Thursday, 2 June 2011

Nasa Biblia ba ang Aral Na ang Diyos ay may Tatlong Persona?


 Ang doktrina o aral tungkol sa TRINIDAD ay isang malaganap na paniniwala ng maraming nagpapakilalang mga Cristiano sa kasalukuyan. Ang paniniwalang ito, ay kanilang ipinapalagay na mababasa sa Biblia o nakabatay sa Biblia, itinuturo ng aral na ito na ang Diyos ay binubuo ng TATLONG PERSONA: Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, bagamat itinuturing nila na ang bawat persona ay isang Diyos, ang mga naniniwala sa Trinidad ay nagtuturo at nagsasabi na iisa lamang ang Diyos at hindi tatlo.

Kung ating sasangguniin ang Biblia, ang Panginoong Diyos ba, o ang kaniyang anak na si Jesu Cristo,  o maging ang mga Apostol, ay nagturo na mayroon pang ibang Diyos maliban sa AMA?  Ano ba ang pagpapakilala ng Diyos sa kaniyang sarili na siya namang itinuro ni Cristo at ng kaniyang mga alagad? Sabi ng Biblia:


Isaias 45:21  “Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin.”

Ang Diyos mismo ang nagsabi na siya lamang ang nagiisang Diyos, at ito’y kaniyang binigyan ng diin sa pagsasabing walang Dios liban sa kaniya at wala siyang nakikilalang iba:

Isaias 44:8  “Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. May Dios baga liban sa akin? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba.”

Ang nagiisang tunay na Diyos ay walang nakikilalang ibang Diyos maliban sa kaniyang sarili, iyan ang maliwanag na katotohanang pahayag ng ating Panginoong Diyos mismo. Maging ang kaniyang mga sinaunanag lingkod gaya halimbawa ni Haring David ay may pahayag ng ganito:

2 Samuel 7:22  “Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios: sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig.”

Mapapansin na noong mga unang panahon ang mga lingkod ng Diyos ay hindi kailanman siya ipinakilala bilang isang Diyos na may tatlong persona, kundi ipinakilala nila na ang Diyos ay iisa lamang at wala siyang katulad o kagaya. Dagdag pa ni Haring David:

Awit 86:10  “Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios.”

Maliwanag kung gayon na IISA LAMANG ANG TUNAY NA DIYOS. Kung ang tao ay kumilala pa sa ibang Diyos maliban sa iisang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia, samakatuwid ay hindi sila nakaabot sa tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos na itinuro ng mga banal na kasulatan.


Ang AMA lamang ang nag-iisang tunay na Diyos

Sino ang nagiisang tunay na Diyos na ipinakilala ni Cristo? Ating tunghayan at basahin ang patotoo ng Tagapagligtas:

Juan 17:1,3  “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak…At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.”

Ipinakilala ni Cristo na ang Ama sa langit ang nagiisang tunay na Diyos.  Sa kabilang dako, ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang sinugo o sugo ng Diyos at hindi bilang kapantay o isa sa mga persona ng Diyos at isa pang Diyos gaya ng paniniwala ng iba. Si Jesus ay sugo ng Diyos, at gayon natin siya dapat kilalanin:

 Juan 17:21  “Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.”

Sa pagsasabi ni Cristo na ang Ama ang nagiisang tunay na Diyos, maliwanag kung gayon na hindi si Cristo ang Diyos.

Maging ang mga apostol ay kumikilala sa iisang Diyos lamang, ang AMA, at hindi kailanman binanggit sa alinmang kasulatang isinulat ng mga apostol na ang Diyos ay may tatlong persona:

1 Corinto 8:5  “Sapagka't bagama't mayroong mga tinatawag na mga dios, maging sa langit o maging sa lupa; gaya nang may maraming mga dios at maraming mga panginoon;”

1 Corinto 8:6  “Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.”

Ang Diyos, si Cristo, at ang mga apostol kailanman ay hindi nagturo na ang Diyos ay higit sa isa. Ang nagiisang Diyos na tunay na ipinangaral ni Cristo at ng mga alagad niya ay ang AMA lamang.  Hindi binanggit na siya’s binubuo ng tatlong persona. Hindi sinabi na ang Anak, at ang Espiritu Santo ay Diyos din.  Subalit hindi nakapagtataka na may mga tao na magturo na mayroon pang ibang Diyos maliban sa AMA. May sinasasabi ang Biblia na ganito sa kasunod na talata:

1 Corinto 8:7  “Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan”…

Maliwanag na pinatutunayan ng Biblia na may mga tao na hindi nakaabot sa pagkaalam ng katotohanan tungkol sa nagiisa at tunay na Diyos – ang tunay na kaalamang ito ay wala sa lahat ng mga tao, sa madaling salita, hindi lahat ng tao ay nakakaalam ng katotohanang ito.  Bilang katibayan, ating nasasaksihan na may mga relihiyon ngayon na nagtuturo ng doktrina o aral tungkol sa Diyos na kumokontra o lumalabag sa itinuturo ng Biblia.


Ang tunay na Diyos ay hindi namamatay o nagbabago

Ano ang paniniwala ng mga Katoliko at mga Protestante tungkol sa Diyos? Sa isang aklat na may pamagat na “The Faith of Our Fathers”, isinulat ng isang Cardinal ng Iglesia Katolika, ganito ang ating mababasa:

"In this one God there are three distinct Persons - the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other." [The Faith of our Fathers, by James Cardinal Gibbons, Page 1]

Salin sa Filipino:

“Sa isang Diyos na ito ay may tatlong magkakaibang Persona – ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na perpektong magkakapantay sa isa’t-isa.”

Ang mga Katoliko at mga Protestante ay kapuwa naniniwala na mayroong isang Diyos na may tatlong magkakaibang persona.  Para sa kanila, ang Diyos ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.

Ano ba ang nangyari sa Diyos batay sa paninwalang Katoliko?  Sa isang aklat na may pamagat na “The Story of the Church”, ganito naman ang sabi:

"... God had become Man to save the world and to bring back to mankind all the blessings that had been lost by Original Sin. The God-Man had established a Church in which He would remain on earth until the end of the world to teach men the Truth and to make them holy." [ The Story of the Church, p. 86]

Salin sa Filipino:

“…Ang Diyos ay naging tao upang iligtas ang sanglibutan at upang maibalik ang sangkatauhan sa lahat ng mga biyayang kanilang sinayang dahil sa kasalanang original.  Ang Diyos-na-Tao ay nagtayo ng isang Iglesia kung saan siya ay mananatili sa daigidig hanggang sa wakas ng sanglibutan upang magturo sa mga tao ng katotohanan at upang sila’y mapaging banal.”

Sinasangayunan ba ng Diyos ang aral na siya ay naging tao o sa ibang salita “nagkatawang tao”? Ipinahayag ng Diyos ang ganito:

Oseas 11:9  “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

Samakatuwid ang aral na ang Diyos ay naging tao o nagkatawang tao ay labag o kakontra ng itinuro ng Diyos sa Biblia.

Kung ating tatanggapin na katotohanan na ang Diyos ay naging tao at ito’y si Cristo, lilitaw kung gayon na dahil sa si Cristo ay namatay, ay may Diyos na namamatay. Ang tunay bang Diyos ay maaaring makaranas ng kamatayan?

1 Timoteo 1:17  “Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Dios, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya nawa.”

Ayon sa Biblia, ang tunay na Diyos ay walang kamatayan.  Samantalang si Cristo ay namatay sa krus.  Kaya maliwanag na hindi maaaring maging Diyos si Cristo dahil ang tunay na Diyos ay hindi maaaring makaranas kailanman man ng kamatayan, dahil hindi siya namamatay.

Ano pang aral ang malalabag ng paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao o naging tao? Sabi ng Diyos ay ganito:

 Malakias 3:6  “Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos.”

Maliwanag nating nakikita ngayon na ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao o naging tao, ay labag sa mga katotohanang itinuturo ng Diyos sa Biblia. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi nababago, hindi siya magbabagong anyo o kalikasan mula sa pagiging Diyos ay magbabago siya upang maging tao… Siya’y mananatiling Diyos magpakailanman.

Bakit natin natitiyak na ang doktrina o aral tungkol sa pagkakatawang-tao ng Diyos ay isang napakalaking kamalian?  Basahin pa natin ito:

Santiago 1:17  “Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.”

Dahil sa ang tunay na Diyos ay mananatiling Diyos magpakailankailanman…Hindi siya nagkatawang tao dahil sa wala siyang pagbabago ni magkakaroon man siya ng kahit anino man ng pagiiba. Hindi mangyayari kailanman na ang Diyos ay maging tao, hindi totoo ang paniniwalang ito.


Ang Aral na ginawa lamang ng tao

Ang termino o salitang “Trinidad” ay inimbento lamang at hindi mababasa kailanman sa Biblia. Si Augustus Hopkins Strong isang awtoridad Katoliko ang nagpapatunay:

"The term 'Trinity' is not found in Scripture [Bible], ... The invention of the term is ascribed to Tertullian." [Systematic Theology, by Augustus Hopkins Strong, page. 304]

Salin sa Filipino:

Ang terminong ‘Trinidad’ ay hindi matatagpuan sa kasulatan (Biblia), …ang pagkakaimbento ng termino ay ipinapalagay na gawa ni Tertulliano.”

Ang aral tungkol sa Trinidad ay isang katuruan na gawa lamang tao at ito’y tahasang inamin ng isang Awtoridad Katoliko.  Kailanman ay hindi makikita o mababasa sa Biblia ang terminong ito. Ang mismong prinsipyo ng aral na ito ay tahasang kumokontra o lumalabag sa aral ng Diyos, ni Cristo, at ng mga apostol.  Ayon sa Biblia hindi tayo dapat magsalig ng paniniwala sa mga kautusan o aral na inimbento o kinatha lamang ng mga tao na di sang-ayon sa mga katotohanan ng Diyos na mababasa sa Biblia:

 Tito 1:14  “Na huwag mangakinig sa mga katha ng mga Judio, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan.”

Hindi lamang ang terminong “Trinidad” ang wala sa Biblia, patutunayan sa atin iyan ng isang Catholic Bible Scholar:

"Though the exact terms in which the [Catholic] Church has formally defined the dogma of the Blessed Trinity ... are not in the Bible, and may, therefore, in a sense be called unscriptural. . ." [The Divine Trinity: A Dogmatic Treatise, by Rt. Rev. Msgr. Joseph Pohle, p. 22]

Salin sa Filipino:

“Bagamat ang eksaktong mga termino, kung saan pormal na ipinaliwanag sa atin ng Iglesia [Katolika] ang dogma tungkol sa Banal na Trinidad…ang mga ito ay wala sa Biblia, at maaari, kung gayon, na ito’y tawagin na hindi maka-kasulatan…”

Ang mga tagapagtaguyod ng paniniwalang ito mismo ang umaamin at nagpapatunay na ang “dogma” [o nilikhang aral ng Iglesia Katolika] na ang Diyos ay may tatlong persona ay wala sa Biblia o hindi maka-kasulatan.


Kailan lamang ba pinasimulang ituro ang tungkol sa aral na ito?

"It is a simple fact and an undeniable historical fact that several major doctrines that now seem central to the Christian Faith – such as the doctrine of the Trinity and the doctrine of the nature of Christ – were not present in a full and self-defined generally accepted form until the fourth and fifth centuries. If they are essential today – as all of the orthodox creeds and confessions assert – it must be because they are true. If they are true, then they must always have been true; they cannot have become true in the fourth and fifth century. But if they are both true and essential, how can it be that the early [Catholic] church took centuries to formulate them?"  [The Doctrine of the Trinity Christianity’s Self-Inflicted Wound 1994 Anthony F. Buzzard Charles F. Hunting]

Salin sa Filipino:

“Ito ay isang simpleng katotohanan at hindi maitatangging katotohanang pangkasaysayan na ilan sa mga pangunahing doktrina na ngayon ay maituturing na mahalaga sa pananampalatayang Cristiano – gaya ng doktrina tungkol sa Trinidad at ang doktrina sa kalagayan ni Cristo – ay hindi umiral bilang isang ganap at mayroon nang maliwanag at katanggap-tanggap na anyo para sa lahat hanggang sa ika-apat at ika-limang siglo. Kung ang mga ito man ay mahalaga ngayon – gaya ng pinatutunayan ng mga Kredong ortodoksiya at mga kumpisal- ay marahil sapagkat ang mga ito ay totoo.  Kung ang mga ito ay totoo, samakatuwid ito ay isang namamalaging katotohanan;  at hindi naging totoo lamang noong ika-apat at ika-limang siglo. Ngunit kung ang mga ito ay kapuwa totoo at mahalaga, Bakit ang Iglesia [Katolika] noon ay gumugol ng napakaraming siglo para mabuo ang mga ito?” 

Maliwanag na inaamin ng mga manunulat ng kasaysayan na ang aral na ito ay nabuo lamang noong ika-apat at ika-limang siglo, kaya malinaw na malinaw ang dahilan kung bakit hindi ito mababasa kailanman sa Biblia. Dahil matagal nang tapos ang Biblia noong Unang Siglo pa lamang, matagal nang patay ang mga Apostol, at matagal nang nasa langit ang Panginoong Jesus. Kaya walang kinalaman kailanman si Cristo, ang mga Apostol, at ang Biblia sa pagkakaroon ng aral tungkol sa Diyos na mayroong tatlong persona.


Ang paniniwala na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan

Napakalaking kasawian ang naghihintay sa kanila na tumanggap at patuloy na naniniwala sa mga doktrina o aral na gawa lamang ng tao at hindi nakabatay o mababasa sa Bibia. Basahin natin ang babala ng kasulatan:

Galacia 5:19-21  “At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan, Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.”

Kasama sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga taong nahirati sa mali o “hidwang pananampalataya, mga aral at paniniwalang hindi nakabatay sa mga katotohanang nakasulat sa  Biblia, kundi inimbento lamang ng mga tao – gaya ng Trinidad. Ang ganitong paniniwala ay ikapapahamak.

Aling paniniwala naman ang dapat taglayin ng tao upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Ating balikan ang pahayag ni Cristo:

Juan 17:1-3  “Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.”
  
Ang paniniwalang ang AMA lamang ang nagiisa at tunay na Diyos ang dapat taglayin ng tao upang siya’y magtamo ng buhay na walang hanggan, sabi nga ni Cristo “ITO ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN” na ito ay ang pagkakilala sa AMA bilang IISANG DIYOS NA TUNAY…

Kaya sa mga taong nagnanais magtaglay ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom ay hindi makaiiwas na tanggapin ang katotohanang ito…

Ipagpatuloy po natin ang pagsusuri sa katotohanan…

417 comments:

 1. good job aerial, that's what im talking about.... hehehe kinacampaign o inaadvise ko kc sa kapatid mas maganda yung ganito gmawa ng blog kesa yung sa forum kunwari at sa iba...^^

  gdbless

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang laging may ex-catholic ex-born again ay hindi dapat ma good job kasi bandang huli magiging ex-Inc yan.....

   Delete
  2. ahaha...natawa nmn ako dito, pero alam mo wala sa religion yan nasa faith...ocge INC ka you foloow your doctrines pero and SAMA ng UGALI niyo, may flag kayo for what? kpg nahuli ng mga LTo may violation and sasakyan then kpg nakita yung flag niyo eh save nkayo, ano yun? hindi ba stealing the right of other people yun, second kpg INC member tutulungan pero kpd ibang religion hindi ano yun? pumipili ng taong tutulungan? then kpg hindi INC member ang asawa tiwalag agad kasi maksalanan yung hindi member ng INC, tignan niyo muna sarili niyo before kayo mg judge ng ibang tao...TANDAAN NIYO MGA INC MEMBERS WALA SA RELIGION YAN NASA FAITH AND UGALI yan.. wag kayong magmalinis jan, tapos tawag niyo kay JESUS "PAGINOON JESUS" then hindi siya GOd. tao siya so in short you are violating the 2nd commandment..I read your blogs I always see "panginoon jesus" justify that

   Delete
 2. kakatawa naman itong site na ito...kumuha pa ng illustration para Daw tumukoy sa TRINITY.... eh ung picture na pinagkuwanan ay gawa ng mga KULTO..... ang totoong mga kristiano ay walang imahen ng TRINITY.

  Ang ginawa ng site na ito ay ganito: Nagdiscuss sya at kinalaban nya ung kapwa kulto nya.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo16 October 2012 at 11:18

   Nasa Biblia ba ang Aral Na ang Diyos ay may Tatlong Persona?

   kaya nga po gumamit ng QUESTION MARK kaibigan....

   Delete
 3. Talagang walang imahen ang TRINITY dahil ang TRINITY ay imbentong aral lang ng IGLESIA KATOLIKA, kaya kung ang isang relihiyon ay NANINIWALA sa TRINITY, ay maliwanag na ito ay naniniwala sa IMBENTO at gawa lang tao...

  Ang Tunay na Cristiano ay walang IMAHEN ng Diyos at wala ring TRINITY.

  Kung hindi ka naniniwala sa IMAHEN, na inimbento ng SIMBAHAN, pero naniniwala ka sa TRINITY, e wala ka pa ring pinagkaiba, KASAMA KA SA KULTONG SINASABI MO.

  Dahil ang pinatutunayan ng Post na iyan ay HINDI TOTOO ANG MISMONG TRINITY, at hindi lamang ang LARAWAN nito.

  Ang aral tungkol sa Diyos na may tatlong persona ay IMBENTO lamang ng IGLESIA KATOLIKA. Kaya ang sinoman na naniniwala rito ay nagtataguyod ng simulain at paniniwalang KATOLIKO, kahit na sabihin na hindi sila KATOLIKO.

  Lawak-lawakan natin ang ating pag-iisip

  ReplyDelete
 4. sa mga kaibigan ko mga katoliko, buksan po natin ang ating isipan magsuri po tayo, kung ang sinasamba po ba natin ay tunay ba o hindi tunay..binig tayo ng isip ng diyos para makaunawa kung ano ang tama o mali..huwag sana kayong masaktan sa mga nabasa ninyo kundi dapat magalak kayo at magpasalamat sa diyos at ipanalangin sa kaniya na tawagin kayo sa tunay na binili ni cristo ng kaniyang dugo.salamat sa iyo kapatid sa blog na to

  ReplyDelete
 5. Ang Tanga ng INC sorry for this word pero totoo kasi anu bang utak meron ng INC.....


  1.) Oseas 11:9 “Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.”

  2.) Malakias 3:6 “Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos.”

  Anu ba ang sinasabi dito? kasi naman ang hirap samga sekta kagaya nyo mga INC chop chop kayo magbasa ng bible ayaw nyo basahin ng buo pano nyo malalaman at maintindihan kung babbasahin nyo lng ung verse na gusto nyo...

  sa mga verse na yan sinasabi po na ang DIos daw ay hindi tao, meaning hindi daw siya kagaya ng tao na nagbabago ng ugali ang Dios ay tapat sa kanyang pangako hindi tulad ng tao na pabago bago ng pag iisip...

  basahin nyo kasi ang buong gospel ng Malakias at Hosea para malaman nyo...

  wala sinsabi na ang Dios ay hindi nagbabago meaning hindi na siya pwede maging tao mali un...dahil ang sinabi na ang Dios ay hindi nagbabago hindi dahil hindi siya mmagiging tao kungi siya ay HINDI NAGBABAGO SA KANYANG MGA PANGAKO SA TAO......


  KAYA PURO KASINUNGALINGAN LNG ANG PAHAYAG AT PANANAW NG INC...

  ANG PANINIWALA NA HINDI DIOS SI jESUS AY NAGSIMULA NUNG 300 AD LNG......PERO NANANAIG PA DIN ANG TURO SI JESUS AY DIOS NA TOTOO AT TAO DIN NAMANG TOTOO......

  ReplyDelete
 6. brod jan ka nagkakamali ang nakasulat don ay HINDI NABABAGO.iniba mo eh dinagdagan mo eh ginawang mong NAGBABAGO.magkaiba meaning nun.tsaka yang bunganga mo.bunganga ng sanlibutan,hindi ka nagdadahandahan.msma ang magsabi ng masama sa kapwa kahit pa kaaway

  ReplyDelete
 7. ang nakalagay din sa Oseas brod ay "akoy Dios,at hindi tao,"
  kung ang nkasulat jan ay "akoy Dios at pwidi maging tao"tama ang konklusyon mo.ikaw ang magisip ngayon

  ReplyDelete
 8. naipost mo rin sana yong mga sources mo tungkol sa 300 AD mo at alamin mo kung ano ang relihiyon ng author.

  ReplyDelete
 9. kung hindi po Dyos c Jesus Christ e ano po ang explanation nyo s mga verses sa baba:

  John 1:1-5
  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it.
  14 The Word became flesh and made his dwelling among us.
  John 1:14
  We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

  Philippians 2:5~8

  5 In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus:

  6 Who, being in very nature[a] God,
  did not consider equality with God something to be used to his own advantage;
  7 rather, he made himself nothing
  by taking the very nature[b] of a servant,
  being made in human likeness.
  8 And being found in appearance as a man,
  he humbled himself
  by becoming obedient to death—
  even death on a cross!

  Collosians 2:2

  My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ,in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

  Collosians 2:9

  9 For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form,

  hnd po aku nkikipgtalo.. gusto ku lng dn po mlaman ung side nyu.. kc po kung bbsahin ntn ang bible.. may mga bgay n mhirap ntndihin.. kc may mga misteryo kc Dyos Sya e.. hnd tulad ng isip ng tao.. kya mhirap pong sbhn n naiintindihan ntn lhat,, kc pg cnbi nmn ntn n naiintindihan ntn lahat at naiinterpret ntn lhat e ppsok nmn po tayo s sinasabi ng bible n myayabang o hnd humble kc pinapantay ntn ang kaisipan ng Dyos s atin.,

  New International Version (NIV)

  8 “For my thoughts are not your thoughts,
  neither are your ways my ways,”
  declares the LORD.
  9 “As the heavens are higher than the earth,
  so are my ways higher than your ways
  and my thoughts than your thoughts.
  Isaiah 55:8-9

  maaring cnsbi n may iisang Dyos, totoo po un.. pero hnd ba cnbi rn n kya Nyang gawin lhat? so kaya rin nyang mgkaroon ng 3persona pra ipakita ang pgmamahal Nya stin perfectly. cnu ang tao pra sbhn n hnd Nya un kayang gwin?
  "I am the LORD, the God of all mankind. Is anything too hard for me? - Jeremiah 32:27

  Kung hnd ntn pniniwalaan c Jesus Christ as our savior, anu po ang mngyayari stn na ngsasabi ring

  I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.-Revelation 22:13

  tulad ng Ama:

  I am he; I am the first and I am the last.-Isaiah 48:12

  What is Faith?
  In Hebrews 11:1 this is clearly explained:

  What is faith? It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. It is the evidence of things we cannot yet see. (NLT)

  Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed."-John 20:29 (prng word n trinity, wla s bible and yet we have to believe, kc kung hnd, pra saan ang pgpapapako s krus ni Christ, kung tao lng Sya?)

  bgo po tau mgbasa ng bible, mnghingi po tau ng guidance kay Lord n bgyan tau ng knowledge n ngmumula lng sa Kanya, kc pg hnd po, mliligaw po tau, kc ang bible mraming mystery kc WOrd of God sya e.. hnd normal lng n book. at pgmgbabasa po tau, wg lng ung mga maliliit n part lng.. ung buong bible po. ulit po, hnd po aku nkikipgtalo.. gusto ku lng dn po mgshare. salamat po! God Bless us all! Tnx po!

