Saturday, 4 June 2011

Paano Ba Tayo Makaliligtas sa Araw ng Paghuhukom?


Halos lahat ng mga relihiyon sa kasalukuyan ay naniniwala na may Araw ng Paghuhukom na kung tawagin nga ng iba ay katapusan ng mundo.  Madalas na din nating makita maging sa mga pelikula at sa iba pang entertainment media ang iba’t-ibang istorya tungkol sa kung paano magwawakas o magugunaw ang mundo.  Maging ang mga scientist ay may mga sinasabi tungkol sa isyung ito, na madalas din nating mapanuod sa television. At ang pinakasikat ay tungkol sa hula diumano ni Nostradamus  na mangyayari daw na katapusan ng mundo sa Disyembre ng taong 2012 na nakita din natin na ginawaan pa nga ng isang pelikula.


Kamakailan lamang ay may isang grupo sa America na kung tawagin ay “Family Radio” ay nagpakalat ng Balita na ang mundo ay magwawakas nitong nakaraang ika- 21 ng Mayo.  Maraming tao ang labis na nabalisa at nangamba sa balitang ito, sa kasawiang palad ay nabigo ang grupo sa kanilang paghulang ito na gaya rin ng nangyari sa dalawang kilalang relihiyon na Sabadista at mga Saksi ni Jehovah na nagsipanghula rin tungkol sa pagbabalik ni Cristo na siya ring katapusan ng mundo, na hindi naman nagkatotoo.

 Marami ang natatakot at nangangamba, may mga nagsasabi namang iba na, “bahala na raw kung ano ang mangyari”, ang iba naman ay nagsasabing “nananakot lang iyang mga relihiyon na iyan, kung talagang mangyayari iyan eh di sana noon pa”, na ang mga ito ay ang mga hindi naniniwala na may paghuhukom.  Ang iba nama’y ipinagwawalang bahala ang bagay na ito, na ang mga ito naman ay yung mga tao na ang pinag-uukulan lang ng pansin ay kung papaano mabubuhay ng maayos sa mundong ito na ginugugol ang kanilang buong panahon sa paghahanap ng ikabubuhay. Ang iba naman ay nagsasabi:  “mainam kung matatapos na ang mundo, di wala na tayong problema, kasi patay na tayo, matatapos na ang lahat ng ating paghihirap”,  mga taong nag-aakala na ang paghuhukom ay basta paglipol lamang ng mga tao at iyon na ang wakas at wala nang kasunod.

Atin ngayong puntahan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa isyung ito, ano ba ang Araw ng Paghuhukom?

Zefanias 1:14-15, 18  Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid baga'y ang tinig ng kaarawan ng Panginoon; ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagimlagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapootan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman,…Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon; kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho: sapagka't wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain.” Ang Araw ng Paghuhukom ay ang dakilang araw ng kapootan ng Panginoon, na kung saan sa pamamagitan ng pagsupok o pagsunog ng apoy ay gugunawin ng Diyos ang buong sanglibutan .  Ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi makapagliligtas sa kaniya sa araw na iyon: ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagimlagim”Maging ang kaniyang kayamanan: Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon”.

Sinasabi ng iba na, “eh ang sabi diyan ay sa lupa magaganap ang pagsupok sa pamamagitan ng apoy, eh papaano kung ang tao ay gumawa ng tirahan sa labas ng mundo o di kaya ay sa buwan, eh di hindi siya mamamatay?” May mapupuntahan ba ang tao sa panahong ito na kung saan ay hindi sa mapupuksa? Ating tunghayan ang sabi ng Biblia:

Obadias 1:4  “Bagaman ikaw ay pailanglang sa itaas na parang aguila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon.”

Maliwanag na walang makatatakas sa araw na yaon, dahil sabi ng Diyos kahit na ang tao’y gumawa ng pugad o tirahan sa mga bituin, ay ibababa siya ng Diyos mula roon, kaya hindi siya makaliligtas.  Eh paano naman kung tangkain ng tao na humukay ng malalim at doon naman siya magtago?
Amos 9:2  “Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula roo'y kukunin sila ng aking kamay; at bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula roo'y ibababa ko sila.”

Ang salitang “sheol” ay salitang Hebreo na nangangahulugang “balon” o “dako ng mga patay”.  Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi makapagtatago ang tao kahit na siya’y humukay pa ng napakalalim at doon siya gumawa ng tirahan niya. Maliwanag na maliwanag na walang magagawa ang tao para takasan ang magaganap na matinding kasakunaang ito na malapit nang dumating, dahil hindi lamang ang lupa ang masusunog kundi maging ang mga bagay na nasa langit:

2 Pedro 3:10,7  “Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog…. Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama.”

Kitang-kita natin ngayon na hindi makatatakas ang mga tao saan man siya magtungo sa magaganap na pagpuksa ng Panginoon, na ito nga ay ang Araw ng Paghuhukom na siyang paglipol ng Diyos sa mga taong masama.

Magagawa ba ng tao na malaman kung kailan mangyayari ang Paghuhukom? Maaari pa ba siyang makapaghanda upang maiwasan ito?  Binanggit na sa mga talata sa itaas na: “darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw”, Ito’y mangyayari tulad ng pagdating ng magnanakaw na hindi nagpapaalam o nagsasabi na siya’y darating.  Samakatuwid walang makakaalam kung anong araw at anong oras ito mangyayari, at ito’y nilinaw sa atin ng Panginoong Jesus:

Mateo 24:36  “Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.”

Walang nakakaalam sa pagdating ng Paghuhukom, kahit ang Anak o ang ating Panginoong Jesu Cristo ay hindi alam kung kailan ito mangyayari.  Ang tanging nakakaalam ay ang AMA lamang ang nagiisa at tunay na Diyos (Juan 17:3,1).  Kaya huwag tayong maniwala doon sa mga taong nagbibigay ng eksaktong petsa gaya nung mga tagasunod ni Nostradamus, ng mga Sabadista, mga Saksi ni Jehovah, Family Radio, at iba pa, dahil hindi po kailanman nila ito malalaman, dahil ang Diyos lamang po ang nakakaalam nito. At dahil sa hindi natin ito malalaman kung kailan mangyayari, ay hindi natin ito mapaghahandaan para ating maiwasan:

Mateo 24:37-39  “At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao. Sapagka't gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangagaasawa at pinapapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat; ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.”

Ipinaliwanag ng Panginoong Jesus na ang muli niyang pagparito ay katulad nung panahon ni Noe nang gunawin noon ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha.  Sinabi niya na ang mga tao noon ay nagsisikain at nagsisiinom, at nangagaasawa at pinapagaasawa, nang dumating ang baha at nalunod ang lahat ng tao na hindi nakapasok sa daong.  Sa madaling salita darating ang Paghuhukom o ang muli niyang pagparito na ang mga tao ay gumagawa ng kaniyang normal na gawain.  Maliwanag kung gayon na walang makapaghahanda dahil walang makakaalam nito.

Eh papaano naman iyong nagsasabi na hindi naman mangyayari ang Paghuhukom at nananakot lang daw ang mga tao na naniniwala dito?  Ano ba ang kasiguruhan na mangyayari ang Paghuhukom?  Basahin natin ang sagot:

Hebreo 9:27  “At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;”

Ang ebidensiya na mangyayari ang paghuhukom ay napakalinaw, dahil ang sabi ng Biblia ay kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;”  Walang tututol sa katotohanang ang tao ay namamatay, kung paanong tiyak ang pagdating ng kamatayan ng isang tao, ay tiyak din ang pagdating ng Paghuhukom, kaya po walang dahilan para hindi po natin ito paniwalaan.

Bukod sa rito’y nagbigay ang Panginoong Jesu Cristo ng mga palatandaan na talagang mangyayari ito, gaya ng ating mababasa:

Mateo 24:3At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?

Na ang mga palatandaang ito’y ang mga sumusunod:

Mateo 24:6-8  “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas.  Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

Binanggit ng Panginoong Jesus, ang mga Digmaang kakasangkutan ng mga bansa, at naganap nga ang Unang Digmaang Pandaigdig (1914 - 1918), na sinundan naman ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939 - 1945). Nagkaroon ng pagkakagutom sa ilang mga bansa, at ang paglindol sa iba’t-ibang dako na hanggang sa kasulukuyan ay patuloy na nagaganap na kamakailan lamang ay naganap sa New Zealand, China, at sa Japan na lumikha pa ng malaking pagbaha o tsunami na kumitil ng napakaraming buhay. At ang patuloy na paglaganap at paglala ng kahirapan na kahit na ang malalakas na bansa gaya ng America at ilang mga bansa sa Europa ay nakakaranas na nito ngayon.  Kitang-kita na natin na natupad na ang mga ito.  At dahil sa ang mga palatandaan ay natupad na, ano ang ibinabadya nito?:

Mateo 24:33  “Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga.”

Malinawag kung gayon na dahil sa naganap na ang mga palatandaan, dapat nating malaman na napakalapit na ng Paghuhukom. Maaaring mangyari ngayon, bukas, o sa isang araw, sa isang Linggo, walang nakakaalam.

Ito ngayon ang malaking tanong:  Paano tayo makaliligtas? Ang Biblia ba ay nagtuturo ng kaparaanan kung papaano tayo maliligtas? Ating ipagpapatuloy ang pagtalakay…


Ang mga Maliligtas sa Paghuhukom

Paano nga ba makaliligtas ang tao pagdating ng nakakatakot na araw na ito ng kapootan ng Panginoon.  Meron bang ipinakikilala ang Biblia na mga makaliligtas sa kapahamakang ito na napakalapit nang dumating?  Ating basahin ang sagot:

1 Tessalonica 4:16-17  “Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay KAY CRISTO ay unang mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man.”

Ang makaliligtas sabi ng Biblia ay yung mga taong “kay Cristo” o pag-aari ni Cristo.  Sila ang mapalad na makaliligtas sa Paghuhukom, ang mga namatay na kay Cristo ay mga unang bubuhayin, at ang mga daratnang buhay ay hindi na makakaranas pa ng kamatayan kundi sila’y aagawin at isasama doon sa mga muling binuhay at iaakyat kapuwa sa alapaap kasama ng Panginoon at sila’y makakasama niya magpakailan kailanman.

Ang mga kay Cristo ay ang mga hindi madadamay o mamamatay sa pagpuksa ng apoy bunga ng Paghuhukom, dahil bago ito mangyari ay darating si Cristo upang kunin sila. Kaya napakahalaga na ating matiyak na tayo ay tunay na kay Cristo. Lahat ba ng tao ay kinikilala ni Cristong kaniya? Eh paano iyong mga nagsasabi na kumikilala at tumatawag naman daw sila kay Cristo kaya kay Cristo din sila?  Lahat ba ng tumatawag at kumikilala kay Cristo ay kaniya?

Mateo 7:21-23  “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.  Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.”

Kitang-kita ang ebidensiya na hindi ang bawa’t tao na kumikilala o tumatawag kay Cristo na Panginoon ang makapapasok sa langit.  Sa madaling salita hindi lahat ng tao na kumikilala at sumasampalataya sa kaniya ay maliligtas.  Sinabi niya na iyon lamang gumaganap ng kalooban ng kaniyang Ama na nasa langit.  At ipinakita din sa talata ang kasawiang sasapitin ng mga taong hindi kay Cristo, na kahit gumawa pa ng kung anu-anong mga dakila at makapangyarihang mga gawa ay balewala kay Cristo sapagkat hindi sila kinikilala ni Cristong kaniya.  Kaya napakahalaga na ating matiyak na tayo ay tunay na kay Cristo sapagkat ang mga kay Cristo lamang ang ililigtas niya pagdating ng araw ng Paghuhukom.


Ang mga Kay Cristo na ililigtas niya

 Sino ba ang kinikilala ni Cristo na kaniya?  Ating tunghayan ang malinaw na sagot ng Tagapagligtas:

Mateo 16:18  “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang AKING IGLESIA; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.”

Ang kinikilala ni Cristong kaniya ay ang kaniyang Iglesia.  Samakatuwid ang dapat gawin ng tao ay ang sikapin na mapabilang sa Iglesiang kinikilala ni Cristong kaniya na ito nga ay ang Iglesia ni Cristo. 

Roma 16:16  “Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga IGLESIA NI CRISTO.”

Kaya nga hindi naman nagkulang ang Biblia ng pagtuturo kung papaano ang kaparaanan sa kaligtasan at ito’y nilinaw sa atin ng Panginoong Jesus mismo, narito ang dapat nating gawin para mapabilang sa mga taong kinikilala ni Cristo na kaniya:

Marcos 16:15  “At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.

Napakaliwanag ng sagot ng Panginoong Jesus, kinakailangan na tayo ay mapangaralan ng evangelio o Biblia, kailangan nating sumampalataya sa mga aral nito, at mabautismuhan, at tayo ay maliligtas.

Maaaring sabihin ng iba: “Kaibigan ako ay inaralan na at nabautismuhan sa relihiyon kong kinabibilangan”

Bakit? Ang bautismo bang tinutukoy ay ang bautismo ng kahit na sinong relihiyon o Iglesia?  Ang sagot:  Hindi, dahil nilinaw din kung saan tayo dapat mabautismuhan?  Ating tunghayan ang sagot:

1 Corinto 12:12-13  “Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo.  Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.”

Ang taong nagnanais na maligtas sa Araw ng Paghuhukom ay kinakailangang mabautismuhan sa isang katawan, na ang katawang tinutukoy ay ang katawan ni Cristo kung saan kinakailangan na tayo ay maging sangkap o maging miembro nito. Alin ba iyong katawan ni Cristo na kung saan dito tayo dapat mabautismuhan? Basahin natin:

Colosas 1:18  “At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”

Ang katawan ni Cristo na tinutukoy ay ang Iglesia. Ang kaniyang katawan na siya rin ang ulo nito – ang Iglesia ni Cristo.  Dito sa Iglesiang ito na pinangunguluhan ni Cristo dapat mapabilang o maging kaanib ang tao upang siya’y magtamo ng kaligtasan.  Ito ang itinuturo na paraan ng Tagapagligtas upang tayo ay makaligtas sa nakatakdang kapahamakan na napakalapit nang dumating.

Dahil ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas ni Cristo:

Efeso 5:23 “Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.” [Magandang Balita, Biblia]

At ito ang pinaghandugan niya ng kaniyang buhay:

Efeso 5:25 “Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito,” [MB]

Ang sinomang nagnanais na makaligtas ay hindi niya kailanman maiiwasan ang pag-anib sa tunay na Iglesia sapagkat ito ang tanging kaparaanang itinuturo ni Cristo na ating Tagapagligtas.  Ang mapapabilang dito ay ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng Araw ng Paghuhukom

153 comments:

 1. DAPAT MALAMAN NG BAWAT MGA KAANIB NG IGLESIA NI CRISTO (1914) NA….

  HINDI NGA NAKAKAPAGTAKA….

