Tuesday, 22 October 2013

Utos Pa Ba Sa Mga Cristiano Ang Pangingilin Ng Sabbath?

      

    SA panahon natin ngayon, na kung tawagin ng Biblia ay MGA HULING ARAW o PANAHONG CRISTIANO, ay may mga tao na patuloy na naniniwala na ang PANGINGILIN ng SABBATH ay nananatiling isang KAUTUSAN na dapat ipatupad sa mga tao, partikular sa mga CRISTIANO, kaya naman may mga pangkatin ng Relihiyon, gaya ng SEVENTH DAY ADVENTIST o kilala sa tawag na MGA SABADISTA na patuloy na naniniwala sa simulaing ito. Kaya’t atin pong bibigyan ng daan na mapag-aralan ang nasabing paksa para ating masagot ang tanong na: UTOS PA BA SA MGA CRISTIANO ANG PANGINGILIN NG SABBATH?

Kailan po ba nagsimulang ipagutos ang pangingilin ng Sabbath? At ano po ba ang tinatawag na Sabbath?

Exodo 20:8-11  “ALALAHANIN MO ANG ARAW NG SABBATH UPANG IPANGILIN.  ANIM NA ARAW NA GAGAWA KA AT IYONG GAGAWIN ANG LAHAT NG IYONG GAWAIN. NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan:  Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.”

Maliwanag na ipinaliwanag sa atin ng Diyos mismo na ang Sabbath ay ARAW NG PAMAMAHINGA at ito ay ipinagutos niya sa Panahon ni MOISES. Maliwanag na ito ay isinasagawa sa paraang ito:

“NGUNI'T ANG IKAPITONG ARAW AY SABBATH SA PANGINOON MONG DIOS: SA ARAW NA IYAN AY HUWAG KANG GAGAWA NG ANOMANG GAWA”

Kumbaga ito ang tinatawag na “REST DAY” o isang araw na pahinga mula sa ating isang Linggong paggawa o paghahanapbuhay, na noon ngang panahon ni Moises at ng Bayang Israel ay tinatawag na SABBATH sapagkat ginaganap ito sa tuwing ika-pitong araw ng isang linggo – araw ng SABADO.

Ano po ang dahilan at ang BAYANG ISRAEL ay inutusan ng Diyos na magsagawa ng SABBATH?

Deuteronomio 5:15  “At IYONG AALALAHANIN NA IKAW AY NAGING ALIPIN sa LUPAIN NG EGIPTO, at IKAW AY INILABAS NG PANGINOON MONG DIOS DOON sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig: KAYA'T INIUTOS SA IYO NG PANGINOON MONG DIOS, NA IPANGILIN MO ANG ARAW NG SABBATH.”

Maliwanag po ang dahilan kung bakit inutusan ang BAYANG ISRAEL na MANGILIN ng SABBATH sapagkat ang mga Lahing Israelita po ay Iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Bansang Egipto. Ito po ang talagang dahilan kaya nagkaroon ng SABBATH, para gunitain ng mga JUDIO ang pagliligtas sa kanila ng Diyos noong panahon ni Moises.

Kaya dito pa lamang ay malinaw na nating nasasagot ang Tanong na: UTOS PA BA SA MGA CRISTIANO NA IPANGILIN NG SABBATH?

SAGOT: Hindi na po, kasi ang KAUTUSANG ito ay EKSKLUSIBO o natatangi lamang sa mga ISRAELITA na iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin mula sa Egipto. Para po sa mga Israelita lamang ang batas na ito ng Panginoong Diyos.

Pero siyempre, hindi karaka-raka ay papayag ang mga kaibigan nating Sabadista diyan, at sasabihin nila na ang Pangingilin ng Sabbath ay bahagi ng SAMPUNG UTOS [Exodo 20:1-17] na dapat tuparin ng mga CRISTIANO.

At bukod diyan ay mayroon silang ginagamit na talata sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesus na ganito:

Mateo 5:17  “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Maliwanag daw po na sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay hindi naparito upang sirain ang kautusan kundi upang ganapin o tuparin, at dahil bahagi ng KAUTUSAN sa LUMANG TIPAN ang pangigilin ng Sabbath kaya daw po hindi mangyayari na hindi ito ipatupad ni Cristo sa mga Cristiano.

Kung uunawain natin ang nasabing pananalita ni Jesus na gaya ng kanilang pagkaunawa, lalabas kung gayon na lahat ng Utos na binabanggit sa Old Testament ay ipinatupad sa New Testament o sa panahong Cristiano. Eh totoo po ba iyon? Narito po ang ilan sa halimbawa ng mga Utos sa Old Testament na hindi na ipinatutupad sa mga Cristiano:

Mga Halimbawa ng Kautusan sa Lumang Tipan na hindi na ipinatupad sa mga Cristiano

1. Ang Pagbabawal ng Pagkain ng mga Hayop na walang biyak ang Paa at hindi ngumunguya mula sa sikmura (Gaya ng Kamelyo at Baboy, at iba pa) at ng mga lamang tubig na walang palikpik at walang kaliskis (Levitico 11:3-8, 10) ay maliwanag nang pinayagan na makain sa panahon ng Bagong Tipan (Mga Gawa 10:9-15).