  ReplyDelete
  Replies
  1. sa mga talata na binigay mo hindi ako totul na si jesus matatawag na dios,pro hindi sya ang DIOS NA MAKAPANGyarihan sa lahat dahil ang title na ito ay sa ama lamang ang pangalan nya yahweh o jehovah.sa isaias 48:12 i am the first ang i am the last. ang ibig sabihin nito wala syang kapantay kahit ang kanyang anak na si jesus.ang ama ay tinatawag na panginoon,si jesus ay tinatawag rin na panginoon,oo si jesus binigyan ng title ng ama na panginoon dahil ginawa nya ng panginoong si jesus.pro hindi ibig sabihin pantay sila.dahil ang ama lamang ang mayrong title na soveriengty lord.kaya mali yong trinidad. ama at si jesus iisa in person mali din.ang biblia walang kontradiksyon.

   Delete
 10. Anonymous,

  Salamat po sa "sharing" na sinasabi po ninyo.

  Tama po ang sinasabi ninyo na bago po tayo magbasa ng Bibliya ay kailangan po nating humingi ng gabay mula sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, isa-isahin po natin kung talagang "nagabayan" po kayo sa inyong pagkaunawa sa mga talatang inyong nabanggit.

  Sa ngayon po ay ang pagka-unawa po muna ninyo ang ating saliksikin. Sa susunod po na sagot ko sa inyo ay ang pagkakilala naman ng INC sa mga talatang inyong nabanggit (kung inyo pong mamarapatin).

  Una sa lahat, I am not in any way negating the verses you've quoted but the way you interpret them or how you interpret them. Ihanda nio po ninyo ang Bibilya at isa-isahin po natin.

  John 1:1-5

  Isa sa mga pinakapaborito ng mga naniniwalang ang Kristo ay Siyang tunay na Diyos. Pag-aralan po natin.

  1. In the beginning was the Word

  Kung tama po ang inyong pagka-unawa at sa pakiramdam ninyo ay "nagabayan" kayo ng Panginoon, tinatanggap po ninyo na ang tunay na Diyos ay may pasimula?

  Ganito ang sagot ng Bibliya:

  Ang Diyos ay walang pasimula (Psalm 106:48, Psalm 93:2)
  Si Kristo ay may pasimula (Juan 8:42)

  2. and the Word was with God

  Kung ang Salita na sumasa-Diyos ay Diyos sa kalagayan at ang Diyos kung saan ang Salita na sumasa-Kaniya ay Diyos din, ilan po ang Diyos niyo ngayon? Dalawa, dipo ba? Baka naman po sasabihin niyo, "hindi iisa lang po yan, kaya nga tinatawag silang Santisima Trinidad eh. Binubuo ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo." Kung gayon, nasaan po ang Espiritu Santo? Absent po ba?

  May gabay ba ng Diyos ang ganitong pagka-unawa?

  Sagot ng Biblia:

  Sinabi ng Diyos na wala ng ibang Diyos liban sa Kanya (Isaiah 45: 21-22)
  Itinuro ni Kristo na talagang iisa lamang talaga ang tunay na Diyos (Juan 17:1-3)
  Na siyang tinitindigan ng mga tunay na Kristyano (Corinto 8:6)

  3. and the Word was God

  Kung susundan ko po ang pagka-unawa ninyo, lumalabas po na parang Pangngalan (Noun) ang pagkakagamit sa salitang "Diyos" rito. Kung ganun po, bakit walang "the" bago ang salitang "God"? Dahil kung Noun, dapat ang pagkakasabi ay, "the God". Maliban pa diyan, sa ibang salin, ang pagkakasalin ay, "and the Word was DIVINE."

  Sagot ng Bibliya:

  Ang Diyos ay Espiritu at hindi binubuo ng Salita (Juan 4:24)
  Si Kristo ay hindi Espiritu kundi binubuo ng buto't laman (Luke 24:38-39)

  Kung gayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng talatang nabanggit sa itaas? Ipaglilingkod po namin sa inyo sa susunod ko pong post.

  Bilang pagtatapos sa ngayon, nais ko lang po ipaalam sa inyo na kapanalig niyo po kami sa paniniwalang tunay na MAKAPANGYARIHAN ang Diyos. KAYA NIYA PONG GAWIN ANG LAHAT NG BAGAY, WALANG PAGDUDUDA SA KATOTOHANANG IYAN.

  Pero hindi naman po ang isyu ay kung makapangyarihan ang Diyos o hindi eh. In other words, the issue is not if God COULD but IF GOD WOULD.

  At kahit kaya Niyang gawin ay HINDI NIYA GAGAWIN na Siya bilang Diyos ay maging tao (Hosea 11:9)

  At kailanman hindi magiging Diyos ang isang tao (Ezekiel 28:2)

  --Bee
  beeweezer1967@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. oo tama sinabi mo na si jesus hindi ang tunay na DIOS NA SINASAMBA.PRO TANONG KOLANG,ACCEPT KA BA SA TALATA sa juan 1:1 na si jesus ang verbo?at sino ang verbo na tinawag na word was divine?mag hintay ako sa sagot mo.

   Delete
 11. Mahihina pala kayong mga INC magagaling lamang kayo sa pagsasabi ng nilalaman ng bibliya at naniniwala na kayo na iyang mga hawak ninyong Bibliya ang siyang tutuong salita ng Diyos.Sino ang makapagpapatunay sainyo na iyan nga katutuhanan?Ang relihiyon ay isang negusyo at malaking kasalanan sa ating Panginoon na kutahan mo ang isang kasamahan mo,tignan ninyo ang ginagawa ninyong mga INC hindi kayo naaawa sa pobreng tao at iisa ang nagtatamasa ng ginhawa kundi ang pinuno ng INC si Manalo.Mahiya naman kayo sa sarili ninyo nagpapasarap kayo ng buhay mga kasamahan ninyong INC naghihikaus sa kanilang pamumuhay.Iyan ba turo ng ating mahal na Panginoon sainyo na mga INC?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sige nga Anonymous na kabilang sa MALALAKAS?

   Ano bang BIBLIA ang totoong salita ng Diyos? Maaari mo bang i-share sa amin kaibigan?

   Kung sa paniniwala mo na ang RELIHIYON ay isang NEGOSYO, so ang RELIHIYON mo pala ay isang NEGOSIYO?

   Ang Kapatid na MANALO nagtatamasa ng YAMAN? Ows, kaninong tsismis mo nasagap iyan.

   Hindi ba kapag sinabing MAYAMAN maraming PROPERTIES or ASSETS?

   Sige nga, latagan mo nga kami ng ebidensiya rito na mga DOKUMENTO ng mga PROPERTIES na PERSONAL na PAG-AARI ng aming TAGAPAMAHALA?

   Ok lang kung ang turing mo sa amin ay MAHIHINA, dahil talagang MAHIHINA kami, pero kami ang PINILI NG DIYOS upang aming HIYAIN ang MALALAKAS na gaya mo:

   1 Corinto 1:27 “Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at PINILI NG DIOS ANG MGA BAGAY NA MAHIHINA NG SANGLIBUTAN, UPANG HIYAIN NIYA ANG MGA BAGAY NA MALALAKAS;”

   Hindi ba tugmang-tugma sa amin iyang talatang iyan? Dahil ang tingin mo sa amin MAHIHINA pero kayang-kaya naming hiyain o ipahiya ang mga MALALAKAS.

   Delete
  2. Aerial Cavalry mali yata ang sinasabi nyo kasi ang tinutukoy na malalakas ay kayo dahil dumarami na ang sumasanib sa inyo at naliligaw ang landas kaya ang mga mahihina at totoong relihiyon lalong manghihina at darating ang araw ay ipapahiya ang mga malalakas.

   Delete
  3. aerial, asawa ko INC member, and I'm catholic.
   experience ko lng sa asawa ko mayabang, mgpanlait sa kapwa lalo ng kpg ibng religion, then tumutulong lng sa INC member, ito ba turu ng religion niyo?

   eh dhil ba ang ibang tao hindi INC sila na ang sanlibutan at mapaprusahan sa dagat dagatan apoy? ano ba yan kayo ba ang mgjujudge? hindi ba si GOD hindi kayo?
   then kung may attendance pa, abuluy, kpg may pasasalamat may amoung ang envelope and with their name ano yun?
   hindi ko gets. you need to write your name and the amount..

   form ng kayabangan yun... then may dress code pa kyo paglabas nmn sa capilya niyo ay puro bad words nmn then puru bad things, mapaghusga, at mapagtao... halos mga kilala kong INC ganyan..kya nga I REGRET TO MARRY MY HUSBAND. ang pangit ng turo niyo

   Delete
 12. nice answer ka aerial....pagpatuloy nyo pa sana ang pagsagot sa kanila para maliwanagan naman sila..

  ReplyDelete
  Replies
  1. reac para maliwanagan ka rin kailangan mong magsaliksik at magbasa pa lalo ng Bibliya ng sa ganun eh hindi ka lang umaasa sa sinasabi ng iba.

   Delete
 13. tanong ko po:sa juan 1:1 yong verbo sino po sya?anong pang unawa nyo sa verbo? anong explaination nyo sa verbo dyan sa john 1:1?hintayin ko po sagot nyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang salitang Verbo sa wikang english ay Word to mean a Spokesman of the Godhead. nasa form of noun po siya na pwd maging pangalan o posisyon sa ka-Diyosan.

   Hindi po yun Father ang nagsalita kundi si Krsito lamang po ang laging kaharap ng mga tao dahl siya po ang tga pamagitan ng Diyos Ama at ng Tao.

   1 Timothy 2:5
   For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus

   Yun po ang tamang pag unawa sa kalagayan ni Krsito kht nun siya ay nasa langit pa.

   Wag po tayu maniwala sa doktrina ng Iglesya na sasabhng tao lng siya. hndi po ganun kht basahin po natin un v6 ng 1Tim.

   Hindi po nila maunawaan kasi yun v5 kya sa v6 mauunawaan na ninyo kung bakit tinawag na tao pa rin si Kristo.

   Diyos po tlga si Kristo hesus.

   Delete
 14. Meron nga ba tayung Isahang Diyos? at ito ba ay kinakasehan ng biblia?

  Kung ang Diyos ay Isahan bakit hindi siya nagpakilala sa Genesis book para sa umpisa malaman natin na Isa nga lang siya. Me mababasa po ba tayung Isahang Diyos?

  sabi nila ang lumalang ng sangkatauhan ay ang Diyos. at sa kanila ang salitang Diyos ay nasa singular.

  bgyan natin ng dalawang phrases pra malaman ang kanilang sinasabi.

  "God: Lalanging ko ang tao ayon sa aking wangis."

  Kung si Manalo marahil ang susulat ng Genesis sa tingin ko ito ang gagamitin niya pra suportahan ang knyang paniniwala na isa lang ang Diyos kht walang nakalagay sa Genesis.

  anung nkasulat?

  "God: Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis"

  Nasa plural po ang mga pronoun na ginamit ni Moses dahl ang salitang Diyos sa Hebrew ay "Elohim na nasa collective noun. at ang singular ng Elohim ay Eloah.
  Elohim is God while Eloah is also God. walang pagkakaiba pagdating sa english.
  peru sa Hebrew may pagkakaiba sila.

  so ibig sabhin kpg maraming Eloah mananatili parin itong nasa singular grouping o collective noun na kht hndi na gumamit ng "s" to signify plurality.

  Illustration:

  Hebrew: Elohim = Eloah + Eloah + Eloah + Eloah......and so on.
  English: God = God + God + God.....and so on.

  ang isang mapapansin mo ginamit ni Moses ang Elohim at hindi ang Eloah sa Genesis 1:26.

  paano po natin malalaman kung sino ang mga involve sa creation?

  basahin po natin ito:

  Genesis 2:24
  American Standard Version (ASV)

  24 Therefore shall a man leave his [ father and his mother ],
  and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

  sa talatang yan binanggit ang Father and Mother ni Adam na mismong bumubuo ng Diyos.

  Kaya sa Illustration muli ganito ang kalalabasan:

  God = Father and Mother and sons

  it's absolutely implies a Family of God.

  Father spoke to Mother " "Let us make man after Our likeness"

  parehas din naman nito:

  Adam spoke to Eve : "Let's produce children so we can subdue earth"

  parehas lang d ba? dahl ang salitang wangis ay mistulang reflection ng Diyos sa tao.
  Hindi natin nakikita ang Diyos peru nakikita natin ang Tao dahl siya ang larawan ng Diyos.
  prang humarap sa salamin na ang nakikita ay ang reflection. peru hindi nangangahulugang ang reflection ang tunay na sarili kundi ito lamang ay parang aninag.

  kaya kung nakikita natin na Mag-asawa ang unang tao. wag po tayu magtaka dahl ang Diyos mismo ay Mag-asawa din. dahl ang reflection ng magasawang Diyos ay makikita din sa magasawang tao. ganun po ang ibig sabhin ng salitang "Image"

  Kaya tanungin uli natin ang tga Iglesya kung meron nga bang nakasulat sa Genesis na Isahan lang ang Diyos?

  wala pong nakasulat!  ReplyDelete
  Replies
  1. kung ang DIOS ISAHAN BAKIT hindi po sya nagpakilala sa book of genesis?

   genesis 2:4 -ito ang pinangyarihan ng langit at ang lupa,nang likhain noong araw ,na gawin ni jehova na DIOS ANG LUPAT LANGIT.(new world translation)

   Ang DIOS PO NAGPAkilala sa genesis book.

   genesis 12:8" and there he builded an altar unto the lord ,and called upon the name of the lord.kjv

   mapapansin natin ang DIOS Ay may pangalan,so malinaw nagpakilala sya sa book of genesis.

   genesis 17:1" ako ang DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT"

   MAY IBA PA BANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT?SO, MALINAW nag iisa lang sya.sya po ang creator sa langit at lupa sabi ng gen 2:4"jehova".

   hebrew word "elohim" titulo po ito na" DIOS" at plural,pro hindi ibig sabihin na MARAMING MGA DIOS AT SILAY iisa na pagka DIOS.

   SA GREGONG wika po walang plural sa pagka "excellent or virtue" kaya sa genesis 1:1 ang mga nagsalin sa lxx gumamit ng "ho The.os`"(DIOS,singular)na katumbas sa "elohim"

   kaya sa marcos 12:29-sumagot si jesus , ang pangulo ay ,pakinggan mo oh israel ;ang panginoon nating Dios ,ang panginoon ay iisa. si jesus po quoted the deu 6:4,sa gregong salin "singular po na" ho The.os`"

   nais kung itanong sa yo kung ang father and mother ba ni adan kung sila bay espiritu or tao?paki sagot ho.


   sa gen 1:26 na lalangin natin sa ating "wangis" hindi ito tumutukoy sa pag aasawa na parang bumubuo ng mga anak,katulad ng literal na mag asawa.

   ang "wangis"NA TINUTUKOY JAN hindi ibig sabihin ka mukha natin ang DIOS.ANG SABI"lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis:ito po ang kahulogan: pag-ibig,kapangyarihan,justice,wisdom.ito po ang una unang MGA quality na nasa tao,na ang source po galing sa DIOS.

   Delete
  2. [Ang DIOS PO NAGPAkilala sa genesis book.]

   nagpakilala ba siya na isa lang siya?
   nagpakilala siya bilang marami at gumawa ng tao bilang isang creator. peru yun ssbhin na isa lang siya yun ang wala.
   kya tinatanong ko uli kung sinabi b niyang isa lng siya sa Genesis?

   Delete
  3. [hebrew word "elohim" titulo po ito na" DIOS" at plural,pro hindi ibig sabihin na MARAMING MGA DIOS AT SILAY iisa na pagka DIOS.]

   wrong! ang formation ng Elohim ay nasa uni-plural form or collective noun. singular usage siya kht siya ay nasa plural. prang church yn na nasa singular peru plural ang form niya. ganun lng ka simple at hndi mo na klngan i define pa ito sa greek dahl maliwanag na ang Elohim ay uniplural ng Eloah. ang salitang "Diyos" ay hango sa theos na hinalintulad kay zeus na ancient god ng greece.

   Delete
  4. [ nais kung itanong sa yo kung ang father and mother ba ni adan kung sila bay espiritu or tao?paki sagot ho.]

   kung ginagamit mo utak mo sguro alam mong ang unang tao ay si Adan. hindi ko na sasagutin yan dahl magmumukha pang elementary ang discussion. basta kung anu ang nabuo sa isipan ko yun ang susundin ko dahl yun ang tama.
   si Kristo ay me maraming katangian na pwd gumanap ng mga tungkulin. pwd siya maging Priest, Gardener, Teacher, adviser, creator, carpenter, Verbo, son at higit sa lahat the Mother of genesis.

   yun ang tingnan mo at wag kng magpasakal sa doktrina ninyong lason sa me malayang kaisipan na taong naghahanp ng katotohanan.

   Delete
 15. [mapapansin natin ang DIOS Ay may pangalan,so malinaw nagpakilala sya sa book of genesis.

  genesis 17:1" ako ang DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT"]

  Hindi ko akalain na identity pala niya yun sasabhing powerful sya kht wlang pangalan.

  saan ba ang proper location for introduction?

  sa Genesis 17 o sa Genesis 1?

  ReplyDelete
  Replies
  1. wag mong e chop chop ang mga post ko.sa gen 17:1 ,ako ang DIOS ang makapngyarihan sa lahat ay isaNG title o posisyon NA UKOL SA DIOS.

   ANG PANGALAN NYA MABABASA MO SA "GENESIS 2:4" JEHOVAH ANG NAG LALANG SA LANGIT AT LUPA.AT SA GENESIS 12:8 NEW WORLD TRANSLATION.BASAHIN MO ANG BUONG POST PARA HINDI KA MALIGAW.

   Delete
  2. Jehova? bashin po natin ang origin ng term na to kung ito ba ay galiing kay Moses.

   Early modern translators disregarded the practice of reading Adonai (or its equivalents in Greek and Latin, Κύριος and Dominus)[20] in place of the Tetragrammaton and instead combined the four Hebrew letters of the Tetragrammaton with the vowel points that, except in synagogue scrolls, accompanied them, resulting in the form Jehovah.[21]

   This form, which first took effect in works dated 1278 and 1303, was adopted in Tyndale's and some other Protestant translations of the Bible.[22] In the 1611 King James Version, Jehovah occurred seven times.[23] In the 1901 American Standard Version the form "Je-ho’vah" became the regular English rendering of the Hebrew יהוה, all throughout, in preference to the previously dominant "the LORD", which is generally used in the King James Version.[24] It is also used in Christian hymns such as the 1771 hymn, "Guide Me, O Thou Great Jehovah


   Hindi pala galing kay Moses ang salitang Jehovah. nag evolve lang ito sa time na 1278 at hndi po nag appear sa original context.

   sorry po tlgang confuse na kau kung anu anu na lang ang iniimbento ninyo pra paniwalaan.

   sa amin ang God of the old testament is jesus christ. disregard na po yun tetragramaton yhvh dahl nagpakilala naman siya sa new testaemnt era.

   ngayun kung gusto mo i challeneg to cge lang open ako at patunayan mo na hindi nga si kristo ang nasa old testaement.

   Delete
 16. sa modern translation totoo yan ginamiT ko yan" NWT NA SALIN"
  PRO KUNG ang batayan natin ang original na mga munuscript ay nan don ang tetragrammaton yhwh.

  pag dating sa mga ibang munuscript na kinopya sa orihinal ni removed ang yhwh at pinalitan na adonai o elohim. kaya ang ginawa sa mga bible scholar ni restored ang yhwh at sinalin sa ating mga wika.

  kaya sa new testament sa new world translation hindi ka maliligaw kasi ne restored ang pangalan ng DIOS" JEHOVAH" SA NEW TESTAMENT.

  KAILAN PO LUMITAW ANG PANGALANG JESUS SA BIBLIA?

  AT LILINAWIN KO sayo hindi lang sya nagpakilala sa book of genesis kundi sa ibat iba ring book tulad sa mga salm,isaias,jeremiah.at marami pang iba.

  kung si jesus talaga ang DIOS SA LUMANG TIPAN?

  IBIG BANG SA SABIHIN NA WALA SIYANG PASIMULA?HINDI SYA nilikha?

  pwedi ba mag bigay ka ng talata na si jesus ay walang pasimula?

  at kung si jesus ay DIOS SA LUMANG TIPAN ,DAPAT WALA SIYANG DIOS,AT WALA SIYANG SINASAMBAHANG DIOS KASI SYA na ang DIOS.

  kung magpapatunay ka ,kailangan nasa biblia ang sagot hindi inbento.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [at kung si jesus ay DIOS SA LUMANG TIPAN ,DAPAT WALA SIYANG DIOS,AT WALA SIYANG SINASAMBAHANG DIOS KASI SYA na ang DIOS.]

   sa Genesis ang hebrew word for God ay Elohim na nasa collective noun. ang singularity ng Elohim naman ay Eloah. kaya ganito kalalabasan ng Illustration about God.

   Elohim = Eloah + Eloah + Eloah ....and so on!

   kht isang billion pa ang Eloah mananatili pa rin Elohim ang name ng Diyos dahl ito nga ay nasa collective noun.

   Ngayun sino ba tlga ang nagsalita nung time ng Exodus at Genesis?

   sa Jn 1:1 ang Word na binanggit ay si kristo na ang ibig sabhin tga pagsalita ng Diyos sa tao.

   Delete
 17. sabi ng DIOS SA EXODO 20:7 HINDI MO GAMITIN ang pangalang jehovah na atinG DIOS SA WALANG KABULUHAN.NWT

  MALINAW JAN sa talata WALANG jesus na sinabi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ PRO KUNG ang batayan natin ang original na mga munuscript ay nan don ang tetragrammaton yhwh.]

   Tetragramaton ang original form ng yhvh at hindi Jehova o Yahmeh. wag po natin dagdagan ng bowels ito dahl hndi ito ang tamang translations. pwd pa gamitin ang Adonai na mas prevalent sa lht ng mga talata at hndi yun Jehovah na lumitaw lng nung 12th century.

   Delete
  2. Bakit ayaw mo i contest kung sino nga ung yhvh na nagsasalita kung ito ba ay si Kristo? o yun Father ni Kristo na ipinakilala niya sa new testament?

   cge na hinahamon kita kung mapapatunayan mo na hindi si Krsito ang nasa old testament.

   Delete
 18. anonynous:sa original po na tetragram yhwh or jhvh,ngayon ang ginawa sa mga bible scholar isinalin na may vOcals o vowel.

  at itong jhvh ay pangalang ng DIOS AT TAKE NOTE HINDI TITULO..