  PART II

  NA KAYA PALA…..

  5. LIKAS sa mga IGLESIA NI CRISTO (1914) ang PAGIGING AGRESIBO at MAPANGHAMON NG DEBATE.

  AY DAHIL SA….

  5. Si FELIX MANALO ay NATURUAN ng MISION CHRISTIANA (CHURCHES OF CHRIST / IGLESIA NI CRISTO 1901 sa Pilipinas) KASAMA ng STNE (SAMAHANG TAGAPAGPALAGANAP NG EBANGHELIO NG MGA IGLESIA NI KRISTO) na IPALAGANAP ang Salita ng Diyos sa PAMAMAGITAN ng DEBATE.

  Ebidensiyang referensiya: (HINDI mula sa AMING babasahin kaya HINDI BIAS), sa Aklat Pangkasaysayan ng mga Iglesia sa Pilipinas na isinulat ni Anne C. Kwantes sa pahina 432 ay sinabi

  “FELIX attended Bible classes at the Mision Cristiana’s Manila College of the Bible for four years. Note again that the CHRISTIAN MISSION of the CHURCHES OF CHRIST has a strong emphasis on the Bible as the word of God. It ALSO USED DEBATE as a primary means of PROPAGATING its faith.”

  NA KAYA PALA…..

  6. NABIGYAN si FELIX MANALO ng isang “CERTIFICATE” bilang “OUTSTANDING EVANGELIST” NOONG 1918.

  AY DAHIL SA…

  TURO NG MISION CRISTIANA / CHURCHES OF CHRIST ANG DALANG ARAL NI FELIX HANGGANG SA BIGYAN SIYA NG CERTIFICATE NOONG 1918.

  Ebidensiyang referensiya : (At ito ay pinatutunayan ng mga pagsasaliksik ng ibang pananampalataya).

  http://jesus-messiah.com/philippines/inc/inc.html

  “Manalo did not believe himself to be God's LAST messenger back in 1913 (1914 according to some claims). He didn't use the LAST messenger doctrine until 1922 after he was successful to lure many followers of the prophet Florencia Entrencherado into his group and he became their new messias-prophet.”

  KATUNAYAN….

  WALANG binanggit sa aming kasaysayan KAYLANMAN simula 1913-1918, na nakipagDEBATE si FELIX MANALO sa mga TAGA MISION o sa SAMAHANG TAGAPAGPALAGANAP NG EBANGHELIO ng mga IGLESIA NI KRISTO. Gayung ang mga nasa MISION CRISTIANA AT SAMAHANG TAGAPAGPALAGANAP NG EBANGHELIO ng mga IGLESIA NI KRISTO ay GUMAGAMIT NG DEBATE.

  KAYAT…

  Ang samahan ng mga misyonerong Amerikano sa MISION CRISTIANA at samahan ng STNE ng mga Pilipinong MINISTRO ay HINDI NAKAAWAY ni FELIX MANALO SA DEBATE sa loob ng 5 taon BAGKUS PARANG KAANIB KUNG ITURING SIYA NITO.

  OPINION….

  Maaring masabi natin na NAKAKANLONG MUNA ANG INC(1914) KASAMA si FELIX MANALO sa MISION CRISITANA (CHURCHES OF CHRIST / IGLESIA NI KRISTO 1901 SA PILIPINAS) sa loob ng 1913-1918 DAHIL WALA PA ITONG LAKAS PARA MAGSARILI

  NA KAYA PALA…

  7. NASA lalawigan ng PAMPANGA ang unang Ecclesiastico Distrito ng INC (1914).

  AY DAHIL SA….

  7. Isa sa mga unang lokal na NATULUNGAN ni FELIX MANALO sa MISION CRISTIANA ay ang lokal ng MANENA CHURCH OF CHRIST sa PAMPANGA na natatag noong (1906). HINDI maikakaila na maraming mga kaibigan at kaanib sa CHURCHES OF CHRIST na kasama si FELIX MANALO doon.

  ILAN LAMANG ITO AT DARAGDAGAN PA SA MGA SUSUNOD NA ARAW.

  HINDI NGA NAKAKAPAGTAKA….

  ReplyDelete
  Replies
  1. SMALL KNOWLEDGE IS DANGEROUS!

   hehehe!

   Delete
  2. AROY PAHIYA... HAHAHAHA KA NUHH.....

   Delete
  3. It is not an opinion from Aerial, The basis is the Bible..matakot po kau sa Diyos..

   Delete
  4. IDOLO ko po si Ka.FElix Y.Manalo

   Delete
  5. IDOLO? so kung ganon anong pinagkaiba mo sa sinasabi nyong ang CATHOLIC CHURCH ay sumasaba sa diyos-diyosan? ano ba ang DIOS-DIYOSAN sa ENGLISH? hidi ba't IDOLATRY? hello di lalong lumala kapatid, sa tao kana sumasamba.. hehe WISDOM PO

   Delete
  6. if totoo yong sinasbi nyo pano nyo ipaliwanag ito na ang inc ay naiparehistro ng 1914 patunayan nyo rin na sa inyo nagmula ang hulang pinanghahawakan ng ka felix if alam nyo yan bakit hindi ito natupad sa inyo, hanapan nyo nga po ng talata na natupad sa inyo tulad ng pinangaral ng ka felix ano pinanghahawakan niyo kung bakit ngayon nyo lang kayo nagkukwento ng ganyan if kayo nga ang tunay na iglesia ang katuparan sa ngayon na pinatutunayan nyo mula sa biblya?

   Delete
  7. anonymous november 20....
   mas maige pang sambahin ang tao kesa kahoy im not inc im add............. pulpol ang utak ng katoliko......................

   Delete
  8. Mga brad, alam nyo ba anung ibig sabihin tradition?

   Delete
  9. Kami pong iglesia ay hindi sumasamba sa tao o kay ka felix manalo si ka felix manalo ang nag pa rehistro ng iglesiya at siya ang pinaka unang tagapamahalang pangkalahatan na siyang nasa hula ng diyos sa kasulatan hindi si ka felix manalo ang sinasamba namin kung hindi ang diyos espiritong totoo hindi tulad ninyo na sumasamba sa diyos diyosan kahoy lng naman mga walang nalalaman magbasa ka ng bibliya at ang bibliyang gamit ng iglesya ay kung anong gamit din ninyo sa katoliko walang pinag kaiba bakit hindi ba naituturo sa inyo ng inyong pari ang nakasulat sa bibliya sabagay puro lng kayo misa

   Delete
  10. Basahin mo sa bibliya

   Jeremias 10:2-6

   Ito ang mababasa sabihin mo kung mali ang sinabi ko sa nabasa mo

   Sabi sa kasulatan

   Huwag ninyo tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa mga nakikitang tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan

   3- ang dinidiyos nilay hindi maaasahan isang punongkahoy na pinutol sa gubat inanyuan ng mga dalubhasang kamay

   4- at pinalamutian ng ginto at pilak idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal

   5- ang mga diyos diyosang itoy parang tulad ng panakot ng ibon sa gitna ng bukid hindi nakakapagsalita pinapasan pa nila sapagkat hindi nakalalakad huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti

   6- wala ng ibang tulad mo o yahweh ikaw ay makapangyarihan walang kasing dakila ang iyong pangalan

   Delete
  11. Basahin mo sa bibliya

   Jeremias 10:2-6

   Ito ang mababasa sabihin mo kung mali ang sinabi ko sa nabasa mo

   Sabi sa kasulatan

   Huwag ninyo tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa mga nakikitang tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan

   3- ang dinidiyos nilay hindi maaasahan isang punongkahoy na pinutol sa gubat inanyuan ng mga dalubhasang kamay

   4- at pinalamutian ng ginto at pilak idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal

   5- ang mga diyos diyosang itoy parang tulad ng panakot ng ibon sa gitna ng bukid hindi nakakapagsalita pinapasan pa nila sapagkat hindi nakalalakad huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti

   6- wala ng ibang tulad mo o yahweh ikaw ay makapangyarihan walang kasing dakila ang iyong pangalan

   Delete
  12. Aba,may naligaw na baboy dito.

   Di kami sumasamba kay Ka Felix,sa Diyos at kay Cristo kami sumasamba.

   Di kami aggressive makipag-debate,sila lang ang galit.
   At ikaw naman Aglipayan,kunwa ka pa,di ka rin pikon eh.

   Delete
 2. Pakiusap kaibigan, huwag mong dumihan ang napakaayos kong Blog.

  Ganito na lang since pinalalabas mo na para bang ang Nagturo kay ka Felix ay ang relihiyon na iyan na ipinagmamalaki mo.

  Ipost mo dito ang Lahat ng Aral ng Relihiyon na iyan na ipinaninindigan ng Iglesia Ni Cristo. Para mapatunayan natin na diyan nga galing ang aral ng Ka Felix.

  Bakit masama ba ang makipagdebate o makipagtuligsaan? Wala pa ang relihiyon mo, gingawa na iyan ng mga Apostol:

  Mga Gawa 9:29 "Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon: at siya'y nagsalita at NAKIPAGTULIGSAAN sa mga Greco-Judio; datapuwa't pinagpipilitan nilang siya'y mapatay."

  Hindi kayo ang original na gumamit ng sistema ng pakikipagdebate para makapanghikayat, ang mga Apostol.

  Kaya puwede ba, lagyan mo naman ng kahit konting sense ang mga post mo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tama po ito .. nakakainspire po parang gusto ko po mag mang gagawa :) nakakatuwa lumalakas lalo ang aking pananampalataya tuwing nakakabasa ng bibliya :)

   Delete
 3. Si Apostol Pablo man ay galing sa ibang relihiyon bago naging Apostol:

  Gawa 23:6 "Datapuwa't nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba'y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, AKO'Y FARISEO, anak ng mga Fariseo: ako'y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay."

  Di lalabas niyan na hindi siya tunay na sugo kung susundan ko ang nais mong palabasin sa iyong post?

  ReplyDelete
 4. Tama po yun. medyo may kahinaan lang talaga itong taga 1901.

  Nagpapaniwala nalang sa FAIRY TALEs.

  ReplyDelete
 5. at least si apostol pablo isang relihiyon lang pinanggalingan, si felix manalo andami, bwahahahahaha, pls lang huwag nyo namang ihahalintulad si felix manalo kay apostol pablo, anlayo. si elix manalo sinugo talaga ng diyos, si felix manalo, feel nya lang maging sugo, kuha ng kung ano anong talata sa bibliya at idinikit nya sa sarili nya, bwahahahahahhahahahah. sarili lang niya at mga miyembro nya ang nainiwala sa kanyang pag ka sugo,
  magtanong ka sa mga muslim kung sugo si abraham.. sasabihin nila oo
  magatanong ka sa mga jews kung sugo si abraham
  sasabuhin nila oo
  magtanong ka sa kristiyano kung sugo si abraham, sagot nila oo

  sugo ba si felix manalo?
  muslim: sino yun
  jews: ewan
  kristiyano: hindi
  INC; OO

  HAR HAR

  ReplyDelete
  Replies
  1. sugo ba si felix manalo?
   muslim: sino si mohammad?...a oo si manalo sugo yan sa mga kristiyano
   jews: ewan...ehmmmmm..teka a oo sugo nga
   kristiyano: sa aming katoliko hindi dagdag pa sa isang diyos naming 3 persona yan isa pa marami na kaming sugo mga pari iba pa yong mga anak nila
   INC: OO ayon sa biblia

   Delete
  2. patay na si Apostol Pablo kaibigan.pati ang ibang apostol patay n..paanong pa cla mangangaral ang patay n?? kaya si Ka Felix manalo ang sugo sa Panahon ngaun...and it is base on the Bible...hula sa Bibliya un na natupad kay Ka Felix Manalo

   Delete
  3. paki gamit ang utak....nasa talampakan mo eh....nabasa q sa post mo..

   Delete
  4. Kung yung mga Muslims,si Muhammad ang nangaral ng Islam.
   sa INC,si Ka Felix ang nangaral ng salita ng Diyos.

   Sa inyo,sino??Yung PAPA na feeling kapantay na niya si Cristo?

   Delete
 6. Nakakatawa ka naman, mukhang nagboboxing ang mga sinasabi mo. hehehehehe

  Sabi mo:

  "si elix manalo sinugo talaga ng diyos, si felix manalo, feel nya lang maging sugo,.."

  Ano ba talaga Kuya, hehehehehe

  Bakit RED may nakalagay ba sa Biblia na kailangan ay ISA LANG ANG PANGGALINGAN mong RELIHIYON para mapatunayan mong SUGO ka?

  Gusto mong malaman kung papaano makikilala tunay na SUGO?

  Punta ka sa LINK na ito:

  PAANO BA MAKIKILALA ANG MGA TUNAY NA SUGO NG DIOS

  At nang malaman mo kung ano ang CRITERIA para malaman kung ang isang tao ay tunay na sugo ng Dios.

  may kasabihan:

  "A LITTLE KNOWLEDGE IS A DANGEROUS THING"

  Pero sa tantiya ko sa iyo, hindi lang kokonti ang alam mo eh, mukhang WALA KA TALAGANG ALAM EH. hEHEHEHEH.

  Hindi rin importante na hindi kinikilala ang KA FELIX ng MUSLIM at ng mga JUDIO bilang sugo, dahil hindi ang PAGKILALA nila mahalaga.

  Matanong nga kita, sa JEWISH RELIGION ba kinikilala nila si CRISTO bilang ANAK NG DIOS at SUGO ng DIOS?

  Pakisagot mo nga iyan RED?

  HAR HAR DIN...

  ReplyDelete
 7. Kung walang Sugong kinikilala ang relihiyon mo dapat na magtaka ka kung bakit ang Dios na kinikilala mo at hindi magsugo para sa iyo, di ka niya marahil mahal.

  ReplyDelete
 8. hi good day sa ating lahat,

  sa sinasabing araw ng paghuhukom, pinahayag ninyo ang mahalagang gampanin ni Cristo sa araw na yon.. may papel din ba ang Panginoong Diyos sa Paghuhukom? Kasama ba niya ang tagapagligtas na bababa mula sa langit?

  ReplyDelete
 9. (Call Me X- Catholic)

  Gawa 17:31,

  "Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga; na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay."


  Mayroon na pong itinalaga ang Dios para huhukuman ang sanlibutan,...ang lalaking binuhay na mag-uli ng Dios sa mga patay...walang iba kundi ang Panginoong Jesukristo.