2. Ang Pagtutuli sa mga lalake na ipinagutos din noon (Levitico 12:3) ay hindi na ipinatupad sa mga Cristiano ng mga Apostol (Mga Gawa 15:1-32).

3.   Ang batas na NGIPIN sa NGIPIN at MATA sa MATA (Levitico 24:20) na ipinatupad din noon,  pero nilinaw ni Cristo na hindi na ganun ang batas ngayon (Mateo 5:38-39).Ilan lamang po iyan sa mga halimbawa ng mga KAUTUSAN sa Lumang Tipan na napakaliawanag sa Biblia na hindi na ipinatutupad sa panahong Cristiano o sa panahon natin, na kahit ang mga kaibigan naming mga SABADISTA ay hindi tatanggi diyan.

Ano po ang ibig sabihin nito? Kung mayroon palang mga UTOS na nasira o hindi na ipinatupad sa panahong Cristiano, lumalabas kung ganon na may kontradiksiyon sa pahayag ni Cristo sa Mateo 5:17.

Kasi ang liwanag ng sinabi niya eh, balikan natin:

Mateo 5:17  “HUWAG NINYONG ISIPING AKO'Y NAPARITO UPANG SIRAIN ANG KAUTUSAN o ang mga propeta: AKO'Y NAPARITO HINDI UPANG SIRAIN, KUNDI UPANG GANAPIN.”

Napakaliwanag na sinabi ni Jesus na hindi niya sisirain ang KAUTUSAN, pero sa katotohanan at ating naipakita na may mga KAUTUSAN mula sa OLD TESTAMENT na hindi na ipinatutupad, kaya kung iisipin natin parang ang kalalabasan ay may SALUNGATAN.

May salungatan nga ba?  Wala po, dahil una wala naman pong sinabi si Jesus na “LAHAT NG KAUTUSAN” ang tinutukoy niya, ang sabi lang niya “KAUTUSAN” hindi “LAHAT NG KAUTUSAN”, kaya tanungin natin si Cristo mismo, alin bang KAUTUSAN ang sinasabi niya na hindi niya sisirain kundi kaniyang gaganapin?

Sasagutin tayo ng Panginoong Jesus mismo:

Lucas 24:44  “At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Napakaliwanag po ng pahayag ni Jesus kaya napakalinaw na walang kontradiksiyon, dahil ang tinutukoy niyang KAUTUSAN na dapat matupad ay ang MGA KAUTUSAN na:

“KINAKAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGASUSULAT TUNGKOL SA AKIN SA KAUTUSAN NI MOISES, AT SA MGA PROPETA, AT SA MGA AWIT.”

Iyong mga bagay lang na patungkol kay Jesus o tumutukoy kay Jesus, gaya ng mga PROPESIYA o HULA na tungkol kay JESUS na isinulat ni MOISES, mga PROPETA, at napasulat maging sa AKLAT ng MGA AWIT. Ang mga iyon ang kaniyang tinupad sa kaniyang pagparito.

Iyan lamang po ang ibig sabihin ng sinabi niya sa Mateo 5:17 na kaniyang tutuparin, ang mga KAUTUSAN na may KINALAMAN lamang sa kaniya o PATUNGKOL sa KANIYA. Iyong mga KAUTUSAN na hindi TUNGKOL sa kaniya ay ang mga KAUTUSAN na hindi na tutuparin, at iyon nga ay ang maraming bahagi sa KAUTUSAN ni MOISES na hindi na ipinatupad sa PANAHONG CRISTIANO.

Luke 16:16  "THE LAW OF MOSES AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS WERE IN EFFECT UP TO THE TIME OF JOHN THE BAPTIST; since then the Good News about the Kingdom of God is being told, and everyone forces their way in. [Good News Bible]

Maliwanag po sa Biblia na ang KAUTUSAN ni MOISES ay umiral lamang sa PANAHON bago dumating si JUAN BAUTISTA, at ito po ang pagsisimula ng panahong Cristiano, kaya ang SABBATH, sapagkat bahagi ng KAUTUSAN NI MOISES ay hindi na ipinatupad sa mga CRISTIANO:

Colosas 2:26 “KAYA’T HUWAG NA KAYONG MAGPASAKOP PA SA ANUMANG ALITUNTUNIN tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa ARAW NG PAMAMAHINGA (Sabbath)” [Magandang Balita Biblia]

Iyan po ang utos sa mga Cristiano, hindi na po tayo nasasakupan ng KAUTUSAN ni MOISES at kasama po riyan ang SABBATH na hindi na po natin dapat pang ipangilin.

Iyan po ang dahilan kaya wala po tayong mababasa sa Biblia na NANGINGILIN pa ng SABBATH ang mga UNANG CRISTIANO…dahil hindi na po ito isang BATAS o KAUTUSAN na ipinatutupad sa kanila. Kaya hindi rin po nangingilin ng Sabbath ang IGLESIA NI CRISTO.