  YONG ADONAI ITO ANG TITULO NA NAG KAHULUGANG PANGINOON.

  ANG ELOHIM NAMAN AY TITULO DIN NA NAG kahulogang GOD.

  AT LILINAWIN ko sayo itong kristo ,sa greek kristus,titulo po ito na nag kahulugang
  " annoited one "at siyay si jesus.

  bakit hindi si kristo ang DIOS SA OLD testament? dahil hindi naman nya inangkin sa biblia na sya ang DIOS NA DAPAT SAMBAHIN. AT


  AT SINABI NI JESUS siya ang kristo na anak ng buhay na DIOS MATEO 16:16 PAKI BASA HO.AT COMPARE JER 10:10 JEHOVAH ANG BUHAY NA DIOS.

  KAYA SI JESUS ANAK ni jehovah na DIOS,KAYA NGA SI JESUS TINAWAG NA ANAK NG DIOS.HINDI MOTHER.KAYA SI JEHOVAH ANG AMA AT ANG ANAK AY SI JESUS NA TINATAWAG NA KRISTO PAKI COMPARE HI SALM 83:18 AT LUKE 1:31-32.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ KAYA SI JESUS ANAK ni jehovah na DIOS,KAYA NGA SI JESUS TINAWAG NA ANAK NG DIOS.HINDI MOTHER.KAYA SI JEHOVAH ANG AMA AT ANG ANAK AY SI JESUS NA TINATAWAG NA KRISTO PAKI COMPARE HI SALM 83:18 AT LUKE 1:31-32.]

   kailan ba dapat pwd nya sabhin na siya ay Diyos? kpg siya ba ay tao o Diyos?

   anak ni jehovah? kailan sinabing jehovah ang Diyos sa new testament?

   John 17:11
   And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.

   anung name na cnabi ni kristo pra sa knyang kawan?

   Acts 20:28
   “Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood

   anung name na sinabi ni Kristo at ni Pablo?

   CHURCH OF GOD! Hndi naman sinabing Church of Jehovah.

   masyado na kaung binulag ng amo niyo!

   Delete
  2. [ sa original po na tetragram yhwh or jhvh,ngayon ang ginawa sa mga bible scholar isinalin na may vOcals o vowel.

   at itong jhvh ay pangalang ng DIOS AT TAKE NOTE HINDI TITULO..

   YONG ADONAI ITO ANG TITULO NA NAG KAHULUGANG PANGINOON.

   ANG ELOHIM NAMAN AY TITULO DIN NA NAG kahulogang GOD.]
   Jehovah na naman! sinabhan na kita na hindi ito mababasa sa original manuscript kya wag na wag mo ng pagpilitan ang mga basurang ikinabit ng mga translators sa biblia.
   katunayan nga eto ang nakalagay.

   Modern guides to biblical Hebrew grammar, such as Duane A Garrett's A Modern Grammar for Classical Hebrew[35]
   state that the Hebrew vowel points now found in printed Hebrew Bibles were invented in the second half of the first millennium AD, long after the texts were written.

   This is indicated in the authoritative Hebrew Grammar of Gesenius,[36] and in encyclopedias such as the Jewish Encyclopedia,[37] the Encyclopædia Britannica,[38] and Godwin's Cabalistic Encyclopedia,[39] and is acknowledged even by those who claim that guides to Hebrew are perpetuating "scholarly myths"

   nbasa mo ba? na ang jehovah ay isang myth lang pala.

   magbasa ka kasi pra hndi un babanggitin mo un name ng God. Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! Jehovah! peru ang nakaimbento ng Jehovah ay mga protestante pa!

   wow! sister hndi pala kau ang original kundi ang mga protestante pa pala. thanks to them kya meron kng jehovah na sinasambit kht ito galing sa mga protestante.

   kahiya naman si sister.

   Delete
 19. jhvh or yhwh ay kailan man hindi nag anyong tao,at ito ay sinalin sa cebuano "jehova", SA WALA pa ang mga pasimula ,jehovah GOD BUGTONG NA NAG IISA NA WALANG KASAMA KAHIT ISA. KAYA ANONYMOUS UNDERSTOOD wala po siyang asawa.

  salm 90:2-walang pasimula at walang katapusan.

  sa old testament si jehova na ang DIOS. AT SA TANONG MO KAILAN SINABING jehova ay DIOS SA TESTAMENT?

  MARK 12:29-JESUS nagsabi, dinggin mo israel si jehovah nga atong DIOS.....JESUS quoted deu 6:4. new world translation.maraming version na kahit hindi sila jw ay sinalin ang jhvh sa sariling wika na madali gamitin na "jehovah".

  ngayon sino ang mas matimbang ang nakasulat sa biblia na jehovah ang pangalan ng DIOS, O ANG SABIsabi ni anonymous na ang jehovah basura daw sabi nya na napulot nya sa tabi tabi?

  ginamit mo pa ang juan 17:11"ingatan mo sila sa iyong pangalan"

  sinong pangalan na tinutukoy ni jesus?sympre ang "jehova"wala ng iba pa.

  ang church of GOD NI TINUTUKOY JAN AY HINDI KAYO....SILA ANG SANA 1 PETER 2:9 AT REV 14:3-5,WALANG DUNGIS AT walang KASINUngalingan hindi kaya nyo sinungaling.

  alam mo ba kung anong tawag nila? isaias 43:10-12"jehovah,s witnesses, parahis ni jesus at mga apostol.

  sa ibang salin ang church ay iglisia,congregation,simbahan,kaya kung gumamit man si apostol pablo na church of GOD AY UKOL YON SA MGA LOCAL CONGREGATION GAYA NG GALASYA,CORINTO,EFESO,AT IBA PA.

  ang act 20:28 he hath puschased his own blood ang tinutukoy ay si jesus na nag anyong tao na pinatay, hindi ang kanyang ama na jehova ang nag anyong tao kundi si jesus.yan lang ka simple umunawa ng biblia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ ginamit mo pa ang juan 17:11"ingatan mo sila sa iyong pangalan"

   sinong pangalan na tinutukoy ni jesus?sympre ang "jehova"wala ng iba pa.

   ang church of GOD NI TINUTUKOY JAN AY HINDI KAYO....SILA ANG SANA 1 PETER 2:9 AT REV 14:3-5,WALANG DUNGIS AT walang KASINUngalingan hindi kaya nyo sinungaling.

   alam mo ba kung anong tawag nila? isaias 43:10-12"jehovah,s witnesses, parahis ni jesus at mga apostol.]


   haha....mag comedy n lng kya tau? kasi nga nagpapatawa ka na e.

   alam na ng mga ibng bible scholar na yun yhvh ay si Kristo at kya hindi nilagyan ng bowel nung time ni Moses dahl alay ito pra kay kristo.

   since sabi ng yhvh siya daw ang creator ng sabbath dun sa Genesis book.

   sino ang Lord of the sabbath sa new testament?

   kpg si Kristo ang Lord of the sabbath lalabas na siya din pala ang nasa Genesis book na creator of universe.

   SINO ANG LORD OF THE SABBATH SA NEW TESTAMENT?

   bibilangan na kita simula ngayun.

   Delete
  2. [ ngayon sino ang mas matimbang ang nakasulat sa biblia na jehovah ang pangalan ng DIOS, O ANG SABIsabi ni anonymous na ang jehovah basura daw sabi nya na napulot nya sa tabi tabi?]

   Oo naman a, na basura ito sa original manuscript. me nakalagay bng jehovah sa original? wala d ba? ang nakalagay ay yhvh sa hebrew. ang nagsabi lng na jehovah ay itong mga protestante nung 12th century. kanino ka mainiwala? sa mga protestante? o kay moses?

   medyo me kaitgasan ang ulo mo sa bagay nato. alam kong si Krsito ang yhvh kya nsa tetragrammton dahl laan ito pra kay Kristo.

   alamin na natin kung sino ang Lord of the sabbath sa Exodu at Lord of the sabbath sa new testament.

   Kung malaman natin na kung sino ang Lord of the sabbath sa new testament siya din ang Lord of the sabbath sa old. di po ba? agree ba kau? deal? magsalita kau.

   dahl simula ngayun isa isahin ko na ang mga talata pra malinawan kung sino tlga itong yhvh at si Kristo.

   NGAYUN SINO ANG LORD OF THE SABBATH NG NEW TESTAMENT?

   Delete
  3. anonymous totoo lang ang original ho ay ang tetragram sa heb ang katumbas ay yhwh,sa ibang munuscript naman jhvh at wala akong tutol don,sympre panahon ni jesus hindi nya ginamit ang jehova na salin kasi hindi naman sya cebuano o kaya english.

   kaya ang ginamit nya ay yong tetragram.

   halimbawa sa hebrew ang jesus ay "yeshuah"sa hebrew.sa greek"ieosous" pro sinalin sa english jesus.

   kaya kung tinanggap natin ang pangalang jesus ay dapat tanggapin natin ang pangalang jehova.

   sabi mo panginoon or elohim ang nilagay sa ibang bible scholar.malinaw naman na itoy hindi mga pangalan na ukol sa DIOS.

   HALIMBAWA ANONYMOUS: SA ORIGINAL BA NA MUNUSCRIPT ANG nakalagay don "jesus" ba? jeremias ba ang nakalagay sa orig? juan ba ang nakalagay sa greek sa orig. munuscript? paki sagot ho.

   hahaha! isa ka pa lang sabadista tama ba ako?alam ko na yang mga tanong mo,sige nga! ikaw naman ng open sa tema na yan e discuss natin yan ,pro sagutin mona tanong ko sa itaas yong may question mark.

   Delete
  4. [ kaya kung tinanggap natin ang pangalang jesus ay dapat tanggapin natin ang pangalang jehova ]

   haha....nasa tetragrammaton ang yhvh po pra sabhin isasalin ito sa english. iba nmn ang kaso niya sa yeshua na jesus nmn sa english. ang pinag aawayan ay anung pagbigkas ang ggawin dahl hndi nmn nkalagay yun bowels.

   bakit nga ba hndi ginamit ni jesus yun word na jehovah?
   kasi nga hindi naman yun ang tamang salita. most probable na prevalent sa lht ng talata ng testament ay yun word na "Lord" kya napagkasunduan ng mga scholar na Lord ang gamitin dahl ito ang bansag kay Kristo.

   hindi po proper name ang jehovah. ito po ay Lord n isang title!

   Delete
  5. [ ang act 20:28 he hath puschased his own blood ang tinutukoy ay si jesus na nag anyong tao na pinatay, hindi ang kanyang ama na jehova ang nag anyong tao kundi si jesus.yan lang ka simple umunawa ng biblia]

   hahahahaha....na lason k n rin pala ni Lamsa kgya ng mga iglesya.

   palalabasin mo na Church of christ ang nakalagay sa Acts 20:28.

   basahin nga natin ito.

   Revelation 5:9
   ..... for Thou wast slain, and hast redeemed us to God by Thy blood, from every kindred and tongue, and people and nation,

   - hast redeemed us to God!!!

   church of God ang tamang pangalan.

   Delete
  6. [ sa ibang salin ang church ay iglisia,congregation,simbahan,kaya kung gumamit man si apostol pablo na church of GOD AY UKOL YON SA MGA LOCAL CONGREGATION GAYA NG GALASYA,CORINTO,EFESO,AT IBA PA]

   anu? local congregation ang church of God?
   so bakit hndi nga jehovah ang nilagay ni Paul? kht isa wala?

   basahin naitn ito kung totoo yun sabi mo.

   1 Corinthians 11:3
   But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God


   official name o hindi ang church of God?

   Delete
  7. kaming mga jw hindi lang isa na version ginamit namin kundi marami.

   act 20:28 wala naman akong tutol jan na church of god.ang tinutolan ko ay yong pang unawa mo na ang DIOS AY SYA ANG NAGkatawang tao.dahil sa sinabi"na binili niya ng kanyang sariling dugo,para maiintindihan mo ang talata titingnan mo ang ibang talata para hindi mag kokontradik.

   juan 4:24 ang DIOS AY ISPIRITU.

   1 TIMOteo 1:17 walang kamatayan hindi nakikita.

   malakias 3:6 hindi nababago.

   ngayon pano natin intindihin ang act 20:28, sino yong may dugo?

   sagot: rev 19:13- at siyay nararamtan ng damit na winisikan :at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo.

   sino itong verbo yong nasa juan 1:14 so meaning si jesus ito.so malinaw ang may dugo na tinutukoy sa act 20:28 ay si jesus hindi mismo ang DIOS NA jehova.

   sino sino ba itong bible scholar na ang yhvh ay ginawang lord?para malinawan ka kung kailan ito nangyari.

   sino ba ang sinunod mo yong palso o tunay?sigurado ang palso ang sinunod mo.

   e post mo ang mga bible scholar mo pra malantad kung sila bay nag sunod sa original munuscript.at aling munuscript ang alam mo na ginamit mo at kailan ito na established?

   wala naman batayan ang mga sinabi mo, mahilig ka lang pumulot na sabi sabi nasa tabi tabi.diba kung mag paratang ka dapat may mabigat na ebedensya lalo na sa pag sira ng pangalan ng DIOS NA JEHOVAH?

   Delete
  8. [ juan 4:24 ang DIOS AY ISPIRITU.]

   bakit si kristo na nasa langit ba ay hndi?
   tandaan po natin na ang pagiging Priest po niya ay isang posisyon na knyang ginagampanan dahl siya ang nakaharap s mga tao at hndi yun ksma niyang Diyos din.

   kung alam mo ang gawain ng isang Levite priest cguro alam mo na kung bakit si Kristo ang naging tga pamagitan ng Diyos sa Tao.

   Delete
  9. [ 1 TIMOteo 1:17 walang kamatayan hindi nakikita]

   Oo nman! dhl ang namatay lang kay Kristo ay yun laman lng niya at hndi yun espiritu niya, d po ba? mukhng nawawala ka na sa lugar sister.

   Delete
  10. [ wala naman batayan ang mga sinabi mo, mahilig ka lang pumulot na sabi sabi nasa tabi tabi.diba kung mag paratang ka dapat may mabigat na ebedensya lalo na sa pag sira ng pangalan ng DIOS NA JEHOVAH?]

   anu? me mababsa k bng jehovah sa original manuscript?

   wala naman d ba? anung sisirain ko dun?

   Oo tama! ang cnicira ko un gawa ng tao! ang sinusuportahan ko lng ay yun original basis na yhvh at hndi yun jehovah mo! dahl pra s akin hndi na mahalaga bigkasin pa ito sa yhvh. Lord lang pwd na dahl yun nmn ang katumbas ng yhvh at hndi description ng Diyos.

   me tataas pa ba sa word na "God"?

   diyos ko naman sister imulat mo mga mata mo!

   yun God is already a name!

   Delete
  11. Pinagpipilitan mo pa un jehovah mo e matagala ng tinanggal yn sa mga revise standard. bakit, marunong k pa ba sa knla?

   aminin mo na nagkakaruun lng ng evolution ang salita ng Diyos na dati yhvh, sumunod ginawang jehovah, then later on ginawa na lng na Lord dahl hndi nmn ito inutos na gamitin ni Kristo. cge maghanap ka na sumambit si kristo ng jehovah.

   ayaw mo maniwala ha. eto basahin mo ito.

   Matthew 27:46
   And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is to say, “My God, My God, why hast Thou forsaken Me?

   sinambit ba niya ang name na jehovah?
   cguro kung kau ang gagawa ng biblia bka isulat niyo

   Matthew 27:46
   And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “JEHOVAH, JEHOVAH, lama sabachthani?” that is to say, “My God, My God, why hast Thou forsaken Me?

   ganun kau e. MAPAG-IMBENTO! sbagy lahi kau ni Bentot.

   mantakin mo malalagutan na siya ng hininga peru ang sinambit niya ay si Eli na short for Elohim.

   anu sister laban ka pa?

   Delete
  12. napahiya si sister sa talatang binanggit ko sa Mathew 27:46 na imbes na jehovah ang sambitin ni Kristo mas pinili niya un Eli na short for Elohim or Eloah na translated God.

   bakit sister? bakit nga walang jehovah na nanggaling sa labi ni Kristo?

   dahl si Kristo nga ang yhvh kaya hndi ito lummitaw sa Mathew 27:46.

   hala basa uli:

   Matthew 27:46
   And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lama sabachthani?” that is to say, “My God, My God, why hast Thou forsaken Me?

   NAPAKA-LINAW SISTER! wala pong jehovah na binanggit si Krsito kht sa huling yugto ng buhay niya bilang isang tao.
   Bakit pinagpipilitan mo pa yun basurang Jehovah mo na gawa lng ng mga translators?

   dun ko lng nalaman na yun religion mo ay sumingaw lang sa tumbong ng mga protestante! tinae lng kau nila at naging jehovah's witnesses. yun po ang totoo dun sister.

   nawa's magsilbing aral na sa inyo yn at hnggng me pagkakataon pa hanpin ninyo ang tunay na katotohanan.

   lumiliit na ang oras pra sa lht ng tao kya hanggang me liwanag pa hanapin mo na ang totoong doktrina.

   Delete
 20. [jhvh or yhwh ay kailan man hindi nag anyong tao,at ito ay sinalin sa cebuano "jehova", SA WALA pa ang mga pasimula ,jehovah GOD BUGTONG NA NAG IISA NA WALANG KASAMA KAHIT ISA. KAYA ANONYMOUS UNDERSTOOD wala po siyang asawa.]

  meron din bang yhvh na nakalagay sa Jn 1:1? ask ko lang kasi un ang introduction ni kristo na naging tao siya. sinabi bng "In the beginning was the word and the waord was with jehova...blah blah..

  kung wala e di wala!

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ MARK 12:29-JESUS nagsabi, dinggin mo israel si jehovah nga atong DIOS.....JESUS quoted deu 6:4. new world translation.maraming version na kahit hindi sila jw ay sinalin ang jhvh sa sariling wika na madali gamitin na "jehovah".]

   si sister tlga nagpapatawa! sa KJV meron bng jehova sa Mark 12:29?

   Mark 12:29
   21st Century King James Version (KJ21)

   29 And Jesus answered him, “The first of all the commandments is: ‘Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord

   me mababasa ka ba sa authorize version? wala!

   kya wag mo ng ipilit yan name na nasa tetragrammaton dahl mg protestante lang ang naglagay nyan.

   Delete
  2. sabi mo: meron din bang jhvh na nakalagay sa jn 1:1 hindi naman ako bobo anonymous: sympre wala ho.

   tanong ko lang po sino ba ang mas naa una?ito bang pasimula ay ang verbo o yong gen 1:1 ?

   ang nagkatawang tao ay yon po ang verbo hindi yong KASAMA NG verbo.malinaw na ba? at sino ang mas nauna ang DIOS O ANG VERBO?

   Delete
  3. kung may mga ebedensya ako na maraming mga salin o version sa biblia gumamit sa old and new testament na jehova?

   tanggapin mo na umanib ka sa amin? o kaya hindi mo na babatikosin ang pangalang jehova?

   sige nga i post mo na deal kana.

   Delete
  4. ilan po anonymous ang tunay mo na panginoon? paki sagot ha.

   Delete
  5. [ tanong ko lang po sino ba ang mas naa una?ito bang pasimula ay ang verbo o yong gen 1:1 ?]

   syempre po un Jn 1:1 dahl dini describe lng ni John ang salitang God pra malaman natin kung sino sila na bumubuo ng pagka Diyos.

   Delete
  6. [ kung may mga ebedensya ako na maraming mga salin o version sa biblia gumamit sa old and new testament na jehova?]

   malupit ka rin nu? halatang desperada kna sa jehovah mo kht hndi nmn lumalabas sa original text ng biblia. meron bng jehovah sa original o wala? yun lng yun e. meorn ba?

   Delete
  7. [ tanggapin mo na umanib ka sa amin? o kaya hindi mo na babatikosin ang pangalang jehova?]

   eto ngayun ang sagutin mo. saan ba galing ang word na jehovah? sa mga protestante? o sa original text ng biblia?

   tingnan natin kung magsisinungaling ka pa dito.

   Delete
  8. [ ilan po anonymous ang tunay mo na panginoon? paki sagot ha]

   makulit ka rin nu! ilan ba sila sa Gen 2:24?
   ilan ba sila sa Gen 1:26?
   ilan ba sila sa Jn 1:1?
   ilan ba sila sa Jn 10:30?
   ilan ba sila sa Phil 2:6?

   ilan po?

   DALAWA! kya nga ang ilustrasyon ayon sa Gnesis 2:24:

   Sabi ng Father kay Mother: Lalanging NATIN ang Tao ayon sa ATING wangis!

   Sabi ni Adan kay Eba: Dear, mag sex na tayu para magka anak na kamukha natin.

   Baunin mo sana yan pra hndi ka tanong ng tanong.

   Delete
  9. tanong mo:saan ba galing ang word na jehovah? sa mga protestante? o sa original text ng biblia?

   basahin mo ng maege:


   sagot: sa original text munuscript ho.basahin u mo na ang history about tetragam yhwh or jhvh.


   there is evidence that jesus diciples used the tetragrammaton?

   christian greek sciptures(new testament) quoted verses from the hebrew text or from the septuagint where the divine name appears.

   for example in peter speech in act 3:22 a quotation is made from deu 18:15 where the tetragrammaton appears in a papyrus fragments of the septuagint dated to the first century b.c.e.
   sometimes during the 2nd or 3rd century c.e the scribes removed the tetragrammaton from both the septuagint and the christian greek scriptures and replaced it with kyrios,means lord, or theos GOD.


   LXX P fouad inv.266 1st century b.c.e retained the divine name yhwh in the greek translation in deu 32:3,6.

   note:yhwh is the divine name according the evidence.

   codex alexandrinus (a),fifth century c.e replaced the divine name with abbreviated form of kyrios in the greek translation in deu 32:3,6.


   the aleppo codex a1 tenth century c.e in hebrew preserved the divine name that appeared in the early hebrew text in deu 32:3,6.

   GOD,s name has been taken out of many bibles and replaced with the title lord or god. but when the bible was written it contained God,s name some 7000 times.

   kaya ang ginawa ng mga bible scholar gaya ni raymundus martini,william tyndale,charles peters,hopton haynes,henry grew,george storrs,at marami pang iba, binalik nila ang pangalang ng DIOS SINALIN NILA SA IBAT IBAG WIKA.

   note:dahil sa pagKA wala ng pangalan ng DIOS SA biblia na pinalitan ng panginoon at DIOS, maraming naliligaw sa kanilang landas.

   at may doktrina na trinity

   si jehova ay si kristo.

   Delete
  10. sinabi mo anonymous na dalawa ang panginoon:

   ngayon malinaw na ang pina nindigan mo na si kristo at jehova ay iisa kontradik sa sinabi mo dalawa ang panginoon mo.

   talagang wala ka nang lusot dito anonymous.

   ano ba ito! itaas mo na ang iyong kamay.
   at sabihin im surrender jw.

