atin.


   parehas o hindi?

   ang Father ang nagsalita sa Mother at ang Mother ang nagsabi sa tao.
   hndi po pwd ang Father ang magsasalita sa Tao dahl siya ay consider the holiest being in heaven.

   kya un Mother na nasa heaven din ang humaharap sa tao na isang Verbo ng Diyos.

   sinugo ng Father un Mother at binitawan ang pagiging Mother pra maging bugtong na Anak ng Diyos.

   pansinin po natin na ang tumatayung Mother sa lupa ay yun Church na itinayu ni Kristo na nanggaling sa Jerusalem.

   Galatians 4:26
   But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother.

   Kahit kailan walang tinig ng Father ang narinig sa Lumang tipan. si Kristo lng ang narinig ng mga tao lalo na s iAbraham.

   John 8:56
   Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day; he saw it and was glad.

   anung day ang ibig ipakahulugan ni Kristo na nakita ni Abraham?

   Delete
  2. to:anonymous

   sabi mo:[sinugo ng father un mother at binitawan ng magiging mother para maging bugtong na anak ng DIOS]

   SABI MO KAPAG my father, my mother din at anak:

   bakit kailangan pa ang mother ay magiging anak?eh my anak naman sila,bakit si father mo at si mother mo hindi ang kanilang anak mismo ang ipinapadala sa lupa?

   sigurado ako mag kaiba tayo ng DIOS,DAHIL ANG DIOS KO AY ang tunay


   yong sabi mo na sinugo ng father un mother at binitawan ang pagiging mother pra maging bugtong na anak ng DIOS.

   HAKA HAKA MO LANG ITO.BASAHIN MO SA BIBLIA.MAHILIG KA MAG INSIDE comments na baluktot wala naman nakasulat sa biblia.

   sabi ni anonymous: [ pansinin po natin na ang tumatayong mother sa lupa ay yun church na itinayo ni cristo na nanggaling sa jerusalem]

   ito ang kinalalabasan nila:

   itong si kristo ay mother ng genesis, tapos sinugo ng father. pag dating sa lupa,itong si kristo ay nagiging anak na ng father.

   tapos ang nagiging mother naman ay yun churh at ang ulo ng mother ay ang anak na si jesus.

   sino ang mas mataas ang anak o ang mother?


   ito ang tamang paliwanag:

   sino ang tunay na ama?

   isaias 63:16-sapagkat ikaw ay aming ama,bagaman hindi kami kinilala ni abraham at hindi kami kinilala ng israel:ikaw si yhwh(orig. munuscript)ay aming ama,aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan.


   juan 3:16-for GOD so loved the world that he gaves his only begotten son,that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.

   sino itong bugtong anak ng DIOS? walang iba kundi si jesus na naging kristo.

   note: mayron bang sinabi sa talata sa juan 3:16? na si mother sinugo ng father para pumarito sa lupa at si mother magiging anak na?

   mag bago na kayo anonymous malapit na ang katapusan ganito parin turo nyong liko.

   sinabi mo:kahit kailan walang tinig ng father ang narinig sa lumang tipan. si kristo lang ang narinig ng mga tao lalo na si abraham.


   bakit anonymous sa lumang tipan nag anyong tao na ba si jesus kristo?

   kung may mababasa ako na ang AMA AY NAGSASALITA SA MGA TAO SA LUMANG TIPAN AT BAGO?
   UMAnib ka ba sa amin?

   Delete
  3. to anonymous:

   nakalimutan mong sumagot sa rev 21:2 ito bay literal na may mga daan at building kagaya ng lumang syudad sa jerusalem?

   Delete
  4. [ yong sabi mo na sinugo ng father un mother at binitawan ang pagiging mother pra maging bugtong na anak ng DIOS]

   hndi ba pinahahanap ko sau kung saan mo nakita sa Genesis na Mag-ama ang lumikha ng mga bagay?
   meron k ba mababasa o wala? sino ang nagiimbento? e d ikaw o kau din, d ba?

   Nasaan po ang anak sa Jn 1:1?

