Friday, 10 June 2011

Kung Bakit Bawal ang Pagkain ng Dugo

    Sinasabi ng mga kaibayo namin sa pananampalataya o yung mga hindi Iglesia ni Cristo, na ang pagbabawal daw ng pagkain ng Dugo ay isang aral lamang na inimbento ng aming mga ministro, at ito’y hindi naman daw aral ng Diyos.  Kaya amin po ngayong patutunayan na totoo ang aming ipinaninindigan na lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo na aming sinusunod ay pawang nakasulat lahat at mababasa sa Biblia. Atin pong umpisahan ang pagtalakay…

1.     Sino ba ang nagbawal, at kailan ipinagbawal ang pagkain ng dugo?

SAGOT:  Ang nagbawal po ng pagkain ng Dugo ay ang Panginoong Diyos, at ito’y mula pa sa panahon ni Noe, matapos ang paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng baha:

Genesis 9:1-4  “At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.’’

Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kaniyang sambahayan, at sinabi sa kanila na lahat ng mga ibon sa himpapawid, mga hayop sa lupa, maging ang mga isda sa dagat, kasama pa ang mga sariwang pananim ay ibinigay ng Diyos sa tao upang maging pagkain niya, ang tangi lang na hindi maaaring kainin ng tao ay ang dugo. Hindi ibinigay ng Diyos sa tao ang dugo upang maging pagkain niya, niliwanag niya na ito ay BUHAY at hindi PAGKAIN. At totoo naman pong ang dugo ay buhay hindi po ba? Subukan po nating alisan ng dugo ang isang tao o hayop man, hindi po ba siya ay mamamatay?

Napakaliwanag po na lahat ng tao sa daigdig ang pinagbabawalan na kumain nito…


2.     Ano ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo?

SAGOT:  Ang dugo ay siyang buhay ng laman, at Ang dugo ay ibinigay ng Diyos upang tumubos sa ating mga kaluluwa sa Diyos, at ito ay pantubos ng buhay.

Levitico 17:10-11  “At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay.”

Kaya nga isang napakalaking kasalanan sa Diyos na ang tao ay kumain ng dugo ang sabi niya: aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan”. Maliwanag na magiging kaaway ng Diyos ang tao, at ihihiwalay siya o ititiwalag siya sa kaniyang bayan, sa bayan ng Diyos.  Kaya nga po natitiwalag sa Iglesia ang sinomang kumain ng dugo.

Niliwanag din ng Diyos na ang dugo ay “pantubos ng buhay”, hindi nga ba’t ang isang taong naubusan ng dugo dahil sa panganganak o aksidente, ay naililigtas sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo sa kaniya? At higit sa lahat ito’y pantubos sa kaluluwa, na ang ibig pong sabihin ay maaari po tayong matubos ng dugo sa ating mga pagkakasala sa Diyos, at iyon nga po ay  sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo:

Hebreo 9:13-14  “Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman:   Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?”

Kaya po marapat na ating igalang at pahalagahan ang dugo sa pamamagitan ng hindi pagkain nito. Sundin po natin ang pagbabawal na ito ng Diyos. Napakalinaw po at banal ang kaniyang dahilan kung bakit hindi niya ito ipinakakain sa atin.
  
3.     Bawal ba sa Biblia na kumain ng dinuguan?

SAGOT:   Opo, hindi man po tuwirang sinabi ng Biblia ang salitangdinuguan”, subalit niliwanag ng Biblia na hindi dapat kainin ang dugo na may kasamang laman, na ito po ay mga sangkap ng pagkaing dinuguan:

Deuteronomio 12:22-23   “Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin; ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo: sapagka't ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman.”

Namimilosopo po kasi ang iba at sinasabing hindi naman daw mababasa sa Biblia na Bawal kumain ng dinuguan, eh bakit naman po natin hahanapin sa Biblia na nasulat mula pa noong unang siglo [First Century] ang salitangDinuguan”? Sila kaya ang tanungin natin kung mayroon nang salitang “dinuguan” nung panahon ni Moises?  

Maliwanag na sinabi ng Diyos na: sapagka't ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman”.  Sa madaling salita, huwag tayong kumain ng laman at dugo na magkasama.  Hindi po ba sangkap ng dinuguan ay dugo at laman? Kaya maliwanag na bawal ang dinuguan, o alinmang pagkaing  sinangkapan o nilagyan ng dugo.


4.     Paano maiiwasan na makain ang dugo? Ano ang dapat gawin?

SAGOT:   Nagbigay ng pamamaraan ang Diyos na dapat na gawin: Kinakailangang patuluin sa lupa ang dugo at tabunan ng lupa:

Levitico 17:13  “At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.”

Dapat pong patuluin ang dugo ng hayop sa lupa, at tabunan ng lupa, hindi kagaya ng ginagawa ng iba na pinapatulo sa mangkok o kaya ay platito at tinatabunan ng bigas. 


5.     Paano kung tag-gutom at walang makain ang mga tao, baka naman papayag na ang Diyos na kainin ang dugo?

SAGOT:   Kahit na magkaroon pa ng matinding tag-gutom ay hindi pa rin ipahihintulot ng Diyos na ito ay kainin ng tao:

1 Samuel 14:32-33  “At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. Nang magkagayo'y kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo. At kaniyang sinabi, Kayo'y gumawang may paglililo: inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito.”

Kinain noon ng bayang Israel pati ang dugo nung panahon na sila’y dumaluhong sa samsam  o nakaranas ng matinding tag-gutom. At ang sabi nga ni Haring Saul, ang hari noon ng Israel: Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo.” Maliwanag na kahit pa kapusin sa pagkain ang isang bayan, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi dapat at kailan man magtangka na ito ay kainin.  Eh paano nasolusyunan ni Haring Saul ang suliraning ito? Narito ang kaniyang ginawa:

 1 Samuel 14:34  “At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at patayin dito, at kanin; at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. At dinala ng buong bayan, bawa't tao ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon.”

Ipinadala ni Haring Saul sa kaniyang harapan ang lahat ng hayop na papatayin upang kaniyang matiyak na hindi na magkakasala ang bayan laban sa Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagkain ng dugo na mahigpit niyang ipinagbabawal.


6.      Hindi ba ang pagbabawal ng pagkain ng Dugo ay sa panahon lamang ng Lumang Tipan?  Baka naman pupuwede nang kainin ito sa panahong Cristiano o panahon ng Bagong Tipan?

SAGOT:   Hindi pa din po pupuwedeng kainin ng tao ang dugo sa panahon ng Bagong Tipan o panahong Cristiano na siyang sumasaklaw sa ating kasalukuyang panahon, ganito ang pahayag ng mga Apostol:

Mga Gawa 15:28-29  “Sapagka't minagaling ng Espiritu Santo, at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan:  Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo.”

Maliwanag na ipinahayag ng mga Apostol na minagaling ng Espiritu Santo ang kautusang ito, samakatuwid ito ay kautusang mula sa Espiritu Santo, mahigpit na pinagbawalan noon ang mga Gentil na nais umanib sa Iglesia na huwag kumain ng mga pagkaing inihain sa mga Diosdiosan [Mga pagkaing inihahanda sa Fiesta – na inihahanda para sa kaarawan ng mga larawan at mga rebulto], ng dugo, at hayop na binigti [Yung mga hayop na namatay sa pagkalunod, o mga namatay na hindi lumabas ang dugo – gaya ng “botcha], at huwag makikiapid. Kaya maging sa panahon natin ngayon ay ipinagbabawal pa din ang pagkain ng dugo.


7.     Hindi naman diretsahang sinabi ng mga Apostol na huwag kumain ng dugo ang sabi lang ay “magsiilag” o umiwas sa dugo, hindi ba?

SAGOT:   Sa pagsasabi ng mga Apostol na tayo ay magsiilag, hindi ba malinaw na hindi nila iyon ipinapakain sa atin? Magagawa mo bang kainin ang pinaiilagan o pinalalayuan sa iyo? Ngunit para mabigyang natin ng linaw at mapatunayan na talagang maging ang mga Apostol ay nagbawal ng pagkain ng dugo, narito ang katibayan, sa isang Bibliang Ingles sa ganoon ding talata:

Acts 15:28-29  “The Holy Spirit and we have agreed not to put any other burden on you besides these necessary rules: Eat no food that has been offered to idols; eat no blood; eat no animal that has been strangled; and keep yourselves from sexual immorality. You will do well if you take care not to do these things. With our best wishes."  [Good News Bible]

Sa Filipino:

Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at kami ay nagkasundo na huwag na kayong atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa mga tuntuning ito na talagang kailangan:  Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga diosdiosan; huwag kayong kakain ng dugo; huwag kayong kakain ng hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas kayo sa mga imoralidad na seksual. Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin ang mga bagay na ito. Lubos ang aming pagbati.”