   Delete
  11. [ ngayon malinaw na ang pina nindigan mo na si kristo at jehova ay iisa kontradik sa sinabi mo dalawa ang panginoon mo.
   talagang wala ka nang lusot dito anonymous.
   ano ba ito! itaas mo na ang iyong kamay.
   at sabihin im surrender jw.]

   Umiinom k b ng alak? kasi prang hndi mo ma gets ang point ko. ang sabi ko dalawa ang Diyos at hndi lng isa.
   desperado k n tlga!

   ang nagsasalita po ay si Krsito lang at ang isang ksma niya na naging Father ang naguutos lng s knya na gumawa. kya lht ng execution sa plano ng ksma niya, si kristo lang ang gumawa dahl siya ang the Mother na kung paano nabubuo ang isang bata sa loob ng sinapupunan. ganun po ang analogy of a Mother's pregnancy.

   pwd mo ba sbhin un the Father ni Kristo ang gumawa? wala po mababasa sa Genesis na ung ksma niya ang gumawa. katunayan sinabi nmn ito ni John na ang lht ay hndi ginanwa kundi dahl sa knya. hanggng ngayun hndi mo makuha ang sinabi ng mga apostol.

   un doktrina ninyo ang me problema kung bakit hndi mo matanggap na si yhvh ay si Kristo na nagsalita sa mga tao nung old testam,ent times.

   Delete
  12. [ sa original text munuscript ho.basahin u mo na ang history about tetragam yhwh or jhvh]

   nsa wikipedia na po ang mga detalye at yhvh lng ang nandun. wala pong jehovah o yahweh na nakalagay sa original. un Jehovah gawa lng ho ito ng tao at hndi galing kay moses.

   sundin lng natin un original na yhvh at hndi kau maliligaw,

   Delete
  13. [ ngayon malinaw na ang pina nindigan mo na si kristo at jehova ay iisa kontradik sa sinabi mo dalawa ang panginoon mo.]

   Hello sister. ako pa rin ito. ang sinasabi ko lang kung bakit iisa lang un yhvh at si Krsito ay dahl hndi naman nagsalita un ksam niya na naging Father kalaunan nung time ng old testament. tanging si Kristo lang ang namagitan sa tao at kailanman hindi pa nakipagusap sa tao ang God the father na ipinapakilla ni kristo.

   anung lusot ang ibig mo ipakhulugan?

   Delete
  14. [ sometimes during the 2nd or 3rd century c.e the scribes removed the tetragrammaton from both the septuagint and the christian greek scriptures and replaced it with kyrios,means lord, or theos GOD.]

   ofcourse! because Jesus had never used such that particular tetragrammaton when he was crucified.

   Matthew 27:46
   About three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Eli, Eli, lema sabachthani?” (which means “My God, my God, why have you forsaken me?

   did he say "Jehovah, Jehovah why have you forsaken me?

   Nowhere you can find that piece except from Jehovah Witnesses who overused the word Jehovah in their context.

   it is therefore that Jesus never heard that name before.

   Delete
  15. ...or overexploited of its use to serve one's advantage and that is greed.

   Delete
  16. sige john pwedi naman tayo mag showdown na ibat ibat version sa biblia kung sinong lamang.

   ako papatunayan ko na yahweh or jehova or ibat ibat salin ng wika ng yhwh or jhvh.mag lantad ako ng nga version na silay gumamit na yaong pangalan.

   at ikaw ay mag lantad ng mga version na only DIOS O PANGINOON ANG NAKALAGAY.

   KUNG SINO ANG MAS MARAMI SYA ANG PANALO.

   DIBA?PARA MANAHIMIK KANA SA kalapastanganan mo sa pangalan ng DIOS.

   Delete
  17. showdown? anu ito contest? ayaw ng dios yn.

   hndi mo pa sko sinasagot sa tnaong ko.
   bakit nga ba hndi binanggit ni Krsito ang name na Jehovah nung time na naghihingalo siya?

   Matthew 27:46
   And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?


   bakit sister? bakit hndi niya binanggit?
   nakalalimutan ba niya ito? o wala tlgng nakalagay?

   si yhvh at si kristo ay Iisa lamang. yan po ang sagot sa problema mo.

   Delete
  18. good day to all:

   sa book of mateo ang tawag ni jesus sa kanyang ama ay DIOS,AMA, AT BUMANGGIT RIN SYa ng pangalan ng DIOS SA HEBREW TETRAGRAMMATON "YHWH".ITONG SALIN NA PANGALANG JEHOVA in cebuano sympre hindi ito ang pag bigkas ni jesus kasi hebrew sya. kaya ang binanggit nya ang yhwh in hebrew.   sa mateo 27:46 ang binanggit ni jesus ay "DIOS KO" WALA naman akong tutol jan dahil nakasulat yan sa biblia.

   ang tanong mo kung bakit si jesus hindi nya binanggit ang jehovah?

   si jesus na ang makakasagot na iyon,dahil may freewill sya kung alin gagamitin nya ama ba?o DIOS?O YHWH?

   ANG PUNTO dito ano ang pangalang ng DIOS NG KANYANG BINAnggit?

   porket ba bananggit ni jesus DIOS KO sa talata na yan? ISANTABI muna ang ama?yhwh?

   kaya nga hinamon kita na mag lantad ka ng evidence sa ibat ibang version sa biblia para mapatunayan mo na tama ka.
   na ang jehovah basura para sayo.yan lang ka simple.

   sa maraming version na bible ang jehovah at yahweh ito ang salin ng yhwh at jhvh.

   ipag diin mo kasi na ang original ang gamitin,eh dapat mag hebrew ka gamitin mo sa pagsasalita.at wag kang gumamit na jesus dahil hindi naman yan ang original na pag bigkas.

   kung si jhvh o yhwh ay si kristo basahin mo.yan lang ka simple.

   Delete
  19. [ si jesus na ang makakasagot na iyon,dahil may freewill sya kung alin gagamitin nya ama ba?o DIOS?O YHWH?]

   mdyo natawa naman ako sa sagot mo n freewill.

   meron bng freewill kpg naghihingalo ka na?

   tanong ko lng sau.

   kung ikaw ang nasa krus na nakapako mababanggit mo ba si Jehovah na alam mong galing sa mga proestante?

   test of faith lang ito.

   Delete
 21. sigurado ka john na ang DIOS AMA Ay HINDI NAGSASALITA SA MGA TAO?

  kung may mabasa ako na talata,accept ka ba na ikaw ay manluluko?

  AHH ANG IBIG MONG SABIHIN si kristo ay nagsasalita sa lumang tipan ganon ba?paki post sa talata na word" kristo nagsasalita sa mga tao" sa lumang tipan ha?  eh kailan po nag anyong tao si kristo?paki sagot ho.

  ilang bases nag anyong tao ang kristo mo?

  palagay ko ikaw si anonymous na nakipag dicussion sakin sa ibang blog.

  buti naman may pangalan kana. sana ang sagot mo direkta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ AHH ANG IBIG MONG SABIHIN si kristo ay nagsasalita sa lumang tipan ganon ba?paki post sa talata na word" kristo nagsasalita sa mga tao" sa lumang tipan ha?]

   ang word na Kristo means the chosen one ay ginamit nung siya ay nagkatawang tao.

   sa Jn 1:1 Word po ang naging function niya sa Godhead at hndi pa po twg Krsito yun Word.

   yun Jn 1:1 at Gen 1:1 ay magkapareho lng dalh sa Gen 1:1 lng nmn kinopya ni John ito pra ipaliwanag kung sino un God.

   Delete
  2. Nagsalita ba ang Father nung time ni Krsito?

   Mathew 3
   16 As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him.

   17 And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.”

   Bakit hndi Father ang ginamit sa Mathew 3:16?


   Delete
  3. takot ka sa hamon ko kaya binago mo tanong ko:

   sigurado ka john na ang DIOS ama ay hindi nag sasalita sa mga tao?

   kung may mabasa ako na talata accept ka ba na ikaw ay manluluko?


   ito ang sagutin mo: pa lundag lundag ka pa.

   Delete
  4. sa tingin mo sino yong nagsasalita"this is my son,whom i love; with him i am well pleased"?

   ang demanding mo naman bakit kinu QUESTION MO ANG DIOS KUNG ALIN ANG saSABIHIN NYA?

   kung tutul ka na ama ang nagsasalita?sino sa akala mo ang nagsasalita?

   Delete
  5. a voice from heaven ang nakasulat at hndi Father.

   Mark 1:11
   And there came a voice from Heaven, saying, “Thou Art My Beloved Son, In Whom I Am Well Pleased

   hindi po ito literal na tinig kundi ito po ay paalala tngkol sa nakasulat sa Lumang tipan.

   Psalm 2:7
   “I will declare the decree: The Lord hath said unto Me, ‘Thou art My Son; this day have I begotten Thee.

   it is a Spirit that was given to his disciples to comprehend of what they see.


   so bakit tinatanong mo ako kung hndi nagsalita ang ama?
   hndi ka ba naniniwala kay Kristo na sianbi niyang wala pang nakarinig sa tinig ng Father?

   John 5:37
   And the Father Himself, who hath sent Me, hath borne witness of Me. Ye have neither heard His voice at any time, nor seen His shape

   so kung tinig ang narinig nila sa Mark 1:11 bakit ssbhin pa ni Kristo sa Jn 5:37 na wala pa naka rinig?

   IBIG SABHIN HINDI KA NAGTITIWALA KAY KRISTO!

   yun lang yun!

   Delete
  6. sa salm 2:7 ay ito ay propesya na natotoo sa pag bawtismo sa jordan. at ito ay totoo.

   bakit yan lang ba alam mo na talata na ang DIOS AY NAGSASALITA?

   AT SA SALM 2:7 SINO YAN NAG SABI IKAW AY AKING ANAK?
   SINO BA ANG SUMULAT SA salm?kung sino ang sumulat malinaw sya ay nakarinig sa tinig ng DIOS.

   sa juan 5:37 totoo yan na may mga tao na hindi nakakarinig sa tinig ng DIOS SILA ANG MGA HUDIO na nag papatay kay jesus dahil sa sabbath.juan 5:18.

   Delete
  7. [ sa juan 5:37 totoo yan na may mga tao na hindi nakakarinig sa tinig ng DIOS SILA ANG MGA HUDIO na nag papatay kay jesus dahil sa sabbath.juan 5:18.]

   me mababasa k bng ang Father ang nagsalita sa Mark 1:11?

   pakihanap lng!

   Delete
 22. INAMIN MO NA dalawa ang panginoon mo, sino sino sila?at paki bigay po ang pangalan nila.

  para malantad na ang mga doktrina mong baluktot.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ INAMIN MO NA dalawa ang panginoon mo, sino sino sila?at paki bigay po ang pangalan nila.]

   Gen 2:24, Jn 1:1, Jn 10:30, Phil 2:6-7

   Psalm 110:1
   The Lord says to my lord: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.

   Sino yun Lord na lilipol at sino yun nasa right hand ng Lord ?

   Delete
  2. nalantad rin baho mo na ang kristo at ama ay hindi iisa in person.

   dalawa ang lord mo sila ba iisa in person gaya sa juan 10:30? sino ba sa kanila ang tinatawag mo na mother ang naka upo? or ang nagpapa upo?

   nakalimutan mo ang pangalan sa dalawa mong lord anong pangalan nila?

   Delete
  3. [ dalawa ang lord mo sila ba iisa in person gaya sa juan 10:30? sino ba sa kanila ang tinatawag mo na mother ang naka upo? or ang nagpapa upo?]

   ang Mother ay walang iba kundi si Kristo na bumaba sa knyng posisyon at namuhay bilang alipin at ang naiwan ay yun Father. kya nga Father ang twg sa God dahl yun Mother sa time ni Kristo ay yun mismong church na itinayu niya base sa image ng "Gen 2:24". yun patter na me "He" at "She" ay galing sa Image ng God na Father and Mother origin. Our first parents are the Father and the Mother comprised as one God.

   Delete
  4. balik balik mong bananggit ang father at mother.

   nasaan ang anak nila?anong papel ang ginampanan ng anak?

   kung si jesus ay mother at naging anak na pag dating sa lupa, nong bumalik sya sa langit naging mother parin ba sya? o anak?

   na mis understood mo kasi ang gen 3:15 at rev 12:1-3.

   matanong nga kita sa mga talatang ito:

   gen 3:15 "babae"sino ito?at anong kahulogan?

   gen 3:15 "binhi" sino itong tinutukoy na binhi ng babae?

   rev 12:2 sino itong babae na manganak? at sino ang anak nya? paki sagot ho .tingnan natin kung saan ka pupulotin.


   ang babae ba na nasa gen 3:15 at rev 12:1-3 at ang bagong jerusalem ay iisa?

   Delete
  5. [ kung si jesus ay mother at naging anak na pag dating sa lupa, nong bumalik sya sa langit naging mother parin ba sya? o anak?]

   ang role ng Mother ay nasa church na po at yun ang nakalagay sa revelation 12:1-4 at gen 3:15 na ayaw mo tanggapin.

   " a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars.
   And she, being with child, cried, travailing in birth and in pain to be delivered.
   And she brought forth a manchild, who was to rule all nations with a rod of iron; and her child was caught up unto God and to His throne.
   And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared by God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days."

   and..

   "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her Seed; It shall bruise thy head, and thou shalt bruise His heel"

   each woman has a son to be interpreted as a Mother.

   Who was this Mother?

   ofcourse it is Christ's church in Jerusalem.

   Galatians 4:26
   But the Jerusalem which is above is free, and is the mother of us all.

   Sa Revelation un woman ang naiwan sa lupa at ang anak sa langit.

   Delete
  6. [gen 3:15 "binhi" sino itong tinutukoy na binhi ng babae?]

   Let's go back to elementary teachings of the bible.

   sino po ang seed na binanggit sa gen 3:15?

   pakiabasa muna natin un talata.

   Genesis 3:15
   15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her Seed;
   It shall bruise thy head, and thou shalt bruise His heel.

   pansini ninyo: "thou(satan) shalt bruise His(?) heel"

   Psalm 110:1
   The Lord said unto my Lord, “Sit Thou at My right hand, until I make Thine enemies Thy footstool

   Hebrews 1:13
   But to which of the angels said He at any time, “Sit on My right hand until I make Thine enemies Thy footstool”?


   lht ng kalaban nya ay magiging tuntungan nya pagdating ng panahon.

   ang sagot ay si Kristo!   Delete
  7. [rev 12:2 sino itong babae na manganak? at sino ang anak nya? paki sagot ho .tingnan natin kung saan ka pupulotin]

   sa palagay ko sinagot ko na to.

   the woman in Rev and Gen is Christ and he built his image on earth which is his church.

   iwasan mong maging bata sister. nahhrapan ako magadjust pagdating sau.

   Delete
  8. good day po sa lahat!

   kaya pala john naliligaw ka sa tamang landas dahil sa mali mong pakahulugan sa talata gen 3:15 at rev 12:1-3.

   ito ang tamang kahulugan:

   gen 3:15-at papagaalitan ko ikaw at ang binhi at ang kanyang binhi;ito ay dudurog sa iyang ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang ulo.

   sino itong" babae" sa talata na ang kanyang binhi ay dudurog sa ulo ng ahas[diablo]?

   ang" babae" na ito ay nasa talata rev 12:1-2 at kasulukoyang nanganak ng isang anak na lalaki.

   papansinin natin na ang binhi na dudurog sa ulo ng ahas[diablo] ay si kristo.

   at si kristo din ang pinanganak ng babae na nasa rev 12:1-5.

   balikan natin ang babae sa rev 12:1-2- at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa.at sa kanyang ulo ay may isang putong sa labing dalawang bituin.

   2,at siyay nagdadalang tao at siyay sumisigaw na nag daramdam sa pagpanganak at sa hirap upang manganak.

   ang" babae" na ito ay hindi literal na babae kundi ito ay simbolic ng "heavenlly organization of GOD" including the spiritual being.

   minsan ang babae sa biblia ay meaning sya ay asawa or organization.
   so ang babae[heavenlly organization of GOD] ay simbolicaL NA ASAWA NG DIOS.

   GAYA NG ISRAEL TINATAWAG NA Asawa ng DIOS[SECONDARY] pro nang mag laon ang kanilang relationship ay naputol dahil ang israel congregation ay mga suwail.

   takenote:sa gen 3:15 ang binhi na dudurog sa kanyang sakong ay ang binhi ng diablo.papasinin mo jan dalawa yan na binhi.
   binhi na nanggaling sa babae at binhi ng diablo.

   ang babae na nasa rev 12:1-2 ay sya rin ang nasa gal 4:26-ngunit ang jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin.

   so, ang babae[heavenlly organization of GOD] ay sya ang jerusalem sa taas na tinutukoy ni apostol pablo na ina nila.

   ngayon kung ang jerusalem sa itaas ay ina?magkatulad ba sila sa bagong jerusalem?

   sagot:magkaiba sila. ang mga apostol lalo na si apostol pablo ay membro o sakop sya sa bagong jerusalem. at itong bagong jerusalem at tinatawag din na iglesia ng DIOS NA BUHAY,O BODY OF CHRIST.

   ITONG BAGONG jerusalem o iglesia ng DIOS AY IKAKAsal sa kordero rev 21:2,9 pls read.

   so malinaw kahit kailan si kristo po ay hindi mother sa genesis book kahit balikbaliktarin mo ang biblia wala kang mababasa. kahit simbolical na mother.

   sya po ay tinatawag na anak ng DIOS.
   SA REVelation simbolically sya ay asawa ng bagong jerusalem.

   kung si jesus ay mother pwedi ba sya magiging asawa sa na mother din?hindi po pwedi.

   takenote ang DIOS NA TUNAY ay hindi nag aasawa literal.

   katunayan ang turo mo john, na ang DIOS MAY ASAWA LITERALly AT MAGkaroon ng mga supling dahil sa sexual way at SILAy MATATAWAG NA GRUOP OF god ang turo na to ay galing sa acient egypt ay great babylon.

   Delete
  9. [ ang" babae" na ito ay hindi literal na babae kundi ito ay simbolic ng "heavenlly organization of GOD" including the spiritual being]

   MUNTIK ng matapon yun kape na iniinom ko dahl sa sagot mo sister.

   kung ito ay "heavenly organization of God" ito pala ay nasa langit at wala sa lupa, gets mo?

   anu ang nakalagay sa Rev 12:13?

   "And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child"

   nasaan ba ang the "woman"? sa langit o sa Lupa?

   kung nasa Lupa nasaan na un Organization?

   Hindi kya yun church ni Kristo yun?

   Mali ka na naman sister! mabuti cguro yun pastor mo ang dalhin mo dito at pangangaralan ko ng sound doctrine pra ipaliwanag sau!

   Delete
  10. [ sagot:magkaiba sila. ang mga apostol lalo na si apostol pablo ay membro o sakop sya sa bagong jerusalem. at itong bagong jerusalem at tinatawag din na iglesia ng DIOS NA BUHAY,O BODY OF CHRIST.]

   ay sus ginoo! sinagot ko na nga na Church ni Krsito ang the woman sa rev at gen na tinawag na Mother na galing sa Jerusalem. ang bubuo ng bagong Jerusalem ay manggaling sa church ni Kristo.


   Simple lng sister bakit kpg sinabi kong church ssbhin mo mali at kpg ikaw ang magsabi na ito ay church ssbhin mo tama. anu ba yan sister mukng hilo ka na!

   Delete
  11. blik naman tayo sa kender garten,hirap mo paliwanagan.

   pnsinin mo:

   sa gal 4:26-ngunit ang jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin?

   saan nag mula ang jerusalem sa talata? sa lupa o sa langit? ang word" itaas "ay nasa langit ito ang sagot.

   ngayon pano natin unawain ang nasa rev 12:13?

   hindi ang babae ang inusig nya dahil ang babae ay nan doon sa langit at ang diablo ay walang nang authority napumaparoon sa langit[ the throne of god]
   dahil ibinulig na sila sa lupa.

   ang inusig nya ay ang anak ng mga babae na ito ay ang bagong jerusalem[church of god]
   takenote ang unang inusig ng dragon ay si kristo noong siyay pinako, ito ang katuparan na ang binhi ay dudurog sa kanyang sakong sa gen 3:15.

   ang pag uusig ng diablo sa anak ng babae ay para narin niyang inusig ang babae dahil si syay ina.

   parang ganito:

   zacarias 2:8-sapagkat ganito ang sabi ng panginoon ng mga hukbo dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo sapagkat ang humipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata.

   kung ang mga anak ng panginoonng ama ay sasaktan pati sya ay nasasaktan din.

   ganyan rin ang application sa babaing ito.

   ang sinasaktan o inuusig ng dragon ay ang mga anak ng babae ang church of god.

   katunayan ang membro na ito ay 144000 lamang rev 14:1-5,rev 5:9-10 sila ang may pag asa na pumunta sa langit upang mag hari sa lupa.

   kaya tama ang rev 21:2 ang bagong jerusalem ay na nananaog mula sa langit.upang mag hari sa lupa.

   mateo 6:10- dumating nawa ang kaharian mo gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit,gayon din sa lupa.

   kaya ang ibang maliligtas ay sa lupa mananatili.

   ang heavenly organization of god ay malinaw sa langit po.

   hindi mo ba alam? sa wala pa ang sanglibotan may heavely organization NA ang DIOS? SAGOT OO.

   Delete
  12. [ hindi ang babae ang inusig nya dahil ang babae ay nan doon sa langit at ang diablo ay walang nang authority napumaparoon sa langit[ the throne of god]
   dahil ibinulig na sila sa lupa]

   iiihihi...naiihi ako sa tawa kpg binabasa ko uli un sagot mo ate.


   13 When the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child.

   14 The woman was given the two wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent’s reach.

   15 Then from his mouth the serpent spewed water like a river, to overtake the woman and sweep her away with the torrent.

   16 But the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth.


   SAAN SA VERSE NA ITO MAKIKITA NA ANG WOMAN SY NASA LANGIT?

   Paki sagot lng at matapos na ito.

   Delete
  13. [ katunayan ang membro na ito ay 144000 lamang rev 14:1-5,rev 5:9-10 sila ang may pag asa na pumunta sa langit upang mag hari sa lupa]

   hndi ko ma gets ang point mo. sabi mo pumunta ng langti pra maghari sa lupa?

   paano maghahari kung pupunta sila ng langit?

   hehe...iminom ka ba ng shoktong at hndi mo alam kung nsaan ang langit at nsaan ang lupa, ate?

   Delete
  14. [ kaya tama ang rev 21:2 ang bagong jerusalem ay na nananaog mula sa langit.upang mag hari sa lupa]

   anu ba ang pagkakaintindi mo sa word na jerusalem? ito ba ay lugar o living saints? kpg living saints maaring ito ay ang church ni Kristo at hndi un organization na sinasabi mo, ate.


   actually yun term na jerusalem ay church of God in another form.

   Galatians 4:26
   But the Jerusalem which is above is free, and is the mother of us all.

   hndi po ito naas langit na katulad ng sainabi sa Revelation na bumaba mula sa langit. minsan matalinhaga ang mga ginamit sa revelation kya ang paniwala nila me nakaakyat na sa langit bukod kay kristo. wala po ganun at magtiwala lng po tayu sa sinabi nya na wala pa nga nakaakyat ng langit.

   basahin po natin un sinabi ni Paul.