   John 1
   New International Version (NIV)
   The Word Became Flesh

   1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

   nasaan yun anak sa talatang yn?

   wala po sister kya iwasan mo magdagdag ng anu man sa sinabi ng Biblia.

   Ganito ang paliwanag kung bakit walang Father and Son sa paglalang.

   ang creation kasi ay katulad din ng birth or born.
   sino po ba ang gumagawa ng anak?

   yun po bng Mag-ama pwd gumawa ng anak?
   maliban na lang kung incest ang relation nila bka pwd pa.

   kya lng kasalanan po ang ganitong relasyon kung babae ang anak ng Father.

   ang responsable sa creation or birth of a child is the Father and the Mother which considered as a Married couple. ganun po ang relasyon kung ikaw ay me pamilya madali mo ito maiitindihan dahl ang salitang imahen saklaw ksma na ang relasyon ng Magasawa.

   kya nga kung si Adan at Eba ay magasawa asahan mo na magasawa din ang Diyos base po ito sa word na "Imahen" dahl ang word na "imahen" ay hawig sa word na "Reflection"

   sinugo si Kristo base naman sa kasunduan nilang ng ksma niya sa pagka Diyos.

   ito po ang agreement they have made.
   basahin po natin maige:

   Hebrews 1:5
   “You are my Son; today I have become your Father”? Or again, “I will be his Father, and he will be my Son”?

   Psalm 2:7
   I will proclaim the Lord’s decree: He said to me, “You are my son; today I have become your father.

   multiple task po ang ginawa ni Kristo and at the same time nung siya ay nasa Lupa nagtayu siya ng Church na tinawag na Mother for all people. symbolic na ang dating Mother.

   Kung paano ipinanganganak ng Mother ang anak niya ganun din ang Church (Mother) na ipanganganak niya ang mga anak pagdating ng Resurrection.

   dhl ang resurrection ay consider as new birth kgya ng mababasa mo na Panganay si Kristo sa lht ng mga nilalang.

   hindi po siya nilalang. ang twg lng sa resurrection ay nialalng or birth or ipinaganak. kya wag mo akalain na nialalang siya dahl sasalangsang ito sa ibng talata na kgaya ng Heb 7 na si Kristo pala ay walang pasimula ng mga taon at wakas.

   kya sister nasa sau ang pagpapasiya kung anu ba tlga ang relihion mo sa mata ng Diyos. pra sa akin ang organisasyon mo ay kabilang sa Babylon the great ng Revelation.


   Delete
  5. [ nakalimutan mong sumagot sa rev 21:2 ito bay literal na may mga daan at building kagaya ng lumang syudad sa jerusalem?]

   No! hindi po building yn. symbolic lng ito pra sa mga resurrected saints kgya ng templo ng Diyos na itnulad sa katawan ng Diyos.

   Revelation 21:2
   New International Version (NIV)

   2 I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband.

   tanungin kita kpg sinabi bng Nation ito ba ay lugar?

   sa Geographic concern ito ay lugar. kaya lng kung obserbahan mo maige ito ay napapatungkol sa mga taong nakatira sa Nation. Tao pa rin ang pinatutungkulan ng Nation.

   what is a nation?

   A politically organized body of people under a single government

   what is a jerusalem in spiritual term?

   Psalm 125:2
   As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people both now and forevermore.

   basahin po naitn ito:

   Isaiah 40:2
   Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord’s hand double for all her sins.

   meron bng lugar na nagkasala? tao lng ang nagkakasala!

   so it is therefore pointing to the people who sinned and not of their abode place of stay.

   Delete
  6. [ ibig mo bang sabihin anonymous ang mother ang nagsasalita sa gen 1:26?sinong kasama nya kasi may binanggit jan na" natin" iyon ba kasama nya yon bang father o anak? hito na naman tayo pilit ka ng pilit na ang nagsasalita si kristo" the mother of genesis".]