Kaya po napakalinaw na maging sa panahon natin ngayon ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo, kaya po tayo ay umiwas na sa napakasamang gawaing ito na hindi pinahihintulutan ng Diyos.


8.     Paano kung sadyain pa ng tao na kumain ng dugo pagkatapos na malaman niya na bawal ang kumain niyan, mapapatawad pa ba siya ng Diyos?

SAGOT:   Ang kasalanan pong sinasadya ay isang uri ng kasalanan na walang kapatawaran:

Hebreo 10:26-27  “Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan,  Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway.”

Hindi na po tayo mapapatawad ng Diyos kung tayo’y magpapatuloy pa sa pagkain ng dugo kung sa kabila ng katotohanang nalaman natin na ito ay kaniyang mahigpit na ipinagbabawal, ang ganitong pagkakasala ay tinatawag na: kasalanang sinasadya”, ang gumagawa ng pananadya ay ituturing na niyang kaaway, at ang tangi na lamang nating hinihintay ay ang kabangisan ng apoy na siyang parusang kaniyang ibibigay sa Araw ng Paghuhukom sa mga taong lumabag sa kaniyang mga utos. Kaya huwag na po tayong kakain ng dugo magmula ngayon na inyong nabasa ang katotohanang ito.

Dagdagan pa natin ang paliwanag, hindi ba sinabi ng mga Apostol na:Sapagka't minagaling ng Espiritu Santo, at namin” na ang ibig sabihin ay: ang kautusang ito ay kautusan ng Espiritu Santo, gaano po ba kabigat kapag ating nilabag ang utos ng Espiritu Santo?

Mateo 12:31  “Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa't ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad.”

Wala pong kapatawaran sa harap ng Diyos ang paglabag sa utos ng Espiritu Santo,  kaya po kahit na ano ang mangyari, mula ngayon ay huwag na huwag na po tayong kakain ng dugo matapos na ating malaman ang katotohanang bawal pala ito ng Diyos. Dahil kaya pong patawarin ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, maliban po sa pagkain ng dugo.

Nagagawa po nating sumunod sa tao, hindi po ba? Kapag po sinabi sa atin ng isang Doktor na huwag tayong kumain ng bawal sa atin dahil makakasama sa ating kalusugan ay agad nating sinusunod sa takot nating mapasama ang ating katawan.  Lalong dapat nating sundin ang pagbabawal na ito ng Diyos, dahil ang paglabag dito ay magdudulot sa atin ng lalong higit na kapahamakan, at ito’y ang kaparusahang walang hanggan sa apoy, pagdating ng Araw ng Paghuhukom
87 comments:

 1. paano po ba makapag-print ng isang article dito. for reference lang po sana.

  ReplyDelete
 2. I-highlight mo sa pamamagitan ng iyong mouse kaibigan, pagkatapos i-copy paste mo sa Microsoft Word mula roon ay maaari mo na siyang 0-print.

  O kaya kung MOZILLA FIREFOX ang gamit mo, punta ka sa itaas sa may pinaka left - click mo ang FILE, pagkatapos PILIIN mo PRINT, maipiprint mo na ang buong page.

  ReplyDelete
 3. Hi Aerial! Good morning, Kapatid! Ako po ay si Ryan Caro from Bacolod City. Ako po ngayon ay dinudoktrinahan sa loob ng Iglesia Ni Cristo at malapit ng matapos ang aking lesson. Gusto ko lang po sanang humingi ng isang copy para sa mga lessons na napag-aralan ko at nang sa ganun ay mapag-aralan ko po itong muli at makapaghanda sa gagawing pre and final screening bago ako mabautismuhan. Maaaro po ba it? If possible, please send it to my email @ ryan.caro3@facebook.com. Thanks a lot po!

  ReplyDelete
 4. hindi naman po kinakain ang dugo ini-inom po yan. subalit ung sinasabi nilang dinuguan pinatigas na dugo at kinakain hindi napo yan tama. hindi po kc kinakain ang dugo ini-inom lang po yan mga kapatid.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ano ka ba rosita kababasa lang natin ang mga talata ng biblia sa topic na to a...na ang banggit HUWAG KAKAIN, KUMAIN, KINAIN, KAKANIN ngayon sasabihin mong INI-INOM....aanyayahan sana kita at ang buo mong sambahayan sa doktrina saan mang malapit na lokal jan sa inyo, marami ka pang malalamang katutuhanang ni minsan di itinuro sa atin sa kinagisnang relihiyon

   Delete
  2. •INC prohibits eating a Pilipino food ‘Dinuguan’ made out of blood ! ( Can any of his followers eat meat at any time in their life, without having the stain of blood of it?) With the same reasoning, when Catholic eat the host, the blood included.

   Delete
 5. Sige nga Rosita, pakita ka nga ng talata na maliwanag na mababasa na ANG BAWAL SA DUGO AY KAININ ITO, PERO PUWEDE ITONG INUMIN?

  ReplyDelete
 6. Hi Kapatid na Aerial! Good morning! Ganyan din ang paliwanag ng isang catholic Defender sa isang social networking site (facebook.com). Sabi niya sa akin, sila daw na mga katoliko ay umiinom ng tunay dugo sa tuwing sasapit ang kanilang misa o sa tuwing a.attend sila ng misa.

  Naging katoliko ako dati pero wala naman akong matandaan na nakainom ako ng dugo noong time na yun?

  Pero pasalamat na rin ako at hindi ako nakainom ng dugo na sinasabi ng isang catholic Defender, kasi malaking kasalanan ito sa Diyos Ama na akin namang natutunan sa loob ng Iglesia Ni Cristo.

  Hayz... Nawa ay mabuksan na ang mga natutulog nlang puso't kaisipan sa Katotohanan.

  ReplyDelete
 7. Kapatid na rosita, kainan man o inumin, bawal talaga yan sa Diyos. Wala namang kaibahan yang kain at inom kasi bibig mo rin gagamitin para iconsume yan. Mainom man o kainin, papunta pa rin sa tiyan mo yan kaya walang exemption ang dugo hindi yan ginawa ng Diyos para kainin. Tandaan lang natin na ang unang nagawang kasalanan ng tao(Adam & Eve) ay tungkol sa kung ano ang bawal kainin(ipinagbabawal na bunga) na kinain naman nila.

  ReplyDelete
 8. napakalawak talaga ng mga aral ng iglesia ni cristo, tunay na ibinigay ng diyos ang pang unawa sa iglesia...salamat sa iyi ama

  ReplyDelete
 9. yan ang katunayan n totoo ang iglesia ni cristo!!!! nakasalin s biblia ang mga gnagawa!! d katulad s iba, nabasa n kunyari wlang nkita! kwawa naman kyo!!! purihin ang ama! gud eve mga kapatid!

  ReplyDelete
  Replies
  1. hindi lahat ng kaanib nyo sumunod sa utos nho...halos lahat yata ng krimen sa pilipinas eh, taglay ng mga miyembro ninyo...

   Delete
  2. Hwag kang manghusga na walang patunay, una sa lahat sabi mo "halos lahat "YATA" ng krimen sa ..."

   Wala kang patunay

   opo, totoo hindi lahat sumusunod, dahil binigyan tayo ng Dyos ng kalayaang pumili ng tama o mali

   Delete
  3. Kung totoo ang INC, bakit hindi ninyo matanggap na si Cristo ay Diyos...?

   Basahin ninyo ang John 1:1-5
   hindi ba't sinasabi doon ang kanyang pagiging Diyos..?

   lalo na sa John 1:5
   na si Jesu-Cristo ay ang ilaw ng sanlibutan, at ang liwanag ay kaylanman di maiintindihan ng kadiliman.

   Ang maling paniniwala ay kaylanman di maliligtas sapagkat Si Cristo ay kordero ng Diyos at is Cristo ay Diyos din.

   Delete
 10. ALAM KO ANG DUGO DINODONATE HINDI KINAKAIN HEHEHE, MAGANDANG ARAW MGA KAPATID!

  ReplyDelete
 11. pued po ba magtanong? ang universe po ba ay tumutukoy sa katoliko?

  ReplyDelete
 12. Rosita try mo kayang inumin ang dugo mo..pwede ba yun sau?...