   1 Thessalonians 4:17
   then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord

   anu ang sinabi ni paul? na sasalubungin ng mga binuhay si Kristo at kung nasaan siya nandun din sila.

   meron bng resurrection sa langit? wala po tayu mbaabsa sister except sa lupa pa din mangyayari ang resurrection.

   1 Thessalonians 4:16
   For the Lord Himself shall descend from Heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall rise first;

   so saan mangagaling ang jerusalem?

   sa lupa pa rin manggaling dahl ito ang mga bubuhayin ni Kristo pagdating nya.

   kya yun sinasabi mong organization wala nyan sister. nauuwo lng ang lht sa word na "church" of God.

   Delete
  15. [ katunayan ang membro na ito ay 144000 lamang rev 14:1-5,rev 5:9-10 sila ang may pag asa na pumunta sa langit upang mag hari sa lupa]

   Diyos ko kht wala nmn sinasabing pupnta ng langti pinipilit pa rin ni sister na me one way ticket na daw sa heaven.

   Kpg sinabing maghahari sa lupa hndi po ito heaven. un 144000 ay yun mga hinirang sa israel mula sa 12 ribes.

   7 When the thousand years are ended, Satan will be released from his prison
   8 and will come out to deceive the nations at the four corners of the earth, Gog and Magog, in order to gather them for battle; they are as numerous as the sands of the sea.
   9 They marched up over the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city

   -nasaan po yun mga binuhay? sa lupa o sa langit?

   Delete
  16. si sister mukhang hndi niya binabasa ang talata sa revelation 12 na sabi niya mga anak daw ng babae ang inuusig.

   pakibasa uli pra maintindihan kesa maniwala sa haka haka at agam agam ng isang Saksi ni Baho.

   14 The woman was given the two wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent’s reach.

   15 Then from his mouth the serpent spewed water like a river, to overtake the woman and sweep her away with the torrent.

   16 But the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth.

   17 Then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring—those who keep God’s commands and hold fast their testimony about Jesus.

   - un offspring na sinasabi sa v17 ay nasa sinapupunan pa ng the Woman at hndi pa ito ipinanganganak. magkaiba po un Anak na nakalabas na ng tyan ng babae sa anak na nasa loob pa ng tyan. alam mo yn dahl ikaw din ay babae.

   tanging si Kristo lng ang naipanganak sa pamamagitan ng resurrection mula sa mga patay. meron na bng nabuhay pagkatapos ni Kristo? wala pa po sister.

   kya yun Woman ay bumubuo ito ng mga taong na me pananampalataya. wag mo ksaing gawing literal ang word n woman sa pinaguusapan natin. ang definition ng woman sa biblia ay ang church ni Kristo na ang meaning ay "the call out ones" puro mga symbolic lng ang ginamit ng biblia na kailngang intinidhin maige.

   kung ang Jerusalem ay literal na nasa langit sino po un nasa langit?

   John 3:13
   And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

   kung wala pa nga naka punta ng langit sino po yun sister ang nasa langit?

   halatang ayaw mo paniwalaan si Kristo sa knyang sinabi. wala kng FAITH!!!!


   baashin natin po un contents ng sinabi ni pablo'


   24 These things are being taken figuratively: The women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves: This is Hagar.

   25 Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem, because she is in slavery with her children.

   26 But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother.

   27 For it is written:

   “Be glad, barren woman,
   you who never bore a child;
   shout for joy and cry aloud,
   you who were never in labor;
   because more are the children of the desolate woman
   than of her who has a husband.”[e]

   28 Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise.

   29 At that time the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now.

   30 But what does Scripture say? “Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman’s son will never share in the inheritance with the free woman’s son.”[f]

   31 Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman.


   -sino po yun free woman sa v30? ang tinutukoy dun ay si Sarah na asawa ni Abraham.

   si Sarah na naging symbolo ng Jerusalem na ang ibig sabhin ng above free ay Jerusalem of heaven at hndi in heaven.

   paano magkakaruun ng Jerusalem in heaven kung wala pa nga nkaakyat sa langit maliban kay Kristo?


   Diyahe ka sister!! ang sinasabi lng ni Pablo ay isang figurative lng pra sa knyang mga disipulo.

   kgya ng Kingdom of heaven. akala ng iba na ang Kingdom daw na papasukan ng tao ay sa langit. hndi naman sinsabi na kingdom in heaven but kingdom of God. na ang ibig ipakahulugan ay ang kingdom owned by God.

   kya yun Jerusalem na sinasabi ni Paul na nasa "above" ay isang figurative to mean God owned that Jerusalem that is free.

   Manampalataya na lng tayu sa sinabi ni Kristo pra hndi tayu mawala.

   Delete
  17. sabi mo: SAAN SA VERSE NA ITO MAKIKITA NA ANG WOMAN SY NASA LANGIT ?

   paki sagot lang at matapos na ito.

   john kung hindi mo i chop chop ang mga talata makikita mo na ang babae ay nasa langit pansinin mo.

   rev 12:1- at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae....nakita mo ba john o nag bulag bulagan kalang.

   maliban kay jesus wala na bang iba na pumunta sa langit?

   juan 14:2-3- sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan;kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo;sapagkat akoy paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. at kung akoy pumaroon at kayoy maipaghanda ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayoy tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman ay dumoon.

   ang bagong jerusalem ay hindi literal na lugar,kundi ito ay ang church of god. anong papel nila?

   basa 1 pedro 2:5- kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa espiritu upang maging pagka saserdoteng banal upang mag handog ng mga hain na ukol sa espiritu na nangalulugod sa DIOS sa pamamagitan ni jesukristo. 9,datapuwat kayoy isang lahing hirang isang makaharing pagkasaserdote,bansang banal bayang pag aaring nsarili ng DIOS.

   1 COR 6:2- O HINDI BAGA NINYO ALAM na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan?at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na maliliit?


   sa mga talata na ginamit ko ay malinaw na ang church of god ay taga pagmana ng kaharian ng Dios. AT SILAY 144,000.

   pls read revelation 20:1-5,compare rev 14:1-5, rev 5:9-10.

   Delete
 23. Anu po ba ang kalagayan ng isang tao kpg siya ay binuhay na mag-uli? siya po ba ay me eternal life na kgya ng ipinngako ng Diyos sa mga tao?

  Basahin po natin ang isang talata at malaman natin kung si Kristo ba na tao ay may eternal life?

  Isaiah 65:20
  New International Version (NIV)

  20 “Never again will there be in it
  an infant who lives but a few days,
  or an old man who does not live out his years;
  the one who dies at a hundred
  will be thought a mere child;
  the one who fails to reach[a] a hundred
  will be considered accursed

  pansinin:

  "the one who dies at a hundred
  will be thought a mere child"

  "the one who fails to reach[a] a hundred
  will be considered accursed"

  Ganyan po ang magiging kalagayan ng isang Tao na walang eternal life kht siya ay nasa Kaharian na ng Diyos. sa talatang yn mababasa natin na meron din palang namamatay na tao o me hangganan ang knlang buhay.

  Kung si Kristo ay Tao lang hanggang ngayun meron kya siyang ETERNAL LIFE?

  Paano nangyari na siya ang tga bigay ng Eternal life ay siya mismo ay walang Eternal life kung tatanggapin natin na Tao lang si Kristo?

  tinatanong ko kaung mga Iglesya sa paniniwalang tao lng si Kristo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wag mong e chop chop ang talata: basahin natin ang.

   rev 12:17-at nagalit ang dragon sa babae at umaalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi,na siyang nagsisitupad ng mga utos ng DIOS,AT MGA MAY patotoo ni jesus.


   sino itong binhi na inusig ng dragon?

   rev 20:4 keyword[nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugotan ng ulo dahil sa patotoo ni jesus,at dahil sa salita ng DIOS] AT SILAY nangabuhay at nagsipagharing kasama ni cristo sa loob ng isang libong taon.

   ito pala sila ang mga binhi na inusig ng dragon.

   anong tawag sa kanila?

   rev 3:12- at magtagumpay ay gagawin ko ang haligi sa templo ng aking DIOS at hindi na siyay lalabas pa doon :at isusulat kO sa kanya ang pangalan ng aking DIOS at pangalan ng bayan ng aking DIOS ANG bagong jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking DIOS at sa bagong pangalan.


   ito palang bagong jerusalem na nakita ni juan ay galing sa langit.

   paano ito napunta sa langit ang bagong jerusalem?

   1 cor 15:38-datapuwat ang DIOS AY NAG BIbiGAY ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling,at bawat binhi ay ang sariling katawan.

   40,mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa.

   50,ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng DIOS.

   52,AT ANG MGA PATAY ay mangabubuhay naman maguli na walang kasiraan at tayoy babaguhin.

   takenote:ang pumunta sa langit ay magiging espiritu kagaya ni cristo. at tama ang sinabi mo na ang resurrection ay nasa lupa.
   at pag katapos nito ay pumunta sila sa langit.

   pro ang tanong iilan sila?

   Delete
  2. KUNG SUSUNDAN KITA na ang bagong jerusalem ay ina? sino ang kanyang anak?

   kung si cristo ang sagot mo, na anak ng bagong jerusalem?eh bakit ang bagong jerusalem figurative na kasintahan nya?

   samantala ang bagong jerusalem ay ang iglesia ng DIOS, DIBA ANG ULO NG IGLesia ay si cristo?

   si apostol pablo ay kabilang sa iglesia ng DIOS AYON SA TALATA GAL 4:26?KUNG ANG IGLESIA ng DIOS ay ina? diba kabilang si apostol pablo sa iglesia na ito?pwedi ba tawagin nya sarili niya na ina?

   maliban kang jesus may mga binhi pa na pumunta sa langit.
   alam mo ba kung kailan nag simula" the day of the last days?mateo 24:1-3?

   kung alam mo ang chronology na ito.ang taon na ito dito nag simula ang pagka buhay naman maguli ng mga patay kabilang lamang sa langitnong pagkabuhay.hindi kasali ang pag resurrection na ang pag asa ay nasa lupa.

   Delete
  3. wala po akong tutol kung ang woman na bagong jerusalem ay church of GOD.

   ALAM KO NAMAN ang figurative. kaya nga tinuturoan kita kasi hindi ka maka identify kung saan yon iuukol.

   take note:hindi lahat na woman na tinutukoy sa biblia ay yon na ang bagong jerusalem.

   rev 17:1-6 ang babae na nakasakay sa hayop ay ang dakilang babilonia.

   at ang natural israel ay tinatawag na woman simbolic na asawa ng DIOS.

   BASAhin mo ang heb 12:22"ang jerusalem sa kalangitan{heavenly jerusalem}

   at galasya 4:26.e compare.

   Delete
  4. my conclusion base sa bible
   ang gen 3:15 ang babae ay heavenly organization of god.

   gal 4:26-jerusalem sa itaas.

   heb 12:22- ang jerusalem sa kalangitan{heavenly jerusalem}


   at ang bagong jerusalem ,church of god,body of christ.at 144,000 ay iisa. at ang head sa mga ito ay si cristo. at sa rev my figurative na sila ikakasal sa cordero na si cristo.

   Delete
 24. hello po!hindi ako iglesia ni cristo na si jesus ay tao sa lahat ng kalagayan.

  naniniwala kami na si jesus ay may enternal life at hindi lang sya marami pang iba silay nasa rev 20:6

  tanong ko lang anonymous di dimolison ba ng DIOS ANG WORD"TAO"?

  SIGURADO KA BA NA WALANG TAO NASA ILALIM NG KARAHIAN ng DIOS NA MAY BUHAY NA walang hanggan?

  LAHAT ba ng tao na maliligtas silay gawing espiritu?

  na mis understood mo naman ang talatang isaias 65:20

  para hindi ka malito basahin mo ang isaias 65:17-25.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [LAHAT ba ng tao na maliligtas silay gawing espiritu?
   na mis understood mo naman ang talatang isaias 65:20
   para hindi ka malito basahin mo ang isaias 65:17-25]

   ang ibig sabhin ng isa 65:20 ay pra sa mga humans na binuhay pra bgyan pa ng pagkakataon sa salvation at kpg na kumpleto ang proseso ng salvation going to spirit na po siya base sa alintutunin ng God.
   wag po tayu maniwala sa sinasabi ng Iglesya na sentensyado na raw ang nasa labas ng iglesya nila. malalagay po sa alanganin ang god nila. dahl lalabas na DIKTADOR ANG DIOS NILA n makasarili. wag po natin nayaang ma domina ng maling aral ang paniniwala natin.

   meron po kasing dalawang klaseng resurrection sa revelation. un isa espiritual at un isa ay sa physical.

   yun po mga namatay nung time ni moses na hndi nkaaabot ng aral bbgyan pa oo ito ng pagasa.

   sa iglesya nasa apoy na raw.

   paano nmn un mga batang pinatay o namatay?

   dios mio mabuti na lng hndi ako iglesya.

   dahl sila ang islam ng kristyanismo.

   mapurol pagdating sa biblia.

   Delete
 25. To Anonymous and Im John!

  Good day!

  "Lord of Lords, King of Kings, Alpha and Omega"

  Puntahan na nga natin ang mga Paboritong talata ng mga naniniwalang dios si Cristo.

  Tutuong tinawag si Cristo sa titulong "Alpha and Omega," "Lord of Lords," and "King of Kings". tulad ng Ama ay talagang ginagamit ito ng ilang THEOLOGIANS, lalo na sa mga TRINITARIANS, as a basis for their belief that Christ is True God. In subscribing to this line of reasoning, however, ang mga Trinitarian ay kailangang magpaliwanag kung bakit ang Holy Spirit, na sinasampalatayanan din nilang may co-equal sa Dios Ama, and the Son in power and honor, is not called by such titles.

  Moreover, if being called by the same title make two or more persons share the same state of being, then Peter would qualify to be God in the sane way as Christ is claimed to be God, for Peter has the same title "Cephas" or "stone" (John 1:35-42) as Christ (Acts 4:10-11). Not only that, this line of thinking would also make all Christians God for they too are called in the Bible as "living stones" (I Pet. 2:4-5).

  Others might retort that Christ's being stone is different from that of Peter and other Christians. That is correct, and that is precisely the point why Christ could not be God just because He is called by the same titles as God--"Alpha and Omega," "Lord of Lords'" and "King of Kings".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano ba ang Alpha at ang Omega? Ang Alhpa at Omega ay ang una at huling letra ng Greek alphabet, signify "first and last". Ang titulong ito ay parehong ginamit ng Ama at ni Jesu Cristo,

   Ngunit, sapapanong paraan ba nagiging Alpha at Omega si Cristo at ganun din ang Ama? Tunay, kayang dahil sa pareho silang may ganitong titulo ay pwedi na nating tawaging Dios si Cristo?

   God the Father as "Alpha"

   "Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya;..."(1 Cor. 8:6)

   "Hindi baga't isa ang ating Ama? Hindi bagat isa ang ating Dios na lumalang sa atin?..."(Mal. 2:10)

   "Thus says the Lord, your Redeemer, And He who formed you from the womb: "I am the Lord, who makes all things, Who stretches out the heavens all alone, Who spreads abroad the earth by Myself". (Is. 44:24)

   Ang pagiging Alpha o una sa lahat ng Ama, ay sapagkat Siya ang lumalang ng lahat ng bagay buhat sa pasimula o mula sa wala.


   God the Father as "Omega"

   " Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead."(Acts 17:31)

   "And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all." (1 Cor. 15:28)

   Ang pagiging Omega o huli sa lahat ng Ama, ay sapagkat Siya ang nag takda ng araw ng paghuhukom sa sanlibutan sa pamamagitan ng ISANG TAO(Cristo) na kanyang hinirang. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng isang taong(Cristo) yaon na kanyang itinakda, Siya naman ang Anak ay mapapailalim sa papangyarihan ng Tunay na Dios o ang Ama na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan Niya, nang sagayon, lubusang maghahari ang Dios ang tunay at isang Dios(Ama) sa lahat lahat.

   Delete
  2. Jesus Christ as "Alpha"

   "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:"(Col. 1:15)


   "Who verily was foreknown before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,"(1 Pt. 1:20, Douay-Confraternity Version)

   Ang pagiging Alpha o una sa lahat ni Cristo, ay sapagkat Siya(Cristo) ang una sa lahat o pangunahin sa lahat ng mga nilikha. At Siya(Cristo) was already "foreknown" or in the mind of God even "before the foundation of the world".

   Jesus Christ as "Omega"

   "For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad" (2 Cor. 5:10)

   "The last enemy that shall be destroyed is death.For he hath put all things under his feet. But when he saith, all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him."(1 Cor. 15:26-27)

   Ang pagiging Omega naman ni Cristo o huli, ay sapagkat sakanya(Cristo) tayu ay haharap pagdating ng araw na yaon(paghuhukom) at gaya nga ng sabi ng kasulatan, ""Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan." Ngunit sa salitang "lahat ng bagay," maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo."

   "Lord of Lords" and "King of Kings" --

   Why is Christ called "Lord of Lords" and "King of Kings"? The Bible explains that when the end comes, Christ will definitely "reign" as He will "put an end to all rule, authority, and power".:

   "Then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. For He must reign till He has put all enemies under His feet." (I Cor.15:24-25, New King James Version)

   To illustrate that Christ's "Lordship' and "Kingship" are subordinate to God and are thus unlike that of God who is the Father, the Bible continuous, thus:

   "For the scriptures says, 'God put all things under His feet'. It is clear of course, that the words 'all things' do not include God himself, who put all things under Christ. But when all things have been placed under Christ's rule, then he himself, the Son, will place himself under God, who placed all things under him; and God will rule completely overall." (I Cor.15:27-28, Today's English Version)

   Therefore, inasmuch as the use of "Alpha and Omega," "Lord of Lords," and "King of Kings" for God and for Christ differ in meaning and in sense, to argue that Christ is God because He (Christ) holds such titles is to offer a false argument and an erroneous form of reasoning which logicians call...

   "fallacy of equivocation."

   Delete
  3. [ Tutuong tinawag si Cristo sa titulong "Alpha and Omega," "Lord of Lords," and "King of Kings". tulad ng Ama ay talagang ginagamit ito ng ilang THEOLOGIANS, lalo na sa mga TRINITARIANS, as a basis for their belief that Christ is True God]

   sagutin muna natin ito bago un iba.
   hndi ko mawari kopg sinabi bng the father is the true God un bang son is not a true God? medyo nauuwi na naman tau sa black en white na tv.

   kpg sinabi bng hndi ito Black sasabhin mo bng ito ay white? meron kasing 8 primary colors kung kau nagaral ng colorings.
   kpg sinabi bng hndi ito white sasabhin mong ito ay Black?

   paano na un orange or red na pwd naman sabhin dito?

   kpg sinabi bng ang true ay ang father ssabhin mo false God si Kristo? natural true God sin siya dahl hndi nmn nagsinungaling si Kristo.

   ngyun kpg sianbing sila ang true God pwd mo ba sabhin na daalawa silang totoo? kgaya ng sinabi ko sa talata Jn 10:30.

   John 10:30
   New International Version (NIV)

   30 I and the Father are one.”


   it is a simple formula na kog ang isa ang totoo, totoo na rin ang ikalawa dahl sila po ay Mag-asawa.

   pwd mo ba sabhin na ang esmi mo brother ay nangangaliwa at ikaw ay kumakanan? baka maloko ka niyan brother.

   un nkalagay sa Jn 10:30 ay formula pra sa mga taong naniniwala sa True or False God or sa Back en White Tv discussion po.

   kya wag po natin gaitin ang black en white kung meron naman colored tv, d po ba?

   Delete
  4. [ Others might retort that Christ's being stone is different from that of Peter and other Christians. That is correct, and that is precisely the point why Christ could not be God just because He is called by the same titles as God--"Alpha and Omega," "Lord of Lords'" and "King of Kings".]

   That's ur ruling and the bible does not approve any of ur truth.
   Didn't God call himself a Rock in the old testament times?

   let's read this particualar verse.

   Psalm 78:15
   He split the rocks in the wilderness and gave them water as abundant as the seas.

   Paul's version of rock.

   1 Corinthians 10:4
   and drank the same spiritual drink; for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ.

   which rock in Paul's statement?

   the old testament rock!

   will that mean Christ has long been there in the wilderness since the Israel time?

   Delete
  5. [ Moreover, if being called by the same title make two or more persons share the same state of being, then Peter would qualify to be God in the sane way as Christ is claimed to be God, for Peter has the same title "Cephas" or "stone" (John 1:35-42) as Christ (Acts 4:10-11). Not only that, this line of thinking would also make all Christians God for they too are called in the Bible as "living stones" (I Pet. 2:4-5)]

   u see the Genesis man was created in the likeness of God. he was not made after the likeness of man but of God. i think this will answer your wondering about turning a human into God.

   if this will not be acceptable in your part then tell me why did God choose to make Man after nis likeness and not after the likeness of man?

   Genesis 9:6
   “Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed; for in the image of God has God made mankind

   see the bible point? sinners or not sinners are still called God's image.
   u can't see God. but we can see Man since Man is in his likeness.
   so by this conclusion we may conclude that MAN IS GOD IN THE HUMAN FLESH. he is not in spiritual body like God but in a human flesh. so therefore a God in the human flesh.

   so definition is correctly implied that Man is God in a Human flesh! that's the truth of the matter.

   Delete
  6. [ Ang pagiging Alpha o una sa lahat ng Ama, ay sapagkat Siya ang lumalang ng lahat ng bagay buhat sa pasimula o mula sa wala]

   si brother winleor kung sumagot malayo sa tanong.
   anu ba ang Alpha o simula?

   Genesis 1:1
   In the beginning God created the heavens and the earth.


   Alpha = the beginning. yun po ang tamang comparisons wag na po natin pahirapan ang inyong sarili.

   kya yun Alpha ay Genesis at ang Omega ay Revelation dahl ito po ang last book of the bible.

   Alpha and Omega = Genesis and Revelation.

   ganun ka simple at wag na po tayu maghanap ng iba.

   Delete
  7. [Jesus Christ as "Alpha"

   "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:"(Col. 1:15)]

   is the word firstborn synonymous with Apha?

   i don't think so my friend. lht na lng gusto mo gawing excuse pra lng masabing hindi God si Kristo.

   yun Alpha o pasimula sa biblia ay Genesis na creation at hndi po firstborn.

   firstborm means First in order of birth

   while "beginning" The event consisting of the start of something


   Revelation 1:17
   New International Version (NIV)

   17 When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said: “Do not be afraid. I am the First and the Last

   e kung ganun ang katwiran mo lalabas pati ang God mo ay me simula ng kapanganakan?

   Isaiah 44:6
   “This is what the Lord says— Israel’s King and Redeemer, the Lord Almighty: I am the first and I am the last; apart from me there is no God.

   anu brother kung ang salitang pasimula ay araw ng kapanganakan papayag k bng ipinaganak din ang God mo?

   basahin po natin kung totoong panganay sa termnino mo ay nilalang lng.