   Diyos ko ilan bese mo na itinanog yn bagay n yan.
   ok balik tayu uli.

   ganito po yun sa iluustration ng Genesis 2:24 at 1:26.

   sabi ni Father kay Mother: "Lalangin NATIN ang tao ayon sa ATING wangis"

   sabi ni Adan kay Eba" Dear, Mag-SEX na tayu pra magkaanak na kamukha natin.

   parehas o hindi? anu ang tinatanong mo?

   kung ang Father ay yun Hevaenly Father sino yun Mother?

   Delete
 40. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 41. [ Ayon kay Apostol Pablo, tao ang Panginoong Jesucristo:

  “Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.” [1 Timoteo 2:5]]

  Bakit nga ba binanggit na tao si Kristo kht laganap ang mga talata na siya mismo ang Diyos ng lumang Tipan?

  Basahin nga natin ng buo itong talatang pamoso ng mga Iglesya ni Cristo.

  1 Kay Timoteo 2:5-6
  Ang Salita ng Diyos (SND)

  5 Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Cristo Jesus.

  6 Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patotoo sa takdang panahon.

  -anu ba ang mababasa natn sa dalawang bersikolo?

  sa v6 ibinigay niya ang kanyang sarili pantubos sa mga tao.

  Kailan ba nangyari na naging tao si Kristo pra ibigay niya ang sarili pra sa tao?

  Nnagyari po ito nung time na ipinako sa krus.

  kaya yun binabanggit na Tao sa v5 ay nagpapahiwatig lng ang nakaraan na nangyari kay Kristohesus at hndi po nagpapahiwatig kung Tao pa rin ba siya sa kalagayan niya ngayun.

  Wala po tayu mababasang Tao nga siya hanggang ngayun. ang mga paratang ng Iglesya ay pawang mga nakaraan na dumaan sa buhay ni Kristo nung siya ay nasa Lupa pa.

  Ganyan po sila kung makipag discussion na lihis sa laht ng turo ng biblia.

  Tao nga lang ba siya?

  sinasabi sa Jer 33:17 na hindi na nga kailngan ng [ Tao] na Uupo sa trono ni Haring David

  At sinasabi din sa Jer 33:18 na Hindi na nga rin kailngan pa ng [ Tao ] na magiging Priest.

  subali't at datapuwa't :

  Si Hesus ay Uupo sa trono ni Haring David ayon sa Luke 1:32

  At magiging Priest sa Heb 7:17

  Akala ko ba hindi na kailangan na ng Tao sa mga posisyon ng pagka Hari at pagka-Pari ?

  Lumalabas sa analysis ko na hindi Tao si Cristo kung siya ang Uupo bilang Hari ng israel at Priest ng Diyos.

  saan na pupulutin ang turo ninyong tao lang si Krsito?

  sa kangkungan kau pupulutin!

  ReplyDelete
 42. Ito po ang talata na mababasa natin kay Jeremiah na nasa 33:17-18.

  ganito po ang nakalahad sa Authorized King James Version.

  Jeremiah 33:17-18
  King James Version (KJV)

  17 For thus saith the Lord; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel;

  18 Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt offerings, and to kindle meat offerings, and to do sacrifice continually.

  anu po ang nakasaad?

  - David shall never want a [ man ] to sit upon the throne of the house of Israel

  - Neither shall the priests the Levites want a [ man ] before me to offer burnt offerings

  anu po ang ibig ipahiwatig ng talata?

  Hindi na Tao ang pwd mangasiwa ng mga posisyon ng Pagka-Hari at Pagka-Pari.

  Kung si Kristo ay Uupo sa Trono ni Haring David at Uupo bilang Priest of the most high, sasalungat ba ito sa binigay ni Jeremiah na wala ng Tao ang pwd umupo sa mga nasabing posisyon?

  paano ito ma re-resolba kung siya ay Tao lang?

  Una, tanggapin ninyo na hindi na Tao si Kristo at tanggapin na siya ay nasa Espiritu na kgaya ng nasusulat sa 1 Cor 15:44.

  1 Corinthians 15:44
  New International Version (NIV)

  44 it is sown a natural body, it is raised a spiritual body.

  If there is a natural body, there is also a spiritual body.

  dito pa lng sa sinabi ni Pablo checkmate na po ang Iglesya ni Cristo dahl sa sequence of event na mangyayari kpg ang isang namatay ay binuhay na maguli.