  ReplyDelete
 13. Napakaganda nito ah, thanks bro, very informative

  ReplyDelete
 14. Npakadaling intindihin niyan.

  pagsinabi ba ng nanay mo ANAK kumain ka ng DUGO, at sinabi ng diyos huwag ka kumain ng dugo, sino susundin mo ang DIYOS O NANAY MO?

  pagsinabi ba nanay mo anak sambahin mo iyan santo ta sinabi ng diyos huwag mo sambahin iyan, sino susundin mo DIYOS O NANAY?

  SANA MAGBIGAY ARAL TO SA IYO..UTOS NG DIYOS NA MAHALIN ANG MAGULANG PERO MAY HANGGANAN ITO KUNG ANG IPINAG UUTOS NILA SA IYO AY LABAG SA UTOS NG DIYOS.MAHALIN mo ang DIYOS nang higit pa sa iyong mga magulang.

  ReplyDelete
 15. IGLESIA NI MANALO MAGBASA KAYO NG BIBLE HA..  Sabi ng PANGINOONG HESUS sa Mark 7:14-15 at 18-19:

  "Hear me, all of you, and understand.

  "Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile."

  "Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach and passes out into the latrine?" (Thus he declared all foods clean.)"

  KUNG HINDI po NINYO MAGETS yan ay baka dahil ang sabi ng Panginoon ay MAKINIG sa Kanya at UMUNAWA.

  Baka isa po riyan ay HINDI NINYO GINAGAWA. Alin po ba ang HINDI NINYO MAGAWA? Ang MAKINIG o ang UMUNAWA?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, it was said that all FOOD is clean. But the question is, can we consider blood as food? well, obviously, in your opinion, blood can be considered as food. but we in the INC, we don't let our opinion cloud our judgement. We let the bible tell us the answer. And here is the answer to your argument.

   "But see that you do not take the blood for food; for the blood is the life; and you may not make use of the life as food with the flesh."
   Deuteronomy 12:23 Bible in Basic English - DO NOT TAKE BLOOD FOR FOOD...

   Yes, all food has been cleaned. But still blood shouldn't be considered as food. Its not us who said it, but it was the bible.

   Delete
 16. Heto po ang SABI kaugnay sa PAGKAIN at ang PAG-IWAS DOON kapag may MASASAKTAN.

  Romans 14:20-21
  "Do not destroy the work of God for the sake of food. ALL FOOD IS CLEAN, but IT IS WRONG for a person TO EAT ANYTHING that CAUSES SOMEONE ELSE TO STUMBLE.

  "IT IS BETTER NOT TO EAT meat or DRINK wine or to DO ANYTHING ELSE THAT WILL CAUSE YOUR BROTHER OR SISTER TO FALL."

  SINO po ang MASASAKTAN kapag KUMAIN ng DUGO ang mga HENTIL na KRISTIYANO? Hindi po ba ang mga KRISTIYANONG dating HUDYO?

  So, ano ang sabi ni PABLO?

  Heto po,
  "IT IS WRONG FOR A PERSON TO EAT ANYTHING that CAUSES SOMEONE ELSE TO STUMBLE."

  Sa PILIPINO (baka po hindi ninyo magets ang Ingles), "MALI para sa isang tao na KUMAIN ng ANUMAN (KASAMA po ang DUGO RIYAN) na MAGDUDULOT ng PAGKATISOD ng IBA PA (MGA DATING HUDYO po ay KASAMA RIYAN)."

  Iyan po ang MALINAW na DAHILAN kung bakit SINABI ni PABLO na UMIWAS ang mga KRISTIYANONG HENTIL sa DUGO: Kasi e MASASAKTAN o MATITISOD ang mga KRISTIYANO na DATING HUDYO.

  Eto po ang tanong: KAILAN MATITISOD ang HUDYO kapag KUMAIN ng DUGO ang KRISTIYANONG HENTIL? KAPAG KATABI SIYA o KAPAG HINDI KATABI?

  SOBRANG OA naman po siguro ng KRISTIYANO na DATING HUDYO kung KAHIT WALA SIYA e MATITISOD pa SIYA kung KUMAIN ng DUGO ang KRISTIYANONG HINDI NAMAN DATING HUDYO, di po ba?

  Ngayon, KUNG WALANG MATITISOD o MASASAKTAN na HUDYO e PUWEDE na po bang KUMAIN?

  OPO.

  Romans 14:3
  "The one who EATS EVERYTHING (KASAMA po ang DUGO RIYAN) must not treat with contempt the one who does not, and THE ONE WHO DOES NOT EAT EVERYTHING MUST NOT JUDGE THE ONE WHO DOES, for GOD HAS ACCEPTED THEM."  NAKITA po NINYO?

  Yung KUMAKAIN ng LAHAT ng MAKAKAIN (KASAMA po ang DUGO RIYAN) ay TINANGGAP na ng DIYOS.

  Kung KUMAKAIN ang ISANG TAO ng LAHAT ng PUWEDENG KAININ ay HINDI daw SIYA dapat HUSGAHAN. E kasi po PUWEDE ngang KUMAIN ng LAHAT ng PUWEDENG KAININ, KASAMA ang DUGO na PAGKAIN talaga ng mga HENTIL kahit noong UNANG PANAHON pa.

  Ngayon, KAILAN puwede KUMAIN ng DUGO ang mga HENTIL na HINDI SILA HUHUSGAHAN?

  Kapag WALANG HUDYO na MASASAKTAN.

  Kasi po, KUNG KAKAIN SILA ng DUGO tapos ay MAY MATITISOD na HUDYO e di LALABAG SILA sa SINABI ni PABLO na HUWAG KAKAIN ng ANUMAN kung MAY MATITISOD dahil doon.

  MALINAW na man po siguro yan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Opo LOLA CENON, ang layo ng iyong konklusyon.

   Wala pong Hudiyo sa Pilipinas, sa Israel maraming Judio.

   Pero kahit magpunta ka pa sa Israel at sa alin mang bansa na nakapaligid dito walang kumakain ng dugo doon. Dahil bawal din sa mga muslim ang pagkain ng dugo. Buti pa sila hindi Kristiano pero alam kung ano ipinagbabawal ng Diyos.

   Delete
  2. •From the time of apostles to 1500 years , through out the centuries, Christians believed in the real presence of Jesus in consecrated Bread and wine, without questioning.
   •The Bible, Tradition, and Early Christians writers of the Church all supported this undeniable reality. Even the orthodox churches that have broken away from the catholic faith, because of political reasons, believed in this truth.
   •And they were persevering in the doctrine of the apostles and in the communication of the breaking of bread and in prayers (Acts 2:42)
   •But when Martin Luther started to challenge the authority of Rome, in 1517A.D., his followers began to deny the greatness of this sacrament (In fact Luther believed in it as Consubstantiation” ).
   •A person should examine himself to eat the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks the judgment on himself .If it has only a symbolic value, why Paul gives much seriousness to It?
   •Even those who heard it understood it as ‘ canibalism’ - eating the meat of man. Drinking of blood was against Mosaic Law. So , even his disciples left him. Jn 6: 66 - ‘They said, This saying is hard; who can accept it’ … as a result of this many disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. ‘ This will never happen if Jesus was speaking those words in a symbolic meaning . He literally meant, what he said.
   •Justin the Martyr, the close associate of apostles, wrote in 155 AD: “ And this food is called among us Eucharist, of which no one is allowed to partake but he who believes that the things that we teach are true, and who are washed in the bath of forgiveness of sins and regeneration. We should not receive it as common drink and common food ; but in like manner as Jesus Christ our Savior”.
   •Now, most of the non- catholic groups are considering sermons as the climax of Sunday observation. The hope of their salvation is in the skill of oratory and homelitics of a minister or a pastor.
   • When Heb10;12 say ‘but Jesus offered one sacrifice for sins’, then why do we repeat it? We repeat it because Jesus commanded us to ‘do this in memory of me’ Lk 22; 19 , and St. Paul says to us to do it ‘as often as possible’ . “ For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes” ( 1Cor11;24-26).
   •INC prohibits eating a Pilipino food ‘Dinuguan’ made out of blood ! ( Can any of his followers eat meat at any time in their life, without having the stain of blood of it?) With the same reasoning, when Catholic eat the host the blood included.

   Delete
 17. Ngayon naman po ay ang PANGINOONG HESU KRISTO naman ang tila INAALIPUSTA NINYO.

  Pagpasensiyahan po ninyo KAMI dahil GUSTO NAMIN ng BUHAY na WALANG HANGGAN e kaya KAMI ay UMIINOM ng DUGO ng PANGINOONG HESUS.

  SABI po kasi ni HESUS yan kaya KAMING mga KATOLIKO ay SUMUSUNOD LANG.