   "Ang kaniyang mga taon ay walang simula, ang kaniyang buhay ay walang wakas. Siya ay natutulad sa anak ng Diyos. Siya ay nanatiling saserdote magpakailanman"

   sino ang sinasabing walang pasimula ng mga taon?
   ang anak na tinawag na Melchizedec.

   kung wala pa pasimula ng kapanganakan un anak anu ang ibig sabhin ng firstborn?

   sa biblia ang termino ni Pablo sa firstborn ay resurrection.

   Colossians 1:18
   King James Version (KJV)

   18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence

   take note un word na Beginning is a description given to the son who was pre-existed before the world was.

   what beginning? the beginning of being a mother in Genesis 2:24. The church is the mother in Rev 12:1-4 and never it stated as the firstborn as the beginning of days. we're talking about the beginning of days where christ is pre-existed with God.

   "All things were made by him; and without him was not any thing made that was made"

   who is this "and without him was not any thing made that was made"?

   this proves that Christ was with God in the creation time which is the beginning of all things.

   Delete
  8. [ Ang pagiging Omega naman ni Cristo o huli, ay sapagkat sakanya(Cristo) tayu ay haharap pagdating ng araw na yaon(paghuhukom) at gaya nga ng sabi ng kasulatan, ""Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan." Ngunit sa salitang "lahat ng bagay," maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo."]

   O revelation! kya nga yun Alpha at Omega ay Genesis at Revelation sa tamang description ng bwt isa.

   tama ba o hindi? ikaw na rin ang sumagot niyan na ang paghuhukom ay mangyayari sa Revealtion time.

   Delete
  9. [ Why is Christ called "Lord of Lords" and "King of Kings"? The Bible explains that when the end comes, Christ will definitely "reign" as He will "put an end to all rule, authority, and power"]

   speaking of reigning in David's throne, how do we accept the throme of David in Jer 33:17?

   Jeremiah 33:17
   King James Version (KJV)

   17 For thus saith the Lord; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel

   see it with ur eyes that there would be no human to reign in david's throne which was dominated by his sons in the previous time.

   so if Christ will assume David's throne like what is written in Luke's account then this will complicate in Jer 33:17 that there's no need for human to assume king?

   so in order to resolve such your dilemma in interpreting those complicated prophecy, u must admit that Christ is no longer a HUMAN BEING!

   Now let's read again this vital key of dynasty.

   "35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.

   36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.

   37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah."


   what does that verse want to imply?

   Christ came from David and likely to be an inheritor of David's kingship.

   would you agree that Christ is not human anymore as it was pointed out in Jer 33:17?

   your salvation depends on it.

   Delete
  10. [ "Who verily was foreknown before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,"(1 Pt. 1:20, Douay-Confraternity Version)

   Ang pagiging Alpha o una sa lahat ni Cristo, ay sapagkat Siya(Cristo) ang una sa lahat o pangunahin sa lahat ng mga nilikha. At Siya(Cristo) was already "foreknown" or in the mind of God even "before the foundation of the world"]

   Hndi ko ma reconcile ang anomaly mo sa talata at conclusion.

   1. Who verily was foreknown before the foundation of the world

   2. At Siya(Cristo) was already "foreknown" or in the mind of God even "before the foundation of the world"

   san mo kinuha yun "already in the mind of God"?

   nag iimbento na naman kau brother. kht sa Jn 1:1-3 ay hndi po natin mababasa ang salitang "in the mind of God".


   pakibasa lang po maige.

   John 1
   King James Version (KJV)

   1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
   2 The same was in the beginning with God.
   3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made


   saan dito sa talata nakalagay ang phrase na "in the mind of God"?

   cge na po wag ka mahiya pra malaman natin kung saan gaing ang poisonous content ng sagot mo.


   Hndi kya ito ay compliment ni mr. Manalo?

   wag po tayu mahiya dahl wala po nakalagay sa talata ang phrase na "in the mind of God" sa talata 1-3.

   bakit nga ba walang nakalagay na phrase na "in the mind of God"?


   dahl sa v3 ang nakasulat ay ganito.

   [ All things were made by him; and without him was not any thing made that was made]

   pwd mo pa rin ba sbhin na ito ay "in the mind of God"?

   sino po itong pronoun na "Him"?

   Delete
  11. Ang nakakapag taka po sa aral ng mga iglesya ay bakit klngan png lalangin si Kristo pra lng ibigay ang pamamahala sa knya ng God. Hndi ba kaya ni God ang trabaho niya sa kaligtasan at klngan pa ng isang tao?

   kgaya ito ng JW na sabi sa turo nila na ginawa lng daw si Krsito. peru bakit klngan png gawing God din si Kristo kung ksma lng naman ang gusto ni God sa pasimula.

   nagtataka lng ako sa ganitong mga aral na halatadong mga gawa at imbento ng mga tao.

   sadyang matindi ang pangangailangan ng tao sa pera kya klngan png gumawa ng religion pra kumita.

   Ngayun susubukan natin ang ganitong aral ayon sa nka sulat sa biblia.

   Ito po bng Isahan sa termino ng biblia ay Pag-aasawa?

   Genesis 2:24
   King James Version (KJV)

   24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

   John 10:30
   King James Version (KJV)

   30 I and my Father are one.

   pansinin mga brother.

   1. they shall be one flesh.
   2. I and my Father are one.

   Hndi ba ang ini invoke dito ay yun marriage?

   dahl ang God ay tinawag din Husband sa Isaiah

   Isaiah 54:5
   For thy Maker is thine husband; the Lord of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called

   just imagine na ang marriage sa mata ni God ay covenant in a plain form. hndi po ito sexual relationship na katulad ng iniisip ninyo. sa tao lng ang sexual relationship.

   kya base sa biblia na nka sulat sa Gen 2:24 ang Diyos ay Mag-asawa. yun po ang tamang description ayon sa biblia at sana bgyan niyo nga space pra makahinga ng maluwag ang biblia at hndi yun sasakalin niyo ito ng inyong mga maling doktrina.

   Delete
  12. ang isa pang mapapansin natin ay yun word na "image" sa Genesis 1:26 na sabi lalanging natin ang tao ayon sa ating wangis (image).

   ang salitang Image po ay prng reflection sa salamin.
   kpg humarap sa salamin ang God ang nakikita niya ay yun image niya. sa bersyon ng biblia ang reflection ni God ay yun tao. ngayun ayon sa Gen 2:24 at Gen 9:6 na ang babae at lalaki ay galing din sa Image ni god.

   pra maintindihan ganito po ang kalalabasan ng analysis.

   Father and Mother [image] Adam and Eve

   Married God [image] Married Man

   The Father [image] Adam
   The Mother [image] Eve

   malinaw d po ba? na nag [image] ay reflection in a plain word.

   ang reflection sa salamin ay hndi nagangahulugang tunay sa image ang nakikita kundi ito po ay isa lamang reflection.

   kya ang Tao ay reflection lamang ni God sa bersyon ng biblia.

   ngayun ang tanong ay pra sa mga taong nagtuturo na tao lng daw si Kristo.

   bakit nga ba nilalang ang tao ayon sa image ni God at hndi sa Image ng tao din?


   Bakit brother? pwd naman gumawa ang God ng tao ayon sa image din ng kapwa niya tao na kgya ng sa hayup.

   Bakit nga ba mga brother hndi naisip ni God ito?

   kasi nga me purpose ang God at ito nga ay ang pagpaparami ng lahi niya sa tao. yun lng po ang ABSOLUTE ANSWER SA MGA PROBLEMA NINYO NI SISTER, BROTHER!

   Delete
  13. to john:

   kung si kristo ay hindi nilalang lalabas sya ay maglalalang.

   dalawa na ba maglalalang mo john samantala sa biblia my isa lamang na maglalalang ang ama ni kristo.

   anong paki alam mo kung si kristo ay nilalang? guni guni mo lang yan na si kristo ay hindi nilalang. samamtala itong si kristo o jesus accepted siya MISMO na nilalang sya ng DIOS.

   at sabi mo:pini perahan ang mga tao: diba ang relihiyon nyo ang nangongotong sa sarili ninyong membro dahil sa 10 percent?oooohhhhhhsssss wag nyo naman sa amin ipasa ang pangongutong nyo kayo ang gumawa niyan.

   sa amin kami pa nga ang nag bibigay ng mga publication,mga books at iba pa para makatulong sa espiritual na gawain.

   wala kaming sweldo sa aming pag bahaybahay at kahit sa ano mang gawain, kung may mag bibigay ay volntary heartilly given.hindi 10 percent.

   kaya ang aral nyo hindi aral ng DIOS,NANGGALING sa babaeng patutot na sinabi sa revelation.

   Delete
  14. [ dalawa na ba maglalalang mo john samantala sa biblia my isa lamang na maglalalang ang ama ni kristo.]

   Mali po! kpg ang dalawa ay pinagsama katulad ng nasa Genesis 2:24, ito po ay isa lang.

   ang Father ang nagutos sa Mother to create. ganun po ang cooperation ng dalawang Eloah.

   Delete
  15. [ sa amin kami pa nga ang nag bibigay ng mga publication,mga books at iba pa para makatulong sa espiritual na gawain.

   wala kaming sweldo sa aming pag bahaybahay at kahit sa ano mang gawain, kung may mag bibigay ay volntary heartilly given.hindi 10 percent]


   kung hndi ko pa alam ang superandi ninyo hndi ka pa magtatapat sa akin ng totoo e.

   sasabhing libre ang books peru kpg aalis na me subscription pala ito. peke!


   ang libre ay dapat LIBRE!

   Delete
  16. [ wala kaming sweldo sa aming pag bahaybahay at kahit sa ano mang gawain, kung may mag bibigay ay volntary heartilly given.hindi 10 percent.]


   Hindi ka pala naniniwala sa 10 percent?
   hndi ka ba nagbabasa ng biblia at bakit hndi ka naniniwala?
   saan sa Lumang tipan ang nakalagay na wala ng 10 percent?

   Hndi mo ba nabasa un sinabi ni Paul?

   1 Corinthians 9:14
   In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel.

   Libre ba ang sinabi? Hndi po ganun sister!

   sa Luke ganito ang nakalagay.

   Luke 6:38
   Give, and it will be given to you.
   A good measure, pressed down,
   shaken together and running over,
   will be poured into your lap.
   For with the measure you use,
   it will be measured to you

   saan po kinuha ni Luke ang talta na ginamit niya?

   check po natin si Malachi.

   Malachi 3:10
   New International Version (NIV)

   10 Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.

   parehas ba?

   ang 10 percent ng Diyos ay isang uri ng giving na manggagaling sa puso. Hndi po ito ordinaryong give.
   paying 10 percent is like giving. ganyn po ang termino ni Krsito na ginamit niya sa Mathew.

   Matthew 22:21
   " And they said unto Him, “Caesar’s.” Then said He unto them, “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s, and unto God the things that are God’s."

   if the term "render" means pay to Caesar then it should be applied to the same manner with God since the verb is in a singular usage.

   Didn't bible say that the 10 percent is for the Israelite?

   read carefully of what Malachi said.

   Malachi 3:8
   8 Will a [man] rob God? Yet ye have robbed Me!
   But ye say, ‘Wherein have we robbed Thee?’
   In tithes and offerings.

   what do u mean by this word "man"?

   Genesis 1:26
   26 And God said, “Let Us make man in Our image, after Our likeness

   it is pointing to the world and not to the Israelite.

   Delete
  17. ang 10 percent ay para lang sa mga levihanon.hindi ito application sa mga tunay na christian.

   sa bagay hindi ka naman tunay na christian kaya may 10 percent kayo.

   ang 10 percent ay kautusan ni moises.

   ang tunay na christian ay nailalim sa kautusan ni cristo

   basa:gal 6:2 mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isat isa at tuparin ninyong gayon ang" kautusan ni kristo"

   kita mo? ito pa

   2 cor 9:7 magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso:huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng DIOS ANG NAGBIBIGAY NA MASAYA.

   ANG KAUTUSAN NI MOISES AY TINAPOS NA NI KRISTO

   BASA: ROME 10:4

   FOR christ is" the end of the law"

   ....soon an support

   wala naman akong tutol sa mga talata na pino post mo pro ang 10 percent para lang sa mga livehanon.

   bakit levihanon ba kayo? kasali ba kayo sa israel na binigyan ng kautusan na iyan?

   Delete
  18. [ ang 10 percent ay kautusan ni moises.]


   Hehehe....talaga nga naman na ipinakikita mo pa un pagiging ignorante mo.

   Nung nagbigay ng 10 percent si Abraham kay Melchi inutos ba ni Moses ba yun?

   aral ka muna bago ka magsalita.

   Delete
  19. [ 2 cor 9:7 magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso:huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng DIOS ANG NAGBIBIGAY NA MASAYA]


   nakalagay ba dyn na wala ng 10 percent? wala akong nababasa ate. hndi sinasabi na wala na ang 10 percent at waal rin inutos si Kristo na tanggalin ito.

   cge nga ipakita mo dito din na inutos ni Kristo ang hndi pagbbgay ng 10 percent. IPAKITA MO SA 4 GOSPELS NA TINANGGAL NA NIYA AT INUTOS ANG HNDI PAGBBGAY NG 10 PERCENT!!!

   Delete
  20. ang bobo mo naman umunawa 2 cor 9:7 kusang loob kang mag bigay kung anong kaya mo."ayon sa pinasya sa puso.

   kung 10 percent mandatory ito.palusot ka pa.

   diba kung ang mga apostol nag co collect ng 10 percent dapat inuutos yan. eh wala...

   gawa 11:29- at ang mga alagad ayon sa kaya ng bwat isa ay nangagpasiyang magdala ng saklolo sa mga kapatid na nangananahan sa judea.

   kusang loob pala sa makakaya lang, hindi 10 percent. hehehe kayo pala ang mangungutong sa kapwa ninyo kapatid para kayong mga turko nag 5,5,6.

   Delete
  21. kaw palng itong ignorante.

   bkit may sinabi ba ako na ang pag bigay ni abraham ng 10 percent kay melqui ay kautusan ni moises?

   wala nman akong pki alam kung si abraham mag bigay ng 10 percent.
   ang sakin ang tunay na christian ay hindi ilalim sa 10 percent na utos ni moises.ganyan lang ka simple.

   wag kang mag paratang basahin mo muna mga post ko at unawain.

   Delete
  22. galing pala sa mga pagano aral nyo.dapat baguhin nyo na.

   mag tatanong lng po:

   ang mga angel ba sila bay nag aasawa rin sa langit?paki bigay sa talata.

   Delete
  23. [ ang bobo mo naman umunawa 2 cor 9:7 kusang loob kang mag bigay kung anong kaya mo."ayon sa pinasya sa puso.]

   kusang loob? hndi nmn sinabing kht mgkano.
   ang binabanggit lng dyn ay yun galing sa puso. un pagbbgay ng 10 percent ay dapt sa puso galing. d po ba?

   Delete
  24. [ bkit may sinabi ba ako na ang pag bigay ni abraham ng 10 percent kay melqui ay kautusan ni moises?]

   sbi mo kc galing kay Moses un utos na tungkol sa 10 percent d po ba?

   kya sinabi ko kung un 10 percent n bngay ni Abraham ay utos din ba ni Moses?

   pinaliwanagan lng kita na ang 10 percent ay matagal ng pinagutos sa tao bago ipinganak si Moses.

   Delete
  25. [ ang mga angel ba sila bay nag aasawa rin sa langit?paki bigay sa talata]

   kung ang salitang pagaasawa ay hinalintulad mo sa tao hndi applicable yn sa mga anghel. ang salitang "mag-asawa" sa biblia ay covenant. kpg ikaw ay pumasok sa isang covenant ikaw ay pumapasok sa iang marriage contract ng Diyos.

   Malachi 2:14
   You ask, “Why?” It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant.

   so bakit tinawag na covenant ang pagaasawa pagdating sa Diyos?

   Delete
  26. at last may natamaan ka. totoo yan ang mga anghel hindi mag aasawa.

   kaya lang bakit ipinagdiDiinan mo na ang DIOS AY MAY ASAWA Na LITERAL. diba isa itong kalapastanganan na turo?

   kung sa bagay own taught mo yan wala na akong magawa kung magpakalunod ka sa turo nyong nakakasuka sabi ni kaibigang winleor.

   Delete
  27. tingnan natin kung ang 10 percent kautosan ba ni moises panahon ni abraham? sigurado ako hindi pa lumitaw si moises non.pro babasa tayo ng talata. at isali na natin ang iba pang kautosan ni moises sabbath day weekly at yearly at ect at sa pag kain ng nga baboy at iba pa.

   deu 5:1-3-at tinawag ni moises ang buong israel,at sinabi sa kanila,dinggin mo oh israel ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa "inyong mga pakinig sa araw na ito",upang matutunan ninyo sila at ingatan sila.

   2,ang panginoon ating DIOS ay nakipagtipan sa atin sa horeb,

   3,hindi pinagtibay ng panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang kundi sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito.

   so malinanaw hindi pala kasali sila abraham sa mga kautosan na ito na tinatawag na "law of covenant"

   at lalo na sa ibang mga nation kundi sa israel lamang. salm 147:19-20.

   kaya natakpan ang inyong mga mata at puso sa katotohanan.

   Delete
  28. hindi kaba nakakaintindi sa "ayon sa kaya bawat isa"?buhat 11:29- at ganon din sa 2 cor 9:7 pasya galing sa puso.

   kung mag bigay ka ng 10 percent mag bigay ka buwan 2x? ito bay pasya galing puso?

   kaibigan dinadaya mo ba sarili mo? o talagang matigas lang talaga ang puso nyo dahil sa turo na ito 10 percent.

   ang dami kung alam na membro na nahihirapan dahil 10 percent.kawawa na kinakawawa nyo pa.alam mo kung saan mapupunta ang 10 percent?hindi papupunta sa DIOS KUNDI sa bulsa ng mga pastor nyo.

   sori ha kung natamaan ko kayo.payo lang na pangkaibigan.

   Delete
  29. [ hindi kaba nakakaintindi sa "ayon sa kaya bawat isa"?buhat 11:29- at ganon din sa 2 cor 9:7 pasya galing sa puso]

   sori sister wala po nakasulat kung magkano. ang nkalagay ay yun pasya ng puso mo. kya wag mo ng ipilit ang gusto mo.

   ipinahahanap ko lng sau kung saan mo nakita na me sinabi si Kristo na wala ng 10 percent pra sa church nya.

   Delete
  30. Meron ka ba mababasa na talata na sinabi ni Kristo na wala ng 10 percent? wala po'ng utos galing kay Kristo. yun po ang masaklap na katotohanan!

   anu ba ang patotoo na ang 10 percent ay hanggang sa huling panahon?

   Basahin po natin ang nkalagay sa Malachi.

   Malachi 4
   4 ... All the arrogant and every evildoer will be stubble, and the day that is coming will set them on fire,” says the Lord Almighty. “Not a root or a branch will be left to them.

   Sino po yun evil doer?

   8 Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.

   9 Ye are cursed with a curse: for ye have robbed me, even this whole nation.

   siempre po yun mga magnanakaw! at ang sinasabihan dito ay ang "TAO" at hndi lng Israel o hudyo. wala pong lahi na binanggit kundi lahi ng tao.

   Kung kabilang ka sa lahi ng tao, sister ksma ka ba sa sinasabhan ni malachi?

   Delete
  31. Ngayun meron ba akong proof na me sinabi si Kristo na ang 10 percent ay mananatili hanggang sa huling panahon?

   eto po basahin natin un engkwentro ni Kristo laban sa mga hudyo.

   Matthew 22:16-21
   16 ... “we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth.

   17 Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax[a] to Caesar or not?”

   18 But Jesus, knowing their evil intent, said, “You hypocrites, why are you trying to trap me?

   19 Show me the coin used for paying the tax.” They brought him a denarius,

   20 and he asked them, “Whose image is this? And whose inscription?”

   21 “Caesar’s,” they replied.

   Then he said to them, “So give back to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.”

   -pansinin po natin s talata 21 na ang sabi "ibigay ang kay caesar at sa Diyos.

   so bakit isinama ang Diyos kay caesar ni Kristo?
   kasi nga maraming tao ang magtuturo na ang 10 percent ay tinanggal na.

   alam natin na ang binibigay ng mga hudyo sa Diyos ay 10 percent na naging kaugalian na nila.

   anu ang gustong iparating ni Kristo sa knyang nagbabasa?

   Na kung anu ang igagawad mo sa gubyerno mo ay ganun ding ang gagawin mo pra sa Diyos.

   kung ikaw ay magbabayad ng buwis, magbabayad ka rin kung anu ang itinakda ng Diyos sa tao.


   yun po ang proof ko na hndi nya inalis ang 10 percent ng Diyos.

   Delete
  32. Tingnan niyo po un sinasabi sa Heb 7 about the tenth.

   9 One might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham,
   10 because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor.

   nbasa niyo ba yun na ang binasabasehan ng pagbabayad ng 10 percent ay yun ginawa ni Abraham dahl ang mga Levita o Hudyo ay mga anak ni Abraham.
   so it would be a like father like sons.

   Yun po ang dahilan kung bakit sila nagbabayad dahl kay Abraham na nakipag covenant sa Diyos.

   kpg ikaw ba ay Kristyano under ka pa rin ba sa 10 percent ruling?

   eto po ang basahin natin since sinsabi ni Pablo na ang pagbabayad ng mga hudyo ay base kay Abrham at naging mga anak ni Abraham.

   basahin po natin ito sister:

   Galatians 3:29
   If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

   Sino po yun naging anak ni Abraham?

   tandaan po natin na isinama na tayu ni Kristo sa lupon ni Abraham at hndi na tayu matatawag na strangers.

   adopted tau thru Christ, our saviour.

   since tinawag na tayung mga anak ni Abraham under ba tau sa 10 percent? ofcourse!

   gya ng sinabi ko: kya ang mga hudyo ay nagbbgay ng 10 percent dahl sila ay mga anak ni Abraham at dahl si Abraham ang unang nagbgay bilang modelo sa susunod pa nyang mga lahi.

   kung tau ay tinawag na mga anak din ni Abraham susunod ka ba sa yapak ni Abraham?

   Delete
  33. diba ang 10 percent kautusan?

   colosas 2:14 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin at itoy kanyang inalis na ipinako...

   sabihin mo eh wala ka naman nbasa na 10 percent sa talata na iyan.

   diba ang 10 percent kasali sa palatuntunan?

   heb 7:12- sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan.

   anong pinalit sa 10 percent eh yong nasa gawa 11:29 at 2 cor 9:7.

   sa malachi na ginamit mo sinong kautusan na ito ?sa kautusan ni cristo o kautusan ni moises?

   anong tawag basahin natin sa.

   malachi 4:4- alalahanin ninyo ang kautusan ni mioses na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa horeb para sa boong israel sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan.

   alin po?kautusan ni mioses pala.

   so yong nag 10 percent pala ilalim yon sa kautusan ni moises. sa malachi 4:4
   bakit nagiging ganap ba tayo dahil sa kautusan ni moises?

   basa gawa 13:39- at sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay ,na ang sa mga itoy hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni moises.

   aling kautusan na magiging ganap tayo.

   basa galasya 6:2" kautusan ni cristo"

   Delete
  34. [,hindi pinagtibay ng panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang kundi sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito.

   so malinanaw hindi pala kasali sila abraham sa mga kautosan na ito na tinatawag na "law of covenant]

   si sister nagpapatawa na namaan. nakasulat n nga sa talata na knyng ibingay nag conclude na hndi daw ksma si Abraham sa covenant.