  ReplyDelete
 10. Follow-up question tungkol sa gampanin ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom..(anonymous - Jan 18, 2012 10:57 PM)

  sa pinahayag ninyong kasagutan base sa GAWA 17:31, tinukoy dito na si Cristo ang tinalaga upang maging hukom sa kawakasan ng sanlibutan..

  pakilinaw lang kung meron pa bang nakasaad sa bibliya na mahalagang gampanin ng DIOS sa araw na yon?

  Salamat..

  ReplyDelete
 11. How can a man be saved?? Read Acts 2:38.. someone asked (Acts 16:30-31), what must I do to be saved?... Paul answered, Believe on the Lord Jesus Christ! What do we need to believe in Him? (John 3:5).. what would be the gauge?..FAITH! (Heb 11:6).

  One of the most important evidence that someone is a minister of Christ is if that someone received the Holy Ghost baptism!!

  The Lord Jesus Christ said before His ascend to heaven:

  Act 1:4 "...wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.
  Act 1:5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence".

  Then what happen:... read Acts 2:1-4!!

  What happen to apostle Paul after Christ subdue him.. read Acts 22:16!!

  Is it limited to Jews? Read Acts 8:12-17! to Samaritan? Read Acts 10:44-47!! The promise (Act1:6) is for all, even to Gentiles!!!

  Does outpouring of the Holy Ghost limited to those who lived during the time of Apostles?

  Act 2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.

  Was the Church diminished and was established again last 1914?

  Act 2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

  Jesus said even the gates of hell cannot prevail against it!!

  To be a minister (sugo), one must have received the Holy Ghost not just certificate!

  The Church doesn't rely on the name of organization, but the presence of the indwelling Spirit of Christ to the Believers... the Temple of Christ, His body and not a building made of rocks or made by certificate!!!.. :)

  ReplyDelete
 12. Well, kaibigan, never na itinuro ng INC na ang kaparaanan sa kaligtasan ay humanap ka ng isang relihiyon na ang pangalan ay CHURCH OF CHRIST o IGLESIA NI CRISTO, umanib ka dito at pagkatapos ay maliligtas ka na. Kahit ang aral na kanilang itinuturo ay kaiba sa itinuturo ng Biblia. Alalahanin mo na isa sa pamantayan ng pag-alam kung alin ang tunay ay kung ang isang pangkatin ng pananampalataya ay kumikilala sa tunay na Dios. At ito'y walang iba kundi ang Ama, sapagkat siyang paniniwala ng mga taong nasa Tunay na Iglesia o Relihiyon.

  Hindi maaaring maligtas ang sinoman, kung hindi niya nakikilala ang Diyos na magliligtas sa kaniya.

  Pangunahin na dapat matiyak muna ng tao kung ano ang nararapat na pagkilala, at kung sino ba talaga ang tunay na Diyos.

  Dahil tinitiyak ng Biblia, na hindi maliligtas ang mga taong hindi kumikilala sa Tunay na Diyos:

  2 Thess 1:8-9 “ NA MAGHIHIGANTI SA HINDI NAGSISIKILALA SA DIOS, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: NA SIYANG TATANGGAP NG KAPARUSAHAN, NA WALANG HANGGANG KAPAHAMAKANG MULA SA HARAPAN NG PANGINOON at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.”

  Kaya sabihin pa na ang tao'y naniniwala o sumasampalataya kay Cristo, pero hindi naman niya kinikilala ang Ama bilang tunay na Diyos, ay hindi siya maliligtas.

  Kahit na ang pangalan pa ng relihiyon niya ay IGLESIA NI CRISTO o CHURCH OF CHRIST pa.

  Hindi PANGALAN lamang ng relihiyon ang tanging batayan para ang tao'y makarating sa kaligtasan.

  Kundi isa lamang ito sa kinakailangan...The name does not denote the entirety, but it is just a part of the many requirements of God, for a person to be saved.

  Hindi iyong sasampalataya ka lang kay Cristo, kahit hindi naman totoo at naaayon sa Biblia ang iyong paniniwala. Sigurado hindi HOLY GHOST ang natanggap mo ng binautismuhan ka kapag ka ganun.

  Matanong nga kita kaibigan, Sino ba ang kinikilala mong Tunay na Diyos? Maki-share mo nga sa amin?

  ReplyDelete
 13. (This is my answer somewhere in this blog)
  Nice question Andy... anyways I also am not a Trinitarian.

  Apostle Paul said in 1Tim 6:14-16 that it is the Lord Jesus that will reveal Who is the King of kings and Lord of lords.. the ONLY Potentate (of course it is God that created the heavens and the earth)

  Now, during the last days of Apostle John, this words was revealed in his Book of Revelation. The Lord Jesus send an angel to proclaim this words to the Churches..

  Rev 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

  But what are the things this angel proclaimed concerning the Lord Jesus Christ?... that He is the First and the Last!!!

  Rev 2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

  The First and the Last is the one Who was once dead and is alive!
  And that is none other than the Lord Jesus Christ Himself.

  The God that created the heavens and the earth is the only God that claim this title:

  Isa 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

  What are the other things this angel told Apostle John: That Jesus is the Almighty!!!

  Rev 1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

  ... that means the God that's been with Abraham, Isaac and Jacob!

  Exo 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.

  JEHOVAH or YHWH is the true God, but when that God manifest in the flesh(1Tim 3:16), He named Himself Jesus... which means Jehovah-Salvation or YHWH become Salvation.

  Why in that Name?? God changes the name of some people He called according to His plan. God revealed a Name which fit to His purpose.. to save people!!

  Now, I will answer the first 2 defense.. It is because God tabernacled (temple) Himself in the flesh (Joh 2:19).

  for the 3rd defense.. There is one greater than the temple (Mat 12:6-7).

  for the 4th.. well, He manifest in the flesh not to act as God but servant, teaching the disciple to be humble.

  for the last 2.. have you ever imagine Jesus not praying.. what kind of disciples would He create? He is the greatest teacher ever! Do what you preach!

  Remember this... it is the Holy THING that was born, not God.. that's why it is called Messiah or Christ which means anointed one, separated.(Luke 1:35). The Temple that was made by God Himself!!!

  Act 7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

  Having all said, Jesus only reveal His true nature at the closing of the New Covenant.

  Oh, what a loving Father Jesus is!! He suffered so that He can give an eternal hope to the sinners....

  Act 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

  Well, this is the First and Last Name I would ever call!! :)
  (end)

  By the way.. I'am a Pentecostal believer, tag as "Oneness". We believed that Jesus Christ is the manifestation of God in the flesh (1Tim3:16).

  Hopefully you could read some of my comments in this site that might help you understand our stand.... Thanks for this site!... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. TO ACTS OF LAGUNA.. TLGANG ANG BIBLIA AY NAKALIHIM SA HIWAGA. HINDI IYON MAUUNAWA NG MGA TAONG HINDI NIYA ISINUGO....

   Delete
 14. salamat po sa blog na ito,malinaw na sa akin ang lahat ang inc ay tunay!

  ReplyDelete
 15. MRAMING SALAMAT KA AERIAL'S.. LALONG TUMIBAY ANG AKING PANANAMPALATAYA.. NAPAKA GANDA NG INYONG PAG PAPALIWANAG..

  ReplyDelete
 16. MGA KAPATID, HINDI NA DAPAT TAYO MAGTAKA NA MAY MGA TAONG NANG UUSIG SA ATING MGA INC.. SPAGKAT NATUPAD ANG SINABING ITO NI CRISTO SA ATIN....

  Juan 15:19-21 “Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako'y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo.”

  ReplyDelete
 17. Salamat po Ka Aerial sa Blog na eto, mas lalo q pong naunawaan ang mga aral ng Diyos, mas tumibay po aq sa pananampalataya q at paglilingkod q po sa Diyos...

  ReplyDelete
 18. Teodorico P. Asuncion30 August 2012 at 18:33

  Hindi ang relihiyon ang magliligtas saiyo kung di ang iyong marubdub na panampalataya mo sa ating Panginoon at ginagampanan mo ang tungkulin mong pagdarasal araw araw ay maliligtas tayo sa nalalapit ng hangganan ng ating mundong ginagalawan.Hindi porke kasama ka sa mga tanyag na relihiyon ay maliligtas ka!! Ikaw mismo ang magliligtas sa sarili mo ito ay kanya kanya at hindi mo maaaring iligtas ang pamilya mo kapag dadatingna ang takdang panahon na hangganan ng ating mundo.Kung sa kaligtasan ang paguusapan ang ating Inang Bayang Pilipinas ay maliligtas pagsapit ng hangganan ng ating mundo dahil ang Pilipinas ang siyang LUPANG PANGAKO AT LUPANG HINIRANG sa atin ni Amang Bathalang Dr. jose Rizal na siya nating pinakahihintay sa ikalawa niyang pagbabalik at pagkabuhay muli dito sa lupa sa katauhang KRISTONG TAGALOG na siyang maghahari sa TEMPLO NG BAGONG JERUSALEM at sa buong mundo.

  ReplyDelete
 19. Ginoong Asuncion,

  Salamat po sa inyong ibinahaging pananampalataya.

  Huwag niyo po sanang ipagkakamali pero wala pong aral na gayon ang INC na ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Kailanman ay hindi ipinangaral ng INC na ang iglesia ang magliligtas sa tao kundi ang iglesia ang ililigtas ni Cristo (Ephesians 5:23) at ang tunay na pangalan ng iglesyang eto ay ang Iglesia Ni Cristo (Gawa 20:28, Lamsa Version, Roma 16:16). Ang iglesia ay ang Kanyang katawan na binili Niya ng Kanyang sariling dugo kaya marapat lamang na eto ang tangi Niyang ililigtas. At dahil nga ang iglesia lamang ang Kaniyang ililigtas, sa iglesia rin idinaragdag ng Dios ang mga taong maliligtas (Gawa 2:47).

  Hindi laban ang INC sa pagkakaroon ng “marubdob na pananampalataya” o sa pagiging “madasalin sa araw-araw”…ngunit ang unang bagay na dapat itiyak ng tao ay kung totoo ang pananampalatayang kanyang taglay at kung totoo ang kanyang dinadasalan. Dahil kung sapat na ang pagkakaroon ng “marubdob na pananampalataya” o sa pagiging “madasalin sa araw-araw”, disin sanay di na sinabi ni Apostol Pablo ang ganito:

  "Ngayo’y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo’y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan."(1 Corinto 15: 1-2)

  Ngayon po, curious lang po ako..ano po ang kinaaaniban ninyong relihiyon ngayon?

  --Bee

  ReplyDelete
 20. Teodorico P. Asuncion4 September 2012 at 11:51

  Isa akung membro ng Sagrada Familia sa Dagupan,Pangasinan na itinatag ni Amang Bathalang Dr. Jose Rizal na siyang nagsasabi na ang Pilipnas ang siyang magiging Bagong Jerusalem sa takdang panahon sa oras na siya'y magbabalik sa ikalawa niyang pagkabuhay dito sa lupa para isasalba tayong lahat at sa buong mundo at sa ating Inang Bayang Pilipinas niya itatayo ang Templo ng Bagong Jerusalem.Hindi lahat ng mga taong kasapi sa ibat ibang relihiyon ay maliligtas dahil mayroong itinatag na samahan ang ating Amang Bathalang Dr. Jose Rizal na siyang daan para sa ating kaligtasan kung naisin nating maligtas sa nalalapit ng hangganan ng ating mundo.Tunay na maka Diyos ang mga itinuro niya sa amin na siyang magpapatunay na siya ang tunay nating Diyos na darating sa takdang panahon.Lingid sa ating kaalaman si Dr. Jose Rizal ang siyang isinugo ng Mahal nating AMA sa kaitaasan na
  magkatawang tao para mapalaya tayong mga Pilipino at
  ang ating Inang Bayang Pilipinas sa mga mapanakup na
  mga kastila.Si Dr. Jose Rizal din ang babalik na pangalawang KRISTO na siyang magsasalba sa
  Pilipinas at buong sanlibutan sa takdang oras.Marami pa
  ang mga magaganap na pangyayari kagaya ng
  pinakamalakas na lindol sa buong mundo at mga tao'y
  hindi na makatindig kundi gagapang sila at nagiiyakan at
  tumatawag sa ating Panginoon na silay iligtas sa napakalas na lindol.Kung ang Haring Araw ay hindi
  sisikat at tuluyan ng magdidilim at wala ng sisindi kahit
  ano at ang mga tao'y hindi na makapagluto ng kakainin
  diyan bababana ang ating Amang Bathalang Dr. Jose
  Rizal at sa Pilipinas na matutupad ang kaganapang
  pinakahihintay ng buong sanlibutan na muling
  pagkabuhay ng pangalawang Kriisto sa katauhan ni Dr.
  Jose Rizal na siyang maghahari sa buong mundo sa
  takdang panahon.Bibihara lamang ang maniniwala kay
  Dr. Jose Rizal na siya ang susunod na KRISTO sa takdang panahon at hintayin na lamang natin na dumating ang takdang panahon na PROPESIYA na ang magsasabi na ang ating Inang Bayang Pilipinas ang siyang magiging Bagong Jerusalem at Banal na Lupain at LUPANG HINIRANG ng ating Mahal na Amang Bathalang Dr. Jose Rizal sa ating lahat sa takdang panahon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ginoong Asuncion,

   Salamat po sa inyong tugon.

   Ang basehan po ng INC sa kanyang pananampalataya ay ang Bibliya lamang. Sa kinaaniban niyo pong relihiyon, ano po ang pinagbabatayan ninyo ng inyong pananampalataya?

   Pasensya na po, pero parang magulo yata ang inyong sinasampalatayanan.

   1. Sabi niyo hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, e ano po etong sinasabi ninyo, "Hindi lahat ng mga taong kasapi sa ibat ibang relihiyon ay maliligtas dahil mayroong itinatag na samahan .."?

   2. Ano po ba ang talaga si Jose Rizal sa inyo? Sinasabi niyo po kasi na ang inyong Diyos o Bathala ay si Jose Rizal, di po ba? Kung gayon, sino po si Dr. Jose Rizal na sinasabi ninyong sinugo ng Mahal nating Ama? At sino naman po iyong pangalawang Kristo na siyang magsasalba sa Pilipinas?

   3. Kung totoong si Jose Rizal ang tunay na Diyos, bakit po siya namatay at hanggang ngayon ay nakahimlay pa rin sa kanyang libingan?

   Ang Kristo ay iisa lamang..wala ng tulad Niya o magiging tulad Niya at wala ng susunod pa pagkatapos Niya na magigig Kristo tulad ng pahayag ninyo.