  Heto po ang SABI ni KRISTO sa John 6:53-56
  "So Jesus said to them, "Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."

  "Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day; for my flesh is true food and my blood is true drink.

  "Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them."


  Kung KAYO po ay AYAW ng BUHAY na WALANG HANGGAN e NASA INYO po YON. HINDI naman namin KAYO PIPILITING MALIGTAS KUNG AYAW NINYO e.

  HINDI rin NAMIN KAYO PIPILITING SUMUNOD sa SINABI ni KRISTO kung LABAG sa KALOOBAN NINYO.

  Ang pakiusap na lang namin ay HUWAG na NINYO KAMING ISAMA sa IMPIERNO. IDADAMAY pa NINYO KAMI e.

  Please lang po.

  Yun lang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Peter of Las Pinas11 March 2012 at 11:34

   At kelan naman kayo uminom ng dugo ng Panginoong Jesus?

   Sige nga saang bahagi ng misa ninyo umiinom kayo ng dugo ng Panginoong Jesus?

   Iyong OSTIYA ba dugo ng Panginoon iyon?

   Wala talaga kayo mga Katoliko, napakahina talaga ng pangintindi ninyo pagdating sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia.

   Palibhasa kasi hindi naman kayo inaralan ng mga pari bago kayo bininyagan, kundi naging Katoliko kayo na kung hindi naka PAMPERS ay naka-LAMPIN.

   Ipinag-utos ni Cristo ang pag-inom ng kaniyang dugo, ano pagkakaintindi ninyo LITERAL niyang DUGO iyon?

   Eh nasan ba si Cristo? Hindi ba nasa langit na siya? Aber sige nga panu ninyo maiinom ngayon ang kaniyang dugo?

   Ano ba sabi ni Cristo dugo ba talaga ang ipinainom niya sa mga alagad?

   Mat 26:28 “Sapagka't ITO ANG AKING DUGO NG TIPAN, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.”

   Mat 26:29 “Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay HINDI NA AKO IINOM NITONG BUNGA NG UBAS, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama.”


   BUNGA NG UBAS, KATAS NG UBAS iyon. At hindi TUNAY NA DUGO.

   Palibhasa kasi ang aral sa inyo kapag binasbasan na ng Pari iyong RED WINE o SHOKTONG ay nagiging tunay na dugo na raw ni Cristo iyong ALAK.

   Samantalang diyan sa talatang tapos nang basbasan ni Cristo iyong SARO, pero ano sabi ni Cristo, BUNGA NG UBAS pa rin. Ibig sabihin hindi nagbago ng anyo.

   Nakakatawa talaga pag-iisip ninyong mga Katoliko…

   Delete
  2. Anonymous Said(Catholic Member) said: "Pagpasensiyahan po ninyo KAMI dahil GUSTO NAMIN ng BUHAY na WALANG HANGGAN e kaya KAMI ay UMIINOM ng DUGO ng PANGINOONG HESUS."

   There is another serious problem for Catholics who insist on a literal interpretation. They must realize that after they have consumed the physical body of Christ, it then decomposes during the digestive cycle. This goes against God’s promise to never let His Holy Son see decay (Acts 2:27).

   Sana makaramdam naman ng hiya si Mr Anbonymous(Catholic Member) sa pagsabing ini-inom ang dugo at kinakain ng mga Katoliko ang katawan ni Cristo in literal manner.

   Eating and drinking the blood & body of Christ are symbolic hindi no pweding literal yan because that could against God’s promise to never let His Holy Son see decay (Acts 2:27).

   Delete
  3. to:anonymous Dec. 26

   tulad niyan IMPIERNO saan nanaman sa biblia ang salitang yan.....palakasan lang ng loob yan masabi lang na may alam sa biblia kahit di naman nauunawa bira ng bira....munla ng nakalampin ka hanggang ngayong tumanda ka, may naalala ka bang uminom ka ng dugo ni cristo sa inyong simba o misa na sinasabi mo? di ba pari lang...dinaman dugo yong ostiya di ba...ano ka ba....yon lang din

   Delete
  4. Makasabi ka ng mahina ang pang intindi ah, di ba dapat respetuhan ng paniniwala dito? Kung yan gusto mo paniwalaan, edi yan, eh sa iba paniniwala namen? May magagawa ka? Wag kang anoo..

   Delete
 18. ang dugo po ay ipinagbawal ng diyos na kainin. samakatuwid ay hindi po ito pagkain. kahit ito po ay malinis, ay di pa rin dapat kainin dahil IPINAGBABAWAL NG DIYOS. AT TAYO RIN ANG MASASAKTAN AT MAPAPAHAMAK KAPAG ITO AY ATING KINAIN DAHIL IPINAGBABAWAL NGA NG ATING PANGINOONG DIYOS. AT ANG PAGINOM AT PAGKAIN NG DUGO AT LAMAN NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO AY HINDI PO LITERAL. ITO PO AY GINAWA NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO AT MGA APOSTOL SA BANAL NA HAPUNAN NA KUNG SAAN ANG KATAS NG UBAS AY SUMISIMBOLO SA DUGO NI KRISTO AT ANG TINAPAY NA WALANG LEBADURA (YEAST) AY SUMISIMBOLO NAMAN SA KANYANG KATAWAN.

  ReplyDelete
 19. sayang may alam pa naman sa biblia di nga lang inuunawa,,, nakatuon kasi ang pansin sa kung panu lulusot,,, sana mag suri sila isang tabi muna ang paniniwal nila at pag nagawa nang mag suri, saka nila pag hambingin anu ang talagang tama,,, pag bawal ng Diyos ikapapahamak ng tao,,, oo pwede kainin o inumin kaso bawal nga diba? ang lason ba di pwede kainin o inumin diba pwede kaso ikapapahamak mu tama so kakainin o iinumin mu parin?

  ReplyDelete
 20. tigas talaga ulo ng mga nagdudunungdunungan sa biblia, nkabasa lng ng konting tlta, nagkungklusyun na agad,kung inyong susuriin ang mga phayag ng ilan hinggil sa pgkain o pginom ng dugo lilitaw dito ay ang maling pngangatwiran kung twagin ay palusot.maliwanag na nabsa rin nila mula sa biblia na ipinagbawal ng dios ang pagkain ng dugo, pati na ang dhilan kung bkit ito bawal ng dios. pero tila hindi nila maaruk o maunawa! anong ktunayan? gumamit pa sila ng talata ng biblia para kontrahin ang salita ng dios ukol sa pagbabawal! ang mtindi pa rito, ginamit yong romans 14:3 the one who eats "ëverything"...kasama na dw ang dugo? samantalang wala man "dugo o blood" sa tlatang yan! tawag dyan palusot lamang... gising bro! mulat nyo mata nyo at pangunawa! -jay

  ReplyDelete
  Replies
  1. kapag sinabi po bang "everything" ano ang ibig sabihin? diba everything sa filipino ay lahat ng bagay? ang dugo ba ay hindi kasali sa lahat ng bagay?

   may exception ba ang "everything" sa inyo? napakaliteral mo naman kung hahanapin mo ang dugo sa talatang yan..

   Delete
  2. Magandang araw po.

   Tama po kayo, ang ibig sabihin po ng “everything” sa Pilipino ay “lahat ng bagay”, at dahil sa sinasabi niyo po na ang dugo ay kasali sa “lahat ng bagay” na binabanggit, kung gayon, tatanggapin ninyo po ba na ang mga bagay ng tulad ng semento, kahoy, papel at mga bagay na tulad nito ay pwede na rin pong kainin?

   Marahil sasabihin niyo po, “aba’y hindi..ang pinag-uusapan naman natin dito ay pagkain!”

   Iyon po ang pinakapunto ng usaping eto kung binabasa niyo po ng maige ang naka-post sa itaas. Ang pinag-uusapan po ay PAGKAIN at kailanman ang dugo ay HINDI PAGKAIN at hindi ibinigay na pagkain.

   Pero may palusot pa rin po kayo (at medyo sarkastiko pa ang dating), sabi niyo po, “napakaliteral mo naman kung hahanapin ang dugo sa talatang yan”

   Bago pa po kayo ipinanganak, tiyak na ni Apostol Pablo na magkakaroon ng kaisipan ang mga taong gaya ninyo ukol po sa pagkain ng dugo. Kaya mabuting si Apostol Pablo po ang ating tanungin. Katanggap-tanggap po ba sa kanya ang palusot ninyo? Narito po ang tiyak kong magiging sagot niya sa inyo (in English translation):

   “eat no food that has been offered to idols; eat no blood; eat no animal that has been strangled; and keep yourselves from sexual immorality. You will do well if you take care not to do these things. With our best wishes.” (Acts 15:29, GNT)

   Kung gyaon, sino po ngayon ang paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Kayo po ba o si Apostol Pablo?
   Ano ang kahihinatnan ng mga taong lumalabag sa gayong kautusan na huwag kakainin ang dugo?