   O Diyos mio, kailan sinabi ng Diyos na ang covenant ay pra sa mga patay?

   basahin po natin un sinabi ni Pablo ukol sa pagaaswa.

   Romans 7:2
   2 For example, by law a married woman is bound to her husband as long as he is alive, but if her husband dies, she is released from the law that binds her to him.

   anu po ang nakalagay sister?

   na ang kautusan ay mananatili hanggang ang tao ay nabubuhay.

   kya't kung ang tao ay patay na paano pa po siya makakasunod sa kautusan?

   Delete
  35. [ colosas 2:14 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin at itoy kanyang inalis na ipinako..]

   maging particular po tau saan sa talata n yn nkalagay na ang 10 percent ay wala na?

   basahin po natin ito.

   Mathew 5
   17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.

   18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.

   -anu opo sabi ni Kristo?

   anu Law ang hndi niya aalisin hanggang sa huling panahon?

   tandaan po natin na hindi niya sinabing ibalewala ang mga propeta.

   Delete
  36. [ heb 7:12- sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan.]

   anung particular na papalitan ng kautusan na sinasabi ni Pablo?

   basahin po natin un sinagot ni Pablo sa v27-v28

   27 ...he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people.

   He sacrificed for their sins once for all when he offered himself.

   28 For the law appoints as high priests men in all their weakness; but the oath, which came after the law, appointed the Son, who has been made perfect forever.

   -anung nautusan ang binago sa pagpapalit ng saserdote?

   ang kautusang pagaalay ng sacrificial lamb na ni replace ng katawang ng isang Krsito at hndi po yun 10 percent.


   maliwanag sister na walang binabanggit sa buong mga talata ang tungkol sa pagaalis ng 10 percent.

   Delete
  37. [ sa malachi na ginamit mo sinong kautusan na ito ?sa kautusan ni cristo o kautusan ni moises?]

   kailan sinabing kautusan ni Moses yn? ang lht ng kautusan ni bngay kay Moses ay galing sa Diyos.

   itinutuwid ko lng un mali mo sister. at kung naniniwala ka na si Kristo ang nagsalita sa Gensis at Exodu cguro alam mo na, na si Kristo ang nagbgay ng kautusan kay Moses.

   Delete
  38. [ malachi 4:4- alalahanin ninyo ang kautusan ni mioses na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa horeb para sa boong israel sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan]

   paano mo ssbhing kautusan ni Moses yan e malinaw pa sa tuktok ng kalbo ang sinabi sa talata na me nagbgay kay Moses.

   "kautusan ni mioses na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa horeb para sa boong israel"


   buta ka na naman sister sa akin!

   Delete
  39. [basa gawa 13:39- at sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay ,na ang sa mga itoy hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni moises]

   anu pong sangkap ang magpapatibay pra arrin ganap ka sa harap ng Diyos?

   Hebrews 11:6
   And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him

   sinabi bng alisin ang kautusan dahl may Faith na tayu?

   Romans 3:31
   Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we uphold the law.

   so nsaan dyn un tinanggal na ang kautusan? wala nmn nakalgay sister.

   tlga nga nmn kung klngan mag excuse ka gagawin mo pra hndi lng mag 10 percent.

   Delete
  40. [at last may natamaan ka. totoo yan ang mga anghel hindi mag aasawa.

   kaya lang bakit ipinagdiDiinan mo na ang DIOS AY MAY ASAWA Na LITERAL. diba isa itong kalapastanganan na turo?]

   anu? hndi ko ma gets ang pinagsasabi mo ate.

   anu ba ang sinabi sa isaiah at jeremiah kung hndi ka naniniwala na ang marriage as Diyos ay covenant?

   Isaiah 54:5
   For your Maker is your husband— the Lord Almighty is his name— the Holy One of Israel is your Redeemer; he is called the God of all the earth

   Jeremiah 3:20
   But like a woman unfaithful to her husband, so you, Israel, have been unfaithful to me,” declares the Lord

   kung hndi ka naniniwala na ang Diyos ay involve sa pagaasawa bakit tinawag na Husband ang Diyos sa Isaiah?

   me asawa ba yun Husband? kung meron bakit me asawa siya dyn?

   kung nagagawa niya pala ito sa israel bakit hndi din po sa ksma niya na nakasaad sa Gen 2:24?

   ngyun anu ang ibig sabhin ng pagaasawa n ginamit sa talata ng isaiah at jeremiah?

   Yun isasagot mo ay yun din ang sagot ko sa Gen 2:24.

   maliwanag ba ate?

   Delete
  41. ahhh nag bulag bulagan ka lang hindi mo ba nabasa sa talata"kautusan ni mioses" wag ka ng lumundag. palusost ka pa.

   ahamm ang pag aalay lang ba ang inalis?ooohhhsss ang dami kaya.

   wag kang magalit ang dami talaga....

   teka ang kautusan na mag palaanakin na utos kay adan at eva ito ba ay mandatory na tuparin?

   aba ma over populated tayo yan kaibigan.

   pansinin mi kaibigan kung sino at para kanino ang kautusan.

   yong ginamit mo sa gal 3:29 ay ukol yon sa pangako wala naman sinabi don na 10 percent.

   opps kaibigan na helo ka na yata bakit sinali mo ang mga patay?

   may sinabi ba ako na ang kautusan ay para sa mga patay?

   mateo 5:17-18 sigurado ka na tinupad nyo ito?lahat lahat ba tinupad nyo?

   ito bay tumutukoy sa kautusan ni moises?

   ikaw pala tong bulag eh.

   Delete
  42. [ kung sa bagay own taught mo yan wala na akong magawa kung magpakalunod ka sa turo nyong nakakasuka sabi ni kaibigang winleor]

   alam niyo sa totoo lng pra kaung mga katoliko kung umasta pagdating sa sex or sexual relationship na sinasabi bawal daw ituro sa school. ang sex ay masarap kung ggamitin mo ito sa tama at hndi sa maka mundo ninyong kaisapn.

   kung ito ay masama bakit ginawa pa ito ni Lord sa tao?

   masyado kaung magisip akala niyo hndi tatablan ng kamunduhan.

   kunwari png magsusuot daw ng mahabang skirt pra hndi matukso un mga nanampalataya sa loob ng templo.

   Yun ba'ng Kristo ng biblia ay hndi naghubad sa harap ng knyang disipulo?

   pakibasa po.

   Jn 21:7
   7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter,
   It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

   anu po ang mababasa? na si Kristo ay wlang damit sa knyang katawan ng matagpuan nila sa dalampasigan.

   Delete
  43. naku balik na naman tayo sa pag aasawa.

   diba ikaw rin na nag sabi na sa biblia ay mga figurative.

   so yong sa isaias at jeremias ay simbolic yon.

   katunayan kaibigan walang romantic love ang involve sa espritual being kasali na jan ang DIOS.

   KUNG E REREseach mo ang"agape" na greek word ito na klasi na" pagmamahal" na ukol sa mga espiritual being na dapat natin gayahin.

   takenote ang espiritual being lalo na ang DIOS WALA PONG GENDER kaya hindi sya pwedi mag asawa literally.

   Delete
  44. [ mateo 5:17-18 sigurado ka na tinupad nyo ito?lahat lahat ba tinupad nyo?

   ito bay tumutukoy sa kautusan ni moises?

   ikaw pala tong bulag eh]


   ehem ehem ehem!anung nakalagay sa Mat 5?

   "17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil"

   anung Law ang hndi niya aalisin?

   sampol:

   21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

   That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother,

   kaninong kautusan ito?
   kay Moses ba?
   me binago o wala?

   sabi ni Kristo hndi niya babaguhin!

   sampol p lng yn sister bka yun susubod guguho na un samahan ninyong huwad.

   Delete
  45. [ so yong sa isaias at jeremias ay simbolic yon.

   katunayan kaibigan walang romantic love ang involve sa espritual being kasali na jan ang DIOS]

   nakalimutan mo na ba un sinabi ko na ang Marriage ay covenant? so bakit itatanong mo pa sa akin about romantic love?
   tlga nga naman sinisingit mo un SEX ng tao sa pagitang ng Diyos at ng israel.

   ikaw ang tatanungin ko, anu ang ibig sabhin ng "Husband" sa mata ng Diyos?

   Delete
  46. [ KUNG E REREseach mo ang"agape" na greek word ito na klasi na" pagmamahal" na ukol sa mga espiritual being na dapat natin gayahin.]

   hndi masama un agape sa tao at Diyos ang tinatanong ko bakit klngan png gamitin ang word na "Husband" sa isaiah at jeremiah ukol sa Lord God?

   Delete
  47. [ takenote ang espiritual being lalo na ang DIOS WALA PONG GENDER kaya hindi sya pwedi mag asawa literally.]

   walang gender? ang Diyos walang gender?

   kpg sinabing ang tao ay nilalang sa wangis ng Diyos ksma ba ang gender dyn?

   Kung lalaki ang tao, hndi kya lalaki din ang Diyos?

   mukhng nawala k n naman sister sa ibig sbhin ng salitang "wangis".

   lalabas nito wala ka palang faith sa sinasabi ng biblia. lht ay doubt sau.

   sinabi na ngang Magasawa ang Diyos sa Gen 2:24 ssbhin mong hindi?

   Delete
  48. kalapastanganan ginawa mo john ginawa po pa si cristo na hubot hubad.tanga kaba o bobo talata pag dating sa analisis ng texto?

   sa ibang salin sa new world translation si pedro ay hubot hubad sa ibabaw na damit,hindi hubot hubad lahat kasama ang inner wear.

   sino ba ang lumubog sa dagat si jesus o si pedro?

   mabuti pa ang ibang religion may respito pa kay cristo.

   mahina talaga kayo mag isip. paki ulitin po basahin mo ang buong chapter juan chapter 21.

   pinababa mo lang sarili mo at ang kapal ng mukha mo binastos mo si kristo palibhasay kulto ka.

   Delete
  49. [ yong ginamit mo sa gal 3:29 ay ukol yon sa pangako wala naman sinabi don na 10 percent]

   Hndi po un ang point ko. ang point ko kung ang tao ay kay Kristo siya po ay anak din ni Abraham pra sa pangako.

   Kung siya ay anak ni abraham hndi kya gawin din ng anak ni abraham ang ginawa ni abraham pra sa Diyos na kgaya ng ginawa din ng mga hudyo sa pagbbgay ng 10 percent?

   tinatanong kita saan sa talata na ang mga kay kristo ay hndi pwd sumunod sa example ni abraham na ginawa din naman ng mga hudyo pra kay abraham?


   anng sinabi sa Roma 11?

   And if some of the branches be broken off,
   and thou, being a wild olive tree,
   wert grafted in among them,
   and with them partakest of the root
   and fatness of the olive tree.

   kung ang Olive tree ay ang israel na sumusunod sa kautusan ni Moses bakit hndi susunod ang isang wild olive branch kung siya ay ikinabit lamang sa branches ng israel din?

   imposible na hndi sumnod ang mga na kay kristo.

   pansinin po un binanggit ni Pablo.

   " If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy; and if the root is holy, then the branches also are holy"

   Ktandaan po natin ang ang Olive tree na pinaguuspan dito ay si Abraham at ang branches ay ang mga israelite na bngyan ng kautusan.

   Delete
  50. mag aral ka muna para maitindihan mo ang salitang"wangis"

   sige bigyan kta ng sagot"ang wangis na tinutukoy jan ay ang 1,love
   2,power
   3,wisdom
   4,justice

   hindi gender. grabi talaga...

   non sense naman mga sagot mo.

   Delete
  51. [ pinababa mo lang sarili mo at ang kapal ng mukha mo binastos mo si kristo palibhasay kulto ka.]

   ang bastos yun kristo mo at hndi yun kristo ng biblia!

   nakita lng nka hubad un tao ssbhin mo bastos?

   yun po bng s Adan na ginawang hubo't hubad ng Diyos ito po ba ay bastos din?
   kung ang hub't hubad na tao ay bastos sau sino ang lalabas na bastos sa paglalang ng hubad kina Adan at Eba?

   kung nag paint si Leonardo Da Vinci ng hubo't hubad na larawan ssbhin mo bng ito ay bastos din?

   nagttanong lng ako kung anu ang ibig sbhin ng hubo't hubad
   saung termino?

   Delete
  52. kung susundin si abraham:

   dapat ba sundin na mag asawa ng marami?

   Delete
  53. [ kung susundin si abraham:

   dapat ba sundin na mag asawa ng marami]

   at sino naman nagsabing sundin ang pagaaswa ng marami sa Heb 7?

   ang binanggit lamang ni Pablo ay yun 10 percent ni abraham at hndi yun 10 percent ng knyang mga asawa.

   Delete
  54. [ sige bigyan kta ng sagot"ang wangis na tinutukoy jan ay ang 1,love
   2,power
   3,wisdom
   4,justice

   hindi gender. grabi talaga...

   non sense naman mga sagot mo.]


   sino ba ang nagraise ng gender issue? hndi ba ikaw din?

   sinagot ko lng ng tuwid ito na kung ang tao ay lalaki ayon sa wangis, understood na ang Diyos ay lalaki din. tandaan po natin na ang ginamit ay un word na male form.

   saan mo naman nakuha un power, justice at wisdom?

   lht ng mga wala sa biblia ikinakapit mo pra malito ang ka debate mo. ganun ba kau kung natatalo?


   ang wangis ay imahen or replica. kpg ginamit mo ang lht ng ito lalabas na ni replica ng diyos ang knyang sarili sa pamamagitan ng tao.

   in short nagpaparmami ng lahi ang Diyos.

   Delete
  55. wag kang mag paratang ukol kay jesus.fake pala cristo mo.

   kaya wag kang lalabis sa biblia, ukol naman kay adan at eva wala akong paki alam non.

   so malinaw hindi tayo mag katulad ng cristo.kaya pala ganyan mga turo nyo dahil sa maka mundong mo pag iisip.

   kung gusto kang matoto visit our web site jw org. at sa kingdom hall namin.

   Delete
  56. [ so malinaw hindi tayo mag katulad ng cristo.kaya pala ganyan mga turo nyo dahil sa maka mundong mo pag iisip.

   kung gusto kang matoto visit our web site jw org. at sa kingdom hall namin.]

   hndi na cguro kung ganyan ang klase ng turo ang ituturo mo na pwang mga agam agam at kuro kuro ng ministro niyo cgurado talo sa debate.

   kung hndi magasawa ang Diyos ng Gensis 2:24 sino po un Mother na binabanggit sa talata?

   dito pa lng tumaob na ang aral niyo. so bakit pupunta pa ako sa interior kind of knowledge na alam mong hndi makakatulong sa aking career?

   walang sense d ba?

   Delete
  57. [ wag kang mag paratang ukol kay jesus.fake pala cristo mo.]

   ganun nga! bakit pareha ba ang kristo ng biblia sa kristo mo?

   ito ang tanong, anu araw namatay si Kristo at anung araw siya nbuhay?

   test of knowledge po ito pra malaman ng mga tao kung totoo kau.

   Delete
  58. hehehehe natatawa ako sa hamon mo,ibang topic na naman?

   kahit sa inferno pa kita aabot na tema hindi kita uurongan.

   yan naman gusto mo okey.

   ito ba ang favorate text ninyo ukol sa mga tanong mo?

   mateo 12:40-sapagkat kung paanong si jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi;ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao.

   kaw naman ang nag hapon ikaw muna ang mag discuss kung kailan talaga insaktong namatay si kristo at kailan

   nabuhay? anong mga araw ito?

   bible ang sasaGOT HA !HINDI BASE own your taught.

   kung nanindigan ka na ang tunay na cristo na inangkin mo na sya ang cristo mo,dapat hindi ka mahiya sa mga tanong na ito sagotin mo directly.

   tingnan lang natin kung saan ka pupulutin.

   sa ibang mga tema sa kangkongan kana napulot. matagal kanang pinataob ko.lalo na sa tema na ito f hindi tayo mag ka tulad ng sagot.

   sana itaas na muna ang kamay mo at mag surrender ka para hindi pa huli ang lahat.

   Delete
  59. sa gen 2:24 matagal ko ng sinagot panahon pa ni anonymous.

   binalik ko nga tanong mo kung sino ang ama at ina ni adan?at ano ang kanilang pangalang?

   diba kung gumamit ka ng talata dapat sa ano mang anggulo na mga katanungan balik baliktarin ka pa ng tanong dapat kabisado mo ang sagot.

   sa gen 2:24 mismo kaw hindi makasagot.
   e insist mo kasi ang own openion mo na yan ang tama kaya tutul ka mi kasi alam namin mali ka.

   kung gusto mo pa pag katapos sa hamon mo na kailan namatay at nabuhay si jesus?.

   hinahamon kita sa tema na anong ang 666? at anong ibig sabihin daniel 9:24-25? at anong kahulugan sa rev 17:7"ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya may pito na ulo at sampung sungay?

   sino yang hayop?anong simbolo sa pito na ulo at sampung sungay?at sino yang babae?


   hehehehe sige nga mag handa kana.

   Delete
  60. [kaw naman ang nag hapon ikaw muna ang mag discuss kung kailan talaga insaktong namatay si kristo at kailan ]


   desperado k n nga tlga sister! un tanong ko ibinabalik mo s akin. bakit sister? wala ba tlga kaung sagot sa tnong ko?

   wala porlbma s akin kung ang sasagto ang gusto ko lng sa bhin mo s akin na wala kang sagot. yun lng yun.

   so anung araw siya namatay at nabuhay? pangalawa na po ito at sana wag ng umabot sa pangatlo.

   Delete
  61. [ sa gen 2:24 mismo kaw hindi makasagot.
   e insist mo kasi ang own openion mo na yan ang tama kaya tutul ka mi kasi alam namin mali ka]

   ssagutin natin un mga tanong mo kung ssbhin mong wala kaung sagot pra malinaw ang lht ng malaman ng mga tao na sadyang gawa ng tao lng ang inyng religion. deal?

   so bakit hndi sinambit ni Kristo ang salitang Jehovah nung siya ay ipinako sa krus?

   cge po sister open nmn ung mag imbento ka ng aral pra me masagot ka sa mga tanong ko at patutsada.

   Delete
  62. Muli: kung hndi magasawa ang Diyos ng Gensis 2:24 sino po un Mother na binabanggit sa talata at sino yun tao?

   Delete
  63. so anung araw siya namatay at nabuhay?

   sige pag bigyan kita.

   nisan 14 sa hapon namatay si cristo.at siya nabuhay nisan 16. samaka tuwid friday sa hapon sya namatay at nahuhay sa sunday. ito ang value sa ating calendar ngayon.

   kung tutol ka.mag lantad kang ibedensya.

   so bakit hndi sinambit ni kristo ang salitang jehovah nung siya ay ipinako sa krus?

   ito ang sagot ko:

   sa ibang talata sinambit ni jesus ang "yhwh" pro nang ipinako sya? ay DIOS ANG kanyang sinambit nasa kang jesus po ito dahil my freewill naman sya kung alin ang kanyang sambitin.

   uulitin ko po itong jehovah na salin ,hindi binigkas ni jesus dahil siya po ay hebrew kaya ang ginamit nya ang hebrew na yhwh.

   pro sa mga modern translation halos lahat ay gumamit sa yahweh o jehovah na salin.

   kung may mga salin sa biblia na hindi gumamit paki basa nalang po sa pasiuna may explaination jan.

   kaw nga tong walang mga sagot.

   muli:kung hndi magasawa ang DIYOS NG genesis 2:24 sino po un mother na binanggit sa talata at sino yun tao?

   itong sagot ko:

   wag mo nang problemahin ang mother sa talata.ang solusyonan mo kung paano ka maka alis sa turo yong baluktot.

   ang tao na binanggit jan ay si adan at eva,

   ang talata na ito ay nagtuturo sa atin kung gaano ka halaga ang kasal ng isang tao dahil si adan at eva ay kinasal sila ng DIOS.


   GEN 2:24-KAYAT iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina.ito po ay teaching sa mga anak nila adan at eva na mag sarili o mag independent sila para bumuo ng pamilya.

   "silay magiging isang laman" ang ibig sabihin nito ay mag mahalan sa isat isa,at gampanan nila ang kanilang papel bilang mag asawa.

   efeso 5:28-gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani kanyang sariling asawa,na gaya ng kanilang sariling katawan.ang umibig sa kanyang asawa ay umibig sa kanyang sarili.

   mateo 19:5-6,at sinabi dahil ditoy iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina,at makikisama sa kanyang asawa at dalawa ay magiging isang laman?

   6,kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman ang pinapagsama nga ng Dios ay huwag papaghiwalayin ng tao.

   ito po ang teaching sa talata sa gen 2:24.

   Delete
  64. [ samaka tuwid friday sa hapon sya namatay at nahuhay sa sunday. ito ang value sa ating calendar ngayon.]

   sagutin natin muna ito bago magkalimutan. alam natin dito lng sila umiiskor kpg ang kalaban nila ay nililito nila pra manalo.

   tingnan po natin un tanong nya at ibase sa biblia.


   Matthew 12:40
   For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish,
   so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.

   Kpg sinabi kcng 3 days and 3 nights ito po ay 24hrs/day po.

   kung siya ay namatay ng Friday ng hapon anung araw siya mabubuhay kung ang gagamitin natin ay ang 24hr/day?


   tingnan natin kung tatapat ito ng sunday na pagkabuhay at kung hindi PEKE ANG KRISTO NINYO!

   Delete
  65. [sa ibang talata sinambit ni jesus ang "yhwh" pro nang ipinako sya? ay DIOS ANG kanyang sinambit nasa kang jesus po ito dahil my freewill naman sya kung alin ang kanyang sambitin]


   .....O sadyang wala? ganun lng yun sister.

   me freewill pa daw nalalaman ito. akala ko ba mahalaga un pangalan ng Diyos lalo sa kaligtasan?


   ibig sbhin me freewill pala siyang hindi sumunod sa ruling na ang tumawag sa pangalan ay maliligtas, d po ba?


   medyo buking ka na ata dun ate?

   ayaw mo lng umamin na wala tlgang jehovah. ang meron ay God.

   bakit nung tinuruan din ng dasal ang mga tao sa paligid niya anung pangalan ang ginamit po niya?


   ‘Our Father in heaven,
   hallowed be your name,

   which name? The Father!