   Ang pananampalatayang mayroon pang "ibang Kristo" o may "susunod pa na ibang Kristo" maliban sa ating Panginoong Jesukristo ay hindi kaisipan ng isang tunay na mananampalataya sapagkat ang gayong pananampalataya ay hindi galing sa ating Panginoong Jesukristo, ni galing sa mga Apostol, lalo namang hindi galing sa ating Panginoong Diyos.

   "Alamin ninyong lahat ito at ng lahat ng mga tao sa Israel: Ang lalaking ito ay nakatayo sa inyong harapan na magaling. Siya ay gumaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Siya ang Bato na hinamak ninyo na mga tagapagtayo. Siya ang naging batong-panulok. Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. " (Gawa 4:10-12)

   --Bee

   Delete
  2. to:asuncion.

   sana mas pagtuonan mo ng pansin ang pag aaral ng biblia bago ang sabi sabi.

   matanong nga kita anong relihiyon ni dr.jose rizal?
   may propisya ba ang biblia na si dr.jose rizal ang ikalawang kristo?

   paano makakabalik si dr. jose rizal eh matagal na syang patay.
   sino ba ang mas mauna ang pagtapos sa masasama o ang pagkabuhay namanguli sa mga patay?

   base sa biblia ho si kristo ang babalik hindi si rizal.

   gawa 1:11"itong si jesus,na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon sa langit.

   naku bakit sinali mo ang" lupang hinirang "na national anthem ito ng pilipinas? wala ito sa biblia.

   ang bagong jerusalem ay hindi ito literal na city o lugar na gaya ng literal na jerusalem.

   samakatuwid sa revelation ang bagong jerusalem ay simbolically asawa ng cordero.so malinaw hindi pwedi i kasal ang isang lugar o bayan sa isang individual person.

   Delete
 21. Teodorico P. Asuncion7 September 2012 at 13:37

  Ang basehan namin sa pananampalataya ay ang itinuro sa amin ni Amang Dr. Jose Rizal ang pagbebendisyon dahil iyon din ang ginagawa ng ating mahal na AMA sa kaitaasan at ang tamang pagsign ng KRUS na Pitong Tatak at 21 na pagtatatak ng krus.Ito ang nasabi niya sa amin na Sagradong sandata at aming ginagampanan araw araw dahil ito ang magliligtas saiyo sa oras ng hangganan ng mundo iyan ang sinabi niya noon pang taong 1967.Kung para sa akin nakita kuna kay Dr. Jose Rizal ang mga palatandaan ni KRISTO sa kanya.Ang kanyang dalawang palad niya at ang paa niya ay makikita mo ang mga piklat nang pinagpakuan sa kanya at tagus sa palad niya.Noong taong 1967 nasabi niya sa amin nasa taong 1972 mag Martial Law ang Pilipinas nagkatutuo,at kung ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay babae malapit ng bumaba ang AMA.Dalawa ang
  naging babaeng Pangulo ng Pilipinas sina CORY at ni
  GMA at taong 1967 pa niya sinabi sa amin lahat ay
  naganap at nagkatutuo.Kung taong ordinaryo si Dr. Jose
  Rizal bakit niya alam ang magaganap at malayo pang
  taon na mangyayari at taong 1967 niya sinabi sa amin na ang Pilipinas ang susunod na Bagong
  Jerusalem.Paano niya alam ang mga magaganap at
  malayo pang mangyayari kung hindi siya talaga ang
  ating Panginoon at kung ordinaryo kang tao alam mo ba ang mangyayari na dipa nagaganap?Palaisipan sa ating lahat kung sino talaga si Dr. Jose Rizal at bakit nasa Pilipinas noong kapanahunan ng mga kastila sa ating bayan.Nasabi niya sa akin bago paman siya pinababa ng ating AMA sa kaitaasan dito sa lupa ay isa narin siyang Diyos na nakaupo sa langit at si Dr. Jose Rizal ang isa sa apat na PERSONA na kumakatawan kay
  HESUKRISTO.Noon daw napili si Dr. Jose Rizal ng ating AMA sa kaitaasan na pababain dito sa lupa at magkatawang taong sanggol at napadpad sa harapan ng hagdanan nina Teodora at ni Francisco na nakalagay sa isang baby basket at sa isang kamay niya mayroong nakataling tag ng pangalan niya Jose Rizal para iyon ang ipangalan sa kanya ang hindi alam nina Teodora at ni Francisco ay nagaalaga sila ng Diyos na sanggol.Dito na nagumpisa ang buhay ni Dr. Jose Rizal ba ibinuwis niya ang kanyang buhay para lamang tayong mga kababyan niyang Pilipino at ang Inang Bayang Pilipinas ay malaya sa mga mapanakup na mga kastila.Kagaya din ang ginawa ng naunang KRISTO na pinalaya narin niya ang mga Israelitas sa mga kamay ng mga Ehipto.Ang nasabi ni Amang Dr. Jose Rizal walang
  pagkakaiba at magkapareho lamang ang ginampanan
  nilang tungkulin at kautusan ng ating mahal na AMA sa
  kaitaasan na tapusin dito sa ibabaw ng lupa.Si
  HESUKRISTO noong bago siya nalagutan ng kanyang
  hininga sa KRUS ay nasambit niya CONSUMMATUM
  EST.iyan ay Latin na salita na ibig sabihin Tapos na.Iyan
  din ang huling sinabi ni Dr. Jose Rizal
  CONSUMMATUM EST.bago nalagutan ng kanyang
  hininga sa pagbaril sa kanya sa BAGUMBAYAN.Ano
  ang dahilan at nasambit niya rin ang CONSUMMATUM
  EST kung hindi siya talaga ang Panginoon.Noong taong
  1967 sinabi niya sa amin ang Pilipinas ay siyang
  magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo sa
  takdang panahon at wala na raw maghihirap na
  mamayang Pilipino dahil dadaloy na ang mga
  SAGRADONG KAYAMANAN ng mga Pilipino na di mauubus kaylan man na inilaan sa atin ng ating Mahal na AMA sa kaitaasan sa pagbalik ni Amang Dr. Jose Rizal sa ikalawa niyang pagkabuhay sa katauhang KRISTONG TAGALOG na susunod na siyang
  magsasalba sa Pilipinas at sa buong mundo sa nalalapit
  ng hangganan ng ating mundong ginagalawan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. to:asuncion.

   sa biblia walang ang trinity o tatlong persona,ang apat pa kaya na persona?

   mga katanungan ko sa mga rizalian:

   si dr. jose rizal ba ang nag pa registered sa inyong relihiyon?kailan ito natatag?

   at may aklat ba kayo na si rizal ang nag sulat tungkul sa mga tradisyon nyo o mga liksyon nyo na may perma nya?

   baka si rizal walang malay ginamit nyo pangalan nya.

   Delete
 22. BALIW ATA TO SI MR TEODORICO..

  ReplyDelete
 23. Teodorico P. Asuncion10 September 2012 at 12:49

  Hindi ako baliw kaibigan ipinapaabot ko lamang ang mga mensahi ng ating AMA sa akin para tayong lahat ay makapaghanda sa nalalapit ng hangganan ng ating mundo.Kayo bay nakahandana sa pagbabalik ng ating mahal na AMA?Handa naba kayo sa mga mangyayari na pagdidilim at walang magsisinding ilaw at walang makagluto ng pagkain at baka aabutin ng dalawang linggo o isang buwan ang kadiliman at paglilindol ng
  pinakamalakas dito na ninyo maaalala itong mga nasabi ko na tutuo pala.Kung magaganap na kaibigan sino sa atin ang baliw?Malapit na at doom tayo lahat sa harapan ng ating Amang Dr. Jose Rizal papunta at kahit hindi tayo magkakilala ay makikita lahat ang iyong ginawa sa Aklat ng ating buhay bago tayo tuluyang makapasok sa TRONO ng ating Mahal na AMA sa TEMLPO ng BAGONG JERUSALEM kung tayo'y karpatdapat na makasama ng ating Mahal na Panginoon.Nasabi na sa akin ni Amang Dr. Jose Rizal ang magiging TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM ay mayroong tatlong
  pintuan na maluluwang kada pintuan ay mayroong
  tigaapat na pintuan at ubub ng lawak sa loob ng
  TEMPLO iyan ang nasabi sa ni Amang Dr. Jose
  Rizal.Lahat ng mga palatandaan ay alam na namin kaya
  anumang oras na bababana ang ating Mahal na AMA
  kami nakahanda na dahil malayo pang magaganap ay
  pinaghahandana kami.Diyan kabilis ang aming
  kaalaman dahil ang HOLY SPIRIT ng Mahal nating AMA ang aking nakakausap at sinasabi niya sa akin kung ano ang magaganap at mangyayari dito sa mundo bago siya bababa para mabigyan ko kayo ng babala at tayong lahat ay makapaghanda.Alam kunang lahat ang mangyayari dito sa mundo bago siya bababa at hanggang siya'y uupuna sa kanyang TRONO sa TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM.Itong nasabi niya sa akin na makiramdam na lamang tayo sa takbo ng panahon at hindi maikakaila makikita ng mga tao sa buong mundo lahat ng mga palatandaan ng aking pagbabalik iyan ang nasabi ng ating Mahal na AMA sa akin kaya sa abot ng aking makakaya kahit maraming nagsasabing walang katutuhanan ay sinasabi ko parin balang araw maaalala narin nila ang mga nasabi kung nandiyan na ang katutuhanang kaganapan.

  ReplyDelete
 24. Teodorico P. Asuncion11 September 2012 at 12:21

  Ang ating Inang Bayang Pilipinas ay matutunghayan sa Biblia sa Lumang Tipan na ang tawag ay "OPHIR " noon sa Pilipinas noong saunang panahon.
  1 KINGS. 9:28; 10:11; 22::48;
  1 CHRONICLES. 29:4;
  2 CHRONICLES. 8: 18;
  BOOK OF JOB 22:24; 28:16;
  PSALMS. 45:9;
  ISAIAH 13:12;
  Nagpapatunay lamang na ang Pilipinas ang siyang
  pinagpalang Bayan at LUPANG HINIRANG AT LUPANG PANGAKO sa atin ng ating Mahal na Amang Dr. Jose
  Rizal sa kanyang ikalawang pagkabuhay at pagbabalik dito sa lupa sa nalalapit ng takdang panahon na hangganan ng ating mundong ginagalawan.
  pagdating ng takdang panahon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. May naligaw na Rizalista rito.

   I have no qualms about Rizal,pero yung logic na si Rizal ay Brown Christ....Asan yun sa Bibliya?

   Para lang kayong Catholic na ginawang leader si Rizal.

   Delete
 25. Ginoong Teodorico,

  Hindi na ako sumagot sa iba niyo pang post dahil maliban sa magulo ang pagpapaliwanag niyo ay salungatan pa ang mga sinasampalatayanan niyo at higit sa lahat hindi naman ang Bibliya ang saligan ng inyong pananampalataya.

  Dito na lang po ako sumagot dahil bigla-bigla ay ginamit ninyo ang Bibliya upang patunayan na nasa Bibliya nga ang bansang Pilipinas.

  Kung gayon, saan nga ba talaga ninyo pinagbabasehan ang pananampalataya ninyo? Dahil puro kayo haka-haka, at ang inyong paliwanag ay walang pinagkaiba sa pagkaing halo-halo na WALANG PATUTUNGUHAN. Kaya di ninyo masisisi ang iba rito kung iisiping nababaliw kayo dahil WALANG SENSE ang mga pinagsasabi po ninyo.

  Dito na lang po sa post ninyong eto ako sumagot dahil bigla-bigla, gumamit ka ng Bibliya. Si Rizal ang kinikilala ninyong Ama pero tinuturing ninyong patay!...samantalang sinasabi naman ninyo na MAGBABALIK SIYA RITO SA LUPA? Paano magbabalik rito sa lupa e alam na alam naman nating naririto sa lupa ang kanyang PATAY na katawan? Babangon ba ang patay niyang katawan...aakyat sa langit at bababa uli rito sa lupa? Di po ba napakawalang sense non at nakakatawa pa? PERO GAYA NG DATI DI NIYO MASASAGOT YAN...MAGLILITANYA NA NAMAN KAYO NG MGA SALITANG WALANG KABULUHAN. TIGILAN NIO NA PO 'YAN. LALO LANG KAYONG MAPAGKAKAMALANG BALIW dahil wala namang tinutumbok ang pinagsasabi niyo po.

  ReplyDelete
 26. MR. TEODORICO P. ASUNSION,, MAG PA DOKTRINA NALANG PO KAYO SA IGLESIA NI CRISTO..

  ReplyDelete
 27. Teodorico P Asuncion13 September 2012 at 21:19

  Teodorico P. Asuncion:Pagpasinsihan ninyo na ako kahit mayroong nagsasabing nababaliw na ako ok lamang balang araw maaalala din ninyo ang mga sinabi ko pagdating ng takdang oras ng hangganan ng ating mundo at sasabihin ninyo pa kayang nababaliw ako!!Hintayin na lamang natin ang takdang oras at lalabas din ang buong katutuhanan at hindi na magtatagal ang paghihintay natin dahil paparating na ang ARMAGEDDON.Paumanhin ito na ang huling post ko.Thank you very much and God bless.........

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mr.teodoro diba sinabi nyu po na nagkatotoo po ang mga hula ni Dr.Jose Rizal?na dapat naming paniwalaan? eh kilala nyu po ba si NOSTRADAMUS?na napakaraming hula din, na nagkatotoo.hehehe at tsaka ung pong mga nangyayari ngaun sa ating kasalukuyan ay hindi na po bago sa aming mga kaanib ng IGLESIA NI CRISTO, dahil ipanagpauna na po ito ng ating AMA. sana po ay magsuri pa kayo about sa IGLESIA NI CRISTO:)

   Delete
 28. Ito na ang hindi kapanipaniwala na sinasabi ng INC,na si ka felix manal daw ang huling sugo ng ating Panginoon at siya pa raw ang angel of the east!!Maroon ba kayong sapat katibayan sa sinasabi ninyo?Kung haka haka lamang ninyo iyan at wala kayong maipakitang katibayan ay mga polpol kayong INC.Paano ba naging huling sugo ng ating Panginoon si ka felix manalo at angel of the east na sinasabi ninyo!!Maligo nga kayong mga INC para kayo'y mapreskuhan sa katawan at bumaba ang inyong lagnat.Unbiblical naman itong inyong sinasabi kumo itinayo niya ang INC siya na ang huling sugo!!Imulat ninyo ang inyong mga malalaking mga mata ninyo para kayong lahat ay matauhan.Si ka felix manalo ang siguradong huling sugo ni luziper dito sa lupa na naghahasik ng kadimunyuhan sa Pilipinas kanya nagkalat na ang kanyang mga alagad na naghahasik ng kadimunyuhan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alam mo kaibigan, hindi ang batayan ng pagiging totoo ng isang bagay kung may naniniwala ba rito o hindi. Ang KATOTOHANAN kahit hindi ito tanggapin at paniwalaan ng mga tao NANANATILI itong KATOTOHANAN.