Nawa po ay nakatulong sa mga nagsusuri.

47 comments:

 1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo23 October 2013 at 10:10

  salamat po Ka Aerial, napaka liwanag po...

  ReplyDelete
 2. ang galing nyo pong magpaliwanag ka aerial...isa po akong sinusubok at tataposin ko po hanggang sa ma bautismohan po ako....

  nais ko lng pong itanong kung nasa biblia ba ang pag babautismo ng isang basong tubig lamang ang gamit na ginagawa ng mga katoliko....sabi ka c ng ibang nakakausap ko na katoliko hindi na daw importante kung gaano ka rami ang tubig na gagamitin dahil ang tubig daw ay larawan ng bautismo....

  i hope po na mabibigyan nyo po ako ng sagot sa tanong ko ka aerial,,,,
  thx po in advance...^_^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hindi po ako epal, gusto lang kitang sagutin.

   Mateo 3:16, 17:
   "16 Pagkatapos na mabautismuhan ay kaagad na umahon si Jesus mula sa tubig; at, narito! ang langit ay nabuksan, at nakita niyang bumababa na tulad ng isang kalapati ang espiritu ng Diyos na lumalapag sa kaniya. 17 Narito! May tinig din mula sa langit na nagsabi: “Ito ang aking Anak, ang minamahal, na aking sinang-ayunan.”

   Iyan po ang sinaryo nung bautismuhan ang panginoong Jesus. Umahon daw po sya. So maliwanag po na buong katawan nya yung inilubog at pagkatapos ay umahon sya.

   - MCCXXI™

   Delete
  2. Salamat kapatid sa iyong comment:

   Maliwanag sa Biblia na ang dako ng BAUTISMO ay nangangailangan ng maraming tubig, gaya ng mababasa sa:

   Juan 3:23 “At BUMABAUTISMO rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, SAPAGKA'T DOO'Y MARAMING TUBIG: at sila'y nagsiparoon, at NANGABAUTISMUHAN.”

   Klarong-klaro sa talatang iyan na ang DAKO ng BAUTISMO ay MARAMING TUBIG, bakit kailangan na MARAMING TUBIG?

   Gaya ng dati hindi tayo sasagot niyan kundi Biblia:

   Gawa 8:38 “At ipinagutos niyang itigil ang karo: at SILA'Y KAPUWA LUMUSONG SA TUBIG, SI FELIPE AT ANG BATING; AT KANIYANG BINAUTISMUHAN SIYA.”

   Bakit kailangan ng MARAMING TUBIG? Kasi ang kailangan ay KAPUWA LUMUSONG sa TUBIG ang MAGBABAUTISMO at iyong BABAUTISMUHAN.

   Kaya mali ang ginagawa ng mga PARI ng IGLESIA KATOLIKA na ang isang BASO o isang PITSEL lang tubig ang ginagamit at ang tanging nababasa sa tubig ay ang binibinyagan lamang nila. Sa TUNAY NA BAUTISMO, kapuwa mababasa sa TUBIG ang NAGBABAUTISMO at ang BINABAUTISMUHAN.

   Salamat pong muli, naway nakatulong sa inyong pagsusuri.

   Delete
  3. Sir tatlo pang poba tao nakapunta sa langit?

   Delete
  4. Hindi! Tanging c Cristo lng po ang nka-akyat ng langit.

   John 3:13
   No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven—the Son of Man.

   Delete
 3. kapatid na aerial pwede mo po bang maipost ang patungkol sa mga pagkaing ipinagbabawal ng mga sabadista. at ang talatang kanilang ginagamit sa

  ISAIAS66:17

  sabadista po kasi ang papa ko at palagi po kaming nagtatalo patungkol sa mga pagkaing kanilang ipinagbabawal.
  pakipost po kapatid sa sagot,,,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hayaan mo kapatid at bibiyan natin ng daan dito iyan.

   Maraming Salamat po.

   Delete
  2. malinis na ba ang mga karumaldumal na pagkain?

   Delete
  3. tungkol sa tanong mo na MALINIS NA BA ANG MGA KARUMALDUMAL NA PAGKAIN? ito po ang nakasulat sa bibliya:

   Mga Gawa 10:9-15

   9Nang kinabukasan nga samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin, nang may oras na ikaanim; 10At siya'y nagutom at nagnais kumain: datapuwa't samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa; 11At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa: 12Na doo'y naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. 13At dumating sa kaniya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro; magpatay ka at kumain. 14Datapuwa't sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon; sapagka't kailan ma'y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal. 15At muling dumating sa kaniya ang tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi.

   sinasabi sa 15 na nilinis na ng Dios ay huwag ng ipalagay na marumi.

   ano ba ang sinasabi ng tinig na nilinis na ng Dios? iyon ay ang sinabi ni Apostol Pedro na kailanman ay hindi sya kumain ng KARUMALDUMAL NA PAGKAIN na nakasulat sa 14.

   ano ang mga KARUMALDUMAL NA PAGKAIN na tinutukoy? iyon ay ang mga hayop na nakasulat sa 12.

   anu-anong uri ng hayop ang tinutukoy dito? iyon ay ang mga nakasulat sa kabuuan ng LEVITICO 11.