   “At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay.” (Levitico 17:10-11)

   Tiniyak po ng Diyos na hinding hindi Niya lilimutin ang mga taong kumakain ng dugo gaya ng sinabi Niya, “…aking ititig ang aking mukha LABAN sa taong yaon na kumain ng dugo,…”

   Kaya kung ako sa iyo Anonymous, mag-isip isip ka na po. Mag-iba ka na po ng landas, magsuri ka po sa Iglesia Ni Cristo at hayaan mo po na IKAW MISMO ang makakatuklas at makakasagot sa inyo pong mga katanungan kaysa sa kung anu lang po ang iyong nasasagap sa mga naninira po sa INC. Welcome po kayo lagi sa aming locale na pinakamalapit sa inyo.

   --Bee


   Delete
 21. nagkngklusyon mali naman basta nakabasa ng biblia sasabihin kaagad,aba tingnan niyo uminom ng dugo ni cristo.ano ba iyan?

  ReplyDelete
 22. MULA PA PO SA SIMULA NG IBIGAY NG DIOS SA TAO ANG MAARI NIYANG MAGING PAGKAIN AY HINDI PO KASAMA ANG
  DUGO.ITO PO AY HINDI PAGKAIN NG TAO.

  ANG LAMOK,LINTA,ASWANG O VAMPIRA(KUNG MERON MAN)...SILA PO ANG KUMAKAIN O UMIINOM NG DUGO.

  ReplyDelete
 23. (Call Me X -Catholic)

  Sa Genesis 9:3-4,
  "Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo".
  "Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo,ay huwag ninyong kakanin".

  Ipinagbabawal po ng Dios ang pagkain ng dugo mula pa po sa panahon ni Noe.

  Namamalagi po ba ang pagbabawal na ito hanggang sa panahong Cristiano?

  Sa Gawa 21:25MB,
  "Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil,isinulat na namin sa kanila ang aming pasiya: huwag silang kakain ng anomang inihandog sa diyus-diyusan,ng dugo at ng hayop na binigti,at huwag makikiapid."

  Hanggang sa panahong Cristiano po ay namamalaging ipinagbabawal ng Dios ang pagkain o pag inom ng dugo.

  ReplyDelete
 24. nice x-catholic dahil sa nakarating ka sa pagka unawa ng salita ng Diyos ayan naipaliwanag mu ng mabuti at malinaw, sa nagsasabing lahat pwede kainin magpalabas sya ng talata na nagsasabi pwede kainin ang dugo letra por letra maniniwala na ako sa kanya,,,

  ReplyDelete
 25. (Call Me X- Catholic)

  Wala po siyang maipapakitang kahit isang verse sa Bible na doon

  nakasulat...,letra por letra na pwede kainin ang dugo..

  Sabi nga po noong FUGITIVE NA MANGANGARAL.."WALA NUN".

  HEHEHE!

  ReplyDelete
 26. tanong lang mga kapatid... ang pagkain b ay katumbas na ren ng pagsasalin ng dugo? me nagsasabi kc n ang diwa ng pagsasalin ng dugo ay gaya n ren ng pagkain nito... salamat.. more power

  ReplyDelete
 27. Catholic Thinker - Nakasaad ba sa bibliya na pinagbabawal ang pagkain ng karne tuwing mahal na araw?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa iyo Anonymous na nagtatanong kung nakasaad ba sa Biblia na bawal kumain ng Karne tuwing Mahal na araw.

   Una wala namang okasyon na ipinagdiriwang sa Biblia na MAHAL NA ARAW, o KUWARESMA. Hindi iyan isinasagawa noon ng mga Unang Cristiano.

   Ngayon kung ang itinatanong mo kung may aral ba sa Biblia na BAWAL KUMAIN ng KARNE kay mahal na araw ke hindi?

   Narito ang sabi ng Biblia:
   1 Timoteo 4:1 “Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga ARAL NG MGA DEMONIO,”

   1 Timoteo 4:3 “Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at IPINAGUUTOS NA LUMAYO SA MGA LAMANGKATI, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.”


   Ang tinutukoy na LAMANGKATI riyan ay KARNE o LAMAN ng HAYOP.

   Narito ang katibayan mula sa Bibliang Katoliko

   1 Tim 4:3 “Forbidding to marry, TO ABSTAIN FROM MEATS, which God hath created to be received with thanksgiving by the faithful and by them that have known the truth.” [Douay Rheims Version]

   Ang PAGBABAWAL NG PAGKAIN NG LAMANGKATI o KARNE, ay isa sa ARAL NG DEMONIO, na hindi natin dapat sundin.

   Sa kasawiang palad nga lang kung ano ang HINDI BAWAL iyon ang ipinagbabawal ng Simbahan. Mula sa aklat na sinulat ng isang Pari, si Enrique Demond.

   "Sa ikalawang utos ay ipinaguutos ng Santa Iglesia sa atin na magayuno at HUWAG KUMAIN NG ANOMANG LAMANGKATI O KARNE SA MGA ARAW NG IPINAGBABAWAL NIYA." [Siya Ang Inyong Pakinggan: Aral na Katoliko, sinulat ng Paring si Enrique Demond, Page.139]

   Kaya kumain ka ng karne dahil hindi ka kailan man puwedeng pagbawalan ng iyong relihiyon na kainin iyan.

   Delete
 28. huwag kayong kakain ng dugo; huwag kayong kakain ng hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas kayo sa mga imoralidad na seksual. Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin ang mga bagay na ito.(Mga Gawa 15:28-29)

  Kung hindi bawal sa katoliko ang pagkain ng dugo batay sa(Mga Gawa 15:28-29)ibig sabihin nito ang paggawa ng imoralidad na sekwal batay sa(Mga Gawa 15:28-29) ay hindi rin bawal sa panahon ngaun sapagkat itong mga kautusang ito ay sumasaklaw lamang "daw" sa mga lahing hudyo at gentil noong unang panahon ayon sa mga katoliko. Sa pagka-alam ko ang mga Katoliko ay di sang-ayos sa gawang imoralidad. Ibig lang sabihin nito double standard ang kanilang pagtrato sa talatang (Mga Gawa 15:28-29). Ito'y isang paglabag sa utos ng Diyos na dapat walang salungatan.

  ReplyDelete
 29. ang balut bawal din po ba? di ba yan binigti>?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Paano ba natin bibigtihin ang balot?

   Iyan muna pag-usapan natin.

   Delete
  2. @Anonymous,

   Ang HAYOP na BINIGTI ay ipinagbawal ng Dios, dahil sa iyan ay may kinalaman din sa pagababawal ng pagkain ng DUGO.

   Iyan iyong mga hayop na namatay na hindi naalisan ng DUGO, mga hayop na nalunod o iyong mga nabigti ng aktuwal, o iyong mga hayop na namatay sa sakit dahil sa napeste tulad ng BOTCHA, kaya hindi po namin kinakain ang mga iyan.


   Ngayon punta po tayo sa BALOT.

   Maliwanag po ang instruction ng Bible, kung papaano tayo makaiiwas sa pagkain ng dugo:

   Lev 17:12-13 “Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay HUWAG KAKAIN NG DUGO, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay HUWAG KAKAIN NG DUGO. At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na MANGHULI NG HAYOP O NG IBON NA MAKAKAIN; AY IBUBUHOS NIYA ANG DUGO NIYAON AT TATABUNAN NG LUPA.”

   Mayroon po tayong kailangang gawin,

   1. Una huhulihin natin yung hayop.
   2. Ibubuhos o patutuluin ang dugo
   3. Tatabunan o ibabaon sa Lupa


   Dun pa lang sa una ay mayroon na po tayong dapat mapansin, ang BALOT po ba ay HAYOP na HINUHULI?

   Hindi po ba ‘yan ay ITLOG?

   Sabi nga ng ministro namin noon, kapag nakakita kayo ng taong humuhuli ng ITLOG, aba’y ibang ITLOG iyan. Hehehehe.

   Yung kasunod, magagawa mo ba sa BALOT na patuluin ang DUGO noon?

   Kaya ang balot po ay exempted sa pagbabawal.