   Napakarami nang mga patotoo na naipakita ng INC tungkol sa karapatan ng pagiging SUGO ng aming KAPATID na FELIX Y. MANALO. Na ito nga ay hindi tinatanggap ng tao na hindi naniniwala.

   Ang Panginoong Jesu Cristo man na PINAKADAKILANG SUGO nung nandito siya sa LUPA mababasa mo sa Biblia kung papaano siya pinagtatabuyan ng mga tao, at pinagsasalitaan ng kung anu-anong masasakit na salita, dahil hindi sila naniniwala sa karapatang ibinigay sa kaniya ng Diyos.

   Ang masasabi ko lang magsuri ka, kung gusto mong malaman ang KATOTOHANAN, pero kung hindi mo naman tatanggapin ang mga PATOTOO namin tungkol sa pagiging TUNAY NA SUGO ng aming KAPATID NA FELIX, ay hindi magiging kawalan sa amin at sa INC, kung hindi mo ito tatanggapin. Hindi po namin ipinagpipilitan sa tao iyan.

   Natauhan na kami,kaya nga mula sa mga maling relihiyon na kinaaniban namin ay lumipat kami sa INC. At natitiyak ko naman na kapag iniharap namin sa iyo ang mga PATOTOO, ay hindi mo rin naman kayang tutulan, gaya ng mga relihiyon na lumaban sa INC para pabulaanan ang pagiging SUGO ng KA FELIX, nasa'n na sila ngayon? Nagkawala na silang lahat.

   Ang pagiging SUGO ng aming KAPATID ay mananatiling KATOTOHANAN dahil pinatutunayan ito ng mga PATOTOO mula sa BIBLIA kay tanggapin man ito o hindi ng mga tao...

   God bless po sa inyong lahat.

   Delete
  2. Para kang latang walang laman,maingay.

   Wala ka namang basehan na aral ng Demonyo ang aral ng INC....

   Aber,sino ang mas Demonyo?
   Yung taong nangaral ng salita ng Diyos?
   O ang taong feeling niya,kapantay na niya ang Diyos?

   Delete
 29. Kung talagang ipinagpipilitan ninyong si ka Felix ang huling sugo at angel of the east ng ating Panginoon ay ilantad ninyo ang katibayan para mayroon kayong sapat na proweba iyang mga pinagsasabi ninyo.Kung wala kayong maipakita na sapat na katibayan ay huwad iyang paniniwala ninyo at niloloko ninyo ang mga taong kasapi ng INC at buong Pilipinas.Maghunus dili kayo sa mga pinagsasabi ninyo baka kayong mga INC ay hagupitin
  kayo ng ating mahal na panginoon sa pinagsasabi
  ninyo.Kung talagang si ka Felix ang huling sugo at angel of the ng ating Panginoon,saang pahina sa biblia nakasulat iyang pinagsasabi ninyo sa lumang tipan at bagong tipan?Mayroon bang nakasulat na mababasa sa biblia na siya nga ang huling sugo?Akala ko bay kayong mga INC na mayroong katungkulan sa INC ay marurunong ngunit sa inyong ipinagsasabi ay ipinapakita lamang ninyo na kayo'y mga mangmang at kailanman ay hindi magiging huling sugo ng Panginoon si ka Felix Manalo at iyan ang katutuhanan itaga ninyo iyan sa bato mga INC.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Basahin nio po uli ang post niyo at makikita ninyong para kayong latang walang laman na nag-iingay.

   Ilang ulit nang pinatunayan sa blog na eto ang pagiging huling sugo ng Ka. Felix Y. Manalo pero sa palagay ko ay ngayon niyo lang po natagpuan ang blog na eto.

   Bakit ko nasabi na ngayon lang? Dapat po kasi ay ibigay niyo ang laban o oposisyon ninyo sa mga talatang pinagbabatayan namin na ang Ka. Felix ang huling sugo sa huling araw. Pero tulad ng sinabi ko, para kayong latang walang laman na nag-iingay. Para kayong nagtatalumpati na dala ng emosyon at hindi kung ano o alin ang katotohanan.

   Kung tingin nio po ay mali ang pananampalataya namin dahil sa "mali ang interpretasyon" namin sa pinagbabatayan naming talata..bakit niyo nasabing mali? Ganun po dapat. Patunayan niyo kung bakit mali. Hindi po yong parang gumagawa kayo ng script sa pelikula.

   --Bee

   Delete
 30. Kailan pa naging huling sugo si ka Felix Manalo?Anong taon,buwan, petsa,araw kung tutuong siya nga ang huling sugo at angel of the east na pinababa ng ating panginoon.Linawin ninyo ang inyong pinagsasabi ni wala kayong masabi kung kailan siya naging huling sugo?Panlilinlang ng buong Bansang Pilipinas iyang mga sinasabi ninyong INC wala naman kayong maipakitang katibayan.Kung iyang mga pinagsasabi ninyo ay mayroon kayong sapat na panghahawakan maniniwala ang buong sambayanan,ngunit ngunit kung haka haka ninyo lamang at walang katutuhanan iyang pananampalataya ninyong INC ay talagang huwad.Katibayan at proweba ang dapat na maipakita kung talangang siya nga si ka Felix ang huling sugo.Habang wala kayong maipakita at mailabas na katibayan sa pinagsasabi ninyo kayong mga INC ay talagang kayo'y mali at huwad ang inyong pananampalataya at dapat iyan ay ituwid ninyo kung mayroon kayong mga utak.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Salamat po sa maagap ninyong tugon. Nakakatuwa po kayo, huwag ho masyadong emotional. Wala hong nakikipag-away rito sa inyo. Paki-click na lang po ng link sa ibaba kasi gaya ng nasabi ko na, natalakay na po iyan sa blog na eto. Doon po kayo mag-post na di ninyo pagsang-ayon sa mga pinagbabatayan namin..hindi po yong nagtatalak kayo sa gitna ng kadiliman :)

   Narito po:

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

   Pag nabasa niyo po yan..may part 2 at part 3 po yan..nasa bandang ibaba naman niyan ang link kaya tiyak ko makikita ninyo lalo na't nakasulat naman sa sarili nating wika.

   Wala pong sariling haka-haka ang INC gaya ng ibang relihiyon. Mga iba't ibang pangkatin na may mga hidwang pananampalataya na puro HAKA-HAKA lamang nila gaya ng:

   1. Santisima Trinidad
   2. Dalawa ang Diyos..ang diyos na maliit na si Kristo at isang malaking diyos na si Jehovah raw pero anupaman, dalawa pa rin ang Diyos nila.
   3. Nagbigay ng mga petsa sa muling pagdating ni Kristo..ng ilang ulit at ilang ulit ring nabigo.
   4. Pabago bago ng pangalan ng relihiyon nila..dati Bible Scholars tapos bigla naging Saksi ni Jehovah
   5. Nagtayo ng Beth Sarim (kung di ako nagkakamali) para pamamahayan raw ng mga propeta sa muling pagbabalik ni Kristo, nagbigay ng petsa, pero muli pa ring nabigo. (Haaayyyy....)
   6. May purgaturyo daw
   7. Si Pedro daw ang unang Papa ng IKAR
   8. Nagmumulto daw ang patay

   AT NAPAKARAMI PANG IBA...NA PURO HAKA-HAKA lamang.

   WALANG GAYON SA IGLESIA NI KRISTO.

   Kaya relax lang po kayo. After all, katotohanan ang hinahanap natin rito.

   --Bee

   Delete
  2. Maidagdag ko lang:
   1.Limbo (lugar kung saan napupunta ang mga sanggol na namatay ng walang basbas)
   2.Santo at Santang minilagruhan.
   3.Anitong lumuluha ng dugo at nakapagpapagaling ng sakit.
   4.Papalit-palit ng petsa ng end of the world.
   5.Nagtatago sa Brazil dahil natatakot sa batas.
   6.Kumakain ng dugo,gayung bawal na bawal yun.
   7.Dinadakila ang isang tao,halos makipagbalyahan para lang makita ang taong yun.

   Wala kaming ganun.Baka kayo meron.

   Delete
 31. Huwag na ninyong ipagpilitan na Last Messenger si ka Felix ni dipa ninyo alam ang pangalan ng Pilipinas noong saunang panahon na hindi pa nadiskubre ni Magellan.Talagang malayo at huwad iyang pananampalataya ninyong INC hindi ninyo alam ang pangalan ng Pilipinas noong saunang panahon?Ang pangalan ng Pilipinas noong saunang panahon ay =OPHIR=noong nadiskubre na ni Magellan saka lamang
  napangalanan ang ating bayan.Pilipinas ang binabanggit
  sa biblia na = OPHIR = kaya huwag na kayong magtaka
  dahil ang OPHIR na binabanggit sa biblia ay ang ating
  Bayang Pilipinas na siyang SAGRADONG LUAPAIN NA
  PANGAKO SA ATIN NG ATING MAHAL NA
  PANGINOON.Akala ko ba kayong mga INC ay
  magagaling bakit hindi ninyo alam ito?Magaling lamang kayo sa dibatihan ngunit sa katutuhanan ay malayo kayo sa makadiyos na pagsamba at wala kayong ipagmamalaki dahil huwad naman ang inyong pananampalataya kung baga sa haligi ay kulang sa pundasyon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. oi wala ka pa sa mundo na ito may Diyos na..aba, marunong ka pa sa Diyos eh sinalita na nga nya..nasa Bibliya na nga,, kung nasa bibliya na nga pero ayaw niyo pa dn paniwalaan...wala kaming magagawa sa inyo..mabuhay kau ng mali ang paniniwala..

   Delete
 32. Nasaana kayong mga polpol na INC na nagsasabing huling sugo at angel of the east si ka felix!Kayo pala ay mga mangmang na mga INC kung sinabi lang ni ka felix ion sa inyo ay agad naman kayong maniniwala kayo pala ay mga utak munamom na kung sinabi lamang ni ka felix na siya ang huling sugo at angel of the east ay agad niyong pinaniniwalaan.Nababaliw na nga kayong mga INC kung ipagpilitan ninyo ang inyong baluktot na katwiran at huwad na pananampalataya at paniniwala.Marami kayong mga nilolokung mga kababayan nating mga Pilipino at pinapaasa na kayo lamang ang makaliligtas sa oras ng hangganan ng ating mundo.Tignan natin kung darating na ang takdang oras kung kayo lamang na mga INC ang maliligtas o baka kayo ang itatapon sa nagbabagang apoy dahil sa huwad niyong pananampalataya at paniniwala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dalawang uri ng tao na nagcocomment dito.
   1. Taong matalino.
   2. Taong mangmang.

   At makikilala mo sila sa laman ng mga comment/replies nila.

   Maraming kababayan natin ang nagcocomment pero nagbabasa muna tsaka sila magrereact. At least may sense yung sinasabi nila, na tutol sila sa pinost ng aming kapatid. At nagbibigay sila ng mga talata sa biblia bilang pagtutol sa mga ipinapahayag namin sa inyong hindi pa namin kapatid sa pananampalataya. Ngayon kung wala kang alam sa mga talata ng biblia na magagamit upang ipaunawa sa lahat na mali ang aming sinasampalatayanan, magbasa ka lang ng mga comments at manalangin ka sa Dios na makita mo ang katotohanan. Malapit na ang kawakasan, ipamahagi ang TUNAY NA ARAL NG DIOS. Kung sa tingin mo na tunay ang pananampalataya mo, ipahayag mo ito sa maayos na paraan.

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

   Magbasa ka bago ka magreact.

   Delete
  2. Yong nagsasabing polpol ang INC yon yong mga taong hindi sumapalataya ay yon yong mapapahamak pagdating ng araw dahil nanghawak sa sariling pananaw sapagkat dios ang tumatawag at may ibig upang ang tao ay maligtas sa pamamagitan ni cristo na ginawang tagapaligtas para sa mga tunay na sumasampalataya sa salita ng dios ay yong sumunod at naging sangkap sa katawan ni kristo ulo na tinawag na taong bago ito rin na kawan ni kristong pintuan na dapat pasukan,na tinawag na iglesia ni cristo, if ayaw nila sumampalataya hindi na kasalanan ng mga kapatid na sumunod at mga nag palaganap ng katotohan na para rin sana sa ikaliligtas nila sapagkat salita ng dios ang sinusunod natin at ang panginoong dios ay tapat at totoo sa kanyang pangako para sa mga sumampalataya

   Delete
  3. Polpol?Ano ka Bisaya?

   Wag kang makipag-laban ng hawak mo,mapurol na armas.
   Wala ka nang matinong maibigay na logic,gumagamit ka ng hindi magandang pananalita.Aba,wala ka na sa katinuan.

   Delete
 33. Dalawa nga uri ninyong mga INC matatalino kuno pero kamangmangan ang inaaral sa mga taong nilang kasapi.Nagpapatunay lamang na kayo'y mga huwad sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon.Nagsasabi kayo ng wala naman kayong sapat at katibayan na magpapatunay na hindi huwad iyang mga sinasasabi ninyo.Magbasa kayong maigi ng inyong biblia kung saang pahina ng biblia ang mga sinasabi ninyo kundi gumagawa lamang kayo ng kabulastugan at nililinlang ninyo ang buong sambayanang.Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili kung kayo'y mayroon pa kayong natitira at linawin ninyo iyang mga sinasabi ninyo na na wala namang katutuhanan.Hindi nga ninyo masagot kung kailan si ka felix na naging huling sugu ng Panginoon?O di huwad iyang INC na ipinagmamalaki ninyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. kuya teodorico asuncion,,wag ka na po magtatago sa ibang account.Alam ikaw po un eh,,hehehe.
   Go lang kuya,pagisipan mong mabuti.Kung si jose rizal ang itnuring mong Ama at Panginoon nasa sayo po yan,pero sana magisip ka naman po.

   Delete
  3. Cge kuya Teodorico,alam ko ikaw un eh,,ayaw mo lang ipost ang ID mo dito,kc sabi mo kc nakraan na hindi ka na magpopost,yun pala ay magpalit ka lang ng account.
   Dapat ikaw ang magpapatotoo dito kuya na si Jose Rizal ang magiging tagapagligtas natin.Ano po ba ang pagbabatayan natin kuya?Biblia ba o Noli Mi Tangere?
   Gusto mo kuya Asuncion tayo na lang ang maguusap dito.Cge po patunayan mo dito na si Jose Rizal ay siyang tagapagligtas natin sa muling pagparito niya,sabi mo yan eh.
   Cge po kuya Teodorico,GO,,Go,,na po.