   Delete
  4. Kaibigan, ang mga bagay na nabasa mo sa mga Gawa 10 ay isa lamang symbol of creatures to represent the people. dhl ang ebanghelyo ay ihahayag hindi lang sa mga hudyo kundi sa mga hindi-hudyo kgya natin na nanggaling din sa mga hentil. Kung tlgng nilinis na ito nun pa man dpt hndi ganyan ang isasagot ni Pedro.

   anong cnabi niya sa verse 14 ?

   "Ngunit sinabi ni Pedro: Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi"

   Dpt po natin tatandaan na ang simbahan ay itinayu pagkatpos na mkatanggap ng espiritu ang mga disipulo ni Hesus.

   "At silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng Espiritu sa kanila na kanilang sasabihin." - Gawa 2:4

   Ilan taon na c Pedro sa pagiging kristyano at hndi pa niya alam ang kautusan pang kristyanismo?

   Delete
  5. idagdag pa natin itong cnabi ni Pablo.

   Kay Timoteo 4:4-5Ang Salita ng Diyos (SND)

   4 Ito ay sapagkat ang lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti,
   na dapat tanggaping may pasasalamat at hindi ito dapat itakwil.

   5 Ito ay sapagkat pinaging-banal ang mga ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin.

   ano po ang pagkakaintindi natin sa : "pinaging-banal ang mga ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos"

   kpg cnabi bng salita ng Diyos ito ba ay napapatungkol sa biblia?
   at kung ito nga ay biblia saan sa biblia nkalagay ang pagkain ay pinabanl o malinis ?

   hndi po natin pwd gamtin un mga sulat ni pablo at ng mga apostoles dhl sa panahon nila wala pang new testament books ang mababasa.

   ibig sbhin ang taglay lng nilang salitan g Diyos ay yun Lumang tipan.
   san natin makikita sa lumang tipan na nilinis ang maruming pagkain?

   Delete
 4. MAG HIHINTAY AKO BAKA NGA MAY MGA SABADISTA MAKIG PAG DICUSSION SA THREAD NA ITO.

  TINGNAN LANG NATIN KUNG PAANO MAKATWIRANAN ANG INC AT ANG SABADISTA.

  SASALI RIN AKO SA PAKIKIPAG DISCUSSION.

  SALAMAT.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Good day to all! kung open ang thread na ito para sa isang malayang diskusyon...... handa po akong makipagdiskusyon sa may-ari ng blogger na ito......

   Delete
 5. Ka Aerial, maari po bang sumulat kayo ng tungkol sa sinasabi ng mga CFD tungkol sa Orihinal daw na bilang ng aklat ng bibliya na 73 aklat , na may 7 pang aklat na hindi daw ginagamit sa kasalukuyan, at doon daw sa aklat na iyon na inalis ay may nakasulat na purgatoryo. Maari po bang pakipaliwanag ang tungkol dito? Salamat po.

  ReplyDelete
  Replies
  1. You are one brainwashed Fool. The INC made made 10 commandments are invented by EGM so that no one can question their Man Made dictate. Number 10 does not even pertain to what is intended. go read it. Those two magicians were Egyptians. Not part of Gods people.

   Delete
 6. All are know is that the Iglesia has turned away from the truth. they are in for business, commerce and make money for the Manalo Family. two helicopters, hospitals, garmet factories. Yeah, business,
  Judgement day is near.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Business?By how?

   Kayo nga,yung mga clergy ninyo,nakikinabang,wala man lang maitulong sa mga devotees ninyo.

   Delete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. Another false conception of laws by the Iglesya is the Sabbath day.
  Let's read their argument:
  "Kumbaga ito ang tinatawag na “REST DAY” o isang araw na pahinga mula sa ating isang Linggong paggawa o paghahanapbuhay, na noon ngang panahon ni Moises at ng Bayang Israel ay tinatawag na SABBATH sapagkat ginaganap ito sa tuwing ika-pitong araw ng isang linggo – araw ng SABADO."

  Was the Sabbath originated from Moses?

  *For in six days the LORD made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the LORD blessed the Sabbath day and made it holy- Exodus 20:11

  God's creation became the basis of Sabbath keeping and not from Moses ruling.

  Jesus obeyed the sabbath and as a model of the new testament teacher he taught his follower to do the same obedience just like what Paul was doing.
  let's compare the two situations.

  On Jesus obedience - Luke 4:16
  He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read

  On Paul's obedience - Acts 17:2
  As was his custom, Paul went into the synagogue, and on three Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures,

  Why Paul? here is the reason,

  1 Corinthians 11:1
  Follow my example, as I follow the example of Christ.


  The first became their excuse not to obey today.
  but the second won't excuse them from obedience.  how can they reason out what Paul's setting an example of obeying the sabbath law?