   Ang bawal po kasing kainin ay ang DUGO na PINATUTULO mula sa hayop na hinuhuli, kapag po napatulo na natin ang DUGO, ay maaari na po nating kainin iyong laman.

   Hindi po natin iyan magagawa sa BALOT.

   Kaya po kumakain kami niyan, lalo na iyong may balot ng harina, tapos isasasaw mo sa suka na may sili, napakasarap di po ba?

   Delete
  3. kung ang manok po na galing sa freezer ay may natirang dugo,at humalo po ito sa niluluto niyo at iyong nakaen?maituturing din bang kasalanan yon?

   Delete
 30. bakit po sa Iglesia ni Cristo pwede sila kumain ng baboy, meun po ako nabasa kasi sa Bible na hwag kumain ng BABOY, Ung ibang religion po ndi kumakain ng karne ng babo?

  ReplyDelete
 31. sa kasalukuyan ay nagpapadoktrina po ako sa INC ngayon gusto ko lang po itanong, Bakit pwede po sa inyo kumain ng samantal may nabasa po ako sa Bible na huwag kakainin ang baboy, mukha po hindi nio po napagtuunan ng pansin itong verse na to, isa pang katanungan pwede po ba umanib sa inyo ung homosekswal gaya ng tomboy o bakla?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ang Pagkain ng Baboy ay ipinagbawal ng Diyos nung Panahon ni Moises sa Bayang Israel, gaya ng mababasa sa:

   Levitico 11:3-7 "Ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel: Sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit na ngumunguya ito ngunit hindi biyak ang kuko ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkaing mula sa sikmura ngunit hindi biyak ang kuko; Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkaing galing sa sikmura ngunit hindi rin biyak ang kuko nito; hindi ito malinis. ANG BABOY, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura, KAYA HINDI ITO DAPAT KAININ. [Ang Bagong Magandang Balita]

   Bahagi ito ng KAUTUSAN NI MOISES na umiral lamang sa panahon ng Bayang Israel, ngunit hindi na umiiral sa panahon natin ngayon o sa PANAHONG CRISTIANO.

   Lucas 16:16 "Ang KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta ay MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.” [Ang Bagong Magandang Balita]

   May Bisa lamang ang mga kaususang ito sa panahon hanggang sa pagsilang kay JUAN BAUTISTA, at pagkatapos noon ay ang kautusan na ni Jesus na itinuro niya sa mga Apostol ang sinusunod at tinutupad ng mga Cristiano.

   Sa Panahong Cristiano ang lahat ng Hayop na itinuring noon na marumi kasama ang BABOY ay ipinahintulot na ng Diyos na kainin ng tao:

   Gawa 10:9-15 “Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro nama'y umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. NAROON SA KUMOT ANG LAHAT NG URI NG HAYOP, MGA LUMALAKAD, GUMAGAPANG, AT LUMILIPAD. Narinig niya ang isang tinig, "PEDRO! TUMINDIG KA, MAGKATAY KA AT KUMAIN." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi KO PO MAGAGAWA IYAN, PANGINOON! KAILANMA'Y HINDI AKO KUMAIN NG ANUMANG MARUMI." Muli niyang narinig ang tinig, "HUWAG MONG ITURING NA MARUMI ANG NILINIS NA NG DIYOS." [Ang Bagong Magandang Balita]

   Ang lahat na itinuturing noon na MARUMI sa panahon ni Moises na mga Hayop na hindi maaaring kainin ng tao kasama ng BABOY, ay makakain na ngayon dahil nilinis na ng Diyos.

   Kaya puwedeng-puwede po na kumain ng BABOY, lamang ay siguruhin na huwag kakanin ang DUGO dahil ang DUGO ay bawal kainin hanggang sa panahon natin ngayon.

   God bless po sa inyong lahat…

   Delete
  2. Ngayon, regarding sa mga BAKLA at TOMBOY, kung nangangako silang MAGBABAGONG BUHAY at hindi magpapatuloy sa kanilang maling gawain gaya ng pakikipagrelasyon sa KAPUWA BABAE bilang TOMBOY, o KAPUWA LALAKE bilang BAKLA, ay walang dahilan para hindi sila tanggihan ng Iglesia Ni Cristo.

   Bukas palad palagi ang mga kamay ng Diyos sa mga taong gustong magbago.

   Delete
 32. ang mga nasa INC lng po ba ang tunay na pinagpapala ng diyos? papanu po ang mga taga ibang religion? may mga kaibigan po ako na muslim, katoliko, sabbat, saksi ni jehova,iba iba paniniwala subalit iisa lang sinasampalatayanan, ung iba naman nagiging matagumpay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya gaya ni Manny Paquaio di po ba, siguro kahit iba-iba ang religion lahat ng tao pinagpapala at iniibig ng diyos kasi bawat isa meron din pananampalaya di po ba?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaibigan, ang PAGTATAGUMPAY o ang PAGIGING SAGANA ng isang tao lalo na sa Buhay na ito ay hindi nakabatay sa kaniyang relihiyon o pananampalataya. Kundi nakabatay lamang sa kaniyang pansariling pamamaraan at pagsisikap.

   Ang isang taong may pagsisikap sa Buhay na ito kahit hindi naniniwala na may Diyos o nasa hindi tunay na relihiyon at pananampalataya ay maaaring umani rin ng pagtatagumpay bunga ng kaniyang pagsisikap.

   Sa kabilang dako ang isang tao namang tamad o iyong mga walang pagsisikap, kahit na naniniwala sa TUNAY na DIYOS at nasa TUNAY na RELIHIYON at PANANAMPALATAYA, ay maaaring mabigo at masadlak sa pagdurusa.

   Sa mundong ito, pantay-pantay lang ang kapuwa MATUWID at ang mga DI-MATUWID, ating basahin ang paliwanag ng Panginoong Jesus:

   Mateo 5: 44-45 “Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. SAPAGKAT PINASISIKAT NIYA ANG ARAW SA MABUBUTI GAYON DIN SA MASASAMA, AT NAGPAPAULAN SIYA SA MGA MATUWID AT SA MGA DI-MATUWID.” [Ang Bagong Magandang Balita Biblia]

   Sa mundong ito ay kapuwa tumatanggap ng magkaparehong BIYAYA ang MATUWID at ang mga DI-MATUWID, kaya kung ang pagbabatayan mo lamang ay ang PAGTATAGUMPAY ng isang TAO para masabi mo na nasa TUNAY siya ito ay malaking pagkakamali. Dahil hindi kailan man puwedeng pagbatayan ang PAGYAMAN, ang PAGTATAGUMPAY ng sinoman para masabi na siya ay nasa KATOTOHANAN. Wala po itong kinalaman sa pagiging TUNAY ng kaniyang pinaniniwalaan.

   Eh ano ang dapat nating PAGBATAYAN? Sasagutin tayo ni Cristo:

   Juan 7:17-18 “KUNG ANG SINOMANG TAO AY NAGIIBIG GUMAWA NG KANIYANG KALOOBAN, AY MAKIKILALA NIYA ANG TURO, KUNG ITO'Y SA DIOS, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili'y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: DATAPUWA'T ANG HUMAHANAP NG KALUWALHATIAN NIYAONG SA KANIYA'Y NAGSUGO, ANG GAYON AY TOTOO, AT SA KANIYA'Y WALANG KALIKUAN.”

   Ang ating dapat pagbatayan ay hindi ang kalagayan ng isang tao, kung siya ba’y matagumpay sa buhay na ito, kundi ang TURO na kaniyang tinanggap at pinaniniwalaan, kung ito ba’y sa DIYOS o GAWA-GAWA lang o galing lang dun sa tao na nagturo sa kaniya.

   Siyasatin ang ARAL, at hindi ang kanilang naging KALAGAYAN sa Buhay, dahil hindi po ito basehan ng kanilang pagiging TUNAY.

   God bless sa iyo...

   Delete
 33. Isa po akong katoliko, at gusto ko lng po linawin bkit INC lng ang maaring maligtas sa panahon ng paghukom at ang ibang relihiyon ay hindi, kung ating susuriin iisang Diyos lng ang ating pinaglilingkoran, kung ang INC nagtitiwala at sumusunod s balita ng Diyos ayon sa Bibliya ay ganun din po ang katoliko. May binaggit po ba ang Panginoon na INC lng ang maliligtas at indi ang Kristyano? Cristine

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nagawan n po ng topic ni ka Aerial ang mga tanong mo tunkol s Iglesia Ni Cristo lng ang maliligtas.