  Espiritu ang magiging katawan ng mga bubuhayin mula sa kamatayan.
  Espiritu din ba ang kay Kristo o hindi?

  kaya ang tanong ko uli sa kanila, Tao nga ba siya nung nabuhay?

  1 Corinthians 15:50
  New International Version (NIV)

  50 I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable

  - flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.

  Ipagsa-Diyos na lang po natin sila sa kalapastanganan ng kanilang turo!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anu po ba ang kalagayan ng isang tao kpg siya ay binuhay na mag-uli? siya po ba ay me eternal life na kgya ng ipinngako ng Diyos sa mga tao?

   Basahin po natin ang isang talata at malaman natin kung si Kristo ba na tao ay may eternal life?

   Isaiah 65:20
   New International Version (NIV)

   20 “Never again will there be in it
   an infant who lives but a few days,
   or an old man who does not live out his years;
   the one who dies at a hundred
   will be thought a mere child;
   the one who fails to reach[a] a hundred
   will be considered accursed

   pansinin:

   "the one who dies at a hundred
   will be thought a mere child"

   "the one who fails to reach[a] a hundred
   will be considered accursed"

   Ganyan po ang magiging kalagayan ng isang Tao na walang eternal life kht siya ay nasa Kaharian na ng Diyos. sa talatang yn mababasa natin na meron din palang namamatay na tao o me hangganan ang knlang buhay.

   Kung si Kristo ay Tao lang hanggang ngayun meron kya siyang ETERNAL LIFE?

   Paano nangyari na siya ang tga bigay ng Eternal life ay siya mismo ay walang Eternal life kung tatanggapin natin na Tao lang si Kristo?

   tinatanong ko kaung mga Iglesya sa paniniwalang tao lng si Kristo.

   Delete
 43. [ “Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain.” [Juan 12:49]]

  ito po talata na sinabi ni Kristo ay nagpapakilala lang kung anu ibig sabhin ng Verbo sa term ng biblia. hindi po ito "sinalita" n kgya ng ibig ipakahulugan ng mga Iglesya ni Lucifer. ito po ay isang posisyon ng isang Speaker o Spokesman sa isang tanggapan.

  anu po ba ang function ng speaker o spokesman?

  ang function po nito ay pra ipahatid kung anu ang ibig ng isang Puno ng partido na kinaaniban niya.

  ganito rin po ang gawa ni Kristo kht siya ay bago pa nagkatawang tao. natural na po sa knya yun gumanap bilang tga pamagitan sa tao at sa Diyos.

  ang function ng pari ng israel ay hawig sa knyang ginagawa kya nga siya ang gumanap na Melchi na Priest of the Most high bilang isang Mediator.

  kpg sinabing Mediator ang pinatutungkulan dun ay ang pagiging Priest ni Kristohesus.

  kya ang Verbo at Priest sa termino ng biblia ay Mediator in plain words.

  ReplyDelete
 44. [ “Jesus never claims to be God, personally…” [Honest to God, page 73]]

  kailangan pa bng i explain ito?

  They are not God's people! so bakit iitindihin pa ntin ang mga kuro kuro nila?

  read the bible! yun po ang tamang gawa pra sa taong naghahanap ng totoong information tungkol kay Kristo.

  dahl ang doktrina ng mundo ay LASON sa kaisipan ng taong naghahanap ng katotohanan.

  kung ikaw ay naniniwala sa Relihion mo alipin ka na rin ng doktrina ng mga taong me lihim sa knlang sarili. syempre pera pera lng yn!

  ReplyDelete
 45. [ “Binabasa natin ang mga Evanghelio at ang Aklat ng mga Gawa akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensiya at pagkakatawang-tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Cristiano. Wala silang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Cristo.”]

  wala nga ba? o hindi kau naghahanap?

  yun po bng John 1:1 ay nag e-express ng pagka-Deity ni Kristo o hindi?