  *There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; 10 for anyone who enters God’s rest also rests from their works,[e] just as God did from his

  what:
  1-There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God
  2- anyone who enters God’s rest also rests from their works
  3- just as God did from his

  Did from his? Of course, from the seventh day!
  it's clear that the sabbath is still enforce for all mankind up to The End of times.


  ..and this is his warning for those who wish to disobey like the Iglesyas.

  *Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience.

  ReplyDelete
 10. "Luke 16:16 "THE LAW OF MOSES AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS WERE IN EFFECT UP TO THE TIME OF JOHN THE BAPTIST; since then the Good News about the Kingdom of God is being told, and everyone forces their way in. [Good News Bible]"

  The paragraph does not say the law of God was abrogated.
  The passage just wanted to explain that the law of God was being preached up to the time of John and in the person of John himself. To say that the law was abrogated, the answer is No!

  Because the one who is worthy to carry the preaching job has arrived and therefore John's role as a preacher must diminish.
  please look at the statement of John.

  Matthew 3:11
  “..... But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

  Didn't John state about the abrogation of the laws after the Lord has arrived?
  The answer is still No!

  read carefully of what the statement of Mathew before u judge.

  * For truly I tell you, until HEAVEN and EARTH disappear, NOT the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means DISAPPEAR from the Law until everything is accomplished*

  Is there any abrogation mentioned?
  even the word abrogation was not there!

  The paragraph made plain that the law will only be abrogated at The End of times! not until JOHN!

  Paul made it plain to us in Romans,
  *God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering.And so he condemned sin in the flesh,
  in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh but according to the Spirit*

  see Paul's wording that says, "in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us"

  i see no abrogation either in Paul's word.
  * For I tell you that unless your righteousness surpasses
  that of the Pharisees and the teachers of the law,
  you will certainly not enter the kingdom of heaven.*

  Surpasses or exceed their righteousness does not mean to imply removing the laws.
  i think it's clear that the law will remain with us until then end of times.

  Let's take an example about murder in the time of Moses.

  “You have heard that it was said to the people long ago,
  ‘You shall not murder,[a] and anyone who murders will
  be subject to judgment"

  does the example imply done away in the time of Jesus?
  No! please read!

  " But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister
  will be subject to judgment.
  Again, anyone who says to a brother or sister, ‘Raca, is answerable
  to the court. And anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the
  fire of hell"

  No sight of abrogation can be found on Jesus' words.
  The law is still the same Murder which is included in the Ten Commandments.
  in fact he is glorifying it with his own spiritual way than in physical way of obedience.

  * It pleased the LORD for the sake of his righteousness to make his law great and glorious*

  ReplyDelete
  Replies
  1. tanong ko lang pos, si noa po ba ay sumunid sa araw ng SAbat?

   Delete
  2. There's nothing in the bible that mentioned Noah obey the Sabbath, but for Sure there's no mention he disobeyed it.
   what was written according to Jesus, The sabbath was made for Man and noah was a man

   Delete
 11. What a confusing world we live in as hundreds of religion had been claiming that they were the true church founded by Christ yet no one could seem to provide what exactly the bible was trying to tell us.

  one of the confusions they had been teaching was all about the Godhead in the bible.
  They claimed that God is trinity who believed in the triune God. others believed in one individual God. if they were truly reading the bible, there seemed no way for them to be divided.

  The shown image above is a clear illustration of God's creation of man and their relationship to one another.

  It illustrates how man was created from God's image and that process is a proof that God is reproducing himself thru man.

  The very first thing to do for easy understanding is to know, what is the characteristic of God as a creator?

  We read in Mathew 10:
  ........your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven
  Just what do we mean of this phrase "on earth as it is in heaven?

  Is the creation a will of God?
  yes of course!

  The phrase "On earth as it is in Heaven" described how God created things in dual form.

  he created first a life form in heaven and replicated it on earth in a physical form such as the creation of man.

  An example of this can be found in Genesis 1:25.
  "God made the wild animals according to their kinds"
  so what do we mean this "their kind" ? it might mean a pattern or it sounded like a model.

  he must have been referring it to the original pattern he made in heaven.
  Animal such as the white Horse in revelation 19 is a good example of heavenly creatures in heaven.

  Let's enumerate the following pattern and its molded replica.
  1. God's throne : Jerusalem
  2. Heaven : Earth
  3. God : Man
  4. Angels : Animals
  5. Heavenly Father : Earthly father
  6. Jesus : Adam
  7. Symbolic Mother : Church

  nothing can be more clearer than to accept the truth that God created in dual form.

  So Man according to the bible can be defined as God but only in the human flesh.

  There are three types of relationship that seemed to be a part of their practices in the bible.

  We have:
  1. the Master and Servants relationship
  2. the Master potter and his masterpiece and
  3. the Father and Sons relationship

  the number 1 and 3 are employed in our social structure.