   Delete
 34. Teodorico P. Asuncion30 January 2013 at 16:00

  Huwag ninyong sabihin na ako ang nagpost mga kaibigan bakit paba ako magpost di naman kayo naniniwala.Ito ang pagisipan ninyong mabuti.......

  """""""PROPESIYA"""""""
  ANG BUHAY AT MISYON NI JOSE RIZAL AY MABABANAAG SA ""BANAL NA KASULATAN""""
  ANG BASIHAN NITO AY MATUTUNGHAYAN SA PAHAYAG: 12-- (1--5 ) NA ANIYA.
  " PAHAYAG 12 --( 1 ) KASUNOD NITO'Y LUMITAW ANG SA LANGIT ANG ISANG
  KAGI-KAGILALAS NA TANDA:ISANG BABAING NARARAMTAN NG ARAW AT NAKATUNTUNG SA BUWAN:ANG ULO NIYA'Y MAY KORONANG BINUBUO NG LABINDALAWANG BITUIN.
  " PAHAYAG" 12--( 2 ) MALAPIT NA SIYANG MANGANAK KAYA'T NAPASIGAW SIYA SA MATINDING SAKIT AT HIRAP.
  " PAHAYAG " 12-- ( 3 ) ISA PANG TANDA ANG LUMITAW SA LANGIT: ISANG PULANG DRAGON NA NAPAKALAKI ITO'Y MAY PITONG ULO AT SAMPUNG SUNGAY AT MAY KORONA ANG BAWAT ULO..
  " PAHAYAG 12-- ( 4 ) SINAKLOT NG KANYANG BUNTOT ANG IKATLONG BAHAGI
  NG MGA BITUIN SA LANGIT AT INIHAGIS ANG MA IYON SA LUPA', PAGKATAPOS AY TUMAYO SIYA SA PAANAN NG BABAING MALAPIT NG MANGANAK UPANG LAMUNIN ANG SANGGOL SA SANDALING ITO'Y ISILANG.
  " PAHAYAG 12-- ( 5 ) AT ANG BABAE AY NAGSILANG NG SANGGOL NA LALAKI NGUNIT MAY UMAGAW SA BATA AT DINALA SA DIYOS SA KANYANG TRONO.ANG SANGGOL NA ITO ANG ITINAKDANG MAGHAHARI SA LAHAT NG BANSA SA PAMAMAGITAN NG KANYANG KAMAY NA BAKAL........
  GANITO ANG PAGKAKAHULUGAN NA ANG " BABAING NARARATNAN NG ARAW AY WALANG IBA KUNDI ANG BANSANG PILIPINAS. SA KAALAMANG BAYAN ANG INANG BAYAN AY NAKABANDERANG SAYA NA MAY ARAW SA DIBDIB, SI DR. JOSE RIZAL ANG SANGGOL NA KANYANG ISINILANG AT SIYANG MAGHAHARI SA LAHAT NG BANSA, ANG PULANG DRAGON AY ANG BANSANG ESPANIA NA ANG KASAYSAYAN NITO AY LUSAK SA DUGO, ANG PITONG ULO AT PITONG KORONA NITO AY MGA KAHARIAN NA NAGTATAGUYOD SA ORGANISASYON NG PULANG DRAGON. ANG PULANG DRAGON ANG SIYANG PAPATAY KAY DR. JOSE RIZAL..SI DR. JOSE RIZAL LAMANG ANG NAKAGANAP SA IPINAGUUTOS NI JESUCRISTO KAYA'T SIYA NGAYO'Y NASA KANANG KAMAY NIYA SA TRONO NG DIYOS AMA, AT DOON NIYA HUHUKUMAN ANG MGA PATAY AT BUHAY...........

  ReplyDelete
  Replies
  1. Asuncion

   Naku !napakalayo ang entepretasyon mo sir, pwedi bigyan mo ako ng talata sa bibliya na si Dr. Jose Rizal lamang ang nakaganap sa ipinaguutos ni jesucristo kayat siya ngayoy NASA kanang kamay niya sa trono ng Diyos ama?

   Next time ipapaliwanag KO sayo ang tunay na kahulogan sa mga talata na sinipi mo, in biblical speaking. Hindi katulad ng iba na puro espekulasyon.

   Delete
 35. Nasaan na kayong mga INC na magagaling sa biblia kuno?Sabihin ninyo nga sa akin kung saang pahina sa biblia matutunghayan at mababasa na si ka Felix ang Huling Sugo at Angel of the East.Kung nakasulat sa biblia maniniwala ang buong sambayanang Pilipinas ngunit kung wala sa biblia ang inyong sinasabi manahimik na lamang kayo dahil kabulastugan iyang mga pinagsasabi ninyo.Hindi parang lata na naiingay iniwawasto ko lamang ang inyong sinasabi para
  maliwanagan kung ito ay mayroong proweba at sapat na
  katibayan iyang pinagsasabi ninyo.Habang wala kayong
  maipakitang matibay na katibayan iyang kinasasapian
  ninyong INC ay talagang huwad.Kayo palang mga INC
  ay utu-utu sinasabi lang ni ka Felix na siyang huling
  sugo ng Panginoon pinaniniwalaan na ninyo kaagad.Kagaya na lamang kung ang asawa mo ay mayroong nagsabi sayo na nakita nila na may kasamang pumasok sa motel maniniwala kana kaagad na wala ka namang matibay na katibayan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. nand2 nmn kmi palgi sana basa ka po ng biblia bago ka mag salita po jan nakakatawa nmn po yang tanong mo dati nayan kawawa ka nmn

   Delete
  3. hoy anonymous umayos ka labas mo talataang pinang hawakan at sinampalatyanan mo bago mo sabinhing utu utu ang inc hindi ito personalan halatang wala sa inyo ang katotohanan sapagkat sa systema ng komento mo khit ang panginoon jesus na syang huwaran eh wala sayo

   Delete
 36. HANAPIN MO MUNA ANG NAME NI CRISTO SA BIBLE LUMANG TIPAN AT PAG NAHANAP MO DUN KITA SASAGUTIN.

  ReplyDelete
 37. Bakit ang pangalan ni Cristo ang pinahahanap mo?Pangalan ni ka Felix sa biblia kung saan nakasulat na pahina sa Bibliya ang pangalan niya na nagpapatunay sa sinasabi ninyong huling sugo at angel of the east?Kahit balibaligtarin muman ang biblia na lumang tipan at bagong tipan mayroon bang nakasulat na pangalan ni ka Felix?Kabulastugan iyang pinagsasabi ninyo gumagawa lamang kayo ng inyong sariling kuwento at hindi ninyo maipakita ang katibayan na inyong pinanghahawakan kaya huwad iyang INC na relihiyon ninyo.Kung magsasabi kayo ay mayroon kayong sapat na katibayan na magpapatunay na tutuo iyang pinagsasabi ninyo.Proweba ang kailangan na ilantad ninyo para kayo'y paniwalaan ng buong sambayanan at hindi kabulastugan....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaya ko pinapahanap sayo ang pangalan Cristo sa Lumang Tipan dahil hindi mo talaga mahahanap un pero myron hula na lilitaw si cristo at dun mo na sa Bago Tipan mababasa ang Cristo ngun about dun sa sinasabi mo wala ka talaga mababasa Felix Manalo sa Luma at Bago Tipan pero sa bago tipan mayron HULA para kaya Ka Felix Manalo. at hindi mo makikita ung name nya dun kasi kung sasabihin ung name ni Ka Felix Manalo dun eh di hindi na HULA diba? kaya nga HULA eh .

   Delete
  2. Sandro Ampalaya este Amplayo ikaw na rin ang nagsabi na hula, kaya ang ibig sabihin nun ay nanghuhula lang din kayo na si Felix de cat este Manalo ang tinutukoy dun kaya dapat unawain mo muna sinasabi mo bago ka magsalita kasi parang hindi mo alam sinasabi mo eh.

   Delete
 38. Dapat pong subukan ninyong makinig sa aral ng INC para mapatunayan ninyo na puro katotohanan ang pinagbabasehan ng aming pananampalataya. Maraming maraming salamat sa blog na ito dahil mas lalong tumitibay ang paniniwala kong kaming mga INC ang tunay na mga anak ng Diyos na nasa Hula. God bless us all.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tama and daming religion na ang gustong pa bagsakin kmi pero hanggang ngayun mas lalo pa kming tumatag tulad ng isang religion jan hindi nag sawang kalabanin kmi yun nawala parang bula

   Delete
  2. paano nyo nga masasabi na puro katotohanan ang pinagbabasehan nyo eh mismong kaanib na ninyo mismo ang nagsasabi na si Felix Manalo ay hula hula lamang.

   Delete
 39. O di inamin narin ninyong walang pangalan ni ka felix sa lumang tip an at Bagong tipan sa makatuwid nililinlang ninyo ang buong sambayanan.Kabulastugan pala ang inyong mga pinagsasabi at walang katutuhanan,tinuran pa naman kayong mga makadiyos ngunit kayo'y mga mangmang at hindi ninyo mapapatunayan ang mga pinagsasabi ninyo.Huwag na ninyong ipagpilitan ang inyong mga baluktot ninyong ninyong mga katwiran dahil wala naman kayong sapat na pinagbabatayan sa inyong mga pinagsasabi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Sabi nga, mahirap gisingin ang nagtutulug-tulugan. Gaya nio po, merong pinagbabatayan ang INC tungkol sa "hula" ukol kay Ka. Felix kaso lang AYAW NIYONG BASAHIN ang artikulo ukol dito.

   At correction lang po, wala kaming ipinipilit sa inyo. Nasa inyo po ang pagpapasya. Sarili nio lang yan na palagay na "pinipilit" namin dahil HINDI KAMI TUMITIGIL sa pagbabahagi ng aming pananampalataya. Nais naming makarating kayo sa katotohanan...ngayon kung nagmamatigas kayo, nasa sa inyo po yon. Ang mahalaga, nagawa namin ang aming tungkulin.

   Kaya...relax lang po. High blood kayo lagi eh.

   --Bee

   Delete
  2. Bud Weiser este Bee Weezer kung ang pinagbabatayan nyo lang ay sa hula paano maniniwala ang mga tao sa inyo dapat ang pagbatayan niyo ay ang katotohanan o ang Bibliya hindi ang hula.....

   Delete
  3. Anonymous,

   Kung ang hula ay hindi hula na galing sa Biblia, tama po kayo na hindi dapat pagbatayan iyon. O, ginagamit ang Bibliya para gawing sangkalan para patunayan lamang ang isang hula (na eventually hindi naman natupad gaya nang mga Saksi ni Jehovah na idinadamay ang Bibliya sa kasinungalingan nila) ay hindi rin dapat pagbatayan ng katotohanan.

   Pero kapag ang hula ay ukol sa "tunay na sugo" na galing sa Bibliya, iyon ay KATOTOHANAN NA DAPAT PAGBATAYAN sapagkat malinaw ang sabi ng Bibliya:

   "At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo?" ~ Roma 10:15

   Nasa ibaba po ang link para sa kumpletong paliwanag ukol rito:

   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/paano-ba-makikilala-ang-mga-tunay-na.html

   Maraming salamat po.

   --Bee

   Delete
  4. bakit anong hula ng inc na natupad?at kung sinugo si ginoong felix manalo anong hula nya na batay sa biblia na natupad?yong bang hula na si felix manalo ang ibong mandaragit?at ang far east ang philippines para masuportahan ang hula hula nyo?

   dapat bang tawagin ang isang tao na sinugo na ang pagkakilala kay kristo tao noong pumunta sa langit ?at tao ng naka upo sa kanan ng DIOS ?at tao si kristo lahat ng kalagayan?

   at hindi ipinagbabawal ang sigerilyo?

   kung nag hula ang mga manggagawa namin noong wala kanang paki alam non. dahil ang hula nila hindi yon absuloto.

   ang karunungan ay parang nasa pro 4:18 unti unting lumiwanag.at kahit ang mga propita at mga apostol may mga panahon na hindi nila maintindaihan ang hula.

   Delete
 40. Hindi naman ako naghahiblood dapat ituwid natin ang maling pinagsasabi ninyo para kayo'y paniwalaan ng sambayanan at hindi puro dakdak ng dakdak wala naman palang katutuhanan iyang pinagdadakdak ninyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous,

   Hindi pa kayo high-blood sa lagay na yan ha, paano na lang kaya kung talagang high-blood na kayo.

   Nabanggit niyo po ang "dakdak". Kung tutuusin, hindi po angkop sa INC ang gayong salita. Tulad ng nasabi ko na, maraming beses nang tinalakay rito ang pagka-sugo kay K. Felix Manalo...AYAW NIO LANG PO BASAHIN. Bakit kaya ayaw nio? Dahil hindi niyo po kayang pasubalian ANG PINAGBABATAYAN NAMIN. Kaya "dakdak na lang kayo nang "dakdak" ng WALANG KABULUHAN. Basahin nio po kasi ang artikulo ukol dito at kung sa tingin nio ay mali ang pagka-unawa namin..then refute it! Hindi yong para kayong latang nag-iingay na walang laman.

   Sino bang mahilig mag-"dakdak" pag nagtuturo? Diba ang Katoliko? Magbabasa lamang ng ilang verse sa Bibliya at magbibigay ang pari ng kanyang tinatawag na "sermon"? Minsan pati artista o pulitiko ay nadadamay sa "sermon" niya gamit ang Bibliya kuno?

   Sino pa? Diba ang mga Protestante? Magbabasa ng ilang verse at pagkatapos isa-isa sa mga nakikinig ay tinatanong kung ano para sa kanila ang ibig sabihin ng verse? Ang iba, ginagawa kung saan-saan na lang tulad ng sa bus. Magbabasa ng verse at pagkatapos ay "dakdak" na lang nang "dakdak".

   MAY GANITO BA SA INC? WALA, SINISIGURADO KO SA'YO. Dahil lahat kami bago nag-INC, napangaralan ng DALISAY NA ARAL ng Diyos sa pamamagitan ng sugo.

   Kaya, sino ngayon ang akma sa salitang "DAKDAK" mo?

   --Bee

   Delete
  2. tama po kaya kung ako sayo magbasa kna ng biblia habang maaga pa habang di pa paghuhukom

   Delete
 41. @Anonymous22 February 2013 04:00
  Ano bang alam mo? walang sinugo ang Dios sa mga wakas ng lupa o sa panahon natin ngayon?

  ReplyDelete
 42. merun mag basa ka nga yan ang hirap sa ibang tao hindi maintindihan

  ReplyDelete
 43. Ka Aerial may mga Imam o guro ng Islam na tumutuligsa sa ating aral na mali daw ang ating sinasampalatayanan:

  Ano ung KAMALIAN DAW na iyon?