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/search?updated-max=2011-10-09T08:53:00%2B03:00&max-results=7&start=12&by-date=false

   at sigurado po kami n ndi katoliko s mga kdahilanan n mbbsa mong muli s topic n gnwan ni ka Aerial -

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/search?updated-max=2011-10-09T08:53:00%2B03:00&max-results=7&start=12&by-date=false

   Magsuri po kayong mabuti s relihiyon n kinaaniban nyo dahl ang kaluluwa po ang nkasalalay dto.

   Delete
  2. ***FOR CORRECTION PO S 2ND LINK***

   at sigurado po kami n ndi katoliko s mga kdahilanan n mbbsa mong muli s topic n gnwan ni ka Aerial -

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2012/03/sign-of-cross-utos-ba-ng-diyos.html

   Magsuri po kayong mabuti s relihiyon n kinaaniban nyo dahl ang kaluluwa po ang nkasalalay dto.

   Delete
  3. anong pare-pareho lang ang pinaglilingkuran? ang katoliko ay sinasamba ang mga rebulto.. anong pareho dun???

   Delete
 34. Good day ka Aerial..
  ASk ko lng po kung mern na pong kayong link about sa bawal daw pagkain ng walang kaliskis? aral po ng sda, gs2 ko lng po xang maliwanagan e.. Tnx po

  ReplyDelete
 35. mAgandang araw
  hindi po ako bible scholar
  hindi nyo po aq kaanib s iny0ng sekta ng pananampalataya per0 ginagalang ko po ang lahat ng relihiy0n.
  tama nga p0 nakasulat ang pagbabawal ng pagkain ng dugo s matandang tipan. Pero nkasulat din po sa matandang tipan ang mga karumaldumal n pagkain gaya ng mga hay0p na naktiara sa lupa at sa tubig maging ang mga lumilipad.
  Gaya ng baboy biyak ang kuko ngunit di ngumunguya kaya bawal kainin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, pero sa panahong Kristiyano, nilinis na po ng Diyos ang anumang pagkaing-hayop na dati ay itinuturing na marumi at bawal kainin. Ngunit ang pagkain ng dugo ay ipinagbabawal pa rin.

   Delete
 36. nabasa ko po sa bagong tipan ang marcos 7:14-23 ang nagpaparumi sa tao.

  ReplyDelete
 37. ang ganda naman po ng page na ito.
  very informative.
  ang galing po ng gumawa nito.
  ~Christian Naluz,
  fr. Lokal ng Harmony Hills, Bulacan south. ^^

  ReplyDelete
 38. baka dugo ng tao ang bawal inumin at kainin?eh kaung mga iglesia pano kung halimbawa eh naackidente at naubusan kau dugo at kailangan nio ng dugo para maisalin sa inyo e d parang kumain rin kau ng dugo kasi nasa katawan nio na eh di po ba?ano pag kakaiba ng isinalin at kinain na dugo e sa katawan rin lang nio mapupunta.Mga incomplete tlga kau oh....ano b yan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Ang pagsasalin ba ng dugo ay katumbas ng pagkain ng dugo? Natalakay na po ang katanungan ninyong iyan, paki-click po ng link sa ibaba:

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

   Tingin ko po ay hindi ninyo binasa ang artikulo sa itaas, basta na lang kayo nag-react. Dahil kung binasa ninyo ng maige ang nasabing artikulo, hindi na kayo magtatanong kung aling dugo ba ang sinasabi. Mabuti pa'y isitas po natin uli:

   “At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Nguni't ang lamang may buhay, na siya NIYANG dugo, ay huwag ninyong kakanin.’’ (Genesis 9:1-4 )

   Maliwanag po ba?

   Kaya magbasa po muna bago mag-react at bago mag-conclude. Alalahanin po natin, little knowledge is dangerous.

   --Bee

   Delete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. ung mga iyakin po nating taga basa at d marunong umintindi sa mga talata ng bible..wag nyong ilihis ng landas yang utak nyo, ang hirap kc sa mga naninira sa IGLESIA NI KRISTO, banat ng banat wala nmang basehan..kaya nga pinag aaralan nag lahat para my basehan ka, ung pope nyo or ung papa nyo, my basehan kmi na satanas or devil yng suot ng corona ng pope nyo, dhil sa arabic numbers at language ung 666 sa corona...diyos ko wg kayong mg bulag bulagan sa katutuhana, lalo na yung mga alagad jn ni soriangot ay este soriano...

  ReplyDelete
 41. wala po relihiyon ang mkakapag ligtas sa tao, kundi nasa tao at sa Dyos na iyong pinupuro... ang relihiyon ay guide lang ng tao... kung katoliko ka nga muslim christiano or katoliko kung makasalanan ka nman na tao sa hell din ang bagsak mo.

  Mateo 15:10-20

  10. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo, at unawain.

  11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.

  12. Nang magkagayo'y nagsilapit ang mga alagad, at sa kaniya'y sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Fariseo, pagkarinig nila ng pananalitang ito?

  13. Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Ang bawa't halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan, ay bubunutin.

  14. Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.

  15. At sumagot si Pedro, at sinabi sa kaniya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga.

  16. At sinabi niya, Kayo baga nama'y wala pa ring pagiisip?

  17. Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?

  18. Datapuwa't ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao.

  19. Sapagka't sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong

  20. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwa't ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao.

  may masa malalapang pinagbabawal ang dyos bukod sa pag kain ng Dugo... wag ninyo muna tgnan ang pwing ng iba tgnan nyo muna pwing ninyo... lahat ng tao sadyang makasalanan... bagkos sundin lamang natin ang sampung utos ng dyos kasi un ang pinaka importante


  exodus 20

  1. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagpalaya sa inyo sa ehipto, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko
  2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan o emahen na inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa
  3. Ikaw ay hindi gumawa ng mali ang paggamit ng pangalan ng iyong Dios
  4. Alalahanin ang Sabbath at panatilihin ito banal
  5. Igalang mo ang iyong Ama at Ina
  6. Ikaw ay hindi pagpatay
  7. Ikaw ay hindi gumawa ng pangangalunya
  8. Huwag kang magnakaw
  9. Ikaw ay hindi sumaksi laban sa iyong kapwa
  10. Hindi mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa / asawa"

  ReplyDelete
 42. wala po relihiyon ang mkakapag ligtas sa tao, kundi nasa tao at sa Dyos na iyong pinupuri... ang relihiyon ay guide lang ng tao... kung katoliko ka nga muslim christiano or katoliko kung makasalanan ka nman na tao sa hell din ang bagsak mo.

  Mateo 15:10-20

  10. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo, at unawain.

  11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.

  12. Nang magkagayo'y nagsilapit ang mga alagad, at sa kaniya'y sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Fariseo, pagkarinig nila ng pananalitang ito?

  13. Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Ang bawa't halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan, ay bubunutin.

  14. Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.

  15. At sumagot si Pedro, at sinabi sa kaniya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga.

  16. At sinabi niya, Kayo baga nama'y wala pa ring pagiisip?

  17. Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?

  18. Datapuwa't ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao.

  19. Sapagka't sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong

  20. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwa't ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao.

  may masa malalapang pinagbabawal ang dyos bukod sa pag kain ng Dugo... wag ninyo muna tgnan ang pwing ng iba tgnan nyo muna pwing ninyo... lahat ng tao sadyang makasalanan... bagkos sundin lamang natin ang sampung utos ng dyos kasi un ang pinaka importante


  exodus 20

  1. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagpalaya sa inyo sa ehipto, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko
  2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan o emahen na inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa
  3. Ikaw ay hindi gumawa ng mali ang paggamit ng pangalan ng iyong Dios
  4. Alalahanin ang Sabbath at panatilihin ito banal
  5. Igalang mo ang iyong Ama at Ina
  6. Ikaw ay hindi pagpatay
  7. Ikaw ay hindi gumawa ng pangangalunya
  8. Huwag kang magnakaw
  9. Ikaw ay hindi sumaksi laban sa iyong kapwa
  10. Hindi mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa / asawa'

  ReplyDelete
 43. wala po relihiyon ang mkakapag ligtas sa tao, kundi nasa tao at sa Dyos na iyong pinupuri... ang relihiyon ay guide lang ng tao... kung iglesia ka nga muslim christiano or katoliko kung makasalanan ka nman na tao sa hell din ang bagsak mo.

  Mateo 15:10-20

  10. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo, at unawain.

  11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.

  12. Nang magkagayo'y nagsilapit ang mga alagad, at sa kaniya'y sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Fariseo, pagkarinig nila ng pananalitang ito?

  13. Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Ang bawa't halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan, ay bubunutin.

  14. Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.