  *The Master and servants is an existing system which can be found mostly under the monarchy system.

  *God was called a Master potter in Isaiah.

  Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter; we are all the work of your hand - Isaiah 64:8

  *The father and son relationship is our main social system purposely implemented why God created humans on earth.

  Yet nobody understood how it came out to be from his creation.

  To find out how this system started:

  Let's read the statement of Moses in Genesis 1:26
  Genesis 1:26
  Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness

  The paragraph appeared as the master and servant type of relationship.
  yet God is labeled as a father, the creator of all things.

  if God is a father then as part of the rule there must be a begetting process to have happened in the time of creation.


  we don't have clues available except to say that God in Hebrew is Elohim which is in a collective form for Eloah yet acted as one. Eloah is a singular form.
  thus;
  Elohim is a collective form, while Eloah is a singular form

  We can express these two figures in this form as:
  Elohim = Eloah, + Eloah,...............and so on.

  in Genesis 2:24 Moses wrote that God as a parents comprised of a father and a mother.

  " That is why a man leaves his father and mother
  and is united to his wife, and they become one flesh"

  ReplyDelete
 12. the paragraph shown that Adam seemed to have a parents and his parents is likely God.

  From this statement we can conclude that God in genesis is our first parents.

  After we gathered these newly found proofs we can now replace them in Gen 1:26 as to clear the picture.

  Remember the word God on this passage is still a mystery and the only way to solve it is to substitute the newly found proofs in Gen 2:24 thus;

  we replace God with [Father and Mother] mankind [son]

  "Then the father said to the mother, “Let us make a son in our image, in our likeness"

  It's clear that God begets a son which is another terminology for creation. therefore creation is begetting.

  We finally learned that there is no Trinity in existence in gen 2:24 or even to this belief of a one Individual God as the confused believers wanted to assume of.

  ReplyDelete
 13. tanong:

  ilang sabbath ang sinusunod niyo?

  ang sabbath ba ng genesis chapter 2 ito bay kautosan para kay adan at ni eva?

  may talata ka bang maibibigay sa bagong tipan na ang sabbath ay kautosan para sa mga kristiano?

  ReplyDelete
 14. "may talata ka bang maibibigay sa bagong tipan na ang sabbath ay kautosan para sa mga kristiano?"

  YES! you can read the whole chapter of Heb 4

  What:
  Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it

  Why:

  it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience

  Which rest for Christians:

  There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God;
  for anyone who enters God’s rest also rests from their works,
  just as God did from his.

  What did God do:

  For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “On the seventh day God rested from all his works.

  What to do:

  Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience.

  Why:

  For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God’s sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

  Are christian require to keep the Sabbath?

  Acts 13:42
  As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath

  Paul and Barnabas had long been Christians and there had been no way for them to keep of regard the 7th day as Sabbath if the Sabbath law was no longer in existence.  ReplyDelete
 15. ano ang araw ng kapahingahan ng Diyos sa gen 2:2?

  matapos tingnan ang kaniyang mga gawang paglalang,inihayag ng Diyos na Jehova ang pasimula ng "ikapitong araw". hindi ito isang araw na may 24 na oras kundi isang mahabang yugto ng panahon kung kailan nagsimula siyang magpahinga sa paglalang ng iba pang mga bagay sa lupa.

  ang " ikapitong araw" ay naiiba sa naunang anim na araw sa dahilang ito ang araw na pinagpala at ginawang sagrado ng Diyos.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ano ang kapahingahan na tinutukoy sa heb 4:9-11?

   sa pagbabalik sa sinabi ni pablo sa mga hebreo,mapapansin natin na binanggit niya na may nananatili pang sabbath na pagpapahinga para sa bayan ng Diyos at hinimok niya ang kaniyang mga kapwa kristiyano na gawin ang kanilang buong makakaya na pumasok sa kapahingahang iyon.

   ipinakikita ni pablo na noong kaniyang mga araw ay nagpapatuloy parin ang sabbath, o kapahingahan ng Diyos at pumasok doon ang mga kristiyano anupat nagpapahiwatig na libu-libong taon ang haba ng araw ng kapahingahan ng Diyos.

   pansinin natin ang awit 95:7-11, heb 4:1,7-11 kung saan ang apostol na si pablo sinipi.

   yaong mga nakapasok sa lupang pangako sa ilalim ng pangunguna ni josue ay nakaranas ng isang kapahingahan,ngunit hindi iyon ang lubos na kapahingahang tatamasahin sa ilalim ng mesiyas (jesu kristo)
   makasagisag lamang iyon o isang anino ng katunayan.

   ang sabbath na tinutukoy sa talata na ginamit ay hindi ang sabbath na nasa 10 kautusan ni moises.

   ang sabbath na sinipi ni pablo ay ito:

   hebreo 4:1- samakatuwid yamang may naiwan pang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan.

   paglilinaw : hindi yan ang pagpangilin ng sabbath na nasa sampung kautosan ni moises.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. "hebreo 4:1- samakatuwid yamang may naiwan pang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan."

   pardon me, what do u mean by this passage?