   Delete
  66. [GEN 2:24-KAYAT iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina.ito po ay teaching sa mga anak nila adan at eva na mag sarili o mag independent sila para bumuo ng pamilya.]

   mapag-imbento si ate! kung me sentido komon ka dapat nalaman mo na si Adan at Eba ay pagsasamahin pa lng ng Diyos pra maging mag-asawa.

   paano ssbhin ng Diyos na un Gen 2:24 ay pra as mga anak nila kung hndi pa sila nagaasawa?


   ok tanggapin natin un imbento ni sister na ito nga ay sa mga anak nila.

   ang sabi iiwan ng lalaki ang mga magulang niya at sasama sa asawa.

   sinong inasawa ni Cain? un din kapatid niya d po ba?

   dapat ang nakalagay :


   Iiwan ng lalaki at babae ang kanlng mga magulang.

   bakit ksma ang babae? e anak din ito nila adan at eba!


   me utak k ba? o lumulusot ka lng?

   ang kautusan n yan ay pra lnag sa isang lalaki na ang tinutukoy ay si Adan! yun po ang sagot sa Gen 2:24.

   Delete
  67. i post natin un complete stories of the first man in Genesis.


   Genesis 2:22-25
   22 Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.

   23 The man said,

   “This is now bone of my bones
   and flesh of my flesh;
   she shall be called ‘woman,’
   for she was taken out of man.”

   24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.

   illustration:

   v22 - The woman was form from man
   v23 - The man named his partner a woman
   v24 - Both are married
   v25 - Both are in contact for their first honeymoon.

   saan natin isisingit un sinabi ni ate na ito raw ay sa mga anak nila?


   kundi pala saksakan ng bobo ang mga saksi e bakit paguusapan un kasal ng mga anak nila kung wala pa silang mga anak din?


   Niloloko mo ba ako ate? o sadyang mga manloloko kau?

   Delete
  68. Un word na "that is why" or "as a result of this" in short term ay pra ipahiwatig na hndi sa lht ng pagkakataon ksma niya ang Lord God or his parents sa lht ng mga lakad.

   kya yun paglalang sa babae ay isang hudyat na pwd ng humiwalay yun lalaki sa parents nya na nsa espiritu at sasama sa partner na ka lahi nya na isa rin physical flesh.

   " That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh."


   ganun po ang tamang analysis at hndi yun ssbhin ni ate na pra daw sa mga anak na ikakasal kaht alam niyang wala pa slang mga anak.

   bobo po d ba ang analysis ng mga saksi.

   kya nga saksi pala sila ng mahinang karunongan na ang ibig sbhin saksakan ng bobo!

   Delete
  69. kaw pala tong bobo !saan na ba ang sagot mo kung kailan namatay si cristo at nabuhay? paki post nga.

   kung ang basihan mo 24 hours per day at night paki post naman sagot mo tingnan natin kung paano kita ilalampaso.

   daldal kanang daldal wala naman sagot.

   excuse me po.mahilig ka parin mag chop chop nang talata.

   paki basa naman sa gen 1:28-
   at silay binasbasan ng DIOS at sa kanilay sinabi ng DIOS kayoy" magpalaanakin at magpakarami" at soon and support.

   so malinaw sa talata na yan na utos ng DIOS kay adan at eva na magpalaanakin,kaya pag non kinasal si adan at eva sa gen 2:24 yon po ang teaching para sa magiging mga anak nila in future.

   takenote:kinasal sila bago nanganak.

   at alam nyo hibang na talaga si john kasi sinali nya ang out of topic gaya ng espiritu.

   kayo nalang ang mag judge kung anong klasing utak nya.

   Delete
  70. [ paki basa naman sa gen 1:28-
   at silay binasbasan ng DIOS at sa kanilay sinabi ng DIOS kayoy" magpalaanakin at magpakarami" at soon and support.]

   Yun po Gen 1 ay summary ng creation.

   yun nakasulat sa Gen 2 ay detalye ng paglalang sa tao.

   kya wag po tayu lumayo at gumamit ng ibng talata na anyong ililigaw niyo ang debater pra sagipin ang naagnas ninyong doktrina.

   sa totoo lng matagal ng patay yng doktrina ninyo at kulang n lng ng bulaklak pra ito ay maibaon na sa lupa dahl sa masangsang na amoy galing sa nabubulok ninyong mga aral.

   sa Gen 2 lng po tau magusap at hndi sa Gen 1 dahl ang pinaguusapan natin ay yun magulang ni adan.

   saang verse nakalagay yun utos daw ayon sa saksi pra sa kasal ng anak ni adan?

   Gen 2:24. me anak na ba sila pra pagusapan ito?

   saang talata sa Gen 2 matatagpuan na me anak na sila?

   saan po makikita na ang asawa ni cain ay hndi kapatid ni cain?

   iwasan mong mag imbento sister. lalo k lamang lumulubog sa inyong kahihiyan.

   Delete
  71. [ kaw pala tong bobo !saan na ba ang sagot mo kung kailan namatay si cristo at nabuhay? paki post nga.

   kung ang basihan mo 24 hours per day at night paki post naman sagot mo tingnan natin kung paano kita ilalampaso.]


   tinatanong lng kita kung ang salitang 3 days and 3 nights means 24 hrs/day x 3 = 72 hrs?

   kung siya po ay pinako ng biernes ng hapon hanggang saan makakarating ang 70 hrs mula alas tres ng hapon?

   saan sister?

   Delete
  72. totul ako sa 72 hrs. kaya nga e post mo ang directang mong sagot.

   kung susundan kta sa iyong computation lalabas si kristo nabuhay sa lunes sa alas 3 ng kina umagahan. kung ito ang sagot mo dapat may prove na texto sa biblia na nabuhay sya sa ganyang araw.

   talagang wala ka lang sagot? o naghahanap ka lang ng butas. paki lagay naman ang inyong chronology wag kang matakot.

   sa inyo po alin ang ikapitong araw at unang araw?para malaman natin kung totoo nga sinabi mo.

   maliban sa mateo 12:40 may talata ka pa ba na e support?para mag kaalaman na.

   wag mo akong isali sa 72 hrs mo dahil mag kaiba tayo ng chronology.kaya nga e post mo ang directang sagot.

   diba kung tao ka kausap dapat sagotin mo ako.

   sagot ka muna bago mag tanong.

   Delete
  73. anung tutol ang ibig mo sabhin?

   nasagot mo ba kung ang 72 hrs ay fit sa Friday to Sunday resurrection?

   kung Friday 6pm siya nilibing sahl ang sabi sa talata ay under earth's belly na ang ibig sbahin ay nilibing.

   magiging sunday morning ba ang 72 hrs mula sa Friday 6pm?

   wag po tayu magbiru nu. ginagawa ko po ito pra malaman kung totoo tlga ang kristo mo o isang impostor.

   Delete
 26. [ GEN 2:24-KAYAT iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina.ito po ay teaching sa mga anak nila adan at eva na mag sarili o mag independent sila para bumuo ng pamilya.

  "silay magiging isang laman" ang ibig sabihin nito ay mag mahalan sa isat isa,at gampanan nila ang kanilang papel bilang mag asawa.

  efeso 5:28-gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani kanyang sariling asawa,na gaya ng kanilang sariling katawan.ang umibig sa kanyang asawa ay umibig sa kanyang sarili.

  mateo 19:5-6,at sinabi dahil ditoy iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina,at makikisama sa kanyang asawa at dalawa ay magiging isang laman?

  6,kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman ang pinapagsama nga ng Dios ay huwag papaghiwalayin ng tao.

  ito po ang teaching sa talata sa gen 2:24]

  kht i post ko lht ng sinabi mo wala akong makitang sagot sa tanong ko.

  ang tinatanong ko lng po , sino un tao na binanggit as Gen 2:24 at ang knyang mga Magulang?

  ReplyDelete
  Replies
  1. alam mo ba kung alin sagot ang gusto mo?yong sagot mo. kasi yon palagi ididiin mo na tama.

   tanong mo:sino un tao na binanggit as gen 2:24 at ang kanyang mga magulang?

   sagot ko paulit ulit:

   si adan at eva ang tao na tinutukoy sa talata.

   ang mother wag mong problemahin.

   ang ama ni adan ay ang DIOS.YAN LANG KA SIMPLE.DAHIL SI ADAN ANAK NG DIOS.

   PAALAALA: E POST ANG SAGOT MO UKOL KAY CRISTO KUNG kailan sya namatay at nabuhay ?at ibigay ang talata.anong araw?

   Delete
  2. [ ang mother wag mong problemahin.

   ang ama ni adan ay ang DIOS.YAN LANG KA SIMPLE.DAHIL SI ADAN ANAK NG DIOS.

   PAALAALA: E POST ANG SAGOT MO UKOL KAY CRISTO KUNG kailan sya namatay at nabuhay ?at ibigay ang talata.anong araw?]


   finally medyo nasapol mo un lalaki na binanggit sa Gen 2:24 at yun Father. so bakit iniwan mo un Mother?

   Hndi ba kpg sinabng "image" ito po ung reflection ng Diyos at ito nga yun tao sa bersyon ng biblia.

   kung ang tao ay magasawa, anu po lalabas sa image ng Diyos kung ibabase ito sa reflection ng tao?

   malapit ka ng ma checkmate sister.

   Delete
  3. HAHAHAHA

   tanong mo: so bakit iniwan mo un mother?

   sagot ko:

   ang image kasi, na gusto mo ay ang pag se sexual, na ito ay reflection ng dios at sa tao.ito kasi ang gusto mo eh.

   paulit ulit kung sabihin sayo na ang pang unawa mo ukol sa image ay mali.

   dahil ang DIOS ay out sa ganyang bagay.hindi sya katulad ng tao na mag ano para bumuo ng mga anak.

   ang image na tinutukoy jan ay love,power,wisdom,at justice.

   1 juan 4:8 ang DIOS ay pag ibig.

   rev 15:3- makapangyarihan

   mapapansin mo si adan ay may kapangyarihan ibabaw sa lupa o authority sa pag bigay ng mga pangalan sa mga hayop.


   pro 2:6- for the lord giveth" wisdom":out of his mouth cometh knowledge and understanding.

   salm 37:28-a lovers of justice.


   the bible teaches that man was made in the image of god.we thus have good qualities bec god has good qualities.

   example: does it bother you to see innocent people suffer?if you cares about such injustice,be assured that god feels even more strongly about them.

   one of the best things about humans is our ability to love.that also reflects GOD.

   kung laliman nyo lang ang pang unawa sa bibia makakasumpong ka ng tamang conclusion.at tamang pang unawa.   Delete
  4. [ dahil ang DIOS ay out sa ganyang bagay.hindi sya katulad ng tao na mag ano para bumuo ng mga anak]

   kung ang sex ay kasalnan bakit binigay pa ito ng Diyos?

   nakatikim k n ba ng sex sister?

   masrap po ito lalo sa magasawa.

   kung ito ay kasalanan bakit nga ba nilalang ito?

   Genesis 1:22
   And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth

   Siya ang nagtuturo na magparami at sasabhin inyong hndi siya involve?

   nakakatawa ka sister. mukhng man-hater ka sa sinabi mo.

   Delete
  5. [ ang image na tinutukoy jan ay love,power,wisdom,at justice.]

   Wrong! ang definition ng image ayon sa dictionary ay:

   A representation of a person! simple d ba at hndi na kailngan mag imbento pa sister.

   saan mo kinuhang dicitonary ang mga imbento mong sagot?

   Delete
  6. [ pro 2:6- for the lord giveth" wisdom":out of his mouth cometh knowledge and understanding.

   salm 37:28-a lovers of justice]


   nsaan po ang image dyn sa mga imbento mo sister? saan?

   so hndi k pla naniniwala na ang dios mo ay me dalawang kamay na kgya ng tao?

   Luke 23:46
   And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost


   saan po nakalagay yun Hands ng Diyos kung hndi siya makikita sa image ng tao?
   saan sister? sa pwet ba ng diyos mo? o sa harapan?

   kpg cnabi bng image ng Diyos ang tao nilalang mukhng hitsurang hayup ba ang diyos mo?


   nagtatanong lng ako?

   well cguro nga hawig sa hayup un dios diosan mo sister.

   Delete
  7. [the bible teaches that man was made in the image of god.we thus have good qualities bec god has good qualities]

   ibig mo sbhin un kamay ng Diyos mo ay nasa pwet at wala sa balikat n kgya ng sa tao, ganun po b yun?

   Delete
  8. [ one of the best things about humans is our ability to love.that also reflects GOD]

   un image ay un nakikita sa hitsura. kya un image ay hitsura ng Diyos.

   John 14:9
   Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father?

   did u see the word "hath seen me hath seen the Father"?

   what sense of human senses did jesus use in his statement?

   it's a sense of seeing!

   kya yun image ay nakikita ng mata.

   kya ang sagot sa word na image ay HITSURA!

   Delete
  9. alam mo malinaw na disperado kana, marami kang comments na out of topic.

   ahhh sa dictionary ka pala nag base,tanong ko lang ha.

   lahat ba ng kahulogan sa dictionary ay sang ayon ka at tama?

   at wala naman akong tutol don.
   kung yan ay galing sa dictionary na ang salitang image ay hitsura[ a presentation of person}.

   pro ang pinag uusapan natin dito ay biblically hindi dictionary.

   kung unawain natin na literal ang salitang hitsura.

   ang DIOS ba pariho ng hitsura o mukha ng tao?
   ang DIOS ba may literal na dugo?
   ang DIOS ba may buto?

   yon bang good quality or characteristic ng isang DIOS at tao ay hindi ba to makikita?

   gumamit ka ng salitang reflection.

   kung ang tao at DIOS magkapariho or magkatulad ng mukha,gumamit ka pa ba ng salitang reflection?

   sa biblia ang salitang image nangangahulogan ito ng reflection,like good quality or characteristic,at ect.

   parang ganito: colosas 1:15-who is the image of the invisible god{kristo}

   magkatulad o magkapariho ba sila ng mukha?

   sa anong kahulogan si jesus sinag ng ama o ka larawan?

   john 5:19-then answered jesus and said unto them,verily,verily,i say unto you ,the son can do nothing of himself,but what he seeth the father do:for what things soewer he doeth,these also doeth the son likewise.

   20,for the father lovest the son ,and showeth him all thing that himself doeth and he will show him greater works than these,that ye may marvel.

   takenote:sa talata si jesus ay anak,o makikita natin mag ama sila.father ang son,

   hindi mag asawa na dios na gusto ni john.


   halimbawa:

   may mga bagay na ang iyong mga ginawa ay mag reflect sa ating mga magulang dahil pariho kayo kung kumilos, o kaya ang kinikilos ng isang anak ay mag re reflect sa mga magulang.o kaya mag kapariho sila ng behavior.   Delete
  10. [ang DIOS ba pariho ng hitsura o mukha ng tao?
   ang DIOS ba may literal na dugo?
   ang DIOS ba may buto?]

   kya nga tinatanong kita kung nsaan ba ang kamay ng Diyos? nsa pwit ba o nasa balikat?

   kung anu ang hitura ni Kristo yun din ang hitsura ng Diyos.

   John 14:9
   Jesus answered:..Anyone who has seen me has seen the Father.

   so anu ang hitsura ni kristo? tandaan po natin na ang ginamit ni kristo ay "seeing" o nakikita ng mata.

   Delete
  11. [takenote:sa talata si jesus ay anak,o makikita natin mag ama sila.father ang son,
   hindi mag asawa na dios na gusto ni john]

   Mag-ama ba ang nakalagay sa Genesis n lumalang?

   pakihanap mo nga sa genesis.

   Delete
  12. [sa biblia ang salitang image nangangahulogan ito ng reflection,like good quality or characteristic,at ect]

   kgya ng sinabi ko ang image a yyun hitsura ng Diyos sa tao. bakit ssbhin mong character ito samantalang nung nagkasala ang tao ay image pa rin ng Diyos ang ginamit s Gen 9?

   "Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed; for in the image of God has God made mankind.

   sinabi bng character of God ang image kht ang tao ay nagkasala?

   so bakit ssbhin pa ito kung ang tao ay nagkasala?


   Delete
  13. kung si kristo at ang DIOS PARIHONG MUKha.lalabas silay kambal di ba?

   kung idiin mo na ang dios at ang tao pariho ang image lalabas magkapariho ang tao at ang dios ng mukha.

   kaya nga ang salitang image sa gen 1:26 ay ito ang good quality hindi literal na anyo.

   hindi lahat sa bibia unawain mo ng literal.dahil may mga simbolic,vision,figurative,literal.at ect.

   si kristo ay may dugo at buto. ang dios mo ba may dugo at buto din?kagaya ng kristo mo?

   sana laliman mo ang pag intindi sa biblia.

   Delete
  14. [kaya nga ang salitang image sa gen 1:26 ay ito ang good quality hindi literal na anyo.]

   ok po pagbgyan natin si ate sa knyang napaka kulit na description ng good quality image own version nya.

   Pakihanap lang po sa talata na ito kung nsaan ang good quality image ng sinasabi mo?

   Genesis 9:6
   “Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed; for in the image of God has God made mankind

   -un talatang yn ay pagkatapos na magkasala ang tao sa Diyos. saan natin makikita ngayun ang good quality mo kung ang tao ay nagkasala na?

   tandaan po natin na ang tinutukoy na "image ng Diyos" ay ang tao na pinaguusapan kht ito ay makasalanan.

   Delete
  15. [ sana laliman mo ang pag intindi sa biblia.]

   dapat ikaw na rin ang sumagot niyan dahl sau ko nakikita lht ang mga patutsada mo laban s akin.

   kung yun mababaw na pagkakaintindi mo ay malalim na pala sau bka cguro un nalalaman ko hndi mo kayang abutin sa sobrang lalim na pagaaral ko. hndi po ako iglesya na lht ng aral nila ay galing pa sa 1914 doctrines na pawang mga luma na at kulang sa lohika. mas lalo cguro un doktrina ninyong palpak.

   Delete
  16. [ kung si kristo at ang DIOS PARIHONG MUKha.lalabas silay kambal di ba?]

   hndi po ganun ang ibig sbhin ng image lalo sa version ng biblia.
   kpg ikaw ay tumingin sa salamain ssbhin mong kambal ba ang nasa salamin?

   ang image ay un hitsura nya at hndi nagsasaad ng lahi na ang ibig sbhin ay magkamukha sa magkaibang sangkap.

   hndi mo pwd sabhin un image sa salamin ay totoo na ikaw yun dahl ito ay image lng po. katulad din ito ng image ng Diyos sa tao na ang ibig sbhin un tao ay hndi tunay na Diyos dahl ang tao ay namamatay. kya nga ang bansag ko sa Tao ay Diyos sa laman or God in a flesh.

   ngayun ang punto ko d2 bkit nilalang pa ang tao sa wangis ng Diyos?
   bakit hndi sya ginawa ayon sa wangis ng tao din o ng anghel kung ayaw mo ng tao?

   Delete
  17. so saan po natin hahanapin un good quality na sinasabi mo sa Gen 9:6 kung ang tao ay makasalanan na?

   kung isa-alang-alang naitn un Gen 9:6 lalabas na ang ibig sbhin ng image ay yun hitsura ng Diyos sa tao kun gsiya ba ay me isang ulo, kung siya ba ay may dalawang kamay, kung siya ba ay may dalawang tenga?

   anu ngayun ang ibig sbhin ng image of God sa tao matapos na magkasala siya sa Gen 9:6?

   Delete
 27. Hebrews 13:8
  Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

  anu po ba ang pagkakaintindi ng mga Iglesya sa talatang ito?

  ito ba ay nagsasaad na si Kristo daw ay tao pa rin?

  bagama't wla po tayu makikita sa talatang ito na siya ay tao o forever na tao.

  dahl ang definition ng salitang Christ ay "anointed" or "the chosen one" at hndi po ito nagpapahiwaitg na tao.

  dito po bumagsak ang iglesya tungkol sa turo na ito raw ay tao hanggang ngayun.

  basahin po natin un jer 33:17 at malaman natin kung ang maghahari sa israel ay isang tao o espiritu?

  Jeremiah 33:17

  King James Version (KJV)

  17 For thus saith the Lord; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel

  anu po ang nakasaad sa jer 33:17?

  tandaan po natin na ang nagsasalita ay hndi si David kundi ang Lord God.

  sabi sa talata na hndi na kailngan pa ng tao ang Uupo sa trono ni David.

  Kung si Kristo ay Uupo sa trono ni David, hndi kya ito ay laban sa hula na bngay sa Jer 33:17?

  kesa mabali ang hulang ito cguro mas matatanggap ito kung si Kristo ay hindi tao.

  Luke 1:32
  He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David.

  so paano natin mai reconcile ang dalawang talata sa Luke 1:32 at Jer 33:17?

  paano ngayun yn? sa umpisa p lng walang katibayan na tao si Kristo.

  kya yun sinsabi sa Hebrew 13:8 na siya daw ang kahapon, ngayun at magpakailanman ay tao pa rin daw?

  ang rock ng old testament ay si Lord God. peru ang rock of the new ay si Kristo.

  hndi kya yun the rock na nasa old ay si Kristo rin?

  ang Alpha at Omega sa Old ay si Lord God. peru sa Revelation si Kristo ang Alpha at Omega.

  ang Lord ng sabbath sa Old ay si Lord God. peru ang Lord ng sabbath sa new testament ay si Kristo.

  hndi kya si Kristo pa rin yun nasa old testament of yesterday and tomorrow?

  tagilid ang iglesya pagdating sa mga talatang ito.

  Hilaw ang turo kya hilaw din ang pagkakaunawa.  ReplyDelete
  Replies
  1. Masaklap po ang nangyari sa knlng doktrina at mas lalo masaklap kung mababasa ninyo ito na galing sa labi ni John.

   "He was in the world,
   and the world was made by him,

   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"
   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"
   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"
   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"
   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"
   AND THE WORLD KNEW HIM NOT"

   kht ilan beses ko pa i post ito mananatili pa ring bulag ang mga ito na masayang tumatangkilik sa doktrina nag sisilbing lason sa kaisipan ng bwt tao.

   yun po ang malungkot na katotohanan!

   Delete
 28. Is Jesus God?

  a Few people knew about Jesus divinity but not quite so literate of who really was Jesus.

  Most of the people are reduce in their belief that he was a human in form and in nature.

  He was called the Christ and son of a carpenter that loved spending time with people around him.

  There is a key to unlock the mystery of all mysteries about his divinity and that is the Sabbath.

  The sabbath is a sign that determined the true creator of heavens and earth and things there in.

  let's read the sabbath commandment in exodus 20.

  “Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work,

  but the seventh day is a sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, .....

  For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them,

  but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

  - if God is the Lord of the sabbath then he must be the creator of all things. thus the sabbath truly identified the real creator.

  But in Luke 6:5 we can read the real Lord of the Sabbath.

  Luke 6:5
  Then Jesus said to them, “The Son of Man is Lord of the Sabbath

  - Lording the sabbath is not an easy task to remove it from the real author to another.

  this will only deprive God of true entitlement from being a creator of all things.

  so if Jesus is the Lord of the sabbath then there's no reason to doubt that He was the God of the Old testament and therefore the Lord God of the sabbath.

  It is clear that the mystery Yahveh was Jesus Christ.  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network