  Sabi ng muslim:

  Ang paniniwala ng INC sa mateo 16:18 "...itatayo ko ang aking iglesia...." ay mali
  Bakit daw ? Sapagkat ang itinayo daw ng Panginoong Jesus ay IGLESIA at hindi RELIHIYON

  Bagkus ang IGLESIA at RELIHYON daw ay iba

  IGLESIA/CHURCH(ekklesia) - A church is the building or the community of believers.

  RELIGION - Religion is a set of beliefs which are practiced.

  Kaya daw mali daw po ang pagkakaintindi natin

  Ginawa pa po nila sa isang LOGICAL sentence.

  I will go to the church <--- Correct
  I will go to the religion <--- Wrong


  Ano po ang magandang explanation daw Ka Aerial , Dahil alam ko sa atin lang ibinigay ang KAUNAWAAN sa Biblia.

  Salamat po


  ReplyDelete
  Replies
  1. Muslims believe that there is only Islam,the Din of Peace.

   Ang tanong,bakit may mga terrorista na handang pumatay para maipagtanggol ang pananampalataya nila?

   Islam the religion of peace?No,Islam is a religion of violence and blood.They believe that there is only Islam or death.

   Naaawa ako dun sa Sheik.Sila lang ang naniniwalang kapayapaan pa rin ang relihiyon nila.

   Delete
 44. salamat sa mga taong umuusig sa ating mga Iglesia ni Cristo, sapagkat lalong tumatatag at tumitindi ang ating pananampalataya. ♥ sana, di magtagal ay makasama na din natin yung mga taong nagkokomento ng kung anu-ano dito. malinawan po kayo mga kaibigan, makinig kayo sa aming doktrina. malalaman nyo ang TUNAY NA MGA SALITA NG DIYOS. :)

  ReplyDelete
 45. Tanong Lang po

  kung halimbawa
  nasa bungad ka na ng langit
  at e-memeet mo na si God
  and tatanungin ka Nya ng ganito:


  ANAK BAKIT NARITO KA SA HARAPAN KO NGAYON?

  (anu ang sasabihin mo?)

  === pakisagot na lang po ===
  salamat

  ReplyDelete
 46. Anonymous,

  Kung hindi Katoliko ay mga Protestante ang mahilig sa mga ganitong halimbawa...ang gumawa ng isang eksena o parang script sa pelikula na wala namang kinalaman sa kaligtasan o ni hindi nababanggit sa Bibliya.

  Ipagpatawad nio po Anonymous, walang ganito sa INC. Besides, sa araw po ng paghuhukom, hindi po magtatanong ang Diyos sa mga INC kundi papawiin ng aming Dios ang mga luha sa aming mga mata at makakapiling na namin Siya ng magpawalang hanggan (Pahayag 21, Ang Dating Biblia 1905).

  Iyan po ang magiging eksena na ayon sa Bibliya at hindi po na katha lamang ng isipan na walang kinalaman sa kaligtasan.

  --Bee

  ReplyDelete
 47. pero bakit hindi nyo ho nasagot kung anu ang sasabihin ninyo sa harapan ng Dyos?

  mahirap po ba itong sagutin?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng tanong hehe

   Ano po ba pinupunto nyo ba't yan ang itinatanong mo?

   Delete
 48. Ang paghuhukom ay hindi nangangahulugan na sentensyado ka na sa apoy kagaya ng turo ni Eranio Manalo. kapag ikaw ay hahatulan kailngan kasi handa ka. at kpg ikaw ay handa kailngan na risib mo ang aral at bautismo. kya kung sasabhin ni Eranio na ang nasa labas ay hahatulan lalabas niyan hindi God of love ang Diyos nila. Magiging cruel God ang pinaniniwalaan ni Eranio kgaya ng mga nasa labas pa ng simbahan. bigyan po natin ng tamang aral ang mga Iglesya ni Manalo.

  Isaiah 65:8
  New International Version (NIV)

  8 This is what the Lord says:“As when juice is still found in a cluster of grapes
  and people say, ‘Don’t destroy it, there is still a blessing in it,’so will I do in behalf of my servants; I will not destroy them all

  Nakita niyo ang klase ng judgement ng Diyos na kanyang ipinamalas na kung kinakailngan maligtas ang lahat ng tao kahit nasa labas pa sila!

  2 Peter 3:9
  The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.

  Peru pagsdating kay Eranio, sentensyado na daw sa apoy ang mga nasa labas ng iglesya niya.

  Ganun nga ba ang nasa labas ay sentensyado samantala yun nasa loob maliligtas?

  basa nga tayu ng talata kung anu ang ibig sabhin ng nasa loob ng igleysa?

  Revelation 18:4
  ...... “‘Come out of her, my people,’ so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues

  Pinalalabas tayu ng Diyos para hindi tayu madamay ng nasa loob!

  ReplyDelete
 49. sang ayon po ako sa inyong mga post,

  tanong ko po:anong paraan ang paghuhukom ng DIOS? AT ANONG TEACHING NYO UKOL SA JUGDEMENT DAY?

  ReplyDelete
  Replies
  1. sino tinatanong mo?

   alam mo ang paghuhukom ay hndi naman tulad ng ginagawa ng Korte sa isang akusado na kailngan pa sa pagtitipon. tandaan po natin na me trial tayu. at yun trial ay nagsisimula ito sa loob lang ng Iglesya at hndi pa ksma yun nasa labas. paano huhusgahan ng Diyos ang nasa labas kung wala naman siya bngay sa knla? sino ba ang hndi nkatanggap? yun mga taong malayo sa kabihasnan at yun mga taong kht nas syudad ay abala sa knyang trabaho. lht yn ay mababago pagdating ni Kristo. Baka nga si Hitler mbgyan pa ito ng panibagng pagasa dahl isa rin siya sa hindi nka tanggap ng biyaya ng Diyos.

   Delete
 50. ikaw ang tinanong ko, anong ibig sabihin sa inyo ng dagat dagatang apoy ito po bay literal sa inyo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wala pa po tayu sa punto ng kawakasan ang pagkakaalam ko lang yun dagat dagatan ay isang maliit na lawa ng apoy. ang cause kasi ng pagliliyab ay dahl sa fire and brimstone na umulan galling sa langit na maituturing na kapangyarihan ng Diyos kgaya ng ginawa sa Sodom at Gomorrah. ang location po nito ay maaring nasa loob lang ng Israel dahl duun magtitipon ang mga International armies ng buong mundo. kya ang pagulan ng Fire and brimstone ay pra lipulin ang mga armies ng mundo.

   Delete
  2. ang hell fire at lake fire ay parihong kahulogan:

   ito ay simbolic na tinatawag final distruction.hindi literal na apoy.

   samakatuwid ang term na ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan. at tinatawag ito sa heb" gehenna" nasa labas ng israel para dun itapon ang mga basura at lalagyan nila ng brimstone para mananatili ang apoy."at walang buhay na hayop o tao itapon dun kung di mga patay na.

   at ito ang simbolical na ginamit ni jesus jan sa mga ebanghelyo.imferno na apoy or gehenna.

   Delete
  3. Alam na ng ibang mga religion ang tungkol sa hell kht ang Iglesya ay nagtuturo din ng parehas sa inyo. ang punto ko lng yun lake of fire ay nanggaling sa fire and brimstone na nanggaling sa langit pra lupilin ang mga armies of the nations sa loob ng israel. ang katulad ay yun nagyari sa sodom and gomorrah.

   Delete
 51. correction po hindi magkatulad ang jw at inc about teaching hell.

  wala kaming aral na ang masama ibubulid sa dagat dagatang apoy.

  biblically ang hell ay sa greek "hades" sheoul"sa heb nga nagkahulogang common na libingan.

  magkaiba yong hell at hell fire

  revelation 20:14 and death and hell were cast into the lake fire. this is the secon death.

  yong sinabi mo ay ukol yan sa pag wawasak ng sodomma at gomora.tungkol kay lot at sa kanyang mga anak na niligtas ng mga panahon na iyon.

  pro may kaibahan yan sa hell na sinabi ko.

  ReplyDelete
  Replies
  1. [ yong sinabi mo ay ukol yan sa pag wawasak ng sodomma at gomora.tungkol kay lot at sa kanyang mga anak na niligtas ng mga panahon na iyon.
   pro may kaibahan yan sa hell na sinabi ko]

   Bakit hndi ba apoy yun gagamitin sa judgment day niyo?

   Delete
  2. bakit ano bang armageddon sa inyo?

   ito bay apoy o tubig?

   ilan bang judgement day na alam mo na nasa biblia?

   Delete
 52. shylacc! ako pwede bang magtanung sayo? ikaw ba feel mo sa sarili mo na ligtas ka sa paglilitis ng dios sa araw ng paghuhukom? kung hindi ang sagot mo itanung mo sa relihiyon mo kung maliligtas ka ng aral nyo.

  ReplyDelete
 53. sa ngayon na nag reply ako sayo. kung ngayon ang pag lilitis ng DIOS.oo ligtas ako,dahil sumusunod ako sa mga utos ng DIOS na jehovah at ni jesus.

  AT HINDI LANG BASTA FEEL na term ang gagamitin ko kundi sigurado na ligtas ako 100 percent.

  pro anonymous ,hindi porkit ANG ISANG tao ay nasa tamang relihiyon e ligtas na palagi. kailangan parin niyang mananatili na sumunod kung anong kalooban ng DIOS at sa mga utos ng DIOS.

  IKAW 100 percent ka ba ligtas sa pg lilitis ng DIOS?
  PALAGAY KO ikaw ang dapat mag tanong sa mga ministro mo kung ang aral nyo ba ay tama ba o mali?

  ReplyDelete
 54. Paano mo masasabi kaibigan na talagang 100% na ligtas kana sa iyong kinasasapiang relihiyon mayroon kabang sapat na pagbabatayan?
  Kahit sino sa atin ay wala pang makapagsasabi na tayoy ligtas sa paglilitis ng ating mahal na Panginoon sa takdang panahon iyan ang ating pakatandaan.Sa makatuwid mas marunong pa kayo sa Panginoon at alam na niyong kayoy 100% na makaliligtas iyan ang mahirap ng paniwalaan......

  ReplyDelete
  Replies
  1. anonymous wag kang masyadong magparatang.hindi ako nag mamarunong.

   sinabi mo may katibayan ba ako? oo marami.juan 3:16,juan 17:3,roma 10:13 sampol palang ito na talata.

   kung si apostol pablo hindi sigurado sa kanyang kaligtasan hindi sana nya isusulong ang kaligtasan.dahil ang DIOS may pangako ukol sa kaligtasan.

   paki basa sa heb 3:1,12-14.

   sa biblia may mga alagad ng DIOS NA NANALIG NA SILAY MALILIGTAS kahit wala pa ang paghuhukom.gaya ni abraham,moises,jeremias,at iba pa.

   takenote:hindi ko sinabi na ako ay ligtas na palagi.at sana intindihin mo ang reply ko at basahin mo muna bago ka mag bato sakin.

   Delete
 55. Siguro po alamin natin ang batayan ng Dios ukol sa pagliligtas? hindi po yung sariling eterpretasyon lamang ng biblia. binaggit mo ang kalooban ng dios sa pag liligtas, at may binanbanggit ang Panginoong jesu cristo na ililigtas nya, itoy kailangang pumasok sa pintuan.Juan 10:9
  9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.
  Binigay ng Dios ang kanyang pangalan tangi sa ating panginoon jesu cristo lamang,
  Isaias 42:8
  8 Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.

  Aklat ni nehphi
  2 At muling aipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat sila ay nananalangin sa Ama sa kanyang pangalan; at si Jesus ay dumating at tumayo sa gitna nila, at sinabi sa kanila: Ano ang nais ninyong ibigay ko sa inyo?

  3 At kanilang sinabi sa kanya: Panginoon, nais naming sabihin ninyo sa amin ang pangalan kung paano namin tatawagin ang simbahang ito; sapagkat may mga pagtatalo sa mga tao hinggil sa bagay na ito.

  4 At sinabi ng Panginoon sa kanila: Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bakit kinakailangang bumulung-bulong ang mga tao at magtalo dahil sa bagay na ito?

  5 Hindi ba nila nabasa ang mga banal na kasulatan, na nagsasabing inyong taglayin ang apangalan ni Cristo, na aking pangalan? Sapagkat sa pangalang ito kayo tatawagin sa huling araw;

  shylac' ikaw bay nasa huling araw? ang relihiyon mo bay may pangalan ni cristo? tulad ng tinubos nya ng kanyang dugo .

  Roma 16:16
  Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesya ni Cristo. yan po ang pangalan na tatawagin sa huling araw.. malinaw po shylacs, wala na dapat pagtalunan pa, makinig na lang kayo ng duktrina ng iglesia ni cristo ukol sa iba pang panlilinaw. malugod po namin kayong inaanyayahan. Salamat po!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gawa 20:28 salin ni goerge m lamsa

   ikaw na kaya bumasa?

   Delete
  2. ah yan ba ang pinagyabang ninyo ang pangalang iglesia ni cristo?bakit kayo lang ba ang nag dala sa titulong iyan?ang dami kaya,ang mormons nga tinawag na church of christ at ang mga pentecostal at ect.

   lamsa ni jorge lang ba alam mo?samantalatang ibang version ang salin iglesia ng DIOS KJV.

   SAMANTALA SA ROME 16:16 ENGLISH TRANLATION CHURCHES ANG GINAMIT.

   HINDI pa tinayo ang iglesia nyo matagal ng tinayo ang iglesia na nasa biblia.

   takenote: hindi ako propita nasa huling araw.at tanong ko lang kung si jesus bay ang relihiyon ay iglesia ni cristo ba?

   alam ko na ang mga doktrina nyo.

   Delete
 56. Hindi po ako naniniwalang alam mo ang duktrina namin, kasi po kung alam mo, hindi mo itatanung sa kin yan. hindi po ako mangangaral nakabahagi lang po ako ng aral at itoy inihahayag ko lang sayo bilang pagibig ayon sa iniutos ng dios, alang alang sa kaligtasan. pero kaya kung sagutin ang mga tanung mo. at ang may karapatang sumagot yan eh ang mga sinugo ng dios na may karapatang mangaral... salamat at maraming katanungan sa iyon puso dyan bubukas ang iyong isipan na kakulong sa hiwaga na inilihim ng dios sa mga tao. tangi ang sinugo lamang ang makakapag bukas nyan. watch net25 or inctv.

  ReplyDelete
 57. dahil naniniwala ako na hindi ka pa sangayon sa itinuturo sa inyo dahil sa mga tanung mo...