  John 1:1
  New International Version (NIV)
  The Word Became Flesh

  1 In the beginning was the Word,
  and the Word was with God,
  and the Word was God.

  un bng salitang "Word" ay Diyos?
  un bng salitang "Word" ay si Kristo?

  kung siya ay si Kristo, Diyos po ba siya ayon sa talata?

  ito ang hndi nakita ng Iglesya ni Cristo:

  [ He was with God in the beginning.]

  sino yun pronoun "He"?

  eto pa:

  [ Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.]

  sino yun "Him" na sinabing siya ang gumawa ng lht ng bagay?

  [ He was in the world,
  and though the world was made through him,
  the world did not recognize him. ]

  sino itong "the world was made through him"?
  sino po siya? si God? o si Kristo?

  Nagtatanong lng po ako.


  ReplyDelete
 46. to: im john

  gusto ko lang linawin kung ang tinutukoy mo si melchi na prist sa jerusalem ay si kristo din ba?iisa ba sila in person?


  totoo naman sinabi mo na si jesus o kristo ay verbo ayon sa juan 1:1.

  nais ko rin i tanong sa gen 1:1 kung sinong DIOS NA SINABI SA TALATA "IN THE beginning GOD CREATED the heaven and earth?anong pangalan nya?

  ReplyDelete
 47. [ nais ko rin i tanong sa gen 1:1 kung sinong DIOS NA SINABI SA TALATA "IN THE beginning GOD CREATED the heaven and earth?anong pangalan nya?]

  Si Kristo pa rin ang nasa Genesis.

  Tingnan mo ang mga signs pra maniwala ka:

  1. Sino ang Lord of the Sabbath?
  Ex 20:11, Luke 6:5

  2. Sino ang Alpha at Omega?
  Isa 44:6, Rev 22:13

  3. Sino ang the Rock?
  Gen 49:24, 1 Cor 10:4

  4. Sino ang nagpakita kay Abraham sa vision?
  Gen 12:7, Jn 8:56

  5. Sino un "I am"?
  Ex 3:14, Jn 8:50

  Peru basahin po natin maige un Jn 8:50

  John 8:58
  “Very truly I tell you,” Jesus answered, “before Abraham was born, I am!

  pansinin: “before Abraham was born, I am!"

  nasaan po yun naging Father ni Kristo?

  John 5:37
  And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen his form.

  anu po ang pagkakaintindi natin sa talatang ito?

  Romans 3:23
  for all have sinned and fall short of the glory of God,

  lahat ng tao kht propeta ay nagkasala kya walang makarating sa tunay na kalagayan ng Diyos.

  kung ang Father is the most holiest being in heaven, so sino ba tayu pra makaharap niya?

  peru dahl mahal niya ang mga tao si Kristo ang namagitan kht sa una pa lng na tumayong the Father sa mga tao. kya minsan malilito ka kung sino tlga ang the Father dalh si Kristo ay tinawag na Father sa Isaiah 9:6.

  ReplyDelete
  Replies
  1. pahabol sister.

   John 14:6
   Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me

   Hanggang ngayun wala pa pong tao ang pwd maka-access. ang lht ng yan ay tanging si Krsito ang gumaganap ng the Father kht nung una pa lng.

   yun Mother na binaanggit ko na si Krsito rin sa Gen 2:24 ay ginamit lang sa paglalang ng tao. peru pagdating ng relasyon ng Diyos sa tao, the Father to the son ang relasyon niya sa tao. dahl yun Mother ay bumaba sa lupa at ito nga ang Church na tinawag ding the Mother. kya masasabi natin na one Family po ang twg sa Diyos dahil buo po sila. may Father at May Mother at may Son at kalaunan sa darating na panahon mga Sonsa and Daughters.

   kya yun wonderment ni winleor hayan nakalagay lht sa biblia. mga tamad kasi ang mga Iglesya ni lucifer kya mayaman maliit lang ang dunong nila kesa sa akin. dahl hndi ako nagpapaalipin kht anung doktrina ng mundo.

   dahil ang doktrina ng mundo ay lason sa malayang kaisipan ng bwt tao na naghahanap ng katotohanan sa biblia.

   Delete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network