   "for anyone who enters God’s rest also rests from their works,[e] just as God did from his"

   which Sabbath rest Paul had mentioned?

   -just as God did from his. it's plain!

   since when did God rest?

   on the 7th day!

   what was Paul's instruction for the Christians?

   "Let us, therefore, make every effort to enter that rest"

   there's only one rest Paul has mentioned and that rest is synonymous to God's rest which happened on the 7th day.

   There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God’s rest [7TH DAY] also rests from their works, just as God DID from his [7TH DAY].

   Let us, therefore, make every effort to enter that rest [7TH DAY], so that no one will perish by following their example of disobedience

   It's plain n simple that God did not abolish the Sabbath 7th day.

   Jehova witnesses is truly amazing for being a Satan's religion.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. let's read this,
   "For we also have had the good news proclaimed to us,
   just as they did; but the message they heard was of
   no value to them"


   He was just trying to explain that there are two group of people who were composed of Jews and gentiles received the sabbath command.

   first group the jews received the sabbath commandment but they failed to keep it. therefore God gave his commandment to the gentiles but this time in a spiritual way of obedience which is required for salvation.

   there is no removal of the sabbath. this is just a matter of creating a new people for his commandment. there's nothing more he added except he cautioned the [new people] to keep the sabbath in faithful way.

   Delete
 16. noon lamang panahon ni moises iniutos ng Diyos ang pamamahinga sa isang araw na 24 oras o sabbath.pag alis ng mga israelita sa ehepto noong 1513 b.c.e, makahimala silang pinaglaanan ni Jehova ng mana sa ilang.

  ganito ang tagubilin sa kanila " anim na araw kayong mamumulot niyaon ngunit sa ikapitong araw ay sabbath,sa araw na iyon ay hindi magkakaroon" exodo 16:26.
  sinabi pa na ipinangilin ng bayan ang sabbath nang ikapitong araw" mula sa paglubog ng araw ng biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng sabado. exodo 16:30.

  pagkatapos ibigay ang mga tagubiling iyon,ibinigay ni jehova kay moises ang batas tungkol sa pangingilin ng sabbath na isa sa sampung utos exodo 19:1

  ganito ang unang bahagi ng ikaapat na utos."bilang pag alaala sa araw ng sabbath upang ituring itong sagrado,ikaw ay maglilingkod at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain sa anim na araw.

  ang sabbath na pinaliwang sa itaas ito po ay batas na nasa tipang kautusan ni moises.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "noon lamang panahon ni moises iniutos ng Diyos ang pamamahinga sa isang araw na 24 oras o sabbath.pag alis ng mga israelita sa ehepto noong 1513 b.c.e, makahimala silang pinaglaanan ni Jehova ng mana sa ilang."

   if that is the basis of sabbath existence, tell me then what was the reason why God (who is not a human) rested after the creation?

   give me your reasons behind his rest on the Sabbath day demonstration?

   Delete
 17. oo nangilin ng sabbath si jesus, tunkol sa kaniya,ganito ang sinabi:
  "nang dumating na ang hustong hangganan ng panahon,isinugo ng Diyos ang kaniyang anak na isinilang na isang israelita kaya siya ay nasa ilalim ng kautusan",(gal 4:4-5 )at kasama rito ang sabbath. pagkamatay ni jesus saka lamang inalis ang tipang kautusan.pls read col 2:13,14.

  totoo, sinabi ni jesus" huwag ninyong isipin na ako ay pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta.ako ay pumarito,hindi upang sumira kundi upang tumupad" mateo 5:17.

  ano ang ibig sabihin ng pananalitang upang tumupad?

  halimbawa:
  isang tao ang may kontrata na magtayo ng gusali.matutupad niya ang isinasaad sa kontrata hindi sa pamamagitan ng pagpunit o pagsira sa kontrata kundi sa pamamagitan ng pagtapos sa itinayong gusali.

  pero kapag natapos na ang trabaho at nasiyahan ang kliyente,natupad na niya ang kontrata at tapos na ang obligasyon niya rito.

  sa katulad na paraan,hindi sinira o pinunit ang kontrata,wika nga ni jesus ang kautusan sa halip tinupad niya ito sa pamamagitan ng lubosang pagsunod dito. minsang matupad na ito,wala nang bisa ang kontrata ng kautusan sa bayan ng Diyos.yamang natupad na ni kristo ang kautosan.

  obligado pa ba ang mga kristiyano na mangilin ng sabbath? sagot- HINDI.