  ReplyDelete
 58. isa lamang akong convert dati akong born again , member ng legion of mary, sakristan at ang tatay ko dating member ng jehovas' ang kapatid ko naman dating member ng protestant. tulad ka rin namin nuon na maraming katanungan sa isipan.

  ReplyDelete
 59. Colosas 1:26
  26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal,

  ReplyDelete
 60. Malaking tulon ang blog na ito para sagutin ang tanung mo? hindi mo na kailangan magtanung ang tanging kailangan mo ay bumasa na lamang .

  ReplyDelete
  Replies
  1. ang mga katanungan ko noon ,noong akoy nag saliksik sa ibat ibang relihiyon ay walang nakakasagot.maliban lang sa isang relihiyon na saksi ni jehovah.

   gaya ng: 1,anong pangAlan ng DIOS?
   2,WHY GOD ALLOWING HUMAN being suffer?
   3,ano po ang katotohanan tungkol sa DIOS?
   4,BILLIONs na nag dasal sa mateo 6:9-10 ano ang kahulogan sa kingdom og GOD?
   5,BAKIT ANG MGA DIABLO ibinulid sa lupa?
   6,kung ang DIOS JUSTICE BAKIT NGAYON MAY INJUSTICE?
   AKALA KO ITONG MGA TANONG MAHIRAP SAGUTIN,PRO PARA SA MGA SAKSI NI JEHOVAH BASIC PALA ITO NA MGA KATANUNGAN. EASY NILANG sinagot.


   ITO PA ANG MGA TANONG KO NOON:

   1,ano ang kahulogan sa 666?
   2,kailan po nag simula "the day of the last days? mateo 24:3 at 2 timoteo 3:1
   3,anong kahulugan sa daniel 4:10-16? sa daniel chapter 7 anong kahulogan sa apat na hayop? at sa daniel 9:20-27 anong chronology sa pitong pung linggo?
   4,anong ibig sabihin sa revelation 17:3 isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sampung sungay?
   5,at ano ang kahulugan ng dakilang babilonya ina ng mga patutot at ng mga kasuklamsuklam sa lupa?
   6,rev 16:16 ano ang armagedon?
   7.ano ang kaibahan sa rev 13:1-2 at sa rev 17:3 at ano ang kahulogan?

   8 ,sa rev 21:1 compare ecc 1:4,compare isaias 1:2,compare isaias 45:18 saan dito ang literal at simbolical?

   kayo mga inc na sinugo kamo?masasagot ba ninyo ito base sa biblia ang sagot?

   nag open kasi si lightsfromdarkness ng hiwaga.paki sagot naman ho kung anong teaching nyo ukol dito.

   kasi sa mga jw easy nila itong sinagot base sa biblia.


   Delete
  2. O ANG ALAM nyo lang ba ang ibong mandaragit na si ginoong felix kamo?
   at ang fareast philippines sa isaias 43:5-7 ?
   na pilit nyo i connect na hula na natupad sa inc? sabi sabi at sa iba nyong membro. ito bay base sa biblia?

   Delete
 61. sa pag sasaliksik ng katotohanan,malaking papel ang pag tatanong.

  si jesus ay gumamit rin ng mga katanungan para mangaral at maturoan ang kanyang mga alagad.dinhi porket nagtatanong hindi ko na alam ang sagot,at kahit si jesus ay gumamit sa ganyang teknik.

  baka lang siguro hindi kaya ito sagutin ng inc. kung ano ang relihiyon ni kristo?siya bay iglesia ni cristo?


  sabi ng biblia ganito:

  daniel 9:19-"sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan"

  isaias 43:10 kayoy aking mga saksi sbi ni jehova.at aking lingkod na aking pinili.

  kita mo?kaya payo ko sayo mag saliksik kapa ng mabuti para masumpongan mo ang katotohanan.  ReplyDelete
  Replies
  1. to bee weeser:

   wag kang mag paratang saan mo mababasa sa mga publication namin na si jesus ay maliit na dios?

   mga info po maling mali: saan mo mababasa ba kaming mga jw noon ay tinawag na bible scholar?

   Delete
 62. Happy Aniversary to All INC members patuloy sa paglawak at pagdami ng mga kasapi tungo sa tunay na kaligtasan!!!Mabuhay ang lahat ng tinawag sa pangalan ni CRISTO sa kangyang Iglesia sa huling araw. ang IGLESIA NI CRISTO ang bayang hindi pinabayaan!!!

  ReplyDelete
 63. Wala talagang mga INC nagmamarunong ngunit hindi nila masagot kung kaylan naging huling sugo si ka felix manalo sa bibliya pa kaya!Hanggat hindi ninyo maipaliwanag sa sambayanang Pilipino kung kailan naging huling sugo si ka felix ay kabulastugan iyang mga pinapangaral ninyong mga INC mas marunong pa kayo sa ating Panginoon na kayo ang nagsasabing huling sugo si ka felix di sana siya namatay kung siya talaga ang sinasabi ninyong huling sugo.Wala namang pagbabasihan na nagawa na magpapatunay na siya nga ang huling sugo ng ating Panginoon.Sabihin nga ninyo ang mga katibayan na hindi lang haka haka ninyo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Basahin mo ito. nandito ang mga katibayan..

   Paano Ba Makikilala ang Mga Tunay na Sugo ng Diyos?
   http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/paano-ba-makikilala-ang-mga-tunay-na.html

   Part 1 http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

   Part 2 http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-sugo-ng-diyos-sa-mga-huling-araw.html

   Part 3 http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-sugo-ng-diyos-sa-mga-huling-araw_26.html

   Delete
  2. To anonymous Aug. 22, 2013
   Kapatid.. Di ka naipapanganak dto sa sanlibutan..nasagot na o naipaliwanag na ang katanungan mo tungkol sa sugo ng huling araw.
   Maaaring nabasa mo ang dati nang naipost tungkol dto pero ayaw mo lang tanggapin ang katotohanan.
   GOB Bless..

   Delete
 64. kung si felix manalo ang huling sugo sa mga inc.

  si era`no at si eduardo na namamahala sa mga inc sila bay mga sinugo din?

  kung si felix ang huling sugo? ang namamahala nyo ngayon kanino siyang sugo?

  nagtatanong lang.

  sa biblia sinosino ba ang mga sinugo?

  ReplyDelete
 65. Janet - Proud To Be Iglesia Ni Cristo26 September 2013 at 09:01

  Kapag dumating na ang Panginoong Hesu Cristo, malalaman nyong kami ang tunay na Iglesia...kaya lng sorry nlng kau, dahil sa araw na iyon, huhukuman na kau....susunugin kau sa dagat dagatang apoy, araw at gabi...walang kamatayan... wawa naman kau noh...d nyo kc alam un...puro kau salita d naman inuunawa ang tunay na aral ng Diyos.

  ReplyDelete
  Replies
  1. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohana.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 66. Magsalitana naman kayong mga INC na huwad sa pananampalataya sa inaakala ninyo kayo lamang ang makaliligtas sa araw ng panghuhukom ng ating mahal na panginoon.Nakasisiguro naba kayoy makaliligtas na mga INC sa araw ng paghuhukom?Iyan ng mahirap paniwalaan has marunong pa kayo sa ating Panginoon at alam na ninyo na kayoy makaliligtas.Kung talagang kayo lamang ang makaliligtas bakit hindi ninyo mahikayat ang buong sambayanang Pilipino na sumapi ng INC at silay makaligtas kung iyan ay tutuo.Kayo lamang ba na mga INC ang nananalangin at tumatawag sa ating Panginoon nandiyan ang katoliko,saksi ni jehova,bornagain christian,el shaddai,protestante,murmon,seven the advantist,aglipayano.Marubdub din silang nananalangin sa ating Panginoon sila bay hindi didinggin ng Panginoon ang kanilang panawagan at kayo lamang ang makaliligtas.Mahirap ng paniwalaan ang mga pinagsasabi ninyong mga INC marunong pa kayo sa Panginoon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa Biblia galing ang mga nakaposte diyan sa itaas, hindi mo ba nababasa na mga talata ng Biblia ang nagsasalita? Kung may reklamo ka, kumuha ka ng Biblia atska dun ka sa Biblia magreklamo, huwag sa amin, heheheh

   Delete
  2. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohana.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 67. Talagang nakakatawa kayong mga INC kung magbitiw kayo ng mga salita ninyo ay mayroong kayong maipakitang katibayan na magpapatunay na ang inyong mga sinasabi ay may katutuhan.Puro bibliya ang bukang bibig ninyo wala naman sa bibliya iyang pinagsisigawan ninyong si ka felix ang huling sugo mga empostor kayo.Huwag na ninyong ipagpipilitan ang inyong paniniwala na si ka felix ang huling sugo at angel of the east dahil talagang hindi mo matutunghayan sa bibliya ang pangalang felix manalo kahit sa pinakauna at bagong tipan na bibliya sa ngayon na nagsasabing si felix manalo ang huling sugo.Dito na makikita ang nagsasabi ng katutuhanan at hindi dahil kahit noon pang saunang panahon na bibliya ay walang sinasabi na si felix manalo ang huling sugo at talagang hindi siya magiging huling sugo dahil wala naman siyang nagawa na magpapatunay na siya na nga ang huling sugo ng ating mahal na panginoon.Kayo bay naniniwala sa sabisabi na mayroong kabit ang mga asawa ninyo?Dapat magusisa muna kayo at hindi kaagad kayo maniniwala sa sinabi ni felix manalo na siya ang huling sugo ng panginoon kuno!!Dito bagsak na kayo sa examination walang proweba na magpapatunay na si felix manalo ang huling sugo......

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pwes ikaw na anonymous ka if alam mo ang empostor saang talata sa biblia mo mapatunayan ito na empostor pano mo nasabing empostor at pano mo nasabing tunay ang pinang hawakan mo ni talata ng bibliya wala ka namang patotoo, magpatotoo ka na tunay ka. pano ang tao maniwala sayo lalong wala sa bibliya pinagsasabi mo ano layunin ba dios pinagsasbi mo? wala naman akong aral na natutunan sa kundi kayabangan lang ganyan mangaral ang nsa panig ng katotohan ?

   Delete
  2. ang pag huhukom ng DIOS ay batay sa hustisya.

   ang paghuhukom ng inc ay batay ba sa justice or injustice?

   sino ba ang maligtas sa inyo sa araw ng paghuhukom? kung si kristo sa inyoy hanggang ngayon tao parin.

   ito ba ang ipinagmamalaki nyong aral?

   Delete
  3. to: janet- proud to be iglesia ni cristo

   sabi mo[:susunugin kau sa dagat dagatang apoy]

   pinangungunahan mo ang DIOS TUNGKUL SA PAG HATOL

   ANONG SABI NG BIBLIA BASA:

   mateo 7:1-" huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan"

   tingnan natin sa biblia kung ang hatol ba ng panginoon sunugin sa dagatdagatang apoy.

   si adan ba at si eva ang unang makasalanan sa dgatdagatang apoy ba sila patungo?

   gen 3 :19- sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay,hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa;sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi.

   sabi mo: sunugin sa dagat dagatang apoy na walang kamatayan.

   anong sabi ng biblia?

   roma 6:7- sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan.

   roma 7:23-sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan;datapuwat ang kaloob na walang bayad ng DIOS ay buhay na walang hanggang kay cristo jesus na panginoon natin.

   ang buhay na walang hanggang ay gift from GOD.HINDI PO kapighatian o pagtitiis SA DAGATDAGATANG APOY.

   pansinin nyo kung literal natin unawain ang nasa revelation hinggil sa lakefire at hellfire na doon ibubulid ang makasalanan magpakailan man.

   anong silbi o gamit ng kamatayan?

   magbibigay ba ang DIOS ng everlasting life na nsa kapighatian o pag titiis?

   ito ba ang pagkakilala nyo sa DIOS?

   ANONG SABI NG BIBLIA?

   jeremias 7:31- at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng tophet,na nasa libis ng anak ni hinnom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalake at babaye sa APOY;na hindi ko iniutos, o pumasok man sa aking pag iisip.

   sino ba ang mabangis at brutal sa talata?diba ang tao?

   kaninong aral na literal sa dagatdagatang apoy ang parusa sa makasalanan?

   ang DIOS O SA TAO?

   Delete
  4. para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohana.....

   http://www.thename.ph/

   Delete
 68. Ang mga taong hindi marunong tumanggap ng kanyang kamalian ay walang patutunguhan iyan ang isaksak ninyo sa inyong mga utak na mga INC.

  ReplyDelete
  Replies
  1. bakit ikw ba marunong tumanggap ng kamalian mo? kung isaksak namin sa utak namin sinasabi mo nagawa na namin yan kc sa totoo lng may utak kami.. ikw ba naisaksak mo rin ba sa utak mo yang mga sinabi mo, ah teka lng wag nlng pala baka wala kang matamaan na utak..

   Delete
 69. Ano na naman siyang Paulo ng INC gagawa ng pelikulang ang huling sugo kuno?Ito na naman ang mga INC isapelikula pa ang huling sugo na sinasabi nila at hindi pa nila mapapatunayan kung saan mo mababasa sa bibliya na si ka felix ang huling sugo.Kayong mga INC kung magbitiw kayo ng salita ay mayroon kayong maipakitang katibayan at puro laway lamang ninyo ang katibayan ninyo at ayaw ninyong aminin ang pagkakamaling nabitawan na sinasabi ninyong si felix manalo ang huling sugo.Mas marunong pa kayo sa ating panginoon na kayo na ang nagsasabing huling sugo si felix manalo?Hanggat hindi ninyo maipakita kung saang pahina sa bibliya mababasa na si felix manalo ang huling sugo ay hindi ko kayo tatantanan para kayoy matauhan at hindi laway lang ang pinagsasabi ninyo.

  ReplyDelete
 70. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 71. Marami sa mga INC ngsasabi Iglesia ako ni Cristo, tanungin nyo kaanib nla, pinagmamalaking sabihn, Iglesia ni krsto to sila. Tanong tama ba yun? Hindi tama. bakit? salitang Iglesia ay Spanish, sa English~Church, sa Tagalog~Simbahan, ung Iglesia ni Kristo salin nyo sa tagalog ung Iglesia. Simbahan ni Kristo. Tama ba na sabihin nila, Iglesia ni kristo sila? eh TAO sila pano naging Iglesia(Simbahan) ni kristo sila?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Kawawa ka nmn sipleng salita lng di mo maintindihan

   Delete
 72. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 73. ang salitang" iglesia" sa ibang salin" kongregasyon" ito ay tumutukoy ng tao na kristiyano. hindi po building ang iglesia o church.

  ReplyDelete
 74. ang ganda po neto salamat po kapatid ,yung mga classmate ko po lagi pong nagtatanong saakin dito ko nalang po kukunin ang sagot ^__^

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network