  15. At sumagot si Pedro, at sinabi sa kaniya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga.

  16. At sinabi niya, Kayo baga nama'y wala pa ring pagiisip?

  17. Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?

  18. Datapuwa't ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao.

  19. Sapagka't sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong

  20. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwa't ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao.

  may mas malalapang pinagbabawal ang dyos bukod sa pag kain ng Dugo... wag ninyo muna tgnan ang pwing ng iba tgnan nyo muna pwing ninyo... lahat ng tao sadyang makasalanan... bagkos sundin lamang natin ang sampung utos ng dyos kasi un ang pinaka importante


  exodus 20

  1. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagpalaya sa inyo sa ehipto, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko
  2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan o emahen na inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa
  3. Ikaw ay hindi gumawa ng mali ang paggamit ng pangalan ng iyong Dios
  4. Alalahanin ang Sabbath at panatilihin ito banal
  5. Igalang mo ang iyong Ama at Ina
  6. Ikaw ay hindi pagpatay
  7. Ikaw ay hindi gumawa ng pangangalunya
  8. Huwag kang magnakaw
  9. Ikaw ay hindi sumaksi laban sa iyong kapwa
  10. Hindi mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa / asawa


  "pasensya na po ilan beses na send may mali kasi na letra kya inayos ko pra maintindihan nyo po... salamat

  ReplyDelete
 44. Anonymous,

  Bago po ako may liliwanagin sa inyo, pakisagot lang po ng mga tanong ko.

  1. Paano mo po masasabi na ang isang tao ay "makasalanan"?
  2. Totoo po ba na ang "makasalanan" lang ang di maliligtas?

  Hihintayin ko po ang sagot niyo.

  --Bee

  ReplyDelete
 45. to anonymous: ang 10 commandment ba ang babasihan sa ating kaligtasan?

  maliban sa mga bata, kailangan pa ba ang bawtismo sa ating kaligtasan?samantala sa 10 commandment walang sinulat na bawtismo sa pangalan ni cristo.  ReplyDelete
 46. more power to all inc,,go guys

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. Tanong lang po;
  Nabasa ko po sa inyong website na di kayo ng cecelebrate ng Christmas dahil sa matinding kadahilanan na itoy galing sa mga paganong tradisyon. Dahil nga po ay ang mga pagano ay mga antichristian. Pero bakit po kayo nagcecelebrate ng birthday eh ito rin naman po ay galing sa paganong tradisyon? ayaw ninyo po isicelebrate ang kapanganakan ni Jesus pero ang inyong pakanganakan ay sinecelebrate ninyo na pareho namang may bahid ng mga paganong tradisyon? Please po ituring ang katanungang ito na seryoso sapagkat ako po ay nagsusuri. Ang mga kaibigan ko po kasi sobrang lango sa alak at sigarilyo pagnagpapabirthday samantalang regular naman nagsasamba.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ Neutral
   Konting kasagutan lang po sa tanong mo:
   para sa akin di masama kung alalahanin mo ang araw ng kapanganakan mo at icelebrate ito lalo na alam mo mismo ang saktong petsa ng birthday mo. sa gayon naalala mo at makakapagpasalamat ka sa poong Maykapal na lumikha sayo na kahit papano ay umabot ang buhay mo sa edad na ganyan (kung ilan taon ka man ngaun). Neutral, di nagcecelebate ang mga taga INC ng sinasabi mong Christmas Day o ang sinasabi mong kapanganakan ni Jesus dahil di sila naniniwala na Dec. 25 ipinanganak si Jesus dahil hindi natukoy kung kelan man ipinanaganak si Jesus. wala kang mababasa sa Biblia na Dec. 25, ipinanganak si Jesus kahit magtanong ka pa sa mga pari, obispo at kahit kanino pa. "The selection of December 25 as the assigned date for the celebration of the birth of Jesus was the work of the Roman Catholic Church in the person of Pope Julius I. Francis X. Weiser, in His work Handbook of Christian Feasts and Customs, writes:
   Ngaun ito ang masama nagcelebrate ka ng sinasabi mong birthday ni Jesus un pala di naman yong tunay na kaarawan niya. Nanghula ka lang ng petsa, nagcelebrate ka ng walang basehan. hindi inutos yan sa Biblia na magcelebrate ka ng Dec. 25.
   At ang sinasabi mong mga kaibigan mo na nagpapakalasing at naninigarilyo sa twing may birthday sila, at kung mapatunayan yan at kung mga INC yan, sila ay matitiwalag. Ako po ay isang pareho mo ring nagsusuri. salamat

   Delete
  2. ang sabi ng iba yung dugo daw na pinagbabawal kainin eh yung hinandog sa dios diosan, yung dugo na kinakain nila eh hindi naman daw hinandog sa dios diosan
   tama po ba ang ganitong paniniwala?

   Delete
 49. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 50. http://vimeo.com/91141316 panoorin nyo na lang po ito para mas malinaw :)

  ReplyDelete
 51. Tama ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 15:16-20. Mahirap ba talagang unawain ang mga bagay na ito?

  16 At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pang-unawa? 17 Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? 18 Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. 19 Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri. 20 Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos.

  Simple lang naman ang sinabi ng Panginoong Jesus, mahirap pa rin bang unawain ito? Tama naman na kapag may kinain ka, una papasok sa bibig, tutuloy sa tiyan, matutunaw at idudumi pagkatapos. Yun ang proseso. Paano tayo magkakasala sa ganitong mga bagay? Ang lumalabas sa bibig at hindi ang pumapasok ang talagang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos.

  Hindi sa winawalang halaga natin ang mga kautusan ng mga propeta at mga apostol. Subalit sino ba ang mas higit na nakakakilala sa Diyos Ama? Sino ba ang nakasama ng Ama sa matagal na panahon bago pa lalangin ang lahat ng bagay? Sinabi sa Mateo 11:27 “Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak na pagpahayagan niya.” Ang panginoong Jesus lamang ang higit na nakakakilala sa Ama at ang mga taong pinagpahayagan ng Anak. Kaya nga ipinahayag sa atin ng Panginoong Jesus kung ano talaga ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Ang Diyos Ama ang nagsabi ng mga bagay na ito at ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi sa Juan 8:26 “Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.” Sinasabi lamang Niya ang mga bagay na Kanyang narinig mula sa Ama. Kaya malinaw na ang Ama ang nagsabi ng mga bagay na ito na ang lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso ang talagang nagpaparumi sa tao sa Kanyang paningin at hindi ang pumapasok dito. Ang Panginoong Jesus lamang ang nagpahayag sa sanlibutan ng mga narinig niya mula sa Ama. Malinaw naman ang ipinahayag ng Panginoong Jesus ngunit marami pa ring hindi lubos na nakakaunawa sa mga bagay tungkol sa kung ano talaga ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos Ama.

  ReplyDelete
 52. https://www.thisisyourbible.com/index.php?page=questions&task=show&mediaid=282

  ReplyDelete
 53. Paano no kung handog ako tapos bata pa ako nun pero may isip na ngunit pinagsisihan ko na tumikim ako ng dugo mapapatawad po ba ako ng dyos? Pls rep

  ReplyDelete
 54. Ang dugo ay bawal kainin at inumin. E kung iturok sa katawan hindi? Di ba iisang adhikain iyon, ang pagpasok ng ibang dugo sa katawan? Ang unang nasabi ay hindi pwede, pero ang pangalawa ay pwede. Parang malabo ata. Paki explain. Luv u

  ReplyDelete
 55. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


  ReplyDelete
 56. PLS di nyo kailangang magtalo mga kapatid maintindihan niyo sana....ang pinaglalaban ng iba ay bawal kumain ng dugo tama naman dahil inutos ito ng Diyos sa mga esraelita malamang kailangan nilaNg sundin ito ngunit nang dumating si hesus ANG DUGO ANG NAGLINIS NG KASALANAN AT TAMA NAGSISILBI ITONG BUHAY NGUNIT DAHIL KAY HESUS ANG DUGO AY NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG-HAGAN KAYA KUNG GUSTO NIYO PARING SUNDIN ANG UTOS SA MGA ESRAELITA NASA SA INYO NAYUN...SI HESUS ANG KATUPARAN KAYA SIYA ANG SUSUNDIN KO PAKIBASA NALANG PO

  John 6:50-58King James Version (KJV)

  JOHN 6
  50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.

  51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

  52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?

  53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.

  54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.

  55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

  56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.

  57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.

  58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.

  ReplyDelete
 57. Maka judge naman po kayo sa katoliko. Learn to respect if you want respect. May ibang mang tarantado sa katoliko, hindi lahat.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network