  SA TULONG ng banal ng espiritu sumulat si apostol pablo.
  "kung gayon ay huwag kayong hatulan ng sinumang tao sa pagkain at pag inom o may kinalaman sa kapistahan o sa pangingilin ng bagong buwan o ng ISANG SABBATH sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang anino ng mga bagay na darating,ngunit ang katunayan ay sa kristo"

  bakit?

  sapagkat ang mga kristiyano ay nasa ilalim na ng isang bagong kautusan," ang kautusan ng kristo" gal 6:2
  nagwakas ang dating tipang kautusang ibinigay ni moises nang matupad ito ni jesus sa kaniyang kamatayan. efeso 2:15.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "kung gayon ay huwag kayong hatulan ng sinumang tao sa pagkain at pag inom o may kinalaman sa kapistahan o sa pangingilin ng bagong buwan o ng ISANG SABBATH sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang anino ng mga bagay na darating,ngunit ang katunayan ay sa kristo"

   are colosians Jews to make it raise the sabbath issues?
   i don't think it's wise to say the colosians are sabbath keepers?

   pls read carefully of what does it mean to judge.

   it is just the opposite of what Paul has said.
   because the colosians were beginning to keep the sabbath and those community around them had started criticizing them for their new ways of observing the laws.

   how cud you not see this point, sister?

   Delete
  2. Colosians are pagan gentiles by birth that same from greece under the Roman rule. so there's no way for them to learn about this sabbath keeping.

   Delete
  3. Colosians are pagan gentiles by birth that same from greece under the Roman rule. so there's no way for them to learn about this sabbath keeping.

   Delete
 18. sinabi ni jesus na ang kanyang mga tagasunod na pinahiran ng banal na espiritu ay bubuo ng isang bagong bansa mula noong 33 c.e ang bansang ito ay may bago ng "konstitusyon" na nakasalig sa dalawang pangunahing kautusan ang pag ibig sa Diyos at pag ibig sa kapwa. mateo 22:36-40.

  bagaman ang mga tagubilin sa kautusan ng kristo"ay kahawig ng ibinigay na kautusan sa israel.hindi tayo dapat magtaka na ibang iba ang ilan sa mga kautusan.samantala ang ilan naman ay hindi na hinihiling na sundin gaya ng sabbath.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hebrew 4 implied the sabbath keeping for your information.
   the sabbath was part of the creation being distinguished every 7th day.
   the creation of earth and man were completed on the 6th day, so why tehre's a need for this 7th day sabbath if this is not relevant in the days of Paul? why sister?

   Delete
 19. Yes,utos pa rin ng Diyos at Cristo ang Sabbath.

  Pero ang mga followers ng PAPA ay di sumusunod sa utos mismo ng Diyos (How ironic).

  ReplyDelete
 20. saan mo nakuha ang Colosas 2:26 eh hanggang 23 lang yun

  ReplyDelete
 21. kaya ho pala....maliwanag din sa biblia na sa Heb. 4:8-9 " may isa pa ngang natitirang kaukolang SABBATH SA BAYAN NG DIOS"

  ang lalabas ehh mga sabbath keepers talaga ang BAYAN NG DIOS...kahit pilipintin mo ang talata...di mo mapapasinungalingan na ang SABBATH AY PARA SA BAYAN NG DIOS
  at kung hindi mo ipapanhilin ang sabbath aba...hindi ka kabilang sa bayan ng Dios na binabanggit....sapagkat ipinakita na ng Dios ang mga banal na maliligtas sa.hinaharap...kay Juan.. ang sabi sa Rev. 14:12 " narito ang pagtitiyaga ng mga BANAL, ANG PAGSUNOD SA MGA UTOS NG DIOS,at may PANANAMPALATAYA KAY CRISTO"

  ano sabi" mga MATITIYAGA SA MGA UTOS NG DIOS" pero pagdating sainyo mga INC ehh utos ni Cristo...na susundin?? malinaw na ang mga maliligtas ay ang mga banal na nagsisitupad ng MGA UTOS NG DIOS!!at ang kaligtasan na ito ay sa mga sabbath keepers lamang...ayon sa biblia:

  Roma 11: 26" At sa ganitoy ang BUONG ISRAEL ay maliligtas: gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ang TAGAPAGLIGTAS (Cristo),Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan ( mga suwail sa kautusan)

  malinaw na MGA ISRAELITA(sabbath keepers) ang may pangakong MALILIGTAS at ang tagapag ligtas nila ay walang iba kundi si Cristo!sapagkat sa israelita nakipagtipan ang Dios ,sa kanila rin ibinigay ang MGA PANGAKO, TUNAY NA PAGSAMBA, at sa lahing ISRAEL DIN NAGMULA ANG CRISTO! na siyang magliligtas sa kanila! sa makatuwid kung susumahin tayong mga pilipino ay walang wala sa Israelita...

  MBB Bible. Mga Taga-Roma 9:4-5
  [4]Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako.
  [5]Sa kanila rin nagmula ang mga patriyarka, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Cristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang Kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman! Amen.

  ngayun papaano at nabigyan ng pagkakataon ang mga taong hindi naman israelita??? sapagkat wika ng biblia na ...ang sinumang sumunod at tumupad sa kalooban ng Dios ay maybuhay na walang hanggan, siya ngayun ay ibibilang sa bayan ng Dios..."

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network